Page 1

L emn is c aat non-fictie

voorjaar 2014 Wouter Kusters | Hans Kennepohl | Ger Groot | Ann Meskens Eveline van Duyl | Peter-Paul Verbeek | Jos de Mul Carola Dietze | Lotty Eldering


‘Ik zou het fantastisch vinden als meer uitgevers een Persoonlijke Keuzecollectie aanbieden. Als iedereen het zou doen, kan een boekhandel risicoloos toch prachtige boeken neerzetten.’ – William Hartman (The Read Shop Kampen)

Gratis bij uw Persoonlijke Keuzecollectie: Grote Filosofen Verjaardagskalender


Geachte boekverkoper, Wij zijn op zoek naar Vrienden van de Filosofie, boekverkopers in Nederland en België die affiniteit hebben met filosofie en in de loop der jaren een in filosofie geïnteresseerde klantenkring hebben opgebouwd. Wij nodigen u uit om lid te worden van het netwerk. Vrienden van de Filosofie hebben bij ons een streepje voor. Wij willen graag mede investeren in een prachtige boekencollectie bij u in de winkel door middel van een Persoonlijke Keuzecollectie Filosofie. U kiest zelf welke filosofietitels u graag in uw winkel wilt hebben en wij geven u een exemplaar gratis, onder de voorwaarde dat het bij verkoop automatisch wordt nabesteld.

Er zijn meer voordelen aan het lidmaatschap van de Vrienden van de Filosofie: extra korting op nabestellingen, speciale aanbiedingen en korting voor uw klanten op de cursussen van de ISVW. Wordt u lid van de Vrienden van de Filosofie, dan ontvangt u als welkomstgeschenk gratis de Grote Filosofen Verjaardagskalender van Eveline van Duyl (ter waarde van € 17,50). Hebt u interesse, neem dan contact met Robin van der Gaag (verkoop@lemniscaat.nl) of een van onze vertegenwoordigers. Jean Christophe Boele van Hensbroek

Wilt u op de hoogte blijven van actuele informatie en speciale acties? Schrijft u zich dan in voor onze maandelijkse boekhandelsnieuwsbrief. U kunt zich aanmelden via verkoop@lemniscaat.nl of bij onze vertegenwoordigers op de beurs.


Wouter Kusters (1966) is filosoof, taalwetenschapper en schrijver van de boeken Pure waanzin: Een zoektocht naar de psychotische ervaring (herziene editie 2013) en Alleen: Berichten uit de isoleercel (samen met Sam Gerrits en Jannemiek Tukker). Pure waanzin werd tweemaal bekroond: eerst met de Van Helsdingenprijs voor het beste werk op het grensgebied van psychiatrie en filosofie, en daarna met de Socrates Wisselbeker voor het beste, meest prikkelende filosofieboek van het jaar. Pure waanzin was een voorstudie van het levenswerk van Kusters dat nu verschijnt: Filosofie van de waanzin, een ambitieuze verbreding en uitdieping van de thematiek die doet denken aan Charles Taylors klassieker Bronnen van het zelf. Foto: © Werry Crone

[…] ‘Wouter Kusters geeft ons nieuw zicht op de mystieke tradities van onze cultuur. Hij laat zien dat waanzin iets anders is dan onzin.’ – Laurens ten Kate, filosoof Universiteit voor Humanistiek

Winnaar Socrates Wisselbeker Nieuwe, herziene editie 2013 isbn 978 90 477 0580 2 Pb. € 19,95

‘Extreem helder inzicht.’ – de Volkskrant***** isbn 978 90 477 0080 7 Pb. € 24,95

9 789047 700807

Scan de QR -code voor een leesfragment


Wouter

Standaardwerk over waanzin in alle tijden en culturen

Kusters Filosofie van

de waanzin

PROMOTI E

-

30 maart boekpresentatie in filosofiehuis ‘Het zoekend hert’ in Antwerpen, i.s.m. deBuren.eu

-

lemniscaat

Publiciteit in Maand van de Filosofie

-

Theatervoorstellingen over waanzin

-

Expert meetings met GGZ-professionals

-

Nieuwsbrief via www.psychiatrieenfilosofie.nl

-

Boekhandeloptredens

-

www.wouterkusters.nl

WO UTE R K U STE R S

Filosofie van de waanzin […] ‘Filosofie van de waanzin plaatst de waanzin waar deze

Tussen de beschouwingen door schrijft Kusters over de ervaringen en gedachten van degenen die

thuishoort: niet tussen de suikerziektes en gebroken

al te vaak worden opgesloten in diagnoses, in kli-

benen, zoals veel psychiaters ons willen doen geloven,

nieken, in de geestdodende taal van de psychiatrie.

maar tussen bijzondere ervaringen van wijsheid,

Het zijn hun stemmen die hier doorklinken. Kus-

mystiek en creativiteit.’

ters heeft zelf tot twee keer toe een psychotische

– Wouter Kusters

episode doorgemaakt en weet waar hij het over

Wouter Kusters schreef een erudiet en diep door-

En omgekeerd: uit momenten van waanzin ontstaat

leefd boek over de meest uiteenlopende waanzin-

de mooiste filosofie.

heeft: filosofie kan ongemerkt in waanzin overgaan.

nige ervaringen: van ‘de dolle mens’ van Nietzsche en de doorgedraaide danser Nijinski tot de misschien wel geniale gek bij u in de buurt. Daarbij

[…]

plaatst hij de waanzin in een uitzonderlijk breed

‘Prachtig, meeslepend, intrigerend.’

perspectief. Hij beschrijft tal van hoogtepunten in

– Heleen Pott, Socrates-hoogleraar

onze cultuur die frappante overeenkomsten verto-

Erasmus Universiteit

nen met uitingen van waanzinnigen: filosofie van Plotinus en Sloterdijk, mystiek van Meister Eckhart, literatuur van Aldous Huxley, kunst van M.C. Escher, muziek van The Doors, films als The Truman Show en The Matrix. 5

