LEISA India - Telugu - June 2021

Page 1

çÜ…_Mæü 2 & l¯Œþ 2021

Magazine on Low External Input Sustainable Agriculture Compilation of Selected translated articles into Telugu

™èþMæü$PÐèþ »êçßýÅ E™éµ§æþM>˯èþ$ Eç³Äñý*W…_ ^óþõÜ çÜ$íܦÆæÿ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ç³{†Mæü ™ðþË$Væü$ÌZMìü A¯èþ$Ðèþ¨…_¯èþ Mö°² ÐéÅÝëË çÜ…Mæü˯èþ…

ÎÝë C…yìþÄæý* ™ðþË$Væü$ {ç³™óþÅMæü {ç³^èþ$Ææÿ×ý


ÎÝë C…yìþÄæý* çÜ…_Mæü 2, l¯Œþ 2021 D çÜ…_MæüÌZ ÐéÅÝëË$ ÎÝë C…yìþÄæý* ç³{†MæüÌZ {ç³^èþ$Ç™èþÐðþ$O¯èþ B…VæüÏ ÐéÅÝëË ¯èþ$…yìþ G…í³Mæü ^óþÄæý$ºyæþzÑ. G.Äæý$ÐŒþ$.C. ¸û…yóþçÙ¯Œþ ¯èþ…. 204, 100 ïœsŒý Ç…VŠü ÆøyŠþ, Ðèþ$*yæþÐèþ õÜtgŒý, Æðÿ…yæþÐèþ õœ‹Ü, º¯èþÔèý…MæüÇ, »ñý…Væüâæý*Ææÿ$ & 560085 ¸ù¯Œþ @ +91 080 26699512 +91 080 26699522 ¸ëÅMŠüÞ @ +91 080 26699410

email : leisaindia@yahoo.co.in

ÎÝë C…yìþÄæý* B…VæüÏ…ÌZ ÎÝë C…yìþÄæý* ç³{†Mæü¯èþ$ G.Äæý$ÐŒþ$.C. ¸û…yóþçÙ¯Œþ ÐéÆæÿ$ CÍÄæý* ÐéÇ çÜçßýM>Ææÿ…™ø {ç³^èþ$Ç…^èþ$^èþ$¯é²Ææÿ$. d‹œ GyìþrÆŠÿ Mðü.Ñ.Äæý$‹Ü. {ç³Ý맊þ Ðóþ$¯óþh…VŠü GyìþrÆŠÿ A¯èþ$Ðé§æþ… A¯èþ$Ðé§æþ çÜÐèþ$¯èþÓÄæý$… Ayìþð[õÜtçÙ¯Œþ

sìý.Äæý$ÐŒþ$. Æ>«§æþ

yìþgñýO¯Œþ ÌôýLsŒý

} ÝëÆÿ$$Æ>ÐŒþ$ {MìüÄôý$sìýÐŒþ yìþgñýO¯èþÆŠÿÞ, òßýO§æþÆ>»ê§Šþ

Ðèþ$${§æþ×ý

º*Ï[ïÜtÐŒþ$ {í³…rÆŠÿÞ, »ñý…Væüâæý*Ææÿ$

MæüÐèþÆŠÿ ¸ùsZ

E™èþ¢Ðèþ$ õܧæþÅ Ñ«§é¯éËMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ çÜÐèþ*^éÆ>°² Gç³µsìýMæü糚yæþ$ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ A…¨çÜ*¢ ÝëÃÆŠÿt ¸ëÆŠÿà ™èþ¯èþ Ðèþ…™èþ$ ÝëÄæý$… ^óþÝù¢…¨ {MìüçÙ~Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ & {M>‹³ C¯Œþ

¸ùsZ {MðüyìþsŒý

Æ>Ðèþ$ ÔóýçÙ$ çÜ*Ææÿ…ç³Nyìþ Ò×ý Ðèþ*Æ>P…yóþ Ææÿ$MìüÃ×ìý h. h.

ÎÝë Ðóþ$VæügñýO¯Œþ C™èþÆæÿ GyìþçÙ¯èþ$Ï

Ìêsìý¯Œþ AÐðþ$ÇMæü¯Œþ, Ððþ‹Üt B{íœMæü¯Œþ, {»ñýhÍÄæý$¯Œþ Ðèþ$ÇÄæý$$ D‹Üt B{íœMæü¯Œþ GyìþçÙ¯Œþ

ÎÝë C…yìþÄæý* Ðóþ$VæügñýO¯Œþ C™èþÆæÿ {´ë…¡Äæý$ GyìþçÙ¯èþ$Ï

íßý…©, JÇÄæý*, ™èþÑ$âŒý, Mæü¯èþ²yæþ, Ðèþ$Æ>w, ç³…gê½

D ç³{†Mæü ¯èþ…§æþÍ A…ÔèýÐèþ$$Ë$ Ý뫧æþÅÐðþ$O¯èþ…™èþ Q_a™èþ™éÓ°² MæüÍW Ðèþ#…yæþ$rMæü$ GyìþrÆæÿ$Ï A°² gê{Væü™èþ¢Ë¯èþ$ ¡çÜ$MøÐèþyæþ… fÇW¯èþ¨. ÐèþÅMìü¢Væü™èþ…V> {Ðéíܯèþ BÇtMæüÌŒýÞMæü$ B Ææÿ^èþÆÿ$$™èþÌôý »ê«§æþÅ™èþ Ðèþíßý…^ðþ§æþÆæÿ$. D ç³{†MæüÌZ° ÐéÅÝë˯èþ$ ¸ùsZM>í³ ¡íÜ Ñ$Væü™é ÐéÇMìü CÐèþÓyé°² GyìþrÆŠÿÞ {´ù™èþÞíßýÝë¢Ææÿ$. Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ ÐéÇ ™øyéµr$™ø G.Äæý$ÐŒþ$.C.G‹œ. ÐéÇ^óþ {ç³^èþ$Ç™èþ… 2

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü & 2 l¯Œþ 2021

ÎÝë LEISA

www.leisaindia.org

ÎÝë A…sôý ™èþMæü$PÐèþ »êçßýÅ E™éµ§æþM>˯èþ$ Eç³Äñý*W…_ ^óþõÜrr$Ðèþ…sìý çÜ$íܦÆæÿ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$…. C¨ ÝëÐèþ*hMæü Ðèþ$ÇÄæý$$ Ýë…Móü†Mæü ç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ ÑçÙÄæý*˯èþ$ gZyìþ…_ ÆðÿO™èþ$Ë$ ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ê°² ç³ÇÆæÿ„ìüçÜ*¢ ™èþÐèþ$ Äñý$$MæüP E™éµ§æþMæü™èþ Ðèþ$ÇÄæý$$ B§éÄæý*°² ò³…^èþ$Mö¯èþ$r Væü$Ç…_ ç³°^óþçÜ$¢…¨. ÎÝë A¯èþ$¯èþ¨ Ý린Mæü Ðèþ¯èþÆæÿ$˯èþ$ Ðèþ$ÇÄæý$$ çÜçßýf {ç³{MìüÄæý$˯èþ$ çÜÇÄæý$Væü$ Ñ«§æþ…V> Eç³Äñý*WçÜ*¢ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O™óþ¯óþ »êçßýÅ E™éµ§æþM>Ë$ (C¯Œþç³#sŒýÞ) Eç³Äñý*W…^èþ$Mö¯èþ$r Væü$Ç…_ ™ðþÍÄæý$gôýçÜ$¢…¨. C¨ ï܈, ç³#Ææÿ$çÙ ÆðÿO™èþ$Ë$ ÐéÇ Ñgêq¯èþ…, ¯ðþOç³#×ýÅ…, ÑË$ÐèþË$, çÜ…çÜP–† Ðèþ$ÇÄæý$$ çÜ…çÜ¦Ë B«§éÆæÿ…V> Ý뫨M>Ææÿ™èþ¯èþ$ Ý뫨…_ ¿æýÑçÙÅ™èþ$¢¯èþ$ °ÇÃ…^èþ$Mö¯èþ$r MöÆæÿMæü$ Eç³Äñý*Væüç³yæþ$™èþ$…¨. A…™óþM>Mæü ¿êVæüÝëÓÐèþ$Š糧æþ®™èþ$Ë §éÓÆ> ÆðÿO™èþ$Ë Ðèþ$ÇÄæý$$ C™èþÆæÿ$Ë Äñý$$MæüP ÝëÐèþ$Æ>®Å˯èþ$ ò³…´÷…¨…_, Ðèþ*Ææÿ$™èþ$¯èþ² AÐèþçÜÆ>Ë$ Ðèþ$ÇÄæý$$ ç³Çíܦ™èþ$ËMæü¯èþ$Væü$×ý…V> ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ðèþ–¨®° Ý뫨…^èþ$r ÎÝë Ë„æüÅ…. Ýë…{糧éÄæý$ Ðèþ$ÇÄæý$$ Ô>ï܈Äæý$ Ñgêq¯èþ 糧æþ®™èþ$˯èþ$ gZyìþ…_ Ñ«§é¯èþ ç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ °Ææÿ~Äæý*˯èþ$ {糿êÑ™èþ… ^óþíÜ ™èþ§æþ$ç³Ç AÀÐèþ–¨®Mìü çÜÇÄñý$O¯èþ »êr¯èþ$ ç³Ææÿ^èþr… ÎÝë Äñý$$MæüP {糫§é¯èþ E§óþªÔèýÅ…. ÎÝë A¯èþ$¯èþ¨ JMæü ¿êÐèþ¯èþ, JMæü Ñ«§é¯èþ… Ðèþ$ÇÄæý$$ JMæü Æ>fMîüÄæý$ çÜ…§óþÔèý…. G.Äæý$ÐŒþ$.C. ¸û…yóþçÙ¯Œþ AMEF

www.amefound.org

G.Äæý$ÐŒþ$.C. ¸û…yóþçÙ¯Œþ §æþMæüP¯Œþ ï³uæÿ¿æý*Ñ$ÌZ° _¯èþ², çܯèþ²M>Ææÿ$ ÆðÿO™èþ$Ë™ø MæüÍíÜ {ç³™éÅÐèþ*²Äæý$ ÝëVæü$ 糧æþ®™èþ$˯èþ$ Ææÿ*´÷…¨…_, Ñgêq¯é°² ò³…´÷…¨…_, Õ„æü×ý¯èþ$ A…¨…_, ÑÑ«§æþ AÀÐèþ–¨® çÜ…çܦ˯èþ$ A¯èþ$çÜ…«§é°…_ A¯èþ$¿æýÐé˯èþ$ ç³…^èþ$Mæü$…r$…¨. «§æþÆæÿÃMæüÆæÿ¢Ë$ ^ðþOÆæÿïŒþ @ } _Ææÿ…iÐŒþ íÜ…VŠü, I.G.G‹Ü çÜ¿æý$ÅË$ @ yé. sìý.G…. ™éÅVæüÆ>f¯Œþ, yé. G. Æ>f¯èþ², yé. íÜÙèþ {õ³ÐŒþ$^èþ…§æþÆŠÿ } AÔZMŠü ^èþrÈj }Ðèþ$† Æóÿ×ý$M> _§æþ…ºÆæÿ… MøÔ>«¨M>Ç @ } G¯Œþ.h. òßýVóüz GWjMæü*ÅsìýÐŒþ yðþOÆæÿMæütÆŠÿ @ } Mðü.Ñ.G‹Ü. {ç³Ý맊þ Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ MISEREOR

www.misereor.org

Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ, AÀÐèþ–¨® çÜçßýM>Æ>°MðüO 1958ÌZ Ýë¦í³…^èþºyìþ¯èþ fÆæÿïŒþ M>£øÍMŠü ¼çÙç³šË çÜ…çܦ. D çÜ…çܦ 50 HâæýåMæü$ ò³OV> B{íœM>, BíÜÄæý* Ðèþ$ÇÄæý$$ Ìêsìý¯Œþ AÐðþ$ÇM> §óþÔ>ËÌZ §éÇ{§æþÅ °Ææÿ*Ã˯èþMæü$ Mæü–íÙ ^óþçÜ*¢ E¯èþ²¨. gê†, Ðèþ$™èþ, Í…Væü ¿ôý§éË™ø °Ñ$™èþ¢… ÌôýMæü$…yé, AÐèþçÜÆæÿ…ÌZ E¯èþ² H Ðèþ$°íÙMðüO¯é Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ çÜ…çܦ ™øyéµr$ ËÀçÜ$¢…¨. õ³§æþ {ç³fË$, {糆Mæü*Ë ç³Çíܦ™èþ$ËÌZ E¯èþ²ÐéÆæÿ$ çÜÓÄæý$…V> ^óþç³sôýt {ç³Äæý$™é²ËMæü$ Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ çÜàÄæý$ç³yæþ$™èþ$…¨. Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ Ý린Mæü çÜ…çܦ˙ø & ^èþÇaMìü çÜ…º…«¨…_¯èþ çÜ…çܦ˙ø, {糿æý$™óþÓ™èþÆæÿ çÜ…çܦ˙ø, ÝëÐèþ*hMæü E§æþÅÐèþ*Ë™ø Ðèþ$ÇÄæý$$ ç³ÇÔZ«§æþ¯é çÜ…çܦ˙ø MæüÍíÜ ç³°^óþçÜ$¢…¨. ˼®§éÆæÿ$Ë™ø MæüÍíÜ D ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å çÜ…çܦË$ Ý린Mæü AÀÐèþ–¨® Ñ«§é¯éË Ææÿ*ç³Mæü˵¯èþMæü$, {´ëgñýMæü$tË AÐèþ$Ë$Mæü$ ™øyæþµyæþ™éÆÿ$$. D Ñ«§æþ…V> Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ çÜ…çܦ, ™èþ¯èþ ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å çÜ…çܦ˙ø MæüÍíÜ °Ææÿ…™èþÆæÿ… Ðèþ*Ææÿ$™èþ$¯èþ² çÜÐéâæýåMæü$ {糆çܵ…¨çÜ$¢…¨.


{í³Äæý$Ððþ$O¯èþ ´ëuæÿMæü$ËMæü$ ÎÝë C…yìþÄæý* l¯Œþ 2021 çÜ…_Mæü¯èþ$ Ò$Mæü$ A…¨çÜ$¢¯èþ² çÜ…§æþÆæÿÂ… Ðèþ*Mæü$ ^éÌê çÜ… ™øçÙ… MæüÍWÝù¢…¨. D çÜ…_MæüÌZ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$§éÆæÿ$ËMæü$ A¯óþMæü {ç³Äñý*f¯éË$ A…¨…^óþ yìþhrÌŒý Ý뫧æþ¯éË A§æþ¯èþç³# ÑË$Ðèþ˯èþ$ çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$aMæü$¯óþ A…Ô>˯èþ$ ™ðþÍÄæý$gôýçÜ$¢¯é²Ðèþ$$. ™èþ$…Mæü*Ææÿ$ {´ë…™èþ ÆðÿO™èþ$ Ýù§æþÆæÿ$Ë$ ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý A¯èþ$Mæü*Ë Ñ«§é¯é˯èþ$ A¯èþ$çÜÇ…_ A¯óþMæü ÆæÿM>ÌñýO¯èþ {ç³Äñý*f¯éË$ A…§æþ$MøVæüË$Væü$™èþ$¯é²Ææÿ$. ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ææÿ…Væü… çÜ$íܦÆæÿ çœÍ™é˯èþ$ A…¨…^óþ ¨ÔèýV> ç³…rËÌZ ÐðþOÑ«§æþÅ… ´ësìý…_ ˼® ´÷…§æþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. ™èþÐèþ$ ™èþÐèþ$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ „óü{™éËÌZ ò³…^óþ ^ðþrÏ ÑçÙÄæý$…ÌZ Mæü*yé ÐðþOÑ«§éÅ°Mìü ^ør$ CÐèþÓyæþ… Mæü*yé ÐéÇMìü Ìê¿æý§éÄæý$Mæü…V> Ðèþ*Ç…¨. D çÜÇMö™èþ¢ Ñ«§é¯é˯èþ$ A¯èþ$çÜÇ…_¯èþ M>Ææÿ×ý…V>, ÐéÇ E™èþµ™èþ$¢ËMæü$ A§æþ¯èþç³# ÑË$ÐèþË$ ^óþMæü*ÆæÿaVæüË$Væü$™èþ$¯é²Ææÿ$. íܦÆæÿÐðþ$O¯èþ B§éÄæý$ Ðèþ*Æ>Y˯èþ$ Væü$Ç¢…^èþyæþ…ÌZ A™èþ$ůèþ²™èþ {ç³™éÅÐèþ*²Äæý$…V> C¨ ÐéÇ ÑÆæÿÔ>ÓçÜ… ´÷…§æþVæüË$Væü$™ø…¨. Ðèþ$$QÅ…V> ÝûÆæÿÔèýMìü¢° Eç³Äñý*W…_ A…sôý ÝùÌêÆŠÿ [yðþOÆÿ$$…VŠü §éÓÆ> ÐéÇ E™èþµ™èþ$¢Ë¯èþ$ {yðþÆÿ$$…VŠü ^óþÄæý$yæþÐóþ$ Ñ«§é¯èþ… ç³…rMø™èþË ™èþÆæÿ$Ðé™èþ Ðèþ$íßýâê ÆðÿO™èþ$ËÌZ Ñç³È™èþÐðþ$O¯èþ {´ù™éÞçßý… CÝù¢…¨. D Ñ«§æþ…V> ÝùÌêÆŠÿ [yðþOÆÿ$$…VŠü 糧æþ¦†ÌZ ^óþ†Mìü Ðèþ_a¯èþ ç³…r E™èþµ™èþ$¢ËÌZ° ™óþÐèþ$¯èþ$ ™öËW…^óþ yîþòßýO{yóþçÙ¯Œþ {ç³{MìüÄæý$ M>Ææÿ×ý…V> ÐéÇ E™èþµ™èþ$¢Ë Ææÿ…Væü$ Ðèþ*Ææÿyæþ… Ìôý§æþ$. ÐésìýÌZ ´ùçÙMæü ÑË$ÐèþË$ çÜÐèþ$–¨®V> °ËÓ E… r$¯é²Æÿ$$. D {ç³{MìüÄæý$ B«§éÆæÿ…V> Ðèþ$íßýâê ÆðÿO™èþ$Ë$ ™èþÐèþ$ ™èþÐèþ$ C…yæþÏÌZ¯óþ E…r* ™èþÐèþ$ Mæü$r$…º B§éÄæý$… ò³…^èþ$Mæü$° BǦMæü…V> Ðèþ–¨® ^óþçÜ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$. D {ç³{MìüÄæý$ A¯èþ$çÜÆæÿ×ýÌZ çÜÐèþ$íÙt Mæü–íÙ ´ë{™èþ Mæü*yé E…yæþyæþ… ÐèþËÏ BÄæý* {´ë…™éËÌZ° ÐéÆæÿ…§æþÇMîü Ìê¿æý§éÄæý$Mæü…V> Ðèþ*Ææÿ$™ø…¨.

_¯èþ² _¯èþ² ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ´÷ÌêË$ Mæü*yé Ìê¿æý§éÄæý$Mæü…V> Ðèþ*Æ>Æÿ$$. A…§æþ$Mæü$ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ Eç³Äñý*VæüMæüÆæÿÐðþ$O¯èþ çÜÐèþ*^éÆ>°² ™øsìý ÆðÿO™èþ$Ë ¯èþ$…_ Mæü*yé ´÷…§óþ…§æþ$Mæü$ Ðèþ*ÆæÿY… HÆæÿµyìþ…¨. yìþhrÌŒý Ý뫧æþ¯éË ÐéyæþMæü… §éÓÆ>¯óþ C¨ Ý뫧æþÅÐèþ$Ðèþ#™ø…¨. IïÜHÆ> Ææÿ*´÷…¨…_¯èþ Äæý*‹³ D ÑçÙÄæý$…ÌZ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$§éÆæÿ$ËMæü$, BÄæý* {´ë…™éËÌZ ç³°^óþõÜ ÑçÜ¢Ææÿ×ꫨM>Ææÿ$ËMæü$ Mæü*yé çÜàÄæý$M>ÇV> °Ë$Ýù¢…¨. D Äæý*‹³ M>Ææÿ×ý… V> ÆðÿO™èþ$ËMæü$ A™èþÅÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ çÜÐèþ*^éÆæÿ… çÜÆðÿO¯èþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ¯óþ A…§æþ$»êr$ÌZ E…r*, JMæüÇ ¯èþ$…_ Ðèþ$ÆöMæüÇMìü ^óþÆóÿ…§æþ$Mæü$ Ý뫧æþ¯èþ…V> Eç³MæüÇÝù¢…¨. D {MæüÐèþ$… ÌZ D Äæý*‹³ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$§éÆæÿ$Ë B§æþÆ>ÀÐèþ*¯éË™ø ´ër$ ÐéÇ ÑÔ>ÓÝë°² ´÷…§æþVæüË$Væü$™ø…¨. A§óþ Ñ«§æþ…V>, "¯é ç³…r' Äæý*‹³ Mö…™èþ Ðèþ$…¨ L™éÞíßýMæü$Ë$ Ææÿ*´÷…¨…_¯èþ§óþ AÆÿ$$¯èþç³µsìýMîü Æðÿ…yæþ$ ™ðþË$Væü$ Æ>Ú‰ëËÌZ¯èþ$ (B…{«§æþ{糧óþÔŒý, ™ðþË… V>×ý) §é§éç³# 1,17,000 Ðèþ$…¨ ÆðÿO™èþ$Ë çÜ¿æýÅ™èþÓ… çÜ…´ë¨…^èþ$MøVæüÍW…¨. {ç³çÜ$¢™é°Mìü D Äæý*‹³ ™ðþË$Væü$, C…XÏçÙ$ ¿êçÙËÌZ Ðèþ*{™èþ™èþÐóþ$ Ë¿æýÅÐèþ$Ðèþ#™ø…¨. õܧæþÅ M>ÆæÿÅMæüÌê´ëËÌZ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ç³ÇMæüÆ>˯èþ$ çÜÆæÿçÜÐðþ$O¯èþ «§æþÆæÿËMóü Mö¯èþ$VøË$ ^óþÄæý$yé°Mìü Ìôý§é A§ðþªMæü$ çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$aMæü$¯óþ ÑçÙÄæý$…ÌZ Mæü*yé D Äæý*‹³ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ™øyæþµyæþ$™ø…¨. A…™óþM>Mæü$…yé ÐéÆæÿ$ ™èþÐèþ$ E™èþµ™èþ$¢Ë¯èþ$ B¯ŒþÌñýO¯Œþ §éÓÆ> Ñ{MæüÆÿ$$…^èþ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ Mæü*yé çÜçßýMæüÇÝù¢…¨. C¨ Ðèþ$«§æþÅÐèþÆæÿ$¢Ë {ç³Ðóþ$Äæý*°² ç³NÇ¢V> ™èþWY…_ÐóþçÜ$¢…¨. D çÜ…_Mæü A°² Ñ«§éË$V> Ò$Mæü$ çÜ…™èþ–í³¢°çÜ$¢…§æþ° BÕçÜ$¢¯é²Ðèþ$$. Ò$ çܵ…§æþ¯èþË MøçÜ… G§æþ$Ææÿ$ ^èþ*çÜ$¢¯é²….

çÜ…´ë§æþMæü$Ë$

yìþhrÌŒý Ðèþ*ÆæÿY… -& A°™é Mæü$Ðèþ*Ç í³. _¯èþ² _¯èþ² ™ørË ò³…ç³Mæü…ÌZ ÐóþÆóÿÓÆæÿ$ {´ë…™éËÌZ° ÆðÿO™èþ$Ë A¯èþ$¿æýÐé˯èþ$ ´ùVæü$^óþíÜ çÜÒ$Mæü–™èþ Ñ«§é¯èþ… A…§æþ$»êr$ÌZMìü ¡çÜ$Mæü$ÐèþõÜ¢ ^éÌê {ç³Äñý*f¯èþ… E…r$…¨. _¯èþ² ™ørË ò³…ç³Mæü… Ðèþ$Ç…™èþ çÜÐèþ$Ææÿ¦Ðèþ…™èþ…V> °ÆæÿÓíßý…^óþ…§æþ$Mæü$ Eç³MæüÇçÜ$¢…¨.

4

õÜ…{©Äæý$ Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë õܧæþÅ… & H. B¯èþ…§æþMæü$Ðèþ*ÆŠÿ ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý A¯èþ$Mæü*Ë {ç³™éÅÐèþ*²Äæý$ Ðèþ*Æ>Y˯èþ$ A¯èþ$çÜÇ…^èþyæþ… §éÓÆ> ™èþ$…Mæü*Ææÿ$ {´ë…™èþ…ÌZ° Mæü*ÆæÿV>Äæý$˯èþ$ ç³…yìþ…^óþ ÆðÿO™èþ$Ë$ A¯óþMæü ÆæÿM>Ë {ç³Äñý*f¯éË$ ´÷…§æþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë ÝëVæü$ÌZ ÐéÆæÿ$ íܦÆæÿ™éÓ°² Ý뫨… ^éÆæÿ$. A…§æþ$Mæü$ ÐéÆæÿ$ A¯èþ$çÜÇ…_¯èþ {糫§é¯èþÐðþ$O¯èþ Ñ«§é¯èþ…ÌZ...

8

ÝûÆæÿÔèýMìü¢ B«§éÇ™èþ {yæþÆÿ$$…VŠü §éÓÆ> A§æþ¯èþç³# ÑË$Ðèþ Ý뫧æþ¯èþ & Æ>MóüÔŒý Móü. ÐéÇÄæý$ÆŠÿ Ðèþ$íßýâêÆðÿO™èþ$Ë çÜÑ$íÙt ÝëÐèþ$Æ>¦Å°² Væü$Ç¢…^óþ…§æþ$Mæü$ ^óþ†Mìü A…¨Ðèþ_a¯èþ ç³…r ´÷Ìê°Mìü ÝûÆæÿÔèýMìü¢ ÝëÄæý$…™ø {yæþÆÿ$$…VŠü ^óþõÜ {ç³{MìüÄæý$¯èþ$ gZyìþçÜ$¢¯é²Æ> Ìôý§é A¯óþ A…Ôèý… MîüËMæüÐèþ$Ðèþ#™èþ$¯èþ²¨. CÌê ÝûÆæÿ ÔèýMìü¢ ÝëÄæý$…™ø ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ E™èþµ™èþ$¢ËMæü$ A§æþ¯èþç³# ÑË$Ðèþ˯èþ$ çÜÐèþ$Ðèþ$Mæü*Ææÿ$aMøÐèþyæþ… Ý뫧æþÅÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨.

11

A«¨Mæü ¨Væü$ºyìþ Ý뫧æþ¯èþMæü$ ÆðÿO™èþ¯èþ²Mæü$ ^óþÄæý$*™èþ D Äæý*‹³ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ç³…rË °ÆæÿÓçßý×ýÌZ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ™øyæþµyóþ…§æþ$Mæü$ V>¯èþ$ {ç³™óþÅMæü…V> Ææÿ*´÷…¨…_¯èþ Äæý*‹³ õ³Æóÿ ""¯é ç³…r''. B…{yéÆÿ$$yŠþ ¸ù¯ŒþËMæü$ A…§æþ$»êr$ÌZ E…yóþ D Äæý*‹³ Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$Ë çÜ…QÅ & {ç³™óþÅMæü…V> Ðèþ$¯èþ Æðÿ…yæþ$ ™ðþË$Væü$ Æ>Ú‰ëËÌZ & C糚yæþ$ 1,17,000 §ésìý…¨.

15

õܧæþÅ Ææÿ…Væü…ÌZ yìþhrÌŒý Ýë…Móü†Mæü™èþMæü$ {ç³Ðèþ$$Q Ý릯èþ… -& Mæü–çÙ~Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ææÿ…Væü…ÌZ°Mìü yìþhrÌŒý Ýë…Móü†Mæü™èþ¯èþ$ {ç³ÐóþÔèýò³sêt˯óþ BÌZ^èþ¯èþ MóüÐèþË… ¿æýÑçÙÅ™èþ$¢Mæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ A…Ôèý… Ðèþ*{™èþÐóþ$ A¯èþ$MøÆ>§æþ$. {ç³çÜ$¢™èþ AÐèþçÜÆ>ËMæü$ Mæü*yé §é° BÐèþÔèýÅMæü™èþ E…¨. yìþhrÌŒý Ýë…Móü†Mæü™èþ A°² §óþÔ>ËÌZ¯èþ* Mæü*yé ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ææÿ…Væü… ç³#ÆøÀÐèþ–¨®Mìü G…™èþV>¯ø ™øyæþµyæþ$™èþ$…¨.

18

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü & 2 l¯Œþ 2021

3


yìþhrÌŒý Ðèþ*ÆæÿY…

Möº¾Ç ™ørË ò³…ç³Mæü…ÌZ B^èþÆæÿ×îýÄæý$Ððþ$O¯èþ BÑçÙPÆæÿ×ý A°™é Mæü$Ðèþ*Ç í³. _¯èþ² _¯èþ² ™ørË ò³…ç³Mæü…ÌZ ÐóþÆóÿÓÆæÿ$ {´ë…™éËÌZ° ÆðÿO™èþ$Ë A¯èþ$¿æýÐé˯èþ$ ´ùVæü$^óþíÜ çÜÒ$Mæü–™èþ Ñ«§é¯èþ… A…§æþ$»êr$ÌZMìü ¡çÜ$Mæü$ÐèþõÜ¢ ^éÌê {ç³Äñý*f¯èþ… E…r$…¨. _¯èþ² ™ørË ò³…ç³Mæü… Ðèþ$Ç…™èþ çÜÐèþ$Ææÿ¦Ðèþ… ™èþ…V> °ÆæÿÓíßý…^óþ…§æþ$Mæü$ Eç³MæüÇçÜ$¢…¨. Ðèþ$$QÅ…V> CÌê…sìý A¯èþ$¿æýÐéË ÝëÆ>°² Ðèþ$ÇMö°² C™èþÆæÿ Ðèþ*Æ>YË §éÓÆ> ÆðÿO™èþ$ËMæü$ A…¨…^èþyæþ… AÐèþçÜÆæÿ…. D »ê«§æþÅ™èþ¯èþ$ IM>ÆŠÿ ïÜÓMæüÇ…_…¨. yìþhrÌŒý Ðèþ*«§æþÅÐèþ*Ë ÝëÄæý$…™ø D Ñ«§é¯èþ… ÆðÿO™èþ$ËMæü$ A…¨…^óþ…§æþ$Mæü$ IM>ÆŠÿ Mæü–íÙ^óþÝù¢…¨.

