Hefboom adhb 16

Page 1

In dit nummer:

Hefboom steunt coöperaties Een nieuwe ethische spaarformule van VDK

België – Belgique P.B. Brussel X BC 22952 P 908.103

Mooie cijfers Europese Coöperatieve Vennootschap in de steigers

financiering advies aandelen

aandeelhouders Dit is een nieuwsbrief speciaal voor alle aandeelhouders van Hefboom

Editie september, oktober, november 2013

brief NR. 16

AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X Verschijnt driemaandelijks Hefboom Vooruitgangstraat 333/5 1030 Brussel


Hefboom participeert in coöperaties Hefboom blijft een belangrijk steunpunt voor de sector van coöperatieve ondernemingen. Investeren in een coöperatieve vennootschap blijkt voor veel mensen een steeds waardevol­ lere keuze. Hefboom verstrekt niet alleen advies bij de voorbereiding, de opstart en uitbouw van coöpe­ raties, maar zorgt ook voor de aandeelhoudersadministratie, logistieke en administatieve ondersteuning, … Minder bekend is dat Hefboom ook financieel participeert in coöperaties. Op die manier onder­ steunt Hefboom de oprichting en de ontwikkeling van vele coöpera­ tieve ondernemingen. Een blik op de samenwerking van Hefboom met deze organisaties uit de zorgsector en de sector van de hernieuwbare energie:

Vulpia Share Vulpia Share is opgericht in fe­bruari 2013 en verwerft coöperatief kapitaal voor de bouw en renovatie van aangepaste wooninfrastructuur voor ouderen, zoals woonzorgcentra en assistentie­­woningen (serviceflats). Het eerste grote project van Vulpia Share is de renovatie van het modernistische sanatorium Tombeekheyde in Overijse. Hefboom verzorgt de aandeel­ houdersadministratie.

Aspiravi Samen Aspiravi Samen cvba investeert in de sector van de hernieuw­ bare energie en het promoten van die hernieuwbare energie (windenergie­projecten, biomassainstallaties en biogasmotoren). Hefboom participeert in de cvba en staat in voor de aandeel­ houdersadministratie en -communicatie, de organisatie van de algemene vergadering, …

Inclusie Invest De woningnood voor mensen met een handicap is groot. Enkele enthousiaste ouders van kinderen met een beperking namen zelf de touwtjes in handen en verenigden zich in Inclusie Invest: een coöpe­ ratieve vennootschap die aange­ paste woonvormen bouwt voor mensen met een beperking. De cvba wil zo een steentje bijdragen aan de afbouw van de wacht­ lijsten: 5000 mensen met een beperking wachten namelijk op een aangepaste woning. Hefboom participeert in de cvba en staat in voor de aandeelhouders­administratie en -communicatie.

Limburg wind Limburg Wind is de coöperatieve vennootschap die opgericht werd door Aspiravi, Hefboom, de Lim­ burgse Reconversiemaatschappij (LRM) en het Limburgs Klimaat­ bedrijf Nuhma. Hefboom participeert in de cvba en staat in voor de aandeelhoudersadministratie en -communicatie, en de organisatie van de algemene vergadering, de aandeelhoudersactiviteiten.

Limburgs Klimaatfonds Het Limburgs Klimaatfonds werd opgericht door de investerings­ maatschappij LRM, het Limburgs klimaatbedrijf NUHMA en de coöperatieve LIMCOOP. Het is

De Aandeelhoudersbrief liever in uw mailbox? Geef ons een seintje via hefboom@hefboom.be. Als u de Aandeelhouders­brief liever niet meer ontvangt, kunt u ons dit laten weten via hefboom@hefboom.be of 02 205 17 20.

een coöperatieve vennootschap met als doelstelling particulieren, verenigingen, bedrijven en organisaties te verenigen die investeren in klimaatvriendelijke projecten. Hefboom stond de initiatiefnemers bij met advies bij de oprichting van de coöperatieve vennootschap, en blijft op regelmatige basis de raad van bestuur bijstaan als adviseur. De uitgifte van aandelen is

momenteel in voorbereiding. Hefboom zal instaan voor de aandeelhoudersadministratie. Ook in andere coöperaties parti­ cipeert Hefboom, zoals Trividend (het Vlaams Participatiefonds voor de sociale economie), startcentra als Kanaal 127 (Kortrijk) en De Punt (Gent), activiteitencoöpera­ ties als Debu(u)t (Brussel) en Het Ondernemers­atelier (Genk).


Mooie cijfers Mooie cijfers voor de eerste jaarhelft op het vlak van krediet­ verlening. Op 31 augustus 2013 waren er al 52 nieuwe krediet­ aanvragen goedgekeurd (voor een bedrag €5.872.345). En dit ondanks de grote voorzichtigheid in de sector om nieuwe investeringen te doen. De kredieten werden verleend aan beschutte en sociale werkplaat­ sen, aan organisaties uit de lokale diensteneconomie, aan coöpera­ ties, zorg- en welzijnsinitiatieven, minderhedenorganisaties,… Daarnaast is er ook het Impulskrediet. In de periode van 1 januari tot 31 augustus 2013 zijn er 16 impulskredieten goedgekeurd en dit voor een bedrag van €118.800.

