Page 1


555/55 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน ส�ำเหร่ ธนบุ รี กรุ งเทพ 10600 CEL:++ 66 89 980 6677 Tel:+ 662 468 3333 Fax:+662 468 3333 #102

้ ่ใกล ้กับ Bangkok ‘s CBD ห่างจากสาทร อินท ์เพลสตังอยู 5 กิโลเมตร ห่างจาก Asiatique เพียง 2 กิโลเมตร บรรยากาศ แวดล ้อมไปด ้วยวัฒนธรรมเก่าแก่เกือบ 100 ปี ของกรุงธนบุรี เราออกแบบแนวสมัยใหม่ ด ้วยสีสน ั ที่สดใส ให ้ความตื่นตาตื่นใจกับ ลูกค ้าผูม้ าเยือน ห ้องพักประกอบด ้วย 79 ห ้อง มีห ้องพัก 2 แบบให ้เลือก ทัง้ ห ้องสแตนดาร ์ด และห ้องสูท ด ้วยดีไซด ์ 4 สไตล ์ เหมาะ ส�ำหรับนักท่องเที่ยว ครอบครัว กรุป ๊ ต่างๆ

www.intplacehotel.com


C Mor Chiang Mai เปิ ดใหม่ยา่ นธุรกิจนิมมานของเชี ยงใหม่ เดินเพียง 4 นาที ถึง Maya Lifestyle และประมาณ 10 นาที ถึงย่านบันเทิงถนนนิมมาน การตกแต่งได้ตรงใจลูกค้า มีห้องพักแบบมาตรฐาน และส�ำหรับกลุ่มธุรกิจ เหมาะส�ำหรับนักเดินทางผู ้หญิง 6 Moo 2, Thorakamanakorn Soi 1 , Changpuak, Muang, Chiangmai 50300 โทร: 66 (0) 80 081 0226

www.cmorhotel.com


David Lihn

เจ้าของ/นักเขียน กิณียา สมส่ วน (บิว) ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ ายขาย และการตลาด ศักดิ์วริ นทร์ ผโลประการ (หนุ่ย) กราฟฟิ ก ธราภรณ์ ยกฉวี (หญิง) ผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาด สายรุ ้ง รัตนะสิ ทธิ์ (รุ ้ง) จตุพร เกิดพร (เจี๊ยบ) ฝ่ ายขาย ประภาสร แสงอรุ ณ (ขวัญ) เจ้าหน้าที่ประสานงาน

________________

เที่ยวไทย Chic and Chill 2015 -2016

โดย บริ ษทั ลินส์กอล์ฟ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด 199/12 หมู่บา้ นชิชา, สุ ขมุ วิท 31 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110 โทร. 02 - 259 5185

info@lihnsluxurypublications.com www.bestofvacation.com www.facebook/bestofvacation.com ________________

All contents Copyright © 2015 by Lihn’s Golf Guide (Thailand) Co., Ltd., All rights reserved. The production or use, in whole or in part, of any contents of this magazine without prior written permission of the publisher is strictly prohibited. Lihn’s Golf Guide (Thailand) Co., Ltd. is not responsible for unsolicited manuscripts, photography or artwork.

3


สารบัญ • ภาคเหนือ โรงแรมซีมอร์ เชียงใหม่ ................................... 12 โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ ............................ 13 เดอะ บาลโคนี่ เชียงใหม่ วิลเลจ ........................ 14 ปานวิมาน เชียงใหม่ สปา รีสอร์ท .................... 15 วู๊ดฟิลด์ รีสอร์ท เชียงใหม่ ................................ 16 โรงแรม ศาลา ล้านนา ....................................... 17 โรงแรม ริเวอรี่ สยาม รีสอร์ท ปาย ................... 20 คาทิลิยา เมาท์เทน รีสอร์ท แอนด์ สปา ............ 22 ภูใจใส เมาท์เท่น รีสอร์ท แอนด์ สปา ............... 23

• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงแรม ลา คาเซ็ทต้า บายทอสกานา วัลเล่ ....... 28 ทาวน์สแควร์ สวีท บายทอสกานา วัลเล่ ........... 29 ภูค�ำหอม รีสอร์ท ............................................. 30 ภูวนาลี รีสอร์ท เขาใหญ่ .................................. 32

4


• ภาคตะวันออก

• ภาคใต้

เดอะชีลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา, เกาะช้าง ........... 38 เนสท์ เซนส์ รีสอร์ท เกาะช้าง .......................... 40 ปานวิมาน เกาะช้าง รีสอร์ท ............................. 41 ทรานควิลิตี้ เบย์ เรสซิเดนท์ ............................ 42 โรงแรมวู้ดแลนด์ สวีทส์ เซอร์วิส เรสซิเดนซ์ ....................................................... 46 โรงแรม เวย์ ...................................................... 47

แกรนด์ ฮิลล์ เรสสิเดนท์ ................................... 62 ปานวิมาน รีสอร์ท เกาะพะงัน .......................... 63 มอนซูน บีช วิลล่า ............................................ 64 ดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง .......................... 68 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท กระบี่ อ่าวนาง บีช ...................................................... 69 พิมาลัย รีสอร์ท แอนด์ สปา .............................. 70 โรงแรมเขาหลัก แอมเมอรัล บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา ........................................................ 74 เซ็นติโด้ เกรซแลนด์ เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์ สปา ....................................................... 76 คริสตัล ไวลด์ รีสอร์ท พันวา ภูเก็ต .................. 80 ดีวาน่า ป่าตอง รีสอร์ท แอนด์ สปา .................. 82 ดีวาน่า พลาซ่า ภูเก็ต ป่าตอง ............................ 83 เดอะวิลเลจ โคโคนัท ไอส์แลนด์ บีช รีสอร์ท .... 84 โรงแรม เดอะ รอยัล พาราไดส์ แอนด์ สปา ....... 86 รามาด้า ภูเก็ต ดีวาน่า ....................................... 88 ไฮตั้น ลีลาวดี ภูเก็ต .......................................... 89

• ภาคกลาง เดอะ แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ ......................... 52 บางกอกทรีเฮ้าส์ ............................................... 53 บ้านอิศรา รีสอร์ท หัวหิน ................................. 56 โรงแรมบีชการ์เด้น หัวหิน/ชะอ�ำ ..................... 57

5


ประเทศไทย

ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

จ�ำนวนประชากร

ประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างเส้นละติจูดที่ 5 องศา 37 ลิปดาเหนือ กับ 20 องศา 27 ลิปดา เหนือ และระหว่างเส้นลองจิจูดที่ 97 องศา 22 ลิปดาตะวันออก กับ 105 องศา 37 ลิปดา ตะวันออก มีพรมแดนทางทิศตะวันออก ติดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา ทศิ ใต้ตดิ อ่าวไทย และมาเลเซีย ทิศตะวันตกติดทะเลอันดามัน และสหภาพพม่า ทิศเหนือติดสหภาพพม่า และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน ลาว

จากหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ระบุวา่ ประเทศไทย มีจ�ำนวนประชากร 63,389,730 คน เป็นชาย 31,255,869 คน เป็นหญิง 32,133,861 คน โดย เป็นประชากรชาวไทยร้อยละ 75 ชาวไทยเชือ้ สายจีนร้อยละ 14 และเชือ้ สายอืน่ ๆ อีกร้อยละ 11 ประชากรส่วนใหญ่มรี ปู ร่างสันทัด ผมและตาสีดำ � ถือเป็นประเทศทีม่ จี ำ� นวนประชากร มากเป็นอันดับที่ 20 ของโลก คนไทย: เดิมเราเคยเชื่อว่าคนไทยอพยพมาจากบริเวณเทือก เขาอัลไต แต่ปัจจุบันมีการศึกษาค้นคว้ากันมากขึ้น จนได้ข้อสันนิษฐานแตกต่างกันไป คือ 1. คนไทยมาจากมณฑลเสฉวน ตรงลุ่มแม่น�้ำแยงซีเกียง บริเวณตอนกลางของสาธารณรัฐ ประชาชนจีน 2. คนไทยมาจากเทือกเขาอัลไต ข้อสันนิษฐานนี้เป็นที่ยอมรับกันมากที่สุด เมื่อนับย้อนหลังไปอย่างน้อย 30 ปี 3. คนไทยมาจากบริเวณตอนใต้ของจีนและตอนเหนือ ของภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมไปจนถึงแคว้นอัสสัมในอินเดีย 4. คนไทยไม่ได้ อพยพมาจากไหน ทว่าอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ประเทศไทยในปัจจุบันมานานแล้ว ผู้เสนอ แนวคิดนี้ยังกล่าวว่า เผ่าพันธุ์ของคนไทยน่าจะเป็นพวกชวา-มลายู มากกว่าเป็นชนเชื้อ สายมองโกลอย่างที่เคยเชื่อกันมาตั้งแต่ครั้งอดีต 5. คนไทยมาจากบริเวณคาบสมุทรมลายู และหมูเ่ กาะต่างๆ ในอินโดนีเซีย ซึง่ แนวคิดนีก้ เ็ ชือ่ ว่าคนไทยไม่ได้เป็นชนเชือ้ สายมองโกล ปัจจุบันนี้จึงยังไม่มีข้อสรุปชัดเจนว่าคนไทยมาจากไหน และแท้จริงแล้ว คนไทยสืบเชื้อ สายมาจากกลุ่มชนใด แต่ข้อสันนิษฐานที่ได้รับความนิยมที่สุด คือข้อ 2 และ 3 ขณะที่ข้อ สันนิษฐานข้อที่ 4 ก็ก�ำลังได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ

ภูมิอากาศ ประเทศไทยตั้ ง อยู ่ ใ นเขตร้ อ นชื้ น ของโลก มีลักษณะภูมิอากาศแบบเขตร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 18-34 องศา เซลเซียส พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ภายใต้ลักษณะ ภูมิอากาศแบบสะวันนา คือ มีช่วงฤดูฝน และฤดูแล้งสลับกันชัดเจน ส่วนภาคใต้และ ภาคตะวันออก มีภูมิอากาศแบบป่าฝนเมือง ร้อน คือ ฝนตกเกือบตลอดปี

6

ขนาดพื้นที่ ประเทศไทยมีเนื้อที่ 513,000 ตารางกิโลเมตร หากดูตามแผนที่จะพบว่ามีรูปร่าง เหมือนขวานโบราณ ตามการแบ่งขนาดของประเทศทางภูมิศาสตร์การเมือง ไทยจัดเป็น ประเทศขนาดใหญ่อันดับที่ 3 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และใหญ่เป็นอันดับที่ 51 ของโลก โดยมีพรมแดนทางทิศตะวันออกติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน ลาวและราชอาณาจักรกัมพูชา ทิศใต้ติดกับอ่าวไทยและมาเลเซีย ทิศตะวันตกติดกับทะเล อันดามันและสหภาพพม่า และทิศเหนือติดกับสหภาพพม่าและสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว โดยมีแม่น�้ำโขงกั้นระหว่างเขตแดนเป็นบางช่วง


เมืองหลวง

ศาสนา

กรุ ง เทพมหานคร หรื อ ชื่ อ เต็ ม ว่ า “กรุงเทพ มหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหิ นทราอยุธยา มหาดิลกภพ นพรัตน์ราชธานี บุรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมร พิมานอวตารสถิต สักกทัตติยวิษณุกรรม ประสิทธิ์”

ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทยนับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท รองลงมาคือ อิสลาม คริสต์ นอกจากนี้ก็ยังมีผู้นับถือศาสนาและลัทธิอื่นๆ เช่น ซิกข์ ฮินดู เต๋า ขงจื้อ และยิว รวมทั้งชาวไทยภูเขาที่นับถือศาสนาแตกต่างกันไป

การปกครอง ปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรม หาภูมิพลอดุลยเดช สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นประมุขแห่งรัฐ และนาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 27 ของประเทศในปัจจุบัน

อุณหภูมิ

ประเทศไทยมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 18-34 องศา เซลเซียส

ระบบเศรษฐกิจ ภาษา ภาษาไทยเป็นภาษาราชการและภาษา ประจ�ำชาติ ทัง้ ภาษาพูดและภาษาเขียน และ มี ก ารใช้ ภ าษาอั ง กฤษในกลุ ่ ม ผู ้ ป ระกอบ อาชีพที่ข้องเกี่ยวกับต่างประเทศหรือชาว ต่างชาติ เช่น บุคคลในราชการ บุคคลใน วงการการศึกษา การท่องเที่ยว การพาณิชย์ และผู้ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ แต่ ในกลุ่มคนระดับท้องถิ่นทั่วไปมีอัตราการ รู้ภาษาอังกฤษต�่ำ สื่อสารภาษาอังกฤษได้ น้อยถึงไม่ได้เลย

ประเทศไทยมีระบบเศรษฐกิจแบบผสม เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การบริการ และทรัพยากรธรรมชาติ ถือเป็นกลุ่มเศรษฐกิจหลักที่ท�ำรายได้ให้กับประเทศ ในด้านเกษตรกรรม ข้าวถือเป็นผลผลิตที่ส�ำคัญที่สุด ส่วนอุตสาหกรรมที่ส�ำคัญ ได้แก่ อุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตร สิ่งทอ อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์และชิ้นส่วนรถยนต์ มีทรัพยากรธรรมชาติที่ส�ำคัญ คือ ดีบุกและก๊าซธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวที่ส�ำคัญได้แก่ กรุงเทพมหานคร พัทยา ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน และจังหวัดเชียงใหม่

เงินตรา ใช้สกุลเงินบาท (1 บาท มี 100 สตางค์) มีธนบัตรชนิด 20 บาท 50 บาท 100 บาท 500 บาท และ 1,000 บาท และมีเหรียญชนิด 25 สตางค์ 50 สตางค์ 1 บาท 2 บาท 5 บาท และ 10 บาท

7


ภาคเหนือ ภาคเหนือ เป็นภูมิภาคที่อยู่ด้านบนสุดของไทย ภูมิประเทศเต็มไป ด้วยขุนเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อน และมีพื้นที่ส�ำคัญของประเทศอยู่หลาย จุด เช่น พื้นที่ทางด้านตะวันตกสุดของประเทศที่อ�ำเภอแม่สะเรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน พื้นที่ทางด้านเหนือสุดของประเทศที่อ�ำเภอแม่สาย จังหวัด เชียงราย จุดสูงสุดของประเทศที่ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ นอกจาก นี้ ภาคเหนือยังเป็นพื้นที่แรกของประเทศที่แม่น�้ำโขงไหลผ่าน ซึ่งจุดแรก ที่แม่น�้ำโขงไหลผ่านประเทศไทยอยู่ที่สามเหลี่ยมทองค�ำ อ�ำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย มีพื้นที่รวมทั้งหมด 93,690.85 ตร.กม.

8


แม่ฮ่องสอน

จังหวัด แม่ฮ่องสอน

จังหวัด เชียงราย

จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดน่าน

เชียงใหม่

จังหวัด ล�ำพูน จังหวัด ล�ำปาง

จังหวัด แพร่ จังหวัดพะเยา

สุโขทัย

จังหวัด สุโขทัย

จังหวัด ก�ำแพงเพชร

จังหวัด พิษณุโลก จังหวัด พิจิตร

จังหวัด เพชรบูรณ 9


จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดหนึง่ ของไทยตัง้ อยูท่ างภาคเหนือของประเทศ ครอบคลุม พืน้ ทีป่ ระมาณ 20,107 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 25 อ�ำเภอ จังหวัดเชียงใหม่มปี ระวัตศิ าสตร์อนั ยาวนาน เคยเป็นเมืองหลวงของ อาณาจักรล้านนาแต่โบราณ มี “ค�ำเมือง” เป็นภาษาท้องถิ่น มีเอกลักษณ์ เฉพาะตัวทั้งด้านประเพณีวัฒนธรรม และมีแหล่งท่องเที่ยวจ�ำนวนมาก โดยเริ่มวางตัวเป็นนครสร้างสรรค์ และก�ำลังพิจารณาสมัครเข้าเป็นนคร สร้างสรรค์ของยูเนสโก

ยอดดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

10


วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ

อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ยอดดอยอินทนนท์ 2,565 เมตร

โรงแรมซีมอร์ เชียงใหม่ 12 โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ 13 เดอะ บาลโคนี่ เชียงใหม่ วิลเลจ 14 ปานวิมาน เชียงใหม่ สปา รีสอร์ท 15 วู๊ดฟิลด์ รีสอร์ท เชียงใหม่ 16 โรงแรม ศาลา ล้านนา 17 11


โรงแรมซีมอร์ เชียงใหม่

C Mor Chiang Mai

เปิดใหม่ย่านธุรกิจนิมมานของเชียงใหม่ เดินเพียง 4 นาทีถึง Maya Lifestyle และประมาณ 10 นาที ถึงย่านบันเทิงถนนนิมมาน การตกแต่งได้ตรงใจลูกค้า มีห้องพักแบบมาตรฐาน และ ส�ำหรับกลุ่มธุรกิจ เหมาะส�ำหรับนักเดินทางผู้หญิง ห้องพักทั้งหมดของเราเป็นพื้นที่ไม่สูบบุหรี่ มีการจัดโซนส่วนตัวส�ำหรับสูบบุหรี่ไว้ให้

กิจกรรมและสิ่งอำ�นวยความสะดวก Tour & Sightseeing Counter, Airport Transfer, Swimming Pool, FREE unlimited transfer to Maya Lifestyle Mall 6 หมู่ 2, โทรคมนาคม ซอย 1, ช้างเผือก, เมือง, เชี่ยงใหม่ 50300

