Page 1

församlings

guiden ÅKERBO

Vem väljer du?

Allt om kyrkovalet 15 september SID 4-6, 16 Höstens verksamheter börjar snart SID 8-13 Första askgravplatsen i bruk SID 2

Nr 3/2013

Församlingsguiden nr 3 2013 | 1


Stort tack till alla! A

llting har sin tid. Dessa ord ur Predikaren i Gamla Testamentet citerades när jag välkomnades som er kyrkoherde januari 2003, och så är det. Allting har sin tid. Det har varit händelserika år. Först sju församlingar, sedan tio och till sist en. Allt blev kanske inte som vi tänkte men mycket har vi kunnat forma till något positivt så att vår kärnverksamhet, det vill säga att samlas till gudstjänst, undervisning, diakoni och mission har varit centrum. Efter tio och ett halvt år lämnar jag tjänsten som kyrkoherde i Åkerbo. Det är med delade känslor. Det känns vemodigt att lämna er alla i Åkerbo men är samtidigt är det en utmaning att få ta tag i något nytt. 2 september börjar jag i Mjölby för att 1 januari 2014 bli kyrkoherde över det nybildade Folkungabygdens pastorat. Det är fem pastorat: Ödeshög, Skänninge, Mjölby, Boxholm och Vifolka (Mantorp) som bildar en ny stor enhet med omkring 30 000 medlemmar och 33 sockenkyrkor. Mina erfarenheter från Åkerbo kommer väl till pass i denna nya uppgift.

J

ag vill passa på och tacka alla för dessa fina år i först Rystads kyrkliga samfällighet och sedan i Åkerbo. Tack alla ni församlingsbor som uppmuntrat och bidragit på ett positivt sätt. Tack för goda möten och samtal under alla dessa år. Tack också våra ekumeniska vänner. Tack alla ideella som bidragit på många sätt: Kyrkvärdar, ledamöter i verksamhetsråden, kyrFoto: Katarina Sandström Blyme Fredrik Lennman tillträder sin nya tjänst 1 september. koföreståndare, gudstjänstgrupper, syföreningar, kyrkobröder, lekmannakår, körer, bakgrupper, engagerade i cykelkyrkan i Östra Harg, Unga ledare, klosterföreningen i Askeby, alla hembygdsföreningar och många fler. Stort tack också till all personal som gjort ett fantastiskt arbete under alla dessa år, ingen nämnd och ingen glömd. Fina gudstjänster och en hög kvalité på verksamheten i veckorna ute i de olika församlingshemmen gläder ett kyrkoherdehjärta. Ett stort tack till alla goda förtroendevalda som varit ett starkt stöd. Utan goda förtroendevalda och ett bra kyrkoråd kan man som kyrkoherde inte fungera. Tillsammans har vi på bästa sätt utvecklat vår församling. Särskilt vill jag tacka ordföranden Lars Linde som under alla dessa år har varit ett klokt stöd.

S

Fyra nomineringsgrupper ställer upp till val i Åkerbo församling. Här representeras de av Per Hemmingsson, Borgerligt alternativ; Göran Karlsson, Socialdemokraterna; Britt Madsen, Centerpartiet och Ida Johansson, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan. Församlingsguiden ges ut av: Åkerbo församling, Svaltingvägen 1, 585 64 Linghem 013-23 66 50 akerbo.pastorat@svenskakyrkan.se Församlingsexpeditionens öppettider: måndag-torsdag 10.00-12.00 och 13.00-15.00 samt fredag 10.00-12.00

2 | Församlingsguiden nr 3 2013

Ansvarig utgivare: Vikarierande kyrkoherde Ulf Hjertman, 013-23 66 65 ulf.hjertman@svenskakyrkan.se Redaktör: Katarina Sandström Blyme, 013-23 66 62 katarina.blyme@svenskakyrkan.se Nästa nummer utkommer v 48

Foto: Jarl Asklund

ist men inte minst, tack Gud för dessa år som vi alla tillsammans har fått vara Dina redskap i arbetet med att få verka för Ditt rikes utbredning i dessa bygder. Fredrik Lennman, f d kyrkoherde i Åkerbo


Plymspirea, kärleksört, skuggbräcka och gullbåge ramar in den nya askgravplatsen på Törnevallas kyrkogård. Griftegårdshandläggare Ina Nordh planerar för fler liknande gravplatser.

EFTERFRÅGAD VILOPLATS

Första askgravplatsen klar En skötselfri gravplats men inte anonym. Det erbjuder askgravplatser, en gravform som alltfler efterfrågar. I juli togs den första i Åkerbo församling i bruk. – Vi har haft flera anhöriga på kö för en askgravplats, en del av dem har valt andra lösningar i väntan på tillstånd från länsstyrelsen. Men nu är den första platsen iordningsställd, berättar griftegårdshandläggare Ina Nordh. Askgravplatser kan beskrivas som ett mellanting mellan minneslund och vanlig gravplats. I minneslundar finns inga namn, på askgravplatser finns namn och en särskild plats. Utformningen är olika på olika kyrkogårdar. I Åkerbo församling är den första askgravplatsen en grusgravplats på Törnevalla kyrkogård. – Där finns en del återlämnade gravvårdar som lämpar sig för detta. Urnorna grävs ned under gruset, runtom planterar vi perenna växter och på gravstenen sätts en namnskylt, säger Ina Nordh. Namnskyltarna får endast innehålla namn, födelse- och dödsdatum och kommer att ha samma utseende och storlek. Platserna ska vara enhetligt utformade. Egna planteringar är inte tillåtna, däremot vaser med snittblommor samt gravljus och vinterdekorationer. Lillian Karlsson som bor i Törnevalla är positiv till askgravplatser. Hon och hen-

nes syskon valde det alternativet när deras mamma gick bort i maj. – Vår mamma ville ligga i minneslund, hon ville göra det enkelt för oss. Men vi vill gärna ha en särskild plats för henne och då kändes askgravplats som ett bra mellanting. Hade mamma känt till den här möjligheten tror jag hon hade föreslagit den. I mitten av juli skedde den första urnnedsättningen och veckan därpå följde den andra och fler väntar. Törnevallas första askgravplats rymmer sex platser för två personer vardera. Ina Nordh planerar för fler platser i Törnevalla, också sådana med plats för fyra personer i varje. Text och foto: Katarina Sandström Blyme

Askgravlund i Skrukeby?

