Page 1

Aanbieding najaar 2013 nf dos_Opmaak 1 24-07-13 09:36 Pagina 1

Lemniscaat non-fictie voorjaar 2013 Bert Keizer | Maarten van Buuren | Marshall Rosenberg Hans Moolenburgh sr. | Door Frankema | Wouter Kusters Jowi Schmitz en Friso Spoelstra | Bram van der Vlugt


Aanbieding najaar 2013 nf dos_Opmaak 1 24-07-13 09:36 Pagina 2


Aanbieding najaar 2013 nf dos_Opmaak 1 24-07-13 09:36 Pagina 3

Geachte boekverkoper, Filosofie zit in de lift. Je hoeft de krant maar op te slaan en de soms paginagrote advertenties voor filosofische cursussen, reizen, debatten en andere activiteiten vallen op. De Maand van de Filosofie werd dit jaar voor de twaalfde keer gehouden en mocht zich wederom in een groeiende belangstelling verheugen. Het essay van Coen Simon belandde hoog op de bestsellerlijst en het aantal activiteiten was groter dan ooit. In mei gaf Hans Achterhuis als Denker des Vaderlands het stokje door aan RenĂŠ Gude die een publicitaire kickstart maakte. Er blijkt een bijna onstilbare honger te zijn naar kennis en verdieping. Ook wij zien dat onze boeken het in de breedte goed doen: van klassieke werken als Het idee van rechtvaardigheid van Amartya Sen tot essays als Waar blijft de ziel? van Bert Keizer. Intussen bouwen we rustig verder aan een prikkelend, verrassend, maar ook gedegen filosofiefonds.

In deze aanbieding komt Bert Keizer met een nieuw boek waar we veel van verwachten: een filosofisch vervolg op Het refrein is Hein. We kijken ook uit naar de prachtige boeken van Maarten van Buuren, Marshall Rosenberg en Wouter Kusters die met hun vroegere werk een groot publiek hebben bereikt. En er is meer. Uit de publicaties van Door Frankema en Hans Moolenburgh blijkt dat er een beschamend gebrek aan informatie is over massavaccinaties. Artsen en ouders weten meestal niet wat er allemaal aan gifstoffen zit in de vaccins. Het ontbreekt aan onafhankelijk onderzoek – de medische wereld lijkt afhankelijk te zijn van het geld van de farmaceutische industrie. We zijn proefkonijn zonder te weten wat de gevolgen zijn. Een aanbieding Lemniscaat waardig! Jean Christophe Boele van Hensbroek

Wilt u op de hoogte blijven van actuele informatie en speciale acties? Schrijft u zich dan in voor onze maandelijkse boekhandelsnieuwsbrief. U kunt zich aanmelden via verkoop@lemniscaat.nl of bij onze vertegenwoordigers op de beurs.


Aanbieding najaar 2013 nf dos_Opmaak 1 24-07-13 09:36 Pagina 4

[…] ‘Dit prikkelende en relevante boek moet de Socratesbeker 2013 krijgen.’ – Martijn Meijer in Filosofie Magazine over Waar blijft de ziel?

[…] ‘In echtheid en zeggingskracht staat dit boek op eenzame hoogte.’ – Hans van Dam in de Volkskrant over

Het refrein is Hein

Bert Keizer (1947) is arts en filosoof. In 1994 verwierf hij landelijke bekendheid met de bestseller Het refrein is Hein: Leven en

sterven in een verpleeghuis. Hij schreef ook de succesvolle boeken Waar blijft de ziel? (essay Maand van de Filosofie), Koud liggen (Boekenweekgeschenk), Taal, de dwalende

gids (over Wittgenstein), Welk een waagstuk is een brief (vertaling van Emily Dickinson) en Onverklaarbaar bewoond (over de hersenen). Keizer is columnist van Filosofie Magazine,

Trouw en Medisch Contact.

