Bergen Teknologioverføring AS - Årsrapport 2017

Page 1

ÅRSMELDING

BERGEN TEKNOLOGIOVERFØRING AS


BTO | ÅRSRAPPORT 2017

3

Leder

4

Om BTO

8

Verdiskaping

16

• Innovasjon fra forskning

24

• Inkubasjon og akselerasjon

30

• Kliniske studier

32

Samfunnskontakt

36

| 2

Økonomi

40

Styrets beretning

44

Resultatregnskap

45

Balanse

46

Egenkapital og gjeld

48

Noter til regnskapet

63

Kontantstrømanalyse

64

Revisors beretning


Foto: Camilla Waage, C Foto Foto: Camilla Waage, C Foto

BTO | ÅRSRAPPORT 2017

VI HAR ET

HAV

AV MULIGHETER 2017 kunne ikke begynt bedre enn det året gjorde. «La meg løfte frem noen som har inspirert meg», sa statsminister Erna Solberg i sin nyttårstale 1. januar. Foran nær 1 million tv-seere fortalte Solberg om et fremragende forskningsmiljø ved Universitet i Bergen som har forsket frem ny kreftmedisin. Forskningen, som ble gjennomført med Jim Lorens i spissen, førte i 2007 til oppstarten av selskapet BerGenBio. Målet er at medisinen skal komme samfunnet til nytte. Vi var virkelig stolte der vi satt foran tv-skjermen. Stolt på vegne av Universitetet i Bergen, forskerne og de ansatte i BerGenBio, stolt på vegne av de som har investert penger i forskningen og i selskapet, og stolt på vegne av jobben vi i BTO har gjort. Vi ble ikke mindre stolt da kreftmedisinselskapet ble børsnotert bare måneder etter Solbergs hyllest. Du kan lese mer om selskapets jubelår på side 12. BerGenBio flytter listen for hva Vestlandets økosystem for innovasjon kan skape. Målet vårt må være å bidra til å lage verdens beste økosystem for innovasjon, nyskaping og vekst. Det er et ambisiøst mål, men fullt mulig å nå. For vi har noe som er unikt her på Vestlandet. Vi har et hav av muligheter. Selskapet Rock Physics Technology (RPT) benytter seg av dette mulighetsrommet. Høsten 2017 ble RPT historisk da BTO solgte aksjene sine i selskapet. Historisk fordi dette var det første salget i Norge av aksjer investert gjennom den statlige presåkornordningen. Aksjene ble solgt med en gevinst på hele 43,5 prosent og er et godt bevis på at presåkornordningen virker. RPT utvikler digital programvare som skal hjelpe geologer og geofysikere til å lokalisere, avgrense og øke produksjon av oljeog gassforekomster. Programvaren er basert på forskning fra Universitetet i Bergen. Du kan lese mer om salget og RPT på side 37. Rett før jul flyttet et nyopprettet amerikansk teknologiselskap, Aquabyte, inn i lokalene våre på Marineholmen. De hadde tidligere på året vært på besøk hos vår samarbeidspartner NCE Seafood Innovation Cluster.

I løpet av dagene de tilbragte i regionen vår fikk selskapet innsyn i kapital, forskning, utdanning, og ikke minst, de fikk møte et verdensledende og innovativt næringsliv. Amerikanerne ble så imponert at de valgte å flytte deler av selskapet fra San Francisco til Bergen. Slik kobles internasjonal spisskompetanse innenfor kunstig intelligens (AI) med regional spisskompetanse innenfor havnæring. En fin anerkjennelse av en av mange hardt opparbeidede fortrinn vi har etablert her på Vestlandet. I BTO går vi på jobb hver dag for å bidra til å skape flere slike historier. Vi ser det som vår oppgave å bidra til å skape flere arbeidsplasser, og at samfunnet får tilgang til nye produkter, tjenester og prosesser. Sammen med de gode kreftene fra akademia, entreprenører, næringsklynger og industri, offentlige aktører og investorer skal vi skape verdens beste økosystem for innovasjon. Vår plan er å skape mange historier som inspirerer både statsministere og alle andre. Takk til institusjonene som står bak oss, og dermed bidrar til å skape disse historiene. Årsrapporten for 2017 gir dere en liten smakebit fra de ulike sidene ved vårt arbeid og den kraftig økende aktiviteten vi opplever. God lesing, og velkommen innom våre lokaler og arrangementer.

Anders Haugland Administrerende direktør, Bergen Teknologioverføring

Randi Elisabeth Taxt Nestleder, Bergen Teknologioverføring 3 |


BTO | ÅRSRAPPORT 2017

Vår kjerneoppgave

er å hjelpe våre eiere og partnere med å identifisere, evaluere, utvikle og realisere forskningsresultater som kan ha kommersielt og/eller samfunnsøkonomisk potensial.

OM BERGEN TEKNOLOGIOVERFØRING Bergen Teknologioverføring (BTO) er et regionalt og operasjonelt kompetanseselskap for innovasjon og kommersialisering av forskningsresultater. Våre kjerneoppgaver er fordelt på virksomhetsområdene innovasjon ut fra forskning, inkubasjon og akselerasjon og kliniske studier.

| 4

Vi hjelper våre eiere og partnere med å forvalte innovasjon ut fra forskning. Det betyr at vi evaluerer, utvikler og realiserer forskningsresultater som kan ha kommersielt og/eller samfunnsøkonomisk potensiale. Disse institusjonene har omtrent 4000 ansatte, 30 000 studenter og en forskningsbase på mer enn fem milliarder norske kroner.

Vi tilbyr også en rekke inkubasjons- og akselerasjonstjenester til gründere i regionen. Tjenestene våre er skreddersydde til selskaper med vekstpotensial, og inkluderer blant annet Nyskapingsparken Inkubator og Mediekuben – landets første inkubator for oppstartsbedrifter i mediebransjen. Vi tilbyr også en rekke tjenester til innovasjonsmiljøet i Hordaland.

Hvert år får BTO mer enn hundre innovative ideer basert på forskning- og utvikling fra våre eiere og partnere. Vår oppgave er å evaluere disse ideene, og bidra til å utvikle de som har potensiale slik at de kommer til nytte i samfunnet.

I tillegg administrerer vi kliniske studier på vegne av Helse Bergen og Universitetet i Bergen. Det betyr at vi er et bindeledd mellom helsepersonell og legemiddelindustrien som ønsker å teste ut nye medisiner og behandlingsmetoder.


BTO | ÅRSRAPPORT 2017

Ideer

509

Kapital

800

2017 i tall

Kliniske studier

Avtaler

38

24

Oppstartsbedrifter

6

Inkubasjon Patenter

56

123

HISTORISKE TALL 1643 Ideer • 415 Patenter • 212 Avtaler • 69 Oppstartsbedrifter 330 Inkubasjon • 138 Kliniske studier • 1730 Ekstern kapital

5 |


BTO | ÅRSRAPPORT 2017

Våre eiere

33,43%

33,43%

14,52%

Universitetet i Bergen (UiB) har 16 900 studenter fordelt på syv fakulteter, og rundt 3600 ansatte. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder, organisert i syv fakulteter og rundt 54 institutter og faglige sentre. Hav, liv og samfunn står nedtegnet som hovedfokusområder i strategien for UiB for 2016 til 2022.

Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus er et av fem lokale helseforetak på Vestlandet, og er eid av det regionale foretaket Helse Vest RHF. De har fire primære ansvarsområder: pasientbehandling, forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende. Haukeland universitetssjukehus er et av de mest spesialiserte sykehusene i Norden, med flere kompetansesentre og spesialfunksjoner på regionalt og nasjonalt nivå.

Havforskningsinstituttet er den største marine forskningsinstitusjonen i Norge, og tilbyr profesjonell rådgivning til myndigheter, næringslivet og samfunnet. Havforskningsinstituttet driver med forskning innen marine ressurser, marint miljø, kystsone og havbruk.

Våre partnere Christian Michelsen Research AS

| 6


BTO | ÅRSRAPPORT 2017

13,56%

3,82%

1,23%

Siva legger til rette for innovasjon ved å bygge, eie og utvikle infrastruktur for næringslivet, oppstartsbedrifter og forskningsmiljøer. Siva utvikler kunnskapsog oppstartsmiljøer, og kobler dem til regionale, nasjonale og internasjonale nettverk. Partnernettverket støtter og veileder flere tusen entreprenører og oppstartsselskaper hvert år.

Høgskulen på Vestlandet er en av de største høgskolene i landet, med ca. 16 000 studenter fordelt på fem campuser i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund. De har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialfag, ingeniør- og maritime fag, lærerog musikkutdanning, idrett, friluftsliv og folkehelse, naturog samfunnsfag og økonomi og ledelse.

Norges Handelshøyskole (NHH) er en av Skandinavias ledende handelshøyskoler, og er studentenes førsteprioritet i valg av økonomiutdanning i Norge. NHH tilbyr utdanning på alle nivå, og er kjent for sine høye akademiske standarder og bidrag til det internasjonale forskningsfellesskapet.

7 |


VERDISKAPING Bergen Teknologioverføring (BTO) er en operasjonell drivkraft i arbeidet med å imøtekomme samfunnets behov for nye tjenester, produkter og prosesser. Sammen med forskningsinstitusjonene i Bergensregionen, gründere, investorer, etablert næringsliv og myndighetene jobber vi aktivt med å løse morgendagens utfordringer.

Vårt formål er å være et kompetansesenter for innovasjon og kommersialisering av forskningsresultater. Vi jobber tett med eiere, partnere og økosystemet for innovasjon med å skape nye løsninger som kommer til nytte i samfunnet. Effektive kommersialiseringsprosesser, aktiv kulturbygging og gode holdninger er sentralt i dette arbeidet. Vi har i løpet av 2017 etablert partneravtaler med Helse Fonna, Nansensenteret og Sjukehusapoteka Vest. Det betyr at vi har avtaler med 13 eiere og partnere om å bistå dem med å løse deres behov innenfor innovasjon. Bruker- og tjenesteinnovasjon Et av områdene BTO har satset på de siste årene er bruker- og tjenesteinnovasjon. Det er en rivende utvikling innenfor feltet internasjonalt og 70% av BNP i vestlige land er relatert til tjenesteytende verdiskapning. Tjenesteinnovasjon bidrar til fornyelse av offentlig sektor, og i næringslivet er tjenesteinnovasjon bl.a. knyttet til å utvikle lønnsomme forretningsmodeller på grunnlag av delingsøkonomi og internasjonal spredning gjennom internett og skybaserte tjenester. Sammen med Universitetet i Bergen (UiB) har vi etablert et pilotprosjekt som skal undersøke hvordan UiB, med støtte fra BTO og eksterne partnere, kan bidra til økt samfunnsverdi gjennom tjenesteinnovasjon. Gjennom dette pilotprosjektet ønsker vi å profesjonalisere tjenesteinnovasjon som et satsingsområde, og bistå UiB som en effektiv og spesialisert kommersialiseringsaktør. Dette kombineres med strategisk satsing på studententreprenørskap og samarbeid med næringsklyngene. Neste sted i prosjektet blir å sikre at ny kunnskap om tjenesteinnovasjon også kommer til nytte for flere fakultet, eiere og partnere. Pilotprosjektet er støttet av Norges Forskningsråd. Det er etablert en egen nettside for prosjektet. tjenesteinnovasjon.w.uib.no

| 8

Samarbeid BTO jobber fortsatt aktivt sammen med de ulike innovasjonsklyngene i regionen. Vi er nå samlokalisert med GCE Subsea, NCE Maritime CleanTech, NCE Seafood Innovation Cluster, Human Innovation (tidl. Design Arena) og NCE Media. BTO ønsker å stimulere til økt innovasjon i klyngene ved å tilføre vår kompetanse og nettverk. Samarbeid om innovasjonsprogrammet ACCEL, kompetanse i søknadsskriving, tilgang til fondsmidler, felles arrangementer og arbeidsplasser i våre inkubatorer er noe av det BTO samarbeider med klyngene om. Biomedical Network Biomedical Network er et nettverkssamarbeid mellom Haukeland universitetssjukehus, Universitetet i Bergen, Legemiddelindustriforeningen (LMI) og Bergen Teknologioverføring. Nettverket vil være en plattform for innovasjon og prosjektutvikling på tvers av akademiske og mellom offentlig og private aktører, støttet av Norges forskningsråd. I løpet av 2017 ble det avholdt fire møter med nesten 300 deltakere totalt. Temaene har blant annet vært klinisk forskning, bruk av helsedata og kliniske studier.


BTO | ÅRSRAPPORT 2017

Vi bidrar til verdiskaping innenfor våre tre virksomhetsområder: Innovasjon fra forskning 01

Inkubasjon og akselerasjon

02

03

Kliniske studier

9 |


BTO | ÅRSRAPPORT 2017

Økosystemet

for innovasjon i regionen På dette kartet finner du en oversikt over våre samarbeidspartnere innenfor økosystemet for innovasjon i regionen.

Bergen BAN Bergen kommune Bergen Næringsråd AUSTRHEIM Bergen Works Christian Michelsen Research Connect Vest DNB Finance Innovation KNARVIK GCE Subsea Haraldsplass Diakonale Sykehus Havforskningsinstituttet Helse Bergen Helse Vest BERGEN Hordaland fylkeskommune ØYSTESE Human Innovation SOTRA Høgskulen på Vestlandet NORDHEIMSUND Impact Hub Innovasjon Norge, Hordaland OS Innovativt næringsliv Invest In Bergen Marineholmen Forskningspark Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling Nansensenteret NCE Media NCE Seafood Innovation Cluster NCE Tourism NHH – Norges Handelshøyskole Nofima Norges Forskningsråd, Hordaland STORD Sarsia Development Sbanken Siva Sjukehusapoteka Vest SpareBank 1 SR-Bank Sparebanken Vest HAUGESUND Tripod Capital Collective Uni Research Universitetet i Bergen | 10


BTO | ÅRSRAPPORT 2017

SOGNDAL

Haugesund Helse Fonna

VOSS

Sogndal

Kunnskapsparken Sogn og Fjordane

Knarvik

Industriutvikling Vest

Austrheim

Nordhordland Næringshage

Øystese

Næringshagen i Hardanger

Odda

Næringshagen i Odda

Voss

Næringshagen på Voss

Os

Bjørnefjorden gründerpark

Stord

Atheno NCE Maritime CleanTech

Sotra

Gründerparken Vest

11 |


BTO | ÅRSRAPPORT 2017

- BerGenBio er som hentet ut i fra læreboken "La meg løfte frem noen som har inspirert meg", sa statsminister Erna Solberg i sin Nyttårstale 1. januar 2017 og trakk frem kreftmedisinselskapet BerGenBio. Slik startet det som ble et merkeår for det forskningsbaserte selskapet.

