Page 1

You learn, we support

Leer- en Innovatiecentrum Missie en Doelen

Innoveren

Factsheet 2009

Leren

15 onderwijsvernieuwingsprojecten

1,4 miljoen bezoekers in Xplora

Wij werken actief aan een

uitgevoerd met academies

4200 boeken, 630 abonne menten en 31

inspirere nde leer- en

6 kwaliteitsprojecten uitgevoerd bij

databanken in collectie opgenomen voor

werkomgeving waarin

academie s

een bedrag van € 0,5 miljoen

docenten, studenten en

5 grassrootsprojecten uitgevoerd met

148.000 keer materialen uitgeleend

beroepsbeoefenaren elkaar

docenten

98 rondleidingen verzorgd in Xplora

‘ontmoeten’ in innovatieve

9 MJB proje cten ondersteund

192 instructies Xplora verzorgd

onderwijslee rproce ssen.

Ontwikkeling 3 A D-programma’s

2,2 miljoen bezoekers , 15.000 digitale

ondersteund

portfolio’s en 1,8 miljoen documenten in

Als unieke combinatie van

Invoe ring peertutoring en -mentoring

Blackboard

teams, bestaande uit

bij 6 academies ondersteund

Online trainingen taalvaardigheid en MS

inhoudelijke specialisten en

25 videoproducties gemaakt met

office geleverd aan studenten van 4

hoogwaardige voorzieningen:

academie s

resp. 7 academies en alle medewerkers

1.Adviseren wij Avans

EVC-centrum in de markt gezet

Scripties studenten 14 acade mies

Hogeschool over re levante ontwikkelingen.

gepubliceerd via HBO-kennisbank

Excelleren

Minor Kwaliteit, risico’s en kansen

2.Stimuleren en begeleiden wij

Onderwijsdag en 13 SpotLICht-

innovatie s in leren en

bijeenkomsten verzorgd voor alle

onderwijs.

docenten en medewerkers

3.Promoten wij exce llentie in

8 studiedagen voor academies

18 decision room sessies georganiseerd

leren en onderwijs.

georganiseerd

8 adviestrajecten organisatie-

4.Bouwen wij aan een

Voor 180 docenten didactische training

ontwikkeling bij academies uitgevoerd

krachtige leer- en

verzorgd

13 accreditatietrajecten verzorgd

werkomgeving.

Vragen van 100 docenten beantwoord

2 aanvragen nieuwe opleidingen

in twee proeflokalen

ondersteund

16 overige trainingen verzorgd voor

5 proefvisitaties uitgevoerd

Het LIC draagt zorg voor een

docenten

21 onderzoeken uitgevoerd waaronder

geïntegreerde leeromgeving :

79 work shops informatievaardigheden

studenttevredenheidsonderzoek

de fysieke omgeving Xplora en

verzorgd

Motivatiebepalende factoren studenten

de virtuele omgeving

Buitenlandse gasten ontvangen uit

in kaart gebracht

Blackboard

Denemarken, Engeland, Finland,

Coördinatie accreditatie, onderwijs- en

België, Ind onesië, VS, Rusland, Ghana

examenregelingen en minors verzorgd

en Italië

48 (inter)nationale congressen en

Vele gasten ontvangen van andere

netwerkbijeenk omsten bezocht en 12

Nederlandse hogescholen,

keer een externe presentatie verzorgd

universiteiten en bedrijven

10 thema’s aangereikt voor bestuurlijke

uitgevoerd

Adviseren

agenda Avans Hogeschool in 2010

Pos tbu s 90.116 B red a , Tel. 076-5250500 http: //lic .av ans .nl

Leer- en Innovatiecentrum : factsheet 2009  

Behaalde resultaten van het Leer-en Innovatiecentrum (LIC) van Avans Hogeschool in 2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you