Det finns planer på en askgravlund på Östra Skrukebys kyrkogård. Välkommen för information och samtal om utformningen. Tisdag 3 september kl 18 i församlingshemmet.

Frågor om askgravplatser besvaras av Ina Nordh, 013-23 66 61. Församlingsguiden nr 3 2013 | 3


KYRKOVALet

Kyrkan påverkar många - nu kan du påverka kyrkan Svenska kyrkan har nästan 7 miljoner medlemmar runt om i landet. Ungefär 10 000 av dem finns i Åkerbo församling. Vart fjärde år får alla medlemmar som fyllt 16 år rösta. I år äger valet rum söndag 15 september. Var med och påverka! Kyrkovalet går till ungefär som de allmänna valen och består av tre val: Kyrkofullmäktige i din församling, det vill säga Åkerbo församling. Kyrkofullmäktige bestämmer ramarna för verksamheten som finns nära dig, ramar som påverkar till exempel vilken barnverksamhet som ska finnas, var det ska firas gudstjänst och hur byggnader ska förvaltas. Stiftsfullmäktige. Svenska kyrkan är indelad i 13 stift. Åkerbo ingår i Linköpings stift. Fullmäktige stöder församlingarna på olika sätt, till exempel i kyrkoantikva-

riska frågor när en kyrka ska renoveras. Kyrkomötet. Svenska kyrkans högsta beslutande organ har 251 ledamöter och är något av kyrkans riksdag. Där beslutas bland annat om vilka psalmer som ska finnas i psalmboken och hur kyrkan ska ställa sig i olika samhällsfrågor. I kyrkovalet röstar du inte på partier utan på så kallade nomineringsgrupper. Fyra grupper ställer upp till val i Åkerbo kyrkofullmäktige. Här får du veta mer om vad nomieringsgrupperna i Åkerbo vill med vår församling.

u Varför skall man rösta i kyrkovalet? v  Vilken fråga anser ni är viktigast för Åkerbo församling i nuläget. Varför? w Vilka förslag kommer ni att lägga för att åstadkomma detta?

Borgerligt alternativ

Centerpartiet

u Kyrkan är något vi måste värna. Det är särskilt viktigt i den tid vi liver i idag och för att bevara historien. v  Att på ett vardagligt sätt vara tillgänglig för alla människor och kunna vägleda dem i den föränderliga värd vi lever i. w Vi vill frigöra resurser så att våra teologer kan verka på ett vardagligt sätt och vara medmänskliga. x Alla är viktiga men särskilt barn, ungdomar och daglediga. Vi ska vara en samtalspart för alla både i glädje och sorg. y Att ta vara på församlingsbornas önskemål. z Församlingen har utvecklats till att ännu mer vara ett både andligt och praktiskt stöd för församlingsborna. Vi tar hand om alla vilsna människor.

u  För att ge legitimitet åt demokratin och visa att man tycker att Svenska kyrkan är viktig. Kyrkovalet är dessutom det mest lokala av alla våra val och för Centern är engagemanget stort för en demokratisk folkkyrka med församlingen som grund. v  Att utveckla verksamheterna och ge ett rikt och varierat gudstjänstliv i hela Åkerbo församling. Centern vill verka för att stärka kyrkans roll som mötesplats och källa till inspiration och gemenskap för människor i alla åldrar. w Centern vill verka för ett rikt musikliv med mycket egenproduktion och enstaka större musikevenemang. Vi ser också ett stort ansvar i att förvalta det kulturarv som våra kyrkor och kyrkogårdar utgör. Fädernas kyrka ska vårdas i generation efter generation och vara en plats som präglas av värdighet. x Centern vill satsa på ungdomsverksamheten, ungdomen är vår framtid. För att ungas idéer ska få mer plats i församlingen har Centern även ungdom i nomineringsgruppen. Här finns representanter från hela församlingen i åldern 19-82 år. y Åkerbo församling ska möta människor mitt i vardagen, i krissituationer och glädjeämnen. Vi ska även vara en aktiv samhällsaktör. Vi ska vara delaktiga och samarbeta med andra föreningar och organisationer som till exempel skola och hembygdsföreningar. z Om fem år samarbetar vi med ett eller flera pastorat men har en fortsatt egen ekonomi i Centerns vision. Vi har en god miljö och en stabil ekonomi som går hand i hand. Vi har en utvecklad informationsteknik. Vi har stärkt det ideella arbetet. Vi har en stark vi-känsla i Åkerbo församling.

4 | Församlingsguiden nr 3 2013


Foto: Magnus Aronsson

x Vilket område inom församlingens verksamhet vill ni prioritera och varför? y Vad ska Åkerbo församling och Svenska kyrkan ha för roll i samhället? z Hur ser er vision ut för livet i vår församling om 5 år?

POSK (Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan) u  Varje röst bidrar till att påverka hur kyrkan utvecklar sig, hur den deltar i samhällsdialogen och samhällsutvecklingen och levandegör det kristna budskapet i vår vardag. v Församlingen behöver nå ut till människan – i hennes vardag. Vi vill att alla olika människor tas tillvara i en församling och känner sig hemma. w  Församlingen behöver se över olika möjligheter att utveckla sina verksamheter och även identifiera nya. Vi vill identifiera vilka behov församlingsmedlemmarna har. POSK vill bland annat parallellt med konfirmationsundervisningen erbjuda konfirmandernas föräldrar samtal och reflektion kring livsfrågor. x Innan församlingsbornas behov identifierats vill POSK vara försiktig med att svara konkret på den frågan. POSK bedömer dock att individens och familjens behov i livets olika faser behöver speglas tydligare i församlingens verksamhet, i församlingens liv. y POSK ser en roll för oss att verka för medmänniskan och se individen i sina olika livssituationer, att aktivt delta i samhällsdialogen och samhällsutvecklingen och att levandegöra det kristna budskapet i vår vardag. z Vi ser en församling som • i än större grad är en given medaktör i samhällsdialogen och samhällsutvecklingen. • som har en växande styrka i att individen och familjen hittar sin uppgift, sitt sätt att bidra till församlingsgemenskapen. • aktivt för en dialog mellan olika aktörer i lokalsamhället, även i form av en andlig dialog mellan kyrkor och religioner. • agerar utifrån en gemensam vision för tron, med en värdegrund som stödjer och hjälper vårt vardagsliv.

