Page 1

Verkiezingsprogramma Lijst Calimero 2011–2012

t i e t i s r e v i n u e ! d p Zet p scher o 1


Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2

INFORMATIEVOORZIENING EN VOORLICHTING 16

VOORWOORD 3

Lijst Calimero wil heldere informatie over inschrijftermijnen op alle faculteiten 16

SAMENVATTING 4

Actievere inzet van alumni en bedrijven binnen het onderwijs

DE LANDELIJKE BEZUINIGINGEN 5

Heldere overzichten van minoren en masters van binnen en buiten de faculteit 17

16

STUDIEVRIJHEID 7 Bindend studieadvies 7

FACILITEITEN 18

Langstudeerboete 8

Lijst Calimero wil dat meer zaken digitaal geregeld worden

Harde Knip 10

Lijst Calimero pleit voor ruimere beschikbaarheid van studieplekken in

Instellingsgeld 11

het centrum en in de UB 18

18

Lijst Calimero is tegen weekendtentamens 18 ONDERWIJSKWALITEIT 12

Lijst Calimero is voor beter, lekkerder en goedkoper in de kantines

19

Lijst Calimero pleit voor openbare resultaten van vakevaluaties

12

Lijst Calimero is voor gebruiksvriendelijke ICT mogelijkheden

Lijst Calimero pleit voor een BKO voor alle RUG-docenten

12

van hoge kwaliteit 19

Lijst Calimero wil betere begeleiding bij bachelorscripties

12

Lijst Calimero wil passende begeleiding voor studenten

13

stemkastjes of sms 19

Lijst Calimero wil duidelijke richtlijnen voor de beoordelingen van

studieonderdelen en geen nattevingerwerk 13

INTERNATIONALISERING 20

Lijst Calimero wil dat docenten verplicht feedback geven bij schrijfopdrachten 13

Lijst Calimero pleit voor academisch toetsen, minder kennis, meer inzicht

14

Engelstalige vakken 20

Lijst Calimero pleit voor betere begeleiding van studentassistenten

14

Lijst Calimero is voor open werving van studentassistenten

14

die willen studeren aan de RUG 20

Lijst Calimero wil dat collegevideo’s bij alle studies online beschikbaar zijn

14

Meer partnerships met topuniversiteiten in het buitenland

Lijst Calimero wil dat er altijd wetenschappelijk vooraanstaande literatuur

Lijst Calimero wil meer integratie zien van internationale studenten

wordt gebruikt 14

in de medezeggenschap en het verenigingsleven

Lijst Calimero is voor meer interactie tussen studenten en docenten

15

Lijst Calimero wil dat RUG-tentamens ook gemaakt kunnen worden

Lijst Calimero is voor een hoger niveau van schakelprogramma’s

15

in het buitenland 21

Lijst Calimero wil dat er mogelijkheden zijn voor interactieve colleges door

Calimero wil een verplichte mondelinge taaltoets voor docenten van Lijst Calimero wil een verplichte taaltoets voor buitenlandse studenten 20 21

NAWOORD 22

2


Voorwoord

Lijst Calimero is de jongste partij in de Universiteitsraad en probeert op een vernieuwende manier te werk te gaan waarin onderwijs op nummer ĂŠĂŠn staat. De studenten in de universiteitsraad vertegenwoordigen alle studenten, maar iedere student heeft zo zijn eigen wensen. Lijst Calimero vindt dat de universiteit een podium is voor zelfontplooiing en zet zich daarom al jaren in voor een uitdagende universiteit. Uitdaging kan op verschillende manieren worden gezocht, door je binnen je studie verder te verdiepen of buiten je studie te verbreden. Ook op gebied van verbreding kun je aan van alles denken, zo kun je als student vakken volgen van andere studies of meedraaien in commissies, besturen en medezeggenschap. Strenger beleid van de universiteit naar aanleiding van bezuinigingen is overmijdelijk, het is dan ook te verwachten dat er wat meer van de student gevraagd wordt. Lijst Calimero begrijpt dit, maar daar staat tegenover dat de universiteit studenten dan wel wat moet bieden. Faciliteiten moeten goed zijn en studenten moeten voldoende begeleiding en feedback krijgen. Ook moet ervoor gezorgd worden dat docenten scherp blijven en niet ieder jaar dezelfde fouten blijven maken waar studenten zich aan ergeren. Het wordt tijd dat de universiteit wat gaat doen met de mening van studenten. Door studenten mee te laten denken kan ervoor worden gezorgd dat opleidingen verbeteren. Alleen op die manier kan het internationale aanzien van de universiteit weer stijgen en zal een RUG-diploma weer iets worden waar je trots op kunt zijn. In ons verkiezingsprogramma presenteren wij oplossingen voor de problemen die er op dit moment zijn. Dit zijn kritische punten die zullen betekenen dat er daadwerkelijk zaken gaan veranderen bij de RUG. Zo zal het onderwijs kunnen verbeteren. Wij gaan de universiteit op scherp zetten! De kandidaatsfractie Jasper Ottens Roos Peters Hanneke Leffers Sarah Hannay Bart Noort Marlous van der Veen Michelle Damen 3


De student draait op voor het begrotingstekort en hier kan Lijst Calimero niks aan veranderen. Wel vinden wij dat de RUG er alles aan moet doen om studenten geen onnodige vertraging te laten oplopen. Ook vinden wij de collegegelden van soms meer dan 10.000 euro voor een tweede Master onredelijk hoog:

Samenvatting

- Extra herkansingen voor studenten die 15 EC of minder moeten halen om met hun Master te beginnen. - Geen half jaar onnodig stil staan: meerdere instroommomenten per jaar. - Betaalbaar onderwijs; ook voor tweede studies. - Twee keer per jaar aanbieden van struikelblokvakken met behulp van videocolleges. Naast de oplopende kosten vormen de bezuinigingen ook een bedreiging voor het onderwijsniveau en de waarde van je diploma. De Universiteit verdient immers geld met elk diploma dat zij ‘op tijd’ afleveren en wordt zo geprikkeld om iedereen zo snel mogelijk door hun studie heen te jagen. Bij grote studies zien we nu al dat er vaak alleen maar met meerkeuze wordt getoetst en dat feedback op essayopdrachten vaak achterwege blijft. Onze speerpunten op het gebied van onderwijs:

- - - - - - -

Docenten afrekenen op slecht onderwijs. Academisch toetsen: minder feiten, meer inzicht en niet alléén multiple choice. Gegarandeerd feedback bij essayopdrachten. Vooraanstaande wetenschappelijke literatuur bij alle vakken. Betere toegang vanuit de RUG tot buitenlandse topuniversiteiten. Verplichte mondelinge taaltoets voor docenten van Engelstalige vakken Betere en individuele begeleiding tijdens de bachelor- en masterscriptie.

