Sjoerd Kuyper

Page 1

Š Ineke Oostveen


Hallo wereld! Hallo wereld wereld, de wereld is van mij. Er is ruimte zat, dus kom er lekker bij. Hallo wereld wereld, de wereld is van jou. Er zijn wel duizend kleuren, veel meer dan rood-wit-blauw. En wat ik doe doe doe, doe ik samen met jou, en waar ik ga ga ga, ga ik samen met jou. Hallo wereld, hééééééé! Ja jij, je bent van ons allemaal.

© Marije Tolman © Ton koene


Hallo raam! Goeiemorgen nieuwe dag! Hallo bed, waarin ik net nog lekker lag. Hallo boek, met je verhalen zo mooi: verre landen, nieuwe mensen komen wonen in m’n hoofd.

Als je leeft, snap je de mensen om je heen. Als je leeft, dan weet je: ik ben niet alleen. Want een boek, meteen al bij de eerste zin, dat opent alle alle grenzen en draagt jou de wereld in.

Hallo deur, hallo straten, hallo plein! Hallo zon, die op alle mensen schijnt. Ha die buurman! Kom, vertel me je verhaal. Je kwam van ver, nu ben je hier. We zijn hier samen, allemaal.

En wat ik doe doe doe, doe ik samen met jou, en waar ik ga ga ga, ga ik samen met jou. Hallo wereld, ja jij, je bent van ons allemaal‌


‘Met zijn uitmuntende stijl, zijn zwarte humor en ongekend talent voor absurde situaties maakt Sjoerd Kuyper van Hotel De Grote L een boek uit duizenden.’ – Griffeljury 2015 ‘Onweerstaanbaar.’ ***** – de Volkskrant ‘Op bijna iedere bladzijde staat wel een zin die je hardop wilt voorlezen, omdat hij je raakt.’ – Trouw ‘Humoristisch en hartverwarmend.’ – Het Parool

Het omslag van Hotel De Grote L ontstond in het schetsboekje van Marc Suvaal, vormgever bij Lemniscaat. Hij tekende het met de hand en kleurde het vervolgens op de computer in.


Zo’n dag was het: om grote plannen uit te voeren. Om kampioen te worden. Om verliefd te worden. Om je naam met een spuitbus op de maan te zetten.

De dertienjarige Kos vertelt in Hotel De Grote L over de meest bizarre periode in zijn leven. Zijn moeder is drie jaar geleden overleden en zijn vader krijgt – precies op het moment dat Kos het winnende doelpunt maakt in de kampioenswedstrijd – een hartaanval. Als vader in het ziekenhuis ligt, dreigt het in zijn hotel behoorlijk in de soep te lopen. Kos probeert de zaak draaiende te houden, samen met zijn drie rare zussen, maar hoe krijg je meisjes zover dat ze doen wat jij wilt en hoe komt het toch dat ze het steeds weer voor elkaar krijgen dat jij doet wat zij willen? Er zijn duizend verschillende soorten meisjes. Je hebt meisjes die sokjes breien en sparen voor hun uitzet en meisjes die bergen beklimmen en motorrijden en meisjes die meedoen aan missverkiezingen. En dat zijn allemaal valse krengen.

Wanneer dan ook nog blijkt dat vader grote schulden heeft en sluiting dreigt voor het hotel, zit er maar één ding op: iemand moet Miss Noordzee worden, want daaraan is een flinke geldprijs verbonden. En laat Kos nou net het mooiste meisje van het stel zijn... Maar hij heeft stevige concurrentie. Van Isabel. Het mooiste meisje van het heelal.

