BTO Årsrapport 2016

Page 1

ÅRSMELDING

BERGEN TEKNOLOGIOVERFØRING AS


BTO | ÅRSRAPPORT 2016

| 2

3

LEDER

4

OM BTO

8

VERDISKAPING

10

• Innovasjon fra forskning

18

• Inkubasjon og akselerasjon

24

• Kliniske studier

26

SAMFUNNSKONTAKT

30

ØKONOMI

34

STYRETS BERETNING

36

RESULTATREGNSKAP

37

BALANSE

38

EGENKAPITAL OG GJELD

40

NOTER TIL REGNSKAPET

49

KONTANTSTRØMANALYSE

50

REVISORS BERETNING

44


Foto: Camilla Waage, C Foto BTO | ÅRSRAPPORT 2016

FOR ETT ÅR!

2016

REKORDENES ÅR NHH - Norges Handelshøyskole kom inn som ny eier, og Bergen Teknologioverføring (BTO) tok over administrasjon av kliniske studier for Helse Bergen og Universitetet i Bergen. Vi gleder oss til å videreutvikle disse oppgavene og relasjonene. 2016 var første hele driftsår med Vestlandets største inkubator Nyskapingsparken som integrert del av oss.

BTO føler på et betydelig ansvar når det gjelder behovet for omstilling i vår region. Vi har sammen med våre eiere samt Bergen Kommune, Hordaland Fylkeskommune, Innovasjon Norge, NAV og en rekke private aktører investert i aktiviteter og tiltak for å bidra til nye og sikrede arbeidsplasser i en krevende tid.

I løpet av året har vi økt antall bedrifter tilknyttet Nyskapingsparken fra rundt 25 til over 70, og nye konsept er introdusert slik som kontorfellesskapet T41. Vi har også planlagt og utviklet ytterligere konsept som introduseres i 2017. På tampen av året flyttet hele/deler av klyngeledelsene til GCE Subsea, NCE Seafood Innovation Cluster, NCE Maritime CleanTech og Design Arena inn i våre lokaler. Dette gir BTO en fantastisk mulighet til å øke samarbeidsflaten inn mot disse viktige næringene – noe vi vet vi vil se resultatene av i årene som kommer. Det gir også en betydelig kraftsamling av viktige operative aktører i regionens økosystem for innovasjon – som forsterker aktivitetsnivået.

I tiden som kommer vil vi i enda større grad invitere beslektede aktører inn i ett strategisk samarbeid for å øke effekten av våre samlede ressurser. Vi mener det er viktig at vi i regionen tar grep som reduserer oppfattelsen av fragmentering og som gir regionen ett løft innen innovasjon og nyskaping.

På BTO sitt klassiske tjenesteområde – realisering av muligheter basert på resultat fra forskning – har man også hatt en meget god utvikling. Aldri før har vi klart å finansiere så stort prosjektomfang hos våre eiere og partnere, og gode avtaler har gitt betydelige ressurser tilbake til forskning. En rekke nye innovasjoner har funnet veien til anvendelse – riktignok i begrenset omfang så langt, men de har allerede gitt betydelig effekt for enkeltindivid og samfunnet.

Vi mener at regionen er unikt posisjonert til å bli ledende innen nyskaping og innovasjon – sammen må vi etablere konkurransefortrinn for regionen! 2017 starter der 2016 sluttet – det er full fart i satsingene våre – og nye konsept og initiativ rulles ut med det mål for øye å forbedre det samlede økosystemet for innovasjon og nyskaping.

Anders Haugland Administrerende direktør, Bergen Teknologioverføring

Randi Elisabeth Taxt Nestleder, Bergen Teknologioverføring 3 |


BTO | ÅRSRAPPORT 2016

OM BERGEN TEKNOLOGIOVERFØRING Bergen Teknologioverføring (BTO) er et regionalt operasjonelt kompetansesenter for foredling av nyskaping og kommersialisering av forskningsresultater. Vi støtter totalt ti forskningsinstitusjoner med å kommersialisere og overføre teknologi. Til sammen har BTOs partnere rundt 4 000 ansatte, 30 000 studenter og en forskningsbase på mer enn fem milliarder norske kroner. Forskningsavdelinger, fakulteter og studenter ved disse institusjonene henvender seg til BTO med opp mot hundre innovative ideer i året. Vår oppgave er å evaluere ideenes potensiale og bidra til å utvikle disse slik at samfunnet får nytte av resultatene.

Foto: Camilla Waage, C Foto

BTO administrerer i tillegg kliniske studier på vegne av Helse Bergen og Universitetet i Bergen. I praksis betyr dette at vi er et bindeledd mellom legemiddelindustrien som ønsker å teste ut ny medisin på pasienter og leger som jobber med kliniske studier ved sykehuset.

Vi drifter også Nyskapingsparken Inkubator som foruten å tilby gründere et velprøvd inkubasjonsprogram, også tilbyr en rekke varierte og skreddersydde tjenester til innovasjonsmiljøet i Hordaland.

VÅR KJERNEOPPGAVE er å hjelpe våre eiere og partnere med å identifisere, evaluere, utvikle og realisere forskningsresultater som kan ha kommersielt og/eller samfunnsøkonomisk potensiale.


BTO | Ã…RSRAPPORT 2016

IDEER

262

270

33

ER

KAP IT

AV T

AL

AL

S

34 E

R

IN

K UB ASJ

R

19

E

17

-

2016

100

OPPSTART BEDRIFT S

K INIS E K L TU D IE R

TALL FRA

ON

PAT E

NT

188 | Op nter 359 | Avtaler Ideer 1134 | Pate

0 Ekstern kapital 93 e studier 100 | isk in Kl | 7 20 n 63 | Inkubasjo pstartsbedrifter

HISTORISKE TALL


BTO | ÅRSRAPPORT 2016

33,43%

33,43%

14,52%

Universitetet i Bergen (UiB) har i underkant av 15 000 studenter fordelt på seks fakulteter, og rundt 3 600 ansatte. UiB er medlem av flere europeiske og globale nettverk for universiteter og forskning. Global utvikling, klimaforskning og marin forskning står nedtegnet som hovedfokusområder i strategien for UiB for 2016 til 2022.

Haukeland universitetssjukehus er et av de mest spesialiserte sykehusene i Norden, med flere kompetansesentre og spesialfunksjoner på regionalt o g nasjonalt nivå. I tillegg til pasientbehandling er det stor forskningsaktivitet på Haukeland universitetssjukehus.

Havforskningsinstituttet er den største marine forskningsinstitusjonen i Norge, og tilbyr profesjonell rådgivning til myndigheter, næringslivet og samfunnet. Havforskningsinstituttet driver med forskning innen marine ressurser, marint miljø, langs kystlinjen og innen akvakultur.

13,56%

3,82%

1,23%

Siva legger til rette for innovasjon ved å bygge, eie og utvikle infrastruktur for næringslivet, oppstartsbedrifter og forskningsmiljøer. SIVA utvikler kunnskaps- og oppstartsmiljøer, og kobler dem til regionale, nasjonale og internasjonale nettverk. Partnernettverket støtter og veileder flere tusen entreprenører og oppstartsselskaper hvert år.

Høgskolen i Bergen har 7300 studenter, og består av tre avdelinger. Aktiviteten deres skal gjenspeile kjerneområdene 1) teknologi, miljø og nyskapning, 2) helse, omsorg og velferd og 3) kunst, kultur og yrke. De tilbyr et bredt utvalg av bachelor- og masterprogram. Fra 1. januar 2017 blir Høgskolen i Bergen en del av Høgskolen på Vestlandet.

Norges Handelshøyskole (NHH) er en av Skandinavias ledende handelshøyskoler, og er studentenes førseprioritet i valg av økonomiutdanning i Norge. NHH tilbyr utdanning på alle nivå, og er kjent for sine høye akademiske standarder og bidrag til det internasjonale forskningsfellesskapet.

E R E I E | 6


BTO | ÅRSRAPPORT 2016

Christian Michelsen Research (CMR) er en forskningsorganisasjon med fokus på teknologisk forskning og innovasjon. CMR kombinerer fire forretningsområder: Protech AS, Gexcon AS, CMR Computing og CMR Instrumentation. CMR driver med forskning innen næringslivets utvikling, og befinner seg i skjæringspunktet mellom forskning og næringsliv.

Haraldsplass Diakonale Sykehus AS fungerer som et lokalsykehus for 135 000 innbyggere i Bergen og Nord-Hordaland. Sykehuset har en regional funksjon innen geriatrisk og lindrende behandling (Sunniva-senteret), i tillegg til en stor kirurgisk klinikk som har utmerket seg innen flere områder, blant annet skulder, kne og tykktarm.

Kunnskapsparken er et regionalt innovasjonsselskap som opererer i Sogn og Fjordane. Firmaet ble etablert for å hjelpe entreprenører og selskaper med bærekraftige forretningsideer å lykkes. De bidrar aktivt i kommersialiseringen av forretningsideer, og er med i inkubatorprogrammet SIVA.

NIFES (Nasjonalt Institutt for Ernærings- og Sjømatforskning) er en uavhengig forskingsinstitusjon tilknyttet Nærings- og Fiskeridepartementet. NIFES’ to hovedforskningprogram er sjømatsikkerhet og -helse og fiskeernæring. NIFES gir råd til myndigheter, bedrifter, næringslivet og statsforvaltningen.

Matforskningsinstituttet Nofima er et av Europas største institutt for næringsrettet forskning innen fiskeri, akvakultur og mat. Nofima utfører internasjonalt anerkjent forskning og utvikler løsninger som gir en konkurransefordel gjennom hele verdikjeden.

Uni Research er et forskningsselskap med mer enn 400 høyt kvalifiserte ansatte fra hele verden. Selskapet driver med forskning og utvikling innen helse, miljø, bioteknologi, klima, energi og samfunnsvitenskap. Uni Research ble etablert i 2003.

PARTN E

RE 7 |


BTO | ÅRSRAPPORT 2016

VERDISKAPING Store og viktige næringer som olje- og gassindustrien har endret seg radikalt de siste årene. Offentlig sektor er i gang med effektivisering av sine tjenester for å møte samfunnets behov på en bedre måte. Globalisering og robotisering vil de neste årene endre arbeidslivet og hverdagen vår på områder vi ennå ikke har identifisert. Behovet for nye produkter, tjenester og prosesser er med andre ord stort.