çÜ$

Ðèþ*Ææÿ$V> Møsìý Mæü$r$…»êË$ ™èþÐèþ$ iÐèþ¯ø´ë«¨ Ðèþ*ÆæÿY…V>, ´ùçÙMæü ÑË$ÐèþË$¯èþ² BàÆæÿ… MøçÜ… Möº¾Ç ™ørË ò³…ç³Mæü…, Möº¾Ç E™èþµ™èþ$¢Ë B«§éÇ™èþ õܧæþÅ…ò³O B«§éÆæÿç³yìþ iÑ™é˯èþ$ ÝëWçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ^éÌê Ðèþ$…¨ ÆðÿO™èþ$Ë$ ™èþÐèþ$Mæü$¯èþ² Mö¨ª´ësìý MæüÐèþ$™éËÌZ¯óþ Möº¾Ç ^ðþr$Ï ò³…^èþ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$. Òsìý ò³…ç³Mæü…ÌZ ^éÌê ÐèþÆæÿMæü$ Mæü$r$…º çÜ¿æý$ÅË {ÔèýÐèþ$§é¯èþÐóþ$ GMæü$PÐèþV> E…r$…¨. ÝëVæü$ QÆæÿ$a˯èþ$ ™èþWY…^èþ$Mæü$¯óþ… §æþ$Mæü$ A…§æþ$»êr$ÌZ E¯èþ² Mö¨ª Ðèþ*{™èþç³# Ðèþ¯èþÆæÿ$˯óþ Ðèþ$äÏ Ñ°Äñý*W…^èþ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ A¯èþ$Mæü*ËÐðþ$O¯èþ Ñ«§é¯é˯óþ ÐéÆæÿ$ A¯èþ$çÜÇçÜ$¢¯é²Ææÿ$.

4

^éÌê Mæü$r$…»êË$ ™èþÐèþ$Mæü$¯èþ² Mö¨ªçܦ˅ÌZ¯óþ CË$Ï Mæü*yé HÆ>µr$^óþçÜ$Mæü$° °ÐèþíÜçÜ*¢ Möº¾Ç ^ðþrÏ ò³…ç³Mæü… ^óþç³yæþ$™èþ$… sêÆÿ$$. Ý뫧éÆæÿ×ý…V> CÌê…sìý Möº¾Ç ™ørË ò³…ç³Mæü…ÌZ ÐéÇMìü ™èþÆæÿ™èþÆ>Ë ¯èþ$…_ ËÀ…_¯èþ çÜ…{糧éÄæý$Mæü Ñ«§é¯éË$, Ý린Mæü AËÐér$Ï ïÜÓÄæý$ A¯èþ$¿æýÐéË §éÓÆ> ¯óþÇa¯èþ ´ëu>Ìôý ™øyæþµyæþ$™èþ$…sêÆÿ$$. AÆÿ$$™óþ Mö°² ^ørÏ Ý린Mæü…V> Ææÿ*ç³#¨§æþ$ªMæü$¯óþ Mö™èþ¢ Mö™èþ¢ 糧æþ¦™èþ$˯èþ$ ´ësìý…^óþ…§æþ$Mæü$ BçÜMìü¢ Mæü°í³çÜ$¢…¨. ÐéÇMìü D ÑçÙÄæý$…ÌZ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ çÜÐèþ*^éÆæÿ…, çÜËà çÜ*^èþ¯èþË$ A…§óþ Ðèþ*Æ>YË$ A¯óþMæü Ñ«§éË$V> E¯é²Æÿ$$. AÐèþ±² ÐéÇMìü JMæü^ør A…§æþyæþ… Ìôý§æþ$. {ç³çÜ$¢™èþ… A…§æþ$»êr$ÌZ E¯èþ² ÑçÜ¢Ææÿ×ý ÐèþÅÐèþçܦË$ ÐéÇMìü ^óþÆæÿyæþ… Ìôý§æþ$. Ýë…Móü†Mæü ç³Çgêq¯é°² Ææÿ*´÷…¨…^èþyæþ… AÌê íܧæþ®… ^óþíܯèþ Ýë…Móü†Mæü Ñ«§é¯é°² ^ðþrÏ ò³…ç³Mæü…ÌZ ´ësìý…^óþÌê {´ù™èþÞíßý…^èþyæþ… A…™èþ Ýë§éïܧé ÑçÙÄæý$… M>§æþ$. Gç³µsìýMæü糚yæþ$ ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü & 2 l¯Œþ 2021

ÆðÿO™èþ$Ë ¯èþ$…_ Ðéyæþ$Mæü…ÌZ G§æþ$ÆæÿÐèþ#™èþ$¯èþ² çÜÐèþ$çÜÅ˯èþ$ Væü$Ç…_ çÜÐèþ*^éÆæÿ… õÜMæüÇ…^éÍ. õÜMæüÇ…_¯èþ ÑÐèþÆ>Ë B«§éÆæÿ…V> AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Ðèþ*Ææÿ$µË$ ^óþçÜ*¢ E…yéÍ. AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ çÜ… §æþÆ>ÂËÌZ Ýë…Móü†Mæü ç³Çgêq¯é°² Ððþ$Ææÿ$Væü$ç³Ææÿ^éÍ. Ðésìý° çÜÒ$Mæü–™èþ… ^óþíÜ, ÆðÿO™èþ$Ë ¯ðþOç³#×ýÅ… ò³…^óþ¨V> ÐéÇMìü ^óþÆ>aÍ. D Mæü–íÙÌZ yìþhrÌŒý Ýë…Móü†Mæü™èþ JMæü Ðèþ*ÆæÿY…V> Mæü°í³Ýù¢…¨. ©° ÝëÄæý$…™ø ç³ÆæÿçܵÆæÿ… Ðèþ*sêÏyæþ$Mæü$¯óþ AÐèþM>Ôèý… Mæü*yé E… r$…¨. CÌê yìþhrÌŒý Ðóþ¨Mæü ÝëÄæý$…™ø ÆðÿO™èþ$Ë™ø fÆæÿ$Væü$™èþ$¯èþ² çÜ…¿êçÙ×ýË gZÆæÿ$ (sñýÍyðþ°Þsîý) ™èþÑ$âæý¯éyæþ$ (115.62 Ô>™èþ…), MóüÆæÿâæý (124.17 Ô>™èþ…), MæüÆ>²rMæü (109.57 Ô>™èþ…), B…{«§æþ{糧óþÔŒý (97.21 Ô>™èþ…) Æ>Ú‰ëËÌZ GMæü$PÐèþV> E…¨. ©°° VæüÐèþ$°õÜ¢ Ððþ$$»ñýOÌŒý ¸ù¯Œþ B«§éÇ™èþ çÜÐèþ*^éÆæÿ ÐéÅí³¢Mìü E¯èþ² AÐèþM>Ô>Ë$ Væü$Ç¢…^èþÐèþ^èþ$a.

™óþÍMðüO¯èþ D&Mæü˵ Äæý*‹³ Ææÿ*ç³Mæü˵¯èþ yìþhrÌŒý ¯èþÐèþ$*¯éÌZ çÜÐèþ*^éÆæÿ ÐéÅí³¢ Ñ«§é¯èþ…ÌZ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ çÜËà çÜ*^èþ¯èþ˯èþ$ ^éÌê ™èþMæü$PÐèþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ çÜÆðÿO¯èþ çÜÐèþ$Äæý*°Mìü A…¨…^èþÐèþ^èþ$a. Ðèþ$$QÅ…V> _¯èþ² ÌôýMæü çܯèþ²M>Ææÿ$ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ CÌê Ððþ$$»ñýOÌŒý B«§éÇ™èþ çÜ*^èþ¯èþË ^óþÆæÿÐóþ™èþ ^éÌê {ç³Äñý*f¯èþMæüÆæÿ…V> E…r$…¨. çÜÆðÿO¯èþ çÜÐèþ*^éÆ>°² çÜÆðÿO¯èþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ A…¨…^èþÐèþ^èþ$a. IM>ÆŠÿ, ïÜï³ïÜBÆŠÿI çÜ…Äæý$$Mæü¢…V> C…§æþ$MøçÜ… D&Mæü˵ Äæý*‹³¯èþ$ ™èþÄæý*Ææÿ$^óþÔ>Æÿ$$. C¨ ç³NÇ¢V> ÆðÿO™èþ$ËMæü$ A¯èþ$Mæü*Ë…V> E…yæþyæþÐóþ$ M>Mæü$…yé ™óþÍMæüV> A¯èþ$çÜÇ…^óþÌê E…¨. D Äæý*‹³ §éÓÆ> Möº¾Ç ^ðþr$Ï, MøMø ^ðþr$Ï, ÐèþMæüP ^ðþr$Ï (AÆðÿM> ¯èþsŒý) ò³…ç³Mæü…ÌZ çÜËàË$ ËÀÝë¢Æÿ$$. °gê°Mìü D ÆæÿMæü…V> ÆðÿO™èþ$ËMæü$ Eç³Äñý*VæüMæüÆæÿÐðþ$O¯èþ ȆÌZ Äæý*‹³¯èþ$ ™èþÄæý*Ææÿ$^óþÄæý$yæþ… A¯óþ¨ ©ÆæÿƒM>ÍMæü {ç³Äæý$™èþ²… ÐèþËÏ Ðèþ*{™èþÐóþ$ Ý뫧æþÅÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨. Ðèþ$$…§æþ$V> CÌê…sìý Äæý*‹³ ™èþÄæý*È AÐèþçÜÆæÿ… Væü$Ç…_, ÐésìýMìü ÆðÿO™èþ$Ë$ ¯èþ$…_ Ðèþ^óþa çܵ…§æþ¯èþ Væü$Ç…_ ™ðþË$çÜ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ Ðèþ$*yæþ$ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë´ër$ A«§æþÅÄæý$¯èþ… ^óþÄæý$yæþ… fÇW…¨. AËç³Nµ hÌêÏÌZ° 750 Ðèþ$…¨ Möº¾Ç ÆðÿO™èþ$Ë™ø fÇí³¯èþ ^èþÆæÿa˯èþ$ Ô>…í³ÌŒýÞV> A«§æþÅÄæý$¯èþ… ^óþÔ>Ææÿ$. ÐéÇÌZ 92 Ô>™èþ… Ðèþ$…¨ §æþVæüYÆæÿ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Ððþ$$»ñýOÌŒý ¸ù¯ŒþË$ E¯é²Äæý$° Væü$Ç¢…^éÆæÿ$. ÐéÇÌZ ^éÌêÐèþ$…¨ B…{yéÆÿ$$yŠþ ¸ù¯Œþ˯èþ$ Eç³Äñý*WçÜ$¢¯é²Ææÿ$. AÆÿ$$™óþ ÐéâæýÏÌZ GÐèþÓÆæÿ* Mæü*yé çÜÐèþ*^éÆæÿ… ™ðþË$çÜ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ ™èþÐèþ$ ¸ù¯Œþ Eç³Äñý*W…^èþyæþ…


Ìôý§æþ$. AÌê…sìý AÐèþM>Ôèý… E…§æþ° Mæü*yé ^éÌê Ðèþ$…¨Mìü ™ðþÍÄæý$§æþ$. Ððþ$$™é¢°Mìü 2016ÌZ Ððþ$$§æþsìý §æþÔèý ÐðþÆæÿÛ¯Œþ ÐðþË$Væü$ÌZMìü Ðèþ_a…¨. C…§æþ$ÌZ GMæü$PÐèþ ¿êVæü… C…XÏçÙ$ÌZ¯óþ çÜ*^èþ¯èþË$ E¯é²Æÿ$$. MóüÐèþË… 30 Ô>™èþ… Ðèþ$ËÄæý*âæý… 糧éË$ Ìôý§é çÜ*^èþ¯èþË$ A…§æþ$ÌZ ^óþÆæÿaVæüÍV>Ææÿ$. B ™èþÆæÿ$Ðé™èþ sñý͸ù¯Œþ §éÓÆ> fÇí³¯èþ çÜÆóÿÓÌZ ^éÌê Ðèþ$…¨ Cr$Ðèþ…sìý çÜÐèþ*^éÆæÿ… ™èþÐèþ$Mæü$ ™óþÍMæüV> AÆæÿ®Ðèþ$Äôý$Å Ñ«§æþ…V> Ðèþ$ËÄæý*âæý…ÌZ E…sôý »êVæü$…r$…§æþ° AÀ{´ëÄæý$ç³yézÆæÿ$. Mö…™èþÐèþ$…¨ Ô>ç܈Ðóþ™èþ¢Ë$, °ç³#×ý$Ë$, ÑçÜ¢Ææÿ×ý A«¨M>Ææÿ$Ë$ MæüÍíÜMæür$tV> Mæü–íÙ^óþíÜ, çÜÐèþ*^éÆ>°² ÑÔóýÏíÙ… ^èþyæþ…, çÜÐèþ$¯èþÓÄæý$… ^óþÄæý$yæþ…, °Ææÿ$ªçÙt…V> çÜ*^èþ¯èþË$ A…§óþÌê A¯óþMæü ¿êçÙËÌZ çÜÇ^óþÄæý$yæþ… §éÓÆ> ÆðÿO™èþ$ËMæü$ A¯èþ$Mæü*Ë…V> E…yóþ çÜËà çÜ*^èþ¯èþË™ø Äæý*‹³¯èþ$ íܧæþ®… ^óþÔ>Ææÿ$. Möº¾Ç^ðþr$Ï ò³…ç³Mæü… ^óþç³sìýt¯èþ ÆðÿO™èþ$ËÌZ ^éÌê Ðèþ$…¨ _¯èþ² MæüÐèþ$™éË$¯èþ²ÐéÆóÿ. Ðèþ$$QÅ…V> C…yæþÏ BÐèþÆæÿ×ýÌZ¯óþ ^ðþrÏ ò³… ç³Mæü… ^óþç³sôýt ÆðÿO™èþ$Ë$ ç³ÇÑ$™èþÐðþ$O¯èþ AÐèþV>çßý¯èþ E¯èþ²ÐéÆæÿ$. ÐéÆæÿ$ A…™èþÆæÿç³…rË ÝëVæü$ Væü$Ç…_, Ñ${ÔèýÐèþ$ ç³…rË ÝëVæü$ Væü$Ç…_ ç³Ôèý$´ùçÙ×ý Væü$Ç…_, ^óþç³Ë ò³…ç³Mæü… Væü$Ç…_ _¯èþ²´ësìý Mú…rÆŠÿË §æþVæüYÆæÿ E¯èþ² ÐéÇ çÜËà çÜ*^èþ¯èþË$ ´ësìýçÜ*¢ E…sêÆæÿ$. ™èþÐèþ$ ™èþÐèþ$ Mæü$r$…»êË BǦMæü AÐèþçÜÆ>Ë$, ´ùçÙM>àÆæÿ AÐèþçÜÆ>Ë MøçÜÐóþ$ ÐéÆæÿ$ ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ýç³Ææÿ…V> A¯èþ$Mæü*ËÐðþ$O¯èþ Ñ«§é¯éË$ A¯èþ$çÜÇçÜ$¢…sêÆæÿ$. ç³…rË çÜÐèþ*^éÆæÿ… õ³Ææÿ$™ø 70 ÆæÿM>Ë ç³…rË™ø Ñ${ÔèýÐèþ$ ÝëVæü$Mæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ WÆ>Mîü, A«§éÆæÿ…V> ÐéÆæÿ$ ÝëVæü$糯èþ$Ë$ ^óþç³yæþ™éÆæÿ$. ™èþÆæÿ$Ðé† M>Ë…ÌZ D ç³…rË çÜÐèþ*^éÆæÿ…ÌZ Möº¾Ç ^ðþrÏ ò³…ç³Mæü… ÑçÙÄæý*Ë$ Mæü*yé ^óþÆæÿayæþ… fÇW…¨. IM>ÆŠÿ & ïÜï³íÜBÆŠÿI çÜ…Äæý$$Mæü¢…V> °ÆæÿÓíßý…_¯èþ A«§æþÅÄæý$¯èþ… {ç³M>Ææÿ… ÆðÿO™èþ$Ë$ GMæü$PÐèþV> ™èþÐèþ$ ç³ÇçÜÆ>ËÌZ° C™èþÆæÿ ÆðÿO™èþ$Ë A¯èþ$¿æýÐé˯èþ$ ™ðþË$çÜ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ GMæü$PÐèþ BçÜMìü¢ ^èþ*í³çÜ$¢¯é²Ææÿ$. Ææÿ…Væü$Ë »ŸÐèþ$ÃË™ø Mö¨ª´ësìý ÑÐèþÆæÿ×ý˯èþ$ ™èþÐèþ$ Ý린Mæü ¿êçÙÌZ ™ðþË$çÜ$Mæü$…r*, A¯èþ$çÜÇ… ^óþ…§æþ$Móü ÐéÆæÿ$ GMæü$PÐèþ çÜ$Ðèþ$$Q…V> E¯é²Ææÿ$. çÜÐèþ*^éÆæÿ… õÜMæüÇ…^èþyæþ…, AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Ðèþ*Ææÿ$µ^óþÆæÿ$µË$ ^óþÄæý$yæþ…, çÜǨ§æþªyæþ… A¯èþ²Ñ °Ææÿ…™èþÆæÿ… Mö¯èþÝëW…^èþÐèþËíܯèþ {ç³{MìüÄæý$Ë$. Ýë…Móü†Mæü A…Ô>˯èþ$ B§æþÆæÿ×îýÄæý$…V> E…yóþÌê ^èþ*çÜ$MøÐéÍ. ÑÔèýÓçܱÄæý$Ððþ$O¯èþ çÜ*^èþ¯èþÌôý AÆÿ$$ E…yéÍ. C§æþ…™é G糚yæþ* Mö¯èþÝëWçÜ*¢¯óþ E…yéÍ. D&Mæü˵ Äæý*‹³¯èþ$ B¯ŒþÌñýO¯Œþ Ææÿ*ç³…ÌZ Ðèþ*{™èþÐóþ$ ËÀçÜ$¢¯èþ²¨. AÆÿ$$™óþ ç³NÇ¢V> C…rÆŠÿ¯ðþsŒýò³O B«§éÆæÿç³yæþÐèþËíܯèþ AÐèþçÜÆæÿ… ÌôýMæü$…yé {V>Ðèþ$ {´ë…™éËÌZ Eç³Äñý*W…^óþ…§æþ$Mæü$ ÒË$V> ©°° Ææÿ*´÷…¨…^éÆæÿ$. ©°° Eç³Äñý*W…^óþ…§æþ$Mæü$ AÄôý$Å QÆæÿ$a¯èþ$ Mæü*yé Ý뫧æþÅÐðþ$O¯èþ…™èþ ™èþMæü$PÐèþV> E…yóþÌê ^èþ*Ô>Ææÿ$. A…§æþ$MøçÜ… ©°° B‹œ ÌñýO¯Œþ Ððþ*yŠþÌZ Mæü*yé A…§æþ$»êr$ÌZ E…^éÆæÿ$. C¨ »êV> {ç³^éÆæÿ…ÌZMìü Ðèþ_a…¨. GMæü$PÐèþ Ðèþ$…¨

Eç³Äñý*W…^èþ$MøVæüË$Væü$™èþ$¯é²Ææÿ$. D Äæý*‹³¯èþ$ Væü*Væü$ÌŒý õ³Ï ÝùtÆŠÿ §éÓÆ> (https://goo.gl/b3GTk0) E_™èþ…V>¯óþ yú¯ŒþÌZyŠþ ^óþçÜ$MøÐèþ^èþ$a.

D&Mæü˵ {ç³™óþÅMæü™èþË$ D&Mæü˵ Äæý*‹³Mæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ {ç³™óþÅMæü™èþË$ CMæüPyæþ VæüÐèþ$°…^èþÐèþ^èþ$a.

G) Möº¾Ç, ÐèþMæüP, MøMø ÝëVæü$ò³O Ýë…Móü†Mæü A…Ô>Ë$ & Ðèþ˜ãMæü çÜÐèþ*^éÆæÿ… Ýë…Móü†Mæüç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ A…Ô>˯èþ$ °ç³#×ý$ÌñýO¯èþ Ô>ç܈Ðóþ™èþ¢Ë º–…§æþ… Ææÿ*´÷…¨çÜ$¢…¨. Ðésìý° Ý뫧æþÅÐðþ$O¯èþ…™èþ ÐèþÆæÿMæü$ A…§æþÇMîü AÆæÿ®Ðèþ$Äôý$År…™èþ çÜÆæÿâæý…V> Ý린Mæü ¿êçÙÌZ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ »ŸÐèþ$ÃË ÝëÄæý$…™ø íܧæþ®… ^óþÝë¢Ææÿ$. Möº¾Ç, ÐèþMæüP, MøMø ÝëVæü$ ^óþÄæý$yé°Mìü A¯èþ$ÐðþO¯èþ ÑÑ«§æþ ÆæÿM>Ë Væü$Ç…_, E™èþµ†¢Mìü çÜ…º…«¨…_¯èþ Ýë…Móü†Mæü A…Ô>Ë$, çÜçÜÅ Ææÿ„æü×ý 糧æþ¦™èþ$Ë$, ÝëVæü$ Ñ«§é¯éË$, ç³…rMø™èþ Væü$Ç…_¯èþ çÜ*^èþ¯èþË$, B ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ¡çÜ$MøÐèþËíܯèþ gê{Væü™èþ¢Ë$ E…sêÆÿ$$. Ðésìý™ø´ër$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Äæý$…{™èþ ç³ÇMæüÆ>Ë$, {´ëòÜíÜ…VŠü çÜÐèþ*^éÆæÿ… Mæü*yé E…r$…¨. D ÑÐèþÆ>˱² Mæü*yé íßý…©, C…XÏçÙ$, Ðèþ$âæýÄæý*Ë…, Mæü¯èþ²yæþ, »ñý…V>ä ¿êçÙËÌZ ˼Ýë¢Æÿ$$. ÑÀ¯èþ² A…Ô>Ëò³O ç³r$t E¯èþ² Ðèþ$Æø º–…§æþ… D çÜÐèþ*^éÆæÿ… ÌZ GÌê…sìý ÌZr$´ër$Ï ÌôýMæü$…yé Gç³µsìýMæü糚yæþ$ ç³ÇÖÍçÜ*¢ E…r$…¨. AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ糚yæþÌêÏ, Ðèþ$$QÅ…V> Ðésìý° Eç³Äñý*WçÜ$¢¯èþ² ÆðÿO™èþ$Ë ¯èþ$…_ ËÀ…^óþ ïœyŠþ »êÅMŠü B«§éÆæÿ…V> Ðésìý° Ððþ$Ææÿ$Væü$ç³Ç^óþ {ç³{MìüÄæý$ °Ææÿ…™èþÆæÿ… ÝëVæü$™èþ* E…r$…¨.

¼) Möº¾Ç ÝëVæü$ ÑçÙÄæý$…ÌZ ÐéyæþÐèþËíܯèþ C¯Œþç³#sŒý MöË™èþË M>ÅÍMæü$ÅÌôýrÆŠÿ (çÜÐèþ*^éÆæÿ…) Möº¾Ç^ðþrÏ ò³…ç³Mæü… MøçÜ… Mö°² ¨¯èþ$çÜ$Ë$ (C¯Œþç³#r$Ï) Eç³Äñý*W…^èþMæü™èþç³µ§æþ$. A¨ ÐéÇ ´÷Ë… ÑïÜ¢Ææÿ~™èþ, A…§æþ$ÌZ ò³…^èþ$™èþ$¯èþ² Ððþ$$MæüPË ÐèþÄæý$çÜ$ Ðèþ…sìýÑ {糫§é¯èþÐðþ$O¯èþÑ. D M>ÅÍMæü$ÅÌôýrÆŠÿ çÜàÄæý$…™ø H Ððþ*™é§æþ$ÌZ ÐésìýMìü Ðéyæþ$MøÐèþ^èþ$a¯ø çÜ*^èþ¯èþË$ A…§æþ$™éÆÿ$$. A…§æþ$Mæü$ ÆðÿO™èþ$ ™é¯èþ$ ò³…^èþ$™èþ$¯èþ² ^ðþrÏ çÜ…QÅ, Ðésìý ÐèþÄæý$çÜ$ ¯èþÐðþ*§æþ$ ^óþõÜ¢ ^éË$ JMæüP MìüÏMŠü™ø AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ çÜÐèþ*^éÆæÿ… ËÀçÜ$¢…¨. (E§éçßýÆæÿ×ýMæü$ õÜ…{©Äæý$ GÆæÿ$Ðèþ#Ë$, yéÌŒýÐðþ$OsŒý / ÌñýOÐŒþ$, ÆæÿÝëÄæý$°Mæü GÆæÿ$Ðèþ#Ë$, Mú½ W…f˯èþ$ Mæü$§æþ$âæýÏ ç³sìýçÙt™èþMæü$ ÐéyéÍÞ E…r$…¨. Ðésìý Ððþ*™é§æþ$Ë$ D M>ÅÍMæü$ÅÌôýrÆŠÿ çÜ*_çÜ$¢…¨. CÌê JMøP ^ðþr$t Ððþ*™é§æþ$™ø´ër$ Ððþ$$™èþ¢… ´÷Ë…ÌZ E¯èþ² A°² ^ðþrÏMæü$ Eç³Äñý*W…^èþÐèþËíܯèþ Ððþ*™é§æþ$˯èþ$ Mæü*yé VæüÐèþ$°…^èþÐèþ^èþ$a. GÆæÿ$Ðèþ#Ë ÐéyæþMæü… çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ VæüÐèþ$°…^èþÐèþËíܯèþ A…Ô>˯èþ$ Mæü*yé ™ðþÍÄæý$^óþçÜ$¢…¨. ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü & 2 l¯Œþ 2021

5


}Ðèþ$† EÚë Vø´ëËMæü–çÙ~¯Œþ Mösìýt¯èþr$t °ÐéíÜ (M>Äæý$…Mæü$Ë…) ™èþ¯èþ A¯èþ$¿æýÐé˯èþ$ D Ñ«§æþ…V> ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ""D M>ÅÍMæü$ÅÌôýrÆŠÿ ^éÌê Eç³Äñý*VæüMæüÆæÿÐðþ$O¯èþ¨. Ðéyæþyæþ… Mæü*yé ^éÌê ™óþÍMæü. ^éÌê çܧæþ$´ëÄæý$…V> Mæü°í³…_…¨. Möº¾Ç ÝëVæü$ ^óþõÜ ÆðÿO™èþ$Ë…§æþÇMîü C¯Œþ ç³#sŒý ÐéyæþMæü…ÌZ Mæü_e™èþÐðþ$O¯èþ A…^èþ¯é˯èþ$ ©° ÝëÄæý$…™ø ™ðþË$çÜ$MøÐèþ^èþ$a.''

íÜ) ç³…r çÜÐèþ*^éÆæÿ… Möº¾Ç ^ðþrÏ ò³…ç³M>°² C…yæþÏ Ððþ¯èþ$Mæü E…yóþ Mö¨ª´ësìý BÐèþÆæÿ×ýÌZϯóþ C™èþÆæÿ ç³…rË™ø çÜÐèþ$¯èþÓÄæý$…™ø ^óþç³rtyæþ… çÜÆæÿÓÝ뫧éÆæÿ×ý…. A…§æþ$ÐèþËÏ D ™èþÆæÿà õܧéÅ°² ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ & AyæþÐèþ#Ë ò³…ç³Mæü… Ñ«§é¯èþ…V> ÐèþÅÐèþçßýÇÝë¢Ææÿ$. A…§æþ$ÐèþËÏ _¯èþ² ´ësìý ÆðÿO™èþ$ËMæü$ Gç³µsìýMæü糚yæþ$ ÑÑ«§æþ ç³…rË ÑçÙÄæý$… ÌZ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ çÜÐèþ*^éÆæÿ… A…§æþ$™èþ* E…yéÍ. D & Mæü˵ Ar$Ðèþ…sìý Ðèþ˜ÍMæü çÜÐèþ*^éÆæÿ… A…§æþgôýçÜ$¢…¨. AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ MîüËMæü çÜÐèþ*^éÆæÿ… Mæü*yé CçÜ$¢…¨. ïÜf¯ŒþË ÐéÈ ç³…rË ÝëVæü$, Ñ™èþ¢¯éË Æóÿr$Ï, ^ðþrÏ Ðèþ$«§æþÅ E…yéÍÞ¯èþ §æþ*Ææÿ…, C…M> C™èþÆæÿ ´ùçÙM>Ëò³O íܸëÆæÿ$Þ˯èþ$ A…¨çÜ$¢…¨. D ÆæÿMæü…V> 79 ÆæÿM>Ë ç³…rËMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ çÜÐèþ*^éÆæÿ… C…§æþ$ÌZ ËÀçÜ$¢…¨. C¨ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ M>Mæü$…yé C™èþÆæÿ „óü{™èþÝë¦Æÿ$$ M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢ËMæü$, ÑçÜ¢Ææÿ×ý A«¨M>Ææÿ$ËMæü$ Mæü*yé ^éÌê Eç³Äñý*VæüMæüÆæÿ….

yìþ) çÜÐèþ$çÜÅË$ & ç³ÇÚëPÆ>Ë$ Aç³µsìýMæü糚yæþ$ ÆðÿO™èþ$Ë$ ™èþÐèþ$ çÜÐèþ$çÜÅ˯èþ$ ÑÐèþÇ…_¯èþ Mö°² „æü×êËÌZ¯óþ °ç³#×ý$ÌñýO¯èþ Ô>ç܈kqË ¯èþ$…_ ç³ÇàÆæÿ… çÜ*_…^óþ…§æþ$Mæü$ ÒÌñýO¯èþ C…rÆŠÿ BMìütÐŒþ ïœ^èþÆŠÿ C…§æþ$ÌZ E…¨. ™èþÐèþ$ ´÷Ë…ÌZ G§æþ$ÆæÿÄôý$Å çÜÐèþ$çÜÅË$ VæüÐèþ$°…_¯èþ Ððþ…r¯óþ D ïœ^èþÆŠÿ §éÓÆ> ™ðþÍÄæý$gôýõÜ¢ A¨ JMæü çÜ…§óþÔèý… Ææÿ*ç³…ÌZ Ô>ç܈Ðóþ™èþ¢Ë º–…§é°Mìü ^óþÆæÿ$™èþ$…¨. C§óþ Ñ«§æþ…V> »ŸÐèþ$ÃË Ææÿ*ç³…ÌZ Ìôý§é ÒyìþÄñý*V> Mæü*yé ç³…ç³Ðèþ^èþ$a. A…§æþ$ÌZ° A…Ô>˯èþ$ ç³ÇÖÍ…_¯èþ °ç³#×ý$Ë$ ç³ÇàÆ>°² Mæü*yé Ððþ…r¯óþ ™ðþÍÄæý$gôýÝë¢Ææÿ$. °ç³#×ý$ÌZÏ IM>ÆŠÿ & ïÜï³ïÜBÆŠÿI Mìü ^ðþ…¨¯èþ ÐéÆæÿ$ E…sêÆæÿ$. ÆðÿO™èþ$Ë çÜ…§óþÔèý…™ø´ër$ ÐéÇ ¸ù¯Œþ ¯ðþ…ºÆŠÿ Mæü*yé ¯èþÐðþ*§æþÐèþ#™èþ$…¨. A…§æþ$ÐèþËÏ ç³ÇÚëPÆæÿ… †ÇW B ¸ù¯ŒþMóü ^óþÆæÿ$™èþ$…¨. Möº¾ÇÝëVæü$Mæü$ çÜ…º…«¨…_ D&Mæü˵ ™èþÆæÿàÌZ¯óþ Äæý$* r*Å»ŒýÌZ Mæü*yé IM>ÆŠÿ&ïÜï³ïÜBÆŠÿI °ç³#×ý$Ë çÜËà çÜ*^èþ¯èþË$ ™ðþË$çÜ$Mæü$¯óþ çܧæþ$´ëÄæý$… Mæü*yé íܧæþ®…V> E…¨. C¨ Mæü*yé A¯óþMæü ¿êçÙËÌZ ËÀçÜ$¢…¨. C§óþ ™èþÆæÿà çܧæþ$´ëÄæý*°² ÐérÞ‹³ Ìôý§é õœ‹Ü º$MŠü §éÓÆ> Mæü*yé ´÷…§æþÐèþ^èþ$a.

