Page 1

Portal 2017


Front Cover - Natasha Jackson


Portal 2017 incorporating One Year On Yn cynnwys gwaith graddedigion gorau eleni yn y celfyddydau cymhwysol. Featuring the work of this year’s top graduates in the applied arts. 12.08.17 - 23.09.17 Bryony Applegate, Miki Asai, Charlie Birtles, Louis Caseley, Rachel Codd, Kim Colebrook, Julia Mary Davies, Izabela Delnicka, Kate Dewdney, Cat Dimond, Hayley Grafflin, Lara Grant, Katy Gillam-Hull, Alice Heaton, Rachel Hoyle, Robert Hunter, Natasha Jackson, Emma Johnson, Emma Mantle, Jack McGonigle, Spencer Penn, Strukt Design - Joana Miranda Aloise, Olivia Western, Emma Westmacott, Leah Williams © Llantarnam Grange Arts Centre Gellir archebu copi caled o’r cyhoeddiad hwn gan www.lgac.org.uk/cats/ A hardcopy of this publication can be ordered from www.lgac.org.uk/cats/


Rachel Hoyle


Portal 2017/One Year On Mae saith mlynedd bellach ers i ni gynnal

It is now seven years since we held our

ein harddangosfa Portal gyntaf yn

first Portal exhibition presenting the work

cyflwyno gwaith artistiaid cymhwysol

of newly graduated applied artists. Over

sydd

y

the years the exhibition has expanded

blynyddoedd mae’r arddangosfa wedi

from featuring primarily graduates from

ehangu o arddangos gwaith graddedigion

local Colleges and Universities to now

o Golegau a Phrifysgolion lleol yn bennaf,

including artists from across the UK.

newydd

raddio.

Ar

hyd

i’r presennol pan fyddwn yn cynnwys artistiaid o bob rhan o’r DU.

Once again we have also decided to expand our ‘One Year On’ section of the

Eleni rydym hefyd wedi penderfynu

exhibition where we have handpicked

ehangu ein rhan ‘One Year On’ o’r

a number of last year’s graduates to

arddangosfa ble rydym yn gwahodd

show how their work has evolved and

detholiad o raddedigion y llynedd

progressed since they finished their

i ddangos sut mae eu gwaith wedi

degree courses.

datblygu ac wedi symud ymlaen ers


Leah Williams


iddynt orffen eu cyrsiau gradd.

The selection process remains difficult with artists chosen through visits to end

Mae’r broses ddethol yn anodd o hyd,

of year shows, recommendations from

gydag artistiaid yn cael eu dewis drwy

industry contacts and trips to increasingly

ymweliadau i sioeau diwedd blwyddyn,

important events such as ‘New Designers’

argymhellion gan gysylltiadau diwydiant

which helps us select from a far broader

a theithiau i ddigwyddiadau sy’n fwyfwy

cross section of work than we would

pwysig fel ‘New Designers’ sy’n ein

otherwise be able to see.

helpu i ddewis o blith croestoriad llawer ehangach o waith nag y byddem yn gallu

There is no doubt that the quality and

gweld fel arall.

diversity of skill shown by the graduates remains encouragingly high as new

Yn ddiau, mae’r ansawdd a’r amrywiaeth

universities and colleges

come into

o sgiliau a ddangosir gan y graddedigion

being and new courses are developed to

yn parhau i fod yn galonogol o uchel wrth

embrace 21st century technologies and

i brifysgolion a cholegau newydd gael eu

materials.


creu, ac i gyrsiau newydd gael eu datblygu

Portal is often the first mainstream public

i gynnwys technolegau a deunyddiau’r

exhibition for the participating artists and

21ain ganrif.

provides an opportunity for emerging artists’ work to be seen and purchased by arddangosfa

collectors, critics, industry figures and the

gyhoeddus prif ffrwd gyntaf i’r artistiaid

public at large. Increasingly Universities

sy’n cymryd rhan ac mae’n rhoi cyfle i

and Colleges are helping prepare the

waith artistiaid datblygol gael ei weld a’i

students for the commercial world

brynu gan gasglwyr, adolygwyr, ffigyrau

facilitating higher quality photography,

diwydiant a’r cyhoedd yn gyffredinol. Yn

professionally written statements and

fwyfwy aml mae Prifysgolion a Cholegau

business cards featuring websites, blogs

yn helpu i baratoi myfyrwyr ar gyfer y byd

and social media profiles.

Yn

aml,

Portal

yw’r

masnachol gan annog ffotograffiaeth o ansawdd uwch, datganiadau a ysgrifennir

We hope you enjoy this year’s exhibition

yn broffesiynol a chardiau busnes sy’n

and trust you agree that, with artists like

cynnwys gwefannau, blogiau a phroffiliau

those featured, the future of applied art in


cyfryngau cymdeithasol.

the UK and Wales remains in safe hands.

