Inhoudsopgave Lernova Nederlands 3 - D/A

Page 1

Inhoudsopgave Lernova Nederlands 3 – D/A 1

Deel 1

1.1

Aan het mengpaneel: mijn taal, mijn identiteit

1.2

1.1.1

Aan het mengpaneel

1.1.2

Hoe staan de schuifknoppen van jouw mengpaneel?

1.1.3

Mijn taal, mijn identiteit

Lees- en luisterstrategieën: herhaling 1.2.1

1.3

1.4

Literatuur: enkele begrippen 1.3.1

Even opfrissen

1.3.2

Fictie en non-fictie

1.3.3

De verhaalelementen en beleving van het personage

Spelling werkwoorden: herhaling 1.4.1

1.5

1.6

Werkwoordspelling

Het communicatiemodel 1.5.1

Even opfrissen

1.5.2

Het communicatiemodel

Communicatie en beeldspraak 1.6.1

1.7

Tweelingen en groepsdruk

Beeldspraak in communicatie

Soorten woorden 1.7.1

Even opfrissen

1.7.2

Soorten woorden

1


Inhoudsopgave Lernova Nederlands 3 – D/A 1.8

Tekstopbouw: enkele begrippen 1.8.1

1.9

Onderwerp, hoofdgedachte, hoofdpunt, globale inhoud, alinea, tussentitel

Inhoud verkorten en samenvatten: sleutelwoorden en kernzinnen 1.9.1

Sleutelwoorden en kernzinnen

1.10 Taalbegrippen: feit en mening 1.10.1 Even opfrissen 1.10.2 Feit en mening

1.11 Leesbegrip 1.11.1 Jouw leesprofiel 1.11.2 Zoek een boek 1.11.3 Lectuurtaak

1.12 Lees- en luisterstrategieën: oriënterend en globaal lezen en luisteren 1.12.1 Oriënterend en globaal lezen, kijken en luisteren

1.13 Communicatie: het belang van lichaamstaal 1.13.1 Even opfrissen 1.13.2 Het belang van lichaamstaal en spreekstrategieën

1.14 Nieuwe woorden 1.14.1 Nieuwe woorden in dit deel 1.14.2 Woordenschatstrategieën (herhaling) 1.14.3 Handige tools: naslagwerken

2


Inhoudsopgave Lernova Nederlands 3 – D/A 1.15 Lezen voor de LOL 1.15.1 Lezen voor de LOL

3


Inhoudsopgave Lernova Nederlands 3 – D/A 2

Deel 2

2.1

Aan het mengpaneel: standaardtaal of niet?

2.2

2.3

2.4

2.1.1

Even opfrissen

2.1.2

Standaardtaal?

Tekstopbouw: tekstdoelen, teksttypes en tekstsoorten 2.2.1

Even opfrissen

2.2.2

Tekstdoelen, teksttypes en tekstsoorten

Zinnen onderzoeken 2.3.1

Even opfrissen

2.3.2

Variatie en onderzoek

Betekenis: letterlijk en figuurlijk 2.4.1

2.5

Poëzie: speeddating met gedichten 2.5.1

2.6

Speeddating met gedichten

Lees- en luisterstrategieën: intensief lezen en luisteren 2.6.1

2.7

Letterlijk en figuurlijk

Lees- en luisterstrategieën: intensief lezen en luisteren

Spelling werkwoorden: onvoltooid tegenwoordige tijd 2.7.1

Even opfrissen

2.7.2

De onvoltooid tegenwoordige tijd

4


Inhoudsopgave Lernova Nederlands 3 – D/A 2.8

2.9

Informatie samenbrengen: een schema maken 2.8.1

Een schema maken: hoe pak je dat aan?

2.8.2

Soorten schema's

Zoek een boek 2.9.1

De boekenclub

2.9.2

Kies een boek

2.10 Communicatie: de invloed van het register 2.10.1 Even opfrissen 2.10.2 Communicatie: de invloed van het register

2.11 Strategieën bij communicatie: het doel bepalen van zender en ontvanger 2.11.1 Het doel bepalen van zender en ontvanger 2.11.2 Een boodschap afstemmen op het doelpubliek

2.12 Verwijswoorden en voornaamwoorden 2.12.1 Even opfrissen 2.12.2 Structuuraanduiders: verwijswoorden 2.12.3 Persoonlijk en bezittelijk voornaamwoord

2.13 Nieuwe woorden 2.13.1 Nieuwe woorden in dit deel

2.14 Lezen voor de LOL 2.14.1 Lezen voor de LOL

5


Inhoudsopgave Lernova Nederlands 3 – D/A 3

Deel 3

3.1

Aan het mengpaneel: herkomst van woorden

3.2

3.3

3.4

3.5

3.1.1

Even opfrissen: opzoekvaardigheden

3.1.2

Herkomst van woorden

Poëzie van dichterbij 3.2.1

Hadden wij maar een hoed die kon gaan vliegen

3.2.2

Een aantal begrippen

Schrijven met hoofdletters 3.3.1

Even opfrissen

3.3.2

Spelling van de hoofdletters

Tekststructuren en tekstverbanden 3.4.1

Even opfrissen

3.4.2

De tekststructuur onderzoeken: binnen een tekst

Taalinteractie: reageren, inspelen op, het woord vragen en nemen 3.5.1

3.6

3.7

Taalinteractie: reageren, inspelen op, het woord vragen en nemen

Synoniemen en antoniemen 3.6.1

Even opfrissen

3.6.2

Synoniemen en antoniemen

Spelling werkwoorden: onvoltooid verleden tijd 3.7.1

Even opfrissen

6


Inhoudsopgave Lernova Nederlands 3 – D/A 3.7.2

3.8

Communicatie: het effect op de boodschap 3.8.1

3.9

De onvoltooid verleden tijd

Communicatie: het effect van de boodschap

Lees- en luisterstrategieën: zoeken lezen en luisteren 3.9.1

Zoekend lezen, kijken en luisteren

3.10 Schrijfstrategieën: notities nemen 3.10.1 Schrijstrategieën: notities nemen

3.11 Bronnenonderzoek en refereren 3.11.1 Schrijfstrategieën: citeren en refereren

3.12 Communicatieve opdracht: never judge a book by its cover 3.12.1 Wat houdt een communicatieve opdracht in? 3.12.2 Communicatieve opdracht: never judge a book by its cover