Scan de QR -code voor een leesfragment

Foto: Maartje Geels


Aanbieding najaar 2013 nf dos_Opmaak 1 24-07-13 09:36 Pagina 5

Bert Keizer

TUMULT BIJ DE UITGANG Lijden, lachen en denken rond het graf

Bijna twintig jaar na Het refrein is Hein

PROMOTI E

-

Optreden van Bert Keizer met René Gude, Denker des Vaderlands

-

Symposium over sterfelijkheid rond Allerzielen

-

Boekhandeloptredens

-

Publiciteit in Trouw, Filosofie Magazine en

Medisch Contact L E M N I S C A AT

-

20.000 ex. verkocht van Waar blijft de ziel?

BERT KEIZER

Tumult bij de uitgang Lijden, lachen en denken rond het graf

Sinds zijn eerste boek Het refrein is Hein is Bert

wegzweven in betekenisloosheid. Op even komi-

Keizer zelf een flink eind opgeschoven richting graf,

sche als stijlvolle wijze blijft hij doordrongen van het

maar dat weerhoudt hem er niet van zo getrouw

besef dat onze sterfelijkheid het beste medicijn is

mogelijk verslag te doen van wat we allemaal den-

om het leven draaglijk te houden.

ken, hopen, vrezen, overwegen en idioot vinden rond de sterfelijkheid van de mens. In zijn werk als verpleeghuisartsontmoet hij dagelijks patiënten, colle-

[…]

ga’s, zieken, filosofen, verpleegkundigen, schrijvers,

‘Er is, dacht ik, niets dat helpt tegen de dood.

dichters, doodgravers, warhoofden, predikers, wijzen

Mijn bescheiden ervaring is dat je weerloos onder-

en een enkele schurk.

geschoffeld wordt, met of zonder spirituele tradities,

Het verlossende van Tumult bij de uitgang is dat

wel of niet voorbereid, ver vóór of lang ná je tijd, bid-

Keizer ondanks de ernst van zijn thema nooit ver-

dend of suffend, peinzend of bluffend, denkend of

geet te lachen. Hoewel we onze uiteindelijke be-

strijdend, lijdend of lachend, nietsvermoedend of

stemming, de dood, als een loden kogel met ons

brakend, bloedend of slapend. Aan het eind van de

mee slepen, vindt hij enige opluchting in de ge-

rit word je altijd en onherroepelijk ondergespit.’

dachte dat we zonder dit blok aan ons been zouden

– Bert Keizer

5

Omslagbeeld: Caspar David Friedrich, Landschap met graf, doodskist en uil, 1836-’37 | Omslagontwerp: Marc Suvaal Pb. 280 pagina’s | Formaat 143 x 215 mm | Prijs € 19,95 | ISBN 978 90 477 0600 7 | NUR 730 | Verschijnt in oktober 2013


Aanbieding najaar 2013 nf dos_Opmaak 1 24-07-13 09:36 Pagina 6

[…] ‘Een heel nieuw soort geschiedschrijving.’ – Carel Peeters in Vrij Nederland over In de schaduw van de oorlog

[…] ‘Maarten van Buuren is begiftigd met een robuuste, lenige en bijna sexy schrijfstijl.’ – Joost Zwagerman in NRC Handelsblad over Kikker gaat fietsen!

Maarten van Buuren (1948) is de schrijver van het spraakmakende ‘depressieboek’ Kikker gaat fietsen! en van de historische boeken Hoofd van mijn dro-

men, De afrekening en In de schaduw van de oorlog. Hij is hoogleraar moderne Franse letterkunde aan de Universiteit Utrecht en schrijft regelmatig over geschiedenis, kunst en literatuur voor De

Groene Amsterdammer en NRC Handelsblad.

Scan de QR -code voor een leesfragment

Foto: Marlies Schouwstra


Aanbieding najaar 2013 nf dos_Opmaak 1 24-07-13 09:36 Pagina 7

Depressief en briljant

Maarten van Buuren

EEN RU IMT E VOOR DE Z IEL

PROMOTI E

-

in het Anne Frank Huis -

Afscheidscollege Maarten van Buuren over Jean-Michel Frank op 27 november i.s.m.