Gobeithio y byddwch yn mwynhau

Llantarnam Grange Arts Centre

arddangosfa eleni ac, o weld artistiaid

August 2017

fel y rhai sy’n arddangos, y byddwch yn ffyddiog bod dyfodol celf gymhwysol yn y DU ac yng Nghymru mewn dwylo diogel. Canolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange Awst 2017


Miki Asai


Miki Asai BA Gofannu Arian a Gemwaith,

Ysgol Gelf Glasgow BA Silversmithing and jewellery, Glasgow School of Art

Caiff gemwaith Miki ei ysbrydoli gan yr

Miki’s jewellery is inspired by the

anniriaethol a’r ffenomenau diflanedig

intangible

a chyfnewidiol hynny, a sut mae hyn yn

changeable phenomenon, and how this

portreadu natur popeth yn y byd. Mae ei

portrays the nature of everything in the

syniadau a’i chysyniad wedi eu gwreiddio’n

world. Her ideas and concept are strongly

ddwfn yn ei hestheteg Japaneaidd sy’n

based on her Japanese aesthetic that finds

gweld harddwch mewn ansefydlogrwydd,

beauty in impermanence, imperfection,

amherffeithrwydd,

a

transience and ephemerality. She creates

darfodedigrwydd. Mae’n creu gemwaith

jewellery that captures and preserves

sy’n cipio ac yn cadw harddwch enydol er

momentary beauty to own the fragments

mwyn meddu ar y darnau o fyd, bywyd a

of a fleeting world, life and everything.

byrhoedledd

phopeth sy’n ddiflanedig.

and

those

fleeting

and


Louis Caseley


Louis Caseley B A Crefft Dylunio Cyfoes, Coleg Celf Henffordd

BA Contemporary Design Craft, Hereford College of Arts

Mae Louis yn cael ei ddenu gan ffurf,

Louis is drawn to industrial form, function,

swyddogaeth,

adeiledd

strength and structure – “I am obsessed

diwydiannol: “Rwy’n gwirioni ar natur

with nature and the materials it provides”.

a’r defnyddiau mae’n eu darparu”. Yn ei

In his sculpture he focuses on the

gerflunwaith mae’n canolbwyntio ar y

conversation that is sparked by combining

sgwrs sy’n cael ei sbarduno wrth gyfuno

contrasting materials, textures and forms.

defnyddiau, gweadau a ffurfiau cyferbyniol.

He aims to create abstract sculpture

Ei nod yw creu cerflunwaith haniaethol

that reflects his interests and passion for

sy’n adlewyrchu ei ddiddordebau a’i

making.

gariad at wneud.

cryfder

ac


Kim Colebrook


Kim Colebrook BA (Anrh) Crefftau Dylunio Cyfoes, Coleg Celf Henffordd

BA (Hons) Contemporary Design Crafts, Hereford College of Arts

Daw’r ysbrydoliaeth i waith Kim oddi wrth

Kim’s work is inspired by the people,

bobl, daeareg a hanes De Cymru. Mae’r

geology and history of South Wales. This

gwaith hwn, Black to Green, yn rhan o gorff

work, Black to Green, is part of a body

o waith a ysbrydolwyd gan Drychineb

of work inspired by the Aberfan Disaster

Aberfan yn 1966. Bu farw 144 o bobl, yn

of 1966 when 144 people, including 116

cynnwys 116 o blant, pan gwympodd

children, died when a coal tip collapsed

tomen lo ar yr ysgol a’r dref. Ni chaiff maint

on the school and town. The magnitude

y trychineb hwn fyth ei anghofio, ond

of this disaster can never be forgotten,

ymhen amser trodd y Cymoedd o Ddu i

but eventually the Valleys were turned

Wyrdd.

from Black to Green.


Julia Mary Davies


Julia Mary Davies BA (Anrhydedd) Tecstilau – Gwau, Gwehyddu a Chyfryngau Cymysg, Ysgol Gelf Caerfyrddin BA(Honours)Textiles - Knit, Weave and Mixed Media, Carmarthen School of Art

Ysbrydolwyd yr ‘Heritage Collection’ gan

The ‘Heritage Collection’ is inspired by

dirweddau a hanes diwydiannol Cymru.

the landscapes and history of industrial

Mae’n ymestyn terfynau lluniadau wedi’u

Wales. It pushes the boundaries of woven

gwehyddu,

technegau

construction, combining structural and

adeileddol a gorffen i roi ansawdd unigryw

finishing techniques to produce a unique

i bob defnydd. Mae’r casgliad yn ddeniadol

quality to each fabric. The collection is

i’r llygad ac yn apelio at y synhwyrau.