Socialdemokraterna u  I en demokratiskt styrd medlemsorganisation bör man utnyttja sin rösträtt. Det är viktigt att kraftigt söka öka deltagandet i valen. v  Att låta den relativt nybildade församlingen få möjlighet till arbetsro och på det organisatoriska planet inte lägga ned för mycket kraft på energikrävande planer på strukturförändringar. w Vi vill verka för att vidmakthålla och bygga vidare på den grund som har lagts för Åkerbo församling. Ordning och reda ska prägla verksamheten och en strävan ska alltid vara att få ut mesta möjliga för de ekonomiska medel som satsas. Samarbetsavtal kan skapas med närbelägna församlingar/ pastorat, för att effektivisera administrationen, inköpsrutiner o.s.v. Arbetsgruppen för framtida socialt företagande måste ges möjligheter att lämna konkreta förslag. Detta kan komma att ske i samverkan med närliggande församling/ församlingar. x Församlingens grundläggande uppgifter är att fira gudstjänster, bedriva undervisning, utöva diakoni och vår tids form av mission. Varje möte med Svenska kyrkan ska inge en känsla av välkomnande och respekt. Synen på allas lika rätt och värde ska genomsyra allt det som kyrkan står för. Församlingen måste ha förmåga att kunna tillgodose krav och önskemål och erbjuda bra verksamhet för alla ålderskategorier. y Vi ska vara en betydande faktor i samhällslivet och som folkstyrd kyrka vara öppen för alla. Församlingsmedlemmar ska uppleva en känsla av delaktighet, glädje och gemenskap. z Vi har behållit och utvecklat församlingens nuvarande verksamhet och når och möter invånarna – inte minst de som förväntas flytta in. Vi ger människor ett mervärde som blivit bestående. Församlingsborna känner att kyrkan har någonting att ge just dem. Församlingsguiden nr 3 2013 | 5


KYRKOVALET

Oss kan du rösta på!

Här är kandidaterna i valet till kyrkofullmäktige Åkerbo. På bild ser du de tre första namnen på varje lista. Precis som i valet till stiftsfullmäktige och kyrkomötet är det möjligt att personrösta. Kryssa för den eller de, maximalt tre personer, som du helst vill se valda.

Foto: Jarl Asklund

Johnny Stammarnäs, Britt Isaksson och Per Hemmingsson.

var och när kan jag rösta? Se sista sidan

Foto: Katarina Sandström Blyme

Bengt Johansson, Britt Madsen och Lars Linde.

Foto: Jarl Asklund

Foto: Sussi Yildiz Dag

Göran Karlsson, Roger Carlevald och Lennart Torstensson.

Amund Hunstad, Ida Johansson och Tomas Tegnevik.

Borgerligt alternativ

1. Per Hemmingson 2. Jonny Stammarnäs 3. Britt Isaksson 4. Karin Karlsson 5. Magnus Metander 6. Lars Höjing 7. Göran Eriksson 8. Sigvard Hallendorff 9. Gunilla Rainer 10. Hans Palmlöf 11. Fredrik Karlsson

Centerpartiet 1. Lars Linde 2. Britt Madsen 3. Bengt Johansson 4. Elsie Bogren 5. Andreas Rydh

6 | Församlingsguiden nr 3 2013

6. Anna Franzén 7. Karl-Gustav Hellström 8. Britt-Marie Alfredsson 9. Jan-Christer Lind 10. Birgitta Karlsson 11. Karl Erik Sylvan 12. Gunnar Hemmingsson 13. Håkan Kurtsson 14. Gunnar Nilsson 15. Christer Bremer 16. Hans Adolfsson

POSK

4. Kristina Nyhlén, Rystad, 46 år 5. Lars-Olof Kinnander, Linghem, 72 år 6. Maria Seger, Linghem, 48 år 7. Sussi Yildiz Dag, Tallboda, 34 år 8. Sari Asa-Nikolaisen, Gistad, 49 år 9. Iréne Johansson, Askeby, 67 år 10. Roger Mattsson, Ringstorp, 51 år 11. Ann-Mari Wernholm, Askeby, 76 år

Socialdemokraterna 1. Göran Karlsson 2. Lennart Torstensson 3. Roger Carlevald

1. Tomas Tegnevik, Askeby, 54 år 2. Ida Johansson, Tallboda, 31 år 3. Amund Hunstad, Askeby, 52 år K TIGE

FULLMÄ

KYRKO VAL TILL

VAL TILL STIFTSFULLMÄKTIGE VAL TIL L

Vilka kandiderar till stiftsfullmäktige och kyrkomötet? Här finns namnen: www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

KYRKOM ÖTET


KONFIRMATION

KONFIRMAND I HÖST

Vilken grupp väljer du? Fotbollskonfirmand eller pilgrimskonfirmand? Eller något annat? Fem olika konfirmandgrupper startar i höst. Anmälan gör du på vår hemsida, senast 23 augusti. På sid 13 finns telefonnummer till konfirmandledarna.

Pilgrimskonfirmander i Askeby Första ¤ 

träffen är torsdag 22 augusti i Askeby församlingsgård. Upptaktsläger 31/8–1/9 i Askeby med omnejd. Därefter träffas vi i samband med Askebymässan, ungefär en söndag i månaden. Vi gör också flera pilgrimsvandringar tillsammans, bland annat till Trondheim under Kristi Himmelsfärdshelgen onsdag 28/5-söndag 1/6 2014. Konfirmation söndag 15 juni 2014. Frågor? Hör av dig till församlingspedagog Maria Bergendahl.

Linghemskonfirmander

Två grupper med start tisdag 27 au¤ 

gusti och onsdag 28 augusti. Därefter träffas vi i Linghems församlingsgård antingen tisdag eller onsdag kl 15.30-17.15. Lära-känna-läger 30 augusti-1 september och läger på Gransnäs 25-27/4 2014. Studieresa till Stockholm under våren 2014. Konfirmation söndag 18 maj 2014. Frågor? Hör av dig till församlings-pedagog Anna Westerling.

Tallboda-Ekängen Första ¤ 

träffen är torsdag 12 september. Därefter träffas vi varannan torsdag, ojämna veckor, kl 17-20.00 (mässa kl 19.30-20).