I S B N : 9 7 8 9 0 4 7 7 0 5 4 2 0 | P R I J S : € 1 3 , 9 5 | G E B O N D E N , 1 8 6 PA G . | U I T G E V E R I J L E M N I S C A A T


Opeens was ik beroemd. Dat kwam door

zwelgde zelfs. Ik zwielg en zwoelg. Van

Hotel De Grote L. Dat boek was aan het begin

schrijven kwam niks. Niet alleen omdat ik

van 2014 een hit. Ik had wel eens eerder een

geen rust had in mijn kop maar ook omdat

hit gehad maar toen wist niemand dat ik

ik de hele dag moest huppelen van trots.

die had geschreven. Het liedje Hallo wereld

Als een aap met een gouden ring. Probeer

stond in de top vijf, de film Mijn Opa de

maar eens te schrijven als je huppelt. De

Bankrover in de top tien, maar niemand

inkt spat in het rond. Iedere dag bracht

wist dus dat ik de schrijver was. Zo gaat dat

goed nieuws.

met liedjes en films. Dit was een dik boek

En weet je wat er toen gebeurde? Ik

met mijn naam groot voorop, dus iedereen

werd arrogant. Ik moest wel. Als ik op het

kon zien dat ik het had geschreven. Man,

terras zat, verstopte ik mij achter een

wat was ik beroemd! Het boek kreeg vijf

krant. Omdat alle mensen die mij zagen

sterren in alle kranten en ze lieten het op tv

een praatje met me wilden maken. Vrien-

zien, in De Wereld Draait Door, het st贸贸f de

den stapten van hun fiets en complimen-

top zestig binnen, het kwam op tien, en

teerden mij met Hotel De Grote L en het

het werd verkocht aan Duitsland en Ame-

succes en wildvreemden die dat hoorden

rika en ze gingen er een film van maken en

renden naar de winkel om het boek te

een voorlees-cd en een toneelstuk en een

kopen en te laten signeren. Ze wilden maar

musical. Op alle treinstations hingen pos-

vijf minuten aandacht, maar... dat is vijf

ters van mijn boek. Ik lieg niet. Ik ben zo

minuten van h煤n tijd. Als het er honderd

oud, ik hoef niet meer te liegen.

op een dag zijn is dat acht uur en twintig

Ik zat in een lief winterzonnetje op het

minuten van m铆jn tijd. En dan is je koffie

terras in ons dorp waar ik vaak zit, om na

koud. Vooral in het vroege voorjaar. Je wilt

te denken over liedjes en gedichten, en af

aardig zijn maar je kunt het niet. Als je het

en toe wat op te schrijven, en te kijken naar

wel doet, word je gek. Arrogantie is zelf-

hoe mooi het licht valt op de kerk, maar ik

bescherming. Dat heb ik in een paar weken

kreeg geen rust meer om te denken en te

geleerd. En dan kun je zeggen: ga dan niet

kijken en te schrijven. Het terras ligt pal

op dat terras zitten, drink koffie in je meter-

naast de Eerste Bergensche Boekhandel en

kast, maar ik zit zo graag op dat terras. Je

om de vijf minuten kwam er iemand met

kunt er zo fijn denken en kijken en schrij-

mijn boek naar buiten en vroeg mij om een

ven. En beroemde schrijvers hebben ook

handtekening. Ik zwolg in mijn succes. Ik

rechten!


En toen kwam de eerste dag zonder goed

zouden ze naar de winkel rennen om het te

nieuws. Een gewone dag. Erg geschikt om

kopen. Maar dat deden ze niet. Ik had de

hard te werken. Aan een liedtekst of een

pest in. Echt. Zes weken maar liefst had ik

film of een dik boek. Maar denk je dat ik

feest mogen vieren, ik was verwend tot in

blij achter mijn computer sprong? Nee. Ik

mijn botten, en nu was het voorbij en ik zat

ging kinderachtig zitten doen. Dat wil je

niet met een brede grijns na te genieten,

niet weten. Ja, je wilt het waarschijnlijk

nee, ik had plat de pest in! Omdat het afge-

wel weten. En het is ook goed om te weten

lopen was! Wat was er met me aan de hand?

– hoe een opa van tweeënzestig zich aan-

Roem jaagt kwade sappen door je lijf.

stelt als zijn ego even niet gekieteld wordt.

