LEISA India - Telugu - September 2021

Page 1

çÜ…_Mæü 3 & òÜò³t…ºÆŠÿ 2021

Magazine on Low External Input Sustainable Agriculture Compilation of Selected translated articles into Telugu

™èþMæü$PÐèþ »êçßýÅ E™éµ§æþM>˯èþ$ Eç³Äñý*W…_ ^óþõÜ çÜ$íܦÆæÿ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ç³{†Mæü ™ðþË$Væü$ÌZMìü A¯èþ$Ðèþ¨…_¯èþ Mö°² ÐéÅÝëË çÜ…Mæü˯èþ…

ÎÝë C…yìþÄæý* ™ðþË$Væü$ {ç³™óþÅMæü {ç³^èþ$Ææÿ×ý


ÎÝë C…yìþÄæý* çÜ…_Mæü 3, òÜò³t…ºÆŠ 2021 D çÜ…_MæüÌZ ÐéÅÝëË$ ÎÝë C…yìþÄæý* ç³{†MæüÌZ {ç³^èþ$Ç™èþÐðþ$O¯èþ B…VæüÏ ÐéÅÝëË ¯èþ$…yìþ G…í³Mæü ^óþÄæý$ºyæþzÑ. G.Äæý$ÐŒþ$.C. ¸û…yóþçÙ¯Œþ ¯èþ…. 204, 100 ïœsŒý Ç…VŠü ÆøyŠþ, Ðèþ$*yæþÐèþ õÜtgŒý, Æðÿ…yæþÐèþ õœ‹Ü, º¯èþÔèý…MæüÇ, »ñý…Væüâæý*Ææÿ$ & 560085 ¸ù¯Œþ @ +91 080 26699512 +91 080 26699522 ¸ëÅMŠüÞ @ +91 080 26699410

email : leisaindia@yahoo.co.in

ÎÝë C…yìþÄæý* B…VæüÏ…ÌZ ÎÝë C…yìþÄæý* ç³{†Mæü¯èþ$ G.Äæý$ÐŒþ$.C. ¸û…yóþçÙ¯Œþ ÐéÆæÿ$ CÍÄæý* ÐéÇ çÜçßýM>Ææÿ…™ø {ç³^èþ$Ç…^èþ$^èþ$¯é²Ææÿ$. d‹œ GyìþrÆŠÿ Mðü.Ñ.Äæý$‹Ü. {ç³Ý맊þ Ðóþ$¯óþh…VŠü GyìþrÆŠÿ A¯èþ$Ðé§æþ… A¯èþ$Ðé§æþ çÜÐèþ$¯èþÓÄæý$… Ayìþð[õÜtçÙ¯Œþ

sìý.Äæý$ÐŒþ$. Æ>«§æþ

yìþgñýO¯Œþ ÌôýLsŒý

} ÝëÆÿ$$Æ>ÐŒþ$ {MìüÄôý$sìýÐŒþ yìþgñýO¯èþÆŠÿÞ, òßýO§æþÆ>»ê§Šþ

Ðèþ$${§æþ×ý

º*Ï[ïÜtÐŒþ$ {í³…rÆŠÿÞ, »ñý…Væüâæý*Ææÿ$

MæüÐèþÆŠÿ ¸ùsZ

Ðèþ$Ît ÌôýÄæý$ÆŠÿz ¸ëÇÃ…VŠü

¸ùsZ {MðüyìþsŒý

h.C.G.h.

Æ>Ðèþ$ ÔóýçÙ$ çÜ*Ææÿ…ç³Nyìþ Ò×ý Ðèþ*Æ>P…yóþ Ææÿ$MìüÃ×ìý h. h.

ÎÝë Ðóþ$VæügñýO¯Œþ C™èþÆæÿ GyìþçÙ¯èþ$Ï

Ìêsìý¯Œþ AÐðþ$ÇMæü¯Œþ, Ððþ‹Üt B{íœMæü¯Œþ, {»ñýhÍÄæý$¯Œþ Ðèþ$ÇÄæý$$ D‹Üt B{íœMæü¯Œþ GyìþçÙ¯Œþ

ÎÝë C…yìþÄæý* Ðóþ$VæügñýO¯Œþ C™èþÆæÿ {´ë…¡Äæý$ GyìþçÙ¯èþ$Ï

íßý…©, JÇÄæý*, ™èþÑ$âŒý, Mæü¯èþ²yæþ, Ðèþ$Æ>w, ç³…gê½

D ç³{†Mæü ¯èþ…§æþÍ A…ÔèýÐèþ$$Ë$ Ý뫧æþÅÐðþ$O¯èþ…™èþ Q_a™èþ™éÓ°² MæüÍW Ðèþ#…yæþ$rMæü$ GyìþrÆæÿ$Ï A°² gê{Væü™èþ¢Ë¯èþ$ ¡çÜ$MøÐèþyæþ… fÇW¯èþ¨. ÐèþÅMìü¢Væü™èþ…V> {Ðéíܯèþ BÇtMæüÌŒýÞMæü$ B Ææÿ^èþÆÿ$$™èþÌôý »ê«§æþÅ™èþ Ðèþíßý…^ðþ§æþÆæÿ$. D ç³{†MæüÌZ° ÐéÅÝë˯èþ$ ¸ùsZM>í³ ¡íÜ Ñ$Væü™é ÐéÇMìü CÐèþÓyé°² GyìþrÆŠÿÞ {´ù™èþÞíßýÝë¢Ææÿ$. Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ ÐéÇ ™øyéµr$™ø G.Äæý$ÐŒþ$.C.G‹œ. ÐéÇ^óþ {ç³^èþ$Ç™èþ… 2

ÎÝë C…yìþÄæý* çÜ…_Mæü & 3 òÜò³t…ºÆŠÿ 2021

ÎÝë LEISA

www.leisaindia.org

ÎÝë A…sôý ™èþMæü$PÐèþ »êçßýÅ E™éµ§æþM>˯èþ$ Eç³Äñý*W…_ ^óþõÜrr$Ðèþ…sìý çÜ$íܦÆæÿ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$…. C¨ ÝëÐèþ*hMæü Ðèþ$ÇÄæý$$ Ýë…Móü†Mæü ç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ ÑçÙÄæý*˯èþ$ gZyìþ…_ ÆðÿO™èþ$Ë$ ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ê°² ç³ÇÆæÿ„ìüçÜ*¢ ™èþÐèþ$ Äñý$$MæüP E™éµ§æþMæü™èþ Ðèþ$ÇÄæý$$ B§éÄæý*°² ò³…^èþ$Mö¯èþ$r Væü$Ç…_ ç³°^óþçÜ$¢…¨. ÎÝë A¯èþ$¯èþ¨ Ý린Mæü Ðèþ¯èþÆæÿ$˯èþ$ Ðèþ$ÇÄæý$$ çÜçßýf {ç³{MìüÄæý$˯èþ$ çÜÇÄæý$Væü$ Ñ«§æþ…V> Eç³Äñý*WçÜ*¢ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O™óþ¯óþ »êçßýÅ E™éµ§æþM>Ë$ (C¯Œþç³#sŒýÞ) Eç³Äñý*W…^èþ$Mö¯èþ$r Væü$Ç…_ ™ðþÍÄæý$gôýçÜ$¢…¨. C¨ ï܈, ç³#Ææÿ$çÙ ÆðÿO™èþ$Ë$ ÐéÇ Ñgêq¯èþ…, ¯ðþOç³#×ýÅ…, ÑË$ÐèþË$, çÜ…çÜP–† Ðèþ$ÇÄæý$$ çÜ…çÜ¦Ë B«§éÆæÿ…V> Ý뫨M>Ææÿ™èþ¯èþ$ Ý뫨…_ ¿æýÑçÙÅ™èþ$¢¯èþ$ °ÇÃ…^èþ$Mö¯èþ$r MöÆæÿMæü$ Eç³Äñý*Væüç³yæþ$™èþ$…¨. A…™óþM>Mæü ¿êVæüÝëÓÐèþ$Š糧æþ®™èþ$Ë §éÓÆ> ÆðÿO™èþ$Ë Ðèþ$ÇÄæý$$ C™èþÆæÿ$Ë Äñý$$MæüP ÝëÐèþ$Æ>®Å˯èþ$ ò³…´÷…¨…_, Ðèþ*Ææÿ$™èþ$¯èþ² AÐèþçÜÆ>Ë$ Ðèþ$ÇÄæý$$ ç³Çíܦ™èþ$ËMæü¯èþ$Væü$×ý…V> ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ðèþ–¨®° Ý뫨…^èþ$r ÎÝë Ë„æüÅ…. Ýë…{糧éÄæý$ Ðèþ$ÇÄæý$$ Ô>ï܈Äæý$ Ñgêq¯èþ 糧æþ®™èþ$˯èþ$ gZyìþ…_ Ñ«§é¯èþ ç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ °Ææÿ~Äæý*˯èþ$ {糿êÑ™èþ… ^óþíÜ ™èþ§æþ$ç³Ç AÀÐèþ–¨®Mìü çÜÇÄñý$O¯èþ »êr¯èþ$ ç³Ææÿ^èþr… ÎÝë Äñý$$MæüP {糫§é¯èþ E§óþªÔèýÅ…. ÎÝë A¯èþ$¯èþ¨ JMæü ¿êÐèþ¯èþ, JMæü Ñ«§é¯èþ… Ðèþ$ÇÄæý$$ JMæü Æ>fMîüÄæý$ çÜ…§óþÔèý…. G.Äæý$ÐŒþ$.C. ¸û…yóþçÙ¯Œþ AMEF

www.amefound.org

G.Äæý$ÐŒþ$.C. ¸û…yóþçÙ¯Œþ §æþMæüP¯Œþ ï³uæÿ¿æý*Ñ$ÌZ° _¯èþ², çܯèþ²M>Ææÿ$ ÆðÿO™èþ$Ë™ø MæüÍíÜ {ç³™éÅÐèþ*²Äæý$ ÝëVæü$ 糧æþ®™èþ$˯èþ$ Ææÿ*´÷…¨…_, Ñgêq¯é°² ò³…´÷…¨…_, Õ„æü×ý¯èþ$ A…¨…_, ÑÑ«§æþ AÀÐèþ–¨® çÜ…çܦ˯èþ$ A¯èþ$çÜ…«§é°…_ A¯èþ$¿æýÐé˯èþ$ ç³…^èþ$Mæü$…r$…¨. «§æþÆæÿÃMæüÆæÿ¢Ë$ ^ðþOÆæÿïŒþ @ } _Ææÿ…iÐŒþ íÜ…VŠü, I.G.G‹Ü çÜ¿æý$ÅË$ @ yé. sìý.G…. ™éÅVæüÆ>f¯Œþ, yé. G. Æ>f¯èþ², yé. íÜÙèþ {õ³ÐŒþ$^èþ…§æþÆŠÿ } AÔZMŠü ^èþrÈj }Ðèþ$† Æóÿ×ý$M> _§æþ…ºÆæÿ… MøÔ>«¨M>Ç @ } G¯Œþ.h. òßýVóüz GWjMæü*ÅsìýÐŒþ yðþOÆæÿMæütÆŠÿ @ } sìý.GÐŒþ$. Æ>«§æþ Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ MISEREOR

www.misereor.org

Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ, AÀÐèþ–¨® çÜçßýM>Æ>°MðüO 1958ÌZ Ýë¦í³…^èþºyìþ¯èþ fÆæÿïŒþ M>£øÍMŠü ¼çÙç³šË çÜ…çܦ. D çÜ…çܦ 50 HâæýåMæü$ ò³OV> B{íœM>, BíÜÄæý* Ðèþ$ÇÄæý$$ Ìêsìý¯Œþ AÐðþ$ÇM> §óþÔ>ËÌZ §éÇ{§æþÅ °Ææÿ*Ã˯èþMæü$ Mæü–íÙ ^óþçÜ*¢ E¯èþ²¨. gê†, Ðèþ$™èþ, Í…Væü ¿ôý§éË™ø °Ñ$™èþ¢… ÌôýMæü$…yé, AÐèþçÜÆæÿ…ÌZ E¯èþ² H Ðèþ$°íÙMðüO¯é Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ çÜ…çܦ ™øyéµr$ ËÀçÜ$¢…¨. õ³§æþ {ç³fË$, {糆Mæü*Ë ç³Çíܦ™èþ$ËÌZ E¯èþ²ÐéÆæÿ$ çÜÓÄæý$…V> ^óþç³sôýt {ç³Äæý$™é²ËMæü$ Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ çÜàÄæý$ç³yæþ$™èþ$…¨. Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ Ý린Mæü çÜ…çܦ˙ø & ^èþÇaMìü çÜ…º…«¨…_¯èþ çÜ…çܦ˙ø, {糿æý$™óþÓ™èþÆæÿ çÜ…çܦ˙ø, ÝëÐèþ*hMæü E§æþÅÐèþ*Ë™ø Ðèþ$ÇÄæý$$ ç³ÇÔZ«§æþ¯é çÜ…çܦ˙ø MæüÍíÜ ç³°^óþçÜ$¢…¨. ˼®§éÆæÿ$Ë™ø MæüÍíÜ D ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å çÜ…çܦË$ Ý린Mæü AÀÐèþ–¨® Ñ«§é¯éË Ææÿ*ç³Mæü˵¯èþMæü$, {´ëgñýMæü$tË AÐèþ$Ë$Mæü$ ™øyæþµyæþ™éÆÿ$$. D Ñ«§æþ…V> Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ çÜ…çܦ, ™èþ¯èþ ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å çÜ…çܦ˙ø MæüÍíÜ °Ææÿ…™èþÆæÿ… Ðèþ*Ææÿ$™èþ$¯èþ² çÜÐéâæýåMæü$ {糆çܵ…¨çÜ$¢…¨.


