Inhoudsopgave Lernova wiskunde 4 - D

Page 1

Inhoudsopgave Lernova wiskunde 4 - D 1

Getallenleer en discrete wiskunde

1.1

Logica

1.2

1.3

1.1.1

Voorkennis

1.1.2

Logische poorten

1.1.3

Toepassingen op logische poorten

1.1.4

Samenvatting

Grafen 1.2.1

Grafen als model

1.2.2

Bijzondere grafen

1.2.3

Problemen oplossen met grafen

1.2.4

Bekende toepassingen

1.2.5

Samenvatting

Telproblemen 1.3.1

Voorkennis

1.3.2

Verzamelingenleer

1.3.3

Tellen in venndiagrammen

1.3.4

Boomdiagrammen

1.3.5

Som-, product- en complementregel

1.3.6

Kansrekenen (U)

1.3.7

Samenvatting

2

Algebra/analyse

2.1

Oplossen van stelsels 2.1.1

Voorkennis

2.1.2

Wat is een stelsel?

2.1.3

Grafisch oplossen van een stelsel

2.1.4

Algebraïsch oplossen van een stelsel: gelijkstellings- en substitutiemethode

2.1.5

Algebraïsch oplossen van een stelsel: combinatiemethode

2.1.6

Vraagstukken oplossen met stelsels

2.1.7

Samenvatting

1


Inhoudsopgave Lernova wiskunde 4 - D 2.2

2.3

2.4

2.5

Tweedegraadsvergelijkingen oplossen 2.2.1

Voorkennis

2.2.2

Tweedegaadsvergelijkingen oplossen door ontbinden in factoren

2.2.3

Tweedegraadsvergelijkingen oplossen met discriminantmethode

2.2.4

Vraagstukken oplossen met tweedegraadsvergelijkingen

2.2.5

Tweedegraadsvergelijkingen grafisch oplossen

2.2.6

Samenvatting

Tweedegraadsfuncties 2.3.1

Voorkennis

2.3.2

Wat zijn tweedegraadsfuncties?

2.3.3

Tweedegraadsfunctie f(x) = ax²

2.3.4

Tweedegraadsfunctie met voorschrift f(x)=a(x-α)² + β

2.3.5

Van voorschrift f(x)=a(x-α)² + β naar f(x)=ax²+bx+c en omgekeerd

2.3.6

Tweedegraadsfunctie met voorschrift f(x)=ax²+bx+c

2.3.7

Opstellen van het functievoorschrift en tekenen van de grafiek

2.3.8

Vraagstukken in verband met tweedegraadsfuncties

2.3.9

Samenvatting

Tweedegraadsongelijkheden oplossen 2.4.1

Voorkennis

2.4.2

Tweedegraadsongelijkheden grafisch oplossen

2.4.3

Tweedegraadsongelijkheden algebraïsch oplossen (U)

2.4.4

Samenvatting

Inleiding op homografische functies 2.5.1

Voorkennis

2.5.2

De functie f(x) = 1/x

2.5.3

De functie f(x) = c/x

2.5.4

Samenvatting

3

Meetkunde

3.1

Ruimtemeetkunde

2


Inhoudsopgave Lernova wiskunde 4 - D

3.2

3.1.1

Voorkennis

3.1.2

Van 3D naar 2D

3.1.3

Onderlinge ligging van rechten en vlakken

3.1.4

Loodrechte stand en normaal op een vlak

3.1.5

Samenvatting

Goniometrie 3.2.1

Voorkennis

3.2.2

De goniometrische cirkel

3.2.3

Verwante hoeken

3.2.4

Samenvatting

4

Data en onzekerheid

4.1

Gegroepeerde gegevens verwerken en voorstellen

4.2

4.1.1

Voorkennis

4.1.2

Frequentietabel van gegroepeerde gegevens

4.1.3

Frequentietabel van gegroepeerde gegevens met Geogebra

4.1.4

Frequentietabel van gegroepeerde gegevens in Excel

4.1.5

Grafische voorstelling van gegroepeerde gegevens

4.1.6

Centrummaten van gegroepeerde gegevens

4.1.7

Spreidingsmaten van gegroepeerde gegevens

4.1.8

Misleidende statistiek

4.1.9

Samenvatting

Tweedimensionale statistiek 4.2.1

Voorkennis

4.2.2

Het begrip 'correlatie'

4.2.3

Correlatie onderzoeken

4.2.4

Lineaire regressie

4.2.5

Een volledig correlatie-onderzoek

3


Inhoudsopgave Lernova wiskunde 4 - D 5

Computationeel denken

5.1

Computationeel denken 5.1.1

Voorkennis

5.1.2

Algoritmisch denken

5.1.3

Wat is programmeren?

5.1.4

De opeenvolging

5.1.5

De keuzestructuur

5.1.6

De begrensde herhaling

5.1.7

De voorwaardelijke herhaling

5.1.8

Functies

5.1.9

Extra opdrachten

4


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.