Upptaktsläger på hemmaplan 12-13 oktober. Läger på Gotland Kristi Himmelsfärdhelgen onsdag 28/5-söndag 1/6 2014. Redovisning torsdag 5 juni 2014, konfirmation pingstdagen 8 juni 2014. Frågor? Hör av dig till församlings-pedagog Linda Lagnestam.

Sportscamp-konfirmander Första ¤ 

träffen är 1 december (1 advent). Därefter träffas vi – tillsammans med Romkonfirmanderna – en helg i månaden fram till sommaren 2014, då vi träffas under två veckor: En vecka på hemmaplan (troligtvis vecka 25) och en vecka på Stadium sports camp i Norrköping. Konfirmation söndag 13 juli 2014. Frågor? Hör av dig till församlingspedagog Martin Malmström.

Romkonfirmander Första ¤ 

träffen är 1 december (1 advent). Därefter träffas vi en helg i månaden tillsammans med Sports camp-konfirmanderna. Resa till Rom 23/6-3/7 2014. Konfirmation söndag 13 juli 2014. Frågor? Hör av dig till församlingspedagog Linda Lagnestam. Foto: Tomas Tegnevik

www.svenskakyrkan.se/akerbo/konfirmation

Nytt koraltare och nytt styrsystem Flera förbättringar i våra kyrkor står på tur, några har redan påbörjats. I Askeby klosterkyrka görs en omdisponering av altarplatsen. Den innebär bland annat att den fina Madonnaskulpturen bättre kommer till sin rätt. Jerk Alton ritar nytt altare och ambo. Mässorna pågår som vanligt. I Vårdsbergs kyrka byggs en ny orgelläktare som beräknas vara klar nästa sommar. Augusti-oktober är kyrkan helt stängd,

under den tiden hålls stugmöten i sockenstugan. I Bankekinds kyrka fortsätter saneringsarbetet med fuktskador under korgolvet. Gudstjänsterna där äger tills vidare rum i församlingsgården. Gemensamt för alla kyrkor är att de efter sommaren utrustats med ett fjärrstyrt uppvärmningssystem som ger bättre koll på fuktighet och sänker uppvärmningskostnaderna. Församlingsguiden nr 3 2013 | 7


VERKSAMHETER

Verksamheter fr o m vecka 35 om inte annat datum uppges

Askeby Måndag

Lekmannakåren Se Bankekind. Onsdag

Andakt och samkväm

i församlingsgården första onsdagen i månaden 14.00 med start 4 september. Vi samlas till andakt, lyssnar till något program, dricker kaffe och umgås. Torsdag

Askebytorsdag

Tor 9.30-11.30. Öppet hus för dig som är hemma med små barn. Vi träffas i församlingsgården och pratar, fikar, leker, sjunger och ”bara är” tillsammans. 9.30-10.30. Babysång (1-6 mån) Vi börjar med sång och rytmik för de minsta och avslutar med fika för alla vuxna. Max 12 deltagare. Anmälan: Hemsida. Information: Maria Bergendahl. 11.30 Andakt - Dagens tanke och därefter sopplunch för alla. Pannkaka till barnen.

Symöte

i församlingsgården sista torsdagen 19.00 varje månad med start 29 augusti. Information: Ann-Marie Wernholm, 013-763 25.

Bankekind Måndag

Bakgrupp

i församlingsgården 1-2 gånger i månaden. Start 19 augusti. Vi bakar bröd till öppet hus, kyrkkaffe m.m. Information: Elisabeth Tegnevik.

Lekmannakåren

berättelser i församlingsgården. Anmälan: Hemsida Information: Christina Johansson.

Träffpunkt Bankekind

Andra tisdagen i månaden 13.00-15.00 med start 10 september. Café med hembakat bröd. Vi fikar och umgås. Information: Elisabeth Tegnevik.

Andakt och samkväm

i församlingsgården sista tisdagen i månaden 13.00 med start 27 augusti. Vi samlas till andakt, lyssnar till något program, dricker kaffe och umgås.

Gistad Måndag

Kyrkobröderna i Gistad

träffas i församlingsgården den tredje måndagen i månaden 18.00 med start 19 augusti. Anmälan/information: Lizzie Nyberg, 013-531 97.

samtalar om kyrka och kultur, ofta med någon inbjuden gäst. Samling tredje måndagen i månaden 19-21.30 i någon av medlemmarnas hem. Start 16 september. Anmälan/information: Ingvar Svensson, 013-730 81.

Tisdag

Tisdag

Bankekindtisdag

Tis 9.30-11.30. Öppet hus för dig som är hemma med små barn. Vi träffas i församlingsgården och pratar, fikar, leker, sjunger och ”bara är tillsammans”. 9.30-10.30 Babysång (6-12 mån). Max 12 deltagare. Anmälan: Hemsida. Information: Maria Bergendahl. 11.30 Andakt - Dagens tanke och därefter sopplunch för alla. Pannkakor till barnen.

Barntimmar (4-5 år)

Tis 14.00-15.30. Vi leker, pysslar, sjunger och berättar bibel8 | Församlingsguiden nr 3 2013

Gistadtisdag

Tis 9.30-13.30 Öppet hus i prästgården för dig som är hemma med små barn. Sång, lek, pyssel och lunch. 11.30 Andakt - Dagens tanke och därefter sopplunch. Pannkaka till barnen.

Stickcafé

Tis 13.30 Stickcafé i prästgården varannan tisdag med start 24/9. Information: Chatarina Andersson, 013-730 72.


Foto: Jarl Asklund, Arinas72, Babykrul, Onemba

10.15-10.45. Babymassage (3 veckor-6 mån) Anmälan: Hemsida. Information: Anna Westerling. 11.30 Andakt - Dagens tanke och därefter enklare lunch.

Mini-skoj (6-9 år)

Mån 14.30-17.00. Vi har samling med pyssel, lek och mellanmål. Det finns möjlighet till hämtning på fritids.Terminsavgift 100 kr. Anmälan: Hemsida. Information: Jenny Simpson.

Symöte

varannan måndag 13.30-16.00. Alla är välkomna, med eller utan handarbete. Andakt, kaffe med hembakat bröd serveras. Start 26 augusti hos Eva Nilsson, Trastsångsvägen 124, därefter i församlingsgården. Information: Elisabeth Tegnevik. Tisdag

Barntimmar (4-5 år)

Tis 9.30-11.00. Vi leker, pysslar, sjunger och berättar bibelberättelser. Anmälan: Hemsida. Information: Siv Karlsson. Onsdag

Barntimmar (4-5 år)

Ons 15.00-16.30. Vi leker, pysslar, sjunger och berättar bibelberättelser i prästgården. Hämtning vid förskolan 14.50. Föräldrarna ordnar själva hämtning av barnen 16.30. Kostnad för hämtning vid förskolan 100 kr/termin. Anmälan: Hemsida. Information: Jenny Simpson.