Formaat 170 x 233 mm | 700 pagina’s | Pb. € 39,95 - ISBN 978 90 477 0632 8 Geb. € 59,95 - ISBN 978 90 477 0485 0 | NUR 730 | Verschijnt eind maart 2014


De filosoof en journalist Hans Kennepohl (1967) is artistiek leider van het Rotterdamse debatcentrum Arminius (www.arminius.nu) en eigenaar van het Amsterdamse bureau Serious Culture (www.seriousculture.nl). Hij studeerde filosofie en sociale geografie en was jarenlang voorzitter van het filosofisch café Felix & Sofie in Amsterdam. We zijn nog nooit zo romantisch geweest is zijn debuut. Foto: © Lard Buurman

[…] ‘Als u nu iemand uit de zestiende eeuw zou ontmoeten, dan zou dat waarschijnlijk uitlopen op een ongemakkelijke situatie. U zou hem maar moralistisch, conservatief en hypocriet vinden. Op zijn beurt zou hij zich ergeren aan uw gebabbel over gevoelens. Voor hem bent u sentimenteel, egocentrisch en bot. Een vriendschap tussen u beiden is vrijwel onmogelijk – daarvoor bent u te romantisch, u denkt en voelt op een totaal andere manier. Er gaat geen uur voorbij waarin u niet een gedachte heeft die door de romantiek is beïnvloed.’ – Hans Kennepohl

Scan de QR -code voor een leesfragment


‘Wie dit boek leest weet: de romantiek is overal.’ – Maarten Doorman met een nawoord van maarten doorman

PROMOTI E

-

Voorpublicaties in diverse lifestyle magazines

-

Publiciteit in Maand van de Filosofie

-

Boekhandeloptredens met filmbeelden

-

Publiciteit via Arminius en Serious Culture

-

Speciale site rond het boek: www.zoromantisch.nl

HANS KENNEPOHL

We zijn nog nooit zo romantisch geweest Met een nawoord van Maarten Doorman Koning Willem-Alexander en zwartgeklede

moesten oefenen op een ‘warme’ westerse glimlach

gothics, Montessorischolen en de Partij voor de

die de acht boventanden toont.

Dieren, ambachtelijk brood en het blad Happinez –

We zijn nog nooit zo romantisch geweest. Ter-

ze hebben één ding gemeen: de romantiek. Deze

wijl het romantische levensgevoel in de jaren zestig

beweging, zo’n tweehonderd jaar geleden ontstaan,

nog beperkt bleef tot een subcultuur die in opstand

is wel ‘de grootste verandering in het westerse be-

kwam tegen de gevestigde orde, heeft het zich in

wustzijn ooit’ genoemd.

de laatste decennia ontwikkeld tot de mainstream

In dit boek beschrijft filosoof en journalist Hans

van de samenleving. Het ideaal van authenticiteit,

Kennepohl de invloed van de romantiek op allerlei

‘jezelf zijn’, is voor veel mensen een vervanging

onderdelen en aspecten van ons leven: van onze

voor religie. We beschouwen onszelf graag als

geboorte tot voorbij onze dood, van het eten dat

uniek en origineel – maar lijken meer op elkaar

we dagelijks tot ons nemen tot het nationalisme dat

dan we denken.

telkens weer de kop opsteekt. Kennepohl ziet concrete aanwijzingen dat de romantiek wereldwijd zal uitgroeien tot een universele levensbeschouwing –

[…]

zelfs in China, waar vrouwen in de aanloop naar de

‘De romantiek kennen is uzelf kennen.’

Olympische Spelen urenlang voor een spiegel

– Hans Kennepohl

7 Omslagontwerp: Marc Suvaal | Pb. 200 pagina’s | Formaat 143 x 215 mm | Prijs € 19,95 | ISBN 978 90 477 0616 8 | NUR 730 Verschijnt eind maart 2014


Ger Groot (1954) doceert cultuurfilosofie en wijsgerige antropologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en daarnaast is hij bijzonder hoogleraar filosofie en literatuur aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij publiceert veelvuldig beschouwingen, boekbesprekingen en opiniestukken in dag- en weekbladen en culturele tijdschriften. Bekende boeken van zijn hand zijn Twee zielen (1998), De uitgelezen Sartre (2000), Vier ongemakkelijke filosofen (2003), Het krediet van het credo (2006), De gelukkigste illusies (2008) en Religie zonder God (2013).

[…] ‘De waarheid aan je kant hebben is niet hetzelfde als gelijk krijgen, zo ondervindt menig politicus onder het verbale geweld van Geert Wilders. Dit fenomeen doet denken aan de manipulaties van Plato in zijn tijd. Plato geldt als de grondlegger van de wijsbegeerte, maar was hij eigenlijk wel een haar beter dan de sofisten die hij bestreed?’ – Ger Groot in Plato in tijden van Photoshop

Scan de QR -code voor een leesfragment


De filosofie kan niet actueler zijn GER GROOT

Plato in tijden van Photoshop 25 grote denkers & de wereld van nu

PROMOTI E

-

Publiciteit in Maand van de Filosofie

-

Boekhandeloptredens

-

Publiciteit in Trouw, NRC Handelsblad

-

Ideale introductie voor onderwijs en leesclubs

en De Groene Amsterdammer

LEMNISCAAT

G E R G R O OT

Plato in tijden van Photoshop 25 grote denkers & de wereld van nu Met speelse filosofenportretten ‘Begrijp de wereld van nu, lees de filosofen’,

op de paradoxen van het leven, de toevalligheid

zo luidt het motto van dit aanstekelijke boek.

