Page 1

Rondvraag Lijst Calimero 2008-2009

Online publiceren van masterscripties Probleemstelling Studenten werken in de afrondende fase van hun academische vorming maandenlang aan een scriptie. Deze scriptie wordt gelezen door de beoordelaars, misschien door familie en vrienden van de student en vervolgens verdwijnt de scriptie vaak in de vergetelheid. Dat is jammer voor de student, voor de RUG en voor de wetenschap. Voor de student is dit spijtig, want na lang werken aan een eindproduct wordt de scriptie vervolgens door bijna niemand gelezen. Maar ook voor de RUG, want door het niet publiceren van scripties kunnen deze ook niet worden gebruikt en genoemd in werk van andere studenten of wetenschappers. Ook voor de wetenschap is dit jammer, want de inzichten die de student opdoet worden niet gedeeld. In een tijd waarin citaties steeds belangrijker worden, lijkt het de Calimero-fractie dan ook raadzaam dat Masterscripties verzameld worden in een centrale databank. Huidige stand van zaken per faculteit 1. Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen Deze faculteit heeft een digitaal archief met scripties1. Het is de intentie dat alle afstudeerrichtingen scripties publiceren, maar dit is nog niet het geval. Een aantal richtingen (bv. sterrenkunde) stelt al wel veel scripties beschikbaar. 2. Faculteiten Economie en Bedrijfkunde en Ruimtelijke Wetenschappen Deze faculteiten stellen de scripties online beschikbaar. 2 Deze elektronische scripties zijn alleen toegankelijk voor RUG-studenten en –medewerkers. Daarnaast hebben deze faculteiten een scriptiecatalogus34, waarmee inzichtelijk wordt gemaakt welke scripties aanwezig zijn in de faculteitsbibliotheken. 3. Faculteit Rechtsgeleerdheid De juridische faculteit heeft ook een scriptiecatalogus. 5 Daarnaast publiceert de opleiding Recht & ICT haar masterscripties online. 6 4. Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen De faculteit publiceert scripties online7, maar deze zijn alleen toegankelijk vanaf computers bij de faculteit GMW. 5. Faculteit Wijsbegeerte De faculteit publiceert samenvattingen van scripties online. 8 6. Faculteit der Letteren De opleiding Informatiekunde publiceert bachelor- en masterscripties online. 9 http://scripties.fwn.eldoc.ub.rug.nl/ http://scripties.ebr.eldoc.ub.rug.nl/ 3 http://opc.ub.rug.nl/DB=32/LNG=NE/ 4 http://opc.ub.rug.nl/DB=30/ 5 http://opc.ub.rug.nl/IMPLAND=Y/SRT=YOP/LNG=NE/DB=31/ 6 http://www.rug.nl/rechten/faculteit/vakgroepen/rth/rechtenict/courses/scripties/index 7 http://scripties.gmw.ir.ub.rug.nl/ 8 http://www.rug.nl/filosofie/onderwijs/scripties/index 9 http://www.let.rug.nl/alfa/scriptiesy.html.nl

1

2


Geconcludeerd kan worden dat diverse faculteiten een aanzet hebben gemaakt tot het online publiceren van hun masterscripties. 10 Er zijn echter ook faculteiten waar weinig tot niets gepubliceerd wordt. De scripties die online staan, zijn helaas niet goed vindbaar via zoekmachines. Zo worden de scripties van FWN niet gevonden door Google Scholar, een veelgebruikte zoekmachine voor wetenschappelijke publicaties. Andere scripties kunnen alleen b ekeken worden door RUGmedewerkers en -studenten. Hier is voor gekozen in verband met mogelijk (privacy- of bedrijfs)gevoelige informatie, vooral bij scripties die geschreven zijn in het kader van een afstudeerstage.11 Dit zal echter niet gelden voor alle scripties die geschreven worden. Een RUG-brede aanpak Er is in het verleden een RUG-brede aanzet gedaan tot een verzameling van afstudeerscripties, dit gebeurde onder de naam ‘Scripties Online’. Dit project werd groots opgezet met als doelstelling “het online ter beschikking stellen van afstudeerscripties van opleidingen binnen het Nederlandse hoger onderwijs”. 12 Binnen dit project is reeds in 2006 gerealiseerd dat de scripties van FWN, FRW en FEB online beschikbaar zijn. Daarna is dit project niet verder uitgebreid. Lijst Calimero zou dan ook graag zien dat dit project wordt opgepakt en dat de scripties van alle faculteiten online beschikbaar worden gesteld. In het belang van de student, de RUG en de wetenschap stelt Lijst Calimero voor dat deze scripties niet alleen toegankelijk worden gemaakt voor RUG-medewerkers en studenten, maar dat iedere belangstellende deze scripties kan lezen. Daarvoor is het ook nodig dat de scripties goed vindbaar zijn via zoekmachines. Bij scripties die gevoelige informatie bevatten, kan hier een uitzondering op worden gemaakt. Deelt het college de mening van de Calimero-fractie dat de masterscripties van alle studenten online beschikbaar moeten worden gesteld?

http://www.rug.nl/Bibliotheek/catalogiBestanden/scriptiesDocBestandenRUG Gesprek met Peter van Rees, medewerker digitale bibliotheek 12 http://www.rug.nl/Bibliotheek/informatie/digitaleBibliotheek/scriptiesonlinekort

10 11

rondvraag_scripties  

Online publiceren van masterscripties 1 http://scripties.fwn.eldoc.ub.rug.nl/ 2 http://scripties.ebr.eldoc.ub.rug.nl/ 3 http://opc.ub.rug.nl...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you