{í³Äæý$Ððþ$O¯èþ ´ëuæÿMæü$ËMæü$ ÎÝë C…yìþÄæý* òÜò³t…ºÆŠÿ 2021 çÜ…_Mæü¯èþ$ Ò$ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ¡çÜ$Mæü$Æ>Ðèþyæþ… ^éÌê çÜ…™øçÙ… MæüÍWÝù¢…¨. D çÜ…_MæüÌZ {糫§é¯èþ…V> ¯óþsìý MøÑyŠþ 19 MæüÆø¯é ÆøkËÌZ, {ç³fË ÆøVæü°Æø«§æþMæü ÔèýMìü¢° ò³…´÷…¨…^óþ Ë„æüÅ…™ø ÝëÐèþ*hMæüç³Ææÿ…V> ^óþç³rtÐèþËíܯèþ ™èþ„æü×ý ^èþÆæÿÅ˯èþ$ Væü$Ç…_ ÑÐèþÇ…^óþ…§æþ$Mæü$ {´ë«§é¯èþÅ… C^éa…. MøÑyŠþ 19 MæüÆø¯é »ñýyæþ§æþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ÆøVæü °Æø«§æþMæü ÔèýMìü¢ ò³…ç³# A…Ô>°Mìü {´ëÐèþ$$QÅ™èþ E¯èþ²¨. CÌê…sìý {´ë«§é¯èþÅ™èþ G¯èþ²yæþ* G§æþ$Ææÿ$M>Ìôý§æþ$. MóüÆæÿâæý Æ>çÙ‰…ÌZ° ÐèþÅÐèþÝëÄæý$§éÆæÿ$Ë$, Ý뫧éÆæÿ×ý ´ûÆæÿ$Ë$ A…§æþÆæÿ* D ¨ÔèýV> A¯óþMæü {ç³Äñý*V>Ë$ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. çÜ$Ææÿ„ìü™èþÐðþ$O¯èþ BàÆæÿ… A…¨…^óþ…§æþ$Mæü$ ÒË$V> ò³Ææÿsìý ™ørË ò³… ç³Mæü…, C…yæþÏ Ñ$§ðþªËò³O Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë ò³…ç³Mæü…ò³O ÝëÐèþ*¯èþ$ÅËMæü$, ÆðÿO™èþ$ËMæü$ Mæü*yé BçÜMìü¢ ò³ÇW…¨. £é¯éÌŒý çÜ…çܦ ^óþç³sìýt¯èþ {ç³™óþÅMæü M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… "{´ëgñýMæü$t çœ#yŠþ' Mìü…§æþ ç³ÌñýÏ {´ë…™éËÌZ° ^úyæþ$ ¿æý*Ðèþ$$Ë$ Mæü*yé Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë ò³…ç³M>°Mìü BçÜ$Ðèþ#V> Ðèþ*Ç´ùÄæý*Æÿ$$. CMæü ÌêMŠüyú¯Œþ M>Ë…ÌZ çÜ$ÆóÿÔŒý Q¯é² Ðèþ…sìý ÐéÆæÿ$ ™èþÐèþ$ C…yæþÏ ò³Ææÿyæþ$ ¯óþËÌZϯóþ Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë ò³…ç³Mæü… ^óþç³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. MæüÐèþ$*Å°sîýË ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å…™ø ^óþç³sìýt¯èþ Mö°² ^èþÆæÿÅË$ A…§æþ$»êr$ÌZ E¯èþ² {糆 A…Væü$âæý… gêV>¯èþ$ çܨӰÄñý*Væü… ^óþçÜ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ ÒË$V> ^ðþO™èþ¯éÅ°², AÐèþV>çßý¯èþ ò³Ææÿ$Væü$™ø…¨. ò³ÆæÿâæýÏÌZ° gêV>, ÆðÿO™èþ$Ë Mæü–íÙ, ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý çÜ…Ææÿ„æü×ý Ðèþ…sìý A…Ô>Ëò³O AÐèþV>çßý¯èþ ò³ÇW…¨. ç³rt×ý

Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$ËÌZ ò³…´÷…¨¯èþ ^ðþO™èþ¯èþÅ…, §é°Mìü Mö…yæþ…™èþ A…yæþV> °Í_¯èþ MæüÐèþ$*Å°sîý ç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ ^èþÆæÿÅË$, WÆ>MîüMìü ™èþW¯èþr$ÏV> ÐèþçÜ$¢Ë¿æýÅ™èþ¯èþ$ ò³…´÷…¨…^éÆÿ$$. çœÍ™èþ…V> ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… çÜ$íܦÆæÿÐðþ$O¯èþ Ìê¿æýÝësìý iÐèþ¯ø´ë«¨V> Ðèþ*Ç…¨. §óþÔèý… Ððþ$$™èþ¢… Ò$§æþ Ðéyìþ, ÌZM>ÍíÙÄæý$‹Ü Ðèþ…sìý {ç³Äñý*V>™èþÃMæü ^èþÆæÿÅË$ ÑçÜ¢ÇçÜ$¢¯é²Æÿ$$. ´ùçÙMæü ÑË$ÐèþË$…yóþÌê ™ørË ò³…ç³Mæü…, Ý린Mæü…V>¯óþ Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë ÝëVæü$ BÌZ^èþ¯èþË$ M>ÆæÿÅÆæÿ*ç³… §éË$çÜ$¢¯é²Æÿ$$. CÑ Ðèþ$Ç…™èþV> ÑçÜ¢ÇõÜ¢ ´ùçÙMæü ÑË$ÐèþË Ë¿æýÅ™èþ, {ç³gêÆøVæüÅ… MæüÐèþ$*Å°sîý {ÔóýÄæý$çÜ$Þ. Ýë…çÜP –†Mæü çÜçßýiÐèþ¯èþ…, ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý… ÑçÙÄæý*ËÌZ Ðèþ$…_ çœÍ™éË$ Ý뫨…^èþÐèþ^èþ$a. ´ûÆæÿ$ËMæü$ ´ùçÙMæü ÑË$ÐèþË™ø Mæü*yìþ¯èþ BàÆæÿ… A…¨…^óþ Ë„æü Å…™ø ÐðþOÑ«§æþÅ…™ø Mæü*yìþ¯èþ BàÆæÿ 糧éÆ>¦Ë¯èþ$ ÝëVæü$^óþÄæý$yæþ…, A¯èþ$ÐðþO¯èþ Ñ«§æþ…V> ™ørË ò³…ç³Mæü… ™èþ„æü×ý AÐèþçÜÆæÿ…. D çÜ…_MæüÌZ¯óþ {ç³Ýë¢Ñ…_¯èþ Ðèþ$Æø Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþ A…Ôèý… & yìþhrÌŒý ´ëÏsŒý ¸ëÆæÿÐŒþ$ & f¯èþ° {Vø Ððþ$$»ñýOÌŒý Äæý*‹³. C¨ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ^éÌê õÜÐèþË$ A…¨Ýù¢…¨. ç³#¯èþÆæÿ$™éµ§æþ¯èþMæü õܧæþÅ Ñ«§é¯é˯èþ$ ç³Ç^èþÄæý$… ^óþÄæý$yæþ…™ø ´ër$ õÜ…{©Äæý$ E™èþµ™èþ$¢ËMæü$ Ðèþ$Ç…™èþ WÆ>Mîü ™ðþ^óþa Ñ«§æþ…V> Ðèþ*ÆðÿPsŒý ÐèþÅÐèþçܦ˯èþ$ ç³sìýçÙt… ^óþÄæý$yæþ… §éÓÆ> ÐèþÅÐèþÝëÄæý$§éÆæÿ$ËMæü$ G…™ø çÜàÄæý$… ^óþÝù¢…¨. D çÜ…_Mæü Ò$ A…§æþÇ B§æþÆæÿ×ý¯èþ$ ´÷…§æþVæü˧æþ° ÑÔèýÓíÜçÜ$¢¯é²…. Ò$ AÐèþ$*ËÅÐðþ$O¯èþ çÜ*^èþ¯èþË MøçÜ… G§æþ$Ææÿ$^èþ*çÜ$¢¯é²…. çÜ…´ë§æþMæü$Ë$

´ùçÙM>Ë™ø Ðèþ¯èþ ç܅糧æþ & ËMîü‡ E°²£é¯Œþ MøÑyŠþ 19 MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü Ñf–…¿æý×ý™ø Äæý*Ðèþ™Œþ {ç³ç³…^èþ… ÑËÑËÌêyìþ´ù™ø…¨. A°² §óþÔ>ËÌZ¯èþ$ çÜÐèþ$çÜÅË çÜ$yìþVæü$…yéË$ f¯èþ iÑ™é˯èþ$ c¯é²À¯èþ²… ^óþíÜÐóþçÜ$¢¯é²Æÿ$$. B ÐðþOÆæÿ‹Ü ç³Æø„æü {糿êÐèþ… ¯èþ$…_ ºÄæý$rç³yóþ…§æþ$Mæü$ ÆæÿMæüÆæÿM>Ë$V> ´ùÆ>sêË$ ÝëWçÜ$¢¯é²Æÿ$$.

4

Ý린Mæü…V> Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë E™èþµ†¢ & EÚë G‹Ü, Ðèþ$…k G…. ¯éÄæý$ÆŠÿ, §óþÑM> H.G‹Ü MøÑyŠþ 19 MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü Ñf–…ÀçÜ$¢¯èþ² ¯óþsìý M>Ë…ÌZ ÆøVæü°Æø«§æþMæü ÔèýMìü¢Mìü C¨ÐèþÆæÿÌZ G¯èþ²yæþ* Ìôý¯èþ…™èþ {´ë«§é¯èþÅ… çÜ…™èþÇ…^èþ$Mæü$…¨. MóüÆæÿâæýÌZ° Ý뫧éÆæÿ×ý ´ûÆæÿ$Ë™ø ´ër$ ÝëÐèþ*¯èþÅ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$§éÆæÿ$Ë$ Mæü*yé ÆøVæü°Æø«§æþMæü ÔèýMìü¢ Ý뫧æþ¯èþMæü$ çÜ$Ææÿ„ìü™èþÐðþ$O¯èþ BàÆ>°² C…sìý ò³Ææÿsìý ™ørÌZϯóþ ÝëVæü$^óþõÜ…§æþ$Mæü$..

6

ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý A¯èþ$Mæü*Ë õܧæþÅ… & EÚë §óþÑ Ððþ…Mæüsê^èþË… yìþhrÌŒý Ðèþ*ÆðÿPsŒý AÐèþM>Ô>˯èþ$ A…¨ç³#^èþ$aMæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ Ðèþ$¯èþ ^èþ$r*t çÜçßýfíܧæþ®Ððþ$O¯èþ Ðóþ¨MæüË$ ^éÌê¯óþ E¯é²Æÿ$$. C糚yæþ$ Mæü–íÙ f¯èþ° õ³Ææÿ$™ø ™èþÑ$âæý¯éyæþ$ Æ>çÙ‰…ÌZ° ÐèþÅÐèþÝëÄæý$§éÆæÿ$ËMæü$ {ç³™éÅÐèþ*²Äæý$ Ðóþ¨Mæü¯èþ$ A…¨Ýù¢…¨.

10

C¨ Ðèþ* ™ør & A¨ Ðèþ* iÑ™èþ… & çÜ$ÆóÿÔŒý Q¯é² ""Ò$Mæü$ M>ÐèþËíܯèþ BàÆ>°² Ò$Æóÿ ç³…yìþ…^èþ$Mø…yìþ'' A¯óþ¨ C糚yæþ$ {ç³ç³… ^èþÐéÅç³¢…V> Ñ°í³çÜ$¢¯èþ² B«§æþ$°Mæü «§æþ–MøP×ý…. D BÌZ^èþ¯èþ ç³rt×êËÌZ¯èþ*, ¯èþVæüÆ>ËÌZ¯èþ* ÑçÜ¢ÇÝù¢…¨. ç³rt×îýMæüÆæÿ×ý {糿êÐèþ… ÐèþËÏ ^ðþ™èþ¢ õ³Ææÿ$Mæü$´ùÐèþyæþ… çœÍ™èþ…V> M>Ë$çÙÅ… {糺Ëyæþ… çÜÆæÿÓÝ뫧éÆæÿ×ý ¯èþVæüÆæÿ iÑ™èþ…V> Ðèþ*Ç´ùÆÿ$$…¨.

15

¯èþVæüÆ>ÌZÏ õܧæþÅ M>ÆæÿÅMæüÌê´ëËMæü$ {´ù™éÞçßý… & §ðþ»ZÆ> §æþ™èþ¢ ç³Ç{ÔèýÐèþ$ Ææÿ*ç³…ÌZ ÝëVæü$™èþ$¯èþ² ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ M>ÆæÿÅMæüÌê´ëË {糿êÐèþ…™ø ¿æý*ÝëÆæÿ… ¨VæügêÇ´ù™èþ$¯èþ² ÐéçÜ¢Ðé°² Væü$Ç¢…_ BàÆæÿ 糧éÆ>¦Ë E™éµ§æþ¯èþ, Ñ°Äñý*Væü… Ðèþ… sìý A…Ô>Ëò³O ¯èþVæüÆ>ËÌZ¯óþ Móü…{©Mæü–™èþÐðþ$O E…yóþ Ðóþ$«§éÐèþ#Ë$ ™èþÐèþ$ BÌZ^èþ¯èþÌZÏ Ðèþ*Ææÿ$µË$ ^óþçÜ$MøÐèþËíܯèþ AÐèþçÜÆæÿ… G…™ðþO¯é E…¨.

17

ÎÝë C…yìþÄæý* çÜ…_Mæü & 3 òÜò³t…ºÆŠÿ 2021

3


´ùçÙM>Ë™ø Ðèþ¯èþ ç܅糧æþ ËMîü‡ E°²£é¯Œþ

ÑyŠþ 19 MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü Ñf–…¿æý×ý™ø Äæý*Ðèþ™Œþ {ç³ç³…^èþ… ÑËÑËÌêyìþ´ù™ø…¨. A°² §óþÔ>ËÌZ¯èþ$ çÜÐèþ$çÜÅË çÜ$yìþVæü$…yéË$ f¯èþ iÑ™é˯èþ$ c¯é²À¯èþ²… ^óþíÜÐóþçÜ$¢¯é²Æÿ$$. Ðèþ$$QÅ…V> iÐèþ¯ø´ë«§æþ$˯èþ$ MøÌZµÆÿ$$¯èþ õ³§æþË$, °Ææÿ$§øÅVæü… ™ø ÑíÜW ÐóþÝëÇ ´ù™èþ$¯èþ² Äæý$$Ðèþ™èþ, A°² ÐèþÆ>YËÌZ¯èþ* BMæüÍ MóüMæüË$, BÆøVæüÅç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ çÜÐèþ$çÜÅË$ _M>Mæü$ ò³yæþ$™èþ$¯èþ² ÆøkÍÑ.