Sammen med forskningsinstitusjonene i Bergen, gründere, investorer, etablert næringsliv og myndighetene jobber vi aktivt med å løse morgendagens utfordringer. Et konkret eksempel på samarbeid er BTOs samspill med innovasjonsklyngene GCE Subsea, NCE Maritime CleanTech, NCE Seafood Innovation Cluster, Design Arena og NCE Media. De fire første klyngene har i løpet av 2016 valgt å samlokalisere seg med BTO for å sikre bedre ressursutnyttelse og for å utvikle et tettere samarbeid om prosjekter. NCE Media og BTO er i tett dialog om samlokalisering i Media City Bergen. BTO ønsker å stimulere til økt innovasjon i klyngene ved å tilføre vår kompetanse og nettverk. Samarbeid om innovasjonsprogrammet ACCEL, kompetanse i søknadsskriving, tilgang til fondsmidler og arbeidsplasser i våre inkubatorer er noe av det BTO tilbyr klyngene. I oktober annonserte Næringsbyråd Julie Andersland (V) at Bergen Teknologioverføring får 1,5 millioner kroner i tilskudd for å bistå Bergen kommune med utfordringer innenfor blant annet omstilling. BTO er en del av Bergen kommunes tiltakspakke mot arbeidsledighet og for å stimulere til nyskaping. Midlene vil styrke vår satsing på områder som vårt miljø allerede jobber målrettet med å styrke.

| 8

Bergen Teknologioverføring er en operasjonell drivkraft i arbeidet med å imøtekomme samfunnets behov.

Vi er allerede i gang med å iverksette konkrete aktiviteter knyttet til omstilling, tiltak for vekst i oppstartsbedrifter og bruk av nye verktøyer i grønn forretningsutvikling. Det er et stor potensiale for å bruke arbeidssøkende, overtallige og studenter inn i nystartede bedrifter. Dette blir en vinn-vinn situasjon som gir økt regional verdiskaping. Et av satsingsområdene til BTO i 2016 var brukerog tjenesteinnovasjon, og det ble ansatt en egen forretningsutvikler for å jobbe med slike prosjekter. Ambisjonen er å bidra til økt verdiskapning gjennom fokus på dyp brukerinvolvering, og ved å fokusere på at tjenester skal designes med – og ikke for mennesker. I 2016 var vi involvert i ca. 20 prosjekter innen bruker- og tjenesteinnovasjon. Vårt formål er å være et kompetansesenter for innovasjon og kommersialisering av forskningsresultater. Dette innebærer forvaltning av eiernes og andres immaterielle rettigheter, samt interesser knyttet til forskningsresultater og forskningsprosesser. BTO skal videre utføre utredning, rådgivning og administrativ oppfølging i forbindelse med mulig kommersialisering samt andre aktiviteter som står i naturlig sammenheng med dette. Dette oppnås gjennom effektive kommersialiseringsprosesser, aktiv kulturbygging og gode holdninger.


BTO | ÅRSRAPPORT 2016

VI BIDRAR TIL VERDISKAPING INNENFOR VÅRE TRE VIRKSOMHETSOMRÅDER: Innovasjon fra forskning

01

Inkubasjon og akselerasjon

02

03

Kliniske studier

SELSKAP BTO HAR INVESTERT I ELLER STARTET I 2016 HealthLine

Universitetet i Bergen / Høgskolen i Bergen

Wellmend

Christian Michelsen Research / Høgskolen i Bergen

Ocean Bergen **

Leieting

Universitetet i Bergen / Uni Research

Universidad de Cadiz alumni

Restdb

Dyrekassen

Universitetet i Bergen alumni

Soundio

Handelshøyskolen BI alumni

Lean Business International

Universitetet i Bergen og NHH - Norges handelshøyskole alumni

NHH - Norges handelshøyskole alumni

Minipro

NHH - Norges handelshøyskole alumni

WiSub

Universitetet i Bergen

Rock Physics Technology

NHH - Norges handelshøyskole alumni

Pluvia

Glomfjord Hydrogen* (Greenstat) og Greensight* (Greenstat)

FFV

Handelshøyskolen BI alumni

Nobesita

Handelshøyskolen BI alumni

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

SeaSmart

* Datterselskap av Greenstat som er et av BTOs porteføljeselskap ** Datterselskap av Tunichor AS som er et av BTOs porteføljeselskaper

9 |


BTO | ÅRSRAPPORT 2016

NYE IDEER

| 10

2015

136

2014

95

2013

152

2012

100

2011

50

2010

50

2009

71

2008

70

2007

81

2006

99

INNOVASJON FRA FORSKNING Forskningsintensiv innovasjon er en internasjonal øvelse, og BTO sine eiere, styre, ledelse og ansatte har klare ambisjoner om at BTO skal videreutvikles til å kunne hevde seg på et høyt internasjonalt nivå. BTO har siden starten jobbet systematisk med å bygge kapasitet og kompetanse, verktøy og nettverk, samt understøtte kultur for innovasjon. Internasjonal statistikk viser at selskap som BTO gjennomgår en utvikling hvor det gjerne tar 15-20 år for å modne.

2016

262

BTO jobber ved utgangen av 2016 med 129 aktive kommersialiseringsprosjekter fra våre eiere og partnere. Disse følges tett opp gjennom vår etablerte og velprøvde arbeidsprosess og vårt nye prosjektstyringsverktøy som kom på plass i 2016. Disse mekanismene skal gjøre kommersialiseringsprosessen forutsigbar for institusjonene og forskerne vi jobber sammen med.


BTO | ÅRSRAPPORT 2016

BTO har stort fokus på å søke om ekstern finansiering til prosjekter gjennom de ulike tilskuddsordningene som tilbys av Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge, Horisont 2020 m.fl. Vi er opptatt av at søknadsprosessene skal være best mulig, slik at våre prosjekter har mulighet til å nå frem i den sterke konkurranse med andre prosjekteiere. Dette er et kontinuerlig arbeid, men vi ser at det er i ferd med å gi avkastning i form av en tydeligere og bedre forventningsdialog mellom BTO, idehaver og institusjon.

BTO var i 2016 involvert i 34 søknader rettet mot kommersialisering av forskning. Disse fikk tilsammen innvilget 138,6 millioner kroner. BTO var blant annet delaktig i prosjektet INTROMATs vellykkede søknad om å bli IKT pluss fyrtårn. Prosjekteier Helse Bergen fikk tildelt 48 millioner kroner fra Norges forskningsråd. INTROMAT tar sikte på å utvikle digitale løsninger for forebygging, behandling og oppfølging av mentale lidelser.

COMMERCIALISATION ENTREPRENEURSHIP CLINICAL STUDIES KNOWLEDGE INTENSIVE INNOVATION RESEARCH INNOVATION IN INDUSTRY & COMMERCE SCIENCE NEED-BASED INNOVATION INNOVATION IN PUBLIC SECTOR SOCIAL IMPACT BOND INCUBATION 11 |


BTO | ÅRSRAPPORT 2016

Sammen med våre eierinstitusjoner arbeider vi med å kommersialisere en rekke spennende prosjekter som har sitt utgangspunkt i forskningsresultater.

Fra høyre: Anders Haugland (adm. dir. i BTO), Næringsminister Monica Mæland (H), Kamal Mustafa (Professor, Universitetet i Bergen), Ragnhild Janbu Fresvik (Konserndirektør Bedriftsmarked, Sparebanken Vest) og Dag Rune Olsen (Rektor, Universitetet i Bergen). Foto: Eivind Senneset

Prosjektet “3D Scaffold” vant Sparebanken Vest og Bergen Teknologioverførings Idekonkurranse i 2016. Næringsminister Monica Mæland overrakk prisen på 300 000 NOK til professor Kamal Mustafa under Bergen Næringsråds ”Årskonferansen”. | 12

Les mer på

bergento.no


BTO | ÅRSRAPPORT 2016

Kan hjelpe 1 million pasienter årlig 3D-printing av bein er en ny, innovativ metode for å erstatte eller regenerere ødelagte beinfragmenter i menneskekroppen. Kombinerer man 3D-printede bein med stamceller kan man oppnå svært effektiv helbredelse - også for store defekte eller skadede beinfragmenter. Utskifting av små beinfragmenter kan i dag gjøres ved å transplantere pasientens eget beinmateriale fra et annet område på kroppen. Men når pasienten har behov for utskifting av større beinfragmenter kan ikke slike metoder benyttes på grunn av naturlige begrensninger på materiale i pasientens kropp som kan transplanteres. Pasienten har da to alternativer; 1) få bein fra dyr, og dermed gå på medisiner resten av livet, eller 2) bruke bein fra døde mennesker. Bruk av 3D-printing for å gjenskape ødelagte beinfragmenter representerer derfor et bedre alternativ enn dagens metoder. Bruken av pasientens egne stamceller gjør at beinet vil vokse ut med pasientens egne celler. Det reduserer også risikoen for at kroppen avviser beinet, og man kan derfor lage optimale forhold for risikofri og effektiv beinregenerasjon. Spesialdesignede 3D-printede beinstrukturer gir i tillegg langt bedre mekaniske egenskaper sammenlignet med dagens løsninger. 3D-printede strukturer vil heller ikke måtte byttes ut. Fremgangsmåten vil derfor redusere stress og lidelse hos pasienten og redusere kostnadene for sykehus og samfunn. Det vil være mulig å behandle en rekke forhold knyttet til beindefekter og beinskader når vi har utviklet et salgbart produkt for klinisk bruk.

Universitetet i Bergen

155

MILLIONER

BTO har bidratt til at aktive prosjekter ved Universitetet i Bergen har mottatt 155 millioner kroner i støtte.

Aktive prosjekt

70

Det er anslått at metoden vil være til nytte for over 1 million pasienter i Europa årlig. Markedet er stort, med en årlig omsetning på 2,35 milliarder dollar. Prosjektet ble registrert hos Bergen Teknologioverføring i 2014. Prosjektet var da fortsatt i en tidlig fase. Siden den gang har vi utviklet en strategi for å sikre immaterielle patenter i prosjektet, og patentsøknad blir levert i løpet av første kvartal 2017. Vi har også lykkes med å sikre prosjektet bridge funding fra Norges Forskningsråds FORNY2020program. Vi vil i løpet av 2017 søke Norges Forskningsråd om verifiseringsmidler. I tillegg jobber vi nå med å forberede en rekke møter med ulike investormiljøer.