ÑçÜ¢ –† & Ñ°Äñý*Væü… & çܵ…§æþ¯èþ ¡Ææÿ$ 6

{´ëÆæÿ…¿æý…ÌZ MóüÐèþË… ÐðþÆÿ$$Å ¯èþ$…_ 1600 Ðèþ$…¨ Ðèþ*{™èþÐóþ$ D Äæý*‹³¯èþ$ Eç³Äñý*W…^óþ…§æþ$Mæü$ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Ðèþ^éaÆæÿ$. CÌê Æðÿ…yóþâæý$Ï ÝëW…¨. {MæüÐèþ$…V> D çÜ…QÅ ò³Ææÿ$Væü$™èþ$¯èþ²¨. ÌêMŠüyú¯Œþ ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü & 2 l¯Œþ 2021

çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ §é§éç³# 30 Ô>™èþ… ò³Ææÿ$Væü$§æþË ¯èþÐðþ*§æþÆÿ$$…¨. D ÑçÙÄæý$…ÌZ sñý͸ù¯Œþ ÝëÄæý$…™ø JMæü çÜÆóÿÓ fÇ´ëÆæÿ$. ¯é»êÆæÿ$z™ø ´ër$ IM>ÆŠÿ&ïÜï³ïÜBÆŠÿI Ðèþ$§æþª™èþ$ E¯èþ² Jyæþ$¯éyæþ$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ E™èþµ™èþ$¢Ë ÆðÿO™èþ$ çÜ…çœ$… D çÜÆóÿÓ °ÆæÿÓíßý…_…¨. D çÜÆóÿÓÌZ ÆðÿO™èþ$Ë$ H Ðóþ$ÆæÿMæü$ yìþhrÌŒý çÜÐèþ*^éÆæÿ… ïÜÓMæüÇ…^óþ…§æþ$Mæü$ íܧæþ®…V> E¯é²Æø ™ðþË$çÜ$Mæü$¯óþ {ç³Äæý$™èþ²… fÇW…¨. D çÜÆóÿÓ ç³NÇ¢V> °Æ>Ôèý Ñ$WÍa…¨. H JMæüPÇÌZ ç³NÇ¢ E™éÞçßý… Mæü°í³…^èþÌôý§æþ$. Ðèþ$$QÅ…V> ÐèþÄñý*Ðèþ–§æþ$®ÌñýO¯èþ ÆðÿO™èþ$Ë$, Ðèþ$íßýâê ÆðÿO™èþ$Ë$ H Ðèþ*{™èþ… BçÜMìü¢ ^èþ*í³…^èþÌôý§æþ$. B ™èþÆæÿ$Ðé™èþ D çÜ…çœ$… B«§æþÓÆæÿÅ…ÌZ ÆðÿO™èþ$ËÌZ ¯ðþOç³#×ýÅ… ò³…´÷…¨…^óþ…§æþ$Mæü$ Mö°² Õ„æü×ý M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$ ^óþç³sìýt…¨. Ðèþ$$QÅ…V> õœ‹Ü º$MŠü, ÐésêÞ‹³, C…M> C™èþÆæÿ Ððþ$$»ñýOÌŒý Ý뫧æþ¯é˯èþ$, C…rÆŠÿ¯ðþsŒý™ø A¯èþ$çÜ…«§é¯èþ… AÄôý$Å Ðèþ*Æ>YË §éÓÆ> ÐèþÅÐèþÝëÄæý*°Mìü çÜ…º…«¨…_ Ìôý§é ÐèþÅÐèþÝëÄæý$§éÆæÿ$Ë ¯ðþsŒýÐèþÆŠÿP¯èþ$ Eç³Äñý*W… ^èþ$MøÐèþyæþ…ò³O D Õ„æü×ý M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*ËÌZ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ Ððþ$âæýMæü$ÐèþË$ ¯óþÆ>µÆæÿ$. D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ ÆðÿO™èþ$ JMæüPÆæÿ$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ M>Mæü$…yé A™èþ° Mæü$r$…º çÜ¿æý$ÅË…§æþÇMîü ç³NÇ¢ AÐèþV>çßý¯èþ Mæü͵…^óþ {ç³Äæý$™èþ²… ^óþÔ>Ææÿ$. CÌê Mæü$r$…º…ÌZ {糆 JMæüPÆæÿ$ D yìþhrÌŒý çÜÐèþ*^éÆ>°² ™ðþË$çÜ$MøÐèþyæþÐóþ$ M>Mæü$…yé JMæüÇMìü Ðèþ$ÆöMæüÆæÿ$ ÑÐèþÇ…^óþ AÐèþM>Ôèý… Mæü͵…^éÆæÿ$. Äæý*‹³ ÐéyæþM>°² Ðèþ$Ç…™èþV> ÑçܢDž^óþ Ë„æüÅ…™ø D ÆðÿO™èþ$ çÜ…çœ$… °ÆæÿÓíßý…^óþ A°² M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*ËÌZ¯èþ*, Õ„æü×ýÌZ¯èþ*, çÜÐèþ*ÐóþÔ>ËÌZ¯èþ* {ç³ÐóþÔèýò³sìýt…¨. çœÍ™èþ…V> CÐéãt Æøk¯èþ 5000 Ðèþ$…¨ D Äæý*‹³¯èþ$ Ñ°Äñý*WçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ÐéÇÌZ ÆðÿO™èþ$Ë$, ÆðÿO™èþ$Ë {ç³Ôèý²Ëò³O BçÜMìü¢ E¯èþ² ÑçÜ¢Ææÿ×ý A«¨M>Ææÿ$Ë$ ™èþ¨™èþÆæÿ ¿êVæüÝëÓÐèþ$Š糄>ËMæü$ ^ðþ…¨¯èþÐéÆæÿ$¯é²Ææÿ$. ÆðÿO™èþ$ËMæü$ BçÜMìü¢ MæüÍW…^óþ A…Ô>˯èþ$ Væü$Ç¢…^óþ…§æþ$Mæü$ 2018ÌZ JMæü A«§æþÅÄæý$¯èþ… fÇW…¨. §é§éç³# 93.20 Ô>™èþ… Ðèþ$…¨ Ý린Mæü ¿êçÙÌZ ÝëVæü$ çÜ…º…«¨™èþ çÜÐèþ*^éÆæÿ… Ìôý§é Ýë…Móü†Mæü™èþ ™ðþË$çÜ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ E™éÞçßý…V> E¯èþ²r$Ï ™ðþÍíÜ…¨. çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ 84.4 Ô>™èþ… Ðèþ$…¨ B‹œÌñýO¯Œþ Ðèþ*ÆæÿY… Eç³Äñý*W…^óþ…§æþ$Mæü$, Ðèþ$Æø 73 Ô>™èþ… Ðèþ$…¨ ¯óþÆæÿ$V> Ô>ç܈Ðóþ™èþ¢Ë$ Ìôý§é °ç³#×ý$Ë™ø çÜ…{糨…^óþ çܧæþ$´ëÄæý*°Mìü Ðèþ$§æþª™èþ$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ™èþ„æü×ý ç³ÇÚëPÆ>Ë$ ´÷…§óþ çܧæþ$´ëÄæý*°Mìü 71.3 Ô>™èþ… Ðèþ$…¨, ÐóþVæüÐèþ…™èþ…V> çÜÐèþ*^éÆ>°² ™égê ^óþõÜ Ñ«§é¯é°Mìü 64.90 Ô>™èþ… Ðèþ$§æþª†^éaÆæÿ$. Ððþ$$™èþ¢… Ò$§æþ C¯ŒþçœÆóÿÃçÙ¯Œþ sñýM>²Ëi B«§éÇ™èþ ç³ÇMæüÆ>Ë Ñ°Äñý*Væü… ÑçÙÄæý$…ÌZ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ G§æþ$ÆæÿÄôý$Å Cº¾… §æþ$˯èþ$ ™öËW…^óþ A…Ô>°Mìü A«¨Mæü {´ë«§é¯èþÅ… E¯èþ²r$Ï °Æ>®Ææÿ×ý AÆÿ$$…¨. AÆÿ$$™óþ ï܈, ç³#Ææÿ$çÙ$ËÌZ ÐèþÅ™éÅçÜ… Væü$Ç…_ C…M> ÌZ™ðþO¯èþ A«§æþÅÄæý$¯èþ… AÐèþçÜÆæÿÐèþ$$…¨. ÐèþÅÐèþÝëÄæý$„óü{™èþ… çÜ…§æþÇØçÜ*¢ AMæüPyìþMæüMæüPyæþ ¯èþ$…^óþ ÐéçÜ¢Ðèþ ç³Çíܦ™èþ$˯èþ$ Mæü£æþ¯èþ…V> A…¨…^èþyæþ… ^éÌê BçÜMìü¢MæüÆæÿ…V> E…r$…¨. G…§æþ$Mæü…sôý Möº¾Ç, ÐèþMæüP, MøMø Ðèþ…sìý ç³…rËMóü


M>Mæü$…yé C…M> C™èþÆæÿ ç³…rË çÜÐèþ$çÜÅ˯èþ$ Mæü*yé AMæüPyìþMìü Ððþãϯèþ糚yóþ ™ðþË$çÜ$MøVæüËÐèþ$$. çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ 80 ¯èþ$…_ 85 Ô>™èþ… MóüçÜ$ÌZÏ A¯óþMæü M>Ææÿ×êË$ ÐðþË$Væü$^èþ*Ô>Æÿ$$. (E§éçßýÆæÿ×ýMæü$ BMæü$Ë$ ç³çÜ$ç³# Ææÿ…Væü$ÌZMìü Ðèþ*Ç´ùÐèþyæþ…), Ìôý§é ÆðÿO™èþ$Ë$ Væü$Ç¢…^èþÌôý° çÜÐèþ$çÜÅË$ (E§éçßýÆæÿ×ýMæü$ BMæü$Ë Ðèþ$*ÌêË ÐéÅ«¨ ÌôýMæü ÆðÿyŠþ ´ëÐŒþ$ ÒÑÌŒý) Ðèþ…sìý çÜÐèþ$çÜÅË$, C…M> °Æ>®Ç…^óþ…§æþ$Mæü$ AÐèþM>Ôèý… Ìôý° (E§éçßýÆæÿ×ýMæü$ Ððþ$O{Mø ´ùçÙM>Ë ÌZç³…, ¿æý*ÝëÆ>°Mìü çÜ…º…«¨…_¯èþÑ) A…Ô>Ë$ AMæüPyìþMìü ÐðþãÏ™óþ¯óþ VæüÐèþ$°…^èþyæþ… Ý뫧æþÅÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨. D Äæý*‹³ ÐèþËÏ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ çÜÐèþ*^éÆæÿ… A…¨…^èþyæþ…™ø ´ër$ C…rÆŠÿ Äæý*MìütÐŒþ ïœ^èþÆŠÿ / {ç³{MìüÄæý$ §éÓÆ> ÆðÿO™èþ$ËMæü$, ÑçÜ¢Ææÿ×ꫨM>Ææÿ$ËMæü$ Ðèþ$«§æþÅ çÜÐèþ*^éÆæÿ… C_aç³#^èþ$aMøÐèþyæþ… ™ø´ër$ §é°Mìü ÑÔèýÓçܱÄæý$™èþ Mæü*yé ËÀçÜ$¢…¨. 糆Äæý$*ÆŠÿ ç³…^éÄæý$¡Mìü (MóüÆæÿâæý) ^ðþ…¨¯èþ } fVæü©ÔŒý Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ Mðüsìý çܧæþ¯Œþ, °ÐéíÜ Möº¾Ç ÝëVæü$ ^óþçÜ$¢¯èþ² Äæý$$ÐèþMæü$yæþ$. BÄæý$¯èþ ™èþ¯èþ AÀ{´ëÄæý*˯èþ$ D Ñ«§æþ…V> ™ðþÍÄæý$^óþÔ>Ææÿ$. ""õܧæþÅ… A¯óþ¨ M>Ë…™ø ç³Ææÿ$Væü$Ë$ ¡Äæý*ÍÞ¯èþ ÐèþÅÐèþàÆæÿ…, A…§æþ$Mæü$ çÜÆðÿO¯èþ çÜÐèþ$Äæý*°Mìü çÜÆðÿO¯èþ çÜËà çÜ*^èþ¯èþË$ A…§æþgôýÄæý$VæüË D&Mæü˵ Äæý*‹³ ^éÌê çܧæþ$´ëÄæý$…V> E…sZ…¨. AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ çÜÐèþ*^éÆ>°² Ý린Mæü ¿êçÙËÌZ¯óþ A…¨Ýù¢…¨. çÜ$Ë¿æý…V> ™ðþË$çÜ$Mæü$¯óþ AÐèþM>Ô>Ë$¯èþ² Äæý*‹³ ÝëÄæý$…™ø A°² ÆæÿM>Ë ç³…rË Væü$Ç…_ A…™èþÆæÿ ç³…rË™ø çÜà Eç³Äñý*VæüMæüÆæÿÐðþ$O¯èþ çÜÐèþ*^éÆæÿ… A…¨çÜ$¢…¨. Möº¾Ç ^ðþrÏ™ø ´ër$ ÝëVæü$ ^óþõÜ… §æþ$Mæü$ AÐèþM>Ô>Ë$¯èþ² A°² ç³…rË çÜÐèþ*^éÆæÿ… ™ðþË$çÜ$MøÐèþ^èþ$a. Ðèþ$$yìþ çÜÆæÿ$Mæü$Ë Ððþ*™é§æþ$Ë Væü$Ç…_¯èþ ÑÐèþÆ>Ë$ Mæü*yé ™ðþË$Ýë¢Æÿ$$. {糆 ÆðÿO™èþ$Mæü$ A™èþ° AÐèþçÜÆ>ËMæü$ A¯èþ$Mæü*ËÐðþ$O¯èþ Ýë…Móü†Mæü çÜ*^èþ¯èþË$ ËÀÝë¢Æÿ$$. A…§æþ$Mæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ çÜ…§æþÆ>ÂËÌZ »ŸÐèþ$à Ææÿ*ç³…ÌZ Mæü*yé çÜËà çÜ*^èþ¯èþË$ A…§æþ$™éÆÿ$$.'' ÝëÃÆŠÿt ¸ëÆŠÿÃüÞÌZ yìþhrÌŒý õܧæþÅ… AÐèþM>Ô>Ë$ ^éÌê E¯é²Æÿ$$. _¯èþ² MæüÐèþ$™éË$ ÝëÃÆŠÿt ¸ëÆŠÿÃË$V> Ææÿ*ç³#¨§æþ$ªMøÐéÍ. AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ B^èþÆæÿ×îýÄæý$ çÜÐèþ*^éÆ>°² yìþhrÌŒý Ìôý§é C™èþÆæÿ A¯èþ$Mæü*Ë Ðóþ¨MæüË §éÓÆ> ËÀ…^óþr$Ï ^èþ*yæþyæþÐóþ$ yìþhrÌŒý ¸ëÇÃ…VŠü {ç³™óþÅMæü™èþ. C¨ ¿æýÑçÙÅ™èþ$¢ÌZ A…§æþÇMîü A¯èþ$çÜÆæÿ×îýÄæý$… M>Væü˧æþ$. Ðèþ$$QÅ…V> Ðé™éÐèþÆæÿ×ýç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ AçܵçÙt™èþË$, Ðèþ*ÆðÿPsŒý ç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ AçÜÐèþ*¯èþ™èþË$ G§æþ$ÆæÿÐèþ#™èþ$¯èþ² ¯óþsìý Ìôý§é Æóÿç³sìý AÐèþçÜÆ>ËMæü$ C¨ ^éÌê A¯èþ$ÐðþO¯èþ¨. D ÑçÙÄæý$… CsîýÐèþÍ M>Ë…ÌZ A¯èþ$¿æýÐèþç³NÆæÿÓMæü…V> °Ææÿ*ç³×ý AÆÿ$$…¨. ÆðÿO™èþ$ËMæü$ Ìôý§é AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþÐéÇMìü A…§æþ$»êr$ÌZ¯óþ E…yóþ çܧæþ$´ëÄæý$… C¨. G…™èþ Ðèþ*Ææÿ$Ðèþ$*Ë {糧óþÔèýÐðþ$O¯é çÜÆóÿ {ç³çÜ$¢™èþ… §óþÔèýÐèþ$… ™èþsê ÐéÅí³…_ E¯èþ² MæüÆø¯é »ñýyæþ§æþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ Mæü*yé ©° Eç³Äñý*V>Ë$ A¯óþMæü….

C…rÆŠÿ Äæý*MìütÐŒþ Äæý*‹³ (ÆðÿO™èþ$Ë {ç³Ôèý²ËMæü$ ™èþ„æü×ý ç³ÇÚëPÆæÿ… A…¨…^óþ ÐðþçÜ$Ë$»êr$) ÆðÿO™èþ$ËMæü$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ M>Mæü$…yé ÑçÜ¢Ææÿ×ý A«¨M>Ææÿ$ËMæü$ Mæü*yé ^éÌê Eç³Äñý*VæüMæüÆæÿ…. D {MæüÐèþ$…ÌZ çÜÐèþ$çÜÅË çÜÓÆæÿ*ç³…, ç³ÇÚëPÆæÿ… Mæü*yé ÑÔèýÓçܱÄæý$Ððþ$O¯èþ¨ A…§æþ$™èþ$…¨ AÆÿ$$™óþ C¨ Mæü*yé A¯óþMæü çÜÐéâæýÏ Ðèþ$«§æþÅ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ÝëVæü$™ø…¨. C…rÆŠÿ ¯ðþsŒý Ë¿æýÅ™èþ ¯èþÐèþ$ÃÔèýMæüÅ…V> Ìôý§æþ$. C¨ ^éÌê ò³§æþª çÜÐèþ$çÜÅ. AÌêVóü ÆðÿO™èþ$Ë™ø Ðèþ$$RêÐèþ$$T çÜ…{糨…^óþ…§æþ$Mæü$, ÐéÇ çÜ…§óþàËMæü$ ç³ÇÚëPÆ>˯èþ$ M>Ë…™ø ´ùsîýç³yìþ A…¨…^èþyæþ…ÌZ G§æþ$ÆæÿÄôý$Å çÜÓ˵ ÐèþÅÐèþ«¨ Ðèþ$Æø ò³§æþª çÜÐèþ$çÜÅV> Ðèþ*Ç…¨. A¯óþMæü ¿êçÙËÌZ A…¨…^èþÐèþËíÜ E¯èþ²…§æþ$¯èþ Ðésìý° çÜÐèþ$¯èþÓÄæý$ç³Ææÿ^óþ {ç³{MìüÄæý$ çÜÐèþ$ÝëÅ™èþÃMæü…V> Ðèþ*Ç…¨. ÒsìýMìü çÜÐèþ*«§é¯èþ…V> ÐðþOòœO B«§éÇ™èþ M>Ðèþ$¯Œþ yìþhrÌŒý òœíÜÍsîý òÜ…rÆæÿϯèþ$ HÆ>µr$ ^óþÄæý*ÍÞ¯èþ AÐèþçÜÆæÿ… E…¨. Möº¾ÇÝëVæü$ Ææÿ…Væü…ÌZ ÆðÿO™èþ$Ë {ç³Äñý*f¯éË$ Ðèþ$$…§æþ$V> ò³r$tMæü$° A°² ÐèþÆ>YË ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å糄>ËMæü$ A¯èþ$Mæü*Ë…V> çÜÐèþ*^éÆæÿÐéÅí³¢Mìü yìþhrÌŒý B«§éÇ™èþ ÐèþÅÐèþçܦ ^éÌê Eç³Äñý*VæüMæüÆæÿ…V> E…r$…¨. Anithakumari P Principal Scientist (Agricultural Extension), ICAR Central Plantation Crops Research Institute (CPCRI), Regional Station, Krishnapuram P.O., Kayamkulam – 690533

B…VæüÏÐèþ$*Ë… @ ÎÝë C…yìþÄæý*, çÜ…ç³#sìý 22, çÜ…_Mæü 2, l¯Œþ 2020

7

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü & 2 l¯Œþ 2021


õÜ…{©Äæý$ Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë õܧæþÅ… H. B¯èþ…§æþMæü$Ðèþ*ÆŠÿ

ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý A¯èþ$Mæü*Ë {ç³™éÅÐèþ*²Äæý$ Ðèþ*Æ>Y˯èþ$ A¯èþ$çÜÇ…^èþyæþ… §éÓÆ> ™èþ$…Mæü*Ææÿ$ {´ë…™èþ…ÌZ° Mæü*ÆæÿV>Äæý$˯èþ$ ç³…yìþ…^óþ ÆðÿO™èþ$Ë$ A¯óþMæü ÆæÿM>Ë {ç³Äñý*f¯éË$ ´÷…§æþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë ÝëVæü$ÌZ ÐéÆæÿ$ íܦÆæÿ™éÓ°² Ý뫨…^éÆæÿ$. A…§æþ$Mæü$ ÐéÆæÿ$ A¯èþ$çÜÇ…_¯èþ {糫§é¯èþÐðþ$O¯èþ Ñ«§é¯èþ…ÌZ ç³…rË ÝëVæü$ÌZ ÐðþOÑ«§æþÅ… ´ësìý…^èþyæþ…, ™èþÐèþ$ ™èþÐèþ$ ´÷ÌêÌZÏ ^ðþrϯèþ$ Mæü*yé ÑÇÑV> ò³…^èþyæþ… VæüÐèþ$°…^èþÐèþËíܯèþ A…Ô>Ë$

™èþ$

…Mæü*Ææÿ$ hÌêÏÌZ° ™èþ$…Mæü*Ææÿ$, MöÆæÿrVðüÆðÿ ™éË*M> ç³Ç«¨ÌZ E¯èþ² EǨVðüÆðÿ, MøÌêË çߟ¼Ï {V>Ðèþ*ËMæü$ ^ðþ…¨¯èþ ÆðÿO™èþ$Ë$ ^éÌê M>Ë…V> Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë ÝëVæü$ò³O¯óþ B«§éÆæÿç³yìþ iÐèþ¯èþ… ÝëWçÜ$¢¯é²Ææÿ$. D {V>Ðèþ*ËÌZ° ÆðÿO™èþ$ËÌZ §é§éç³# 76 Ô>™èþ… Ðèþ$…¨Mìü GMæüÆ> Æðÿ…yðþMæüÆ>Ë MæüÐèþ$™éË$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ E¯é²Æÿ$$. ÝëÐèþ*¯èþÅ Ýë¦Æÿ$$ÌZ° ÒÆæÿ…™é Mæü*ÆæÿV>Äæý$˯óþ ç³…yìþçÜ$¢…sêÆæÿ$.

8

ÐéÇÌZ ^éÌê Ðèþ$…¨ Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë ÝëVæü$¯èþ$ Ðé×ìýfÅ ç³…rË ™èþÆæÿàÌZ ^óþç³yæþ$™èþ$…sêÆæÿ$. sŸÐèþ*sZ, ½¯ŒþÞ, Ðèþ…M>Äæý$, »ñý…yæþ, º…V>âê §æþ$…ç³Ë$, Ñ$Ça, M>Î çœÏÐèþÆŠÿ C…M> C™èþÆæÿ BMæü$ Mæü*Ææÿ˯èþ$ ÝëVæü$^óþÝë¢Ææÿ$. Ðèþ*ÆðÿPsŒý AÐèþçÜÆ>Ë MøçÜ… ÝëVæü$^óþç³yæþ$™èþ$¯èþ² M>Ææÿ×ý…V> ÐéÆæÿ$ A«¨Mæü Ððþ*™é§æþ$ÌZϯóþ ÆæÿÝëÄæý$°Mæü GÆæÿ$Ðèþ#Ë$, {MìüÑ$çÜ…àÆæÿM>˯èþ$ Eç³Äñý*WçÜ$¢…sêÆæÿ$. çÜçßýf…V> C¨ ÐéÇ E™èþµ†¢ QÆæÿ$a˯èþ$ Cº¾yìþÐèþ$$º¾yìþ ^óþõܨ. ^éÌê M>Ë… ´ër$ ÐéÇMìü õÜ…{©Äæý$ õܧæþÅ… Væü$Ç…_¯èþ GÌê…sìý AÐèþV>çßý¯èþ Ìôý§æþ$. Ðèþ¯èþÆæÿ$˯èþ$, Ðèþ$$QÅ…V> ¿æý*ÝëÆæÿ…, ±sìý Ðèþ¯èþÆæÿ$˯èþ$, ´÷§æþ$ç³#V> Ðéyæþ$MøÐé˯óþ çÜ*{™èþ… Mæü*yé ÐéÇMìü ™ðþÍÄæý$§æþ$. E™èþ¢Ðèþ$ õܧæþŠ糧æþ®™èþ$Ë Væü$Ç…_ ÐéÇMìü çÜÆðÿO¯èþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ çÜÆðÿO¯èþ çÜËà çÜ*^èþ¯èþË$ C^óþa ÐéÆæÿ$ GÐèþÓÆæÿ* ÌôýÆæÿ$. Mæü±çÜ… ÆðÿO™èþ$Ë$ ™èþÐèþ$ A¯èþ$¿æýÐé˯èþ$ ç³ÆæÿçܵÆæÿ… ç³…^èþ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$, JMæüÇ ¯èþ$…_ Ðèþ$ÆöMæüÆæÿ$ A¯èþ$¿æýÐèþ ´ëu>Ë$ ¯óþÆæÿ$aMæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ çÜÆðÿO¯èþ Ðóþ¨MæüË$ Mæü*yé ÌôýÐèþ#. AÆÿ$$™óþ B {´ë…™èþ…ÌZMìü 2011ÌZ BÑÚëPÆŠÿ A¯óþ AÀÐèþ–¨® çÜàÄæý$Mæü çÜ…çܦ Ayæþ$Væü$ò³sìýt…¨. D çÜ…çܦ {糫§é¯èþ…V> Ðèþ$íßýâæýÌZÏ Ý뫨M>ÇMæü™èþ Ý뫨…^óþ…§æþ$Mæü$, {V>Ðèþ$Ýë¦Æÿ$$ ÐèþÅÐèþçÜ¦Ë °Æ>Ã×ý…, ÐèþÅÐèþÝëÄæý$…ÌZ AÀÐèþ–¨® Ý뫧æþMæü M>ÆæÿÅMæüÌê´ë˯èþ$ ^óþç³rtyæþÐóþ$ Ë„æü Å…V> ò³r$tMæü$…¨. BÑÚëPÆŠÿ {õ³Ææÿ×ý™ø ™èþ$…Mæü*Ææÿ$, MöÆæÿrVðüÆðÿ ™éË*M>ËÌZ 157 çÜÓÄæý$…çÜàÄæý$Mæü º–…§éË$, 20 ÐèþÆæÿMæü$ ÆðÿO™èþ$ çÜ…çœ*Ë$ HÆæÿµyézÆÿ$$. ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü & 2 l¯Œþ 2021