Bare noen måneder etter statsminister Solbergs TV-sendte hyllest kunne de ansatte i BerGenBio, Universitetet i Bergen (UiB), investorer og Bergen Teknologioverføring (BTO) juble sammen da direktør Richard Godfrey ringte i bjellen på Oslo Børs. Nesten 10 år etter at selskapet ble etablert nådde det milepælen om børsnotering. La oss spole tiden tilbake til april 2005. Den gang kom to forskere fra Universitetet i Bergen til Bergen Teknologioverføring (BTO) med det de mente var en god idé for å utvikle ledende legemidler mot aggressiv kreft. Forskerne het James Lorens og David Micklem. I BTOs systemer ble ideen registrert som idé nummer 29. - Det var helt naturlig for oss å ta kontakt med BTO for å stake ut en kommersialiseringsvei for vår forskning. I den første fasen var det kritisk å få på plass finansiering, men for oss var det uoversiktlig å navigere i alle de ulike typene verifiseringsmidler som eksisterte. BTO hadde oversikt og kunne skissere en vei fremover. Det var uvurderlig, forteller Jim Lorens. Ble overbevist om å flytte til Norge Amerikaneren Lorens var blitt lokket til Norge i 2003. Han sa opp jobben i farmasiselskapet Rigel Pharmaceuticals i San Fransisco, og takket ja til et professorat ved det Det medisinske fakultet ved UiB, samt en bistilling som avdelingsdirektør ved Uni Research. Signaler om at lovverket rundt kommersialisering av forskning i Norge var i endring var utslagsgivende for Lorens valg. - Universitetsdirektør Kåre Rommetveit overbeviste meg om at ting kunne skje i Bergen. Jeg hadde en mulig «spin out» i tankene allerede da, smiler Lorens. Ambisjonen var å opprette et selskap som kunne ta seg av det samfunnsnyttige potensialet i forskningen. BTO og UiB gikk i gang med å hente inn finansiering.

| 12

- Våre oppgaver i prosjektets tidlige fase er å sikre forskerne og institusjonenes juridiske rettigheter, og vurdere potensialet i ideen. Når dette er gjort leter vi etter muligheter for å finansiere arbeidet med å verifisere potensialet i teknologien. Dette kan inkludere frikjøp av forskere. Ofte er det Norges Forskningsråds FORNY-ordning som finansierer dette arbeidet, forteller Anders Haugland, Administrerende direktør i BTO. - De tidlige verifiseringsmidlene var svært viktig for BerGenBio. Midlene ga meg mulighet til å realisere prosjektet. Pengene finansierte blant annet David Micklems stilling og ga ham en helt ny karrierevei. Dette var ting som ikke kunne finansieres gjennom grunnforskningsmidler og som måtte finansieres på andre måter, sier Lorens. Fra prosjekt til oppstartsselskap På bakgrunn av resultatene i verifiseringsprosjektet ble det besluttet å starte et selskap, og i 2007 gikk BTO sitt team med forretningsutvikler Monica Lislerud og Anders Haugland i spissen i banken og overførte 100 000 kroner inn på en konto for et selskap under stiftelse: BerGenBio. - Det var en høytidelig dag. Dette var det første selskapet BTO fikk lov å ta eierskap i, og selve oppstarten var avslutningen på noe som vi på dette tidspunktet syntes var en lang og krevende prosess fra april 2005. Samtidig var vi bevisst på at dette var starten på en ny og enda mer krevende reise – med ukjente utfordringer og mye ny læring, forteller Haugland. Utvikling av ny medisin tar lang tid og det er kostbart. Arbeidet med å skaffe ytterligere finansiering fortsatte derfor med uforminsket styrke, og i 2008 lykkes man på ny med å få tilslag på viktig finansiering fra Norges Forskningsråds FORNY-ordning. Samtidig hadde man startet arbeidet med å rekruttere daglig leder og sette sammen et styre.


BTO | ÅRSRAPPORT 2017

- Våre dyktige forretningsutviklere er ofte daglig leder i oppstarten av et selskap, men etter hvert kreves spesialkompetanse innenfor fagfeltet og da er det nødvendig å rekruttere daglige ledere med kunnskap og erfaring fra bransjen selskapet skal etablere seg i, sier Haugland. Det å finne den riktige lederen er ikke alltid like lett. Det er mye som skal klaffe. I Norge var det på dette tidspunktet svært få lederkandidater med den nødvendige spisskompetansen innenfor biovitenskap, som også var villige til å satse på en pharma-oppstart fra Bergen. En av de få var Richard Godfrey. - Da vi skulle rekruttere ny daglig leder sa jeg at jeg ville ha en som Richard. Jeg hadde truffet han på den svenske ambassaden i London og var fascinert av mannen. At han viste seg å bo i Bergen, gjorde forhandlingene lettere. Richard har mer enn 25 års industrierfaring fra internasjonal medisinutvikling og kommersialisering. Richard var, og er fortsatt, en veldig god match for BerGenBio, forteller Anders Haugland Trond Mohn går inn på eiersiden Ny leder var på plass, men veien fremover var langt i fra gullbelagt. Som i de aller fleste innovasjonsprosjekter var det en kjerrevei.

Den var både svingete og full av humper. Særlig var finansieringen utfordrende. Såkornfondet Sarsia Seed og BTO spilte viktig roller for selskapets økonomi i oppstarten. Sarsia Seed investerte såkornmidler i BerGenBio i flere omganger. BTO sørget for god kvalitet og dermed god uttelling på søknadene om finansiering som gikk til Norges Forskningsråd. Dette holdt selskapet flytende. Men i 2011 var den økonomiske situasjonen så kritisk at det fort kunne vært snipp, snapp, snute for eventyret om BerGenBio. – Det var like etter finanskrisen. Et lite ukjent biotekselskap fra lille Bergen skulle hente inn penger til et produkt som tidligst kunne være klart om ti år. Det var ikke lett, mimrer Anders Haugland og husker tilbake til et styremøte hvor man vurderte å gi opp. – I en finansieringsrunde ledet av Sarsia Seed ba selskapet om 40 millioner, og endte opp med 54 millioner kroner. Trond Mohn gjennom Meteva var den desidert største investoren og hans støtte har vært uvurderlig. Sammen med Sarsia Seed, Norsk Innovasjonskapital, Investinor og investorer som Ole-Eirik Lerøy og Jan Einar Greve med flere ga han selskapet et godt utgangspunkt for videre eksistens, forteller Haugland.

13 |


BTO | ÅRSRAPPORT 2017

Løste behov for lokaler Økonomisk var selskapet i en god posisjon, men det manglet hensiktsmessige lokaler for forskning. I 2010 etablerte derfor BTO og UiB Bergen Biomedisinske Inkubator på Haukeland Universitetssykehus.

liten aksjepost i BerGenBio, men vår rolle er nå å være heiagjeng for de de dyktige medarbeiderne i BerGenBio, forteller Haugland.

- Hewlett Packard programmerte sine første maskiner i en garasje i Palo Alto. Jeg er ganske sikker på at min garasje ikke egner seg til å drive med avansert medisinsk forskning. Det var derfor helt avgjørende for BerGenBio at vi fikk tilgang til tilrettelagt lokaler med avansert utstyr, sier Lorens.

- Jeg mener at BTO gjorde en fantastisk jobb. BerGenBio er som hentet ut i fra læreboken om hvordan du kan gjøre en «spin out». BTO forstår både forskingssiden og forretningssiden ved dette, sier Richard Godfrey.

Samtidig som selskapet flyttet inn i nye lokaler foregikk det forhandlinger med Riegel Pharmaceuticals om lisensiering av medikamentet som fikk navnet BGB 324. Forhandlingene var vellykkede og avtalen ble undertegnet. - Det var en viktig avtale for BerGenBio, fordi man fikk da rett på et medikament som kunne regulere den faktoren som forskerne noen år tidligere hadde vist var sentral i kreftens mekanisme for spredning og motstandsdyktighet mot konvensjonell behandling, sier Haugland - BTO hjalp meg som akademiker med å samhandle med industrien. Den gangen var det ikke så opplagt hvordan en forsker kunne samarbeide med pharmaindustrien. Dette er blitt bedre i dag, forteller Lorens. BTO trekker seg ut Selskapet var nå økonomisk robust og det kunne stå på egne bein. Dermed var BTOs jobb gjort. Vår siste oppgave var å finne en erstatter til vår egen styreplass. - Det er slik vi skal jobbe. Vi hjelper oppstartsselskapene frem til de er modne til å stå på egne bein. Så selger vi oss ut og investerer pengene i nye lovende prosjekter. Gjennom vår eierandel i fondet Norsk Innovasjonskapital har vi fortsatt en

| 14

Richard Godfrey er full av lovord om jobben BTO gjorde med BerGenBio.

BerGenBio regnes i dag som best i verden til å forstå rollen og funksjonen til proteinet Axl. Det er dette proteinet som gjør at kreft blir aggressiv. Selskapet har flere lovende legemidler med betydelig potensial innen kreftbehandling under utvikling. Deres fremste kandidat har fått navnet Bemcentinib (BGB324), og testes nå i internasjonale kliniske studier på pasienter med lungekreft og blodkreft. Dette legemiddelet skal blant annet hindre kreft i å spre seg, eller stoppe kreftceller i å bli motstandsdyktige mot behandling. For å ta de neste stegene i utviklingsløpet av legemidlene er BerGenBio avhengig av mer kapital. Derfor søkte selskapet om børsnotering. Selskapet ble ved notering i april 2017 verdsatt til 1,2 milliarder kroner. Trond Mohn er fortsatt selskapets største aksjonær. Og i skrivende stund er selskapet verdt 2,3 milliarder kroner. - Jeg har hele veien gitt BTO mye av æren for BerGenBio. De var der for å hjelpe oss i gang. BTO hadde forståelse for vårt behov og en vilje til å få på plass nødvendige avtaler. De har en «Can-do»holdning som jeg som amerikaner setter stor pris på, sier Lorens. - Dersom BerGenBio lykkes med sine medikament blir dette ett eventyr med verdi på flere titalls milliarder kroner – men det er enda viktigere at det vil ha stor betydning for svært mange kreftpasienter og deres nærmeste. Dette er virkelig inspirerende, og vi er utrolig heldige som får jobbe med slike prosjekter, avslutter Haugland.


BTO | ÅRSRAPPORT 2017

27 Studentideer 2017

Studententreprenørskap BTO ønsker at Bergen skal være en attraktiv by for studenter med gode, innovative ideer og en gründer i magen. Vi ønsker å bidra til at flere studenter søker seg til byens utdanningsinstitusjoner, og at flere skal oppdage at entreprenørskap er en spennende karrieremulighet. Sammen med eierinstitusjonene våre har vi de siste årene iverksatt en rekke tiltak som vi allerede nå ser at gir resultater. ACCEL Student er et intensivt innovasjonsprogram tilpasset studenter som har en god idé, og ønsker å starte eller allerede har startet et selskap. Programmet er lagt opp som en kombinasjon av teori og praktisk arbeid der bruk av ulike verktøy står sentralt, kombinert med innspill fra programmets mentorer. Det sentrale i ACCEL er at deltakerne lærer de ulike verktøyene ved å bruke de på sine egne prosjekt. Studentene lærer også grunnleggende forretningsmessige elementer knyttet til å etablere en bedrift. 20 studenter fordelt på 12 prosjekter deltok i programmet i 2017. ACCEL Student ble i 2017 arrangert av Bergen Kommune og BTO. I samarbeid med utdanningsinstitusjonene bistår BTO mastergradsstudenter som ønsker å søke om støtte fra Norges Forskningsråds finansieringsprogram STUD-ENT. Fire studentbedrifter fra Bergen mottok støtte fra programmet i 2017. To av disse er i dag medlem i vårt inkubasjonsprogram i Nyskapingsparken; Crescat AS og Duodomain AS. Her får de profesjonell oppfølging fra våre forretningsutviklere. Du kan lese en egen sak om Crescat senere i årsrapporten. BTO og gründerbedrifter som er knyttet til BTO tilbyr studenter både å hospitere i form av praksisplasser og å utføre prosjektoppgaver for gründerbedriftene. Vi ser at slik kobling mellom gründerbedrifter og

studenter i flere tilfeller også pirrer studentenes interesse for selv å bli gründer. Vi ønsker alle studenter velkommen til miljøet vårt, og tilbyr derfor et eget studentmedlemskap. For en hyggelig pris får studentene tilgang til en fleksibel arbeidsplass og innpass i et miljø hvor de kan lære av andre gründere og våre forretningsutviklere. Ved utgangen av 2017 var det fire studentbedrifter som benyttet seg av denne ordningen. Vi forventer at dette tallet vil øke betydelig i 2018. Høsten 2017 lanserte vi sammen med Sparebanken Vest innovasjonskonkurransen StudentIdé. Konkurransens formål er å stimulere til at flere studenter får sine innovative ideer vurdert av oss, at flere forsøker å starte sin egen bedrift og at flere søker om finansiering fra STUD-ENT. Ved konkurransens påmeldingsfrist 31. desember 2017 var hele 22 studentprosjekter påmeldt konkurransen. Ti av disse prosjektene blir invitert til å presentere seg foran en jury i en finale. Vinnerprosjektet i StudentIdé får hele 50 000 kroner til å videreutvikle prosjektet sitt. Vi samarbeider også med Early Stage som er en gratis 8-ukers gründersimulator for ambisiøse studenter i Bergen. Programmet handler om å teste markedspotensialet til en idé raskest mulig. Early Stage holder samlingene sine i våre lokaler. Vår kompetanse fra praktisk innovasjonsarbeid er også nyttig for eierinstitusjonen i undervisningsøyemed, og våre forretningsutviklere synes alltid at det er hyggelig å bidra som gjesteforelesere i ulike innovasjonsfag hos både NHH og Høgskulen på Vestlandet. Siden 2008 har BTO hatt et omfattende praktikantprogram for studenter. Hvert år ansetter vi rundt åtte studenter som jobber med oss gjennom et studieår. Studentene tilfører prosjektene våre nye tanker og fersk kunnskap, og noen fortsetter å jobbe i BTO etter studiene. 15 |


BTO | ÅRSRAPPORT 2017

Innovasjon fra forskning Forskningsbasert innovasjon er en internasjonal øvelse, og BTO sine eiere, styre, ledelse og ansatte har klare ambisjoner om at BTO skal utvikles til å kunne hevde seg på et høyt internasjonalt nivå. Vi har siden starten jobbet systematisk med å bygge kapasitet, kompetanse, verktøy og nettverk, samt bidra til å skape kultur for innovasjon. I 2017 mottok vi 96 ideer fra våre eiere og partnere. Ved utgangen av 2017 har vi 127 aktive prosjekter fra de samme eierne og partnerne. 2011

57

Nye ideer fra forskning i 2017

Helse/ medisin/ bioteknologi

2009

96

9 IKT

71

3 Materialer, kjemikalier og prosesser

15 Maritim

2008

9 Olje 2007

2006

| 16

og gass

99

3 Andre


BTO | ÅRSRAPPORT 2017

BTO har stort fokus på å søke om ekstern finansiering til prosjekter gjennom de ulike tilskuddsordningene som tilbys av Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge, Horisont 2020 m.fl. Vi er opptatt av at søknadsprosessene skal være best mulig, slik at våre prosjekter har mulighet til å nå frem i den sterke konkurransen med andre prosjekteiere. Profesjonaliseringen av søknadsprosessen er et kontinuerlig arbeid, men vi ser at det er i ferd med å gi avkastning i form av en tydeligere og bedre forventningsdialog mellom BTO, idéhaver og institusjon. De siste årene har 30 – 50 % av finansieringssøknadene vi har sendt inn blitt innvilget. BTO var i 2017 involvert i

22 søknader rettet mot kommersialisering av forskning. Disse fikk tilsammen innvilget 64,9 millioner kroner. BTO har etablert en egen arbeidsprosess og et prosjektstyringsverktøy som skal gjøre kommersialiseringsprosessen forutsigbar for institusjonene og forskerne vi jobber tett med. Sammen med våre eierinstitusjoner arbeider vi med å kommersialisere en rekke spennende prosjekter som har sitt utgangspunkt i forskningsresultater. På de neste sidene finner du eksempler på slike prosjekter.

KOMMERSIALISERING ENTREPRENØRSKAP KLINISKE STUDIER KUNNSKAPSBASERT INNOVASJON FORSKNING INNOVASJON I ETABLERT NÆRINGSLIV VITENSKAP BEHOVSDREVET INNOVASJON INNOVASJON I OFFENTLIG SEKTOR SAMFUNNSNYTTIG INKUBASJON

Sammen med våre eierinstitusjoner arbeider vi med å kommersialisere en rekke spennende prosjekter som har sitt utgangspunkt i forskningsresultater.