Prosjekter fordelt på instituttene Institutt for biologi Institutt for biomedisin Institutt for fysikk og teknologi Institutt for geovitenskap Institutt for global helse og samfunnsmedisin Institutt for informatikk Institutt for klinisk odontologi Institutt for klinisk psykologi Kjemisk institutt Klinisk institutt 1 Klinisk institutt 2 Molekylærbiologisk institutt Senter for internasjonal helse (SIH)

13 |


BTO | ÅRSRAPPORT 2016

Helse Bergen

75,2

MILLIONER

BTO har bidratt til at aktive prosjekter ved Helse Bergen har mottatt 75,2 millioner kroner i støtte.

Haukeland universitetssjukehus først i verden Hvert år får 5000 norske menn diagnosen prostatakreft, og omtrent 20% av disse dør. I 2013 bidro BTO til å starte selskapet Alden Cancer Therapy II, som tester ut en ny behandling mot prostatakreft. Behandling kalles cryoimmunterapi, og går i korte trekk ut på å trigge kroppen til selv å bekjempe kreften ved å kombinere frysebehandling av kreft med immunterapi. Et sterkt tverrfaglig legeteam ved Haukeland universitetssjukehus er i gang med å gjennomføre en klinisk studie av behandlingen. Ved slutten av 2016 var studien halvveis i fase 1, og resultatene så langt viser at behandlingen medfører få bivirkninger og tolereres godt av pasientene. Haukeland er det

37

AKTIVE PROSJEKTER

| 14

første sykehuset i verden som tester behandlingen fullt ut, og totalt 18 pasienter med prostatakreft får delta i studien. Dersom resultatene fra den kliniske studien som nå er i gang viser seg å lykkes, vil behandlingen kunne tas i bruk også for andre typer kreft. BTO er største eier i Alden Cancer Therapy II, og vi har blant annet bidratt med forretningsutvikling, finansiering, juridisk bistand, patentering og kommunikasjon. Prosjektet har fått tildelt midler fra FORNY2020programmet til Forskningsrådet, samt donasjoner fra en rekke selskaper og privatpersoner.


BTO | ÅRSRAPPORT 2016

Havforskningsinstituttet

16,8

MILLIONER

BTO har bidratt til at aktive prosjekter ved Havforskningsinstituttet har mottatt 16,8 millioner kroner i støtte.

Les mer på

bergento.no

Vil utvikle laks uten kjønnsceller Prosjektet Virgin Salmon har som mål å utvikle laks uten kjønnsceller til bruk i oppdrett. BTO har gjennomført IPR-avklaring, bekreftet markedsinteresse og -potensiale og medvirket til en suksessfull BIOTEK2021-søknad til Norges Forskningsråd, der prosjektet har fått innvilget 8 MNOK med oppstart 1. januar 2017. I 2014 var forskerne bak dette prosjektet de første i verden som viste at de kunne fremstille laks som mangler kjønnsceller. Dette gjorde de ved å benytte det genteknologiske verktøyet CRISPR-Cas9 til å ”slå av” et utvalgt gen. Denne laksen ser ut som en helt vanlig laks, men den blir ikke kjønnsmoden og kan dermed ikke gyte med villaks om den rømmer. Den vil heller ikke oppleve tidlig kjønnsmodning, som i oppdrett gir velferdsproblemer. Fremover vil BTO tilføre prosjektet viktig markedsinnsikt ved å snakke med potensielle kunder og vil jobbe for å få på plass patenter for teknologien etter-

hvert som viktige milepæler nås. Det er også lagt stor vekt på å involvere ulike stakeholdere. Det er viktig å vise transparens og ansvarlighet i utviklingen av denne laksen, og det er lagt opp til et systematisk arbeid i en egen arbeidspakke for Responsible Research and Innovation (RRI) i dette prosjektet. For at fremtidig produksjon av slik laks skal bli realisert, er aksept fra konsumentene avgjørende. I flere land blir lignende genredigering benyttet i matplanter og blir ikke regnet som del av lovverket for gen-modifisering, siden det ikke involverer gener som er fremmede for arten. Slike aspekter er viktige for hvordan BTO vil planlegge tilnærmelsen til relevante industriaktører og markedet. Lykkes prosjektet, vil det bidra til betydelige fordeler for fremtidens akvakulturnæring og samfunnet forøvrig, både med hensyn til bevaring av villaksen, fiskevelferd og bærekraftig matproduksjon.

4

AKTIVE PROSJEKTER

15 |


BTO | ÅRSRAPPORT 2016

Høgskolen i Bergen

11

STUDENTPROSJEKTER

Studentprosjekter fra Høgskolen i Bergen i 2016.

Skal være verdensledende innen 2020

| 16

Bergen Carbon Solutions (BCS) representerer en viktig milepæl for Bergen Teknologioverføring. BCS var det første selskapet som ble etablert basert på en studentidé og tatt inn i studentinkubasjon. Selskapet begynte som en bacheloroppgave ved Høgskolen i Bergen, hvor tre av idehaverne tok utdanningen kjemiingeniør med fordypning innen prosess.

Bruksområdene til karbon-nanofiber spenner fra batteriteknologi til byggematerialer i form av komposittmaterialer. Dette har mye med materialets oppbygging og styrke å gjøre. Produktet har høy verdi, og BCS metode gjør at de kan selge med markedsledende priser basert på kvalitet. BCS skal innen år 2020 være verdensledende på produksjon og leveranse av karbon-nanofiber.

Bergen Carbon Solutions produserer karbon-nanofiber gjennom anvendelse av ny og banebrytende teknologi. CO2 er selskapets viktigste innsatsfaktor – og de bidrar således samtidig til å løse en global miljøutfordring. Karbon-nanofiber blir fremstilt gjennom en kjemisk prosess som separerer karbonet fra CO2 -molekylet og danner karbon-nanofiber og O2-gass.

BTO har siden etableringen av selskapet vært en viktig støttespiller gjennom kontorfasiliteter, innovasjonsprogrammet ACCEL Energy og rådgiving innen forretningsutvikling. I tiden fremover vil BTO fortsette som rådgiver og veileder gjennom Nyskapingsparken, som selskapet blir en del av i januar 2017.


BTO | ÅRSRAPPORT 2016

Ny medeier fra 2016 NHH - Norges Handelshøyskole gikk inn som medeier i BTO i mai 2016. BTO har dermed formaliserte avtaler med samtlige av Bergensregionens største forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Målet har vært å øke innovasjon i regionen ytterligere.

NHH - Norges Handelshøyskole

NHH sine ambisjoner med samarbeidet var spesielt rettet mot inkubasjon, studententreprenørskap og internships. NHH har i tillegg satt seg mål om å bli internasjonalt ledende innen ulike forskningsområder, og uttalte selv at de som utdanningsinstitusjon har et ansvar for å kommersialisere forskningsresultater. NHH har igangsatt en storsatsing på innovasjon og entreprenørskap, spesielt i forbindelse med undervisningskonsepter og kurs som tilbys studentene på masternivå.

- Samarbeidet med BTO er en viktig del av NHH sin satsing på innovasjon og entreprenørskap, uttalte Helge Thorbjørnsen, viserektor ved NHH, da NHH gikk inn som medeier i BTO i 2016.

Les mer på

Foto: NHH - Norges Handelshøyskole

Et av de nyeste tilskuddene i denne satsingen er kurset Global Business Venturing, som ble gjennomført for første gang høsten 2016. Her ble forelesningene avholdt av ulike suksessfulle entreprenører og ledere fra hele verden.

bergento.no

17 |


BTO | ÅRSRAPPORT 2016

INKUBASJON OG AKSELERASJON Aldri før har så mange gründere ønsket å være en del av miljøet vårt som i 2016. Vi har opplevd rekordhøye søknadstall til vårt inkubasjonsprogram i Nyskapingsparken Inkubator og vi har aldri hjulpet så mange gründere med å etablere en raskere og sikrere vei til vekst. Ved utgangen av 2016 holder over 70 oppstartsbedrifter til i våre lokaler på Marineholmen. Oppstartsbedriftene har samlet mer enn 200 ansatte. Selskapene har ulike behov og vi forsøker å legge til rette for at flest mulig skal få den hjelpen de trenger av oss gjennom inkubatorprogram, akseleratorprogram og kontorfellesskap. Vi har derfor inngått strategiske avtaler med advokatfirmaet Steenstrup og Stordrange, banken DNB, regnskapskontoret Bookkeeper, IP-konsulentene Zacco og Innovasjon Norge om tilstedeværelse i våre lokaler slik at de kan bidra med sin spesialkompetanse inn mot våre medlemsbedrifter.

UTVIKLING SØKERE TIL INKUBASJON

65

2011-2016

37 7

6

2011

2012

17

19

2013

2014

I løpet av 2016 har vi også utvidet tilbudet vårt til bedrifter innenfor havnæringen. Ocean Industries Accelerator (OiA) er vårt nye tilbud til utflyttede inkubatorbedrifter, selskaper i vekst og etablert næringsliv innenfor havnæring. Vi etablerer akseleratoren sammen med GCE Subsea, NCE Seafood Innovation og NCE Maritim Cleantech med et mål om at innovasjonsfelleskapet skal bidra til bedre samarbeid om ressurser, stimulere til nye samarbeidskonstellasjoner og skape vekst innenfor havnæringen. Ved inngangen til 2017 jobber vi med å planlegge innflytting og aktivitet i forbindelse med oppstarten av vår nye inkubator i Media City Bergen (MCB). I MCB samles nasjonale og verdensledende medieaktører. Vår oppgave blir å legge til rette for at oppstartsbedrifter innenfor media, IKT og digitalisering lykkes med å skape morgendagens løsninger. Dette planlegger vi å gjøre sammen med medieklyngen NCE Media.

| 18

2015

2016

Forprosjektet som har utredet muligheten for å etablere et Makerspace på Marineholmen ble sluttført ved utgangen av 2016. Vi vil i løpet av begynnelsen av 2017 åpne et lokale på ca 80 kvm øremerket kreative og innovative mennesker. Makerspacet vil inneholde profesjonelt verktøy og vil bli et håndverksog teknologilaboratorium sentralt plassert i Bergen.


