Nye stier og byrum i Hørgården - Infrastrukturplan 2020-2024

Page 1

Nye stier og byrum i Hørgården Infrastrukturprojekt 2020–2024


Kære naboer i Hørgården På afdelingsbestyrelsesmødet i september 2020 sagde vi ja tak til en pose penge fra Landsbyggefonden til at forbedre Hørgårdens stier og uderum. Det gjorde vi fordi, vi i afdelingsbestyrelsen arbejder for, at Hørgården bliver ved med at være et dejligt sted at bo, og at vi kommer af ghettolisten. Med pengene fra Landsbyggefonden til det nye infrastrukturprojekt, kan vi renovere stier og skabe nye steder, vi kan mødes og lave arrangementer – til gavn for alle beboere. Det vil gøre vores boligområde mere attraktivt og skabe mere aktivitet i Hørgården. Flere beboere vil bruge de nye uderum, og flere vil tage vejen ind igennem vores område i stedet for at gå udenom. Det ved vi er godt, for jo mere liv der er i et område, jo tryggere er det for beboerne. Vi i bestyrelsen følger Boligforeningen 3B og KAB’s arbejde med infrastrukturplanen tæt, og vi vil virkelig opfordre jer andre beboere til at gøre det samme. Mange har allerede deltaget i de forskellige workshops og talt med Julie Abitz som er hende, der samler beboernes tanker og ønsker. Vi skal være med i processen fra start til slut. Det er nemlig os, der bor her, og os der skal bruge de nye anlæg i mange år fremover. På vegne af afdelingsbestyrelsen i Hørgården Per Olsen, formand

Per Olsen, formand for afdelingsbestyrelsen, til byhavefest i Hørgårdens Byhave 2018.Hvorfor har Hørgården fået penge fra Landsbyggefonden? I Landsbyggefonden er der en pulje, som kan søges af de boligområder, der er udpeget til regeringens liste over udsatte områder. Puljen hedder Infrastrukturpuljen og støtter projekter, der bygger bro mellem boligområdet og den omgivende by. Hørgården, og mange andre store boligområder i Danmark, er bygget sådan, at de lukker sig om sig selv og vender ryggen til den øvrige by. På den måde indgår de ikke naturligt i byens øvrige trafik og byliv. Da de blev bygget, var det meget moderne. Men i dag virker det mod hensigten og kan være med til at forstærke utryghed og social isolation. Pengene fra Landsbyggefonden skal være med til at åbne Hørgården op og skabe bedre forbindelse til resten af byen. Grønne områder, stier og overgange til naboområderne forbedres til gavn for beboerne – og for gæster og forbipasserende.

Hvad koster Infrastrukturprojektet? Landsbyggefondens bevilling er på 67,5 mio. kr. Infrastrukturprojektet finansieres helt og aldeles af Landsbyggefonden, og der er ingen omkostninger for beboerne i Hørgården.

Inspirationsfotos fra ansøgningen til Landsbyggefonden, oktober 2019.Hvilke områder indgår i projektet? De områder, der arbejdes med i Hørgården, er de steder, hvor man vil gå eller cykle igennem Hørgården. Gårdrummene indgår ikke i projektet. · Hovedstrøget mellem Amager Fælledvej og Brydes Allé · Indgangene ved Amagerfælledvej og Brydes Allé · Grønningen · Indgangen til byhaven · Udearealerne ved Nærgenbrugsstationen · Udearealerne ved A-huset (aktivitetshuset) · Passagen til Sundholm · De tværgående stier · Parkeringspladserne Boligforeningen 3B sikrer, at det hele bliver koordineret med to andre store projekter i Hørgården; nemlig regnvandsafkoblingen og renovering af kloakkerne.


B


Hvordan kan vi forbedre Hørgården? Allerede i processen med at skrive ansøgningen til Landsbyggefonden i 2018 fik beboerne mulighed for at komme med deres tanker om Hørgården og ønsker til fremtiden. Medarbejderne fra Boligforeningen 3B var også i tæt dialog med afdelingsbestyrelsen og området blev undersøgt af bl.a. et hold landskabsarkitekter. Konklusionerne på det forløb var blandt andet: · at der mangler et mødested til fælles arrangementer for alle i Hørgården · at stien mellem Amager Fælledvej og Brydes Allé er for ensformig · at parkeringspladserne burde forskønnes · at der er for mange passive grønne arealer og for få muligheder for aktiviteter · at der skal arbejdes med sikre skoleveje

Foto til højre: fra workshop i A-huset.Hvorfor er det vigtigt at beboerne deltager? Som beboer i Hørgården bliver du meget gladere for de nye udeområder, hvis du er med til at bestemme, hvad der skal ske af forandringer. Derfor blev Julie Abitz i maj 2020 ansat til at indsamle ønsker og viden fra beboere og brugere af området. I sommer og efterår 2020 holdt hun hver tirsdag til i den lyserøde campingvogn i boldburet midt i Hørgården og afholdt en lang række workshops, pop up arrangementer, møder osv. Julie har rundt regnet talt med 500 beboere i alle aldre. “Det har været en stor fornøjelse at møde beboerne i Hørgården. Jeg er blevet mødt med stor åbenhed og interesse”, fortæller Julie.