AÐðþ$ÇM>Mæü$ ^ðþ…¨¯èþ õÜÐŒþ C…yìþÄæý$¯Œþ ¸ëÆæÿÃÆŠÿÞ A¯èþ² A…™èþÆ>j¡Äæý$ çÜ…çܦ™ø 2017ÌZ BÑÚëPÆŠÿ ^óþ™èþ$Ë$ MæüÍí³…¨. çÜ…Äæý$$Mæü¢…V> D çÜ…çܦË$ G‹ÜIG‹œ&õÜ…{©Äæý$ õܧæþÅ Ñ«§é¯é°² {´ù™èþÞíßý…^óþ…§æþ$Mæü$ Mæü–íÙ^óþíÜ…¨. ÒÇ {´ù™éÞçßý…™ø¯óþ D {´ë…™èþ ÆðÿO™èþ$Ë$ õÜ…{©Äæý$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… ´ësìý…^èþyæþ… Ððþ$$§æþË$ò³sêtÆæÿ$. 2017&18 çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ 15 Ðèþ$…¨ ÆðÿO™èþ$ËMæü$, 2018&19 çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ 17 Ðèþ$…¨ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ D çÜ…çÜ¦Ë Ðèþ$§æþª™èþ$ ËÀ…_…¨. ç³ÆæÿÅÐèþÝë¯èþ…V> ÐéÆæÿ$ A¯óþMæü M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$ ^óþç³sêtÆæÿ$. JMøP {V>Ðèþ$… ¯èþ$…_ õÜ…{©Äæý$ õܧæþÅ…ò³O BçÜMìü¢ E¯èþ² C§æþªÆæÿ$ Ðèþ$$Væü$YÆæÿ$ ÆðÿO™èþ$˯èþ$ G…í³Mæü ^óþÝëÆæÿ$. C…§æþ$MøçÜ… {ç³™óþÅMæü… V> ÆðÿO™èþ$Ë™ø çÜÐèþ*ÐóþÔ>Ë$ °ÆæÿÓíßý…^éÆæÿ$. B çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ õÜMæüÇ…_¯èþ çÜÐèþ*«§é¯é°²« B«§éÆæÿ… ^óþçÜ$Mæü$°, õÜ…{©Äæý$ õܧæþÅ… Ñ«§é¯éËò³O Õ„æü×ý C^éaÆæÿ$. Õ„æü×ýÌZ ¿êVæü…V> §öyæþzºÌêÏç³#Æ> {´ë…™èþ…ÌZ E¯èþ² } ¯éÆ>Äæý$×ý Æðÿyìþz ´÷Ìê°², çßý$…çÜ*Ææÿ$ (Ððþ$OçÜ*Ææÿ$ hÌêÏÌZ)° } Møyìþ ´ë糯èþ² ´÷Ìê°² çÜ…§æþÇØ…^óþ… §æþ$Mæü$ ÆðÿO™èþ$˯èþ$ ¡çÜ$MðüâêÏÆæÿ$. ÑÑ«§æþÆæÿM>ÌñýO¯èþ õÜ…{©Äæý$ õܧæþÅ E™èþ¢Ðèþ$ 糧æþ¦™èþ$Ë Væü$Ç…_ AÐèþV>çßý¯èþ Mæü͵…^óþ…§æþ$Mæü$ AçÜ…RêÅMæü…V> {糧æþÆæÿدèþ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$ °ÆæÿÓíßý…^éÆæÿ$. ÐésìýÌZ ÐèþÈà Mæü…´ùçÜ$t ™èþÄæý*È, ÐéyæþMæü…, ^ðþrϯèþ$ B«§éÆæÿ… ^óþçÜ$Mæü$° ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$ °ÆæÿÓíßý…^èþyæþ… Ðèþ…sìý Ðésìýò³O ÆðÿO™èþ$˯èþ$ ^ðþO™èþ¯èþÅç³Ç^éÆæÿ$. {´ëÆæÿ…¿æý…ÌZ 10 ÌôýMæü 15 Væü$…rË ´÷Ë… ¿æý*Ñ$ÌZ õÜ…{©Äæý$ ÝëVæü$¯èþ$ {´ù™èþÞíßý…^éÆæÿ$. B Mö¨ª´ësìý gêV>ÌZ sŸÐèþ*sZ, ½¯ŒþÞ, Ðèþ…M>Äæý$, BMæü$ Mæü*ÆæÿË ÝëVæü$¯èþ$ {´ù™èþÞíßý…^éÆæÿ$. Ôèý$¨®^óþíܯèþ Mæü…´ùçÜ$t¯èþ$, iÐéÐèþ$–™èþ, ÐèþÈà Ðé‹Ù, Ðóþç³ MóüMæü$, BÆ>P Ðèþ˜{Mø¼MæüÌŒý Mæü¯é²ÇtÄæý$…V> ÐèþÅÐèþçßýÇ…^óþ HG…ïÜ ç³§æþ¦† ´ësìý…^èþyæþ…, {sìýRZyðþÆ>Ã, Ðóþç³ Ýùç³#, Ðóþç³ ¯èþ*¯ðþ, §æþÔèýÐèþÇ~ Ðèþ…sìý Ðésìý Ñ°Äñý*V>°² {´ù™èþÞíßý…^éÆæÿ$. iÐéÐèþ$–™èþ, §æþÔèýç³Ç~, Ôèý$¨®^óþíܯèþ Mæü…´ùçÜ$t ™èþÄæý*È Ñ«§é¯éË$ ¯óþǵ…^éÆæÿ$. A§óþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ õÜ…{©Äæý$ õܧéÅ°Mìü çÜ…º…«¨…_ ¯èþ*™èþ¯èþ…V> BÑçÙPÇ…_¯èþ õÜ…{©Äæý$ õܧæþÅ Ñ«§é¯éË$ ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. C…§æþ$Mæü$ {V>Ðèþ$Ýë¦Æÿ$$ÌZ {糡 ¯ðþÌê çÜÐèþ*ÐóþÔ>Ë$ HÆ>µr$^óþÔ>Ææÿ$. CÑ M>Mæü íßýÆóÿMæüãÏÌZ° Mæü–íÙ Ñgêq¯Œþ Móü…{§é°Mìü ^ðþ…¨¯èþ °ç³#×ý$Ë$, C™èþÆæÿ ™ørË ò³…ç³Mæü… °ç³#×ý$Ë$ D çÜÐèþ*ÐóþÔ>ËMæü$ àfÆðÿO ÆðÿO™èþ$ËMæü$ çÜÆðÿO¯èþ AÐèþV>çßý¯èþ Mæü͵…^éÆæÿ$. AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Ýë…Móü†Mæü çÜàÄæý$… A…¨…^éÆæÿ$.


ÐèþÈà Mæü…´ùçÜ$t ™èþÄæý*È Äæý$*°r$Ï HÆ>µr$ ^óþçÜ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ Ðèþ$§æþª™èþ$ C^éaÆæÿ$. A…§æþ$Mæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ {yæþÐŒþ$Þ çÜÆæÿçœÆ> ^óþÔ>Ææÿ$. C…M> Ððþ$$MæüPË ÐèþÅÆ>¦Ë™ø {MìüÑ$çÜ…àÆæÿM>˯èþ$, ÝùÌêÆŠÿ {sê‹³Þ ™èþÄæý*È, ÐéyæþMæü…ÌZ Õ„æü×ý C^éaÆæÿ$. AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Õ„æü×ý™ø ´ër$ Ðésìý Eç³Äñý*Væü…ò³O {糧æþÆæÿدèþË$ °ÆæÿÓíßý…^éÆæÿ$. ÆðÿO™èþ$ËMæü$ JMøP GMæüÆ>Mæü$ 40&50 ÆæÿM>Ë ç³…yæþÏ Ððþ$$MæüP˯èþ$, 70&80 ÆæÿM>Ë AyæþÐèþ#ÌZÏ ò³ÇVóü Ððþ$$MæüP˯èþ$ ç³…_ò³sêtÆæÿ$. Òsìý™ø ´ër$ ç³Ôèý$Ðèþ#Ë Ðóþ$™èþV> Eç³Äñý*Væüç³yóþ òÜÝë¾°Äæý*, òßýÐèþ$™é ÆæÿM>Ë ò³…ç³M>°² {´ù™èþÞíßý…^éÆæÿ$. Òsìý° ´÷Ë… VæürÏò³O ò³…^éË° çÜ*_…^éÆæÿ$. ç³…yæþÏ ^ðþr$Ï, AyæþÑ Ððþ$$MæüP˯èþ$ Mæü*yé VæürÏò³O¯óþ ò³…^éË° çÜ*_…^éÆæÿ$. Mö°²sìý° ´÷Ë… ¿æý*Ñ$ÌZ Mæü*yé ò³…^èþÐèþ^èþ$a¯èþ° çÜ*_…^éÆæÿ$. ºçßý$âæý ç³… rË ÝëVæü$, ç³…rË ÆösôýçÙ¯Œþ 糧æþ¦™èþ$˯èþ$ Mæü*yé ´ësìý…^óþr$Ï {´ù™èþÞíßý…^éÆæÿ$.

ÐèþÈà Mæü…´ùçÜ$t Eç³Äñý*W…_¯èþ M>Ææÿ×ý…V> ÆðÿO™èþ$Ë ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ „óü{™éË$ Ðé¯èþ´ëÐèþ$$ËMæü$ ç܅糧æþV> Ðèþ*Æ>Æÿ$$ ÝëVæü$ 糧æþ¦™èþ$Ë$ ÆðÿO™èþ$Ë$ A¯èþ$çÜÇ…_¯èþ Ýë…Móü†Mæü™èþ ¿æý*ÝëÆæÿ…, Ðèþ$sìýtÌZ ¿æý*ÝëÆæÿ…, ±sìý Ðèþ¯èþÆæÿ$Ë çÜ{MæüÐèþ$ ™óþÐèþ$ çÜ…Ææÿ„æü×ýMæü$ Ñ°Äñý*Væü… ^ðþrÏ ò³…ç³Mæü… 糧æþ¦†ÌZ õܧæþÅ… Ñ™èþ¢¯èþÔèý$¨®

Ý뫨…_¯èþ çœÍ™éË$ JMøP ÆðÿO™èþ$ JMæüP GMæüÆ> ¿æý*Ñ$ÌZ D 糧æþ¦† A¯èþ$çÜÇ…_ Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë$ ÝëVæü$ ^óþÔ>Ææÿ$. Ðèþ…M>Äæý$, M>MæüÆæÿ M>Äæý$, ½ÆæÿM>Äæý$, sŸÐèþ*sZ, ½¯ŒþÞ Ððþ$$MæüPË$ ò³…^éÆæÿ$. Ôèý$¨®^óþíܯèþ Mæü…´ùçÜ$t, {§æþÐèþÆæÿ*ç³ GÆæÿ$Ðèþ# (iÐéÐèþ$–™èþ) ç³^èþa° BMæü$Ë ^ðþ™èþ¢, ÐèþÈà Mæü…´ùçÜ$t Ðéyìþ¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ÐéÇMìü ¿æý*ÝëÆæÿ… {´ëÐèþ$$QÅ™èþ AÆæÿ¦Ððþ$O…¨. çÜÓÄæý$…V> Ñ™èþ¢¯ø™èþµ†¢ {´ëÆæÿ…À…^éÆæÿ$. ÐèþÈà Mæü…´ùçÜ$t ™èþÄæý*Ææÿ$^óþçÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. iÐéÐèþ$–™èþ, Mæü$ãϯèþ ^ðþ™èþ¢, ^ðþ§éÆæÿ… Ðèþ…sìýÑ Ðéyæþyæþ… §éÓÆ> õÜ…{©Äæý$ E™èþµ™èþ$¢Ë¯èþ$ Ý뫨…^éÆæÿ$. AÆÿ$$§æþ$Væü$Ææÿ$ ÆðÿO™èþ$Ë$ ÐèþÈà Mæü…´ùçÜ$t ™èþÄæý*È »ê«§æþÅ™èþ ^óþç³sêtÆæÿ$. C糚yæþ$ AMæüPyìþ ÆðÿO™èþ$Ë ç³…r ´÷ÌêË$ Ðé¯èþ´ëÐèþ$$Ë™ø çÜ$ç܅糯èþ²…V> Ðèþ*Ç´ùÄæý*Æÿ$$. ©°Mìü ÐèþÈà Mæü…´ùçÜ$t ÐéyæþMæüÐóþ$ M>Ææÿ×ý…. àÆŠÿÞ{V>ÐŒþ$ (EËÐèþË$) W…fË$, Múï³ (AËçÜ…§æþË$) W…fË$, Ðóþç³ MóüMæü$, iÐéÐèþ$–™èþ ç³^èþa° BMæü$Ë$ AËÐèþ$$Ë$ Ðèþ…sìýÑ Eç³Äñý*W…^èþyæþ… Ððþ$$§æþÌñýsêtÆæÿ$. çœÍ™èþ…V> ¿æý*ÝëÆæÿ… Ððþ$Ææÿ$VæüÆÿ$$…¨. Ðèþ$sìýtÌZ õÜ…{©Äæý$ MæüÆæÿ¾¯èþ ´ùçÙM>Ë Ððþ*™é§æþ$ ò³ÇW…¨. C糚yæþ$ B ÆðÿO™èþ$Ë$ G…™ø «©Ðèþ*V> ™èþÐèþ$ ´÷ÌêÌZÏ ¿æý*ÝëÆæÿ… Ððþ$Ææÿ$VðüO…§æþ° A…r$¯é²Ææÿ$. } Ððþ…MæüsôýÔŒý (AË$Ðèþ$Ææÿ®´ëâæýÄæý$ {V>Ðèþ$…) ™ðþÍí³¯èþ {ç³M>Ææÿ… BÄæý$¯èþ ´÷Ë…ÌZ Ðèþ$sìýt Ðèþ$– §æþ$Ðèþ#V> Ðèþ*Ç…¨. ±sìý ™óþÐèþ$¯èþ$ GMæü$PÐèþ M>Ë… ç³sìýt E…^èþ$MøVæüË$Væü$™ø…¨.

¯ér$Ï, Ððþ$$MæüPË$ ¯éryæþ… ¿æý*ÝëÆæÿ Ææÿ„æü×ý, ò³…ç³# `yæþï³yæþË °ÐéÆæÿ×ý

D 糧æþ¦† {´ëÐèþ$$QÅ… Væü$Ç¢…_, Ñ${ÔèýÐèþ$ ArÒ ^ðþrÏ ò³…ç³Mæü… ^óþç³sêtÆæÿ$. BÆ>P Ððþ$O{Mø¼Äæý$ÌŒý Mæü¯éÓÇtÄæý$ÐŒþ$ (HG…íÜ) Ðéyæþ$™èþ* {sìýRZyðþÆ>à ÑÇyóþ, ½gêÐèþ$–™èþ Mæü*yé Eç³Äñý*W…^éÆæÿ$. Ìôý™èþ Ñ™èþ$¢Ë¯èþ$ ÐéyéÆæÿ$. Ðésìý Ðèþ$«§æþÅ çÜÐèþ$$_™èþ §æþ*Ææÿ… ´ësìý…^éÆæÿ$. MæüË$ç³#¡™èþMæü$ Äæý$…{™èþ ÝëÄæý$… ¡çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. ÐèþÈà Mæü…´ùçÜ$t, ò³ÆæÿsZÏ ™èþÄæý*Ææÿ$^óþíܯèþ GÆæÿ$Ðèþ#Ë$ (G‹œHG…), Ôèý$¨®^óþíܯèþ Mæü…´ùçÜ$t, Ðóþç³ MóüMæü$, iÐéÐèþ$–™èþ Eç³Äñý*W…^éÆæÿ$. ºÄñý* Mæü…{sZÌŒý Hgñý…rϯèþ$, ºÄñý* ò³íÜtòÜOyŠþÞ ÐéyéÆæÿ$.

ÐéÇMìü Ñ${ÔèýÐèþ$ ç³…rË {ç³Äñý*f¯èþ… AÆæÿ¦Ðèþ$Æÿ$$…¨. C…™èþMæü$ Ðèþ$$…§æþ$ ÐèþÆæÿMæü$ ÐéâæýÏ…™é HMæü ç³…r ÝëVæü$Ò$§æþ¯óþ §æþ–íÙtò³sôýtÐéÆæÿ$. ç³…rË Ðèþ*ǵyìþ Ðéyæþ$MæüÌZMìü Ðèþ_a…¨. ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý A¯èþ$Mæü*Ë Ñ«§é¯éË$ Ií³G…, IG‹ÜG… Ðèþ…sìýÑ A¯èþ$çÜÇçÜ$¢¯é²Ææÿ$. Òsìý° A¯èþ$çÜÇ…_¯èþ M>Ææÿ×ý…V> ÐéÇMìü E™èþµ†¢ ÐèþÅÄæý$… »êV> ™èþWY…¨. ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý A¯èþ$Mæü*Ë {ç³™éÅÐèþ*²Äæý*Ë M>Ææÿ×ý…V> ÆæÿÝëÄæý$°Mæü GÆæÿ$Ðèþ#Ë ÐéyæþMæü… ™èþWY´ùÆÿ$$…¨. A…§æþ$ÐèþËÏ ´÷Ë…ÌZ° Ðèþ$sìýt ¯èþ$…_ Ðé™éÐèþÆæÿ×ý…ÌZMìü Ððþ§æþfÌôýÏ ¯èþ{™èþf° Ððþ*™é§æþ$ A§æþ$ç³#ÌZMìü Ðèþ_a…¨. VøϺ̌ý ÐéÇÃ…VŠü çÜÐèþ$çÜÅMæü$ C¨ JMæü M>Ææÿ×ý…. C¨ A§æþ$ç³#ÌZMìü Æ>Ðèþyæþ… Ðèþ$…_ ÑçÙÄæý$…. {ç³çÜ$¢™èþ… AÐèþ$Ë$ÌZ E¯èþ² ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ñ«§é¯é°Mìü E¯èþ² çÜ$íܦÆæÿ™èþ ^ðþyæþMæü$…yé Ðèþ$Ç…™èþ Ððþ$Ææÿ$Væü$ç³Ææÿ^èþyæþ… Ý뫧æþÅÐðþ$O…¨. A…§æþ$Mæü$ ^ðþrÏ B«§éÇ™èþ õܧæþÅ… A¯èþ$çÜÇ…^èþyæþÐóþ$. AyæþÐèþ#ÌZÏ Ðèþ*{™èþÐóþ$ ò³ÇVóü ^ðþrϯèþ$, ç³…yæþÏ ^ðþrÏ ò³…ç³Mæü… ç³Ôèý$Ðèþ#Ë Ðóþ$™èþMæü$ Eç³Äñý*Væüç³yóþ Ðésìý° ò³…^èþyæþ… §éÓÆ> ÐéÇ ´÷ÌêÌZÏ ÐðþOÑ«§æþÅ… ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü & 2 l¯Œþ 2021

9


»êMæü$Þ _MæüP ¯éVæüÄæý$Å A¯óþ ÆðÿO™èþ$ ™èþ$…Mæü*Ææÿ$ hÌêÏÌZ° §æþ$Æ>YyæþçßýãÏ {V>Ðèþ*°Mìü ^ðþ…¨¯èþÐéyæþ$. BÄæý$¯èþMæü$ Æðÿ…yæþ$ GMæüÆ>Ë ´÷Ë… E…¨. BÄæý$¯èþ C™èþÆæÿ ç³…rË™ø´ër$ Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë$ Mæü*yé ç³…yìþÝë¢yæþ$. ÐèþÆ>Û«§éÆæÿ ´÷Ë… AÆÿ$$¯èþ…§æþ$¯èþ MæüÆæÿ$Ðèþ# M>Ë… ÌZ çÜÆðÿO¯èþ ¨Væü$ºyìþ ËÀ…^óþ¨ M>§æþ$. ´÷Ë…ÌZ E¯èþ² »ZÆæÿ$ »êÑÌZ ¿æý*VæüÆæÿ fÌêË Ðèþ$rt… ¨Væügêǯèþ糚yæþÌêÏ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Ýë¦Æÿ$$ÌZ ±Ææÿ$ A…¨…^óþ¨ M>§æþ$. CsîýÐèþÍ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>ËÌZ D çÜÐèþ$çÜÅ ^éÌê ÝëÆæÿ$Ï G§æþ$ÆæÿÆÿ$$…¨. BÑÚëPÆŠÿ HÆ>µr$^óþíܯèþ Õ„æü×ý M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°Mìü _MæüP ¯éVæüÄæý$Å Mæü*yé àfÆæÿÄæý*ÅÆæÿ$. D Õ„æü×ý M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… °ÆæÿÓçßý×ýÌZ G‹ÜIG‹œ õÜ…{©Äæý$ ¸ëÇÃ…VŠü {´ëgñýMæü$t Mæü*yé ´ëË$ ç³…^èþ$Mæü$…¨. ¯éVæüÄæý$Å BMæü$ Mæü*Ææÿ˯èþ$ ½¯ŒþÞ, sŸÐèþ*sZ, Ñ$Ça, C™èþÆæÿ _¯èþ² _¯èþ² ¡Væü Ððþ$$MæüP˯èþ$ Mæü$r$…º AÐèþçÜÆ>ËMøçÜ… çÜÇç³yé ÝëVæü$^óþõÜÐéyæþ$. {MæüÐèþ$…V> Ðèþ*ÆðÿPsŒý AÐèþçÜÆ>ËMæü$ ÒË$V> õÜ…{©Äæý$ 糧æþ®™èþ$ÌZÏ ½¯ŒþÞ, sŸÐèþ*sZ, Ðèþ…M>Äæý$ ÝëVæü$ {´ëÆæÿ…À…^éyæþ$. ™èþ$…Mæü*Ææÿ$ÌZ {糡 B¨ÐéÆæÿ… fÇVóü õÜ…{©Äæý$ E™èþµ™èþ$¢Ë Ðèþ*ÆðÿPsŒýÌZ BÄæý$¯èþ ™é¯èþ$ ç³…yìþ…_¯èþ Mæü*ÆæÿV>Äæý$˯èþ$ Ñ{MæüÆÿ$$…^èþ$Mæü$¯óþÐéyæþ$. D ÆæÿMæü…V> Hsê BÄæý$¯èþMæü$ Ææÿ*.25000 ¯èþ$…_ 30000 ÐèþÆæÿMæü$ B§éÄæý$… ËÀÝù¢…¨. ""{糆 ÐéÆæÿ… ÐðþÆÿ$$Å Ææÿ*´ëÄæý$Ë Ìê¿æý… ÐèþÝù¢…¨.'' A° ^éÌê çÜ…™øçÙ…V> ^ðþ´ëµyæþ$. BÄæý$¯èþ ™èþ¯èþ ´÷Ë…ÌZ 60 °Ðèþ$à ^ðþrϯèþ$, 30 Ðèþ$$¯èþVæü ^ðþrϯèþ$, 50 Ððþ$ÍÄæý$§æþ$¼Äæý* ^ðþrϯèþ$ ò³…^èþ$™èþ$¯é²yæþ$. AÐèþ±² C糚yæþ$ Hç³#V> ò³ÇW BÔ>Ðèþçßý…V> °Ë$çÜ$¢¯é²Æÿ$$. ™égêV> Ðèþ$Æø 50 °Ðèþ$à ^ðþrϯèþ$ ò³…^óþ…§æþ$Mæü$ íܧæþ®Ðèþ$Ðèþ#™èþ$¯é²yæþ$. Ðésìý° 15 Ayæþ$Væü$Ë$ Gyæþ… E…yóþÌê ¯ésêyæþ$. òÜÝë¾°Äæý* ^ðþrÏ §éÓÆ> BÄæý$¯èþMæü$ C糚yæþ$ ç³#çÙPË…V> ç³Ôèý$Ðèþ#Ë Ðóþ$™èþ ËÀÝù¢…¨. A…§æþ$»êr$ÌZ E¯èþ² ç³Ôèý$Ðèþ#Ë Ðóþ$™èþ {´ù™éÞçßý…™ø Æðÿ…yæþ$ Vö{Æðÿ˯èþ$ Mæü*yé Mö¯èþ$VøË$ ^óþÔ>yæþ$. C…™èþÐèþÆæÿMæü$ C™èþÆæÿ$Ë ´÷ÌêÌZÏ Mæü*Î ç³°Mìü ò³yæþ$™èþ$¯èþ² BÄæý$¯èþ ¿êÆæÿÅ Ý÷…™èþ „óü{™èþ… ÌZ¯óþ ç³NÇ¢ çÜÐèþ$Äæý$… Ñ°Äñý*WçÜ$¢¯é²Ææÿ$.

10

^ør$ ^óþçÜ$Mæü$…¨. Æ>¯èþ$¯èþ² ÆøkËÌZ ÐéÇ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ „óü{™é˯èþ$ C™èþÆæÿ$ËMæü$ {´ù™éÞçßýMæü…V> çÜ…§æþÆæÿدèþMæü$ A¯èþ$Ðèþ#V> ™èþÄæý*ÆæÿÄæý*ÅÆÿ$$. ç³–«©Ó BÆ>Y°MŠü ¸ùÆæÿÐŒþ$ õ³Ææÿ$™ø D ÆðÿO™èþ$Ë…™é JMæü º–…§æþ…V> HÆæÿµyézÆæÿ$. ¯ðþËMøÝëÇ çÜÐèþ*ÐóþÔèýÐðþ$O õÜ… {©Äæý$ õܧæþÅ…ÌZ G§æþ$ÆæÿÐèþ#™èþ$¯èþ² çÜÐèþ$çÜÅË Væü$Ç…_ ÐéÆæÿ$ ^èþÇa…^èþ$Mæü$…sêÆæÿ$. Mæü–íÙ Ñgêq¯Œþ Móü…{§æþ Ô>ç܈Ðóþ™èþ¢Ë$, C…M> {ç³Væü†ÖË õÜ…{©Äæý$ Ñ«§é¯èþ… A¯èþ$çÜÇçÜ$¢¯èþ² ÆðÿO™èþ$Ë$, ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü & 2 l¯Œþ 2021

Ô>Q A«¨M>Ææÿ$Ë$ D çÜÐèþ*ÐóþÔ>ÌZÏ ´ëË$ ç³…^èþ$Mæü$…sêÆæÿ$. ÐéÆæÿ$ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ çÜËà çÜ*^èþ¯èþË$ A…¨Ýë¢Ææÿ$. ™èþÓÆæÿÌZ D ¸ùÆæÿÐŒþ$¯èþ$ õÜ…{©Äæý$ E™èþµ†¢§éÆæÿ$Ë Mæü…ò³±V> Ææÿ*´÷…¨…^óþ ¨ÔèýV> Mæü–íÙ fÆæÿ$Væü$™ø…¨. {ç³çÜ$¢™èþ… ÇhçÜtÆŠÿ ^óþõÜ {MìüÄæý$ ÝëVæü$™ø…¨. A¨ ç³NÆæÿ¢Æÿ$$™óþ Ðèþ*ÆðÿPsŒý AÐèþM>Ô>Ë$ Ðèþ$Ç…™èþV> ò³Ææÿ$Væü$™éÆÿ$$. {ç³çÜ$¢™èþ… ™èþ$…Mæü*Ææÿ$ÌZ° BÆ>Y°MŠü Ñ{MæüÄæý$ Móü…{§éË §éÓÆ> Ðèþ*{™èþÐóþ$ Ñ{MæüÄæý*Ë$ fÆæÿ$Væü$™èþ$¯é²Æÿ$$. B¨ÐéÆæÿ… Æøk ™èþ$…Mæü*Ææÿ$ÌZ õÜ…{©Äæý$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$§éÆæÿ$Ë Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë Ðèþ*ÆðÿPsŒý {ç³fËMæü$ A…§æþ$»êr$Mæü$ ÐèþçÜ*¢ E… r$…¨. ™èþ$…Mæü*Ææÿ$ÌZ {ç³™óþÅMæü…V> JMæü Móü…{§æþ… HÆ>µr$ ^óþõÜ… §æþ$Mæü$ BÌZ^èþ¯èþË$¯é²Æÿ$$. õÜ…{©Äæý$ õܧæþÅ… ^óþç³sìýt¯èþ Mö…™èþÐèþ$…¨ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ¯èþçÙt… MæüÍW…¨. AÆÿ$$™óþ ÆðÿO™èþ$Ë BçÜMìü¢ Ðèþ*{™èþ… ™èþVæüYÌôý§æþ$. A…§æþ$MøçÜ… Ðèþ$$RêÐèþ$$S çÜ…{糨…ç³#Ë ç³§æþ¦†° °Ææÿ…™èþÆæÿ… Mö¯èþÝëWçÜ$¢¯é²Ææÿ$. {´ù™èþÞíßý…^óþ…§æþ$Mæü$, Ðèþ*ÆæÿY§æþÆæÿØMæü… ^èþ*õ³…§æþ$Mæü$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ææÿ…Væü…ÌZ° çÜ…çܦË$ Mæü–íÙ ^óþçÜ$¢¯é²Æÿ$$. Ðé™éÐèþÆæÿ×ý çÜÐéâæýϯèþ$ ™èþr$tMæü$¯óþ íܦ†Mìü ^óþǯèþ CMæüPyìþ ´÷ÌêË$ Ðèþ^óþa 4&5 H…yæþÏ M>Ë… ÌZ çÜçÜÅÐèþ…™èþ…V> Ðèþ*Ç BàÆæÿ ¿æý{§æþ™èþMæü$, ç³Ôèý$Ðèþ#Ë Ðóþ$™èþMæü$ ¿æýÆøÝëV> Ðèþ*Ææÿ¯èþ$¯é²Æÿ$$. A Anandakumar Project Director AVISHKAR, Tumkur Karnataka E-mail: avishkar2004@gmail.com

B…VæüÏÐèþ$*Ë… @ ÎÝë C…yìþÄæý*, çÜ…ç³#sìý 22, çÜ…_Mæü 3, òÜò³t…ºÆŠÿ 2020


ÝûÆæÿÔèýMìü¢ B«§éÇ™èþ {yæþÆÿ$$…VŠü §éÓÆ> A§æþ¯èþç³# ÑË$Ðèþ Ý뫧æþ¯èþ Æ>MóüÔŒý Móü. ÐéÇÄæý$ÆŠÿ, Ðèþ$õßýÔŒý G¯Œþ Ìêyóþ

Ðèþ$íßýâêÆðÿO™èþ$Ë çÜÑ$íÙt ÝëÐèþ$Æ>¦Å°² Væü$Ç¢…^óþ…§æþ$Mæü$ ^óþ†Mìü A…¨Ðèþ_a¯èþ ç³…r ´÷Ìê°Mìü ÝûÆæÿÔèýMìü¢ ÝëÄæý$…™ø {yæþÆÿ$$…VŠü ^óþõÜ {ç³{MìüÄæý$¯èþ$ gZyìþçÜ$¢¯é²Æ> Ìôý§é A¯óþ A…Ôèý… MîüËMæüÐèþ$Ðèþ#™èþ$¯èþ²¨. CÌê ÝûÆæÿ ÔèýMìü¢ ÝëÄæý$… ™ø ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ E™èþµ™èþ$¢ËMæü$ A§æþ¯èþç³# ÑË$Ðèþ˯èþ$ çÜÐèþ$Ðèþ$Mæü*Ææÿ$aMøÐèþyæþ… Ý뫧æþÅÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨. CÌê ÝûÆæÿÔèýMìü¢ B«§éÆæÿ…V> {yæþÆÿ$$…VŠü ^óþõÜ çܧæþ$´ëÄæý*˯èþ$ ÑMóü…{©MæüÇ…_ Ðèþ$íßýâê ÆðÿO™èþ$ËMæü$ A…§æþ$»êr$ÌZMìü ¡çÜ$Mæü$Æ>Ðèþyæþ… AÐèþçÜÆæÿ…. AÌê ^óþÄæý$yæþ… ÐèþËϯóþ Ðèþ*ÆðÿPsŒýÌZ yìþÐèþ*…yŠþMæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ ¡Ææÿ$ÌZ E™èþµ™èþ$¢ËMæü$ A§æþ¯èþç³# ÑË$Ðèþ¯èþ$ ^óþMæü*ÆæÿaÐèþ^èþ$a. ™èþ§éÓÆ> ÐéÇMìü Ðèþ$Ç°² {ç³Äñý*f¯éË$ Mæü͵…^èþyæþ… Ý뫧æþÅÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨.

