Page 1

AIESEC SLOVENSKO

Komunikačný manuál Communication team 09/10

2009

AIESEC SLOVENSKO, DVOJKRÍŽNA 47, BRATISLAVA


OBSAH: I.

Vecná časť

........................................................

2

II.

Vizuálna časť

........................................................

9

III.

myaiesec.net

........................................................

19

IV.

web 2.0

........................................................

27

Tento Komunikačný manuál vychádza z interných webových stránok AIESEC – myaiesec.net. Konkrétne z wiki Global Brand Visual Guidelines, ktorú možno nájsť na odkaze http://www.myaiesec.net/content/viewwiki.do?contentid=10067369. Tento materiál rieši aj všetky ostatné záležitosti, ktoré nie sú obsiahnuté v Komunikačnom manuály, ale obsahuje aj rozšírené informácie k témam vysvetleným v tomto materiály. Komunikačný manuál je doplnkom vyhlášky External relations AIESEC Slovenská republika, ktorá musí byť taktiež braná do úvahy pri komunikácii s externým prostredím. Rovnako je nutné rešpektovať platné znenie Brand Experience Toolkit, ktorý možno nájsť na myaiesec.net. http://www.myaiesec.net/content/viewwiki.do?contentid=10000196


I. Vecná časť 1. Základné informácie o AIESEC The AIESEC way Who we are “AIESEC is a global, non - political, independent, not-for- profit organization run by students and recent graduates of institutions of higher education. Its members are interested in world issues, leadership and management. AIESEC does not discriminate on the basis of race, color, gender, sexual orientation, creed, religion, national, ethnic or social origin.” What we envision? Peace & fulfillment of humankind’s potential. Our IMPACT Our international platform – ENABLES – young people to discover and develop their potential to provide LEADERSHIP for a positive impact on society. How do we do THIS? What is the manner in which AIESEC aims to make a positive impact on society. The Way We DO it AIESEC provides its members with an integrated development experience comprised of leadership opportunities, international internships and participation in a global learning environment.

Our values Activating Leadership We lead people by example and inspire leadership through action and results. We take full responsibility for our role in developing the potential of people.

Enjoying Participation We create a dynamic environment by active and enthusiastic participation of individuals. We enjoy being involved in AIESEC.

Striving for Excellence We aim to deliver the highest quality performance in everything we do. Through creativity and innovation we seek to continuously improve.

Demonstrating Integrity We are consistent and transparent in our decisions and action. We fulfill our commitments and conduct ourselves in a way that is true to our identity.

Living Diversity We seek to learn form the different ways of life and opinions represented in our multicultural environment. We respect and actively encourage the contribution of every individual.

Acting Sustainably We act in a way that is sustainable for our organization and society. Our decisions take into account the needs of future generation.


Naše meno AIESEC z francúzskeho "Association Internationale des Estudiants en Sciences Economiques et Commerciales". Dnes už túto plnú verziu nepoužívame, pretože naši členovia študujú oveľa širší okruh vedných disciplín než iba tie, ktoré súvisia s ekonómiou a obchodom a s tým súvisia taktiež naše úlohy v spoločnosti a naša hlavná činnosť.

AIESEC v číslach

 38 000 členov  107 krajín a teritórií

 470 vzdelávacích

AIESEC je medzinárodná študentská organizácia pôsobiaca vo 107 krajinách sveta. Združuje viac než 38 000 členov z viac ako 1 700 univerzít. AIESEC dáva študentom priestor pre ich osobný rozvoj a vytvorenie siete osobných kontaktov. Tým sa im snaží napomôcť k tomu, aby vo svojom budúcom živote mali pozitívny vplyv na svoje okolie.

konferencií

 cez 1 700 univerzít

 cez 7 500 zahraničných stáží

 viac ako 3 500  viac ako 8 300 vedúcich pozícií

partnerských organizácií

Tento cieľ dosahujeme tým, že poskytujeme našim členom príležitosť viesť tím ľudí, odcestovať na zahraničnú odbornú stáž a pracovať v interaktívnom vzdelávacom prostredí.


2. Výmenné programy AIESEC Výmenné programy Cieľom zahraničnej odbornej stáže je umožniť študentom získať medzinárodnú pracovnú skúsenosť, pracovať v multikultúrnom tíme a zároveň im dať možnosť spoznať a pochopiť iné kultúry. Pre firmy je to možnosť zamestnať mladých, ambicióznych študentov, niekedy i potenciálnych zamestnancov a prispieť k získavaniu medzinárodného prehľadu.