inviting to the eye and appeals to the

Nod Julia yw rhoi cyfeiriad newydd, ffres

senses. Julia aims to bring a new and fresh

i ddiwydiant tecstilau Cymru trwy ei

direction to the Welsh textile industry

dyluniadau unigryw a chyfoes sy’n cael eu

through her unique and contemporary

creu yng Nghymru.

designs created in Wales.

gan

gyfuno


Izabela Delnicka


Izabela Delnicka BA Tecstilau Cyfoes, Prifysgol Ucheldiroedd ac Ynysoedd yr Alban

BA Contemporary Textiles, University of the Highlands and Islands

Mae gan Izabela ddiddordeb mewn

Izabela is interested in cultural identity

hunaniaeth ddiwylliannol, ac yn y casgliad

and in this collection she have focussed

hwn mae wedi canolbwyntio ar ddiwylliant

on Mexican culture. Colour is her primary

Mecsico. Lliw yw ei phrif ffocws, mae’r

focus, the touch of vivid colours makes

mymryn o liwiau llachar yn gwneud i

things appear brighter and more alive.

bethau ymddangos yn fwy disglair ac yn

Stripes are her dominant motif and she

fwy byw. Streipiau yw ei motiff mwyaf

hand dyes yarns to create an ombré effect.

cyffredin ac mae’n lliwio edafedd â llaw

Her scarves in cotton are light and perfect

i greu effaith ombré. Mae ei sgarffiau

for Spring/Summer while her warmer

cotwm yn ysgafn ac yn berffaith ar gyfer

woollen scarves are practical yet brighten

y Gwanwyn/yr Haf tra bod ei sgarffiau

up the Winter season.

gwlân cynhesach yn ymarferol ond maent hefyd yn bywiogi tymor y Gaeaf.


Kate Dewdney


Kate Dewdney B A Anrh Gofannu Arian, Gofannu Aur a Dylunio Gemwaith, Prifysgol y Celfyddydau Creadigol Rochester BA Hons Silversmithing, Goldsmithing and Jewellery Design, University for the Creative Arts Rochester

Nod Kate yw ymgorffori ei phrofiadau neu

Kate aims to embody experiences or

ei hatgofion personol sydd wedi digwydd

memories of her own, that have occurred

dro ar ôl tro, yr amserau y byddwn efallai

repeatedly; times that perhaps we take

yn eu cymryd yn ganiataol. Mae’n casglu

for granted. She collects natural objects

gwrthrychau naturiol o’i chwmpasoedd ac

from her surrounding area and uses them

yn eu defnyddio fel defnyddiau, gan adael

as materials, letting them guide her. By

iddynt ei llywio. Trwy greu rhywbeth y mae

creating something to which she has a

ganddi ymlyniad personol wrtho, mae’n

personal attachment she hopes that the

gobeithio y bydd y gwisgwr a’r gwyliwr

wearer and viewer work will feel a similar

yn cael ymdeimlad tebyg o ymlyniad

sense of emotional attachment.

emosiynol.


Cat Dimond


Cat Dimond BA (Anrh) Crefft a Dylunio 3D, Prifysgol Brighton

BA (Hons) 3D Design & Craft, University of Brighton

Mae’r gwrthrychau hyn wedi’u gwneud o

These objects are made using natural

ddefnyddiau naturiol fel danadl a rhisgl

materials such as nettles and birch bark.

bedwen. Maent wedi ysbrydoli syniadau ar

They have inspired ideas for workshops

gyfer gweithdai a fyddai’n rhoi lle i bobl gael

that would give people space to

profiad o wneud â llaw, gan ddefnyddio’u

experience making by hand, using your

hymennydd a’u corff gyda’i gilydd mewn

brain and body together in a way that

ffordd sy’n brin bellach, ynghyd ag annog

is now scarce, as well as encouraging

cynefindra â’r byd y tu allan. Mae buddion

engagement with the outdoors. The

hyn yn niferus: defnyddio’r synhwyrau,

benefits of this are many; use of the

gwella iechyd y corff a’r meddwl,

senses, better mental and physical health,

gwerthfawrogi natur ac ymgysylltu’n

an appreciation for nature and immersive

llwyr â’u hamgylchoedd.

connection with your surroundings.