17 |


Universitetet i Bergen BTO | ÅRSRAPPORT 2017

Nye ideer

52

2017

66

Aktive prosjekter ved utgangen av 2017

Forskningsidé kan revolusjonere flyindustrien Snø og is forårsaker hver vinter store forsinkelser for både privat og offentlig flytransport. Nå kan en forskningsidé fra Universitetet i Bergen gjøre avising av fly unødvendig. Mange har opplevd at flyreisen blir forsinket fordi flyet må avises før avgang. Flykroppen, som er dekket av is, må dusjes med en glykol-basert kjemikalie før det får lov til å stige til værs. Prosessen er tidkrevende og fører ofte til forsinkelser, og er i dag den beste måten å forebygge at vitalt teknisk utstyr bryter sammen under påkjenningen av kulde og is. Flyselskapene bruker hundrevis av millioner av dollar årlig på avising, men metodene som brukes skaper utfordringer. Påføres kjemikaliene feil kan det skade motorene og andre sensitive deler. I tillegg er preparatene som brukes giftige, og overskuddsvesken trenger ned i bakken og kan potensielt forurense grunnvannet. Nå kan en forsker fra Universitetet i Bergen ha funnet en løsning på disse utfordringene. De siste årene har Dr. Naureen Akhtar fra Institutt for fysikk og teknologi fokusert sin forskning på å løse problemet med ising på livsviktig utstyr og maskiner. - Sammen med Professor Bodil Holst i forskningsgruppen for nanofysikk ved Universitetet i Bergen har jeg utviklet et lettvektig, gjennomsiktig og | 18

miljøvennlig materiale som hindrer dannelse av is og dugg. Siden materialet er grafén-basert veier det så og si ingenting, og er ultratynt, forteller Dr. Naureen Akhtar. Grafén er et materiale med lignende egenskaper og sammensetning som grafitt, men grafén består av bare ett lag av karbonatomer ordnet i et sekskantmønster. Til tross for at grafén er et ekstremt tynt materiale er det ifølge forskere ved University of Manchester også det sterkeste materialet kjent for menneskeheten. - Vårt innovative materiale kan ha stor nytteverdi for samfunnet. Man kan se for seg at materialet kan brukes på redningsfly og helikoptre som i dag er avhengig av gode værforhold for å fly. Når været er dårlig rekker ikke alltid redningsmannskapene frem i tide. Beskyttelseslaget vi har utviklet er gjennomsiktig og kan også brukes på optiske sensorer i tøffe værforhold. Sist, men ikke minst, vil teknologien drastisk redusere bruken av glykol, noe som vil ha en direkte positiv innvirkning på miljøet, fortsetter Dr. Akhtar. Lokale prosjektmidler fra Norges Forskningsråd har gitt BTO-teamet mulighet til å undersøke markedsinteressen for teknologien innenfor tre segmenter: Luftfart, optiske sensorer og droner. Videre har de fått muligheten til å planlegge en kommersialiseringsstrategi og skaffe partnere for videre kommersialisering samt beskytte teknologien gjennom en innsendt patentsøknad.


BTO | ÅRSRAPPORT 2017

Dr. Naureen Akthar fra Universitetet i Bergen vant Idékonkurransen 2017. Prisen ble delt ut av Næringsminister Monica Mæland (H), Dag Rune Olsen (rektor ved UiB) og Ragnhild Janbu Fresvik (Konserndirektør Bedriftsmarked, Sparebanken Vest)

Vant Idékonkurransen 2017 Prosjektets potensiale vurderes som så stort at det i november 2017 ble kåret til vinner av Sparebanken Vest og Bergen Teknologioverførings Idékonkurransen. Premien var på hele 500 000 kroner. - Det er en stor ære å vinne denne viktige konkurransen. Nivået på deltakerne i Idékonkurransen er svært høyt. Jeg har en innovativ idé som jeg tror på og det er fint å se at juryen tror på ideens potensiale, sier Dr. Akhtar. - Å vinne konkurransen er veldig positiv for meg personlig og for prosjektet. Premiepengene vil hjelpe prosjektet framover og mot implementering av den teknologiske løsningen, fortalte Dr. Naureen Akhtar en fullsatt sal da prisen ble delt ut av daværende næringsminister Monica Mæland på Bergen Næringsråds Årskonferanse. Les mer og se video på bergento.no

Bakgrunn Idékonkurransen Sparebanken Vest og Bergen Teknologioverføring (BTO) har siden 2010 gjennomført syv Idékonkurranser hvor det har blitt delt ut stipend til beste idé fra forskningsmiljøet i Bergen. Pengepremien har gått til utvikling av innovative prosjekter og vært ett godt bidrag i kommersialiseringsløpet fra forskningsidé til produkt. Idékonkurransens formål er å stimulere til kommersialisering av forskningsresultater, synliggjøre miljøet omkring forskning og kommersialisering, og skape oppmerksomhet rundt behovet for forskning og innovasjon. Juryens medlemmer 2017 Stener Kvinnsland, styreleder Helse Stavanger (juryens formann) Dag Skansen, gründer og investor Olav Hovland, Sparebanken Vest Anne Øvrebø, Innovasjon Norge Jens Reigstad, Bergen Teknologioverføring (juryens sekretær)

19 |


Helse Bergen BTO | ÅRSRAPPORT 2017

Nye ideer

30

2017

17

Aktive prosjekter ved utgangen av 2017

Hunder lukter seg frem til lungekreft Hvert år får mer enn 3000 personer lungekreft i Norge. Av disse er det bare en av tre som overlever. Dersom forskere fra Haukeland universitetssjukehus lykkes, kan dødeligheten betydelig reduseres. Prosjektet deres har fått stor oppmerksomhet, og i august var Statsminister Erna Solberg på besøk som en del av sin valgkampturné. Frem til i dag har CT-skanning av lungene vært den mest effektive metoden for å oppdage lungekreft. Dette er både tid- og kostnadskrevende for alle involverte – og for samfunnet. Samtidig oppstår symptomene ofte på et sent stadium av sykdommen. Dette fører til at svært mange pasienter får diagnosen for sent til at man kan få effektiv behandling og overleve sykdommen. Behov for nye metoder som kan oppdage lungekreft på et tidligere tidspunkt er derfor stort. Forskere fra Haukeland universitetssjukehus og hundetrenere fra Fjellanger Detection and Training Academy (FDTA) samarbeider om et prosjekt som bruker trente hunder til å oppdage lungekreft på et tidlig stadium. FDTA bruker hunderasen Belgisk Malinois, som er en av de mest brukte rasene innen

| 20

beskyttelse og duftpåvisning. Målet er å trene hunden til å oppdage kreft fra pusteprøver med tilnærmet 100% nøyaktighet. Prosjektet bruker en ny teknologi som kalles Remote Scent Tracing (RST). Den fungerer slik at helsepersonell tar pusteprøver av pasientene ved hjelp av en filterteknologi, og prøvene fraktes til FDTA sitt laboratorium. Der presenteres pusteprøven for hundene i et optimalt miljø. Hundene er opplært til å gjenkjenne bestemte dufter, og når de oppdager den spesielle duften som indikerer lungekreft utfører de en tillært markering. Dersom metoden viser seg å fungere med høy nøyaktighet kan den bli innført som et alternativ til CT-skanning i tidlig identifisering av lungekreft. Da vil pasienter som har behov for videre utredning kunne bli oppdaget tidligere enn i dag, og prosjektet kan dermed føre til at dødeligheten av lungekreft blir betydelig redusert. Prosjektet har mottatt verifiseringsmidler fra FORNY2020-programmet til Norges Forskningsråd. Disse midlene blir brukt til å kvalitetssikre metoden, og prosjektet fortsetter inn i 2018. BTO er prosjektleder, og bistår med forretningsutvikling og koordinering i prosjektet.


Havforskningsinstituttet

Nye ideer

2

2017

6

Aktive prosjekter ved utgangen av 2017

Miljøvennlig metode mot lakselus under utvikling Lakselus er en stor utfordring både for oppdrettsfisk og vill laksefisk. Den påfører fisken sår som kan gi infeksjoner og problemer med saltbalansen. Seacalx AS er et oppstartsselskap som springer ut fra Havforskningsinstituttet i Bergen gjennom Bergen Teknologioverføring (BTO). Selskapet bygger på en ide fra Hans Kristian Strand og Torstein Harboe ved Havforskningsinstituttet om å bruke en spesiell kvalitet av partikulær brent kalk mot lakselus. Ideen kom i forbindelse med deres arbeid med å bruke brent kalk til å desimere kråkebollebestander som var kommet ut av kontroll og som beitet ned tareskogen i deler av Porsangerfjorden. Da ble det observert fisk som svømte inn og ut av kalkskyene som ble dannet under behandling, og fisken var tilsynelatende upåvirket av kalkpartiklene. Spørsmålet de da stilte seg var om brent kalk kunne skade lakselus uten å påvirke fisken? Dette ble starten på en lang reise for å undersøke om kråkebolle-metoden kunne brukes til å bekjempe oppdrettsnæringens største problem – lakselusen. Ideen ble formelt innmeldt til BTO sent i 2010 og selskapet ble etablert i 2012. BTO bidro til at selskapet raskt fikk en industriell investor med på laget, og støtte i to omganger gjennom FORNY-

verifiseringsmidler fra Forskningsrådet. Senere har selskapet fått IFU-midler fra Innovasjon Norge og Horizon 2020 midler fra SME instruments (fase 1). Utviklingen i selskapet har vært mer krevende enn antatt med tidvis varierende resultater. Det har derfor blitt satset tungt på videre forskning og utvikling. Blant annet ble det i 2015 rekruttert inn ny daglig leder, Pål Haldorsen, som kom fra Marine Harvest. Selskapet består nå av totalt syv personer med tverrfaglig kompetanse, herunder farmasi-, kjemi-, veterinær- og ingeniørkompetanse. Det har også blitt etablert samarbeid med en rekke forskningsinstitusjoner, herunder Lakselussenteret (SLRC) og Senter for farmasi på Universitetet i Bergen. Gjennom FoU-samarbeid har det også blitt skrevet tre masteroppgaver, og en fjerde er under utarbeidelse. BTO har siden etableringen vært tungt inne i selskapet, både ved å skaffe finansiering, gi støtte til daglig leder, og gjennom å ha styreposisjon. Totalt har det blitt investert over 40 millioner kroner i selskapet. Utviklingen har den siste tiden vært meget positiv og selskapet står nå foran kliniske studier. Lykkes de med studiene er selskapet et stort skritt nærmere en markedsføringstillatelse for et miljøvennlig preparat for å bekjempe lakselus. Vi vil da nærme oss et svar på om ideen fra Hans Kristian Strand og Torstein Harboe kan være med på å bekjempe lakselus-problematikken i oppdrettsnæringen.

21 |


Høgskulen på Vestlandet BTO | ÅRSRAPPORT 2017

Nye ideer

15

2017

10

Aktive prosjekter ved utgangen av 2017

Fanger opp øye-motoriske problemer Noe av det første barn lærer på skolen er å lese. Dette legger et viktig grunnlag for videre læring og utvikling. Noen barn har mer lærevansker enn andre, og altfor ofte blir dette tilskrevet intellektuelle funksjonshemninger – som for eksempel konsentrasjonsproblemer. I realiteten har mellom 22% og 24% av disse barna visuelle synsforstyrrelser, inkludert øyemotoriske problemer som kan forårsake lese- og konsentrasjonsproblemer. En stor andel av barn med slike vanskeligheter opplever ubehag og manglende motivasjon på skolen. Dessverre er det lite systematisk kartlegging av synsforstyrrelser for skolebarn. Hvis dette ikke blir oppdaget, øker risikoen for synsproblemer, barna får ikke tilgang til riktige fasiliteter, og de står i fare for å feilaktig bli diagnostiert med dysleksi eller ADD/ ADHD.

| 22

En løsning for dette blir nå utviklet ved Høgskulen på Vestlandet av førsteamanuensis Gunvor B. Wilhelmsen, som er synspedagog ved Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett, i samarbeid med kolleger ved Institutt for data- og realfag, Fakultet for Ingeniør- og naturvitenskap. Prosjektgruppen utvikler et lavkost diagnostisk verktøy for å oppdage alle synsvinkler, samt et digitalt rehabiliteringsprogram. Målet er å forenkle påvisning av øye-motoriske problemer som kan brukes både hos barn og ved rehabilitering for voksne. Barn blir testet ved at de leser en tekst på PC, hvor en øyesporer måler bevegelsen av øyet, og analyserer bevegelsen til øynene for å se om det er bevegelsesproblemer. - Ideen er svært spennende! Forhåpentligvis kan vi hjelpe mange barn som i dag ikke får den hjelpen de trenger, og som ofte blir misforstått og umotivert, sier Anne-Sophie Schillinger, forretningsutvikler i BTO.


NHH - Norges Handelshøyskole

Nye ideer

6

2017

6

Aktive prosjekter ved utgangen av 2017

Crescat fikk en million til å utvikle ideen sin De siste årene har Norges Forskningsråd utlyst midler til studententreprenørskap gjennom programmet STUD-ENT. Et av prosjektene som fikk støtte fra programmet i 2017 var Crescat. De utvikler en tjeneste som skal gjøre gjennomføringen av kultur- og konferansearrangementer lettere og mer effektiv.

- Etterhvert som ACCEL Student gikk avsted fikk vi hjelp med søknadsutformingen, men også til å ordne arbeidet med forretningsutvikling og hvordan Crescat skulle bli som selskap, sier gründer Blomberg Ghini.

Gründerne bak Crescat, Matteo Blomberg Ghini og Jørgen Iden, fikk ideen i innspurten av deres mastergrader ved Norges Handelshøyskole (NHH).

— Det å bli medlem av Nyskapingsparken og det utrolige nettverket av ressurser og samarbeidspartnere har vært helt avgjørende for oss som oppstartsbedrift, sier Blomberg Ghini.

- Ideen vår bygger på ulike erfaringer vi har gjort oss, og utdannelsen har uten tvil vært en viktig del av dette. Med faglig og utenomfaglig erfaring fra NHH, har vår forståelse for prosessforbedring og effektivisering blitt dyrket frem. Med dette i bagasjen, så vi muligheter i kaotiske produksjoner — og ideen om Crescat var født, forteller Blomberg Ghini. De fikk god hjelp fra mentorer ved NHH og forretningsutviklere fra BTO til å finpusse ideen og søknaden sin. Blomberg Ghini og Iden deltok også på ACCEL Student - et intensivt program for studenter i Bergen som vil starte eller har startet et innovativt selskap. BTO og Bergen Kommune står bak programmet.

- Den støtten BTO gav oss i den prosessen har vært medvirkende til hvor vi er i dag, og uten tvil et viktig bidrag for å få søknaden i havn, fortsetter han. Crescat satser for fullt, og er nå en del av inkubasjonsprogrammet vårt Nyskapingsparken.

— Med kompetanse, erfaring og et genuint ønske om å bidra, har BTO-teamet løftet oss opp og frem, og vi har opplevd en produktivitetsgevinst av å ta del i miljøet. Vi er takknemlig for muligheten, og gleder oss til videre samarbeid, avslutter han. Det var totalt fire prosjekter fra Bergen som fikk støtte fra Forskningsrådet sitt STUD-ENT-program i 2017. De fikk 1 million hver til å utvikle ideen sin. Målet til Forskningsrådet med STUD-ENT er å oppfordre til studententreprenørskap, og styrke entreprenørskapskulturen ved norske utdanningsinstitusjoner.

23 |


BTO | ÅRSRAPPORT 2017

Inkubasjon og akselerasjon Vi opplever rekordhøye søknadstall til våre tjenester innenfor inkubasjon og akselerasjon. Inkubasjonsprogrammene våre opplever stor pågang, og vi har aldri før hjulpet så mange gründere med å etablere en raskere og sikrere vei til vekst. Ved utgangen av 2017 benyttet 80 oppstartsbedrifter de ulike tjenestene våre. Selskapene har ulike behov, og vi forsøker å legge til rette for at flest mulig skal få den hjelpen de trenger av oss gjennom inkubatorprogram, akseleratorprogram og kontorfellesskap.

Norge om tilstedeværelse i våre lokaler slik at de kan bidra med sin spesialkompetanse inn mot våre medlemsbedrifter. Våre ulike tjenester er nå lokalisert på forskjellige steder og dette setter krav til gode kommunikasjonsverktøy for å sikre god internkommunikasjon og samhandling. BTO har derfor i løpet av 2017 gått til anskaffelse av Workplace by Facebook. Dette har gitt gode resultater i form av økt samhandling mellom ansatte, medlemmer og leietakere. Ved utgangen av 2017 er om lag 200 personer registrert som brukere av systemet, og vi forventer at dette tallet vil øke i tiden fremover.

Vi har også inngått strategiske avtaler med advokatfirmaet SANDS, DNB, regnskapskontoret Bookkeeper, IP-konsulentene Zacco, digitaliseringsspesialistene i Vidi og Innovasjon

Idéer vurdert

58

64

104

218

385

2013

2014

2015

2016

2017

22

31

36

65

123

Medlemmer i pre-inkubasjon og inkubasjon

| 24


BTO | ÅRSRAPPORT 2017

MARINEHOLMEN

MAKERSPACE

Marineholmen Makerspace

Mediekuben

I august ble det offentliggjort at Marineholmen Makerspace blir det offisielle navnet på det nye prototypeverkstedet på Marineholmen. I det 420 kvm store lokalet kan nå kreative og innovative mennesker benytte en rekke typer profesjonelt verktøy. Her finner du alt fra skrutrekkere til symaskiner til 3D-printere, og en stor CNC-fres hvor du for eksempel kan lage din egne møbler.

