Lezbične, feministične in ženske študije

Page 1

LEZBIČNE, FEMINISTIČNE IN ŽENSKE ŠTUDIJELEZBIČNE, FEMINISTIČNE IN ŽENSKE ŠTUDIJE ZBRANA BIBLIOGRAFIJA KNJIG, TEMATSKIH REVIJ IN KATALOGOV V SLOVENŠČINI


Uredila: Teja Oblak Oprema in postavitev: Maja Kraljič Založba: Lezbično-feministična univerza bjavljeno pod licenco Creative Commons O Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Deljenje pod enakimi pogoji 2.5 Slovenija http://www.creativecommons.si/ CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 305 LEZBIČNE, feministične in ženske študije : zbrana bibliografija knjig, tematskih revij in katalogov v slovenščini / [uredila Teja Oblak]. - Ljubljana : Lezbično-feministična univerza, Društvo ŠKUC, 2011 ISBN 978-961-6751-40-7 1. Oblak, Teja, 1983254992128


KAZALO KAZALO................................................................................................................... 5 UVODNIK................................................................................................................ 9 KR ATICE IN OKR AJŠAVE.................................................................................... 11 KR ATICE......................................................................................................... 11 OKR AJŠAVE................................................................................................... 12 BIBLIOGR AFIJA....................................................................................................................13 ANTIKA........................................................................................................... 13 ARHEOLOGIJA............................................................................................ 14 BIOGR AFIJE, AVTOBIOGR AFIJE, SPOMINI................................. 14 Borke v narodosvobodilni borbi/NOB............................................ 15 Glasbenice.............................................................................................. 15 Gledališčnice, filmarke......................................................................... 15 Literatke.................................................................................................. 16 Plesalke.................................................................................................... 17 Političarke............................................................................................... 18 Redovnice............................................................................................... 18 Slikarke, kiparke.................................................................................... 19 Slovenske imigrantke, emigrantke..................................................... 19 Učiteljice................................................................................................. 20 Zdravnice................................................................................................ 20 Znanstvenice.......................................................................................... 20 Ženske po svetu..................................................................................... 20 ČAROVNIŠKI PROCESI........................................................................... 21 ČASOPISI, REVIJE...................................................................................... 21 ČLOVEKOVE PR AVICE............................................................................ 22 DELO................................................................................................................. 22

5


Poklici...................................................................................................... 23 Gospodinjsko delo................................................................................ 24 Priročniki................................................................................................ 25 DISKRIMINACIJA (SEKSIZEM, ŠOVINIZEM, HOMOFOBIJA)............................................................................................. 25 Priročniki................................................................................................ 26 DRUŽBENI POLOŽAJ ŽENSKE............................................................ 26 Priročniki................................................................................................ 28 Zgodovina............................................................................................... 28 FEMINIZEM – ZBORNIKI IN PREGLEDI....................................... 30 FILOZOFIJA................................................................................................... 32 HENDIKEP..................................................................................................... 32 JEZIK, LINGVISTIKA, GOVOR............................................................. 32 Govor....................................................................................................... 33 KIBERFEMINIZEM.................................................................................... 33 KONTR ACEPCIJA...................................................................................... 34 Zgodovina............................................................................................... 34 KRIMINALITETA....................................................................................... 35 LEZBIJKE, HOMOSEKSUALNOST..................................................... 35 Bibliografije............................................................................................ 36 Identitete, razkritje................................................................................ 36 Literatura................................................................................................ 36 Filmske in vizualne reprezentacije..................................................... 37 Medijske reprezentacije....................................................................... 37 Partnerstva.............................................................................................. 37 Politika.................................................................................................... 38 Zgodovina............................................................................................... 38 MEDIJSKE REPREZENTACIJE............................................................. 39 MENSTRUACIJA.......................................................................................... 40 MIGR ACIJE, NACIONALNOST........................................................... 40 MITOLOGIJA................................................................................................ 41 NARODNOOSVOBODILNA BORBA (NOB)................................... 41 NASILJE........................................................................................................... 42 Priročniki................................................................................................ 44 PARTNERSTVA IN R AZLIČNE OBLIKE SKUPNOSTI.............. 45 POLITIKA....................................................................................................... 46

6


Priročniki, ukrepi.................................................................................. 48 Zgodovina............................................................................................... 48 PORNOGR AFIJA......................................................................................... 49 POROD, NOSEČNOST, MATERINSTVO......................................... 50 PR AVO.............................................................................................................. 51 Zgodovina............................................................................................... 52 PROSTITUCIJA, TRGOVINA Z BELIM BLAGOM........................ 53 PSIHOANALIZA.......................................................................................... 53 QUEER TEORIJA......................................................................................... 55 RELIGIJE, MISTICIZEM.......................................................................... 55 Zgodovina ženskih samostanov......................................................... 56 SEKSUALNOST, SPOLNOST, LJUBEZEN........................................ 57 Priročniki................................................................................................ 57 Zgodovina............................................................................................... 58 SPLAV................................................................................................................ 59 ŠOLSTVO........................................................................................................ 59 Zgodovina............................................................................................... 60 ŠPORT............................................................................................................... 60 UMETNOST - GLASBA............................................................................. 61 UMETNOST – FILM, GLEDALIŠČE, ................................................. 61 PERFORMANS, PLES................................................................................ 61 Filmski festivali...................................................................................... 61 UMETNOST - LIKOVNE IN VIZUALNE UMETNOSTI............ 62 Razstave.................................................................................................. 65 Festivali................................................................................................... 73 UMETNOST - LITER ATUR A................................................................ 74 Literarne antologije.............................................................................. 76 Ženski liki v literaturi............................................................................ 76 VOJNE, VOJSKA................................................................................. 78 Ženska taborišča v 2. svetovni vojni.................................................. 79 ZDR AVSTVO................................................................................................. 79 Priročniki................................................................................................ 81 ZGODOVINA................................................................................................ 81 8. marec, dan žena................................................................................. 82 Ženska društva in združenja............................................................... 83 ZNANOST....................................................................................................... 84

7UVODNIK V pričujoči bibliografiji je zbrana večina naslovov monografskih publikacij, ki so bile na voljo v slovenskem jeziku do decembra 2010 in obravnavajo lezbično, feministično in žensko problematiko. Zbrana bibliografija vsebuje knjižne izdaje (monografske publikacije, separate, elaborate), kataloge in posebne tematske revialne izdaje lezbičnih, feminističnih in ženskih študij, ki so bile do decembra 2010 dostopne na COBISS-u (Kooperativni online bibliografski sistem in servisi). Uvrščene so bile na podlagi ključnih besed (npr. ženska/, feminizem, lezbištvo idr.), gesel (npr. žensko vprašanje, ženska društva), založb (npr. Škuc, Apokalipsa, Sophia idr.) in avtoric (npr. Suzana Tratnik, Tanja Rener idr.). Dela so morala biti v slovenskem jeziku, ali izvirna ali prevedena. Razvrstitev del sloni na sklopih glede na vsebino, čas nastanka in abecednega reda avtoric/jev. Izpuščene so bile diplomske, magistrske, doktorske naloge, članki in zloženke, katerih popisovanje bo naloga v prihodnosti. Nekatera dela so kljub temeljitemu pregledovanju morda spregledana. Med nekaterimi vključenimi pa je morda najti elemente antifeminizma; tovrstna besedila bo potrebno identificirati in jih problematizirati. Bibliografija se bo dopolnjevala tako, da bo vsaka lahko posredovala izpuščena relevantna dela in dela, objavljena od decembra 2010 naprej, na spletnem naslovu http://lezbicnofeministicnauniverza.wordpress.com ali elektronskem naslovu Lezbično-feministične univerze lezfemuniverza@gmail.com.

9


Zasnova in izpeljava projekta je nastala pod okriljem Lezbično-feministične univerze, ki od marca 2010 poteka pri Društvu ŠKUC - Kulturnem centru Q. Bibliografija je zamišljena kot študijski pripomoček in hkrati pregled množice dragocenega dela, ki ga je v lezbične, feministične in ženske študije vložilo mnogo avtoric in avtorjev. Naj bo to priznanje vsem njim. Za neprecenljivo podporo in sugestije se zahvaljujem dragi Vesni in vsem sestram z Lezbično-feministične univerze. S feminizmom naprej! Teja Oblak Ljubljana, februar 2011

10


KRATICE IN OKRAJŠAVE KRATICE -- CK – Centralni komite -- ČKZ – Časopis za kritiko znanosti -- DSLU – Društvo slovenskih likovnih umetnikov -- DZS – Državna založba Slovenije -- EU – Evropska unija -- KUD – Kulturno – umetniško društvo -- IEDC – mednarodni ekonomsko – razvojni svet (angl. International Economic Development Council) -- IO OF – izvršni odbor Osvobodilne fronte -- ISH – Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij -- LDS – Liberalna demokracija Slovenije -- LUD – Literarno – umetniško društvo -- NOB – narodno-osvobodilna borba -- NUK – Narodna univerzitetna knjižnica -- PEN – pesnice/ki, esejistke/i, pisateljice/i (angl. Poets, Essayists, Novelists) -- PIC – Pravno-informacijski center -- RS – Republika Slovenija -- SAZU – Slovenska akademija znanosti in umetnosti

11


-- SNG – Slovensko narodno gledališče -- SOS – mednarodni klic na pomoč (angl. Save Our Souls) -- SPŽZ – Slovenska protifašistična ženska zveza -- SRS – Socialistična republika Slovenija -- SZDL – Socialistična zveza delovnega ljudstva -- SPŽS – Slovenska protifašistična ženska zveza -- ŠKUC – Študentski kulturni center -- ŠKUC-LL – sekcija LL pri Študentskem kulturnem centru -- ŠOU – Študentska organizacija univerze -- ZAK – Društvo za proučevanje zgodovine, antropologije in književnosti -- ZDSLU – Združenje slovenskih likovnih umetnikov -- ZK – Zveza komunistov -- ZRC – Znanstveno – raziskovalni center -- ZRS – Znanstveno – raziskovalno središče -- ZSMS – Zveza socialistične mladine Slovenije

KRATICE -- izd. – izdaja -- let. – letnik -- ml. – mlajša/i -- pr. n. št. – pred našim štetjem -- st. – starejša/i -- stol. – stoletje -- št. - številka -- zv. – zvezek -- ur. – urednice/ki

12


BIBLIOGRAFIJA ANTIKA - Adam, Alja. Evridika in Orfej: od zrcalne k mnogoteri ljubezni. Ljubljana: Sophia, 2009. - Bahovec, Eva D. Ženske v antiki/Histerija. Tematska številka revije Delta. Ljubljana: Društvo za kulturološke raziskave, 1999. - Butler, Judith. Antigonina zahteva: sorodstvo med življenjem in smrtjo (prevod). Ljubljana: Študentska založba, 2009. - Slapšak, Svetlana. Ženska v grški drami. Zbornik. Ljubljana: ŠOU, 1993. - Sunčič, Maja. Plutarhove ženske. Ljubljana: ISH, 2004. - Sunčič, Maja. Euripides. Alkestida. Ljubljana: ISH, 2007. - Sunčič, Maja. V postelji z najboljšo med ženami: imaginarij antične junakinje Alkestide. Ljubljana: ISH, 2006. - Vrečko, Janez. Klitajmestra kot subjekt. Ljubljana: ZRC SAZU, 1997.

13


ARHEOLOGIJA - Greif, Tatjana (ur.). Arheo-tekti zgodovine/Bosanske refleksije. ČKZ, let. 28, št. 200/201. Ljubljana: ŠOU, Študentska založba, 2000. - Greif, Tatjana. Arheologija in spol: podobe spolov v interpretaciji prazgodovinskih kultur v Sloveniji. Ljubljana: Društvo ŠKUC, 2007. - Hays-Gilpin, Kelley, Whitley, S., David. Arheologija spolov (prevod). Ljubljana: Društvo ŠKUC, 2000.

BIOGRAFIJE, AVTOBIOGRAFIJE, SPOMINI - Menzel, Marianne. Velike ženske v zgodovini: monarhinje in vladarice, umetnice, pesnice in pisateljice, svetnice, znanstvenice, ženske v politiki (prevod). Radovljica: Didakta, 1998. - Ružić, Mira. One dvajsetega stoletja. Novo mesto: Dolenjska založba, 2000. - Sigmund, Anna Maria. Ženske nacistov (prevod). Ljubljana: Orbis, 2004. - Šelih, Alenka, Gaber, Milica Antić, Puhar, Alenka, et al. Pozabljena polovica: portreti žensk 19. in 20. stoletja na Slovenskem. Ljubljana: Tuma in SAZU, 2007. - Več avtoric/jev (ur.). Prispevek žensk Ljubljani - obogatena topografija prestolnice. Mednarodno znanstveno srečanje, Zbornik povzetkov s simpozija v Ljubljani, 23.septembra 2009. Ljubljana: ZRC SAZU, 2009. - Verginella, Marta. Ženska obrobja: vpis žensk v zgodovino Slovencev. Ljubljana: Delta, 2006. - Žiberna, Angelca. Slovenke skozi čas. Ljubljana: samozaložba, 1998.

14


Borke v narodosvobodilni borbi/NOB - Klun, Albert, Koren, Jože. Vojka Šmuc: mladost za svobodo. Ob 40-letnici njene smrti v bitki za Knin, 27. novembra 1944. Izola: Osnovna šola Vojka Šmuc, 1984. - Leben, Andrej. V borbi smo bile enakopravne: uporniške ženske na Koroškem v letih 1939-1955. Celovec: Drava, 2003.

Glasbenice - Antoni, Luisa, Lukeš, Neva. Poklon Kseniji Vidali = Omaggio a Ksenija Vidali. Škedenj: Kulturno društvo Ivan Grbec, 1998. - Kolarič, Saška. Saška Kolarič: Mezzo-sopran. Središče ob Dravi: Saška Kolarič, 1997. - Lavš, Katarina. Marjana: Zvezde padajo v noč. Ljubljana: Sanje, 2006. - Več avtoric. Ljudske pevke iz Gradišča na Kozjaku: naših 10 let. Gradišče na Kozjaku: 1999. - Mlakar, Slavica. Gabrijela Mrak, tolminska operna pevka. Tolmin: Knjižnica Cirila Kosmača, 1999. - Ženski pevski zbor Slovenka. 20 let ŽePZ Slovenka Šmartno (1979-1999). Šmartno pri Slovenj Gradcu: 1999.

Gledališčnice, filmarke - Devetak, Igor, Scandolara, Sandro (ur.). Nora Gregor: una città dimenticata = pozabljeno mesto = eine vergessene Stadt. Gorica: Kinoatelje, 1999.

15


- Jovičić, Stevan. Lepa ženska in velika umetnica: Iti Rini v spomin. Ljubljana: Jugoslovanska kinoteka, 196-. - Kirbiš, Mojca (ur.). Milada Kalezić. Maribor: SNG Drama, 2006. - Luskar, Anton. Zvezda Eva: življenje igralke. Ljubljana: Salezijanski inspektorat, 1934. - Nedič, Lilijana. Ita Rina. Ljubljana: Slovenska Kinoteka, 1998. - Nedič, Lilijana (ur.). Poklon Štefki Drolc. Ljubljana: Slovenska Kinoteka, 2005. - Nedič, Lilijana, Urgošikova, Blažena, Erdeljanovič, Saša A. Ita Rina: prva slovenska filmska zvezda = the first Slovenian film star. Ljubljana: Slovenska kinoteka, 2007. - Sušec Michielli, Barbara. Marija Vera: igralka v dinamičnem labirintu kultur. Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2005. - Zobec, Peter. Od daleč in blizu. Pogovori z Mirjano. Ljubljana: Študentska založba, 2009.