Symöte

med Gistad syförening. Samling en tisdag varje månad 17-19 i någon av medlemmarnas hem. Start: 20 augusti hos Britta Andersson, Olofstorpsv. 20. Mer info om tid och plats: Se vår hemsida eller Birgit Larsson, 013-733 22.

Lillkyrka Onsdag

Träffpunkt Lillkyrka

En onsdag varje månad 13.00 blir det Öppet Hus för daglediga i församlingshemmet. Andakt och kaffeservering. Höstens datum: 28 augusti, 18 september, 16 oktober och 20 november. Information: Göran Dellskog.

Linghem Måndag

Linghemsmåndag

Mån 9.30-11.30. Öppet hus för vuxna med barn. Vi sjunger, pratar, leker och pysslar. Information: Siv Karlsson. 9.30-10.00. Babysång (ca 6-18 mån) Anmälan: Hemsida. Information: Anna Westerling.

Musik på lek (3-4 år)

Tis 16-16.30. Anmälan: Hemsida. Information: Mia Brunberg Ulriksson. Onsdag

Ungdomsgrupp

Ons 18.00-21.00. Från 13 år och uppåt. Träffa polare, musik, fika, chill, party och olika teman. Terminsavgift 100 kr. Information: Anna Westerling. eller Facebooksidan ”Linghems ungdomsgrupp”. Torsdag

Linghemstorsdag

Tor 9.30-13.30. Öppet hus för vuxna med barn. Vi sjunger, pratar, leker och pysslar. Information: Siv Karlsson. 11.30 Andakt - Dagens tanke och därefter sopplunch för alla Fredag

Beatkväll

Mysig helkväll med talkshow, dj/band, spännande gäster och lovsång med Gud i centrum. Från 13 år och uppåt. Höstens datum: Fredag 13 september och fredag 29 november. Information: Jonathan Westerling, 0708-711 746 eller Facebooksidan ”BEAT ungdomskväll”. Övrigt

Unga Ledare

Fördjupning efter avslutad konfirmation Enklare ledaruppdrag samt möjlighet till treårig ledarutbildning som arrangeras av Linköpings stift. Anmälan: Hemsida. Information: Anna Westerling eller Göran Helmersson. Församlingsguiden nr 3 2013 | 9


VERKSAMHETER

Samlan i Tallboda Måndag

Alla i Samlan

Mån 11.30-15.00. Drop in-verksamhet för alla åldrar. Möjlighet till lek, skapande, läsning, lugn och ro, m m. Lunch 11.30, sångstund och andakt 13.30-14.

Babysång fortsättn.grupp (7-12 mån)

Mån 9.30-11.00. Anmälan: Hemsida. Information: Elisabeth Hellsten. Få platser kvar.

Frivilligarbetare

Vi söker ideella. Vill du hjälpa till med bakning, sopplunch, trädgårdsarbete, gudstjänst, ljudgrupp, eller söndagsskola eller något annat. Hör av dig till Pernilla Enström.

S:t Martin i Ekängen Tisdag

Café för alla åldrar

Tis 13-16.30. 14.00 blir det sångstund och andakt för barn och föräldrar.

Torsdag

Torsdag

Tor 9.30-11.00. Anmälan: Hemsida. Information: Elisabeth Hellsten.

Tor 14-16

Babysång ”nybörjare” (0-6 mån)

Stavgång

Tor 10.30 sep-dec. Samling vid Samlan. Information: Pernilla Enström.

Läsecirkel

Varannan torsdag (udda veckor) 10.30. Information: Ulf Söderberg.

Middagsbön, därefter lunch

Café och aktiviteter för skolbarn Jollra i takt

Tor 10-11.30. För barn 0-12 månader. Vi sjunger och fixar fika tillsammans. Information: Eva Göransson.

Café

Tor 18-20.30. 20. 00. Andakt. Ev program och gäster: Se hemsida och affischer.

Tor 12.30. Vill du vara en hjälpande hand i samband med lunchen? Antingen med maten eller med andakten. Information: Branka Kokic eller Ulf Söderberg.

Övrigt

Musik på lek (3-5 år)

Se Samlan.

Ungdomsgrupp

Information: Linda Lagnestam eller Facebooksidan ”KU i S:t Martin”.

Frivilligarbetare

Tor 16.15-17.00. Anmälan: Hemsida. Information: Elisabeth Hellsten.

Örtomta

Fredag

Se Bankekind.

Bakgruppen

träffas 9-12.00 fredag 7/9, 12/10, 9/11 och 7/12. Information: Pernilla Enström. Övrigt

Unga ledare

Fördjupning efter avslutad konfirmation. Enklare ledaruppdrag samt möjlighet till treårig ledarutbildning som arrangeras av Linköpings stift. Information: Linda Lagnestam.

Temakvällar

För mer information: Elisabeth Hellsten.

Måndag

Lekmannakåren Torsdag

Barntimmar (4-5 år)

Tor 14.00-15.30. Vi leker, pysslar, sjunger och berättar bibelberättelser i församlingshemmet. Anmälan: Hemsida. Information: Christina Johansson.

Östra Harg Torsdag

Symöte

en eftermiddag varje månad hemma hos

Tre grupper för dig som vill samtala med andra Långtidssjukskriven eller arbetslös? Vill du träffa andra i samma situation? Vi träffas och pratar, fikar, lagar mat eller gör något annat tillsammans. Vad bestämmer vi tillsammans. Information: Elisabeth Tegnevik.

Sorgegruppen

är en samtalsgrupp för dig som nyligen mist någon närstående (make, maka eller sambo). Ibland kan det vara till hjälp att dela sina tankar med andra som har liknande upplevelser. I andras ord och känslor kan man känna igen sig själv och sin sorg. Dag, tid och plats bestäms utifrån gruppens önskningar. Information: Pernilla Enström och Elisabeth Tegnevik. 10 | Församlingsguiden nr 3 2013


Var vill du vara med?