Opkomst en ondergang van Jean-Michel Frank (-) 

Boekpresentatie op 29 november

Studium Generale Universiteit Utrecht -

www.maartenvanbuuren.com

M A A R T E N VA N B U U R E N

Een ruimte voor de ziel Opkomst en ondergang van Jean-Michel Frank (1895-1941) Op het toppunt van zijn roem maakte binnenhuis-

waren als kloostercellen. Zijn opvattingen over kunst

architect Jean-Michel Frank – een volle neef van

waren uitdrukking van een tragisch levensgevoel:

Otto Frank, de vader van Anne – een eind aan zijn

‘Architectuur schept een ruimte voor de ziel, waarin

leven. Zijn lotgevallen vertonen navrante overeen-

de geest zich te ruste kan leggen.’

komsten met die van de rest van de familie Frank.

In 1939 vluchtte Jean-Michel voor het antisemi-

Tijdens de Eerste Wereldoorlog sneuvelden zijn

tisme naar New York, waar hij op 8 april 1941 zelf-

beide broers kort na elkaar. Zijn vader pleegde zelf-

moord pleegde. ‘I ask my friends who have been so

moord; zijn moeder zakte weg in een depressie.

good to me to forgive me. I thank them deeply for

Hij bleef alleen achter.

trying to help me but I have no strength left to go

Jean-Michel Frank kampte zijn leven lang met een ongeneeslijk mal de vivre. Hij werd herhaaldelijk

on’, stond op het briefje dat naast zijn bed werd gevonden.

opgenomen in een kliniek. Maar hij was ook uitzonderlijk getalenteerd en ontwikkelde zich tot een wereldberoemd binnenhuisarchitect. Hij kreeg opdrachten van de belangrijkste bankiers, grootindustriëlen, edelen en kunstenaars van zijn tijd. Ze betaalden kapitalen voor interieurs die zo kaal

7 Omslagbeeld: Peter Strelitski | Omslagontwerp: Marc Suvaal | Pb. 240 pagina’s | Formaat 143 x 215 mm | Prijs € 19,95 ISBN 978 90 477 0602 1 | NUR 320 | Verschijnt in november 2013


Aanbieding najaar 2013 nf dos_Opmaak 1 24-07-13 09:36 Pagina 8

[…] ‘Nooit meer ruzie, leer geweldloos communiceren.’ – Goedele Liekens Magazine

[…] ‘Dit is een van de nuttigste boeken die u ooit zult lezen.’ – William Ury, coauteur van

Onderhandelen met lastige mensen

[…] ‘Het beste spirituele boek van het jaar.’ – Spirituality & Practice

De Amerikaanse klinisch psycholoog Marshall B.

Rosenberg (1934) is de grondlegger van het gedachtegoed van Geweldloze Communicatie en schrijver van het gelijknamige boek. Hij is tevens oprichter en directeur van het Center for Nonviolent Communication (www.cnvc.org), een internationale non-profitorganisatie die trainingen en workshops aanbiedt in vijfendertig landen. Hij heeft vredesprogramma’s geïnitieerd in oorlogsgebieden zoals Rwanda, Nigeria, Maleisië, het Midden-Oosten, Servië, Kroatië en Ierland.

Scan de QR -code voor een leesfragment

Foto: Beth Banning


Aanbieding najaar 2013 nf dos_Opmaak 1 24-07-13 09:36 Pagina 9

Vervolg op Geweldloze Communicatie waarvan 65.000 exemplaren zijn verkocht

MARSHALL B. ROSENBERG

Geweldloos

communiceren, hoe doe je dat? LEMNISCAAT

PROMOTI E

-

Cursusmateriaal voor talloze bedrijven en organisaties

-

Lezingen en workshops

-

Publiciteit via www.geweldlozecommunicatie.org, www.ncgc.nl, www.cnvc.org

MARSHALL ROSENBERG

Geweldloos communiceren, hoe doe je dat? Je bereidt je voor op een moeilijk gesprek met je

Geweldloze Communicatie bloeit al vier decennia

baas. Het hoofd van de school belt je over het ge-

in vijfendertig landen om een simpele reden: het

drag van je kind. Je hebt ruzie met je partner en het

werkt.

is een uur voor bedtijd. Je weet dat je volgende stap van grote invloed zal zijn op je relatie met deze personen. Dus wat doe je? We komen allemaal weleens in situaties als deze