Literatke - Borovnik, Silvija. Slovenske književnice v Avstriji. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2006. - Delavec, Vida. Moč vesti. Josipina Urbančič Turnograjska: prva slovenska pesnica, pisateljica in skladateljica. Brežice: Primus, 2009. - Jezernik, Jerneja. Alma M. Karlin, državljanka sveta. Življenje in delo Alme Maximiliane Karlin (1889-1950). Ljubljana: Mladinska knjiga, 2009.

16


- Karlin, Alma. Sama: iz otroštva do mladosti. Avtobiografija. Celje: In lingua, 2010. - Kušej, Mateja. Prve učiteljice, prve pisateljice - kdo jih še pozna? Ženski prispevek k slovenski literaturi od začetkov do 1918. Celovec: Drava, 1996. - Lah, Ivan. Josipina Turnograjska: njeno življenje in delo. Maribor: 1921. - Novak-Popov, Irena. Štiri ženske avtobiografije. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2008. - Novak-Popov, Irena. Slovenske pesnice v literarni vedi in izobraževanju. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2008. - Umek, Evelina. Po sledeh fata morgane: Marica Nadlišek Bartol (18671940). Trst: Mladika, 2008.

Plesalke - Več avtoric, avtorjev. Baletna skupina Lidije Sotlar. Ljubljana: 1970. - Hardy, Aureila. Plesalke sveta (prevod). Jezero: Morfem, 2010. - Jovanović, Milica. Pia in Pino Mlakar. Ljubljana: Slovenski gledališki in filmski muzej, 1995. - Jovanović, Milica. Življenje in umetniška pot Pie in Pina Mlakarja. Referat na 4. simpoziju baletnih ansamblov Jugoslavije v okviru 11. jugoslovanskega baletnega bienala, Ljubljana, 1985. Krka pri Novem mestu: samozaložba, 1985. - Krmelj, Vesna. Martina Štirn: plesalka. Ljubljana: KUD Sestava, 2005.

17


- Lavš, Katarina (ur.). Nekdanje svečanosti: prispevki za monografijo Pie in Pina Mlakarja. Ljubljana: Društvo baletnih umetnikov Slovenije, 2006. - Slivnik, Francka. Pia in Pino Mlakar. Razstava Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja, Ljubljana 1986, Cankarjev dom. Ljubljana: Slovenski gledališki in filmski muzej, 1986.

Političarke - Ayaan, Hirsi Ali. Infidel. Odpadnica. Moje življenje (prevod). Ljubljana: Tuma, 2008. - Drčar-Murko, Mojca. Avtoportret. Ljubljana: Liberalna akademija, 2006. - Kresal, Katarina. Leto v politiki. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2008.

Redovnice - Generalat Šolskih sester. Mati Angelina Križanič, dolgoletna vrhovna predstojnica Kongregacije šolskih sester v Mariboru. Rim: Generalat Šolskih sester, 1968. - Goličnik, Božidara. Mati Leopoldina Brandis: duhovna podoba. Dobrova pri Ljubljani: Družba Marijinih sester Čudodelne svetinje, 1981. - Kozar, Lojze. Sestre neuničljivega upanja: odranske Redovnice. Odranci: Župnijski urad, 2007. - Puntar, Hedvika. Po sledeh M. Margarete Puhar. Ljubljana, Maribor: Mariborska provinca šolskih sester, 1993. - Žabot, Vida. Križ na prsih. Ljubljana: Gyros, 2002.

18


Slikarke, kiparke - Drakulić, Slavenka. Frida ali O bolečini (prevod). Ljubljana: V.B.Z., 2008. - Drucker, Malka. Frida Kahlo (prevod). Ljubljana: Študentska založba, 2002. - Gerlovič, Alenka. Okruški mojega življenja (1919-2010). Ljubljana: Forma 7, 2006. - Hofman, Anja. Žejna sreče in resnice: Maksa Samsa - življenje in delo. Ilirska Bistrica: Društvo za krajevno zgodovino in kulturo, Dolnji Zemon: Kulturno društvo Grad, 2009. - Kobilca, Ivana. Življenje in delo. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1997. - Menaše, Ljerka, Menaše, Luc. Ivana Kobilca. Izdano ob razstavi Ivane Kobilce in srečanju slovenskih umetnic v Gorenjskem muzeju v Kranju, 8. 3. 1972. Ljubljana: Konferenca za družbeno aktivnost žensk Slovenije, Kranj: Gorenjski muzej, 1972. - Slivniker, Vida. Vida Slivniker Belantič. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987. - Stegovec, Tinca. Bilo je takole: romanje za lepoto. Življenjepis. Celje: Celjska Mohorjeva družba, 2008. - Šantel, Avgusta, ml., Šantel, Avgusta, st., Šantel, Saša. Življenje v lepi sobi. Ljubljana: Nova revija, 2006. - Trdina, Silva. Ivana Kobilca. Ljubljana: DZS, 1952.

Slovenske imigrantke, emigrantke - Chrobakova Repar, Stanislava. Slovenka na kvadrat: razglednice iz Slovenije, (Slov)aške: 2001-2009. Ljubljana: Apokalipsa, 2009.

19


- Johnson Debeljak, Erica. Tujka v hiši domačinov. Maribor: Obzorja, 1999. - Sulič, Nives. Rodila sem se v Clevelandu in sem Slovenka. Ljubljana: SAZU, 1997.

Učiteljice - Več avtoric/jev. Elvira Vatovec (1922-1944): partizanska učiteljica v Čežarjih. Koper: ZZV NOB Mestne občine Koper, 1991. - Lipnik, Cilka. Biti učiteljica: moja službena leta. Samozaložba, 1999. - Šeme, Marjanca. Spomini partizanske učiteljice. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1970.

Zdravnice - Cigale, Marija. Partizanska zdravnica dr. Franja Bojc-Bidovec. Ljubljana: ZZB NOB Slovenije, 1998. - Mlakar, Polona, Adamič, Marjeta. Grosman Božena (1944-1945). Ljubljana: Arhiv RS, 2007.

Znanstvenice - Mislej, Irene. Dr. Branislava Sušnik (1920-1996): slovenska znanstvenica v tropskem Paragvaju. Ljubljana: SAZU, 1998.

Ženske po svetu - Dornemman, Louise. Clara Zetkin (prevod). Ljubljana: Cankarjeva založba, 1960.

20


- Keller, Helen. Zgodba mojega življenja (prevod). Ljubljana: Prešernova družba, 1983. - McDonald, Fiona. Helen Keller: gluha in slepa ženska, ki je premagala svojo drugačnost in posvetila svoje življenje delu za druge ljudi (prevod). Celje: Mohorjeva družba, 1997.

ČAROVNIŠKI PROCESI - Heinsohn, Gunnar, Steiger, Otto. Uničenje modrih žensk: prispevki k teoriji in zgodovini prebivalstva in otroštva (prevod). Ljubljana: ŠOU, 1993. - Košir, Matevž. Boj krvavi zoper čarovniško zalego. Ljubljana: Muzej Miklova hiša, 2002. - Mencej, Mirjam. Coprnice so me nosile: raziskava vaškega čarovništva v vzhodni Sloveniji na prelomu tisočletja. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2006. - Radovanovič, Sašo. “Bog se usmili uboge grešne duše. Amen.”: čarovniški procesi na slovenskem Štajerskem v letih 1546-1746. Murska Sobota: Pomurska založba, 1997. - Simonič, Maša, Čerič, Marica. Čas procesov zoper čarovnice. Zgornja Kungota: Osnovna Šola, 2002. - Tratnik-Volasko, Marjeta, Košir, Matevž. Čarovnice: predstave, procesi, pregoni v evropskih in slovenskih deželah. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče, 1995.

ČASOPISI, REVIJE - Boršnik, Marja. Slovenka. Ljubljana: Slovensko slavistično društvo, 1941.

21


- Boršnik Škerlak, Marja. Slovenka II. Pod uredništvom Ivanke Anžič Klemenčičeve. Ljubljana: Jugoslovanska tiskarna, 1941. - Štular Sotošek, Karmen. Žensko časopisje na Slovenskem: 1897-1997. Vodnik po razstavi. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica, 1997.

ČLOVEKOVE PRAVICE - Frankovič, Romana. Človekove pravice žensk: priročnik za učitelje. Ljubljana: Amnesty International Slovenije, 2004 - Jalušič, Vlasta, Zagorac, Dean. Človekove pravice žensk: uvodna pojasnila in dokumenti. Ljubljana: Amnesty International Slovenije, Mirovni inštitut, 2004. - Pan, Maja. Ljubezen je ljubezen: priročnik za učenje in razumevanje človekovih pravic na osnovi spolne identitete ter spolne usmerjenosti. Ljubljana: Amnesty International Slovenije, 2007.

DELO - Badalič, Vasja. Za 100 evrov na mesec: proizvodni sistem globalnega kapitalizma. Ljubljana: Krtina, 2010. - Blaha, Tilka. Strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje žensk v združenem delu. Portorož, 18. - 20. marca 1976. Ljubljana: Marksistični center pri CK ZK Slovenije, Center za idejno-teoretično delo CK ZK Hrvatske, 1976. - Hazl, Vanja. Smo Slovenke na trgu delovne sile enakopravne?: analiza položaja žensk na trgu delovne sile v Sloveniji. Ljubljana: Pospeševalni center za malo gospodarstvo, 2002.

22


- Jeram, Jasna, Salecl, Tanja. Pokojninska reforma in ženske. Zapis javne razprave. Ljubljana: Urad vlade RS za žensko politiko, 1998. - Kirn, Gal (ur.). Postfordizem: razprave o sodobnem kapitalizmu. Ljubljana: Mirovni inštitut, 2010. - Kozmik Vodušek, Vera, Neubauer, Violeta. Skladnost družinskega in poklicnega življenja. Ljubljana: Urad vlade RS za žensko politiko, 1995. - Sadar-Černigoj, Nevenka. Moški in ženske v prostem času: socialne in psihološke dimenzije načinov preživljanja prostega časa. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče, 1991. - Salecl-Bevc, Tanja, Neubauer, Violeta. Problemi žensk na delovnem mestu: opažanja sindikatov. Ljubljana: Urad vlade RS za žensko politiko, 1995. - Varstvo žena in mladine na delovnem mestu. Ljubljana: Univerzum, 1977. - Ženska ob varnem delu. Ljubljana: Univerzum, 1977. - Ženska v združenem delu: seminar ob mednarodnem letu žensk, Bled 1975. Ljubljana: Univerzum, 1975.

Poklici - Glas, Miroslav. Slovenke kot porajajoče se podjetnice. Ljubljana: 1999. - Kanjuo-Mrčela, Alenksandra. Ženske v menedžmentu. Ljubljana: Enotnost, 1996. - Kozmik Vodušek, Vera, Jeram, Jasna. Ženske v novinarskih vrstah, vrsticah in med njimi. Ljubljana: Urad vlade RS za žensko politiko, 1995. - Kralj, Ana. Poklic posebne vrste. Ljubljana: Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture, 2010.

23


- Predin, Štefan, Leskovec, Aljoša, Kositer, Mojca. Zbornik - Ženska v farmaciji, medicini in naravoslovju. Mednarodni simpozij v Mariboru, 16. septembra 2000. = Proceedings - The woman in pharmacy, medicine and natural sciences: international symposium in Maribor, Sept. 16, 2000. Maribor: Mariborske lekarne, 2000. - Šoukal-Ribičič, Marjana. Zdravnica in njen poklic: prispevki na okrogli mizi ob VI. srečanju pediatrov v Mariboru 9.-11. junija 1988. Ljubljana: Medicinska fakulteta, 1989. - Več avtoric/jev. Srečanje odličnost menedžerk. Odličnost managerk 2005, 25.oktober 2005, IEDC - Poslovna šola Bled. Ljubljana: GV Izobraževanje, 2005. - Volpi Lisjak, Bruno. Ženska delovna sila v ribjih tovarnah v Izoli in Kopru: konzerviranje in soljenje rib. = La forza lavoro femminile nelle fabbriche del pesce di Isola e Capodistria: la conservazione e la salagione del pesce. Koper: 2001. - Zupanič Slavec, Zvonka. Z očmi zdravnice: ugledni pisci družno z medicino. Ljubljana: Znanstveno društvo za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije, 1997.

Gospodinjsko delo - Bešter, Mara. Ali gre gospodinjskemu delu neposredno ekonomsko priznanje? Ljubljana: 1976. - Hrženjak, Majda. Nevidno delo. Ljubljana: Mirovni inštitut, 2007. - Oakley, Ann. Gospodinja (prevod). Ljubljana: Založba /*cf, 2000. - Šadl, Zdenka. Umazano delo med stigmo in ponosom: plačane gospodinjske delavke v Sloveniji. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2009.

24


Priročniki - Lobnik-Zorko, Alenka. Izpopolnitvi in uspehu naproti: mali priročnik za samozavestno načrtovanje svoje prihodnosti in kariere. Ljubljana: Delo, 2000. - Greif, Tatjana. Ukrepi proti diskriminaciji v zaposlovanju za delodajalce: priročnik. Ljubljana: ŠKUC-LL, 2006. - Greif, Tatjana. Ukrepi proti diskriminaciji v zaposlovanju za sindikate: priročnik. Ljubljana: ŠKUC-LL, 2006. - Greif, Tatjana. Upravljanje raznolikosti v zaposlovanju: smernice za delodajalce in sindikate. Ljubljana: Društvo ŠKUC, 2009.

DISKRIMINACIJA (SEKSIZEM, ŠOVINIZEM, HOMOFOBIJA) - Antić Gaber, Milica, Tašner, Veronika, Lesar, Irena, et al. Brez spopada: kultur, spolov, generacij. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2009. - Jogan, Maca. Seksizem v vsakdanjem življenju. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2001. - Jogan, Maca. Tranzicija in (ne)enakost med spoloma. Tematska številka. Družboslovne razprave. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Slovensko sociološko društvo, 2000. - Jogan, Maca. Ženske in diskriminacije. Ljubljana: Delavska enotnost, 1986. - Jelušič, Ljubica, Pešec, Mojca. Seksizem v vojaški uniformi. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede: Ministrstvo za obrambo RS, Generalštab Slovenske vojske, 2002.

25


- Kuhar, Roman. Na križiščih diskriminacije: večplastna in intersekcijska diskriminacija. Ljubljana: Mirovni inštitut, 2009. - Leskošek, Vesna. Mi in oni: Nestrpnost na Slovenskem. Ljubljana: Mirovni inštitut, 2005. - Nastran-Ule, Mirjana (ur.). Predsodki in diskriminacije. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče, 1999. - Petković, Brankica (ur.). Bitja s pol strešice: slovenski rasizem, šovinizem in seksizem. Ljubljana: Open Society Institute, 1999. - Velikonja, Nataša, Greif, Tatjana. Anketa o diskriminaciji na osnovi spolne usmerjenosti: poročilo. Ljubljana: ŠKUC-LL, 2001.

Priročniki - Boj proti diskriminaciji. Priročnik za usposabljanje. Luksemburg: Urad za uradne publikacije Evropskih skupnosti, 2006.

DRUŽBENI POLOŽAJ ŽENSKE - De Beauvoir, Simone. Drugi spol (prevod). 1. zv. Ljubljana: Delta, 1999. - De Beauvoir, Simone. Drugi spol (prevod). 2. zv. Ljubljana: Delta, 2000. - Jeram, Jasna, Kozmik, Vera. Položaj žensk v Sloveniji v devetdesetih: poročilo Urada za žensko politiko za obdobje 1990-1995. Ljubljana: Urad vlade RS za žensko politiko, 1997. - Jogan, Maca. Družbena konstrukcija hierarhije med spoloma. Ljubljana: Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo, 1990.