I løpet av 2017 har vi utvidet tilbudet vårt til gründere innenfor medieteknologi. I august åpnet vi Mediekuben – Norges første inkubator for mediebransjen – i Media City Bergen. Byrådsleder Harald Schjelderup (Ap) stod for den offisielle åpningen. Den tradisjonelle snoren var byttet ut med et bånd fra en gammel kassett. En symbolsk handling og svært beskrivende for den raske utviklingen i mediebransjen.

Makerspace på Marineholmen er et samarbeidsprosjekt mellom BTO og interesseorganisasjonen Bergen Makers. BTO er prosjekteier, og Bergen Makers er den primære bidragsyteren til aktiviteter, arrangementer og faglig innhold i lokalet. Makerspace på Marineholmen ble i sin tid initiert av Bergen Makers. BTO synes initiativet var godt fordi vi så et sammenfallende behov, og tok derfor på oss prosjektansvaret for etableringen av prototypeverkstedet. Marineholmen Makerspace er støttet av Bergen kommune, Hordaland Fylkeskommune, Marineholmen forskningspark og Sparebankstiftelsen SR-Bank.

- Vi håper og tror at arbeidet som her skal gjøres vil kunne gi flotte resultater for byen, regionen, landet og det globale samfunnet i årene som kommer, sa Schjelderup til de fremmøtte. Ved utgangen av 2017 deltok 11 oppstartsbedrifter i vårt inkubasjonsprogram i Mediekuben. Disse jobber med nye løsninger innenfor alt fra musikkapplikasjoner til markedsføring, og alle får verdifull oppfølging og rådgiving fra BTO. Totalt er det 20 oppstartsbedrifter som holder til i Mediekuben. Lokalisering i Media City Bergen er viktig for disse oppstartsbedriftene. Her har de en unik tilgang til store medieaktører. Det er kort vei til potensielle kunder. De treffer dem i heisen og i kantinene. Sammen med næringsklyngen NCE Media sørger vi for at etablerte aktører og oppstartsbedrifter treffer hverandre. Vi jobber også aktivt med å stimulere oppstartsbedriftene til å søke samarbeid (les cross-over) med aktører i andre bransjer enn mediebransjen. Mange av de teknologiske løsningene våre medlemmer jobber med har potensiale til å lykkes i andre markeder enn de opplagte. I november 2017 satte vi innovasjon i mediebransjen på dagsorden da vi arrangerte First Tuesday i det flotte atriet i Media City Bergen. Hele 150 deltagere fikk høre innlegg fra blant annet NRK Beta-redaktør Marius Arnesen og Gard Steiro, ansvarlig redaktør og administrerende direktør i VG. De fremmøtte fikk også møte tre av oppstartsbedriftene som er medlem i Mediekuben. Ocean Industries Accelerator (OIA) ble også offisielt åpnet i 2017. Marte Mjøs Persen (A), ordfører i Bergen, stod for den høytidelige åpningen den 21. februar. Les mer om OIA på side 28. 25 |


BTO | ÅRSRAPPORT 2017

TicketCo etablerer seg i Storbritannia TicketCo har de siste årene etablert seg som en viktig leverandør i det norske arrangementsmarkedet. Nå satser de internasjonalt, og etter kun to måneder i Storbritannia signerte de sin største kontrakt noensinne. Carl-Erik Michalsen Moberg har bosatt seg i London, hvor han jobber mot å nå TicketCo sitt store mål; å bli den nye globale standarden for betaling i arrangementsindustrien. – Da vi startet var målet å gjøre livet enklere for organisatorer – derfor visjonen «Events Made Easy». Målet fra dag én var å gå internasjonalt, forteller Michalsen Moberg. I Storbritannia har TicketCo skrevet kontrakt med underholdningskonseptet, Junkyard Golf Club. Samarbeidet vil gi en inntjening på minst fire til fem millioner pund årlig. Like viktig er det at samarbeidet er en slags internasjonal syretest på TicketCo sin løsning. – Det er noen parametere vi må gjennom før vi går inn i et marked. Storbritannia er en fantastisk test som viser oss om vi kan være globale – en test vi er i ferd med å bestå, stadfester Michalsen Moberg.

| 26

TicketCo ble stiftet av Kåre Bottolfsen, Hogne Sandanger og Carl-Erik Michalsen Moberg i 2011. Ambisjonen var å lage et system som gjorde det enklere og billigere for arrangører å håndtere billettsalg på egenhånd. Oppstartsselskapet var medlem i Nyskapingsparken Inkubator frem til 2016. Her fikk de innføring og oppfølging i Leanmetoden, og gjennom vårt nettverk ble de introdusert til festivalarrangører og andre kunder for å teste konseptet deres. Våre forretningsutviklere bidro med å utforme selskapets strategi, finansiering og budsjetter, og bisto med å finne investorer og rekruttere ansatte og styremedlemmer. – Nyskapingsparken har betydd enormt mye for TicketCo. Da vi flyttet inn i parken begynte eventyret. Tilgang på mentorer, nettverket rundt parken, arrangementene, positiviteten til Hilde Indresøvde, energien med andre gründere, og fokuset på felles vinning, sier Michalsen Moberg. Gründernes knallharde og målrettede innsats har betalt seg. I desember 2017 ble selskapet priset til 90,8 millioner kroner – en verdiøkning på hele 70 prosent siden april 2017. Troll Ventures, Tripod og Herman Friele er blant aksjonærene i selskapet. TicketCo er på mange felt en bjellesau for oppstartsmiljøet i Bergensregionen. Deres arbeid blir lagt merke til og har gitt seg utslag i at selskapet i 2017 vant flere høythengende innovasjonspriser. Blant annet ble de kåret til Årets Entreprenør under European Business Award 2016, og i september ble de tildelt Bergen kommunes Etablererprisen.


BTO | ÅRSRAPPORT 2017

Møt noen av våre medlemmer

Think Outside Think Outside jobber med teknologiske løsninger rettet mot turisme og friluftslivsegmentet. Selskapet er i en patentprosess med en spennende løsning for bratt friluftsliv på ski basert på teknologi fra petroleumsbransjen.

Earth Science Analytics Earth Science Analytics (ESA) tilbyr kunstigintelligens programvare som forbedrer oljeselskapenes lete- og produksjonssuksess gjennom data-drevet analyse og databaseløsninger.

Grunnleggere: Monica Vaksdal, Deborah Karlsen og Kjartan Nesse - www.thinkoutside.no

Grunnlegger: Eirik Larsen www.machinelearninggeoscience.com

Ditio Ditio har utviklet en app som digitaliserer informasjonsflyten i bygg- og anleggsbransjen. Dette vil føre til mer lønnsomme anleggsplasser gjennom smartere dokumentasjon av timer, endringer og bilder - alt i sanntid.

Lifekeys Lifekeys er en online psykologtjeneste som gjør det lettere å få tak i hjelp når du trenger det. Konsultasjoner foregår gjennom videosamtaler på nett.

Grunnlegger: Jacob Christian Døskeland www.ditioapp.com

Grunnlegger: Gudmundur Birgisson www.lifekeys.no

27 |


BTO | ÅRSRAPPORT 2017

Våre programmer Nyskapingsparken Inkubator Nyskapingsparken Inkubator tilbyr alt du trenger i den viktige oppstartsfasen av selskapet ditt. Målet er å gi nystartede bedrifter en raskere og sikrere vei fra etablering til vekst. De får som medlem tilbud om rådgivning innenfor en rekke områder knyttet til å etablere egen bedrift. Våre forretningsutviklere har lang og velprøvd kompetanse. Målgruppen for inkubatoren er nystartede og kunnskapsbaserte forretningsideer med stor innovasjonsgrad og vekstpotensial. Nyskapingsparken er Hordalands eneste Siva-støttede inkubator. Mediekuben Mediekuben er landets eneste inkubator for oppstartselskaper og etablerte aktører innen media og teknologi. Gründerne får tilgang til rådgivning og bransjens fremste mentorer. I en egen etasje i Media City Bergen blir medlemmene en del av et verdensledende miljø for medieutvikling sammen med TV2, Bergens Tidende, Bergensavisen og NRK, og teknologiselskapene Vizrt, Vimond og Wolftech. Her får gründere tilgang på det beste av ekspertise og nettverk som er uvurderlige om man skal starte virksomhet i mediebransjen Ocean Industries Accelerator (OIA) OIA er et kontorfellesskap for selskaper innen havnæringen. Vi tilbyr 18 kontorer og flere arbeidsplasser i et åpent landskap i et spennende innovasjonsmiljø. Her får gründere og oppstartsbedrifter tilgang til et godt sosialt og faglig miljø, og anledning til å utveksle erfaringer med andre gründere og medlemmer i NCE Maritime CleanTech, NCE Seafood Innovation Cluster og GCE Subsea på daglig basis. Både oppstartsbedrifter, studenter og etablerte bedrifter innen havnæringen kan søke om medlemskap i OIA. T41 T41 er et kontorfellesskap for gründere. Her får man tilgang til kontorplass i et energisk innovasjonsfellesskap, og et spennende faglig og sosialt miljø. Lokalet er sentralt plassert i hjertet av gründermiljøet på Marineholmen i Bergen, som gir mulighet til å utveksle erfaringer med andre. T41 retter seg både mot oppstartsbedrifter, gründere og studenter, og kan tilby lokaler på 300 kvadratmeter og ca. 25 arbeidsplasser. Gründerhub Gründerhub er et gratis oppstartsprogram for gründere med store ideer og internasjonalt perspektiv. Programmet blir levert i samarbeid med Sparebank1 SR-Bank. Gründerhub går over fire måneder, og er et pre-inkubasjonsprogram hos oss. Deltakerne får veiledning av dyktige mentorer og muligheten til å jobbe i et pulserende innovasjonsmiljø. De kan også dra nytte av et stort nettverk for å komme i kontakt med investorer, kunder og kapital.

| 28


BTO | ÅRSRAPPORT 2017

HATCH Akselerator Rett før jul i 2017 ble det klart at verdens første globale akselerator for oppstartsbedrifter innenfor akvakultur etableres i Bergen. HATCH, NCE Seafood Innovation Cluster og BTO står bak initiativet. Programmet skal trekke de beste oppstartsbedriftene i verden innenfor akvakultur til Norge. I løpet av det tre måneder lange programmet vil oppstartsbedriftene få spisset rådgiving fra et svært internasjonalt team med lang erfaring. Programmet har en verdi på 800 000 kroner for de som blir plukket ut til å delta.

ACCEL

ACCEL ACCEL er et innovasjonsprogram for både gründere og etablert industri. Gjennom veiledning fra mentorer og praktisk opplæring i innovative metoder, gir ACCEL deltakerne verktøyene de trenger for å bygge sterke og levedyktige forretningsideer. Gjennom programmet blir forretningsideene presentert for potensielle investorer og kunder. Programmet gir derfor deltakerne en unik mulighet til å utvide sitt nettverk. Siden oppstarten i 2011 har BTO gjennomført over 20 program, med nær 500 deltakere fra 120 ulike selskaper fordelt på 6 forskjellige bransjer. I 2017 gjennomførte BTO fem ACCEL-program.

ACCEL ENERGY 2017 • • •

10 selskaper 6 industripartnere Arrangert sammen med NCE Seafood Innovation Cluster

ACCEL SEAFOOD 2017 • 8 selskaper • 6 industripartnere • Arrangert sammen med GCE Subsea

ACCEL CROSSOVER 2017 • • •

8 selskaper 4 industripartnere Arrangert sammen med GCE Subsea og NCE Seafood Innovation Cluster

ACCEL STUDENT 2017 • 20 studenter • 12 prosjekter • Arrangert sammen med Bergen Kommune 29 |


BTO | ÅRSRAPPORT 2017

Kliniske studier Kliniske studier handler om å dokumentere effekt og sikkerhet av nye behandlingsmetoder. Hensikten er å undersøke virkningen av de nye behandlingsmetodene for å sikre best mulig behandling av pasienter.

144

38

2

1

Antall aktive studier i porteføljen (pr. 31/12-17)

BTO har samarbeidsavtaler med Helse Bergen og Universitetet i Bergen. Denne avtalen fastslår at vi skal være kontraktspartner i alle eksternt finansierte kliniske studier som blir gjennomført ved institusjonene. Helse Bergen er en attraktiv partner i gjennomføringen av kliniske studier, og tilbyr kliniske forskningsposter for tidligfasestudier, moderne laboratorier og utstyr, samt studieteam med lang erfaring.

Antall signerte studier i 2017

Vi jobber stadig med å optimalisere våre tjenester i tett samspill med pasienter, industri og sykehus. Kliniske studier, innovasjon og brukermedvirkning er viktige deler av HelseOmsorg21-strategien til Helse- og omsorgsdepartementet, Nasjonal sykehusplan 2016-2019, samt Helse Bergen HF og Helse Vest RHF sine forskningsog innovasjonsstrategier.

Antall nye samarbeidsavtaler i 2017 (Helse Fonna og Sjukehusapoteka Vest)

Antall signerte rammeavtaler i 2017

Fra brukernes synspunkt Som en del av BTO sin strategiske satsing på kliniske studier og tjenesteinnovasjon i helsesektoren har vi satt i gang et forprosjekt som skal se nærmere på hvordan vi kan bidra til at flere pasienter får tilbud om å delta i kliniske studier. Forprosjektet har tittelen «Fra brukernes synspunkt, hvordan re-designe og forbedre pasienten, pårørende og industrien sitt møte med helsevesenet gjennom kliniske studier?», og skal utvikles i samarbeid med Kreftforeningen, MS-forbundet i Norge, ALS. Norsk støttegruppe, Pårørendealliansen, Oslo Cancer Cluster, og Legemiddelindustrien - LMI. Forprosjektet har fått 500 000 NOK fra InnoMed-programmet til utvikling i 2017/2018. Forprosjektet er forankret med Helse Bergen, og kan forhåpentligvis tas videre inn i et hovedprosjekt i 2018. Målet er at flere pasienter skal få tilbud om utprøvende behandling gjennom kliniske studier.

1 | 30

Antall signerte standardavtaler med industri


BTO | ÅRSRAPPORT 2017

Strekker seg langt for å gjennomføre kliniske studier Klinisk forskningspost for barn strekker seg langt for pasientene sine. Studiesykepleierne Anita Hofstad og Jorunn Syltøy (bildet) var fleksible og fant en kreativ løsning, da en pasient var nyoperert i ryggen, og ikke hadde mulighet til å sitte i bilen fem timer hver vei til planlagt kontroll i en klinisk studie. De to satte seg i bilen og reiste på hjemmebesøk hos pasienten som deltok i en studie på barn med nevrogen overaktiv blære. Med seg i bilen hadde de medisinsk utstyr, og hjemme hos pasienten ble den planlagte undersøkelsen gjennomført. – Pasienten hadde stor nytte av deltagelse i studien, og hadde god effekt av studiemedisinen, forteller Camilla Tøndel, overlege ved Klinisk forskningspost barn. Hjemmebesøket gjorde at de kunne beholde pasienten i studiet over en lang periode. Pasienten måtte forlatt studiet dersom en ikke hadde fått gjennomført studievisitten. I studier som denne er det vanskelig å finne pasienter som kan delta, og ekstra verdifullt å gjøre det en kan for å beholde deltagerne gjennom hele studiet. – Denne reisen viser den brennende interessen sykepleierne ved forskningsposten har, og at de virkelig ønsker det beste for pasienten og for den kliniske forskningen generelt, forteller Tøndel. Pris til klinisk forskningspost for barn Studien gjennomført på barn med nevrogen overaktiv blære har fått utmerkelse fra INC Research. Prisen ble tildelt Klinisk forskningspost for barn, Barne- og ungdomsklinikken og Urologisk avdeling for høy kvalitet i arbeidet med studien.