Europese Coöperatieve Vennootschap in de steigers Op initiatief van enkele partners binnen Febea (Europese Federatie van Ethische en Alternatieve Banken) staat er een nieuwe ‘Europese coöperatieve vennootschap van en voor de burgers’ in de steigers. Hefboom ligt mee aan de basis van het initiatief, samen met collega’s uit Frankrijk (La Nef, Cfé), Franstalig België (Crédal), Duitsland (Oekogeno) en Spanje (Fiare). Met de ingebrachte middelen zal geïnvesteerd worden in ‘burger­ projecten’ die zich engageren voor een meer mens- en milieuvriende­ lijk beheer (op het vlak van energie, landbouw, huisvesting, plaatse­ lijke ontwikkeling, …) Het is de bedoeling dat op termijn ook gewone burgers kunnen participeren en kunnen intekenen op aandelen.

colofon De Aandeelhoudersbrief wordt uitgegeven door Hefboom cvba, Vooruitgangstraat 333/5, 1030 Brussel, 02 205 17 20, hefboom@hefboom.be. Verantwoordelijke uitgever: Dirk Dalle, Vooruitgang­straat 333/5, 1030 Brussel. Foto’s: Toon Coussement (p.1), Aspiravi (p.2), Joke Van Mieghem (p.3, 4) Erkenningsnummer: P 908.103 Concept en redactie: Link Inc, Brussel Creatie: www.magelaan.be Druk: Parys Printing


Aandeelhouder aan het woord Anders gaan bankieren ,, VDK Spaarbank VDK Spaarbank is een buitenbeentje in het Belgische bankenlandschap. Een geëngageerde, niet-beursgenoteerde bank met roots in de christelijke arbeidersbeweging. Een belangrijke aandeelhouder van Hefboom bovendien. En een spaarbank met een nieuwe ethische spaarformule. Reden genoeg voor een interview met onderdirecteur Frank Bruggeman. Waarin onderscheidt VDK zich van andere banken? ‘Wij zijn niet beursgenoteerd, waardoor opgesmukte kwartaal­ cijfers en het nemen van over­ dreven risico’s bij ons niet aan de orde zijn. Wij zijn niet gefocust op winstmaximalisatie op korte termijn, maar kiezen – met dank aan onze aandeelhouders – voor gezonde winst en organische groei op lange termijn. Wij kiezen voor eenvoud in de producten, bereik­ baarheid voor de klanten, persoon­ lijk contact, maar ook internetban­ kieren is bij ons natuurlijk mogelijk. De roots van de bank liggen in de Gentse christelijke arbeiders­ beweging, meer bepaald in 1926. In die tijd waren de andere banken niet geïnteresseerd in de kleine spaarder. Het oorspronkelijke doel van VDK was de brede arbeiders­ klasse toegang te geven tot het bankwezen om zo de spaarzin te ontwikkelen en op termijn, via een woonkrediet, een eigen woning te verwerven. Vandaag zijn we een middelgrote bank met 133.000 klanten, spaardeposito’s ten belope van €2,5 miljard en een balanstotaal van €3 miljard.’

Hoe krijgen die roots van de bank een hedendaagse vertaling? ‘Sociaal engagement is ons met de paplepel ingegeven. Dat ver­ taalt zich vandaag op een aantal niveaus. We blijven een bereikbare bank, we zijn bijvoorbeeld ook aanwezig in de sociaal moeilij­ kere Gentse wijken. We stellen ongeveer €75 miljoen beschik­ baar voor microfinanciering in het Zuiden, waar de mensen zich nu in dezelfde situatie bevinden als onze arbeiders honderd jaar geleden. We volgen duurzame criteria bij het herbeleggen van onze deposito’s. Zo vermijden we controversiële beleggingen, met name beleggingen in de wapen­ industrie, of in bedrijven die de arbeids- of mensenrechten niet respecteren. Onze investeringen in niet-duurzame energie zoals steenkool en nucleaire energie bouwen we af. En dat geldt voor al onze producten, niet alleen voor de ethische spaarrekening.’ VDK is een van de belangrijke aandeelhouders van Hefboom. Vanwaar dat engagement en vertrouwen? ‘We geloven sterk in de basis­ filosofie van Hefboom en willen projecten in de sociale economie alle kansen geven. De sociale economie botst elders nog te veel op een muur van onbegrip. Sinds 2000 participeren we op struc­ turele wijze in Hefboom. Tegelijk nemen we Hefboom ook op in het partnerplatform van onze SpaarPlus-rekening.’

Die SpaarPlus-rekening is een nieuwe ethische spaarformule. Welke basisprincipes schuilen er achter en wat is het partner­ platform precies? ‘Met de SpaarPlus-rekening voegen we onze ethische spaarrekeningen en onze gewone spaar­rekening samen. Enerzijds omdat de bankentoezichthouder het aantal spaarformules beperkt, maar vooral omdat deze ethische spaarrekening een speerpuntproduct is voor een duurzame bank als VDK. We komen nu aan een totaal van €175 miljoen aan ethisch sparen, waarmee we de nodige kritische massa bereiken. Ter vergelijking: pionier Krekelsparen heeft een inleg van €80 miljoen. We kunnen onder andere rekenen op een fors spaarbedrag van Stad Gent, waarmee het stadsbestuur blijk geeft van oprechte duurzame intenties. ‘Het basisprincipe van de Spaar­ Plus-rekening is dat de klant een faire vergoeding krijgt die verge­ lijkbaar is met die van de groot­ banken. Het geld van SpaarPlus wordt volgens positieve criteria geherinvesteerd in duurzame initiatieven zoals microkrediet, kredieten in de sociale economie, instellingen in onderwijs en zorg, enzovoort. Bovendien komt van deze beleggingen een commissie van vijf basispunten ten goede aan zeven zorgvuldig uitgekozen partner­organisaties: Hefboom, Welzijnszorg, Trias, Wereldsolida­ riteit, Incofin, Broederlijk Delen en Fairfin.’

,, Meer info: www.vdk.be