waarmee onze overtuigingen tot stand gekomen

Nietzsche wist niets van Photoshop, maar alles van

zijn, of juist de gegronde redenen die daartoe heb-

het vervormen van de werkelijkheid. Hoe weten

ben geleid maar die wij allang vergeten zijn. Ze

we nog wat werkelijk is en wat niet, wanneer we

spreken door de tijd heen tot ons, en ook zij heb-

zelfs onze vakantiekiekjes digitaal bewerken voor-

ben lang niet altijd gelijk in wat ze zeggen. Maar ze

dat we ze aan de buren laten zien? Waarheid, zo

zetten ons wel aan het denken – en daarin bestaat

schreef Nietzsche, is niet een één-op-één-relatie

de filosofie.

tussen woord en werkelijkheid, maar het resultaat van de machtswil waardoor we ten diepste worden

Plato in tijden van Photoshop bestaat uit  korte

gedreven. En vervolgens gaan we geloven dat die

essays, geïllustreerd met speelse filosofenportretten,

geconstrueerde ‘waarheid’ de werkelijkheid zelf is:

waarin Ger Groot verrassende verbanden legt tus-

even onaantastbaar, eeuwig en absoluut als ooit

sen grote denkers en de actualiteit.

God is geweest. Zo wekken denkers van alle tijden ons steeds weer opnieuw uit de sluimer waarin de dingen al te vanzelfsprekend lijken en het heden onontkoombaar schijnt. Plato en Descartes, Marx en Arendt, Kant en Taylor, Spinoza en Kierkegaard wijzen ons 9 Omslagontwerp: Marc Suvaal | Pb. 120 pagina’s | Formaat 143 x 215 mm | Prijs € 14,95 | ISBN 978 90 477 0641 0 | NUR 730 Verschijnt eind maart 2014


Ann Meskens (1965) verbleef van 2010 tot 2012 als gastschrijver aan de Amsterdamse Gerrit Rietveld Academie en daarover schreef ze het boek The making of. Ze studeerde wijsbegeerte en toegepaste ethiek aan de KU Leuven en de Universiteit van Nice en is auteur van de boeken Jacques Tati: Een kwestie van kijken en Eindelijk buiten: Filosofische stadswandelingen. Foto: © Ron Zwagemaker.

[…] ‘Betoverend.’ – Leen Huet in De Morgen

[…] ‘Geen abstracte betogen maar persoonlijke ontboezemingen, geen verheven toon maar opgewekt onderzoek, geen jargon maar poëzie.’ – Bianca Stigter in NRC Handelsblad

Scan de QR -code voor een leesfragment


Writer-in-residence aan de Gerrit Rietveld Academie PROMOTI E

-

Brede doelgroep, van vormgevers tot filosofen

-

Feestelijke presentatie in De Brakke Grond

-

Publiciteit i.s.m. Rietveld Academie

-

Boekhandeloptredens

-

www.dezondvloed.be

-

www.gerritrietveldacademie.nl

ANN MESKENS

The making of Werkplaats voor mogelijke kunst

Met illustraties van de Gerrit Rietveld Academie

[…]

De Vlaamse filosofe Ann Meskens kreeg alle vrij-

‘Ze weten het niet, zeggen Rietveldstudenten mij, het

heid om te denken en te schrijven toen ze door

is zoeken. Er is veel twijfel, aarzeling en mislukking.

de Amsterdamse Gerrit Rietveld Academie werd

(Dat zie ik ook. Ze kunnen soms zo mooi en overtuigd

gevraagd om haar intrek te nemen in ‘The Grey

“mislukt” werk in de vuilbak kieperen.) En af en toe is

House’, recht tegenover de school. Ze werd uitge-

er het lukken. The making of gaat juist om het onvol-

nodigd om er te komen rondwandelen en mocht

maakte, zegt iemand me.

haar eigen koers bepalen. Tja, hoe bewandelt een

Ja, het volmaakte is slechts goddelijke almacht of

mens de weg van de kunsten? De tred van Ann

machinale perfectie, bedenk ik als stille toeschouwer.

Meskens is als altijd lichtvoetig, humoristisch en

Daar moeten we als mens of als kunstenaar niet naar

intelligent. Het resultaat is een veelzijdig boek, rijk

streven, tenzij via prachtige omwegen.’

aan tekst en beeld.

– Ann Meskens

Impressies uit een werkplaats voor mogelijke kunst.

11 Omslagbeeld: foto van Naounki Hata | Omslagontwerp: Marc Suvaal | Pb. 216 pagina’s | Formaat 184 x 260 mm | Prijs € 24,95 ISBN 978 90 477 0604 5 | NUR 730/640 | Verschijnt begin januari 2014


De Groningse kunstenares Eveline van Duyl heeft een rijke

[…]

geschiedenis aan solo- en groepsexposities en stelde haar

‘Bij de filosofen heb ik geprobeerd binnen en buiten

werk onder andere ten toon in Museum Beelden aan Zee in

samen te smeden. Natuurlijk is dat niet gelukt.

Den Haag en Museum Gerhard Marcks Haus in Bremen.

Maar o, wat was het heerlijk om te doen!’

De ‘filosofenkoppen’ behoren tot haar bekendste werk.

– Eveline van Duyl

Foto: Gijsbert van der Wal

Scan de QR -code voor een preview


[…] ‘Is de mens een miskleun van God?

lemniscaat

Of God een vergissing van de mens?’

