Page 1

LG L Ăžinios

6 2000

Europos Taryba ragina

kovoti su

homofobija


LGL þinios

AKTUALIJOS Europos Taryba ragina kovoti su homofobija Sausio 27 dienà Europos Tarybos Parlamentinë asamblëja balsø dauguma pritarë siûlymui átraukti lytinæ orientacijà á draudþiamos diskriminacijos rûðiø sàraðà. Jei ðiam siûlymui pritars Europos Tarybos Ministrø komitetas, Europos þmogaus teisiø konvencija draus diskriminuoti gëjus ir lesbietes dël jø seksualumo. Ðiuo metu svarstomas protokolo projektas, kuris iðplës Þmogaus teisiø konvencijos 14 straipsná. Protokolo projektas ávardina draudþiamos diskriminacijos rûðis.

2

Parlamentaras ið Nyderlandø Erikas Jurgensas apgailestavo, kad protokolo projekte neatsispindi naujos visuomenës raidoje ryðkëjanèios diskriminacijos, o ypaè diskriminacija dël lytinës orientacijos. Jis pabrëþë, kad tik 11 ið 41 Europos valstybës ástatymais draudþia diskriminuoti gëjus ir lesbietes. “Dar daug þmoniø visuomeniniame ir privaèiame gyvenime reiðkia homofobines paþiûras manydami, kad jos teisëtos ir gerbtinos. Ir dar blogiau – kai kurie ðiomis paþiûromis pateisina net smurtà”, – kalbëjo E. Jurgensas, siûlydamas papildyti protokolo projektà diskriminacijos dël lytinës orientacijos sàvoka. Pasiûlymui pritarë kalbëtojai ið Ispanijos, Vengrijos, Jungtinës Karalystës, Liuksemburgo, Italijos, Belgijos, Lenkijos ir Turkijos. Jie atstovavo centro deðiniøjø Europos liaudies partijai, centro kairiøjø socialistø grupei ir centro liberalø grupei. Ið didesniø partijø tik vienintelë konservatyvioji demokratø grupë nepritarë rekomendacijai. LGL informacija

Prasidëjo Europos lesbieèiø ir gëjø kampanija

T

arptautinës lesbieèiø ir gëjø asociacijos (ILGA) Europos skyrius pradeda pasiûlymø Europos Tarybai kampanijà. Ágyvendindama pasiûlymus Europos Taryba galëtø garantuoti visos Europos lesbieèiø, gëjø ir biseksualø teisiø apsaugà. Europos Tarybos Parlamentinë asamblëja svarstys praneðimà ir rekomendacijas apie lesbieèiø ir gëjø padëtá Europoje 2000 metø balandþio plenariniuose posëdþiuose. Tikimasi, kad rekomendacijose bus pareikalauta panaikinti baudþiamuosius ástatymus ðalyse narëse , kurios diskriminuoja gëjus, lesbietes ir biseksualus. Bus siûloma parengti antidiskriminacinius ástatymus. Taip pat numatoma ginti vaikø, auganèiø lesbieèiø ir

gëjø ðeimose, teises. Kampanijos koordinatorius Nigelis Warneris ásitikinæs, kad praneðimas ir rekomendacijos bus pirmasis svarbus Europos Tarybos asamblëjos pareiðkimas dël lesbieèiø, gëjø ir biseksualø teisiø. “Mûsø tikslas – pasiekti pripaþinimo, kad diskriminacija dël lytinës orientacijos ar lyties identiteto yra tokia pat rimta bei kenkianti, kaip ir diskriminacija dël rasës ar lyties”. Reikës dviejø treèdaliø asamblëjos balsø daugumos, kad praneðimas ir rekomendacijos bûtø priimti. Parlamentinæ asamblëjà sudaro 291 atstovas ið 41 ðalies nacionaliniø parlamentø. LGL informacija

Strasbûrà gali uþplûsti gëjø skundai? Europos þmogaus teisiø teismà (EÞTT) Strasbûre uþplûdusi lietuviø skundø banga liudija ne prastà þmogaus teisiø padëtá mûsø ðalyje, bet teisinio iðprusimo lygá. Apie tai kalbëta Vilniuje vykusiame seminare, kurá surengë Didþiosios Britanijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos teisës asociacija (BELLA) kartu su Teisëjø mokymo centru. Vakarø teisininkai prognozuoja, kad Lietuvà greitai pasieks, o po to ir á Strasbûrà galbût plûstelës dar viena bylø banga – Europos teismai vis daugiau darbo turi su netradicinës seksualinës orientacijos asmenimis, kurie skundþiasi paþeistomis teisëmis. Didþiosios Britanijos teisininkai klausë Lietuvos atstovø, ar pagal mûsø ðalies ástatymus homoseksualams leidþiama tarnauti kariuomenëje. “Formaliai – taip. Tokiø skundø neteko girdëti, taèiau praktikoje gal ir ámanoma, kad vaikinas uþ tai bûtø iðmestas ið karo tarnybos”, – svarstë Lietuvos þmogaus teisiø centro teisininkë Elvyra Baltutytë. Pagal Eltos praneðimà

Gëjø ir lesbieèiø ðeimø diskriminacija áteisinama naujame kodekse

S

eimas pradëjo svarstyti naujo Civilinio kodekso projekto treèiàjà knygà “Ðeimos teisë”. Knygos 3.12 straipsnis “Draudimas tuoktis tos paèios lyties asmenims” áteisins homofobiðkà diskriminacijà. Seimui nerûpi teisiðkai sureguliuoti homoseksualiø pilieèiø bendro gyvenimo klausimus. Jam svarbiau áteisinti homofobiðkà daugumos visuomenës poþiûrá á maþumos ðeimos modelá. Gëjai ir lesbietës nesikësina á heteroseksualios ðeimos institutà. Taèiau

homoseksualø partnerystë – taip pat Lietuvos gyvenimo realija. Todël ðiuolaikiðkame Civiliniame kodekse turëtø atsirasti vietos ir partnerystës santykiø áteisinimui. Partnerystës straipsnis, beje, bûtø naudingas ir nenorinèioms tuoktis heteroseksualioms poroms. Ðeimos samprata Europoje kinta labai sparèiai. Taèiau Lietuvai, atrodo, ðià tiesà teks árodinëti Europos þmogaus teisiø teisme… Gal Strasbûre kodekso projekto autorë konservatorë V. Aleknaitë-Abramikienë atsitiktinai sutiks pranV. Aleknaitëcûzø gëjø porà, kuriø Abramikienë santykius valstybë áteisino ástatymu. Gal kokioje tarptautinëje moterø konferencijoje pagal partnerystës kontraktà kartu gyvenanèios ðvedë ir danë papasakos gerbiamai parlamentarei savo ðeimos istorijà. Lietuvos lesbieèiø ir gëjø Seimo narë klausyti nenori… ir, ko gero, bijo. LGL informacija

Europos Sàjunga gins nuo diskriminacijos darbe

L

apkrièio 26 dienà Europos Komisija pasiûlë priimti direktyvà, kuri draus diskriminuoti Europos Sàjungos darbo rinkoje. Ði direktyva gins ir gëjus bei lesbietes, nes neleis darbdaviams diskriminuoti dël lytinës orientacijos. Lietuva, tapusi Europos Sàjungos nare, taip pat privalës laikytis ðios direktyvos reikalavimø. Direktyva parengta pagal Europos Sàjungos Amsterdamo sutarties 13 straipsnio nuostatas, nukreiptas prieð diskriminacijà. Pasiûlymas artimiausiu metu bus svarstomas Europos Parlamente, po to jam turës pritarti Europos Sàjungos Taryba. Tarptautinës gëjø ir lesbieèiø asociacijos Europos skyriaus (ILGA-Europa) atstovai tikisi, kad Europos Parlamentas ir Taryba rekomenduos drausti diskriminacijà ne tik darbo rinkoje, bet ir ðvietimo, kultûros, paslaugø ir socialinës apsaugos sferose. Taip pat turëtø bûti garantuotos ir vienos lyties porø teisës. ILGA-Europa tæsia kampanijà uþ 13 straipsnio nuostatø ágyvendinimà. Taip pat siûloma átraukti bendrà antidiskriminaciná straipsná á ruoðiamà Europos Sàjungos Pagrindiniø teisiø chartijà. LGL informacija

HTTP://WWW.GAY.LT


2000/6

LAIÐKAI

pripaþinkite, jog tai egzistuoja ir – neásiþeidinëkite. Paprasèiausiai leiskite BÛTI.

Homofobai LNK laidoje

P.S. Ar þinote, jog geriausias moters draugas gëjus? Niekada neprikiaulins, kaip kai kurios “tikros” draugës.

N

orëèiau pareikðti nuomonæ apie vienà epizodà ið "Ryto rato" (LNK) sausio 10 dienos laidos. Nenugirdau tàkart Auðrelës pasakytos naujienos apie kaþkur vykstantá gëjø "suskridimà". Bet tai, kà iðgirdau vëliau, mane, maþa pasakyti, suglumino. Laidos vedëja – ir toks vulgarumas? Prisimenate? Juozas: "O kas tie gëjai?" Auðrelë: "Na tie, þydri berniukai". Juozas: "O kodël jie taip vadinami?" Auðrelë: (pajuokianèiai ir pamokanèiai). “Todël, kad normalûs vyrai myli moteris, o nenormalûs – vyrus!” Ar Auðrelei þinoma, kad tie “nenormalûs” taip pat yra þmonës? Ir jei “normalûs” kenèia nuo nepritekliø, nedarbo, nesëkmiø, tai “nenormalûs” dar ir dël to, jog jie – kitokie. Sulaukus tam tikro amþiaus, tokiais ne tampama, bet suvokiama, kad toks esi. Auðrelë gal pareikðtø, kad tarp jø tiek narkomanø, tiek AIDS-ininkø. O tarp "normaliø” tai – retenybë? Gal Auðrelë pasidomëtø, kiek “tokiø” buvo tarp þymiø þmoniø raðytojø, poetø, ðokëjø, kuriø intelekto koeficientas, esu tikra, aukðtesnis uþ laidos vedëjos. Koks atsakymas bûtø nuskambëjæs ið vedëjos lûpø, jei Juozas bûtø prispyræs atsakyti á klausimà apie transvestitus ir transseksualus (o jis bandë tai daryti!)? Be jokios uþuominos dël áþeidimo norëèiau paklausti: ar Auðrelë, bûdama KITOKIA, vadintø save nenormalia, ar esanèia kitokios seksualinës orientacijos?

Skaitytoja ið Kauno (“Lietuvos Þinios”)

Kuo skurdesnë ðalis, tuo maþiau joje bûna pakantumo D.Gudavièiûtë, L.Lileikienë. Gëjai Lietuvoje verèiami veidmainiauti (“Lietuvos rytas”, 1999 11 09).

A

èiû uþ straipsná apie gëjø diskriminavimà Lietuvoje. Nors ir nesimpatizuoju gëjams, taèiau manau, kad laikas ryþtingai kovoti su ðia diskriminacija. Antraip Lietuva nebus nei laisvas, nei demokratiðkas kraðtas. Visiðkai pritariu straipsnyje pacituotai S.Dimbelio minèiai, jog kitos orientacijos þmonës Lietuvoje yra diskriminuojami tiek visuomenës, tiek valstybës. Dar árodymø? Ðtai tik keletas jø. Ar jums kada nors teko matyti paþinèiø skyrelyje (kad ir “Lietuvos ryte”) skelbimø “Ji ieðko jos”? Turbût ne. Ne dël to, jog Lietuva – ypaè "normali valstybë" ir joje nëra lesbieèiø bei jø susipaþinimo problemos. Ðios orientacijos moterys net bijo neðti uþkoduotus skelbimus á redakcijà, kad nebûtø jau redakcijoje "demaskuotos".