– Tidligere beskyttet vi barn mot forskning. I dag beskytter vi barn gjennom forskning, sa Tøndel da prisen ble utdelt. Prisen ble delt ut av INC Research, et stort internasjonalt CRO-firma (Contract Research Organisation). CRO-firmaene fungerer som bindeledd mellom forskningsinstitusjonene og legemiddelfirmaene. BTO har administrert studien på vegne av Haukeland universitetssjukehus. Fakta om klinisk studie på nevrogen overaktiv blære : • I studien får pasientene en medisin som gjør at blæren slapper bedre av • Denne studien er den andre barnestudien på produktet mirabron ved overaktiv blære som Haukeland deltar på. • Klinisk forskningspost barn var det studiesenteret som rekrutterte flest pasienter i verden til fase 1-utprøving av mirabegron til barn med overaktiv blære

10 år med egen forskningspost Barn har tidligere blitt beskyttet mot å delta i legemiddelutprøving, da de er en sårbar pasientgruppe. Manglende utprøving av medisiner hos barn, har medført begrenset kunnskap og ikke optimal behandling av barn. For 10 år siden kom europeiske legemiddelmyndigheter med krav til legemiddelfirmaene om å prøve ut medisiner på barn og ungdom. Som er resultat av dette etablerte Haukeland universitetssjukehus en egen forskningspost for barn i mars 2007. 31 |


BTO | ÅRSRAPPORT 2017

108 Medieoppslag

Frank Bakke-Jensen, Norges minister for EØS- og EU-saker, besøkte BTO i juli 2017 for å diskutere ulike problemstillinger knyttet til immaterielle rettigheter (IPR). Hos oss møtte han blant annet Eivind Hansen, styreleder i BTO, og Anders Haugland, adm. direktør i BTO.

SAMFUNNSKONTAKT

25

Medieoppslag om BTO

83

Medieoppslag om våre prosjekter

BTO har som mål å være en synlig og attraktiv partner for nyskapingsmiljøet i Bergensregionen. Vi ønsker å bidra aktivt til å skape gode rammevilkår for innovasjon og løfte gode initiativ fra andre aktører i økosystemet. Innovasjonsmiljøet vokser Innovasjonsmiljøet på Marineholmen i Bergen vokser kraftig. 150 bedrifter og institusjoner, og mer enn 5000 mennesker har nå sitt daglige virke i området mellom Puddefjorden og Nygårdsparken. BTO er med sine ansatte, medlemmer og leietakere en viktig del av utviklingen av området fordi vi alltid søker etter samarbeidsmuligheter. Marineholmen Forskningspark, som drifter området, og BTO inngikk derfor sommeren 2017 et samarbeid for å styrke Marineholmen sin posisjon som Bergens innovasjonsdistrikt og marine klynge. Med utgangspunkt i verdensledende marine forskningsmiljøer og lokomotivene innen marine næringer, er målet å bygge broer og skape kontakt mellom de beste hodene i unike, stimulerende omgivelser, tilrettelagt for innovasjon, gründerskap og kunnskapsdeling på tvers av fagfelt. Samarbeidet er godt i gang. Møteserien HAVlunsj, som arrangeres sammen med klyngene GCE Subsea, NCE Seafood Innovation Cluster og NCE Maritime Cleantech, er et eksempel på dette samarbeidet. Her møter oppstartsbedrifter, klynger, etablerte bedrifter og representanter fra akademia hverandre for å informere og diskutere ulike marine tema. Våre moderne lokaler på Marineholmen og i Media City Bergen innbyr til samhandling. I løpet av 2017 er | 32

lokalene blitt ytterligere utvidet og fasilitetene holder nå en veldig god standard. Vi opplever stor pågang fra eksterne miljøer som sammen med oss ønsker å arrangere frokostmøter, foredrag, konferanser, kurs og sosiale kveldsarrangement i lokalene våre. Til sammen har det vært holdt 136 større arrangementer med mellom 15 og 150 personer i lokalene våre i 2017. Arealene våre er blitt et fysisk samlingspunkt for de ulike innovasjonsaktørene i regionen. Dette kan godt illustreres gjennom felleslunsjen vi arrangerer for innovasjonsmiljøet annenhver uke. Her møter opp mot 150 personer frem for å spise god mat, knytte kontakter og få relevant, faglig innhold. Vi samarbeider tett med en rekke aktører for å tilby oppstartsselskapene og prosjektene vi jobber med best mulig bistand. Gjennom SANDS, DNB, Bookkeeper, Zacco, Vidi, Innovasjon Norge og SpareBank 1 SRBank får vi tilgang til spesialkompetanse som er nødvendig for å skape fremdrift i prosjektene. Alle disse aktørene har stor tilstedeværelse i lokalene våre. BTO har i løpet av 2017 begynt å sende ut nyhetsbrev. Aktiviteten i miljøet er stort og vi søker stadig nye kanaler for å dele informasjon om denne. Nær 900 mennesker abonnerer på nyhetsbrevet vårt. Du kan melde deg på nyhetsbrevet her: bergento.no/newsletter/


BTO | ÅRSRAPPORT 2017

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) besøkte BTO mai 2017. Her fikk han møte flere gründere. Blant disse var Paal Kaperdal fra Sensario.

Stortingsvalget 2017 Innovasjon og nyskaping var et viktig tema i valgkampen som ledet opp til Stortingsvalget 2017. Det var særlig i en arbeid/sysselsetting-kontekst at innovasjon ble trukket frem som et satsingsområde. Alle de store partiene omtaler nå innovasjon i sine partiprogram, og de er opptatt av at nye ideer skal skape nytt næringsliv og nye arbeidsplasser. BTO stilte seg bak og støttet opp om Foreningen for Innovasjonsselskaper i Norge (FIN) sitt valgkamparbeid. Vi bidro aktivt i arbeidet med FIN-rapporten #InnovateNOR som viste den store nasjonale verdiskapingen vi er en del av, og vi brukte sosiale medier og hashtaggen #InnovateNOR for å nå ut til politikere med vårt budskap og vi inviterte nasjonale og lokale politikere på besøk. Utenriksminister Børge Brende (H), Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H), Ove Trellevik (H), Jette Christensen (Ap), Rasmus Hanson (MDG) og Terje Breivik (V) var blant stortingspolitikerne som besøkte oss. Fra BTO fikk de med seg følgende budskap om hvordan Stortinget ytterligere kan bidra til å støtte opp om vårt arbeid: • • • • • • •

Øk Sivas inkubatorprogram med 150 millioner kroner per år. Øk satsingen på forskningsbasert nyskaping, FORNY2020, med 400 millioner kroner per år. Sett større krav til UH-sektoren om kommersialisering av innovative og anvendbare forskningsresultater. Styrk kapitaltilgang i tidligfase gjennom pre-såkornordningen med 250 millioner kroner per år. Sørg for skattefradrag for investeringer i selskaper. Styrk innovative samspill i næringslivet gjennom klyngeprogrammene (Arena/NCE/GCE) med 200 millioner kroner per år. Endre opsjonsbeskatning.

Her treffer du oss

Vi har godt etablerte kanaler i sosiale medier med til sammen nesten 6000 følgere. Vi bruker Facebook, Twitter og LinkedIn aktivt og strategisk for å fortelle om ulike ting som foregår i miljøet vårt. Bergen Teknologioverføring

2250 følgere

Nyskapingsparken inkubator

1736 følgere

Twitter

1000 følgere

Linkedin

877 følgere

33 |


BTO | ÅRSRAPPORT 2017

BTO er en aktiv og synlig samarbeidspartner for ulike arrangører tilknyttet økosystemet for innovasjon og entreprenørskap. I 2017 var BTO partner for arrangementer som BioVaria, ASTP-proton, Biomedical Network, Startup Extreme, Startup Weekend, First Tuesday, Haukeland InnovationCamp, Bli en gründer i Bergen, Bergen Brainstorming, Every Friday, Venture Cup, Early Stage og Stormkastkonferansen.

OPP – en feiring av innovasjon Innovasjonsuken OPP 2017 ble stor suksess med mer enn 3000 påmeldinger til 71 arrangementer. Målet til den nye innovasjonsuken var å få fokus over på entreprenørskap og innovasjon – alt som gjør dagene mer spennende, inspirerende og gøy. Tema inkluderte alt fra matproduksjon til kunstig intelligens.

| 34

skal bli det beste stedet for innovasjon. For at dette skal bli oppnåelig, trenger vi deltakelse og dedikasjon fra alle i feltet, forteller Hans Fredrik Hag, prosjektleder fra BTO.

Tallene forteller oss noe om den stigende støtten og interessen i innovasjonsmiljøet. Med mange gode initiativer, nye ideer, produkter, tjenester og prosjekter i regionen vår, er OPP en god arena å vise frem disse initiativene.

September 2018 - større, bedre, sterkere – Hvis jeg skulle ønske meg noe, vil jeg se enda flere aktører i kalenderen neste år. Jeg vet at det er mange å velge av i byen vår - og vi vil gjøre vårt beste for å løfte opp teknologien, produktene, tjenestene og prosjektene deres! På denne måten kan OPP hjelpe til med å ytterligere styrke miljøet for innovasjon, samarbeid og utvikling i vår region, forklarer Hag og fortsetter:

BTO var prosjektleder for Innovasjonsuken OPP. Sammen med de andre aktørene som bidro til OPP sørget vi for at uken var full av inspirerende og lærerike arrangementer.

– Vi har fått positive tilbakemeldinger fra aktører, og har allerede startet planleggingen av neste års innovasjonsfestival. Planen er uke 37 (17. - 21. september). Hold av datoene!

– Det er fint å se at så mange aktører er med, for å fylle en uke med pedagogiske, spennende og gøye arrangementer. Vi vil at Bergen og vår region

En stor takk til våre samarbeidspartnere Bergen Kommune, Innovasjon Norge, Nyskapingsparken, DNB og Hordaland Fylkeskommune.


BTO | Ã…RSRAPPORT 2017

71

Arrangementer

3094 Deltakere

35

Ulike lokasjoner

35 |


ØKONOMI Bergen Teknologioverførings omsetning var i 2017 på 97 762 305 kroner. Tallet representerer den nest høyeste omsetningen selskapet har hatt siden oppstarten i 2004. Brutto inntekter (uten lisensinntekter) økte med 45% fra 2016 til 2017. Årsresultatet for 2017 ble 446 245 kroner etter skatt. Sluttproduktet til BTO som over tid genererer positive resultater og positiv egenkapital, er ideer som ender opp som selskap og/eller lisensavtaler. Det er vanskelig å forutsi hvilke ideer som vil lykkes og tidspunkt for kommersialisering av disse. Dette betyr at selskapets resultater vil svinge fra år til år. BTO har fokus på tiltak som kan bedre selskapets driftsresultat (eks. lisensinntekter) for å redusere risikoen for negative resultater. Toppår for finansierte prosjekter Aktiviteten på alle våre forretningsområder økte i 2017 og BTO opplevde rekord i antall finansierte prosjekter og prosjektinntekter.

30

Aktive prosjekter FORNY 2020 og Biotek 2021

25

50 000

20

40 000

15

30 000

10

20 000

5

10 000 -

0 2012

2013

2014

2015

2016

2017

Svært gledelig er det at antall prosjekter finansiert av Norges Forskningsråd (NFR) aldri har vært høyere. I 2016 arbeidet BTO på totalt 18 prosjekter (13 fra FORNY2020 og 5 fra BIOTEK2021) med finansiering fra NFR. I 2017 var antallet steget til 27 (20 fra FORNY2020 og 7 fra BIOTEK2021).

| 36

Bokført finansiering fra NFR 2011- 2017 60 000

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Den positive utviklingen i antall prosjekter gir også utslag i prosjektfinansieringen vi mottar fra Norges Forskningsråd. Fra 2016 til 2017 økte denne inntekten med hele 21,5 millioner kroner. Det er en økning på hele 70%. Det betyr at våre eiere og partnere har fått en betydelig økning i tilskudd til sine verifiseringsprosjekter.


BTO | ÅRSRAPPORT 2017

BTO bak første presåkornsalg Rock Physics Technology har de siste årene vært en del av vårt inkubasjonsprogram. I 2016 investerte Bergen Teknologioverføring én million kroner i selskapet i presåkornkapital på vegne av Innovasjon Norge. Etter en god utvikling i selskapet ble disse aksjene solgt i oktober. Dette var det første salget av aksjer i et oppstartsselskap som har mottatt investeringer gjennom den statlige presåkornordningen. Aksjene ble solgt for 1 435 000 kroner til Norsk Innovasjonskapital IV, en gevinst på hele 43,5 prosent. Selskapet ble etter salget verdsatt til 18 millioner kroner. Forskningsbasert løsning Rock Physics Technology utvikler digital programvare som skal hjelpe geologer og geofysikere til å lokalisere, avgrense og øke produksjon av olje- og gassforekomster primært, men teknologien har også anvendelser i forbindelse med lagring av CO2 og geotermisk energi. Løsningen er basert på over 10 års forskning ved Institutt for Geovitenskap ved Universitet i Bergen. Norges Forskningsråd har bidratt til å finansiere forskningen og kommersialiseringen som er gjennomført av Bergen Teknologioverføring. Rock Physics Technology har deltatt i vårt inkubasjonsprogram i Nyskapingsparken Inkubator.

– Vi er glade for å bidra til et første salg av aksjer i et av presåkornselskapene. Bergen Teknologioverføring har vært sterkt involvert i Rock Physics Technology helt fra oppstarten. Presåkornmidlene har gjort det mulig for oss å aktivere andre investorer og dermed akselerere utviklingen. Dette har igjen gitt oss muligheten til å fokusere på hvordan vi best mulig skulle bygge selskapet. Uten presåkornmidlene ville farten i selskapsutviklingen vært lavere, sa Anders Haugland, direktør i Bergen Teknologioverføring og styreleder i Rock Physics Technology da salget ble kjent. Kapital og kompetanse Salget sørger for økt kapitaltilførsel og videre vekst Formålet med presåkornordningen er å gi gründerne lettere tilgang til kapital og kompetanse, fortrinnsvis fra forretningsengleinvestorer. Presåkornkapitalen går gjennom mellomledd som Bergen Teknologioverføring, som låner pengene av Innovasjon Norge for å investere i oppstartselskaper. Forutsetningen er at bedriftene henter inn minst like mye penger fra andre investorer. – Presåkornmidlene gjorde det lettere for å oss å hente privatkapital i tidlig fase, og ikke minst tørre å satse på eget produkt og løsninger. For investorene ble terskelen for å investere lavere når de kunne stå sammen med en sterk finansiell partner. Det at selskapet nå selges videre gjør at vi får enda bedre tilgang på kapital og kompetanse for å utvikle selskapet videre, sa Åsmund Drottning, direktør i Rock Physics Technology.

37 |


BTO | ÅRSRAPPORT 2017

Styret til BTO. Fra venstre: Helge Tjorbjørnsen, Jarle E. Holberg, Kjell Bernstrøm, Gro Anita Fonnes Flaten. Foran: Anne Skarstein, Eivind Hansen og Anne Marit Blokhus. Ikke tilstede: Clara Beate Gram Gjesdal og Dag Finne. | 38


BTO | ÅRSRAPPORT 2017

PRESENTASJON AV STYRET Styret til BTO består av representanter fra alle eierne våre. De er utvalgt av de ulike institusjonene på bakgrunn av sin kunnskap om og interesse for innovasjon, og de gjør en formidabel jobb med å utvikle BTO.