โทร: 66 (0) 80 081 0226 e-mail: rsvn@cmorhotel.com www.cmorhotel.com

12

ห้องพัก

Superior Rooms Grand Deluxe Room One Bedroom Suite Three Bedroom Penthouse

Deluxe Rooms Junior Suite Two Bedroom Suite


โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่

Duangtawan Hotel, Chiang Mai

ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ ย่านไนท์บาซ่าร์ และแหล่งศูนย์รวมความบันเทิงหลากหลาย เพียง 10 นาที จากสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ มีห้องพักไว้คอยบริการจ�ำนวน 512 ห้อง ตกแต่งแบบล้านนาร่วมสมัย สามารถมองเห็นเมือง เชียงใหม่ 360 องศา และเพียบพร้อมด้วยสิ่งอ�ำนวยความสะดวกครบครัน ห้องประชุมสัมมนา ห้องจัดเลี้ยงที่รองรับได้ 500-1,000 ท่าน ห้องอาหารนานาชาติ ห้องอาหารจีน เบเกอรี่ เล้าจน์ รูมเซอร์วิส ฟิตเนสครบวงจร สระว่ายน�้ำ สปา อินเตอร์เน็ท wifi พร้อมการบริการแบบมืออาชีพ ด้วยความอบอุ่น และเป็นกันเอง

กิจกรรมและสิ่งอำ�นวยความสะดวก สัมมนา ธีมปาร์ตี้ ว่ายน�้ำ ฟิตเนส สปา นวดแผนโบราณ อ่านหนังสือ ช้อปปิ้ง ไนท์บาซ่าร์ ท�ำบุญไหว้พระ เยี่ยมชม วัฒนธรรมล้านนา 132 ถนนลอยเคราะห์ อำ�เภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100

e-mail: dtw@dtw.co.th www.duangtawanhotelchiangmai.com

ห้องพัก มี 4 Room Type: Superior Room, Deluxe Room , Business Room และ Junior Suite ห้องประชุมแกรนด์บอลล์รูม และ พาวิลเลี่ยน

13


เดอะ บาลโคนี่ เชียงใหม่ วิลเลจ

The Balcony Chiang Mai Village

อีกหนึ่งความประทับใจในความสะดวกสบาย สัมผัสความผ่อนคลายอย่างลุ่มลึกใน สไตล์ล้านนาโมเดิร์น และยังผสมผสานกลิ่นอายการตกแต่งของชาวเขา ตัวอาคารถูก ยกสูงและออกแบบมาในรูปแบบของระเบียงบ้าน ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ The Balcony เน้น การตกแต่งด้วยไม้สักและให้บรรยาการศอันแสนสบายอบอุ่นเหมือนบ้าน ห้องพักโดดเด่นด้วยพื้นไม้สักที่เรียบง่าย อวดโชว์เนื้อไม้อันเป็นเอกลักษณ์ของความ เป็นล้านนาผสานกับวัฒนธรรมดัง้ เดิมของชนเผ่าบนทีร่ าบสูง กบั ลวดลายอันวิจติ รบรรจง ของลายผ้าที่ถักทอออกมาอย่างน่าประทับใจ โดยผ่านการคัดสรรน�ำมาเติมเสน่ห์ให้กับ ห้องพักทุกห้อง กิจกรรมและสิ่งอำ�นวยความสะดวก The Balcony Chiang Mai Village 12 Moo 5 T.Faham A.Muang Chiang Mai 50000 Thailand

โทร: 66 (0) 53 241 678 e-mail: reservation@balconyvillage.com www.balconyvillage.com

14

สระว่ายน�้ำกลางแจ้งพร้อมจากุ๊ชชี่, ร้านอาหารบาลโคนี, ร้านกาแฟฝาง, บริการข้อมูลการท่องเที่ยว, บริการซักรีด และซักแห้ง, อินเทอร์เน็ตไร้สายฟรี, ห้องประชุมส�ำหรับ 8 ท่าน พร้อมจอทีวีและอินเตอร์เน็ตไร้สาย

ห้องพัก

ห้องดีลักซ์ 36 ตร.ม. ห้องดีลักซ์บาลโคนี่ 34 ตร.ม. ห้องแกรนด์ดีลักซ์ 40 ตร.ม.


ปานวิมาน เชียงใหม่ สปา รีสอร์ท

Panviman Chiang Mai Spa Resort ปานวิมานเชียงใหม่สปารีสอร์ท ตัง้ อยูใ่ นอ�ำเภอแม่รมิ บนเนือ้ ที่ 79 ไร่และสูงกว่าระดับน�ำ้ ทะเลถึง 900 เมตร ท�ำให้มีภูมิอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี ตัว รีสอร์ทถูกโอบล้อมด้วยขุนเขาที่มี ลักษณะคล้ายเกือกม้า จึงเปรียบเสมือนวิมานที่มีปราการเป็นสัดส่วน เน้นการออกแบบด้วย สถาปัตยกรรมแบบไทยโมเดิร์นผสมผสานระหว่างศิลปะล้านนากับอยุธยาไว้ร่วมกันอย่างลงตัว ภายในรีสอร์ทยังมีสวนพืชผักสมุนไพรและผลไม้ที่ปลูกเองโดยปราศจากสารเคมีอย่างสิ้นเชิง บริการห้องพักและอาหารรสเลิศที่เสิร์ฟพร้อมทัศนียภาพอันงดงามแบบ 360 องศา ด้านล่างสุด เนรมิตพื้นที่กว่า 7 ไร่ ให้เป็น “ปานวิมานสปา” สปาบ�ำบัดท่ามกลางธรรมชาติ รีสอร์ทแห่งนี้ จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคนรักธรรมชาติอย่างแท้จริง

กิจกรรมและสิ่งอำ�นวยความสะดวก สระว่ายน�้ำ, Fitness, Kid Club, พลัสกอล์ฟ, ยิงธนูโต๊ะพูล, หมากรุกยักษ์, นวม + กระสอบทราย ฯลฯ 197/2 หมู่ 1 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

โทร: 66 (0) 538 795 40-5 e-mail: rsvn_chiangmai@panviman.com www.panviman.com

ห้องพัก Valley Deluxe, Mountain Deluxe, High Mountain Deluxe, Steam Villa, Jacuzzi Villa, Viman Pool Villa, Family Villa

15


วู๊ดฟิลด์ รีสอร์ท เชียงใหม่

Woodfield Resort Chiang Mai

รีสอร์ทในเมือง เพียง 10 นาทีจากสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ โดดเด่นด้วยการตกแต่งด้วย ไม้แท้ๆ ผสมผสานกลิ่นอายและวัฒนธรรมล้านนา แวดล้อมด้วยธรรมชาติ ต้นไม้ ดอกไม้อัน ร่มรื่น โดดเด่นด้วยสระว่ายน�้ำขนาดใหญ่พร้อมจากุชชี่กลางรีสอร์ท โดยมีห้องพักโอบล้อมไว้ เพื่อบรรยากาศการพักผ่อนอย่างแท้จริง มีห้องพักไว้บริการจ�ำนวน 79 ห้อง ถูกออกแบบอย่าง นุ่มนวลด้วยโทนสีที่อบอุ่นของลายไม้ และเฟอร์นิเจอร์ไม้พร้อมระเบียงส่วนตัว ครบครันด้วย สิ่งอ�ำนวยความสะดวก สระว่ายน�้ำพร้อมจากุชชี่แบบเปิด สไลเดอร์ หาดทรายจ�ำลอง ฟิตเนส วารีสปา ห้องประชุม ห้องอาหาร บาร์ มินิมาร์ท รูมเซอร์วิส และอินเตอร์เน็ท wifi

กิจกรรมและสิ่งอำ�นวยความสะดวก

104/15 หมู่ที่ 6 ต�ำบลหนองหอย อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทร: 66 (0) 5314 0088 e-mail: info@woodfieldresort.com, rsvn@woodfieldresort.com www.woodfieldresort.com

16

ว่ายน�้ำ, นอนอาบแดด, สวนเด็กเล่น, ฟิตเนส, สปา, ปั่นจักรยาน, ไหว้พระ, เยี่ยมชมวัฒนธรรมล้านนา, เดินตลาดเมือง, ช็อปปิ้ง

ห้องพัก มี 3 ประเภท Superior Room, Deluxe Room และ Junior Suite พร้อมทั้งห้องแบบ Connecting Room ส�ำหรับครอบครัว


โรงแรม ศาลา ล้านนา

Sala Lanna Chiang Mai

Hotel and Restaurant Concept: การออกแบบแนวร่วมสมัย (contemporary design) ที่มีรูป แบบแนวโคโลเนียล สไตล์ (Colonial Style) ผสมผสานกับกลิ่นอายของศิลปะวัฒนธรรมของ

ล้านนา ที่เน้นความเรียบง่าย และร่วมสมัยในสไตล์ของ sala

ลักษณะตัวอาคารเป็นปูนผสมไม้ มีห้องพักเพียง 15 ห้องเท่านั้น พร้อมด้วยสิ่งอ�ำนวยความ สะดวกภายในห้องพักที่เน้นคุณภาพและจัดเตรียมไว้อย่างครบครันทันสมัยแต่ผสมผสานไป ด้วยกลิ่นอายของความเป็นล้านนาที่ลงตัว

กิจกรรม ท�ำบุญไหว้พระ ว่ายน�้ำ นอนอาบแดด อ่านหนังสือพักผ่อน กอล์ฟ ขี่จักรยาน ช้อปปิ้ง สปา เป็นต้น 37, 49 ถนนเจริญราษฎร์ ต�ำบลวัดเกต อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทร: 66 (0) 53 242 588 e-mail: info@salalanna.com www.salalanna.com www.facebook.com/salachiangmai

ห้องพัก river view deluxe balcony มี 5 ยูนิต river view superior balcony มี 4 ยูนิต deluxe suite มี 4 ยูนิต Standard มี 2 ยูนิต

17


วัดร่องขุ่น อ.เมือง จ.เชียงราย

จังหวัดเชียงราย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่เหนือสุดของประเทศไทย แบ่ง การปกครองออกเป็น 18 อ�ำเภอ มีแม่น�้ำกก แม่น�้ำอิง และแม่น�้ำโขง เป็น แม่น�้ำสายส�ำคัญ ตั้งอยู่บริเวณรอยต่อระหว่าง 3 ประเทศ คือประเทศไทย ประเทศลาวและประเทศพม่า หรือรู้จักกันในนามของดินแดนสามเหลี่ยม ทองค�ำ แม่ฮ่องสอนได้ชื่อว่าเป็น “เมืองสามหมอก” เนื่องจากมีสภาพ ภูมิประเทศเต็มไปด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อน สภาพอากาศมีหมอกปกคลุม ตลอดเวลาส่วนใหญ่ของปี ความหลากหลายด้านวัฒนธรรม และความ หลากหลายของประชากรจากหลายกลุ่มชาติพันธุ์

18


อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

วัดร่องขุ่น

วัดร่องขุ่น

อ�ำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทุ่งดอกบัวตองดอยแม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

ทุ่งดอกบัวตองดอยแม่อูคอ

โรงแรม ริเวอรี่ สยาม รีสอร์ท ปาย 20 คาทิลิยา เมาท์เทน รีสอร์ท แอนด์ สปา 22 ภูใจใส เมาท์เท่น รีสอร์ท แอนด์ สปา 23 19


20


เรเวอรี่ สยาม รีสอร์ท

Reverie Siam Resort

ด้วยห้องพัก 18 ห้องแต่ละสไตล์และ 1 แฟมิลี่รูม เรเวอรี่สยามคือความ หมายของการบริการที่หรูหรา แปลกใหม่และละเอียดลออ แรงบันดาลใจ จากสถาปัตยกรรมในยุคอาณานิคมแบบโคโลเนียลที่ผสานด้วยวัฒนธรรม ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 เรเวอรี่สยามเปรียบ ได้กบั โอเอซิสแห่งความฝันและความคิดถึงส�ำหรับยุคอดีตของความโรแมน

ติกและความสง่างาม เรเวอรี่สยามตั้งอยู่ในภูเขาที่สวยงามของภาคเหนือของ ประเทศไทยทีม่ ชี อื่ เสียงเช่นเมืองปาย การต้อนรับแสนอบอุน่ และเป็นมิตรจาก พนักงานของเรา ด้วยความมุ่งมั่นในมาตรฐานสูงสุดของคุณภาพและบริการ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกท่านที่เข้าพักกับเรเวอรี่สยามจะได้สัมผัสบรรยากาศการ ผ่อนคลายอย่างลึกซึ้งและน่าจดจ�ำอย่างแท้จริง

กิจกรรมและสิ่งอำ�นวยความสะดวก 476 หมู่ 8 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130

โทร: 66 (0) 53 699 870 e-mail: Reservations@ReverieSiam.com Social Media: Facebook.com/reveriesiam www.ReverieSiam.com

Infinity Pool (สระน�้ำล้น), Stone Pool (สระหิน), Riverside, Transport, Weddings, Pre Wedding Photography, Meetings, Retreats

ห้องพัก

Deluxe Garden View, Deluxe Pool View, Deluxe Mountain View, Deluxe Mountain View Family, Villa, Villa Family, Family Suite (4 pax)

21


คาทิลิยา เมาท์เทน รีสอร์ท แอนด์ สปา Katiliya Mountain Resort & Spa

พักจากความเหนื่อยล้า เติมพลังให้ตัวเองและคนที่คุณรัก ด้วย “แหล่งพักผ่อน” ที่มีอากาศสดชื่น ท่ามกลางความสงบของป่าเขา และการเดินทางทีส่ ะดวกสบาย... จังหวัดเชียงราย จึงเป็นจังหวัด หนึง่ ทีค่ ณ ุ นึกถึงอย่างแน่นอน โดยเฉพาะในหมูบ่ า้ นแม่สลองในอ�ำเภอแม่จนั แห่งนี ้ ทซ่ี งึ่ มีรสี อร์ท ที่พร้อมมอบความเป็นธรรมชาติและความประทับใจ จากเตียงนอนของคุณเอง Katiliya Mountain Resort & Spa แทรกตัวอยู่ท่ามกลางแมกไม้เขียวขจีของดงดอยหมู่บ้าน แม่สลอง ในกลุม่ อาคารทีพ่ กั กระจายไปตามมุมต่างๆ หนั หน้าห้องสูธ่ รรมชาติ ทัง้ ทางทิศตะวันออก และทิศตะวันตก มอบพืน้ ทีค่ วามสุขตัง้ แต่ 90-375 ตรม. การตกแต่งร่วมสมัย พร้อมระเบียงส่วนตัว ให้คุณได้สัมผัสริ้วหมอกยามเช้า และล�ำแสงสุดท้ายยามเย็น ที่ต่างเคลื่อนตัวผ่านไปอย่างช้าๆ กับ ผ่านขุนเขาสลับซับซ้อนสุดสายตาแห่งนี้

กิจกรรมและสิ่งอำ�นวยความสะดวก

Library + Business Center 3 Pools (Main Pool, Heated & Jacuzzi Pool, Kid Pool) • Kid Club • Fitness • Spa, Restaurant • Meeting Rooms • Free WiFi

ห้องพัก

388/1 หมุ่ 4 ตำ�บลป่าซาง อำ�เภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110

โทร: 053-603000 E-mail: info@katiliya.com www.katiliya.com

22

เมาน์เท่น สวีท – ห้องพัก 90 ตรม. วิวพระอาทิตย์ขึ้น คาทิลิยา สวีท – ห้องพัก 100 ตรม. วิวพระอาทิย์ตก ซูพรีเรีย สวีท – ห้องพัก 100 ตรม. เลือกได้วิวพระอาทิย์ขึ้นหรือตก ห้องชุดแบบ 2 ห้องนอน – ห้องพัก 275 ตรม. 2 ห้องนอน + 1 ห้องนั่งเล่น ห้องชุดแบบ 3 ห้องนอน – ห้องพัก 375 ตรม. 3 ห้องนอน + 1 ห้องนั่งเล่น


ภูใจใส เมาท์เท่น รีสอร์ท แอนด์ สปา

Phu Chaisai Mountain Resort and Spa ภูใจใส รีสอร์ท แอนด์ สปา ตั้งอยู่ ณ เชิงดอยแม่สลองใน อ�ำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย บน เนื้อที่ 300 กว่าไร่ ประกอบด้วยห้องพักทั้งหมดจ�ำนวน 35 ห้อง ภายในอาณาเขตบริเวณ โดยรอบด้วยพันธุ์ไม้นานาพันธุ์ โครงสร้างทั้งหมดของรีสอร์ท ใช้ไม้ไผ่เป็นวัสดุส�ำคัญ บ้านพักเป็นแบบกระท่อมเล็กๆ แต่ละหลังสร้างลดหลั่นตามไหล่เขา ตกแต่งด้วยใบตอง ตึง ภายในรีสอร์ท มีศาลารับรองแขก อีกทั้งยังเป็นห้องอาหารในรีสอร์ท ที่อยู่บนต�ำแหน่ง ที่สูงสุด สามารถชื่นชมทิวทัศน์ของหุบเขาได้สุดสายตา มีสระว่ายน�้ำที่อยู่ติดหน้าผา อีก ทั้งยังมีสปาไว้บริการหลายแบบ หลายเมนูให้เลือก โดยใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเป็น ส่วนประกอบส�ำคัญ กิจกรรมและสิ่งอำ�นวยความสะดวก 142 หมู่ 8 บ้านแม่สลองนอก ต.ศรีค�้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110

โทร: 66 (0) 53 910 500 แฟ็กซ์: 66 (0) 53 918 333 e-mail: contact@phu-chaisai.com www.phu-chaisai.com

ห้องอาหาร สระว่ายน�้ำ

สปา ลานจอดรถ

ห้องพัก Bamboo cottage : 35 sqm. Mountain cottage : 40 sqm. Deluxe mountain cottage : 50 sqm Pool villa 70 sqm.