Kokiame amþiuje gyvename? Ignoruokite, nepastebëkite, nebendraukite, bet

O kuri padarë tai, kà moterys Vokietijoje, Ðveicarijoje, Skandinavijoje ir kitose ðalyse daro nuolat ir be jokiø skandalø, – prisipaþásta per spaudà ir televizijà mylinèios “kitaip”?

Prancûzija áteisino nevedusias poras

Vokietijoje svarstomas naujas ástatymo projektas

Praëjusiø metø spalio 13 dienà Prancûzijos ástatymø leidëjai priëmë ástatymà, kuris suteikia nevedusioms homoseksualioms ir heteroseksualioms poroms tokias pat teises, kuriomis naudojasi heteroseksualûs sutuoktiniai. Nacionalinë asamblëja 315 balsø dauguma priëmë Pilietinio solidarumo paktà beveik po metø nuo jo pirmojo teikimo.

“Zeit” praneðë, kad Teisingumo ministrë Herta Daebler-Gmelin paskelbë registruotos partnerystës ástatymà. Ilgame interviu ji mini naujo ástatymo detales.

Teisingumo ministrë socialistë Elisabetha Guigou pasakë, kad ðis ástatymas padës maþinti homofobijà ir netolerantiðkumà. Dabar Prancûzijos gëjø ir lesbieèiø registruotos poros gaus mokesèiø nuolaidø, galës iðeiti atostogø kartu su partneriu. Prancûzai galës registruoti partnerystæ ir su uþsienio homoseksualais, kuriems bus leista gyventi ðalyje. Registruoti partneriai bus atsakingi uþ abiejø skolas. Skyrybos vyks gana paprastai – uþteks paraðyti skyrybø laiðkà savo buvusiam partneriui ir teismui.

Ástatymas ápareigos registruotus partnerius iðlaikyti vienas kità, suteiks teisæ neliudyti teisme, garantuos paveldëjimo ir maþesniø mokesèiø privilegijas. Partneriai galës pasirinkti sutuoktinio pavardæ. Vokieèio partneris uþsienietis galës tikëtis oficialios imigracijos á ðalá. Ministrë paþymëjo, kad Konstitucija reikalauja panaikinti diskriminacijà prieð gëjus ir lesbietes. Lesbieèiø ir gëjø asociacijos LSVD sekretorius Manfredas Brunsas kritikavo teisingumo ministerijà uþ delsimà. Ástatymo projektas nebuvo nusiøstas apsvarstyti homoseksualø organizacijoms.

Tai iðdrástø nebent tik bedarbës, nes darbà turinèios mûsø moterys bûtø anksèiau ar vëliau ið to darbo iðëstos! Ðtai ir susidaro áspûdis, kad Lietuvos inteligentës – iki paðakniø "normalios". Bet juk taip nëra! Kiek þinau, yra lesbieèiø net aukðèiausiuose valdþios eðelonuose. Kaip manote, ko jos tyli? Net ir lesbieèiø teises (pusiau) vieðai ginanti moteris dangstosi slapyvardþiu ir yra bedarbë, neturinti ko prarasti. Kitose (civilizuotose) Europos valstybëse jau sureguliuoti arba reguliuojami juridiniai ðio reikalo aspektai. Pavyzdþiui, partneriui ar partnerei suteikiama paveldëjimo teisë bei kitos socialinës partnerystës garantijos. Lietuvoje apie tai net uþsiminti baisu. Ko norëti ið visuomenës, jeigu net Lietuvos vadovai bijo (ar nenori) prabilti apie ðià problemà. Net JAV prezidentas B.Clintonas, pasisakantis uþ homoseksualistø teisiø gynimà, jiems – ne pavyzdys. O gaila! Mûsø ðalies prezidentai – senyvi þmonës ir, be abejonës, tyrai normalûs. Sunku, o gal ir neámanoma jiems suprasti “kitokius”. O Lietuvos visuomenæ bûtina auklëti. Kad praeitø noras ieðkoti mûsø ekonominio nuosmukio ir visø nelaimiø atpirkimo oþiø tarp lesbieèiø ir gëjø. Neatsitiktinai atitinkamos pasaulinës tarnybos seniai priëjo iðvadà, kad kuo skurdesnë ðalis, tuo maþiau joje tolerancijos. Kol kas Lietuva puikiai iliustruoja ðá teiginá. P.S. Turbût suprantate, jog negaliu pasiraðyti savo tikràja pavarde. Esu moteris, uþimanti nemenkas pareigas bei stovinti ant vienos ið aukðtesniø socialiniø pakopëliø. Klaipëda

Ðveicarijos parlamentas pritarë registruotos partnerystës ástatymui Bernas (AFP). Praëjusiø metø rugsëjo 27 dienà dauguma Federalinës Asamblëjos nariø palaikë pasiûlymà leisti vienos lyties poroms registruoti jø partnerystæ oficialiai. Asamblëja ápareigojo teisës komitetà parengti ástatymà pagal liberalo Jean-Michelo Groso pasiûlymà, kuris panaikins vienos lyties porø diskriminacijà. Homoseksualioms poroms bus suteiktos mokesèiø ir paveldëjimo lengvatos, kuriomis naudojasi heteroseksualios poros. Homoseksualø partneriai uþsienieèiai taip pat galës oficialiai gauti leidimà gyventi ðalyje. Taèiau registruotiems partneriams nebus leista ásivaikinti ar dirbtinai apsivaisinti.

PASAULYJE

3


LGL þinios

PASAULYJE

tinkamiausiu þmogumi atstovauti ðiai rinkiminei apygardai ."

Latvija nenori homoseksualø santuokø

Beyer pareiðkë ketinanti bendradarbiauti su atvirai homoseksualiais parlamento nariais Timu Barnettu ir Chrisu Carteriu.

L

atvijos Seimo þmogaus teisiø ir visuomeniniø reikalø komisija svarstë ástatymo projektà “Dël vienos lyties asmenø registruotos partnerystës”. Ástatymo projektà parengë Latvijos nacionalinis þmogaus teisiø biuras bendradarbiaudamas su Homoseksualumo informacijos centru. Latvijos gëjai ir lesbietës surengë demonstracijà uþ naujà ástatymà Rygoje, prie Seimo rûmø. Jie laikë plakatus su uþraðais “Gëjø ir lesbieèiø teisës – þmogaus teisës”, “Ðeimø yra visokiø”, “Visi lygûs, bet kai kurie lygesni uþ kitus” ir pan.

4

Ástatymo projektas buvo pateiktas svarstyti ávairioms ministerijoms. Taèiau komisija taip ir neiðdráso perduoti projekto Seimui. Jis buvo pripaþintas nesvarbiu visuomenei ir atmestas. Latvijos Seimo narys Tabunsas pagrindinëje televizijos þiniø laidoje pavadino homoseksualus “moraliniais ir fiziniais iðkrypëliais”…

Transseksualas iðrinktas á Naujosios Zelandijos parlamentà

L

apkrièio 27 dienà Naujosios Zelandijos gyventojai pirmà kartà pasaulio istorijoje iðrinko atvirà transseksualà parlamento nariu. Keturiasdeðimt dvejø metø leiboristë Georgina Beyer parlamente atstovaus salos pietryèiø dalyje esanèiam konservatyviam Wairarapos regionui. Georgina Beyer surinko 12 693 balsus, o konservatoriø kandidatas – 10 189 balsus. Visoje ðalyje þinoma aktorë, buvusi prostitutë, striptizo artistë taip pat yra septyniø tûkstanèiø gyventojø miestelio Cartertono merë. Beyer lytá pakeitë 1984 metais. Interviu "Wocknerio þinioms" G.Beyer pareiðkë, kad jauèiasi patenkinta. "Manau, kad visoms maþumoms árodþiau, jog ámanoma áveikti prieðiðkumà ir iðsikovoti vietà visuomenëje." Beyer tvirtino, kad per visà rinkiminæ kampanijà niekas, iðskyrus þiniasklaidà, neiðkëlë jos transseksualumo. "Þiniasklaidos atstovai mano transseksualumà visuomet pristato kaip sensacingà naujienà, bet tai daþniausiai man nepakenkia. Jiems nepavyko manæs diskredituoti, nors jie labai stengësi árodyti, kad þmonës neturëtø balsuoti uþ mane", – sakë G. Beyer. "Að manau, kad lyties klausimas èia nieko dëtas. Svarbu – ne lytis, o sugebëjimas dirbti. Turëdama nemaþai gyvenimo ir darbo vietinës valdþios srityje patirties, laikau save

Beyer tvirtino prisidësianti prie gëjams rûpimø problemø sprendimo. Taèiau tai nebûtinai taps prioritetu. Juk dabar ji atstovauja visiems pilieèiams ir jø interesams

pajamos didesnës ir jie daugiau gali iðleisti dovanoms per ðventes. Taip pat nustatyta, kad gëjai daþniau uþ kitas gyventojø grupes naudojasi "Internetu". Anonimiðkumas taip pat labai traukia gëjus á "Interneto" parduotuves. LGL informacija

"Að taip pat esu Naujosios Zelandijos AIDS fondo tarybos narë. Be to buvau veikli gëjø, lesbieèiø ir transseksualø bendruomenës narë. Televizijoje sëkmingai vaidinau gëjø personaþus. Tad be jokios abejonës priklausau ðiai bendruomenei ir didþiuojuosi bûdama tokia, kokia esu",– kalbëjo G. Beyer.

Clintono politika nepasiteisino

LGL informacija

Gëjai popieþiumi ragina rinkti moterá

P

rieð Katalikø baþnyèios pozicijà homoseksualumo atþvilgiu protestuojantys Italijos aktyvistai paragino kitu popieþiumi iðrinkti moterá. Toks raginimas pareikðtas protesto demonstracijoje, kuri vyko vos keli metrai nuo tos vietos, kur Jonas Paulius II rengia audiencijas ir sako kalbas, kritikuojanèias netradicinæ gyvensenà. Minëta demonstracija buvo surengta atminti sicilietá, kuris lygiai prieð dvejus metus, protestuodamas dël homoseksualø diskriminacijos, susidegino Ðv. Petro aikðtëje. Italijos homoseksualistø teisiø gynimo grupës "Arcigay" vadovas Sergio Lo Giudice sakë, jog Baþnyèiai reikia moteriðkos rankos ir pareiðkë viltá, kad 2000-aisiais jos vadovu taps moteris, kuri bus daug jautresnë ir atviresnë. Katalikø baþnyèia moko, kad homoseksualumas pats savaime nëra nuodëmingas, bet nuodëmingi yra seksualiniai santykiai tarp gëjø. Baþnyèia taip pat prieðinasi moterø kunigiø idëjai.

Elektroninë prekyba taikosi á gëjus

V

okietijoje atidarytas naujas tinklalapis pirkëjams gëjams (www.eurogay.de/ shop). Firma siûlo 3000 knygø, videofilmø, rûbø, muzikos áraðø ir erotiniø þaislø. Nusivils tie, kurie mano, kad "gay shopping" susijæs tik su vulgariomis sekso prekëmis… Prabangus apatinis trikotaþas ar spalvingas prezervatyvø komplektas puikiai tiks dovanoms po eglute. Kompanija planuoja per kelis mënesius iðaugti á prekybos centrà, kuris galës pasiûlyti prekiø spektrà nuo juvelyrikos iki baldø. Pasak JAV firmos "Spare Parts", gëjø

B.Clintonas

Jungtiniø Amerikos Valstijø prezidentas B.Clintonas pripaþino, kad 1993 metais jo pradëta vykdyti politika dël homoseksualø tarnavimo armijoje visiðkai nepasiteisino, ir paþadëjo kartu su Pentagonu ieðkoti kitø bûdø spræsti problemà.