Ik haalde mijn fiets uit de schuur. Mijn

Terwijl alles verder in orde is: vrouw en

hoge zwarte herenfiets zonder versnelling.

kinderen en kleinkinderen gezond en ge-

Met het keiharde zadel. Die. Die fiets. Ik

lukkig en verse knoppen aan de bomen.

ging op zoek naar het geluk van zeven

Weet je wat ik deed? Ik ging zitten wach-

weken geleden. Toen was ik nóg niet

ten. Achter de computer, naast de telefoon.

beroemd, nu was ik niet méér beroemd

Wachten of er misschien toch nog goed

– dus dat moest lukken. De wereld was

nieuws zou komen. En toen dat niet kwam,

genezen, nu ik nog. Ik wist welke route ik

ging ik vissen naar goed nieuws. Ik vroeg

zou volgen: eerst door Bergen, het dorp

aan mijn uitgever hoeveel boeken er waren

waar ik al weer zeventien jaar woon, naar

verkocht, of er aanvragen waren voor inter-

de polder, dan door de polder naar Schoorl,

views, of er al andere buitenlandse uit-

dan van Schoorl door de duinen naar zee,

gevers hadden gebeld en of... er nog iemand

dan lang kijken naar de zee, dan door de

had gezegd of geschreven wat een mooi

bossen terug naar huis. Als een herboren

boek dat boek van mij was. Een verwend

mens. Man. Schrijver. Met beide voeten op

kereltje, dat was ik. Verslaafd geraakt aan

de grond. In mijn schoenen. Niet ernaast.

beroemdheid. In een paar weken tijd! Maar mijn boek stond niet meer in de

Ik stapte op mijn fiets en reed door de

top zestig. Op één stond nu Kikker. Man,

straatjes van Bergen naar de polder. Als ik

dacht ik, wat zal die huppelen. Op het ter-

straks bij het haventje ben, dacht ik, wordt

ras knipte ik twee gaatjes in de krant zodat

alles anders. Want als je bij het haventje

ik kon zien wie er langskwam. Af en toe

linksaf slaat, naar het noorden, is alles

liet ik de krant zakken maar iedereen liep

opeens groener en blauwer en hoger en

door. Ik begon gesprekken met vreemden

ruimer, de bloemen springen uit de berm

en vroeg hoe ze het vonden in ons dorp,

je ogen in. Alsof je op een zomerochtend de

waar zoveel kunstenaars wonen. Ik hoopte

gordijnen van je slaapkamer openschuift

dat ze zouden vragen of ik ook kunstenaar

en het raam opengooit en de zee ruikt, met

was, dan kon ik vertellen over mijn boek en

daardoorheen de zoete geur van alle mooie


dagen die je ooit hebt meegemaakt, en je

Ik was op zoek naar het magische mo-

liefje ligt nog in bed en zegt: ‘Weet je dat

ment waarop je één wordt met de wereld,

het helemaal niet erg is om tweeënzestig te

waarop de hele wereld in jouw hoofd en in

zijn? Je merkt er niks van.’ Dat geluk, dat

jouw hart en in jouw bloed zit, tot in je na-

voel ik altijd als ik bij het haventje linksaf

gels, en jij de hele wereld vult. Die momen-

sla en koers zet naar Schoorl.

ten bestaan. Als je een kind ziet dansen op

Maar deze keer voelde ik niks. Terwijl

een steiger, als je door een zomerse hoos-

alles goed was: de zon scheen en de wind

bui loopt, als je naar snoeiharde muziek

kwam piekfijn schuin van achteren en de

luistert, ik noem maar wat, als je aan zee

vierkante rode wolkjes waren opgehangen

staat en je steekt je armen omhoog en balt

door Jaap Min, onze grote Bergense schil-

je vuisten en schreeuwt naar de golven, een

der, en ik had een vrolijk liedje in mijn

oerkreet, zomaar, lekker schreeuwen,

hoofd. Maar ik voelde niks. Ik piekerde:

omdat de zee ook zo lekker schreeuwt.

misschien hebben ze verkeerd geteld,

Heel even snap je alles, weet je waarom je

omdat de verkoop zo snel gaat, en hoort

bent geboren en waarom je boeken schrijft.

