Overmorgen: Werk maken van Warmte

Page 1

Werk maken van warmte 22 juni 2016 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING ZICHTBARE OPLOSSINGEN


Vandaag - Context - De Warmterotonde - Zuid West en BioSciencePark - Pilot Zuid West - Naar een gezamenlijke aanpak - Discussie


Context - Gemeente Leiden maakt een warmtevisie om duurzaamheidsambities waar te maken - Daarin staan aanknopingspunten voor hoe de stad van het gas af gaat

- De huidige stadswarmte is niet toekomstbestendig; NUON/WBR werken aan een alternatief - Het alternatief is een warmte pijpleiding uit Rotterdam, onderdeel van de warmterotonde

- Leiden wil een gedragen warmtevisie en bespreekt de alternatieven voor gas in de wijk - Over Morgen werkt met gemeente Leiden aan een pilot om alternatieven in de wijk in kaart te brengen met stakeholders - De eerste pilot gaat in september van start - De pilotgebieden zijn mogelijk Zuid West en BioSciencepark


De Warmterotonde opent de weg naar verdergaande verduurzaming door aansluiting van diverse duurzame warmtebronnen in Zuid-Holland “Deze Leidse warmteleiding zorgt straks voor 50 tot 70% minder CO2uitstoot ten opzichte van warmtevoorziening met HR-gasketels. Dat is goed voor de luchtkwaliteit en sluit mooi aan bij onze duurzaamheidsambities.� Wethouder Frank de Wit (D66)


Zuid West en BioSciencepark Zuid West - Veel gestapelde bouw uit jaren ‘60-’70 - Blokverwarming en gasvervangingsgebied

- Mogelijke bron: pijpleiding uit Rotterdam - Aantakken op ontwikkelingen Lammerschans en verduurzaming bedrijventerrein Roomburg BioSciencepark - Veel utiliteit - Restwarmte door koeling - Een bestaand warmtenet


Pilot Zuid West Aanpak - Pilot uitvoeren met key stakeholders: Nuon, Woningbouwcorporaties, Liander. - Centrale rol voor gebouweigenaren/bewoners (VvE’s, woningbouwcorporaties en huurders)

- Bewustwording creĂŤren in wijk over warmtevisie en aardgasloze wijk - Concrete opties bespreken met bewoners voor

aardgas: warmte, all electric en groen gas


Naar een gezamenlijke aanpak - Waar is winst te behalen door planningen op elkaar af te laten stemmen? - Hoe kunnen gebouweigenaren een leidende rol krijgen als “klantcollectief�?

- Is een gezamenlijke intentieverklaring wenselijk en kansrijk?


Discussie - Hoe kunnen we leren van aanpakken elders? - Hoe brengen gezamenlijk knelpunten in kaart en trekken we samen op richting het Rijk? - Andere vragen?Vervolgstappen van andere steden •

Klimaattop: Vlaardingen, Bodegraven-Reeuwijk

Warmtevisie: Leiden

Energievisie: Delft, Voorne-Putten, Rotterdam, Westland

Concrete projecten: Drechtsteden, Cluster Oost, Hellevoetsluis

10


Succesfactoren •

Urgentie creëren

Actieve gemeente die regierol pakt

Geschetst eindbeeld om urgentie duidelijk te maken

Duidelijke kaart waar stakeholders zich eigenaar van voelen, actiegerichte workshops

Koppeling bestaande trajecten binnen gemeenten

Betrokkenheid commerciële partijen die goede proposities ontwikkelen

Aanpak diversifiëren naar gemeente 11


Beperkende factoren •

Geen actieve rol gemeente, capaciteit om te organiseren, navolging WKA traject

Gebrek aan (gevoelde) urgentie [“PZH/MRDH lost het wel op”]

Geen bestuurlijke aandacht

Netbeheer data (voor urgentie)

Onduidelijkheid over wetgeving en concrete stappen als van gas af

Ondernemers die warmte willen leveren kunnen dat alleen als er een net is

Niet alléén visie maken, maar ook kansen en no-regret maatregelen nu implementeren

Landelijke aandacht voor opgave en oplossingsrichtingen

‘Nieuwbouw zonder gas verkoopt niet’ 12Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.