B.Clintonas sakë norëjæs sukurti aplinkà, kurioje homoseksualûs jaunuoliai galëtø tarnauti armijoje ir nebûtø persekiojami dël savo seksualinës orientacijos. Taèiau, pasak JAV prezidento, tokio sprendimo trûkumai pasireiðkë vieno jauno kareivio byloje, kai jis buvo nuteistas uþ tai, kad mirtinai sumuðë savo kolegà, átaræs já homoseksualumu. LGL informacija

Atskleista lesbieèiø poros paslaptis

T

ikrasis dviejø lesbietës dainininkës Melissos Etheridge vaikø tëvas yra ne kas kitas, o roko veteranas Davidas Crosby. Ði viena labiausiai saugomø rokenrolo pasaulio paslapèiø atskleista þurnale "Rolling Stone". Nepaisant nuolatiniø problemø dël narkotikø vartojimo ir prastos sveikatos, 58 metø D.Crosby pasirodë tinkamas, nes M.Etheridge yra jo gerbëja. "Jis muzikalus, o man tai daug reiðkia ir man patinka jo darbas",– sakë átakingiausiam JAV muzikiniam þurnalui 38 metø dainininkë. Ðiuos vaikus - trejø metø dukterá Bailey ir vieneriø metø sûnø Beckettà – pagimdë M.Etheridge partnerë Julie Cypher, kuri buvo dirbtinai apvaisinta. Visa ðeima nufotografuota ant "Rolling Stone" virðelio kartu su D.Crosby ir jo þmona Jan Crosby, kuri rekomendavo savo vyrà donoru. D.Crosby turi keturis savo vaikus nuo ketveriø iki 35 metø amþiaus. "Per Bailey ir Becketto gimimà jis nedalyvavo ir tëvo pareigø neatlieka", – sakë M.Etheridge. Ðiemet D.Crosby gráþo á scenà su atgimusia supergrupe "Crosby, Stills, Nash & Young". Prieð penkerius metus jam buvo persodintos kepenys, be to, dainininkas yra sëdëjæs kalëjime dël narkotikø. Taèiau jis su


2000/6 þmona jau 14 metø gyvena visiðkai blaiviai. Gandai apie lesbieèiø vaikø tëvo asmenybæ sklandë jau kurá laikà. Buvo minimos ávairios galimybës – nuo ekrano liûto Brado Pitto iki M.Etheridge stabo Bruce'o Springsteeno.

Tyrimai rodo, kad gëjai daug jautresni savo vaikams, nes patys jaunystëje iðgyveno tëvø spaudimà dël "normalaus seksualumo". LGL informacija

Dvynukø dokumentuose – du tëvai, bet në vienos motinos Du Didþiosios Britanijos gëjai davë savo spermos ir pasinaudojo amerikietës gimdyvës paslauga Du vyrai, britø gëjø pora, tapo dvynukø tëvais. Vaikus jiems Kalifornijoje (JAV) pagimdë pakaitinë motina, vartojant dirbtinio apvaisinimo metodà. Jie ketina áregistruoti dvynukus Didþiojoje Britanijoje kaip pirmuosius britus, turinèius du tëvus ir në vienos motinos.

Lesbieèiø pora sakë atskleidusi paslaptá, nes ðie klausimai jau pabodæ ir jos norëjo gyventi atvirai. M.Etheridge yra nepaprastai populiari roko dainininkë Jungtinëse Valstijose. Berklio muzikos koledþà baigusi gitaristë ir dainininkë daþnai vadinama paskutinio XX amþiaus deðimtmeèio Janis Joplin. Europoje M.Etheridge þinoma maþiau. Vis dëlto ji yra dalyvavusi didþiausiuose Europos festivaliuose ir dainavusi keliasdeðimt tûkstanèiø þmoniø auditorijoms. Pasak kritikø, naujausias M.Etheridge albumas "Breakdown", kuriame ji iðlieja savo jausmus ir nevengia gëjø teisiø temos, árodo, kad Etheridge-menininkë jau peraugo Etheridge-þmogø. AP informacija

Gëjai – geresni tëvai?

Berniukà Aspenà ir mergaitæ Saffron praëjusiø metø gruodþio 9 dienà Modesto mieste, Kalifornijoje, pagimdë amerikietë Rosalind Bellamy. Moteris iðneðiojo jø embrionus, susiformavusius ið kitos amerikietës kiauðinëliø ir vieno ið tëvø gëjø spermos. Gëjø pora teigë neketinæ tapti ðios srities pionieriais ir savo istorijà vieðai papasakojo tik tuomet, kai informacija pateko á vienà Londono bulvariniø laikraðèiø. Londono laikraðtis "Mail on Sunday" iðspausdino dviejø puslapiø apimties interviu su abiem vyrais – Barrie Drewittu ir Tony Barlow. Iðspausdintos ir ligoninëje darytos nuotraukos: medicininiais chalatais vilkintys laimingi tëvai atsargiai ima kûdikius, kuriuos jiems paduoda lovoje gulinti gimdytoja. "Ið pradþiø viskas atrodë nerealu. Tai virto tikrove tik tuomet, kai gimæs Aspenas ëmë klykti. Að pravirkau", – pasakojo T.Barlow apie gimdymà, kuris vyko vienà mënesá pirma numatyto laiko, atlikus Cezario pjûvá. Abu gëjai ið ligoninës kûdikius parsiveþë á prabangø vieðbutá, kur jais rûpintis padëjo dvi nusamdytos auklës britës.

N

35 metø T.Barlow ir 32 metø B.Drewittas kartu gyvena jau 11 metø. Jie teigia esà milijonieriai, susikrovæ turtus ið "medicinos ir vartotojø rinkà tirianèio verslo".

Daktarës Gill Dunne ið Londono Ekonomikos instituto apklausoje dalyvavo 100 gëjø tëvø. Apklausos rezultatai rodo, kad homoseksualûs vyrai linkæ geriau ugdyti ir labiau uþjausti savo vaikus, negu hetroseksualistai, kurie linksta palikti emocinæ tëvystës pusæ moterims.

Kalifornietë R.Bellamy, auginanti keturis sûnus, kuriø amþius – 15, 14, 10 ir 7 metai, jau antrà kartà atlieka pakaitinës motinos vaidmená. Dabar ji sutiko bûti pakaitine motina, kai B.Drewittas ir T.Barlow prarado viltá mëgindami tapti tëvais Didþiojoje Britanijoje ir nusprendë iðbandyti laimæ Jungtinëse Valstijose. Uþ tai jie sumokëjo 325 tûkstanèius doleriø.

Palyginus su heteroseksualiais vyrais, homoseksualai daþniau iðlaiko stiprius ir supratingus santykius su savo vaikais ir po skyrybø su partneriu. Jie taip pat labiau linkæ palaikyti gerus santykius su buvusiu partneriu.

Anglijoje nepripaþástamos gëjø santuokos, jø poroms neleidþiama samdytis pakaitiniø tëvø. Homoseksualios poros ásivaikinti gali tik pastaruosius porà mënesiø. Anksèiau Esekso grafystës vadovybë buvo atmetusi poros praðymà ásivaikinti.

auji tyrimai rodo, kad gëjai yra geresni tëvai uþ heteroseksualius vyrus. Be to, tyrinëtojai nerado jokiø árodymø, kurie tvirtintø, kad tëvø lytinë orientacija veikia jø vaikus.

Ponia Bellamy pati nesutiko komentuoti ðio ávykio, taèiau jos vyras Chrisas Bellamy pasakë, kad "ið tiesø negali ásivaizduoti tinkamesniø tëvø", nei yra ðie du vyrai. "Að esu nepaprastai laimingas", – kalbëjo Ch.Bellamy, vadovaujantis pakaitiniø motinø agentûrai. – Visa mûsø ðeima susëdo ir viskà aptarë. Tai buvo visos ðeimos sprendimas". B.Drewittas ir T.Barlow dar spalio mënesá gavo San Diego (JAV) teismo leidimà vaikø gimimo liudijimuose áregistruoti savo vardus, áraðant "tëvas 1" ir "tëvas 2". Ðis áraðas turi praktinës svarbos suteikiant porai visateisæ tëvystæ. Dvynukams suteikta Drewitto–Barlow pavardë. Vyrai atsisakë praneðti, kurio ið jø sperma buvo panaudota kiauðinëliams apvaisinti. Taèiau jie tvirtino, jog pasakys tai dvynukams, kai jie sulauks pakankamo amþiaus, kad galëtø tai suprasti. Taip pat T.Barlow ir B.Drewittas nori, kad jø vaikai susipaþintø su moterimis, padëjusiomis jiems ateiti á pasaulá. Vaikø gimimo liudijimuose nenurodomi nei juos pagimdþiusios R.Bellamy, nei kiauðinëliø donorës amerikietës Tracie Matthews vardai. Visus ðiuos þmones suvedë kita Kalifornijoje ásikûrusi agentûra, kuri teikia pagalbà homoseksualioms poroms. B.Drewittas bei T.Barlow jau anksèiau Didþiosios Britanijos laikraðèiams kalbëjo apie artëjantá gimimà, sukeldami prieðtaringà visuomenës reakcijà. Taèiau dabar jø laukia tikra kova su teisës institucijomis. Laikraðtis "Mail on Sunday" raðë, jog teisininkai áspëjo T.Barlow ir B.Drewittà, kad, bûdami nevedæ tëvai, jie neturi teisës automatiðkai suteikti dvyniams savo pilietybæ ir kad Jungtinëse Valstijose iðduoti gimimo liudijimai Didþiojoje Britanijoje gali bûti nepripaþástami. "Tai – ilgo teisminio proceso pradþia", – sakë T.Barlow. "Dël to, kà mes padarëme, buvo iðsakyta labai daug iðankstiniø nuostatø ir kritikos. Taèiau dabar tai nesvarbu, – sakë B.Drewittas. Mes turime ðeimà". Kûdikiai yra laikomi amerikieèiais, todël T.Barlow ir B.Drewittas kreipësi á Didþiosios Britanijos konsulatà San Franciske, kad vaikams bûtø leidþiama likti Didþiojoje Britanijoje ilgiau, nei tokià teisæ suteikia Amerikos pasas. Vëliau jie praðys Didþiosios Britanijos vyriausybæ pripaþinti jø vaikus ðios ðalies pilieèiais. Vyrai mano, kad galutiná sprendimà turës priimti vidaus reikalø ministras Jackas Straw. Naujieji tëvai linkæ imtis netgi drastiðkø priemoniø, kad tik iðsaugotø savo ðeimà. "Paèiu blogiausiu atveju mes iðvyksime ið Didþiosios Britanijos, – teigë B.Drewittas. – Þinoma, mes to nenorime, bet jei prireiks, mes tam pasirengæ". T.Barlow pridûrë: "Jei mano ðalis negalës priimti manæs, Barrie ir mano ðeimos, að tà paèià dienà ið jos iðvyksiu". AP informacija

5


LGL þinios

Vyrø aistros negali áv Lietuviø kilmës menininkas Amerikoje kovoja dël teisës susituokti su mylimu vyru

Nori áteisinti meilæ Aliaskoje gyvenantis lietuviø kilmës menininkas Gene'as Duganas lietuviðkai moka tik keletà fraziø. Jis gali pasakyti "Að tave myliu", taèiau ðiuos þodþius skiria ne moteriai, o vyrui, su kuriuo jau penkerius metus kovoja dël teisës susituokti oficialiai. "Mes turime tokius pat ásipareigojimus vienas kitam, kaip ir vedæ þmonës. Taèiau tik vedybos suteikia porai teisiná uþnugará.

6

Teisiðkai pagal Amerikos ástatymus mes esame tik kambario draugai. Nelaimës atveju, jei kuris nors atsidurtø reanimacijoje, kitam nebûtø leista net aplankyti savo draugo – tokià teisæ turi tik ðeimos nariai. Daug kam atrodo, kad savo teises ginantys homoseksualistai galvoja tik apie teisæ á seksà. Taèiau mes kovojame ne dël sekso, o dël þmoniø tarpusavio santykiø ir meilës áteisinimo", – tvirtino kartu jau dvideðimt metø gyvenantys amerikieèiai 45 metø Jay Brause'as ir 47-eriø G.Duganas.

