Page 1

N ac i o n a l i n i s lyg yb ė s i r į va i r o v ė s f o r u m a s

www.nlif.lt

1


N ac i o n a l i n i s lyg yb ė s i r į va i r o v ė s f o r u m a s

Šis leidinys – 2011 m. projekto „Nacionalinio lygybės ir įvairovės forumo stiprinimas“ dalis. Už paramą projektui pagal programą „Socialinės aprėpties stiprinimas“ nuoširdžiai dėkojame Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai

Projekto vykdytojas – Asociacija LGL (Lietuvos gėjų lyga)

Leidinyje pateikta projekto vykdytojo ir partnerių nuomonė, kuri nebūtinai sutampa su oficialia rėmėjų nuomone.

2


N ac i o n a l i n i s lyg yb ė s i r į va i r o v ė s f o r u m a s

Nacionalinis lygybės ir įvairovės forumas

3


N ac i o n a l i n i s lyg yb ė s i r į va i r o v ė s f o r u m a s

„Siaubinga ir kartu didelę pagarbą kelianti yra tiesa, kad kitų kitoniškumo, neišvengiamo skirtumo pripažinimas yra žmogiškos laimės sąlyga. Abejingumas yra šios sąlygos neigimas.“ Amerikiečių filosofas Stanley Cavell

4

Nacionalinis lygybės ir įvairovės forumas (NLĮF) – tai nacionalinis bendradarbiavimo tinklas, vienijantis nevyriausybines organizacijas, atstovaujančias diskriminacijos atžvilgiu pažeidžiamas gyventojų grupes, siekiant bendrųjų tikslų kovoje prieš diskriminaciją lyties, negalios, seksualinės orientacijos, amžiaus, religijos ir įsitikinimų, rasės ar etninės kilmės pagrindu. NLĮF nariai veikia kartu tam, kad lygybė ir žmogaus teisių užtikrinimas Lietuvoje taptų realybe tiek valstybės politikoje, tiek praktikoje.


N ac i o n a l i n i s lyg yb ė Nsac i ri o į va n ailrio nv i sė s lyg f oyb r uėm s ai r s į va i r o v ė s f o r u m a s

Istorija ir veikla NLĮF buvo įsteigtas 2010 metais įgyvendinant projektą „Prieš diskriminaciją bei netoleranciją: efektyvesnio bendradarbiavimo paieškos bei galimybės“ pagal Europos Sąjungos užimtumo ir socialinio solidarumo programą Progress. Šiuo metu NLĮF veikloje dalyvauja septynios skirtingas pažeidžiamas visuomenės grupes atstovaujančios organizacijos, aštuoni stebėtojai – suinteresuotų organizacijų ir institucijų atstovai, forumo sekretoriatą sudaro Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos bei Lietuvos socialinių tyrimų centro atstovai.

NLĮF nariai susitinka reguliariai kiekvieną mėnesį. Per šiuos susitikimus nariai ir suinteresuoti stebėtojai dalinasi informacija ir idėjomis, kuria bendro darbo santykius ir planuoja bendras veiklas. Sprendimai priimami konsensuso būdu, gerbiant kiekvieno NLĮF nario poziciją svarstomu klausimu. Narių bendradarbiavimas grindžiamas sąžiningumo, lygiateisiškumo, skaidrumo ir atvirumo principais. NLĮF savo darbe bendradarbiauja su valstybinėmis institucijomis ir įstaigomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, privačiu sektoriumi, akademikais ir teisininkais.

5


N ac i o n a l i n i s lyg yb ė s i r į va i r o v ė s f o r u m a s

Dalyvavimas NLĮF veikloje suteikia platesnes galimybes: ƒƒ kovoti su diskriminacija lyties, negalios, seksualinės orientacijos, amžiaus, religijos ir įsitikinimų, rasės ar etninės kilmės pagrindais; ƒƒ prisidėti prie visuomenės švietimo ir informuotumo didinimo lygybės, įvairovės, antidiskriminacijos ir kitais žmogaus teisių gynimo klausimais; ƒƒ skatinti veiklas, nukreiptas į skirtingą patirtį turinčių asmenų ir gyventojų grupių tarpusavio supratimą, žmogaus teisių ir įvairovės palaikymą visuomenėje;

6

ƒƒ dalyvauti kuriant ir prižiūrint antidiskriminacinės politikos priemones (įskaitant teisinę bazę), jų tobulinimo procesą; ƒƒ atlikti arba inicijuoti tyrimus lygybės ir įvairovės problematika, taip pat platesniais žmogaus teisių klausimais; prisidėti prie tyrimų rezultatų sklaidos.