Hayley Grafflin


Hayley Grafflin BA Gemwaith a Gwaith Metel, Prifysgol Sheffield Hallam

BA Jewellery and Metalwork, Sheffield Hallam University

Caiff Hayley ei denu’n gynhenid at

Hayley is intrinsically drawn to hidden

harddwch cudd a manylion beiddgar:

beauty and gritty details; eroded layers

haenau erydog o baent yn dangos

of paint revealing rust in every shade of

rhwd

o

orange imaginable, the soot covered

oren, y peipiau wedi’u gorchuddio

pipes of the London underground that

â

rheilffordd

seem so vibrant and yet are entirely black.

danddaearol Llundain sy’n ymddangos

Her desire is to communicate this beauty

mor llachar ond eto sy’n hollol ddu. Ei

through moments and gestures which

dymuniad yw cyfleu’r harddwch hwn

entice curiosity and evoke emotions,

trwy enydau ac ystumiau sy’n deffro

creating highly tactile work which aims to

chwilfrydedd ac yn ysgogi emosiynau.

take the wearer on a journey of the world

Mae’n creu gwaith tra chyffyrddol sy’n

through her eyes and through her touch.

ym

huddygl

mhob yn

arlliw system

posibl

ceisio arwain y gwisgwr ar daith o gwmpas y byd trwy ei llygaid a thrwy ei chyffyrddiad hi.


Lara Grant


Lara Grant BA Crefftau Dylunio, Prifysgol De Montfort BA Design Crafts, De Montfort University

Ysbrydolir casgliad gemwaith Lara gan

Lara’s collection of jewellery is inspired

gyferbyniadau a ddechreuodd wrth iddi

by contrasts, which started by looking

edrych ar weadau cyferbyniol. Mae wedi

at contrasting textures. She has made a

creu casgliad ar gyfer dynion a menywod

collection to suit both men and women

sy’n hoff o eitemau braidd yn wahanol.

who like something a little different. Each

Mae pob darn yn unigryw: mae’r elfennau

piece is unique; the metal elements are

metel wedi’u gwneud â llaw, yn cynnwys

made by hand including the cord ends.

pennau’r cortynnau. Mae lliw’r cortynnau’n

The colour of the cords complement the

cwblhau’r darn ond mae hefyd yn

piece but also contrast to stand out.

gyferbyniol fel y byddant yn sefyll allan.


Rachel Hoyle


Rachel Hoyle MA Dylunio Cerameg, Prifysgol Swydd Stafford MA Ceramic Design, Staffordshire University

Mae Hoyle Ceramics yn cipio celf a chrefft

Hoyle Ceramics captures art and craft

gyda’i gilydd ym mhob darn. Trwy’r

together in each piece. Through the tactile

driniaeth a’r addurniad ar yr wyneb

surface treatment and decoration, the

cyffyrddol, gwahoddir y gynulleidfa i

audience is invited to connect with the

ymgysylltu â’r gwneuthurwr; gan roi

maker; experiencing the maker’s hand in

ymdeimlad o law’r gwneuthurwr ym mhob

each piece uniquely. With a background

darn mewn ffordd unigryw. Gyda chefndir

in teaching art and design, a masters from

mewn addysgu celf a dylunio, a gradd

Staffordshire University from the historic

meistr o Brifysgol Swydd Stafford yn ardal

Potteries, Rachel Hoyle is inspired by

hanesyddol y Crochendai, caiff Rachel

historic architecture, experiencing wild

Hoyle ei hysbrydoli gan bensaernïaeth

places, using a loose style of recording

hanesyddol a phrofi lleoedd gwyllt.

the inspirations around her through pen

Mae’n defnyddio arddull rhydd, gan

and ink drawings and clay.   

gofnodi’r ysbrydoliaethau o’i chwmpas trwy luniau pen ac inc a chlai.


Robert Hunter


Robert Hunter BA (Anrh) Dylunio Tri Dimensiwn / Cerameg a Gwydr, Ysgol Gelf Gray’s

BA(hons)Three-Dimensional Design / Ceramics and glass, Gray’s School of Art

Mae Robert yn credu mewn cadw’n

Robert believes in staying true to the

ffyddlon i’r defnyddiau wrth iddo greu ei

materials when he creates his ceramic

ddarnau ceramig. Mae’n ymchwilio ac yn

pieces. He researches and creating his own

creu ei wydreddau naturiol ei hun, gan

natural glazes, sourcing all the materials

gyrchu’r holl ddefnyddiau o’r cefn gwlad

from the local countryside (Granite Dust)

lleol (Llwch Gwenithfaen) ac ar yr arfordir

and on the coastline (Seaweed). He creates

(Gwymon). Mae’n creu ffurfiau syml ac

simple forms and often places them into

yn aml bydd yn eu gosod mewn grwpiau

large groups.

mawr.