Študenti, ktorí majú záujem zapojiť sa, prechádzajú výberovým konaním, ktoré o.i. zahŕňa písomné a ústne jazykové testy (vykonávané externými organizáciami) a assessment centrá (vykonávané v spolupráci s partnermi AIESEC). : AIESEC poskytuje štyri základné výmenné programy: Manažérska stáž Jedná sa o najstarší výmenný program AIESEC organizovaný už od roku 1948. Skôr bol nazývaný ITEP (International Traineeship Exchange Program). Ponúka možnosť absolvovať prax a spoznať kultúru a obchodné zvyklosti v komerčných firmách, neziskových organizáciách či univerzitách. Dĺžka praxe sa pohybuje v rozmedzí 8 až 78 týždňov v oblastiach: marketing, financie, účtovníctvo, ľudské zdroje, organizačný management a projektový management. Študent dostáva od svojho zamestnávateľa plat, ktorý vo väčšine prípadov pokryje náklady spojené s praxou.

Technická stáž Program technických stáží je určený študentom, korí majú ako teoretické znalosti, tak najmä praktické skúsenosti v takých oblastiach informatiky, ako napríklad informačné a operačné systémy, vytváranie a obsluha počítačových sietí, tvorba software a programovanie, design a tvorba www stránok a pod. Tieto stáže sú vo veľkej miere dlhodobejšieho charakteru, trvajú spravidla od 26 do 78 týždňov. Študent dostáva od svojho zamestnávateľa plat, ktorý vo väčšine prípadov pokryje náklady spojené s praxou.

Rozvojová stáž Program je určený predovšetkým tým študentom, ktorým nie je ľahostajná situácia v menej vyspelých krajinách a radi by sa aktívne pripojili k ich rozvoju. Stáže prebiehajú najmä v neziskových organizáciách, univerzitách či vládou podporovaných programoch hlavne v krajinách Latinskej Ameriky, Afriky a Ázie a ich dĺžka sa pohybuje od 8 do 78 týždňov. Hradené je obvykle ubytovanie, príp. strava, ostatné náklady nesie sám študent.

Vzdelávacia stáž Program je vhodný pre študentov, ktorí by sa radi venovali výuke vo firmách, univerzitách, organizáciách, či jazykových školách. Samotná výuka môže mať tri rôzne zamerania: Lingvistická výuka - jedná sa čisto o výuku jazyka, Kultúrna výchova - stáž je zameraná na rozvoj kultúrneho povedomia a odlišných vzdelávacích modelov vo svete, Odborná výuka - náplňou je výuka odborných predmetov. Rovnako ako väčšina predchádzajúcich, aj tento program ponúka stáž v rozsahu 8 až 78 týždňov a študentovi je v jeho priebehu vyplácaný plat, ktorý pokryje jeho náklady spojené s praxou.

CEED (Cultural Envoy for Exchange Development – kultúrny vyslanec pre rozvoj výmeny) Jedná sa o interný výmenný program, ktorý je určený členom AIESEC. Program podporuje šírenie znalostí a skúseností v rámci organizácie medzi jednotlivými krajinami a jednotlivými miestnymi pobočkami. Jedná sa spravidla o krátkodobé stáže na zahraničných lokálnych pobočkách AIESEC.


3. AIESEC Slovensko

AIESEC funguje na území Slovenskej republiky od roku 1965, kedy bol založený AIESEC Československo. V tejto chvíli má AIESEC Slovenská republika 8 pobočiek a 2 iniciatívne skupiny. Na 7 univerzitách pôsobí približne 380 členov. AIESEC je jednou z najvplyvnejších študentských organizácií v Slovenskej republike. Každý rok približne 100 slovenských vysokoškolských študentov vycestuje na zahraničnú stáž do viac než 40 krajín sveta a cez 100 praktikantov z viac ako 30 krajín sveta pracuje pre spoločnosti a organizácie u nás. Naši členovia získavajú svojou prácou v AIESEC rôznorodé praktické zručnosti, schopnosti umožňujúce viesť tím a odpovedajúce skúsenosti z práce v medzinárodnom prostredí v priebehu ich štúdia.

AIESEC Slovenská republika v číslach:  cca 380 členov

 8 pobočiek

 13 univerzít

 71 medzinárodných stáží

 90 vedúcich príležitostí

 44 rokov existencie

AIESEC v Slovenskej republike v súčasnosti pôsobí na nasledujúcich univerzitách: KOMENSKÉHO UNIVERZITA, Bratislava EKONOMICKÁ UNIVERZITA, Bratislava PODNIKOVOHOSPODÁRSKA FAKULTA EKONOMICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE, Košice SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE, Nitra ŽILINSKÁ UNIVERZITA, Žilina UNIVERZITA MATEJ A BELLA, Banská Bystrica KATOLICKA UNIVERZITA, Ružomberok UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE, Trnava


