Concrete taal wint huiseigenaar voor energiebesparende maatregelen

Page 1

www.agentschapnl.nl

Blok voor Blok-aanpak

giebesparende maatregelen te financieren. Een klein deel van de ondervraagden vreesde bovendien dat de investering niet snel genoeg viel terug te verdienen. Interessant is dat de financiële drempel samenhangt met het informatiegebrek: men weet niet wat het oplevert of heeft geen idee van de kosten, en de huiseigenaren denken daarom dat ze de maatregelen niet kunnen financieren. Aan de andere kant: als een huiseigenaar daar wel duidelijkheid over heeft en ziet wat hij aan een maatregel ‘verdient’, dan zijn financiële aspecten juist een positieve factor, zo blijkt ook uit het onderzoek. De onderzoekers bogen zich ook over de vraag welke rol ‘milieu’ en ‘duurzaamheid’ speelden in de houding van huiseigenaren ten opzichte van energiebesparende maatregelen. Voor de meerderheid van de ondervraagden zijn die een positieve noch een negatieve factor. Veel eerder noemen zij ‘kostenbesparing’, ‘comfort’ en ‘noodzakelijk onderhoud’ als reden om tot energiebesparende maatregelen over te gaan.

tekst Gideon Wille in opdracht van Agentschap NL www.blokvoorblok.nl

taal van de doelgroep Wat levert al deze informatie over huiseigenaren nu op? Het is duidelijk dat wie huiseigenaren wil bewegen tot energiebesparende maatregelen, moet investeren in kennisvergroting. Maak voorlichting concreet; een voordeel moet meetbaar zijn voor huiseigenaren. Opvallend genoeg is energiebesparing in de ogen van een huiseigenaar een ‘bijproduct’. Het is daarom beter te spreken over het comfort dat een maatregel oplevert; een huiseigenaar koopt geen isolatie, maar een behaaglijk huis. Nadruk op de financiële voordelen werkt positief; communiceer bijvoorbeeld dat de energierekening na een maatregel direct omlaag gaat. Het helpt enorm als in de communicatie met de huiseigenaren de taal van de doelgroep gebruikt wordt. Met wat we nu weten over de doelgroep heeft het de voorkeur te spreken over ‘geld terug van het energiebedrijf dankzij een lagere nota’ in plaats van over ‘energiebesparing’. Vermijd woorden als ‘investering’ (dat gaat over de lange termijn) of ‘terugverdientijd’ (dat wijst op een uitgestelde beloning). Maak het concreet, bijvoorbeeld: vanaf morgen 25 euro per maand terug van het energiebedrijf.

concrete taal wint huiseigenaar voor energiebesparende maatregelen In de bestaande bouw liggen grote kansen voor energiebesparende maatregelen. De overheid wil de omvang en het tempo van die maatregelen een impuls/stimulans geven via de Blok voor Blok-aanpak (zie laatste pagina van dit artikel). Medewerking van huiseigenaren is daartoe essentieel. Alle reden eens goed te kijken naar die huiseigenaren. Wie zijn ze? Wat willen ze? En hoe kunnen we ze warm maken voor energiebesparende maatregelen?

Ken je klant. Dat geldt voor Albert Heijn net zo goed als voor een Blok voor Blok-consortium dat huiseigenaren wil aanzetten tot energiebesparende maatregelen. Afgelopen voorjaar presenteerde het ministerie van BZK een marktonderzoek naar doelgroepsegmentatie bij energiebesparingsprojecten. Het onderzoek geeft inzicht in de problemen van huiseigenaren en hun wensen en biedt adviseurs, aannemers en installateurs handvatten om hen beter te bereiken. Uit het onderzoek blijkt dat huiseigenaren die een beslissing moeten nemen over energiebesparende maatregelen tegen twee dingen aanlopen: informatievoorziening en financiën.