26


- Koteska, Jasna. Intimist (prevod). Ljubljana: Apokalipsa, 2009. - Kozmik Vodušek, Vera. Nacionalno poročilo za 4. svetovno konferenco o ženskah: akcija za enakost, razvoj in mir. Ljubljana: Mihelač, 1994. - Kozmik Vodušek, Vera, Šribar, Renata, Neubauer, Violeta. Nevladne ženske organizacije za napredek položaja žensk v Sloveniji. Ljubljana: Urad vlade RS za žensko politiko, 1995. - Laclau, Ernesto. Emancipacija, emancipacije (prevod). Ljubljana: ZRC SAZU, 2008. - Leskošek, Vesna. Ženske in moški v socialnem delu. 1.del - spol. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2005. - Nairobijske dolgoročne strategije za napredovanje položaja žensk do leta 2000. Ljubljana: Delavska enotnost, 1987. - Neubauer, Violeta. Poročilo o Četrti svetovni konferenci o ženskah, Peking, 4. - 15. september 1995. Ljubljana: Urad vlade RS za žensko politiko, 1996. - Neubauer, Violeta. Drugo poročilo Republike Slovenije o uresničevanju določil Konvencije Združenih narodov o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk. Ljubljana: Urad vlade RS za žensko politiko, 1999. - Pajnik, Mojca, Drolc, Aleš. Obrazi naše Evrope. Ljubljana: Mirovni inštitut, 2001. - Urad za enake možnosti. Četrto periodično poročilo Republike Slovenije o uresničevanju določil Konvencije o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk. Ljubljana: Urad vlade RS za enake možnosti, 2006. - Vidovich, Nadia, Cergol, Ines. Due mondi - un sentiero: miscellanea. Dva svetova - ena pot: zbornik. Koper: Društvo občank za enake možnosti, Trieste: Caffè delle donne (U.D. I.), 2002.

27


- Vlada RS. Začetno poročilo Republike Slovenije o sprejetih ukrepih za odpravo vseh oblik diskriminacije žensk 1993. Ljubljana: Mihelač, 1993 in 1995. - Vlada RS. Kaj so izhodišča za ukrepanje ali kako izboljšati položaj žensk do leta 2000? Ljubljana: Urad za vlade RS za žensko politiko, 1996.

Priročniki - Dobnikar, Mojca, Selišnik, Irena. Enake možnosti, lokalne skupnosti in ženske nevladne organizacije: predlogi možnih strategij za skupno uveljavljanje enakih možnosti. Ljubljana: Vita Activa, 2004. - Jeram, Jasna. Zagovorništvo enakih možnosti žensk in moških v EU in Sloveniji: novi pristopi k uresničevanju enakosti žensk in moških. Ljubljana: Urad vlade RS za enake možnosti, 2003. - Neubauer, Violeta. Posebni ukrepi za zagotavljanje enakosti žensk in moških. Ljubljana: Urad vlade RS za enake možnosti, 2003. - Skrt, Bojana, Hohler, Beti, Šerc, Beti, et al. Debata za enake možnosti: izobraževalni priročnik. Ljubljana: Za in proti, zavod za kulturo dialoga, 2007.

Zgodovina - Bole-Kosmač, Daša. Temeljne značilnosti t.i. ženskega vprašanja v Sloveniji (in Jugoslaviji) danes: teze s komentarji. Ljubljana: SZDL Slovenije, 1987. - De Pisan, Christine. Knjiga o Mestu dam (prevod). Ljubljana: Delta, 1999. - Jogan, Maca. Emancipacija žensk kot sestavina družbene zavesti. Ljubljana: Univerza Edvarda Kardelja, Center za družbenopolitično izobraževanje, 1983.

28


- Jogan, Maca (ur.). Emancipacija v jugoslovanski družbi: protislovja in problemi. Zbornik, Ziherlovi dnevi 1984, Škofja Loka. Ljubljana: Center za družbenopolitično izobraževanje pri Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo, 1984. - Radovan, Aleksander. Socialna varnost ženske v združenem delu. Posvet Družbeni položaj žensk in razvoj družine v socialistični samoupravni družbi, 1976, Portorož. Portorož, Ljubljana: Marksistični center pri CKZK Slovenije, Center za idejnoteoretično delo CKZK Hrvatske, 1976. - Štupca, Maria. Žensko vprašanje: majhen poizkus k srečni rešitvi tega vprašanja na Slovenskem. Ljubljana: Društvo Dobrodelnost, 1917. - Taylor, Harriet, Mill, John Stuart. O podrejenosti žensk (prevod). Ljubljana: Studia humanitatis, 2005. - Tomšič, Vida. Problemi družbenega položaja žensk. Ljubljana: Naša žena, 1962. - Tomšič, Vida. Ženske, delo, družina, družba. Ljubljana: Komunist, 1976. - Vode, Angela. Spol in upor. Zbrana dela Angele Vode I. Ljubljana: Krtina, 1998. - Vode, Angela. Značaj in usoda. Zbrana dela Angele Vode II. Ljubljana: Krtina, 1999. - Von Tadden, Wiebke. Hči ni sin: Wiebke von Tadden pripoveduje zgodovino deklet (prevod). Ljubljana: DZS, 2001.

ETNOLOGIJA - Dolžan Eržen, Tatjana. Ženska toaleta po starem. Kranj: Gorenjski muzej, 2006.

29


- Paladin, Jasna. Poglejmo, kaj je spodaj: zgodovina ženskega spodnjega perila. Katalog razstave, september 2006. Kamnik: KUD Pika, 2006. - Paladin, Jasna. Črna noša. Katalog razstave. Kamnik: Agencija za razvoj turizma in podjetništva v občini, 2007. - Pisar, Blanka, Grobelnik, Alenka. Koroška ženska noša: koroška noša kmečke žene iz Mežiške doline iz konca 19. stoletja. Muta: Srednja šola, 1999. - Rožman, Irena. Peč se je podrla!: kultura rojstva na slovenskem podeželju v 20. stoletju. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo, 2004. - Šterbenc Erker, Darja. Quid lacrimis...: rimska ženska pred obličjem smrti med 2. stol. pr. n. št. in 2. stol. n. št. Ljubljana: Založba /*cf., 2002. - Zgonik, Nadja. Moška in ženska ročna dela. Mirko Bratuša, Alenka Pirman, Tobias Putrih, Irena Romih, Jože Slak Đoka, Zora Stančič, Natalija Šeruga, Petra Varl, Huiqin Wang: 4. april - 26. april 2002. Nova Gorica: Mestna galerija, 2002.

FEMINIZEM – ZBORNIKI IN PREGLEDI - Atkinson, Ti-Grace (ur.). O ženski in ženskem gibanju (prevod). Ljubljana: Krt, 1985. - Bahovec, Eva D. (ur.). Od ženskih študij k feministični teoriji. ČKZ, posebna izdaja. Ljubljana: Študentska organizacija Univerze, 1993. - Barša, Pavel. Gospostvo človeka in želja ženske: feminizem med psihoanalizo in poststrukturalizmom (prevod). Ljubljana: Apokalipsa, 2009. - Bogovič, Lenca, Skušek, Zoja, (ur.). Spol: Ž. Ljubljana: ISH in KUD France Prešeren, 1996.

30


- Braidotti, Rosi (ur.). Feminizem/mi za začetnice/ke. Ljubljana: Založba /*cf, Mesto žensk, 2000. - Dobnikar, Mojca, Pamuković, Nela (ur.). Jaz ti one...za nas: dokumenti jugoslovanskih feminističnih srečanj 1978-1991 = dokumenti jugoslavenskih feminističkih susreta 1978-1991 = dokumenti jugoslovenskih feminističkih skupova 1978-1991 = dokumenti od jugoslovenskite feministički srekjavanja 1978-1991: dokumentet e takimeve feministe jugosllave 1978-1991. Ljubljana: Društvo Vita Activa, Zagreb: Centar za žene žrtve rata - ROSA, 2009. - Govekar, Minka. Slovenska žena. Ljubljana: Jugoslave Express Réclame Company, 1926. - Jalušič, Vlasta. Kako smo hodile v feministično gimnazijo. Ljubljana: Založba /*cf, 2002. - Jeffs, Nikolai (ur.). Zbornik postkolonialnih študij. Ljubljana: Krtina, 2007. - Lukšič, Andrej (ur.). Civilizacija kultov/Ekstremizem med Slovenci/ Kognitivna znanost/ Ženske študije/Oikos. ČKZ, let. 23, št. 176. Ljubljana: Študentska organizacija Univerze, 1995. - Velagić, Tanja (ur.). Horizonti zgodovine: sečišča feminističnih bojev. Borec, revija za zgodovino, antropologijo in književnost, št. 657-661. Ljubljana: Publicistično društvo ZAK, 2009. - Zadnikar, Darij (ur.). Mesto žensk. ČKZ, let. 23, št. 175. Ljubljana: ŠOU, 1995. - Zadnikar, Darij (ur.). Šola v globalnem kapitalizmu/Duhovna veleblagovnica/Zgodovina spolov. ČKZ, let. 29, št. 202/203. Ljubljana: ŠOU, Študentska založba, 2001.

31


FILOZOFIJA - Chrobakova Repar, Stanislava (ur.). Feministična epistemologija. Gender. Apokalipsa, revija za preboj v živo kulturo, št. 113/114/115. Ljubljana: Apokalipsa, 2007.

HENDIKEP - Kermanuer, Aksinja. Na drugi strani vek. Opis prvoosebne fenomenološke raziskave - kako je biti slep. Ljubljana: Študentska založba, 2009. - Zaviršek, Darja. Tako lepa, pa invalid!: socialno delo proti diskriminaciji hendikepiranih žensk. Konferenca ob Evropskem letu invalidov, Ljubljana, 20. november 2003. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2003. - Zaviršek, Darja, Gorenc, Katarina. Šolanje in zaposlovanje otrok in odraslih, ki se težko učijo: lahko branje. Ljubljana: Modra, Društvo za raziskovanje in uresničevanje psihosocialnih potreb žensk in YHD, Društvo za teorijo in kulturo hendikepa, 2007.

JEZIK, LINGVISTIKA, GOVOR - Jakopin, Franc. Ženskost v slovanskih priimkih. 1997. - Kozmik, Vera. 100 besed za enakost: slovar izrazov o enakosti žensk in moških. Ljubljana: Urad vlade RS za žensko politiko, 1998. - Kozmik Vodušek, Vera, Jeram, Jasna. Neseksistična raba jezika. Ljubljana: Urad vlade RS za žensko politiko, 1995. - Kristeva, Julia. Lingvistični teksti: razprave (prevod). Piran: Obalne galerije, 2005.

32


- Kunst-Gnamuš, Olga. Razmerje med spolom kot potezo reference in spolom kot slovnično kategorijo. 1995. - Pogorelec, Breda. Slovenska skladnja in poimenovanja ženskih oseb. Samozaložba, 1997. - Spinozi Monai, Liliana. Kategorija spola v nadiškem narečju: nekaj vprašanj. Ljubljana: Slavistična revija, 1995. - Toporišič, Jože. K teoriji spola v slovenskem (knjižnem) jeziku. Ljubljana: 1981.

Govor - Marjanovič Umek, Ljubica, Fekonja, Urška, Kranjc, Simona, et al. Govor deklic in dečkov. Ljubljana: SAZU, 2007. - Mihurko Poniž, Katja. Evine hčere: konstruiranje ženskosti v slovenskem javnem diskurzu 1848-1902. Nova Gorica: Univerza, 2009. - Vidovič-Muha, Ada. Prvine družbene prepoznavnosti ženske prek poimenovalne tipologije njenih dejavnosti, lastnosti. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 1997.

KIBERFEMINIZEM - Gržinić, Marina. Biotehnologija, filozofija in spol = Biotechnology, philosophy and sex. Ljubljana: Maska, 2002. - Harraway, J., Donna. Opice, kiborgi in ženske. Reinkarnacija narave (prevod). Ljubljana: ŠOU, Študentska založba, 1999.

33


KONTRACEPCIJA - Jerman Kačič, Polona. Zdrava in varna spolnost mladostnikov. Ljubljana: Rdeči križ Slovenije, 1994. - Kranjc, Vesna. Mladostnice in kontracepcija. Maribor: 1992. - Pretnar-Darovec, Alenka, Petkovšek, Nataša (ur.). Načrtovanje družine: sodobni vidiki. Zbornik, Ljubljana, 29. november 2002. Novo mesto: Krka, 2002. - Pretnar-Darovec, Alenka, Pintar, Bojana. Načrtujmo družino: varno in učinkovito do družine. Ljubljana: Ginekološka klinika, Slovensko društvo za reproduktivno medicino, 2002. - Takač, Iztok. 50 let načrtovanja družine v Mariboru = 50 years of family planning in Maribor. Mednarodni znanstveni simpozij, Univerzitetni klinični center Maribor = International Scientific Symposium, Maribor University Hospital, Maribor, 15. 6. 2007. Maribor: Univerzitetni klinični center, 2007.

Zgodovina - Adam, Paul. Zablode ljubavnega življenja (prevod). Zagreb: Neva, 1929. - Andolšek-Jeras, Lidija, Borko, Elko. Kako se zavarujemo pred nosečnostjo: kontracepcija. Maribor: Komunalni zavod za socialno zavarovanje, 1971. - Andolšek-Jeras, Lidija, Borko, Elko. Načrtujmo potomstvo: metode uravnavanja rojstev. 3. izd. Maribor: Regionalna zdravstvena skupnost: Zavod za zdravstveno varstvo, 1977-1978. - Novak, Franc. Spočetje po naši volji ali o kontracepciji. Ljubljana: Naša žena, 1959.

34


- Novak, Franc. Materinstvo naj bo zavestno. Ljubljana: Naša žena, 1964. - Tekavčič, Bogdan. Kaj mora ženska vedeti o sebi. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1974.

KRIMINALITETA - Giovino, Andrea. Kako sem zapustila mafijo: moja pot od organiziranega kriminala do neodvisne ženske (prevod). Izola: Meander, 2007. - Hišni redi zavodov za prestajanje kazni za ženske (1974-1999). Ljubljana: 1999. - Kanduč, Zoran. Droge, zapori, ženske - postmoderna družba in njene zasvojenosti. Ljubljana: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2006. - Maklecov, Aleksander. Žena in zločin. Ljubljana: Juridična fakulteta, 1944. - Sterle, Janka. Kriminaliteta žensk. Ljubljana: Ministrstvo za notranje zadeve RS, 1997. - Sunčič, Maja (ur.). Ženske na robu. Ljubljana: ISH, 2009.

LEZBIJKE, HOMOSEKSUALNOST - Lukšič, Andrej (ur.). Gejevske in lezbične študije. ČKZ, let. 13, št. 177. Ljubljana: ŠOU, 1995. - Lukšič, Andrej (ur.). Konotacije glasbe/Nelagodje doma: homoseksualnost na ulici. ČKZ, let. 25, št. 185. Ljubljana: Študentska založba, 1997.

35


Bibliografije - Velikonja, Nataša. Izbrana bibliografija literature z lezbično in gejevsko tematiko. Ljubljana: ŠKUC-LL, 2000. - Velikonja, Nataša. Lezbična knjižnica. Ljubljana: ŠKUC-LL, 2001.

Identitete, razkritje - Kuhar, Roman. Mi, drugi: oblikovanje in razkritje homoseksualne identitete. Ljubljana: Društvo ŠKUC, 2001. - Pirnar, Marta. Tok/protitok: konstrukcija in reprezentacija homoseksualne identitete v 20. stoletju. Ljubljana: Društvo ŠKUC, 2006. - Švab, Alenka, Kuhar, Roman. Neznosno udobje zasebnosti: vsakdanje življenje gejev in lezbijk. Ljubljana: Mirovni inštitut, 2005.