Natasha Jackson


Natasha Jackson BA Cerameg, Prifysgol Swydd Stafford BA Ceramics, Staffordshire University

Mae Natasha yn geramegydd sy’n llawn

Natasha is a ceramicist who has a passion

brwdfrydedd a chariad at y sgìl traddo-

and love for the traditional skill of throw-

diadol o fwrw gwrthrychau ymarferol.

ing functional objects. Natasha is inspired

Caiff Natasha ei hysbrydoli gan liwiau

by bold statement colours and loves to be

beiddgar, unigryw ac mae’n hoff iawn

in control. The inspiration for her colours

o reoli pethau. Daw’r ysbrydoliaeth ar

comes from the sunset. Another interest of

gyfer ei lliwiau o fachlud yr haul. Mae gan

Natasha’s is wood turning and laminating

Natasha ddiddordeb hefyd mewn turnio

acrylic. Her strong passion for the craft

coed a laminiadu acrylig. Mae ei chariad

resolves with the beauty of the outcome.

at y grefft yn gymesur â harddwch y canlyniad.


Emma Mantle


Emma Mantle BA (Anrh) Crefftau Dylunio Cyfoes Coleg Celf Henffordd

BA (Hons) Contemporary Design Crafts, Hereford College of Arts

Mae Emma yn Ddylunydd Wneuthurwr

Emma is a multi-award winning Designer

,aml-wobrwyedig

creu

Maker creating conceptual sculptural

gwrthrychau cerfluniol cysyniadol sy’n

objects that perplex the senses. She is

drysu’r synhwyrau.

led by alternative materials, exploring

ac

mae’n

Caiff ei harwain

gan ddefnyddiau amgen, gan archwilio

ideas

syniadau trwy archwilio defnydd ble mae

where processes are churned over. By

prosesau’n cael eu cyfuno. Trwy ddewis

selecting unconventional colour palettes

paletau o liwiau anghonfensiynol, mae’n

she restricts and focuses her creativity;

cyfyngu ac yn ffocysu ei chreadigrwydd;

outcomes

mae’r canlyniadau’n anhysbys ond gellir

wearable, oversized and bold. Emma

eu gwisgo’n aml, ac maent yn fawr iawn ac

enjoys seeing the reactions to her strange

yn feiddgar. Mae Emma’n mwynhau gweld

colour/material combinations which are

yr ymatebion i’w cyfuniadau rhyfedd o

influenced by her scientific background,

liw/defnydd sy’n dangos dylanwad ei

love of vibrant colours and fashion.

chefndir gwyddonol, a’i hoffter o liwiau llachar a ffasiwn.

through

are

material

unknown

exploration

but

often


Jack McGonigle


Jack McGonigle BA (Anrh) Cerameg, Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd, Prifysgol Metropolitan Caerdydd

BA (Hons) Ceramics, Cardiff School of Art and Design, Cardiff Metropolitan University

Mae Jack yn cynhyrchu llestri o waith llaw

Jack produces handmade vessels on the

ar droell y crochenydd, gan fynegi

potter’s wheel, expressing the qualities

ansoddau’r crochenwaith caled a’r clai

of the stoneware and porcelain clay

porslen mae’n eu defnyddio. Ysbrydolir y

that he uses. Formal forms and patterns

ffurfiau a’r patrymau ffurfiol gan estheteg

are inspired by traditional Korean and

Coreaidd a Japaneaidd traddodiadol.

Japanese aesthetics, precisely constructed

Maent wedi’u llunio’n fanwl a’u hannog

and encouraged to warp during the firing

i gamdroi yn ystod y broses danio, gan

process, distorting and adding depth

aflunio ac ychwanegu dyfnder at y

to patterns on the surface. He perceives

patrymau ar yr wyneb. Mae’n ystyried

making and firing as one complete design

gwneud a thanio yn un broses ddylunio

process acting as a catalyst to encourage

gyfunol sy’n gweithredu fel catalydd i

spontaneity in his work.

annog digymhellrwydd yn ei waith.


Spencer Penn


Spencer Penn BA (Anrh) Cerameg, Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd, Prifysgol Metropolitan Caerdydd

BA (Hons) Ceramics, Cardiff School of Art and Design, Cardiff Metropolitan University

Mae Spencer yn creu llestri porslen fel

Spencer creates porcelain vessels in

ymateb i’w ddiddordeb mewn ffurfiau

response to his interest in functional forms

ymarferol a’i werthfawrogiad o gerameg

and appreciation of Oriental ceramics.

y Dwyrain.