4. Ľudia, legislatíva a financie AIESEC Slovenská republika Ľudia v AIESEC AIESEC Slovenská republika má približne 380 členov, ktorí pracujú pre organizáciu ako dobrovoľníci vo svojom voľnom čase. Jedná sa o študentov vysokých škôl alebo absolventi do jedného roka po ukončení štúdia. Ďalej má AIESEC Slovenská republika 8 zamestnancov, ktorí tu pracujú na hlavný pracovný pomer. Sú to členovia národného vedenia AIESEC Slovenská republika, sídliaceho v Bratislave. Vzhľadom k spôsobu zapojenia členov do organizácie, AIESEC Slovenská republika dáva dôraz na vzdelávanie svojich členov. Niekoľkokrát ročne usporadúva národné konferencie a ďalšie vzdelávacie akcie, ktoré sú orientované na smerovanie AIESEC Slovenská republika a osobný rozvoj členov. Zástupcova AIESEC Slovenská republika sa niekoľkokrát do roka zúčastňujú kľúčových medzinárodných konferencií, ktoré sú zamerané predovšetkým na smerovanie organizácie na medzinárodnej úrovni a rozvoj medzinárodných výmenných programov.

Legislatíva AIESEC v Slovenskej republike vyvíja svoju činnosť na základe zákona o združovaní občanov č. 83/1990 Zb. V znení neskorších úprav. AIESEC Slovenská republika je nasledovníkom AIESEC Československo. AIESEC Slovensko sa vo svojej činnosti riadi medzinárodným kompendiom AIESEC, platnými právnymi normami Slovenskej republiky, Stanovami a svojimi vnútornými predpismi.

Podľa slovenskej legislatívy AIESEC je cieľom organizácie prispievať k rozvoju medzinárodnej spolupráce a porozumenia mládeže celého sveta v duchu ideálov mieru a spoločenského pokroku, prispievať k zvyšovaniu úrovne odborných a jazykových znalostí, k rozvíjaniu riadiacich a organizačných schopností študentov. Tieto ciele realizuje AIESEC prostredníctvom: 

sprostredkovania zahraničných odborných praxí študentov a čerstvých absolventov slovenských vysokých škôl v zahraničí a tuzemských odborných praxí študentov zahraničných vysokých škôl na Slovensku, organizovania výchovne - vzdelávacích programov, seminárov, sympózií, konferencií a iných podujatí (aj s medzinárodnou účasťou) pre študentov, členov, sympatizantov a podporovateľov AIESEC, zabezpečovania účasti študentov, členov, sympatizantov a podporovateľov AIESEC na akciách uvedených v bode b) organizovaných inými organizáciami.

Financovanie AIESEC v Slovenskej republike je financovaný z nasledujúcich zdrojov:   

Príspevky členov, partnerov a podporovateľov, dary, dotácie a iné príspevky z verejných i súkromných fondov, iné príjmy


5. Kľúčové míľniky v histórii AIESEC celosvetovo / Slovenská republika 1946

Študenti z európských krajín sa pokúšajú založiť medzinárodnú študentskú organizáciu. Prvým predsedajúcim tejto iniciatívy je študent Jaroslav Zich z Československa. Tento pokus krachuje po voľbách v Československu v roku 1948, Zich je nútený emigrovať, vyhodený zo školy 2 týždne pred záverečnými štátnymi skúškami. Celá dokumentácia je stratená.

1948

Študenti z 9 európskych krajín zakladajú AIESEC.

1965

Československo sa stáva členom organizácie a po Juhoslávii je druhou krajinou komunistického bloku, kde AIESEC pôsobí. AIESEC je reprezentovaný na univerzitách v Prahe a Bratislave. AIESEC je súčasťou SSM.

1971 – 1985

Kvôli atmosfére a situácii v spoločnosti v priebehu sedemdesiatych rokov a prvej polovice osemdesiatych rokov vyslal AIESEC do zahraničia iba niekoľko československých študentov, rovnako tak iba niekoľko zahraničných študentov prišlo do Československa.

1978

AIESEC otvára svoju ďalšiu reprezentáciu (až do roku 1986 poslednú) na Ekonomickej fakulte VŠB – TU Ostrava.

1985 – 1992

Výsledky v oblasti výmenných programov znovu rastú. Atmosféra v spoločnosti je viac a viac otvorená takýmto aktivitám.

1989 – 1990

AIESEC získava právnu subjektivitu a samostatnosť, otvára nové miestne výbory na mnoho univerzitách.

1991 – 1992

AIESEC Slovensko začína organizovať Národné dni kariéry

1993

AIESEC Československo sa rovnako ako obidve krajiny rozdelil na dve samostatné organizácie.