Gëjai vengia vieðumos Kovojanti dël teisës susituokti pora iðgarsëjo visoje Aliaskoje ir kitose Amerikos valstijose. Dël jø net buvo surengtas Aliaskos gyventojø referendumas, kuriame balsuota dël vieno konstitucijos punkto patikslinimo. Du treèdaliai konservatyvumu garsëjanèios valstijos gyventojø balsavo prieð teisæ tuoktis vienos lyties atstovams. Konstitucijoje buvo áraðyta, kad legali yra tik vieniðo vyro ir vieniðos moters santuoka. Apie ðià porà raðo ir Europos laikraðèiai – Londone leidþiamas "The Guardian" iki ðiol buvo vienintelis dienraðtis, kurio puslapiuose jie leido spausdinti savo bendrà nuotraukà. Aktyviai uþ þmoniø teises ir kitose srityse kovojantiems vyrams saugumo sumetimais tenka vengti vieðumos – jø namø telefonas áslaptintas, darbo telefonu ne kartà sulaukë grasinimø susidoroti, tad dabar ten ávesta numeriø atpaþinimo sistema. Pora nesutinka fotografuotis Amerikos leidiniams. Lankydamiesi Lietuvoje amerikieèiai sutiko nusifotografuoti ir duoti iðskirtiná interviu "Lietuvos rytui".

Vyrai susituokë baþnyèioje J.Brause'as ir lietuvës bei airio palikuonis G.Duganas susipaþino Aliaskos mieste Ankoridþe, gëjø bendruomenës centre. "Jay gyveno Ankoridþe ir dirbo gëjø centre savanoriu. Að kaip tik buvau baigæs staþuotæ meno centre Didþiojoje Britanijoje ir ieðkojau naujø áspûdþiø keliaudamas po

Amerikà. Uþsukau á centrà ir pasakiau, kad bûsiu èia keletà dienø, tad gal galëèiau kuo nors padëti. Ëmiau dirbti kartu su Jay ir vietoj keliø dienø likau porai deðimtmeèiø", – pasakojo anksèiau Niujorke gyvenæs G.Duganas. Prieð pradëdami gyventi kartu ásimylëjëliai nusprendë surengti oficialià baþnytinæ ceremonijà, kurios metu prisiektø vienas kitam savo meilæ. Skirtingas religijas iðpaþástantiems gëjams talkino kunigai – G.Duganui patarimais padëjo katalikø kunigas, o J.Brause'ui – protestantø. Dvasininkai bendravo su jais kaip ir su visomis tuoktis besiruoðianèiomis poromis, aptarë, koks turi bûti ðeimyninis gyvenimas. 1979 metais J.Brause'o tëvo – protestantø dvasininko – baþnyèioje ávyko kuklios apeigos. Jo tëvas buvo ir ðios neáprastos ceremonijos liudininkas. Katalikø kunigas sakë moraliai palaikàs ásimylëjëlius, taèiau Baþnyèios normos jam neleido dalyvauti ðiame renginyje. Jaunuosius palaimino protestantø kunigas.

Jautësi antrarûðiai Kartu gyvenantys vyrai pasakojo, kad në vienoje ið penkiasdeðimties valstijø homoseksualistams neleidþiama tuoktis, tik keliuose miestuose galima áregistruoti partnerystës sutartis, taèiau jose daug apribojimø. Be to, vyras ir moteris turi teisæ susituokti arba baþnyèioje, arba valdþios ástaigoje – abiem atvejais santuoka bus legali. Homoseksualistø atþvilgiu taip nëra – kai kurie tikëjimai pripaþásta vienos lyties santuokas ir palaimina besituokianèius, taèiau tokia sàjunga neturi jokio teisinio pagrindo. "Ceremonija baþnyèioje mums abiem buvo labai reikðmingas ávykis. Taèiau vis tiek þinojome, kad visa tai netikra, teisiðkai nesame lygûs su kitais þmonëmis, jautëmës lyg kokie antrarûðiai. Panaði situacija prieð 30 metø buvo kai kuriose Amerikos valstijose, kur valdþia draudë miðrias santuokas tarp skirtingø rasiø þmoniø. Mus kaltina, kad norime susituokti tik dël ekonominiø prieþasèiø, pavyzdþiui, kad turëtume mokesèiø lengvatø ðeimoms, socialines garantijas. Mes norime ne tik teisiø, bet ir pareigø, norime bûti lygûs ir turëti teisæ pasirinkti, kà mylëti ir su kuo gyventi", – tikino homoseksualistø pora.

Advokatas - prieð vedybas Vadinamoji homoseksualistø vedybø byla

Aliaskos teismuose svarstoma jau nuo 1994 metø. Jos pagrindas buvo vedybø anketa, kurià uþpildë J.Brause'as ir G.Duganas. Jie atitiko visus anketos reikalavimus, iðskyrus vienà – buvo tos paèios lyties. Gëjai nusprendë kreiptis á teismà, nes jiems atrodë, kad taip valdþia paþeidþia jø pilietines teises – neleidþia tuoktis su þmogumi, kurá pats pasirinkai. Jie motyvavo tuo, kad valstijos konstitucijoje nëra nurodyta, jog tuoktis gali tik vyras ir moteris. 1996 metais dël ðios bylos buvo patikslinta Aliaskos konstitucija. Ið tiesø penkerius metus trunkanèiai bylai pradëta ruoðtis daug anksèiau. Prireikë aðtuoneriø metø, kad ásimylëjëliø pora galëtø susirasti jø teises ginantá nemokamà advokatà, kuris gauna maþdaug 90 tûkstanèiø doleriø atlyginimà tik tuomet, jei laimi bylà. Jø advokatu tapo turtingas ir gerai þinomas teisininkas Robertas Wagstaffas, savo kapitalà susikrovæs atstovaudamas þmonëms, nukentëjusiems nuo nelaimingø atsitikimø, medikø klaidø. "Mûsø advokatas tikrai nëra gëjus ir netgi nusiteikæs prieð vedybas, nes pats buvo vedæs keletà kartø ir nusivylë santuoka. Taèiau mûsø byla jam patinka – ji gana netradicinë ir sunki, yra dël ko pakovoti, todël jis ir apsiëmë", – juokdamiesi pasakojo amerikieèiai. Prieð iðvykdami á Lietuvà jie suþinojo, kad jø byla pralaimëta. Pora planuoja kreiptis á Jungtiniø Amerikos Valstijø Aukðèiausiàjá teismà. Jie tiki savo pergale ir kaupia pinigus advokatui. Jø draugai remia poros ásitikinimus ir finansiðkai - kartkartëmis organizuojami vakarëliai, á kuriuos áëjimas yra mokamas, o surinktos lëðos skiriamos padengti teismo iðlaidas. Ðiuo metu JAV vyksta dar vienas panaðus teismo procesas – Vermonto valstijos Aukðèiausiasis teismas nagrinëja trijø homoseksualistø porø praðymà áteisinti vienos lyties þmoniø santuokà. Ðiame procese dalyvauja ir garsiausia Jungtiniø Valstijø lesbieèiø pora – aktorës Anne Heche ir Ellen DeGeneres, ketinanèios susituokti, kai tik bus priimtas palankus sprendimas.

Sieja ne tik seksas "Mes su Gene'u nusprendëme iðkelti galvas aukðtyn ir deklaruoti meilæ vienas kitam. Kodël turëtume gëdytis, slëptis ar gyventi apimti baimës? Þodis "homoseksualistas" daugeliui kelia neðvankias asociacijas,


2000/6

eikti jokie draudimai atrodo, lyg mes visà laikà galvojame tik apie seksà. Tai - ne tik seksas, bet ir meilë.

tarpusavio santykiais jie taip þavisi, o ne kiti giminaièiai.

Seksas ir meilë susipynæ, negali jø atskirti. Kad ir kur gyventum – Lietuvoje, Peru, Pietø Afrikos Respublikoje ar Aliaskoje – visi galvoja apie seksà ir meilæ. Jei mus sietø tik seksas, nebûtumëme iðgyvenæ kartu 20 metø", – optimistiðkai nusiteikæ kalbëjo gëjai.

Sesuo nedvejodama kreipësi á brolá ir tada, kai jos vyro giminaitis prisipaþino esàs gëjus. Gene'as patarë jaunam vaikinui, gyvenanèiam Aidaho valstijoje, kuri garsëja ne tik bulvëmis, bet ir konservatyviai nusiteikusiais pilieèiais, kaip susitaikyti su savo ðeima ir susivokti savyje.

Kartu gyvenantys vyrai tvirtino, kad jø ðeimoje nëra grieþto pasiskirstymo buities darbais, nebûna taip, jog kuris nors atlieka þmonos ar vyro pareigas.

Jay buvo ypaè nelengva prisipaþinti tëvams apie savo homoseksualumà, nes jis uþaugo pastoriaus ðeimoje – jo tëvas buvo protestantø dvasininkas, o mama – pastoriaus þmona.

"Vyrams ir moterims sunkiau susitarti buityje. Mes susitariame be problemø – kiekvienas daro tai, kas jam patinka. Að virtuvëje galiu tik uþkaisti vandená. Vienintelis mano bandymas padaryti spageèius baigësi tuo, kad likome alkani. Nuo to laiko á virtuvæ neinu, tai – Gene'o teritorija. Bet að galiu pataisyti maðinà, sutvarkyti butà", – pasakojo Jay. Þmonës daþnai klausia ðiø vyrø, kodël jie neiðvyksta á kità valstijà, pavyzdþiui, Kalifornijà, kur visuomenë pakantesnë jø orientacijos þmonëms ir galima sudaryti partnerystës sutartá. "Ðià iðeitá mums daþnai siûlo oponentai. Bet Aliaskoje – Jay namai, èia gyvena jo broliai ir broliø vaikai. Dabar Aliaska – ir mano namai. Kodël mes turime vaþiuoti kitur? Todël, kad valdþia neleidþia mums tuoktis? Modernus menas daþnai kelia klausimà "O kodël ne?". Galbût ir valdþios atstovai galëtø apie tai pagalvoti – o kodël mums negalima tuoktis?" – svarstë G.Duganas.

Visada traukë tik vyrai Jay ir Gene'as gana anksti suvokë apie savo homoseksualumà, taèiau prisipaþinti apie tai savo ðeimai jie iðdráso tik jau subrendæ. "Bûdamas kokiø septyneriø metø pradëjau domëtis savo lyties atstovais. Dël to buvau labai suglumæs. Seksualinius santykius su vyru pirmàkart iðbandþiau koledþe. Tai buvo vienintelis trumpas romanas prieð sutinkant Jay", – prisipaþino G.Duganas. Apie savo potrauká prie vyrø ðeimai jis iðdráso prisipaþinti tik bûdamas 26-eriø. Tëvai patyrë ðokà, bet vëliau susitaikë su sûnaus seksualine pakraipa. Jie papraðë vienintelio dalyko – vengti vieðumos ir niekam apie tai nepasakoti. Þinia ypaè nuliûdino lietuviø kilmës menininko seserá ir brolá. Taèiau visai neseniai jo sesuo nustebino savo brolá gëjø. Ji ir jos vyras nusprendë – jei jiems atsitiktø nelaimë, jø tris vaikus turëtø uþauginti Gene'as su draugu, kuriø graþiais

Sulaukæs devyniolikos metø jis iðdráso prisipaþinti tëvui, kad niekada netraukë merginos, o nuo dvylikos metø vis ásimylëdavo vaikinus. Jis labai nusiminë, bet palaikë savo sûnø. Kaip nujausdamas tëvas siûlë nieko nesakyti mamai. Kai Jay po metø iðdráso prisipaþinti jai, mama ðià þinià priëmë labai sunkiai. Broliai susitaikë su ðia mintimi, ir dabar visi draugauja ðeimomis.