Literatura - Mozetič, Brane. Drobci stekla v ustih: antologija poezije 20. stoletja s homoerotično motiviko. Ljubljana: Društvo ŠKUC, 1989. - Mozetič, Brane. Modra svetloba: homoerotična ljubezen v slovenski literaturi. Ljubljana: Društvo ŠKUC, 1990. - Rich, Adrienne C. O lažeh, pesmih in molku: izbrani eseji 1966-1978 (prevod). Ljubljana: Društvo ŠKUC, 2003. - Tratnik, Suzana. Avtobiografskost kot umeščanje osebne izkušnje. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2008. - Tratnik, Suzana. Lezbična zgodba: literarna konstrukcija seksualnosti. Ljubljana: Društvo ŠKUC, 2004.

36


- Zupan Sosič, Alojzija. Homoerotika v najnovejšem slovenskem romanu. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2005.

Filmske in vizualne reprezentacije - Cottingham, Laura. Lezbijke smo tako šik...da sploh nismo več lezbijke (prevod). Ljubljana: Društvo ŠKUC, 2009. - De Lauretis, Teresa. Film in vidno (prevod). Ljubljana: Društvo ŠKUC, 1998. - Weiss, Andrea. Vampirke in vijolice: lezbijke v filmu (prevod). Ljubljana: Društvo ŠKUC, 2010.

Medijske reprezentacije - Kuhar, Roman. Medijske podobe homoseksualnosti: analiza slovenskih tiskanih medijev od 1970 do 2000. Ljubljana: Mirovni inštitut, 2003.

Partnerstva - Kuhar, Roman, Sobočan, Ana Marija (ur.). Istospolna partnerstva in družine. Tematska številka, Socialno delo, let. 49, št. 5-6. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2010. - Lukšič, Andrej (ur.). Proti kulturi/Nove družine – nove stare ideologije?/ Rockovske študije. ČKZ, let. 30, št. 207-208. Ljubljana: ŠOU, Študentska založba, 2002. - Trplan, Tomaž (ur.). Poroči se, kdor se more! Ljubljana: Mirovni inštitut, 2004.

37


- Velikonja, Nataša (ur.). Partnerstva. Lesbo 19/20. Ljubljana: ŠKUC-LL, 2003.

Politika - Beznec, Barbara (ur.). Lezbična gverila/Kritično mišljenje/Pravo in oblast. ČKZ, let. 35, št. 229/230. Ljubljana: Študentska založba, 2007. - Goldstein, Richard. Homo konzerve: liberalna družba in gejevska desnica (prevod). Ljubljana: Društvo ŠKUC, 2005. - Schulman, Sarah. Zakaj nisem revolucionarka (prevod). Ljubljana: Društvo ŠKUC, 2005. - Sullivan, Andrew. Domala normalen: argument o homoseksualnosti (prevod). Ljubljana: Krtina, 2008. - Velikonja, Nataša. Fragmenti svobode: politični eseji: Terminali Radia Študent 2001-2006. Ljubljana: Društvo ŠKUC, 2008. - Wittig, Monique. Eseji (prevod). Ljubljana: Društvo ŠKUC, 2000.

Zgodovina - Benstock, Shari. Ženske z levega brega: Pariz, 1900-1940 (prevod). Ljubljana: Društvo ŠKUC, 2005. - Boswell, John. Krščanstvo, družbena strpnost in homoseksualnost: geji in lezbijke v Zahodni Evropi od začetka krščanstva do štirinajstega stoletja (prevod). Ljubljana: Društvo ŠKUC, 2005. - Faderman, Lilian. Več kot ljubezen moških: romantično prijateljstvo in ljubezen med ženskami od renesanse do sodobnosti (prevod). Ljubljana: Društvo ŠKUC, 2002.

38


- James Dover, Kenneth. Grška homoseksualnost (prevod). Ljubljana: Krtina, 1995. - Lapowsky Kennedy, Elizabeth. Usnjeni škornji, zlati čeveljci: zgodovina lezbične skupnosti (prevod). Ljubljana: Društvo ŠKUC, 2006. - Plant, Richard. Rožnati trikotnik: nacistična vojna proti homoseksualcem (prevod). Ljubljana: Krt, 1991. - Podlesnik, Ivan (Vindex). Homoseksualnost. Samozaložba, 1926. - Tratnik, Suzana, Segan, Nataša S. L: zbornik o lezbičnem gibanju na Slovenskem: 1984-1995. Ljubljana: Društvo ŠKUC, 1995. - Velikonja, Nataša. Dvajset let gejevskega in lezbičnega gibanja (1984-2004). Ljubljana: Društvo ŠKUC, 2004.

MEDIJSKE REPREZENTACIJE - Hrženjak, Majda (ur.). Njena (re)kreacija: ženske revije v Sloveniji. Ljubljana: Mirovni inštitut, 2002. - Legan Cvikl, Jerca. Razgaljena: žensko branje v Sloveniji. Ljubljana: ISH, 2004. - Slapšak, Svetlana. Ženske ikone 20.stoletja. Ljubljana: Urad vlade RS za žensko politiko, 2000. - Vendramin, Valerija, Šribar, Renata. Spol, seksualnost in nasilje skozi nove medije. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2010. - Verša, Dorotea. Medijske podobe spolov. Ljubljana: Urad vlade RS za žensko politiko, 1996.

39


- Vidmar, Ksenija H. Ženski žanri: Spol in množično občinstvo v sodobni kulturi. Ljubljana: ISH, 2001.

Priročniki - Hrženjak, Majda. Priročnik za medije o upoštevanju načela enakih možnosti spolov. Ljubljana: Mirovni inštitut, 2004. - Kogovšek, Neža, Petković, Brankica. O diskriminaciji: Priročnik za novinarje in novinarke. Ljubljana: Mirovni inštitut, 2007.

MENSTRUACIJA - Zadnikar, Darij (ur.). Naprej od menstruoznega/Ženska v tisku/Ples in gib terapije. ČKZ, let. 31, št. 212. Ljubljana: ŠOU, Študentska založba, 2003. - Šribar, Renata. O menstruaciji: telo v diskurzu, diskurz v telesu. Ljubljana: Delta, 2004.

MIGRACIJE, NACIONALNOST - Cukut, Sanja. Spol in migracija: izkušnje žensk kot akterk migracij. Ljubljana: ZRC SAZU, 2009. - Hladnik-Milharčič, Mirjam, Mlekuž, Jernej. Krila migracij - po meri življenjskih zgodb. Ljubljana: ZRC SAZU, 2009. - Jurić-Pahor, Marija. Narod, identiteta, spol. Trst: ZTT = EST, 2000. - Vitomir, Zora. Kažipot ameriškim Slovenkam ali Kaj mora vedeti vsaka odrastla Slovenka. Milwaukee, Wisconsin: Poučna biblioteka, 1915.

40


- Yuval-Davis, Nira. Spol in nacija (prevod). Ljubljana: Sophia, 2009.

MITOLOGIJA - Berishaj, Martin. Skrita moč bese: ženske v imaginariju albanskega tradicionalizma. Dodatek Skenderbegov kanon. Ljubljana: ZRC SAZU, 2004. - Košir, Iva. Vile in druga ženska bajna bitja v slovenski pripovedni slovstveni folklori: folkloristika. 2007. - Okič, Fani. Da bo Življenje živelo. Ljubljana: Littera picta, 2005. - Pinkola Estes, Clarissa. Ženske, ki tečejo z volkovi: miti in zgodbe o arhetipu Divje ženske (prevod). Nova Gorica: Eno, 2003. - Pinkola Estes, Clarissa. Ples starih mater (prevod). Nova Gorica: Eno, 2009. - Shinoda Bolen, Jean. Babe ne tarnajo (prevod). Nova Gorica: Eno, 2005. - Shinoda Bolen, Jean. Babje boginje (prevod). Nova Gorica: Eno, 2006.

NARODNOOSVOBODILNA BORBA (NOB) - Delavci, žene in mladina v volilni borbi. Ljubljana: Propagandna komisija pri IOOF, 1945. - Jerina-Lah, Pavla, Konjajev, Zora, Cigale, Marina. Delo žensk na zdravstvenem in socialnem področju NOB. Novo mesto: Dolenjska založba, 1996. - Levstik, Andrina. Naloge slovenske žene v današnji borbi. Štajerska: Tehnika Hochkraut Lojze, 1944.

41


- Ocepek, Angela. Naša organizacija. Štajerska: Okrajna tehnika v Slovenskih Konjicah, 1944. - Pirnat, Nikolaj. Borimo se. Uredništvo Naša žena, 1945. - Rupena-Osolnik, Mara. Pri sestrah na jugu. Dolenjska: Redakcija Našim ženam IOOF Novo mesto, 1943. - Vilfan, Marija. Svobodna Slovenija voli. Ljubljana: OF slovenskega naroda, 1944. - Mikuž, Metod. Mama, zbudi se vendar. Kočevski Rog: Partizanska tiskarna, 1944. - Perovšek, Janez. Partizanska mati. Štajerska: Pokrajinska mladinska tehnika za Štajersko, 1944. - Šali, Franc. Kulturno in prosvetno delovanje žensk v NOB. Novo mesto: Dolenjska založba, 1997. - Štiglic, France. Žene, matere, dekleta. Kočevski Rog: Partizanska tiskarna, 8. marec 1945.

NASILJE - Brownmiller, Susan. Proti naši volji: moški, ženske in posilstvo (prevod). Ljubljana: Krt, 1988. - Cartier, Stephanie. Odziv države na nasilje nad ženskami v družini: poročilo o spremljanju človekovih pravic v Sloveniji. Ljubljana: PIC, 1999. - Dobnikar, Mojca, Kozmik Vodušek, Vera. Dosje: Nasilje nad ženskami. Ljubljana: Urad vlade RS za žensko politiko, 1999.

42


- Dobnikar, Mojca, Plaz, Maja, Lešnik Mugnaioni, Doroteja. Poškodbe notranjosti: Pogovori z ženskami, ki so preživele nasilje. Ljubljana: Krtina, Društvo SOS telefon, 2000. - Filipčič, Katja. Nasilje v družini. Ljubljana: Bonex, 2002. - Fox, Robin. Rdeča številka incesta (prevod). Ljubljana: Društvo ŠKUC, Filozofska fakulteta, 1988. - Frei, Karin. Spolna zloraba: z odkrito besedo do varnosti (prevod). Ljubljana: Kres, 1996. - Herman, Judith L. Spolno nasilje (prevod). Feministične raziskave za socialno delo. Ljubljana: Visoka šola za socialno delo, 1996. - Kanduč, Zoran. Žrtve, viktimizacije in viktimološke perspektive. Ljubljana: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2002. - Kanduč, Zoran. Onkraj zločina in kazni. Ljubljana: Študentska založba, 2003. - Klemenc, Darinka, Pahor, Majda. Nasilje in spolno nadlegovanje na delovnih mestih medicinskih sester v Sloveniji. Ljubljana: Društvo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, 1999. - Louis, Chantal. Monika Hauser: Začenjam vedno znova (prevod). Ljubljana: Tuma, 2009. - Nussdorfer, Vlasta. Naše deklice z vžigalicami. Ljubljana: Tipografija, 2005. - Sokolić, Željka. Obrezovanje žensk v Afriki. Ljubljana: 2008.

43


Priročniki - Aničić, Klavdija. Nasilje - nenasilje: priročnik za učiteljice, učitelje, svetovalne službe in vodstva šol. Ljubljana: i2, 2002. - Bass, Ellen. Pogum za okrevanje: priročnik za ženske, ki so preživele spolno zlorabo v otroštvu (prevod). Ljubljana: Liberalna akademija, Visoka šola za socialno delo, 1999. - Dobnikar, Mojca. SOS telefon: za ženske in otroke - žrtve nasilja: priročnik za usposabljanje prostovoljk. Ljubljana: Društvo SOS telefon, 1996. - Dobnikar, Mojca. SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja: priročnik za svetovalno delo z ženskami in otroki, ki so doživeli nasilje. Ljubljana: Društvo SOS telefon, 2001. - Dobnikar, Mojca, Veselič, Špela (ur.). Moč/nemoč stanovalk in svetovalk v zatočiščih: zbornik besedil s strokovnega posveta v okviru akcije Kaj ti je, deklica?, Ljubljana, 7. 12. 1999. Ljubljana: Društvo SOS telefon, 2000. - Urad za žensko politiko. Spolno nadlegovanje na delovnem mestu: informativni vodič za vse, ki se soočajo s spolnim nadlegovanjem na delovnem mestu. Ljubljana: Urad vlade RS za žensko politiko, 1997. - Van der Ent, D.W. Nasilje nad ženskami - odgovornost policije: za kvalitetnejše delo policije v primerih nasilja nad ženskami (prevod). Ljubljana: Ženska svetovalnica, 2001. - Vodušek, Vera Kozmik, Razpotnik, Ana. Kako se spopasti s spolnim nadlegovanjem na delovnem mestu. Ljubljana: Urad vlade RS za žensko politiko, 1999.

44


PARTNERSTVA IN RAZLIČNE OBLIKE SKUPNOSTI - Bahovec, Eva D. Vrtci za današnji čas. Ljubljana: Pedagoški inštitut, Društvo za kulturološke raziskave, 1996. - Kobe, Zdravko, Pribac, Igor (ur.). Prava poroka? 12 razmišljanj o zakonski zvezi. Ljubljana: Krt, 2006. - Rener, Tanja, Kozmik, Vera, Potočnik, Vika. Družine: različne enakopravne. Ljubljana: Vitrum, 1995. - Rener, Tanja, Sedmak, Mateja, Urek, Mojca, et al. Družine in družinsko življenje v Sloveniji. Koper: Univerza na Primorskem, ZRS, Annales, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2006. - Sadar-Černigoj, Nevenka, Kanjuo-Mrčela, Aleksandra. Delo in družina: s partnerstvom do družini prijaznega delovnega okolja. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2007. - Švab, Alenka. Družina: od modernosti k postmodernosti. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče, 2001. - Zaviršek, Darja. Socialno starševstvo. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2009. - Zaviršek, Darja, Leskošek, Vesna, Urek, Mojca. Socialno starševstvo kot ključni vidik sodobnih družinskih politik. Končno poročilo o opravljenem projektu. Ljubljana: Mestna občina Ljubljana, Fakulteta za socialno delo, 2008.

45


Socializem - Beltram, Živa. Načrtovanje družine v Sloveniji in Jugoslaviji kot primer uporabe marksizma v praksi - teze. Prispevek za tematsko odročje Družina in poti njene transformacije z nekaterimi vprašanji za bodoče marksistično raziskovanje. Ljubljana: Marksistični center pri CKZK Slovenije, Center za idejno-teoretično delo CKZK Hrvatske, 1976. - Jogan, Maca, Beltram, Živa, Bergant, Milica, et al. Svetovanje za skupno življenje. Ljubljana: Delavska enotnost, 1979. - Tomšič, Vida. Problem današnje porodice. 1958. - Tomšič, Vida. O zakonski zvezi, družini in gospodinjstvu v socializmu. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1959.

POLITIKA - Antić Gaber, Milica. Ženske v parlamentu. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče, 1998. - Antić Gaber, Milica, Jeram, Jasna. Ženske, politika, demokracija: za večjo prisotnost žensk v politiki. Ljubljana: Urad vlade RS za žensko politiko, 1999. - Antić Gaber, Milica, Selišnik, Irena, Grotnar, Maruša (ur.). Ženske v slovenskem parlamentu: Pod kritično maso zastopanosti (raziskovalno poročilo). Ljubljana: Mirovni inštitut, 2003. - Bahovec, Eva D. Demokracija je ženskega spola: feministične vaje v slogu. Ljubljana. Delta, Društvo za kulturološke raziskave, 2006. - Cerar, Danica. Državni zbor RS. Komisija za žensko politiko. Slovenske lokalne volitve 1994: primerjava kandidatur in izvolitev po spolu. Ljubljana: Državni zbor RS, Služba za informiranje, 1996.