1998 – 2001

AIESEC zmenil štruktúru svojich aktivít a začal byť omnoho viac orientovaný na výmenné programy. Rovnako zmenil organizačnú štruktúru v krajine.

2001 – 2003

V týchto rokoch je výsledkom práce konštantný rast počtu stáží (radovo desiatky percent) a zároveň ich kvality.

2008

Vzniká zatiaľ posledná pobočka AIESEC Slovensko, v Trnave.


II. Vizuálna časť 1. Komunikačné štandardy AIESEC logo AIESEC logo slúži ako základ k vyjadreniu jedinečnosti AIESEC. Bolo vytvorené odborníkmi, ktorí pozorovali niekoľko mesiacov činnosť v AIESEC a všetky aktivity. Na základe týchto informácií a svojich poznatkov navrhli dnes používané logo v tejto podobe: AIESEC logo znázorňuje:    

Spoločenstvo mladých ľudí Spoločenstvo ľudí, ktorí smerujú dopredu Ľudí, ktorí sa zaujímajú o budúcnosť AIESEC je dynamickou organizáciou


Ako používať AIESEC logo? AIESEC logo má pravouhlý tvar, je možné ho použiť iba horizontálne. Ideálne je umiestnenie loga na ľavej strane stránky. Ak budeme chcieť použiť logo na pravej strane strany, musíme použiť predĺženie zľava.

Ak to situácia nedovoľuje (tričká, oblečenie, reklamné predmety, …) umiestňuje sa voliteľne, väčšinou vycentrované. Nikdy však nie zošikma. AIESEC logo existuje tzv. krátke a tzv. dlhé. Dlhé existuje vo variante s deskriptorom a bez deskriptoru. Deskriptor je popisok pod logom „The international platform for young people to explore and develop their leadership potential“. Preferuje sa používať dlhé logo s deskriptorom.

Dovolené farebné kombinácie loga: - modré logo na oranžovom podklade - modré logo na bielom podklade - biele logo na modrom podklade - čierne logo na bielom podklade

Pri zadávaní do tlače sa zadávajú nasledujúce farebné kódy

PMS 286 – PANTON MATCHING systém, CMYK 100/76/18, modrá RGB 0/51/153, oranžová RGB 255/153/51

Vždy je nutné dodržiavať všetky pravidlá uvedené v tomto komunikačnom manuáli. NIE SÚ POVOLENÉ AKÉKOĽVEK ZÁSAHY DO SAMOTNÉHO LOGA ČI JEHO PREDĹŽENEJ PREDNEJ ČASTI, TEDA NEMOŽNO VPISOVAŤ ALEBO VKLADAŤ AKÉKOĽVEK INÉ OBRÁZKY ALEBO TEXTY DO LOGA.

Miestne identifikácie, znak krajiny a slogany

Miestne identifikácie a znak krajiny nie sú povolené. Rovnako tak nie sú povolené akékoľvek miestne modifikácie loga, či miestne symboly či už na miestnej alebo národnej úrovni, ktoré boli používané v minulosti. Rovnako nemôžu byť používané akékoľvek symboly / slogany v spojitosti s AIESEC a jeho logom.


Povolené farebné kombinácie loga AIESEC Nasledujúce príklady ilustrujú správne použitie loga v jasnom formáte. Tieto kombinácie môžu byť použité pri prezentáciách a komunikácii AIESEC (v tlačenom formáte, na webe a podobne)

AKÉKOĽVEK INÉ KOMBINÁCIE ALEBO ZMENY V TYPE, FARBE PÍSMA A POZADIA NESMIE BYŤ POUŽITÉ


Umiestnenie loga -

platí pre MS Office, web a propagačné materiály.

Príklady nesprávneho použitia loga

(nedodržaná ochranná zóna)

(národný symbol)

(nesprávny font)

(slogan)

(vyrezaná časť loga)

(skrátený predok, zlá kvalita)


Povolené farebné kombinácie

Rôzne odtiene farieb pre Alumni, spoločnosti a organizácie a študentov Jedná sa o doplnkové farby k základnej modrej a oranžovej. Používajú sa špeciálne ku spomenutým skupinám.