N ac i o n a l i n i s lyg yb ė Nsac i ri o į va n ailrio nv i sė s lyg f oyb r uėm s ai r s į va i r o v ė s f o r u m a s

Vizija NLĮF vizija yra visuomenė išsilaisvinusi nuo diskriminacijos, kur kiekvienas asmuo yra lygus su kitais ir gali nekliudomas realizuoti savo potencialą, kur įvairovė yra skatinama ir žmonės yra laisvi reikšti savo individualumą be baimės patirti prievartą, kur žmogaus teisės yra gerbiamos, vyrauja laisvė ir lygybė. Misija NLĮF misija yra : ƒƒ telkti nevyriausybinių organizacijų, atstovaujančių pažeidžiamas gyventojų grupes (lyties, amžiaus, negalios, religijos, rasės ar etninės kilmės, lytinės orientacijos pagrindais), išteklius, informaciją, patirtį efektyviam antidiskriminacinių veiklų vykdymui;

ƒƒ suteikti suinteresuotoms organizacijoms galimybę dalyvauti kuriant ir prižiūrint antidiskriminacinės politikos priemones, praktiką bei jų tobulinimo procesą; ƒƒ didinti toleranciją, ugdyti pagarbą žmogui, mažinti diskriminacijos apraiškas, kelti diskriminavimo problemos suvokimo lygį visuomenėje ir dirbti lygių galimybių užtikrinimo srityje.

7


N ac i o n a l i n i s lyg yb ė s i r į va i r o v ė s f o r u m a s

2012–2015 m. NLĮF strateginis planas numato tokius pagrindinius tikslus ir veiklas užsibrėžtiems tikslams pasiekti:

ƒƒ Visapusiškai ir aktyviai atstovauti diskriminuojamų asmenų grupių poreikius ir interesus.

1. Poveikis valstybės politikai ir praktikai įgyvendinant lygias galimybes bei užtikrinant žmogaus teises Lietuvoje

ƒƒ Raginti valdžios institucijas ir privačias įmones, įstaigas, organizacijas, darbdavius ir kitus imtis veiksmų užtikrinant lygias teises ir kovojant su diskriminacija.

ƒƒ Dalyvauti antidiskriminacinės politikos priemonių (įskaitant teisinę bazę) kūrimo, priežiūros, jų tobulinimo procesuose. ƒƒ Skatinti lygybės ir įvairovės idėjų įtraukimą į politinę darbotvarkę bei atkreipti dėmesį į teisės aktų projektus ar programas, kurios galėtų pakenkti lygybės įgyvendinimui.

8

ƒƒ Skatinti valstybės ir savivaldybių institucijas praktiškai įgyvendinti Lygių galimybių įstatymo nuostatas. ƒƒ Siekti įtvirtinti nediskriminuojamo, lygybe paremto elgesio standartus politikoje, kitose viešojo gyvenimo srityse bei visuomenėje.


N ac i o n a l i n i s lyg yb ė Nsac i ri o į va n ailrio nv i sė s lyg f oyb r uėm s ai r s į va i r o v ė s f o r u m a s

ƒƒ Skatinti bendradarbiavimą ir dialogą tarp nevyriausybinių organizacijų ir valstybės bei savivaldybių institucijų, akademinės bendruomenės bei privataus sektoriaus. ƒƒ Stebėti valstybės bei savivaldybių institucijų veiklą siekiant, kad būtų visapusiškai įgyvendinama Europos institucijų politika ir programos nediskriminavimo ir lygių teisių srityje. ƒƒ Skatinti efektyvų stebėjimą bei ataskaitų rengimą apie žmogaus teisių bei lygių galimybių situaciją ir pažeidimus.

ƒƒ Stebėti, dokumentuoti ir viešinti diskriminavimo atvejus. ƒƒ Skatinti įvairiapusišką pagalbą diskriminacijos aukoms siekiant teisingumo. ƒƒ Inicijuoti ir skatinti mokslinius tyrimus apie įvairias diskriminuojamas grupes. ƒƒ Skatinti ir dalyvauti politiniuose debatuose ir viešose diskusijose, susijusiose su antidiskriminacine politika ir praktiniu jos įgyvendinimu Lietuvoje.