46


- Ferligoj, Anuška. Ženska, zasebno, politično ali Ne vem, sem neodločena. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče, 1990. - Jalušič, Vlasta. Dokler se ne vmešajo ženske...: ženske, revolucije in ostalo. Ljubljana: Krt, 1992. - Jalušič, Vlasta, Antić Gaber, Milica. Ženske, politike, možnosti: perspektive politike enakih možnosti v Srednji in Vzhodni Evropi. Ljubljana: Mirovni inštitut, 2001. - Kozmik Vodušek, Vera. Ženske v političnih strankah. Ljubljana: Mihelač, 1994. - Kozmik Vodušek, Vera. Kdo smo, kje smo. Ljubljana: Ženska mreža LDS, 1998. - Kymlicka, Will. Sodobna politična filozofija: uvod. 2. izd. (prevod). Ljubljana: Krtina, 2005. - Irigaray, Luce. Demokracija se začne v dvoje (prevod). Ljubljana: i2, 2003. - LDS. Problemi. Eseji. Ljubljana: LDS, 1992. - Perovšek, Jurij. Liberalci, demokracija in volilni sistem 1918-1941. Ljubljana: SAZU, 2007. - Rener, Tanja, Klemenc, Andrej (ur.). Ženska - politika - družina. ČKZ, št.136-137. Ljubljana: ŠOU, 1990. - Selišnik, Irena. Prihod žensk na oder slovenske politike. Ljubljana: Sophia, 2008. - Skrt, Bojana. Ženska izmena v politiki. Ljubljana: Mihelač, 1994. - Squires, Judith. Spol v politični teoriji (prevod). Ljubljana: Krtina, 2009.

47


- Urad za žensko politiko. Ljubljana: Urad vlade RS za žensko politiko, 2000. - Wollstonecraft, Mary. Zagovor pravic ženske... ter kritične opazke o političnih in moralnih vprašanjih (prevod). Ljubljana: Krtina, 1993. - Zadnikar, Darij (ur.). John Holloway: teorija revolucije zdaj/Socialna ekologija. ČKZ, let. 33, št. 219. Ljubljana: Študentska založba, 2005.

Priročniki, ukrepi - Antić Gaber, Milica. Naše žene volijo. Ljubljana: Urad vlade RS za žensko politiko, 1999. - Antić Gaber, Milica, Jeram, Jasna, Jogan, Maca, et al. Odločajmo skupaj. Ljubljana: Informacijsko dokumentacijski center Sveta Evrope v NUK, 2002. - Evropska komisija. Generalni direktorat za komuniciranje. Evropa za ženske. Luksemburg: Urad za uradne publikacije Evropskih skupnosti, 2009-2010. - Kozmik Vodušek, Vera. Ženske to zmoremo. Ljubljana: Urad vlade RS za žensko politiko, 1998. - Svet Evrope. Generalni direktorat za človekove pravice in pravne zadeve. Sheila Quinn. Vključevanje vidika spola v proračun: praktično izvajanje: priročnik (prevod). Ljubljana: Urad vlade RS za enake možnosti, 2010.

Zgodovina - Bajec, Tone. Prihaja vladavina žensk?: (razvoj volilne pravice). Novo mesto, Ljubljana: samozaložba, 1996. - Bambič, Milko. Žena v borbi za mir in demokracijo. Trst: 1949.

48


- Bebel, August. Ženska in socializem (prevod). Ljubljana: Cankarjeva založba, 1960. - Čalovska, Ljiljana, Jančić-Starc, Jelena (ur.). Socializem in osvoboditev žensk: izbor besedil iz Marxa, Engelsa, Bebla, Lenina in drugih. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1960. - Križnar, Ivka. Politično osveščanje Slovenk: ob bojih delavskih žena za ekonomske in politične pravice do 2. svetovne vojne. Ljubljana: Delavska enotnost, 1984. - Mednarodna demokratična federacija žena. II. sestanek izvršnega odbora v Moskvi. Ljubljana: Naša žena, 1947. - Michajlovna Kollontaj, Aleksandra. Ženske v socializmu (prevod). Ljubljana: Krt, 1982. - Tomšič, Vida. Sovjetske žene med nami. Ljubljana: Naša žena, 1945. - Tomšič, Vida. Žena v razvoju socialistične samoupravne Jugoslavije. Ljubljana: Delavska enotnost, Naša žena, 1980. - Tomšič, Vida. Samoupravljanje in udeležba žensk v razvoju. Ljubljana: Univerzum, 1983. - Zabret, Franc. Ali se ženska res nima pravice vtikati v politiko? Ljubljana: Krekova prosveta, 1920.

PORNOGRAFIJA - Filipčič, Katja. Kriminološki vidiki pornografije. Ljubljana: Pravna fakulteta, 2002. - Ovidie. Pornomanifest (prevod). Tržič: Učila International, 2004.

49


- Šribar, Renata. O pornografiji: porno konstrukcija in feministična rekonstrukcija seksualnosti. Ljubljana: Sophia, 2006. - Šribar, Renata. Regulacija pornografije: projekt nevladnega sektorja. Ljubljana: Društvo Vita Activa, Združenje proti spolnemu zlorabljanju, 2006.

POROD, NOSEČNOST, MATERINSTVO - Chrobakova Repar, Stanislava (ur.). Materinstvo. Gender. Apokalipsa, revija za preboj v živo kulturo, št. 103/104. Ljubljana: Apokalipsa, 2006. - Drglin, Zalka. Rojstna hiša: kulturna anatomija poroda. Ljubljana: Delta, 2003. - Drglin, Zalka. Na poti v materinstvo: vodnik po pravicah nosečnic. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja RS, 2005. - Drglin, Zalka. Zbornik prispevkov. Konferenca z mednarodno udeležbo Rojstvo 2006, Ljubljana. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja RS, 2006. - Drglin, Zalka. Rojstna mašinerija: sodobne obporodne vednosti in prakse na Slovenskem. Koper: Univerza na Primorskem, ZRS, Annales, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2007. - Drglin, Zalka. Moj trebušček, najin porod, naše rojstvo: 20 pravic za 20.000 družin. Šenčur: Združenje Naravni začetki, 2008. - Gaskin, Ina May. Modrost rojevanja: porodni vodnik vodilne svetovne babice (prevod). Ljubljana: Sanje, 2007. - Kozmik Vodušek, Vera. Reproduktivna izbira. Ljubljana: Urad vlade RS za žensko politiko, 1998.

50


- Kristan, Zdenka. Materinski mit: kultura, psihoanaliza, spolna razlika. Ljubljana: Delta, 2005. - Meden-Vrtovec, Helena. Neplodnost. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1989. - Primožič, Božena. Aktivna v pričakovanju: priročnik za bodoče starše. Maribor: Univerzitetni klinični center, 2008.

PRAVO - Bogovič, Alenka. Pravo in družbene resničnosti. Ljubljana: KUD France Prešeren, 1997. - Kozmik Vodušek, Vera. Porodniški in starševski dopust: predlogi, mnenja in stališča ob Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih. Ljubljana: Urad vlade RS za žensko politiko, 1995. - Kozmik Vodušek, Vera, Salecl, Tanja. Zakon o enakih možnostih: primerjalna analiza. Ljubljana: Urad vlade RS za žensko politiko, 1999. - Lampe, Rok. Pravo človekovih pravic: sistem človekovih pravic v mednarodnem, evropskem in ustavnem pravu. Ljubljana: Uradni list RS, 2010. - Neubauer, Violeta. Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk: uresničevanje določil konvencije v Republiki Sloveniji. Ljubljana: Urad vlade RS za žensko politiko, 1997. - Pravice žensk in otrok v družinskem in socialnem pravu. Ljubljana: PIC, 1999. - Svobodno odločanje o rojstvu otrok: ustavni, pravni in zdravstveni vidiki. Ljubljana: Uradni list, 1977.

51


- Toplak, Jurij, Grafenauer, Božo, Brezovnik, Boštjan. Spolno nadlegovanje in zloraba na delovnem mestu: primerjalni pregled ureditve nekaterih držav in predlogi sprememb Kazenskega zakonika RS. Maribor, Los Angeles: 2004. - Zupančič, Karel. Sposobnost za uresničevanje pravice do svobodnega odločanja o rojstvu otrok s pomočjo zdravstvenih načinov in sredstev. Zagreb: Pravna fakulteta, 1978. - Zupančič, Karel. Pravica ženske do umetne prekinitve nosečnosti. Ljubljana: Zveza društev pravnikov RS, 1990. - Zupančič, Karel. Pravo in življenske skupnosti istospolnih oseb. Ljubljana: Pravna fakulteta, 1995. - Zupančič, Karel. Dedno pravo. 3. izd. Ljubljana: Uradni list RS, 2009.

Zgodovina - Korošec, Viktor. Položaj žene po pravu asirske pravne knjige. Ljubljana: Društvo Slovenski pravnik, 1935. - Mohorič, Fran. Stališče ženske v avstrijskem pravu. Ljubljana: Narodna knjigarna, 1915. - Prokop-Kulenović, Ana. Ženska enakopravnost, zakon in družina. Po Ustavi federativne ljudske republike Jugoslavije. Ljubljana: Antifašistična Fronta Žena Slovenije, 1946.

52


PROSTITUCIJA, TRGOVINA Z BELIM BLAGOM - Beltram, Živa, Kodele Kos, Katjuša. Projekt Priča: posvet 15.9.2003. Ljubljana: Društvo Ključ - center za boj proti trgovini z belim blagom, 2003. - Kodele Kos, Katjuša, Tratnik-Volasko, Marjeta. Medresorski posvet s področja prostitucije, Gotenica, 2000. Ljubljana: Ministrstvo za notranje zadeve RS, Policija, 2000. - Pajnik, Mojca. Prostitucija in trgovanje z ljudmi: perspektive spola, dela in migracij. Ljubljana: Mirovni inštitut, 2008. - Popov, Jurij. Trgovina z ljudmi: somrak civilizacije ali kaos globalizacije. Ljubljana: Društvo Ključ - center za boj proti trgovini z belim blagom, 2002. - Popov, Jurij. Prostitucija: priročnik za prostitute-ke, stranke in moraliste-ke. Maribor: Pivec, 2008.

PSIHOANALIZA - Bahovec, Eva D. Ženska seksualnost: Freud in Lacan. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 1991. - Bahovec, Eva D. Freud, ženska in popotnikova senca: feminizem, psihoanaliza, filozofija. Ljubljana: Društvo za kulturološke raziskave, 2007. - Breuer, Josef. Študije o histeriji (prevod). Ljubljana: Delta, 2002. - Coward, Rosalind. Ženska želja (prevod). Ljubljana: Univerzitetna konferenca ZSMS, Knjižnica revolucionarne teorije, 1989.

53


- Freud, Sigmund. Tri razprave o teoriji seksualnosti (prevod). Ljubljana: Društvo ŠKUC, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1995. - Freud, Sigmund. Spisi o seksualnosti (prevod). Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2006. - Klepec, Peter. Kapitalizem in perverzija 1. Dobičkonosne strasti. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2008. - Kristeva, Julia. Psihoanalitski teksti: razprave (prevod). Koper: Hyperion, 2005. - Leonard, Linda S. Ranjena ženska: modeli in arhetipi v odnosu oče - hči (prevod). Ljubljana: Sophia, 2006. - Reich, Wilhelm. Sexpol (prevod). Ljubljana: Konferenca ZSMS, 1984. - Rose, Jacqueline. Ženskost in njeno nelagodje (prevod). Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 1996. - Rutar, Dušan. Telo in oblast. Ljubljana: Dan, 1995. - Rutar, Dušan. Freudovi duhovi: filozof proti kapitalizmu. Ljubljana: Vitrum, 1995. - Rutar, Dušan. Freudovi duhovi 2: filozof proti kapitalizmu. Ljubljana: samozaložba, 1997. - Vendramin, Valerija. Shakespearove sestre: feminizem, psihoanaliza, literatura. Ljubljana: Delta, 2003.

54


QUEER TEORIJA - Bornstein, Kate. Spolni izobčenci: o moških, ženskah in nas ostalih (prevod). Ljubljana: Društvo ŠKUC, 1999. - Butler, Judith. Težave s spolom: feminizem in subverzija identitete (prevod). Ljubljana: Društvo ŠKUC, 2001. - Grosz, E. A. Neulovljiva telesa: h korporealnemu feminizmu (prevod). Ljubljana: Zavod Emanat, 2008. - Kosofsky Sedgwick, Eve. Dotik občutka: afekt, pedagogika, performativnost (prevod). Ljubljana: Zavod Emanat, 2007.

RELIGIJE, MISTICIZEM - Accati, Luisa. Pošast in lepotica v katoliški vzgoji čustev (prevod). Ljubljana: Studia humanitatis, 2001. - Brown, Peter L.R. Telo in družba: spolno odrekanje v zgodnjem krščanstvu (prevod). Ljubljana: Studia humanitatis, 2007. - Furlan, Nadja, Zalta, Anja. Ženske in religija. Ljubljana: Nova revija, 2007. - Furlan, Nadja. Manjkajoče rebro: ženska, religija in spolni stereotipi. Koper: Univerza na Primorskem, ZRS, Annales, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2006. - Harcet, Marjana. Alahove neveste: med podrejenostjo in avtonomijo. Ljubljana: ISH, 2007. - Hoblaj, Moris. Ženske so žrtve cerkve: ne-svete in protiustavne trditve katoliških "svetnikov" kažejo: zbrana dokumentacija za dan žena, 8. marec 2006. Kranj: Društvo za zaščito ustave in žrtev cerkve, 2006.

55


- Jevtić, Iva. Mistična podoba: miselna podoba v delu Julijane iz Norwicha. Ljubljana: Apokalipsa, 2009. - Jogan, Maca. Ženske, cerkev in družina. Ljubljana: Delavska enotnost, 1986. - Kozinc, Nina. Papež in drugi spol. Ljubljana: Urad vlade RS za žensko politiko, 1996. - Lukavačkić, Laura. Odstiranje tančice: redefinirani in izumljeni pomeni tančice in zakrivanja ženskega spola v islamu. Ljubljana: 2004. - Ranke-Heinemann, Uta. Ne in amen: napotilo za verski dvom (prevod). Ljubljana: Urad vlade RS za žensko politiko, Cankarjeva založba, 2000. - Ranke Heinemann, Uta. Katoliška cerkev in spolnost (prevod). Ljubljana: DZS, 1992.

Zgodovina ženskih samostanov - Hančič, Damjan. Klarise na Kranjskem. Ljubljana: Zgodovinski arhiv, 2005. - Kogoj, Marija Jasna. Uršulinke in njihovo vzgojno poslanstvo: uršulinski samostan v Ljubljani na prehodu iz avtonomije v Rimsko unijo, s posebnim poudarkom na šolstvu v letih 1868 in 1918. Ljubljana: Družina, 2006. - Pivec Stele, Melitta. Starejši ženski samostani v Sloveniji. Ljubljana: 1940.