Názov AIESEC SLOVO AIESEC JE POVOLENÉ POUŽÍVAŤ IBA NAPÍSANÉ VEĽKÝMI PÍSMENAMI BEZ MEDZIER A BODIEK MEDZI PÍSMENAMI. POUŽÍVA SA TEDA V NASLEDUJÚCOM TVARE: AIESEC Francúzska skratka sa už v súčasnej dobe nepoužíva, a nie je povolené ju teda v dokumentoch používať. Výnimky Názov AIESEC sa smie použiť s malými písmenami iba v prípade e-mailových adries alebo internetových adries, napr. ...@aiesec.sk http://www.aiesec.sk

Príklady nesprávneho používania názvu organizácie: A.I.E.S.E.C. Aiesec Som členom AIESECu ...@Aiesec.sk ...@AIESEC.sk

Lokálne označenie Pre názvy jednotlivých subjektov je povolené používať iba AIESEC a názov mesta (prípadne. Slovenská republika), kde pobočka pôsobí (v nasledujúcom tvare): AIESEC Slovenská republika (anglická verzia AIESEC in the Slovak Republic) AIESEC Žilina

Písomná komunikácia, hlavičkové papiere Oficiálnym fontom pre všetku externú komunikáciu písomnou formou je ARIAL (vo všetkých možným modifikáciách – normálne, tučné, kurzíva, podtrhnuté,...). Pre písomnú komunikáciu sa používa európska norma pre úpravu písomností (všetko zľava; podľa priloženého vzoru. Listy a ostatné písomnosti musia byť tlačená na hlavičkové papiere podľa prílohy. Telefónne čísla, e-maily a odkazy na internete budú uvedené vo vyššie stanovenom formáte.

.


Prezentácia v power pointe Pre externú komunikáciu nie je striktne určený jednotný vzor power point prezentácii. Vždy je však nutné používať dlhé AIESEC logo umiestnené hore alebo dole pri rešpektovaní všetkých vizuálnych štandardov súvisejúcich s použitím loga (viď časť AIESEC logo). Pokiaľ nie je možné inak (napr. kvôli nedostatku miesta), je povolené používať i krátkou variantu AIESEC loga. Opäť je nutné používať písma ARIAL a nemodifikovať predlohu, či prekrývať akékoľvek časti loga a podobne. Pečiatka Pečiatka musí byť obdĺžnikového tvaru a musí obsahovať logo, názov subjektu, plnou adresu, IČO a DIČ, Musí byť otlačené modrou tlačovou farbou. Pečiatka musí mať nasledujúcu formu:

Text i logo budú vycentrované. Písmo textu na pečiatke: Arial, tučné, veľkosť: 8 Doporučená veľkosť a typ pečiatky: trodat printy 4913 Nie je povolené používať guľaté pečiatku používané predtým. Nie je tiež povolené používať pečiatku obsahujúce predchádzajúcu verziu loga AIESEC.


Obálky Obálky sú povolené vo štandardných veľkostiach s tím, že budú obsahovať iba natlačené logo AIESEC umiestnené v ľavom hornom rohu pri rešpektovaní ochranných zón loga. V prípade nutnosti, napr. u doporučených zásielok, sa môže na obálku doplniť pečiatka do ľavého dolného rohu ako spiatočná adresa. Vizitky Vizitky musia byť na bielom tvrdom kartóne. Musia byť vždy v angličtine a použité musí byť písmo ARIAL

Internetové a e-mailové adresy, internetové stránky Internetové adresy Pre externú komunikáciu sa používajú iba oficiálne domény AIESEC Slovenská republika: http://www.aiesec.sk http://www.chcemkarieru.sk http://www.ndk.sk Príp. sa používa i priamy odkaz na stránku v nasledujúcom formáte http://www.aiesec.sk/pobočka

Iné domény nie je možné používať.


E-mailové adresy Je povolené používať iba e-mailové adresy z AIESEC domén nižšie vymenovaných: ...@aiesec.sk ...@aiesec.net

Výnimku nemôže byť ani účet LC. Tie majú štandardizovanú podobu vo formáte pobočka@aiesec.sk Formát textu pred zavináčom „@“ musí byť nasledujúci: meno.priezvisko@aiesec.net meno.priezvisko@aiesec.sk Meno a priezvisko musia byť písané podľa skutočnosti a spisovne nie je možné napr. u Stanislava napísať Stano) Všetko musí byť písané malými písmenami. Výnimky sú povolené v prípade, že zadaná e-mailová adresa už nie je voľná (potom je nutné zvoliť napr. formát priezvisko.meno@...) alebo ak by bola zadaná e-mailová adresa príliš dlhá – takáto situácia musí byť konzultovaná s osobou na MC zodpovednou za externú komunikáciu (MC Communication). Internetové stránky Internetové stránky predstavujúce AIESEC musia byť v súlade s národnými štandardami vzhľadu.


Komunikácia e-mailom E-mailová správa má podobný formát ako list. Používa sa európska norma (všetko sa zarovnáva doľava). Použite diakritiky závisí na konkrétnom prípade a je na uvážení pisateľa správy. Pokiaľ ale druhá strana bežne používa diakritiku, je vhodné ju tiež použiť. Každá e-mailová správa na konci bude obsahovať nasledujúcu signatúru (je možné použiť ju v angličtine a v písme ARIAL rovnako ako samotný e-mail): Meno a priezvisko Funkcia v AIESEC (nutná u EB členov a MC) AIESEC … Plná poštová adresa, Slovenská republika Phone: http://www.aiesec.sk E-mail: meno.priezvisko@sk.aiesec.org Partners of AIESEC in Slovak Republic... ... Honorary partners Group: ... National Partners Group I: ... Partneri budú doplnení podľa interných pravidiel. Podpis nesmie obsahovať iné informácie, ako napríklad travel plans, legal disclaimer, osobné motto a iné.