mijn boek nog steeds in de top zestig te

Dat je er een seconde later niks meer van

staan. Misschien heeft er een uitgever ge-

snapt, nergens van, dat maakt niet uit.

beld uit China – stom dat ik mijn mobieltje

Naar dat magische moment was ik op

niet bij me heb. Ik heb mijn mobieltje

zoek. Ik smeet mijn fiets tegen een duin en

nooit bij me. Omdat ik zelf nog zo mobiel

rende naar beneden, naar het strand. Ik

ben. Ik keek om maar er reed geen peloton

ging aan de vloedlijn staan en stak mijn

fans achter me. Ik begon een stevige hekel te

armen omhoog.

krijgen aan mijzelf. Het was gezellig druk op het klimduin

Maar ik balde mijn handen niet tot vuisten, ik begon te zwaaien. Daar ligt Enge-

van Schoorl. Kinderen klauterden omhoog

land, dacht ik, en daarachter Ierland en

en rolden en renden omlaag en ik dacht: ze

daarachter Amerika. Japan, China, Rus-

zouden eens moeten weten dat er een be-

land, Estland, Letland en Litouwen. Over

roemde schrijver zomaar vlak langs ze

alle zeeën vlieg ik straks, als mijn boek in

fietst. De zon broeide in mijn hemd maar

alle landen is verschenen. De fans zullen

mijn hoofd bleef kil en koud: misschien

mij opwachten op het vliegveld, met span-

win ik de Nobelprijs voor de Literatuur, als

doeken, ze zullen me juichend op de

eerste kinderboekenschrijver! Ik begon

schouders nemen. Ik keek omhoog naar de

mezelf te haten. Ik reed de duinen in, over

zon. Zou je daar ook boekhandels hebben?

een stuk vals plat, op mijn fiets met het

Zou God nog wel eens lezen?

keiharde zadel en zonder versnelling. Ik ben mijn eigen versnelling. Aan zee, dacht

Je moet aan een schrijver altijd vragen

ik, aan zee gaat het lukken.

waaróm hij schrijft. Geef hem drie antwoor-


den waaruit hij mag kiezen. 1: Omdat het zo

op zolder en toen kwam Herman van

fantastisch is om te doen. 2: Om de wereld

Samba Salad langs met een gitaar op zijn

een beetje mooier te maken. 3: Om het geld

rug en ik belde mijn vrouw dat het gezellig

en de roem. Als een schrijver slechts om één

begon te worden in het dorp en zij kwam

van die redenen schrijft, moet je hem zijn

ook en we begonnen te zingen. Liedjes

pen en computer afpakken en hem op een

over warme landen zongen we, ‘Island

platte boerenkar het dorp uitrijden. Twee is

in the Sun’ en ‘Jamaica Farewell’, gewoon,

goed, twee is perfect, in welke combinatie

omdat het zo fantastisch was om te doen

dan ook. En drie? Denk daar maar eens over

en om de wereld een beetje mooier te

na.

maken. We zongen tot we werden verwij-

Somber fietste ik terug naar Bergen. Ik had geen zin om naar huis te gaan. Hét had geen zin om naar huis te gaan. Schrijven? Ik? Ooit? Nog? Een? Boek? Links en rechts werd ik ingehaald door hoogbejaarden op

derd door de politie. Alles was weer gewoon. Weet je wat het is? Je kunt het niet alleen. Niks. Je kunt niks alleen. We fietsten naar huis en ik schreef tot

elektrische fietsen. Grijs van het opge-

diep in de nacht. Mijn hoofd droeg mij naar

waaide stof kwam ik aan in het dorp. Nog

Curaçao en ik schreef het eerste hoofdstuk

één cappuccino op het terras, dacht ik, en

van mijn boek De duik. Om halftwee trok ik

dan vanavond vroeg naar bed. Misschien

mijn schoenen uit. Eén schoen. De andere

droom ik dat ik weer normaal ben en kan

had ik nog aan toen er gebeld werd. Ik

ik in die droom gaan wonen.