STYRET BESTÅR AV: Styreleder:

Eivind Hansen Administrerende direktør, Helse Bergen

Nestleder:

Anne Skarstein Avdelingsdirektør økonomi og administrasjon, Havforskningsinstituttet

Medlemmer:

Anne Marit Blokhus Prodekan for forskerutdanning og infrastruktur, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen Gro Anita Fonnes Flaten Høgskoledirektør, Høgskulen på Vestlandet Jarle E. Holberg Seksjonsleder Eierskap, Siva

Kjell Bernstrøm Universitetsdirektør, Universitetet i Bergen

Helge Thorbjørnsen Viserektor for forsking, Norges Handelshøyskole

Clara Beate Gram Gjesdal Viseadministrerende direktør, Helse Bergen

Dag Finne Ansattes representant 39 |


BTO | ÅRSRAPPORT 2017

STYRETS BERETNING

FOR 2017 FOR BERGEN TEKNOLOGIOVERFØRING AS

Selskapets virksomhet Selskapets virksomhet er å forestå forvaltning og kommersialisering av selskapseiernes og andre offentlige innretningers immaterielle rettigheter og ideer knyttet til forskningsresultater og forskningsprosesser. Selskapets virksomhet skal videre bidra til kommersialisering av ideer fra næringslivet og inkubatorvirksomheten. Selskapet opererer i skjæringsflaten mellom akademia, offentlig virksomhet og næringslivet (industrielle og finansielle) og må tilstrebe å ha tett kontakt og samarbeid med alle disse aktørene. De ulike klyngesatsingene i regionen er eksempler på slike skjæringsflater, og hvor selskapet bør være en aktør. Virksomheten skal ha som formål å sikre kommersialisering, anvendelse og overføring av forskningsresultater og oppfinnelser til bredest mulig bruk og nytte i samfunnet. Selskapet skal utføre utredning, rådgivning, forvaltning og administrativ oppfølging i forbindelse med dette. Selskapet kan også støtte aktiviteter knyttet til innovasjon i forbindelse med både prosjekter og prosesser som ikke enda har nådd fasen for kommersialisering. Selskapet kan opprette og delta i andre selskaper, stiftelser eller andre samarbeidstiltak for å ivareta sitt formål. Selskapet kan etablere og helt eller delvis eie aksjer i aksjeselskaper hvor kommersialisering av forskningsresultater og innovasjon skjer. Etablering eller erverv av aksjer i selskaper med virksomhet som ikke er knyttet til kommersialisering av forskningsresultater eller innovasjon krever forutgående godkjennelse av generalforsamlingen. Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler og selge kommersialiseringstjenester og andre administrative tjenester til andre offentlige innretninger enn selskapseierne, samt selge slike tjenester til private aksjeselskaper. Selskapet kan også drive med administrasjon av medisinske studier der utprøving av legemidler kan inngå på oppdrag fra universiteter, helseforetak og legemiddelindustri. | 40

Eierne av BTO er Helse Bergen (33,43 %), Universitetet i Bergen (33,43 %), Havforskningsinstituttet (14,52 %), Siva SF (13,56%), Høgskolen på Vestlandet (3,82%) og Norges Handelshøyskole (1,23%). Selskapet har også etablert samarbeid med Christian Michelsen Research (CMR), Norsk institutt for forskning på ernæring og sjømat (NIFES, som fusjonerte med Havforskningsinstituttet 1. januar 2018), Uni Research AS, Haraldsplass Diakonale sykehus, Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane, Helse Fonna, Sjukehusapoteka Vest, Nansen Senteret og Nofima Ingredients (avd. Bergen) for utredning og oppfølging av kommersialiserbare forskningsresultater. Siden BTO ble stiftet i desember 2004 har selskapet styrket kompetanse og stab. Pr. 1.1.2017 hadde selskapet 35 fast ansatte, herav 2 i reduserte stillinger. I tillegg var det tilknyttet i overkant av 1 årsverk med studenter som praktikanter på timebasis. Gjennom året har BTO hatt 12 praktikanter på lønningslisten, 6 hvert halvår. 2 ansatte var i fødselspermisjon i 2017. 1 person gikk ut i pensjon i 2017. Sykemeldte har blitt fulgt opp iht. retningslinjene fra NAV og HMS. Det ble utført 37,1 årsverk i 2017. Ved årets slutt hadde BTO 44 fast ansatte, inkludert 5 i midlertidige stilinger, 2 trainees og 2 i reduserte stillinger. I tillegg var det tilknyttet i overkant av 1 årsverk med studenter som praktikanter på timebasis. Fortsatt drift Styret mener at forutsetningene for fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2017 er satt opp under denne forutsetningen. Arbeidsmiljø Det er ikke registrert skader eller ulykker av alvorlig


BTO | ÅRSRAPPORT 2017

karakter på arbeidsplassen i 2017. Selskapet fører oversikt over sykefravær iht. lover og forskrifter. Det samlede sykefraværet for 2017 utgjorde 2,91 % for egne ansatte, og 3,3 % når vi tar med omsorg for barn etc. Vi er oppmerksomme på at løsningen med åpent landskap kan skape nye utfordringer mht. HMS. BTO inngår i universitetets bedriftshelsetjeneste gjennom egen avtale. Langtidssykemeldinger blir håndtert iht. gjeldende rutiner med HMS og NAV, og BTO mottar lønnsrefusjoner fra NAV og forsikringsselskap. Arbeidsmiljøet blir ellers ivaretatt av eget valgt verneombud som sammen med adm. direktør gjennomførte obligatorisk vernerunde i 2017. Ansatte og ledelsen samarbeider kontinuerlig for forbedring av arbeidsmiljøet. Selskapet har etablert miljøskapende tiltak som kaffe- og fruktordning etc. og har opprettet en egen velferdskomite. Videre stimulerer virksomheten sine ansatte til fysisk trening ved å subsidiere treningsavgifter inntil en bestemt sum pr. år og ved å oppfordre til trening 1,5 time per uke i arbeidstiden. BTO har i 2017 inngått avtale om behandlingsforsikring av sine ansatte. Målsetningen er å gi de ansatte rask tilgang til behandling, som kan bidra til å redusere bedriftens kostnader ved sykdom og skade. Kjønnsbalanse Ved utgangen av 2017 utgjorde kvinneandelen 59 % av de faste og midlertidig ansatte ved BTO, dette er opp fra 57% i 2016. Kvinneandelen i BTO sitt styre er på 44,4%. Gjennomsnittslønnen til kvinner er ved årets slutt 81 % av menns lønn når en ser bort fra daglig leder. Dette er en reduksjon fra 87 % i 2016. Endringen skyldes at 4 av 6 midlertidige ansatte er yngre

kvinner i juniorstillinger. For samme stillingskategori praktiseres likelønn. Ved tilsettinger i BTO har, og vil, likestilling bli tatt hensyn til, noe vi også tilstreber ved årlige lønnsoppgjør. Ytre miljø Selskapet driver ikke virksomhet eller aktiviteter som antas å påvirke det ytre miljø i betydelig grad. Selskapet inngår i returordning for kartong og papir. Finansiell risiko - Resultatrisiko: Sluttproduktet til BTO som over tid genererer positive resultater og positiv egenkapital, er ideer som ender opp som selskap og/eller lisensavtaler. Det er vanskelig å forutsi hvilke ideer som vil lykkes og tidspunkt for kommersialisering av disse. Dette betyr at selskapets resultater vil svinge fra år til år. BTO har fokus på tiltak som kan bedre selskapets driftsresultat (ex lisensinntekter) for å redusere risikoen for negative resultater - Likviditetsrisiko: BTO sine driftsinntekter følger et noenlunde fast mønster hvert år, med noen store innbetalingstopper. Driftskostnadene vil normalt være jevnt fordelt over året, men også her kan man ha store utbetalinger konsentrert over korte perioder. Dette mønsteret kan skape likviditetsutfordringer for selskapet. Risikoen er håndtert ved kontinuerlig oppfølging av likviditetsprognoser, samt at man har etablert ordninger for kortsiktige trekkrettigheter med selskapets bank. - Balanserisiko: 80 % av anleggsmidlene i BTO er investeringer i aksjer og andeler i fond. Disse er regnskapsført etter kostmetoden og nedskrevet dersom en risiko-/verdivurdering tilsier det. Selv om verdsettelsen er konservativ, og porteføljen er diversifisert, så innebærer dette en balanserisiko (egenkapitalrisiko) for selskapet. Porteføljen består av oppstartselskap og er lite likvid.

41 |


BTO | ÅRSRAPPORT 2017

- Kredittrisiko: BTO drifter flere inkubatorer og kontorfellesskap med som i 2017 hadde 85 leietakere og årlige leieinntekter på 4 millioner kroner. Erfaringene så langt er at kredittrisikoen er begrenset. For å redusere risikoen har man etablert gode fakturerings- og purrerutiner. - Valutarisiko: BTO har valutarisiko hovedsakelig som følge at man kjøper tjenester fra utenlandske patentkontorer og patentadvokater. Selskapet har en eksponering rundt 350 000 kroner ved en endring i valutakursene på 10%. Det er ikke vurdert som hensiktsmessig å valutasikre denne risikoen. Styrets vurdering er at selskapets finansielle risiko er forstått og håndtert av administrasjonen på en tilfredsstillende måte. Stilling og resultat Regnskapet viser ved utgangen av 2017 et overskudd på 446 245 kroner etter skatt. BTO sine resultater for 2017 vurderes som gode. Budsjettert årsresultat var på + 2 millioner kroner, som inkluderte 7 millioner kroner i finans og lisensinntekter. Resultatbidraget fra disse postene endte opp på 4 millioner kroner. Årsresultatet på 446 245 kroner er tilfredsstillende sett i sammenheng med det negative avviket fra disse postene på 3 millioner kroner. Som en konsekvens av at BTO ikke lengre er et lite selskap etter regnskapsloven har man endret prinsipp for behandling av pensjon i regnskapet. Implementeringen av ny regnskapsmessig behandling av de ytelsesbaserte pensjonsordningene hadde en negativ effekt på egenkapitalen pr 31.12.2016 på -4,8 millioner kroner. Resultateffekten i 2017 fra omleggingen var på -0,4 millioner kroner. Selskapet har en egenkapitalandel på 30,2%. Aktiviteten på alle forretningsområdene økte i 2017. Selskapet har hatt rekord i antall finansierte | 42

prosjekter og prosjektinntekter. Brutto inntekter (ex lisensinntekter) økte med 45% fra 2016 til 2017. Selskapet har i 2017 investert 3,4 millioner kroner i driftsmidler og 2,1 millioner kroner i immaterielle eiendeler (prosjektstyringssystem og merkevareprosess). Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskapet og balansen med tilhørende noter fyllestgjørende informasjon om driften og om stillingen ved årsskiftet. Det er ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som etter styrets syn har betydning for bedømmelsen av regnskapet. Styret foreslår at overskuddet legges til egenkapitalen. Opptjent egenkapital pr 31.12.2017 er dermed 26 980 932 kroner. Selskapets utsikter Det er stor fokus på nyskaping og innovasjon hos eierne og i resten av samfunnet. Selskapet har mange spennende prosjekter i porteføljen med stort økonomisk og samfunnsnyttig potensial. Engasjementet inn mot gründersegmentet har økt prosjekttilfanget betydelig, noe som også gir økt synlighet og attraktivitet for investormiljø og andre ressurser. BTO fungerer i dag som et godt verktøy for eierne og partnernes innovasjonsaktivitet. Stadig bedre interne systemer gir effektiviseringsgevinst og kvalitetsforbedring. Samarbeidet med næringsklyngene fungerer stadig godt til stor nytte for alle parter. Selskapets natur gjør at det alltid er risiko forbundet med selskapets virksomhet, man vet ikke hvilken teknologi som vil slå til eller når en transaksjon landes. Selskapet har over år bygget opp egenkapitalen og vil også tåle år som ikke er så gode.


BTO | ÅRSRAPPORT 2017

Bergen, 13.04.2018 Styret for Bergen Teknologioverføring AS

Eivind Hansen

Kjell Bernstrøm

Anne Skarstein

Anne Marit Blokhus

Clara Gram Gjesdal

Jarle Holberg

Gro Anita Fonnes Flaten

Helge Thorbjørnsen

Dag Finne

43 |


BTO | ÅRSRAPPORT 2017

RESULTATREGNSKAP Beløp i NOK

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTER 2017 2016 Salgsinntekter 19 944 491 20 517 998 Annen driftsinntekt 77 817 814 108 449 349 Sum driftsinntekter 1, 7 97 762 305 128 967 347 Lønnskostnader m.m. 2 38 643 076 31 984 606 Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler 9 2 169 820 1 608 768 Annen driftskostnad 3 61 457 725 82 178 695 Sum driftskostnader 102 270 621 115 772 069

Driftsresultat -4 508 316 13 195 278 FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Annen renteinntekt 154 863 154 726 Annen finansinntekt 4 149 844 68 501 Annen rentekostnad -64 640 -54 245 Annen finanskostnad -376 661 -263 376 Resultat av finansposter 3 863 406 -94 395 Ordinært resultat før skattekostnad -644 910 13 100 883 Skattekostnad på ordinært resultat 8 1 091 155 -3 174 724 Årsresultat 446 245 9 926 159 OVERFØRINGER Avsatt til annen egenkapital 446 245 9 926 159 Sum overføringer 446 245 9 926 159

| 44


BTO | ÅRSRAPPORT 2017

BALANSE Beløp i NOK

EIENDELER NOTE 2017 2016 Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker o.l. 9 5 383 239 4 408 339 Utsatt skattefordel 8 2 413 650 1 514 573 Sum immaterielle eiendeler 7 796 889 5 922 912 Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l. 9 5 256 777 2 872 753 Sum varige driftsmidler 5 256 777 2 872 753 Finansielle anleggsmidler Ansvarlig lån 11 310 200 310 200 Konvertible lån 11 1 050 000 Investering i datterselskap 269 900 270 000 Investeringer i tilknyttede selskap 34 535 842 34 650 724 Investeringer i aksjer og andeler 21 975 381 14 857 311 Sum finansielle anleggsmidler 10 58 141 323 50 088 235 Sum anleggsmidler 71 194 989 58 883 899 Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer 8 462 607 9 872 698 Andre fordringer 24 887 874 22 503 285 Sum fordringer 33 350 480 32 375 983 Bankinnskudd, kontanter 16 805 431 10 534 652 Sum bankinnskudd, kontanter o.l. 16 805 431 10 534 652 Sum omløpsmidler 50 155 911 42 910 636 SUM EIENDELER 121 350 901 101 794 535

45 |


BTO | ÅRSRAPPORT 2017

EGENKAPITAL OG GJELD Beløp i NOK

EGENKAPITAL OG GJELD NOTE 2017 2016 Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital (137774 aksjer à kr 1) 4 137 774 137 774 Overkursfond 9 512 253 9 512 253 Sum innskutt egenkapital 9 650 027 9 650 027

Opptjent egenkapital Fond og vurderingsforskjeller Annen egenkapital 4 26 980 932 27 139 609 Sum opptjent egenkapital 26 980 932 27 139 609 Sum egenkapital 36 630 958 36 789 636 Gjeld Kortsiktig gjeld Utsatt skatt 8 0 192 078 Sum avsetning for forpliktelser 0 192 078 Annen langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelse 12 7 289 119 6 310 721 Øvrig langsiktig gjeld 13 34 855 596 27 429 777 Sum annen langsiktig gjeld 42 144 715 33 740 498 Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 13 613 435 8 417 541 Betalbar skatt 8 0 2 262 095 Skyldige offentlige avgifter 3 464 752 4 328 878 Utbytte Annen kortsiktig gjeld 6 25 497 041 16 063 810 Sum kortsiktig gjeld 42 575 229 31 072 324 Sum gjeld 84 719 943 65 004 900 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 121 350 901 101 794 536

| 46


BTO | ÅRSRAPPORT 2017

Bergen, 13.04.2018 Styret for Bergen Teknologioverføring AS

Eivind Hansen

Kjell Bernstrøm

Anne Skarstein

Anne Marit Blokhus

Clara Gram Gjesdal

Jarle Holberg

Gro Anita Fonnes Flaten

Helge Thorbjørnsen

Dag Finne

47 |


BTO | ÅRSRAPPORT 2017

NOTER TIL REGNSKAPET

NOTE 1 | REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. a) Driftsinntekter Inntektene består i hovedsak av tilskudd og prosjektinntekter. Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når krav på vederlag oppstår. Dette skjer når tjenesten ytes i takt med at arbeidet utføres. Forskudd som er knyttet til aktiviteter som ved årsskiftet foreløpig ikke er utført, balanseføres således som uopptjent inntekt og klassifiseres som kortsiktig gjeld. b) Kostnader Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det ikke er en klar sammenheng mellom utgifter og inntekter, fastsettes fordelingen etter skjønnsmessige kriterier. Øvrige unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt. c) Skatter Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessig resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets direkte skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen. d) Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Utgifter til egen tilvirkning av immaterielle eiendeler, herunder utgifter til egen forskning og utvikling, balanseføres når det er sannsynlig at de fremtidige økonomiske fordelene knyttet til eiendelene vil tilflyte selskapet og anskaffelseskost kan måles pålitelig. Immaterielle eiendeler som er kjøpt enkeltvis, er balanseført til anskaffelseskost. Immaterielle eiendeler overtatt ved kjøp av virksomhet, er balanseført til anskaffelseskost når kriteriene for balanseføring er oppfylt.

| 48

Immaterielle eiendeler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Immaterielle eiendeler nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom de forventede økonomiske fordelene ikke dekker balanseført verdi og eventuelle gjenstående tilvirkningsutgifter. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom dette er lavere enn bokført verdi, og verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. e) Aksjer og andeler i tilknyttet selskap og datterselskap Investeringer i datterselskaper vurderes etter kostmetoden. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Mottatt utbytte og konsernbidrag fra datterselskapene er inntektsført som annen finansinntekt. Tilsvarende gjelder for investeringer i tilknyttede selskaper. Det utarbeides ikke konsernregnskap fordi datterselskap ikke er vurdert som vesentlig både i forhold til aktivitet og informasjonsnytte for brukerne av regnskapet. Aksjer og andeler klassifisert som anleggsmidler, hvor selskapet ikke har betydelig innflytelse, er vurdert til kostmetoden. Investeringene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. f) Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes etter kursen ved regnskapsårets slutt. g) Pensjoner Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne loven. BTO AS endret pensjonsordning fra ytelsesbasert til innskuddsbasert ordning fra 1. november 2015. Alle som ansettes etter 1. november 2015 vil bli innmeldt i den innskuddsbaserte ordningen. Alle som er født før 1. november 1963 har beholdt sitt medlemskap i den ytelsesbaserte ordningen. Ytelsespensjonen er lukket for nye medlemmer.