Grote filosofen verjaardagskalender

– Friedrich Nietzsche

PROMOTI E

-

Publiciteit in Maand van de Filosofie

-

1-26 april: expositie van de ‘filosofenkoppen’ in de Bibliotheek Rotterdam

E v e line v an D u y l

-

Prachtig filmpje op vimeo.com/26870584

-

www.evelinevanduyl.com

E V E L I N E VA N D U Y L

Grote Filosofen Verjaardagskalender Bij elke maand een ‘filosofenkop’: Socrates, Erasmus, Montaigne, Descartes, Rousseau, Kant, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, Wittgenstein, Sartre, Arendt

De Grote Filosofen Verjaardagskalender bestaat uit

Beeldhouwer en fotograaf Eveline van Duyl is al

twaalf originele filosofenportretten. De portretten

jaren gefascineerd door de grote filosofen en de

vallen op door de manier waarop zij de filosoof en

problemen waar ze in het leven tegenaan liepen.

zijn of haar gedachtenwereld treffen, maar ook door

Zij ging op zoek naar paradoxen, naar gelijk en on-

humor en bijzonder materiaalgebruik. Geen twee

gelijk, orde en chaos, godsvrucht en goddeloosheid,

filosofen zijn gelijk. Nietzsche heeft een hoofd van

schepping en verval, dogma en twijfel. Het resultaat

houtspaanders met paardenhaar, Sartre bestaat gro-

is een hoogst originele verjaardagskalender met

tendeels uit schuimrubber, Erasmus is met ragfijne

‘schaamteloze’ portretten, citaten en data van be-

draden genaaid en Wittgenstein heeft een glanzende

roemde filosofen.

eikenhouten kop. Wat dit over hun levens en filosofieën zegt, daar mag u naar raden.

13 Omslagbeeld: Eveline van Duyl | Omslagontwerp: Marc Suvaal | Formaat 297 x 420 mm, met ringband | Prijs € 17,50 ISBN 978 90 477 6157 0 | NUR 730 | Verschijnt in januari 2014


KOPSTUKKEN FILOSOFIE

KOPSTUKKEN FILOSOFIE

KOPSTUKKEN FILOSOFIE

PETER BURKE

TON SORELL

ROGER SCRUTON

Montaigne

Descartes

Kant

L E M N I S C A AT

L E M N I S C A AT

L E M N I S C A AT

Montaigne | € 9,95 | ISBN 978 90 477 0643 4

Descartes | € 9,95 | ISBN 978 90 477 0644 1

KOPSTUKKEN FILOSOFIE

KOPSTUKKEN FILOSOFIE

ROGER SCRUTON

KARL-HEINZ BREIER

Spinoza

Arendt

L E M N I S C A AT

L E M N I S C A AT

Spinoza | € 9,95 | ISBN 978 90 477 0645 8

Arendt | € 9,95 | ISBN 978 90 477 0647 2

Kant | € 9,95 | ISBN 978 90 477 0646 5

Set van 5: € 39,95 Losse delen: € 9,95


Nieuwe editie van onze succesvolle reeks, met inleidingen van Ger Groot

[…] ‘Begrijp de wereld van nu, lees de filosofen.’ – Ger Groot

Kopstukken Filosofie (nieuwe editie) Montaigne, Descartes, Spinoza, Kant, Arendt

Deze eerste set van vijf Kopstukken Filosofie is het

en in de toekomst liggen tal van nieuwe Kopstuk-

begin van een ambitieus meerjarenproject. Ger

ken in het verschiet: Socrates, Augustinus, Aquino,

Groot maakte een selectie van de  grootste filoso-

Erasmus, Pascal, Hegel, Camus, Sartre, Derrida,

fen uit de geschiedenis die we in de komende jaren

noem maar op. Zo willen we een breed publiek

voor het voetlicht gaan brengen, in sets van vijf, in

laten kennismaken met de sleutelfiguren uit de ge-

deze vernieuwde Kopstukken-reeks. We beginnen

schiedenis van de filosofie, ‘meesters in het denken’

met Montaigne, Descartes, Kant, Spinoza en Arendt,

die onze cultuur blijvend hebben beïnvloed.

15 Met inleidingen van Ger Groot en omslagbeelden van Eveline van Duyl | Omslagontwerp: Marc Suvaal | Pb. gem. 120 pagina’s Box met set van vijf | € 39,95 | ISBN 978 90 477 0642 7 | Formaat 135 x 200 mm | nur 730 | Verschijnt eind maart 2014


Mens en techniek centraal in Maand van de Filosofie

Peter-Paul Verbeek (1970) is hoogleraar Filosofie van Mens en Techniek aan de Universiteit Twente, lid van De Jonge Akademie en president van de Society for Philosophy and Technology. Hij is ook columnist en verschijnt regelmatig in de landelijke media. Eerder publiceerde hij de invloedrijke boeken De daadkracht der dingen en De grens van de mens. Waar hij zich in die boeken nog beperkte tot een antropologische benadering van mens en techniek, daar betreedt hij in De vleugels van Icarus het domein van de ethiek. Foto: © Maarten Schuth / Coolpolicies

[…] ‘Verbluffend helder.’ – Maartje Somers in NRC Handelsblad

[…] ‘Origineel denkwerk.’ – Hans Achterhuis in de Volkskrant****

9 7 8 90 4 7 7 0 3 5 3 2

ISBN 978 90 477 0353 2 € 19,95

Scan de QR -code voor een preview


Peter-Paul Verbeek

De vleugels van Icarus Over de moraal van de techniek

Telkens weer moeten we onszelf uitvinden PROMOTI E

Lemniscaat

-

Mens en techniek in Maand van de Filosofie

-

Lezingen aan universiteiten en hogescholen

-

Regelmatig op radio en televisie

-

Actief in social media

-

Boekhandeloptredens

-

www.ppverbeek.nl

P E T E R - PA U L V E R B E E K

De vleugels van Icarus Over de moraal van de techniek

[…]

Er bestaat geen onafhankelijk, vooraf gegeven kader waarmee we dergelijke technologieën kun-

‘Heel hard “nee” roepen tegen een technologie komt

nen beoordelen, zegt Peter-Paul Verbeek. Iedere

vaak neer op een poging om aan een stuur te draaien

innovatie dwingt ons tot nieuwe afwegingen.

dat nergens op aangesloten is.’

