Inhoudsopgave Lernova Nederlands 5/6 - D

Page 1

Inhoudsopgave Lernova Nederlands 5/6 - D 1

Literatuur

1.1

Inleiding

1.2

Epiek

1.3

Lyriek

1.4

Dramatiek

1.5

Hedendaagse literatuur


Inhoudsopgave Lernova Nederlands 5/6 - D

1.6

Over de grenzen van hokjes heen


Inhoudsopgave Lernova Nederlands 5/6 - D 2

Taal en communicatie

2.1

Inleiding

2.2

Door taalkundige bril bekeken

2.3

Sociolinguïstiek


Inhoudsopgave Lernova Nederlands 5/6 - D 2.4

Computerlinguïstiek

2.5

Psycholinguïstiek

2.6

Vergelijkende en historische taalkunde

2.7

Tekstwetenschap

2.8

Communicatie en media


Inhoudsopgave Lernova Nederlands 5/6 - D

3

Vaardigheden

3.1

Receptieve vaardigheden

3.2

Productieve vaardigheden

3.3

Over de grenzen van hokjes heen: de sollicitatie


Inhoudsopgave Lernova Nederlands 5/6 - D

3.4

Over de grenzen van hokjes heen: de vergadering


Inhoudsopgave Lernova Nederlands 5/6 - D 4

Onderzoeksvaardigheden

4.1

Bronnenonderzoek

4.2 Een onderzoeksvraag formuleren en een onderzoeksplan opstellen"

4.3

Een onderzoekspaper schrijven

4.4

Het onderzoek presenteren


Inhoudsopgave Lernova Nederlands 5/6 - D 5

Woordenschat

5.1

Woordenschat meet wat je weet

5.2 Woorden voor je toekomst - Inoefenen van academische woordenschat


Inhoudsopgave Lernova Nederlands 5/6 - D 6

Vademecum Nederlands 2de graad

6.1

Leerlijn schrijfvaardigheid

6.2

Leerlijn spreekvaardigheid en gespreksvaardigheid


Inhoudsopgave Lernova Nederlands 5/6 - D 6.3

Leerlijn leesvaardigheid

6.4

Leerlijn luistervaardigheid

6.5

Leerlijn informatievaardigheid

6.6

Leerlijn vakkennis


Inhoudsopgave Lernova Nederlands 5/6 - D 6.7

Leerlijn woordenschat


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.