Ten slotte zet Lijst Calimero zich in voor een betere organisatie en faciliteiten:

- - - - -

Uniforme regels en termijnen bij vak- en tentameninschrijvingen. Betere voorlichting over de keuzemogelijkheden voor Masters en Minoren. Interactie tijdens colleges met behulp van stemkastjes & sms. Het aanbieden van digitale klappers. Colleges en tentamens niet in het weekend.

De keuze is aan jou! 4


Lijst Calimero vindt dat de waarde van het RUG-diploma niet mag lijden onder de landelijke bezuinigingen.

De landelijke bezuinigingen

We zijn tegen verdere bezuinigingen op het onderwijs en vinden daarom dat de RUG waakzaam moet zijn voor teveel groei. Uit onderzoek blijkt dat we kunnen besparen door efficiÍnter om te gaan met onze ruimtes en HRM-onderdelen te centraliseren en automatiseren. De universiteit moet de komende jaren structureel 30 miljoen euro per jaar bezuinigen, dit is zo’n 10% van het totale budget. Rekening houdend met het feit dat een zeer groot deel van de huidige uitgaven vaststaan (denk bijvoorbeeld aan gebouwen), komt er extra druk op alle variabele kosten. Hieronder vallen faciliteiten, subsidies en uiteindelijk banen. Daarom vindt Lijst Calimero dat bij elk aspect van onze universiteit gevraagd moet worden: is dit essentieel, of is dit leuk? In tijden van bezuinigingen draait het namelijk om afwegingen en keuzes. Voor de universiteit is het makkelijker om minder geld uit te geven aan het onderwijs, dan om een reorganisatie te houden binnen onderzoeksafdelingen. Mogelijkheden die het College hierin heeft en de consequenties hiervan worden hieronder genoemd. 1.

Een optie zou zijn om de student / personeelsratio te vergroten. Dit wil zeggen dat er minder personeel komt voor evenveel, of zelfs meer studenten. Dit resulteert in meer studenten per vak en dus minder individuele tijd van de docent voor feedback. Ook zal er minder begeleiding vanuit de universiteit kunnen worden gegeven, door bijvoorbeeld minder studieadviseurs.

2.

Er zijn opleidingen die onrendabel zijn, ze kosten meer dan ze opleveren. Tot nu toe werd dat geaccepteerd: we hebben als universiteit een maatschappelijke functie en bieden opleidingen aan om deze functie te vervullen. In barre tijden komen deze idealen onder druk te staan en staan opleidingen ter discussie, denk hierbij aan kleine studies bij de faculteit Letteren, zoals bijvoorbeeld Fries. Er zijn al faculteiten bij de RUG die opleidingen hebben geschrapt door over te gaan op brede bachelors met verschillende afstudeerrichtingen.

5


Lijst Calimero vindt dat het niet moet gaan om snelle winst op de korte termijn, maar om een lange termijn visie. We zijn van mening dat de rek er uit is op het gebied van onderwijs: bioscoopzalen met daarin 500 man zijn geen uitzondering, dat dit straks de norm wordt is geen optie. Er moeten verstandige keuzes gemaakt worden, keuzes die zorgen dat de onderwijskwaliteit ontzien wordt. Welke keuzes zouden dat dan moeten zijn? Lijst Calimero pleit voor het volgende: - - -

De RUG moet waakzaam zijn voor teveel groei. Door de studenteninstroom niet nog groter te laten worden, hoeven we niet extra investeringen te doen. Gebruik beschikbare ruimte efficiënter. Er is veel bijgebouwd de afgelopen jaren, maar vele onderzoeken wijzen uit dat het ruimtegebruik zeer inefficiënt is. Door hier efficiënter mee om te gaan valt structureel veel geld te besparen. Centraliseer en automatiseer HRM-onderdelen. Er wordt momenteel veel dubbel werk gedaan op het gebeid van HRM. Onderzoek binnen de universiteit geeft aan dat het centraliseren en automatiseren van onderdelen grote besparingen opleveren (zo’n 20%!).

De laatste twee punten zijn moeilijker te bewerkstelligen dan het geld simpelweg te onttrekken uit het onderwijs. Dit mag echter geen tegenargument zijn, gezien de negatieve lange termijn consequenties voor het onderwijs onevenredig groot zijn.

6

Kies kwaliteit, kies Lijst Calimero!


Lijst Calimero vindt dat iedereen de mogelijkheid moet hebben voor zelfontplooiing. Er zijn echter een aantal maatregelen die deze zelfontplooiing in de weg kunnen staan, als ze op de verkeerde manier worden gebruikt. Hieronder worden de belangrijke maatregelen uitgelicht.