23


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคอีสาน หรือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นเขตหรือภาคหนึ่ง ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย อยู่บนแอ่งโคราชและแอ่ง สกลนคร มีแม่น�้ำโขงกั้นเขตทางตอนเหนือและตะวันออกของภาค ทาง ด้านใต้จรดชายแดนกัมพูชา ทางตะวันตกมีเทือกเขาเพชรบูรณ์และเทือก เขาดงพญาเย็นเป็นแนวกั้นแยกจากภาคเหนือและภาคกลาง ภาคอีสานยังมีเนื้อที่มากที่สุดของประเทศไทย ประมาณ 168,854 ตารางกิโลเมตร หรือมีเนื้อที่ร้อยละ 33.17 เทียบได้กับหนี่งในสามของ พืน้ ทีท่ งั้ หมดของประเทศไทยได้จดั ว่าเป็นพืน้ ทีท่ ใี่ หญ่ทสี่ ดุ ในประเทศไทย เทือกเขาที่สูงที่สุดในภาคอีสานคือ ยอดภูหลวง ภูพานและภูกระดึงซึ่ง เป็นต้นก�ำเนิดของแม่น�้ำสายส�ำคัญของชาวอีสานในหลายจังหวัดด้วยกัน เช่น แม่น�้ำห้วยหลวง แม่น�้ำชี ล�ำตะคอง แม่น�้ำพอง แม่น�้ำเลย แม่น�้ำพรม แม่น�้ำมูล แม่น�้ำสงคราม

24


จังหวัดบึงกาฬ

จังหวัดหนองคาย จังหวัด หนองบัวล�ำพู

จังหวัด ขอนแก่น จังหวัด ชัยภูมิ

จังหวัด นครราชสีมา

จังหวัด นครพนม

จังหวัด สกลนคนร

จังหวัด อุดรธานี

จังหวัดกาฬสินธ์ุ

จังหวัด มุกดาหาร

นครพนม

จังหวัด มหาสารคาม จังหวัด จังหวัด จังหวัด ร้อยเอ็ด ยโสธร อ�ำนาจเจริญ

จังหวัด บุรีรัมย์

จังหวัด สุรินทร์

จังหวัด ศรีสะเกษ

จังหวัด อุบลราชธานี

นครราชสีมา

25


อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา หรือรูจ้ กั ในชือ่ โคราช ตัง้ อยูบ่ นทีร่ าบสูงโคราช ห่างจากกรุงเทพ 259 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 20,493.964 ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทยและมีประชากรมากเป็น อันดับ 2 ของประเทศ อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอาณาเขตติดกับ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสระแก้ว จังหวัด ปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดสระบุรี และจังหวัดลพบุรี

26


อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

อุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่

โรงแรม ลา คาเซ็ทต้า บายทอสกานา วัลเล่ ทาวน์สแควร์ สวีท บายทอสกานา วัลเล่ ภูค�ำหอม รีสอร์ท ภูวนาลี รีสอร์ท เขาใหญ่

28 29 30 32

27


โรงแรม ลา คาเซ็ทต้า บายทอสกานา วัลเล่ Hotel La Casetta by Toscana Valley

ส�ำหรับคุณที่ชื่นชอบบรรยากาศส่วนตัว สงบ เรียบง่าย ล้อมรอบไปด้วยภูเขา ใกล้ชิด ธรรมชาติ สไตล์อิตาลี่ชนบท โรงแรม ลา คาเซ็ทต้า บายทอสกานา วัลเล่ คืออีกหนึ่งทาง เลือกส�ำหรับคุณ สถานที่ให้ความรู้สึกพิเศษ เติมเต็ม เป็นที่ชื่นชอบส�ำหรับท่านที่มาเป็น ครอบครัว เรามีห้องพักแบบครอบครัวไว้บริการ ด้วยการออกแบบดีไซน์พิเศษ เป็นแบบ เพดานสูง มีการตกแต่งด้วยเฟอร์นเิ จอร์ไม้ ทีผ่ สมผสานกันอย่างลงตัว ให้ความรูส้ กึ อบอุน่ ผ่อนคลาย ใกล้ชิดธรรมชาติ ตามแบบฉบับของโรงแรม ลา คาเซ็ทต้า บายทอสกานา วัลเล่ อีกหนึง่ โรงแรมทีจ่ ะเติมเต็มให้วนั หยุดพักผ่อนของท่านให้มคี วามสุขกับบรรยากาศสดชืน่ ท่ามกลางธรรมชาติริมเขาใหญ่ กิจกรรมและสิ่งอำ�นวยความสะดวก สนามกอล์ฟ 18 หลุม ขี่จักรยาน ว่ายน�้ำ เป็นต้น 303 หมู่บ้านเลือดไทย หมู่ 9 ต.หมูสี อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา 30130

โทร: 66 (0) 44 756 660 มือถือ: 66 (0) 84 581 6555 e-mail: rsvn@toscanavalley.com www.toscanavalley.com/lacasetta

28

ห้องพัก Casetta Garden มี 26 ยูนิต Casetta Mountain มี 12 ยูนิต Casetta Loft ( ส�ำหรับ 4 ท่าน ) มี 10 ยูนิต


ทาวน์สแควร์ สวีท บายทอสกานา วัลเล่

Town Square Suites by Toscana Valley

อีกหนึ่งบรรยากาศ การพักผ่อนสบายๆกับโรงแรมหรูที่ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาใกล้ชิด ธรรมชาติ การตกแต่ง, ห้องพักให้ความรู้สึกถึงกลิ่นอายสไตล์เมืองอิตาลี สิ่งปลูกสร้าง สถาปัตยกรรม การตกแต่ง แบบทัสคันสไตล์ ใช้วัสดุธรรมชาติ แสดงถึงความความเรียบ ง่ายคงทน แต่คงไว้ซงึ่ ความหรูหราสวยงามตามแบบอิตาเลีย่ น บรรยากาศสุดคลาสสิค มีสงิ่ อ�ำนวยความสะดวกครบครัน การบริการ, ร้านค้า-ของฝาก, ร้านอาหาร, เบเกอรี,่ ร้านกาแฟ ทั้งบรรยากาศ ให้ความรู้สึกที่แตกต่างแต่ผสมผสานกันอย่างลงตัว ตามสไตล์เมืองทัสคัน ส�ำหรับคนที่ชื่นชอบความโรแมนติก สามารถใช้เวลาดื่มด�่ำกับบรรยากาศแบบเมืองอิตาลี กับครอบครัวและคนที่คุณรัก กิจกรรมและสิ่งอำ�นวยความสะดวก สนามกอล์ฟ 18 หลุม สปา ขี่จักรยาน ว่ายน�้ำ สนามเด็กเล่น เป็นต้น 303 หมู่บ้านเลือดไทย หมู่ 9 ต.หมูสี อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา 30130

โทร: 66 (0) 44 756 555 มือถือ: 66 (0) 84 683 6555 e-mail: rsvn@toscanavalley.com www.toscanavalley.com/townsquare

ห้องพัก Town View Valley View Mountain View

มี 12 ยูนิต มี 12 ยูนิต มี 8 ยูนิต

29


กิจกรรมและสิ่งอำ�นวยความสะดวก โทร: 66 (0) 44 760 444 e-mail: info@phukumhom.com http://www.phukumhom.com 28 หมู่ 22 ต.วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา 30130

30

พายเรือคายัค, ปั่นจักรยาน, ยิงธนู, แคมป์ไฟและปิ้งย่าง, บาร์บีคิว, ขี่ม้าส�ำหรับเด็ก, สวนสวย, จาคุซซี่ ห้องอาหารศาลาทองค�ำ : อาหารไทยและและนานาชาติ

ห้องพัก

Deluxe Balcony 8 room Deluxe Bathtub 6 room Executive Pool Spa 6 room


ภูคำ�หอม รีสอร์ท

Phu-Kum-Hom Resort

รีสอร์ทแสนสวยท่ามกลางวิวแบบพาโนราของดินแดนมรดกโลก ณ เทือกเขาดงพญาเย็น เขาใหญ่ พร้อมหมู่แมกไม้นานาพันธุ์ที่อยู่รายล้อม บ้านพัก มีโอโซนบริสุทธิ์ให้สูดประทับใจ คุณจึงรู้สึกผ่อนคลายอย่างแท้จริง เมื่อได้มาพักที่ “ภูค�ำหอม”

ดวงดาว และสูดอากาศบริสทุ ธิไ์ ด้อย่างเต็มทีค่ ณ ุ สามารถเพลิดเพลินกับหลาก หลายกิจกรรมที่ทางรีสอร์ทจัดไว้ให้ทั้งกิจกรรมพายเรือคายัค ปั่นจักรยาน ยิงธนู แคมป์ไฟและปิง้ ย่าง บาร์บคี วิ รวมทัง้ ขีม่ า้ ส�ำหรับเด็ก รวมถึงสวนสวยๆ และจาคุซซี่เพื่อการพักผ่อนอย่างสมบูนณ์แบบ นอกจากนี้คุณยังสามารถอิ่ม อร่อยกับอาหารไทยและและนานาชาติหลากเมนูที่ปรุงสดใหม่ๆจากพืชผัก ภูค�ำหอม รีสอร์ท ตั้งอยู่บนยอดเขา มีพื้นที่กว่า 50 ไร่ รีสอร์ทแสน ปลอดสารพิษ พร้อมจิบไวน์รสเลิศ ณ ห้องอาหารศาลาทองค�ำของรีสอร์ท สวยแห่งนี้โดดเด่นอยุ่ท่ามกลางอ้อมกอดขุนเขาเขียวขจี แวดล้อมด้วย ปลีกหนีความวุ่นวายมาสัมผัสความประทับใจในธรรมชาติและวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติทอี่ ดุ มสมบูรณ์และสวนทีส่ วยงาม บ้านพักเป็นการสร้างสรรค์ พื้นบ้าน ให้คุณรู้สึกถึงการผักผ่อนที่ผ่อนคลายอย่างแท้จริง ได้อย่างลงตัว โดยผสมผสานระหว่างระหว่างรูปแบบทางสถาปัตยกรรมทีม่ ี เอกลักษณ์และธรรมชาติที่อยู่ล้อมรอบรีสอร์ท โดยมีห้องพักถึง 20 ห้องให้ ภูค�ำหอมรีสอร์ทเติมเต็มพลังชีวิตในวันผักผ่อน ด้วยที่พักแสนสวย เลือก (Deluxe Balcony 8 room, Deluxe Bathtub 6 room, Executive Pool และกิจกรรมแสนสนุก ภายใต้อาณาบริเวณกว้างขวาง แวดล้อมด้วยธรรมชาติ Spa 6 room) สุดพิเศษส�ำหรับชั้นดาดฟ้าของทุกห้อง ดังนั้นไม่ว่าจะยาม อากาศอันแสนบริสุทธิ์และการบริการที่ประทับใจ รุ่งอรุณหรือยามราตรีคุณก็สามารถชื่นชมธรรมชาติชมความสวยงามของ

31


32


ภูวนาลี รีสอร์ท เขาใหญ่

Phuwanalee Resort Khao Yai

มนต์เสน่หแ์ ห่งความเป็นไทยทีน่ ำ� สถาปัตยกรรมไทยมาผสมผสานกัน ได้อย่างลงตัวด้วยคอนเซปต์ทมี่ เี อกลักษณ์ไม่เหมือนใคร อยูท่ า่ มกลางแมกไม้ เขียวขจีด้วยพื้นที่ทั้งหมด 40 กว่าไร่ ภูวนาลีตั้งอยู่ที่ถนนธนะรัชต์ กิโลเมตร ที่ 13 ก่อนถึงทางเข้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประมาณ 7 กิโลเมตร ท่ามกลาง สถานที่ท่องเที่ยว แหล่งบันเทิง ร้านอาหารนานาชาติ ภูวนาลี รีสอร์ทอยู่ ห่างจากกรุงเทพฯ เพียง 170 กิโลเมตร ใช้เวลาขับรถประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที “ สวรรค์ของผู้รักธรรมชาติ ที่พักสวย อาหารอร่อย บริการประทับใจ” เหมาะส�ำหรับการพักผ่อนที่ดีที่สุด ท่านสามารถผ่อนคลายจากการเดินทาง เพิ่มความสดชื่นด้วยการว่ายน�้ำในสระท่ามกลางธรรมชาติ ห้องออกก�ำลัง กาย หรือจะปั่นจักรยานที่เราเตรียมไว้ให้บริการ เพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลิน

กับธรรมชาติ ซึ่งท่านจะได้สัมผัสมนต์เสน่ห์ของสวนดอกไม้นานาพันธุ์รอบ รีสอร์ทที่ท�ำให้ท่านจดจ�ำมิรู้ลืม ห้องพักสไตล์ไทยคลาสสิคทีโ่ ดดเด่นและหรูหรา จ�ำนวน 73 ห้องนอน อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากที่สุด มีแบบห้องซูพีเรียร์, ห้องดีลักซ์, ห้องเอ็ก เสคคิวทีฟดีลักซ์, ห้องมินิสวีท, และแบบวิลล่าขนาด 3 ห้องนอน 3 ห้องน�้ำ พร้อมระเบียงนั่งเล่น ที่พรั่งพร้อมด้วยสิ่งอ�ำนวยความสะดวกอย่างครบครัน ด้วยความเป็นไทยในสวนสวยภูวนาลียงั ถูกเลือกให้เป็นสถานทีส่ ำ� หรับจัดงาน มงคลสมรสอยูบ่ อ่ ยครัง้ นอกจากนัน้ ภูวนาลียงั พร้อมด้วย ห้องประชุมสัมมนา จัดเลี้ยงสังสรรค์ที่รองรับได้ถึง 180 ท่าน ด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย อีกทั้งห้อง อาหารครัวภูวนาลี ที่เสิร์ฟความอร่อยให้กับคุณทั้งอาหารไทย และนานาชาติ

กิจกรรมและสิ่งอำ�นวยความสะดวก ว่ายน�้ำ, ห้องออกก�ำลังกาย, ปั่นจักรยาน 125 หมู่ 2 ถนนธนะรัชต์ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130

โทร: 66 (0) 44 297 111 มือถือ: 66 (0) 87 674 9911 ส�ำรองห้องพัก: 66 (0) 2 671 6591 แฟ็กซ์: 66 (0) 44 297 656 e-mail: reservation@phuwanalee.com www.phuwanalee.com

ห้องพัก

ห้องซูพีเรียร์ ห้องดีลักซ์ ห้องเอ็กเสคคิวทีฟดีลักซ์ ห้องมินิสวีท และแบบวิลล่าขนาด 3 ห้องนอน 3 ห้องน�้ำ พร้อมระเบียงนั่งเล่น ห้องประชุมสัมมนา ห้องอาหารครัวภูวนาลี

33


ภาคตะวันออก ภาคตะวันออก เป็นภูมิภาคย่อยทางตะวันออกของประเทศไทย เดิมถือเป็นส่วนหนึ่งของภาคกลาง อยู่ติดชายฝั่งอ่าวไทยด้านตะวันออก นับเป็นอีกภูมิภาคหนึ่งที่มีความส�ำคัญทางเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นแหล่ง อุตสาหกรรม ผลไม้ และอัญมณีของประเทศ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงสลับกับภูเขาลูกเตี้ยๆ มีชายฝั่ง ทะเลที่เรียบยาวและโค้งเว้า มีทิวเขาจันทบุรีอยู่ทางด้านชายฝั่งทะเล ตะวันออก ทอดตัวไปทางด้านทิศตะวันตก จรดกับทิวเขาบรรทัด ซึ่ง เป็นทิวเขาที่เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา และมีแม่น�้ำสายส�ำคัญอยู่หลายสาย ที่ไหลลงสู่อ่าวไทยได้แก่ แม่น�้ำระยอง แม่น�้ำจันทบุรี แม่น้�ำประแสร์ แม่น�้ำตราด แม่น�้ำบางปะกง

34


จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา

จังหวัดสระแก้ว

จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง ชลบุรี

จังหวัดจันทบุรี

จังหวัดตราด

ตราด

35


จังหวัดตราด จังหวัดตราด เป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลทางภาคตะวันออกของ ประเทศไทย มีเนื้อที่ 2,819 ตารางกิโลเมตร ติดต่อกับจังหวัดจันทบุรี และประเทศกัมพูชา ตราดนับเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงปลายอยุธยา สินค้าที่ส่งออกขายยังแดน ไกล โดยเฉพาะของป่า เช่น เขากวาง หนังสัตว์ ไม้หอม และเครื่อง เทศต่างๆ ล้วนมาจากเขตป่าเขาชายฝั่งทะเลตะวันออก แถบระยอง จันทบุรี ตราด โดยล�ำเลียงสินค้าผ่านมาตามแม่น�้ำเขาสมิง ออกสู่ปาก อ่าวตราด

เกาะกูด 36


อ�ำเภอเมือง จังหวัดตราด

เกาะช้าง

เกาะช้าง เดอะชีลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา, เกาะช้าง เนสท์ เซนส์ รีสอร์ท เกาะช้าง ปานวิมาน เกาะช้าง รีสอร์ท ทรานควิลิตี้ เบย์ เรสซิเดนท์

38 40 41 42

เกาะกูด 37


38


เดอะชีลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา, เกาะช้าง

The Chill Resort & Spa, Koh Chang

ใครว่าความชิคเก๋มีสไตล์ ต้องปรากฏแค่ในตัวเมือง The Chill Resort & Spa, Koh Chang คือตัวแทนของความเก๋ดูดีมีความเรียบง่ายซึ่งเป็น เอกลักษณ์เฉพาะตัวของที่นี่ ด้วยความโดดเด่นของตัวอาคารที่ดีไซน์ในรูป แบบ minimalist โดยใช้โทนสีขาว-ด�ำ มีสระว่ายน�ำ้ ขนาดใหญ่แบบ infinity pool ที่ทอดยาวจากล็อบบี้ไปจนถึงชายหาดสีขาว ที่นับว่าเป็นจุดชมพระอาทิตย์ ตกดินที่สวยที่สุดในเกาะช้าง พักผ่อนสบายๆ กับห้องพักสุดเอ็กซ์คลูซีฟ อย่าง The Pool Villa ซึ่งอยู่ใกล้ชิดอิงแอบท้องทะเล หาดทราย สูดอากาศ บริสุทธิ์ ปลดปล่อยอารมณ์ให้ล่องลอยไปกับบรรยากาศชิลล์ๆ เต็มที่กับการ พักผ่อนโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการตื่นนอนแต่เช้า ด้วยบริการอาหารเช้าแบบ