Het heeft weinig zin om de vraag te stellen of we

– Peter-Paul Verbeek

een bepaalde technologie wel of niet hadden moeten toelaten tot de samenleving. Als iets eenmaal is

Techniek plaatst ons voortdurend voor ethische di-

uitgevonden, dan is de wereld al veranderd en

lemma’s. Een recent ontwikkelde chip die de man-

moeten we ook onszelf opnieuw uitvinden.

nelijke vruchtbaarheid test, blijkt het ook mogelijk

Doordat echoscopie ons verantwoordelijk maakt

te maken om de spermacellen voor een meisje te

voor aangeboren ziektes, bijvoorbeeld, veranderen

scheiden van die voor een jongetje. Deze praktijk is

ethische beslissingen rondom abortus.

nu nog verboden, maar wat gebeurt er als er straks

De eye-opener van dit boek is het inzicht dat

een doe-het-zelf-apparaatje voor geslachtskeuze

de techniek zélf ethisch geladen is. We moeten

komt? En wat te denken van de Google-bril die

leren omgaan met nieuwe technologieën, zoals

ons direct alle beschikbare informatie geeft over de

Icarus moest leren vliegen met zijn wassen vleugels.

mensen en dingen om ons heen? Wat gaat dit betekenen voor menselijke relaties, voor de openbare ruimte? 17 Omslagontwerp: Marc Suvaal | Pb. 200 pagina’s | Formaat 143 x 215 mm | Prijs € 19,95 ISBN 978 90 477 0630 4 | NUR 730 | Verschijnt eind maart 2014


Mens en techniek centraal in Maand van de Filosofie

Jos de Mul (1956) is hoogleraar Filosofie van Mens en Cultuur aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij publiceert regelmatig essays in Trouw, NRC Handelsblad en de Volkskrant. Tot zijn bekendste boeken behoren Cyberspace Odyssee (20106, winnaar Socrates Wisselbeker 2003), De domesticatie van het noodlot 3

(2009 , shortlist Socrates Wisselbeker 2007) en Paniek in de polder (20112). Zijn werk is in vele talen vertaald. Foto: © Bob Bronshoff

[…] ‘Worden wij de eerste soort op aarde die zijn eigen evolutionaire opvolger gaat scheppen?’ – Jos de Mul

[…] ‘Grote eruditie en lucide kijk op veranderingen in de hedendaagse cultuur.’ – Marc Van den Bossche over Cyberspace Odyssee in Standaard der Letteren

[…] ‘Gloedvol pleidooi voor een tragisch levensbesef.’ – Arnold Heumakers over De domesticatie van het noodlot in NRC Handelsblad

Scan de QR -code voor een preview


Essay Maand van de Filosofie

PROMOTI E

-

Publiciteit in Maand van de Filosofie

-

Bijzonder omslagbeeld: Anita, androïde ‘hubot’

-

Publiciteit i.s.m. Lumière, distributeur

-

Boekhandeloptredens met beelden

uit prijswinnende tv-serie Real Humans van Real Humans uit Real Humans -

Voorpublicaties in Trouw en Filosofie Magazine

-

Studium Generale-lezingen in Utrecht (25-1), Rotterdam (6-2) en Nijmegen (25-3)

-

Display en promotiemateriaal

-

www.demul.nl, www.maandvandefilosofie.nl, www.lumiere.be/nl

JOS DE MUL

Kunstmatig van nature Onderweg naar Homo sapiens 3.0 In Kunstmatig van nature bespreekt Jos de Mul de

robot, maar een gigantische sprong voor het aapje –

betekenis van recente ontwikkelingen in de robo-

en mogelijk in de nabije toekomst ook voor dwars-

tica, neurowetenschappen en biotechnologie voor

laesiepatiënten.

ons zelfbegrip en dagelijks leven. Wat te denken van de Japanse humanoïde robot Miim, ontworpen

Op biotechnologisch gebied heeft men alternatieven ontwikkeld voor het , het ‘bouwplan’

door Kazuhito Yokoi, die kan dansen, zingen en

van al het leven. Terwijl de evolutie ooit bestond

kleding showen op de catwalk? Zullen dergelijke

uit natuurlijke selectie, betreden we met deze

robots dankzij erotische programmatuur, net als in

alien genetics het tijdperk van kunstmatige selectie.

de sciencefiction-serie Real Humans, een commer-

Mogen we hiermee planten, dieren en mensen

cieel succes worden?

‘verbeteren’? Deze nieuwe technologieën vergroten

Of neem het experiment van de Amerikaanse

niet alleen onze kennis van het leven op aarde –

neurowetenschapper Miguel Nicolelis die elektro-

ze zijn allang begonnen dat leven fundamenteel te

den in de hersenen van een resusaapje heeft aange-

transformeren. Wie we zijn en wat we willen wor-

bracht om de neuronenactiviteit tijdens zijn

den, is meer dan ooit een open vraag, een opgave.

bewegingen te registeren. De aldus verkregen in-

Zijn wij, ‘de eeuwig toekomstigen’ volgens

formatie brengt via het internet elders in de wereld

Nietzsche, onderweg naar Homo sapiens .?

de robot - in beweging. Een kleine stap voor de

19 Een uitgave van de Stichting Maand van de Filosofie | Omslagbeeld uit sf-serie Real Humans Omslagontwerp: Marc Suvaal | Pb. 120 pagina’s | Formaat 143 x 215 mm | Display 10 exemplaren | Prijs per display € 49,50 20% korting | ISBN 978 90 477 0631 1 | NUR 730 | Verschijnt 15 maart 2014