Olivia Western


Olivia Western BA (Anrh) Ffasiwn a Thecstilau, Athrofa Colchester BA (Hons) Fashion & Textiles, Colchester Institute

Mae Olivia wedi creu casgliad o hydoedd

Olivia has created a collection of printed

printiedig, eitemau tu mewn ac ategolion a

lengths, interiors and accessories inspired

ysbrydolir gan batrymau a phrintiau ar ôl y

by the post-war pattern and print of 1950s

rhyfel gan y dylunwyr tecstilau o’r 1950au,

textiles designers Lucienne Day, Marion

Lucienne Day, Marion Mahler, Jaqueline

Mahler, Jaqueline Groag. Hand cut-outs of

Groag. Mae delweddau a dynnwyd ac a

hand-drawn imagery of 1950s household

dorrwyd â llaw o eitemau tŷ o’r 1950au a

objects and deconstructed motifs are

motiffau wedi’u dadadeiladu yn cael eu

traditionally screen-printed on cotton

sgrin-brintio mewn dull traddodiadol ar

duck and used for interiors. The colour

liain cotwm a’u defnyddio ar gyfer y tu

palette is based on a 1950s refrigerator

mewn. Mae’r palet o liwiau wedi’i seilio ar

advertisements with the addition of bold

hysbyseb oergelloedd o’r 1950au ynghyd

primary colours inspired by abstract artists

â lliwiau sylfaenol beiddgar a ysbrydolir

Wassily Kandinsky and Kazmir Malevich.

gan yr artistiaid haniaethol, Wassily Kandinsky a Kazmir Malevich.


Emma Westmacott


Emma Westmacott BA (Anrh) Gradd Dosbarth Cyntaf mewn Dylunio 3D: Cerameg, Prifysgol Swydd

Stafford BA (Hons) First class degree in 3D Design, Staffordshire University

Mae’r ysbrydoliaeth i emwaith Emma wedi’i

The inspiration for Emma’s jewellery is

gwreiddio mewn estheteg dylunio canol

rooted in mid-century design aesthetics

y ganrif a chartref ei mam-gu a’i thad-cu.

and her grandparent’s home. Asymmetric

Mae lliw, patrwm a ffurf anghymesur yn

form, colour and pattern develop through

datblygu trwy gollage ac arlunio. Mae’n

collage and drawing. She combines

cyfuno elfennau ceramig gyda phren,

ceramic elements with wood, Formica

Fformica a thecstilau. Trwy ychwanegu

and textiles. By adding precious metals

metelau gwerthfawr, mae’n chwarae

she plays the idea of valueless items

â’r syniad o eitemau diwerth yn cael eu

being elevated to become something to

dyrchafu i fod yn rhywbeth i’w trysori.

be treasured.


Leah Williams


Leah Williams B A (Anrh) Dylunio Tecstilau ar gyfer Ffasiwn a’r Tu Mewn, Prifysgol Bath Spa BA (Hons) Textile Design for Fashion and Interiors, Bath Spa University

Mae Leah yn ddylunydd tecstilau ac yn

Leah is a textile designer and illustrator,

ddarlunydd sy’n arbenigo mewn printio

specialising in digital print. She recently

digidol. Graddiodd yn ddiweddar o Ysgol

graduated from the Bath School of Art and

Celf a Dylunio Caerfaddon. Mae darlunio

Design. Considered, detailed illustration

ystyrlon, manwl yn chwarae rhan bwysig

plays a huge part in her work, using

iawn yn ei gwaith, ac mae’n defnyddio

predominantly fine liners. Each drawing is

penseli llinellu main yn bennaf. Caiff pob

carefully developed in her sophisticated

darlun ei ddatblygu’n ofalus yn ei harddull

and controlled style, using both traditional

rheoledig, soffistigedig gan ddefnyddio

and more modern digital techniques

technegau traddodiadol, a rhai digidol

through Photoshop and Illustrator to

mwy

piece together intricate prints.

modern

drwy

Photoshop

ac

Illustrator, i roi printiau cymhleth at ei gilydd.


Bryony Applegate


One Year On Bryony Applegate BA Dylunio 3D: Cerameg, Prifysgol Swydd Stafford BA 3D Design, Ceramics Staffordshire University

Mae gwaith Bryony yn dathlu lliw beiddgar,

Bryony’s work celebrates eye-catching

trawiadol mewn darnau nodedig o waith.

bold colour within distinctive pieces of

Mae’r gwaith yn archwilio’r cyferbyniad

work. The work explores the contrast of

mewn lliw a defnydd, gan ddenu’r gwyliwr

colour and material, intriguing the viewer

i gyffwrdd pob darn. Caiff ei hysbrydoli gan

to touch each piece. Inspired by clean,

ffurfiau a siapiau modern, taclus a glân.

neat and modern forms and shapes,

Mae’n cynhyrchu amrywiaeth o ddarnau

she produces a variety of organic to

geometrig neu organig gyda chyfuniad

geometric shaped pieces with an unusual

anarferol o ddefnyddiau, sy’n peri iddynt

combination of materials, making them

dwyllo’r llygad gyda’u gorffeniad arloesol.

deceiving to the eye with their innovative

Mae technegau fel turnio a chastin slip

finish. Techniques such as turning and slip

yn dylanwadu’n drwm ar ei ffurfiau a’i

casting heavily influences her forms and

gwrthrychau.

objects.