Studievrijheid Bindend Studie-advies

Lijst Calimero vindt een bindend studieadvies in alle jaren onbespreekbaar Een bindend studieadvies mag nooit het doel hebben om studenten zo snel mogelijk door hun studie te jagen. Een bindend studieadvies in alle jaren gaat ons dan ook te ver, maar dat betekent niet dat wij per definitie tegen strenge vormen van selectie zijn. Volgens een berekening van de universiteit zullen 4.500 studenten van de RUG nooit een diploma halen en dit is voor zowel de universiteit als de student een onnodige verspilling van geld en tijd. In tijden van kenniscrisis waar langstudeerders boetes moeten betalen en de RUG met flinke bezuinigingen te maken krijgt is deze situatie niet verantwoord. Naast het verlies van middelen vormen de studenten die nooit een diploma halen ook een bedreiging voor het onderwijsniveau en de waarde van een RUG diploma. De universiteit verdient immers geld met elk diploma dat zij afleveren en wordt zo geprikkeld om zo veel mogelijk studenten door hun studie heen te jagen. Als de normvervaging van een aantal opleidingen zich doorzet zijn de diploma’s straks niets meer waard op de arbeidsmarkt. Dit heeft ook invloed op de diploma’s van andere studies, omdat de slechte opleidingen een negatieve invloed hebben op het imago van de RUG. Nu het onderwijs steeds meer kost vinden wij dat studenten ook waar voor hun geld moeten krijgen. Zeker bij studies waar het massale karakter de oorzaak is van het lage niveau zijn strikte voortgangseisen soms gewoon noodzakelijk. Strengere eisen kunnen dan het doel hebben om studenten die het niveau niet aan kunnen eerder te verwijzen naar een andere studie. Een bindend studieadvies in alle jaren blijft voor ons onbespreekbaar, maar als het College van Bestuur bereid is om te investeren in het onderwijs zullen wij mildere voorstellen niet meteen van tafel vegen.

7


Studievrijheid Langstudeerdersboete

Lijst Calimero is voor ruimte voor studenten die zich naast de studie actief inzetten voor hun medestudenten. De RUG moet een leidende rol hebben in informatievoorziening naar studenten over beperkingen die mogelijk landelijk worden ingevoerd. Iedere student schrok toen Halbe Zijlstra zijn plannen voor langstudeerders presenteerde. Zowel de student als instelling zou 3000 euro per jaar van inschrijving gaan betalen na nominale studieduur plus één jaar uitloop. Het zou niet alleen gaan gelden voor alle studenten die zich in de toekomst zouden inschrijven, maar ook voor de zittende student. Daar bovenop zouden universiteiten per langstudeerder ook nog eens 3000 euro per jaar moeten betalen. De consequentie die deze boete voor de RUG zou hebben is immens. Niet alleen voor de vertraagde studenten, maar ook voor de studenten die nominaal studeren. Iedere student met vertraging zou de RUG 3000 euro per jaar gaan kosten. Gezien de aantallen vertraagde studenten zouden de kosten voor de RUG erg hoog op gaan lopen. En waar gaan deze bedragen ten kostte van? Hoogstwaarschijnlijk het onderwijs. Minder geld betekent minder mogelijkheid tot investering en dus minder goed onderwijs. Met deze ordinaire bezuinigingsmaatregel zou dus niet alleen de vertraagde, maar ook de zittende en toekomstige student hard getroffen worden. De zittende student die door talloze redenen inmiddels studievertraging had opgelopen en dat niet meer terug kon draaien, kreeg plotseling te maken met een mogelijke boete van 3000 euro. De bestuurlijk actieve student, of de student die een verkeerde studiekeuze had gemaakt, werd voor zijn of haar keuzes plotseling keihard afgerekend. Ook werkte de regel meteen in de hand dat studenten die wellicht nog van plan waren zich te verbreden buiten hun studie zich lieten afschrikken en niet meer durfden te solliciteren. Lijst Calimero vindt een brede erg belangrijk en vindt het kwalijk dat dit zo wordt ontmoedigd en afgestraft.

8

Hoe, en óf de plannen uiteindelijk uitgevoerd zullen gaan worden is nog onduidelijk. Op het moment van schrijven lijkt het zo te zijn dat de maatregel één jaar wordt uitgesteld, maar vanaf september 2012 van kracht wordt. Natuurlijk is dit beter dan niets, maar feit blijft dat de regels veranderd worden tijdens het spel – alleen iets verderop in het spel.


Lijst Calimero was een van de oprichters van het ComitĂŠ Gronings Ontzet (CGO) en heeft daar dit jaar veel werk verricht. Ook komend jaar zullen wij plaats blijven nemen in het CGO. Lijst Calimero vindt dat de onduidelijkheid en de vragen die nu bij studenten heersen moeten worden weggenomen. De RUG moet hier leidend in zijn en de studenten op de hoogte stellen van de regelingen en welke consequenties die kunnen hebben. Zodra er meer helderheid is, moet de RUG die verschaffen middels een brief of e-mail. Wij zullen ons hier komend jaar hard voor inzetten, maar vechten er het hardst voor om de bezuinigingen op het hoger onderwijs Ăźberhaupt niet door te laten gaan.

Kies kwaliteit, kies Lijst Calimero!

9


Studievrijheid De Harde Knip

Lijst Calimero wil dat er maatregelen worden genomen om te voorkomen dat studenten studievertraging oplopen door het invoeren van de Harde Knip Naast de veelbesproken langstudeerdersmaatregel ligt er ook het wetsvoorstel voor de Harde Knip in de Tweede Kamer. Als dit wordt goedgekeurd, wordt per 1 september 2012 de Harde Knip van kracht. Dat betekent dat iedereen die vanaf die datum aan zijn master wil beginnen, zijn bachelor moet hebben behaald. Deze maatregel zal in combinatie met de reeds door de Tweede Kamer goedgekeurde langstudeerdersmaatregel grote effecten hebben op het actief studentenleven. Wat kan Lijst Calimero hier aan doen? Helaas niet veel, landelijke maatregelen zijn verplicht voor de universiteit en moeten worden uitgevoerd. Wat wij wel kunnen doen is constructief meedenken over maatregelen die de invoering en uitvoering van de Harde Knip zo soepel mogelijk laten verlopen. Daarom pleit Lijst Calimero voor: - Struikelblokvakken worden meerdere keren per jaar aangeboden, zodat hier geen vertraging door kan worden op gelopen. - Betere begeleiding gedurende de bachelor. Denk hierbij aan het maken van studie planningen met een docent en feedback hierop. - Meerdere instroommomenten per jaar, zodat je niet nog meer onnodige vertraging oploopt. - Extra herkansingen voor studenten die 15 EC of minder moeten halen om met hun master te beginnen Mocht de wettelijke verplichting wegvallen, dan zal Calimero zich natuurlijk verzetten tegen de invoering van de Harde Knip aan onze universiteit.