BTO | ÅRSRAPPORT 2016

BEDRIFTER I INKUBASJON 2015

32

2014

19

2013

17

2012

13

2016

24

STUDENTDELTAKERE

24 studenter stilte med 12 prosjekter til 2 ACCEL Student-programmer.

35

17

STUDENTIDEER

17 studentideer fra BTO sine eiere og partnere.

Studententreprenørskap er i vinden for tiden, og stadig flere studenter har gode ideer og et ønske om å starte et eget selskap ved endt studietid. BTO har en dedikert forretningsutvikler som jobber med studententreprenørskap, og som i 2016 tok imot 17 studentideer. Vi tilbyr studenter forretningsutvikling, kontorplass i inkubatoren Nyskapingsparken eller kontorfellesskapet T41 og hjelp med søknader til Norges forskningsråd sitt program FORNY StudENT. I tillegg kan studenter med gode ideer delta i det intensive programmet ACCEL Student, som gir faglige råd, økt nettverk, tilgang til investorer og praktisk opplæring i de beste verktøyene. 19 |


BTO | ÅRSRAPPORT 2016

NYSKAPINGSPARKEN INKUBATOR

Foto: Camilla Waage, C Foto

Nyskapingsparken er Hordalands eneste Siva-støttede inkubator. Inkubatoren er lokalisert på Marineholmen i Bergen, sammen med en rekke andre aktører innen innovasjon og entreprenørskap.

| 20


BTO | ÅRSRAPPORT 2016

Nyskapingsparken åpnet i 2007, og BTO overtok ansvaret for driften av inkubatoren mot slutten av 2015. Nyskapingsparkens mål er å gi nystartede bedrifter en raskere og sikrere vei fra etablering til vekst. Målgruppen for inkubatoren er nystartede og kunnskapsbaserte forretningsideer med stor innovasjonsgrad og vekstpotensial, og 26 oppstartsbedrifter holder i dag til i Nyskapingsparken. De får som medlem tilbud om rådgivning innenfor en rekke områder knyttet til å etablere egen bedrift. Våre forretningsutviklere har lang og velprøvd kompetanse. Oppstartsbedriftene gis tilgang til moderne kontorfasiliteter og et unikt nettverk med andre i innovasjonsmiljøet. nyskapingsparken.no

FIRE EKSEMPLER PÅ SELSKAP I NYSKAPINGSPARKENS INKUBATORPROGRAM

AbleOn Medical AbleOn Medical AS utvikler innovative hjelpeløsninger for eldre og andre med nedsatt funksjonsevne. Modulløsningene deres til bad tar brukeren gjennom hele dusjrutinen, og kan tilpasses hver enkelt bruker.

Aglaia Aglaia har utviklet de første modulære ørepluggene, Ouverture. De kan skreddersys til ulike bruksområder som sport, hverdag og fritid. Utskifting av ledningen og andre komponenter er like enkelt som å henge opp en kjøleskapsmagnet.

Grunnlegger: Camilla Strand www.ableon.com

Grunnleggere: Dennis Lien og Aron Høyer www.aglaia.no

Moonshine Solutions AS Moonshine Solutions AS skaper innovative løsninger for olje&gass-næringen.

Snowflake Snowflake hjelper deg å ha relevante og personlig en-til-en-kommunikasjon med tusenvis av kunder på samme tid.

Grunnlegger: Helge Hope

Grunnlegger: Mark Nijhof https://snowflake.ai

21 |


BTO | ÅRSRAPPORT 2016

T41 T41 er et innovasjonsfellesskap for gründere. Her får man tilgang til kontorplass i et energisk innovasjonsfellesskap, og et spennende faglig og sosialt miljø. Lokalet er sentralt plassert i hjertet av gründermiljøet på Marineholmen i Bergen, som gir mulighet til å utveksle erfaringer med andre. T41 retter seg både mot oppstartsbedrifter, gründere og studenter, og kan tilby lokaler på 300 kvadratmeter og 22 arbeidsplasser, samt fasiliteter som kjøkken, møterom og printer. I tillegg inviteres medlemmer av T41 til ulike sosiale og faglige arrangement i regi av Bergen Teknologioverføring. nyskapingsparken.no

Ocean Industries Accelerator Ocean Industries Accelerator (OIA) er det nyeste tilskuddet til innovasjonsfellesskapet på Marineholmen. OIA er et fellesskap for selskaper innen havnæringen. Vi tilbyr 18 kontorer og flere arbeidsplasser i et åpent landskap i et spennende innovasjonsfellesskap. Her får du tilgang til et godt sosialt og faglig miljø, og du gis anledning til å utveksle erfaringer med andre gründere og medlemmer i NCE Maritime CleanTech, NCE Seafood Innovation Cluster og GCE Subsea på daglig basis. Både oppstartsbedrifter, studenter og etablerte bedrifter innen havnæringen kan søke om medlemskap i OIA. nyskapingsparken.no

ACCEL

ACCEL

ACCEL er BTOs innovasjonsprogram. ACCEL henvender seg til både til ferske gründere og til etablert industri. Gjennom veiledning fra mentorer og praktisk opplæring i innovative metoder, gir ACCEL deltakerne verktøyene de trenger for å bygge sterke og levedyktige forretningsideer. Gjennom programmet blir forretningsideene presentert for potensielle investorer og kunder. Programmet gir derfor deltakerne en unik mulighet til å utvide sitt nettverk. Siden oppstarten i 2011 har BTO gjennomført 15 program, med mer enn 400 deltakere fra 82 ulike selskaper fordelt på 6 forskjellige bransjer. accel.no

ert sa g n a r r e | A r e n t r tripa s u d n I o | 7 r d i b r ntore e m 3 1 ok | t l e d r en skape l e s olen i Berg k s 1 g ø 1 H d | e nm ERGY ert samme g n N a r E r A | L ok ACCE sjekter delt o r p 2 1 | UDENT x 2 ACCEL ST

ACCEL SEAFOOD | 8 selskaper deltok | 10 mentorer bidro | 6 industripartnere | Arrangert | 22


ed en m m m a

Foto: Camilla Waage, C Foto

BTO | ÅRSRAPPORT 2016

NB

bsea, u S E GC

D ge og r o N asjon Innov

I 2016 gjennomførte BTO fire ACCELprogram.

t sammen med NCE Seafood innovation, Innovasjon Norge og DNB.

23 |


BTO | ÅRSRAPPORT 2016

KLINISKE STUDIER I 2016 overtok BTO driften av kliniske studier ved Haukeland universitetssjukehus fra Innovest AS. Virksomhetsoverdragelsen inkluderte tre seniorrådgivere med mange års erfaring i å håndtere kliniske studier, og et omfattende nettverk av forskere, studieteam, industri og samarbeidspartnere. I tillegg overtok vi en økonomisk medarbeider.

En pasient som deltar i klinisk studie får oppfølging ved Klinisk Forskningspost på Haukeland universitetssjukehus. Foto: Camilla Waage, C Foto

BTO har en samarbeidsavtale med Haukeland universitetssjukehus. Denne avtalen fastslår at vi skal være kontraktspartner i alle eksternt finansierte kliniske studier som er planlagt ved sykehuset. Haukeland universitetssjukehus er en attraktiv partner i gjennomføringen av kliniske studier, og tilbyr kliniske forskningsposter for tidligfase studier, moderne laboratorier og utstyr, samt studieteam med lang erfaring. - Forskning skal være en integrert del av klinisk virksomhet ved Haukeland universitetssjukehus. De kliniske studiene øker muligheten for pasientene våre å få prøve ut ny, banebrytende behandling før det kommer på markedet, samt øker kompetansen i de kliniske miljøene på sykehuset, sier Clara B. G. Gjesdal, vise adm. direktør Helse Bergen.

| 24

Tjenestene som BTO tilbyr i kliniske studier strekker seg fra planlegging til avslutting av kliniske studier. Vi bidrar blant annet med innhenting av pristilbud, budsjettering, kontrakter, regnskap, fakturering og reiserefusjoner til studiepasienter, samt arkivering. - Kliniske studier er helt sentrale for utviklingen av nye medisiner og behandlingsmetoder. Ved å ta over driften av kliniske studier ønsker vi i BTO å jobbe sammen med nasjonalt og internasjonalt næringsliv for å øke antall pasienter som deltar i kliniske studier, samt bidra til flere studier og enda bedre samarbeid mellom næringsliv, akademia og sykehuset. På denne måten kan vi bidra til morgendagens løsninger, sier Anders Haugland, daglig leder i BTO.


BTO | ÅRSRAPPORT 2016

2016

100

I løpet av 2016 var vi involvert i 100 kliniske studier. Av disse var det 90 som fulgte virksomhetsoverdragelsen fra Innovest, og de resterende ti er nye studier som kom til etter 1. juni 2016.

Moderne pacemaker I disse dager utføres en stor internasjonal klinisk studie, der en helt ny type pacemaker testes ut. Den er per i dag den minste og mest moderne pacemakeren som eksisterer, og den veier kun to gram. Til sammenlikning veier tradisjonelle pacemakere ti ganger så mye. Den moderne pacemakeren trenger ikke å lades og holder i tolv år, mot de tradisjonelle pacemakernes åtte år. Det er enkelt å skifte dem ut ved behov, en stor fordel sammenliknet med de tradisjonelle pacemakerne, hvor en utskifting potensielt kan medføre infeksjoner. I Norge var Haukeland universitetssjukehus først ute med å ta i bruk den moderne pacemakeren. Den første pasienten ble operert i oktober 2015.

- Ved Haukeland er det nå 18 personer som har tatt i bruk pacemakeren, og resultatene av studien er så langt særdeles gode. Ingen av pasientene har opplevd komplikasjoner, sier professor og overlege Svein Færestrand ved Haukeland universitetssjukehus. En av studiens deltakere er Solveig (89), som fortalte sin historie i Bergens Tidende 28. januar 2017. Hun har fått operert inn minipacemakeren, som har gitt henne muligheten til å være i aktivitet igjen. Pacemakeren fungerer som en liten datamaskin, og justerer seg etter hvor aktiv hun er. Solveig skal, sammen med andre som har testet ut pacemakeren, følges videre i studien.