[…] ‘Marshall Rosenbergs dynamische communicatie-

terecht en maar al te vaak vallen we dan terug op

technieken transformeren potentiële conflicten tot

dezelfde oude gedragspatronen: we willen gelijk

vreedzame dialogen. U leert simpele technieken om

krijgen, weigeren werkelijk te luisteren, gebruiken

onenigheid op te lossen en liefdevol om te gaan

grove taal uit angst en frustratie, of erger. Maar er is

met uw gezin, vrienden en andere mensen in uw

een andere weg. Dit boek geeft lezers praktische

omgeving. Ik beveel dit boek ten zeerste aan.’

training in het toepassen van principes van Geweld-

– John Gray, auteur van Mannen komen van Mars,

loze Communicatie, niet alleen op het persoonlijke

vrouwen van Venus

vlak maar ook op maatschappelijk niveau. Het is een bijzonder effectieve manier om conflicten op te lossen, met woede om te gaan en naar verzoening te streven.

9 Oorspr. titel: Living Nonviolent Communication | Vert. Pieter van der Veen en Chiel van Soelen, m.m.v. Jan Carel van Dorp Geb. 200 pagina’s | Formaat 143 x 215 mm | Prijs € 25,00 | ISBN 978 90 477 0603 8 | NUR 740 | Verschijnt in november 2013


Aanbieding najaar 2013 nf dos_Opmaak 1 24-07-13 09:36 Pagina 10

[…] ‘De reden voor het succes van Moolenburgh ligt ongetwijfeld in zijn vermogen om alle gebieden van het leven – het fysieke, geestelijke en emotionele – met elkaar te verbinden. Hij formuleert helder en weet complexe onderwerpen van ziekte en gezondheid begrijpelijk te maken.’ – Tijn Touber in Ode

Hans C. Moolenburgh sr. (1925) hield ruim vijftig jaar praktijk als arts. Hij specialiseerde zich in de behandeling van kankerpatiënten en van kinderen met vaccinatiebeschadigingen en overgevoeligheden voor voedsel en kunstmatige kleur- en smaakstoffen. Daarbij zocht hij niet alleen oplossingen in de reguliere medische wetenschap, maar maakte hij ook dankbaar gebruik van talloze complementaire behandelingen, puttend uit het brede scala van de terreingeneeskunde. Eerder publiceerde hij onder andere U kunt

meer dan u denkt, Ziekte als lot en kans, Op je gezondheid en Fluor? Liever niet! Nog steeds wordt Moolenburgh internationaal geroemd en om raad gevraagd over de gevaren van fluoridering, de gevolgen van vaccinaties en complementaire kankertherapieën.

Scan de QR -code voor een leesfragment

Foto: A. Moolenburgh


Aanbieding najaar 2013 nf dos_Opmaak 1 24-07-13 09:36 Pagina 11

De oorzaken van welvaartsziekten

Hans Moolenburgh sr.

Hoe houden we onze kinderen gezond? Een nieuwe visie op kindergeneeskunde

le m n isca a t

PROMOTI E

-

Conferentie over vaccinatie

-

Lezingen in Nederland en België

-

Publiciteit via vakbladen en patiëntenverenigingen

HANS MOOLENBURGH SR.

Hoe houden wij onze kinderen gezond? Een nieuwe visie op kindergeneeskunde

In de afgelopen vijfenzeventig jaar is onze leefomgeving sterker veranderd dan in duizenden jaren daarvoor. Dat heeft niet alleen drastische gevolgen voor de manier waarop de kinderen van nu in het leven staan, maar ook voor hun gezondheid. In ruim vijftig jaar artsenpraktijk heeft dr. Hans

Moderne technieken en producten – van onzichtbare

Moolenburgh sr. de klachten van kinderen zien

straling tot geraffineerde suikers en kunstmatige

veranderen. Waar vroeger wonden en ‘standaard’-

toevoegingen in ons eten – hebben een negatieve

kinderziekten het beeld bepaalden, hebben in de

invloed op de gezondheid van onze kinderen.

loop der jaren welvaartsziekten de overhand gekre-

Moolenburgh geeft iedere ouder de middelen in

gen: leukemie, suikerziekte, een breed scala aan

handen om zijn of haar kind gezond op te laten

allergieën, voedselintolerantie, hyperactiviteit en

groeien. Dat maakt dit boek onmisbaar voor alle

autisme. Kinderen lijken steeds minder weerstand

ouders.