9


N ac i o n a l i n i s lyg yb ė s i r į va i r o v ė s f o r u m a s

10


N ac i o n a l i n i s lyg yb ė Nsac i ri o į va n ailrio nv i sė s lyg f oyb r uėm s ai r s į va i r o v ė s f o r u m a s

11


N ac i o n a l i n i s lyg yb ė s i r į va i r o v ė s f o r u m a s

2. Visuomenės informavimas ir švietimas, žmogaus teisių, lygybės bei įvairovės skatinimas ƒƒ Skleisti žmogaus teisių, lygybės ir įvairovės idėjas visuomenėje. ƒƒ Šviesti ir informuoti visuomenę apie žmogaus teises ir nediskriminavimo politiką bei praktiką, bei skatinti asmenis naudotis įstatymų garantuojamomis teisinės apsaugos priemonėmis. ƒƒ Vykdyti veiksmingas žmogaus teisių gynimo bei lygių galimybių plėtros kampanijas nacionaliniu lygiu. ƒƒ Skatinti pilietinį gyventojų aktyvumą užtikrinant lygybę ir žmogaus teises. ƒƒ Dalyvauti viešose diskusijose ir probleminių klausimų svarstyme.

12

3. NLĮF narių gebėjimų atstovauti pažeidžiamas grupes stiprinimas ƒƒ Visapusiškai skatinti narių gebėjimų stiprinimą tokiose srityse kaip, pavyzdžiui: žmogaus teisių pažeidimų stebėjimo ir dokumentavimo, lobizmo bei pilietinių akcijų, lėšų paieškos bei projektų vadybos, tarptautinio bendradarbiavimo. ƒƒ Skatinti narių jungimąsi. ƒƒ Skatinti keitimąsi informacija ir idėjomis, tobulinti, pildyti ir populiarinti informacinį banką. ƒƒ Gerinti komunikacijos, bendradarbiavimo įgūdžius bei praktiką. ƒƒ Remti narių veiklą bei veiklos plėtrą. ƒƒ Skatinti narių iniciatyvas.


N ac i o n a l i n i s lyg yb ė Nsac i ri o į va n ailrio nv i sė s lyg f oyb r uėm s ai r s į va i r o v ė s f o r u m a s

4. NLĮF gebėjimų stiprinimas ir kompetencijos ugdymas siekiant įgyvendinti savo misiją ƒƒ Vystyti ir gerinti organizacinius ir vadybinius NLĮF gebėjimus. ƒƒ Plėsti žmonių išteklius siekiant geriausių darbo rezultatų.

ƒƒ Siekti tvaraus ir stabilaus finansavimo NLĮF veikloms įgyvendinti. ƒƒ Parengti NLĮF įstatus ir užregistruoti organizaciją, siekiant padidinti darbo efektyvumą ir stabilumą. ƒƒ Rengti metines NLĮF veiklos programas.

ƒƒ Siekti atvirumo, skatinant veiksmingesnį narių ir visuomenės informavimą apie NLĮF veiklą ir pasiekimus.

13


N ac i o n a l i n i s lyg yb ė s i r į va i r o v ė s f o r u m a s

2012 metais NLĮF kartu su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba įgyvendins projektą „C.A.F.E. Changing Attitude Fostering Equality“ pagal ES programą PROGRESS. Šis projektas yra nukreiptas spręsti diskriminacijos problemą, susijusią su diskiriminacija dėl negalios, rasės ar etninės kilmės, amžiaus, religijos, seksualinės orientacijos. Pagrindinis projekto tikslas – nacionalinės politikos kovojant su diskriminacija ir skatinant lygybę vystymas bei informacijos apie ES ir nacionalinę politiką ir įstatymus nediskriminavimo srityje sklaidos skatinimas. Projekto tikslinės grupės: visuomenė, nacionalinės ir vietos valdžios institucijos, mokytojai, žurnalistai, nevyriausybinės organizacijos

14

bei diskriminacijos atžvilgiu pažeidžiamos grupės: amžiaus, negalios, rasės ar etninės kilmės, religijos, seksualinės orientacijos. Projektą koordinuoja Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Projekto partneriai yra dvi nevyriausybinės organizacijos – Lietuvos gėjų lyga ir Lietuvos neįgaliųjų forumas – atstovaujančios NLĮF. Kitos NLĮF organizacijos narės dalyvauja projekte kaip trečiosios šalys, atsakingos už „Įvairovės dienų“ organizavimą pagal savo kompetenciją (atstovaujamą diskriminacijos pagrindą). Partnerystė ir stipri NLĮF struktūra užtikrins vertikalų ir horizontalų nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą tam, kad


N ac i o n a l i n i s lyg yb ė Nsac i ri o į va n ailrio nv i sė s lyg f oyb r uėm s ai r s į va i r o v ė s f o r u m a s

būtų sėkmingai įgyvendintos projekto veiklos. Kiekviena organizacija partnerė ar trečioji šalis bus atsakinga už kitų giminingų nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su ta pačia socialine grupe, įtraukimą į projekto veiklas ir informacijos sklaidą. Todėl nevyriausybinės organizacijos ir socialinės grupės, kurias jos atstovauja, bus pasiektos įgyvendinant projekto veiklas, kurios susijusios tiek su individualiomis problemomis, tiek su kitų pažeidžiamų grupių problemomis. Toks integruotas, kompleksinis požiūris turėtų prisidėti prie efektyvios komunikacijos tarp skirtingų grupių ir stiprios partnerystės, susijusių politikos sričių supratimo ir vieningo bendrų tikslų suvokimo.