ç³

…yæþ$Ï, Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë Ðèþ…sìý Ðésìý° ç³…yìþ…^èþyæþ…ÌZ Ðèþ$¯èþ §óþÔèý… A{VæüÝ릯èþ…ÌZ¯óþ E…¨. D Ñ«§æþ…V> BàÆæÿÄñý*VæüÅÐðþ$O¯èþ ç³…yæþ$Ï, Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë E™èþµ†¢ÌZ {ç³ç³…^èþ…ÌZ¯óþ Æðÿ…yø Ý릯èþ… B{MæüÑ$…_…¨. AÆÿ$$¯èþç³µsìýMîü §óþÔèý…ÌZ ´ùçÙM>àÆæÿ ÌZç³… ò³§æþª çÜÐèþ$çÜÅV> °Ë$Ýù¢…¨. M>Ææÿ×ý… Ðèþ*ÆðÿPsŒý AÐèþçÜÆ>ËMæü$ çÜÇç³yóþÌê Hyé¨ Ððþ$$™èþ¢… ç³…yæþ$Ï, Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë$ §öÆæÿMæüyæþ… Ìôý§æþ$. ÐóþÆóÿÓÆæÿ$ A…^èþ¯é˯èþ$ ºsìýt, ™égêV> Ðèþ*{™èþÐóþ$ WÆ>Mîü E…yóþ ç³…yæþ$Ï, Mæü*ÆæÿV>Äæý$˯èþ$ ç³…yìþçÜ$¢¯èþ² ÆðÿO™èþ$Ë$ §é§éç³# 20&30 Ô>™èþ… ÐèþÆæÿMæü$ ç³…r çÜÐèþ$–¨®V> ^óþ†Mìü Ðèþ_a¯é, ¿êÈ ¯èþÚëtË$ G§æþ$ÆöP… r$¯é²Ææÿ$. D ÆæÿMæü…V> Hsê ™èþMæü$PÐèþÌZ ™èþMæü$PÐèþV> Ææÿ*.50,000 Mør$Ï ¯èþçÙt´ù™èþ$¯é²Ææÿ° A…^èþ¯é. «§æþÆæÿÌZÏ Ñç³È™èþÐðþ$O¯èþ Ðèþ*Ææÿ$µË$, AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ糚yæþ$ ËÀ…^èþMæü´ùÐèþyæþ… A¯èþ² Æðÿ…yæþ$ çÜÐèþ$çÜÅË$ {糫§é¯èþ…V> ÝùtÆóÿiçܧæþ$´ëÄæý*Ë$ ™èþW¯èþ°² ÌôýMæü´ùÐèþyæþ… ÐèþËϯóþ G§æþ$ÆæÿÐèþ#™èþ$¯é²Æÿ$$. ÝùtÆóÿh ^óþÄæý*Ë…sôý Ðésìý° çÜÆðÿO¯èþ 糧æþ¦†ÌZ °ËÓ ^óþÄæý*Í. A…sôý ¨Væü$ºyìþ ^óþ†Mìü Ðèþ_a¯èþ „æü×ý… ¯èþ$…_ Ðésìý °ËÓ MøçÜ… E™èþ¢Ðèþ$ 糧æþ¦™èþ$Ë$ A¯èþ$çÜÇ…^éÍ.

çÜ…çܦËMæü$ Ðèþ¨ÌôýçÜ$¢…sêÆæÿ$. CÌê…sìý çÜ…çܦËMæü$ ÆæÿÐé×ê ÐèþÅÐèþçܦ, AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Ðèþ¯èþÆæÿ$Ë$, M>ÐèþÍÞ¯èþ çßý…Væü$Ë$ ç³#çÙPË…V> E…sêÆÿ$$. Ðér°²sìý± ÆðÿO™èþ$Ë$ çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$aMøÌôýÆæÿ$. D M>Ææÿ×ý…V> çÜÓ˵M>ÍMæü Ðèþ$°²Mæü VæüË E™èþµ™èþ$¢ËMæü$ ^éÌê ™èþMæü$PÐèþ «§æþÆæÿËMóü ÆðÿO™èþ$ AÐóþ$ÃçÜ$MøÐéÍÞ ÐèþçÜ$¢…¨. A§æþ¯èþç³# ÑË$ÐèþË$ çÜÐèþ$Mæü*Ça¯èþ Ðé×ìýfÅ çÜ…çܦ ¿êÈ Ìê¿êË$ GVæüÆóÿçÜ$Mæü$´ù™èþ* E…r$…¨. ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ææÿ…Væü… §éÓÆ> íܦÆæÿÐðþ$O¯èþ B§éÄæý$… ËÀ…^éË…sôý ÆðÿO™èþ$Ë$ ™èþÐèþ$ E™èþµ™èþ$¢ËMæü$ A§æþ¯èþç³# ÑË$Ðèþ˯èþ$ çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$aMæü$¯óþ Ñ«§é¯éË$ AÐèþV>çßý¯èþ ^óþçÜ$Mæü$° ´ësìý…^óþÌê ^óþÄæý$yæþ… ^éÌê AÐèþçÜÆæÿ…. ç³…r ¨Væü$ºyæþ$ËMæü$ A§æþ¯èþç³# ÑË$Ðèþ¯èþ$ Ý뫨…^óþ ÑçÙÄæý$…ÌZ ÝûÆæÿ ÔèýMìü¢™ø {yæþÆÿ$$…VŠü ^óþÄæý$yæþ… AËÐèþÆæÿ$aMøÐéÍ. A…sôý ç³…r ^óþ†Mìü Ðèþ_a¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ çœËÝëÄæý*°² Ðèþ*ÆðÿPsŒý AÐèþçÜÆ>ËMæü$ ™èþW¯èþr$ÏV> A§æþ¯èþç³# ÑË$Ðèþ˯èþ$ gZyìþ…^èþVæüËV>Í. D çܧæþ$´ëÄæý*°² ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ™èþÐèþ$ ™èþÐèþ$ BÐéÝëËMæü$ ^óþÆæÿ$ÐèþV> ÑMóü…{©MæüÆæÿ×ý 糧æþ¦†ÌZ A…§æþ$»êr$ÌZ E…yéÍ. çÜÓ˵ ÐèþÅÐèþ«¨ÌZ Mæü$ãÏ´ùÄôý$ AÐèþM>Ôèý… E¯èþ² BàÆæÿ 糧éÆ>¦ËÌZ E¯èþ² ±sìý° G…yæþVæüsìýt GMæü$PÐèþ M>Ë… Ðèþ$¯óþ²Ìê ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ AÐèþM>Ô>Ë$ ™éÐèþ$$ ç³…yìþ…_¯èþ E™èþµ™èþ$¢Ë¯èþ$ ÆðÿO™èþ$Ë$ çÜÑ$íÙtV> Ðèþ*ÆðÿPsŒýMæü$ ™èþÆæÿÍçÜ$¢¯èþ² §æþ–ÔèýÅ…

çÜÓ˵M>Ë… °ËÓ E…yóþ ç³…yæþ$Ï, Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë Ðèþ…sìý Ðésìý° E™èþµ†¢ ^óþõÜ ÆðÿO™èþ$Ë$ °™èþÅ… AíܦÆæÿÐðþ$O¯èþ «§æþÆæÿËMóü AÑ$ÃÐóþçÜ$MøÐèþËíÜ E…r$…¨. ^éÌê ÝëÆæÿ$Ï E™èþµ†¢ QÆæÿ$aË$ Mæü*yé Wr$t»êr$ M>Ðèþ#. G…§æþ$Mæü…sôý E™èþµ†¢ ^óþõÜ ÆðÿO™èþ$Ë$ ™èþÐèþ$ E™èþµ™èþ$¢ËMæü$ çÜ…º…«¨…_ {´ëòÜíÜ…VŠü / A§æþ¯èþç³# ÑË$ÐèþË Mæü*Ææÿ$µ Ðèþ… sìý »ê«§æþÅ™èþË$ ^óþç³rtÆæÿ$. Ðésìý° Ðé×ìýfÅ Ýë¦Æÿ$$ÌZ ç³°^óþõÜ

11

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü & 2 l¯Œþ 2021


Mæü͵…^éÍ. AÌê ^óþíܯèþ糚yóþ ç³…yæþ$Ï, Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë Ðèþ…sìýÑ Ææÿ…Væü$ ^ðþyìþ´ùMæü$…yé, ´ùçÙM>˯èþ$ MøÌZµMæü$…yé BMæüÆæÿÛ×îýÄæý$…V> GMæü$PÐèþ M>Ë… °ËÓ E…sêÆÿ$$. çÜÐèþ*f…ÌZ iÐèþ¯èþ ÔðýOÍÌZ Ðèþ*Ææÿ$µË$ ÐèþçÜ$¢¯é²Æÿ$$. ÐésìýÌZ Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþ¨ & Aç³µsìýMæü糚yæþ$ Ðèþ…yóþçÜ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ ÒË$V> E¯èþ² ÐésìýMóü Mæü$r$…»êË$ A«¨Mæü {´ë«§é¯èþÅ… CçÜ$¢¯é²Æÿ$$. D M>Ææÿ×ý…V> D ™èþÆæÿà A§æþ¯èþç³# ÑË$ÐèþË$¯èþ² BàÆæÿ 糧éÆ>¦ËMæü$ Ðèþ*ÆðÿPsŒýÌZ Ðèþ$…_ WÆ>Mîü E…r$…¨. D ÐéçÜ¢Ðé°² ç³N×ñý çÜÒ$ç³…ÌZ° EÆæÿ$ÍM>…^èþ¯Œþ {´ë…™èþç³# »ñýÆÿ$$‹œ M>Æ>ÅËÄæý$… ÆðÿO™èþ$Ë {ç³Äñý*f¯éË MøçÜÐóþ$ ÝùÌêÆŠÿ ÔèýMìü¢™ø ç³…yæþ$Ï, Mæü*ÆæÿV>Äæý$˯èþ$ G…yæþ»ñýsôýt {ç³{MìüÄæý$¯èþ$ {ç³^éÆæÿ…ÌZMìü ™ðþ_a…¨.

»ñýÆÿ$$‹œ ^óþç³sìýt¯èþ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…

12

EÆæÿ$ÍM>…^èþ¯Œþ ç³ÇçÜÆ>ËÌZ° _¯èþ², çܯèþ²M>Ææÿ$ ÆðÿO™èþ$ Mæü$r$…»êËMæü$ Hyé¨ ´÷yæþÐèþ#¯é °MæüÆæÿÐðþ$O¯èþ B§éÄæý$… ™ðþ_aò³sôýt iÐèþ¯ø´ë«§æþ$˯èþ$ ^èþ*í³…^óþ…§æþ$Mæü$ »ñýÆÿ$$‹œ Mæü–íÙ^óþÝù¢…¨. D {´ë…™èþ…ÌZ° f¯é¿êÌZ AÆÿ$$§ø Ðèþ…™èþ$ Ðèþ$…¨ §éÇ{§æþ ÆóÿQMæü$ ¨Væü$Ðèþ¯èþ °ÐèþíÜçÜ$¢¯èþ² ÐéÆóÿ. ÐéÇÌZ ^éÌê Ðèþ$…¨Mìü E¯èþ² ¿æý*Ðèþç܆ MóüÐèþË… 4 GMæüÆ>Ë$ Ðèþ*{™èþÐóþ$. çÜÒ$ç³…ÌZ ÝëVæü$ ±sìý Ðèþ¯èþÆæÿ$Ë$ E¯èþ²ç³µsìýMîü, D {´ë…™é°Mìü ÝëVæü$ ±Ææÿ$ A…™èþV> AÀÐèþ–¨® ^ðþ…§æþÌôý§æþ$. ç³N×ñý ç³rt×ê°Mìü ^óþÆæÿ$ÐèþÌZ¯óþ E¯èþ²ç³µsìýMîü EÆæÿ$ÍM>…^èþ¯Œþ {´ë…™èþ… ç³NÇ¢V> ç³rt×ý Ææÿ*ç³… çÜ…™èþÇ…^èþ$MøÌôý§æþ$. CMæüPyìþ ÆðÿO™èþ$Ë$ ^éÌê Ðèþ$…¨ BMæü$ Mæü*ÆæÿË$, sŸÐèþ*sZ, EÍÏ, ^ðþÆæÿMæü$ ÝëVæü$^óþçÜ$¢…sêÆæÿ$. ïÜf¯Œþ AÐèþçÜÆ>ËMæü$ ™èþW¯èþr$Ï ç³…rËÌZ Ðèþ*Ææÿ$µË$ E…sêÆÿ$$. çÜÆæÿçœÆ> E…r$…¨. AÆÿ$$™óþ Mö°²sìýMìü WÆ>Mîü íܦÆæÿ…V> E…r$…yæþV>, Ðèþ$ÇMö°²…sìýMìü çÜÆæÿçœÆ>™ø çÜ…º…«§æþ… ÌôýMæü$…yé yìþÐèþ*…yŠþ E…r$…¨. CÌê…sìý Ðé™éÐèþÆæÿ×ý… ÌZ E™èþµ™èþ$¢Ë¯èþ$ çÜ{MæüÐèþ$…V> °ËÓ^óþõÜ ÐèþçÜ™èþ$Ë$ ^éÌê Mö¨ªV> E¯é²Æÿ$$. E¯èþ² Mö¨ª ÐèþçÜ™èþ$˯èþ$ Ñ°Äñý*W…^èþ$MøÐéË…sôý ò³§æþª Ððþ$$™é¢Ìôý QÆæÿ$a^óþÄæý$ÐèþËíÜ E…r$…¨. A…§æþ$ÐèþËÏ ÆðÿO™èþ$Ë$ ç³…yìþ…_¯èþ ç³…rËMæü$ E™èþµ†¢ QÆæÿ$aËMæü$ Mæü*yé ËÀ…^èþyæþ… Ìôý§æþ$. ò³OV> D {´ë…™èþ… gê¡Äæý$ Ææÿçßý§éÇMìü ^óþÆæÿ$ÐèþV> E… yæþyæþÐóþ$ M>Mæü$…yé ^éÌê çßZrâæý$Ï, Ìôý§é ÆðÿÝëtÆðÿ…r$Ï, Ìôý§é BàÆæÿ Ñ{MæüÄæý$Ô>ËË$ ò³§æþª çÜ…QÅÌZ E¯é²Æÿ$$. ÐésìýMìü Mö°² E™èþµ™èþ$¢Ë$ Hyé¨ ´÷yæþÐèþ#¯é AÐèþçÜÆæÿ… E…r$…¨. D WÆ>Mîü íܦÆæÿ™èþÓ… M>Ææÿ×ý…V> ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ËÀ…^óþ «§æþÆæÿÌZ Mæü*yé ™óþyéË$… r$¯é²Æÿ$$. °™èþÅ… WÆ>Mîü E¯èþ² E™èþµ™èþ$¢Ëò³O ºyé çÜ…çÜ¦Ë Mæü¯èþ$² ç³yìþ…¨. ÐéÆæÿ$ A† ™èþMæü$PÐèþ «§æþÆæÿËMæü$ ÆðÿO™èþ$Ë Ðèþ§æþª Mö¯èþ$VøË$ ^óþíÜ °ËÓ ^óþíÜ A«¨Mæü «§æþÆæÿËMæü$ AÐèþ$$ÃMæü$° ¿êÈ Ìê¿êË$ VæüyìþçÜ$¢¯é²Æÿ$$. D ÐéçÜ¢Ðé˯èþ$ VæüÐèþ$°…_¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ »ñýÆÿ$$‹œ çÜ…çܦ ÝûÆæÿ ÔèýMìü¢ ÝëÄæý$…™ø ç³…yæþϯèþ$, Mæü*ÆæÿV>Äæý$˯èþ$ {yæþÆÿ$$…VŠü ^óþíÜ Ðèþ*ÆðÿPsŒýMæü$ ^óþÆóÿa ÑçÙÄæý$…ÌZ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ^óþÄæý$*™èþ°ÐéÓË° ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü & 2 l¯Œþ 2021

D Ñ«§é¯èþ…ÌZ° Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþ ÑçÙÄæý$… HÑ$r…sôý & Ðèþ$íßýâæýË$ ™èþÐèþ$ C…yæþÏÌZ¯óþ ç³°^óþçÜ*¢, MæüÍíÜMæür$tV> ™èþÐèþ$ BǦMæü íܦ†Væü™èþ$˯èþ$ Ððþ$Ææÿ$Væü$ç³Ææÿ$^èþ$Mæü$¯óþ AÐèþM>Ôèý… Mæü͵…^èþyæþ…. °Ææÿ~Æÿ$$…_…¨. EÆæÿ$ÍM>…^èþ¯Œþ çÜÒ$ç³…ÌZ ÝùÌêÆŠÿ {yæþÆÿ$$…VŠü M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°² {ç³Äñý*V>™èþÃMæü…V> ^óþç³sìýt…¨. ™öÍ §æþÔèýÌZ JMøP ÆðÿO™èþ$ Ìôý§é ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å º–…§é°Mìü JMæü {yæþÆÿ$$…VŠü Äæý$*°sŒý HÆ>µr$ ^óþÔ>Ææÿ$. Ýë…Móü†Mæü A…Ô>˯èþ$ ÐéÅí³¢ ^óþõÜ Ë„æüÅ…™ø ÆæÿMæüÆæÿM>ÌñýO¯èþ 糧æþ¦™èþ$˯èþ$ {ç³ÐóþÔèýò³sêtÆæÿ$. ÆðÿO™èþ$ËMæü$ °MæüÆæÿ…V> Hyé¨ ´÷yæþÐèþ#¯é B§éÄæý$… Ðèþ^óþa Ðèþ*Æ>YËÌZ CÌê…sìý Äæý$*°sŒý HÆ>µr$ JMæüsìý. A…§æþ$ÌZ çÜ*Ææÿ$Åyìþ ¯èþ$…_ ÐðþË$Ðèþyóþ (A[Ìêt ÐðþOËsŒý Æóÿ‹Ü) A†±ËÌZíßý™èþ MìüÆæÿ×ê˯èþ$ Eç³Äñý*W…_ ç³…yæþ$Ï, Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë Ðèþ…sìý çÜçßýfíܧæþ®Ððþ$O¯èþ Ææÿ…Væü$, Ææÿ*ç³#, çÜçßýfçÜÓ¿êÐéË$ ^ðþyæþMæü$…yé G…yæþ»ñýrtÐèþ^èþ$a. Òsìý¯óþ ¯óþÆæÿ$V> çÜ*ÆæÿÅ MìüÆæÿ×êË Mìü…§æþ G…yæþ»ñýyìþ™óþ D Ææÿ… Væü$, Ææÿ*ç³#, çÜçßýf™èþÓ… °Í_ E…yæþ§æþ$. ^ðþyìþ´ù™èþ$…¨. A…§æþ$Móü D 糧æþ¦†ÌZ [yðþO ^óþíܯèþ Ðésìý Væü$Ç…_ Ý린Mæü…V> CÌê ^ðþ糚Mæü$…sêÆæÿ$. ™égêV> çܧé, ÝëÓ¨‹Ù çßýÐóþ$Ô> (°™èþÅ… ™égêV> E…yæþyæþÐóþ$M>Mæü Ææÿ$_V> Mæü*yé). D Ë„æüÅ… Ý뫨…^óþ ¨ÔèýV> Ðèþ$íßýâê º–…§éË$ HÆæÿµyézÆÿ$$. C…yæþÏÌZ¯óþ E…r* ™èþÐèþ$ E™èþµ™èþ$¢Ë¯èþ$ {yæþÆÿ$$…VŠü ^óþÄæý$yæþ…, ¯é×ýÅ™éç³Ææÿ…V> ÐóþÆæÿ$^óþÄæý$yæþ…, ´ëÅMóüiË$ Mæürtyæþ…, Ðèþ*ÆðÿPsŒýMæü$ íܧæþ®… ^óþÄæý$yæþ… Ðèþ…sìý Ñ«§æþ$Ë$ ^óþç³rtÐèþËíÜ E…r$…¨. D Ñ«§é¯èþ… A¯èþ$çÜÇõÜ¢ Ðèþ$íßýâæýË$ ™èþÐèþ$ C…yæþÏÌZ¯óþ E…r* Mæü*yé MæüÍíÜMæür$tV> ç³°^óþíÜ ™èþÐèþ$ Mæü$r$…»êË BǦMæü íܦ†° Ððþ$Ææÿ$Væü$ç³Ææÿ^èþ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ AÐèþM>Ôèý… ËÀçÜ$¢…¨. D Ñ«§é¯èþ… A¯èþ$çÜÇ…^èþÐèþËíܯèþ {MæüÐèþ$… CÌê E…r$…¨. 1. Ý린Mæü…V> ËÀ…^óþ ¼/íÜ ¯é×ýÅ™èþ E¯èþ² ^úMæü Mæü*ÆæÿV>Äæý$˯èþ$, Ìôý§é ™èþÐèþ$ Ý÷…™èþ E™èþµ™èþ$¢Ë¯èþ$ õÜMæüÇ…_ ò³r$tMøÐèþyæþ…. 2. Ðésìý° Ðèþ…yæþ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ ÒË$V> ™èþÇW Ðèþ$$MæüPË$V> ^óþÄæý$yæþ…, AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Ðésìý° ´÷yìþ Ìôý§é Ðèþ$$§æþª Ææÿ*ç³…ÌZMìü Ðèþ*Ææÿayæþ…, çÜÆðÿO¯èþ ȆÌZ ´ëÅMìü…VŠü ^óþÄæý$yæþ… Ðèþ…sìýÑ ^óþÄæý*Í. AÌê ^óþõÜ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ç³NÇ¢V> Ôèý${¿æý™èþ ´ësìý…^éÍ. ™óþÐèþ$Ìôý° Ðé™éÐèþÆæÿ×ý…ÌZ ç³NÇ¢^óþÄæý*Í. 3. Ðèþ*ÆðÿPsŒýÐèþÆ>YË™ø A¯èþ$çÜ…«§é¯èþ… HÆ>µr$^óþçÜ$MøÐèþyæþ…, A…sôý õÜMæüÆæÿ×ý çÜ…çܦË$, Ý린Mæü Ðèþ*ÆðÿPsŒý ÐèþÆ>YË$, BàÆæÿ 糧éÆ>¦Ë Ñ{Móü™èþË™ø Ðèþ*sêÏyìþ Jç³µ…§éË$ Mæü$§æþ$Ææÿ$aMøÐèþyæþ… AÐèþçÜÆæÿ…. CÌê ÝûÆæÿ ÔèýMìü¢™ø {yæþÆÿ$$…VŠü {ç³{MìüÄæý$ÌZ sŸÐóþ$sZ, AËÏ…, EÍÏ, AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ çÜ…§æþÆ>¾ËÌZ Ðésìý° †Äæý$Åsìý Ææÿ$_ Mæü͵…^óþ…§æþ$Mæü$


™égêV> ç³…yìþ…_¯èþ E™èþµ™èþ$¢Ë$ ™égêV> ç³…yìþ…_¯èþ E™èþµ™èþ$¢Ë$ Ðèþ*ÆðÿPsŒýÌZ Ë¿æýÅ… Ðèþ*ÆðÿPsŒýÌZ ËÀ…^èþÐèþ# GMæü$PÐèþ BÐðþ*§æþÄñý*VæüÅ… ™èþMæü$PÐèþ BÐðþ*§æþÄñý*VæüÅ… ™égêV> ç³…yìþ…_¯èþÑ M>°Ñ Ðèþ*ÆðÿPsŒýÌZ Ë¿æýÅ… BÐðþ*§æþÄñý*VæüÅ…, M>° ™èþç³µ°çÜÆðÿO™óþ¯óþ

™égêV> ç³…yìþ…_¯èþÑ M>°Ñ Ðèþ*ÆðÿPsŒýÌZ ËÀ…^èþÐèþ# HÐèþ*{™èþ… BÐðþ*§æþÄñý*VæüÅ… M>Ðèþ#

ïÜtÑÄæý* A¯óþ çÜçßýf ¡í³ 糧éÆæÿ¦… ^óþÆæÿayæþ…, Ðèþ$$ËVæü M>yæþË$ / BMæü$Ë$, º^èþaÍ, Ððþ$…† Mæü*Ææÿ Ðèþ…sìý BMæü$ Mæü*ÆæÿË$ Eç³Äñý*W… ^èþ$MøÐèþ^èþ$a. ¯óþÆæÿ$V> †°ÐóþÄæý$yé°Mìü ÒË$V> C¯ŒþçÜt…sŒý BàÆæÿ糧éÆ>¦Ë$ & G…yæþ»ñýsìýt¯èþ çÜ´ùsê (_Mæü$P) _‹³Þ, Ðèþ$àÆ>çÙ‰ÌZ Ðéyæþ$MæüÌZ E…yóþ ÆðÿyîþÐóþ$yŠþ ç³NÆæÿ¯Œþ ^èþ´ë¡Ë$, C¯ŒþçÜt…sŒý ´ëËMŠü, Ððþ$…† ç³Æøsê, ½sŒýÆæÿ*sŒý ´ûyæþÆŠÿ Ðèþ…sìýÑ Mæü*yé ™èþÄæý*Ææÿ$^óþÄæý$Ðèþ^èþ$a. CÌê {yæþÆÿ$$…VŠü ^óþÄæý$yé°Mìü AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Ðèþ$$yìþ ¨¯èþ$çÜ$˯èþ$ ™éÐèþ$$ çÜÓÄæý$…V> ™èþÄæý*Ææÿ$^óþçÜ$MøÐèþ^èþ$a Ìôý§é Ý린Mæü…V> E¯èþ² C™èþÆæÿ ÆðÿO™èþ$Ë ¯èþ$…_ õÜMæüÇ…^èþÐèþ^èþ$a. ò³§æþª BÆæÿzÆæÿ$Ï Ðèþ_a¯èþ糚yæþ$ ÐéÆæÿ$ Ðèþ_a ¯é×ýÅ™èþ¯èþ$ °Æ>®Ç…^èþ$Mæü$¯èþ² ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ÐéÆæÿ$ ^ðþí³µ¯èþr$Ï ´ëÅMŠü ^óþÄæý*Í. ÇsñýOÌŒý BÆæÿzÆæÿÏMæüÆÿ$$™óþ Ý린Mæü…V> E…yóþ çÜ…Mæü˵ ÝùtÆŠÿÌZ AÑ ËÀÝë¢Æÿ$$. Mæü$r$…»êË ç³Ç«¨ÌZ íܧæþ®…^óþíÜ, º–…§éË ™èþÆæÿçœ#¯èþ õÜMæüÇ…_ Ðèþ*ÆðÿPsŒýMæü$ ^óþÆæÿayæþ… ©° {糫§é¯èþ çÜ*{™èþ…. D çÜ*{™èþ… {ç³M>Ææÿ… Ðèþ$íßýâæýË$ C…yæþÏÌZ¯óþ E…yìþ çÜÑ$íÙtV> {ç³Äñý*f¯éË$ ´÷…§æþÐèþ^èþ$a. yìþÐèþ*… yŠþMæü$ ™èþW¯èþr$Ï çÜÆæÿ$Mæü$ A…¨…^èþÐèþ^èþ$a. E§éçßýÆæÿ×ýMæü$ ¨Væü$Ðèþ ÑÐèþÆ>Ë$ ^èþ*õÜ¢ Ý뫧éÅÝ뫧éÅË$, AÐèþM>Ô>Ë$ AÆæÿ®Ðèþ$Ðèþ#™éÆÿ$$ CÌê Ðèþ$íßýâê ÆðÿO™èþ$Ë$ ™èþÐèþ$ C…yæþÏÌZ¯óþ E…yìþ íܧæþ®… ^óþíܯèþ E™éµ§æþ¯èþ˯èþ$ Æðÿ…yæþ$ Ðèþ*«§æþÅÐèþ*Ë §éÓÆ> Ðèþ*ÆðÿPsŒýMæü$ ^óþÆæÿaÐèþ^èþ$a. çÜ…MæüÌŒýµ õ³Ææÿ$™ø HÆæÿµyìþ E¯èþ² ÇsñýOÌŒý Ñ{MæüÄæý$ Móü…{§æþ… §éÓÆ> AÐèþ$$ÃMøÐèþ^èþ$a. C…™èþMæü$ Ðèþ$$…§æþ$ º–…§éË$V> HÆæÿµyìþ¯èþ Ðèþ$íßýâê çÜ…çœ*Ë$ òœyæþÆóÿçÙ¯ŒþË$V> Ææÿ*ç³#¨§æþ$ªMæü$¯é²Æÿ$$. Ðésìý §éÓÆ> ÐéÆæÿ$ Ý÷…™èþ…V> ÐéÅ´ëÆæÿ çÜ…çܦ ™èþÆæÿàÌZ ç³°^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. CÑ 2013 ¯èþ$…_ EÆæÿ$ÍM>…^èþ¯Œþ {´ë…™èþ…ÌZ ^èþ$Ææÿ$Mæü$V> ç³°^óþçÜ$¢¯é²Æÿ$$. D òœyæþÆóÿçÙ¯Œþ §éÓÆ> BàÆæÿ 糧éÆ>¦Ë$, Ýû…§æþÆæÿÅ Ý뫧æþ¯é˯èþ$ ÐéÆæÿ$ Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$ËMæü$ A…¨çÜ$¢¯é²Ææÿ$. D Ñ{MæüÄæý$ Móü…{§éË õ³Æóÿ çÜ…MæüÌŒýµ. CMæü Ðèþ$Æø Ðèþ*«§æþÅÐèþ$… & sZMæü$¯èþ A…§óþ BÆæÿzÆæÿÏMæü$ çÜÆæÿçœÆ> ^óþÄæý$yæþ…. D òœyæþÆóÿçÙ¯Œþ °ÆæÿÓçßý×ýMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ ÐèþÅÐèþàÆ>Ë°²sìý± çÜ¿æý$ÅÌôý çÜÓÄæý$…V> ^èþ*çÜ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$. AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ ^óþÄæý$*™èþ, Õ„æü×ý Ðèþ…sìý Ðésìý° »ñýÆÿ$$‹œ A…¨Ýù¢…¨. {糆Æøk {yæþÆÿ$$…VŠü ç³° ç³NÇ¢ ^óþÄæý$yæþ…, B ™èþÆæÿ$Ðé™èþ {yæþÄæý$Ææÿϯèþ$ Gç³µsìýMæü糚yæþ$ Ôèý${¿æý… ^óþíÜ íܧæþ®…V> E…^èþ$MøÐèþyæþ… Ðésìý° çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$aMæü$¯èþ² ÐéâôýÏ

°ÆæÿÓíßýçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ÝùÌêÆŠÿ {yæþÆÿ$$…VŠü ç³ÇMæüÆ>ËMæü$¯èþ² {ç³™óþÅMæü™èþ HÑ$r…sôý Òsìý °ÆæÿÓçßý×ýMæü$ V>¯èþ$ H Mö…^èþ… Mæü*yé QÆæÿ$a ^óþÄæý$¯èþMæüPÆæÿÌôý§æþ$. ѧæþ$Å™Œþ A¯èþ$çÜ…«§é¯èþ… A…r* HÒ$ E… yæþ§æþ$. A…§æþ$ÐèþËÏ Ðésìý °ÆæÿÓçßý×ý ^éÌê ™óþÍMæü. çÜÐèþ$çÜÅ Mæü*yé M>§æþ$. _¯èþ² _¯èþ² Ðèþ$ÆæÿÐèþ$Ùèþ$¢Ë$ AÐèþçÜÆæÿ… M>Ðèþ^èþ$a. JMöMæüP çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ò³¯èþ$V>Ë$Ë$ Ò_¯èþ糚yæþ$ A[ÌêtÐðþOÌñýsŒý ïÙr$ (Äæý$*Ñ ïÙr$) §ðþº¾†¯èþyæþ… §æþ–íÙtMìü Ðèþ_a…¨.