4

ÌêMŠü yú¯Œþ °º…«§æþ¯èþË$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ææÿ…V>°² Mæü$§óþË$ ^óþÔ>Æÿ$$. ÆðÿO™èþ$ËMæü$ çÜçßýMæüÇ…^óþ…§æþ$Mæü$ {糿æý$™èþÓ… Mö°² Eç³ÔèýÐèþ$¯èþ ^èþÆæÿÅ˯èþ$ {ç³Mæüsìý…_…¨. M>±, BàÆæÿ 糧éÆ>¦Ë çÜÆæÿçœÆ> ^ðþÆÿ$$¯ŒþÌZ HÆæÿµyìþ¯èþ Ayæþz…Mæü$Ë$ §óþÔèýÐéÅç³¢…V> ÆðÿO™èþ$˯èþ$ ¡{Ðèþ… V> §ðþº¾¡Ô>Æÿ$$. çÜÓ˵M>Ë… °ËÓ E…yóþ ç³…r ¨Væü$ºyìþ° Mø™èþ MøÄæý$yæþ…ÌZ¯èþ*, Ðésìý° Ðèþ*ÆðÿPsŒýMæü$ ^óþÇa ™èþW¯èþ Ìê¿êË$ ´÷…§æþyæþ…ÌZ¯èþ* ÐéÆæÿ$ ^éÌê çÜÐèþ$çÜÅ˯óþ G§æþ$ÆøPÐèþËíÜ Ðèþ_a…¨. Ðèþ$$QÅ…V> çÜÆæÿMæü$ ÆæÿÐé×êMæü$ MîüËMæüÐðþ$O¯èþ Mæü*ÎË çÜÐèþ$çÜÅ, ÆæÿÐé×ê Ðéçßý¯éË çÜÐèþ$çÜÅË™ø ´ër$ Ðèþ*ÆðÿPsŒýË$ ç³° Væü…rË$ ™èþWY´ùÐèþyæþ… ÐèþËÏ GMæü$PÐèþ ¯èþçÙt´ùÐèþËíÜ Ðèþ_a…¨. MøÑyŠþ ¿æýÄæý$… ò³ÇW´ùÆÿ$$¯èþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ Ðèþ$ÇMö°² A…Ô>˯èþ$ GÐèþÓÆæÿ* ç³sìýt…^èþ$MøÌôý§æþ$. ÐésìýÌZ Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþ¨ & Ðé™éÐèþÆæÿ×ý Ðèþ*Ææÿ$µË$ A™èþÅ…™èþ {糿êÐèþ… ^èþ*í³…^éÆÿ$$. ±sìý MöÆæÿ™èþ, ¿æý*ÝëÆæÿ „îü×ý™èþ ¡{Ðèþ çÜÐèþ$çÜÅË$V> Ðèþ*Æ>Æÿ$$. CÑ BàÆæÿ 糧éÆ>¦Ë çÜÆæÿçœÆ> ^ðþÆÿ$$¯Œþ ¿æýÑçÙÅ™èþ$¢¯óþ {ç³Ô>²Ææÿ¦Mæü… ^óþÔ>Æÿ$$. ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ýç³Ææÿ…V> G§æþ$ÆæÿÐèþ#™èþ$¯èþ² D çÜÐèþ$çÜÅËMæü$ ç³…rË ÝëVæü$ÌZ ÐðþOÑ«§æþÅ… Mö…™èþ ÐèþÆæÿMæü$ ç³ÇÚëPÆæÿÐóþ$ A° ^ðþ´ëµÍ. Ðèþ$$QÅ…V> MóüËÈË ç³Ææÿ…V> çÜ$ç܅糯èþ²Ððþ$O¯èþ «§é¯éÅËMæü$ (MóüËÈ&Ç^Œþ) º§æþ$Ë$V> ´ùçÙMæü çÜÐèþ$Ææÿ¦Ððþ$O¯èþ (¯èþ*Å{sìýçÙ¯Œþ&Ç^Œþ) BàÆæÿ 糧éÆ>¦Ë¯èþ$ ç³…yìþ…^óþ A…Ô>°Mìü A«¨Mæü {´ë«§é¯èþÅ™èþ Mæü°í³Ýù¢…¨. çÜ$íܦÆæÿÐðþ$O¯èþ ÆæÿÐé×ê ÐèþÅÐèþçܦ Ðèþ*{™èþÐóþ$ BàÆæÿ 糧éÆ>¦Ë çÜÆæÿçœÆ> ÐèþÅÐèþçܦ çÜÐèþ$Ææÿ¦Ðèþ…™èþ…V> ç³°^óþÄæý$yé°Mìü {õ³Ææÿ×ý M>Væü˧æþ$. ÌêMŠü yú¯Œþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ç³ÇÔèý${¿æýÐðþ$O¯èþ BàÆæÿ… A¨ Mæü*yé ´ùçÙMæü ÑË$ÐèþË$ çÜÐèþ$–¨®V> E¯èþ²¨ GÌê çÜ…´ë¨…^èþyæþ… A¯óþ§óþ ò³§æþª çÜÐèþ$çÜÅV> Mæü°í³…^óþ¨. Ðèþ$¯èþ iÐèþ¯èþÔðýOÍÌZ Ðèþ_a¯èþ Ðèþ*Ææÿ$µË M>Ææÿ×ý…V> çÜÒ$Mæü–™èþ BàÆ>°Mìü º§æþ$Ë$V> ºÆæÿYÆæÿ$Ï, í³gêjË$ §é° Ý릯èþ… B{MæüÑ$…^éÆÿ$$. C¨ÐèþÆæÿÌZ Ðèþ$¯èþ… C…sìý Ððþ¯èþMæü ò³ÆæÿsZÏ ç³…yìþ…_¯èþ Mæü*ÆæÿV>Äæý$˯óþ GMæü$PÐèþV> BàÆæÿ…ÌZ ¡çÜ$Mæü$¯óþÐéâæýÏ…. MóüÆæÿâæýÌZ Cç³µsìýMîü ^éÌê C…yæþÏÌZ CÌê ò³Ææÿsìý ™ørË$ ò³…^èþyæþ… Mæü°í³çÜ$¢…¨. §óþÔèýÐèþ$…™èþsê Mæü*yé ´ùçÙMæü ÑË$ÐèþË™ø Mæü*yìþ¯èþ ™ørË ò³…ç³Mæü…, Ý린Mæü Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë ò³…ç³Mæü… Ðèþ…sìý A…Ô>ËMæü$ ÎÝë C…yìþÄæý* çÜ…_Mæü & 3 òÜò³t…ºÆŠÿ 2021

»êyîþ {´ë…™èþ…ÌZ Ðèþ$íßýâæýË$ ´ùçÙM>˯èþ$ çÜÐèþ$–¨®V> A…§æþgôýõÜ Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë ÝëVæü$ò³O §æþ–íÙt ò³sìýt ™ørË ò³…ç³Mæü… ^óþç³sêtÆæÿ$

E§æþÅÐèþ$…Ìê ^éÌê M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ìôý fÆæÿ$Væü$™èþ$¯é²Æÿ$$. ©°° B^èþÆæÿ×ýÌZ ò³sìýt¯èþrÏÆÿ$$™óþ {ç³fË BÆøVæüÅ…, A…§æþ$Mæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ ´ùçÙMæü ÑË$ÐèþË™ø Mæü*yìþ¯èþ BàÆæÿ…, ÝëÐèþ*hMæü BÆøVæüÅ ç³Çíܦ†, çÜ…çÜP–† ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý… A…§æþ$™éÆÿ$$. E§éçßýÆæÿ×ýMæü$ bèþ¡¢‹Ü çœ$yŠþ Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ… D A…Ô>°Mìü E¯èþ² {´ëÐèþ$$QÅ™èþ¯èþ$ Væü$Ç¢…_…¨. »êyìþ {´ë…™èþ AÀÐèþ–¨® M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ çÜÐèþ$$_™èþ Ý릯èþ… Mæü͵…_…¨. ¯éÆ>Ó V>Ææÿ* & G Væü$Ææÿ$Ðésêyìþ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… íܧæþ®… ^óþíÜ…¨. C…yæþÏ Ððþ¯èþ$Mæü E…yóþ ò³ÆæÿâæýÏÌZ ™ørË ò³…ç³M>°² {´ù™èþÞíßýÝù¢…¨. AÆÿ$$™óþ BàÆæÿ ¿æý{§æþ™èþ, ´ùçÙMæü BàÆæÿ… çÜÐèþ$Mæü*Æóÿa Mæü–íÙÌZ ¿êVæü…V> AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Ðèþ*Ææÿ$µË$ ^óþÆæÿ$µË$ ^óþÄæý*ÍÞ E…¨. {糫§é¯Œþ A¯óþ çÜ…çܦ ™èþÆæÿçœ#¯èþ AÆæÿµ×Šý ¿æýsêt^éÈj, AfÄŒý$ Væü$´ë¢ (A{WMæüËaÆŠÿ ÐèþÆæÿÌŒýz Ðóþ$VæügñýO¯ŒþÌZ l¯Œþ 2020)¯èþ ÐðþË$Væü$ÌZMìü ™ðþ_a¯èþ °Ðóþ¨MæüÌZ ÝùÒ$ »êòœ$ÌŒý A¯óþ ÆðÿO™èþ$ B§æþÆæÿØÐèþ…™èþÐðþ$O¯èþ A¯èþ$¿æýÐé°² Væü$Ç…_¯èþ {ç³Ýë¢Ðèþ¯èþ E…¨. bèþ¡¢‹Ü çœ$yŠþ Æ>çÙ‰ ºçܢƊÿ {´ë…™é°Mìü ^ðþ…¨¯èþ JMæü çܯèþ²M>Ææÿ$ ÆðÿO™èþ$. ¯é»êÆŠÿz A…¨…^óþ A¯óþMæü M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë çÜàÄæý$…™ø hÌêÏ E§éůèþ Ô>Q, gê¡Äæý$ E´ë«¨ àÒ$ ç³£æþMæü…, {糧鯌þ çÜ…çܦ Ðèþ$§æþª™èþ$™ø B Ðèþ$íßýâê ÆðÿO™èþ$ A§æþ$™èþ çœÍ™éË$ Ý뫨…^éÆæÿ$. »êyìþ {´ë…™èþ AÀÐèþ–¨®Mìü CÐèþ±² çÜ…Äæý$$Mæü¢…V> ^óþç³sìýt¯èþ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*ËÌZ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ õܧæþÅ Õ„æü×ý™ø ´ër$ Ýë…Móü†Mæü A…Ô>˯èþ$ BÐðþ$ AÐèþV>çßý¯èþ ^óþçÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. Ðésìý ÝëÄæý$…™ø BÐðþ$ VúÆæÿÐèþ{糧æþÐðþ$O¯èþ B§éÄæý$… ´÷…§æþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. CMæüPyæþ A…¨…_¯èþ Õ„æü×ý, Ýë…Móü†Mæü ¯ðþOç³#×êÅË ÝëÄæý$…™ø ÝùÒ$ ™èþ¯èþ C…sìý BÐèþÆæÿ×ýÌZ¯óþ ò³Ææÿsìý ™ørË §éÓÆ> ´ùçÙMæü ÑË$ÐèþË™ø Mæü*yìþ¯èþ BàÆæÿ… ç³…yìþ…^èþ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$. C™èþÆæÿ