[…] ‘De mens is kunstmatig van nature.’ – Helmuth Plessner

Carola Dietze (1973) ontving voor haar Plessner-biografie de Hedwig-Hintze-Preis 2006 van het Verband der Historikerinnen und Historiker Deutschlands. Zij studeerde geschiedenis, sociologie, filosofie en slavistiek aan de universiteiten van Göttingen, Cambridge, Groningen en Sint-Petersburg. Tegenwoordig werkt ze aan de Justus-Liebig-universiteit in Giessen. Foto: © Michael Mayer

[…] ‘Helmuth Plessner is niet alleen een van de grondleggers van de twintigste-eeuwse wijsgerige antropologie en een belangrijke inspiratiebron voor de huidige continentale techniekfilosofie, maar de betekenis van zijn werk is ook gelegen in zijn scherpe analyse van het politieke populisme. In een tijd waarin het populisme in Europa opnieuw de kop op steekt, maakt ook dat, zoals de biografie van Carola Dietze overtuigend laat zien, het werk van Plessner opnieuw bijzonder actueel.’ – Jos de Mul

Scan de QR -code voor een preview


Grondlegger van wijsgerige antropologie en sociologie PROMOTI E

Carola Dietze

Helmuth Plessner, leven en werk lemniscaat

Met een inleiding van Jos de Mul

-

Publiciteit in Maand van de Filosofie

-

‘Plessner Renaissance’ in Duitsland

-

Ambassadeurs in Nederland en België: Jos de Mul, Peter-Paul Verbeek, Petran Kockelkoren, Raymond Corbey, Esther Keymolen

-

Plessner-activiteiten op universiteiten en hogescholen

CAR O LA D I ETZ E

Helmuth Plessner, leven en werk Met een inleiding van Jos de Mul De Duitse filosoof en socioloog Helmuth Plessner

Hij werd vooral bekend door zijn in ballingschap

(-) is een van de boeiendste intellectuelen

geschreven boek Die verspätete Nation, een histori-

uit de twintigste eeuw. Hij leverde een essentiële

sche analyse van de vraag waarom Duitsland vatbaar

bijdrage aan de wijsgerige antropologie en de

was voor het nationaal-socialisme. Zijn gedachte-

sociologie. Tijdens de Weimarrepubliek keerde

gang zou na de oorlog veel invloed krijgen.

Plessner zich tegen de radicale ideologieën van links en rechts. Nadat hij in  als ‘half-jood’ van de universiteit van Keulen werd verwijderd, emi-

[…]

greerde hij naar Nederland en doceerde er aan de

‘Al in de periode van de Weimarrepubliek had Plessner

universiteit van Groningen, totdat hij in  door

oog voor de gevaren van het gemeenschapsdenken

de Duitse bezettingsmacht opnieuw werd ontsla-

voor de vrijheid van de mens, zoals bijvoorbeeld bij de

gen. De laatste oorlogsjaren moest hij onderduiken.

jeugdbeweging en het Duitse nationalisme.’

Na de oorlog kreeg Plessner eerst zijn Gro-

– Carola Dietze

ningse leerstoel terug en daarna, in , werd hij benoemd als hoogleraar in het Duitse Göttingen.

21 Inleiding: Jos de Mul | Oorspronkelijke titel: Nachgeholtes Leben: Helmuth Plessner 1892-1985 | Vertaling: Marten de Vries Omslagontwerp: Marc Suvaal | Pb. 650 pagina’s | Formaat 170 x 233 mm | Prijs € 39,95 | ISBN 978 90 477 0436 2 | NUR 730 Verschijnt eind maart 2014


Thema: Z I E D E M E N S – H I J I S N I E T M E E R www.maandvandefilosofie.nl De Maand van de Filosofie in april 2014 staat in het teken van mens en techniek; het thema is ZIE DE MENS – HIJ IS NIET MEER. De Maand is een blijvend succes: boekhandels, uitgevers en pers zullen ook nu weer een groot en enthousiast publiek bereiken. Er zijn diverse centrale activiteiten: de Opening in Rotterdam, de Nacht van de Filosofie in Amsterdam, het Filosofiefestival in Nijmegen, de Nacht van de Filosofie in Leeuwarden, de Dag van de Filosofie in Tilburg. Daarnaast worden er overal in Nederland en België talloze lezingen en debatten georganiseerd. René Gude treedt op als Denker des Vaderlands en natuurlijk verschijnt in 2014 ook weer het essay van de Maand, ditmaal geschreven door Jos de Mul, dat steevast kan rekenen op goede verkoopcijfers.

FILOSOFIEDOOS 2014 60% korting, zonder recht van retour Met gratis 100 Woody Allen-tasjes (t.w.v. € 19,95), Filosofiefolder 2014 en 12 A4-posters met verschillende ‘filosofenkoppen’ Met de Filosofiedoos 2014 heeft u een prachtig boekenpakket om deel te nemen aan de Maand van de Filosofie. De meeste auteurs van onderstaande boeken nemen regelmatig deel aan publieke debatten. Hans Achterhuis, De utopie van de vrije markt € 19,95 Hans Achterhuis en Peter Henk Steenhuis, Tegendenken € 17,50 Mieke Boon en Peter Henk Steenhuis, Filosofie van het kijken € 34,50 Martin Cohen, 101 Filosofische problemen € 14,95 Alicja Gescinska, De verovering van de vrijheid € 19,95 Stine Jensen, Dag vriend! € 12,50 Bert Keizer, Tumult bij de uitgang € 19,95 Bert Keizer, Waar blijft de ziel? € 12,50 Wouter Kusters, Pure waanzin € 19,95 Alva Noë, We zijn toch geen brein? € 19,95 Michel Onfray, Antihandboek van de filosofie € 29,95 Amartya Sen, Het idee van rechtvaardigheid € 49,95 Alexis de Tocqueville, Over de democratie in Amerika (pb.) € 39,95 Peter-Paul Verbeek, De grens van de mens € 19,95 Paul Wouters, Denkgereedschap 2.0 € 19,95