Aistra tampa nevaldoma Prieð pradëdamas bendrà gyvenimà su Gene'u, J.Brause'as turëjo vienà audringà nelaimingai pasibaigusá romanà. Jis draugavo su universiteto studentu Larry, kuris, norëdamas uþmaskuoti savo homoseksualumà, tuo pat metu susitikinëjo su mergina. Ðis vaikinas norëjo tapti universiteto prezidentu, todël labai slëpë savo homoseksualius ryðius, grasino partneriui fiziniu smurtu, jei ðis já iðduosiàs. "Tada pirmàkart pajutau, kaip yra sunku gyventi slapstantis nuo savo prigimties. Kai neleidþiama, draudþiama, aistra tampa nebevaldoma", – samprotavo paðnekovas. Kartu gyvenantys vyrai neslëpë turëjæ seksualiniø santykiø ir su moterimis: "Mûsø karta dar mylëjosi ir su moterimis – tuomet labai trûko informacijos gëjams, jie patys nesuvokdavo, kas esà. Jaunesnës kartos homoseksualistai su moterimis mylisi vis reèiau. Jie gauna daugiau informacijos, todël vis anksèiau supranta, kad potraukis prie vyrø nëra liga, nuo kurios reikia gelbëtis mylintis su moterimis".

Senelis auklëjo lietuviðkai Keliauti mëgstantys modernûs menininkai keletà savaièiø praleido Lietuvoje, ilsëdamiesi ir ieðkodami G.Dugano lietuviðkø ðaknø. Taèiau apsilankæ Vilkaviðkio rajone jie nerado në vieno gyvo þmogaus, kuris

prisimintø amerikieèio senelá Juozà Ruseckà, prieð Pirmàjá pasauliná karà iðvykusá á Jungtines Valstijas. G.Duganas pasakojo, kad Lietuvoje jo giminiø jau seniai nëra. Senelio seserys emigravo á Amerikà dar anksèiau nei jis, o lietuvë jo moèiutë jau gimë Amerikoje. G.Dugano motina vaikystëje keletà mënesiø praleido Lietuvoje, kur buvo gráþusi kartu su savo tëvu, o vëliau vël iðvyko á JAV. "Mano tëvai gyveno kartu su seneliu, tad vaikystëje að gerai kalbëjau lietuviðkai. Taèiau kai buvau keleriø metø, senelis mirë. Moèiutës net nepaþinojau, ji mirë anksèiau. Vëliau tëvai mane, brolá ir seserá auklëjo amerikietiðka dvasia", – sakë lietuviø kilmës amerikietis. G.Dugano senelis aktyviai dalyvaudavo lietuviø iðeiviø gyvenime, kartu su savimi á ávairius renginius imdavo ir anûkà: "Labiausiai man ástrigo lietuviðkos laidotuvës. Á jas vaikðèiodavome gana daþnai, nes senelio draugai jau buvo garbaus amþiaus. Ðiuos senus lietuvius gerai paþinojau, jie þaisdavo su manimi, tad man buvo keista matyti juos mirusius". "Mano senelá aplankydavo ir labai keisti þmonës – lietuviðkai kalbantys vyrai ilgais plaukais. Motina sakydavo, kad tai buvo miðko broliai, kovojæ uþ Lietuvos laisvæ, bet að neþinau, ar tuo galima tikëti", – dalijosi prisiminimais apie savo lietuviðkas ðaknis menininkas. Lietuviø kilmës amerikieèiui keisèiausias lietuviðkø laidotuviø paprotys yra fotografavimasis prie karsto. "Kai prieð porà metø laidojome mano motinà, giminës ið jos pusës panoro nusifotografuoti prie jos karsto. Mano tëvas tada pasakë, kad tai – labai lietuviðkas paprotys ir motinai bûtø patikæ. Fotolaboratorijos darbuotojui tai nelabai patiko. Jis nustëro, kai iðryðkinæs nuotraukas pamatë aplink karstà stovinèius kostiumuotus vyrus – gràþindamas nuotraukas jis nepratarë në þodþio, net nepaþvelgë á akis", – liûdnai ðypsodamasis pasakojo paðnekovas. Lietuvoje amerikieèiai ne tik ieðkojo savo ðaknø, bet ir bendravo su lietuviais menininkais, besidominèiais vaizdo menu ir kurianèiais instaliacijas. Modernûs menininkai ketina pasikviesti á Aliaskà keletà lietuviø ir kartu rengti bendrà projektà, skirtà naujajam amþiui, kurá remia valstijos valdþia. Ankoridþe J.Brause'as ir G.Duganas vadovauja modernaus meno centrui "Out North". Erika Umbrasaitë, "Lietuvos rytas"

7


LGL þinios

LIETUVOJE Statkevièius neturi laiko bylinëtis su bulvariniu laikraðèiu "Tai skandalas, kokio Lietuvos þiniasklaidoje dar nebuvo. Dviejø nuomoniø negali bûti: tai ðlykðtu, perþengtos visos kiðimosi á privatø þmoniø gyvenimà ribos. Tokius dalykus draudþia net ir ástatymai, apie þurnalistø etikà jau në nekalbant", – sako Þurnalistø ir leidëjø etikos komisijos pirmininkas Laimonas Tapinas.

8

L.Tapinas kalba apie laikraðèio "Vakaro þinios" straipsniø serijà "Juos vadina gëjais", kurioje þinomi Lietuvos politikos, pramogø verslo, meno, þiniasklaidos þmonës, pasiremiant gandais ir "nenorëjusiais skelbti savo pavardþiø liudytojais", vienas po kito apðaukiami homoseksualistais be apraðytøjø sutikimo. Straipsniai iliustruoti didþiulëmis pseudoþurnalistikos aukø nuotraukomis ir spausdinami su rubrika "Numerio "vinis". Apsvarstyti ir ávertinti minëtàjà "Vakaro þiniø" serijà komisijos pirmiausia papraðë Seimo Þmogaus ir pilieèio teisiø bei tautybiø reikalø komitetas. L.Tapinas neabejoja, jog Þurnalistø ir leidëjø etikos komisija pseudoþurnalistikà pasmerks: "Vakaro þinios" neturi jokiø argumentø, kuriais galëtø pasiteisinti. Leidinio redaktoriaus Rièardo Jarmalavièiaus teoriniai iðvedþiojimai apie neva kilnius laikraðèio tikslus skamba kaip pasityèiojimas ið þurnalistikos". Taèiau L.Tapinas sako ir kitkà: "Að bûèiau laimingesnis, jei "Vakaro þiniø" áþeisti þmonës bûtø iðkart kreipæsi á teismà, nes mes galime leidiná tik pasmerkti, o tokie dalykai, kokius tas leidinys sau leidþia, reikalauja bausmës. Manau, kad visi mûsø komisijos nariai, kaip ekspertai, sutiktø liudyti, jog èia padarytas nusikaltimas". Þurnalistø etikos inspektorius Danielius Muðinskas, kurá ástatymas ápareigoja nagrinëti fiziniø asmenø skundus, paklaustas, kaip jam patinka "Vakaro þiniø" serija, ðyptelëjo: "Reikia klausti, ne kaip ta serija patinka, o kaip tas laikraðtis patinka. Pats baisiausias variantas, kai laikraðtis steigiamas vadovaujantis principu – leisti kuo pigesná ir kuo blogesná. "Vakaro þinios" kainuoja tik 50 centø. Juokauju, jog gali atsirasti laikraðèiø uþ 30 ar 25 centus ir juose taip pat atsispindës, kad kokia kaina, toks ir laikraðtis. Tos publikacijos ðlykðèios".

rengiasi teismui". Be to, maestro sakë, jog tokia raðliava yra dar neregëto masto provokacija ir kitø þurnalistø bei leidiniø atþvilgiu, nes gali iðprovokuoti, kad finansinës baudos þiniasklaidai bûtø ástatymiðkai padidintos ar net visai neribojamos. Maestro nenorëtø, kad dël vieno provokatoriø leidinio kentëtø visi. Paryþiuje besidarbuojantis rûbø dizaineris Juozas Statkevièius serijà "Juos vadina gëjais", á kurià jis taip pat pateko, telefonu komentavo taip: "Yra kategorija þmoniø, kurie mëgsta knistis po svetimus baltinius, kaþko ieðkoti, lauþti informacijà ið pirðto. Man gaila þmoniø, kurie nuolat skaito tokius leidinius ir tiki viskuo, kas juose raðoma. Kvailiausia, kad esu Paryþiuje ir neturiu nei laiko, nei galimybiø iðkelti jam bylà. Turiu èia daugybæ darbø, man sekasi puikiai ir gal todël dël ðios istorijos nebesijaudinu. Labiausiai skaudu tiems, kurie liko Lietuvoje, – mano tëvams ir draugams". Dizainerio motina Vanda Statkevièienë "Ekstrai" sakë: "Að patyriau toká didelá ðokà, kad aðaros liejosi upeliais, negalëjau net kalbëti. Ðá jausmà gali patirti tik tas, kas turi vaikø. Juozas drabstomas purvais, kai jo net Lietuvoje nëra. Labai skaudu ir dël vyro, kuris rudená patyrë infarktà. Bandþiau susisiekti su redaktoriumi ir straipsnio autoriumi, bet jie ilgai slapstësi. Kai pagrasinau teismu, pavyko paðnekëti su R.Jarmalavièiumi, bet jis nieko konkretaus negalëjo pasakyti. Sakë, kad èia nëra nieko rimta". Daugelis kitø "Vakaro þiniø" gëjais pavadintø vyrø, papraðyti pakomentuoti tuos raðinius, tik ranka mojo ir atsisakymà kalbëti ðia tema argumentavo bemaþ vienodai: tai taip þema, kad apie tà laikraðtpalaiká nenoriu net kalbëti. O vienas pridûrë netikëtà, bet labai ádomià mintá: " Ar jums neatrodo, kad ðita serija gali turëti ir ðantaþo elementø? Pavyzdþiui, jeigu nenori bûti paminëtas kaip gëjus, bûk liberalas, stok á Liberalø sàjungà. Arba padaryk kà nors panaðaus. Nenustebsiu, jei dar tæsiantis tai serijai su "Vakaro þiniø" leidëjais susijusiose partijose nei ið ðio, nei ið to atsiras koks nors þinomas sportininkas ar kitas visiems þinomas þmogus, galintis pritraukti rinkëjø savo autoritetu ".

"Ekstra" kalbino ir tuos þmones, kurie pateko po serijos "Juos vadina gëjais" pjûklu.

Nesàmonë? Bet "Vakaro þiniø" vyriausiasis redaktorius Rièardas Jarmalavièius, kalbëdamas per LNK televizijà, ið tikrøjø lyg tarp kitko uþsiminë, jog redakcija turinti ilgà gëjais vadinamø þmoniø sàraðà, ir tà uþuominà buvo galima suprasti kaip áspëjimà, gal net kaip grasinimà. Kiekvieno raðinio pabaigà vainikuojantis riebaus ðrifto klausimas "Kas kitas?" irgi gali bûti suprantamas ávairiai.

Garbusis Lietuvos dainininkas Virgilijus Noreika buvo nusiteikæs ryþtingai: "Ðiuo atveju negali bûti jokiø svarstymø apie etikà, nes tai, kà daro tas laikraðtis, – paprasèiausias banditizmas. Ðlykðèiai apðmeiþtas tiek að, tiek man artimi þmonës. Negali bûti net kalbos apie tai, kad að ðá straipsná paprasèiausiai uþmirðiu. Mano advokatai jau

Kad ir kaip ten bûtø, matyt, ne visai be reikalo dar pernai "Lietuvos þiniø" bendrovës generalinis direktorius Danas Arlauskas, komentuodamas "Ekstrai" "Vakaro þiniø" atsiradimo ir finansavimo niuansus, be kita ko, sakë: "Mano galva, èia yra gerokai platesni politiniai interesai, èia dalyvauja kiti þmonës, kurie ir finansuoja ðá leidiná".