56


SEKSUALNOST, SPOLNOST, LJUBEZEN - Barthes, Roland. Fragmenti ljubezenskega diskurza (prevod). Ljubljana: Založba /*cf, 2002. - Bataille, Georges. Erotizem (prevod). Ljubljana: Založba /*cf, 2001. - De Rougemont, Denis. Ljubezen in Zahod (prevod). Ljubljana: Založba /*cf, 1999. - Ensler, Eve. Monologi vagine (prevod). Maribor: Litera, 2003. - Ensler, Eve. Pravo telo (prevod). Maribor: Litera, 2008. - Ensler, Eve. Čustveno bitje sem. Skrivno življenje deklet po vsem svetu (prevod). Ljubljana: Gnostica, 2010. - Friday, Nancy. Moj skrivni vrtiček: ženske seksualne fantazije (prevod). Ljubljana: Krt, 1992. - Giddens, Anthony. Preobrazba intimnosti: spolnost, ljubezen in erotika v sodobnih družbah (prevod). Ljubljana: Založba /*cf, 2000. - Mosse, George L. Nacionalizem in seksualnost (prevod). Ljubljana: Založba /*cf, 2005. - Primorac, Igor. Etika in seks. Ljubljana: Krtina, 2002. - Šadl, Zdenka. Usoda čustev v zahodni civilizaciji. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče, 1999.

Priročniki - Califia-Rice, Patrick. Sapfin dotik: knjiga o lezbični spolnosti (prevod). Ljubljana: Društvo ŠKUC, 2002.

57


- Quilliam, Susan. Zadovoljna v spolnosti: ilustrirani vodnik za vsako žensko (prevod). Ljubljana: DZS, 1998. - Silverstein, Charles, Picano, Felice. Radosti gejevskega seksa (prevod). Ljubljana: Društvo ŠKUC, 2009.

Zgodovina - Forel, Avgust. Spolno vprašanje (prevod). Ljubljana: Umetniška propaganda, 1954. - Foucalt, Michel. Zgodovina seksualnosti 1. Volja do znanja (prevod). Ljubljana: Društvo ŠKUC, 2000. - Foucalt, Michel. Zgodovina seksualnost 2. Uporaba ugodij (prevod). Ljubljana: Društvo ŠKUC, 1998. - Foucalt, Michel. Zgodovina seksualnosti 3. Skrb zase (prevod). Ljubljana: Društvo ŠKUC, 1993. - Foucalt, Michel. Zgodovina seksualnosti 1, 2, 3 (prevod). Ljubljana: Škuc, 2010. - Košiček, Marjan, Košiček, Tea. Spolnost skozi stoletja: iskanje resnice v spolnosti. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1982. - Oertringen, Van. Protinaravna čud (prevod). Ljubljana: Argo, 1937. - Otto Weininger. Spol in značaj: načelna preiskava (prevod). Ljubljana: Modra ptica, 1936. - Požarnik, Hubert. Zdrava in motena spolnost. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1984.

58


SPLAV - Bahovec, Eva D. Abortus - pravica do izbire?!: pravni, medicinski, sociološki, moralni in politični vidiki. Zbornik. Ljubljana: Skupina Ženske za politiko, 1991. - Kranjc-Simoneti, Stanka. Dinamika splava v odvisnosti od širjenja sodobne kontracepcije v SR Sloveniji od 1955 do 1974. 2.del. Ljubljana: Zavod SRS za zdravstveno varstvo, 1976. - Pintar, Bojana, Pretnar-Darovec, Alenka. Umetna prekinitev nosečnosti v Sloveniji: zbornik. Ljubljana: Ginekološka klinika, 2004. - Simoneti, Stanka. Splav in njegovo preprečevanje v SR Sloveniji. Ljubljana: Zavod SRS za zdravstveno varstvo, 1969. - Splav na Slovenskem. Povzetki referatov: Slovenija, Portorož, 13. maj 1993. Ljubljana: Inštitut za sodno medicino, 1993. - Zupančič, Karel. Pravica ženske do umetne prekinitve nosečnosti. Ljubljana: Zveza društev pravnikov RS, 1990.

ŠOLSTVO - Hladnik-Milharčič, Mirjam. Šolstvo in učiteljice na Slovenskem. Ljubljana: Sophia, 1995. - Majerhold, Katarina. Ali se univerza vrti v krogu svoje moči? Ljubljana: ŠOU, Zavod Radio Študent, 2001.

59


Zgodovina - Državna ženska učiteljska šola. Izvestje za šolsko leto 1931/32. Maribor: samozaložba Ravnateljstva, 1932. - Hojan, Tatjana. Žensko šolstvo in učiteljstvo na Slovenskem v preteklih stoletjih. 1970. - Jukič Mrgole, Tjaša. Izobraževanje in zaposlovanje žensk nekoč in danes I, II. Ptuj: Zgodovinski arhiv, Urad vlade RS za žensko politiko, 2000. - Maturantke Mestne ženske realne gimnazije: 1930-1931. Ljubljana: 1931. - Mestna Ženska realna gimnazija. Poročilo o šolskem letu: 1937-38. Ljubljana: 1938.

ŠPORT - Kljajič, Damijan. 30 let Ženskega rokometnega kluba Velenje. Velenje: Vegrad, 2000. - Mihelčič, Vida. Ženska športna gimnastika, B program. Ljubljana: Gimnastična zveza Slovenije, 1998. - Naraks, Nataša. Razvojni vrhunec v celjski ženski odbojki. Celje: Gimnazija, 1990. - Žensko košarkarsko društvo Ježica = Women Basketball Club. Ljubljana: Žensko košarkarsko društvo Ježica, 1997.

60


UMETNOST - GLASBA - Velikonja, Varja. Ko se mrtve prebudimo: re-vizija kot način pisanja. Ljubljana: Društvo ŠKUC, 2003. - Velikonja, Varja. Vprašajte Alico: re-vizija kot način ustvarjanja: izbrani portreti glasbenic z obrobja popularne glasbe. Ljubljana: Apokalipsa, 2010.

UMETNOST – FILM, GLEDALIŠČE, PERFORMANS, PLES - Savigliano, Marta E. Tango in politična ekonomija strasti (prevod). Ljubljana: Sophia, 2007. - Jones, Amelia. Body art: uprizarjanje subjekta (prevod). Ljubljana: Maska, Študentska založba, 2002.

Filmski festivali - Meden, Jurij (ur.). Maraton slovenskega ženskega filma in videa: retrospektiva, Slovenska kinoteka, 7. oktober 2000. Ljubljana: Slovenska kinoteka, 2000. - Stergel, Jelka (ur.). Filmi režiserk. 1.-15. februarja 1994. Ljubljana: Cankarjev dom, 1994. - Magnus: homoseksualnost in kultura. ŠKUC-Forum Ljubljana, od 23. do 29. aprila. Ljubljana: ŠKUC-Forum, 1982. - 10. dnevi gay in lezbičnega filma, Kinoteka, 4. 12.-11. 12. 1994. Ljubljana: Društvo ŠKUC, 1994.

61


- Tratnik, Suzana (ur.). 19. festival lezbičnega in gejevskega filma, Slovenska kinoteka, Ljubljana, 30. 11.-7. 12. 2003. Ljubljana: Društvo ŠKUC, 2003. - Tratnik, Suzana (ur.). 21. festival gejevskega in lezbičnega filma, Ljubljana, 26.11. - 3.12. 2005, Celje, 30.11 - 4.12.2005, Koper, 30.11 -2.12.2005. Ljubljana: Društvo ŠKUC, 2005. - Tratnik, Suzana (ur.). 22. festival lezbičnega in gejevskega filma, Ljubljana, 2. 12.-9. 12. 2006 Celje, 7. 12.-10. 12. 2006 Koper, 7. 12.-10. 12. 2006. Ljubljana: Društvo ŠKUC, 2006. - Tratnik, Suzana (ur.). 23. festival gejevskega in lezbičnega filma, Ljubljana, Celje, Koper, 24. 11.-2. 12. 2007. Ljubljana: Društvo ŠKUC, 2007. - Tratnik, Suzana (ur.). 24. festival lezbičnega in gejevskega filma, 29. 11.-7. 12. 2008, Ljubljana, Celje, Koper. Ljubljana: Društvo ŠKUC, 2008. - Tratnik, Suzana (ur.). 25. festival gejevskega in lezbičnega filma, Ljubljana, 28. 11.-6. 12. 2009, Slovenska kinoteka, Celje, Koper. Ljubljana: Društvo ŠKUC, 2009. - Weiss, Maja (ur.). Maraton: ne samo en dan slovenskega ženskega filma in videa v slovenski kinoteki, 22. in 23. oktober 1997. Katalog. Ljubljana: Slovenska kinoteka, 1997.

UMETNOST - LIKOVNE IN VIZUALNE UMETNOSTI - Borčič, Barbara, Mikuž, Jure (ur.). Potlačena umetnost: zbornik. Ljubljana: Open Society Institute, 1999. - Borčić, Barbara (ur.). Videodokument. Eseji/katalog - Video umetnost v slovenskem prostoru 1969-1998. Ljubljana: Open Society Institute, 1999.

62


- Cevc, Anica, Menart, Janez. Ženska v slovenski sliki in pesmi. Zagreb: Spektar, 1977. - Ciglenečki, Marjeta, Koren-Božiček, Milena, Mislej, Irene, et al. 7 slovenskih kipark: 1918 - 1945. Kamnik: Medobčinski muzej, Galerija Miha Maleš, 2008. - Deu, Živa. Arhitektura domov znanih Slovencev: umetniki in umetnice: odkrivanje vrednot domov slovenskih umetnikov = Architecture of the homes of noted Slovenians: artists of both genders: uncovering the value of the homes of Slovenian artists. Ljubljana: Kmečki glas, 2008. - Grobler, Ana. Feministična umetnost v Sloveniji: vplivi ženskih skupin, gibanj in družbenega okolja. Ljubljana: Raziskovalni inštitut Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, 2010. - Gržinić, Marina, Velagič, Tanja (ur.). Trenutki odločitve - performativno, politično in tehnološko: umetniški video, filmska in interaktivna večmedijska dela Marine Gržinić in Aine Šmid 1982-2005. Ljubljana: Publicistično društvo ZAK, 2006. - Mastnak, Tanja. Avtoportreti umetnic na Slovenskem. Ljubljana: Društvo za kulturološke raziskave, 2002. - Mastnak, Tanja. Uveljavljanje likovnih umetnic. Ljubljana: Društvo za kulturološke raziskave, 2004. - Mihurko Poniž, Katja. Vloga Karle Bulovec v umetniškem ustvarjanju Ivana Mraka. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2007. - Pavletič-Lorenčak, Darinka. Monografija. Velenje: Pozoj, 2005. - Pulko, Benka. Faces of the world: art catalogue = Obrazi sveta: umetniški katalog. Ljubljana: Undara studio, 2007.

63


- Sitar, Iztok. Zgodovina slovenskega stripa 1927-2007. Ljubljana: Umco, 2007. - Slivniker Belantič, Vida. Intanto. Ljubljana: Studio Oktober, Dokumentarna, 2004. - Sosič, Sarival, Čadež Lapajne, Dragica. Dragica Čadež: zgodba o drevesu. Kostanjevica na Krki: Galerija Božidar Jakac, Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2010. - Spacal, Alenka. Trd kamen v mehkih rokah: odsotnost/prisotnost ženskih avtoric v likovni umetnici. Ljubljana: Društvo za kulturološke raziskave, 2002. - Šantel, Henrika. 7 slovenskih slikark: 1918 - 1945. Kamnik: Medobčinski muzej, Galerija Miha Maleš, 2006. - Šimat Banov, Ive. Mojca Smerdu. Zagreb: Art magazin Kontura, 2007. - Tavčar, Lidija. Odsotnost/prisotnost likovnih ustvarjalk v leksikonih in enciklopedijah. Ljubljana: Narodna galerija, 2006. - Terstenjak, Vera. Vera Terstenjak: slike. Domžale: Osminka & Co., 2001. - Tratnik, Polona, Zupančič, Nika. Prostori umetnosti: zbornik. Ljubljana: Društvo inovatorjev, 2002. - Vidrih, Rebeka. Različenje kanona Griselde Polllock. Ljubljana: Društvo za kulturološke raziskave, 2002. - Zadnikar, Darij (ur.). Kult osebnosti/Čas odpora/Ženske v likovni umetnosti. ČKZ, let. 32, št. 215-216. Ljubljana: ŠOU, Študentska založba, 2004.

64


Razstave - Arizanović, Antea. Ženska? Razstava fotografij in objektov 2005-2006: 1. februar - 1. marec 2006. Ljubljana: Mestna galerija, 2006. - Bajuk, Erika Marija. Erika Marija Bajuk: Mestna galerija Ljubljana, 30. 10 - 19. 11. 1995. Ljubljana: Mestna galerija, 1995. - Balpinar, Belkis. Artkilim: Galerija Cankarjevega doma, Ljubljana, Cankarjev dom Gallery, Ljubljana, 26. marec - 24. junij 2007. Ljubljana: Cankarjev dom, 2007. - Bellè, Matejka. Matejka Bellè: kamenčki. Galerija ZDSLU, Ljubljana, junij 1998. Ljubljana: ZDSLU, 1998. - Bienale del jugoslovanskih likovnih umetnic. Grafika. Pregledna razstava grafičnih del Ankice Oprešnik: Galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec, april-maj 1988. Slovenj Gradec: Galerija likovnih umetnosti, 1988. - Bulovec-Mrak, Karla. Karla Bulovčeva-Mrak: risbe. Ljubljana: Moderna galerija, 1954. - Bulovec-Mrak, Karla. Karla Bulovec: 1895-1957. Cankarjev dom, Ljubljana, Slovenija, 21. 1.-23. 3. 2003. Ljubljana: Cankarjev dom, 2003. - Cerjak, Mojca. Mojca Cerjak: Likovni salon Celje, maj - junij 1993. Celje: Zavod za kulturne prireditve, Likovni salon, 1993. - Christin, Renate, Obermüller, Johanna, Sebel, Christine. Evropske poti: štiri bavarske umetnice v Sloveniji: Grad Podsreda, julij - august1999, Obalne galerije Piran (Pretorska palača, Koper), august - september 1999 = Wege in Europa: vier Künstlerinnen aus Bayern in Slowenien : Burg Podsreda, Juli August 1999, Obalne galerije Piran, Prätorpalast, Koper, August - September 1999. München: Bavarsko-slovensko društvo, Podsreda: Kozjanski park, 1999.

65


- Delimar, Vlasta. Vlasta Delimar: Tražim ženu. Likovni salon Celje, 1995. Celje: Zavod za kulturne prireditve - Likovni Salon Maribor, Razstavni salon Rotovž, Ljubljana: ZDSLU, 1995. - Demšar, Polona, Lojk, Taja, Maher, Polona, et al. Umetnost je ženskega spola = It’s a woman’s world of art. Skulptura je ženskega spola = It’s a woman’s world of sculpture: Galerija Rika Debenjaka Kanal, Riko Debenjak gallery Kanal, 27. 11. 2009-15. 12. 2009, Stergulčeva hiša Bovec, Stergulc house Bovec, 19. 12. 2009-5. 1. 2010. Kanal: Prosvetno društvo Soča, Galerija Rika Debenjaka, Bovec: Občina, 2009. - Drnovšek, Vesna, Bohar, Martina, Mirtič, Nataša, et al. Grafika je ženskega spola = It’s a woman’s world of graphics : Galerija Rika Debenjaka Kanal, Riko Debenjak Gallery Kanal, 26. 11. 2010-14. 12. 2010, Kulturni dom Bovec, Bovec Cultural Centre, 18. 12. 2010-09. 1. 2011. Kanal: Prosvetno društvo Soča, Bovec: Občina, 2010. - Flis, Jelka. Jelka Flis: Likovni salon Celje, marec 1997. Celje: Likovni salon, 1997. - Frankovič, Maja. Maja S. F.: dvanajst lahkih kosov = douze pièces faciles = twelve easy pieces: grafike v barvnem globokem tisku = gravures en couleurs = etchings in colour: Galerija Ars Ljubljana, julij - avgust 1997. Rijeka: F & F grafička djelatnost, 1997. - Gerlovič, Alenka. Donacija Alenke Gerlovič: Posavski muzej Brežice, Galerija, 3. februar 2005-10. april 2005. Brežice: Posavski muzej, 2005. - Gilot, Francoise. Françoise Gilot : Lendovski grad, Lendvai vár, Lendava’s castle, 20. 8.-28. 10. 2010. Lendava: Galerija-Muzej, 2010. - Glavan, Stanka. Razstava slik slikarke Stanke Glavan, 1982 v Kulturnem domu Šoštanj. Titovo Velenje: Aktiv invalidov Gorenje, 1982. - Gostiša, Fanči. Fanči Gostiša: razstava del 1959-1974. Galerija Idrija, maja 1974. Idrija: Galerija Idrija, 1974.