12 A4-posters met verschillende ‘filosofenkoppen’ Beelden uit de Grote Filosofen Verjaardagskalender van Eveline van Duyl | ISBN 978 90 477 6162 4 | Gratis


FILOSOFIEDOOS 2014

Filosofiefolder 2014 ISBN 978 90 477 6158 7 Gratis

lemniscaat

Filosofie

Prijs: € 351,45 | 60% korting | ISBN 978 90 477 0648 9 | Verschijnt 15 maart 2014

Woody Allen-tasjes (100 ex.) ISBN 978 90 477 6098 6 € 19,95


Amartya Sen komt eindelijk naar Nederland! PROMOTI E

-

Veel publiciteit rond Amartya Sen in 2014

-

29 januari eredoctoraat Universiteit voor Humanistiek, zie www.uvh.nl

-

Behoort tot ‘G8 van de filosofie’, publiciteit via Human en Filosofie Magazine

-

Reportages in Trouw en Filosofie Magazine over Universiteit van Nalanda, een ‘rechtvaardigheidsidee’ van Sen

A M A R T YA S E N

Het idee van rechtvaardigheid Met een inleiding van Ingrid Robeyns

De grootheid van Amartya Sen schuilt erin dat hij in

[…]

staat is het idee van rechtvaardigheid vanuit uiteen-

‘Encyclopedische genialiteit’ – Sunday Times

lopende perspectieven te bezien. Daarbij heeft hij niet alleen oog voor westerse theorieën, zoals die van John

[…]

Rawls, maar ook voor niet-westerse benaderingen van

‘Gigantische stap voorwaarts in het moderne

rechtvaardigheid. Zijn vertrouwdheid met de cultuur

denken’ – Literary Review

van hindoes, boeddhisten en moslims, die overal in het boek tot uiting komt, biedt hem een rijkdom aan

[…]

mogelijkheden. Hij verwerpt dichtgetimmerde theo-

‘Kroon op het werk van Sen’ – NRC Handelsblad

rieën en legt de nadruk op het publieke debat.

Amartya Sen (Bengalen, 1933) is hoogleraar filosofie en economie aan Harvard University. In 1998 kreeg hij de Nobelprijs voor Economie.

Omslagontwerp: Marc Suvaal | Geb. 488 pagina’s | Formaat 170 x 233 mm | Prijs € 49,95 | ISBN 978 90 477 0463 8 NUR 730 | Reeds verschenen


Lotty Eldering

C U LTUU R EN OPVOE DI NG

20.000 exemplaren verkocht

PROMOTI E

-

Standaardwerk aan universiteiten en hogescholen

-

Volledig up-to-date gemaakt

LO T T Y E L D E R I N G

Cultuur en opvoeding Zevende, geactualiseerde editie

Cultuur en opvoeding is een standaardwerk over allochtone ouders en kinderen voor een breed publiek. In deze nieuwe editie komen de ontwikkelingen van de afgelopen tien jaar uitgebreid aan de orde. Aan de ene kant is er grote vooruitgang geboekt in het integratieproces. Steeds meer allochtone jongeren volgen hoger onderwijs en kunnen een goede positie op de arbeidsmarkt verwerven. Aan de andere kant verlaten allochtone jongeren vaker dan autochtone jongeren het onderwijs zonder beroepskwalificatie. Zorgwekkend is

Prof. dr. Lotty Eldering is cultureel antropoloog en

de toegenomen deelname aan criminele jeugdgroepen

emeritus hoogleraar interculturele pedagogiek aan de

in de grote steden.

Universiteit Leiden.

25

Omslagbeeld: Fatiha Rahou, La nuit enchantée | Pb. 400 pagina’s | Formaat 175 x 230 mm | Prijs € 37,50 ISBN 978 90 477 0633 5 | NUR 730 | Verschijnt 15 april 2014


B OEKENWEEK 8-16 maart 2014

Thema: REIZEN

Foto boven: Bezoek van Natalie Righton aan krijgsheren (arbaki) in Kunduz, voorjaar 2012. Foto onder: Vrouw van de Koetchistam. Foto’s: © Ton Koene

9 7 8904 7 7 04 1 5 7

Natalie Righton

Ton Koene

Duizend dagen extreem leven

Afghanistan ongecensureerd

Dagboek van een oorlogsjournalist in Afghanistan ISBN 978 90 477 0550 5 Pb. € 19,95 ‘Zéér aan te bevelen!’ – Jeroen Pauw op Twitter ‘Spannend’ – Lieven Van Gils in Reyers Laat ‘Ontroerend’ – Ayfer Erkul in De Morgen ‘Adembenemend’ – Wouke van Scherrenburg op Twitter ‘Topjournalist!’ – ‘Philemon’ op bol.com***** ‘Verrukkelijke anekdotes’ – de Volkskrant*****

ISBN 978 90 477 0415 7 Geb. € 29,50 Tweede prijs World Press Photo 2012 Genomineerd voor M.J. Brusseprijs PROMOTI E

-

Publiciteit in Boekenweek www.natalierighton.nl www.tonkoene.nl


PROMOTI E

-

9 789047 702153

Irene van der Linde & Nicole Segers

Irene van der Linde & Nicole Segers

Het veer van Istanbul

Het einde van Europa

Ontmoetingen langs de Bosporus ISBN 978 90 477 0215 3 Geb. € 39,95

Ontmoetingen langs de nieuwe oostgrens ISBN 978 90 5637 682 6 Pb. € 25,00

De pers over Het veer van Istanbul ‘Journalistieke verademing’ – Villamedia ‘Het Istanbul dat begint waar de toeristenzone ophoudt’ – de Volkskrant**** ‘Je hoort de meeuwen en voelt de wind’ – Elsevier De pers over Het einde van Europa ‘Een prachtig project’ – Rem Koolhaas ‘Sterke foto’s en persoonlijke reportages’ – De Journalist ‘Precies de mensen die tot de verbeelding spreken’ – Vrij Nederland

Stephan Sanders

Zon, zee, oorlog Reisverhalen & introspecties ISBN 978 90 5637 990 2 Pb. € 17,95 ‘De kracht van Sanders’ proza is de manier waarop bij hem het persoonlijke filosofisch wordt’ – de Volkskrant

9 789056 379902

Publiciteit in Boekenweek www.irenevanderlinde.nl www.nicolesegers.com


L E M N I S C A AT

non-fictie voorjaar 2014

NIEUWE TITELS ISBN

978 90 477 ...