Projekto veiklos gali būti suskirstytos į du pagrindinius tipus: 1) komunikacijos veikla: „Įvairovės dienos“, supratimo didinimo kampanija, mokymai; 2) tyrimų ir duomenų rinkimo veiklos: tyrimai, gerosios patirties mokymo vadovas, romų iniciatyva, priemonės informacijos, susijusios su lygybe, rinkimui.

15


N ac i o n a l i n i s lyg yb ė s i r į va i r o v ė s f o r u m a s

Institucijos, dirbančios su religiniu pagrindu diskriminuojamomis grupėmis VšĮ Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centras Adresas korespondencijai: Traidenio g. 10-1, Vilnius, tel. 8 686 13183, el. paštas: info@religija.lt; internetinė svetainė: www.religija.lt

Institucijos, dirbančios su amžiaus pagrindu diskriminuojamomis grupėmis Pensininkų bendrija „Vilniaus Bočiai“ Kaštonų g. 3, 01107 Vilnius, tel. 8 5 2732152, el. paštas: vilniausbociai@zebra.lt, internetinė svetainė: www.vilniausbociai.lt

16

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba Didžioji g. 8-5, 01128 Vilnius, tel./faks. 8 5 2791014, tel. 8 5 2791280, el. paštas: lijot@lijot.lt, internetinė svetainė: www.lijot.lt

Institucijos, dirbančios su seksualinės orientacijos pagrindu diskriminuojamomis grupėmis Asociacija „Lietuvos gėjų lyga“ Jakšto g. 22-15, 01105 Vilnius, tel. 8 5 2610314, faks.: 8 5 2130762, el. paštas: office@gay.lt, internetinė svetainė: www.lgl.lt, www.atviri.lt


N ac i o n a l i n i s lyg yb ė Nsac i ri o į va n ailrio nv i sė s lyg f oyb r uėm s ai r s į va i r o v ė s f o r u m a s

Institucijos, dirbančios su negalios pagrindu diskriminuojamomis grupėmis Asociacija „Lietuvos neįgaliųjų forumas“ Gėlių g. 7, 01137 Vilnius, tel./faks.: 8 5 2691309, mob. tel.: 8 674 72512; 8 607 40619, el. paštas: info@lnf.lt,

Institucijos, dirbančios su etninės kilmės pagrindu diskriminuojamomis grupėmis VšĮ „Tautinių bendrijų namai“ Raugyklos g. 25, Vilnius, tel./faks.: 8 5 2160408, el. paštas: info@tbn.lt, internetinė svetainė: www.tbn.lt

internetinė svetainė: www.lnf.lt

Institucijos, dirbančios su lyties pagrindu diskriminuojamomis grupėmis Asociacija „Moterų informacijos centras“ Olandų 19-2, Vilnius, tel.: 8 5 2629003, faks.: 8 5 2629050, el. paštas: mic@lygus.lt, internetinė svetainė: www.lygus.lt

17


N ac i o n a l i n i s lyg yb ė s i r į va i r o v ė s f o r u m a s

Stebėtojai – suinteresuotų organizacijų ir institucijų atstovai: 1. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovas. 2. Lietuvos žurnalistų sąjungos atstovas. 3. Lietuvos žmogaus teisių centro atstovas. 4. Žmogaus teisių stebėjimo instituto atstovas.

5. Lygių galimybių plėtros centro atstovas. 6. Šiaurės ministrų tarybos biuro atstovas. 7. Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovas. 8. Nacionalinio socialinės integracijos instituto atstovas.

Nacionalinis lygybės ir įvairovės forumas www.nlif.lt

18


N ac i o n a l i n i s lyg yb ė s i r į va i r o v ė s f o r u m a s

19


N ac i o n a l i n i s lyg yb ė s i r į va i r o v ė s f o r u m a s

Mes siekiame pagarbos

kiekvienai

tavo tapatybės daliai 20

Nacionalinis lygybės ir įvairovės forumas  
Nacionalinis lygybės ir įvairovės forumas  

Nacionalinis lygybės ir įvairovės forumas (NLĮF) – tai nacionalinis bendradarbiavimo tinklas, vienijantis nevyriausybines organizacijas, ats...

Advertisement