te hebben. Wat is er aan de hand? Aan de hand van tientallen praktijkvoorbeelden laat Moolenburgh zien dat het tijd wordt om verder

[…]

te kijken dan de symptomen en de oorzaken aan te

‘Alleen een nieuwe manier van denken kan het tij

pakken. Juist de goedbedoelde vaccinaties blijken

van de – ook onze kinderen aantastende – bescha-

niet zelden grote schade in een kind aan te richten.

vingsziekten keren.’ – Hans Moolenburgh sr. 11

Omslagbeeld uit: Dr. J Schouten, De slangenstaf van Asklepios | Omslagontwerp: Marc Suvaal | Geb. 300 pagina’s Formaat 143 x 215 mm Prijs € 24,95 | ISBN 978 90 477 0606 9 | NUR 870 | Verschijnt in november 2013


Aanbieding najaar 2013 nf dos_Opmaak 1 24-07-13 09:36 Pagina 12

‘The first wealth is health.’ – Ralph Waldo Emerson

[…] ‘Wat mij betreft heeft Door Frankema van A tot Z gelijk.’ – Frits van der Blom, huisarts, www.lichtvanzelf.nl

[…] ‘Vaccin vrij! is een boek waarop gewacht wordt – het spreekt direct tot de harten van iedere ouder.’ – Levina Kaarsemaker, boekhandel/inspiratiewinkel Ana Sofia

Door Frankema (1961) is schrijfster, spreekster en bovenal moeder met een visie. Haar verlangen om feiten over vaccinatie boven water te krijgen, leidde tot meer dan vijftien jaar lang spitten in medischwetenschappelijke rapporten, artikelen en boeken. Haar missie is om ouders gemakkelijker hun weg te laten vinden in de jungle van informatie: ‘Mogen de keuzes die we maken rondom de gezondheid van onze kinderen, bewuste keuzes zijn.’ Door Frankema’s site www.vaccinvrij.nl maakt een golf van herkenning en reacties los. Ze is de meest gelezen auteur van www.earth-matters.nl; haar artikel ‘Hoe en waartegen beschermen we onze kinderen’ is 146.500 keer aangeklikt.

Scan de QR -code voor een leesfragment


Aanbieding najaar 2013 nf dos_Opmaak 1 24-07-13 09:36 Pagina 13

‘Zeer onder de indruk van de research.’ – Jannes Koetsier, arts

PROMOTI E

-

Vaccinatiespecial in Spiegelbeeld

-

Conferentie over vaccinatie

-

Lezingen in Nederland en België

-

Drukbezochte site: www.vaccinvrij.nl

-

Diverse interviews, o.a. in de Telegraaf

DOOR FRANKEMA

Vaccin vrij! Ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien

[…]

- Er blijken giftige ingrediënten in vaccins te zitten.

'Vaccineren is niet verplicht, maar je moet stevig in

- De voorlichting is uitermate gebrekkig.

je schoenen staan om je eigen keuzes te maken. Je

- Er is nauwelijks onafhankelijk wetenschappelijk

moet niet alleen voor jezelf kunnen verantwoorden

onderzoek naar ongewenste reacties op het vaccin.

wat je doet, maar ook voor de buitenwereld. Goede

- Vrijwel al het beschikbare onderzoek is gefinan-

informatie is daarom heel hard nodig. Dit boek is

cierd door de farmaceutische industrie.

een geweldige steun in de rug voor ouders. Een overdaad aan onweerlegbare feiten en een drin-

Door Frankema besloot de resultaten van haar

gend beroep op je eigen gezonde verstand.'

zoektocht op de website www.vaccinvrij.nl te zetten.

– Flora Kleynjan, moeder van een ongevaccineerd

Dat leidde tot een lawine aan reacties. Vaccinatie-

kind en oma van een ongevaccineerd kleinkind

schade bleek een veel voorkomend probleem. Zij werd spreekbuis van een grote groep ouders, artsen

Ruim vijftien jaar geleden besloot Door Frankema

en deskundigen. Dat nu het boek Vaccin vrij! ver-

haar kinderen niet te laten vaccineren. Die beslissing

schijnt is niet meer dan een logische volgende stap.

stuitte op een muur van onbegrip en vooroordeel.