3000 PASIENTER

Totalt i Europa har ca. 3000 pasienter fått satt inn den moderne pacemakeren hittil.

25 |


BTO | ÅRSRAPPORT 2016

SAMFUNNSKONTAKT Bergen Teknologioverføring er i dag en langt mer synlig aktør enn det vi var for bare noen år tilbake. Vi opplever at det blåser en innovasjonsvind inn over Vestlandet, og at mange ønsker å benytte seg av vår kompetanse og vårt nettverk. Dette et resultat av at organisasjonen arbeider aktivt med å synliggjøre BTO tjenester og skape oppmerksomhet rundt selskaper/prosjekter i vår portefølje. Økt synlighet vil styrke både eiere, partnere og BTOs rolle som innovasjonsaktører. Ambisjonen er å sette større fokus på hvilken betydning tidligfase forskningsintensiv nyskaping og innovasjon har for samfunnet. Det er svært gledelig at både lokale og nasjonale politikere besøker BTO. I februar 2016 hadde vi besøk av statsminister Erna Solberg (H) og Finansminister Siv Jensen (Frp). Solberg og Jensen ønsket å møte

| 26

gründere, representanter fra Bergens forskningsinstitusjoner og BTO for en lunsjsamtale om vilkårene for innovasjon og nyskaping. Det ble en svært hyggelig og informativ seanse hvor ministerne fikk flere gode tilbakemeldinger på regjeringens gründerpolitikk. Statsministeren annonserte også navnet på oppstartsbedriftene som fikk tilbud om pre-såkorninvestering av BTO. Les mer i om pre-såkornordningen på side 30-31. Seansen ble avrundet med at statsministeren tok en artig ”selfie” sammen med gründerne som var tilstede i møtet.


BTO | ÅRSRAPPORT 2016

95

MEDIEOPPSLAG

Medieoppslag 2016 Om BTO

26 saker

Finansminster Siv Jensen kom tilbake på besøk i september for å få innspill til Perspektivmeldingen 2017. Tema var omstilling i olje- og gassindustrien og Jensen ønsket møtte BTO, gründerne bak oppstartsbedriften Wisub og klyngen GCE Subsea. BTO-sjef Anders Haugland kunne fortelle at Nyskapingsparken Inkubator opplever økt pågang fra gründere innenfor olje- og gassindustrien og forsikre ministeren om at vår organisasjon har både kompetanse og kapasitet til å bistå disse på flere ulike måter.

Om våre prosjekter

69 saker 27 |


BTO | ÅRSRAPPORT 2016

Våre moderne lokaler på Marineholmen innbyr til samhandling. Særlig aulaen ”Mellomrommet” er et svært populært rom som brukes til frokostmøter, foredrag, konferanse, kurs og sosiale kveldsarrangement. Arealene våre er blitt et fysisk samlingspunkt for ulike innovasjonsaktører i regionen, og for nasjonale aktører når de er i Bergen og vil diskutere nyskaping og innovasjon. Vi legger til rette for at eksterne aktører kan benytte seg av arealene. Steenstrup og Stordrange, DNB, Bookkeeper, Zacco og Innovasjon Norge har alle kontordag hos BTO en dag i uken. En indikasjon på den store aktiviteten i lokalene våre er bruken av kaffemaskinen. Denne produserte i 2016 over 30 000 kopper kaffe og var den mest brukte kaffemaskin til leverandøren Polardrikk i hele Bergen. BTO er også en aktiv og synlig samarbeidspartner for ulike arrangement i tilknytning til økosystemet for innovasjon og entreprenørskap.

| 28

30000

KAFFEKOPPER


BTO | ÅRSRAPPORT 2016

I 2016 var BTO partner for arrangementer som • • • • • • • • • • • • • • • • •

NRI-Networks BioVaria ASTP-proton Biomedical Network Startup Extreme Startup Weekend First Tuesday Haukeland InnovationCamp Bli en gründer i Bergen Bergen Brainstorming Every Friday Venture Cup Stormkastkonferansen Early Stage Meet the Corporates Angel Challenge Fuckup Nights Bergen

BTO hadde i 2016 prosjektledelsen for Global Entrepreneurship Week i Bergen (GEW Bergen). Sammen med Innovasjon Norge, Hordaland Fylkeskommune, Bergen Kommune, DNB, Etablerersenteret i Bergen og Startup Bergen profesjonaliserte vi opplegget rundt innovasjonsuken, og bidro til en inspirerende uke som viste frem omfanget, mangfoldet og mulighetene som ligger i regionen vår. Private aktører, næringsliv, offentlige institusjoner, investormiljø, gründere og studenter bidro med til sammen hele 65 ulike lokale arrangementer under uken.

Global Entrepreneurship Week

65

arrangement

2723

påmeldinger

29 |


BTO | ÅRSRAPPORT 2016

ØKONOMI Bergen Teknologioverførings omsetning var i 2016 på 128 967 347 kroner. Dette er en økning på 124% fra 2015 til 2016, og den høyeste omsetningen selskapet har hatt siden oppstarten i 2004. Overskuddet fra driften i 2016 var på 13 195 278 kroner, og årsresultatet ble 9 926 159 kroner etter skatt. Den positive utviklingen og det gode resultatet for 2016 skyldes i første rekke høye inntekter fra lisenssalg.

1.000 NOK

Omsetning, lønns- og driftskostnader 2005-2016 140000

Inntekter

120000

Lønnskostnader

100000

Andre driftskostn.

80000 60000 40000 20000 0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Svært gledelig har det også vært at BTO, på vegne av Innovasjon Norge, har fått anledning til å investere pre-såkornmidler i spennende oppstartsselskaper i regionen vår. Det har i en årrekke vært tilnærmet kapitaltørke for tidligfase innovative bedrifter som trenger kapital for å vokse. Ikke minst har det vært vanskelig å mobilisere private investorer til å ta risiko i nye kunnskapsintensive næringer. Etter påtrykk fra gründermiljøet, Foreningen for Innovasjonsselskaper i Norge (FIN) og Venstre besluttet Regjeringen i revidert Statsbudsjettet for 2015 å opprette en pre-såkornordning for å stimulere private investorer til å investere i nytt | 30

innovativt næringsliv. Regjeringen bevilget 40 millioner kroner til formålet over 2015-budsjettet og 100 millioner kroner over 2016-budsjettet. Bergen Teknologioverføring fikk ansvaret for å investere 14 millioner kroner i tidligfasebedrifter i Bergensregionen. Til sammen ti bedrifter fikk tilbud om investering av BTO. De ti bedriftene fikk tildelt 1-1,5 millioner hver i støtte. De har selv bidratt med minst 50% midler i matching fra investorer. Alt i alt utløste de 14 millionene i overkant av 18 millioner kroner privat kapital, slik at den totale summen investeringen selskapene hentet ble på hele 32 millioner kroner.


BTO | ÅRSRAPPORT 2016

Pluvia OPPSTARTSBEDRIFTER SOM MOTTOK PRE-SÅKORNINVESTERING I 2016

– utvikler ny behandling av phenylketonuri (PKU, også kjent som Føllings sykdom), som er en sjelden og uhelbredelig stoffskiftesykdom. Behandlingen er utviklet av forskere ved Universitetet i Bergen. Mottok 2 496 120 NOK i pre-såkorninvestering.

Nobesita

Soundio

- utvikler et nytt kosttilskudd med vektreduserende effekt rettet mot kjæledyr. Kosttilskuddet er utviklet av forskere ved Universitetet i Bergen. Mottok 1 999 947 NOK i pre-såkorninvestering.

- utvikler en teknologi som skal få musikkelskere til å bruke musikk på en annen måte. Ved hjelp av enkle interaksjoner kan hvem som helst tilføre kjente sanger nye elementer. Mottok 1 000 003 NOK i pre-såkorninvestering.

Dyrekassen

Restdb

- tilbyr fast levering av kvalitetsdyremat levert helt hjem på døren. Mottok 1 000 005 NOK i pre-såkorninvestering.

- har utviklet en skytjeneste som tilbyr databaser med et brukervennlig og ukomplisert grensesnitt, som hjelper til med å samle og organisere dine viktigste data. Mottok 1 001 011 NOK i pre-såkorninvestering.

www.dyrekassen.no

www.vibble.co

restdb.io

Leieting.no

SeaSmart

- er en del av den nye delingsøkonomien med en markedsplass som gjør det mulig å leie ting av hverandre, enkelt og trygt. Mottok 1 000 001 NOK i pre-såkorninvestering.

- utvikler en drone for kontinuerlig måling av miljøforhold i merden som er trådløs, kosteffektiv og vedlikeholdsfri. Mottok 999 618 NOK i pre-såkorninvestering.

leieting.no

seasmart.no

Rock Physics Technology

Wisub

- utvikler et verktøy for kvantitativ tolkning av seismiske data, for å hjelpe olje- og gasselskaper med å bedømme reservoarer. Verktøyet er utviklet av forskere ved Universitetet i Bergen. Mottok 1 000 000 NOK i pre-såkorninvestering.