66


- Grobler, Ana. Metka Krašovec: Pogled. Dotik. Objem. Ribnica: Galerija Miklova hiša, 2010. - Huiquin, Wang. Wang Huiquin: Opustošene krajine =Devastated landscapes. Ribnica: Galerija Miklova hiša, Galerija Žula, 2000. - Ivanc Olivieri, Aleksa. Aleksa Ivanc Olivieri. Ljubljana: Izseljensko društvo Slovenija v svetu, 1996. - Jaki, Barbara, Kamin, Vesna, Kos, Mateja, et al. Grofičini šopki: Marija Auersperg Attems: Galerija Prešernove hiše v Kranju, 6. 3-5. 4. 2009. Kranj: Gorenjski muzej, 2009. - Jakimovska-Rodič, Svetlana. Svetlana Jakimovska-Rodič: Dolenjski muzej Novo mesto, 4. avgust - 28. avgust 199-. Novo mesto: Dolenjski muzej. - Jandl, Tanja. Nedoživeta potovanja: slike. Galerija Loterije Slovenije, Ljubljana, 14. 4. - 9. 5. 2008. Ljubljana: Loterija Slovenije, 2008. - Jeras Dimovska, Irena, Križanec, Bojana, Stramec, Lucija. Nagrajenke Majskih salonov 2008 in 2009: Galerija ZDSLU, Komenskega 8, Ljubljana, od 6. do 28. maja 2010. Ljubljana: ZDSLU, 2009. - Jerčič, Anja, Tajnik, Nataša, Tratnik, Polona. Med telesnim. Slovenj Gradec: Galerija likovnih umetnosti, 2002. - Jesih, Duša, Medle, Jožica, Špenko, Tanja. Tripót = Threeway: 8. 12. 2008-4. 1. 2009, Mestna galerija Ljubljana. Ljubljana: Mestna galerija, 2008. - Kastelec, Barbara, Bricelj, Beti, Ivančič, Taja. Umetnost je ženskega spola, Slika je ženskega spola: skupinska tematska razstava. Galerija Rika Debenjaka Kanal, 28. november 2008 - 16. december 2008, Kulturni dom Bovec, 20. december 2008 - 5. januar 2008. Kanal: Prosvetno društvo Soča: Galerija Rika Debenjaka, Bovec: Občina, 2008.

67


- Kastl Obereigner, Elza. Elza Obereigner Kastl: razstava miniatur. Galerija Ars, od 6. 7.-27. 7. 1988. Ljubljana: Galerija Ars, 1988. - Király-Moss, Suzanne. Suzanne Király-Moss: slikarka = festőművésznő = painter. Lendava: Galerija-Muzej, 2007. - Klonaris, Marija, Thomadaki, Katerina. Stranger than angel: disidentska telesa = corps dissidents = dissident bodies: photography, film, video, intermedia installations: Cankarjev dom Ljubljana, 17. september - 3. november 2002. Ljubljana: Cankarjev dom, 2002. - Knaup, Bettina, Stammer, Beatrice. Re.act.feminism: preformativna umetnost 60ih in 70ih let danes = performance art of the 1960s and 70s today. Galerija Vžigalica, 10. - 29. 3. 2009 = Vžigalica Gallery, 10.- 29. 03. 2009. Ljubljana: Muzeji in galerije mesta Ljubljane, 2009. - Koman, Dušan. Karen Soklič: Galerija Loškega muzeja, 12. april - 11. maj 1997. Škofja Loka: Loški muzej, 1997. - Kukovec, Dunja, Kobolt, Katja, Založnik, Jasmina. Naravni odnosi: mednarodna skupinska razstava = Natural relations: international group exhibition: Galerija Škuc/Škuc gallery, 24. 6.-16. 7. 2008. Ljubljana: Galerija Škuc, 2008. - Kurelac, Erika Marija. Meditacija narave: Sinagoga Maribor, 3. 4. - 30. 4. 2008. Maribor: Pokrajinski muzej, 2008. - Medle, Jožica. G(BIT): Likum, Galerija Ulrich, Ilica 40/1, 10. 2. - 26. 2. 2010. Zagreb: Likum, Zadruga likovnih umjetnika Hrvatske, 2010. - Oblak, Mojca. Mojca Oblak: slike. Galerija Loža Koper, januar - februar 1994. Piran: Obalne galerije, 1994. - Oeltjen, Kasimir Elsa. Elsa Oeltjen Kasimir: iz družinske zapuščine. Umetnostna galerija Maribor, 5. marec - 12. april 2009 = from family legacy:

68


Maribor Art Gallery, 5 March - 12 April 2009. Maribor: Umetnostna galerija, 2009. - Osojnik, Mojca, Zgonik, Nadja, Medved, Andrej. Mojca Osojnik: slikeinstalacija: Galerija Loža Koper, december 1999 - januar 2000. Piran: Obalne galerije, 1999. - Pavletič Lorenčak, Darinka. Darinka Pavletič Lorenčak: slike, akvareli, risbe, grafika, ilustracija. Celje: Zavod za kulturne prireditve - Galerija sodobne umetnosti, 2004. - Peklar, Andreja. Andreja Peklar: ilustracije. Galerija Šivčeva hiša Radovljica, 30. november-30. december 2007. Radovljica: Muzeji radovljiške občine, 2007. - Piščanec, Elda. Elda Piščanec (1897-1967): retrospektivna razstava . Kulturni center Ivan Napotnik, Galerija Velenje, 14. junij-28. september 2002. Velenje: Kulturni center Ivan Napotnik, Galerija, 2002. - Piščanec, Elda. Elda Piščanec: slike, risbe in grafike = quadri, disegni, incisioni: zgodnja dela od Firenc do Primorske = le opere giovanili fra Firenze e il Litorale sloveno: Ajdovščina, maj 2003, Trst, junij-julij 2003. Ajdovščina: Pilonova galerija, 2003. - Piščanec, Elda. Elda Piščanec: sakralna dela. Slovenski verski muzej, Stična, 29. september - 14. november 2004. Ivančna Gorica: Slovenski verski muzej, 2004. - Pivec, Helena, Stepančič, Lilijana. Stereo-tip. Mestna galerija Ljubljana, 6. 10.-26. 10. 1995. Ljubljana: Mestna galerija, Urad vlade RS za žensko politiko, 1995. - Pondick, Rona. Head in tree in druga dela 1999-2008 = Head in tree and other works 1999-2008: TR3, Ljubljana, 13. oktober - 21. november 2008. Ljubljana: TR3, 2008.

69


- Potrč, Marjetica. Next stop, Kiosk = Naslednja postaja Kiosk: Moderna galerija Ljubljana, 29. 10.-30. 11.2003. Ljubljana: Moderna galerija, Frankfurt am Main: Revolver - Archiv für aktuelle Kunst, 2003. - Pregelj, Mira. Mira Pregelj: gvaši. Ljubljana: Galerija Labirint, 1991. - Pregelj, Mira. Mira Pregelj. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1993. - Pregelj, Mira. Mira Pregelj: 1905-1966. Ob retrospektivi, 13. 10. - 16. 12. 1995, Kulturni center Ivana Napotnika, Galerija Velenje. Velenje: Kulturni center Ivana Napotnika, 1995. - Pregelj, Mira. Mira Pregelj: razstava ob 100. obletnici rojstva Mire Pregelj. Kamnik: Medobčinski muzej, Galerija Miha Maleš, 2005. - Premšak, Marlen. X. razstava likovnih del slovenskih umetnic: Umetnostni paviljon Slovenj Gradec marec, april 1977. Slovenj Gradec: Zavod za kulturo, Umetnostni paviljon, 1977. - Preželj, Petra. Padli angeli: ilustracije, praskanke, risbe, slike: 24. junij - 29. avgust 2008. Pregledna razstava 1998-2008. Ljubljana: Galerija Schwarz, 2008. - Pungerčar, Marija Mojca. Med dokumentom in dogodkom = Between a document and an event. Galerija ŠKUC Ljubljana, 16. 10. - 15. 11. 1996. Ljubljana: Galerija ŠKUC, 1996. - Rojac, Katjuša. Modiglianke in dama s psičkom = Modiglianettes and the lady with the dog. Ljubljana: 2008. - Rus, Marija, Mikuž, Jure. Marija Rus: Likovni salon Celje, marec 1979. Celje: Zavod za kulturne prireditve - Likovni salon, 1979. - Sambolec, Duba, Brejc, Tomaž. Duba Sambolec: Moderna galerija Ljubljana, november-december 1988, Studentski kulturni centar Zagreb, december-januar 1988/89. Ljubljana: Moderna galerija, 1988.

70


- Skaberne, Saba. Saba Skaberne: kipi 1989/2001 =sculptures 1989/2001: razstava =exhibition: Kiparska galerija Latobia Ljubljana, 18. september 9. oktober 2001. Ljubljana: Latobia, 2001. - Skočir, Marija. Legendarna Lee Miller = Legendary Lee Miller: Galerija Jakopič, 23. nov. 2010 - 9. jan. 2011. Ljubljana: Galerija Jakopič, 2010. - Simčič, Zvonka, Rajković, Dragana. Izust = Openmouth. Umetnostna galerija Maribor, Razstavni salon Rotovž, oktober 1999, in Obalne galerije Piran, Galerija Loža Koper, oktober 1999. Maribor: Umetnostna galerija, Piran: Obalne galerije, 1999. - Slovenske fotografinje se predstavijo. Jesenice: Fotografsko društvo Jesenice, 2001-2009. - Stopar, Aleš, Zupet, Krištof. Karla Bulovec Mrak (1895 – 1957). Razstavljena risarska dela v glavni dvorani Stare celjske grofije, Celje 1996. Celje: Pokrajinski muzej, 1996. - Stupica, Marija Lucija. Marija Lucija Stupica: od skice do lutke in ilustracije 1975-1984 = from a sketch to a puppet 1975-1984. Ljubljana: Mestna galerija, 2004. - Šebetič, Rozina. Slikarski svet Rozine Šebetič: pregledna razstava. Miheličeva galerija Ptuj, 15. februar. - 8. april 2007. Ptuj: Pokrajinski muzej, 2007. - Škof, Nataša. Nataša Škof: Galerija sodobne umetnosti Celje, julij - avgust 2004. Celje: Zavod za kulturne prireditve - Galerija sodobne umetnosti, 2004. - Šnuderl, Tina. Tina Šnuderl: Galerija Krka Ljubljana, od 27. februarja do 25. marca 2003. Ljubljana: Galerija Krka, 2003. - Špenko, Tanja. Listi slik: Galerija ŠKUC Ljubljana, 6. - 18. februar 1984. Ljubljana: Galerija ŠKUC, 1984.

71


- Špenko, Tanja. Tanja Špenko: slike in slikovni objekti: Mestna galerija Piran, december 2001 - januar 2002. Piran: Obalne galerija, 2001. - Špenko, Tanja. Vmesni prostori: razstava slik in grafik akademske slikarke Tanje Špenko: Galerija Šivčeva hiša Radovljica, 11. 5. do 30. 5. 2007. Radovljica: Muzeji radovljiške občine, 2007. - Tavčar Skaberne, Sonja. Sonja Tavčar Skaberne: Galerija Šivčeva hiša Radovljica, 21. maj - 20. junij 1999. Radovljica: Muzej radovljiške občine, 1999. - Usenik, Milena. Milena Usenik: slike. 1990-1995. Bežigrajska galerija Ljubljana, april 1995. Ljubljana: ZKO Ljubljana - Bežigrad, 1995. - Vidic, Darja, Simon, Apolonija, Mihelič Satler, Marina. Tri slikarke - trije svetovi: Galerija - muzej Lendava, 15.6. - 10. 7. 2001. Lendava: Galerija muzej, 2001. - Vizjak, Jana, Brejc, Tomaž. Jana Vizjak: slike in risbe: razstava v Avli Instituta Jožef Stefan Ljubljana, 27. 5. - 21. 6. 1982. Ljubljana: Institut Jozef Stefan, 1982. - Vizjak, Jana. Jana Vizjak: slike in risbe. Likovni salon Celje in Galerija Meduza Koper, 1984. Celje: Zavod za kulturne prireditve - Likovni salon, Piran: Obalne galerije, 1984. - Vizjak, Jana. Jana Vizjak: Galerija ARS Ljubljana, 15. - 30. 11. 1988. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1988. - Vovk, Melita. Melita Vovk-Štih: Likovni salon, razstava odprta od 5. do 27. marca 1971. Celje: DSLU, 1971. - Wagner, Christine. Christine Wagner: kolaž - collage: 1994-1998. Mestna galerija Ljubljana, 10. 6. - 30. 6. 1998. Ljubljana: Mestna galerija, 1998.


- Žido, Zdenka. Zdenka Žido: zgodba o svetlobi. Bežigrajska galerija Ljubljana, 3. februar - 13. marec 2003. Ljubljana: Mestna galerija, 2003. - Žvegelj, Janja. Janja Žvegelj: atelje. Galerija ŠOU Kapelica, Ljubljana, 12. 11. - 30. 11. 96. Ljubljana: ŠOU, 1996.

Festivali - Bahovec, Eva D. (ur.). Mesto žensk: Mednarodni festival sodobnih umetnosti, Ljubljana = City of women: International festival of contemporary arts, Ljubljana, 13.-20.10.1999. Ljubljana: Zavod za odprto družbo, 1999. - Bahovec, Eva D. (ur.). Mesto žensk: Mednarodni festival sodobnih umetnosti, Ljubljana = City of women: International festival of contemporary arts, Ljubljana, 4.-14.10.2000. Ljubljana: Zavod za odprto družbo, 2000. - Hladnik-Milharčič, Mirjam, Potočki, Sabina, Babič, Miljana (ur.). Mesto žensk. Zgodovina spomina = City of woman. History memory. Ljubljana: Mesto žensk - Društvo za promocijo žensk v kulturi, 2006. - Horvat, Marjeta Doupona, Barbarič, Peter (ur.). Mesto žensk: Mednarodni festival sodobnih umetnosti, Ljubljana = City of women: International festival of contemporary arts, Ljubljana, 7.-18.10.2002. Ljubljana: Mesto žensk Društvo za promocijo žensk v kulturi, 2002.