“Serve any time of Day” หรือจะคืนความสดชื่นให้กับตัวเองที่ Chill Spa สปามาตรฐานระดับ 5 ดาว ที่มีห้องอบไอน�้ำและ Jacuzzi ไว้คอยบริการท่านผู้ รักสุขภาพและความงาม ส�ำหรับท่านที่ชื่นชอบการออกก�ำลังกาย The Chill Gym บริการท่านด้วยเครื่องออกก�ำลังกายมาตรฐานสากล TechnoGym และ ส�ำหรับผู้รักการอ่านและชื่นชอบความบันเทิง ที่ The Chill Library มีหนังสือ หลากหลายและ DVD ภาพยนตร์ทั้งไทยและเทศ ไว้ให้ท่านเลือกมากมาย พร้อมทั้ง iMac เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและเครื่องพิมพ์ไว้บริการท่านฟรี @ The Chill เรามีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( Wifi ) ไว้บริการท่านทั่วทั้งบริเวณจนถึง ชายหาด เช่นกัน

กิจกรรมและสิ่งอำ�นวยความสะดวก อาหารเช้าแบบ “Serve any time of day” สปามาตรฐานสากล The Chill Gym The Chill Library 19/21 Moo 4, KAI BAE BEACH, KOH CHANG, TRAT 23170 THAILAND

โทร: 66 (0) 39 552 555 แฟ็กซ์: 66 (0) 39 552 599 e-mail: Chill@thechillkohchang.com www.thechillresort.com

ห้องพัก

The Chill Deluxe The Splash Pool Access The Sky Jacuzzi Suite The Pool Villa

14 Rooms 14 Rooms 7 Rooms 3 Rooms

39


เนสท์ เซนส์ รีสอร์ท เกาะช้าง

Nest Sense Resort Koh Chang

เนสท์ เซนส์ รีสอร์ท เกาะช้าง รีสอร์ทขนาดเล็กใน บริเวณ หาดโลนลี่บีช อ.เกาะช้าง จ.ตราด มี Villa ทั้งหมด 10 ห้อง และห้อง Deluxe 8 ห้อง โดดเด่นด้วยการเน้นพื้นที่กว้าง เป็นส่วนตัว วิลล่าทุกห้องเห็นวิวทะเล เลือกหรูหรากับสระว่ายน�้ำส่วนตัวด้วย Sea View Pool villa หรือ เลือกอยู่ใกล้ชิดคลื่นด้วย Seaside Villa หรือ พักห้อง Deluxe ซึ่งเป็นห้องในตึก 2 ชั้น ขยับไกล จากทะเลอีกเล็กน้อย ภายในห้องพัก ตกแต่งแบบมินิมอล เรียบง่าย ดูดี และมีสิ่งอ�ำนวยความ สะดวกครบครัน เช่น ทีวี ตู้เย็น เครื่องท�ำน�้ำอุ่น โต๊ะท�ำงาน มินิบาร์ พร้อมระเบียงหน้าห้องพัก ให้นั่งมองวิวในยามเย็น รวมถึง wifi ถึงตัวห้อง รีสอร์ทมีร้านอาหาร Treetip ที่เสริ์ฟทั้งอาหารไทย อาหารทะเล และอาหารนานาชาติ รวมถึง สระว่ายน�้ำส่วนรวม ไว้เล่นพร้อมชมวิวทะเล หรือนอนอาบแดด และจิบเครื่องดื่มเย็นๆ

กิจกรรมและสิ่งอำ�นวยความสะดวก nest sense

188 Moo 1, Koh Chang Tai. Koh Chang, Trat, 23170, Thailand.

โทร: 66 (0) 39 510 925 มือถือ: 66 (0) 92 510 5005 e-mail: contact@nestsenseresort.com www.nestsenseresort.com

40

Infinity edge swimming pool, Guest service and information desk, Treetip Restaurant: Thai and International Cuisines with a sunset view, Full service bar, Room Service, Badminton/volleyball playground, Wireless Internet throughout the resort, Sightseeing and activities information in Koh Chang, Car parking

ห้องพัก

10 Villas: Sea View Pool Villa, Seaside Villa 8 Deluxe Rooms


ปานวิมาน เกาะช้าง รีสอร์ท

Panviman Koh Chang Resort

ปานวิมาน เกาะช้าง รีสอร์ท เปรียบเสมือนสรวงสรรค์อันเงียบสงบ ตั้งอยู่บนหาด คลองพร้าว เหมาะอย่างยิ่งส�ำหรับการลงเล่นน�้ำทะเลเป็นสถานที่ซึ่งผสมผสานเอาความ ร่มรื่นเข้ากับการพักผ่อนหย่อนใจได้อย่างลงตัว ห้องพักตั้งตระหง่านอยู่ท่ามกลางพันธุ์ไม้เขตร้อนอันเขียวชอุ่ม สะท้อนความสงบและ สบายอย่างแท้จริง ภายนอกออกแบบเน้นสถาปัตยกรรมแบบไทยอยุธยาผสมบาหลี ดูแปลกตาและมีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว ส่วนภายในตกแต่งแบบไทยประยุกต์ เน้นความสะดวกสบายและหรูหรา ทุกห้องมีระเบียงส่วนตัวอันกว้างขวาง ห้องน�้ำ ถูกประดับด้วยน�้ำตกจ�ำลองขนาดย่อมให้ความรู้สึกกลมกลืนกับธรรมชาติได้เป็นอย่างดี รีสอร์ทแห่งนี้ท�ำให้วันพักผ่อนของคุณเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขอย่างแท้จริง กิจกรรมและสิ่งอำ�นวยความสะดวก

8/15 หมู่ 4 หาดคลองพร้าว เกาะช้าง ตราด 23170

โทร: 66 (0) 39 619 040-5 e-mail: rsvn_kohchang@panviman.com www.panviman.com

สระว่ายน�้ำ เรือคายัก ฯลฯ

Fitness หมากรุกยักษ์

ห้องพัก Deluxe, Deluxe Pool Access, Sea View Jacuzzi with Pool Access

41


42


ทรานควิลิตี้ เบย์ เรสซิเดนท์

Tranquility Bay Residence

แล้วคุณจะได้รู้สึกคุ้มค่ากับเวลาที่ใช้ไปกับการเข้ามาพักผ่อน ที่พัก มีชายหาดที่สวยงามและธรรมชาติที่ซ่อนเร้นอยู่ชวนให้ค้นหา เราพร้อมให้ ส่วนตัวทีห่ รูหรา ห่างจากชายหาดส่วนตัวเพียง 230 เมตร ณ เกาะช้าง สถานที่ บริการที่เป็นเลิศ ทั้งห้องพัก ห้องสวีท เหมาะส�ำหรับการพักผ่อนช่วงวันหยุด หนึง่ ทีม่ ชี อื่ เสียงแห่งหนึง่ เป็นเกาะทีม่ ขี นาดใหญ่เป็นอันดับสองของเมืองไทย ที่นี่เป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีของนักเดินทาง

กิจกรรมและสิ่งอำ�นวยความสะดวก 119 หมู่ 1, กิ่ง อ.เกาะช้างใต้, อ.เกาะช้าง, จ.ตราด 23170

โทร: 66 (0) 39 558 200 มือถือ: 66 (0) 89 811 9095 แฟ็กซ์: 66 (0) 39 558 201 e-mail: mgnt@tranquilitybayresidence.com www.tranquilitybayresidence.com

สระว่ายน�้ำ, ห้องยิม, ท่าจอดเรือส่วนตัว, เคาน์เตอร์ทัวร์, Airport Transfer, บริการรถเช่า

ห้องพัก One Bedroom Two Bedroom Duplex Two Bedroom Penthouse

Two Bedroom Two Bedroom Suite

43


ปราสาทสัจธรรม อ.บางละมุง

จังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดที่ติดกับอ่าวไทยแห่งหนึ่งในภาคตะวัน ออก ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงหลายแห่งตั้งอยู่ นอกจากด้าน อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วแล้ว ในขณะเดียวกันนัน้ ยังถือว่าเป็นจังหวัดทีม่ ี ความส�ำคัญทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมากรองจากกรุงเทพมหานคร นอกจาก นั้นยังเป็นทั้งในด้านพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมต่างๆ ของประเทศ แห่งหนึ่งด้วย ในอดีตจังหวัดชลบุรีนั้นเคยเป็นแหล่งที่ตั้งของเมืองท่าที่มีความ ส�ำคัญมาก แม้แต่ในปัจจุบันนี้ก็ยังคงเป็นที่ตั้งของท่าเรือที่มีความส�ำคัญ ของประเทศรองจากท่าเรือกรุงเทพ นั่นก็คือท่าเรือแหลมฉบัง เนื่องจากมี ท�ำเลทีต่ งั้ เหมาะสม จังหวัดชลบุรนี นั้ มีอาณาเขตติดกับจังหวัดฉะเชิงเทรา, จังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี

44


โรงแรมวู้ดแลนด์ สวีทส์ เซอร์วิส เรสซิเดนซ์ 46 โรงแรม เวย์ 47

อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

หาดพัทยา

หาดพัทยา หาดจอมเทียน

45


โรงแรมวู้ดแลนด์ สวีทส์ เซอร์วิส เรสซิเดนซ์

Woodlands Suites

ให้บริการห้องพักบนท�ำเลที่เงียบสงบและยังเป็นอพาร์ทเมนต์แห่งแรกในพัทยา ห้องพักทุก ห้องออกแบบตกแต่งอย่างเรียบง่าย ทันสมัย แต่ไม่ทิ้งความหรูหรา ด้วยรูปแบบห้องพักที่หลาก หลาย จึงสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้เข้าพักได้อย่างทั่วถึง พร้อมด้วยสิ่งอ�ำนวยความ สะดวกอย่างครบครัน เสมือนบ้านของตนเอง ที่นี้ก็พร้อมต้อนรับผู้มาเยือนด้วยความอบอุ่น และบริการชั้นเยี่ยม วู้ดแลนด์ สวีทส์ เซอร์วิส เรสซิเดนซ์ ตั้งอยู่บริเวณพัทยาเหนือ ใกล้กับเมืองพัทยาอันเต็มไป ด้วยสีสันและความคึกคัก รายรอบด้วยแหล่งช็อปปิ้ง และสถานบันเทิงมากมาย

กิจกรรมและสิ่งอำ�นวยความสะดวก สปา ว่ายน�้ำ อาบแดด อ่านหนังสือ ช้อปปิ้ง ท่องเที่ยว ออกก�ำลังกาย-ฟิตเนต 172/3 หมู่ 5 ซอยพัทยา-นาเกลือ 22 ตำ�บลนาเกลือ อำ�เภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

โทร: 66 (0) 38 052 299 e-mail: booking@woodlandssuites.com www.woodlandssuites.com IG:woodlandspattaya

46

ห้องพัก

Premier Studios Premier Pool Access Studios Deluxe Studios Deluxe Pool Access Studios Executive Studios Executive Pool Access Studios Two Bedrooms Apartments


โรงแรม เวย์

Way Hotel

โรงแรม เวย์ โรงแรมมาตรฐาน 5 ดาว ประกอบด้วยห้องพัก 125 ห้อง และห้องสูท 11 ห้อง ออกแบบแนวคลาสสิคชิค ใช้รูปแบบงานสถาปัตยกรรมที่มี Ornament ของยุคเก่ามาปรับให้ เข้ากับยุคสมัย Lobby สี Earth Tone ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย พื้นที่เปิดโล่งมองเห็นวิวทะเล มี WAVY BAR ให้บริการเครือ่ งดืม่ และของว่าง ทีน่ งั่ สบายๆ เป็นส่วนตัว มองเห็นทะเลภายนอก และมีหอ้ งพักตกแต่งด้วยบรรยากาศทีห่ ลากหลาย ตกแต่ง แบบ Modern Classic Style ให้เลือกชม

กิจกรรมและสิ่งอำ�นวยความสะดวก 555/86 ม.5 ถ.นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี 20150

โทร: 66 (0) 38 226 300-8 แฟ็กซ์: 66 (0) 38 226 309 e-mail: rsvn@way-hotel.com info@way-hotel.com www.way-hotel.com

WIFI ,สระว่ายน�้ำ, ร้านอาหารและบาร์, ฟิตเนส, ที่จอดรถ, ห้องประชุมและสัมมนา

ห้องพัก Superior City View MINI Suite Way Classical Suite

Superior Sea View Junior Suite Way Royal Suite

47


ภาคกลาง

ภาคกลาง หมายถึง ภูมิภาคตอนกลางของไทย ครอบคลุมพื้นที่แห่ง ที่ราบลุ่มแม่น�้ำเจ้าพระยา อยู่กึ่งกลางระหว่างภาคเหนือ ภาคอีสาน และ ภาคใต้

48

ภูมิประเทศส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยที่ราบซึ่งเกิดจากการที่แม่น�้ำ พัดพาเอาเศษหิน เศษดิน กรวดทราย และตะกอนมาทับถมพอกพูนมา นับเป็นเวลาล้านๆ ปี บริเวณที่ราบของภาคนี้กินอาณาบริเวณตั้งแต่ทาง ใต้ของจังหวัดอุตรดิตถ์ลงไปจนจรดอ่าวไทย นับเป็นพื้นที่ราบที่มีขนาด กว้างใหญ่กว่าภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศ อย่างไรก็ตามบางบริเวณของภาค กลาง มีภูเขาโดดๆ ทางจังหวัดนครสวรรค์และด้านตะวันตกของจังหวัด พิษณุโลก จากหลักฐานทางธรณีวิทยา สันนิษฐานว่าภูเขาโดดเหล่านี้เดิม เคยเป็นเกาะ เพราะน�้ำทะเลท่วมขึ้นไปถึงจังหวัดอุตรดิตถ์ในหลายยุค พื้น ดินยกตัวสูงขึ้น รวมทั้งการกระท�ำของแม่น�้ำหลายๆ สายซึ่งมีการกัดเซาะ สึกกร่อนและการทับถมพอกพูน ท�ำให้บริเวณดังกล่าวเป็นที่ราบอันกว้าง ใหญ่ของประเทศ


จังหวัด จังหวัดลพบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัด อ่างทอง สุพรรณบุรี จังหวัด พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา นครนายก จังหวัดปทุมธานี จังหวัด จังหวัด นครปฐม นนทบุรี กรุงเทพมหานคร จังหวัด จังหวัด จังหวัดราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ จังหวัด สมุทรสงคราม กรุงเทพมหานคร

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 49


กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงและนครที่มีประชากร มากที่สุดของประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การเงินการธนาคาร การพาณิชย์ การสื่อสาร และความเจริญของประเทศ เป็นเมืองที่มีชื่อยาวที่สุดในโลก ตั้ง อยู่บนสามเหลี่ยมปากแม่น�้ำเจ้าพระยา มีแม่น�้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน และแบ่งเมืองออกเป็น 2 ฝั่ง คือ ฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี โดย กรุงเทพมหานครมีพื้นที่ทั้งหมด 1,568.737 ตารางกิโลเมตร มี ประชากรตามทะเบียนราษฎรกว่าห้าล้านคน จังหวัดสมุทรปราการเป็นเขตปริมณฑล มเี นือ้ ที่ 1,004 ตาราง กิโลเมตร มีการท�ำนา ประมง และอุตสาหกรรม แหล่งท่องเที่ยว และสถานที่ส�ำคัญ เช่น สนามบินสุวรรณภูมิ พระสมุทรเจดีย์กลาง น�้ำ วัดอโศการาม วัดบางพลีใหญ่ วัดไพชยนต์พลเสพราชวรวิหาร วัดโปรดเกศเชษฐาราม ศาลพระเสื้อเมือง พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ เมือง โบราณ สถานตากอากาศบางปู ป้อมพระจุลจอมเกล้า สวางคนิวาส ป้อมแผลงไฟฟ้า ฟาร์มจระเข้

พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรตั นศาสดาราม 50


กรุงเทพมหานคร

เดอะ แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ 52 บางกอกทรีเฮ้าส์ 53

กรุงเทพมหานคร

จังหวัดสมุทรปราการ

51


เดอะ แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ

The Grand Sathorn, Bangkok

เหมาะส�ำหรับนักธุรกิจ และนักท่องเที่ยว ตั้งอยู่ในใจกลางธุรกิจหลักย่านสาทร กรุงเทพฯ ใกล้ ศูนย์การค้า แหล่งช้อปปิ้ง และศูนย์รวมความบันเทิงมากมาย เดินทางสะดวกสบาย เพียง 5 นาที จากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสะพานตากสิน และสถานีสุรศักดิ์ มีห้องพักไว้บริการจ�ำนวน 79 ห้อง ขนาดหัองพักมีพื้นที่กว้างขวางเริ่มต้นที่ 43 ตารางเมตร ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ร่วมสมัยสไตล์ตะวันตกผสมผสานตะวันออก แต่ละห้องพักออกแบบ อย่างเอกลักษณ์ ด้วยภาพวาดที่สวยงาม เพียบพร้อมด้วยสิ่งอ�ำนวยความสะดวกครบครัน ห้อง ประชุม จัดเลี้ยง สระว่ายน�้ำ บนดาดฟ้าพร้อมทัศนียภาพกรุงเทพ 360 องศา ห้องฟิตเนส ห้อง อาหาร มุมกาแฟ บาร์ และ Free Internet WIFI

กิจกรรมและสิ่งอำ�นวยความสะดวก

88 ถนนจรัสเวียง แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทร: 66 (0) 2630 7006 e-mail: info@grandsathorn.com www.grandsathorn.com

52

ว่ายน�้ำ ฟิตเนส ช็อปปิ้ง ล่องเรือแม่น�้ำเจ้าพระยา เดินเที่ยวเอเชียทีค เดินตลาดบางรัก กินอาหารพื้นเมือง ไหว้พระท�ำบุญ

ห้องพัก มี 5 Room Type ได้แก่ Deluxe Room, Junior Suite, Executive Room, Executive Suite และ Penthouse