Funkcie v AIESEC: President (pre lokálnu i národnú úroveň) Vice president Incoming Exchange (pre lokálnu i národnú úroveň) Vice president Finance (pre lokálnu i národnú úroveň) Vice president External Relations (iba pre národnú úroveň) Vice president External Relations & Communication (pre lokálnu úroveň) Vice president Communication (pre lokálnu i národnú úroveň) Vice president OutGoing Exchange and Delivery (pre lokálnu i národnú úroveň) Vice president InComing Exchange and Projects (pre lokálnu i národnú úroveň) Vice president Talent Management (pre lokálnu i národnú úroveň)


III.

myaiesec.net

RIGHT MENU: •

MY BOOKMARKS – odkazy na užitočné stránky, o ktoré sa zaujímam – nahodím ich sem, ak pri danej stránke označím navrchu INTERESTED IN

MY SUBSCRIPTIONS – o týchto stránkach budem dostávať pravidelné informácie, ak sa bude stránka updatovať – označím SUBSCRIBED

ACTIONS – menia náš status, ide o AIESEC XP (tzv. Škrečkobeh ☺), vždy keď prechádzame na iný stage, tak musíme absolvovať testy a potom čakáme na schválenie od EB

SEARCH – hľadanie informácií ako na google, vyberiem si jednu z možností, čo vlastne hľadám a zadám nejakú časť názvu, ktorú mi má vyhľadať

SYSTEM STATUS – môžem vidieť koľko AIESECárov je momentálne prihlásených a vidieť ich profil

PROFILE -

Middle name – nedávať tam nič, ak nemám, nechať prázdne!

-

Contact – hanba, keď to nemáme vyplnené ☺, dajú sa tam niektoré informácie schovať, ak dám public sú verejné, to contacts – môžem zvoliť, kto ich môže vidieť

-

Personal – neformálne napísať pár viet – dobré pre networking

-

MY AIESEC – tieto informácie sa časom menia, tak ich treba updatovať

-

Roles in team – XP in team, vypĺňa ich TLD alebo EB člen

-

Roles in committees – participácia v skupinách – ide o zjednotenie, keďže v rôznych krajinách sú aj rozličné názvy

-

Share with – vždy si môžem vybrať kto má k týmto dátam prístup

-

Add AIESEC XP – vždy oboznámiť EB o vyplnení, píšem sem aj predchádzajúcu XP, je to niečo ako AIESEC CV

-

Internship – vyplníš, ak si bol cez AIESEC aj na stáži ☺

-

Events – konferencie, global villages,…

-

My development – tu sa nachádzajú testy, ktoré si vypĺňal pri prechode na inú stage, dá sa tak pozrieť na svoj osobnostný rozvoj, ďalej sa sem dajú vyplniť informácie ako v životopise – môj background, taktiež funkcia MY COMPETENCIES – evaluácia mojich schopností od ostatných kolegov, vyplnenie TASKS, GOALS – osobné I profesijné

-

Multimedia – hlasová správa, video, fotka

-

MY ACCOUNT – notification link – označiť mail account, dá sat u aj zmeniť heslo na prihlasovanie do aiesec.net

INBOX -

mal by vyzerať v tvare: meno.priezvisko@aiesec.net – ak sa ti takto nezobrazuje, tak urob nasledovné:


-

INBOX – v right menu zvoliť RAISE EMAIL REQUEST – tam si navoľ, ako má tvoj mail správne vyzerať

-

POZOR – dá sa to spraviť iba raz, tak buď opatrný ☺!

-

- PRESMEROVAŤ si maily na gmail – buď v nastaveniach gmailu alebo na aiesec.net

-

Postup:

-

gmail – nastavenia – účty – získať správy z iných účtov

Viac o používaní a využití svojho AIESEC mailu sa dozvieš níže.