Charle Birtles


Charlie Birtles B A Anrh Dylunio Tri Dimensiwn, Prifysgol Metropolitan Manceinion

BA Hons Three Dimensional Design, Manchester Metropolitan University

Mae Charlie yn creu celfwaith llawn

Charlie creates artworks of curiosity.

chwilfrydedd. Daw ei hysbrydoliaeth o

Inspired by miscellanea and a compulsion

amrywiol bethau a’r cymhelliad i chwilio a

to find and collect, she endeavours to

chasglu, ac mae’n ceisio archwilio gwerth

explore the value and meaning of unsung

ac ystyr gwrthrychau di-nod. Mae’n creu

objects. She creates organically through

yn organig trwy brosesau tra manwl

meticulous processes and repetitive

a thechnegau ailadroddus. Mae pob

techniques. Each object she creates is

gwrthrych gaiff ei greu ganddi yn cael ei

carefully considered and collectively they

ystyried yn ofalus, a gyda’i gilydd maent

form a ‘landscape’ of her reflective process.

yn ffurfio ‘tirwedd’ ei phroses fyfyriol.

Their tactility and texture often suggest

Mae eu cyffyrddadwyedd a’u gwedd yn

movement while their overall aesthetics

aml yn awgrymu symudiad, tra bod eu

conjure a depth to explore.

hestheteg cyffredinol yn deffro dyfnder i’w archwilio.


Rachel Codd


Rachel Codd B A (Anrh) Cerameg, Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd, Prifysgol Metropolitan Caerdydd

BA (Hons) Ceramics, Cardiff School of Art and Design, Cardiff Metropolitan University

Mae Rachel yn creu gemwaith porslen a

Rachel creates porcelain jewellery inspired

ysbrydolir gan lenyddiaeth glasurol fel

by classical literature such as Christina

cerdd Christina Rossetti, ‘Goblin Market’.

Rossetti’s poem ‘Goblin Market’. Working

Mae’n gweithio i adlewyrchu’r naratif trwy

to reflect the narrative through her use of

ei defnydd o liw a ffurf, a’i nod yw creu

colour and form, her aim is create wearable

naratifau y gellir eu gwisgo ac sy’n denu’r

narratives which draw the wearer into the

gwisgwr i mewn i’r stori.

story.


Katy Gillam-Hull


Katy Gillam-Hull BA Celfyddydau Cymhwysol Cyfoes, Prifysgol Swydd Hertford BAContemporary Applied Arts, University of Hertfordshire

Mae Katy yn artist ac yn wneuthurwr

Artist and maker of contemporary

gemwaith a gwrthrychau cyfoes a gaiff

jewellery and objects, Katy is often

ei hysbrydoli’n aml gan gywreinbethau

inspired by small curiosities found in

bychain y daw ar eu traws mewn archifau

archives and on shorelines. This Mudlarked

ac ar draethlinau. Mae’r gyfres Mudlarked

series revives found objects from the River

hon yn adfywio gwrthrychau hapgael

Thames. Gillam-Hull rebuilds the narrative

o Afon Tafwys. Mae Gillam-Hull yn ail-

of

greu naratif eu bywydau blaenorol, gan

rediscovering their lost forms in a tactile

ailddarganfod eu ffurfiau colledig yn

mix of silver and fleece.

ddibarch mewn cymysgedd cyffyrddol o arian a chnu.

their

previous

lives,

irreverently


Alice Heaton


Alice Heaton BA Crefftau Dylunio, Prifysgol De Montfort BA Design Crafts, De Montfort University

Mae Alice yn gweithio gyda gwydr yn

Alice works primarily with glass. Inspiration

bennaf. Daw ei hysbrydoliaeth oddi wrth

is taken from organic forms in the natural

ffurfiau organig yn y byd naturiol, gyda’r

world with a focus on movement allowing

ffocws ar symudiad sy’n caniatáu iddi

her to create dynamic forms. Colour is

greu ffurfiau dynamig. Ychwanegir lliw

applied ‘in the moment’ as with a painters

‘yn y foment’ fel gyda brwsh arlunydd

brush so it’s bright and fun, this links to

felly mae’n lliwgar ac yn ddifyr. Mae hyn

the prints she also develops.

yn cysylltu â’r printiau mae’n eu datblygu hefyd.