WÇf¯èþ Mæü$r$…»ê˱² Mæü*yé C§óþ Ñ«§æþ…V> ™èþÐèþ$ C…yæþÏ BÐèþÆæÿ×ýÌZϯóþ Ððþ$$MæüP gŸ¯èþ², _Ææÿ$«§é¯éÅË$, ´ùçÙMæü ÑË$ÐèþË$¯èþ² Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë$ ç³…yìþ…^èþ$Mæü$…r* E…sêÆÿ$$. ÝùÑ$ Mæü*yé A§óþ 糧æþ¦† A¯èþ$çÜÇ…_…¨. ÐéÇ ò³Ææÿsìý ™ørÌZÏ A¯éçÜ, Ðèþ$$¯èþVæü, C…M> ´÷rÏM>Äæý$, A¯èþç³M>Äæý$, BMæü$ Mæü*ÆæÿË$ ò³…^èþ$Mæü$… r$¯é²Ææÿ$. CÑ BàÆæÿ…ÌZ ¿êVæü…V> °™èþÅ… Mæü$r$…»êËMæü$ ´ùçÙM>àÆæÿ… A…¨…^èþyæþÐóþ$ M>Mæü AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ糚yæþ$ A…™ø C…™ø B§éÄæý$… Mæü*yé ™ðþ_aò³yæþ™éÆÿ$$. D {´ë…™èþ…ÌZ WÇf¯èþ ÆðÿO™èþ$ Mæü$r$…»êË$ ^éÌê E¯é²Æÿ$$. ÐéÇÌZ ^éÌê Ðèþ$…¨ Ðèþ$íßýâæýÌôý. ç³ÌñýÏ {´ë…™éËÌZ° Mæü$r$…»êË BǦMæü íܦ†° Ððþ$Ææÿ$Væü$ç³Ææÿ^èþyæþ…ÌZ ò³Ææÿsìý ™ørË {ç³Äñý*f¯éËò³O fÇW¯èþ ç³ÇÔZ«§æþ¯èþË$ °Ææÿ*í³…^éÆÿ$$. MøÑyŠþ A¯èþ…™èþÆæÿ M>Ë…ÌZ CÌê…sìý M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ëò³O Ðèþ$íßýâê ÆðÿO™èþ$Ë$ ^éÌê ^éÌê BçÜMìü¢ ^èþ*í³çÜ$¢¯é²Ææÿ$. çœÍ™èþ…V> BàÆæÿ ¿æý{§æþ™èþMæü$ ¿æýÆøÝë CÝù¢…¨. ÌŸM>ÍíÙÄæý$‹Ü A¯óþ E§æþÅÐèþ$… {糫§é¯èþ…V> ÌZMæüÌŒý BàÆæÿ 糧éÆ>¦Ë {´ë«§é¯èþÅ™èþ¯èþ$ {ç³^éÆæÿ… ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ {´ëÆæÿ…¿æýÐðþ$O…¨. ©°° ´ë…yìþ^óþaÇÌZ BÆøÑÎÏ {´ë…™èþ…ÌZ Mæü–çÙ~ Ððþ$Mæü…i A¯óþ BÄæý$¯èþ ™èþ¯èþ ÝùÍr*ÅyŠþ Móü‹œ Móü…{§æþ…V> {´ëÆæÿ…À…^éÆæÿ° ^ðþ´ëµÍ. Ý린Mæü…V> Ðéyæþ$MæüÌZ E¯èþ² BàÆæÿ 糧éÆ>¦Ë¯èþ$ ç³…yìþ…^èþyæþ… ™óþÍMæü. ç³#çÙPË…V> ´ùçÙM>Ë$ A…¨Ýë¢Æÿ$$. BǦMæü…V> H Ðèþ*{™èþ… ¿êÆæÿ… M>¯èþ…§æþ$¯èþ {糆 JMæüPÇMìü Ý뫧æþÅÐóþ$ AÐèþ#™éÆÿ$$. ÝëÐèþ*hMæü ™ørË ò³…ç³Mæü…ÌZ ¿êVæü…V> çÜÐèþ*f…ÌZ° {糆 JMæüPÆæÿ* ÐéÆ>°Mìü JMæüP Æøk ™ørË ò³…ç³Mæü…ò³O §æþ–íÙt ò³sìýt {ÔèýÐèþ$ç³yìþ™óþ ^éË$ BMæü$ Mæü*ÆæÿË$, §æþ$…ç³Mæü*ÆæÿË$, C™èþÆæÿ ÆæÿM>Ë$ çÜÐèþ$–¨®V> ËÀÝë¢Æÿ$$. BàÆ>°² ´ùçÙMæü çÜÐèþ$–§æþ®… ^óþíÜ BÆøVæüÅ{糧é™èþË$V> °Ë$Ýë¢Æÿ$$. ¿æý*ÝëÆæÿ… Ððþ$Ææÿ$Væü$ç³yæþ$™èþ$…¨ Mæü*yé. Væü$fÆ>™ŒþÌZ E™é¢¯Œþ A¯óþ çÜ…çܦ ™èþÐèþ$ ç³ÇçÜÆ>ËÌZ° ÑÑ«§æþ çÜÐèþ*gêËÌZ° Mæü$r$…»êË™ø çÜ™èþÞ…º…«§éË$ ò³r$tMæü$° ÐéÇMìü AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Mæü*ÆæÿV>Äæý$˯èþ$ A…¨Ýù¢…¨. MøÑyŠþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ç³ÌñýÏ {´ë…™éËÌZ° Mæü$r$…»êËMæü$ ™èþW¯èþ…™èþV> Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë$ Ìôý§é ¯é×ýÅÐðþ$O¯èþ Ñ™èþ¢¯éË$ çÜÆæÿçœÆ> M>Ðèþyæþ… Ìôý§æþ° D çÜ…çܦ Væü$Ç¢…_…¨. AçÜÌôý ^óþ†ÌZ ¯èþVæü§æþ$ MöÆæÿ™èþ çÜÐèþ$çÜÅ M>Ææÿ×ý… V> ^éÌê Mæü$r$…»êË$ Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë ÝëVæü$ò³O §æþ–íÙt ò³rtÌôý§æþ$. Ðésìý Ñ°Äñý*Væü… Mæü*yé °ÆæÿÏ„æüÅ… ^óþÔ>Æÿ$$. ©° {糿êÐèþ… Ðèþ$íßýâæýËò³O¯é, _¯é²Ææÿ$Ëò³O¯é GMæü$PÐèþV> ç³yìþ…¨. C…sìý Ðèþ$VæüÐéÇMóü Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë™ø Mæü*yìþ¯èþ BàÆæÿ… A…§óþ¨. çÜÓÄæý$…V> ¿æý*Ñ$ Ìôý° Mæü$r$…»êË$ ò³Ææÿsìý ™ørË ò³…ç³Mæü… Mæü*yé Ý뫧æþÅ… M>Mæü {ç³Äæý$†²…^èþ¯óþÌôý§æþ$. D ç³Çíܦ†° VæüÐèþ$°…_ 53 {V>Ðèþ*ËÌZ° 2514 Mæü$r$… »êËMæü$ ò³Ææÿsìý ™ørË ÝëVæü$Mæü$ A¯èþ$ÐðþO¯èþ MìüsŒýÞ çÜÆæÿçœÆ> ^óþÔ>Ææÿ$. ¡Ææÿ {´ë…™èþ…ÌZ° 864 Mæü$r$…»êËMæü$, WÇf¯èþ {´ë…™éËÌZ° 1650 Mæü$r$…»êËMæü$ BÆæÿ$ ÆæÿM>ÌñýO¯èþ Mæü*ÆæÿË ÝëVæü$ Ñ™èþ¢¯é˯èþ$

A…§æþgôýÔ>Ææÿ$. AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ ºÄñý* òœÇtÌñýOfÆŠÿÞ çÜÐèþ$Mæü*Æóÿa »ê«§æþÅ™èþ¯èþ$ Ðèþ$íßýâê çÜ…çœ*Ë$ ¡çÜ$Mæü$¯é²Æÿ$$. ÐéÇMìü A…¨…_¯èþ MìüsŒý ÝëÄæý$…™ø A…§æþ$»êr$ÌZ Ìôý§é ò³Ææÿyæþ$ÌZ E…yóþ 1000 ¯èþ$…_ 1500 ^èþ§æþÆæÿç³# Ayæþ$Væü$Ë çܦ˅ÌZ Ððþ$$MæüPË$ ò³…^èþyé°Mìü çÜÇ´ù™éÆÿ$$. Ý린Mæü AÐèþçÜÆ>Ëò³O A«§æþÅÄæý$¯èþ… ^óþíܯèþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ »ñý…yæþ, MæüÏçÜtÆŠÿ ½¯ŒþÞ, ¯èþËÏ Ðèþ$^èþa _Mæü$Pyæþ$, ½ÆæÿM>Äæý$, M>MæüÆæÿM>Äæý$, ´÷rÏM>Äæý$ Ñ™èþ¢¯é˯èþ$ E™é¢¯Œþ M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢Ë$ A…§æþ$ÌZ A…¨…^éÆæÿ$. ÐéÇMìü {V>Ðèþ$Ýë¦Æÿ$$ ÐéË…sîýÆæÿ$Ï çÜçßýMæüÇ…^éÆæÿ$. Ðèþ$$QÅ…V> Ðèþ*çÜ$PË$, VúÏÐŒþÞ, ¿o†Mæü §æþ*Ææÿ… ´ësìý…ç³# Ðèþ…sìý ÑçÙÄæý*ËÌZ ÆðÿO™èþ$˯èþ$ ^ðþO™èþ¯èþÅç³Ç^éÆæÿ$. ç³…^éÄæý$¡ A«§æþÅ„æü$Ë$ Ìôý§é ò³§æþªË Ðèþ$§æþª™èþ$ Mæü*yæþVæüsêtÆæÿ$. E™èþ¢Ðèþ$ Ñ«§é¯èþËÌZ ¿êVæü…V> Ðésìý Væü$Ç…_¯èþ {ç³^éÆ>˯èþ$ MæüÆæÿç³{™éË$, ÒyìþÄñý*Ë Ææÿ*ç³…ÌZ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ^óþÆæÿ$Ðèþ ^óþÔ>Ææÿ$. iÐèþ çÜ…º…«§æþ {MìüÑ$ çÜ…àÆæÿM>Ë ÐéyæþMæü…, Ðésìý ™èþÄæý*Èò³O çÜ$íܦÆæÿ õܧæþÅ Ñ«§é¯éË Õ„æü×ýÌZ ¿êVæü…V> Ðèþ$íßýâê ÆðÿO™èþ$ËMæü$ AÐèþV>çßý¯èþ Mæü͵…^éÆæÿ$. {ç³f˯èþ$ ^ðþO™èþ¯èþÅç³Ç^óþ Mæü–íÙ {糿êÐèþ…™ø ™øsìý Mæü$r$…»êËMæü$ çÜçßýMæüÇ…^é˯óþ çܧéÔèýÄæý$…™ø 2514 Mæü$r$…»êË$ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Ðèþ^éaÆÿ$$. ÐéÆæÿ$ 7500 Mæü$r$…»êËMæü$ A…yæþV> °Í^óþ…§æþ$Mæü$ çÜ…íܧæþ®™èþ ^èþ*´ëÆÿ$$. Ðèþ$$QÅ…V> ¿æý*Ñ$ Ìôý°ÐéÆæÿ$, Ý÷…™èþ…V> ±Ææÿ$, ¿æý* Ðèþç܆ Ìôý¯èþ…§æþ$¯èþ õܧæþÅ… ^óþçÜ$MøÌôý° Mæü$r$…»êËMæü$ ÐéÇ ÝëÄæý$… ËÀ…_…¨. D ÆæÿMæü…V> ÆøkMæü$ 750 {V>Ðèþ$$Ë Ðóþ$ÆæÿMæü$ ´ùçÙMæü ÑË$ÐèþË$¯èþ² BàÆ>°² 7500 Mæü$r$…»êËMæü$ Æðÿ…yæþ$¯èþ²Ææÿ ¯ðþËË ´ër$ A…sôý Væü™èþ HyéÇ l¯Œþ Ðèþ$«§æþÅ ¯èþ$…yìþ òÜò³t…ºÆŠÿ ÐèþÆæÿMæü$ A…¨…^èþVæüÍV>Ææÿ$. ÐéÆæÿ$ A…¨…_¯èþ ÆøkMæü$ 700 {V>Ðèþ$$Ë ´ùçÙM>Ë$ BÆæÿ$Væü$Ææÿ$ çÜ¿æý$ÅË$¯èþ² Mæü$r$…º AÐèþçÜÆ>˯èþ$ ¡ÆæÿaVæü˧æþ$. CÌê…sìý E§æþÅÐèþ$ Ææÿ*´ëË$ A°² ^øsêÏ ÑçܢDž^èþyæþ… ^éÌê AÐèþçÜÆæÿ…. ´ùçÙMæü ÑË$ÐèþË$¯èþ² ™ørË ò³…ç³Mæü… Ðèþ*{™èþÐóþ$ ©°Mìü ç³ÇÚëPÆæÿ…. {ç³çÜ$¢™èþ… E¯èþ² ç³Çíܦ™èþ$ËÌZ Ðèþ$íßýâæýË$, _¯é²Ææÿ$ËMæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ…™èþ ´ùçÙM>àÆæÿ… A…¨…^èþyæþ… ^éÌê AÐèþçÜÆæÿ…. A…§æþ$Mæü$ Ý린Mæü…V> Mæü*ÆæÿË ò³…ç³MæüÐóþ$ çÜÆðÿO¯èþ Ðèþ*ÆæÿY…. Lakshmi Unnithan Editor - Agriculture World Head PR & Communication KRISHI JAGRAN, DSR AGRI MEDIA PVT LTD 60/9, 3rd Floor, Yusuf Sarai Market Near Green Park Metro Station, New Delhi-110016 E-mail: dr.lakshmi@krishijagran.com

B…VæüÏÐèþ$*Ë… @ ÎÝë C…yìþÄæý*, çÜ…ç³#sìý 22, çÜ…_Mæü 4, yìþÔðý…ºÆŠÿ 2020 5

ÎÝë C…yìþÄæý* çÜ…_Mæü & 3 òÜò³t…ºÆŠÿ 2021


Ý린Mæü…V> Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë E™èþµ†¢ EÚë G‹Ü, Ðèþ$…k G…. ¯éÄæý$ÆŠÿ, §óþÑM> H.G‹Ü MøÑyŠþ 19 MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü Ñf–…ÀçÜ$¢¯èþ² ¯óþsìý M>Ë… ÌZ ÆøVæü°Æø«§æþMæü ÔèýMìü¢Mìü C¨ÐèþÆæÿÌZ G¯èþ²yæþ* Ìôý¯èþ…™èþ {´ë«§é¯èþÅ… çÜ…™èþÇ…^èþ$Mæü$…¨. MóüÆæÿâæýÌZ° Ý뫧éÆæÿ×ý ´ûÆæÿ$Ë™ø ´ër$ ÝëÐèþ*¯èþÅ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$§éÆæÿ$Ë$ Mæü*yé ÆøVæü°Æø«§æþMæü ÔèýMìü¢ Ý뫧æþ¯èþMæü$ çÜ$Ææÿ„ìü™èþÐðþ$O¯èþ BàÆ>°² C…sìý ò³Ææÿsìý ™ørÌZϯóþ ÝëVæü$^óþõÜ…§æþ$Mæü$ ÆæÿMæüÆæÿM>Ë$V> ^öÆæÿÐèþ ¡çÜ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$. BÆøV>Å°Mìü Ðóþ$Ë$ ^óþõÜÐésìý°, ´ùçÙM>Ë$ çÜÐèþ$–¨®V> E…yóþ 糧éÆ>¦Ë¯èþ$ ™èþÐèþ$ ÆøkÐéÈ ¿Zf¯èþ…ÌZ E…yóþÌê ^èþ*çÜ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$.