- utvikler produkter for olje- og gassindustrien som overfører strøm og data trådløst i vann gjennom bruk av induksjon og mikrobølger. Mottok 1 250 184 NOK i pre-såkorninvestering.

www.rptas.no

www.wisub.com

31 |


BTO | ÅRSRAPPORT 2016

PRESENTASJON AV STYRET Styret til BTO består av representanter fra alle eierne våre. De er utvalgt av de ulike institusjonene på bakgrunn av sin kunnskap om og interesse for innovasjon, og de gjør en formidabel jobb med å utvikle BTO.

| 32


BTO | ÅRSRAPPORT 2016

STYRET BESTÅR AV: Styreleder:

Eivind Hansen Administrerende direktør, Helse Bergen

Nestleder:

Anne Skarstein Avdelingsdirektør økonomi og administrasjon, Havforskningsinstituttet

Medlemmer:

Kjell Bernstrøm Universitetsdirektør, Universitetet i Bergen Clara Beate Gram Gjesdal Viseadministrerende direktør, Helse Bergen Anne Marit Blokhus Prodekan for forskerutdanning og infrastruktur, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitet i Bergen Gro Anita Fonnes Flaten Høgskoledirektør, Høgskulen på Vestlandet Jarle E. Holberg Seksjonsleder Eierskap, Siva Helge Thorbjørnsen Viserektor for forsking, Norges Handelshøyskole Dag Finne Ansattes representant

33 |


BTO | ÅRSRAPPORT 2016

STYRETS BERETNING

FOR 2016 FOR BERGEN TEKNOLOGIOVERFØRING AS Selskapets virksomhet Selskapets virksomhet er å forestå forvaltning og kommersialisering av selskapseiernes og andre offentlige innretningers immaterielle rettigheter og ideer knyttet til forskningsresultater og forskningsprosesser. Selskapets virksomhet skal videre bidra til kommersialisering av ideer fra næringslivet og inkubatorvirksomheten. Selskapet opererer i skjæringsflaten mellom akademia, offentlig virksomhet og næringslivet (industrielle og finansielle) og må tilstrebe å ha tett kontakt og samarbeid med alle disse aktørene (tripple helix modellen). Klyngesatsingene er eksempler på slike skjæringsflater, hvor selskapet bør være en aktør. Virksomheten skal ha som formål å sikre kommersialisering, anvendelse og overføring av forskningsresultater og oppfinnelser til bredest mulig bruk og nytte i samfunnet. Selskapet skal utføre utredning, rådgivning, forvaltning og administrativ oppfølging i forbindelse med dette. Selskapet kan også forestå aktiviteter knyttet til innovasjon og prosesstøtte i forbindelse med aktivitet som ikke har nådd fasen for kommersialisering. Selskapet kan opprette og delta i andre selskaper, stiftelser eller andre samarbeidstiltak for å ivareta sitt formål. Selskapet kan etablere og helt eller delvis eie aksjer i aksjeselskaper hvor kommersialisering av forskningsresultater og innovasjon skjer. Etablering eller erverv av aksjer i selskaper med virksomhet som ikke er knyttet til kommersialisering av forskningsresultater eller innovasjon krever forutgående godkjennelse av generalforsamlingen. Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler og selge kommersialiseringstjenester og andre administrative tjenester til andre offentlige innretning enn selskapseierne, samt selge slike tjenester til private aksjeselskaper. Selskapet kan også drive med administrasjon av medisinske studier der utprøving av legemidler kan inngå på oppdrag fra universiteter, helseforetak og legemiddelindustri. På generalforsamlingen 23. mai 2016 ble det vedtatt å forhøye selskapets aksjekapital ved kontantinnskudd . Siva SF, Høyskolen på Vestlandet og Norges Handelshøyskole kom da inn som eiere. Eierne av BTO er Helse Bergen (33,43 %), Universitetet i Bergen (33,43 %) og Havforskningsinstituttet (14,52 %), Siva SF (13,56%), Høgskolen i Bergen (3,82%) og Norges Handelshøyskole (1,23%) | 34

Selskapet har også etablert samarbeid med Christian Michelsen Research (CMR), Norsk institutt for forskning på ernæring og sjømat (NIFES), Uni Research AS, Haraldsplass Diakonale sykehus, Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane og Nofima Ingredients (avd. Bergen) for utredning og oppfølging av kommersialiserbare forskningsresultater. Siden BTO ble stiftet i desember 2004 har selskapet styrket kompetanse og stab. Pr. 1.1.2016 hadde selskapet 23 fast ansatte, hvorav to i reduserte stillinger. I tillegg var det tilknyttet i overkant av ett årsverk med studenter som ekstrahjelp på timebasis, såkalte interns. Gjennom året har BTO hatt 14 interns på lønningslisten. Sykemeldte har blitt fulgt opp iht. retningslinjene fra NAV og HMS. Det er utført 35,8 årsverk i 2016. Ved årets slutt hadde BTO 32 fast ansatte. Fortsatt drift Styret mener at forutsetningene for fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2016 er satt opp under denne forutsetningen. Arbeidsmiljø Det er ikke registrert skader eller ulykker av alvorlig karakter på arbeidsplassen i 2016. Selskapet fører oversikt over sykefravær iht. lover og forskrifter. Det samlede sykefraværet for 2016 utgjorde 2,7 % for egne ansatte, og 3,5 % når vi tar med omsorg for barn etc. Vi er oppmerksomme på at løsningen med åpent landskap kan skape nye utfordringer mht HMS. BTO inngår i universitetets bedriftshelsetjeneste gjennom egen avtale. Langtidssykemeldinger blir håndtert iht. gjeldende rutiner med HMS og NAV, og BTO mottar lønnsrefusjoner fra NAV og forsikringsselskap. Arbeidsmiljøet blir ellers ivaretatt av eget valgt verneombud som sammen med adm. direktør gjennomførte obligatorisk vernerunde i 2016. Ansatte og ledelsen samarbeider kontinuerlig for forbedring av arbeidsmiljøet. Selskapet har etablert miljøskapende tiltak som kaffe- og fruktordning etc. og har opprettet en egen velferdskomite. Videre stimulerer virksomheten sine ansatte til fysisk trening ved å subsidiere treningsavgifter inntil en bestemt sum pr år og ved å oppfordre til trening 1,5 time per uke i arbeidstiden. Kjønnsbalanse Ved utgangen av 2016 utgjorde kvinneandelen 57 %

Emisjonen som ble vedtatt i september 2015 med Siva SF og Høyskolen i Bergen som nye eiere i BTO ble ikke registrert i Brønnøysund. På Generalforsamlingen 23. mai ble det vedtatt en emisjon mot SIVA SF, Høyskolen i Bergen og Norges Handelshøyskole.


BTO | ÅRSRAPPORT 2016

av de faste og midlertidig ansatte ved BTO, dette er opp fra 45% i 2015. Kvinneandelen i BTO sitt styre er på 44,4%. Gjennomsnittslønnen til kvinner er ved årets slutt 87 % av menns lønn når en ser bort fra daglig leder. Dette er en økning fra 85 % i 2015. For samme stillingskategori praktiseres likelønn. Ved tilsettinger i BTO har, og vil likestilling bli tatt hensyn til, noe vi også tilstreber ved årlige lønnsoppgjør. Ytre miljø Selskapet driver ikke virksomhet eller aktiviteter som antas å påvirke det ytre miljø i betydelig grad. Selskapet inngår i returordning for kartong og papir. Stilling og resultat Regnskapet viser ved utgangen av 2016 et overskudd på 9.926.159 etter skatt. BTO budsjetterte med et driftsresultat på -2 millioner kroner for 2016. Driftsresultatet ble 13 195 278 kroner. Det positive driftsresultatet skyldes høyere inntekter fra salg av lisenser enn budsjettert.

BTO sine resultater for 2016 vurderes som gode. BTO har som i 2015, gjennomført store prosjekter som har krevd høy ekstrainnsats fra alle ansatte. 2016 er det første hele året hvor Nyskapingsparken eies og driftes av BTO. BTO overtok driften av kliniske studier fra 1 juni. Lokalene er utvidet og BTO har fått mange nye leietakere. Nytt regnskapssystem ble tatt i bruk 1. januar, og innføringen av nytt prosjektstyringssystem har fortsatt i 2016. Styret har vurdert at prinsippene som ligger til grunn for avlagte regnskap er i tråd med etablerte avtaler og gjeldende regelverk og at de sammenfaller med intensjonene som vil ligge i de nye avtalene. Styret foreslår at overskuddet legges til egenkapitalen. Opptjent egenkapital pr 31.12.2016 var dermed 31 935 757 kroner. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskapet og balansen med tilhørende noter fyllestgjørende informasjon om driften og om stillingen ved årsskiftet. Det er ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som etter styrets syn har betydning for bedømmelsen av regnskapet.

Bergen, 05.04.2017 Styret for Bergen Teknologioverføring AS

Eivind Hansen

Anne Marit Blokhus

Gro Anita Fonnes Flaten

Kjell Bernstrøm

Clara Gram Gjesdal

Helge Thorbjørnsen

Anne Skarstein

Jarle Holberg

Dag Finne 35 |


BTO | ÅRSRAPPORT 2016

RESULTATREGNSKAP Beløp i NOK

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTER 2016 2015 Salgsinntekter 20 517 998 16 458 832 Annen driftsinntekt 108 449 349 41 179 272 Sum driftsinntekter 1, 7 128 967 347 57 638 104 Lønnskostnader m.m. 2 31 984 606 22 907 897 Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler 9 1 608 768 390 254 Annen driftskostnad 3 82 178 695 33 410 848 Sum driftskostnader 115 772 069 56 708 999 Driftsresultat 13 195 278 929 105 FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Annen renteinntekt 154 726 38 900 Annen finansinntekt 68 501 7 713 362 Annen rentekostnad -54 245 57 426 Annen finanskostnad -263 376 2 839 128 Resultat av finansposter -94 395 4 855 708 Ordinært resultat før skattekostnad 13 100 883 5 784 813 Skattekostnad på ordinært resultat 8 3 174 724 101 244 Årsresultat 9 926 159 5 683 569 OVERFØRINGER Avsatt til annen egenkapital 9 926 159 5 683 569 Sum overføringer 9 926 159 5 683 569

| 36


BTO | ÅRSRAPPORT 2016

BALANSE Beløp i NOK

EIENDELER NOTE 2016 2015 Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker o.l. 9 4 408 339 4 046 701 Utsatt skattefordel 8 0 720 551 Sum immaterielle eiendeler 4 408 339 4 767 252 Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l. 9 2 872 753 2 388 517 Sum varige driftsmidler 2 872 753 2 388 517 Finansielle anleggsmidler Ansvarlig lån 11 310 200 500 200 Investering i datterselskap 270 000 946 793 Investeringer i tilknyttede selskap 34 650 724 25 516 133 Investeringer i aksjer og andeler 14 857 311 8 688 718 Sum finansielle anleggsmidler 10 50 088 235 35 651 844 Sum anleggsmidler 57 369 326 42 807 613 Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer 9 872 698 7 981 456 Andre fordringer 22 503 285 8 352 565 Sum fordringer 32 375 983 16 334 021 Bankinnskudd, kontanter 10 534 652 18 769 385 Sum bankinnskudd, kontanter o.l. 10 534 652 18 769 385 Sum omløpsmidler 42 910 636 35 103 406 SUM EIENDELER 100 279 963 77 911 020