10


Studievrijheid Instellingsgeld

Lijst Calimero wil een maximum van 5.000 euro voor het volgen van een tweede master waarvan de kosten relatief laag zijn. Duurdere studies mogen echter ook niet onbetaalbaar worden. Al een aantal jaren geleden heeft de RUG besloten om studenten die een tweede master gaan doen instellingsgeld te laten betalen. Dit betekent nu dat voor veel masters bedragen van meer dan 10.000 euro worden gevraagd. Bij geneeskunde kunnen de kosten zelfs oplopen tot zo’n 32.000 euro. Wij vinden dit erg kwalijk. Studenten die een extra opleiding op hoog niveau willen doen, moet dit niet onmogelijk gemaakt worden. Lijst Calimero ziet dit als een bezuinigings- en ontmoedigingsmaatregel. Extra kosten vragen voor een extra opleiding is niet erg, tenslotte profiteert de student er zelf ook van, maar de kosten moeten redelijk blijven. Wij pleiten ervoor dat voor relatief goedkope masters, waar het alleen gaat om hoorcolleges, nakijken van een aantal tentamens en de masterscriptie, maximaal 5.000 euro gevraagd mag worden. Ook moet er bij dure masters zoals Geneeskunde en Tandheelkunde, kritisch gekeken worden naar de kosten. Studenten mogen geen financiÍle belemmering ondervinden voor het volgen van deze opleidingen.

11


Vul jij ook elke keer na je tentamen een evaluatie in maar weet je niet wat er mee gebeurt?

Lijst Calimero pleit voor openbare resultaten van vakevaluaties.

Onderwijskwaliteit

Evaluaties na een cursus zijn belangrijk voor de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Uit deze kritische reflectie kunnen leerpunten worden gehaald die het onderwijs doen verbeteren. Lijst Calimero vindt dat studenten dienen te weten wat de uitkomsten van zo’n evaluatie zijn en wat er met de feedback wordt gedaan. Daarom vindt Lijst Calimero dat in navolging van de faculteit Economie en Bedrijfskunde, de resultaten van deze evaluatie openbaar dienen te worden gemaakt. Daarbij hoort ook een verbeterplan wat door de docent is opgesteld op basis van feedbackpunten, zodat de cursus het jaar daarop ook daadwerkelijk verbeterd. Vind jij ook dat het onderwijsniveau en toetsingsvorm van je docent onder de maat zijn?

Lijst Calimero pleit voor een BKO voor alle RUG-docenten. De universiteit heeft het streven om ervoor te zorgen dat alle docenten een basiskwalificatie onderwijs (BKO) behalen. Voor nieuwe docenten is dit verplicht voordat ze mogen beginnen met het geven van onderwijs, zittende docenten kunnen een verkort traject volgen. Veel zittende docenten voelen hier echter weinig voor aangezien zij zichzelf capabel genoeg achtten om goed onderwijs te geven. Lijst Calimero ziet dat dit vaak niet het geval is en pleit voor een BKO voor alle RUG-docenten. Ook vinden we dat docenten moeten worden afgerekend op slecht onderwijs. Lijst Calimero is ervoor dat docenten die bij vakevaluaties herhaaldelijk met een onvoldoende worden beoordeeld niet meer in aanmerking komen voor het verkorte BKO-traject. Wil jij ook goede begeleiding zodat je een excellente bachelorscriptie kunt schrijven?

Lijst Calimero wil betere begeleiding bij bachelorscripties. De begeleiding van de bachelorscriptie is bij veel opleidingen aan de RUG onder de maat. Feedback vindt alleen plaats in groepen waardoor er weinig individuele aandacht is. Ook is er de ontwikkeling dat scripties soms eerder het resultaat van groepswerk lijken te zijn, dat mag natuurlijk nooit het geval zijn. De bachelorscriptie is juist het moment om individueel aan de slag te gaan. De bezuinigingen die op de loer liggen lijken dit in de hand te gaan werken, maar Lijst Calimero blijft er voor pleiten om de scriptie individueel te laten blijven en de kwaliteit hoog te houden. Daarnaast hanteren docenten hun eigen norm. Studenten moeten soms herhaaldelijk 12


nieuwe versies inleveren waardoor ze er vele maanden langer mee bezig zijn dan er voor gepland staat. Hierdoor lopen zij snel onnodige vertraging op aan het eind van hun bacheloropleiding. Als een docent zijn of haar eigen norm hanteert door continu om nieuwe versies te vragen en geen rekening houdt met de studieplanning, ontstaat er studievertraging. Vooral nu de harde knip linksom of rechtsom waarschijnlijk aan de RUG zal worden ingevoerd, mag het niet zo zijn dat falende scriptiebegeleiding voor studievertraging zorgt. Individuele begeleiding maakt de bachelorscriptie uitdagender en persoonlijker, en door betere afspraken te maken met scriptiebegeleiders hoeven studenten niet onnodig lang te werken aan het verbeteren van hun eind product. Voel jij je op deze universiteit meer een nummer dan een student?

Lijst Calimero wil passende begeleiding voor studenten. Lijst Calimero vindt dat er veel van studenten gevraagd mag worden, maar dat hier wel passende begeleiding tegenover dient te staan. Op dit moment is er echter weinig persoonlijk contact tussen de universiteit en de studenten. De mogelijkheden zijn er wel, maar zijn onvoldoende en onpersoonlijk. Vooral in tijden van bezuinigingen en harde maatregelen tegenover langstudeerders is goede én persoonlijke begeleiding van (eerstejaars) studenten noodzakelijk. Daarom heeft Lijst Calimero goede begeleiding als randvoorwaarde gesteld bij de invoering van het bindend studieadvies. Ook met hetoog op de landelijke invoering van de “Harde Knip” is begeleiding belangrijk om te voorkomen dat studenten onnodig studievertraging oplopen. Er dienen duidelijke richtlijnen te zijn voor deze begeleiding waarbij het doel is om studenten niet aan het handje te nemen maar een steun in de rug te bieden. Maatwerk wordt de norm, zodat studenten actief worden uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen.

