Inhoudsopgave Lernova wiskunde 5/6 - D+

Page 1

Inhoudsopgave Lernova wiskunde 5/6 – D+ Ruimtemeetkunde 1.1

1.2

Voorstelling van ruimtelijke situaties 1.1.1

Voorkennis

1.1.2

Parallelperspectief

Coördinaten en vectoren 1.2.1

Voorkennis

1.2.2

Coördinaten in een orthonormaal assenstelsel

1.2.3

De afstandsformule

1.2.4

Vectoren in de ruimte

1.2.5

Optelling van vectoren: de commutatieve groep V, +

1.2.6

Scalaire vermenigvuldiging van vectoren: de reële vectorruimte

1.2.7

Zwaartepunten bepalen met vectoren

1.2.8

Norm en scalair product van vectoren

1.2.9

Hoek tussen twee vectoren

1.2.10 Toepassingen uit de fysica 1.2.11 Gemengde oefeningen 1.3

1.4

1.5

Rechten in de ruimte 1.3.1

Richtingsvectoren

1.3.2

Parametervoorstelling van een rechte

1.3.3

Cartesiaanse vergelijkingen van een rechte

1.3.4

Onderlinge ligging van twee rechten

1.3.5

Gemengde oefeningen

Vlakken in de ruimte 1.4.1

Parametervoorstelling van een vlak

1.4.2

Cartesiaanse vergelijking van een vlak

1.4.3

Onderlinge ligging van twee vlakken

1.4.4

Onderlinge ligging van een vlak en een rechte

1.4.5

Toepassingen

1.4.6

Gemengde oefeningen

Berekening van hoeken

1


Inhoudsopgave Lernova wiskunde 5/6 – D+

1.6

1.5.1

Hoek tussen twee rechten

1.5.2

Loodrechte stand van twee rechten

1.5.3

Normaalvector van een vlak

1.5.4

Loodrechte stand van twee vlakken

1.5.5

Hoek tussen twee snijdende vlakken

1.5.6

Hoek tussen een rechte en een vlak

1.5.7

Gemengde oefeningen

Berekening van afstanden 1.6.1

Afstand tussen twee punten

1.6.2

Afstand van een punt tot een vlak

1.6.3

Afstand tussen twee kruisende rechten

1.6.4

Afstand van een punt tot een rechte

1.6.5

Gemengde oefeningen

Telproblemen 1.1

1.2

Systematisch tellen 1.1.1

Voorkennis

1.1.2

Herhalingsvariaties

1.1.3

Variaties en permutaties

1.1.4

Combinaties

1.1.5

Herhalingscombinaties

1.1.6

Herhalingspermutaties

1.1.7

Verdeel en heers

1.1.8

Gemengde oefeningen

Binomiaalgetallen 1.2.1

Driehoek van Pascal

1.2.2

Binomium van Newton

2


Inhoudsopgave Lernova wiskunde 5/6 – D+ Kansrekenen 2.1

2.2

2.3

Theoretische kansen 2.1.1

Basisbegrippen

2.1.2

Kansbomen

2.1.3

Kruistabellen

2.1.4

Kansen en telproblemen

2.1.5

Voorwaardelijke kansen

2.1.6

Afhankelijke en onafhankelijke gebeurtenissen

2.1.7

De regel van Bayes

Discrete kansverdelingen 2.2.1

Stochast

2.2.2

Kengetallen van een stochast

2.2.3

De uniforme verdeling

2.2.4

De Bernoulli-verdeling

2.2.5

De binomiale verdeling

2.2.6

Gemengde oefeningen

Continue kansverdelingen 2.3.1

Van histogram naar kromme

2.3.2

De normale verdeling

2.3.3

Rekenen met de normale verdeling

2.3.4

De z-score

2.3.5

Kansintervallen

2.3.6

Gemengde oefeningen

3


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.