Door Frankema schrijft zoals ze spreekt: helder,

Vaccins zijn er toch om kinderen te beschermen?

enthousiast en met kennis van zaken. Ze rekent af

Het was voor haar het begin van een langdurig

met mythes over veiligheid, effectiviteit en onafhan-

onderzoek om de feiten op een rij te krijgen.

kelijk onderzoek.

13 Omslagontwerp: Manuela da Silva | Pb. 365 pagina’s | Formaat 143 x 215 mm | Prijs € 19,95 ISBN 978 90 477 0605 2 | NUR 870 | Verschijnt in oktober 2013


Aanbieding najaar 2013 nf dos_Opmaak 1 24-07-13 09:36 Pagina 14

Winnaar Socrates Wisselbeker

[…] ‘De “gek” staat dichter bij ons dan wij misschien zouden willen.’ -- Wouter Kusters

[…] ‘Kusters’ filosofische onderzoek naar zijn eigen psychotische ervaring is een meesterlijke tour de force.’ – Medisch Contact

Wouter Kusters (1966) is filosoof, taalwetenschapper en schrijver van de boeken Alleen:

Berichten uit de isoleercel (met Sam Gerrits en Jannemiek Tukker) en Pure waanzin dat bekroond werd met de Van Helsdingenprijs 2004 en de Socrates Wisselbeker 2005. Hij werkt momenteel aan zijn magnum opus, getiteld Filosofie van de waanzin, dat in maart 2014 verschijnt bij Lemniscaat.

Scan de QR -code voor een leesfragment

Foto: Ramona van der Giesen


Aanbieding najaar 2013 nf dos_Opmaak 1 24-07-13 09:36 Pagina 15

[…] ‘De waanzin is geen gebrek aan denken, maar een overdaad aan denken. De waanzinnige staat

Pure waanzin Wouter Kusters

op het punt om een extreem helder inzicht gewaar te worden.’ – Pieter Hilhorst over Alleen in de Volkskrant *****

PROMOTI E

lemniscaat

-

Veelgevraagd spreker

-

Theatervoorstellingen over ‘pure waanzin’

-

Invloedrijk boek in tijden van hersenfetisjisme

WO UTE R K U STE R S

Pure waanzin Een zoektocht naar de psychotische ervaring

De schrijver, filosoof en taalwetenschapper Wouter Kusters heeft tot twee keer toe een periode van

[…]

‘pure waanzin’ doorgemaakt. Vanuit die ervaring

‘In dit boek onderzoek ik wat er achter het etiket van

heeft hij jarenlang filosofisch onderzoek gedaan

de “psychose” schuilgaat. Ik benader de psychose op

naar wat het betekent om ‘gek’ te zijn. Pure waanzin

dezelfde manier als “het normale” en daarbij maak ik

is, met andere woorden, een buitengewoon rijk en

vergelijkingen met het creatieve van de kunstenaar,

doorleefd boek. Het is een steun in de rug voor

het associatieve van de dichter en het relativerende

degenen die dat nodig hebben op weg naar zelf-

van de filosoof. De psychose komt in veel ervaringen

respect en autonomie. En het is ook een eye-

en verschijnselen overeen met wat wij kennen uit het

opener voor familieleden en hulpverleners: ‘Een

“normale” leven. Om met Shakespeare te spreken:

motto als “Doe maar gewoon, want de ander doet

“There is method in this madness.” Ik zou daaraan

al gek genoeg” zou al heel wat misplaatste ernst,

willen toevoegen: “There is madness in this method.”’

gekunsteldheid en malligheid in psychiatrische

– Wouter Kusters

instellingen kunnen verhelpen.’