BTO | ÅRSRAPPORT 2017

NOTE 2 | LØNNSKOSTNAD, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE MM Lønnskostnad 2017 2016 Lønn 29 537 116 24 176 106 Kostnadsreduksjon som følge av innvilget skattefunn 0 -336 023 Arbeidsgiveravgift 4 618 322 4 038 688 Pensjonskostnader 3 981 915 3 084 268 Refusjon syke- og fødselspenger m.m. -992 103 -99 091 Andre ytelser 1 497 825 1 120 659 Sum 38 643 076 31 984 606 Gjennomsnittlig årsverk 37,1 35,8 Inkl langtidssykefravær 37,1 35,8

Pensjons- Annen Ytelser til ledende personer Lønn kostnader godtgjørelse Adm.direktør *) 1 370 223 197 952 3 300 Styret 153 750 *) Inkludert lønnsregulering på 35 000 for 2017 som utbetales i 2018. Revisor Revisjon 140 000 Prosjekt revisjon attestasjonoppgaver 35 500 Andre tjenester utenom revisjon 98 000 Teknisk bistand utarbeidelse av regnskap ligning 55 700 Juridisk bistand Deloitte Advokater 83 440

NOTE 3 | ANNEN DRIFTSKOSTNAD Spesifisering av andre driftskostnader. Annen driftskostnad 2017 2016 Diverse forsikringer 26 830 46 571 Leiekostnader, renhold 7 651 315 4 712 497 Reiser, kurs og konferanser 3 452 775 2 819 363 Kjøp av tjenester 8 817 552 8 830 408 Tilskudd til forskning 33 221 450 15 313 735 Patentsikring 3 680 139 5 264 357 Avsatte og viderebetalte lisensinntekter 193 507 42 044 743 Andre driftskostnader 4 414 158 3 147 021 Sum 61 457 725 82 178 695 49 |


BTO | ÅRSRAPPORT 2017

NOTER TIL REGNSKAPET

NOTE 4 | EGENKAPITAL

Annen Aksjekapital Overkursfond egenkapital Egenkapital i regnskapet pr 31.12.2016 137 774 9 512 253 31 935 757 Effekt av implementering av pensjonsprinsipp pr. 31.12.2016 -4 796 148 Omarbeidet egenkapitalt pr 31.12.2016 137 774 9 512 253 27 139 609 Estimatavvik pensjon som føres mot egenkapital -604 923 Årets resultat 446 245 Egenkapital 31.12.2017 275 548 9 512 253 26 980 932

Sum 41 585 784 -4 796 148 36 789 636 -604 923 446 245 36 630 958

Selskapet er ikke lenger et lite selskap etter regnskapsloven og har som konsekvens endret prinsipp for behandling av pensjon i regnskapet. Implementeringseffekt pr 31.12.2016 er direkte balanseført. Pensjon regnskapsføres basert på IAS 19 og estimatavvik på netto pensjonsforpliktelser balanseføres mot egenkapitalen. Eierstruktur: Aksjonærene i selskapet pr 31.12.2017 Aksjer Eierandel Universitetet i Bergen 46 061 33,43 % Helse Bergen 46 061 33,43 % Havforskningsinstituttet 20 000 14,52 % SIVA- Selskapet for industrivekst SF 18 688 13,56 % Høgskolen i Bergen 5 266 3,82 % Norges Handelshøyskole 1 698 1,23 % Totalt antall aksjer 137 774 100 % Aksjekapitalen består av 137 774 aksjer hver pålydende kr. 1

NOTE 5 | BUNDNE BANKINNSKUDD Det er avsatt kr 1 421 473,43 på egen skattetrekkskonto

| 50


BTO | ÅRSRAPPORT 2017

NOTE 6 | ANNEN KORTSIKTIG GJELD

2017 2016 Skyldig lønn og feriepenger m.m. 3 171 776 2 588 424 Prosjektgjeld 16 762 509 8 070 999 Skyldige lisensinntekter 1 566 716 1 672 667 Annen kortsiktig gjeld 3 996 041 3 731 720 Sum 25 497 042 16 063 811

NOTE 7 | SPESIFIKASJON AV INNTEKTER Kunde

Tjeneste

Norges forskningsråd FORNY-midler Universitetet i Bergen Tjenestesalg, Biotek-midler og refusjoner Helse Bergen Tjenestesalg og refusjoner Diverse kunder Lisensinntekter Havforskningsintituttet Tjenestesalg og Biotek Høgskulen på Vestlandet Tjenestesalg, refusjoner og støtte til Nyskapingsparken Inkubator Diverse kunder Tjenestesalg, Forny-midler og refusjoner Haraldsplass Tjenestesalg og kontingent Diverse kunder Husleie Helse Fonna Kontingent og tjenestesalg Norges Handelshøyskole Kontingent, støtte til Nyskapingsparken Inkubator Uni Research Kontingent, prosjektstøtte Helsedirektoratet Tjenestesalg Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane Kontingent og prosjektstøtte Diverse kunder Husleie og rådgiving inkubatorbedrifter Stiftelsen SINTEF Tjenestesalg Innovasjon Norge Prosjektstøtte og tjenestesalg Bergen Kommune Prosjektstøtte og tjenestesalg Hordaland Fylkeskommune Prosjektstøtte og tjenestesalg SIVA - Selskapet for Industrivekst SF Prosjektstøtte og støtte til Nyskapingsparken Inkubator Sum inntekter

2017

2016

52 188 445 8 951 364 10 220 522 343 926 1 927 598

30 628 853 10 202 879 7 753 395 61 757 777 1 700 000

950 000 7 752 592 50 000 2 500 656 125 600

1 006 595 10 533 688 50 000 1 029 104 0

200 000 118 100 199 000 150 000 1 755 538 400 000 427 500 3 011 000 2 990 465 3 500 000 97 762 305

50 000 100 000 0 50 000 993 057 400 000 32 000 280 000 900 000 1 500 000 128 967 347

51 |


BTO | ÅRSRAPPORT 2017

NOTER TIL REGNSKAPET

NOTE 8 | ÅRETS SKATTEKOSTNAD, UTSATT SKATT Beregning av betalbar skatt 2017 2016 Ordinært resultat før skattekostnad -644 910 13 100 883 Endring midlertidige forskjeller (inkl. underskudd til fremføring) 742 524 -387 837 Skattefunn -14 083 -433 159 Årets estimatavvik ført direkte mot EK -604 923 0 3% skatteplikt andel av gevinst 0 0 Andre permanente forskjeller -3 719 816 63 180 Utnyttet underskudd til fremføring 0 -3 294 687 Sum grunnlag betalbar skatt -4 241 208 9 048 380 Betalbar skatt, 24%/25% 0 2 262 095 Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skattefordel 31.12: Driftsmidler 1 212 512 1 027 477 Fordringer -176 315 -227 155 Netto pensjonsforpliktelse -7 289 120 -6 310 721 Fremførbart underskudd -4 241 209 0 Grunnlag for beregning av utsatt skatt -10 494 132 -5 510 399 Utsatt skattefordel, 23%/24% -2 413 650 -1 322 496 Årets skattekostnad Betalbar skatt på årets resultat 0 2 262 095 Virkning av endring i skatteregler 104 941 -8 003 Skatteeffekt av endring i midlertidige forskjeller ført direkte mot egenkapital 1 514 573 0 Endring utsatt skatt -2 710 669 920 631 Sum skattekostnad -1 091 155 3 174 724

| 52


BTO | ÅRSRAPPORT 2017

NOTE 9 | AVSKRIVNING PÅ DRIFTSMIDLER OG IMMATERIELLE EIENDELER Driftsmidler Datautstyr Diverse inventar Sum Anskaffelseskost 01.01.2017 984 914 1 887 839 2 872 753 Tilgang kjøpte driftsmidler 761 608 2 618 392 3 380 000 Avgang Anskaffelseskost 31.12.2017 1 746 522 4 506 231 6 252 753 Akkumulerte avskrivinger 2017 601 136 394 839 995 975 Bokført verdi pr. 31.12.2017 1 145 386 4 111 392 5 256 778 Årets avskrivninger (pr 31.12.2017) 601 136 394 839 995 975 Økonomisk levetid 3 år 10 år Avskrivningsplan lineær lineær 1 I 2017 etablerte man Mediekuben i Media City Bergen, og det har i den forbindelse vært investeringer i inventar og utstyr. Immaterielle eiendeler Nyskapingsparken1 Merkevarepros.2 IT system3 Sum Anskaffelseskost 01.01.2017 1 239 200 - 3 169 249 4 408 449 Tilgang kjøpte driftsmidler - 1 153 588 995 046 2 148 634 Avgang Anskaffelseskost 31.12.2017 1 239 200 1 153 588 4 164 295 6 557 083 Akkumulerte avskrivinger 2017 309 800 - 864 045 1 173 845 Bokført verdi pr. 31.12.2017 929 400 1 153 588 3 300 250 5 383 238 Årets avskrivninger (pr 31.12.2017) 309 800 - 864 045 1 173 845 Økonomisk levetid 5 år 5 år 5 år Avskrivningsplan lineær Under arbeid, lineær ingen avskrivning 1) I 2017 etablerte man Mediekuben i Media City Bergen og Marineholmen Makerspace, og det har i den forbindelse vært investeringer i inventar og utstyr. 2) I 2017 startet BTO en merkevareprosess som fortsatt er under arbeid. Avskrivningen vil starte når arbeidet er sluttført i 2018 3) BTO har også i 2016 og 2017 investert i et nytt prosjektstyringssystem. Immaterielle eiendeler avsrives over 5 år.

53 |


BTO | ÅRSRAPPORT 2017

NOTER TIL REGNSKAPET

NOTE 10 | INVESTERINGER I AKSJER PR 31.12.2017 1 Investeringene i aksjer regnskapsføres etter kostmetoden.

Regnskapstall (tall i 1000)2

Egenkapital siste år

Res. Siste år

Bergen Biomedisinske Inkubator AS 3 2016 55 -206 Catch Control AS 2016 117 -3 Neosynthetica AS Nyetablering 2017 Sum datterselskaper Tunichor AS 2016 267 -16 Pluvia AS 2016 3470 -1662 Nobesita AS 2016 3815 -285 Ecosmolt AS 6 2016 -1 -256 Wellmend AS 2016 64 0 NIK II 4 2017 120392 2132 Alden Cancer Therapy II AS 2016 1446 -1384 Quantidoc AS 2016 238 31 Seasmart AS 2016 1540 -787 Adap AS 7 2016 -154 -339 Sum tilknyttede selskaper CO2BIO AS 2016 -544 -605 Healthline AS 2016 65 -29 One2touch AS 2016 7791 -11719 UniGeo AS 2016 176 -86 Minipro AS 2016 6638 -886 Kitemill As 2016 13821 -5942 Teknomar AS 2016 195 -9 Offshore Sensing AS 2016 2745 -43 NIK IV 4 2017 53962 9749 Dyrekassen AS 2016 1757 -2057 Soundio AS 2016 886 -1511 Restdb AS 2016 1783 -1527 Leieting AS 2016 1310 -1363 Wisub AS 9 2016 2024 -1486 Greenstat AS 2016 5226 -2878 Lean Business International AS 2016 3128 142 FFV AS 2016 22 -1 Sarsia Seed Fond II AS Nyetablering 2017 TicketCo AS 2016 4956 -2338 Catapult Life Science AS 2016 245 -270 Bergen Works AS Nyetablering 2017 BergenBio AS 2016 153270 -129799 Sum andre aksjer Sum Aksjer | 54

Investeringer foretatt med midler fra Pre-såkorn ordningen 5


BTO | ÅRSRAPPORT 2017

Forretnings- Eierandel kontor

Opprinnelig verdi

Nedskriving, Balanseført ureal. tap 3 verdi

Bergen 100,00 % 500 000 -450 000 50 000 Bergen 100,00 % 120 000 120 000 Bergen 100,00 % 99 900 99 900 719 900 -450 000 269 900 Bergen 33,33 % 120 100 120 100 Bergen 40,50 % 2 545 071 2 545 071 Bergen 34,00 % 2 025 821 2 025 821 Bergen 33,33 % 100 000 -100 000 Os 25,00 % 25 000 25 000 Oslo 20,50 % 26 380 400 26 380 400 Bergen 34,00 % 102 000 102 000 Bergen 29,22 % 1 576 687 1 576 687 Bergen 32,90 % 1 736 930 1 736 930 Bergen 33,33 % 73 833 -50 000 23 833 34 685 842 -150 000 34 535 842 Lindås 12,50 % 30 000 30 000 Radøy 16,00 % 20 000 20 000 Oslo 0,23 % 148 030 148 030 Bergen 11,66 % 15 000 15 000 Austevoll 0,60 % 199 880 199 880 Voss 0,56 % 204 803 204 803 Strand 5,00 % 10 000 10 000 Bergen 5,80 % 200 000 200 000 Oslo 16,80 % 15 070 438 15 070 438 Bergen 5,80 % 1 300 004 1 300 004 Bergen 8,00 % 1 100 002 1 100 002 Bergen 8,10 % 1 101 001 1 101 001 Bergen 6,40 % 1 100 321 1 100 321 Bergen 4,10 % 1 500 018 -1 346 153 153 866 Bergen 2,90 % 200 000 200 000 Bergen 3,00 % 360 000 360 000 Bergen 12,50 % 8 000 8 000 Bergen 1,20 % 300 001 300 001 Bergen 0,40 % 199 985 199 985 Oslo 2,30 % 150 000 150 000 Bergen 4,50 % 100 050 100 050 Bergen 0,00 % 4 000 4 000 23 321 533 -1 346 153 21 975 381 58 727 275 -1 946 153 56 781 123 55 |


BTO | ÅRSRAPPORT 2017

NOTER TIL REGNSKAPET

NOTE 10 (FORTSETTER) | INVESTERINGER I AKSJER PR 31.12.2017 1 Aksjepostene inngår i tabellen på forrige side Dyrekassen AS Soundio AS Restdb AS Nobesita AS Leieting AS Pluvia AS Seasmart AS Wisub AS 9 Quantidoc AS Sensario AS 8 Balanseført verdi

Opprinnelig Nedskriving, verdi ureal. tap3 1 000 005 1 000 003 1 001 011 1 999 947 1 000 001 2 496 120 999 618 1 500 018 -1 346 153 1 000 022 1 000 000 12 996 745

Balanseført verdi 1 000 005 1 000 003 1 001 011 1 999 947 1 000 001 2 496 120 999 618 153 866 1 000 022 1 000 000 11 650 593

1) Ved salg av aksjer, blir nettogevinst etter fradrag for påløpte kostnader tilbakeført til eiere iht. eierandel i BTO, aksjonæravtale eller annen avtale som måtte foreligge i hvert enkelt tilfelle. 2) Hvis årstall ikke er oppgitt, er egenkapitalen basert på stiftelsesdato/tidspunkt. Positive tall angir overskudd eller positiv egenkapital. 3) Nedskrevet i 2010 (200000) , 2016 (150000) og 2017 (100000) etter risiko-/verdivurdering. 4) Rettighetshavers andeler er kostnadsført mot urealisert aksjegevinst og ført i balansen som gjeld, jf. note 6. 5) Se note 14. 6) Nedskrevet i 2017 (100000) etter risiko-/verdivurdering. 7) Nedskrevet i 2017 (50000) etter risiko-/verdivurdering. 8) Konvertibelt lån. 9) Nedskrevet til aksjekurs ved siste emisjon. Pres-såkornlånet fra Innovasjon Norge er nedskrevet med tilsvarende.