schrok. Late telefoontjes brengen vaak

Ik ging zitten op het terras en luisterde

slecht nieuws. Maar dit keer niet. Ik hoorde

naar het klokkenspel in de toren van de

jonge stemmen gillen van het lachen. Ik

kerk. Het speelde ‘Somewhere Over the

noemde mijn naam. Een stem die snikte

Rainbow’ en ik hoorde dat er een klok stuk

van de pret vroeg: ‘Eet u wel eens pinda-

was, er ontbrak hier en daar een noot in de

kaas?’ Ik grijnsde breed. ‘Jazeker,’ zei ik.

melodie. Kauwtjes dwarrelden tussen de

‘Pindakaas van de Aldi?’ piepte de stem.

bomen en de gouden centaur op het dak

‘Ook,’ zei ik. ‘En... en... en...’ hikte de

van de kerk stond te blinken in de zon en

stem, ‘eet u ook pindakaas als u een boek

ik dacht aan de twee ganzen die ik een paar

schrijft?’

dagen eerder op de oude muur had zien vrijen en de kauwtjes streken neer en zaten als knoppen op de kale takken en ik zag de lente bonken in die knoppen en Harry schoof aan en Gerrit en we praatten over hoeveel we van onze dode vaders hadden gehouden en over verre reizen en lekkage

Zo beroemd wil ik graag zijn.


‘[Kuyper] weet je opnieuw te veroveren met zijn humor en sprankelende beelden.’ – Trouw

‘Een ongewoon mooi boek dat leest als een avontuurlijke reis door de tijd en ontroerende liefdesgeschiedenis ineen, maar bovenal als een kleurrijke ode aan Curaçao en de verbeeldingskracht.’ ***** – NRC Handelsblad BEKROOND MET EEN VLAG EN WIMPEL

‘Ieder hoofdstuk heeft zijn eigen kunst en kleur en samen vormen ze De duik, een zorgvuldig gecomponeerd verhaal dat eenvoudig is na te vertellen, maar in de diepte zoveel meer te bieden heeft. […] Sjoerd Kuyper brengt in De duik, een modern sprookje én een klassiek volksverhaal (dat verplichte kost moet worden in het literatuuronderwijs), werelden bij elkaar.’ – Griffeljury 2015

Sjoerd Kuyper op Curaçao tijdens de presentatie van De duik.


Mijn vader zei dat ik er eigenlijk nog te klein voor was. Maar omdat hij ‘eigenlijk’ zei, wist ik dat er toch iets ging gebeuren. Te klein voor wat? vroeg ik. De duik.

In Willemstad in Curaçao is een brug: de Pontjesbrug. Het is een oude brug en hij herbergt een geheim: wie onder de brug door zwemt belandt in het verleden. Roly leert van zijn vader over het geheim van de Pontjesbrug, maar mag er niemand iets over vertellen – zelfs zijn grote liefde Mila niet. Tussen de sterren wemelt het van de zwarte gaten en ook daarin staat van alles geschreven. En dat kun je niet lezen, dat overkomt je op een dag. Op een kwade dag…

Met zijn vader maakt Roly verschillende reizen naar het verleden. Maar op een avond gaat Roly’s vader alleen, en komt niet meer terug. De moeder van Roly is woedend. Ze denkt dat haar man haar heeft verlaten en reist met Roly naar Nederland.

Wie moet Roly’s vader nu redden? Wie haalt hem uit het verleden? Roly ziet maar één uitweg. Hij deelt met Mila het grote geheim. De duik is een avonturenboek, een verhaal over geschiedenis, een romance. Sjoerd Kuyper dicht, verhaalt, schrijft scenario en creëert daarmee een bonte lappendeken van stijlen. De warmte en kleurrijkheid ervan worden weerspiegeld in de magisch-realistische aquarellen en potloodtekeningen van Sanne te Loo.