37 |


BTO | ÅRSRAPPORT 2016

EGENKAPITAL OG GJELD Beløp i NOK

EGENKAPITAL OG GJELD NOTE 2016 2015 Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital (137774 aksjer à kr 1) 4 137 774 112 122 Overkursfond 9 512 253 1 988 008 Sum innskutt egenkapital 9 650 027 2 100 130 Opptjent egenkapital Fond og vurderingsforskjeller Annen egenkapital 4 31 935 757 22 009 599 Sum opptjent egenkapital 31 935 757 22 009 599

Sum egenkapital 41 585 784 24 109 729 Gjeld Kortsiktig gjeld Utsatt skatt 8 192 078 Sum avsetning for forpliktelser 192 078 0 Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld 13 14 006 181 8 000 219 Sum annen langsiktig gjeld 14 006 181 8 000 219 Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 8 417 541 8 851 882 Betalbar skatt 8 2 262 095 0 Skyldige offentlige avgifter 4 328 878 1 505 447 Utbytte Annen kortsiktig gjeld 6 29 487 406 35 443 743 Sum kortsiktig gjeld 44 495 920 45 801 072 Sum gjeld 58 694 179 53 801 291 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 100 279 963 77 911 020

| 38


BTO | ÅRSRAPPORT 2016

Bergen, 05.04.2017 Styret for Bergen Teknologioverføring AS

Eivind Hansen

Kjell Bernstrøm

Anne Skarstein

Anne Marit Blokhus

Clara Gram Gjesdal

Jarle Holberg

Helge Thorbjørnsen

Dag Finne

Gro Anita Fonnes Flaten

39 |


BTO | ÅRSRAPPORT 2016

NOTER TIL REGNSKAPET

NOTE 1 | REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk for små foretak i Norge. a) Driftsinntekter Inntektene består i hovedsak av bevilgninger og prosjektinntekter. Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når krav på vederlag oppstår. Dette skjer når tjenesten ytes i takt med at arbeidet utføres. Mottatte betalinger som er knyttet til aktiviteter som ved årsskiftet foreløpig ikke er utført, balanseføres således som uopptjent inntekt og klassifiseres som kortsiktig gjeld. b) Kostnader Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det ikke er en klar sammenheng mellom utgifter og inntekter, fastsettes fordelingen etter skjønnsmessige kriterier. Øvrige unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt. c) Skatter Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessig resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets direkte skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen. d) Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom dette er lavere enn bokført verdi, og verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig.

| 40

e) Aksjer og andeler i tilknyttet selskap og datterselskap Investeringer i datterselskaper vurderes etter kostmetoden. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Mottatt utbytte og konsernbidrag fra datterselskapene er inntektsført som annen finansinntekt. Tilsvarende gjelder for investeringer i tilknyttede selskaper. Det utarbeides ikke konsernregnskap, da selskapet følger relene for små foretak. Aksjer og andeler klassifisert som anleggsmidler, hvor selskapet ikke har betydelig innflytelse, er vurdert til kostmetoden. Investeringene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. f) Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes etter kursen ved regnskapsårets slutt. g) Pensjoner BTO AS endret pensjonsordning fra ytelsesbasert til innskuddsbasert ordning fra 1. november 2015. Alle som ansettes etter 1. november 2015 vil bli innmeldt i den innskuddsbaserte ordningen. Alle som er født før 1. november 1963 har beholdt sitt medlemskap i den ytelsesbaserte ordningen. Ytelsespensjonen er lukket for nye medlemmer. Innskuddsplaner periodiseres etter sammenstillingsprinsippet. Årets innskudd til pensjonsordningen kostnadsføres.


BTO | ÅRSRAPPORT 2016

NOTE 2 | LØNNSKOSTNAD, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE MM Lønnskostnad 2016 2015 Lønn 24 176 106 18 639 228 Kostnadsreduksjon som følge av innvilget skattefunn -336 023 -750 083 Arbeidsgiveravgift 4 038 688 2 859 107 Pensjonskostnader 3 084 268 2 816 555 Refusjon syke- og fødselspenger m.m. -99 091 -683 704 Andre ytelser 1 120 659 26 793 Sum 31 984 606 22 907 897 Gjennomsnittlig årsverk 35,8 24,1 Inkl langtidssykefravær 35,8 24,1

Pensjons- Annen Ytelser til ledende personer Lønn kostnader godtgjørelse Adm.direktør *) 1 402 623 173 205 11 239 Styret 123 000 *) Lønnsøkning på 101000 for 2015 som ble utbetalt i 2016 er inkludert i lønnstallet. Revisor Revisjon 115 000 Prosjekt revisjon attestasjonoppgaver 18 750 Andre tjenester utenom revisjon 153 428 Teknisk bistend utarbeidelse av regnskap ligning 65 000 Juridisk bistand Deloitte Advokater 70 100

NOTE 3 | ANNEN DRIFTSKOSTNAD Spesifisering av andre driftskostnader. Annen driftskostnad 2016 2015 Kjøp av mindre utstyr 0 0 Diverse forsikringer 46 571 39 229 Leiekostnader, renhold 4 712 497 3 336 175 Reiser, kurs og konferanser 2 819 363 2 454 770 Kjøp av tjenester 8 830 408 7 999 524 Tilskudd til forskning 15 313 735 10 754 482 Patentsikring 5 264 357 2 309 649 Avsatte og viderebetalte lisensinntekter 42 044 743 3 578 862 Andre driftskostnader 3 147 021 2 938 157 Sum 82 178 695 33 410 848 41 |


BTO | ÅRSRAPPORT 2016

NOTER TIL REGNSKAPET

NOTE 4 | EGENKAPITAL

Annen Aksjekapital Overkursfond egenkapital

Egenkapital pr 31.12.2016 112 122 1 988 008 22 009 599 Emisjon 23.05.2016 25 652 7 524 245 Årets resultat 9 926 159 Egenkapital 31.12.2015 137 774 9 512 253 31 935 757

Sum 24 109 729 7 549 897 9 926 159 41 585 784

Eierstruktur: Aksjonærene i selskapet pr 31.12.2016 Aksjer Eierandel Universitetet i Bergen 46 061 33,43 % Helse Bergen 46 061 33,43 % Havforskningsinstituttet 20 000 14,52 % SIVA- Selskapet for industrivekst SF 18 688 13,56 % Høgskolen i Bergen 5 266 3,82 % Norges Handelshøyskole 1 698 1,23 % Totalt antall aksjer 137 774 100 % Aksjekapitalen består av 137 774 aksjer hver pålydende kr. 1

NOTE 5 | BUNDNE BANKINNSKUDD Det er avsatt kr 1.517.928 på egen skattetrekkskonto

| 42


BTO | ÅRSRAPPORT 2016

NOTE 6 | ANNEN KORTSIKTIG GJELD

2016 2015 Skyldig lønn og feriepenger m.m. 2 588 424 1 749 616 Prosjektgjeld 8 070 999 8 403 318 Skyldige lisensinntekter 1 672 667 1 832 302 Andel av aksjer i NIK II og NIK IV - avstatt til rettighetshavere* 13 423 596 12 923 796 Annen kortsiktig gjeld 3 731 720 10 534 712 Sum 29 487 407 35 443 743 *) - Fordeler seg slik: avsatt til UiB: -1 759 090 avsatt til Helse Bergen: -3 319 915 avsatt til Havforskningsinstituttet: -8 344 590

NOTE 7 | SPESIFIKASJON AV INNTEKTER

Kunde

Tjeneste

Norges forskningsråd FORNY-midler Universitetet i Bergen Tj.salg, Biotek-midler og refusjoner Helse Bergen Tjenestesalg og refusjoner Diverse kunder lisensinntekter Havforskningsintituttet Tjenestesalg Høgskolen i Bergen Tj-salg og refusjoner Nyskapingsparken Diverse kunder Tjenestesalg, Forny-midler og refusjoner Haraldsplass Tjenestesalg og kontingent Diverse kunder Husleie og refusjoner Chr. Michelsens Research Kontingent Norges Handelshøyskole Kontingent Uni Research Kontingent Nofima Ingrediens Kontingent og refusjoner Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane Kontingent Diverse kunder Husleie og rådgiving inkubatorbedrifter Stiftelsen SINTEF Tjenestesalg Innovasjon Norge Tjenestesalg Sum inntekter

2016 30 628 853 10 202 879 7 753 395 61 757 777 1 700 000 1 006 595 12 917 223 50 000 1 029 104 150 000 50 000 100 000 146 465 50 000 993 057 400 000 32 000 128 967 347

2015 27 281 405 8 109 813 5 781 297 5 159 718 1 700 000 1 535 822 5 423 223 50 000 164 049 150 000 100 000 110 548 50 000 1 165 207 400 000 457 023 57 638 104

43 |


BTO | ÅRSRAPPORT 2016

NOTER TIL REGNSKAPET

NOTE 8 | ÅRETS SKATTEKOSTNAD, UTSATT SKATT OG BETALBAR SKATT Beregning av betalbar skatt 2016 2015 Ordinært resultat før skattekostnad 13 100 883 5 784 813 Endring midlertidige forskjeller (inkl. underskudd til fremføring) -387 837 -161 482 Skattefunn -433 159 -992 917 Gevinst ved salg av aksjer 0 -4 908 042 Andre permanente forskjeller 63 180 277 628 Utnyttet underskudd til fremføring -3 294 687 0 Sum grunnlag betalbar skatt 9 048 380 0 Betalbar skatt, 27%/25% 2 262 095 0 Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skattefordel 31.12: Driftsmidler 1 027 477 852 045 Fordringer -227 155 -323 719 Avsetninger 0 -115 841 Fremførbart underskudd 0 -3 294 689 Grunnlag for beregning av utsatt skatt 800 322 -2 882 204 Utsatt skattefordel, 25%/24% 192 077 -720 551 Årets skattekostnad Betalbar skatt på årets resultat 2 262 095 0 Virkning av endring i skatteregler -8 003 43 600 Endring utsatt skatt 920 631 57 644 Sum skattekostnad 3 174 723 101 244

| 44


BTO | ÅRSRAPPORT 2016

NOTE 9 | AVSKRIVNING PÅ DRIFTSMIDLER OG IMMATERIELLE EIENDELER Driftsmidler IT system Nyskapingsparken Datautstyr Diverse inventar Sum Anskaffelseskost 01.01.2016 2 497 701 1 549 000 1 134 604 2 635 588 7 816 894 Tilgang kjøpte driftsmidler 1 301 000 - 753 097 400 544 2 454 641 Avgang Anskaffelseskost 31.12.2016 3 798 701 1 549 000 1 887 702 3 036 132 10 271 535 Akkumulerte avskrivinger 31.12.2016 629 562 309 800 902 788 1 148 293 2 990 443 Bokført verdi pr. 31.12.2016 3 169 139 1 239 200 984 914 1 887 839 7 281 091 Årets avskrivninger (pr 31.12.2016) 629 562 309 800 387 732 281 674 1 608 768 Økonomisk levetid 5 år 5 år 3 år 10 år Avskrivningsplan lineær lineær lineær lineær BTO kjøpte 8.12.2015 prosjektet Nyskapingsparken fra Høgskolen i Bergen. Kjøpssummen er ført som en immateriell eiendel. BTO har også i 2016 investert i et nytt prosjektstyringssystem. Immaterielle eiendeler avskrives over 5 år.