บางกอกทรีเฮ้าส์

Bangkok Tree House

บางกอกทรีเฮ้าส์เป็นโรงแรมทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม โดยใช้วสั ดุธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ เช่น ไม่ไผ่และไม้ ซึ่งเป็นวัสดุที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม แม้ว่าบางกอกทรีเฮ้าส์ จะเป็นโรงแรมทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม แต่กย็ งั มีการน�ำเสนอการออกแบบทีม่ เี อกลักษณ์ ซึ่งตัดกับธรรมชาติ โดยจะมีรูปทรงกล่องสี่เหลี่ยม และมีความแข็งแรงโดยใช้วัสดุที่ ท�ำมาจากโลหะ ท�ำให้โรงแรมแห่งนี้เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ไม่เพียงแต่มีแนวคิดเป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม แต่ยังมีเอกลักษณ์ในการออกแบบที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจ�ำนวนมาก รวมไปถึงบุคคลอื่นๆ เช่น นักเรียนสถาปัตยกรรม ที่จะมาเยี่ยมชมและเรียนรู้แนวคิดและ ความคิดในการสร้างโรงแรมแห่งนี้

กิจกรรมและสิ่งอำ�นวยความสะดวก

60 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรหึงษ์ ต�ำบลบางน�้ำผึ้ง อ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

โทร: 66 (0) 82 995 1150 facebook fanpage: Bangkok Tree House e-mail: stay@bangkoktreehouse.com www.bangkoktreehouse.com

Wifi ร้านอาหาร จักรยาน ทัวร์หิ่งห้อย (นั่งเรือชมหิ่งห้อย ประมาณ 45 นาที ในตอนกลางคืน)

ห้องพัก Family Nest Bee Hive

View with a Room Tree Top Nest

53


จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางตอนล่าง มี ภูมิประเทศทั้งเป็นที่สูงติดเทือกเขาและที่ราบชายฝั่งทะเล มัก เรียกชื่อสั้นๆ ว่า เมืองเพชร มีชื่อเสียงในฐานะแหล่งผลิตน�้ำตาล เนื่องจากมีต้นตาลหนาแน่น เป็นเมืองเก่าแก่ มีประวัติศาสตร์ ยาวนานมาตั้งแต่สมัยโบราณและเป็นเมืองหน้าด่านที่ส�ำคัญของ ไทยในกลุ่มหัวเมืองฝ่ายตะวันตก ปัจจุบันมีวัดเก่าแก่และบ้านเรือน ทรงไทยจ�ำนวนมาก ปัจจุบันเพชรบุรีเป็นเมืองด่านส�ำคัญระหว่าง ภาคกลางและภาคใต้ และยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ส�ำคัญ เช่น หาด ชะอ�ำ หาดปึกเตียน หาดเจ้าส�ำราญ แหลมหลวง แหลมเหลว และ เขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นจังหวัดในภาคกลางตอนล่าง ความยาวจากทิศเหนือจรดทิศใต้ ประมาณ 212 กิโลเมตร และชายฝัง่ ทะเลยาวประมาณ 224.8 กิโลเมตร มีส่วนที่แคบที่สุดของประเทศ อยู่ในเขตต�ำบลคลองวาฬ อ�ำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จากอ่าวไทย ถึงเขตแดนพม่าประมาณ 12 กิโลเมตร

สถานรถไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 54


อ�ำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

หาดชะอ�ำ หาดหัวหิน

จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

อ�ำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

บ้านอิศรา รีสอร์ท หัวหิน 56 โรงแรมบีชการ์เด้น หัวหิน/ชะอ�ำ 57 ชายหาดหัวหิน

55


บ้านอิศรา รีสอร์ท หัวหิน

Baan Issara Resort Huahin

บ้านอิศรา รีสอร์ท หัวหิน เป็นรีสอร์ทเล็กๆในอ�ำเภอหัวหิน อยู่ในซอยหัวหิน 102 บนเนื้อที่ ประมาณ 5 ไร่ 55.80 ตารางวา ล็อบบี้ของรีสอร์ทจะไม่เหมือนกับล็อบบี้ตามโรงแรมหรือ รีสอร์ท ทั่วๆไป แต่จะจัดให้ดูเหมือน เป็นห้องนั่งเล่นมากกว่า และภายในล็อบบี้นี้ยังได้จัดให้มีเครื่องลายคราม เครื่องกังไส เครื่องใช้ ในสมัยอดีต และภาพประวัติศาสตร์ที่บอกเล่าถึงความเป็นมาอันยาวนานของตระกูลบุนนาค ได้เป็นอย่างดี บ้านพัก – ห้องพัก จะตกแต่งให้ดูอบอุ่น โดยยึดหลักว่า เครื่องใช้สอยภายในห้องจะต้องเป็น ของที่ดีและมีคุณภาพ ของตกแต่งห้องทุกอย่างเน้นการใช้สอยได้จริง ดีไซน์เก๋ๆ น่ารักๆ มีสวน ส�ำหรับนั่งเล่นสบายๆ มีสระว่ายขนาดก�ำลังพอดี ซึ่งแขกที่มาพักจะมีความรู้สึกอบอุ่นเหมือน อยู่บ้านของตัวเอง

กิจกรรมและสิ่งอำ�นวยความสะดวก อินเตอร์เน็ตไร้สาย, สระว่ายน�้ำ 39/401 ซอยหัวหิน 102 ถนนสายปากทวาร ตำ�บลหนองแก อำ�เภอหัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 77110.

โทร: 66 (0) 32 526511 แฟ็กซ์: 66 (0) 32 526510 www.baanissararesorthuahin.com/

56

ห้องพัก Deluxe Room ขนาด 40 ตารางเมตร Bedroom Suite ขนาด 45 ตารางเมตร Issara Residence เป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้นสไตล์ไทยประยุกต์ Issara Pool Villa เป็นบ้านเดี่ยว 1 ชั้นสไตล์บาหลีประยุกต์ Seminar Room ห้องสัมมนา


โรงแรมบีชการ์เด้น หัวหิน/ชะอำ�

Beach Garden Hotel Hua Hin/Cha-am โรงแรมบีชการ์เด้น หัวหิน/ชะอ�ำ โรงแรมคุณภาพมาตรฐานด้วยพื้นที่กว้างขวาง อยู่ท่ามกลาง ธรรมชาติของต้นไม้นานาชนิด และติดชายหาดส่วนตัว ท�ำให้บรรยากาศในโรงแรมมีความร่มรืน่ เหมาะกับการมาพักผ่อนในวันสบายๆของคุณ โรงแรมบีช การ์เด้น หัวหิน/ชะอ�ำ ให้บริการห้องพักทั้งหมด 199 ห้อง ห้องพักตกแต่งสไตล์ Contemporary มีห้องพักทั้งหมด 3 แบบ แบ่งออกเป็นวิวสวนและวิวทะเล สัมผัสธรรมชาติของ ทะเลได้จากระเบียงส่วนตัว จากห้อง Deluxe Sea View และบรรยากาศของสวนอันร่มรื่นจาก ห้อง Deluxe Garden View เเละ Superior Garden View

กิจกรรมและสิ่งอำ�นวยความสะดวก     

949/21 Tambol Cha-am, Amphur Cha-Am, Petchaburi 76120

โทร: 66 (0) 32 508 234-9 แฟ็กซ์: 66 (0) 32 508 241 e-mail: reservation@beachgardenchaam.net sales@beachgardenchaam.net www.facebook.com/beachgardenhotel huahinchaam

เครื่องปรับอากาศ, โทรทัศน์ (เคเบิล), ตู้เย็น, อ่างอาบน�้ำ/ ฝักบัว, ไดร์เป่าผม, มินิบาร์, ระเบียงส่วนตัว สระว่ายน�้ำจ�ำนวน 2 สระ (สระเด็กและผู้ใหญ่), อุปกรณ์ กีฬาชายหาด, สปาและนวดแผนไทย, ห้องประชุมทันสมัย, ห้องอาหารริมทะเล, ฟรีอินเตอร์เนต Wifi, บริการซักรีด, ลานจอดรถ

ห้องพัก

Deluxe Sea View Deluxe Garden View

Superior Garden View

57


ภาคใต้

ภาคใต้เป็นดินแดนแห่งหมู่เกาะและท้องทะเลงาม อีกทั้งยังอุดม สมบูรณ์ด้วยผืนป่าดิบซึ่งเป็นถิ่นอาศัยของสรรพชีวิตน่าสนใจ ไม่เพียง เท่านั้น ศิลปวัฒนธรรมของชาวใต้ยังโดดเด่นมีเอกลักษณ์ ส่วนวิถีชีวิต นั้นก็เปี่ยมเสน่ห์ชวนให้เข้าไปสัมผัสและเรียนรู้อย่างใกล้ชิดส�ำหรับผู้ที่ ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวในภาคใต้ เรารวบรวมข้อมูลการเดินทางท่อง เที่ยวทุกจังหวัดมาไว้ที่นี่แล้ว เพียงคุณคลิกที่ชื่อจังหวัดซึ่งอยู่ด้านล่างนี้ ก็ จะได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาของจังหวัด จ�ำนวนประชากร ขนาด พืน้ ทีแ่ ละอาณาเขต การเดินทาง ทีพ่ กั สถานทีท่ นี่ า่ สนใจ อาหารและเครือ่ ง ดื่ม กิจกรรมที่น่าสนใจ งานเทศกาลและประเพณีที่ส�ำคัญ ทัวร์และแพ็ก เกจทัวร์ ข้อเสนอพิเศษ ช็อปปิ้ง อย่างครบครัน

58


จังหวัด ชุมพร

พังงา

จังหวัด พังงา

จังหวัด สุราษฎร์ธานี จังหวัด กระบี่

จังหวัด นครศรีธรรมราช

เกาะสมุย

จังหวัด จังหวัด ตรัง พัทลุง ภูเก็ต

จังหวัด สตูล

จังหวัด สงขลา

จังหวัด ปัตตานี จังหวัด จังหวัด นราธิ วาส ยะลา 59


จังหวัดสุราษฏร์ธานี เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่เหนือสุดของประเทศไทย แบ่ง การปกครองออกเป็น 18 อ�ำเภอ มีแม่น�้ำกก แม่น�้ำอิง และแม่น�้ำโขง เป็นแม่น�้ำสายส�ำคัญ ตั้งอยู่บริเวณรอยต่อ ระหว่าง 3 ประเทศ คือ ประเทศไทย ประเทศลาว และ ประเทศพม่า หรือรู้จักกันในนามของดินแดนสามเหลี่ยม ทองค�ำ เป็นจังหวัดมีประวัตศิ าสตร์อนั ยาวนาน เคยเป็นเมือง หลวงของอาณาจักรล้านนาแต่โบราณกาลประมาณ 750 ปีที่ผ่านมา มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งด้านศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในรูปแบบ ล้านนา ไทลื้อ ไทใหญ่ ไทเขิน จากสิบสอบปันนาผสม ผสาน เข้าด้วยกัน และมีแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเป็นจ�ำนวนมาก

60


แกรนด์ ฮิลล์ เรสสิเดนท์ 62 ปานวิมาน รีสอร์ท เกาะพะงัน 63 มอนซูน บีช วิลล่า 64

เกาะพะงัน

เกาะพะงัน

เกาะสมุย หมู่เกาะอ่างทอง

อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เกาะสมุย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

61


แกรนด์ ฮิลล์ เรสสิเดนท์

Grand Hill Residence

อยู่ใกล้กับสนามกอล์ฟที่สวยมีชื่อเสียงระดับโลกของเกาะสมุย มีห้องพักหลากหลายรูปแบบ ไว้ให้บริการ เหมาะส�ำหรับครอบครัว คู่รัก ที่ชื่นชอบความสงบเงียบ เดินเพียงไม่กี่นาทีถึง ชายหาด

กิจกรรมและสิ่งอำ�นวยความสะดวก 58 / 9 หมู่ 4, ซอย 7 ต.แม่น�้ำ, เกาะสมุย, สุราษฎร์ธานี 84330

โทร: 66 (0) 77 921 680 ส�ำรองห้องพัก: 66 (0) 80 081 0226 แฟ็กซ์: 66 (0) 77 921 683 e-mail: info@grandhillresidence.com www.grandhillresidence.com

62

Airport Transfer สระว่ายน�้ำกลางแจ้ง

ที่จอดรถ เคาน์เตอร์ทัวร์

ห้องพัก Superior Garden View Superior Sea View Deluxe Jacuzzi Sea View Junior Suite Two Bedroom Family Suite


ปานวิมาน รีสอร์ท เกาะพะงัน

Panviman Resort Koh Pha-Ngan ปานวิมานรีสอร์ทเกาะพะงัน สร้างอยู่บนไหล่เขาที่มีเนื้อที่ถึง 100 ไร่ สามารถมองเห็นเวิ้งอ่าว ท้องนายปานน้อยและท้องนายปานใหญ่ได้อย่างสวยงามในบริเวณเดียวกัน เมือ่ คุณเดินเลียบเลาะ ไปบนสะพานไม้ทที่ างรีสอร์ทสร้างอย่างกลมกลืน คุณก็จะได้สมั ผัสทะเลพะงันอย่างใกล้แค่เอือ้ ม ห้องพักแต่ละแบบหลังแทรกตัวอยู่ท่ามกลางโขดหินถูกจัดวางได้อย่างลงตัวกลมกลืนไปกับ สิ่งแวดล้อม การสร้างวิลล่าแต่ละหลังแตกต่างกันเพราะต้องออกแบบตามสภาพพื้นที่จริงที่มี อยู่ เน้นใช้วัสดุจากธรรมชาติเป็นหลักแต่ยังสัมผัสได้ถึงความหรูหรา ภายในห้องพักตกแต่งแบบ ร่วม ห้องพักในแบบวิลล่าดูจะโดดเด่นเป็นส่วนตัว คุณสามารถนอนแช่น�้ำในสระพร้อมมองดู ทิวทัศน์หาดท้องในปานน้อยในมุมสูงที่พิเศษไม่เหมือนใคร โดดเด่นด้วยสระว่ายน�้ำที่ขนานกับ ทะเล ซึ่งโอบล้อมด้วยต้นมะพร้าวและสวนไม้ดอกนานาพันธุ์

กิจกรรมและสิ่งอำ�นวยความสะดวก 22/1 หมู่ 5 หาดท้องนายปานน้อย ต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

โทร: 66 (0) 77 445 101-9 แฟ็กซ์: 66 (0) 77 445 100 e-mail: rsvn_kohphangan@panviman.com www.panviman.com

สระว่ายน�้ำพร้อมจากุสซี่ ปานวิมานสปา Fitness Kid Club กิจกรรมทางน�้ำ เช่น เรือคายัก, ด�ำน�้ำ ฯลฯ

ห้องพัก Superior Hotel Room, Deluxe Hotel Room, Deluxe Cottages, Family Cottages, Pool Villas, Spa Villas, President Suite

63


64


มอนซูน บีช วิลล่า

Monsoon Hideway Villas Samui

มอนซูน บีช วิลล่า ตัง้ อยูบ่ ริเวณต�ำบลแม่นำ �้ อ�ำเภอสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีทั้งความเป็นส่วนตัวและความสวยงามด้วยธรรมชาติที่สมบูรณ์ ทั้งวิลล่า ที่มีอุปกรณ์อ�ำนวยความสะดวกครบครัน บริเวณสวนที่เต็มไปด้วยต้นไม้ นานาชนิด อีกทั้งชายหาดส่วนตัวที่ใช้เวลาเพียง 5 นาทีในการเดินไปสัมผัส บรรยากาศและยังสามารถมองเห็นความสวยงามของเกาะพะงันได้อีกด้วย

นอกจากสัมผัสธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์แล้วนั้น มอนซูน บีช วิลล่า ยังได้ จัดสรรช่วงเวลาดีๆของครอบครัวโดยที่ลูกค้าสามารถท�ำอาหารเช้าในวิลล่า ได้ด้วยตัวเองโดยทางเราจะเป็นผู้เตรียมวัตถุดิบให้ลูกค้าได้ enjoy ตลอดช่วง ระยะเวลาที่พักกับเรา

กิจกรรมและสิ่งอำ�นวยความสะดวก 8/5 moo 5, Ban Tai, Maenum, Koh Samui, Surat Thani, 84330 Thailand

โทร: 66 (0) 80 081 0226 E-mail: reservation@monsoon-samui.com www.monsoon-samui.com

เคาน์เตอร์ทัวร์ สระว่ายน�้ำ ร้านซักรีดส่วนตัว

Airport Transfer ร้านขายของที่ระลึก

ห้องพัก Beach Front Villa Garden View Villa

Ocean View Villa Family Villa

65


เกาะพีพีเล

จังหวัดกระบี่ จังหวัดกระบี่ เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทย เป็นเมือง ท่องเทีย่ วทีม่ ชี อื่ เสียงแห่งหนึง่ ของภาคใต้ มีแหล่งท่องเทีย่ วหลายแห่ง เช่น หาดทรายขาว น�้ำทะเลใส ปะการัง ถ�้ำ และหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 100 เกาะ และเป็นที่ตั้งของเรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลอันดามัน อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 814 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) มีเนื้อที่ 4,708 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยภูเขา ที่ดอน ที่ราบ หมู่เกาะน้อยใหญ่ กว่า 154 เกาะ อุดมไปด้วยป่าชายเลน ตัวเมืองกระบี่มีแม่น�้ำยาวประมาณ 5 กิโลเมตร ไหลผ่านลงสู่ทะเลอันดามันที่ต�ำบลปากน�้ำ นอกจากนี้ยังมีคลอง ปกาสัย คลองกระบี่ใหญ่ และคลองกระบี่น้อย มีต้นก�ำเนิดจากยอดเขาที่ สูงที่สุดในจังหวัดกระบี่ คือ เขาพนมเบญจา

66


เกาะลันตา

จังหวัดกระบี่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

อ่าวนาง

ดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง 68 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท กระบี่ อ่าวนาง บีช 69 พิมาลัย รีสอร์ท แอนด์ สปา 70