Kas tie þmonës, sukonstravæ toká visuomenës terorizavimo ánagá? Ir kieno konkurentus – verslo, þiniasklaidos ir politikos – jis turi ðmeiþti? Kas prisimena pirmàjá "Vakaro þiniø" numerá, kuris pasirodë baigiantis 1999 metams, galbût nepamirðo ir jo "vinies" – áspûdingos "Respublikos" vyriausiojo redaktoriaus Vito Tomkaus nuotraukos pirmame puslapyje ir pasakojimo (su tæsiniu) apie já su rubrika "Spaudos magnatai". Ne pasakojimas, o tikra pasaka apie maiðtingo vaikino virsmà kovotoju uþ teisybæ ir teisingumà. Bet ar galëjo ta pasaka baigtis kitaip? Vargu. Bene pagrindinis ðios pasakos tikslas – uþmaskuoti faktà, kad "Vakaro þinios" yra "Respublikos" produktas, áteigti skaitytojams, jog tai – du konfliktuojantys leidiniai. Kartu su "Status" kompanija "Vakaro þinias" steigë dabartinis bendrovës "Respublikos" leidiniai" direktorius Vytautas Liubinas. "Vakaro þiniø" redakcija ásikûrë "Respublikos" patalpose, jos biurai priima "Vakaro þiniø" prenumeratà, spaustuvë spausdina tiraþà, jos þurnalistai bei fotografai su naujuoju leidiniu broliðkai dalijasi savo þiniomis ir nuotraukomis... Viena þurnalistë, pasiûliusi straipsná "Respublikai", bet persigalvojusi ir panorusi atsiimti, aptiko já "Vakaro þiniose". Ne dvi skirtingos redakcijos, o "susisiekiantys indai", raðë "Ekstra".

Gëjai Lietuvoje verèiami veidmainiauti Taip tvirtina dël atleidimo ið darbo besibylinëjantis homoseksualistas.

Áþvelgë diskriminacijà Vilniaus 1-osios apylinkës teismas ðiuo metu nagrinëja pirmàjá ðalyje ieðkiná dël atleidimo ið darbo dël seksualinës orientacijos. Buvusio gëjams skirto þurnalo "Naglis" redaktorius Stasys Dimbelis pateikë ieðkiná AIDS centrui dël, jo manymu, neteisëto atleidimo ið darbo. Ðiø metø liepos mënesá S.Dimbelis buvo atleistas ið AIDS centro konsultanto gëjø klausimais pareigø. Teisme jis tvirtino, jog buvo atleistas ne dël etatø maþinimo, o dël to, kad yra gëjus. Jis teigia turás liudininkø, kuriø akivaizdoje AIDS centro vadovai já atvirai áþeidinëdavo. Sovietiniais metais S.Dimbelis buvo atleistas ið Lietuvos valstybinio radijo ir televizijos komiteto dël formalios prieþasties. Taèiau, pasak tuometiniø televizijos darbuotojø, tikroji atleidimo prieþastis – jo seksualinë orientacija – tuo metu niekam nebuvo didelë paslaptis. Vëliau ið valstybinio Kauno lëliø teatro S.Dimbelis pasitraukë savo noru.

Gëjø parodë televizija 47 metø Stasys Dimbelis jau 10 metø neslepia savo seksualinës orientacijos. Pertvarkos pradþioje Sovietø Sàjungos Ostankino televizijos kanalas laidoje "Spau-


2000/6 dos klubas" parodë reportaþà ið Rygos gëjø diskotekos, kur beveik visà laikà kamera rodë su savo draugu ðokantá Stasá. Laidà pamatæ kaimynai savo áspûdþius papasakojo Stasio motinai. "Ið pradþiø norëjau teisintis, aiðkintis, bet supratau, kad nenusikaltau", – pasakojo S.Dimbelis. Jis prisimena atvirai pasakæs: "Mama, paþástate mane 40 metø. Negi dël to, jei tai bûtø tiesa, að pasidaryèiau jums blogesnis?" Stasys teigia, kad motina supratusi, jog ið to neverta daryti tragedijos. Kaimynø reakcija, beje, buvo labai netikëta: jie nustojo klausinëti, kodël Stasys nevedæs, ir dabar në vienas pokylis neapsieina be jo: Stasys – laukiamas sveèias.

Teko pasitraukti á pogrindá S.Dimbelis pasakoja, kad, nusprendæs nesislapstyti, ið pradþiø kurá laikà tikrai jautësi laisvu pilieèiu laisvoje valstybëje. Taèiau vëliau pajuto, kad visuomenës nuomonë vël pradëjo já stumti á pogrindá, ið kurio jau buvo iðsilaisvinæs. Jis teigia turëjæs progø ásitikinti, kad dabartinëje Lietuvoje neleidþiama bûti paèiam savimi, jei nesi ko nors ypatinga pasiekæs, nesi þinomas þmogus. "Tokios pat seksualinës orientacijos garsenybës mûsø ðalyje nëra smerkiamos. Beje, në vienas ið jø nëra atvirai pareiðkæs esàs gëjus, nors kartais tai bûna labai akivaizdu", – sakë S.Dimbelis.

Nesëkmingos darbo paieðkos Jau ketvirtas mënuo S.Dimbelis nesëkmingai ieðko darbo. Jis oficialiai kreipësi á ðeðias vietas ir per tarpininkus – dar á keturias. Visur atsakymai buvo neigiami. Jo manymu, darbdaviams nepatinka tai, kad jis neslepia savo seksualinës orientacijos. S.Dimbelio manymu, daugelis darbdaviø taip pat baiminasi, kad, ádarbinæ gëjø, visuomenës akyse gali bûti sutapatinti su gëjais. Jis teigia þinàs darbo kolektyvø, kur dirba 90 procentø homoseksualiø þmoniø, taèiau jie vieðai nesiskelbia, todël nenori priimti gëjaus, atsisakiusio dvigubo gyvenimo. "Darbo birþoje man tegali pasiûlyti lankyti tinkuotojø ar daþytojø kursus. Bet jei að daug metø dirbau þurnalisto darbà, leidþiu sau manyti, kad ðiek kiek sugebu tai dirbti. Kodël turiu persikvalifikuoti ir tapti tinkuotuoju diletantu? Diletantø dabar ir taip daug. Kodël að, savo sugebëjimus tobulinæs metø metais, tapau nereikalingas, nes man priklijuota atstumtojo etiketë?" – klausë S.Dimbelis.

Gëjai uþima aukðtas pareigas Pasak S.Dimbelio, jei Lietuvoje gëjus uþima labai aukðtà postà, maþiausiai pusæ savo energijos jis skiria paslëpti vienai esminiø savo tikrojo gyvenimo daliø – seksualinei orientacijai. Pareigûnams toks slapstymasis trukdo gerai atlikti pareigas darbe. S.Dimbelis pasakoja prieð keletà metø kreipæsis pagalbos ir á du Seimo narius. Vienà tikrai þinojo esant gëjø, o apie kità to kategoriðkai teigti negalëtø. Abu grieþtai atsisakë: jei kas suþinotø jø seksualinæ

orientacijà, ið karto ðveistø ið Seimo. Padëdami gëjui, jie manë galintys iðsiduoti. Vienas garsus þmogaus teisiø gynëjas ið viso apsimetë, kad nieko neþino apie gëjus, ir pradëjo kalbëti kaip eilinis klerkas. Toks elgesys S.Dimbelá papiktino: "Seksualinë orientacija nëra nusikaltimas. Vyras, slepiantis savo tikràjà seksualinæ orientacijà, mano manymu, nevertas tikro vyro vardo".

Teismas be liudininkø S.Dimbelis ið AIDS centro buvo atleistas maþinant etatus ir jam buvo iðmokëta dviejø mënesiø iðeitinë paðalpa. Á teismà jis kreipësi todël, kad buvo paþeisti du darbo sutarties ástatymo punktai: dël pirmumo teisës pasilikti ir nebuvo pasiûlytos kitos pareigos. Be to, jis teigia turás svariø prieþasèiø teigti, kad yra atleistas ne dël organizacijos etatø maþinimo, o dël savo seksualinës orientacijos. Ðià prielaidà jis daro dël pastaraisiais metais susidariusios atmosferos AIDS centre. Darbuotojai, galintys teisme paliudyti, kad S.Dimbelis buvo uþsipuolamas dël savo neslepiamos seksualinës orientacijos, tebedirba AIDS centre, todël ieðkovas nedrásta jø kviesti á teismà ir rizikuoti jø darbo vieta. Vis dëlto jis tikisi rasti bûdø teisme árodyti savo ieðkinio pagrástumà. Pasak S.Dimbelio, AIDS centre dirba dar penki gëjai, taèiau jie vieðai neávardyti, todël jiems leidþiama skaityti paskaitas bendrojo lavinimo ir aukðtosiose mokyklose, kalbëti per radijà ir televizijà. Apie seksualines maþumas jie kalba nesusitapatindami, treèiuoju asmeniu.

Paneigë kaltinimus "Atleisdami S.Dimbelá, mes nepaþeidëme jokiø normø. Taèiau ar jis nepaþeidþia tam tikrø visuomenës normø? Ne dël savo seksualinio elgesio, nes tai – jo privatus reikalas, bet bûtent dël to, kaip jis tai interpretuoja ir kaip visuomenei perða savo elgesio normà?" – klausë Lietuvos AIDS centro vadovas Saulius Èaplinskas, negailëdamas kritikos ir þiniasklaidai, kuri "pakibo ant Dimbelio kabliuko". Jo teigimu, buvæs jo pavaldinys naudojasi ðia situacija, siekdamas dëmesio. "Ir jis tikslà pasiekë, – ásitikinæs S.Èaplinskas. – Jam nesvarbu, kuo pasibaigs teismo procesas, taèiau jis jau pritraukë á save Lietuvos visuomenës ir tikisi pritraukti pasaulio visuomenës, ypaè gëjø bendruomenës, dëmesá. Að turiu ne vienà pavyzdá, kai tokie þmonës iðvaþiuoja á uþsiená neva kaip politiniai emigrantai, dengdamiesi tuo, kad juos èia spaudþia dël seksualinës orientacijos". S.Èaplinskas paneigë tai, kad darbuotojà atleido dël jo seksualinës orientacijos. Atleidimo motyvai – finansiniai, nes finansø krizë neaplenkë ir Lietuvos AIDS centro. Dël lëðø stokos nutrûko AIDS centro leidiniø "Saugok sveikatà", "Meþdu nami", AIDS centro biuletenio leidyba. S.Dimbelis ir dar deðimt centro darbuotojø atleisti dël reorganizacijos.

Á darbà priimtas antrà kartà S.Dimbelis jau anksèiau buvo dirbæs AIDS centre, vëliau, þurnalo "Naglis" leidybai gavæs pinigø ið Tarptautinës gëjø ir lesbieèiø asociacijos, ið centro iðëjo. "Ir ið karto ëmë drabstyti purvus ant manæs ir AIDS centro, – tvirtino S.Èaplinskas. – Niekas á tai nekreipë dëmesio. Taèiau kai nutrûko jo þurnalo reikalai, jis sugráþo ir mes já priëmëme. Bet jis buvo priimtas anaiptol ne kaip koks pagrindinis centro darbuotojas, supergëjus ar idëjø generatorius. Jis neturi jokiø idëjø. Kol buvo leidþiamas þurnalas, jis jame dirbo, priþiûrëjo kai kuriuos puslapius". Dabar centras nebevykdo jokios leidybinës veiklos. Ðiek tiek iðleidþiama biuleteniø, kurie finansuojami tarptautiniø fondø lëðomis.