Ben jij het ook zat dat je een cijfer krijgt maar niet weet waar het op gebaseerd is?

Lijst Calimero wil duidelijke richtlijnen voor de beoordelingen van studieonderdelen en geen nattevingerwerk. Docenten beoordelen studenten op tentamens, maar ook op presentaties, scripties en essayopdrachten. Waar de beoordeling op gebaseerd is, is niet altijd even duidelijk. Wat bij de ene student goed wordt gerekend kan soms bij een andere student fout gerekend worden. Lijst Calimero vindt dat de beoordeling van presentaties en verslagen geen nattevingerwerk mag zijn. De eisen waaraan een opdracht moet voldoen, moeten helder geformuleerd zijn in de cursushandleiding en voorafgaand aan de deadline bekend zijn bij alle studenten. Bij de daadwerkelijke beoordeling dienen docenten steeds een beoordelings-/ feedbackformulier in te vullen. Zo krijgen studenten een handreiking om de volgende keer een (nog) betere prestatie af te leveren en zo te leren wat zij goed en fout doen. Heb jij ook wel eens een onvoldoende gehaald op je schrijfopdrachten, maar geen idee hoe het beter moet?

Lijst Calimero wil dat docenten verplicht feedback geven bij schrijfopdrachten. Schrijfvaardigheid is van groot belang bij academische opleidingen. Om echt goed te leren schrijven is meer nodig dan oefening alleen. Wanneer studenten slechts een cijfer terug krijgen voor een essay, dan geeft dit slechts een indicatie van de kwaliteit van het geheel. Het is dan ook essentieel dat aan studenten wordt uitgelegd op basis van welke criteria hij of zij beoordeeld is. Alleen hierdoor komen studenten te weten aan welke punten zij moeten werken om tot verbetering te komen. Het huidige beleid van faculteiten laat docenten geheel vrij in de manier waarop zij feedback geven. De praktijk wijst zelfs uit dat er bij veel vakken helemaal geen sprake is van feedback. Lijst Calimero vindt deze ontwikkeling zorgelijk en pleit er voor dat docenten net als bij het beoordelen van tentamens, op z’n minst moeten gaan werken met beoordelingsformulieren.

13


Heb jij ook het idee dat je met het leren van alleen een uittreksel je multiple choice tentamen wel haalt?

Lijst Calimero pleit voor academisch toetsen, minder kennis, meer inzicht. Door de massaliteit van sommige opleidingen kiezen de docenten vaak voor toetsing door middel van multiple choice vragen. Dit is immers de makkelijkste manier, het scheelt een docent bergen nakijkwerk. Deze vorm van toetsing vraagt echter te weinig van de student. En doet ook geen recht aan de analytische vaardigheden die universitaire studenten hebben. Lijst Calimero vindt dat toetsing niet beperkt moet blijven tot multiple choice vragen. De student moet uitgedaagd worden om het verworven inzicht te kunnen laten zien. Met name essayvragen zijn hiervoor geschikt, maar hier wordt te weinig gebruik van gemaakt. Heb jij ook wel eens een studentassistent gehad die moeite had met lesgeven?

Lijst Calimero pleit voor betere begeleiding van studentassistenten. Studentassistenten worden op veel vlakken ingezet, zowel bij onderwijs als onderzoek. Dit zorgt voor minder druk bij de docenten en snellere tentamen- en essayuitslagen. In principe een goede zaak, maar Lijst Calimero vindt dat het nog schort in de begeleiding van de studentassistenten. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor de student die de cursus volgt. Zo beoordeelt de ene student-assistent misschien strenger waardoor verschillen in beoordeling ontstaan. Lijst Calimero is voor intensievere begeleiding over de gehele periode waarin ze zijn aangesteld.

sprake van vriendjespolitiek. Studenten die goed te boek staan bij de docent maken een grotere kans uitgekozen te worden. Daarbij komt dat het overgrote deel van de studenten niet eens weet dat zij kunnen solliciteren voor een studentassistentschap en wanneer deze sollicitatie dan mogelijk zou zijn. Lijst Calimero streeft voor een open werving van studentassistenten, waarbij duidelijk is dat er sollicitaties plaatsvinden en dat dit op gelijke en eerlijke wijze gebeurt. Wil jij ook colleges nog eens rustig terug kunnen kijken?

Lijst Calimero wil dat collegevideo’s bij alle studies online beschikbaar zijn. Lijst Calimero vindt het belangrijk dat de RUG met zijn tijd meegaat. Door het grote aanbod van nieuwe, moderne onderwijsmethoden kan het onderwijs worden verbeterd. Als colleges ook opgenomen worden op video kunnen studenten het op elk geschikt moment terugkijken. Voor studenten is dit erg prettig want je hoeft dan niet alleen uit je boek of van hand-outs te studeren. De colleges kunnen hier een goede aanvulling op zijn. Op die manier kan jij je als student van de 21e eeuw beter voorbereiden op je tentamen. Ben jij het ook zo zat, docenten die pronken met hun eigen literatuur?

Lijst Calimero wil dat er altijd wetenschappelijk vooraanstaande literatuur wordt gebruikt. Voorgeschreven literatuur is een belangrijk onderdeel van een vak. Docenten aan de RUG blijken echter regelmatig last te hebben van ‘Gronings hobbyisme’. Hierbij geven docenten hun eigen boeken op als

Snap jij ook niet hoe studentassistenten worden geselecteerd?

Lijst Calimero is voor open werving van studentassistenten. Op dit moment is er bij het aannemen van studentassistenten geregeld 14

verplicht, terwijl deze niet (meer) vooraanstaand zijn binnen het vakgebied. Daardoor bestaat het gevaar dat studenten een te eenzijdige blik krijgen op het onderwerp, namelijk alleen de visie van die docent. Voor een goed begrip van het vak heeft de student een breed perspectief nodig om zo kritisch te kunnen zijn en een eigen mening te kunnen vormen.