เกาะพีพี เกาะลันตา 67


ดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง

Deevana Plaza Krabi Aonang

ดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง ตั้งอยู่อ่าวนางซอย 8 การออกแบบอาคารเป็นสไตล์ ร่วมสมัย แบบ Low Rise Building มีทั้งหมด 213 ห้องพัก มีสระว่ายน�้ำกลางแจ้ง 3 สระ มี ห้องพักให้เลือกหลายประเภทพร้อมสิง่ อ�ำนวยความสะดวกครบครัน หอ้ งไฮไลท์ทแี่ นะน�ำ จะเป็นห้อง Premier Pool Access ซึ่งผู้พักสามารถเดินลงสระน�้ำได้จากระเบียงของห้อง พักได้เลย ผู้เข้าพักสามารถเพลิดเพลินไปกับบริการสปาผ่อนคลาย หลากหลายรูปแบบที่ SWAN SPA และห้องอาหาร Kingfisher ให้บริการอาหารไทยสไตล์ต้นต�ำรับและอาหาร นานาชาติหลากหลายรายการ นอกจากนี้ Deevana Plaza Krabi Aonang ยังมีบาร์ในสระ ว่ายน�้ำและบริการรูมเซอร์วิส 24 ชั่วโมงส�ำหรับผู้เข้าพัก

กิจกรรมและสิ่งอำ�นวยความสะดวก สระว่ายน�้ำ 3 สระ, สระเด็ก, คิดส์คลับ, สปา, ฟิตเนส, ฟรี Wifi, ห้องประชุมสัมนา 186 ม.3 อ่าวนางซอย 8 หาดอ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ 81180

โทร: 66 (0) 75 639 999 แฟ็กซ์: 66 (0) 75 639 911 e-mail: info@deevanaplazakrabi.com www.deevanaplazakrabi.com

68

ห้องพัก Deluxe Room Premier Pool Access Deluxe Suite

Premier Room Famaily Room


โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท กระบี่ อ่าวนาง บีช

Holiday Inn Resort Krabi, Ao Nang Beach ฮอลิเดย์อินน์รีสอร์ทกระบี่ หาดอ่าวนาง เป็นรีสอร์ทที่ตั้งอยู่ในจังหวัดกระบี่ที่คุ้มค่าที่สุด ส�ำหรับการพักผ่อนเพื่อความสนุกสนานของท่านและครอบครัว ห้องพักสไตล์โมเดิร์นที่ มีความสะดวกสบายกับพร้อมระบียงกว้างขวางตรงสูส่ ระว่ายน�ำ ้ และดืม่ ด�ำ่ กับบรรยากาศ และทัศนียภาพของหาดอ่าวนาง เรารูใ้ จเด็กๆ ทีต่ อ้ งการวันหยุดพักผ่อน ด้วยการให้บริการ ของคิดส์คลับที่ออกแบบมาให้เหมือนโลกของเด็กพร้อมให้ความสนุกสนานมิรู้ลืม โดย ไม่มีค่าใช้จ่ายส�ำหรับแขกที่พักในรีสอร์ท เด็กสามารถสนุกสนานกับกิจกรรมทั้งในร่ม และกลางแจ้งด้วยความดูแลของทีมสันทนาการของเรา ใช้ระยะเวลาเพียง 5 นาที น�ำ ท่านไปสู่ท่าเรือ เพื่อไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ส�ำหรับกีฬาทางน�้ำ ตกปลา ด�ำน�้ำ ดูปลา กิจกรรมและสิ่งอำ�นวยความสะดวก ร้านอาหาร, 3 บาร์, สระว่ายน�้ำ, Gym, สระว่ายน�้ำเด็ก, คลับเด็ก, สปา

ห้องพัก 123 หมู่ 3 อ่าวนาง เมือง กระบี่ 81180

โทร: 66 (0) 75 810 888 แฟ็กซ์: 66 (0) 75 810 889 e-mail: info@holidayinnkrabi.com www.holidayinnresorts.com/krabi

Superior Room Penthouse Premier Garden View Kids Suite

Deluxe Room Pool Access Premier Pool View Family Suite

69


กิจกรรมและสิ่งอำ�นวยความสะดวก โทร: 66 (0)2 320 5500 e-mail: reservation@pimalai.com http://www.pimalai.com เลขที่ 99 หมู่ 5 หาดบากันเตียง เกาะลันตาใหญ่ จังหวัดกระบี่

70

พิมาลัยสปา PADI Diving Center กิจกรรมล่องเรือชมหมู่เกาะต่างๆ สะว่ายน�้ำแบบ Infinity Edge 2 สระ กิจกรรมกีฬาทางน�้ำเช่น แคนู เรือใบ สนามเทนนิส สปอร์ตคลับ

ห้องพัก

ดีลักซ์, เบย์ฟร้อนดีลักซ์, สวีท, บีชวิลล่า และ พูลวิลล่า


พิมาลัย รีสอร์ท แอนด์ สปา

Pimalai Resort & Spa

พื้นที่รวมของโรงแรม 200 ไร่ พร้อมชายหาดทอดยาวกว่า 900 เมตร การออกแบบและตกแต่งโรงแรม: สถาปัตยกรรมแบบไทย ร่วมสมัย (Southern Thai Contemporary) ให้กลมกลืนกับธรรมชาติ ให้มากที่สุด การแบ่งพื้นที่ใช้สอยของโรงแรมในส่วนพักอาศัยสระ ว่ายน�้ำ และ ห้องอาหาร: จ�ำนวนห้องพักทั้งหมด 121 ห้อง สระว่าย น�้ำขนาดใหญ่แบบ Infinity Edge 2 สระ ห้องอาหารทั้งหมด 4 ห้อง ห้องสมุด 2 ห้อง พร้อมบริการฟรีอินเทอร์เนทแบบไร้สาย กิจกรรม สันทนาการต่างๆ เช่น ห้องออกก�ำลังกาย สนามเทนนิส บีชคลับ พร้อมอุปกรณ์กีฬาทางน�้ำเช่นเรือใบ และ เรือแคนู ตลอดจนจักรยาน เสือภูเขา ห้ อ งพั ก ทั้ ง หมดและสไตล์ ก ารตกแต่ ง จ� ำ นวนห้ อ งพั ก ทั้งหมด 121 ห้อง 5 รูปแบบ ห้องพัก คือ ดีลักซ์, เบย์ฟร้อนดีลักซ์, สวีท, บีชวิลล่า และ พูลวิลล่า ทั้งหมดตกแต่งแบบสถาปัตยกรรม แบบไทยร่วมสมัย และงานไม้ที่ปราณีตบรรจง เพียบพร้อมด้วยสิ่ง อ�ำนวยความสะดวกต่างๆ ตามมาตรฐานโรงแรมห้าดาว ห้องพักที่แนะน�ำคือห้องพักแบบ พูลวิลล่า เนื่องจากมี ความเป็นส่วนตัว และวิวทะเลแบบเต็มตา พร้อมสระว่ายน�้ำระบบ น�้ำเกลือส่วนตัว และพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้นที่มากถึง 204 ตารางเมตร ส�ำหรับวิลล่าแบบหนึ่งห้องนอน

ส่วนบริการห้องอาหารและตกแต่ง: ห้องอาหารทั้งหมด 4 ห้อง 1.สไปซ์แอนด์ไรซ์ เสริฟอาหารไทยและนานาชาติ 2.รักทะเล บาร์บีคิวซีฟู๊ด โรแมนติกริมทะเล 3.บันยันทรี พูลไซด์ คาเฟ่ เสริฟ ฟิซ ซ่าจากเตาร้อนๆ พาสต้า และสลัดต่างๆ 4.เซเว่นซีส์ ร้านอาหารสุดหรู เจ้าของรางวัล Thailand Tatler Best Restaurant อยู่สูงกว่า 60 เมตรจาก ระดับน�้ำทะเล โอบล้อมด้วยวิวทะเลและภูเขาที่สวยงาม เสริฟอาหาร ฟิวชั่นผสานแบบยุโรปและเอเชีย Pimalai Spa ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน Luxury Spa Collection ของหนังสือ Conde Nast Johansens พิมาลัยสปามีเอกลักษณ์ ส่วนตัวและตกแต่ง ภายในบรรยากาศแบบสวนเมืองร้อน (Tropical Garden) ผ่ อ นคลายไปกั บ กลิ่ น หอมเย้ า ยวนจากน�้ ำ มั น สกั ด จาก ธรรมชาติ และแช่กายในอ่างจากุซซี่ แบบส่วนตัว ความโดดเด่นของโรงแรมคือ ความบริสุทธิ์ ของธรรมชาติ ที่รายล้อม บริการที่เป็นเลิศ และ อาหารรสชาติเยี่ยม และความค�ำนึง ถึงสิ่งแวดล้อมในการจัดการและอนุรักษ์ธรรมชาติให้คงอยู่สภาพเดิม ตลอดไป สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงที่น่าสนใจคือ จุดด�ำน�้ำตื้นที่ เกาะ รอก เกาะไหง ถ�้ำมรกต และจุดด�ำน�้ำลึกที่ เกาะห้า และ หินแดงหินม่วง ที่มีชื่อเสียงระดับโลก การเดินทางไปพักที่ Pimalai ใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมง 50 นาที จากสนามบินกระบี่ โดยบริการรถและเรือรับส่งของทางโรงแรม

71


จังหวัดพังงา จังหวัดพังงา เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ฝั่งตะวัน ตกของประเทศไทย จังหวัดพังงามีเนื้อที่ประมาณ 4,171 ตารางกิโลเมตร และมีพื้นที่ที่เป็นป่าชายเลนและป่าดงดิบ คิดเป็นร้อยละ 57 ของพืน้ ทีท่ งั้ หมด มีเกาะต่างๆ อยูใ่ นทะเล อันดามันมากถึง 155 เกาะ นับเป็นจังหวัดที่มีจ�ำนวนเกาะ มากที่สุดในประเทศไทย เป็นจังหวัดที่เต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวมากมาย ทั้ง บนบกและใต้น�้ำ โดยเฉพาะกลุ่มเกาะสวยงามที่วางตัวเรียง รายอยู่ในทะเลอันดามัน จนพังงาได้รับสมญานามว่าเป็น ดินแดนแห่งป่าเกาะ

หมู่เกาะสิมิลัน 72


หมู่เกาะสุรินทร์ โรงแรมเขาหลัก แอมเมอรัล บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา 74 เซ็นติโด้ เกรซแลนด์ เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์ สปา 76

เกาะตาชัย

หมู่เกาะสิมิลัน

เขาหลัก อ�ำเภอเมือง จังหวัดพังงา

เขาหลัก

อ่าวพังงา

อ่าวพังงา เกาะยาว 73


74


โรงแรมเขาหลัก แอมเมอรัล บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา โรงแรมเขาหลัก แอมเมอรัล บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา มีท�ำเลที่ต้ังอยู่ บนหาดเขาหลักที่เงียบสงบ มีความเป็นส่วนตัวรอบล้อมด้วยป่าฝนเขตร้อน เดินทางด้วยรถยนต์จากสนามบินนานาชาติภูเก็ตประมาณ 45 นาที ที่ตั้ง ของโรงแรมไม่ไกลจากท่าเรือทับละมุประมาณ 10 นาที ส�ำหรับผู้ที่ต้องการ เดินทางไปเที่ยวเกาสิมิลัน หรือเกาะตาชัย หรือจะไปเล่นกอล์ฟสนามกอล์ฟ ฐานทัพเรือพังงาแค่ 5 นาที ส่วนผูท้ ตี่ อ้ งการไปเล่นกอล์ฟทีส่ นามกอล์ฟแห่ง ใหม่ของจังหวัดพังงา สนามกอล์ฟกระทะทองใช้เวลาเดินทางแค่ 30 นาที เท่านั้น โรงแรมมีสระว่ายน�ำ้ กลางแจ้ง 2 สระ โดย 1 สระอยูต่ รงใจกลางโรงแรม ติดตั้งสไลเดอร์เหมาะส�ำหรับเด็กๆ อีก 1 สระอยู่ติดกับชายหาด ท่านจะ

Khaolak Emerald Beach Resort & Spa เพลิดเพลินกับการชมวิวทะเลอันดามัน โรงแรมยังมีบริการห้องอาหาร 2 ห้อง บีชคลับโอเชียนกริลล์และบาร์ ตั้งอยู่ติดชายหาดให้บริการอาหารนานาชาติ และอาหารทะลรวมถึงเครื่องดื่ม ในช่วงกลางวันและช่วงเย็น ท่านสามารถ ชมพระอาทิตย์ตกยามเย็น ห้องอาหารเทอร์เทิ้ล ให้บริการอาหารเช้า กลาง วันและเย็น โรงแรมยังให้บริการรูมเซอร์วิส 24 ชั่วโมง ด้านห้องพัก โรงแรมมีห้องพักประเภท ดีลักซ์ จ�ำนวน 54 ห้อง ห้อง พักประเภทแฟมิลี่ 198 ห้องเหมาะส�ำหรับครอบครัวพักด้วยกัน และห้องพัก ประเภทวิลล่า จ�ำนวน 18 หลัง นอกจากนี้โรงแรมเขาหลักแอมเมอรัล ยังให้ บริการห้องประชุม สัมมนา โดยห้องประชุมใหญ่สามารถจุได้ 180 คน (จัด แบบคลาสรูม) คิดคลับ สนามเด็กเล่นในร่ม ห้องฟิตเนส มินิมาร์ท

กิจกรรมและสิ่งอำ�นวยความสะดวก 7/10 หมู่ 2 บ้านเขาหลัก ตำ�บลลำ�แก่น อำ�เภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82210

โทร: 66 (0) 76 428 700 แฟ็กซ์: 66 (0) 76 428 729 e-mail: info@khaolakemeraldresort.com www.khaolakemeraldresort.com

สระว่ายน�้ำกลางแจ้ง, ห้องอาหารบีชคลับโอเชียนกริลล์ และบาร์, ห้องอาหารเทอร์เทิ้ล, รูมเซอร์วิส 24 ชั่วโมง

ห้องพัก ห้องพักประเภทดีลักซ์ จ�ำนวน 54 ห้อง ห้องพักประเภทแฟมิลี่ 198 ห้อง ห้องพักประเภทวิลล่า จ�ำนวน 18 หลัง

75


76


เซนทิโด้ เกรซแลนด์ เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์ สปา

SENTIDO Graceland Khao Lak Resort & Spa

เตรียมตัวให้พร้อม หลบหลีกจากเมืองอันแสนวุน่ วาย มุง่ หน้าสูค่ วาม เงียบสงบอย่างเป็นส่วนตัวท่ามกลางธรรมชาติเขียวขจีเคล้าคลอไปกับเสียง คลืน่ เบาๆ กันที่ Sentido Graceland Khao Lak ทีพ่ ร้อมต้อนรับนักเดินทางทุก ไลฟ์สไตล์อย่างอบอุ่น เพียงแค่ก้าวแรกที่เข้าไปก็พบกับส่วนล็อบบี้ที่โอ่โถ่ง ตั้งใจสร้างขึ้นให้คล้ายกับตัวท้องเรือของชาวไทยใหม่ หรือที่หลายคนรู้จัก ในฐานะชาวมอร์แกน โดยจะเน้นใช้ไม้สีนวลเป็นวัตถุหลักเพื่อให้กลมกลืน ไปกับธรรมชาติสขี ยี วรอบด้านในส่วนของห้องพักนัน้ มีให้เลือกหลายหลาย ไม่ว่าจะเป็นห้องแบบ Deluxe แบบ Premier และแบบ Moken Suite ซึ่ง สามารถเลือกรูปแบบ Pool View หรือ Pool Access ตามความพอใจ ส�ำหรับคู่รักทั้งหลายที่ต้องการเป็นส่วนตัวสุดๆ ก็ขอแนะน�ำวิลล่า สุดหรูที่มีทั้ง Garden Villa, Water Villa, และ Beach Front Villa ซึ่งไม่ว่า จะเป็นแบบห้องพัก หรือ วิลล่าก็ล้วนแล้วแต่พร้อมไปด้วยสิ่งอ�ำนวยความ

สะดวก รวมถึงการตกแต่งสไตล์มอร์แกนร่วมสมัยทีด่ กู ลมกลืนกับบรรยากาศ รอบด้าน รีสอร์ตมีบริการสันทนาการต่างๆ อย่างครบครัน เพื่อให้ลูกค้ารู้สึก เพลิดเพลินทุกขณะที่มาพักผ่อนที่นี่ เช่น Swimming Pools ,Fitness Centre, Tennis Court, Squash Court, Table Tennis, Bowling, Karaoke, Spa Centre, Kid’s Club และไม่ต้องออกไปหาความสนุกที่ไหน เพราะ Sentido Graceland Khao Lak มีทุกอย่างเพียบพร้อมบริการทุกความต้องการ นอกจากนี้ทางโรงแรมยังมีห้องอาหารที่หลากหลาย อาทิ ร้านอาหาร ปะการัง ซึ่งในมื้อดินเนอร์นั้นจะเปลี่ยนเมนูทุกคืนเพื่อให้ความหลากหลาย ห้องอาหารไทย Pla2 และ Oceano ห้องอาหารอิตาเลียนซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลกับ การชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกสุดโรแมนติก

กิจกรรมและสิ่งอำ�นวยความสะดวก สระว่ายน�้ำ, ฟิตเนส, สนามเทนนิส, สควอซ, ปิงปอง, โบว์ลิ่ง, ห้องคาราโอเกะ, สปา, คิดส์คลับ

30/7 ม.7 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82190

โทร: 66 (0) 76 584 150 e-mail: res.khaolak@sentidohotels.com www.gracelandkhaolak.com

ห้องพัก

ห้องพัก 3 รูปแบบ Deluxe Pool View/Access, Premier Pool View/Access, Moken Suite Pool View/Access Villa 3 รูปแบบ Garden Pool Villa, Water Pool Villa และ Beach Front 2 Bed room Pool Villa