45 |


BTO | ÅRSRAPPORT 2016

NOTER TIL REGNSKAPET

NOTE 10 | INVESTERINGER I AKSJER PR 31.12.2016 1 Investeringene i aksjer regnskapsføres etter kostmetoden. Forretnings- Eierandel Opprinnelig Nedskriving, Balanseført kontor verdi ureal. tap3 verdi Bergen Biomedisinske Inkubator AS Bergen 100,00 % 500 000 -350 000 150 000 Catch Control AS Bergen 100,00 % 120 000 120 000 Sum datterselskaper 620 000 -350 000 270 000 Tunichor AS Bergen 33,33 % 120 100 120 100 Rock Physics Technology AS Bergen 45,00 % 1 539 000 1 539 000 Pluvia AS Bergen 49,30 % 2 545 071 2 545 071 Nobesita AS Bergen 34,00 % 2 025 821 2 025 821 Ecosmolt AS Bergen 33,33 % 100 000 100 000 Healthline AS Radøy 20,00 % 20 000 20 000 Wellmend AS Os 30,00 % 30 000 30 000 NIK II 4 Oslo 21,00 % 26 380 400 26 380 400 Alden Cancer Therapy II AS Bergen 34,00 % 102 000 102 000 Quantidoc AS Bergen 21,60 % 226 880 226 880 Seasmart AS Bergen 32,90 % 1 487 618 1 487 618 Adap AS Bergen 33,33 % 73 833 73 833 Sum tilknyttede selskaper 34 650 724 - 34 650 724 CO2BIO AS Lindås 12,50 % 30 000 30 000 One2touch AS Oslo 0,23 % 148 030 148 030 UniGeo AS Bergen 11,66 % 15 000 15 000 Minipro AS Austevoll 0,60 % 99 920 99 920 Kitemill AS Voss 0,56 % 192 843 192 843 Teknomar AS Strand 5,00 % 10 000 10 000 Offshore Sensing AS Bergen 5,80 % 200 000 200 000 NIK IV 4 Oslo 11,60 % 7 950 000 7 950 000 Dyrekassen AS Bergen 5,80 % 1 100 010 1 100 010 Soundio AS Bergen 8,00 % 1 100 002 1 100 002 Restdb AS Bergen 8,10 % 1 101 001 1 101 001 Leieting AS Bergen 6,40 % 1 100 321 1 100 321 Wisub AS Bergen 4,10 % 1 250 184 1 250 184 Greenstat AS Bergen 2,90 % 200 000 200 000 Lean Business International AS Bergen 3,00 % 360 000 360 000 Sum andre aksjer 14 857 311 - 14 857 311 Balanseført verdi 50 128 035 -350 000 49 778 035 Investeringer foretatt med midler fra Pre-såkorn ordningen5

| 46


BTO | ÅRSRAPPORT 2016

Aksjepostene inngår i tabellen på forrige side Opprinnelig Nedskriving, verdi ureal. tap3 Dyrekassen AS 1 000 005 - Soundio AS 1 000 003 Restdb AS 1 001 011 Nobesita AS 1 999 947 Leieting AS 1 000 001 Pluvia AS 2 496 120 Rock Physics Technology AS 1 000 000 Seasmart AS 999 618 Wisub AS 1 250 184 Sum Balanseført verdi 11 746 889

Balanseført verdi 1 000 005 1 000 003 1 001 011 1 999 947 1 000 001 2 496 120 1 000 000 999 618 1 250 184 11 746 889

1) Ved salg av aksjer, blir nettogevinst etter fradrag for påløpte kostnader tilbakeført til eiere iht. eierandel i BTO, aksjonæravtale eller annen avtale som måtte foreligge i hvert enkelt tilfelle 2) Hvis årstall ikke er oppgitt, er egenkapitalen basert på stiftelsesdato/tidspunkt. Positive tall angir overskudd eller positiv egenkapital. 3) Nedskrevet i 2010 (200000) og 2016 (150000) etter risiko-/verdivurdering 4) Rettighetshavers andeler er kostnadsført mot urealisert aksjegevinst og ført i balansen som gjeld, jf. note 6. 5) Se note 13

NOTE 11 | ANSVARLIG LÅNEKAPITAL TO har gitt et lån til CO2Bio AS (org nr 997616227) på 250 200. B BTO har gitt et lån til ADAP AS (org nr 916122365) på 60 000. Lånene har i henhold til avtale prioritet etter øvrige kreditorer i selskapene og er å anse som ansvarlig lånekapital.

NOTE 12 | PANTSTILLELSER OG GARANTIER M.V. BTO har fått bevilget en kassekreditt på 7 000 000. Avtalen er sikret ved pant i driftstilbehør og factoringavtale. Bokført verdi pantesikride eiendeler er 12 928 176. BTO har gitt en betalingsgaranti som medfører årlig utbetaling på 100 000. Avtalen løper til NIK II selger sine aksjer i One2touch AS eller til BTO selger sine aksjer i NIK II (avhengig av hva som skjer først). Som sikkerhet for sine forpliktelser etter avtalen har BTO kjøpt en bankgaranti med en ramme på 500 000.

47 |


BTO | ÅRSRAPPORT 2016

NOTER TIL REGNSKAPET

NOTE 13 | ØVRIG LANGSIKTIG GJELD Innovasjon Norge har i 2015 fått i oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet å opprette en pre-såkornordning. Midlene skal tilføres som lån til utpekte TTOer/inkubatorer som skal investere midlene i bedrifter som egenkapital. Lånet er rente og avdragsfritt og skal senest tilbakebetales etter 15 år. Realisasjonsverdien av TTOen/ inkubatorens aksjeposter kjøpt med pre-såkornkapital skal uten fradrag tilbakebetales til Innovasjon Norge. Dersom realisasjonsverdien er lavere enn investert beløp, for eksempel ved konkurs, vil tapet på investeringen bli ettergitt. BTO fikk tildelt pre-såkorn midler på 8 mill i 2015 og 6 mill i 2016.

NOTE 2 | LEVERING AV TJENESTER I FORBINDELSE MED KLINISKE STUDIER FOR HELSE BERGEN

BTO leverer tjenester til Helse Bergen i forbindelse med klinisk behandlingsforskning/kliniske studier hvor forskningsprotokoll primært er utarbeidet av en kommersiell aktør. BTO administrer studiene i forhold til de kommerslelle aktørene. BTO fakturerer aktørene på vegne av Helse Bergen. De økonomiske transaksjonene går via en bankkonto hos BTO som er pantsatt til fordel for Helse Bergen. Kundefordringer som skyldes fakturering på vegne av Helse Bergen er merket spesielt. Utestående mot Helse Bergen er regulert med en egen mellomregningskonto. Den pantsatte kontoen, kundefordringene som skylder fakturering på vegne av Helse Bergen samt mellomregningen mot Helse Bergen er holdt utenfor regnskapet. BTO har ingen kredittrisiko i forhold til de nevnte kundefordringene. Bankkonto pantsatt til fordel for Helse Bergen 11 368 465 Kundefordringer for tjenester levert av Helse Bergen 2 811 569 Sum 14 180 034 Mellomregning mot Helse Bergen 14 180 034

| 48


BTO | ÅRSRAPPORT 2016

KONTANTSTRØMANALYSE Beløp i NOK Kontantstrømanalyse +/- = positiv/negativ likv.virkning 2016 2015 2014 Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Driftsresultat 13 195 278 929 105 -2 854 033 Avskriving 1 608 768 390 254 306 475 Endring i kundefordringer -1 891 242 -3 786 392 -1 371 475 Endring i andre fordringer -14 150 720 -1 370 665 1 797 168 Endring i leverandørgjeld -434 341 7 921 049 -291 276 Endring i offentlige avgifter 2 823 431 -27 464 (A) Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 1 151 174 4 055 887 -2 413 141 Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Kjøp av driftsmidler -2 454 641 -5 831 753 -226 693 Endring i finansielle anleggsmidler -14 936 191 -10 985 381 -944 227 (B) Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -17 390 832 -16 817 134 -1 170 920 Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetaling fra aksjonærer 7 549 897 2 000 130 Endring kortsiktig gjeld, eksklusiv leverandørgjeld -5 456 537 15 790 696 3 348 188 Endring langsiktig gjeld 6 005 962 8 000 219 Netto finansinntekt/(-kostnad) -94 395 4 855 708 -116 852 (C) Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 8 004 926 30 646 754 3 231 336 (E) Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende (A-B+/-C+/-D) -8 234 732 17 885 507 -352 725

(F) Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende ved periodens begynnelse 18 769 385 883 879 1 236 606 Beholdning av bankinnskudd, kontanter o.l. ved periodens slutt (F+/-E) 10 534 652 18 769 385 883 879

49 |


| 50


51 |


| 52


BTO | Ã…RSRAPPORT 2016

53 |


BTO | ÅRSRAPPORT 2016

Vitensenteret Thormøhlensgate 51 5006 Bergen Norway +47 55 58 30 50 post@bergento.no


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.