15 Omslagontwerp: Marc Suvaal | Pb. 200 pagina’s | Formaat 143 x 215 mm | Prijs € 19,95 ISBN 978 90 477 0580 2 | NUR 730 | Verschijnt in september 2013


Aanbieding najaar 2013 nf dos_Opmaak 1 24-07-13 09:36 Pagina 16

Foto: Friso Spoelstra

Nu ook Engelse editie in jubileumjaar 2013: 400 jaar Amsterdamse grachten

[…] ‘Bootjesmensen zijn vrijbuiters. Mooi werk.’ – Merike Woning in Metro****

[…] ‘Spoelstra vangt het avontuurlijke bestaan van de bewoners in prachtige interieurs en exterieurs, die meteen de schoonheid van Amsterdam onderstrepen.’ – Andre Keikes in Leeuwarder Courant

Jowi Schmitz (1972) woont in Amsterdam op een boot en schreef drie romans. Ik heet Olivia en daar

kan ik ook niks aan doen werd bekroond met de Vlag en Wimpel 2012. Over haar boeken schreef de pers: ‘Stilistisch mooi en zorgvuldig’, ‘Warm en troostrijk’ en ‘Ingetogen, intiem, hartverscheurend’. Fotograaf Friso Spoelstra (1968) is lid van agentschap Hollandse Hoogte en werkt bij voorkeur aan langlopende fotografische projecten, zoals zijn serie over het immateriële culturele erfgoed van Europa. Hij publiceert in grote kranten en tijdschriften en kreeg diverse fotoprijzen en stipendia.

Scan de QR -code voor een leesfragment

Foto: Leo Wentink


Aanbieding najaar 2013 nf dos_Opmaak 1 24-07-13 09:36 Pagina 17

‘Living on the water is the best thing there is.’ – Jowi Schmitz

PROMOTI E

-

Ideaal als souvenir voor buitenlandse toeristen

-

Recensies in Holland Herald (KLM ) en A-mag (Amsterdam Magazine)

J O W I S C H M I T Z ( T E K S T ) & F R I S O S P O E L S T R A ( F O TO ’ S )

Boat People of Amsterdam Engelse editie van Nooit nooit nooit meer aan de wal: Bootbewoners van Amsterdam Wie wonen toch op al die boten die je overal in de

trok ze langs vele boten om de bewoners ervan te

grachten van Amsterdam ziet liggen? Wat zijn dat

leren kennen. Het resultaat is een rijk en verrassend

voor mensen? Wat beweegt ze om het avontuurlijke

portret van een tot nu toe nauwelijks in beeld ge-

leven aan boord te verkiezen boven het leven aan

brachte groep stadsbewoners.

de wal? Deze Engelse editie biedt een uniek inkijkje in het bestaan van de meest uiteenlopende mensen. Van de eerste ‘wateryuppen’ tot de oude schippersfamilie die op een dag aanmeerde en nooit meer vertrok. Van het gezin dat jarenlang rondzwierf voor-

[…]

dat het eindelijk een ligplaats kreeg, tot de man die

‘The nice thing about a boat is that it’s a bit like

als student een huis bouwde op een rotte bak en er

camping. A house is more solid, more serious. The

nu nog steeds woont, zonder douche en wc.

movements of a ship make the changeability tangi-

Jowi Schmitz woont zelf op een schip en is

ble. Everything, including people, can do just a little

gefascineerd door de verscheidenheid van al die

bit more of what they really want, on the water.’

bootmensen. Samen met fotograaf Friso Spoelstra

– Ger Visser

17 Vertaling: Jonathan Ellis | Omslagfoto en foto’s binnenwerk: Friso Spoelstra | Omslagontwerp: Marc Suvaal Pb. 276 pagina’s | Formaat 200 x 185 mm | Prijs € 24,95 | ISBN 978 90 477 0583 3 | NUR 653/740 | Reeds verschenen


Aanbieding najaar 2013 nf dos_Opmaak 1 24-07-13 09:36 Pagina 18

Bram van der Vlugt

Sinterklaas bestaat (nog steeds)!

[…] ‘Nog nooit zoveel boeken verkocht bij auteursoptreden.’ – Michel Buitelaar van Blz. Boekhandel Buitelaar Goirle

[…] ‘Een groot succes.’ – Wim Krings van Boekhandel Krings in Sittard

Foto: Geert Snoeijer


Aanbieding najaar 2013 nf dos_Opmaak 1 24-07-13 09:36 Pagina 19

Gratis display bij bestelling van 5 exemplaren

Boek nu een optreden van Bram van der Vlugt Bram van der Vlugt klapt uit de school over Sinterklaas! U kunt nu al een optreden boeken voor het komend najaar. Het honorarium is slechts € 100. Wees er op tijd bij, want deze ‘klazoloog’ heeft een drukke agenda. Van der Vlugt is een ware stand-up comedian die vorig jaar volle zalen trok met zijn verhalen over de mooiste, intiemste, meest hilarische foto’s uit zijn boek. De sfeer was magisch, mensen stonden urenlang in de rij voor het signeren.