77


จังหวัดภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ของประเทศไทย เป็นเกาะ ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีพื้นที่ 543.034 ตร.กม. อยู่ในมหาสมุทร อินเดีย จังหวัดที่ใกล้เคียงทางทิศเหนือ คือ จังหวัดพังงา ทางทิศตะวันออก คือ จังหวัดพังงาและจังหวัดกระบี่ ทั้งเกาะล้อมรอบด้วยมหาสมุทรอินเดีย และยังมีเกาะที่อยู่ในอาณาเขตของจังหวัดภูเก็ตทางทิศใต้และตะวันออก การเดินทางเข้าสู่ภูเก็ตนอกจากทางเรือแล้ว สามารถเดินทางโดยรถยนต์ ซึ่งมีเพียงเส้นทางเดียวผ่านทางจังหวัดพังงา โดยข้ามสะพานสารสินและ สะพานคูข่ นาน คือ สะพานท้าวเทพกระษัตรีและสะพานท้าวศรีสนุ ทร เพือ่ เข้าสู่ตัวจังหวัด และทางอากาศโดยมีท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตรองรับ ท่าอากาศยานนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะ

78


คริสตัล ไวลด์ รีสอร์ท พันวา ภูเก็ต ดีวาน่า ป่าตอง รีสอร์ท แอนด์ สปา ดีวาน่า พลาซ่า ภูเก็ต ป่าตอง เดอะวิลเลจ โคโคนัท ไอส์แลนด์ บีช รีสอร์ท โรงแรม เดอะ รอยัล พาราไดส์ แอนด์ สปา รามาด้า ภูเก็ต ดีวาน่า ไฮตั้น ลีลาวดี ภูเก็ต

80 82 83 84 86 88 89

อ�ำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

หาดป่าตอง จุดชมวิวสามอ่าว

หาดป่าตอง

จุดชมวิวสามอ่าว 79


80


คริสตัล ไวลด์ รีสอร์ท พันวา ภูเก็ต

Crystal Wild Resort Panwa Phuket

คริสตัล ไวลด์ รีสอร์ท พันวา ภูเก็ต อัญมณีเม็ดงามท่ามกลางขุนเขา พนาไพร เพลิดเพลินธรรมชาติ ชื่นชมทัศนียภาพของป่าชายเลนแสนงดงาม ณ แหลมพันวา เกาะภูเก็ต ทีๆ่ คุณจะได้ปลดปล่อยความวุน่ วายจากชีวติ สังคม เมือง หันหน้าเข้าสัมผัสกับธรรมชาติเพือ่ ชุบความมีชวี ติ ชีวาให้หวั ใจได้ชมุ่ ฉ�ำ่ อีกครั้ง ด้วยบรรยากาศสุดโรแมนติก ภายใต้การออกแบบตกแต่งห้องพักที่ เรียบง่ายในสไตล์ Modern Contemporary พร้อมทั้งมีโอกาสได้หย่อนกายลง ใน “Sea Blue Pool” สระว่ายน�้ำดีไซน์เลิศล�้ำที่มองเห็นท้องทะเลอ่าวฉลอง อันงดงาม ภายใต้คุณสมบัติและเอกลักษณ์อันโดดเด่นด้วยเทคโนโลยีระบบ Ionization Copper ที่ได้การรับรองว่ามีคุณสมบัติด้านวารีบ�ำบัด ปลอดสาร เคมี เกลือ หรือคลอรีน ลดอาการแพ้ของผิวหนัง กลิ่น และแบคทีเรียต่างๆ

ทางรีสอร์ทมีหอ้ งอาหารโกงกางทีค่ ดั สรรวัตถุดบิ อาหารและเครือ่ งดืม่ ชั้นเลิศไว้บริการแก่ลูกค้าอยู่เสมอ พร้อมเพลิดเพลินกับอาหารไทยแท้ที่ม่ันใจ ได้ว่าคุณจะได้ลิ้มรสและสัมผัสประสบการณ์อาหารแบบใหม่จากทั่วทุกมุม มองของโลก นอกจากนี้เราใช้วัตถุดิบอย่างอาหารทะเลที่หาได้ในท้องถิ่นและ ส่วนผสมตามฤดูกาล จึงมั่นใจได้ว่าอาหารทุกจานของเราสดใหม่ทุกวัน รวม ถึงห้องฟิตเนต มุมสันนทนาการ มุมไอที และแพ็คเกจท่องเที่ยวต่างๆ ไว้คอย บริการท่านอีกด้วย นอกจากนี้ คริสตัล ไวลด์ รีสอร์ท พันวา ภูเก็ต ยังอยู่ห่างจากตัวเมือง จังหวัดภูเก็ตเพียงแค่ 10 นาทีเท่านัน้ ส�ำหรับลูกค้าทีต่ อ้ งการเดินทางท่องเทีย่ ว ไปยังตัวเมือง ป่าตอง กะตะ กะรน และอื่นๆ ทางรีสอร์ทมีแท็กซี่ในราคาเป็น กันเองที่ซึ่งสามารถจองได้โดยตรงที่ล็อบบี้

กิจกรรมและสิ่งอำ�นวยความสะดวก

39/65 ถ.อ่าวยนต์-เขาขาด ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

โทร: 66 (0) 76 315 293 แฟ็กซ์: 66 (0) 76 315 297 e-mail: info@crystalwildresort.com www.crystalwildresort.com

บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบรนด์และไร้สาย, บริการปรึกษาด้านการท่องเที่ยว, รถรับ-ส่งจาก สนามบิน, ร้านขายของที่ระลึก, สระน�้ำธาราบ�ำบัด, สระว่ายน�้ำปลอดสารเคมีและคลอรีน, ศูนย์บริการ ธุรกิจ, ห้องอาบน�้ำแบบฝักบัว, ห้องออกก�ำลังกาย, บริการรถจักรยานยนต์เช่า, ห้องประชุม จัดเลี้ยง, บริการซักรีด, บริการรถยนต์เช่า, บริการทางการแพทย์ (โทรศัพท์), บริการจัดส่งพัสดุและจดหมาย

ห้องพัก

Garden View Deluxe Room, Superior Deluxe Room, Premium Deluxe Room, Family Deluxe Room

81


ดีวาน่า ป่าตอง รีสอร์ท แอนด์ สปา

Deevana Patong Resort & Spa ดีวาน่า ป่าตอง รีสอร์ท แอนด์ สปา มีห้องพักทั้งหมด 225 ห้อง ตั้งอยู่ใจกลางหาด ป่าตอง รีสอร์ทตกแต่งหรูหราสไตล์ไทยประยุกต์ ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ ซึ่งมีเนื้อที่ถึง 24 ไร่ ที่เงียบสงบร่มรื่น โอบล้อมด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ เหมาะส�ำหรับนัก เดินทางผู้ต้องการการพักผ่อนอย่างเต็มที่ ภายในโรงแรมมีสระว่ายน�้ำ 2 สระ พร้อมสิ่ง อ�ำนวยความสะดวกอื่นๆมากมาย ใกล้แหล่งช็อปปิ้ง และแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมมาเที่ยว กันในยามค�่ำคืน

กิจกรรมและสิ่งอำ�นวยความสะดวก 43/2 ถ.ราษฎร์อุทิศ 200 ปี หาดป่าตอง ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต, 83150

โทร: 66 (0) 76 341 414-5 66 (0) 76 341 705 แฟ็กซ์: 66 (0) 76 341 706 e-mail: info@deevanapatong.com www.deevanapatong.com

82

ร้านอาหาร ฟรี wifi สปา

สระว่ายน�้ำ รถรับ - ส่งสนามบิน

ห้องพัก

Superior Garden Room Deluxe Room Deluxe with Jacuzzi Junior Suite Junior Suite with Jacuzzi


ดีวาน่า พลาซ่า ภูเก็ต ป่าตอง

Deevana Plaza Phuket Patong

ดีวาน่า พลาซ่า ภูเก็ต ป่าตอง ตั้งอยู่ใกล้หาดป่าตอง แหล่งช็อปปิ้ง ศูนย์กลางไนท์ไลฟ์ รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ พักหรูในห้องโมเดิร์นร่วมสมัย ทั้งหมด 249 ห้อง ตกแต่งแบบง่ายๆ ไม่รุงรังในกลิ่นอายเอเชี่ยน นอกจากนี้ยังพร้อมไปด้วยระเบียงส่วน ตัว อ่างอาบน�้ำ พร้อมสิ่งอ�ำนวยความสะดวกครบครันพร้อมกับบริการระดับวีไอพีใน ทุกวินาทีที่เข้าพัก สระว่ายน�้ำกลางแจ้งขนาดใหญ่ ห้องฟิตเนสที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง ทรีทเมนต์บ�ำบัดจาก Orientala Wellness Spa รวมทั้งหลากหลายต�ำรับความอร่อยจาก Phuket Café, The Lounge, Sun Bar และ Rooftop Terrace

กิจกรรมและสิ่งอำ�นวยความสะดวก ฟรี Wifi, สระว่ายน�้ำ, ฟิตเนสเซ็นเตอร์, สปา, ร้านอาหาร, บาร์, รูมเซอร์วิส, คิดส์คลับ, ที่จอดรถ, ห้องประชุมสัมนา 239/14 ถนนราชอุทิศ 200 ปี ป่าตอง ภูเก็ต 83150 ประเทศไทย

โทร: 66 (0) 76 302 100 แฟ็กซ์: 66 (0) 76 302 111 e-mail: info@deevanaplazaphuket.com www.deevanaplazaphuket.com

ห้องพัก Deluxe Room Premier Pool Access Deluxe Suite

Premier Room Family Room

83


84


เดอะวิลเลจ โคโคนัท ไอส์แลนด์ บีช รีสอร์ท

The Village Coconut Island Beach Resort

เดอะวิลเลจ โคโคนัท ไอส์แลนด์ บีช รีสอร์ท เป็นรีสอร์ทอันหรูหรา พร้อมชายหาดส่วนตัวอันเงียบสงบตัง้ อยูบ่ นเกาะมะพร้าวจังหวัดภูเก็ต ให้บริการวิลล่าหลายรูปแบบ ห้องสวีทซึ่งมีจากุซซี่ส่วนตัว หรือวิลล่า ขนาดกว้างขวางพร้อมสระว่ายน�้ำส่วนตัวภายในวิลล่า ตกแต่งด้วย เฟอร์นิเจอร์อันทันสมัย และห้องครัวพร้อมอุปกรณ์ครบครัน บริการ กิจกรรมทางบกและทางน�้ำมากมาย เช่น จักรยาน เรือคายัก เรือใบ

สปา ฟิตเนสเซ็นเตอร์ สนามเทนนิสและห้องอาหารริมชายหาด ห้อง อาหารสไตน์อิตาเลี่ยน และห้องอาหารญี่ปุ่น เดอะวิลเลจ โคโคนัท ไอส์ แลนด์ บีชรีสอร์ท ตั้งอยู่ห่างจากสนามบินนานาชาติภูเก็ตประมาณ 30 นาที มีบริการเรือโดยสาร รับ –ส่ง จากท่าเรือรอยัลภูเก็ตมารีน่า ตลอด 24 ชั่วโมง เพียง 15 นาที

กิจกรรมและสิ่งอำ�นวยความสะดวก

51/7 Moo 6, Coconut Island, Koh Kaew, Muang, Phuket 83200.

โทร: 66 (0) 76 352 144 มือถือ: 66 (0) 89 866 3701 66 (0) 81 326 2703 e-mail: res@thevillage-coconutisland.com www.thevillage-coconutisland.com

จักรยาน เรือใบ ฟิตเนส ห้องประชุม

เรือคายัก สปา สนามเทนนิส จัดงานแต่งงาน

ห้องพัก ห้องวิลล่าส่วนตัว ห้องสวีทซึ่งมีจากุซซี่ส่วนตัว

85


86


โรงแรม เดอะ รอยัล พาราไดส์ แอนด์ สปา

The Royal Paradise Hotel & Spa

โรงแรมที่เหมาะส�ำหรับการพักผ่อนบริเวณหาดป่าตอง เพียบพร้อม ด้วยบริการชั้นยอดแบบไทยๆ สุดคุ้มค่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และการรับรองจากมูลนิธิใบไม้ เขียว (Green Leaf Foundation) ตั้งแต่ปี 2546 อยู่ใกล้หาดป่าตอง และใช้เวลาเดินเพียง 5 นาทีก็ถึงแหล่งจับจ่ายซื้อของอย่างห้างสรรพ สินค้าจังซีลอน แหล่งรวมนักท่องเที่ยวอย่างถนนบางลา ผับ บาร์

และชายหาด ดื่มด�่ำทิวทัศน์แสนประทับใจของทะเลอันดามัน ที่มีอ่าว โค้งเว้าและเกาะแก่งต่างๆ จากระเบียงห้องพักที่เรียกว่าตึก “พาราไดส์ วิง” สูง 25 ชั้น ซึ่งประกอบด้วยห้องพัก 248 ห้อง และตึก “รอยัลวิง” สูง 7 ชั้น มีห้องพัก 102 ห้อง ห้องพักทุกห้อง ประดับประดาตกแต่ง แบบไทยๆ ร่วมสมัย พร้อมด้วยสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในห้องครบ ครัน

กิจกรรมและสิ่งอำ�นวยความสะดวก

135/23,123/15-16 Rat-U-Thit 200 Pee Road, Patong Beach, Kathu, Phuket 83150, Thailand

โทร: 66 (0) 76 340 666 แฟ็กซ์: 66 (0) 76 340 565 e-mail: sales@royalparadise.com www.royalparadise.com

อินเตอร์เน็ต, โทรสาร, ห้องจัดเลี้ยง, ห้องประชุม, เคาน์เตอร์ ท่องเที่ยวและการขนส่ง, พี่เลี้ยงเด็ก, แลกเปลี่ยนเงินตรา (24 ชม.), ไปรษณีย์, ซักรีด, ตู้นิรภัย, บริการรูมเซอร์วิส (24 ชม.), คลินิก, ที่จอดรถฟรี, รถรับส่งจากโรงแรมไปยังหาดป่าตอง

ห้องพัก

พาราไดส์วิง, ห้องซูพีเรีย, ห้องเดอลักซ์, ห้องพรีเมียร์เดอลักซ์, ห้องมินิสวีท, ห้องจูเนียร์สวีท, ห้องพาราไดส์ สวีท, ห้องพาราไดส์ เอ็กเซ็กคูทีฟสวีท, รอยัลวิง

87


รามาด้า ภูเก็ต ดีวาน่า

Ramada Phuket Deevana

รามาด้า ภูเก็ต ดีวาน่า ตั้งอยู่ที่ใจกลางหาดป่าตอง ด้วยแรงบันดาลใจจากความชอบ และ ความหมายที่ดีของช้าง ที่น�ำมาออกแบบให้เป็นเอกลักษณ์ และตกแต่งทั่วทั้งโรงแรมให้ ผู้มาเยือนได้มีรอยยิ้มให้กับผู้มาเยือน ไม่ว่าจะเป็นล็อบบี้ ห้องอาหาร ห้องพัก และสระว่ายน�้ำ ซึ่งการออกแบบนั้นจะผสมผสานไปกับการออกแบบร่วมสมัย ให้มีสีสันสดใส ห้องพักทั้ง 206 ห้อง ยังได้รับการตกแต่งให้ทันสมัย และหรูหรา มี 3 ประเภทได้แก่ Deluxe, Premier และ Junior Suite ซึ่งห้อง Junior Suite จะเพิ่มความพิเศษด้วยการมีอ่างจากุชชี่ส่วนตัวในห้องพัก ทุกห้องพักมีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกครบครัน Ramada Phuket Deevana ยังมีบริการต่างๆ อาทิ เช่น ห้องอาหาร The Café เสิร์ฟอาหารไทยและนานาชาติ , Pool Deck และ Orientala Wellness Spa ให้คุณได้ผ่อนคลาย

กิจกรรมและสิ่งอำ�นวยความสะดวก 45/1 ถ.ราชฎร์อุทิศ 200 ปี หาดป่าตอง กะทู้ ภูเก็ต 83150

โทร: 66 (0) 76 207 500 แฟ็กซ์: 66 (0) 76 207 599 e-mail: info@ramadaphuketdeevana.com www.ramadaphuketdeevana.com

88

ร้านอาหาร สปา คิดส์คลับ ฟรี wifi

สระว่ายน�้ำ ฟิสเนส ห้องประชุมสัมนา

Deluxe Junior Suite

Premier

ห้องพัก


ไฮตั้น ลีลาวดี ภูเก็ต

Hyton Leelavadee Phuket

บูติกรีสอร์ทบนหาดป่าตอง ภูเก็ต ส�ำหรับการพักผ่อนอย่างเป็นส่วนตัว เพียงไม่กี่ก้าวจาก ชายหาดสีขาว และท้องทะเลอันสวยงามของหาดป่าตอง ใกล้สถานบันเทิง ตลาดกลางคืน และแหล่งช็อปปิ้งชื่อดังของภูเก็ต มีห้องพักไว้คอยบริการจ�ำนวน 92 ห้อง และบังกะโล วิลล่า 6 หลัง ที่รายล้อมด้วยสวนสวยแมกไม้เขียวขจี และสระว่ายน�้ำขนาดใหญ่กลางรีสอร์ท ทุกห้องพักมีระเบียงหันหน้าสู่สระว่ายน�้ำ จากุชชี่ และสนามหญ้า เพียบพร้อมด้วยสิ่งอ�ำนวย ความสะดวก ห้องอาหารนานาชาติ อาหารทะเลสด บาร์ริมสระว่ายน�้ำ รถเช่า ห้องฟิตเนส ซาวน่า และ Internet WIFI

กิจกรรมและสิ่งอำ�นวยความสะดวก บาร์บีคิวปาร์ตี้ ว่ายน�้ำ นอนอาบแดด เดินเล่นชายหาด ด�ำน�้ำ เจ็ทสกี ช็อปปิ้ง ชิมอาหารพื้นเมืองภูเก็ต 8 ถนนประชานุเคราะห์ หาดป่าตอง อำ�เภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

โทร: 66 (0) 76 292 091-2 e-mail: info@hytonleelavadee.com www.hytonleelavadee.com