UMETNOST - LITERATURA Pisava - Borovnik, Silvija. Pišejo ženske drugače?: o Slovenkah kot pisateljicah in literarnih likih. Ljubljana: Mihelač, 1996. - Borovnik, Silvija. Sodobna slovenska ženska literatura, s posebnim ozirom na nekatera najnovejša dela v devetdesetih letih (Berte Bojetu, Maje Novak). Ljubljana: Filozofska fakulteta, 1997. - Borovnik, Silvija. Študije in drobiž. Ravne na Koroškem: Voranc, 1998. - Borovnik, Silvija. Sodobne slovenske romanopiske: sodobni slovenski ženski roman? Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2003. - Chrobakova Repar, Stanislava (ur.). Ženska pisava ali pisava žensk/Helene Cixous Smeh Meduze. Gender. Apokalipsa, revija za preboj v živo kulturo, št. 90/91/92. Ljubljana: Društvo Apokalipsa, 2005. - Cixous, Helene. Smeh meduze in druga besedila (prevod). Ljubljana: Apokalipsa, 2005. - Hladnik, Miran, Kocijan, Gregor. Mednarodni simpozij Obdobja - metode in zvrsti, 2002, Ljubljana. Slovenski roman. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2003. - Irigaray, Luce. Jaz, ti, me, mi: za kulturo različnosti (prevod). Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče, 1995. - Kobolt, Katja, Petrović, Jelena, Velagić, Tanja (ur.). Spol, literatura in kulturni spomin v pojugoslovanskem prostoru. Prispevki z mednarodnega simpozija = Gender, literature and cultural memory in the post-Yugoslav space:

74


a collection of papers from the international symposium. Revija Borec. Ljubljana, Društvo Mesto žensk, Publicistično društvo ZAK, Zavod Mina, 2009. - Le Guin, Ursula K. Ples na robu sveta: misli o besedah, ženskah, krajih (prevod). Ljubljana: Apokalipsa, 2007. - Mihurko Poniž, Katja. Feministične literarnovedne raziskave - tukaj in zdaj. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2005. - Mihurko Poniž, Katja. Vloga spolnih identitet pri razvijanju literarne kompetence. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2008. - Moi, Toril. Politika spola/teksta: feministična literarna teorija (prevod). Ljubljana: LUD Literatura, 1999. - Novak-Popov, Irena. Slovenske pesnice v literarni vedi in izobraževanju. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2008. - Novak-Popov, Irena. Ustvarjalnost kontroverzne umetnice Svetlane Makarovič. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2006. - Osti, Josip. Tek pod mavrico: eseji in literarnokritiški teksti o delih slovenskih pisateljic. Ljubljana: Apokalipsa, 2008. - Rotar, Janez. Ženska pisava v narodnih baladah: socialnoantropološke določnice. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 1997. - Seitz, Elisabeth. Moej ty budeš´ do poslednih dnej - Vse dni življenja boš vseeno moj!: primerjava slovanskih prevodov Shakespearjevih sonetov glede na morfološko diferencirano izražanje spola. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 1997.

75


- Sobočan, Ana Marija. Branje kanona. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2008. - Woolf, Virginia. Lastna soba (prevod). Ljubljana: Založba /*cf, 1998. - Zupan Sosič, Alojzija. Spolna identiteta in sodobni slovenski roman. Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost, 2005.

Literarne antologije - Detela, Lev. Temelji slovenskega zdomskega ženskega pesništva. 1986?. - Dernovšek, Jure, Hozjan, Valerija, Štrancar, Tina, et al. Odsvajanja: sodobna nemška kratka proza (prevod). Ljubljana: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, 2008. - Novak-Popov, Irena. Antologija slovenskih pesnic I, II, III. Ljubljana: Tuma, 2005-2007. - Šali, Severin. Lirika slovenskih pesnic: 1849-1984. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1985.

Ženski liki v literaturi - Avsenik Nabergoj, Irena. Hrepenenje in skušnjava v svetu literature: motiv Lepe Vide. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010. - Borovnik, Silvija. Uporništvo ženskih likov v prozi Zofke Kveder. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2007. - Burcar, Lilijana. Novi val nedolžnosti v otroški literaturi: kaj sporočata Harry Potter in Lyra Srebrousta? Ljubljana: Sophia, 2007.

76


- Hribar, Tine. Drama hrepenenja: od Cankarjeve do Šeligove Lepe Vide. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1983. - Jensterle-Doležal, Alenka. Mitologizacija ženske v Cankarjevi prozi. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2003. - Jensterle-Doležal, Alenka. V krogu mitov: o ženski in smrti v slovenski književnosti. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2008. - Jereb, Elza (ur.). Čas osvobajanj = The age of liberation = Le temps des libérations / Vloga javnih medijev in kulture v procesih osvobajanja = The role of culture and public media in the processes of liberation = Le rôle de la culture et des médias publics dans les processus de libération / Podobe ženskosti v literaturi kot pot do miru = Images of womanhood in literature as a path to peace = Les figures féminines en littérature comme chemin vers la paix. Prispevki za okrogle mize v slovenščini, angleščini in francoščini. Mednarodno srečanje pisateljev 2009, Bled. Ljubljana: Slovenski center PEN, 2009. - Kotnik Rebol, Alenka. Tipologija ženskih oseb v pripovedni prozi avtorjev druge polovice 19. stoletja. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2007. - Košiček, Marijan. Ženska in ljubezen v očeh Ivana Cankarja. Ljubljana: Tangram, 2001. - Mihurko Poniž, Katja. Drzno drugačna: Zofka Kveder in podobe ženskosti. Ljubljana: Delta, 2003. - Mihurko Poniž, Katja. Ali je Njeno življenje Zofke Kveder feministični roman? Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2003. - Mihurko Poniž, Katja. Labirinti ljubezni v slovenski književnosti od romantike do II. svetovne vojne. Ljubljana: Sophia, 2008.

77


- Močnik, Rastko. Julija Primic v slovenski književni vedi. Ljubljana: Sophia, 2006. - Pezdirc-Bartol, Mateja. Odnos med materjo in hčerjo v sodobnem slovenskem romanu. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2003. - Poniž, Denis. Ivan Cankar, Lepa Vida: poskus interpretacije. Posebna izd. ob 130-letnici rojstva Ivana Cankarja. Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2006. - Sturm-Schnabl, Katja. Ženska kot avtorica in lik v novejši slovenski književnosti. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 1998. - Svetina, Peter. Ženska v slovenski umetni baladi 19. stoletja. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 1997. - Terseglav, Marko. Podoba ženske v belokranjskem ljudskem pesništvu. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1998. - Zupan Sosič, Alojzija. Na literarnem otoku Berte Bojetu. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 1998.

VOJNE, VOJSKA - Bukinac, Zorica. Ženske in oborožene sile. Ljubljana: Ministrstvo za obrambo, Center za strateške študije, 1995. - Glasson Deschaumes, Ghislaine, Slapšak, Svetlana. Ženske Balkana za mir. Ljubljana: ISH, 2005. - Woolf, Virginia. Tri gvineje (prevod). Ljubljana: Založba /*cf, 2001.

78


Ženska taborišča v 2. svetovni vojni - Jezernik, Božidar. Spol in spolnost in extremis: antropološka študija o nemških koncentracijskih taboriščih Dachau, Buchenwald, Mauthausen, Ravensbrück, Auschwitz 1933-1945. Ljubljana: Borec, 1993. - Kavčič, Silvija. Preživele smo in spominjamo se: slovenske jetnice v ženskem koncentracijskem taborišču Ravensbrück. Ljubljana: Publicistično društvo ZAK, 2008. - Kobal, Boris. V ženskem peklu: Savina zgodba. Trst: ZTT=EST, 2006. - Lavrenčič, Devana. Novega ni pri nas nič: Slovenci in Slovenke v italijanskem koncentracijskem taborišču Monigo. Trst: ZTT=EST, 2007. - Muser, Erna, Zavrl, Vida. Ravensbrück. FKL. Žensko koncentracijsko taborišče. Ljubljana: Partizanska knjiga, 1971. - Verbič, Nada. Wandsbeck: Hamburg: koncentracijsko taborišče Neuengamme. 1972. - Vode, Angela. Spomin in pozaba. Zbrana dela Angele Vode III. Ljubljana: Krtina, 2000.

ZDRAVSTVO - Cibic, Boris. Ali je žensko srce drugačno? Ljubljana: Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, 2003. - Cibic, Boris. Žensko srce in menopavza: menopavza in klimakterij, bolezni srca in žil: ateroskleroza, visok krvni tlak, kajenje, čezmerna telesna teža, debelost in nezdrava prehrana. Ljubljana: Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, 2008.

79


- Drglin, Zalka. Preventivno zdravstveno varstvo žensk: pravice in možnosti. Ljubljana: Zveza potrošnikov Slovenije, 2000. - Drglin, Zalka. Angeli z mokrimi perutmi ne letijo: onstran smehljaja: poporodne duševne stiske. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja RS, Ginekološka klinika, 2006. - Drglin, Zalka. Da bo čas za srčne stvari. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja RS, 2007. - Drglin, Zalka. Zima v srcu: ko se materinstvu pridružita depresija in tesnoba, radost pa odide: kažipot skozi obporodne stiske. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja, 2009. - ISPS Srečanje, 2008, Bled. Psihoza in spol. Bled: Slovensko društvo za psihoterapijo psihoz, 2008. - Keršič, Valter. Analiza razvoja varstva žensk v osnovni zdravstveni službi v občinah regije Maribor od leta 1971 do 1995. Maribor: Zavod za zdravstveno varstvo, 1996. - Konferenca o motnjah hranjenja za bližnje, 2002, Ljubljana. Zbornik predavanj. Ljubljana: Ženska svetovalnica, 2002. - Kozmik, Vera, Jeram, Jasna. Varovanje zdravja žensk. Ljubljana: Urad vlade RS za žensko politiko, 1995. - Sternad, Marta Dragica. Motnje hranjenja: od besed, ki ranijo, k besedam, ki celijo. Ljubljana: samozaložba, 2001. - Zaviršek, Darja. Ženske in duševno zdravje: o novih kulturah skrbi. Ljubljana: Visoka šola za socialno delo, 1994.

80


Priročniki - Kirar Fazarinc, Irena. Pomisli, preden se ljubiš!: ohrani svoje in partnerjevo zdravje! Priročnik. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, 2006.

ZGODOVINA - Bock, Gisela. Ženske v evropski zgodovini (prevod). Ljubljana: Založba /*cf, 2004. - Duda, Sibylle, Pusch, Luise F. Nore ženske (prevod). Ljubljana: Krtina, 1995. - Dimitrova, Snežana, Popova, Kristina, Vodeničarov, Petar. Ženske in moški v preteklosti: 19. in 20.stoletje: dodatna učna gradiva za srednje šole (prevod). Blagoevgrad: Mednarodni seminar za balkanske študije in specializacijo: Jugozahodna univerza, 2002. - Kalc, Aleksej. Žensko prebivalstvo v Trstu leta 1775: nekaj socialnodemografskih in gospodarskih vidikov ter metodoloških vprašanj. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2004. - Lenard, Leopold. Slovenska ženska v dobi narodnega preporoda: kulturnozgodovinska skica. Maribor: Tiskarna sv. Cirila, 1921. - Leskošek, Vesna. Zavrnjena tradicija. Ženske in ženskost v slovenski zgodovini od 1890 do 1940. Ljubljana: Založba /*cf, 2002. - Mihelič, Darja. Ženska čast v istrskih mestih: (Trst, Koper,) Izola, Piran, 15.-16. stoletje) = Woman’s honour in the towns of Istra: (Trieste, Koper, Izola, Piran, 15th-16th centuries). Koper: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2000.

81


- Mihelič, Darja. Odnos oblastnih ustanov do žensk in otrok v srednjeveških mestih severozahodne Istre = The attitude of governmental institutions to women and children in the middle age towns of north-west Istra. Koper: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 1999. - Passerini, Luisa. Ustna zgodovina, spol in utopija: izbrani spisi (prevod). Ljubljana: Studia humanitatis, 2008. - Puhar, Alenka. Prvotno besedilo življenja. Ljubljana: Studia humanitatis, 2004. - Več avtoric/jev (ur.). Prispevek žensk Ljubljani – obogatena topografija prestolnice. Mednarodno znanstveno srečanje: zbornik povzetkov s simpozija v Ljubljani, 23. septembra 2009. Ljubljana: ZRC SAZU, 2009. - Verginella, Marta. Ženska obrobja: vpis žensk v zgodovino Slovencev. Ljubljana: Delta, 2006. - Zadnikar, Darij (ur.). Podobe prednic/Udeleženost/Islam in sodobnost. ČKZ, let. 33, št. 221. Ljubljana: Študentska založba, 2005. - Žnidaršič, Sabina Ž. Ora et labora – in molči, ženska! Socialni položaji in statusi žensk na Kranjskem 1890–1910. Ljubljana: Založba /*cf, 2000.

8. marec, dan žena - Jalušič, Vlasta. 8. marec v zgodovini boja za ženske pravice. Od kdaj po svetu praznujemo Mednarodni dan žensk. Ljubljana: Urad vlade RS za žensko politiko, 1997. - Naš dan 8. marec. Gorenjska: Uredništvo Slovenk pod Karavankami, 1944.

82


- Velagić, Tanja. 100 let od prve obeležitve dneva žensk. Okrogla miza: povzetki referatov. Ljubljana: KUD Mreža, Publicistično društvo ZAK, 2009.

Ženska društva in združenja - Baša, Zorana (ur.). Naših 30 let: 1973-2003. Dornberk: Društvo kmečkih žena, 2003. - Društvo milosrčnih gospa. Rechenschaftsbericht des Frauenvereins in Laibach = Poročilo društva milosrčnih gospà v Ljubljani. Ljubljana: Eger, 1866. - Katalog knjižnice Splošnega slovenskega ženskega društva v Ljubljani. Ljubljana: Splošno slovensko žensko društvo, 1905. - Mihelič, France. II. kongres Slovenske protifašistične ženske veze, Ljubljana 1945. Ljubljana: 1945. - 25 letnica ustanovitve Slovenske protifašistične ženske zveze/SPŽZ, ustanovitve 10. ljubljanske brigade, množičnih demonstracij v Ljubljani: Mostec pri Ljubljani, 29. septembra `68. Ljubljana: Mestna konferenca SZDL, 1968. - Režun, France, Šali, Franci. Dobrnič: ob 50-letnici I. kongresa Slovenske protifašistične ženske zveze. Kongres, Dobrnič, 1943. Novo mesto: Dolenjska založba, 1993. - Rman, Milan (ur.). Dobrnič: ob 50-letnici I. kongresa Slovenske protifašistične ženske zveze. Zv. 2. Novo mesto: Dolenjska založba, Odbor za zaznamovanje 50-letnice SPŽZ, 1994. - Serše, Aleksandra. Evangeljsko žensko društvo v Ljubljani: 1856-1945. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 2001.

83


- Serše, Aleksandra, Jeraj, Mateja. Pred sto leti je bilo ustanovljeno Splošno slovensko žensko društvo v Ljubljani. Razstava Arhiva RS, Ljubljana, 2001. Ljubljana: Arhiv RS, 2001. - Splošno slovensko žensko društvo. Pravila “Splošnega slovenskega ženskega društva”. Ljubljana: Samozaložba, 19--. - Splošno slovensko žensko društvo. Nataša Budna Kodrič, Aleksandra Serše, ur. Splošno žensko društvo: 1901-1945: od dobrih deklet do feministk. Ljubljana: Arhiv RS, 2003. - Štimec, Barbara, Horjak, Marija. Zbornik Društva podeželskih žena Kočevske: 1990-2005. Kočevje: Upravni odbor Društva podeželskih žena Kočevske, 2005.

ZNANOST - Gregorčič, Marta (ur.). Yuniverzum/ženske v znanosti. Ljubljana: ČKZ, let. 34, št. 224. Ljubljana: Študentska založba, 2006. - Majerhold, Katarina. Ali se univerza vrti v krogu svoje moči? Ljubljana: ŠOU, Zavod Radio Študent, 2001. - Mladenić, Dunja. Biti ali ne biti ženska v znanosti: razprava o ženskah v znanosti v Sloveniji. Ljubljana: Inštitut Jozef Stefan, 2007.

84
Lezbične, feministične in ženske študije Zbrana bibliografija knjig, tematskih revij in katalogov v slovenščini Uredila: Teja Oblak Založba: Lezbično-feministična univerza, Društvo ŠKUC Oprema in postavitev: Maja Kraljič Tisk: DEMAT d.o.o. Naklada: 50 izvodov Distribucija: http://lezbicnofeministicnauniverza.wordpress.com/ Ljubljana, februar 2011


http://lezbicnofeministicnauniverza.wordpress.com/


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.