Polinká lemia genai S.Èaplinskas teigë neturás teisës kalbëti apie tai, ar AIDS centre dirba daugiau gëjø. "Taip paþeisèiau kitø þmoniø teises ir privatumà, nes visuomenë tuoj ims þiûrinëti, kas tokie ten dirba. Kita vertus, prie savo darbuotojø nestovëjau su þvake, o S.Dimbelis pats vieðai apie tai pasisakë. Homoseksualumas – paèiø gëjø asmeninis reikalas. Pasaulio medicininë visuomenë jau seniai pripaþino, kad polinkis á homoseksualumà nulemtas genetiðkai. Pasaulinë sveikatos organizacija homoseksualizmà iðbraukë ið ligø sàraðo, ir jei koks gydytojas siûlo tai gydyti, vadinasi, reikia gydyti já patá, nes jis neþino, kas tai per dalykas", – sakë S.Èaplinskas.

Skaitë paskaitas studentams Dirbdamas AIDS centre S.Dimbelis susitikdavo su Kauno politechnikos ir Vilniaus universiteto studentais kaip gëjus. Jis sutinka, kad studentams tai bûdavo savotiðka egzotika, ádomu. Klausimai bûdavo naivûs: "Kaip gyvenate, kaip mylitës, kaip pasidalijate namø darbus, kaip jauèiatës visuomenëje, ar nenorëtumëte iðsigydyti nuo homoseksualumo". Taèiau ðios paskaitos pasibaigë, kai prieð pusantrø metø per spaudos konferencijà Ðvietimo ir mokslo ministerijos pareigûnë pasipiktino: "Kaip gëjui galima leisti susitikti su jaunimu – juk jis propaguoja homoseksualumà!" Po to á paskaitas S.Dimbelio nebesiøsdavo.

Visuomenæ bûtina ðviesti S.Dimbelis ásitikinæs, kad bûtina ðviesti visuomenæ. Jei visuomenë apie gëjus daugiau þinos, gëjai nebijos visuomenës. "Lietuvoje susirgæs AIDS gëjus tampa dvigubu baubu – ir gëjus, ir mirtinos ligos platintojas. Narkomano ir prostitutës – gaila, o pederastui, gyvatei, taip jam ir reikia, – aiðkino eilinio visuomenës nario poþiûrá S.Dimbelis. – Maþa to, kad þmogus ir taip pogrindyje, dabar jis atsiduria paèiame dugne. Ávarytas á kampà, þmogus gali pradëti kerðyti visuomenei". "Lietuvos rytas"

9


LGL þinios

HOMOFOBIJA

futbolininkais (jø pavardës slepiamos nuo visuomenës bei þiniasklaidos).

Atvirumas gali bûti pavojingas sportininkø gyvybei

Ðis ministro þingsnis aiðkinamas tuo, jog jis bandë átikinti sportininkus neslëpti savo seksualinës orientacijos ir drauge prieðintis atsilikusioms visuomenës paþiûroms bei nuostatoms. Þengti toká þingsná Didþiosios Britanijos sporto reikalø ministrà paskatino dviejø Anglijos rinktinës þaidëjø konfliktas aikðtëje, pasibaigæs vieno jø paðalinimu ið aikðtës.

Vienintelis futbolininkas, vieðai prisipaþinæs esàs homoseksualus, gyvenimà baigë saviþudybe

Tragiðkas prisipaþinimas Didþiojoje Britanijoje ne vieno futbolininko pavardë apipinta gandais, neva jis yra homoseksualistas. Atvirai toks esàs iki ðiol prisipaþino tik vienas þaidëjas. Jam tai baigësi tragiðkai.

10

Homoseksualiems futbolininkams siûloma vieðai prabilti apie savo seksualinæ orientacijà. Iki ðiol tam ryþosi tik vienas – Justinas Fashanu. Bet ið to nieko gera neiðëjo – neiðlaikæs visuomenës spaudimo, futbolininkas nusiþudë. Apie ðio futbolininko iððûká visuomenei ir tragiðkai pasibaigusá gyvenimà raðë Vokietijos þurnalas "Der Spiegel".

Raginami nieko neslëpti 1998 metø geguþës 2-oji. Tà dienà viename Londono priemiesèiø, apleistame garaþe, buvo rastas 37 metø Justino Fashanu lavonas. Buvæs futbolininkas pasikorë ant elektros laido. Þinia apie J.Fashanu mirtá sukrëtë visuomenæ taip, kaip kadaise futbolininko paskelbtas prisipaþinimas. 1990 metø spalá sportininkas ryþosi sulauþyti ilgà laikà gyvavusá tabu. Jis pirmasis – ir iki ðiol vienintelis – ið visø profesionaliø futbolininkø pareiðkë spaudai, jog yra gëjus. J.Fashanu palietë temà, kuri iki ðiol neduoda ramybës Didþiajai Britanijai. Ðià teorijà patvirtina ir neseniai Londono Soho rajono alinëje, kur renkasi gëjai, susprogdinta bomba. Trys þmonës þuvo, trylika buvo sunkiai suþeista. Jau kuris laikas sportininkai raginami atvirai kalbëti apie savo seksualinæ orientacijà. Uþ tai pasisako net átakingi politikai tokie kaip Didþiosios Britanijos kultûros ministras Chrisas Smithas. Vieðai pripaþástama, jog meilë tos paèios lyties asmeniui nëra nusikalstamas dalykas. Taèiau sportas ryþtingai atsisako pripaþinti tokias paþiûras. Lesterio universiteto futbolo tyrimo centro vadovas Johnas Williamsas pareiðkë, jog "viskà lemia pasenæ stereotipai, tokie pat, kaip ir prieð ðimtus metø. J.Fashanu mirtis nepakeitë visuomenës nuostatos".

Po provokacijos – smûgis Homofobinës nuotaikos, vyraujanèios Didþiosios Britanijos stadionuose, kelia net ðios ðalies vyriausybës susirûpinimà. Valstybës sporto reikalø ministras Tony Banksas neseniai susitiko su keliais homoseksualiø polinkiø turinèiais profesionaliais

Per Londono "Chelsea" komandos rungtynes su "Liverpool" sostinës klubo þaidëjas Graeme'as Le Saux alkûne tyèia smogë á veidà varþovø puolëjui Robbie Fowleriui. Pasirodë, jog tai buvo atsakas á provokuojantá iðpuolá.

Gëjai netoleruojami Iki smûgio R.Fowleris kelis kartus aikðtëje áþeidë varþovà, vadindamas já "pediku" bei "subinkiðiu". Kai G.Le Saux nekreipë á tai dëmesio, varþovas ëmësi kitø veiksmø. Jis atsuko "Chelsea" þaidëjui uþpakalá, abiem rankomis iðskëtë sëdmenis ir, atsukæs galvà á G.Le Saux, ragino: "Na, ateik, ateik gi, pamylëk mano uþpakalá!" G.Le Saux negelbëja pareiðkimai, jog jis nëra homoseksualus. Jam nuolat stengiamasi tai prikiðti. Mat kartà futbolininkas prasitarë, jog neturi nieko prieð gëjus. Vien ðie þodþiai G.Le Saux padarë átartinà kitiems þaidëjams. Vyrø karalystëje, kaip kartais vadinamas futbolas, labiausiai vertinami jëga ir kietas þaidimas. Homoseksualumas laikomas silpnumo ir minkðtakûniðkumo sinonimu. Pasak T.Bankso, "futbolininkas, kuris prisipaþásta esàs homoseksualus ir po to ryþtasi bëgti á aikðtæ, turi bûti stiprios, labai stiprios dvasios þmogus". J.Fashanu buvo nepakankamai stiprios dvasios. Nekrologe, kurá iðspausdino dienraðtis "The Guardian", vienas Londono homoseksualistø judëjimo veikëjø Peteris Tatchellas raðë: "Homofobija pastûmëjo já saviþudybës link".

Brangiausias juodaodis J.Fashanu buvo aðtuoniolikos, kai staiga tapo áþymybe. Televizija transliavo "Norwich City" ir "Liverpool" komandø rungtynes. Jaunas Noridþo komandos þaidëjas ámuðë ávartá, uþ kurá graþesnio pelnyti vëliau nebesugebëjo. Stovëdamas nugara á varþovø vartus, J.Fashanu gavo kamuolá, nepaprastai greit apsisuko ir smûgiavo ið 20 metrø tiesiai á vartø kampà. Tribûnos ðaukë ir ðëlo, tik futbolininkas liko stebëtinai ramus. Jis iðkëlë aukðtyn nykðtá ir nubëgo aikðtës vidurio link. Tai buvo geriausias 1980 metø ávartis. Jis atvërë jaunam J.Fashanu kelià á didájá profesionalø futbolà. Vaikinà prisiviliojo "Nottingham Forest" klubas. Komanda kà tik buvo apgynusi Europos èempionø taurës laimëtojos vardà. Jai nieko nereiðkë pakloti uþ J.Fashanu milijonà svarø sterlingø.

Iki tol niekada – ir á tai buvo atkreiptas ypatingas dëmesys – joks Anglijos klubas nebuvo sumokëjæs tokios sumos uþ juodaodá futbolininkà.

Persekiojamas trenerio J.Fashanu gyvenimas atëjus á vienà geriausiø Europos klubø virto koðmaru. Treneris Brianas Cloughas ëmë já persekioti, nes sportininkas troðko prabangos, stengësi bûti dëmesio centre. Treneris ëmë þeminti juodaodá sportininkà. Jis neáleido J.Fashanu á aikðtæ, koneveikë futbolininkà, stengësi iðvesti ið kantrybës. Ir visa tai – pirmiausia dël to, kad J.Fashanu nebuvo baltaodis. Kai kaþkas dar paðnibþdëjo B.Cloughui, kad J.Fashanu lankosi Notingemo gëjø klubuose, ðis paðalino sportininkà ið pagrindinës sudëties. Suþinojæs, jog futbolininkas treniruojasi su antrosios klubo komandos þaidëjais, B.Cloughas iðkvietë policijà, kuri iðpraðë J.Fashanu ið aikðtës. Prasidëjo gyvenimas, panaðus á lenktynes su laiku. J.Fashanu nuolat keitë gyvenamàjà vietà, bet kiekvienà kartà susirasdavo naujø bièiuliø. Jis nukeliavo iki Kanados, JAV, vël gráþo á Anglijà. J.Fashanu bandë laimæ ávairiuose klubuose. Pagaliau ëmë ðeimininkauti gëjø klube. Tuo pat metu sportininkas suartëjo su kietos linijos ðalininkø protestantø judëjimu "Atgimæ krikðèionys". Jo vardu futbolininkas ëmë pamokslauti bei praðyti Vieðpaties nuodëmiø atleidimo. J.Fashanu dviveidiðkumas kartais buvo groteskiðkas. Savo parapijoje jis kalbëjo apie gyvuliðkus þmoniø instinktus, o tuo pat metu vis daþniau pasirodydavo paslaptimis apraizgytuose Londono homoseksualistø vakarëliuose.

Gyvenimo istorija – prekë Vienas Londono gëjø lyderiø P.Tatchellas, kuris buvo J.Fashanu draugas, papasakojo, kad "Justinas puikiai þinojo, jog tuose vakarëliuose bus ir þurnalistø. Jis nekreipë á tai dëmesio. Netgi prieðingai – atrodë, jog jis meta iððûká bulvarinei spaudai". Tik pajutæs, kad jo kaip futbolininko karjera artëja prie pabaigos, J.Fashanu ryþosi vieðai prabilti apie savo seksualinæ orientacijà. Tuo jis sukrëtë visos Jungtinës Karalystës futbolo pasaulá. Vienà dienà laikraðtyje "The Sun" pasirodë didþiulë antraðtë: "Milijono svarø sterlingø vertës futbolo þvaigþdë: að – gëjus". Kad toks prisipaþinimas sukels didþiulá atgarsá, buvo aiðku ið anksto. Uþ teisæ naudotis savo iðskirtiniu interviu J.Fashanu susiþërë 80 tûkstanèiø svarø sterlingø. "Buvau ásitikinæs, kad prisipaþinæs blogiausià ávaizdá turinèiame laikraðtyje ir iðlikæs stiprios dvasios nutildysiu kalbas – nebebus apie kà ðnekëti", – teigë futbolininkas. J.Fashanu prisipaþinimo istorija buvo spausdinama su tæsiniais. Buvusiai futbolo þvaigþdei tai patiko. Jis pasijuto esàs didvyris


2000/6 ir ëmë þerti pikantiðkø faktø. Tiesa, neminëdamas pavardþiø. Futbolo þvaigþdë netgi pareiðkë turëjæs meilës ryðiø su vienu toriø parlamentaru. Maþa to, jis papasakojo daugybæ istorijø apie seksualinius santykius, patirtø su kitais profesionaliais futbolininkais ir televizijos þvaigþdëmis.