TEAMS - zobrazia sa mi tímy, do ktorých patrím - dajú sa vyhľadávať tímy pomocou filtra – ENTITY FILTER - vytvorenie vlastného tímu – môže byť otvorený alebo uzavretý (TEAM SCOPE – open, close – určuje kto má prístup), môžem sem priradiť dates – čiže dátum, kedy má byť tento tím vymazaný SPRÁVA TÍMU – link – základné informácie - containt page – dôležíté informácie, linky, outputy, events – akoby wiki tímu - members – vidíme tu list členov tímu – ak určujem rolu v tíme – PÍŠEM JU BEZ SKRATIEK – lebo v každej krajine platia iné skratky, tak aby sme sa chápali ☺ - Administration – EB, TLD - browse team – vyhľadávanie tímov podľa mojich zadaných kritérií - pridávanie do tímov – vyhľadám ho a JOIN THIS TEAM - aby sme mali práva na matchovanie, treba byť zaradený v tíme NEWS -

sú kategorizované

-

prehľad o tom, čo sa aktuálne deje

-

create news – vytvorenie vlastnej správy, môžem opäť vybrať, kto má k nej prístup cez PERMISSION

CLASSIFIEDS -

je to stránka opportunities

-

rôzne konferencie, eventy, CEED ponuky, virtual learning ponuky

-

create – pridanie vlastnej ponuky – využívanie na PROMO


WIKI -

create – vytvorenie vlastnej wiki, je to stránka, kde sa nachádzajú najrozličnejšie informácie, každé LC, MC má svoju wiki, aj konferencie, sú to obsiahle informácie

-

wiki sa dá ľahko administrovať – môžem prideliť administrátorské práva, aj práva, kto ju môže vidieť

-

keď vytváram wiki pracujem ako vo WORDE (zmena farby, veľkosti písma, pridávanie obrázku, linkov na files, ...)

-

wiki má CONTENTS – prehľadné preklikávanie medzi jednotlivými sekciami

-

pridanie sekcie – ADD SECTION (funkcia v pravom rohu nad contents)

FORUMS -

vytvorenie fóra na chatovanie

-

môžme stanoviť, kto má k nemu prístup a môže prispievať k diskusii

-

môžme si stanoviť dátum zániku fóra

-

ak označíme SUBSCRIPED – budú nám chodiť aktualizácie, ak niekto niečo napíše

FILES -

sharovanie dokumentov

-

upload file – stručný popis, aby sa dal podľa kritérií vyhľadať

-

vždy môžem poslať horný link, aby sa dal iným hneď vyhľadať


DÔLEŽITÉ LINKY GLOBAL BRANDWIKI http://www.myaiesec.net/content/viewwiki.do?contentid=10000196

MyAIESEC.net tutorials with George Starfish http://www.myaiesec.net/content/viewwiki.do?contentid=10022835

GLOBAL INFORMATION MANAGEMENT http://www.myaiesec.net/content/viewwiki.do?contentid=10014455

GLOBAL BRAND VISUAL GUIDELINES http://www.myaiesec.net/content/viewwiki.do?contentid=10067369

GLOBAL ALUMNI RELATIONS MANAGEMENT http://www.myaiesec.net/content/viewwiki.do?contentid=10000133

PIMP MY AIESEC.NET http://www.myaiesec.net/content/viewwiki.do?contentid=10034447

Internal Communication - Virtually connected! http://www.myaiesec.net/content/viewwiki.do?contentid=10048575

EXCHANGE RESULTS http://www.myaiesec.net/content/viewfile.do?contentid=10031893


ZAUJÍMAVÉ LINKY NA PRÁCU S PROMOM PRACA S FOTKAMI http://www.photofunia.com/ http://www.acapela.tv/index.html http://www.blingeasy.com/ http://www.greetingspring.com/index.php?id=35&target=category&start=6&maincat=#listing_of_items GREETING CARDS http://www.123greetings.com/ http://www.all-yours.net/ NAJNOVŠIE INFORMÁCIE ZO SVETA REKLAMY http://medialne.etrend.sk/vsetky-media/ http://marketing.about.com/gi/dynamic/offsite.htm?zi=1/XJ/Ya&sdn=marketing&cdn=money&tm=40&f= 00&tt=14&bt=1&bts=1&st=32&zu=http%3A//www.gmarketing.com/ http://www.toxel.com/inspiration/2009/01/05/clever-and-creative-billboard-advertising/


AKO SI VYTVORIŤ myaiesec MAIL? 1, ZADAJTE DO PREHLIADAČA: mail.aiesec.net

2, PRIHLÁSTE SA S KONTOM AKTÍVNYM NA myaiesec.net (meno používateľa aj heslo budú rovnaké ako meno a heslo pod ktorým sa prihlasujete na myaiesec.net). Formát emailu vám vytvorí systém pri prechodu zo stage (I2T) do stage (TR).

Poznámka: V prípade, že sa prihlasujete na mail.aiesec.net po prvýkrát, sa vás systém spýta, či súhlasíte s vytvorením vášho konta a licenčnými podmienkami. Pre vytvorenie súhlaste.