I S B N : 9 7 8 9 0 4 7 7 0 5 8 4 0 | P R I J S : € 1 6 , 9 5 | G E B O N D E N , 1 1 2 PA G . | U I T G E V E R I J L E M N I S C A A TDie dag vlóóg de rode zwaan. Alleen die dag.

Jakob gaat zijn grootvader in de herfstvakantie helpen met het opknappen van zijn huis. ’s Avonds vertelt opa hem spannende verhalen. Tot hij op een ochtend een ongeluk krijgt: hij glijdt van het dak en haalt zijn hand en zijn been open. Ziek en koortsig belandt grootvader in bed. Van een oude vrouw hoort Jakob dat zijn grootvader alleen kan genezen wanneer de rode houten zwaan die hij als jongen kwijtraakte, wordt teruggevonden. Jakob gaat op zoek in het bos waarover zijn opa hem vertelde en belandt in een fantastische wereld van bloedstollend avontuur. Al opa’s verhalen blijken waar te zijn. De rode zwaan werd succesvol verfilmd en is een van de meest geliefde en bekende boeken van Sjoerd Kuyper.

‘Niet eerder bracht Kuyper realiteit en fantasie zo volkomen met elkaar in evenwicht in één verhaal als in De rode zwaan, dat zich ademloos laat lezen als een spannend avontuur.’ – de Volkskrant

‘Wat een geweldig boek is dit. Spannend, verrassend, prachtig en bijzonder geloofwaardig.’ – Het Parool

‘Een van de meest romantische en sprookjesachtige Nederlandse jeugdboeken van de afgelopen jaren.’ – NRC Handelsblad

I S B N : 9 7 8 9 0 4 7 7 0 6 8 7 8 | P R I J S : € 1 4 , 9 5 | G E B O N D E N , 2 1 0 PA G . | U I T G E V E R I J L E M N I S C A A T


De verhalen over Robin gaan eigenlijk over Sjoerd Kuyper zelf. De Sjoerd Kuyper van bijna zestig jaar geleden. Op de zwart-witfoto’s kun je zien hoe hij er toen uitzag.


Alle bekroonde Robinverhalen in een schitterende voorleesbundel

Robin is de dromerige kleuter over wie Sjoerd Kuyper zoveel mooie verhalen schreef. Samen met zijn knuffelvarken Knor beleeft hij elke dag de allergrootste avonturen. Op school, in de sneeuw, aan het strand, thuis op de bank met zijn babyzusje Suze en als de stoere ridder Bommerkruit. In deze voorleesbundel zijn drie bekroonde Robinboeken opgenomen: Robin en Suze, Robin en God en Robin is verliefd, goed voor respectievelijk een Zilveren, Gouden en Zilveren Griffel. Ze werden opnieuw geïllustreerd door Gouden Penseelwinnares Marije Tolman.

‘Kuypers verhalen over Robin horen tot het mooiste wat voor jonge kinderen geschreven is.’ – NRC Handelsblad ‘Kuyper schrijft […] alsof hij schildert. Je moet lezen met je ogen half dicht, want een verblindend gouden licht van hooi en zomerzon straalt je van tussen de regels tegemoet. Dát is waar hij zo goed in is. Wat Kuyper schrijft komt, net als de illustraties van Marije Tolman, voor de volle honderd procent neer op sfeer.’ – de Volkskrant

I S B N : 9 7 8 9 0 4 7 7 0 4 3 7 9 | P R I J S : € 1 9 , 9 5 | G E B O N D E N , 1 9 2 PA G . | U I T G E V E R I J L E M N I S C A A T