Emma Johnson


Emma Johnson MDyl Crefft a Dylunio 3D, Prifysgol Brighton

M(des) 3D Design & Craft, University of Brighton

Astudiodd Emma ym Mhrifysgol Brighton,

Emma studied at the University of

gan arbenigo mewn cerameg mowldio

Brighton, specialising in mould made

a chyflawni rhagoriaeth yn ei chrefft.

ceramics

Wrth iddi fyw yng nghanol Brighton ers

Living in the heart of Brighton since

2012, mae Emma wedi arbenigo mewn

2012 has provided Emma not only with

cerameg a phren, ond mae hefyd wedi

skill specialism’s in ceramics and wood,

cael ei chyfareddu gan ddinasluniau.

but also with a fascination of cityscapes.

Adlewyrchir y

diddordeb hwn yn ei

This interest is reflected in her functional

nwyddau cartref ymarferol, a ysbrydolir yn

homewares, which often take inspiration

aml gan fanylion pensaernĂŻol. Mae ffurfiau

from architectural details. Precise and

onglog, manwl yn cael eu cynnwys ar y

angular forms are incorporated along

cyd ag ansoddau adeiladwy a chyfuniad

with buildable qualities and a unified

unedig o ddefnyddiau.

combination of materials.

and

achieving

distinction.


Strukt Design


Strukt Design Joana Miranda Aloise

BA Product Design, Universidade Federal do Rio Grande do Sul/Glasgow Caledonian University BA Dylunio Cynnyrch, Universidade Federal do Rio Grande do Sul/ Prifysgol Glasgow Caledonian

Mae Strukt yn creu gemwaith a ysbrydolir

Strukt creates jewellery inspired in neo-

gan

neo-

futuristic architectural structures. Strukt

ddyfodolaidd. Mae Strukt yn archwilio’r

investigates the possibilities 3D printing

posibiliadau mewn printio 3D i greu

has to offer to create bold, innovative

dyluniadau beiddgar, arloesol a hardd.

and beautiful designs. 3D printing is a

Mae printio 3D yn ddull cynhyrchu a

manufacturing method that was created

grëwyd yn y 1980au, ond nid yw wedi bod

in the 1980s, but only recently it has

yn boblogaidd iawn tan yn ddiweddar.

become more popular. It produces objects

Mae’n cynhyrchu gwrthrychau drwy

by successively layering material until

haenu defnydd y naill ar ôl y llall nes i’r darn

the completion of the piece, according

gael ei orffen, yn unol â model digidol tri

to a tridimensional digital model. This

dimensiwn. Mae’r dechnoleg aflonyddgar

disruptive

hon yn hwyluso creu gwrthrychau â

realisation of complex shaped-objects

siapiau cymhleth.

possible.

adeileddau

pensaernïol

technology

renders

the


‘Portal 2017 incorporating One Year On’ Arddangosfa Canolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange A Llantarnam Grange Arts Centre Exhibition Hoffem ddiolch i’r holl arddangoswyr am fod yn rhan o arddangosfa eleni. We would like to thank all the exhibitors for being part of this year’s exhibition. Dylunio / Design: Hillview Design Cyhoeddwyd gan Ganolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange. Testun Yr Awduron a LGAC 2017 Canolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange, Heol Dewi Sant, Cwmbrân, Torfaen NP44 1PD Published by Llantarnam Grange Arts Centre. Text LGAC 2017 Llantarnam Grange Arts Centre St.David’s Road Cwmbran Torfaen NP441PD +44(0)1633 483321 info@lgac.org.uk www.lgac.org.uk Mae Canolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange yn rhan o bortffolio Sefydliadau Refeniw Cyngor Celfyddydau Cymrun – “Portffolio Celfyddydol Cymru” Elusen Gofrestredig rhif: 1006933. Cwmni Cyfyngedig trwy Warant rhif: 2616241 Llantarnam Grange Arts Centre is part of Arts Council of Wales portfolio of Revenue Funded Organisations – “Arts Portfolio Wales” Registered Charity no: 1006933. Company Limited by Guarantee no: 2616241 Ariennir Canolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen a Chyngor Sir Fynwy. Llantarnam Grange Arts Centre is funded by the Arts Council of Wales, Torfaen County Borough Council and Monmouthshire County Council. Ni chaniateir atgynhyrchu’r cyhoeddiad hwn, boed yn rhannol neu yn ei gyfanrwydd, ar unrhyw ffurf heb ganiatâd ysgrifenedig y Cyhoeddwr. This publication may not be reproduced in whole or in part in any form without written permission from the publisher. Y Clawr Cefn / Back cover : Cat Dimond


Portal 2017  

Yn rhoi llwyfan graddedigion celfyddydau cymhwysol mwyaf blaenllaw y DU eleni. Featuring the work of this year’s t...

Portal 2017  

Yn rhoi llwyfan graddedigion celfyddydau cymhwysol mwyaf blaenllaw y DU eleni. Featuring the work of this year’s t...

Advertisement