Julie Abitz foran den lyserøde campingvogn i boldburet.


Fra 25. august til 7. september afholdtes 8 workshops med 5. klasserne på Peder Lykke Skolen. Børnene havde mange gode idéer til faciliteter i Hørgården og byggede prototyper af nogle af dem.

Idécollage fra “Lav Grønningen Sammen” -workshops den 23. september og 4. oktober.


Tavle med beboeres idéer til nye udeområder på hegnet ind til boldburet. Hver uge i august, september og oktober blev tavlen visket ren, så der blev plads til flere idéer. Idéerne blev gemt og formidlet videre til arkitekterne.


Pop-up Café den 9. september for alle med interesse for passagen til Sundholm.

Foto fra workshoppen “Bål i Byhaven” den 30. september.

Foto fra workshoppen “Genbrugscafé og gode idéer” den 7. oktober.


Hvad skal der ske nu? Beboernes idéer og tanker er meget værdifulde, og arkitekterne bruger dem direkte i deres konkrete forslag til forandringer i Hørgården. Når arkitekterne har lavet deres tegninger og forslag, får de feedback fra beboerne, og tilpasser planerne efter det. Og så er det tid til at dykke mere ned i de enkelte dele af projektet sammen med beboere og samarbejdspartnere. “Vi skal afprøve forskellige forslag til forbedring af udearealerne. Beboerne skal også være med til at beslutte de endelige forslag i forhold til design, funktion og materialer. Jeg håber, at mange beboere vil deltage, så vi sammen kan skabe de bedst mulige byrum i Hørgården”, fortæller Julie.

Vil du have indflydelse? Hold øje med invitationer i opgangene, på websitet urbanplanen.com eller Urbanplanens facebookside. Du kan også skrive eller ringe til Julie på email: julab@kab-bolig.dk eller tlf.: 21469430.


“Build Your Future�-workshop med unge fra ungdomsklubben Garagen fra 27. juli til 13. august. En workshop, som organisationen EAHR (Emergency Architecture & Human Rights) stod for.


2020 2021

P M roje id kt le er rti in di g ge og by ud ru b m ud sk ab es

m

A og rki fe tekt ed er ba ne ck s s fra kits be efo bo rsla er g ne

r

B ev ebo en e ts rw og or ob ksh se op rv s, at io ne Hvor lang tid tager det?

2022


2023 2024

ka n n ye ta b ge yr s i um br ug

De

s

ce

ro

ep

gg

By

m ed e

er

bo

be


Hvem er med i projektet? Bestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen i Hørgården tæller 7 medlemmer, som følger projektet tæt.

Beboere

Børn, unge, voksne og ældre, der bor i Hørgården.

Borgere

Københavnere som passerer igennem, som arbejder der, kommer der i fritiden eller som på anden måde bruger Hørgårdens udeområder.

Institutioner

Lokale børnehaver, fritidsklubber mv. som bruger områdets faciliteter til daglig.

Partnerskabet

Den boligsociale helhedsplan, der koordinerer beboerprocessen og sørger for at alle bliver hørt og bidrager bedst muligt.


Driften Boligforeningen 3B

Ledelse og medarbejdere, som er med i planlægningen af projektet, og som skal vedligeholde områderne efter omdannelsen.

Boligforeningen 3B og KAB

Bygherrer, der sørger for, at tidsplanen og budgettet holder.

Entreprenør

AI og Thing Brandt Landskab

Ingeniører og landskabsarkitekter, der tegner de nye udearealer med aktiviteter, beplantning og regnvandshåndtering.

Arkitema

Det arkitektfirma, der lavede de første analyser af Hørgården til projektsansøgningen.

Den entreprenørvirksomhed, som skal udføre anlægsarbejdet.


Vil du vide mere? På websitet urbanplanen.com, på Urbanplanens facebookside og i Partnerskabets nyhedsbreve kan du holde dig løbende opdateret om, hvad der sker i projektet. Denne publikation er et udtræk af den samlede beskrivelse af infrastrukturprojektet i Hørgården. Du kan finde hele ansøgningen til Landsbyggefonden på urbanplanen.com. Publikationen her er version 2, udgivet i november 2020. Oplag: 900 stk.

Kontakt Per Olsen, formand for afdelingsbestyrelsen i Hørgården. Email: 6071.6072hoergaarden@gmail.com. Julie Abitz, Partnerskabet. Email: julab@kab-bolig.dk, tlf.: 21469430. Stephane Parize, KAB. Email: stpa@kab-bolig.dk, tlf.: 7376282.

Urbanplanen & Hørgården

Partnerskabet

- en del af KAB-fællesskabet - en del af KAB-fællesskabet