Brolis stengësi atkalbëti Reakcija, kurios sulaukë J.Fashanu interviu, buvo prieðinga, nei jis tikëjosi. Futbolininko ëmë vengti bièiuliai, spaudoje vis daþniau pasirodydavo raðiniø, kuriuose apie já blogai atsiliepdavo ávairûs þmonës. Pagaliau J.Fashanu buvo pripaþintas iðdaviku net tarp juodaodþiø Didþiosios Britanijos gyventojø. Su kartëliu futbolininkas guodësi, jog "bûtent juodaodþiø bendruomenë turëjo suprasti, kà reiðkia bûti ujamam ir diskriminuojamam". Su Justinu nustojo bendrauti net jo brolis Johnas, kuris taip pat kopë futbolo karjeros laiptais. Kai jis suþinojo, kad Justinas þada daug papasakoti "The Sun" ir uþ tai gaus 80 tûkstanèiø svarø sterlingø, Johnas Fashanu vyresniajam broliui pasiûlë tà paèià sumà, kad tik ðis atsisakytø sutarties su laikraðèiu. Johnas visokiais bûdais bandë trukdyti, kad laikraðtyje pasirodytø antraðtë "Fashanu – gëjus". Jis aiðkinosi, kad "þmonës gali pradëti manyti, jog tai að". Bet Justinas uþsispyræs teigë, jog daro tai "tiesos vardan".

Nauja karjera Ðkotijoje Po ðio prisipaþinimo J.Fashanu Didþiojoje Britanijoje nerado në vieno klubo, kuris bûtø sutikæs priimti gëjø. Justinas Fashanu iðkeliavo á Kanadà, kur tikëjosi atsikratyti já persekiojusiø depresijos priepuoliø. J.Fashanu kentëjo nuo staigiø nuotaikos svyravimø: tai buvo prislëgtas, tai vël kupinas entuziazmo. Vëliau futbolininkas prisipaþino laikraðèio "The Observer" korespondentui: "Kelis kartus buvau pasiryþæs nusiþudyti, bet tam buvau pernelyg didelis bailys". Praëjo treji metai, kol J.Fashanu pagaliau ir vël pritapo viename Didþiosios Britanijos pirmosios lygos klube. Tai atsitiko Ðkotijoje, Edinburgo "Heart of Midlothian" – bûtent tame klube, kurio aistruoliai ypaè garsëjo rasistinëmis paþiûromis ir jø neslëpë. Prieraiðumas senosioms tradicijoms atsispindëjo ir vietos spaudoje, kuri skelbë skaitytojø laiðkus. Vienas aistruolis taip iðreiðkë savo poþiûrá á naujàjá þaidëjà: "Klubas be reikalo ðvaistys pinigus dël J.Fashanu – mat reikës kiekvienam futbolininkui átaisyti po rakinamà duðo kabinà". Tuo tarpu iðjuokiamas J.Fashanu bandë ásitvirtinti. Netrukus jis prisipaþino esàs "laimingas kaip niekad". Futbolininkas homoseksualistas vis daþniau buvo kvieèiamas á ávairius susitikimus, televizijos pokalbiø ðou, jis net pietavo drauge su parlamentarais toriais. Vël tapæs populiarus, futbolo þvaigþdë pozavo lengvo stiliaus þurnalo virðeliui. Jo buvo papraðyta suteikti (kartu su popmuzikos

þvaigþde Eltonu Johnu) savo pavardæ vienam AIDS serganèiø þmoniø paramos fondui.

Siekë visuomenës dëmesio Sportininko siekis bûti dëmesio centre tapo manija. Kad galëtø nuolat teikti naujos medþiagos laikraðèiams, J.Fashanu jà paprasèiausiai ëmë iðsigalvoti. Dël detaliø futbolininkas nesikuklino. Jo brolis Johnas prisimena: "Kartais nebeþinojai, kas yra teisybë, o kas – melas, iðmonë". Fantastiðki nuotykiai, kuriais J.Fashanu bandë atkreipti á save dëmesá, lëmë jo karjeros pabaigà. 1994 metø vasará Londono laikraðtis "The People" iðspausdino raðiná. Jame buvo teigiama, jog J.Fashanu atëjo á redakcijà ir pasiûlë uþ 300 tûkstanèiø svarø sterlingø skandalingà pasakojimà. Tai turëjo bûti nauja futbolininko iðpaþintis apie tai, kaip jis lytiðkai santykiavo su dviem Didþiosios Britanijos Bendruomeniø rûmø atstovais. Tiesa, detales ir pavardes J.Fashanu þadëjo atskleisti tik gavæs pinigus.

Melagystë iðkilo aikðtën Laikraðèio redakcija pradëjo tyrimà. Paaiðkëjo, jog J.Fashanu papasakota istorija lauþta ið pirðto. Futbolininkas buvo priverstas per televizijà paneigti anksèiau skleistas þinias, jog jis paþinojæs parlamentarà Stephenà Milliganà (mirusá aistringø meilës þaidimø metu). "Tai buvo melas, kuris man turëjo garantuoti pinigø", – prisipaþino J.Fashanu. "Heart of Midlothian" klubas atsisakë melagio futbolininko paslaugø. Ir vël J.Fashanuteko keisti gyvenamàjà vietà. 1998 metø vasario pradþioje jis atsidûrë JAV. Viename Merilendo valstijos miestø J.Fashanu ëmë vadovauti jaunøjø futbolininkø treniruotëms.

Elgesys átarimø nekëlë Balandþio pradþioje detektyvas Glennas Case'as, turëjæs kratos orderá, ásiverþë á J.Fashanu butà. Pareigûnas ið karto pastebëjo, jog futbolininkas paskubomis paliko butà. Drabuþiø spinta buvo tuðèia, niekur nebuvo ir asmeniniø futbolininko daiktø. G.Case'as aptiko telefono atsakiklá. Iðklausæs jo áraðø detektyvas ásitikino, kad pirmasis áraðas buvo padarytas kovo 27 dienà. Tai reiðkë, kad nuomininkas buvo dingæs maþdaug prieð savaitæ. Detektyvas G.Case'as futbolininko bûste buvo ne pirmà kartà. Jis lankësi èia kovo 26 dienà ir teiravosi, ar ðis paþásta septyniolikametá Donaldà H., pravardþiuojamà DJ. Detektyvas taip pat domëjosi, ar ðis vaikinas nakvojo naktá ið kovo 24–osios á 25– àjà J.Fashanu bute. Futbolininkas tai patvirtino. Paklaustas, ar tarp jo ir Donaldo H. buvæ seksualiniø santykiø ir ar jis esàs homoseksualus, futbolininkas atsakë dviem trumpais "ne". Apklausos metu J.Fashanu elgësi þvaliai, darë savimi pasitikinèio þmogaus áspûdá. Jis mielai sutiko bûti tikrinamas melo detektoriumi bei atlikti kraujo analizæ.

Pabëgo pakeitæs pavardæ Kai detektyvas G.Case'as atsisveikino su J.Fashanu, jis negalëjo atsistebëti futbolininko pasitikëjimu savimi. Mat kaltinimai, kuriuos, remdamasi Donaldo H. þodþiais, kovo 25 dienà uþregistravo policija, buvo labai rimti. Donaldas H. papasakojo, kad iðvakarëse J.Fashanu surengë vakarëlá. Jame dalyvavo keturi vaikinai ir dvi merginos. Visi buvo jaunesni nei 21 metø. Donaldas H. prisipaþino, jog buvo iðgëræs pernelyg daug alaus ir prisirûkæs marihuanos. Likus kelioms minutëms iki vidurnakèio jis buvo apgirtæs. Todël papraðë futbolininko leidimo praleisti naktá jo bute. Kai vaikinas pabudo kitos dienos rytà, jis gulëjo nusmauktomis kelnaitëmis J.Fashanu lovoje. Ðis atliko su juo oralinio sekso aktà. Po kratos kaltinamojo bute detektyvas G.Case'as iðreikalavo leidimà suimti J.Fashanu ir apkaltinti já antrojo laipsnio seksualiniu nusikaltimu. Kità vakarà, balandþio 3–iàjà, teisëjas Johnas H.Lewisas pasiraðë dokumentà. O tai reiðkë, jog teismui pripaþinus J.Fashanu kaltu, jam grësë 20 metø kalëjimo. Taèiau britø futbolininko tuo metu jau seniai nebebuvo Jungtinëse Valstijose. Balandþio 15–àjà jis pasirodë Anglijoje. Tik dabar tai jau buvo ne J.Fashanu, bet Justinas Lawrence'as – sportininkas pasivadino savo motinos pavarde. Kelias dienas jis slapstësi Lesterðyro grafystës vienuolyne, o po to nukako á Londonà.

Nepasitikëjo teisingumu Londone J.Lawrence'as susirado prieglobstá pas paþástamus. Jis vengë iðeiti á gatvæ. Valandø valandas sëdëjo prie televizoriaus. Justinas paraðë laiðkà, kurio turinys buvo paskelbtas po keliø mënesiø per BBC dokumentinio filmo demonstravimà. "Kai ðie uþraðai bus kieno nors aptikti, tikiuosi, jog manæs jau nebebus. Bûti gëjumi ir tuo pat metu likti populiariam visuomenëje nepaprastai sunku. Noriu pareikðti, jog neprievartavau to vaikino. Jis savo noru lytiðkai santykiavo su manimi, bet kità rytà pareikalavo pinigø. Gavæs neigiamà atsakymà, jis pasakë: "Na, palauk!" Girdþiu jus sakant, jog jei viskas buvo taip, ko man reikëjo bëgti? Bet pripaþinkime, jog teisingumas ne visada teisingas. Þinojau, kad dël savo homoseksualumo jokiu bûdu nebûèiau sulaukæs garbingo ir lojalaus teismo proceso. Jûs gi þinote, kaip bûna, kai þmogø apima panika. Kol dar nepridariau draugams ir ðeimai didesniø nelaimiø, geriau noriu mirti", – raðë J.Fashanu. J.Fashanu suþinojo ið televizijos, jog paskelbta tarptautinë jo paieðka, ir Skotlend Jardas ásipareigojo radæs já atiduoti á JAV teisingumo rankas. Vëliau iðaiðkëjo, jog ðis praneðimas buvo klaidingas. Jis buvo paskelbtas 1998 metø geguþës 1–àjà. Tà paèià dienà Justinas Fashanu pasikorë.

11


www.gay.lt

INFORMACIJOS IR PARAMOS TELEFONAS LESBIETËMS IR GËJAMS (22) 33 30 31 LAUKIAME JÛSØ SKAMBUÈIØ KIEKVIENÀ PENKTADIENÁ 17.00-19.00

Leidþia Lietuvos gëjø lyga (kodas 9190298) LGL – Tarptautinës lesbieèiø ir gëjø asiciacijos ILGA narë Redaktorius Eduardas Platovas Redakcijos adresas: P.D. 2862, Vilnius 2000 Telefonas ir faksas: (22) 333031 El. paðtas: lgl@gay.lt Spausdino UAB "Saulës vëjas" Uþs. Nr. © LGL 2000

This publication is supported by the Open Society Institute

LGL žinios  

LGL žinios nr. 6

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you