Hoewel de meesten van de ondervraagde huiseigenaren weten waar ze informatie over energiebesparing kunnen vinden, heeft een bijna even groot deel moeite te bepalen of die informatie betrouwbaar is. Het daaruit voortvloeiende gebrek aan kennis heeft tot gevolg dat de huiseigenaren twijfelen over het toepassen van energiebesparende maatregelen; ze zien de meerwaarde niet of onvoldoende. financiële drempel Dan de financiële drempel: bijna de helft van de ondervraagde huiseigenaren gaf aan dat ze geen mogelijkheden zagen om ener-

doelgroepen in de praktijk Architect Peter Budde, verbonden aan het lectoraat Vernieuwend vastgoedbeheer van de Hogeschool Utrecht, Rotterdam en Hogeschool Saxion, was aanwezig bij de presentatie van het doelgroeponderzoek, raakte enthousiast en vroeg direct het rapport op. Hij is betrokken bij een van de dertien Blok voor Blok-projecten: 033Energie in Amersfoort. “Ik houd me bij 033Energie onder meer bezig met kennismanagement. Reflectie op wat we doen is een belangrijk onderdeel van mijn werk, ik heb het doelgroeponderzoek op die manier kunnen gebruiken. Wat we nu anders doen, is de start van het project in de wijk. Eerst hadden we een startbijeenkomst en vervolgens bouwden we de contacten in de wijk verder op. Het doelgroeponderzoek wijst erop dat je een bepaald segment van de doelgroep anders moet benaderen; met meer activiteiten vooraf. Bij de volgende wijk die we ingaan, organiseren we eerst voorbereidende activiteiten om de bewoners bij het project te betrekken en heeft de wijkbijeenkomst meer een afsluitend karakter. Over een ander doelgroepsegment zegt het onderzoek dat je de mensen goed kunt benaderen via straatambassadeurs, dat is iets wat we al doen. Het bevestigt onze keuze voor deze strategie.”


www.033energie.nl

concreet blijven “Het doelgroeponderzoek benadrukt dat mensen vrij wantrouwend staan ten opzichte van besparingsvoorstellen”, zegt Budde. “Dat is iets wat we herkennen. Wat zijn de verwachtingen die je wekt? Kun je die waarmaken? Tegen aannemers zeggen we: let op wat je belooft, leer luisteren naar wat bewoners zeggen. Aannemers vertalen de vragen van de klant direct in technische oplossingen, maar dat is niet altijd wat klanten wensen. Het onderzoek pleit voor concrete taal. Dat is heel herkenbaar. Wij laten op dit moment een document maken waarin voor bewoners duidelijk wordt gemaakt wat de stappen zijn op weg naar

www.agentschapnl.nl

een energiebesparende maatregel, waarin staat wat een klant mag verwachten en wat een aannemer precies gaat doen.” Het onderzoek naar doelgroepsegmentatie bij energiebesparingsproject is uitgevoerd door bureau The Choice uit Amsterdam en is te downloaden op de website van Agentschap NL. Meer informatie over Blok voor Blok in Amersfoort: www.033energie.nl

Blok voor Blok-aanpak Het doelgroeponderzoek maakt onderdeel uit van het kennisen leertraject dat wordt uitgevoerd in het kader van de pilot Blok voor Blok. Centraal in de Blok voor Blok aanpak staat dat marktpartijen, corporaties en overheden samen een consortium vormen om in één gemeente minimaal tweeduizend bestaande woningen energiezuiniger te maken. Op deze manier wordt het tempo verhoogd en de omvang vergroot. Bij Blok voor Blok gaat het om het toepassen van bestaande technieken in een innovatieve en grootschalige aanpak. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties steunt door de regeling Blok voor

Blok dertien consortia met een processubsidie en het genoemde kennis- en leertraject. De regeling is nu gesloten. zes doelgroepen Het doelgroeponderzoek verdeelt huiseigenaren in zes segmenten. Elk segment is beschreven aan de hand van een profiel (man, vrouw, soort woning en prijs ervan). Daarbij wordt duidelijk gemaakt welke energiebesparende producten bij elk segment passen (bijvoorbeeld zonnepanelen of vloerisolatie) en welke benadering de beste is (nieuwsbrief, persoonlijke benadering, internet).«


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.