C

ÆæÿÐðþO Ðèþ$$糵Čý$ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë$V> MóüÆæÿâæý Æ>çÙ‰…ÌZ ç³rt×ý iÐèþ¯èþ ÔðýOÍ™ø Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$Ë BÌZ^èþ¯èþÌZÏ Ðèþ*Ææÿ$µË$ ÔèýÆæÿÐóþVæü… V> ò³Ææÿ$Væü$™èþ* ÐèþçÜ$¢¯é²Æÿ$$. CMæü 糨 糨õßý¯óþâæý$ÏV> Ðèþ* çÜ… çܦ £é¯éÌŒý, C…M> Ðèþ$ÇMö°² çÜ…çܦË$ õÜ…{©Äæý$ Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë E™èþµ†¢Mìü A°² Ñ«§éÌê {´ù™éÞçßý… A…¨çÜ$¢¯é²Æÿ$$. çœÍ™èþ… V> ç³rt×ý ÐéçÜ$ËÌZ¯èþ*, BÆøV>Å°Mìü A«¨Mæü {´ëÐèþ$$QÅ… C^óþa ÐéÇÌZ¯èþ* Mæü±çÜ… Mö°² ÆæÿM>Ë Mæü*ÆæÿV>Äæý$˯ðþO¯é ™èþÐèþ$ ò³Ææÿsìý çܦÌêÌZϯóþ M>Mæü$…yé ™éÐèþ$$ °ÐèþíÜçÜ$¢¯èþ² C…yæþÏò³O Mæüç³šË Ò$§æþ ç³…yìþ…^óþ…§æþ$Mæü$ BçÜMìü¢ ^èþ*í³çÜ$¢¯é²Ææÿ$. ÐéÇÌZ Mö…§æþÆæÿ$ ™èþÐèþ$ Ñ$Væü$Ë$ E™èþµ†¢° CÆæÿ$Væü$ ´÷Ææÿ$Væü$ ÐéÇMìü, ÐéÆ>…™èþç³# Ðèþ*ÆðÿPrÏMæü$ çÜÆæÿçœÆ> ^óþÄæý$VæüË$Væü$™èþ$¯é²Ææÿ$.

MøÑyŠþ 19 & Ðèþ*ǯèþ ´ùMæüyæþ

6

MøÑyŠþ 19 MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü Ñf–…¿æý×ý, ç³ÆæÿÅÐèþÝë¯èþ…V> GMæüPyæþç³yìþ™óþ AMæüPyæþ Ñ«¨…_¯èþ ÌêMŠü yú¯Œþ ç³Çíܦ™èþ$Ë$ A°ÐéÆæÿÅÐðþ$O¯èþ Mö°² Ðèþ*Ææÿ$µËMæü$ §éÇ¡ÝëÆÿ$$. ÌêMŠü yú¯Œþ Ðèþ…sìý A°Õa™èþ ç³Çíܦ™èþ$˯èþ$ ™èþr$tMæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ MóüÆæÿâæý Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† í³¯èþÆæÿÄŒý$ ÑfÄæý$¯Œþ BàÆæÿ… ÑçÙÄæý$…ÌZ çÜÓÄæý$…çÜÐèþ$–¨® Ý뫨…^éË° í³Ë$ç³#°^éaÆæÿ$. A…sôý Æ>çÙ‰ {ç³fË AÐèþçÜÆ>ËMæü$ ™èþW¯èþ…™èþ Ý린Mæü…V> E™èþµ†¢ fÆæÿV>Ë° BÄæý$¯èþ çÜ*_…^éÆæÿ$. Ðèþ$$QÅ…V> Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë$, BàÆæÿ…ÌZ ¿êVæüÐðþ$O¯èþ §æþ$…ç³Ë ÝëVæü$ ÑÇÑV> ÝëV>Ë° MøÆ>Ææÿ$. ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ô>Q yðþOÆðÿMæütÆŠÿ yéMæütÆŠÿ Mðü.ÐéçÜ$Mìü Mæü*yé BàÆø™èþµ†¢ ÑçÙÄæý$…ÌZ Ý린Mæü ÆðÿO™èþ$˯èþ$, Äæý$$Ðèþ M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢Ë¯èþ$ ÑçÜ¢ –™èþ…V> {´ù™èþÞíßý…^éÆæÿ$. Væü™èþ Ðèþ$*yæþ$ ¯ðþËË M>Ë…ÌZ çÜÐèþ${Væü BàÆæÿ ¿æý{§æþ™èþ {´ëgñýMæü$t {õ³Ææÿ×ý™ø C…sìý ò³ÆæÿâæýÏÌZ¯èþ*, °Ææÿ$ç³Äñý*Væü… V> Ðèþ¨Ìôýíܯèþ Ððþ$rt ¿æý*Ðèþ$$ÌZϯèþ* ÝëVæü$ 糯èþ$Ë$ ^èþ$Ææÿ$V>Y ÝëVæü$™èþ$¯é²Æÿ$$. D {´ëgñýMæü$t Ðèþ$$QÅ E§óþªÔèý… {糆 Mæü$r$…º… ÎÝë C…yìþÄæý* çÜ…_Mæü & 3 òÜò³t…ºÆŠÿ 2021

õÜ…{©Äæý$ Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë ÝëVæü$ A…Ôèý…ÌZ ï³iG‹Ü çÜ…çܦ «§æþ–ÒMæüÆæÿ×ý ´÷…¨¯èþ Ðèþ$íßýâê ÆðÿO™èþ$ Ýëh Mæü$Ðèþ*Ç

Mæü*yé ™èþÐèþ$ AÐèþçÜÆ>ËMæü$ çÜÇç³yé Mæü*ÆæÿV>ËÄæý$˯èþ$ ™éÐóþ$ çÜÓÄæý$…V> ç³…yìþ…^èþ$MøVæüËV>Í. AÌêVóü ™èþÐèþ$ AÐèþçÜÆ>ËMæü$ ™èþW¯èþ…™èþV> ç³Ôèý$ç܅糧æþ ò³…^èþ$MøÐéÍ. D {ç³Äæý$™èþ²…ÌZ Ý린Mæü Ò$yìþÄæý* çÜ…çܦË$ ^èþ$Ææÿ$V>Y ´ëÌŸY° {ç³f˯èþ$ {´ù™èþÞíßý…^éÆÿ$$. Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë ò³…ç³Mæü…, ™ørË ò³…ç³Mæü… Ðèþ…sìý M>ÆæÿÅMæüÌê´ëËMæü$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ô>Q ¯èþ$…_ Ñ™èþ¢¯èþ çÜÆæÿçœÆ> ò³§æþª G™èþ$¢¯èþ fÇW…¨. Mö°² ÆðÿO™èþ$ çÜ…çœ*Ë$ Ðèþ$Æø Ayæþ$Væü$ Ðèþ$$…§æþ$MóüíÜ, AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Ñ™èþ¢¯é˯èþ$ çÜÆæÿçœÆ> ^óþÝëÆÿ$$. Òsìý° Ðèþ*Ðèþ$*Ë$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ M>ÆæÿÅMæüÌê´ëË$V> ç³ÇVæü×ìý…^èþMæü*yæþ§æþ$. M>°, A…™èþ {Ôèý§æþ®™ø¯èþ*, AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ GÆæÿ$Ðèþ#Ë$ (Vø õ³yæþ B«§éÇ™èþ ´÷yìþ Ææÿ*ç³… ÌZ°Ñ), {MìüÑ$çÜ…àÆæÿM>Ë$ (LçÙ«§æþ Ððþ$$MæüPË$, Ðóþç³ ¯èþ*¯ðþ, M>…™éÇ _ÎÏ, ÐðþË$ÏÍÏ, Ýùç³# Ñ${Õ™èþ MæüÚëÄæý$… Ææÿ*ç³…ÌZ) ÑçÜ¢ –™èþ…V> Eç³Äñý*Væü…ÌZMìü Ðèþ^éaÆÿ$$. E™èþµ†¢ AÆÿ$$¯èþ BàÆæÿ 糧éÆ>¦Ë¯èþ$ CÆæÿ$Væü$ ´÷Ææÿ$Væü$™ø MæüÍíÜ ç³…^èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. C¨ ÌêMŠü yú¯Œþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ¯óþ M>Mæü$…yé B ™èþÆæÿ$Ðé† ÆøkËÌZ Mæü*yé Mö¯èþÝëVæüyæþ… ÑÔóýçÙ…. C糚yæþ$ {ç³fË$ ™èþÐèþ$ ò³ÆæÿâæýÏÌZ ^ðþO±‹Ü º… V>âê §æþ$…ç³Ë$, ^óþÐèþ$ §æþ$…ç³Ë$ (MøÌZM>íÜÄæý*), Mæü{Ææÿ ò³… yæþË… (rò³OM>), Mæü…§æþ §æþ$…ç³Ë$ (GÍòœ…sŒý çœ#sŒý Äæý*ÐŒþ$) Ðèþ… sìýÑ ò³ÆæÿâæýÏÌZ¯óþ ç³…yìþçÜ$¢¯é²Ææÿ$.

^úyæþ$ ¿æý*Ðèþ$$ÌZÏ BàÆæÿ 糧éÆ>¦Ë E™èþµ†¢ £é¯éÌŒý çÜ…çܦ Væü™èþ Æðÿ…yæþ$ §æþÔ>»êªË$V> Æ>çÙ‰…ÌZ ÆðÿO™èþ$Ë {ç³Äñý*f¯éË MøçÜ… ÐéÇ™ø MæüÍíÜ Mæü–íÙ ÝëWÝù¢…¨. C…§æþ$


MøçÜ… {´ëgñýMæü$t çœÆŠÿ çœ#yŠþ õÜP‹³ (BàÆæÿ E™èþµ†¢ ¿æý*Ðèþ$$Ë$) Ææÿ*ç³Mæü˵¯èþ MøçÜ… Væü™èþ H{í³ÌŒýÌZ ^óþç³sìýt…¨. °Ææÿ$ç³Äñý*Væü…V> Ðèþ¨Ìôýíܯèþ ¿æý*Ðèþ$$˯èþ$ BàÆæÿ 糧éÆ>¦Ë E™èþµ†¢Mìü A¯èþ$Ðèþ#V> Ðèþ*ÇaÐóþÄæý$yæþÐóþ$ D {´ëgñýMæü$t {糫§é¯èþ E§óþªÔèý…. C…§æþ$MøçÜ… AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ °«§æþ$˯èþ$ {ç³fË ¯èþ$…^óþ õÜMæüÇ…^èþyæþ… ÆðÿO™èþ$Ë ^óþ†Mìü ç³…r Ðèþ_a¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ †ÇW ÐéÇMóü BàÆæÿ 糧éÆ>¦Ë Ææÿ*ç³…ÌZ †ÇW A…¨…^èþyæþ… ©° {ç³™óþÅMæü™èþ. D Ë„æü Å… Ý뫨…^óþ…§æþ$Mæü$ ÆðÿO™èþ$ËMæü$, BçÜMìü¢ VæüË Äæý$$Ðèþ™èþMæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Ðèþ$$yìþ çÜÆæÿ$Mæü$Ë$ A…sôý Ñ™èþ¢¯éË$, ºÄñý* Ðèþ*¯èþ$ÅÐèþÆŠÿÞ, `yæþï³yæþË °ÐéÆæÿ×ýMæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Õ„æü×ý CÐèþÓyæþ…, A…§æþ$Mæü$ ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý A¯èþ$Mæü*Ë õܧæþŠ糧æþ¦™èþ$˯óþ A¯èþ$çÜÇ… ^óþÌê {´ù™èþÞíßý…^èþyæþ… {糫§é¯èþÐðþ$O¯èþ A…Ô>Ë$. Cç³µsìý ÐèþÆæÿMæü$ A… sôý D Æðÿ…yæþ$ ¯ðþËË M>Ë…ÌZ 800 Ðèþ$…¨ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ D ÆæÿMæü…V> AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Ðèþ$$yìþ çÜÆæÿ$Mæü$Ë$ A…¨…^èþyæþ… Ý뫧æþÅÐðþ$O…¨. õÜ… {©Äæý$ õܧæþÅ Ñ«§é¯éËò³O Õ„æü×ý CÐèþÓVæüÍV>Ææÿ$. C…§æþ$ÌZ ¿êVæü… V> Æðÿ…yæþ$ hÌêÏÌZÏ° Artç³µyìþ (´ëËM>PyŠþ hÌêÏ), ¯éÆæÿ¯èþÐèþ$*h (ç³rt×ý…†rt hÌêÏ) {V>Ðèþ*ËÌZ° WÇf¯èþ ™ðþVæü ÐéÇ° Mæü*yé ¿êVæüÝëÓÐèþ$$Ë$V> {ç³Äñý*f¯èþ… ´÷…§éÆæÿ$. D hÌêÏÌZÏ Væü™èþ 20&30 çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë M>Ë…ÌZ BàÆæÿ E™èþµ†¢ §éÆæÿ$×ý…V> „îü×ìý…_´ùÆÿ$$…¨. A…§æþ$Mæü$ ^éÌê M>Ææÿ×êÌôý E¯é²Æÿ$$. Artç³µyìþ ç³ÇçÜÆ>ËÌZ° 19 {V>Ðèþ*ËÌZ 2019 ¯èþ$…_ C¨ AÐèþ$ËÐèþ#™ø…¨. ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý A¯èþ$Mæü*Ë õܧæþÅ… §éÓÆ> ´ùçÙMæü çÜÐèþ$–¨® Ý뫧æþ¯èþ A° D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°Mìü õ³Ææÿ$ ò³sìýt AÐèþ$Ë$^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ©°° AÐèþ$Ë$^óþÄæý$yæþ…ÌZ Æ>çÙ‰ òÙyæþ*ÅÌŒýz [sñýO»ŒýÞ Ô>Q ¯èþ$…_ ç³NÇ¢ çÜçßýM>Ææÿ… ËÀÝù¢…¨. D {´ë…™èþ… ÌZ ç³…^èþ Mæü–íÙ õ³Ææÿ$™ø çÜ…{糧éÄæý$Mæü…V> AÐèþ$Ë$ÌZ E¯èþ² ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ 糧æþ¦™èþ$˯èþ$ ç³#¯èþÆæÿ$§æþ®Ç…^èþyæþ… ©° Ë„æü Å…. D {ç³Äæý$™é²°Mìü ÆðÿO™èþ$ËÌZ° ÐèþÄñý*Ðèþ–§æþ$ªÌñýO¯èþ ï܈ç³#Ææÿ$çÙ$Ë…§æþÆæÿ* ™èþÐèþ$ Ðèþ$§æþª™èþ$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. E™éÞçßý… ^èþ*í³…^éÆæÿ$. D ç³…^èþ Mæü– íÙ Ñ«§é¯èþ…ÌZ _Ææÿ$«§é¯éÅ˯èþ$ ç³…yìþ…^èþyæþ… {糫§é¯èþÐðþ$O¯èþ A…Ôèý…. çÜÆðÿO¯èþ iÐèþ¯ø´ë«¨ Ìôý° ѧéÅÐèþ…™èþ$ÌñýO¯èþ Äæý$$Ðèþ™èþMæü$ C…§æþ$ÌZ ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å… Mæü͵…^èþyæþ… fÇW…¨. ÐéÇÌZ Mö…§æþÆæÿ$ MæüÍíÜ JMæü º–…§æþ…V> HÆæÿµyézÆæÿ$. ç³…^èþ Mæü–íÙ õܧæþÅ Ñ«§é¯èþ…™ø ´ër$ ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý A¯èþ$Mæü*Ë õܧæþÅ Ñ«§é¯éËò³O Mæü*yé ÐéÆæÿ$ AÐèþV>çßý¯èþ ò³…^èþ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ BçÜMìü¢ ^èþ*í³…^éÆæÿ$. §óþÖÄæý$ Ñ™èþ¢¯é˯èþ$, Ðèþ–§æþ$®Ë A¯èþ$¿æýÐéË B«§éÆæÿ…V> çÜ…{糧éÄæý$Mæü õܧæþÅ Ñ«§é¯é˯èþ$ çÜ…Ææÿ„ìü…^óþ Ë„æüÅ…™ø ÐéÆæÿ$ ò³§ðþªç³ÌñýÏ (Ñ™èþ¢¯èþ «§é¯éÅV>Ææÿ…) õ³Ææÿ$™ø {´ëgñýMæü$t {´ëÆæÿ…À…^éÆæÿ$. ™øsìý ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ™øyæþµyæþyæþÐóþ$ ©° E§óþªÔèý…. B…{«§æþ{糧óþÔŒý Æ>çÙ‰…ÌZ AÐèþ$ËÐèþ#™èþ$¯èþ² ÝëÐèþ*hMæü {ç³Mæü–† çÜçßýf õܧæþÅ Ñ«§é¯éË Væü$Ç…_ A…™èþÆæÿY™èþ ^èþÆæÿaËÌZ ÐéÆæÿ$ ™ðþË$çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. D Ñ«§é¯èþ…ò³O ÐéÆæÿ…™é BçÜMìü¢ ^èþ*í³…^éÆæÿ$.

