Samenvatting wederkerigheid in windparkontwikkeling

Page 1

samenvatting masterscriptie

Wederkerigheid in windparkontwikkeling een toegepaste en theoretische benadering Bij de planning van een nieuw windpark ervaren windparkontwikkelaars en omwonenden vaak belangenconflicten, wat het bereiken van een acceptabele en aanvaardbare uitkomst moeilijk maakt. Het opbouwen van positieve persoonlijke contacten kan de kans op het bereiken van een aanvaardbare uitkomst vergroten. In de studie 'wederkerigheid in windparkontwikkeling' is gekeken hoe de relatie tussen omwonenden en ontwikkelaars ontstaat en hoe deze relatie een effect heeft op procesparticipatie. Betekenisvolle procesparticipatie lijkt niet mogelijk zonder positieve wederkerige persoonlijke contacten. Dat betekent wel dat zowel omwonenden als ontwikkelaars zich kwetsbaar moeten durven opstellen.

Wederkerigheid essentieel voor start relatie Uit de studie blijkt dat wederkerigheid essentieel is in de start van de relatie tussen omwonenden en ontwikkelaars want het kan leiden tot open communicatie. Maar als we kijken naar de verdere verdieping van de relatie dan blijkt de rol van wederkerigheid beperkt. Dit komt door de verscheidenheid aan interpretaties van complexe informatie en ingewikkelde procedures. Dit zet onderling vertrouwen onder druk.

Een verscheidenheid aan interpretaties zet onderling vertrouwen onder druk

Wat is wederkerigheid? Wederkerigheid ontstaat wanneer omwonenden en ontwikkelaars het onderlinge plichtsgevoel hebben om binnen de relatie om een gift te beantwoorden met een tegengift. Een gift kan informatie zijn, maar bijvoorbeeld ook invloed over een beslissing. Door wederkerigheid ontstaat, in theorie, een band van vertrouwen en toewijding. In andere woorden: wederkerigheid is het gevoel dat je wat aan de ander hebt en dat je de welwillendheid van een ander zal beantwoorden.

Twee Onderzoeksmethodes Om te kijken in welke mate wederkerigheid een rol speelt in de opbouw van een relatie tussen omwonenden en ontwikkelaars zijn twee onderzoeksmethodes gebruikt: een toegepaste en een theoretische methode. De toegepaste methode betreft een case study. Hiervoor zijn acht ontwikkelaars en omwonenden geĂŻnterviewed, is een documentanalyse uitgevoerd en zijn observaties gedaan. De theoretische methode is de ontwikkeling Het sociaal netwerkmodel dat gebruikt is van een sociaal netwerkmodel. Met dit model, waarin het gedrag om communicatie en wederkerigheid van omwonenden en ontwikkelaars gesimuleerd is, is gekeken tussen omwonenden en onder welke omstandigheden de actoren een wederzijds windparkontwikkelaars te onderzoeken. voordeel kunnen behalen.

Samenvatting Wederkerigheid in Windparkontwikkeling

Robin Vermeij, 05-07-2016


Verschillende interpretaties belemmeren relatie De belangrijkste bevinding uit de case study is dat interpretaties van omwonenden en windparkontwikkelaars, over bijvoorbeeld geluid of veligheid van windturbines maar ook over informatieavonden en andere communicatie, vaak verschillen. Wanneer deze interpretaties verschillen, hebben ontwikkelaars altijd een positiever beeld dan omwonenden. Dit leidt tot aannames over de andere partij welke de relatie kunnen schaden. Het netwerkmodel laat zien dat een toename van communicatie de kans tot een wederzijds voordeel vergroot, maar ook dat te veel verschillende interpretaties de ongelijkheid tussen omwonenden en ontwikkelaars vergroot.

Bij wederkerigheid geven ontwikkelaars en omwonenden elkaar keer op keer 'kadootjes', zonder dat er een contract of overeenkomst is. Een serie uitwisselingen tijdens informatieavonden, excursies, etcetera, kan leiden tot een veerkrachtige relatie.

Meer duidelijkheid en interactieve communicatiemiddelen nodig Geavanceerde interactieve communicatiemiddelen zijn daarom nodig om omwonenden en ontwikkelaars de mogelijke effecten van windturbines te laten ervaren en actieve betekenisvolle procesparticipatie mogelijk te maken. Dit kan ervoor zorgen dat ontwikkelaars en omwonenden dezelfde interpretaties van veiligheid, geluid en communicatie hebben. Het kan ook inzichtelijk maken op welke aspecten van een windparkontwikkeling de actoren invloed kunnen uitoefenen. Wanneer er meer duidelijkheid is over welke aspecten dit zijn, bijvoorbeeld het windturbinetype, de locatie of het aantal turbines, is het gemakkelijker voor actoren Interactieve om zich kwetsbaar op te stellen, wederkerigheid mogelijk te communicatiemiddelen zijn maken en de relatie naar een nieuw, hoger, niveau te brengen. nodig voor betekenisvolle Dit zal de acceptatie en aanvaardbaarheid van de uitkomst van een windparkontwikkeling ten goede komen. procesparticipatie

Het onderzoek 'Wederkerigheid in windparkontwikkeling' is uitgevoerd door Robin Vermeij voor het behalen van de masterdiploma's Aerodynamics & Wind Energy (faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek) en Science Communication (faculteit Technische Natuurwetenschappen), beide aan de Technische Universiteit Delft, en is in samenwerking met NWEA tot stand gekomen. De masterscriptie is op aanvraag beschikbaar. Voor meer informatie: Robin Vermeij rbn.vermeij@gmail.com 06-52228428

Samenvatting Wederkerigheid in Windparkontwikkeling

Robin Vermeij, 05-07-2016


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.