ÑçÜ¢Ææÿ×ý Äæý$™é²Ë$ Ðèþ$¯èþ §óþÔèý…ÌZ {ç³™óþÅMìü…_ Ðèþ$àÆ>çÙ‰ÌZ ç³N×ñý ç³ÇçÜÆ>ËÌZ E…yóþ EçÙ~ Ðèþ$…yæþË Ðé™éÐèþÆæÿ×ý… ©°° A¯èþ$çÜÇ…^óþ…§æþ$Mæü$ A°² Ñ«§éÌê A¯èþ$Mæü*ËÐðþ$O¯èþ¨ Mæü*yé. ÝùÌêÆŠÿ {yæþÄæý$ÆæÿÏ ÝëÄæý$…™ø CMæüPyìþ ÐéÆæÿ$ A¯óþMæüÆæÿM>ÌñýO¯èþ BàÆæÿ 糧éÆ>¦Ë¯èþ$ ™èþÄæý*Ææÿ$^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. Ðèþ*Ðèþ$*Ë$V> ÐèþÅÆæÿ¦ç³§éÆ>¦Ë$V> ´ëÆæÿ»ZõÜ ½ Ìôý§é ïÜ ¯é×ýÅ™èþ MæüË Mæü*ÆæÿV>Äæý$˯èþ$ çÜÆðÿO¯èþ 糧æþ¦†ÌZ Ôèý$¨®^óþõÜ…§æþ$Mæü$ C¨ Eç³Äñý*Væüç³yæþ$™ø…¨. {ç³çÜ$¢™èþ… ÝùÌêÆŠÿ {yæþÄæý$ÆŠÿ HÆ>µr$^óþçÜ$Mæü$¯èþ² {糆 Mæü$r$…»ê°Mìü A§æþ¯èþ…V> ¯ðþËMæü$ Ææÿ*.2500 ¯èþ$…_ Ææÿ*.3000 ÐèþÆæÿMæü$ B§éÄæý$… ËÀÝù¢…¨. {ç³Äñý*V>™èþÃMæü…V> ^óþç³sìýt¯èþ D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… ÐèþËÏ ËÀ…^óþ Eç³Äñý*V>Ë$ °Æ>®Ææÿ×ý M>V>¯óþ Ý린Mæü…V> Ðèþ$Ç°² Äæý$*°r$Ï HÆ>µr$^óþÄæý*˯óþ yìþÐèþ*…yŠþ VæüsìýtV> Ñ°í³Ýù¢…¨. 2018&19ÌZ Ðèþ$Æø 100 Äæý$*°r$Ï HÆæÿµyézÆÿ$$. A…§æþ$MæüÄôý$Å QÆæÿ$aÌZ 20 Ô>™èþ… ÐèþÆæÿMæü$ BçÜMìü¢ E¯èþ² ÐéÆóÿ çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$aMæü$¯é²Ææÿ$. C™èþÆæÿ{™é Mö…™èþ ÝëÄæý$… A…§æþ$™èþ$¯èþ²ç³µsìýMîü °ÆæÿÓçßý×ý QÆæÿ$a˯èþ$ Ðèþ*{™èþ… {Væü*ç³# çÜ¿æý$ÅÌôý çÜÓÄæý$…V> ¿æýÇçÜ$¢¯é²Ææÿ$. C糚yæþ$ ÐéÇ E™èþµ™èþ$¢Ë$ ¯èþ*Å{sìýÝùÌŒý {»ê…yŠþ (D õ³Ææÿ$ÌZ¯óþ ´ùçÙMæü ÑË$ÐèþË$¯èþ² A¯óþ AÆæÿ®… çÜ$¹ÇçÜ$¢¯èþ²¨) õ³Ææÿ$™ø Ðèþ*ÆðÿPsŒýMæü$ çÜÆæÿçœÆ> ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ç³ÇÔèý$§æþ®Ððþ$O¯èþ Ðé™éÐèþÆæÿ×ý… ÌZ Ôèý$¨®^óþÄæý$yæþ…, ´ëÅMŠü^óþÄæý$yæþ…, Ðèþ*ÆðÿPsŒýMæü$ ™èþÆæÿÍ…^èþyæþ… Ðèþ…sìý ÑçÙÄæý*Ëò³O {ç³™óþÅMæü…V> Õ„æü×ý C^éaÆæÿ$. C糚yæþ$ ç³sìýçÙtÐðþ$O¯èþ Í…Móüi˯èþ$ HÆ>µr$^óþçÜ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ {ç³Äæý$†²çÜ$¢¯é²Ææÿ$. Hyé¨ M>Ë…ÌZ Mæü±çÜ… 8&9 ¯ðþËË´ër$ (WÆ>Mîü çÜÓ˵…V> E¯èþ² çÜÐèþ$Äæý$… Ñ$¯èþàÆÿ$$…_) §é§éç³# 20 ¯èþ$…_ 30 Ô>™èþ… ÐèþÆæÿMæü$ ÇrÆŠÿ²üÞ ËÀçÜ$¢¯é²Æÿ$$. ^óþç³sìýt¯èþ E™èþµ†¢ ¡Ææÿ$¯èþ$ºsìýt °ÆæÿÓçßý×ý {ç³Äñý*f¯éË$ Hyé¨ ¯èþ$…_ Ðèþ$*yóþâæýÏ ÐèþÆæÿMæü$ ËÀçÜ$¢¯é²Æÿ$$. {ç³Mæü–† çÜçßýf…V> ËÀ…^óþ çÜ*ÆæÿÅ ÔèýMìü¢° çܨӰÄñý*Væü… ^óþçÜ$Mæü$…r* B§éÄæý$… ™ðþ_aò³sôýt D Ñ«§é¯èþ… BÔ>f¯èþMæü…V> Mæü°í³Ýù¢…¨. ™èþMæü$PÐèþ QÆæÿ$a A¯óþ¨ Ðèþ$Æø {ç³Äñý*f¯èþMæüÆæÿÐðþ$O¯èþ A… Ôèý…. C¨ «§æþÆæÿ˯èþ$ °Ææÿ~Æÿ$$…^èþyæþ…ÌZ ^éÌê {糿êÐèþ… ^èþ*í³Ýù¢…¨. AÆÿ$$™óþ Mö°² çÜÐéâæý$Ï, çÜÐèþ$çÜÅË$ ™èþç³µÐèþ#. ÐèþÆ>ÛM>Ë…ÌZ Òsìý ¯èþ$…_ ç³NÇ¢ {ç³Äñý*f¯éË$ ËÀ…^èþÐèþ#. °gê°Mìü B çÜÐèþ$Äæý$… ÌZ¯óþ Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë$ A«¨Mæü…V> A…§æþ$»êr$ÌZ E…sêÆÿ$$. AÌêVóü Ðèþ*ÆðÿPsŒý CÌê…sìý G…yæþ»ñýsìýt¯èþ Mæü*ÆæÿV>Äæý$ËMæü$ Ðèþ$…_ ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü & 2 l¯Œþ 2021

13


ÝùÌêÆŠÿ {yæþÆÿ$$…VŠü Äæý$*°sŒýMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ Ðèþ$$QÅ A…Ô>Ë$ Ðèþ*ÆðÿPsŒý AÐèþçÜÆ>Ë$, Ðésìý° çܨӰÄñý*Væü… ^óþçÜ$MøÐéË…sôý 15 ¯èþ$…_ 20 {yæþÄæý$ÆæÿÏ™ø Äæý$*°sŒý HÆ>µr$^óþÄæý*Í. JMøP {yæþÄæý$ÆŠÿ ÝëÐèþ$Ææÿ¦Å… 20 MìüÌZË$ E…yéÍ. Hyé¨ Ððþ$$™èþ¢…ÌZ Mæü±çÜ… 8 ¯èþ$…_ 9 ¯ðþËË ´ër$ Ðésìý° ç³NÇ¢V> Ñ°Äñý*W… ^èþ$MøÐéÍ. íܦÆæÿÐðþ$O¯èþ Ðèþ*ÆðÿPsŒý AÐèþM>Ô>Ë$…sôý ÐésìýMìü ™èþW¯èþr$ÏV> ¨Væü$Ðèþ ™ðþÍí³¯èþ E™éµ§æþ¯èþË$ íܧæþ®… ^óþÄæý*ÍÞ E…r$…¨. 1. sŸÐèþ*sZ M>MæüÆæÿM>Äæý$ ½ÆæÿM>Äæý$, §øçÜM>Äæý$, Væü$Ðèþ$ÃyìþM>Äæý$ Ðèþ…sìýÑ {yæþÆÿ$$…VŠü ÆóÿíÙÄñý* 10 MìüÌZ˯èþ$ 1 MìüÌZV> ^ö糚¯èþ ÐðþsŒý ÌZyìþ…VŠü Mðü´ëíÜsîý JMøP »êÅ^ŒþMìü 15 MìüÌZË$. 2. AËÏ…, K{M>, Ñ$Ça Ðèþ…sìýÑ ({yæþÆÿ$$…VŠü ÆóÿíÙÄñý* 6 MìüÌZ˯èþ$ 1 MìüÌZV>, ÐðþsŒý ÌZyìþ…VŠü Mðü´ëíÜsîý & JMøP »êÅ^ŒþMæü$ 10 MìüÌZË$). 3. º^èþaÍ Mæü*Ææÿ, Ðóþç³ BMæü$Ë$, ™èþ$ËïÜ BMæü$Ë$, Ðèþ$$¯èþVæü M>yæþË$ Ðèþ…sìýÑ ({yæþÆÿ$$…VŠü ÆóÿíÙÄñý* 5 MìüÌZ˯èþ$ MìüÌZV> & ÐðþsŒý ÌZyìþ…VŠü Mðü´ëíÜsîý »êÅ^ŒþMìü 15 MìüÌZË$) 4. ¯é¯èþò³sìýt¯èþ Ñ$¯èþ糵糚, Ðèþ$ÎP W…fË$ & {yæþÆÿ$$…VŠü ÆóÿíÙÄñý* 1.5 MìüÌZ˯èþ$ 1 MìüÌZV> & ÐðþsŒý ÌZyìþ…VŠü Mðü´ëíÜsîý »êÅ^ŒþMìü 15 MìüÌZË$)

14

WÆ>Mîü E¯èþ²ç³µsìýMîü, Ðèþ*ÆðÿPsŒý ÔèýMæü$¢Ë™ø A¯èþ$çÜ…«§é¯èþ… C…M> Ðèþ– ¨®^óþÄæý$ÐèþËíÜ E¯èþ²¨. ò³OV> D ™èþÆæÿà M>ÆæÿÅMæüÌê´ëË$ Ñ$Væü$Ë$¯èþ$ çÜÇV> Eç³Äñý*W…^èþ$MøÐèþyæþ… (çÜÆæÿµ›Ï‹Ü Äæý$*sìýÌñýOgôýçÙ¯Œþ) A¯èþ² çÜ*{™èþ…ò³O B«§éÆæÿç³yìþ…¨. JMöMæüP糚yæþ$ WÆ>Mîü GMæü$PÐèþV> E…yæþyæþ… Ìôý§é C™èþÆæÿ M>Ææÿ×êË ÐèþËÏ WÆ>Mîü {糫§é¯èþ…V> ™égê Mæü*ÆæÿË$, ç³…yæþÏÐðþOõ³ Ððþ$$Væü$Y™èþ$…¨. AÌê…r糚yæþ$ ÝùÌêÆŠÿ {yæþÆÿ$$…VŠü ç³Ç{ÔèýÐèþ$Mæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Ðèþ$$yìþ çÜÆæÿ$Mæü$ Ë¿æýÅ™èþ çÜÐèþ$çÜÅ M>Ðèþ^èþ$a. Cç³µsìýMðüO™óþ BÆæÿzÆæÿÏ B«§éÆæÿ…V>¯óþ D ç³Ç{ÔèýÐèþ$ Ðèþ$$…§æþ$Mðüyæþ$™ø…¨. CÌê A¯óþMæü ç³ÇÑ$™èþ$Ë$ E¯é² Mæü*yé EçÙ~Ðèþ$…yæþË {´ë…™éËÌZ ©° {ç³Äñý*f¯èþ… GMæü$PÐóþ. Ðèþ$$yìþ çÜÆæÿ$Mæü$ °MæüÆæÿ…V> A…§æþ$»êr$ÌZ E…sôý G…™èþ A«¨Mæü yìþÐèþ*…yŠþ MðüO¯é çÜÆæÿçœÆ> ^óþÄæý$yæþ… Ý뫧æþÅÐóþ$. D ÆæÿMæüÐðþ$O¯èþ ÑMóü…{©Mæü–™èþ E´ë«¨ AÐèþM>Ô>˯èþ$ A…§æþ$»êr$ÌZMìü ™ðþõÜ¢ Ðèþ$íßýâæýË Ý뫨M>ÇMæü™èþ Ððþ$Ææÿ$VæüÐèþ#™èþ$…¨. ÐéÇ {V>Ò$×ý BǦMæü ÐèþÅÐèþçܦ ç³#…kMæü$…r$…¨. ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ê°Mìü ™øyæþµyæþ$™èþ$…¨. Mæü–™èþfq™èþË$ @ D {´ëgñýMæü$tMæü$ Ðèþ$àÆ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ A¯èþ$º…«§æþ Æ>iÐŒþ V>…«© òÜO¯ŒþÞ A…yŠþ sñýM>²Ëi MæüÑ$çÙ¯Œþ çÜçßýMæüÇÝù¢…¨. ÑçÜ¢Ææÿ×ý M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*ËMæü$ òßý^ŒþG‹Ü¼íÜ Ýë‹œtÐóþÆŠÿ ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü & 2 l¯Œþ 2021

yðþÐèþË‹³Ððþ$…sŒý (I) [ò³OÐóþsŒý ÍÑ$sñýyŠþ A…¨Ýù¢…¨. AÐðþ$ÇM>Mæü$ ^ðþ…¨¯èþ G‹Ü4 G‹Ü sñýM>²Ëi‹Ü çÜ…çܦ Ææÿ*´÷…¨…_¯èþ ÝùÌêÆŠÿ {yæþÄæý$Ææÿ$Ï Eç³Äñý*Væüç³yæþ$™èþ$¯é²Æÿ$$. Rakesh K Warrier Chief Programme Executive E-mail: rakeshkwarrier@baif.org.in Mahesh N Lade Sr. Project Officer E-mail: maheshlade@baif.org.in BAIF Development Research Foundation BAIF Bhavan, Dr. Manibhai Desai Nagar NH4, Warje, Pune - 411058

B…VæüÏÐèþ$*Ë… @ ÎÝë C…yìþÄæý*, çÜ…ç³#sìý 22, çÜ…_Mæü 3, òÜò³t…ºÆŠÿ 2020


A«¨Mæü ¨Væü$ºyìþ Ý뫧æþ¯èþ ÆðÿO™èþ¯èþ²Mæü$ ^óþÄæý$*™èþ D Äæý*‹³ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ç³…rË °ÆæÿÓçßý×ýÌZ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ™øyæþµyóþ…§æþ$Mæü$ V>¯èþ$ {ç³™óþÅMæü…V> Ææÿ*´÷…¨…_¯èþ Äæý*‹³ õ³Æóÿ ""¯é ç³…r''. B…{yéÆÿ$$yŠþ ¸ù¯ŒþËMæü$ A…§æþ$»êr$ÌZ E…yóþ D Äæý*‹³ Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$Ë çÜ…QÅ & {ç³™óþÅMæü…V> Ðèþ$¯èþ Æðÿ…yæþ$ ™ðþË$Væü$ Æ>Ú‰ëËÌZ & C糚yæþ$ 1,17,000 §ésìý…¨.

òßýO

§æþÆ>»ê§ŠþÌZ °ÐèþíÜçÜ$¢¯èþ² ¯èþÒ¯Œþ Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ 2016 yìþòÜ…ºÆŠÿÌZ ™èþ¯èþ çÜÓçܦËÐðþ$O¯èþ çßý¯èþ$Ðèþ$Mö…yæþ çÜ…§æþÇØ…^éË° ºÄæý$Ë$§óþÆ>yæþ$. B „æü×ý…ÌZ ™èþ¯èþ iÑ™èþ…ÌZ ò³¯èþ$ Ðèþ*Ææÿ$µË$ ^ør$ ^óþçÜ$Mæü$…sêÄæý$° BÄæý$¯èþ H Ðèþ*{™èþ… Fíßý…^èþÌôý§æþ$. (A¯èþ$MøMæü$…yé B ™èþÆæÿ$Ðé† ç³Ç×êÐèþ*ËÌZ ÇsñýOÌŒý Ýë¦Æÿ$$ÌZ Ææÿ$×ý Jyæþ…ºyìþMæüËMæü$ Ðóþ¨MæüV> Ææÿ*ç³#¨§æþ$ªMæü$¯èþ² ""A´ë² ÌZ¯Œþ ºgêÆŠÿ'' õ³Ææÿ$™ø HÆ>µr$ ^óþõÜ AÐèþçÜÆæÿ… ÐèþçÜ$¢…§æþ° BÄæý$¯èþ A¯èþ$Mø¯óþÌôý§æþ$). B ¯ésìý íܦ†° Væü$Ææÿ$¢^óþçÜ$Mæü$…r* BÄæý$¯èþ D AÀ{´ëÄæý*Ë$ ÐðþËÏyìþ…^éyæþ$. ""B „æü×êË$ Cç³µsìýMîü ¯éMæü$ »êV> Væü$Ææÿ$¢¯é²Æÿ$$. JMæü ÆðÿO™èþ$ Ðèþ$–™èþ§óþçßý… Mæü°í³…_…¨. {MìüÑ$çÜ…àÆæÿMæü Ðèþ$…§æþ$ ™éW BÄæý$¯èþ B™èþÃçßý™èþÅ ^óþçÜ$Mæü$¯é²yæþ$. M>Ææÿ×ý… & Mæü΢ 糆¢ Ñ™èþ¢¯é˯èþ$ Ñ{MæüÆÿ$$…_¯èþ JMæü ÐéÅ´ëÇ ¯èþÐèþ$ÃMæü{§øçßý… BÄæý$¯èþ¯èþ$ B™èþÃçßý™èþÅMæü$ {õ³Æóÿí³…_…¨. CÌê Mæü΢ Ñ™èþ¢¯é˯èþ$ Ñ{MæüÆÿ$$…_¯èþ ÐéÅ´ëÇMìü §æþMìüP¯èþ Ìê¿æý… MóüÐèþË… Ææÿ*.300. ç³…r Hç³#V> ò³ÇW…¨. ^éÌê çÜ…™øíÙ…^éyæþ$. M>± ¨Væü$ºyìþ Ðèþ*{™èþÐèþ$$ çÜ$¯é². A¨ ^èþ*íܯèþ ÆðÿO™èþ$ Væü$…yðþ Ðèþ$…yìþ´ùÆÿ$$…¨. ¯èþçÙt… ¿æýÈ¢ ^óþçÜ$Mæü$¯óþ Ðèþ*ÆæÿY… Mæü°í³…^èþÌôý§æþ$. ò³OV> ÝëVæü$ MøçÜ… ^óþíܯèþ Ææÿ$×êË ¿êÆæÿ… GÌê Ðèþ¨Í…^èþ$MøÐéÌZ AÆæÿ¦… M>Ìôý§æþ$. B™èþÃçßý™èþÅMæü$ ´ë˵yézyæþ$''. B ™èþÆæÿ$Ðé™èþ G¯ø² Æ>{™èþ$Ë$ °{§æþ ÌôýMæü$…yé ¯èþÒ¯Œþ Væüyìþ´ëyæþ$. B ÆðÿO™èþ$Mæü$ G§æþ$ÆðÿO¯èþ çÜÐèþ$çÜÅ Ðèþ$ÆöMæüÇMìü Æ>Mæü*yæþ§æþ¯èþ$Mæü$¯é²yæþ$. ç³ÌñýÏ ç³ÌñýÏMæü$ †ÇV>yæþ$. Ý뫧æþÅÐðþ$O¯èþ…™èþ Ðèþ$…¨ ÆðÿO™èþ$˯èþ$ MæüË$çÜ$Mæü$¯é²yæþ$. ÐéÇ™ø ^èþÇa…^éyæþ$. ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ A«¨M>Ææÿ$˯èþ$ çÜ…{糨…^éyæþ$. Ô>ç܈Ðóþ™èþ¢Ë¯èþ$, °ç³#×ý$˯èþ$ MæüÍíÜ ÐéÇ çÜËàçÜ*^èþ¯èþË$ ¡çÜ$Mæü$¯é²yæþ$. °gê°Mìü D ¨ÔèýV> BÄæý$¯èþ ^éÌê ò³§æþª Ýë¦Æÿ$$ÌZ¯óþ A«§æþÅÄæý$¯èþ… ^óþÔ>yæþ$. Mö°² E™èþ¢Ðèþ$ BÌZ^èþ¯èþËMæü$ Ææÿ*ç³… Ðèþ_a…¨. ç܅糯èþ$²ËMæü*, ѧéÅÐèþ…™èþ$ËMæü$ {糿æý$™èþÓ çÜ…º…«¨™èþ ´ùÆæÿtÌŒýÞ

Ìôý§é ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ A«¨M>Ææÿ$Ë ¯èþ$…_ E™èþ¢Ðèþ$ 糧æþ¦™èþ$Ë Væü$Ç…_¯èþ çÜÐèþ*^éÆæÿ… ™ðþË$çÜ$MøÐèþyæþ… ò³§æþªV> MæüçÙt… M>§æþ$. M>±, çÜVæür$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$§éÆæÿ$ËMæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ çÜÐèþ*^éÆ>°² ÐóþÆóÿÓÆæÿ$ Ðèþ*Æ>YË §éÓÆ> ™ðþË$çÜ$MøÐèþyæþ… MøçÜ… §é§éç³# 20 ¯èþ$…_ 30 Ô>™èþ… A«¨Mæü…V> {ÔèýÐèþ$ç³yéÍÞÐèþçÜ$¢…¨. AÌê…sìý çÜ…§æþÆ>ÂËÌZ òÜO™èþ… ÐéÆæÿ$ Ððþ*çÜV>âæýÏ ÐèþËÌZ _Mæü$PMæü$´ù™èþ$¯é²Ææÿ$. MîüËMæüÐðþ$O¯èþ çÜÐèþ*^éÆæÿ… çÜÆðÿO¯èþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ËÀ…^èþ´ùÐèþyæþ… ÐèþËϯóþ CÌê…sìý _¯èþ² MæüÐèþ$™éË ÆðÿO™èþ$Ë$ Ððþ*çÜV>âæýÏ ÐèþËÌZ ç³yìþ Mæü΢ Ñ™èþ¢¯éË$, ¯èþMìüÎ GÆæÿ$Ðèþ#Ë$, E™èþµ†¢ QÆæÿ$aË A§æþ$ç³# Ðèþ…Mæü™ø §æþâêÈË Ðèþ*rËMæü$ ÌZºyìþ´ùÆÿ$$ ÐéÇ »êǯèþ ç³yìþ ¡{Ðèþ…V> ¯èþçÙt´ù™èþ$¯é²Ææÿ$. A…§æþ$ÐèþËÏ AÌê…sìý ÆðÿO™èþ$ËMæü$ çÜàÄæý$M>ÇV> E…yóþ Ðèþ*ÆæÿY… AÐèþçÜÆæÿÐèþ$° ¯èþÒ¯Œþ ¿êÑ…^éyæþ$. ""™èþ„æü×ý… AÌê ÆðÿO™èþ$ËMæü$ Eç³Äñý*Væüç³yóþ A°² ÆæÿM>ÌñýO¯èþ õܧæþÅ çÜÐèþ*^éÆæÿ…, {糿æý$™èþÓ… ¯èþ$…_ ËÀ…^óþ {ç³Äñý*f¯é˯èþ$ ™ðþÍÄæý$gôýõÜ Äæý*‹³¯èþ$ Ææÿ*´÷…¨…^èþyæþ… AÐèþçÜÆæÿ…. D çÜÐèþ$çÜůèþ$ §æþ–íÙtÌZ E…^èþ$Mæü$° ""¯é ç³…r'' Äæý*‹³ Ææÿ*ç³Mæü˵¯èþ fÇW…¨. A¨ Mæü*yé E_™èþ…V>¯óþ. Ðèþ$$QÅ…V> _¯èþ², çܯèþ²M>Ææÿ$ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ˼® ^óþMæü*Ææÿayé°Mìü ©°° AÀÐèþ–¨® ^óþÔ>….'' A° ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$ ¯èþÒ¯Œþ. B ÆæÿMæü…V> ""¯é ç³…r'' Äæý*‹³ ¯èþÒ¯Œþ BÌZ^èþ¯èþÌZÏ…_ A…§æþ$»êr$ÌZMìü Ðèþ_a…¨. Ððþ$Ææÿ$VðüO¯èþ ¨Væü$ºyìþ Ý뫧æþ¯èþ Ðèþ*{™èþÐóþ$ M>Mæü$…yé ÆðÿO™èþ$ËMæü$ B™èþÃçßý™èþÅË$ ^óþçÜ$MøÐèþËíܯèþ AÐèþçÜÆæÿ… ÌôýMæü$…yé Ææÿ„ìü…^èþyæþ… MøçÜÐóþ$ HÆæÿµyìþ…¨.

""¯é ç³…r'' Äæý*‹³ & õܧæþÅ çÜ…º…«§æþ çÜÐèþ${Væü çÜÐèþ*^éÆæÿ §æþÇØ° ""¯é ç³…r'' Äæý*‹³¯èþ$ E_™èþ…V> yú¯ŒþÌZyŠþ ^óþçÜ$MøÐèþ^èþ$a. C¨ ç³NÇ¢V> ÐèþÅÐèþÝëÄæý$…ÌZ ç³…r ÝëVæü$ M>ÆæÿÅMæüÌê´ë˯èþ$ çÜ{MæüÐèþ$…V> °ÆæÿÓíßý…^óþ…§æþ$Mæü$ ™øyæþµyæþ$™èþ$…¨. C¨ {糫§é¯èþ…V> B…{yéÆÿ$$yŠþ ´ëÏsŒý¸ëÆæÿÐŒþ$ÌZ ËÀçÜ$¢…¨. {ç³çÜ$¢™èþ… D Äæý*‹³¯èþ$ Eç³Äñý*WçÜ$¢¯èþ² ÐéÇ çÜ…QÅ Ðèþ$¯èþ Æðÿ…yæþ$ ™ðþË$Væü$ Æ>Ú‰ëËÌZ (B…{«§æþ{糧óþÔŒý, ™ðþË…V>×ý) 1,17,000 §ésìý…¨. ¯èþ*™èþ¯èþ BÑçÙPÆæÿ×ýÌZÏ JMæüsìýV> ""¯é ç³…r'' Äæý*‹³Mæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ GIí³&C{MìüÔ>sŒý, IIIsîý, òßýO§æþÆ>»ê§Šþ çÜ…çܦË$ ç³NÇ¢ çÜçßýM>Ææÿ…, Ðèþ$§æþª™èþ$ CçÜ$¢¯é²Æÿ$$. ÐèþÅÐèþÝëÄæý*°Mìü çÜ…º…«¨…_¯èþ çÜÐèþ$çÜ¢ çÜÐèþ*^éÆæÿ… C…§æþ$ÌZ ËÀçÜ$¢…¨. A¨ Mæü*yé Aç³µsìýMæü糚yæþ$ ™ðþË$çÜ$MøÐèþ^èþ$a. ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü & 2 l¯Œþ 2021

15


»êMæü$Þ ""¯é ç³…r'' Äæý*‹³¯èþ$ Ææÿ*´÷…¨çÜ$¢¯èþ² çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ Ðóþ$Ðèþ$$ ò³OÝë ò³r$tºyìþ ò³rtÌôý§æþ$. Ðèþ*Móü BÔèýaÆæÿÅ… ÐóþíÜ…¨. MóüÐèþË… ¯éË$Væü$ ¯ðþËË ÐèþÅÐèþ«¨ÌZ 50,000 Ðèþ$…¨ ÆðÿO™èþ$Ë$ ©°° yú¯ŒþÌZyŠþ ^óþçÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. JMæüÇ ¯èþ$…_ Ðèþ$ÆöMæüÆæÿ$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ ©° ÐéÅí³¢Mìü B«§éÆæÿ…V> °Í_…¨. õÙÆŠÿ C¯Œþ Bç³Û¯Œþ ÝëÄæý$…™ø ÐéÆæÿ$ ™èþÐèþ$ ™øsìý ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ©° Væü$Ç…_ ™ðþÍÄæý$gôýÔ>Ææÿ$. Aç³µsìý ¯èþ$…_ Ðèþ* Ayæþ$Væü$Ë$ ÐóþVæü…V> Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ÝëV>Æÿ$$. G¯ø² Væü$×ý´ëu>Ë$ ¯óþÆ>µÆÿ$$. D Æøk¯èþ çÜVæüÆæÿÓ…V> ^ðþç³µVæü˯èþ$ "¯é ç³…r' Äæý*‹³ Ýë§éïܧé ÆðÿO™èþ$ËMæü$ G¯ø² A…Ô>˯èþ$ ÑÐèþÇ…^óþ G¯ŒþòÜOMøÏï³yìþÄæý* Ìôý§é °çœ$…r$Ðèþ# A°. H çÜÐèþ*^éÆæÿ… MøçÜÐðþ$O¯é çÜÆóÿ JMæüÝëÇ Äæý*‹³ Eç³Äñý*WõÜ¢ CMæü Ðèþ$Æóÿ çÜÐèþ*^èþÆæÿ… MøçÜÐðþ$O¯é çÜÆóÿ Äæý*‹³¯óþ ^èþ*çÜ$¢¯é²Ææÿ$. ^èþ*yæþMæü™èþç³µ§æþ$.