£é¯éÌŒý çÜ*µÇ¢™ø õÜ…{©Äæý$ Mæü*ÆæÿË ò³…ç³Mæü… Ððþ$$rtÐðþ$$§æþr 2001ÌZ †…yìþÐèþ¯èþ… hÌêÏ (™èþÑ$âæý¯éyæþ$)ÌZ° Æðÿ…yæþ$ {V>Ðèþ*ËÌZ° ÆðÿO™èþ$Ë™ø MæüÍíÜ Ðóþ$Ðèþ$$ ç³°^óþÄæý$yæþ… {´ëÆæÿ…À…^é…. õÜ…{©Äæý$ 糧æþ¦™èþ$ËÌZ õܧæþÅ… ^óþõÜ Ñ«§é¯é°² {ç³Äñý*V>™èþÃMæü…V> MóüÆæÿâæýÌZ° MøÐèþË… {´ë…™èþ…ÌZ E¯èþ² Ðèþ$íßýâê ÆðÿO™èþ$Ë ÝëÄæý$…™ø ^óþç³sêt…. Aç³µsZÏ MóüÆæÿâæýÌZ {MìüÑ$çÜ… àÆæÿM>Ë Ñ°Äñý*Væü…ò³O ò³§æþª G™èþ$¢¯èþ ^èþÆæÿa fÆæÿ$Væü$™èþ$…yóþ¨. Ðèþ$$QÅ…V> G…yøçÜÌ깯Œþ ç³Ç×êÐèþ*Ëò³O £é¯éÌŒý çÜ…çܦ AMæüPyìþ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ç³NÇ¢ AÐèþV>çßý¯èþ Mæü͵…_…¨. D çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ¯óþ ÆæÿÝëÄæý$°Mæü {MìüÑ$ çÜ…àÆæÿM>Ë AÐèþçÜÆæÿ… ÌôýMæü$…yé¯óþ õܧæþÅ… ^óþÄæý$Ðèþ^èþa° °Æ>®Ææÿ×ý AÆÿ$$…¨. BàÆø™èþµ†¢, çÜÓÄæý$…çÜÐèþ$–¨® A…Ô>Ëò³O Ô>ç܈Ðóþ™èþ¢ËÌZ ÑçÜ¢ –™èþ…V> A«§æþÅÄæý$¯éË$ fÇVóüÑ. MóüÆæÿâæýÌZ ÆðÿO™èþ$Ë…™é _¯èþ² MæüÐèþ$™éË Äæý$fÐèþ*¯èþ$Ìôý. A…§æþ$ÐèþËÏ D Ë„> ÅË$ Ý뫨…^óþ…§æþ$Mæü$ _¯èþ² MæüÐèþ$™éË ÐèþËÏ BÕ…_¯èþ çœÍ™éË$ Ý뫨…^èþyæþ… MæüçÙt…V> E…yóþ¨. AÆÿ$$¯é AÌê…sìý _¯èþ² _¯èþ² MæüÐèþ$™éËÌZ H Ðóþ$ÆæÿMæü$ ¨Væü$ºyæþ$Ë$ Ý뫨…^èþÐèþ^èþa¯óþ¨ A«§æþÅÄæý$¯éËÌZ MîüËMæüÐðþ$O¯èþ A…Ôèý…V> E…yóþ¨. Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë ÝëVæü$ ÐèþËÏ çÜÐèþ$–¨®V> ¨Væü$ºyìþ Ý뫨…^èþÐèþ^èþ$a¯èþ° Væü$Ç¢…^èþyæþ… fÇW…¨. MóüÆæÿâæý Æ>çÙ‰…ÌZ Ðé™éÐèþÆæÿ×ýç³Ææÿ…V> Ýë¯èþ$Mæü*Ë™èþË$ GMæü$PÐóþ. A…™óþM>Mæü, ¿æý*ÝëÆæÿ… Mæü*yé Ððþ$Ææÿ$V>Y E…r$…¨. A…§æþ$ÐèþËÏ ç³…yæþ$Ï, Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë ÝëVæü$Mæü$ C¨ A°² Ñ«§éÌê A¯èþ$Mæü*ËÐóþ$¯èþ° °Æ>®Ææÿ×ý AÆÿ$$…¨. A«§æþÅÄæý$¯é˯èþ$ B«§éÆæÿ… ^óþçÜ$Mæü$° _¯èþ² MæüÐèþ$™éË$¯èþ² Ðèþ$íßýâê ÆðÿO™èþ$Ë™ø Ðèþ$*yæþ$ çÜÓÄæý$…çÜàÄæý$Mæü º–…§éË$ HÆ>µrÄæý*ÅÆÿ$$. Hyé¨ M>Ë… ÌZ¯óþ ÐéÆæÿ$ A§æþ$™èþÐðþ$O¯èþ çœÍ™éË$ Ý뫨…^éÆæÿ$. çœÍ™éË$ VæüÐèþ$°…_¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ AMæüPyìþ ç³…^éÄæý$¡ A«¨M>Ææÿ$Ë$ £é¯éÌŒý °Æ>ÓçßýMæü$˯èþ$ BàÓ°…^éÆæÿ$. Ðèþ$$QÅ…V> õÜ…{©Äæý$ 糧æþ¦™èþ$ËÌZ Mæü*ÆæÿV>Äæý$˯èþ$, AÆæÿsìý ™ør˯èþ$ ò³…^èþyæþ…ò³O ÐéÆæÿ$ £é¯éÌŒý Ðèþ*ÆæÿY§æþÆæÿØMæü… MøÆ>Ææÿ$. B ™èþÆæÿ$Ðé™èþ Ððþ$$™èþ¢… Æ>çÙ‰ÐéÅç³¢… V> {糿æý$™èþÓ çÜçßýM>Ææÿ…™ø Ðèþ$$…§æþ$MðüâæýÏyæþ… Ý뫧æþÅÐðþ$O…¨. ©°° {ç³Äñý*V>™èþÃMæü…V> ^óþç³sôýt…§æþ$Mæü$ ^éÌê Ðèþ$…¨ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Ðèþ^éaÆæÿ$. AÆÿ$$™óþ A¯èþ$MøMæü$…yé Ðèþ$$…§æþ$Mö_a¯èþ MøÑyŠþ 19 ç³Ç×êÐèþ*Ë$ ò³§æþª Ayæþz…MìüV> °Í^éÆÿ$$. Ððþ$$§æþsìý ÝëÇ ÌêMŠüyú¯Œþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ MîüËMæüÐðþ$O¯èþ çÜ¿æý$ÅË™ø ÑçÜ¢ –™èþ…V> ^èþÆæÿaË$ ÝëW… ^é…. ÌêMŠü yú¯Œþ ™öËW…ç³# ™èþÆæÿ$Ðé™èþ, {´ëgñýMæü$t çœ#yŠþ õÜP‹³ (BàÆæÿ E™èþµ†¢ ¿æý*Ðèþ$$Ë$) {´ëgñýMæü$t ^óþç³sêt…. §óþÖÄæý$ õܧæþÅ Ñ«§é¯éË$, BàÆæÿ «§é¯éÅË E™èþµ†¢ {´ëÐèþ$$RêÅ°² Væü$Ç¢…_¯èþ ^éÌê Ðèþ$…¨ ÆðÿO™èþ$Ë$ ™èþÐèþ$ Ðèþ$§æþª™èþ$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. BÆÿ$$™óþ BǦMæü Ðèþ¯èþÆæÿ$Ë$ çÜÐèþ$çÜÅV> Ðèþ*Ç…¨. {´ëÆæÿ…¿æý…ÌZ GMæüÆ>Mæü$ Mæü±çÜ… Ææÿ*.5000 AÐèþçÜÆæÿÐèþ$° ÐéÆæÿ$ A…^èþ¯é ÐóþÔ>Ææÿ$. £é¯éÌŒý çÜ…çܦ ^öÆæÿÐèþ ¡çÜ$Mæü$° AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ °«§æþ$Ë$ õÜMæüÇ…_…¨. íßý™èþ$Ë$, Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$Ë$ ™èþÐèþ$ Ðèþ…™èþ$ ^óþÄæý$*™èþ A…¨…^éÆæÿ$. ÐéÆæÿ$ ÎÝë C…yìþÄæý* çÜ…_Mæü & 3 òÜò³t…ºÆŠÿ 2021

7


A…¨…_¯èþ BǦMæü çÜàÄæý*°² «§é¯èþÅÆæÿ*ç³…ÌZ M>±, ç³ç³š «§é¯éÅË Ææÿ*ç³…ÌZ M>±, Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë Ææÿ*ç³…ÌZ V>± †ÇW ^ðþÍÏ…^óþ…§æþ$Mæü$ AÐèþV>çßý¯èþ Mæü$¨Ç…¨. AÆÿ$$™óþ ^éÌê Ðèþ$…¨ ™èþÐèþ$Mæü$ º§æþ$Ë$ ¡ÆæÿaÐèþËíܯèþ AÐèþçÜÆæÿ… Ìôý§æþ° çÜçßý–§æþÄæý$… ^ér$Mæü$¯é²Ææÿ$. £é¯éÌŒý º–…§æþ… çÜàÄæý$…™ø ÆðÿO™èþ$Ë$ ¿æý*Ñ$° §æþ$MìüP§æþ$°² 糧æþ$¯èþ$ ^óþíÜ íܧæþ®… ^óþÔ>Ææÿ$. Mö…™èþ ¿æý*Ñ$° ÐéÆæÿ$ MúË$Mæü$ Mæü*yé ¡çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. õÜ…{©Äæý$ 糧æþ¦†ÌZ õܧæþÅ… Ððþ$$§æþË$ò³sêtÆæÿ$. C™èþÆæÿ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ Mæü*yé ÐéÆæÿ$ ™èþÐèþ$ Ðèþ…™èþ$ ^óþÄæý$*™èþ A…¨…^éÆæÿ$. C…§æþ$ÌZ ¿êVæü…V> ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ç³NÇ¢ AÐèþV>çßý¯èþ C^óþa…§æþ$Mæü$ B¯ŒþÌñýO¯ŒþÌZ Õ„æü×ý ™èþÆæÿVæü™èþ$Ë$ °ÆæÿÓíßý…^éÆæÿ$. D ™èþÆæÿVæü™èþ$ÌZÏ `yæþï³yæþË °ÐéÆæÿ×ý, iÐèþçÜ…º…«§æþ (ºÄñý*) GÆæÿ$Ðèþ#Ë ™èþÄæý*Èò³O AÐèþV>çßý¯èþ Mæü͵…^óþ…§æþ$Mæü$ BÆæÿ$ òÜçÙ¯èþÏ °yìþÑ™ø Õ„æü×ý C^éaÆæÿ$. A§óþ Ñ«§æþ…V> C™èþÆæÿ çÜ…çÜ¦Ë B«§æþÓÆæÿÅ… ÌZ fÇVóü B¯ŒþÌñýO¯Œþ Õ„æü×ý ™èþÆæÿVæü™èþ$Ë °ÆæÿÓçßý×ýÌZ Mæü*yé £é¯éÌŒý ™øyæþµyìþ…¨. D ™èþÆæÿVæü™èþ$ÌZÏ {ç³Mæü–† çÜçßýfíܧæþ®…V> õܧæþÅ… ^óþÄæý$yæþ…ò³O AÐèþV>çßý¯èþ Mæü͵…^èþyæþ… Ý뫧æþÅÐðþ$O…¨. ç³™èþ¢¯èþ…†rt hÌêÏÌZ° WÇf¯èþ$Ë$ E´ë«¨ MøçÜ… ÐóþÆæÿ$ ^ørÏMæü* ÐðþâæýÏÌôý° ç³Çíܦ† HÆæÿµyìþ…¨. MøÑyŠþ 19 M>Ææÿ×ý…V> GMæüPyé ÐéÇMìü E´ë«¨ ËÀ…^èþÌôý§æþ$. D íܦ†ÌZ 480 Ðèþ$…¨ õܧæþÅ… Ððþ$$§æþË$ò³sêtÆæÿ$. 13 ÆæÿM>ÌñýO¯èþ Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë ò³…ç³Mæü… ^óþç³sêtÆæÿ$. õÜ…{©Äæý$ 糧æþ¦™èþ$˯óþ A¯èþ$çÜÇ…^éÆæÿ$. ÐéÇMìü Ðèþ$$…§æþ$V>¯óþ BÄæý* A…Ô>Ëò³O ç³NÇ¢ AÐèþV>çßý¯èþ Mæü͵…^éÆæÿ$. AÆÿ$$™óþ B çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ¯óþ ¿êÈ ÐèþÆ>ÛË$ Mæü$ÆæÿÐèþyæþ…™ø ^éÌê Ðèþ$…¨ õܧæþÅ… ÌZ Mö¯èþÝëVæüÌôýMæü´ùÄæý*Ææÿ$. AÆÿ$$™óþ C糚yæþ$ ÐéÇÌZ Mö… ™èþÐèþ$…¨° G…í³Mæü ^óþíÜ ÐéÇMìü {ç³™óþÅMæü…V> Õ„æü×ý C^óþa…§æþ$Mæü$ çܯé²àË$ fÆæÿ$Væü$™èþ$¯é²Æÿ$$.