Bovendien vindt Lijst Calimero dat alle literatuur van hoogstaand en academisch niveau moet zijn. Helaas hebben wij moeten constateren dat bijvoorbeeld rechtenstudenten gebruik moeten maken van het boek Economics voor Dummies. Dit hoort niet thuis aan een vooraanstaande universiteit zoals de RUG. Vind jij ook dat colleges meer moeten zijn dan een praatje?

Lijst Calimero is voor meer interactie tussen studenten en docenten.

vindt dat het niveau van schakelprogramma’s voor HBO-studenten van voldoende kwaliteit moeten zijn, zodat deze studenten goed worden voorbereid op de master die ze na het schakelprogramma willen volgen. Het niveau van de schakelprogramma’s zou gelijk moeten worden aan dat van de reguliere universitaire bachelor. Hierdoor wordt ook voorkomen dat schakelstudenten slecht voorbereid aan hun masterstudie beginnen en onnodige studieproblemen en -vertraging oplopen. Volgens Lijst Calimero dient te allen tijde de kwaliteit van het onderwijsniveau te worden gewaarborgd, financiële prikkels mogen hier geen invloed op hebben.

Een universiteit is niet een school waar de leraar uitlegt hoe iets werkt en een student enkel luistert. Het kenmerk van studeren is interactie, zowel tussen docenten en studenten onderling, als ook tussen docenten en studenten. Docenten moeten goed te benaderen zijn. Zo is het vaak onduidelijk wanneer een docent aanwezig is om vragen te beantwoorden. Dit kan opgelost worden door betere communicatie en het instellen van een spreekuur waarin deze vragen gesteld kunnen worden. Daarnaast beschikt iedere docent over een e-mailadres, maar niet iedere docent geeft binnen afzienbare tijd antwoord. Lijst Calimero vindt dit zonde en wil het contact tussen docent en student verbeteren. Lijst Calimero betreurt bovendien het feit dat studenten en personeel niet in dezelfde gebouwen werkzaam zijn, zoals het geval is bij de FRW en steeds meer bij GMW. Hierdoor wordt het onderhouden van contact bemoeilijkt wat de academische gemeenschap niet ten goede komt. Vrees jij ook niet dat je master van een te laag niveau is?

Lijst Calimero is voor een hoger niveau van schakelprogramma’s. Universiteiten worden financieel geprikkeld om afgestudeerde studenten af te leveren. Dit geldt ook voor HBO-studenten die er een master achteraan doen. Hun vooropleiding is echter niet altijd voldoende, maar ze worden toch toegelaten en gestimuleerd om hun master te halen. Lijst Calimero 15


Vind jij de informatie over inschrijftermijnen van vakken en tentamens ook onduidelijk?

Lijst Calimero wil heldere informatie over inschrijftermijnen op alle faculteiten.

Informatievoorziening en voorlichting

Steeds meer studenten volgen vakken aan een andere faculteit en lopen tegen het probleem van verschillende inschrijftermijnen en bijbehorende sancties aan. Moet je bij de ene faculteit minstens anderhalf maand van te voren ingeschreven zijn voor een vak of tentamen, bij de andere faculteit kun je je twee weken van te voren nog inschrijven. Studenten zijn hierdoor soms te laat om zich in te schrijven voor een college of moeten een boete betalen zodat ze alsnog aan het tentamen kunnen deelnemen. Lijst Calimero vindt daarom dat studenten goed moeten worden ge誰nformeerd over de inschrijftermijnen van alle faculteiten. Daarnaast pleit Lijst Calimero er voor om studenten bij de inschrijving voor een vak direct de mogelijkheid te geven om zich tevens in te schrijven voor het betreffende tentamen. Wil jij je ook beter kunnen voorbereiden op de rest van je loopbaan?

Lijst Calimero pleit voor een actievere inzet van alumni en bedrijven binnen het onderwijs. De universiteit beschikt over een groot alumninetwerk dat een waardevolle rol kan spelen binnen het aangeboden onderwijs. Hoe wordt de theorie uit het vak in de real world toegepast? De RUG moet zich actief bezighouden met het verkleinen van de afstand tussen universiteit en arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door het aantrekken van gastsprekers en het organiseren van careerevents. Op dit moment worden deze met name georganiseerd door studieverenigingen, terwijl het in het bijzonder voor kleine studies lastig is om aantrekkelijke sprekers te regelen. Als de RUG haar naam aan een voorlichting verbindt, kunnen bedrijven en alumni geneigd zijn actiever bij te dragen. Lijst Calimero pleit dan ook voor actieve support van de RUG aan de studieverenigingen om de weg naar de arbeidsmarkt te vinden.

16


Heb jij ook geen duidelijk beeld van je minor en master mogelijkheden?

Lijst Calimero pleit voor heldere overzichten van minoren en masters van binnen en buiten de faculteit. Vandaag de dag is er binnen de universiteit een enorm aanbod aan verschillende minoren en masteropleidingen. Zowel de minoren als masters hoeven niet alleen binnen de faculteit van de bachelor te worden gevolgd. Vanwege het enorme scala aan mogelijkheden zien veel studenten door de bomen het bos niet meer. De huidige minor- en mastervoorlichtingen geven namelijk beperkte informatie en ook daarnaast is er weinig informatie te vinden. Het is de taak van de studieadviseurs om een goed en helder overzicht te hebben van minoren en masters, zowel binnen als buiten de opleiding. Op deze manier kunnen studenten hun opleiding maximaal benutten. Het afgelopen jaar heeft Lijst Calimero zich al ingezet voor een duidelijk overzicht van de studiemogelijkheden en ook aankomend jaar zullen wij ons hier weer hard voor maken.

Kies kwaliteit, kies Lijst Calimero!

17


Word jij ook regelmatig van het kastje naar de muur gestuurd?

Lijst Calimero wil dat meer zaken digitaal geregeld worden.

