Inhoudsopgave Lernova wiskunde 1A

Page 1

Inhoudsopgave Lernova wiskunde 1A 1

Getallenleer

1.1

Soorten getallen

1.2

1.3

1.4

1.1.1

Voorkennis

1.1.2

Verzameling en deelverzameling

1.1.3

De verzameling van de natuurlijke getallen

1.1.4

De verzameling van de gehele getallen

1.1.5

De verzameling van de rationale getallen

1.1.6

Soorten rationale getallen

1.1.7

Bewerkingen met verzamelingen

1.1.8

Gebruik van letters

1.1.9

Samenvatting

Getallen ordenen 1.2.1

Voorkennis

1.2.2

Getallenas en gehele getallen ordenen

1.2.3

Decimale getallen ordenen

1.2.4

Breuken ordenen

1.2.5

Breuken op een getallenas plaatsen

1.2.6

Samenvatting

Rekenen met gehele getallen 1.3.1

Voorkennis

1.3.2

Gehele getallen optellen en aftrekken

1.3.3

Gehele getallen vermenigvuldigen en delen

1.3.4

Eigenschappen van de bewerkingen

1.3.5

Distributiviteit en handig rekenen

1.3.6

Machten van natuurlijke en gehele getallen

1.3.7

Vierkantswortels van natuurlijke en gehele getallen

1.3.8

Volgorde van de bewerkingen

1.3.9

Samenvatting

Deelbaarheid 1.4.1

Voorkennis

1


Inhoudsopgave Lernova wiskunde 1A

1.5

1.4.2

Deelbaarheid in de verzameling van de natuurlijke getallen

1.4.3

Kleinste gemeenschappelijke veelvoud en grootste gemeenschappelijke deler

1.4.4

Samenvatting

Rekenen met rationale getallen 1.5.1

Voorkennis

1.5.2

Rekenen met decimale getallen

1.5.3

Breuken vereenvoudigen, gelijknamig maken en omzetten naar decimale getallen

1.5.4

Rekenen met procenten

1.5.5

Breuken optellen en aftrekken

1.5.6

Breuken vermenigvuldigen en delen

1.5.7

Eigenschappen van de bewerkingen

1.5.8

Machten en vierkantswortels van rationale getallen

1.5.9

Volgorde van de bewerkingen

1.5.10 Samenvatting 1.6

Vergelijkingen 1.6.1

Voorkennis

1.6.2

Van woorden naar symbolen

1.6.3

Gelijkheden en vergelijkingen

1.6.4

Vergelijkingen van de vorm x+a=b en ax=b oplossen

1.6.5

Vergelijkingen van de vorm ax+b=c oplossen

1.6.6

Vergelijkingen met rationale getallen

1.6.7

Vraagstukken oplossen met vergelijkingen

1.6.8

Samenvatting

2

Meetkunde

2.1

Basisbegrippen 2.1.1

Voorkennis

2.1.2

Ruimte, vlak, punt, rechte, halfrechte en lijnstuk

2.1.3

Het assenstelsel en coördinaten

2.1.4

Samenvatting

2


Inhoudsopgave Lernova wiskunde 1A 2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Basisvaardigheden 2.2.1

Gebruik van een geodriehoek

2.2.2

Tekenen met GeoGebra

2.2.3

Metrieke stelsel

Rechten 2.3.1

Voorkennis

2.3.2

Onderlinge ligging van rechten

2.3.3

Rechten tekenen

2.3.4

Eigenschappen van onderlinge ligging

2.3.5

Samenvatting

Lengte, afstand en hoeken 2.4.1

Voorkennis

2.4.2

Lengte en afstand in het vlak

2.4.3

Afstand meten en tekenen

2.4.4

Begrippen, notatie en soorten hoeken

2.4.5

Hoeken meten en tekenen

2.4.6

Samenvatting

Veelhoeken en cirkels 2.5.1

Voorkennis

2.5.2

Veelhoeken

2.5.3

cirkels

2.5.4

Samenvatting

Driehoeken 2.6.1

Voorkennis

2.6.2

Definitie, benaming en indeling

2.6.3

Eigenschappen van driehoeken

2.6.4

Driehoeken tekenen

2.6.5

Merkwaardige lijnen in een driehoek

2.6.6

Samenvatting

Vierhoeken

3


Inhoudsopgave Lernova wiskunde 1A

2.8

2.9

2.7.1

Voorkennis

2.7.2

Definitie, benaming en eigenschappen

2.7.3

Vierhoeken tekenen

2.7.4

Samenvatting

Omtrek en oppervlakte van vlakke figuren 2.8.1

Voorkennis

2.8.2

Omtrek van vlakke figuren

2.8.3

Oppervlakte van vlakke figuren

2.8.4

Samenvatting

Ruimtemeetkunde 2.9.1

Voorkennis

2.9.2

vlakke figuren en ruimtefiguren

2.9.3

Van 3D naar 2D: perspectieven

2.9.4

Van 3D naar 2D: aanzichten en ontwikkelingen

2.9.5

Oppervlakte en volume van kubus, balk en cilinder

2.9.6

Samenvatting

3

Data en onzekerheid

3.1

Gegevens verzamelen en verwerken

3.2

3.1.1

Voorkennis

3.1.2

Statistische begrippen (U)

3.1.3

Soorten data

3.1.4

De frequentietabel

3.1.5

Centrum- en spreidingsmaten uit ruwe data halen

3.1.6

Centrum- en spreidingsmaten uit frequentietabel halen

3.1.7

Samenvatting

Gegevens voorstellen 3.2.1

Voorkennis

3.2.2

Grafieken en diagrammen interpreteren

3.2.3

Grafieken en diagrammen maken

4


Inhoudsopgave Lernova wiskunde 1A 3.2.4

Samenvatting

5


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.