ÝëÐèþ*hMæü Ðèþ…rÔ>ËË$

8

Ý린Mæü…V>¯óþ BàÆæÿ… ™èþW¯èþ…™èþV> E™èþµ†¢ AÐèþ#™èþ$¯èþ² ¯óþç³£æþÅ… ÌZ ÌêMŠü yú¯Œþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ^éÌê ç³…^éÄæý$¡Ë$ ÝëÐèþ*hMæü Ðèþ…rÔ>Ë˯èþ$ HÆ>µr$ ^óþíÜ BMæüÍ MóüMæüË$ Ñ°í³…^èþMæü$…yé Ayæþ$zMøVæüÍV>Ææÿ$. {†Ðóþ…{yæþ… hÌêÏ MæüÆæÿMæü$Pâæý… ç³…^éÄæý$¡ÌZ CÌê…sìý ÝëÐèþ*hMæü Ðèþ…rÔ>Ë Ððþ$$rtÐðþ$$§æþr HÆ>µsñýO…¨. C¨ ¯èþVæüÆ>°Mìü ^óþÆæÿ$ÐèþV>¯óþ E¯é² ^éÌê Ðèþ$…¨ _¯èþ², Ðèþ$«§æþÅM>Ææÿ$ ÆðÿO™èþ$ Mæü$r$…»êË$ CMæüPyæþ °ÐèþíÜçÜ$¢¯é²Æÿ$$. D Mæü–íÙÌZ ç³…^éÄæý$¡ ¯èþ$…_ ç³NÇ¢ Ðèþ$§æþª™èþ$ ËÀ…_…¨. §é§éç³# 130 Ðèþ$…¨ ÆðÿO™èþ$ËMæü$, ÐéÇÌZ Ðèþ$íßýâæýÌôý A«¨Mæü…, õܧæþÅ ç³ÇMæüÆ>Ë MìüsŒý JMæü §é°° A…¨…^é…. ÐésìýÌZ ÐóþÆæÿ$ ÐóþÆæÿ$ ÆæÿM>Ë Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë Ñ™èþ¢¯éË$ E¯é²Æÿ$$. C…M> ºÄñý* C¯Œþç³#sŒýÞ Mæü*yé ™èþW¯èþ…™èþV> E¯é²Æÿ$$. Ðèþ$$…§æþ$V> Æðÿ…yæþ$ ÝëÆæÿ$Ï ÐéÇMìü Õ„æü×ý C^éaÆæÿ$. Ðésìý çœÍ™èþ…V> õÜ…{©Äæý$ õܧæþÅ…ÌZ ¿êVæü…V> Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë ò³…ç³M>°Mìü A¯èþ$Ðèþ#V> ¿æý*ÝëÆæÿ… ò³…´÷…¨…^óþ ÎÝë C…yìþÄæý* çÜ…_Mæü & 3 òÜò³t…ºÆŠÿ 2021

{ç³{MìüÄæý$˯èþ$ ÐéÆæÿ$ AÐèþV>çßý¯èþ ^óþçÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. MøÑyŠþ M>Ææÿ×ý… V> {ç³Äæý*×êËò³O E¯èþ² B…„æüË M>Ææÿ×ý…V>, Mö…™èþM>Ë… ´ër$ Aç³µsìýMóü ¯èþÐðþ*§æþ$ ^óþçÜ$Mæü$¯èþ² ÆðÿO™èþ$Ë™ø Ðèþ$$RêÐèþ$$T çÜ…{糨…^óþ AÐèþM>Ôèý… ÌôýMæü´ùÆÿ$$…¨. AÆÿ$$¯é çÜÆóÿ, ÐéÆæÿ$ ™èþÐèþ$Mæü$ ™éÐèþ$$V> Ðèþ$$…§æþ$Mö_a õܧæþÅ… 糯èþ$Ë$ Ððþ$$§æþË$ò³sêtÆæÿ$. B çÜÐèþ$Äæý$… ÌZ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ çÜàÄæý$ç³yóþ…§æþ$Mæü$ ÒË$V> Ððþ$$»ñýOÌŒý B«§éÇ™èþ õÜ…{©Äæý$ õܧæþÅ çÜËà çÜ…{糨…ç³#Ë Ñ«§é¯é°² {´ëÆæÿ…À… ^èþVæüÍV>Ææÿ$.

JMæü çÜÐéË$V> & Ðèþ* ò³ÆæÿsZÏ ™ørË ò³…ç³Mæü… MøÑyŠþ {糿êÐèþ… ÐèþËÏ ^éÌê Væü…§æþÆæÿVøâæý ç³Çíܦ™èþ$Ë$ HÆæÿµyézÆÿ$$. Ðèþ$$QÅ…V> ÐéÇ™ø ¯óþÆæÿ$V> ^èþÇa…^óþ AÐèþM>Ô>Ë$ ç³NÇ¢V> ™èþWY´ùÄæý*Æÿ$$. Ðèþ* M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢Ë$ ÐéÇMìü AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ çÜ*^èþ¯èþË$, AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ ç³{™éË$ A…¨…^èþyæþ… MæüçÙtÐðþ$O…¨. B ÆæÿMæü…V> ç³NÇ¢ Ýë¦Æÿ$$ÌZ ÐéÇÌZ õÜ…{©Äæý$ õܧæþÅ… ÑçÙÄæý$…ÌZ ÐéÇMìü ^óþÄæý$*™èþ A…§æþÌôý§æþ$. B çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ¯óþ D çÜÇMö™èþ¢ ç³…£é & Ðèþ* ò³ÆæÿsZÏ ™ørË ò³… ç³Mæü… & M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°² ÐérÞ‹³ º–…§æþ Ææÿ*ç³…ÌZ {´ëÆæÿ…À…^èþyæþ… fÇW…¨. õܧéÅ°Mìü çÜ…º…«¨…_¯èþ ¸÷sZË$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ M>Mæü$…yé ÆðÿO™èþ$Ë çÜÐèþ$çÜÅË$, `yæþï³yæþË °ÐéÆæÿ×ý Ñ«§é¯éË$, ¿æý*ÝëÆ>°² M>´ëyóþ Ñ«§é¯éË$, ç³ÇÑ$™èþ ´÷Ë…ÌZ {ç³Äñý*f¯éË$ ´÷…§óþ Ðèþ*Æ>YË$ Ððþ$$§æþÌñýO¯èþÑ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ^óþÆæÿ$Ðèþ ^óþÄæý$VæüÍV>Ææÿ$. C¨ ÐéÇMìü ^éÌê BçÜMìü¢ MæüÍW…_…¨. {糆 JMæüPÆæÿ* Mæü*yé ™èþÐèþ$ ÑfÄæý$V>£æþ˯èþ$ D ÐérÞ‹³ {Væü*ç³#ÌZ° C™èþÆæÿ çÜ¿æý$ÅË™ø ç³… ^èþ$MøVæüÍV>Ææÿ$. CMæüPyæþ Æðÿ…yæþ$ E§éçßýÆæÿ×ýË$ VæüÐèþ$°§éª…. ""Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë ò³…ç³Mæü… MøçÜ… £é¯éÌŒý ^óþç³sìýt¯èþ D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… ÌZ ¯óþ¯èþ$ 12 H…yæþÏ Mìü…§æþr ¿êVæüÝëÓÑ$ AÄæý*ůèþ$. Væü™èþ Hyé¨ ¯é Ðèþ$M>… Ðèþ$Æø ^øsìýMìü Ðèþ*Ça¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ C…sìý Ñ$§ðþªò³O Ðèþ$$…§æþ$V> Mæü*ÆæÿË ò³…ç³Mæü… Ððþ$$§æþË$ò³sêt¯èþ$. £é¯éÌŒý çÜ…çܦ ¯èþ$…_ A…¨¯èþ Ñ™èþ¢¯é˯èþ$ Ðèþ* CÆæÿ$Væü$´÷Ææÿ$Væü$ ÐéÇ™ø MæüÍíÜ ç³…^èþ$Mæü$¯é²¯èþ$. ÐéÇ° Mæü*yé {´ù™èþÞíßý…^é¯èþ$. ¯é ÐèþÆæÿMæü$ »ñý… yæþM>Äæý$Ë$, Ñ$Ææÿç³M>Äæý$Ë$, Ðèþ…M>Äæý$Ë$, ½ÆæÿM>Äæý$˯èþ$ ÝëVæü$^óþÔ>¯èþ$. C糚yæþ$ Mæü*yé Ðóþ$Ðèþ$$ Ñ™èþ¢¯é˯èþ$, Ððþ$$MæüP˯èþ$ ç³…^èþ$Mæü$…r$¯é²Ðèþ$$. ç³…r ´÷Ìê°² Mæü*yé MæüÍíÜ Eç³Äñý*W… ^èþ$Mæü$…r$¯é²Ðèþ$$. Ðèþ* Ðèþ$«§æþÅ ^èþMæüPsìý A¯èþ$º…«§æþ… HÆæÿµyìþ…¨. Mö…™èþÐèþÆæÿMæü$ C¨ÐèþÆæÿMóü ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ A¯èþ$¿æýÐèþ… E¯èþ²…§æþ$¯èþ £é¯éÌŒý {´ù{V>ÐŒþ$ BïœçÜÆŠÿ AÆæÿ$׊ý çÜçßýM>Ææÿ…™ø iÐèþçÜ…º…«¨™èþ {MìüÑ$ çÜ… àÆæÿM>˯èþ$, GÆæÿ$Ðèþ#˯èþ$ ™èþÄæý*Ææÿ$^óþÄæý$yæþ…ÌZ Mæü*yé ¯ðþOç³#×ýÅ… çÜ…´ë¨…^èþ$Mæü$¯é²¯èþ$. BÄæý$¯èþ Ðèþ$…_ çÜËàçÜ*^èþ¯èþË$ A…¨…^óþÐéÆæÿ$. C糚yæþ$ Ðèþ* ç³ÇçÜÆ>ËÌZ C™èþÆæÿ$˯èþ$ Mæü*yé ¿êVæüçÜ$¦Ë¯èþ$ ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ £é¯éÌŒý Ððþ$$»ñýOÌŒý B«§éÇ™èþ õܧæþÅ çÜËà Móü…{§æþ… çÜàÄæý$…™ø Õ„æü×ý ™èþÆæÿVæü™èþ$Ë$ °ÆæÿÓíßý…^óþ…§æþ$Mæü$ íܧæþ®Ðèþ$Äæý*Å…. Ðèþ$$…§æþ$V> MøÑyŠþ {糿êÐèþ… A§æþ$ç³#ÌZMìü Æ>ÐéÍÞ