Faciliteiten

Op dit moment is er veel onduidelijk over de verschillende balies voor administratieve zaken. Het is onduidelijk waar je precies moet zijn voor zaken als een nieuwe collegekaart en vrijstelling voor vakken. Hierdoor kost het regelen van administratie onnodig veel tijd. Lijst Calimero is van mening dat dit veel effici毛nter kan door een algemene helpdesk via internet. Daarbij moeten klappers ook besteld kunnen worden via internet en zouden ze waar mogelijk zelfs digitaal verkrijgbaar moeten zijn. Dit scheelt lange rijen bij de repro en zo sta je nooit meer met lege handen omdat er te weinig klappers gedrukt zijn. Door meer zaken digitaal te regelen kan zowel de student als universiteit veel tijd en geld besparen. Baal jij ook als je eindelijk gemotiveerd bent om te studeren, maar de UB vol zit?

Lijst Calimero pleit voor ruimere beschikbaarheid van studieplekken in het centrum en in de UB. De UB wordt steeds vaker gebruikt door HBO-studenten. Met de UB heeft de RUG echter als doel om studenten van de RUG te voorzien van een goede studeerplek. Het is dan ook onacceptabel dat hbo-studenten de plekken innemen, zeker tijdens de drukke tentamenperiode en nu de RUG kampt met ruimtegebrek. Lijst Calimero pleit voor betere afspraken met de Hanzehogeschool om dit probleem aan te pakken. Bovendien wil Lijst Calimero dat tijdens de drukke periodes de bibliotheek in het Harmoniegebouw ook in het weekend wordt opengesteld, zodat er altijd voldoende studieplekken zijn, 贸贸k in het weekend. Hierin is het belangrijk dat er rekening wordt gehouden met de tentamenperiodes van de verschillende faculteiten. Zo is de Rechtenfaculteit bijvoorbeeld een van de grootste binnen de RUG, maar is op het moment van de rechtententamens de UB of de faculteitsbibliotheek niet langer open. Lijst Calimero pleit ervoor dat faculteitsbibliotheken en de UB hun openingstijden aanpassen tijdens tentamentijd van de betreffende faculteit. Vind jij ook dat weekend vrije tijd is?

Lijst Calimero is tegen weekendtentamens. Het College van Bestuur heeft aangegeven dat de beschikbare ruimten voor tentamens en colleges onvoldoende worden benut. Daarom worden al enige tijd bij verschillende studies colleges en 18


tentamens in de avonden gepland. Nu ligt er een voorstel om op zaterdagochtend tentamens af te gaan nemen. Lijst Calimero vraagt zich ten zeerste af of dit de juiste oplossing is voor het genoemde probleem. Na een zware studieweek ook nog eens op zaterdagochtend een tentamen moeten maken is iets teveel van het goede. Bovendien spelen hogere studiekosten een rol door bijvoorbeeld openbaar vervoer in het weekend. Lijst Calimero pleit voor andere oplossingen voor ruimtegebrek, bijvoorbeeld door bij nieuwbouw wĂŠl een gebouw neer te zetten waar voldoende ruimte is. Vind jij het aanbod in de universiteitskantines ook magertjes en te duur?

Lijst Calimero is voor beter, lekkerder en goedkoper in de kantines. Tussen de colleges en zelfstudie door is het belangrijk dat je even kan uitrusten, bijkletsen en energie op kan doen voor de volgende sessie. Echter zijn voor veel studenten de kantines van de universiteit een bron van ergernis. Het aanbod is schaars, de kwaliteit van producten kan beter en de prijzen van de verkochte producten zijn niet marktconform. Lijst Calimero is voor het afschaffen van de monopoliepositie die het Facilitair Bedrijf op dit moment bezit. Het moet een openbare aanbesteding worden die meer is afgestemd op de wensen van de student en werknemers. Andere universiteiten en hogescholen, waaronder de Hanzehogeschool gingen ons al voor, nu de RUG nog.

in te spelen door meer laptopwerkplekken te realiseren en te zorgen voor voldoende stopcontacten. Daarnaast is het belangrijk dat alle studenten weten dat zij gebruik kunnen maken van het draadloos netwerk van de RUG door in te loggen met hun studentnummer + wachtwoord. Tenslotte pleit Lijst Calimero voor het mogelijk maken van het printen op RUG-printers vanaf je eigen laptop. Vind jij ook dat colleges moderner kunnen?

Lijst Calimero wil dat er mogelijkheden zijn voor interactieve colleges door stemkastjes of sms. Veel studenten geven aan dat zij hun colleges ongeĂŻnspireerde, passieve monologen vinden. Op deze manier worden studenten niet gemotiveerd om colleges bij te wonen of, eenmaal in de collegezaal, wakker te blijven. Door colleges interactiever te maken en de student actief te laten participeren, wordt het makkelijker om de aandacht vast te houden. Door middel van sms of stemkastjes kunnen studenten antwoord geven op een vraag van de docent. Zo wordt de student meer betrokken bij het college en de lesstof. Dit soort projecten zijn op andere universiteiten succesvol gebleken.

Kun jij ook slecht werken op die oude PC’s van de RUG?

Lijst Calimero is voor gebruiksvriendelijke ICT mogelijkheden van hoge kwaliteit. Er moeten voor studenten voldoende en goede ICT werkplekken zijn zodat zij deze plekken zo optimaal mogelijk kunnen benutten voor hun studie. Dit betekent in de praktijk dat computers snel genoeg moeten zijn en de software up-to-date. Tevens is er een trend waar te nemen dat steeds meer studenten op hun eigen laptop willen werken. De universiteit dient hierop 19


Vind jij ook dat het nog wel eens schort aan de beheersing van de Engelse taal door docenten?

Lijst Calimero wil een verplichte mondelinge taaltoets voor docenten van Engelstalige vakken.