Vilken eller vilka verksamheter vill du vara med på? Finns de inte i församlingsgården närmast dig? Oftast är det inte långt till någon av de andra nio platserna där vi har verksamhet måndag till fredag. På kartan ser du var de ligger. någon i syföreningen med start 29 augusti hos Margareta Gustavsson, Togetorp. Mer information om tid och plats: Vår hemsida eller Berit Jendeberg, 013-710 66.

Östra Skrukeby Måndag

Öppet hus

Mån 14.00-17.00. Sång, lek och pyssel i församlingshemmet. Anmälan/information: Margareta Linde, 0705-555 017.

Vissa verksamheter kräver föranmälan. Anmäl dig på vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/akerbo/ verksamheter Eller använd QR-koden ovan. Välkommen!

Torsdag

Symöte

varannan torsdag i jämna veckor 14.3017.00 i medlemmarnas hem eller i församlingshemmet med start 22 augusti hos Elvi Samuelsson, Bånghagen. Anmälan/information: Vanda Persson, 013-720 07. Fredag

Café Skrukeby

Fredagkvällar udda veckor 19-22. Kaffe med tilltugg, ibland något program i församlingshemmet. Samarrangemang med Missionskyrkan och hembygdsföreningen.

Katekumenat Lev vidare

A to: Fo

Du som förlorat din livskamrat, känns sorgen och ensamheten fortfarande tung? När man träffar andra i samma situation kan vägen bli lättare att gå. Vi träffas kl 14-16 följande onsdagar: 28 augusti Gistads prästgård, 18 september Samlan, 30 oktober Bankekinds församlingsgård, 27 november Linghems församlingsgård. Information: Pernilla Enström och Elisabeth Tegnevik. lexkalinai

Vill du få möjlighet till samtal med andra vuxna? Då är katekumenatgruppen ett gyllene tillfälle. Där får vi dela frågor om liv och tro, dela allvar och skratt med varandra! Välkommen! Information/anmälan: Pernilla Enström eller Susanne Franzén.

Församlingsguiden nr 3 2013 | 11


körer & Musik

Bankekind

Samlan

Alla kan sjunga, nybörjarkör för vuxna Onsdag 19.00-20.30 i församlingsgården. Information: Mia Brunberg Ulriksson

Musik på lek (3-5 år)

Gistad Gistad kyrkokör, vuxna

Torsdag 19.00-21.00 i Gistad prästgård. Information: Mia Brunberg Ulriksson

Torsdag 16.15-17.00. Anmälan: Hemsida. Information: Elisabeth Hellsten. Barnkör 6-9 år Onsdag 16.30-17.15. Anmälan: Hemsida. Information: Elisabeth Hellsten.

Medvind, för daglediga

Linghem

Torsdag 13.30-15.00. Information: Michael Augustson.

Musik på lek (3-4 år)

Tis 16-16.30. Anmälan: Hemsida. Information: Mia Brunberg Ulriksson. Änglakören för barn 5-8 år. Torsdag 16.45-17.30. Anmälan: Hemsida. Information: Sofia Liljedahl.

Tonerna för barn 9-12 år.

S:t Martin Ceciliakören, damkör

Start onsdag 28 augusti 19.00-21.00. Information: Eva Göransson.

Barnkör 6-9 år

Torsdag 15.45-16.30. Behöver du skjuts från Örtomta, Askeby eller Bankekind? Hör av dig så försöker vi ordna det! Anmälan: Hemsida. Information: Sofia Liljedahl.

Sofiakören, damkör

Tisdag 19-21. Anmälan: Hemsida. Information: Sofia Liljedahl.

Tisdag 16.00-16.45. Anmälan: Hemsida. Information: Elisabeth Hellsten.

Söndagskören, vi sjunger tillsammans

några söndagar kl 13.00. Information: Eva Göransson.

Östra Harg Östra Hargs kyrkokör

Torsdag 19.00-21.00 i församlingshemmet Information: Agneta Ekström.

Plogen, för seniorer

Torsdag 10.00-11.30. Information:Michael Augustson.

Foto: John Bellars

Bob Chilcott Söndag 20 oktober kl 18 Törnevalla kyrka Ceciliakören, Sofiakören och Gunnar Ekermo med musiker framför musik av brittiske tonsättaren Bob Chilcott 12 | Församlingsguiden nr 3 2013

Musikverkstad i S:t Martin Välkommen till gudstjänsterna i S:t Martin! I höst vill vi förstärka musikens roll i gudstjänsten i S:t Martin. Vill du själv vara med och spela? Kom då till vår musikverkstad lördag 14 september. Information om tid och annat: Eva Göransson

Jakobsmässan till Törnevalla Jakobsmässan fortsätter i höst i Törnevalla kyrka: 25/8, 27/10 och 24/11. Obs tiden: kl 18.

Barnkörläger i Linghem Vi sjunger, leker, skapar, äter gott och myser tillsammans innan vi sover. Vi avslutar med att medverka i söndagens mässa. 16-17 november. För barn i åk 1-3. Linghems församlingsgård. Begränsat antal platser. Kostnad 100 kr. Information/ anmälan: Sofia Liljedahl och Jenny Simpson. Sista anmälan 31 oktober.


Kontaktpersoner

Här är kontaktpersoner för verksamheter och körer på sid 8-12. Michael Augustson, musiker 013-21 79 93 Maria Bergendahl, församlingsassistent, 013-761 98 Mia Brunberg Ulriksson, musiker 013-23 66 67, mia.c.ulriksson@svenskakyrkan.se Göran Dellskog, präst, 013-23 66 58 Agneta Ekström, musiker, 013-23 66 57 Pernilla Enström, diakon, 013-25 38 85 Susanne Franzén, församlingspedagog, 013-25 38 86 Eva Göransson, musiker, 013-25 38 88 Elisabeth Hellsten, församlingsassistent, 013-25 38 84 Göran Helmersson, präst, 013-23 66 66 Christina Johansson, församlingsassistent, 013-533 45 christina.j.johansson@svenskakyrkan.se Siv Karlsson, församlingsassistent, 013-23 66 56 siv.b.karlsson@svenskakyrkan.se Linda Lagnestam, församlingspedagog, 013-25 38 82 Sofia Liljedahl, musiker, 013-23 66 60 Martin Malmström, församlingspedagog, 013-25 38 87

BEAT, Bob och barnkörläger Fler aktiviteter kan tillkomma. Håll utkik i kalendern på vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/akerbo

Torsdag 22 augusti

Askeby klosterkyrka 18.00. Musik i sommarkväll. S:t Bernhardprogram med Ulf och Bodil Söderberg.