3.13 Nieuwe woorden 3.13.1 Nieuwe woorden in dit deel

3.14 Lezen voor de LOL 3.14.1 Lezen voor de LOL

7


Inhoudsopgave Lernova Nederlands 3 – D/A 4

Deel 4

4.1

Aan het mengpaneel: taal bij kijken, luisteren en spreken

4.2

4.1.1

Even opfrissen

4.1.2

Aan het mengpaneel: mijn taal

Strip een boek 4.2.1

4.3

Tekstverbanden en signaalwoorden 4.3.1

4.4

4.6

4.8

Kritisch lezen, kijken en luisteren

Soorten woorden 4.5.1

Even opfrissen

4.5.2

Soorten werkwoorden

Schrijven: variatie in zinnen en woorden 4.6.1

4.7

Structuuraanduiders: signaalwoorden

Lees- en luisterstrategieën: kritisch lezen, kijken en luisteren 4.4.1

4.5

Boek in beeld en beelden in boeken

Schrijfstrategieën inzetten

Geef een bevel: de imperatief 4.7.1

Even opfrissen

4.7.2

De imperatief

Neem een standpunt in 4.8.1

Argumenteren

8


Inhoudsopgave Lernova Nederlands 3 – D/A 4.9

Communicatieve opdracht: beeld je eens in … 4.9.1

Communicatieve opdracht: beeld je eens in …

4.10 Nieuwe woorden 4.10.1 Nieuwe woorden in dit deel

4.11 Lezen voor de LOL 4.11.1 Lezen voor de LOL

5

Deel 5

5.1

Aan het mengpaneel: taal als factor van exclusie en inclusie 5.1.1

5.2

Poëzie: stijlfiguren in hiphop 5.2.1

5.3

5.4

5.5

Aan het mengpaneel: taal als factor van exclusie en inclusie

Stijlfiguren in hiphop

Gevoelswaarde van woorden 5.3.1

Even opfrissen

5.3.2

Betekenis: dubbele bodem en symboliek

Soorten woorden 5.4.1

Even opfrissen

5.4.2

Lastige lidwoorden

Kortfilm 5.5.1

Even opfrissen

9


Inhoudsopgave Lernova Nederlands 3 – D/A

5.6

5.5.2

Kortfilm

5.5.3

Boek versus film

Tekststructuren: structuren oefenen 5.6.1

5.7

Online informatie verzamelen 5.7.1

5.8

5.9

Tekststructuren: structuren herkennen en oefenen

Online informatie verzamelen

Luisteren en noteren: samenvattende oefening 5.8.1

Beter leren luisteren

5.8.2

Luisteren en noteren: samenvattende oefening

Spelling werkwoorden: alle vormen 5.9.1

Spelling van de werkwoorden: alle vormen

5.10 Presenteren: hoe begin ik daaraan? 5.10.1 Presenteren: hoe begin ik daaraan?

5.11 Literair lezen: interactie 5.11.1 Lees- en boekenclub

5.12 Nieuwe woorden 5.12.1 Nieuwe woorden in dit deel

5.13 Lezen voor de LOL 5.13.1 Lezen voor de LOL

10


Inhoudsopgave Lernova Nederlands 3 – D/A 6

Vademecum Nederlands 2de graad

6.1

Leerlijn schrijfvaardigheid

6.2

6.3

6.1.1

Hulpbronnen tijdens het schrijven

6.1.2

Je schrijfdoel bepalen

6.1.3

Hoe word je een betere schrijver?

6.1.4

Notities nemen

6.1.5

Schematiseren

6.1.6

Een samenvatting maken

6.1.7

Communiceren in een digitale omgeving

6.1.8

Schriftelijke examens afleggen

6.1.9

Leerlijn spelling

Leerlijn spreekvaardigheid en gespreksvaardigheid 6.2.1

Voor je begint te spreken

6.2.2

Technisch spreken: articulatie, intonatie, volume … (Lernova Nederlands 4)

6.2.3

Lichaamstaal (Lernova Nederlands 4)

6.2.4

In de klas het woord nemen

6.2.5

Een goed (groeps)gesprek voeren

6.2.6

Een presentatie geven

6.2.7

Deelnemen aan een debat

6.2.8

Mondelinge examens afleggen

Leerlijn leesvaardigheid 6.3.1

6.4

Strategieën leesvaardigheid

Leerlijn luistervaardigheid 6.4.1

Luisterstrategieën

11


Inhoudsopgave Lernova Nederlands 3 – D/A 6.4.2

6.5

6.6

6.7

Hoe pak ik een luisteroefening aan?

Leerlijn informatievaardigheid 6.5.1

Topische vragen

6.5.2

Online informatie zoeken

6.5.3

Plagiaatpreventie: correct citeren, parafraseren en verwijzen naar je bronnen

Leerlijn vakkennis 6.6.1

Taalbeschouwing, communicatie en media

6.6.2

Literatuur

Leerlijn woordenschat 6.7.1

Woordenschatverwerving: strategieën en leertips verzameld

6.7.2

Hulpbronnen

6.7.3

Gebruik lidwoorden

12


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.