3, Váš email je po akceptovaní licenčných podmienok funkčný. JEHO PODOBA BY MALA BYŤ: meno.priezvisko@aiesec.net


AKO PREPOJIŤ Gmail KONTO S AIESECmailom? 1, Prihláste sa na existujúcom Gmail konte a na hornom paneli tvorte NASTAVENIA- ÚČTY A IMPORT

V časti: KONTROLOVAŤ POŠTU POMOCOU PROTOKOLU POP3 zadajte príkaz PRIDAŤ EMAILOVÝ ÚČET POP3 nasledujte príkazy Gmailu

2, V prípade, že sa Vám účty nedarí takto prepojiť, existuje možnosť ako si nechať maily z AIESEC mail nechať posielať na Gmail konto. Nasledujte tieto kroky: -Prihláste sa na svoj AIESEC mail na mail.aiesec.net

- Choďte do Nastavenia/ Settings na pravom hornom paneli, nasleduje podzáložka Účty/Accounts, na ktorej zvolíte Pridať inú emailovú adresu /Add another email adress (you own)


Po pridaní adresy si od vás systém vyžiada overovací kód. Ten prepošle na emailovú adresu, ktorú ste zadali. Po zadaní overovacieho kódu sú vaše kontá prepojené.

V záložke Forwarding and POP nastavíte adresu, na ktorú chcete, aby Vám boli maily preposielané.

Po dokončení úkonov si pošlite kontrolný mail z Gmail konta na: meno.priezvisko@aiese.net, ktorý by sa Vám pri správnych nastaveniach vrátiť na Gmail konto, z ktorého bol mail odoslaný.


IV.

Web 2.0

Všetky dostupné kanály, kde sa AIESEC môže prezentovať: 1. 2. 3. 4. 5.

Facebook Twitter Flicker Blogy Youtubu

Facebook •

• •

Page hlavný administrátor je MC VPC všetci VPC majú administratívne práva, ich úlohou je: pridávať komentáre (napríklad infostánok, kde, aká univerzita....) pravidelný update (aktuálne informácie, kontrola) mazať staré komentáre chronologické usporiadanie článkov Quize možnosť vytvoriť kvíz pre študentov na akú stáž sa hodia a podobne, je to skôr forma zábavy, ktorá má zviditeľniť AIESEC, nie je nutná Event uverejňujú sa len externé eventy, ktoré sú dostupné pre všetku verejnosť, nie len pre aiesecárov, aby to okolie nemiatlo, že sa nemôžu zúčastniť a potom už radšej nevyhľadávajú žiadne aktivity AIESEC je to na rozhodnutí každého LC, či budú uverejňovať aj interné eventy Groups každé LC len jednu skupinu (group), aby v tom nebol chaos a nevznikali tri skupiny na tú istú tému a pod.

Twitter -

zodpovedné je MC VPC portál/stránka, kde sa uverejňujú statusy

-

stránka s fotkami každý mesiac pridávať fotky (cca 20) VPC/Manažér komunikácie zozbiera fotky a bude zodpovedný za stránku za celé LC, t.j., že nikto iný tam pridávať nemôže, aby sa tam nedostali nevhodné fotky heslo a všetky potrebné údaje mu poskytne MC VPC

Flicker

-


Blogy •

externý – národný tu budú odkazy na interné blogy LC zodpovedné je MC VPC každý týždeň aspoň jednu aktívnu správu od LC interný každé LC jeden blog zodpovedný VPC/manažér komunikácie – aby sa tam nedostali nevhodné články, ktoré by očierňovali meno AIESEC, alebo niekoho z členov mať zoznam ľudí, ktorí radi píšu na témy AIESEC pravidelne uverejňovať články, min. raz do mesiaca

Youtube -

stránka, kde sa uverejňujú predovšetkým videá s hudbou

Pravidlá 1. nepoužívať nelegálnu hudbu do videí, ktoré uverejňujeme na youtube, alebo na iné informačné kanály 2. videá – nedávať na stránku nevhodné videá, ktoré by poškodzovali meno AIESEC, alebo ich členov, obmedzovať ich, prípadne ich neoznačovať pod značkou AIESEC 3. Fotky – to isté ako pri videách, ak sa aj uverejnia nevhodné fotky, neoznačovať ich pod značkou AIESEC

Dôvody -

ide nám o šírenie dobrého mena AIESEC, a jeho hodnoty, tým, že uverejňujeme fotky, videá, ppt sa navonok reprezentujeme, je to určené pre firmy – možných sponzorov, členov, alebo uchádzačov na stáž a cieľom nie je ukázať sa v zlom mene a odlákať ich, ale ukázať im myšlienku AIESEC a prilákať ich

Komunikačný manuál  

Komunikačný manuál pre AIESEC Slovensko