Söndag 1 september

Samlan Efter mässan kl 11 blir det hearing inför kyrkovalet. Se annons sid 16. Öppet Hus kl 12-14.

Jenny Simpson, församlingsassistent, 013-23 66 68 Ulf Söderberg, präst, 013-25 38 83 Elisabeth Tegnevik, diakon, 013-23 66 53 Anna Westerling, församlingspedagog, 013-21 96 79

Värdinnor

Christina Hellqvist, S:t Martin, 013-21 79 90 Eva Johansson, Gistad prästgård, 0730-25 56 06 Branca Kokic, Samlans församlingsgård, 013-21 79 92 Mona Wahlström, Linghems församlingsgård, 013-21 79 96 Marie Åström, Askeby och Bankekinds församlingsgård, 013-21 96 74 Mailadress till anställda är som regel namn.efternamn@svenskakyrkan.se Kontaktuppgifter till övriga anställda finns på: www.svenskakyrkan.se/akerbo/personal

16-17 november

Linghems församlingsgård. Barnkörläger. Se annons sid 12.

15-16 november

Vadstena. ”Få ord i Vadstena”. Se annons nedan.

Fredag 29 november

Östra Hargs församlingshem kl 18.00. Syföreningsauktion.

Fredag 29 november

Linghems församlingsgård kl 20-24. BEAT, ungdomskväll från 13 år. Kontaktperson: Jonathan Westerling. 070-871 1746.

Söndag 8 september

Linghems församlingsgård Efter mässan kl 11 blir det hearing inför kyrkovalet. Se annons sid 16.

Fredag 13 september

Linghems församlingsgård kl 20-24. BEAT, ungdomskväll från 13 år. Kontaktperson: Jonathan Westerling. 070-871 1746.

Lördag 14 september

S:t Martin Musikverkstad. Se annons sid 12.

Söndag 15 september

Kyrkoval. Se sid 4-6 och sid 16. S:t Martin Öppet Hus kl 14-16.

Söndag 15 september

Linghems församlingsgård. Efter mässan kl 11 blir det lunch och familjeaktiviteter fram till kl 16.

Söndag 20 oktober

”Få ord i Vadstena” Välkommen till en kortare retreat/tyst dygn på Solgården i Vadstena. Vi börjar fredag 15/11 kl 17.30 och avslutar på lördagen kl 15.00. Kostnad: 500 kr. Kvällsmat, frukost, lunch, fika, övernattning i eget rum och massage ingår. Anmälan senast 31/10 till diakon Pernilla Enström.

Törnevalla kyrka kl 19. Musikgudstjänst med musik av Bob Chilcott. Se annons sid 12. Församlingsguiden nr 3 2013 | 13


Gudstjänster

Gudstjänster

från 18 augusti till 24 november Med reservation för ev fel och ändringar Se även www.svenskakyrkan.se/akerbo/gudstjanster

Söndag 18 augusti – 12 söndagen efter trefaldighet

Linghems församlingsgård 11.00 Mässa. Samlan 11.00 Mässa. Örtomta 14.00 Stugmöte i församlingshemmet. Ann-Sofie Nordh, sång. Kyrkkaffe.

Söndag 25 augusti – 13 söndagen efter trefaldighet Linghems församlingsgård 11.00 Mässa. Samlan 11.00 Mässa. Törnevalla kyrka 18.00 Jakobsmässa.

Söndag 1 september ––14 söndagen efter trefaldighet

Linghems församlingsgård 11.00 Mässa. Samlan 11.00 Mässa. Askeby klosterkyrka 16.00 Mässa. S:t Martin 16.00 Gudstjänst. Östra Skrukeby kyrka 18.00 Kvällsgudstjänst. Kyrkkaffe och korv med bröd i församlingshemmet.

Söndag 8 september –– 15 söndagen efter trefaldighet

Linghems församlingsgård 11.00 Mässa. Samlan 11.00 Mässa. S:t Martin 16.00 Gudstjänst. Gunnar Ekermo musicerar och berättar Vårdsbergs kyrka 16.00 Stugmöte i sockenstugan. Gistad kyrka 18.00 Musiksgudstjänst. Rebecka Dellskog och Dennis Karlsson, sång och gitarr.

Lördag 14 september Lundby loge 11.00 Gudstjänst och ”Landsbygdens dag” i samarbete med Åkerbo Maskinhistoriska Förening.

Barnens kyrka /Söndagsskola

Vid söndagens 11-gudstjänster i Linghem och Samlan har barnen alltid möjlighet till en egen stund. Tillsammans med ledare och andra barn får de sjunga, höra bibelberättelser, göra bilder, mm.

Kyrkkaffe

serveras alltid i samband med 11-gudstjänsterna i Linghem och Samlan. Ibland finns förtäring av något slag också i de andra kyrkorna. När och var framgår av kalendariet ovan. 14 | Församlingsguiden nr 3 2013

Söndag 15 september ––16 söndagen efter trefaldighet Linghems församlingsgård 11.00 Mässa. Efteråt blir det lunch och familjeaktiviteter fram till kl 16. Samlan 11.00 Mässa. S:t Martin: 16.00 Gudstjänst. Gunlög Rosén om att lyssna till sin inre röst. Örtomta kyrka 18.00 Musikgudstjänst.

Söndag 22 september – 17 söndagen efter trefaldighet

Linghems församlingsgård 11.00 Mässa. Samlan 11.00 Mässa. S:t Martin: 16.00 Gudstjänst. Bankekind 16.00 Stugmöte i församlingsgården. Östra Hargs kyrka 18.00 Kvällsmässa.

Söndag 29 september – Den helige Mikaels dag Linghems församlingsgård 11.00 Mässa. Samlan 11.00 Mässa.

Söndag 6 oktober – 19 söndagen efter trefaldighet Linghems församlingsgård 11.00 Mässa. Samlan 11.00 Mässa. Askeby klosterkyrka 16.00 Mässa. S:t Martin 16.00 Gudstjänst. Östra Skrukeby kyrka 18.00 Hösthögtid. Kvällsgudstjänst. Smörgåstårta, kaffe och äppelkaka serveras i församlingshemmet.

