Page 1

´ Ý á õ Ã Û áõ Ý º ì Â í ³ Û Ý ³ ó á õÙ

NATURE AND DIGITALISATION


«Բնություն և Թվայնացում» Բնությունը մեր կողմից ընկալվող զգայարան է և վերլուծության ենթարկված մեր իրականության պատկեր, որն ամեն ոք արտահայտում է յուրովի: Առնչվելով թվային տեխնոլոգիաների հետ, սկսեցինք փոխել մեր պատկերացումը իրականության մասին՝ տեղափոխելով այն մեկ այլ դաշտ, որը կարելի է անվանել թվային աշխարհ կամ վիրտուալ իրականություն: Վիրտուալ իրականությունը դա մի դաշտ է, որը շոշափելի չէ և գոյություն ունի միայն մեր պատկերացման, համակարգչի կամ համացանցի մեջ, որը նաև կազմում է մեր առօրյայի, մեր իրականության անբաժան մասը: Մենք հարաբերական իմաստով կտրվում ենք բնական մարդկային շփումից և տեղափոխվում մեկ այլ թվային դաշտ, որն արտահայտման մեջ և ինֆորմացման պրոցեսում չի ճանաչում ժամանակային և տարածական սահմանափակում: «Բնություն և Թվայնացում» նախագիծը միտված է անդրադառնալ Բնություն-մարդ-թվային աշխարհ հարաբերությանը և ընկալմանը: Ի՞նչ լաբիրինթներ կան այդ հարաբերությունների մեջ: Կա՞ արդյոք ելք այդ հարաբերության լաբիրինթից և եթե կա՝ դեպի ո՞ւր: Վերադառնալ դեպի բնությո՞ւն, թե փորձել գտնել մեկ այլ հարթություն (իրականություն) ապրելու, շփվելու համար, թե մնալ այդ լաբիրինթում և ենթարկվել դրա կանոններին՝ ընկալելով այն որպես խաղի ժամանակ, արվեստի ժամանակ, ապրելու ժամանակ:

Համադրող Լևոն Ֆլջյան 18.10.2012


NATURE AND DIGITALISATION Nature is a sense perceived by us and our image of reality exposed by analysis, being expressed by everyone in their own way. Dealing with digital technologies, we started to change our perception of reality, tranferring it into another field that can be called a digital world or virtual reality. Virtual reality is a non-tangible field, existing only in our imagination and Internet, which is an integral part of everyday life and unseparable part of our reality. Relatively, we get separated from natural human contact and transfer to another digital field which does not recognize time and space limit in expression and information process. Nature and Digitalization project is aimed at discovering and realising the relations between Nature-human being-digital worlds. What types of labirynths exist in these relations? Is there a way out from the labyrinth of this relations and if yes, where does it lead to? Return to nature or try to find another dimension/reality to live and communicate or stay in that labyrinth, obey its rules and perceive it as a play time/time to live? Curator Levon Fljyan 18.10.2012


Gohar Petrosyan

Kenats tsar (Life Tree) Size 58x58sm The so-called “Kenats Tsar� or Life Tree is very popular in Armenia. It is a symbol of life and continuity. It can be found in many holy places. Having pagan roots, it is connected with Christian faith, also symbolically.


Gohar Petrosyan

World colors Size 30x30sm each Every circle is describing a certain part or movement of nature by putting the colors of rainbow into proportion with nature. Every color creates a unique aura, which then merge and create another nonvisual but emotional circle.


Gohar Petrosyan


Gohar Petrosyan


Gohar Petrosyan


Gohar Petrosyan


Gohar Petrosyan


Gohar Petrosyan


Gohar Petrosyan

Nature-chaos Size 83x83sm -3 peaces


Gohar Petrosyan

Colors, circles, soft corners, intermixture, fusion – all these are several descriptive parts of nature that are visible in this work. Words, that is not possible to express, when trying to describe a colorful chaos‌


Gohar Petrosyan


Gohar Petrosyan

Tree/birth-destruction/planet Size 220x83x83sm Tree as a symbol of life Atomic bomb is a symbol of life destruction. These two opposite phenomena are merged in one body; the chaotic movement between the bomb and the tree is also depicted in a dual sense, arousing an associative game of mind.


Gohar Petrosyan

Game with a thread Size – flexible Thread game is an old Armenian game and maybe has also similar forms of interpretation among the urban culture of other nations. The culture or game of color thread is a unique experiment to arouse an intercourse between people via games.


Gohar Petrosyan

Levon Fljyan

Rainbow Size 90x90sm

Pixel Rainbow Size 90x124sm

Rainbow is a phenomenon of nature that is nontangible, has no weight, and is three-dimensional or two-dimensional. It lasts for seconds but is remembered forever and in most cases it does not end, leaving the arch visually incomplete.

Pixel rainbow continues the real rainbow, completing and generalizing it, being a digital merging point between nature and digital world. Breaking each color into a square does not destroy the ethereal understanding; on the contrary, it emphasizes it more by playing with the idea and visuality.


Levon Fljyan

Digital colors Size 45x45cm . 5 pieces Color is visually understandable only in a certain embodiment – clothes, fruits, objects, body. Breaking complete digital color into segments turns it into tints that can later be separated into four main colors used in digital technologies. Then again breake them into squares by showing the difference between one color tone and by playing with the idea of a clear color, which does not exist in nature and is very often seen in digital technologies.


Levon Fljyan


Levon Fljyan


Levon Fljyan


Levon Fljyan


Levon Fljyan


Levon Fljyan

Questions Size 5x5x5sm Question marks on cubes that seem to have come out from the wall. Questions that can be open and close. Questions inside and outside. Questions arousing from questions. Visible and ignored questions. Questions of time and temporary questions...


Levon Fljyan

Digital square Size 70x70x20sm


Levon Fljyan

Digital processing of Gyumri central square. In reality, people are moving in the square but here people are walking around the square, watching it from outside and not from inside as usually. The outlook is changed both when moving around the object and when moving the object itself.


Levon Fljyan

Digital sketches/labyrinths Etudes from various places in Gyumri. Digital Gyumri where several places can be recognized for its inhabitants and for foreigners it's a possibility to imagine Gyumri with the help of digital transformation, experiencing feelings of a virtual game participant.


Levon Fljyan


Levon Fljyan


Levon Fljyan


Levon Fljyan


Levon Fljyan


Levon Fljyan


Levon Fljyan

Art Ball Size25x25x25sm Ball is intended for playing. Art ball is to think when playing. Thinking while playing is a cognitive game. Cognitive game is full of images and movement due to the conventional object of the game. Play ball, play art or play art-ball.


Photos from opening 20.10.2012


Gyumri 2012

NATURE AND DIGITALISATION  

NATURE AND DIGITALISATION