16

çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ 3500 A…™èþMæü¯é² GMæü$PÐèþ çÜ…QÅÌZ E¯èþ² Ðèþ*ÆðÿPrÏÌZ ÆøkÐéÈ E™èþµ™èþ$¢Ë «§æþÆæÿ˯èþ$ C¨ ™ðþÍÄæý$gôýçÜ$¢…¨. C…M> 300 A…™èþMæü¯é² A«¨Mæü…V> E¯èþ² ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ çÜ…º…«¨™èþ E™èþµ™èþ$¢ËMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ ÑÐèþÆ>Ë$ ™ðþË$çÜ$MøÐèþ^èþ$a. ©°Mìü K Ððþ*çÜ¢Ææÿ$V> C…rÆŠÿ¯ðþsŒý çܧæþ$´ëÄæý$… E…sôý ^éË$. A…™óþM>Mæü$…yé ""¯é ç³…r'' Äæý*‹³ ÝëÄæý$…™ø ÆðÿO™èþ$Ë$ ç³sìýçÙt…V> Ææÿ*´÷…¨…_¯èþ 糧æþ¦†ÌZ ™èþÐèþ$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ QÆæÿ$aËÌZ ™óþyé˯èþ$ Væü$Ç¢…^èþÐèþ^èþ$a. AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Ðèþ$$yìþ çÜÆæÿ$Mæü$Ë «§æþÆæÿÐèþÆæÿË$, {MìüÑ$ çÜ…àÆæÿM>Ë Ë¿æýÅ™èþ AÐèþM>Ô>Ë$, Ðésìý Mæü…´ùhçÙ¯Œþ, ™èþÄæý*È Ñ«§é¯éË$ ™ðþÍÄæý$gôýçÜ$¢…¨. A…™óþM>Mæü$…yé AÆÿ$$§æþ$ ÆøkË ´ër$ Ðé™éÐèþÆæÿ×ý…ÌZ Ðèþ^óþa Ðèþ*Ææÿ$µË¯èþ$ C¨ çÜ*_…^èþVæü˧æþ$. Æðÿ…yæþ$ ™ðþË$Væü$ Æ>Ú‰ëËMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ ç³…rË ½Ðèþ* çܧæþ$´ëÄæý$…, ´÷Ë…ÌZ ¿æý*ÝëÆæÿ… ç³È„æüË$ ^óþõÜ Móü…{§éË ÑÐèþÆ>Ë$, °ËÓ^óþõÜ çܧæþ$´ëÄæý*Ë$, ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ çÜ…º…«¨™èþ yîþËÆæÿÏ çÜÐèþ*^éÆæÿ… ^èþ*yæþÐèþ^èþ$a. C…rÆŠÿ¯ðþsŒý çܧæþ$´ëÄæý$… Ìôý° Æ>™èþ¯èþ²Ë MøçÜ… B‹œ ÌñýO¯Œþ çܧæþ$´ëÄæý$… Mæü*yé Mæü͵…^éÆæÿ$. C…rÆŠÿ¯ðþsŒý ÌôýMæü$¯é² ç³…rË Væü$Ç…_, `yæþï³yæþË °ÐéÆæÿ×ý Væü$Ç…_¯èþ çÜÐèþ*^éÆ>°² ©° §éÓÆ> ™ðþË$çÜ$MøÐèþ^èþ$a. çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ 100 ÆæÿM>Ë ç³…rË çÜÐèþ*^éÆæÿ… C…§æþ$ÌZ ËÀçÜ$¢…¨. {ç³çÜ$¢™èþ… D Äæý*‹³ C…XÏçÙ$, ™ðþË$Væü$ ¿êçÙËÌZ ËÀçÜ$¢¯èþ²¨. C…§æþ$ÌZ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ç³ÇMæüÆ>˯èþ$ ^úMæü «§æþÆæÿËMóü Mö¯èþ$VøË$ ^óþõÜ…§æþ$Mæü$, Ìôý§é Mö¨ª´ësìý A§ðþªò³O¯óþ A…¨…^óþ ÐéÇ ÑÐèþÆ>Ë$ Mæü°í³Ýë¢Æÿ$$. CÑ _¯èþ² çܯèþ²M>Ææÿ$ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ^éÌê Eç³Äñý*VæüMæüÆæÿ…. A§óþÑ«§æþ…V> Ðèþ$«§æþÅ §æþâêÈË {ç³Ðóþ$Äæý$… ÌôýMæü$…yé¯óþ ™èþÐèþ$ E™èþµ™èþ$¢Ë¯èþ$ B¯ŒþÌñýO¯ŒþÌZ Ñ{MæüÆÿ$$…^èþ$MøÐèþ^èþ$a. ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü & 2 l¯Œþ 2021

ç³NÇ¢ çÜÐèþ*^éÆæÿ… A…¨…^èþÌôýMæü´ùÄæý*… ÐéçÜ¢Ðé°Mìü CÌê…sìý Äæý*‹³ Ææÿ*ç³Mæü˵¯èþ A…™èþ ™óþÍMæü AÆÿ$$™óþ M>§æþ$. {´ëÆæÿ…À…_¯èþ Ððþ$$§æþsìý Ðèþ$*yæþ$ ¯ðþËË ÐèþÅÐèþ«¨ÌZ¯óþ §é§éç³# 50,000 Ðèþ$…¨ Äæý*‹³¯èþ$ yú¯ŒþÌZyŠþ ^óþçÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. M>° A† ™èþMæü$PÐèþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ÐéÆæÿ…™é Äæý*‹³¯èþ$ ¡õÜÄæý$yæþ… {´ëÆæÿ…À…^éÆæÿ$. M>Ææÿ×ý…, Äæý$‹³ ¯èþ$…_ ËÀ…^óþ çÜÐèþ*^éÆæÿ… ÐéÇ A…^èþ¯éËMæü$ ™èþW¯èþ Ýë¦Æÿ$$ÌZ ÌôýMæü´ùÐèþyæþÐóþ$. JMøP ÆðÿO™èþ$Mæü$ JMøP ÆæÿMæüÐðþ$O¯èþ çÜÐèþ*^éÆæÿ… AÐèþçÜÆæÿÐèþ$Æÿ$$…¨. A…§æþ$»êr$ÌZ E¯èþ² çÜÐèþ*^éÆæÿ…™ø ÐéÇ çÜÐèþ$çÜÅËMæü$ ç³ÇÚëPÆæÿ… ^èþ*ç³yæþ…ÌZ Cº¾…§æþ$Ë$ G§æþ$ÆæÿÄæý*ÅÆÿ$$. ""B‹œ ÌñýO¯Œþ 糧æþ¦†ÌZ A¯óþMæü ïœ^èþÆŠÿÞ {ç³ÐóþÔèýò³sìýt¯èþ糚yæþ$ ÐéÇ ¸ù¯ŒþË$ çÜÐèþÅ…V> ç³°^óþÄæý$Mæü$…yé Ððþ$$Æ>Æÿ$$…^éÆÿ$$. §é…™ø Ðèþ$ÇMö…§æþÆæÿ$ Mæü*yé Äæý*‹³¯èþ$ ¡õÜÔ>Ææÿ$. AÌê…sìý ç³Çíܦ™èþ$ËÌZ ËÀ…_¯èþ çÜÐèþ*^éÆ>°² ¿æý{§æþç³Ææÿ^èþyæþ…™ø ´ër$ ÆæÿMæüÆæÿM>Ë Ðèþ*Ææÿ$µ ^óþÆæÿ$µË$ ^óþíÜ 16 õÜÐèþ˯èþ$ A…§æþ$»êr$ÌZMìü ™ðþ^éa…. A§óþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ¸ù¯ŒþÌZ Äæý*‹³ M>Ææÿ×ý…V> G§æþ$ÆæÿÄôý$Å ÌZyŠþ çÜÐèþ$çÜÅ ç³ÇÚëPÆæÿ… MøçÜ… Äæý*‹³ òÜOgŒý¯èþ$ Væü×ý±Äæý$…V> ™èþWY…_ÐóþÔ>…. C糚yæþ$ D Äæý*‹³ HÆ>µr$ ^óþçÜ$Mæü$…sôý MóüÐèþË… 40 G…½ õܵ‹Ü Ðèþ*{™èþÐóþ$ B{MæüÑ$çÜ$¢…¨. C¨ ¸ù¯Œþò³O GÌê…sìý ¿êÆæÿ… M>§æþ$. ©…™ø ^éÌê Ýë§é ¸ù¯Œþ E¯èþ² ÐéÇMìü Mæü*yé Äæý*‹³ A¯èþ$Mæü*Ë…V> Ðèþ*Ç…¨.'' A° BÄæý$¯èþ ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. ""ç³Ç×êÐèþ${MæüÐèþ$… A…sôý¯óþ Mö™èþ¢ Mö™èþ¢ ïœ^èþÆæÿϯèþ$ f™èþ ^óþÄæý$yæþ… A¯óþ¨ °Ææÿ…™èþÆæÿ… ÝëVæüÐèþËíܯèþ {ç³{MìüÄæý$'' A° BÄæý$¯èþ A¯é²Ææÿ$. CMæüPyæþ JMæü ÑçÙÄæý$… ^ðþ´ëµÍ. Äæý*‹³ÌZ° yóþsê A…™é Mæü*yé òÜ…{rÌŒý C¯ŒþòÜMìütòÜOyŠþÞ »ZÆæÿ$z G…yŠþ Çh[õÜtçÙ¯Œþ MæüÑ$sîý (ïÜI½BÆŠÿïÜ) Ðèþ*ÆæÿY§æþÆæÿØM>Ë {ç³M>ÆæÿÐóþ$ Mæü*Ææÿayæþ… fÇW…¨. §óþÔèý…ÌZ° ÑÑ«§æþ Ðèþ*ÆðÿPsŒýËÌZ° ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ E™èþµ™èþ$¢Ë «§æþÆæÿË ÑÐèþÆ>˯èþ$ Mæü*yé AVŠü Ðèþ*ÆðÿPsŒý yésŒý °MŠü Ððþ»Œý òÜOsŒý B«§éÆæÿ… V>¯óþ ^óþÆæÿ$çÜ$¢¯é²Ææÿ$. CÐéãt Æøk¯èþ 1,17,000 Ðèþ$…¨ D "¯é ç³…r' Äæý*‹³¯èþ$ Eç³Äñý*WçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ÆøkÐéÈV> ÌñýMìüPõÜ¢ 3000 Ðèþ$…¨ ÆðÿO™èþ$Ë$ ©°° çÜ…{糨çÜ$¢¯é²Ææÿ$. AÌêVóü ÆøkÐéÈV> 25000 ÐèþÆæÿMæü$ CÆæÿ$ÐðþOç³#Ìê çÜ…{糨…ç³#Ë$ fÆæÿ$Væü$™èþ$¯é²Æÿ$$. ""¯é ç³…r'' Äæý*‹³ ÑçÜ¢Ææÿ×ý ¡Ææÿ$¯èþ$ M>͸ùDzÄæý* Äæý$*°ÐèþÇÞsîý, ºÆæÿPÎ çÜ…çܦË$ °ÆæÿÓíßý…_¯èþ çÜÆóÿÓË$ °Æ>®ÇçÜ$¢¯é²Æÿ$$. B…{«§æþ{糧óþÔŒý Æ>çÙ‰…ÌZ° 10,000 Ðèþ$…¨ ÆðÿO™èþ$Ë™ø ÒÆæÿ$ Ðèþ*sêÏyéÆæÿ$. D Äæý*‹³ §éÓÆ> A…§æþ$™èþ$¯èþ² Ýë…Móü†Mæü ç³Çgêq¯é°² ÆðÿO™èþ$Ë$ H Ñ«§æþ…V> Eç³Äñý*W…^èþ$Mæü$… r$¯é²Ææÿ¯óþ A…Ôèý…ò³O çÜÆóÿÓ §æþ–íÙt ò³sìýt…¨. B…{«§æþ{糧óþÔŒýÌZ° ÑÑ«§æþ {V>Ðèþ*ËÌZ ÝëÃÆŠÿt ÑÌôýi {´ëgñýMæü$t AÐèþ$Ë$ AÐèþ#™ø…¨. D Äæý*‹³ AMæüPyìþ Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ…ÌZ¯èþ*,


M>͸ùDzÄæý* ÐèþÇÞsîý™ø¯èþ$ MæüÍíÜ ç³°^óþÄæý$yé°Mìü CMæü G…™ø M>Ë… ç³rt§æþ$. D çÜ…§æþÆæÿÂ…ÌZ ÆðÿO™èþ$Ë™ø fÇí³¯èþ Ðèþ$$RêÐèþ$$T M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$ ÑÔóýÚë˯èþ$ BÄæý$¯èþ Væü$Ææÿ$¢^óþçÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. Ðèþ$çßýº*»ê»ê§Šþ §æþVæüYÇ ™éâæýÏ ç³NçÜË ç³ÍÏ {V>Ðèþ$…ÌZ ""¯é ç³…r'' Äæý*‹³ Eç³Äñý*WçÜ$¢¯èþ² Mö…™èþÐèþ$…¨ L™éÞíßýMæü ÆðÿO™èþ$Ë$ ™èþÐèþ$ {ç³Äñý*Væü çœÍ™é˯èþ$ ÑÐèþÇ…^èþyæþ… ^éÌê BçÜMìü¢ MæüÍW…_…¨. ""Ðèþ$$QÅ A†«¨V> hÌêÏ gêÆÿ$$…sŒý MæüÌñýMæütÆŠÿ àfÆæÿÄæý*ÅÆæÿ$. D çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ™èþÐèþ$Mæü$ H Ñ«§æþ…V> "¯é ç³…r' Äæý*‹³ Eç³Äñý*Væüç³yìþ…§ø ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. hÌêÏ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ A«¨M>Ç (yìþHK), ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ô>Q gêÆÿ$$…sŒý yðþOÆðÿMæütÆŠÿ (gôýyîþH), AíÜòÜt…sŒý yðþOÆðÿMæütÆŠÿ (ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ô>Q) ™ðþË…V>×ê AMæüPyóþ E¯é²Ææÿ$. ÐéÆæÿ$ Mæü*yé D Äæý*‹³ ÑçÙÄæý$…ÌZ ^éÌê BçÜMìü¢ ^èþ*í³…^éÆæÿ$. ÆðÿO™èþ$˯èþ$ D Äæý*‹³ ÐéyæþMæü… ¨ÔèýV> {´ù™èþÞíßýçÜ$¢¯é²Ææÿ$.'' {ç³çÜ$¢™èþ… ¯èþÒ¯Œþ Ðèþ$àÆ>çÙ‰ {糿æý$™éÓ°Mìü D Äæý*‹³ ÑÐèþÇ…_ ÐéÇ BÐðþ*§æþ…™ø AMæüPyæþ Mæü*yé ©°° ÑçܢDž^óþ…§æþ$Mæü$ {ç³Äæý$™èþ²… ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. {ç³çÜ$¢™é°Mìü B…{«§æþ{糧óþÔŒý, ™ðþË…V>×ý Æ>Ú‰ëË$ D Äæý*‹³Mæü$ Ðèþ$§æþª™èþ$ CçÜ$¢¯é²Æÿ$$. _ÐèþÇV> BÄæý$¯èþ ™èþ¯èþ "¯é ç³…r' Äæý*‹³ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ^éÌê Eç³Äñý*VæüMæüÆæÿ… A° ^ðþº$™èþ* CÌê çÜ…§óþÔèý… C^éaÆæÿ$. ""A…§æþ$»êr$ÌZ E¯èþ² Ðèþ¯èþÆæÿ$˯èþ$, Ýë…Móü†Mæü¯èþ$ ç³NÇ¢V> Ñ°Äñý*W…^èþ$MøÐèþyæþÐóþ$ ™èþ„æü×ý AÐèþçÜÆæÿ…. ´÷Ë…ÌZ ç³°^óþçÜ$Mæü$…r* iÑ™èþ… ÝëW…^óþ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ çÜ$©ÆæÿƒÐðþ$O¯èþ ÑÐèþÆæÿ×ýË™ø Mæü*yìþ¯èþ ÐéÅÝëË$ M>§æþ$ M>ÐéÍÞ…¨. E™èþ¢Ðèþ$ õܧæþŠ糧æþ¦™èþ$Ë Væü$Ç…_, Ðésìý íܧ鮅™éË Væü$Ç…_ ÑçÜ¢ –™èþ…V>

ÑÐèþÇ…^óþ Mæü£æþ¯éË$, Ðèþ*rË$ M>§æþ$ M>ÐèþËíÜ…¨. ÐéÆæÿ$ BÕ…^óþ¨ ™èþÐèþ$ÌêVóü ´÷Ë…ÌZ MæüçÙtç³yæþ$™èþ$¯èþ² ™øsìý ÆðÿO™èþ$Ë A¯èþ$¿æýÐéË$, Ðésìý ÝëÆ>…Ôèý… Ðèþ*{™èþÐóþ$. ÐéÇMìü çÜÆðÿO¯èþ çÜÐèþ*^éÆæÿ… çÜÆðÿO¯èþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ A…¨…^éÍ. ÐéÇ çÜÐèþ$çÜÅËMæü$ ç³ÇÚëPÆ>Ë$ ^èþ*í³…^éÍ. AÑ ÐéÆæÿ$ ™óþÍMæüV> AÆæÿ¦… ^óþçÜ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ A¯èþ$Mæü*Ë…V> E…yéÍ. A糚yóþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ææÿ…Væü…ÌZ Ñç³ÏÐé™èþÃMæü Ðèþ*Ææÿ$µË$ Ý뫧æþÅ….'' CÐéãt Æøk¯èþ 1,17,000 Ðèþ$…¨ D "¯é ç³…r' Äæý*‹³¯èþ$ Eç³Äñý*WçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ÆøkÐéÈV> ÌñýMìüPõÜ¢ 3000 Ðèþ$…¨ ÆðÿO™èþ$Ë$ ©°° çÜ…{糨çÜ$¢¯é²Ææÿ$. AÌêVóü ÆøkÐéÈV> 25000 ÐèþÆæÿMæü$ CÆæÿ$ÐðþOç³#Ìê çÜ…{糨…ç³#Ë$ fÆæÿ$Væü$™èþ$¯é²Æÿ$$. A¨ Mæü*yé JMæüP MìüÏMŠü™ø.. B…VæüÏÐèþ$*Ë… @ ÎÝë C…yìþÄæý*, çÜ…ç³#sìý 22, çÜ…_Mæü 4, yìþÔðý…ºÆŠÿ 2020

17

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü & 2 l¯Œþ 2021


õܧæþÅ Ææÿ…Væü…ÌZ yìþhrÌŒý Ýë…Móü†Mæü™èþMæü$ {ç³Ðèþ$$Q Ý릯èþ… Mæü–çÙ~Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ

ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ææÿ…Væü…ÌZ°Mìü yìþhrÌŒý Ýë…Móü†Mæü™èþ¯èþ$ {ç³ÐóþÔèýò³sêt˯óþ BÌZ^èþ¯èþ MóüÐèþË… ¿æýÑçÙÅ™èþ$¢Mæü$ çÜ… º…«¨…_¯èþ A…Ôèý… Ðèþ*{™èþÐóþ$ A¯èþ$MøÆ>§æþ$. {ç³çÜ$¢™èþ AÐèþçÜÆ>ËMæü$ Mæü*yé §é° BÐèþÔèýÅMæü™èþ E…¨. yìþhrÌŒý Ýë…Móü†Mæü™èþ A°² §óþÔ>ËÌZ¯èþ* Mæü*yé ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ææÿ… Væü… ç³#ÆøÀÐèþ–¨®Mìü G…™èþV>¯ø ™øyæþµyæþ$™èþ$…¨. {M>‹³ C¯Œþ yìþhrÌŒý Ý÷Ë*ÅçÙ¯ŒþÞ A…¨çÜ$¢¯èþ² ç³ÇÚëPÆ>Ë$ ÐéÇ° ¿æýÑçÙÅ™èþ$¢ÌZ G§æþ$ÆæÿÄôý$Å A¯óþMæü çÜÐéâæýϯèþ$ ™èþr$tMæü$¯óþ Ñ«§æþ…V> ÔèýMìü¢Ðèþ…™èþ$˯èþ$ ^óþçÜ$¢¯é²Æÿ$$.

C

¯ŒþçœÆóÿÃçÙ¯Œþ A…yŠþ MæüÐèþ$*Å°MóüçÙ¯Œþ sñýM>²Ëi‹Ü A…sôý çÜÐèþ*^éÆæÿ…, çÜÐèþ*^éÆæÿ Ðèþ*ǵyìþMìü çÜ…º…«¨…_¯èþ Ýë…Móü†Mæü 糧æþ¦™èþ$Ë$ & Òsìý° ™óþÍMæü ¿êçÙÌZ IïÜsîýË$ A° Mæü*yé A…sêÆæÿ$ & {ç³çÜ$¢™èþ M>Ë…ÌZ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ææÿ…Væü…ÌZ Ñç³ÏÐé™èþÃMæü Ðèþ*Ææÿ$µËMæü$ M>Ææÿ×ýÐèþ$Ðèþ#™èþ$¯é²Æÿ$$. õܧæþÅ Ææÿ…Væü…ÌZ° ÐéÇMìü Ðèþ$Ç°² E´ë«¨ AÐèþM>Ô>Ë$ ^èþ*í³…^èþyæþ… §éÓÆ> ÐéÇÌZ Ýë¯èþ$Mæü*Ë §æþ–Mæüµ£æþ… ò³…´÷…¨…_ ¿æýÑçÙÅ™èþ$¢ çÜÐéâæýÏMæü$ çܯèþ²§æþ®… ^óþçÜ$¢¯é²Æÿ$$. IïÜsîý ÝëÄæý$…™ø {V>Ò$×ý {´ë…™éËÌZ° ÐéÇMìü Ýë…Móü†Mæü™èþ¯èþ$, çÜçßýf Ðèþ¯èþÆæÿ$˯èþ$ ^óþÆæÿ$Ðèþ^óþíÜ, Ððþ$Ææÿ$VðüO¯èþ E™èþ¢Ðèþ$ 糧æþ¦™èþ$˯èþ$ ç³Ç^èþÄæý$… ^óþçÜ*¢, A«¨Mø™èþµ†¢Mìü Ðèþ*Æ>YË$ çÜ*_çÜ*¢, Ðèþ*ÆðÿPsŒý AÐèþM>Ô>˯èþ$ A…§æþgôýçÜ*¢ ÐéÇ° A°² Ñ«§éË$V> B«§æþ$°Mæü Ýë…Móü†Mæü ¯ðþOç³#×êÅË$ ¯óþǵ ÐéÇ° çÜÐèþ$Ææÿ$¦Ë¯èþ$V> Ðèþ*ÇaÐóþçÜ$¢¯èþ²¨ D IïÜsîý ÑçÜ¢Ææÿ×ý.

18

MæüÆ>²rMæü Æ>çÙ‰…ÌZ 2010 ¯ésìýMìü {V>Ò$×ý {´ë…™éËÌZ° ÐèþÅÐèþÝëÄæý$§éÆæÿ$Ë$ A¯óþMæü çÜÐèþ$çÜÅË çÜ$yìþVæü$…yæþ…ÌZ AçÙtMæüÚëtË$ ç³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ BǦMæü ò³r$tºyìþ A…§æþ$»êr$ÌZ ËÀ…^èþyæþ… Ìôý§æþ$. Ðé™éÐèþÆæÿ×ýç³Ææÿ…V> °™èþÅ… çÜÐéâæý$Ï G§æþ$ÆæÿÄôý$ÅÑ. ¿æý*ÝëÆæÿ… Ñç³È™èþ…V> ™èþWY´ùÆÿ$$…¨. ç³…rËMæü$ `yæþï³yæþË »ñýyæþ§æþ GMæü$PÐðþO…¨. CMæü °ÆæÿÓçßý×êç³Ææÿ…V> A¯óþMæü ÌZ´ëË$ ÐéÇ° ¨Mæü$P™ø^èþ° íܦ†ÌZ ç³yóþçÜ*¢ E…yóþÑ. ¨Væü$ºyìþ ÑçÙÄæý$… ç³NÇ¢V> A…™èþ$ºrtMæü$…yé Ðèþ*Ç´ùÆÿ$$…¨. A°²sìýMæü¯é² §éÆæÿ$×ýÐðþ$O¯èþ ÑçÙÄæý$… & Væü™èþÅ…™èþÆæÿ…Ìôý° ÆðÿO™èþ$Ë B™èþÃçßý™èþÅË$ ÆøkÆøkMîü ò³ÇW´ù™èþ$¯é²Æÿ$$. CÌê…sìý Ðé™éÐèþÆæÿ×ý…ÌZ ÆðÿO™èþ$ÌZÏ B™èþÃçßý™èþÅ˯èþ$ ™èþWY…^óþ…§æþ$Mæü$, ÐèþÅÐèþÝëÄæý$Ææÿ…V>°² B çÜ…„ø¿æý… ¯èþ$…_ ºÄæý$rç³yóþõÜ…§æþ$Mæü$ ™èþ¯èþ Ðèþ…™èþ$V> H§ø ^óþÄæý*˯óþ ™éç³{™èþÄæý$…™ø } Mæü–çÙ~Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü & 2 l¯Œþ 2021

Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Ðèþ^éayæþ$. B çÜÐèþ$Äæý*°Mìü Mæü–çÙ~Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ D çÜ…çܦÌZ Ðèþ$…_ Ðóþ™èþ¯èþ…™ø E§øÅVæü…ÌZ E¯é²yæþ$ M>± D BÌZ^èþ¯èþ Æ>V>¯óþ E§øÅV>°Mìü Æ>i¯éÐèþ* ^óþÔ>yæþ$. çÜÓÄæý$…V> {M>‹³ C¯Œþ Ý÷Ë*ÅçÙ¯ŒþÞ çÜ…çܦMæü$ A…Mæü$Æ>Ææÿµ×ý ^óþÔ>Ææÿ$. A¨ç³šyæþ$ §óþÔèýÐéÅç³¢…V> Mö°² Ë„æüË Ðèþ$…¨ ÆðÿO™èþ¯èþ²ËMæü$ A…yæþV> °Ë$çÜ*¢ ¿æýÆøÝë CÝù¢…¨. Ýë…Móü†Mæü™èþ ÝëÄæý$…™ø Ðèþ$$…§æþ$V> ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ¿æý*Ðèþ$$Ë ÑË$Ðèþ¯èþ$ GMæüÆ> {´ë…†ç³¨MæüV> Ððþ$Ææÿ$Væü$ç³Ææÿ^èþyæþ…ò³O {M>‹³ C¯Œþ §æþ–íÙt ò³sìýt…¨. A…§æþ$MøçÜ… yìþhrÌŒý Ýë…Móü†Mæü™èþ¯èþ$ Eç³Äñý*W…_, çÜÐèþ*^éÆæÿ õÜMæüÆæÿ×ý&ÑÔóýÏçÙ×ý (yóþsê G¯éÍíÜ‹Ü) A…Ô>°Mìü A«¨Mæü {´ë«§é¯èþÅ™èþ C_a…¨. ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý ÐèþÅÐèþçܦMæü$ GÌê…sìý Ðèþ$$糚 HÆæÿµyæþMæü$…yé õܧæþÅ Ææÿ…V>°Mìü AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ õÜÐèþ˯èþ$ A…¨…^óþ »ê«§æþÅ™èþ¯èþ$ ïÜÓMæüÇ…_…¨. D {ç³Äæý$™èþ²…ÌZ MóüÐèþË… ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ææÿ…V>°Mìü Ðèþ*{™èþÐóþ$ M>Mæü$…yé A¯èþ$º…«§æþ Ææÿ…V>˱²sìýMîü ™èþ¯èþ õÜÐèþ˯èþ$ ÑçܢDž_…¨. Ðèþ$$QÅ…V> {M>‹³ C¯Œþ ç³ÇÚëPÆ>Ë$ ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý ÐèþÅÐèþçܦÌZ° ÑÑ«§æþ Ýë¦Æÿ$$ÌZÏ fÇVóü ÐèþÅÐèþÝëÄæý$&ÐéÅ´ëÆæÿ M>ÆæÿÅMæüÌê´ë˯èþ$ §æþ–íÙtÌZ E…^èþ$Mæü$° ¼2¼ çÜ*{™èþ{´ë†ç³¨MæüV> Eç³Äñý*Væüç³yæþ™éÆÿ$$. D çÜ…çܦ §æþ–íÙt Móü…{©MæüÇ…_¯èþ Ææÿ…V>Ë$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$…, {´ëòÜíÜ…VŠü (Ôèý$¨®^óþÄæý$yæþ…), õÜMæüÆæÿ×ý §æþâêË$, GVæü$Ðèþ$†§éÆæÿ$Ë$, BàÆæÿ Ñ{Móü™èþË$ (sZMæü$ Ìôý§é _ËÏÆæÿ), ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ {´ë«§é¯èþÅ™èþ E¯èþ² Ðèþ$$yìþ ç³ÇMæüÆ>Ë ™èþÄæý*ȧéÆæÿ$Ë$ (C…§æþ$ÌZ¯óþ Äæý$…{™èþÝ뫧æþ¯éË$, Ñ™èþ¢¯éË$, GÆæÿ$Ðèþ#Ë$, çÜçÜÅ´ùçÙM>Ë$, {MìüÑ$çÜ…àÆæÿM>Ë$ Mæü*yé E…sêÆÿ$$). »êÅ…Mìü…VŠü, ™èþ¨™èþÆæÿ BǦMæü çÜàÄæý$ çÜ…çܦË$, ç³…rË ÁÐèþ* çÜ…çܦË$, AÀÐèþ–¨®Mìü ™øyæþµyóþ çÜ…çܦË$, çÜÓ^èþe…§æþ çÜ…çܦË$, {糿æý$™èþÓ çÜ…çܦË$, ÐèþÅÐèþÝëÄæý$§éÆæÿ$Ë$ A¯èþ² {MæüÐèþ$…ÌZ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Ððþyæþ™éÆÿ$$. ÒÆæÿ…™é Mæü*yé ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ çÜ…º…«¨™èþ ÐéÅ´ëÆæÿ ÐèþÆ>YË$V> Væü$Ç¢…^éÍ.