Internationalisering

Het niveau van de Engelse taal ligt bij veel docenten te laag, wat ten koste gaat van de onderwijskwaliteit. Van studenten wordt verwacht dat zij op een degelijk niveau Engels kunnen spreken en schrijven, maar waarom worden op dit moment aan docenten dan niet dezelfde eisen gesteld? Docenten die lesgeven in het Engels moeten daarom gaan deelnemen aan een mondelinge taaltoets. Taalbarrières mogen geen belemmering zijn voor kennisoverdracht; ook Engelstalige vakken moeten gegeven kunnen worden op universitair niveau. Bezit een docent onvoldoende Engelse taalvaardigheden, dan mag deze docent het vak niet geven. Vind jij ook dat het Engels van buitenlandse studenten in sommige gevallen wel wat beter had gemogen?

Lijst Calimero wil een verplichte taaltoets voor buitenlandse studenten die willen studeren aan de RUG. Er komen steeds meer internationale studenten aan de RUG. Deze studenten worden geacht om samen te werken en te integreren in de Groningse studentenwereld. Daarom is het belangrijk dat zij de Engelse taal goed beheersen. Gebrekkig Engels van de buitenlandse studenten belemmert de communicatie tussen studenten van verschillende nationaliteiten en dus ook de samenwerking tussen deze groepen. Om de kwaliteit hoog te houden is het dan ook belangrijk dat het Engels van de exchange students van voldoende niveau is. Daarom is Lijst Calimero voor een taaltoets die afgenomen dient te worden voordat een student naar Nederland komt. Beheerst de student geen basiskennis van het Engels dan wordt deze niet toegelaten tot de RUG. Zou jij ook internationale ervaring op willen doen dat van hoog niveau is?

Lijst Calimero pleit voor meer partnerships met topuniversiteiten in het buitenland. Lijst Calimero is een groot voorstander van de ontwikkeling dat steeds meer studenten internationale ervaring opdoen aan een gerenommeerde universiteit in het buitenland. Deze internationale ervaring moet echter meer zijn dan een kijkje in de keuken van een andere cultuur. Veel stuÂŹdenten hebben internationale ambitie, maar willen wel het idee hebben dat ze onderwijs 20


krijgen dat op zijn minst het niveau van de RUG haalt. Helaas bieden sommige faculteiten alleen pro¬gramma’s aan op universiteiten waar het curriculum niet echt als een meerwaarde op de eigen studie kan worden beschouwd. Lijst Calimero vindt dat studeren in het buitenland aantrekkelijker moet worden ge¬maakt door het aangaan van meer partnerships met topuniversiteiten. Alleen dán zullen studenten vaker hun vleugels uitslaan. Vind jij ook dat financiële compensatie vanuit de universiteit gelijk moet zijn voor nationale en internationale studenten die actief zijn in medezeggenschap of besturen?

Lijst Calimero wil meer integratie zien van internationale studenten in de medezeggenschap en het verenigingsleven. Hoewel internationalisering één van de speerpunten van de universiteit is, blijkt dit niet altijd uit de dagelijkse praktijk. Buitenlandse studenten die deel willen nemen aan een bestuur lopen vaak tegen een praktisch probleem aan; gezien het feit dat zij geen studiefinanciering krijgen van DUO hebben ze ook geen recht op een beurs ‘bestuursfunctie en medezeggenschap’ vanuit de universiteit. Als gevolg hiervan laten veel internationale studenten de mogelijkheid op ontplooiing aan zich voorbijgaan. Lijst Calimero vindt internationalisering een belangrijk ontwikkelpunt van de universiteit. Daarom is het van belang om de buitenlandse studenten zelf mee te laten denken met dit proces. Om internationale studenten deze kans te geven pleit Lijst Calimero ervoor dat er een speciaal fonds wordt opgericht voor de financiering van bestuurs- en medezeggenschapsbeurzen voor internationale studenten. Vind jij het ook zo lastig dat je net die ene herkansing mist als je een half jaar naar het buitenland gaat?

Lijst Calimero wil dat RUG-tentamens ook gemaakt kunnen worden in het buitenland. Wanneer je voor je studie in het buitenland zit is het lastig als je nog een vak bij de RUG wilt afronden. Je kunt hiervoor immers niet even heen en weer reizen. Het gevolg hiervan is dat je bij terugkomst in Nederland moet wachten op een nieuwe tentamengelegenheid. Lijst Calimero vindt dat studenten onder bepaalde omstandigheden de mogelijkheid moet worden geboden om een tentamen in het buitenland af te leggen. Vooral voor essay of openboek tentamens zou dit via e-mail kunnen. Dit kan voor veel studenten veel gestress schelen, zeker gezien de drastische gevolgen van het oplopen van studievertraging in de toekomst door de harde knip en de verwachte langstudeerdersmaatregel.

Kies kwaliteit, kies Lijst Calimero!

21


Nawoord

Lijst Calimero wil de universiteit op scherp zetten, jouw opleiding opnieuw uitdagend maken en er voor zorgen dat je met een waardevol diploma onze universiteit verlaat. De mogelijkheden gaan van betere bachelor scriptie begeleiding, naar feedback op essay opdrachten tot beter Engels van docenten. Wij willen er voor waken dat de RUG geen rendementsuniversiteit wordt waar je als student doorheen wordt gedrukt. Studeren moet een periode zijn van ontwikkeling en zelfontplooiing en daar hoort een goed functionerende academische gemeenschap met uitdagend onderwijs bij. Het is niet makkelijk om al deze punten één, twee, drie te realiseren. Het vergt tijd en good will van niet alleen het College van Bestuur, maar van iedere docent op onze instelling. Lijst Calimero heeft zich de afgelopen jaren ingezet om een voet tussen de deur te krijgen in de organisatie en om te laten zien dat het anders kan. Hopelijk heeft dit verkiezingsprogramma je enthousiast gemaakt en beter geïnformeerd. Breng je stem uit op een van de universiteitsraadspartijen van 9 t/m 20 Mei en maak een goede keuze. Meer weten? Neem contact met ons op via contact@lijstcalimero.nl of www.lijstcalimero.nl

22


Kies kwaliteit, kies Lijst Calimero 23

Verkiezingsprogramma Lijst Calimero 2011/2012  

Het verkiezingsprogramma van LIjst Calimero!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you