Sinterklaas bestaat!

Foto op display: Jumping Amsterdam, 2012 Foto boekomslag: Andreas Terlaak / HH Scan de QR -code voor een leesfragment

19 5 exemplaren met gratis display | Prijs € 99,75 | ISBN 978 90 477 0 610 6 | Verschijnt in oktober Los exemplaar | Prijs € 19,95 | ISBN 978 90 477 0518 5 | NUR 653 / 320 | Reeds verschenen


Aanbieding najaar 2013 nf dos_Opmaak 1 24-07-13 09:36 Pagina 20

Lemniscaat non-fictie najaar 2013 N I E U W E T I T E LS ISBN

978 90 477 ...

Deze aanbiedingscatalogus kan ook

... 0600 7

Bert Keizer, Tumult bij de uitgang Pb.

€ 19,95

online worden geraadpleegd, evenals veel

... 0602 1

Maarten van Buuren, Een ruimte voor de ziel Pb.

€ 19,95

leesfragmenten. Kijk daarvoor op de

... 0603 8

Marshall Rosenberg, Geweldloos communiceren,

... 0606 9

Hans Moolenburgh sr., Hoe houden wij onze

kinderen gezond? Geb.

€ 24,95

... 0605 2

Door Frankema, Vaccin vrij! Pb.

€ 19,95

... 0580 2

Wouter Kusters, Pure waanzin Pb.

€ 19,95

€ 25,00

hoe doe je dat? Geb.

... 0583 3

boekhandelspagina op onze website: www.lemniscaat.nl/lemniscaat/boekhandel.

Jowi Schmitz en Friso Spoelstra, € 24,95

Boat People of Amsterdam Pb.

REEDS VERSCHENEN ISBN

978 90 477 ...

... 0518 5

Bram van der Vlugt, Sinterklaas bestaat! Geb.

€ 19,95

... 0610 6

5 ex. Sinterklaas bestaat! met gratis display

€ 99,75

O K TO B E R F I LO S O F I E M A A N D 12,5 jaar Maand van de Filosofie Alle filosofietitels eenmalig te bestellen met 50% korting

V E R KO O P E N M A R K ETI N G N E D E R L AN D

V E R KO O P E N M AR K ET I N G V LAAN D E R E N

L E M N I S C A A T B .V. | Postbus 4066,

D E E E N H O O R N | Vlasstraat 17, 8710 Wielsbeke

3006 AB Rotterdam n| t (010) 206 29 29

t (056) 60 54 60 / f (056) 61 69 81

f (010) 414 15 60 | verkoop@lemniscaat.nl

www.eenhoorn.be

VERTEGENWOORDIGING

VERTEGENWOORDIGING

Barbara Daniëls | Abeelstraat 54, 4814 HD Breda

Nadine Boone | m (0475) 92 75 69

m (06) 517 463 84 | barbara@lemniscaat.nl

nadine@lemniscaat.nl

Kirsten Wesselius | 2e Keucheniusstraat 5d, 1051 VP Amsterdam | m (06) 506 056 87 |

PERS EN PROMOTIE

kirsten@lemniscaat.nl

Sarah Claeys | t (056) 62 78 25 sarah2@lemniscaat.nl

PERS EN PROMOTIE Leena Jaarsveld | t (010) 206 29 28 leena@lemniscaat.nl Tijn Boon | t (010) 206 29 28 | tijn@lemniscaat.nl

Aanbieding non-fictie najaar 2013  

Aanbiedingsfolder non-fictie najaar 2013 van uitgeverij Lemniscaat

Aanbieding non-fictie najaar 2013  

Aanbiedingsfolder non-fictie najaar 2013 van uitgeverij Lemniscaat

Advertisement