ห้องพัก มี 5 ประเภท Superior Room Junior Suite และ Deluxe Cottage

Deluxe Room Cottage

89


ดัชนี

เชี ยงใหม่

โทรศัพท์ : 053 699 870 reservation-khaoyai@escape-hotel.com อี เ มล์ : seb@reveriesiam.com เว็ บไซต์ : www.escape-hotel.com/khaoyai • ภัตตาคาร เลอ คริสตัล เชียงใหม่ เว็ บ ไซต์ :www.ReverieSiam.com 4/2 ถ.สายปาตัน เลียบแม่น�้ำปิง ต.ปาตัน อ.เมือง เกาะช้ าง จ.เชียงใหม่ 50300 เชี ย งราย • เดอะชิลล์ เกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา โทรศัพท์ : 053 872 890 - 1 • คาทิ ล ิ ย า เม้ า เท่ น รี ส อร์ ท แอนด์ ส ปา 19/21 ม.4 หาดไก่แบ้ อ. เกาะช้าง จ.ตราด 23170 อีเมล์ : info@lecrystalrestaurant.com 388/1 ม. 4 ต.ป่ า ซาง อ.แม่ จ ั น จ. เชี ย งราย 57110  โทรศัพท์ 039 552 555 เว็ บไซต์ : www.lecrystalrestaurant.com โทรศัพท์ : 053 603 000 อีเมล์ :Chill@thechillkohchang.com • ซีมอเชียงใหม่ อีเมล์ : info@kaitliya.com เว็ บไซต์ : www.thechillresort.com 6 ม. 2 โทรคมนาคม ซอย 1 ต. ช้างเผือก อ. เมือง เว็บไซต์ : www.katiliya.com • เนสท์ เซนส์ รีสอร์ท จ. เชี่ยงใหม่ 50300 • ภู ใ จใส เมาน์ เ ท็ น รี ส อร์ ท แอนด์ ส ปา 188 ม. 1 ต.เกาะช้ า งใต้ อ. เกาะช้ า ง จ.ตราด 23170 โทรศัพท์ : 080 081 0226 142 ม. 8 บ้ า นแม่ ส ลองนอก ต.ศรี ค ้ � ำ อ.แม่ จ ั น โทรศั พ ท์ 039 510 925 อีเมล์ :rsvn@cmorhotel.com จ.เชียงราย 57110 อีเมล์ :Contact@nestsenseresort.com เว็ บ ไซต์ :www.cmorhotel.com โทรศัพท์ : 053 910 500 เว็ บ ไซต์ : www.nestsenseresort.com • ดวงตะวัน เชียงใหม่ อีเมล์ : contact@phu-chaisai.com • ปานวิมาน รีสอร์ท เกาะช้าง 132 ถ.ลอยเคราะห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 เว็ บไซต์ : www.phu-chaisai.com 8/15 ม.4 หาดคลองพร้าว อ.เกาะช้าง จ.ตราด 23170 โทรศัพท์ : 053 905 000 โทรศัพท์ : 039 619 040 - 5 เขาใหญ่ อีเมล์ : dtw@dtw.co.th อี เ มล์ : revn_kohcanag@panviman.com เว็ บไซต์ : www.duangtawanhotelchiangmai.com • คาเซ้นต้า บาย ทอสกานา วัลเล่ เว็ บ ไซต์ : www.panviman.com 303 หมู่บ้านเลือดไทย ม. 9 ต.หมูสี อ. ปากช่อง จ. • เดอะบาลโคนี่ เชียงใหม่ วิลเลจ นครราชสีมา 30130 • ทรานควิลิตี้ เบย์ เรสซิเดนซ์ 12 หมู่ 5 ต�ำบลฟ้าฮ่าม อ�ำเภอเมือง จ.เชียงใหม่ โทรศั พ ท์   : 044 756 555 119 ม. 1 กิง่ อ.เกาะช้างใต้, อ.เกาะช้าง จ.ตราด 23170 50000 อี เ มล์ : fo@toscanavalley.com โทรศัพท์ : 039 558 200 โทรศัพท์ : 053 241 678 เว็ บ ไซต์ : www.toscanavalley.com อี เ มล์ : mgnt@tranquilitybayresidence.com อีเมล์ : reservation@balconyvillage.com เว็ บไซต์ : www.tranquilitybayresidence.com เว็ บ ไซต์ : www.balconyvillage.com • ทาวแสควร์สวีท บาย ทอสกานา วัลเล่ 303 หมู่บ้านเลือดไทย ม. 9 ต.หมูสี อ. ปากช่อง จ. พั ทยา • ปานวิมาน เชียงใหม่ สปา รีสอร์ท นครราชสี ม า 30130 197/2 ม. 1 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 • วู๊ดแลนด์ สวีท เซอร์วิส เรสซิเดนท์ โทรศัพท์ : 044 756 555 โทรศัพท์ : 053 795 405 172/3 ม.5 ซ.พัทยา-นาเกลือ 22 ต. นาเกลือ อีเมล์ : fo@toscanavalley.com อีเมล์ : revn_chiangmai@panviman.com อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 เว็ บไซต์ : www.toscanavalley.com เว็ บ ไซต์ : www.panviman.com โทรศัพท์ : 038 052 299 • ภู ค � ำ หอม อี เ มล์ : booking@woodlandssuites.com • วู๊ดฟิลด์ รีสอร์ท เชียงใหม่ 28 หมู่22 ต.วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา 30130 เว็ บไซต์ : www.woodlandssuites.com 104 / 15 ม.6 ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทรศั พ ท์   : 044 760 444 50000 • เวย์ โฮเทล อีเมล์ : info@phukumhom.com โทรศัพท์ : 053 140 088 555/86 ม.5 ถ.นาเกลื อ อ.บางละมุ ง จ.ชลบุ ร ี 20150 เว็ บไซต์ : www.phukumhom.com อีเมล์ : info@woodfieldresort.com โทรศัพท์ : 038 226 300 8 เว็ บ ไซต์ : www.woodfieldresort.com • ภู ว นาลี รี ส อร์ ท อี เ มล์ : rsvn@way-hotel.com 125 หมู ่ 2 ถนนธนะรั ช ต์ ต.หมู ส ี อ.ปากช่ อ ง เว็ บ ไซต์ : www.way-hotel.com • ศาลา ล้านนา จ.นครราชสี ม า 30130 37,49 ถ.เจริญราษฎร์ ต.วัดเกต อ.เมือง กรุ งเทพ โทรศัพท์ : 044 297 111 จ.เชียงใหม่ 50000 อีเมล์ : phuwanaleeresort@hotmail.com • เดอะแกรนด์สาทร โทรศัพท์ : 053 242 588 เว็ บ ไซต์ : www.phuwanalee.com 88 ถ.จรั ส เวี ย ง แขวงสี ล ม เขตบางรั ก กทม. 10500 อีเมล์ : info@salalanna.com โทรศั พ ท์ : 02 630 7006 เว็ บไซต์ : www.salalanna.com • เอสเคป เขาใหญ่ อีเมล์ : info@grandsathorn.com 329 ถ.ผ่ า นศึ ก -กุ ด คล้ า ต. พญาเย็ น อ. ปากช่อง เว็ บ ไซต์ : www.grandsathorn.com แม่ ฮ ่ อ งสอน จ.นครราชสีมา 30130 • ริเวอรี่ สยาม รีสอร์ท ปาย โทรศัพท์ 044 756 669 • บางกอก ทรีเฮ้าส์ 476 หมู่ 8 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130 อีเมล์ : information@escape-hotel.com, 60 ม.1 ถ.เพชรหึงษ์ ต.บางน�้ำผึ้ง อ.พระประแดง

90


จ.สมุทรปราการ 10130 ธานี 84330 เว็ บไซต์ : www.gracelandkhaolak.com โทรศัพท์ : 082 995 1150 โทรศัพท์ :077 921 680 ภู เก็ต อีเมล์ : stay@bangkoktreehouse.com อีเมล์ : info@grandhillresidence.com เว็ บไซต์ : www.bangkoktreehouse.com เว็ บไซต์ : www.grandhillresidence.com • คริสตัลไวลด์ รีสอร์ท พันวา ภูเก็ต 39/65 ถ.อ่ า วยนต์ เขาขาด ต.วิ ช ิ ต อ.เมื อ ง จ.ภู เ ก็ต • อินเพลส • ปานวิมาน รีสอร์ท เกาะพงัน 83000 555 / 55 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน ส�ำเหร่ ธนบุรี 22/1 ม.5 หาดท้องนายปานน้อย ต.บ้านใต้ โทรศัพท์ : 076 315 293 กรุงเทพ 10600 อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280 อี เ มล์ : info@crystalwildresort.com โทรศัพท์ : 02 468 333 โทรศัพท์ : 077 445 101 - 9 เว็ บไซต์ : www.crystalwildresort.com อีเมล์ :info@intplacehotel.com อีเมล์ : revn_kohphangan@panviman.com เว็ บไซต์ : www.intplacehotel.com เว็ บไซต์ : www.panviman.com • ดีวาน่า ป่าตอง รีสอร์ท แอนด์สปา 43/2 ถ.ราษฎร์ อ ุ ท ิ ศ 200 ปี หาดป่ า ตอง ต.ป่ า ตอง • มูนซูน สมุย กาญจนบุ รี อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150 12/2 เกาะสมุ ย ต. แม่ น ้ � ำ อ.เกาะสมุ ย จ. • ผิ้งหวานรีสอร์ท โทรศั พ ท์ : 076 341 414 5 สุราษฎร์ธานี 84330 123/3 ม.3 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 อีเมล์ : info@deevanapatong.com โทรศั พ ท์ : 080 081 0226 โทรศัพท์ : 034 634 295 300 เว็ บ ไซต์ : www.deevanapatong.com อีเมล์ : reservation@monsoon-samui.com อีเมล์ : pw@pungwaanriverkwai.com เว็ บไซต์ :www.monsoon-samui.com • ดีวาน่า พลาซ่า ภูเก็ต ป่าตอง เว็ บไซต์ : www.pungwaanriverkwai.com 239/14 ถ.ราษฎร์ อ ุ ท ิ ศ 200 ปี หาดป่ า ตอง ต.ป่ า กระบี่ • ผิ้งหวานรีสอร์ทแอนด์สปา ตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150 72/1 ม. 2 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 • ดิวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง โทรศัพท์ : 076 302 100 โทรศัพท์ : 034 625 270 - 3 186 ม.3 อ่าวนางซอย 8 หาดอ่าวนาง อ.เมือง อีเมล์ : info@deevanaplazaphuket.com อีเมล์ : pw@pungwaanriverkwai.com จ.กระบี่ 81180 เว็ บไซต์ : www.deevanaplazaphuket.com เว็ บ ไซต์ : www.pungwaanriverkwai.com โทรศั พ ท์ : 075 639 999 • เดอะ วิลเลจ โคโคนัท ไอส์แลนด์ บีช รีสอร์ท อีเมล์ : info@deevanaplazakrabi.com 51/7 ม.6 เกาะมะพร้าว ต.เกาะแก้ว อ.เมือง ชะอ� ำ / หั ว หิ น เว็ บไซต์ : www.deevanaplazakrabi.com จ.ภูเก็ต 83200 • บ้านอิสระรีสอร์ท • ฮอลิ เ ดย์ อ ิ น กระบี ่ โทรศั พ ท์ : 076 352 144 39/401 ซ.หัวหิน 102 ถ.สายปากทวาร 123 ม. 3 อ่าวนาง อ.เมือง จ. กระบี่ 81000 อีเมล์ : res@thevillage-coconutisland.com ต.หนองแก อ.หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศั พ ท์ : 075 6810 888 เว็ บไซต์ :www.thevillage-coconutisland.com โทรศัพท์ : 032 526 511 อี เ มล์ : info@holidayinnresorts.com/krabi อีเมล์ : baanissararesort@hotmail.com • เดอะรอยัล พาราไดซ์ โฮเต็ล แอนด์ สปา เว็ บไซต์ : www.holidayinnresorts.com/krabi เว็ บ ไซต์ : www.baanissararesorthuahin.com 135/23ม123/15-16 ถ.ราษฎร์อุทิศ 200 ปี หาดป่า • พิ ม าลั ย รี ส อร์ ท แอนด์ ส ปา ตอง ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150 • บีชการ์เด้นโฮเทล ชะอ�ำ 99 ม.5 หาดบากั น เตี ย ง อ.เกาะลั น ตาใหญ่ โทรศั พ ท์ : 076 340 666 949/21 ต.ชะอ�ำ อ.ชะอ�ำ จ.เพชรบุรี 76120 จ.กระบี่ 81150 อีเมล์ : sales@royalparadise.com โทรศัพท์ : 032 508 234 - 9 โทรศั พ ท์ : 02 320 5500 เว็ บ ไซต์ : www.royalparadise.com อีเมล์ : reservation@beachgardenchaam.net อีเมล์ : reservation@pimalai.com เว็บไซต์ : www.facebook.com/beachgardenho• รามาด้า ภูเก็ต ดีวาน่า เว็ บไซต์ : www.pimalai.com telhuahinchaam 45/1 ถ.ราษฎร์ อ ุ ท ิ ศ 200 ปี หาดป่ า ตอง ต.ป่ า ตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150 พั งงา • เอสเคป หัวหิน โทรศั พ ท์ : 076 207 500 25/2 ถ.เพชรเกษม อ�ำเภอหัวหิน จังหวัด • เขาหลัก เอมเมอรัลด์ บีช รีสอร์ทแอนด์ สปา อีเมล์ : info@ramadaphuketdeevana.com ประจวบคีรีขันธ์ 77110 7/10 ม. 2 บ้านเขาหลัก ต.ล�ำแก่น อ.ท้ายเหมือง เว็ บไซต์ : www.ramadaphuketdeevana.com โทรศัพท์ :032 653 456 จ.พังงา 82210 อีเมล์ : information@escape-hotel.com, โทรศัพท์ : 076 428 700 • ไฮตัน ลีลาวดี reservation-huahin@escape-hotel.com อีเมล์ : info@khaolakemeraldresort.com 8 ถ.ประชานุเคราะห์ หาดป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต เว็ บไซต์ : www.escape-hotel.com/huahin เว็ บไซต์ : www.khaolakemeraldresort.com 83150 โทรศั พ ท์ : 076 292 091 2 • เซนดิโด้ เกรซแลนด์ เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะสมุ ย / เกาะพงัน อีเมล์ : info@hytonleelavadee.com 307 ม.7 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82190 • แกรนด์ฮิลล์ เว็ บ ไซต์ : www.hytonleelavadee.com พท์ : 076 584 150 58 / 9 ม.4, ซ. 7 ต.แม่น�้ำ อ. เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ โทรศั อีเมล์ : res.khaolak@sentidohotels.com

91


้ ้ ผึง-หวาน รีสอร ์ท สูด ่ ินแดนแห่งขุนเขา และสายน� ำแห่ งผืนป่ าภาค ตะวันตกของประเทศไทย สร ้างสรรค ์สถานที่เพื่อการพักผ่อนในวันหยุด ่ ้ ่อันกว ้าง ของท่าน ริมแม่น�้ำแควน้อยอันลือชือแห่ งกาญจนบุรี บนพืนที ขวาง ครอบคลุมอาณาบริเวณถึง 300 ไร่ ประกอบไปด ้วยห ้องพัก และ

กิจกรรมต่างๆ เพื่อความสุข สนุ กสนานของท่าน อยูห ่ า่ งจากกรุงเทพฯ เพียง 190 กิโลเมตร และห่างจากตัวเมืองกาญจนบุรีเพียง 55 กิโลเมตร ่ ไม่วา่ ท่านจะต ้องการสิงใดเป็ นพิเศษ เรายินดีตอบสนองความต ้องการของ ท่าน เพราะทุกท่านคือคนพิเศษของเรา

ผึ้ง-หวาน รีสอร์ท 123/3 หมู่ 3 ต�ำบลท่าเสา อ�ำเภอไทรโยค กาญจนบุ รี 71150 โทร : (034) 634 295-300, เบอร์โทรส�ำรอง : 081-841-3504, แฟ็ กซ์ : (034) 634 302

้ ้ ผึง-หวาน รีสอร ์ท แอนด ์ สปา รีสอร ์ทสวยริมฝั่งแม่น�ำแควใหญ่ ้ ห่างจากสะพานข ้ามแม่น�ำแควเพียง 2 กิโลเมตร ขับรถสบายๆ จาก กรุงเทพฯ ด ้วยระยะทางเพียง 150 กิโลเมตร หรือโดยสารรถประจ�ำทาง

หรื อโดยรถไฟ ก็ ส ะดวกสบายไม่ แ พ ก ้ น ั โดดเด่ น ด ว้ ยอาหารเพื่ อ สุขภาพ บริการสปา และโปรแกรมนวดเพื่อบ�ำบัดและความงาม โดย พนักงานที่ช�ำนาญการและผลิตภัณฑ ์ที่ได ้มาตรฐาน

ผึ้ง-หวาน รีสอร์ท แอนด์ สปา72/1 หมู่ 2 ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุ รี จ.กาญจนบุ รี 71000 โทร : (034) 625 270-3, แฟ็ กซ์ : (034) 515 830, เบอร์มือถือ : 081-196-8078

ส�ำนักงานกรุ งเทพ

6/10 ซอยอารีย์ 5 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพฯ 10400 โทร : (02) 278 0878, แฟ็ กซ์ : (02) 278 5060, เว็บไซต์ : http://www.pungwaanriverkwai.com, อีเมลล์ : pw@pungwaanriverkwai.com


Monsoon Hideway Villas Samui วิลล่าตั้งอยู่มุมสงบทางตอนเหนือของเกาะสมุย มองเห็นวิวเกาะพะงัน มีวิลล่าไว้บริการบริเวณด้านหน้าหาด • Ocean View • Garden View และวิลล่าสําหรับทั้งครอบครัว เดินเพียง 5 นาที ถึงชายหาด

8/5 moo 5, Ban Tai, Maenum, Koh Samui, Surat Thani, 84330 Thailand Call us +66 (0) 80 081 0226 E-mail : reservation@monsoon-samui.com

www.monsoon-samui.com

เที่ยวไทย Chic and Chill  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you