Söndag 13 oktober ––Tacksägelsedagen

Linghems församlingsgård 11.00 Mässa. Barnens bibel delas ut till 4-åringar. Samlan 11.00 Mässa. Barnens bibel delas ut.

Barnens Bibel

Tacksägelsedagen, 13 oktober (se ovan), är söndagen då vi delar ut Barnens bibel till församlingens fyraåringar. I Linghem bjuds alla barntimmegrupper in. Efter mässan serveras soppa och äppelpaj. I Samlan och Östra Hargs kyrka blir det bibelutdelning, liksom i S:t Martin där det också spelas dockteater.


Gistad kyrka 14.00 Församlingshögtid. Musikgudstjänst. Gistad kyrkokör 90 år. Solist: Ulla Jacobsson Werner. Vårdsberg 15.00. Tacksägelsegudstjänst i sockenstugan. S:t Martin 16.00 Gudstjänst med dockteater. Barnens bibel delas ut. Östra Hargs kyrka 18.00 Kvällsmässa. Östra Hargs kyrkokör medverkar. Barnens bibel delas ut.

Söndag 20 oktober –– 21 söndagen efter trefaldighet Linghems församlingsgård 11.00 Mässa. Samlan 11.00 Mässa. S:t Martin 16.00 Gudstjänst. Törnevalla kyrka 18.00 Musikgudstjänst. Sofiakören och Ceciliakören sjunger sånger av Bob Chilcott. Gunnar Ekermo med musiker spelar. Röda korset bjuder på kaffe i församlingshemmet. Örtomta16.00 Stugmöte i församlingshemmet.

Söndag 27 oktober – 22 söndagen efter trefaldighet Linghems församlingsgård 11.00 Mässa. Samlan 11.00 Mässa. S:t Martin 16.00 Gudstjänst. Törnevalla kyrka 18.00 Jakobsmässa.

Lördag 2 november – Alla helgons dag Gistad kyrka 11.00 Mässa. Kyrkkaffe. Vårdsberg 11.00 Församlingshögtid. Örtomta kyrka 14.00 Allhelgonagudstjänst på kyrktrappan. Bankekind kyrka16.00 Allhelgonagudstjänst på kyrkogården.

Östra Hargs kyrka 16.00 Allhelgonagudstjänst. Östra Skrukeby kyrka 18.00 Allhelgonagudstjänst.

Söndag 3 november – Alla själars dag

Linghems församlingsgård 11.00 Mässa. Rystad kyrka 11.00 Mässa. Askeby klosterkyrka 16.00 Mässa. Törnevalla kyrka 18.00 Allhelgonagudstjänst.

Söndag 10 november – 24 söndagen efter trefaldighet Linghems församlingsgård 11.00 Mässa. S:t Martin 16.00 Mårtensmässa med kör och kompband. Gistad kyrka 18.00 Psalmsångsgudstjänst. Kvällsmat serveras i prästgården.

Söndag 17 november – Söndagen före domssöndagen

Linghems församlingsgård 11.00 Mässa. Samlan 11.00 Mässa. S:t Martin 16.00 Gudstjänst. Bertil Jansson tillverkar kors av lera. Örtomta 16.00 Stugmöte i församlingshemmet.

Söndag 24 november – Domssöndagen

Linghems församlingsgård 11.00 Mässa. Samlan 11.00 Mässa. Bankekind 16.00 Stugmöte i församlingsgården. S:t Martin 16.00 Gudstjänst. Törnevalla kyrka 18.00 Jakobsmässa.

Foto: Thoursie

Andakter

Grannskapshuset i Gistad

Onsdag jämna veckor 14.00. Åkerbo församling och Linghemskyrkan håller varannan andakt. Adress Sandstensvägen 5.

Öppen

kyrka

Under Allhelgonaveckan (vecka 44) kommer flera av våra kyrkor vara öppna. Det blir minnesgudstjänster, musik och fika. Mer information kommer i oktober. Under minnesgudstjänsten tänder vi ett stort gemensamt ljus till de bortgångnas minne, men nämner inga namn.

Grannskapshuset i Linghem

Onsdag udda veckor 14.00. Åkerbo församling och Linghemskyrkan håller varannan andakt. Adress Sparvsångsvägen 65.

Blå huset i Tallboda centrum

Onsdagar udda veckor 14.30. Adress Gränsliden 12, intill Blå huset. Andakterna vänder sig till alla på boendena eller i närheten samt anhöriga och vänner. Församlingsguiden nr 3 2013 | 15


KYRKOVALET

Var och när kan jag rösta?

Rösta 15 september 2013!

Du kan förtidsrösta på församlingsexpeditionen i Linghem måndag 2 sept-fredag 6 sept kl 9-12 ¤  Tisdag 3 sept dessutom kl 17-20.

lördag 7 sept kl 9-12. ¤  måndag 9 sept-onsdag 11 sept kl 9-12. ¤  Tisdag 10 sept dessutom kl 17-20.

Här röstar du på valdagen 15 september Församlingsgården i Linghem (Svaltingvägen 1) ¤  kl 12-16 samt kl 18-20, gudstjänst kl 11.

Samlan i Tallboda (Medvindsvägen 35) ¤  kl 12-14, gudstjänst kl 11.

S:t Martin i Ekängen (Hästhagsvägen 10) kl 14-16, ¤  gudstjänst kl 16.

Örtomta kyrka kl 16.00-18.00, gudstjänst 18. ¤  Ta med röstkortet som du som är röstberättigad får omkring 28 augusti.

Ställ frågor till de förtroendevalda Inför valet ordnas två utfrågningar där du får möjlighet att ställa frågor och framföra synpunkter till representanter för de fyra nomineringsgrupper som ställer upp i valet till kyrkofullmäktige i Åkerbo församling.

1 september i Samlan. Kl 12 efter mässan. 8 september i Linghems församlingsgård. Kl 12 efter mässan.

Välkomna!

16 | Församlingsguiden nr 3 2013

Nr 3 2013  

Församlingsguiden nr 3 2013 Församlingsguiden ges ut av Åkerbo församling i Svenska kyrkan. Åkerbo församling ligger i Linköpings kommun. T...

Nr 3 2013  

Församlingsguiden nr 3 2013 Församlingsguiden ges ut av Åkerbo församling i Svenska kyrkan. Åkerbo församling ligger i Linköpings kommun. T...

Advertisement