In het negende en laatste boek over Robin is Robin verhuisd naar het nieuwe huis bij de school. Hij moet nog erg wennen en is bang dat er een wolf boven aan de trap zit. Maar in het nieuwe huis zijn ook fijne dingen. Je kunt er ’s nachts op het stoepje zitten en naar de sterren kijken. Als je geluk hebt… valt er een ster. En wie een ster ziet vallen, mag een wens doen. Ze zitten heel stil bij elkaar, Robin en mama en papa. Alleen Robin wiebelt af en toe een beetje. Ze kijken naar de sterren, de stille sterren in de hoge, hoge hemel. En de sterren kijken naar Robin en mama en papa en ze knipogen. En dan... en daar... jawel... Robin weet het zeker... daar valt een ster! Een flits, een streep, een gloeiende punt die door de hemel suist. ‘Zag je hem? Zag je hem?’ schreeuwt Robin. ‘Zag je de vallende ster?’ ‘Ik zag hem,’ zegt mama. ‘Ik ook,’ zegt papa. ‘Nu mogen we alle drie een wens doen.’ Robin is blij dat hij niet is gaan plassen.

‘Fantasie is Robins grote kracht en dat levert vertederende observaties op.’ – Trouw ‘Kuyper heeft weer mooi beschreven hoe de gedachten van een jong kind soms kunnen kronkelen.’ – NRC Handelsblad

I S B N : 9 7 8 9 0 4 7 7 0 3 1 8 1 | P R I J S : € 1 4 , 9 5 | G E B O N D E N , 1 8 0 PA G . | U I T G E V E R I J L E M N I S C A A T


‘Dus,’ zegt Robin, ‘dus… God is niet gevaarlijk? ‘Welnee,’ zegt opa. ‘Een leeuw, die is gevaarlijk.’ Robin zucht heel diep. Hij vindt het fijn dat God niet gevaarlijk is.

Hoe zit dat nou met God? Dat wil Robin graag weten. Maar volgens zijn vader bestaat God niet, klaar uit. Toch weet Robin dat zo net nog niet, dus hij gaat te rade bij zijn opa, die wél denkt dat God bestaat, en ook denkt er wel veel van te weten. Maar God is zo eenvoudig nog niet – zeker niet als je zoveel vragen kunt bedenken als Robin. De manier waarop Sjoerd Kuyper schrijft over de kleutervragen over leven en dood en daarna, werd niet voor niets met een Gouden Griffel bekroond. ‘Heel gewoon kan heel bijzonder zijn. Het ingenieuze van de eenvoud, het raffinement van het vanzelfsprekende; daarvoor krijgt Sjoerd Kuyper met zijn boek Robin en God van harte de Gouden Griffel.’ – Griffeljury 1997

‘Die intieme ongedwongenheid geeft de gesprekken tussen Robin en zijn opa een zeldzame zuiverheid en authenticiteit. En het geeft het verhaal, dat Sjoerd Kuyper opdroeg aan zijn eigen grootvader, het karakter van een ode aan opa.’ – Trouw

I S B N : 9 7 8 9 0 4 7 7 0 7 4 4 8 | P R I J S : € 1 4 , 9 5 | G E B O N D E N , 1 2 8 PA G . | U I T G E V E R I J L E M N I S C A A T


Je had erbij moeten zijn toen de opa van Grace de bank overviel. Met zijn wijsvinger in zijn jaszak op het meisje achter de balie gericht, alsof-ie een pistool had. Met z’n lieve ouwe hoofd.

De opa van Grace is wel oud, maar niet gek. En hij is ook geen bangerik. Nu moet hij naar een verzorgingshuis, en daar heeft hij bepaald geen zin in. Hij gaat nog liever naar de gevangenis! Als zijn kinderen ook nog eens zijn bankrekening blokkeren, is de maat vol.

Samen met Grace smeedt opa een woest plan: hij gaat een bank overvallen. En het lukt! Slimme Grace en haar onverschrokken opa gaan ervandoor met maar liefst veertienduizendvijfhonderdzesenzeventig euro... het bedrag op opa’s rekening. Laat dat nou precies genoeg zijn voor een reis naar Colombia, het land waar Grace vandaan komt!

I S B N : 9 7 8 9 0 4 7 7 0 3 1 7 4 | P R I J S : € 1 1 , 9 5 | G E B O N D E N , 7 4 PA G . | U I T G E V E R I J L E M N I S C A A T


Het zakmes is het ontroerende verhaal van Mees. Zijn vriend Tim verhuist en Mees vindt tot zijn schrik Tims zakmes in zijn broekzak.