NOTE 11 | ANSVARLIG LÅNEKAPITAL OG KONVERTIBLE LÅN BTO har gitt et ansvarlig lån til CO2Bio AS (org nr 997616227) på 250 200. BTO har gitt et ansvarlig lån til ADAP AS (org nr 916122365) på 60 000. BTO har gitt et konvertibelt lån til LifeKeys AS (919444479) på 50 000. BTO har gitt et konvertibelt lån til Sensario AS (913498402) med midler fra Innovasjon Norge sin presåkornordning (se note 14) på 1 000 000.

| 56


BTO | ÅRSRAPPORT 2017

NOTE 12 | PENSJONSKOSTNADER, PENSJONSMIDLER OG PENSJONSFORPLIKTELSER Ved innskuddsplan Foretakets innskuddsordning er organisert i henhold til lov om innskuddspensjon. Ordningen omfatter 38 ansatte og premien utgjør 2 920 878,-. Ved ytelsesplan Selskapets ytelsesbaserte pensjonsordninger gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er fondert gjennom et forsikringsselskap. I tillegg har ledende ansatte en tilleggspensjon utover den generelle ordning. Ordningen er ufondert. Ytelsespensjoner er regnskapsført basert på IAS 19, dvs at beregnet estimatavvik belastes direkte mot egenkapitalen. Selskapet endret regnskapsprinsipp for føring av pensjoner. Implementeringseffekten er vist i kolonnen for 2016. 2016 2017 Nåverdi av årets pensjonsopptjening - 1 095 681 Netto rentekostnad og forventet avkastning. - 136 368 Avkastning på pensjonsmidler - Periodisert arbeidsgiveravgift - 184 878 Andre pensjonskostnader - 79 143 Netto pensjonskostnad - 1 496 070 Antall personer omfattet av ordningen Ytelsesbasert ordning: Aktive 32 41 Pensjonister 2 1 Totalt 34 42 Økonomiske forutsetninger (ytelsesbaserte ordninger) Diskonteringsrente 2,6 % 2,4 % Forventet lønnsregulering 2,5 % 2,5 % Forventet pensjonsøkning 2,3 % 2,3 % Forventet regulering av folketrygdens grunnbeløp (G) 2,3 % 2,3 % Forventet avkastning på fondsmidler 3,6 % 4,1 % Aktuarmessige forutsetninger (ytelsesbaserte ordninger) Anvendt dødelighetstabell K2013BE K2013BE Anvendt uføretariff KU KU

Note 12 fortsetter neste side 57 |


BTO | ÅRSRAPPORT 2017

NOTER TIL REGNSKAPET

NOTE 12 (FORTSETTER) | PENSJONSKOSTNADER, PENSJONSMIDLER OG PENSJONSFORPLIKTELSER 2016 2017 Påløpte pensjonsforpliktelser -11 348 199 -11 430 575 Pensjonsmidler (til markedsverdi) 3 842 812 4 798 419 Periodisert arbeidsgiveravgift 1 194 666 -656 964 Estimatavvik ført direkte mot egenkapital - Netto pensjonsforpliktelse -6 310 721 -7 289 120 Selskapet har to ytelsesbaserte ordninger (2016-tall i parantes): Avtale nr 84363 dekker ektefelle og barnepensjon med reserveoppbygging. Ordningen omfatter 38 personer. Netto pensjonsforpliktelser knyttet til denne avtalen er 1 972 837 (1 422 981). Avtale 29073 er en lukket ytelsesordning og omfatter 4 personer. Netto pensjonsforpliktelser for denne ordningen er 5 316 283 (4 887 740).

NOTE 13 | PANTSTILLELSER OG GARANTIER M.V. BTO har fått bevilget en kassekreditt på 7 000 000. Avtalen er sikret ved pant i driftstilbehør og factoringavtale. Bokført verdi pantesikride eiendeler er 13 895 699. BTO har gitt en betalingsgaranti som medfører årlig utbetaling på 100 000. Avtalen løper til NIK II selger sine aksjer i One2touch AS eller til BTO selger sine aksjer i NIK II (avhengig av hva som skjer først).

| 58


BTO | ÅRSRAPPORT 2017

NOTE 14 | ØVRIG LANGSIKTIG GJELD Innovasjon Norge har i 2015 fått i oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet å opprette en pre-såkornordning. Midlene skal tilføres som lån til utpekte TTOer/inkubatorer*) som skal investere midlene i bedrifter som egenkapital. Lånet er rente og avdragsfritt og skal senest tilbakebetales etter 15 år. Realisasjonsverdien av TTOen/inkubatorens aksjeposter kjøpt med pre-såkornkapital skal uten fradrag tilbakebetales til Innovasjon Norge. Dersom realisasjonsverdien er lavere enn investert beløp, for eksempel ved konkurs, vil tapet på investeringen bli ettergitt. BTO fikk tildelt presåkornmidler på 8 millioner kroner i 2015, 6 millioner kroner i 2016 og 4 millioner kroner i 2017, totalt 18 millioner kroner. En andel av aksjene i NIK II og NIK IV er avsatt til rettighetshaverne etter avtaler og fordeler seg slik: NIK II NIK IV Sum Avsatt til UiB 1 759 090 2 850 000 4 609 090 Avsatt til Helse Bergen 946 154 2 955 761 3 901 915 Avsatt til Havforskingsinstitutet 8 344 590 8 344 590 Sum 11 049 834 5 805 761 16 855 595 2017 2016 Gjeld til Innovasjon Norge ifm pre-såkornmidler 18 000 000 14 000 000 Andel aksjer i NIK II og NIK IV avsatt til rettighetshavere: 16 855 595 13 423 596 Sum Øvrig langsiktig gjeld 34 855 595 27 423 596 * Teknologioverføringskontorer (TTO-er) defineres ofte som selskap som helt eller delvis er eid av en eller flere offentlig finansierte forskningsinstitusjoner, eller som i henhold til avtale på vegne av slike institusjoner forvalter rettigheter til kommersiell utnyttelse av forskningsresultater og ideer generert av disse.

NOTE 15 | LEVERING AV TJENESTER I FORBINDELSE MED KLINISKE STUDIER FOR HELSE BERGEN BTO leverer tjenester til Helse Bergen i forbindelse med klinisk behandlingsforskning/kliniske studier hvor forskningsprotokoll primært er utarbeidet av en kommersiell aktør. BTO administrer studiene i forhold til de kommersielle aktørene. BTO fakturerer aktørene på vegne av Helse Bergen. De økonomiske transaksjonene går via en bankkonto hos BTO som er pantsatt til fordel for Helse Bergen. Kundefordringer som skyldes fakturering på vegne av Helse Bergen er merket spesielt. Utestående mot Helse Bergen er regulert med en egen mellomregningskonto. BTO har ingen kredittrisiko i forhold til de nevnte kundefordringene. 59 |


BTO | ÅRSRAPPORT 2017

NOTER TIL REGNSKAPET

NOTE 16 | TRANSAKSJONER OG MELLOMVÆRENDE MED NÆRSTÅENDE PARTER Resultatmessige transaksjoner med nærstående parter: Transaksjon/transaksjonsgruppe 1)

Kommentarer til postene

Motpart Universitetet i Bergen som eier 33,43% av BTO Tjenestekjøp (inkludert administrasjon av kliniske studier) Inkluderert tilskudd fra Diverse inntekter Biotek programmet (Norges Forskingsråd) Tilskudd til forskning Forny2020 programmet (Norges Forskningråd) Inkluderer viderefordeling av lisensinntekter Diverse kostnader og kjøp av administrative tjenester Motpart Helse Bergen som eier 33,43% av BTO Tjenestekjøp (inkludert administrasjon av kliniske studier)

Kostnadsrefusjoner i forbindelse med drift av Diverse inntekter kliniske studier og diverse prosjektinntekter Tilskudd til forskning Forny2020 programmet (Norges Forskningråd) Diverse kostnader Inkluderer viderefordeling av lisensinntekter Motpart Havforskningsinstituttet som eier 14,52% av BTO Tjenestekjøp Inkluderert tilskudd fra Biotek programmet Diverse inntekter (Norges Forskingsråd) Tilskudd til forskning Forny2020 programmet (Norges Forskningråd) Diverse kostnader Diverse kostnader Motpart SIVA som eier 13,56% av BTO Støtte til drift av inkubator og annen prosjektstøtte Motpart Høgskolen på Vestlandet som eier 3,82% av BTO Tjenestekjøp Diverse inntekter Diverse kostnader Motpart Norges Handelshøyskole som eier 1,23% av BTO Tjenestekjøp Sum 1) Alle transaksjoner er inkludert mva og er sortert på fakturadato

| 60


BTO | ÅRSRAPPORT 2017

Tilhører resultatlinje

2017

2016

Salgsinntekt

9 537 000,00

8 960 000,00

Andre Inntekter

1 329 857,18

2 035 483,52

Annen driftskostnad

(5 571 022,50)

(6 751 603,71)

Annen driftskostnad

(1 255 756,80)

(51 284 338,52)

Salgsinntekt

11 462 692,26

8 025 011,21

Andre inntekter

2 389 066,40

929 463,94

Annen driftskostnad (291 594,00) (501 720,00) Annen driftskostnad (237 587,57) (216 515,20) Salgsinntekt 2 178 125,00 2 125 000,00 Andre Inntekter

185 098,00

-

Annen driftskostnad Annen driftskostnad

(2 764 292,00) -

(2 872 051,00) -

Andre Inntekter

3 700 000,00

1 500 000,00

Salgsinntekt Andre inntekter Annen driftskostnad

1 025 000,00 - (15 930,58)

1 025 000,00 226 865,00 (326 275,42)

Salgsinntekt

225 000,00 21 895 655,39

162 500,00 (36 963 180,18)

61 |


BTO | ÅRSRAPPORT 2017

NOTER TIL REGNSKAPET NOTE 16 (FORTSETTER) | TRANSAKSJONER OG MELLOMVÆRENDE MED NÆRSTÅENDE PARTER Ytterligere forklaring på transaksjoner med nærstående parter: Tjenestekjøp: BTO sine eiere kjøper tjenester av Bergen Teknologioverføring AS. Tilskudd fra Biotek BTO AS er partner og våre eiere er prosjektleder for prosjekter finansiert gjennom programmet Biotek programmet til Norges Forskningsråd. Prosjektleder administrerer økonomien og betaler partnerne etter avtale. Tilskudd til forskning BTO er prosjektleder og våre eiere (og andre) er partnere, for prosjekter finansiert Forny 2020: gjennom Forny2020 programmet tilNorges Forskningsråd. BTO administrerer økonomien og betaler partnerne etter avtale. Støtte til dekking BTO håndterer prosjekter på vegne av sine eiere. Dette er støtte til å dekke av patentkostnader: patentkostnader BTO har hatt for prosjektene. Fordeling av Lisensinntekter: BTO håndterer lisenser på vegne av eierne. Lisensinntekter fordeles etter avtale. Mellomværende med nærstående parter: Kundefordringer mot: 2017 2016 Universitetet i Bergen 1 558 233 545 223 Helse Bergen 1 061 492 498 996 Havforskningsinstituttet 729 629 1 062 500 Høgskolen på Vestlandet 0 1 456 853 Sum 3 349 354 2 106 719 Leverandørgjeld til: 2017 2016 Universitetet i Bergen Størsteparten er partnerinntekter (prosjekter fra NFR) fakturert i 2017 og som BTO betaler når midlene fra NFR kommer i 2018 33,43 % (3 851 369,00) (3 410 028,25) Helse Bergen 33,43 % (1 291,00) (580 295,74) Sum (3 852 660,00) (3 990 323,99) Annen kortsiktig gjeld (netto beløp) til: 2017 2016 Helse Bergen Partnerinntekter Ikke fakturert i 2017 betales når (fra prosjekter fra NFR) midlene fra NFR kommer i 2018 (3 405 941,00) (291 594,00) UiB Ikke viderefordelte lisensinntekter, konvertert til aksjer eller i påvente av utbetaling (1 448 108,00) Partnerinntekter Ikke fakturert i 2017 betales når (fra prosjekter fra NFR) midlene fra NFR kommer i 2018 (5 273 802,46) (1 456 933,50) Havforskningsinstituttet Ikke viderefordelt gevinst av aksjesalg (750 000,00) (750 000,00) Partnerinntekter Ikke fakturert i 2017 betales når (fra prosjekter fra NFR) midlene fra NFR kommer i 2018 (1 008 796,00) (2 764 292,00) Sum (11 886 647,46) (5 262 819,50)

| 62


BTO | ÅRSRAPPORT 2017

KONTANTSTRØMANALYSE

Kontantstrømanalyse +/- = positiv/negativ likv.virkning 2017 2016 2015 Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Driftsresultat -4 508 316 13 195 278 929 105 Avskriving 2 169 820 1 608 768 390 254 Endring i kundefordringer 1 410 091 -1 891 242 -3 786 392 Endring i andre fordringer -2 384 588 -14 150 720 -1 370 665 Endring i leverandørgjeld 5 195 894 -434 341 7 921 049 Endring i offentlige avgifter -864 126 2 823 431 -27 464 (A) Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 1 018 775 1 151 174 4 055 887 Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Kjøp av driftsmidler -5 528 744 -2 454 641 -5 831 753 Endring i finansielle anleggsmidler -8 053 088 -14 936 191 -10 985 381 (B) Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -13 581 832 -17 390 832 -16 817 134

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetaling fra aksjonærer 7 549 897 2 000 130 Endring kortsiktig gjeld, eksklusiv leverandørgjeld 7 171 136 -5 456 537 15 790 696 Endring langsiktig gjeld 7 799 294 6 005 962 8 000 219 Netto finansinntekt/(-kostnad) 3 863 406 -94 395 4 855 708 (C) Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 18 833 837 8 004 926 30 646 754 (E) Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende (A-B+/-C+/-D) 6 270 780 -8 234 732 17 885 507

(F) Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende ved periodens begynnelse 10 534 652 18 769 385 883 879 Beholdning av bankinnskudd, kontanter o.l. ved periodens slutt (F+/-E) 16 805 431 10 534 652 18 769 385

63 |


BTO | ÅRSRAPPORT 2017

Deloitte.

Deloitte AS Damsgårdsveien 135 Postboks 6013 Postterminalen NO-5892 Bergen Norway Tel: +47 55 21 81 00 Fax: +47 55 21 81 33 www.deloitte.no

Til generalforsamlingen i Bergen Teknologioverføring AS UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert Bergen Teknologioverføring AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 446.245. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2017, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2017, og av dets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Grunnlag for konklusjonen Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Øvrig informasjon Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsberetningen, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen. Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen. I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. Styrets og daglig leders ansvar for �rsregnskapet Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

| 64

Oeloitte AS and Oeloitte Advokatfirma AS are the Norwegian affrliates of Oeloitte NWE LLP, a member firm of Oeloitte Touche Tohmatsu Umited ("DTTL"), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent ent,ties. OTTL (also referred to as "Oelo,tte Global . ) does not provide services to clients. Please see www.delo1tte.no fora more detailed description of DTTL and its member firms. © Oeloitte AS

Registrert i Foretaksregisteret Medlemmer av Den norske Revisorforening Organisasjonsnummer: 980 211 282


BTO | ÅRSRAPPORT 2017

Deloitte.

side 2 Uavhengig revisors beretning til generalforsamlingen i Bergen Teknologioverføring AS

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av jrsregnskapet Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet. Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: •

• •

identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll. opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige. konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av regnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i regnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter driften. evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde.

Vi kommuniserer med planlagte omfanget av informasjon om forhold svakheter av betydning

dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll blant annet om det revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle i den interne kontrollen.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav Konklusjon om jrsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

65 |


BTO | ÅRSRAPPORT 2017

Deloitte.

side 3 Uavhengig revisors beretning til generalforsamlingen i Bergen Teknologioverføring AS

Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 i henhold «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Bergen, 13. april 2018 Deloitte AS

Øhn

Bjørn Lyse Opdal statsautorisert revisor

| 66


BTO | Ã…RSRAPPORT 2017

67 |


Bergen Teknologioverføring Thormøhlensgate 51 5006 Bergen Norway +47 55 58 30 50 post@bergento.no