Deze aanbiedingscatalogus kan ook

... 0632 8

Wouter Kusters, Filosofie van de waanzin Pb.

€ 39,95

online worden geraadpleegd, evenals veel

... 0485 0

Wouter Kusters, Filosofie van de waanzin Geb.

€ 59,95

leesfragmenten. Kijk daarvoor op de

... 0616 8

Hans Kennepohl, We zijn nog nooit zo romantisch geweest Pb.

€ 19,95

boekhandelspagina op onze website:

... 0641 0

Ger Groot, Plato in tijden van Photoshop Pb.

€ 14,95

www.lemniscaat.nl/lemniscaat/boekhandel.

... 0604 5

Ann Meskens, The making of Pb.

€ 24,95

... 6157 0

Eveline van Duyl, Grote Filosofen Verjaardagskalender

€ 17,50

... 0642 7

Box met 5 Kopstukken (nieuwe editie): Montaigne, Descartes, Spinoza, Kant, Arendt

VE R KO O P E N MAR K ET I N G N E D E R L A N D € 39,95

... 0643 4

Burke, Montaigne (nieuwe editie)

€ 9,95

L E M N I S C A A T B.V. | Postbus 4066,

... 0644 1

Sorell, Descartes (nieuwe editie)

€ 9,95

3006 AB Rotterdam n| t (010) 206 29 29

... 0645 8

Scruton, Spinoza (nieuwe editie)

€ 9,95

f (010) 414 15 60 | verkoop@lemniscaat.nl

... 0646 5

Scruton, Kant (nieuwe editie)

€ 9,95

... 0647 2

Breier, Arendt (nieuwe editie)

€ 9,95

... 0630 4

Peter-Paul Verbeek, De vleugels van Icarus Pb.

€ 19,95

Barbara Daniëls | Abeelstraat 54, 4814 HD Breda

... 0631 1

Jos de Mul, Kunstmatig van nature Pb. display 10 ex.

€ 49,50

m (06) 517 463 84 | barbara@lemniscaat.nl Kirsten Wesselius | 2e Keucheniusstraat 5d,

... 0436 2

Carola Dietze, Helmuth Plessner, leven en werk Pb.

€ 39,95

... 0648 9

Filosofiedoos 2014

€ 351,45

... 0633 5

Lotty Eldering, Cultuur en opvoeding (zevende editie) Pb.

€ 37,50

1051 VP Amsterdam | m (06) 506 056 87 | kirsten@lemniscaat.nl

PERS EN PROMOTIE

Promotiemateriaal ISBN

VERTEGENWOORDIGING

978 90 477 ...

Leena Jaarsveld | t (010) 206 29 28

... 6098 6

Woody Allen-tasjes

€ 19,95

leena@lemniscaat.nl

... 6158 7

Filosofiefolder 2014

Gratis

Tijn Boon | t (010) 206 29 28 | tijn@lemniscaat.nl

... 6162 4

12 A4-posters ‘filosofenkoppen’

Gratis

Reeds verschenen ISBN

978 90 477 ...

... 0463 8

Amartya Sen, Het idee van rechtvaardigheid Geb.

€ 49,95

VE R KO O P E N MAR K ET I N G VL AA N D E R E N

... 0580 2

Wouter Kusters, Pure waanzin Pb.

€ 19,95

... 0080 7

Wouter Kusters, Sam Gerrits en Jannemiek Tukker, Alleen Pb.

€ 24,95

D E E E N H O O R N | Vlasstraat 17, 8710 Wielsbeke

... 0353 2

Peter-Paul Verbeek, De grens van de mens Pb.

€ 19,95

t (056) 60 54 60 / f (056) 61 69 81

... 0554 3

Hans Achterhuis en Peter Henk Steenhuis, Tegendenken Pb.

€ 17,50

www.eenhoorn.be

... 0550 5

Natalie Righton, Duizend dagen extreem leven Pb.

€ 19,95

... 0415 7

Ton Koene, Afghanistan ongecensureerd Geb.

€ 29,50

... 0215 3

Irene van der Linde & Nicole Segers, Het veer van Istanbul Geb.

ISBN

Nadine Boone | m (0475) 92 75 69

€ 39,95

... 682 6

Irene van der Linde & Nicole Segers, Het einde van Europa Pb. Stephan Sanders, Zon, zee, oorlog Pb.

nadine@lemniscaat.nl

PERS EN PROMOTIE

978 90 5637 ...

... 990 2

VERTEGENWOORDIGING

€ 25,00 € 17,95

Sarah Claeys | t (056) 62 78 25 sarah2@lemniscaat.nl

Lemniscaat Non-fictie voorjaarsbrochure 2014  

Met nieuwe boeken van Wouter Kusters, Hans Kennepohl, Ger Groot, Ann Meskens, Eveline van Duyl, Peter-Paul Verbeek, Jos de Mul, Carola Dietz...

Lemniscaat Non-fictie voorjaarsbrochure 2014  

Met nieuwe boeken van Wouter Kusters, Hans Kennepohl, Ger Groot, Ann Meskens, Eveline van Duyl, Peter-Paul Verbeek, Jos de Mul, Carola Dietz...

Advertisement