Dat moet hij teruggeven. Maar dat is moeilijk, hij weet niet waar Tim woont en hij durft niemand om hulp te vragen, want hij is bang dat ze denken dat hij het mes gepikt heeft. Een dappere speurtocht volgt. De film en de tv-serie wonnen samen veertien prijzen, waaronder de International Emmy Award, de Cinekid Award en het Gouden Kalf.

© Leoni Ravestein

I S B N : 9 7 8 9 0 2 5 8 5 3 2 4 2 | P R I J S : € 1 4 , 9 5 ( B O E K M É T D V D ) | G E B O N D E N , 1 1 2 PA G . | U I T G E V E R I J L E O P O L D


Aap en Krokodil en Kip zitten voor het raam. Stil buiten, denkt Aap. Koud buiten, denkt Krokodil. Donker buiten, denkt Kip. Poes slaapt op de piano. ‘Stille nacht,’ zegt Aap. ‘Koude nacht,’ zegt Krokodil. Kip zegt ook iets. Je kunt alleen niet horen wat. Dat komt door haar muts.

Krokodil, Aap en Kip kijken naar buiten. Het is een koude winteravond. Aan de hemel staat een grote maan. Wat is ze bloot! Wat moet ze het koud hebben! Ze kan wel een opwarmertje gebruiken, denkt het drietal. Met een muts, sjaal en wanten voor de maan gaan ze de deur uit, de sneeuw in. Maar die grote maan is helemaal niet zo dichtbij als ze lijkt.

I S B N : 9 7 8 9 0 4 7 7 0 4 2 9 4 | P R I J S : € 1 3 , 9 5 | G E B O N D E N , 2 6 PA G . | U I T G E V E R I J L E M N I S C A A T


illustraties: Harmen van Straaten isbn: 978 90 896 7042 7 illustraties: Annemarie van

prijs: € 9,90 | 32 pag. | Uitgeverij

illustraties: Jan Jutte

Haeringen | isbn: 978 94 616 9019 7

Hoogland & Van Klaveren

isbn: 978 90 896 7125 7

prijs: € 5,00 | 60 pag. | ogc Educatief

prijs: € 13,50 | 40 pag. | Uitgeverij Hoogland & Van Klaveren

met Margje Kuyper

illustraties: Geert Gratama

isbn: 978 90 487 0310 4

isbn: 978 90 896 7040 3

prijs: € 10,75 | 34 pag.

prijs: € 11,50 | 95 pag. | Uitgeverij

isbn: 978 90 896 7018 2 prijs: € 14,50 | 75 pag. | Uitgeverij

Uitgeverij Zwijsen

Hoogland & Van Klaveren

Hoogland & Van Klaveren


illustraties: Marit Törnqvist isbn: 978 90 451 1722 5

met Margje Kuyper

isbn: 978 90 896 7170 7

prijs: € 15,00 | 56 pag.

illustraties: Martijn van der Linden

prijs: € 13,50 | 32 pag. | Uitgeverij

Uitgeverij Querido Kind

isbn: 978 90 896 7152 3

Hoogland & Van Klaveren

prijs: € 12,50 | 32 pag. | Uitgeverij Hoogland & Van Klaveren

met Margje Kuyper illustraties: Sanne te Loo isbn: 978 90 883 0213 8 prijs: € 10,95 | Nederlands

isbn: 978 90 468 1220 4

Jeugd Instituut

prijs: € 19,95 | 128 pag Uitgeverij Nieuw Amsterdam

isbn: 978 90 896 7154 7 prijs: € 24,50 | 300 pag. | Uitgeverij Hoogland & Van Klaveren

© Marije Tolman


illustraties: Harmen van Straaten isbn: 978 90 896 7201 8 prijs: â‚Ź 13,50 | 32 pag. | Uitgeverij Hoogland & Van Klaveren


‘Kuyper lezen doet je bloed sneller stromen, tintelend van geluk.’ –

© Marije Tolman

nrc

Handelsblad