ÑfÄæý$ V>£æþË$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ çÜ…º…«¨™èþ Ýë…Móü†Mæü Ææÿ…Væü…ÌZ {M>‹³ C¯Œþ Ý뫨…_¯èþ ÑfÄæý*Ë$ MóüÐèþË… Ýë…Móü†Mæü…V> Ðèþ*{™èþÐóþ$ M>Mæü$…yé ÝëÐèþ*hMæü&BǦMæüç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ {ç³Äñý*f¯éËMæü$ Mæü*yé Ðèþ*ÆæÿY… ^èþ*í³…^éÆÿ$$.


H. sêsê ïÜIG˯óþI {´ëgñýMæü$t Ðèþ$«§æþÅ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ° WÇf¯èþ ™ðþVæüË iÐèþ¯èþ íܦ†Væü™èþ$˯èþ$ Ððþ$Ææÿ$Væü$ç³Ç^óþ…§æþ$Mæü$V>¯èþ* sêsê {rçÜ$t MæüÌñýMìütÐŒþÞ çœÆŠÿ C…sìý{VóüsñýyŠþ ÌñýOÐŒþÎçßý$yŠþ C±íÙÄôý$sìýÐŒþÞ (ïÜIG¯ŒþI) õ³Çr Mö°² M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$ ^óþç³yæþ$™ø…¨. ÐéÇ™ø MæüÍíÜ {M>‹³ C¯Œþ Mæü*yé ç³°^óþÝù¢…¨. H{í³ÌŒý 2015ÌZ ïÜIG‹ÜI A™èþ$ůèþ²™èþ BÔèýÄæý*Ë™ø Ñ$çÙ¯Œþ 2020@ Ë„æü糆 MìüÝ믌þ & ÝëÃÆŠÿt ÑÌôýi‹Ü õ³Ææÿ$™ø JMæü M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… Ææÿ*´÷…¨…_…¨. ©° Mìü…§æþ 101000 Mæü$r$…»ê˯èþ$ õ³§æþÇMæü… ¯èþ$…_ ÑÐèþ$$Mæü$¢Ë¯èþ$ ^óþÄæý*Ë° çÜ… Mæü͵…_…¨. Ðèþ$àÆ>çÙ‰, Væü$fÆ>™Œþ, Ææÿn*ÆæÿU…yŠþ, JyìþÔ> Æ>Ú‰ëË ç³Ç«¨ÌZ° 17 »êÏMæü$˯èþ$ C…§æþ$Mæü$ G…í³Mæü ^óþçÜ$Mæü$…¨. Ë„æü Å… V> ò³r$tMæü$¯èþ² 101000 Mæü$r$…»êËÌZ JMøP Mæü$r$…»ê°Mìü Hyé¨ M>Ë…ÌZ Mæü±çÜ… 1590 yéËÆæÿ$Ï (Cç³µsìý ÆóÿrÏ {ç³M>Ææÿ….. Ææÿ*´ëÄæý$ËÌZ 116514) B§éÄæý$… Ðèþ^óþaÌê Mæü–íÙ^óþÄæý*Ë° °Ææÿ~Æÿ$$…_…¨. B çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ Mæü±çÜ B§éÄæý$… Hyé¨Mìü 530 yéËÆæÿ$Ï Ðèþ*{™èþÐóþ$. A…sôý MóüÐèþË… 38838 Ææÿ*´ëÄæý$Ë$ A© Hyé¨ M>Ìê°Mìü çÜVæür$ Mæü$r$…»êË B§éÄæý$…. D ¯ésìýMìü 70000 Mæü$r$…»êË iÑ™éËÌZ Ðèþ*Ææÿ$µ Ý뫧æþÅÐðþ$O…¨. D Ë„>Ë Ý뫧æþ¯èþ MøçÜ… ^óþç³sìýt¯èþ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*ËÌZ ÆðÿO™èþ$Ë ÝëÐèþ$Ææÿ¦Å… ò³…ç³# Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþ¨. C…§æþ$ÌZ {M>‹³ C¯Œþ ™èþÄæý*Ææÿ$^óþíܯèþ ÝëÃÆŠÿt ¸ëÆŠÿà yóþsê ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å… MîüËMæü…V> Ðèþ*Ç…¨. „óü{™èþ Ýë¦Æÿ$$ M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢Ë$ ÆøkÐéÈ {´ë†ç³¨Mæü¯èþ ÆðÿO™èþ$ Ýù§æþÆæÿ$Ë™ø MæüÍíÜ Ððþ$ËíÜ †Ææÿ$Væü$™éÆæÿ$. ^èþÇaÝë¢Ææÿ$. çÜÐèþ$çÜÅ˯èþ$ Væü$Ç¢Ýë¢Ææÿ$. ™øyéµr$ ^èþÆæÿÅ˯èþ$ °Ææÿ~Æÿ$$Ýë¢Ææÿ$. „óü{™èþÝë¦Æÿ$$ M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢Ë$ D Ñ«§æþ…V> õÜMæüÇ…_¯èþ çÜÐèþ*^éÆ>°² ÆðÿO™èþ$Ë$ ™óþÍMæüV> Eç³Äñý*W…^èþ$Mæü$¯óþ 糧æþ¦†ÌZ ç³…í³×îý ^óþÄæý$yæþ… fÆæÿ$Væü$™èþ$…¨. MúÏyŠþ ´ëÏsŒý¸ëÆæÿÐŒþ$ÌZ °ËÓ^óþíÜ E…^óþ D çÜÐèþ*^éÆ>°² ÆðÿO™èþ$Ë$ G糚yæþ$ M>ÐéË…sôý A糚yæþ$ ç³ÇÖÍ…^óþ AÐèþM>Ôèý… E…r$…¨. ÆðÿO™èþ$Ìôý M>§æþ$. C™èþÆæÿ ¿êVæüÝëÓÐèþ$Š糄>ËMæü$ Mæü*yé D yóþsê A…§æþ$»êr$ÌZ E…r$…¨. {M>‹³ C¯Œþ çÜçßýM>Ææÿ… çœÍ™èþ…V> Ææÿn*ÆæÿU…yŠþ ç³ÇçÜÆ>ËÌZ° VøyŠþ º…yŠþ, «§æþË*ÂÐŒþ$ VæüÉŠþ {´ë…™éËÌZ° 4,300 Ðèþ$…¨ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ ÝëVæü$ çÜÐèþ*^éÆæÿ… A…¨…^èþyæþ…™ø´ër$ ÐéÇMìü Ððþ$Ææÿ$VðüO¯èþ iÐèþ¯ø´ë«§æþ$˯èþ$ A…¨Ýù¢…¨. D Æðÿ…yìþ…sìý çÜÐèþ$¯èþÓÄæý$…™ø Cç³µsìýÐèþÆæÿMæü$ 3,400 A…™èþMæü¯é² GMæü$PÐèþ çÜ… QÅÌZ¯óþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ „óü{™éËMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ çÜÐèþ${Væü çÜÐèþ*^éÆæÿ… yìþhrÌŒý Ææÿ*ç³…ÌZ ¿æý{§æþ…V> E…¨. ÝëÃÆŠÿt ¸ëÆŠÿà çܧæþ$´ëÄæý$… ÐèþËÏ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ çÜÆðÿO¯èþ çÜÐèþ$Äæý$… ÌZ çÜÆðÿO¯èþ çÜËà çÜ*^èþ¯èþË$ A…§æþ$™éÆÿ$$. E™èþ¢Ðèþ$ 糧æþ¦™èþ$Ë$ Væü$Ç…_¯èþ ÑÐèþÆ>Ë$ ËÀÝë¢Æÿ$$. ÆæÿÝëÄæý$¯éË Ððþ*™é§æþ$ Væü$Ç…_ ËÀ…^óþ çÜÐèþ*^éÆæÿ… A«¨Mæü ¨Væü$ºyìþ Ý뫧æþ¯èþMæü$ ™øyæþµyæþ$™èþ$…¨. ÆðÿO™èþ$Ë ¯èþ$…_ ËÀ…_¯èþ A™èþÅ…™èþ MîüËMæüÐðþ$O¯èþ çÜÐèþ*^éÆæÿ…

Cç³µsìýÐèþÆæÿMæü$ A…sôý Væüyæþ_¯èþ 糧óþ…yæþÏ M>Ë…ÌZ M>ÆŠÿÞ C¯Œþ Ææÿ*´÷…¨…_¯èþ ç³ÇÚëPÆ>Ë {糿êÐèþ… ÐèþÅÐèþÝëÄæý$Ææÿ…Væü…ò³O ^éÌê E…¨. çœÍ™éË$ Mæü*yé çÜ…™èþ–í³¢MæüÆæÿ…V>¯óþ E¯é²Æÿ$$. ÑÔèýÓÐéÅç³¢…V> ÐèþÅÐèþÝëÄæý$§éÆæÿ$ËMæü$ ˼® ^óþMæü*Ææÿ$çÜ$¢¯é²Æÿ$$. õÜMæüÇ…_ ¿æý{§æþç³Ææÿ^èþyæþ… Ý뫧æþÅÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨. D ÆæÿMæü…V> õÜMæüÇ… _¯èþ çÜÐèþ*^éÆæÿ… A…™é Mæü*yé ÆðÿO™èþ$ËMæü$, C™èþÆæÿ ¿êVæüÝëÓÐèþ$Š糄>ËMæü$ Gç³µsìýMæü糚yæþ$ A…§æþ$»êr$ÌZ E…^èþ$™éÆæÿ$. ÐèþÅÐèþÝëÄæý$§éÆæÿ$ËMæü$ çÜÆðÿO¯èþ Ðèþ*ÆæÿY§æþÆæÿØMæü… ^óþÄæý$yæþ… Ý뫧æþÅÐèþ$Ðèþ#™èþ$…§æþ° {M>‹³ C¯Œþ ¿êÑÝù¢…¨. D ÆæÿMæüÐðþ$O¯èþ Ðèþ*ÆæÿY§æþÆæÿØMæü… §éÓÆ>¯óþ ´ùçÙMæü ÑË$ÐèþË™ø Mæü*yìþ¯èþ BàÆæÿ…, BǦMæü…V> Ìê¿æýÝësìýV> õܧæþÅ Ææÿ…Væü…ÌZ Ðèþ*Ææÿ$µË$ ^óþÄæý$yæþ…, çÜ$íܦÆæÿ™èþ Ý뫨…^èþyæþ…, A«¨Mæü ¨Væü$ºyæþ$˯èþ$ ÑÔèýÓÐéÅí³™èþ…V> Ý뫨…^èþÐèþ^èþa° ÑÔèýÓíÜÝù¢…¨.

¼. iÑMæü & E´ë«§æþ$Ë ò³…ç³#, Ðé™éÐèþÆæÿ×ý çÜÐéâæýÏMæü$ ©í³Mæü çÜ$íܦÆæÿ iÐèþ¯ø´ë«§æþ$Ë$, Ðé™éÐèþÆæÿ×ýç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ çÜÐéâæýÏMæü$ «©r$V> ç³ÇÚëPÆ>Ë A¯óþÓçÙ×ý (¨ çÜçÜtÆÿ$$¯èþº$ÌŒý ÌñýOÐŒþÎçßý$yŠþÞ A… yŠþ Ayéõ³tçÙ¯Œþ r$ Mðü•ÏÐóþ$sŒý ^óþ…h & G‹ÜGÌŒýHíÜíÜ) {´ëgñýMæü$t¯èþ$ Ðèþ$¯èþ §óþÔèý…ÌZ Móü…{§æþ {糿æý$™èþÓ B«§æþÓÆæÿÅ…ÌZ° gê¡Äæý$ {V>Ò$×ý gê¡Äæý$ {V>Ò$×ý iÐèþ¯ø´ë«§æþ$Ë {´ëgñýMæü$t (¯óþçÙ¯èþÌŒý Ææÿ*ÆæÿÌŒý ÌñýOÐŒþÎ çßý$yŠþÞ {´ëgñýMæü$t & G¯ŒþBÆŠÿGÌŒýï³)Mæü$ A¯èþ$º…«§æþ…V> AÐèþ$Ë$^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°Mìü {ç³ç³…^èþ »êÅ…Mæü$ ¯èþ$…_ ç³NÇ¢ Ðèþ$§æþª™èþ$ ËÀÝù¢…¨. {糿æý$™èþÓ, [ò³OÐóþr$ ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å…™ø ^óþç³yæþ$™èþ$¯èþ² D {´ëgñýMæü$tÌZ {M>‹³ C¯Œþ ¿êVæüÝëÓÑ$ M>Ðèþyæþ… ÐèþËÏ Ðé™éÐèþÆæÿ×ý çÜÐéâæýÏMæü$ «©sñýO¯èþ Ýë…Móü†Mæü™èþ Ææÿ*ç³Mæü˵¯èþ Ý뫧æþÅÐèþ$Ðèþ#™ø…¨. ÆðÿO™èþ$ËMæü$ Ðésìý° A…§æþ$»êr$ÌZMìü ¡çÜ$Mæü$Æ>Ðèþyæþ… Ý뫧æþÅÐèþ$Ðèþ#™ø…¨. ÐèþÅÐèþÝëÄæý$…ÌZ çÜÆæÿÓÝ뫧éÆæÿ×ý…V> G§æþ$ÆæÿÄôý$Å Ðé™éÐèþÆæÿ×ý Ðèþ*Ææÿ$µË {糿êÐèþ… ¯èþ$…_ ¿æýÆøÝë CÐèþÓyæþ… A¯óþ¨ ^éÌê ò³§æþª çÜÐèþ$çÜÅ. ½àÆŠÿ, Ðèþ$«§æþÅ{糧óþÔŒý Æ>Ú‰ëËÌZ° ¯éË$Væü$ hÌêÏËÌZ ¿êÈ G™èþ$¢¯èþ {ç³Äñý*Væü… ^óþç³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. C…§æþ$ÌZ Ðé™éÐèþÆæÿ×ý çÜÐèþ$çÜÅËMæü$ yìþhrÌŒý çÜÐèþ*^éÆæÿ… B«§éÆæÿ…V> çÜÐèþ*«§é¯èþ… Mæü¯èþ$Vö¯óþ…§æþ$Mæü$ {ç³Äæý$™é²Ë$ fÆæÿ$Væü$™èþ$¯é²Æÿ$$. D ¨ÔèýV> ÝëVæü$™èþ$¯èþ² {ç³Äæý$™é²ËÌZ Æ>çÙ‰Ýë¦Æÿ$$ E´ë«¨ Mæü˵¯èþ (õÜtsŒý Ææÿ*ÆæÿÌŒý ÌñýOÐŒþÎçßý$yŠþÞ Ñ$çÙ¯Œþ&GïÜBÆŠÿGÌŒýG…) Mæü$ {M>‹³ C¯Œþ çÜçßýMæüÇÝù¢…¨. A«¨Mæü ¨Væü$ºyìþ Ý뫧æþ¯èþMæü$ Ðé™éÐèþÆæÿ×ý ç³Çíܦ™èþ$Ë$, ¿æý*ÝëÆæÿ… ¡Ææÿ$ ™ðþ¯èþ$²Ë$, ™èþ¨™èþÆæÿ A…Ô>Ë B«§éÆæÿ…V> ^óþç³rtÐèþËíܯèþ ^èþÆæÿÅ˯èþ$ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ Gç³µsìýMæü糚yæþ$ A…¨…^èþyæþ… Ý뫧æþÅÐèþ$Ðèþ#™ø…¨. ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü & 2 l¯Œþ 2021

19


www.leisaindia.org ç³…r ÝëVæü$ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ÆðÿO™èþ$ Ý뫨çÜ$¢¯èþ² ç³#ÆøVæü†° Q_e™èþ…V> °çœ* ÐóþíÜ E…^óþ…§æþ$Mæü$ çÜÆðÿO¯èþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ òßý^èþaÇMæü˯èþ$ ^óþçÜ*¢, ¿êVæüÝëÓÐèþ$Š糄>ËMæü$ Ðèþ*ÆæÿY§æþÆæÿØMæü… ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ ç³sìýçÙtÐðþ$O¯èþ ÐèþÅÐèþçܦ ^éÌê AÐèþçÜÆæÿ…. Ðèþ$$QÅ…V> ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý A¯èþ$Mæü*Ë õܧæþÅ Ææÿ…Væü…ÌZ {糆 §æþÔèýÌZ¯èþ* Cr$Ðèþ…sìý ç³ÆæÿÅÐóþ„æü×ý AÐèþçÜÆæÿ…. {M>‹³ C¯Œþ Ææÿ*´÷…¨…_¯èþ ÝëÃÆŠÿt ¸ëÆŠÿà ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ææÿ…Væü AÐèþçÜÆ>ËMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ A™éÅ«§æþ$°Mæü Ýë…Móü†Mæü Ý뫧æþ¯èþ…. D Ýë…Móü†Mæü™èþ B«§éÆæÿ…V> ÆðÿO™èþ$ËMæü$ çÜM>Ë…ÌZ çÜÆðÿO¯èþ ç³ÇÚëPÆ>Ë$ ËÀÝë¢Æÿ$$. ïÜf¯ŒþËMæü$ ™èþW¯èþr$Ï A°² ÆæÿM>Ë Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþ ç³…rË Ææÿ„æü×ýMæü$ çÜ*^èþ¯èþË$ A…¨…^èþVæü˧æþ$. ÐéçÜ¢Ðé°Mìü ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ 糯èþ$˯èþ$ Q_e™èþ…V> ç³ÆæÿÅÐóþ„ìü…^èþyæþ… A…™èþ ™óþÍMðüO¯èþ ÑçÙÄæý$… M>§æþ$. ò³OV> ¿êVæüÝëÓÐèþ$Š糄>ËMæü$ Ððþ$$»ñýOÌŒý ÝëÄæý$…™ø Ar$Ðèþ…sìý çÜÐèþ*^éÆ>°² ^óþÆæÿÐóþÄæý$yæþ… ™óþÍMðüO¯èþ ç³° M>§æþ$. D ÑçÙÄæý*ËÌZ „óü{™èþ Ýë¦Æÿ$$ ÑçÜ¢Ææÿ×ý M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢Ìôý ™èþÐèþ$ ÝëÐèþ$Ææÿ¦Å… ^èþ*í³…^éÍÞ E…r$…¨. D çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ¯óþ {V>Ðèþ$Ýë¦Æÿ$$ ÇÝùÆŠÿÞ °ç³#×ý$ËMæü$ çÜçßýMæüÇ… ^óþ…§æþ$Mæü$ Ððþ»Œý Ìôý§é Ððþ$$»ñýOÌŒý B«§éÇ™èþ çÜÐèþ*^éÆæÿ çÜËà ÐèþÅÐèþçܦ¯èþ$ Mæü*yé íܧæþ®Ððþ$O E…¨. ¯ér$Ï ÐóþÄæý$yæþ…, ¿æý*ÝëÆ>°² VæüÐèþ$°…^èþyæþ…, Ñ™èþ¢¯é˯èþ$ Ôèý$¨®^óþÄæý$yæþ…, GÆæÿ$Ðèþ#Ë Ñ°Äñý*Væü… Ðèþ…sìý A…Ô>Ë™ø´ër$ ÐéÆæÿ… ÆøkË ´ër$ E…yóþ Ðé™éÐèþÆæÿ×ý ç³Çíܦ™èþ$˯èþ$ °™èþÅ… VæüÐèþ$°çÜ*¢ ™èþW¯èþ çÜËà çÜ*^èþ¯èþ˯èþ$ ÒÆæÿ$ A…¨…^éÍ. {M>‹³ C¯Œþ Ææÿ*´÷…¨…_¯èþ Ýë…Móü†Mæü A…Ô>Ëò³O B«§éÆæÿç³yìþ Ðèþ*{™èþÐóþ$ ÇÝùÆŠÿÞ M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢Ë$ ¯ér$Ï, ¿æý*ÝëÆæÿ…, Ñ™èþ¢¯èþ Ôèý$¨®, Ðé™éÐèþÆæÿ×ý çÜ*^èþ¯èþË$ Ðèþ…sìý Ðésìý° ÆðÿO™èþ$ËMæü$ Eç³Äñý*Væüç³yóþ Ñ«§æþ…V> A…¨…^èþyæþ… Ý뫧æþÅÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨. ½àÆŠÿÌZ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ D Ñ«§é¯èþ… Ðèþ$…_ {ç³Äñý*f¯éË$ ^óþMæü*Ça…¨.

çÜÐéâæý$Ï A¯óþMæü… CÌê ÆðÿO™èþ$ËMæü$ Eç³Äñý*VæüMæüÆæÿÐðþ$O¯èþ Ýë…Móü†Mæü çÜÐèþ$^éÆ>°², ç³ÇÚëPÆ>˯èþ$ yìþhrÌŒý Ææÿ*ç³…ÌZ A…¨…^óþ {MæüÐèþ$…ÌZ A¯óþMæü ÆæÿM>ÌñýO¯èþ çÜÐéâæý$Ï ™èþç³µÌôý§æþ$. Ðèþ$$QÅ…V> ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ææÿ…V>°Mìü çÜ…º…«¨…_¯èþ…™èþÐèþÆæÿMæü$ Cç³µsìý ÐèþÆæÿMæü$ A¯èþ$çÜÇçÜ$¢¯èþ² Ñ«§é¯éËÌZ {ç³Ðèþ$$Q ´ë{™èþ ´ùíÙçÜ$¢¯èþ² ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ò³r$tºyìþ §éÆæÿ$ËMæü$ CÌê…sìý Ðèþ*Ææÿ$µË$ HÐèþ*{™èþ… BÐðþ*§æþÄñý*VæüÅ…V> Mæü°í³…^èþÌôý§æþ$. yìþhrÌŒý Ýë…Móü†Mæü çÜÐèþ*^éÆæÿ… ÑçÙÄæý$…ÌZ Mæü*yé ÐéÆæÿ$ A¯óþMæü A¯èþ$Ðèþ*¯éË$ ÌôýÐèþ¯ðþ™é¢Ææÿ$. D ÆæÿMæü…V> yìþhrÌŒý 糧æþ¦†° ÆðÿO™èþ$Ë$ A¯èþ$çÜÇ…_¯èþrÏÆÿ$$™óþ ™èþÐèþ$Mæü$ H Ñ«§æþÐðþ$O¯èþ {´ë«§é¯èþÅ… E…yæþ§æþ° ÐéÆæÿ$ B…§øâæý¯èþ ^ðþ…§éÆæÿ$. C¨ Ððþ$$§æþsìý çÜÐèþ$çÜÅ.

CMæü Æðÿ…yæþÐèþ¨ & Ððþ$$»ñýOÌŒý Ñ°Äñý*Væü…, ÆðÿO™èþ$ËÌZ A„æüÆ>çÜÅ™èþ. C…rÆŠÿ ¯ðþsŒý çܧæþ$´ëÄæý*Ë$, {»êyŠþ »êÅ…yŠþ õÜÐèþË$, Ððþ$$»ñýOÌŒý õÜÐèþË$ ÑçÜ¢ÇçÜ$¢¯èþ² Ðèþ*r °fÐóþ$ AÆÿ$$¯é Ðésìý ÐéyæþMæü… {V>Ðèþ$ {´ë…™éËÌZ »êV> ÐéÅí³¢ÌZMìü Æ>Ìôý§æþ$. C…M> D ç³Çíܦ† Ððþ$Ææÿ$Væü$M>ÐéÍ. CMæü Ýë…Móü†Mæü Ææÿ…Væü… °™èþÅ… Ðèþ*Ææÿ$µË™ø §æþ*çÜ$Mæü$´ù™ø…¨. {M>‹³ C¯Œþ Mæü*yé B Ðèþ*Ææÿ$µË¯èþ$ A¯èþ$çÜÇ…^èþyæþ… ™èþç³µ°çÜÇ. Ýë…Móü†Mæü Ðèþ*Ææÿ$µË™ø ´ùsîý ç³yìþ Ðèþ$$…§æþ$MðüâêÏË…sôý A¨ ^éÌê QÆæÿ$a™ø Mæü*yìþ¯èþ ÐèþÅÐèþàÆæÿ…, ò³OV> M>Ëç³ÇÑ$™èþ$Ë$ E…sêÆÿ$$. ÐèþÅÐèþÝëÄæý$Ææÿ…Væü…ÌZ Ýë…Móü†Mæü™èþ ÑçܢDž^óþ…§æþ$Mæü$ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ç³NÇ¢V> ^óþÆóÿ…§æþ$Mæü$ D çÜÐéâæýϯèþ$ G§æþ$ÆøPÐéÍ. AÆÿ$$™óþ {M>‹³ C¯Œþ çÜ…çܦ Ý뫧æþÅÐðþ$O¯èþ…™èþ ÐèþÆæÿMæü$ D A…Ô>°² §æþ–íÙtÌZ E…^èþ$Mæü$° Ðèþ$$…§æþ$Mðüyæþ$™ø…¨.

{糿êÐèþ… {ç³çÜ$¢™èþ M>Ë…ÌZ ÆðÿO™èþ$Ë$ B«§æþ$°Mæü Ýë…Móü†Mæü™èþ¯èþ$ ïÜÓMæüÇ…^óþ… §æþ$Mæü$ BçÜMìü¢V>¯óþ E¯é²Ææÿ$. Cç³µsìý ÐèþÆæÿMæü$ {M>‹³ C¯Œþ {糿êÐèþ… §é§éç³# 21 Ë„æüË Ðèþ$…¨ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ Ðèþ*ÆæÿY§æþÆæÿØMæü… ^èþ*í³Ýù¢…¨. C…M> 52 §óþÔ>ËÌZ° 61 Ë„æüË GMæüÆ>ÌZÏ {M>‹³ C¯Œþ ™èþ¯èþ õÜÐèþ˯èþ$ A…¨Ýù¢…¨. çÜ$Ðèþ*Ææÿ$V> 388Mìü ò³OV> ç³…rËMæü$ çÜ…º…«¨…_ {M>‹³ C¯Œþ ™èþ¯èþ çÜàÄæý$… A…§æþgôýÄæý$VæüË$Væü$™ø…¨. 9400 A…™èþMæü¯é² GMæü$PÐèþ çÜ…QÅÌZ¯óþ ÑÑ«§æþ ÆæÿM>Ë ç³…rË ÝëVæü$ÌZ G§æþ$ÆæÿÄôý$Å çÜÐèþ$çÜÅËMæü$ ç³ÇÚëPÆ>˯èþ$ {M>‹³ C¯Œþ A…¨…^èþVæüË$Væü$™ø…¨. ÐèþÅÐèþÝëÄæý$…ÌZ yìþhrÌŒý õÜÐèþË$ A¯èþ² çÜ*{™èþ… MóüÐèþË… Æóÿç³sìý AÐèþçÜÆ>ËMæü$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ Eç³Äñý*Væüç³yóþÑ M>Ðèþ#. BàÆæÿ E™èþµ†¢ Ææÿ*ç³…ÌZ¯óþ M>Mæü$…yé ÆðÿO™èþ$Ë iÐèþ¯ø´ë«¨Mìü G…™èþV>¯ø ™øyæþµyæþ$™èþ$¯é²Æÿ$$. yìþhrÌŒý ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… A…sôý ÝëÃÆæÿtÆŠÿ, yóþsê B«§éÇ™èþ °Ææÿ~Äæý*«¨M>Ææÿ…, A«¨Mæü ¨Væü$ºyæþ$Ë$, ¯é×ýÅÐðþ$O¯èþ E™èþµ†¢ Ý뫧æþÅÐèþ$Ðèþ#™èþ$¯é²Æÿ$$. C…§æþ$Mæü$ ^éÌê Q_e™èþ™èþÓ…™ø Mæü*yìþ¯èþ çÜÐèþ*^éÆæÿ…, B ÆæÿMæü…V> íܧæþ®… ^óþíܯèþ çÜÐèþ*^éÆæÿ… çÜÆðÿO¯èþ çÜÐèþ*Äæý*°Mìü ÆðÿO™èþ$Mæü$ A…§æþyæþ… ÐèþËϯóþ Ý뫧æþÅÐèþ$Ðèþ#™ø…¨. ¿æýÑçÙÅ™èþ$¢¯èþ$ A…§æþÇMîü {ÔóýÄæý$çÜ$Þ MæüÍW…^óþÌê Ææÿ*´÷…§æþ$™ø…¨. Krishna Kumar CEO and Founder, CropIn. 3rd Floor, 1021, 16th Main Rd, Tavarekere, Aicobo Nagar, 1st Stage, BTM Layout 1, Bengaluru, Karnataka 560029

B…VæüÏÐèþ$*Ë… @ ÎÝë C…yìþÄæý*, çÜ…ç³#sìý 21, çÜ…_Mæü 1, Ðèþ*Ça 2019

20

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü & 2 l¯Œþ 2021

Follow us on:

www.facebook.com/Leisaindiamag

@LeisaIndia


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.