E…¨. §é° MøçÜÐóþ$ G§æþ$Ææÿ$^èþ*çÜ$¢¯é²…. A糚yóþ Ðóþ$Ðèþ$$ ç³NÇ¢V> çÜÓÄæý$…çÜÐèþ$–¨® Ý뫨…^èþVæüË$Væü$™éÐèþ$$.'' A…r$¯é²Ææÿ$ MøÐèþË… çÜÒ$ç³…ÌZ° ÐðþÌêÏÆŠÿ {V>Ðèþ*°Mìü ^ðþ…¨¯èþ {ç³Ò$Ë. D çÜ…§æþÆæÿÂ…ÌZ Ý린Mæü õÜ…{©Äæý$ Ðèþ*ÆðÿPsŒý Ðóþ$¯óþfÆŠÿ ©ç³MŠü D Ñ«§æþ…V> ™èþÐèþ$ AÀ{´ëÄæý*Ë$ ™ðþÍÄæý$^óþÔ>Ææÿ$. ""Ðóþ$Ðèþ$$ Hyæþ$ Ðèþ$…¨ çÜ¿æý$ÅË… JMæü º–…§æþ…V> HÆæÿµyéz…. Ðèþ*ÌêVóü õÜ… {©Äæý$ õܧæþÅ… ^óþçÜ$¢¯èþ² ™øsìý ÆðÿO™èþ$ §æþVæüYÆæÿ ¯èþ$…yìþ JMæüsìý¯èþ²Ææÿ GMæüÆ> ¿æý*Ñ$° MúË$Mæü$ ¡çÜ$Mæü$¯é²Ðèþ$$. Ðóþ¯éyæþ$ õÜ…{©Äæý$ „óü{™éË$ õ³Ææÿ$™ø ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… 糯èþ$Ë$ {´ëÆæÿ…À…^é…. AÆæÿsìý, AËÏ…, ç³çÜ$ç³#, ¡ç³# º…V>âê §æþ$…ç³, ò³…yæþË… (Äæý*ÐŒþ$), ^óþÐèþ$ §æþ$… ç³Ë$ (sêÆø) Ðèþ*{™èþÐóþ$ M>Mæü$…yé rÐóþ$sê, Ñ$Ça, Ðèþ…M>Äæý$, M>MæüÆæÿM>Äæý$, ´÷rÏM>Äæý$ (IÒ V>Ææÿ$z), Væü$Ðèþ$Ãyìþ M>Äæý$, B¯èþç³ M>Äæý$ Ðèþ…sìýÑ ÝëVæü$ ^óþçÜ$¢¯é²…. C¯Œþ ç³#sŒýÞ MøçÜ… ò³r$tºyìþ AÐèþçÜÆæÿ… ÌôýMæü$…yé ^óþçÜ$¢¯èþ² ÝëVæü$ M>Ææÿ×ý…V> Ðóþ$Ðèþ$$ çÜÓÄæý$… çÜÐèþ$–¨®Mìü ^óþÆæÿ$Ðèþ AÄæý*Å…. A…sôý ´÷Ë… 糯èþ$˯èþ$ Ðóþ$Ðóþ$ ^óþçÜ$Mæü$…r$¯é²…. Ððþ$$MæüPË ò³…ç³Mæü… ^óþç³yæþ$™èþ$¯é²…. D Ððþ$$MæüP˯èþ$ ò³ÆæÿsZÏ Ñ™èþ¢¯éË$ ¯ésìý ò³…^èþ$Mæü$…r$¯é²…. ºÄñý* GÆæÿ$Ðèþ#˯èþ$, {MìüÑ$çÜ…àÆæÿM>˯óþ ™èþÄæý*Ææÿ$^óþçÜ$Mæü$…r$¯é²Ðèþ$$. Ðèþ$sìýt ´ë§æþ$Ë$ ^óþÄæý$yæþ…™ø´ër$ ´÷Ë…ÌZ¯óþ E¯èþ² ^ðþÆæÿ$Ðèþ#ÌZ ^óþç³Ë ò³…ç³Mæü… ^óþÄæý$VæüË$Væü$™èþ$¯é²…. §æþVæüYÆæÿÌZ° M>Ë$ÐèþË ±sìý° Ñ°Äñý*W…^èþ$Mæü$…r* ò³…yæþË…, ^óþÐèþ$, AÆæÿsìý ÝëVæü$ ^óþçÜ$¢¯é²…. Òsìý Ðèþ$«§æþÅÌZ¯óþ Ðèþ…M>Äæý$ Ððþ$$MæüPË$, ç³çÜ$ç³#, AËÏ…, §øçÜM>Äæý$ Ððþ$$MæüP˯èþ$ ò³…^èþ$™èþ$¯é²…. D A…™èþÆŠÿ ç³…rË ÝëVæü$ ÐèþËÏ {MìüÑ$ ¯éÔèý¯èþ… A§æþ¯èþç³# {ç³Äñý*f¯èþ…V> E…r$…¨. {ç³çÜ$¢™èþ… õÜ…{©Äæý$ Ðèþ*ÆðÿPrÏÌZ çÜÐèþ$–¨®V> Ìôý° AÆæÿsìý ç³… yæþϯèþ$, C™èþÆæÿ Mæü*ÆæÿV>Äæý$˯èþ$ ç³…yìþ…_ çÜÓÄæý$…çÜÐèþ$–¨® Ý뫨… ^éË° BÌZ_çÜ$¢¯é²…. Ððþ$$MæüPË ò³…ç³M>°Mìü A¯èþ$Mæü*ËÐðþ$O¯èþ

Ðèþ$sìýt° C™èþÆæÿ$ËMæü$ çÜÆæÿçœÆ> ^óþíÜ A…™ø C…™ø B§éÄæý$… Mæü*yé çÜ…´ë¨çÜ$¢¯é²…. Ðóþ$Ðèþ$…™é Mæü*yé Mæü±çÜ… {糆 Æøk Ðèþ$*yæþ$ Væü…rË õÜç³# ´÷Ë… 糯èþ$ÌZÏ ´ëÌŸY¯é˯óþ °Äæý$Ðèþ$… ò³r$tMæü$¯é²…. CÌê ^óþÄæý$yæþ… ÐèþËÏ Ðèþ* Ô>ÈÆæÿMæü ÝëÐèþ$Ææÿ¦Å… Mæü*yé Ððþ$Ææÿ$Væü$ç³yæþ$™ø…¨. {ç³Mæü–†™ø Ðèþ$Ðóþ$MæüÐðþ$O ^óþçÜ$¢¯èþ² {ÔèýÐèþ$ Ðèþ*Mæü$ A§æþ¯èþ…V> BÆøVæüÅ… A…¨Ýù¢…¨. Æøf…™é E™éÞçßý…V> E…sZ…¨.'' MóüÆæÿâæýÌZ CÐéâæý C¨ çÜÆæÿÓ{™é Mæü°í³çÜ$¢¯èþ² Ðèþ*Ææÿ$µ, ÆøVæü°Æø«§æþMæü ÔèýMìü¢ {´ë«§é¯èþÅ… {ç³fËMæü$ »êV> ™ðþÍíÜ Ðèþ_a…¨. ´ùçÙM>Ë™ø Mæü*yìþ¯èþ BàÆæÿ…, ç³…yæþ$Ï, Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ëò³O ÐéÇÌZ BçÜMìü¢ Ñç³È™èþ… V> ò³ÇW…¨. CMæüPyìþ ¿oVøãMæü Ðé™éÐèþÆæÿ×ý… Mæü*yé C…§æþ$Mæü$ A¯èþ$Mæü*ËÐðþ$O¯èþ§óþ M>Ðèþyæþ…™ø Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë ò³…ç³Mæü… gZÆæÿ$V> ÝëVæü$™ø…¨. Æ>çÙ‰ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ô>Q §é§éç³# Ë„æü GMæüÆ>Ë ^úyæþ$ ¿æý*Ðèþ$$˯èþ$ Væü$Ç¢…_…¨. ÐésìýÌZ BàÆæÿ 糧éÆ>¦Ë¯èþ$ ÝëVæü$^óþÄæý*Ë° çÜ…Mæü͵…_…¨. CÐéãt Æøk¯èþ ^éÌê Ðèþ$…¨ ѧéÅÐèþ…™èþ$Ë$, Äæý$$ÐèþMæü$Ë$ D “”Ðèþ* ò³Ææÿsìý ™ørË ò³…ç³Mæü… M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ò³O ^éÌê BçÜMæüMìü¢ ^èþ*í³çÜ$¢¯é²Ææÿ$. A¨ Ðèþ* »ê«§æþÅ™èþ A° Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ÐèþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. C¨ çÜ…™øíÙ…^èþ§æþVæüY ç³Ç×êÐèþ$…. Usha S Thanal, OD- 3, Jawahar Nagar, Kowdiar P.O Thiruvananthapuram - 695003 Kerala. E-mail: ushathanal@gmail.com

B…VæüÏÐèþ$*Ë… @ ÎÝë C…yìþÄæý*, çÜ…ç³#sìý 22, çÜ…_Mæü 3, òÜò³t…ºÆŠÿ 2020

9

ÎÝë C…yìþÄæý* çÜ…_Mæü & 3 òÜò³t…ºÆŠÿ 2021


ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý A¯èþ$Mæü*Ë õܧæþÅ… ç³#¯èþÆæÿ$ijÐé°Mìü Ý뫧æþ¯èþ…V> Ýë…Móü†Mæü™èþ EÚë §óþÑ Ððþ…Mæüsê^èþË… yìþhrÌŒý Ðèþ*ÆðÿPsŒý AÐèþM>Ô>˯èþ$ A…¨ç³#^èþ$aMæü$¯óþ… §æþ$Mæü$ Ðèþ$¯èþ ^èþ$r*t çÜçßýfíܧæþ®Ððþ$O¯èþ Ðóþ¨MæüË$ ^éÌê¯óþ E¯é²Æÿ$$. C糚yæþ$ Mæü–íÙ f¯èþ° õ³Ææÿ$™ø ™èþÑ$âæý¯éyæþ$ Æ>çÙ‰…ÌZ° ÐèþÅÐèþÝëÄæý$§éÆæÿ$ËMæü$ {ç³™éÅÐèþ*²Äæý$ Ðóþ¨Mæü¯èþ$ A…¨Ýù¢…¨. C¨ ÑMóü…{©MæüÆæÿ×ý, ç³#¯èþÆæÿ$ijÐèþ¯èþ… çÜ*{™éËò³O B«§éÆæÿç³yìþ ç³°^óþçÜ$¢…¨. f¯èþ° {Vø Ððþ$$»ñýOÌŒý Äæý*‹³ _¯èþ², çܯèþ²M>Ææÿ$ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ »êV> Eç³Äñý*VæüMæüÆæÿ…. D Äæý*‹³ ÝëÄæý$…™ø Ðèþ*ÆðÿPsŒý AÐèþM>Ô>˯èþ$ ç³#¯èþÆæÿ$ijÑ…ç³^óþçÜ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$, õÜ…{©Äæý$ Ðèþ*ÆðÿPrÏÌZ ™èþÐèþ$ E™éµ§æþ¯èþËMæü$ A§æþ¯èþç³# ÑË$Ðèþ˯èþ$ A…¨…^óþ…§æþ$Mæü$ Eç³Äñý*Væüç³yæþ$™èþ$…¨..

™èþ

Ñ$âæý¯éyæþ$ Æ>çÙ‰…ÌZ° †Ææÿ$ç³NµÆæÿ$ hÌêÏÌZ° MæüÆðÿO´ëâæýÅ… {V>Ðèþ$…ÌZ AÆÿ$$§óþâæýÏ {Mìü™èþ… ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… §éÓÆ> Ìê¿êÆæÿj¯èþMæü$ ™øyæþµyóþ Mæü–íÙ f¯èþ° õ³Ææÿ$™ø JMæü ÝëÐèþ*hMæü ÐèþÅÐèþçܦ Ææÿ*ç³#¨§æþ$ªMæü$…¨. Mæü–íÙ f¯èþ° {糫§é¯èþ BÔèýÄæý$… & ç³#¯èþÆæÿ$ijÐèþ¯èþ Äñý*VæüÅÐðþ$O¯èþ ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ê°² HÆ>µr$^óþÄæý$yæþ…, §é° §éÓÆ> Cr$ ÆðÿO™èþ$ËMæü$, Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$ËMæü$, ò³§æþª çÜ…çܦËMæü$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ M>Mæü$…yé D Ððþ$$™èþ¢… ¿æý*Vøâê°Mìü Ðóþ$Ë$ ^óþMæü*Ææÿayæþ….

10

™öÍ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>ËÌZ ©°° {ç³Äñý*V>™èþÃMæü…V> JMæü ¯èþÐèþ$*¯é Ææÿ*ç³…ÌZ AÐèþ$Ë$ÌZMìü ¡çÜ$Mæü$Ðèþ^éa…. ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ „óü{™èþ… B«§éÆæÿ…V>¯óþ Ý뫧æþÅÐðþ$O¯èþ°² ÑçÙÄæý*˯èþ$ AÐèþV>çßý¯èþ ^óþçÜ$MøÐèþyæþ…, ÆðÿO™èþ$ËÌZ Ðésìýò³O ÑÔ>ÓçÜ… ò³…´÷…¨…^èþyæþ…, ÐéÇMìü Eç³Äñý*VæüMæüÆæÿÐðþ$O¯èþ Ýë…Móü†Mæü ç³Çgêq¯é°² Ðèþ$Ç…™èþ 糧æþ$¯èþ$ ç³Ææÿ_, ÐéÇMìü A…§æþ$»êr$ÌZMìü ¡çÜ$Mæü$Æ>Ðèþyæþ…ò³O §æþ–íÙt ò³sêt…. D §æþÔèýÌZ Æðÿ…yæþ$ hÌêÏÌZÏ° ÆðÿO™èþ$Ë Ðèþ$«§æþÅ Ýë°²íßý™éÅ°² Ðèþ–¨®^óþõÜ… §æþ$Mæü$ MóüsêÆÿ$$…^é…. ÆðÿO™èþ$Ë$ A¯èþ$çÜÇçÜ$¢¯èþ² õܧæþÅ Ñ«§é¯éËÌZ E™èþ¢Ðèþ$ 糧æþ¦™èþ$˯èþ$ Væü$Ç¢…^èþyæþ…, Ðésìý° çÜÐèþ$¯èþÓÄæý$ç³Ææÿ_, ÐéÇ AÐèþçÜÆ>ËMæü$ A¯èþ$Mæü*Ë…V> Ðésìý° çÜǨ§æþªyæþ… Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþ A… Ôèý…V> ç³ÇVæü×ìý…^é…. Mæü–íÙ f¯èþ° sZMæü$V> ÐèþÅÐèþÝëÄæý$§éÆæÿ$ËMæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Ðèþ$$yìþ çÜÆæÿ$Mæü$¯èþ$ Mö¯èþ$VøË$ ^óþÔ>…. A…§æþÇMîü A…§æþ$»êr$ÌZMìü ¡çÜ$Mæü$Ðèþ^éa…. D ÆæÿMæü…V> ÆðÿO™èþ$ËMæü$ Mö…™èþ Ý÷Ðèþ$$à B§é ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ {ç³Äæý$†²…^é…. D {ç³Äñý*Væü §æþÔèýÌZ ^éÌê MæüçÙt¯èþÚët˯óþ G§æþ$ÆøPÐèþËíÜ Ðèþ_a…¨. Mö°² ÑfÄæý*Ë$ Mæü*yé Ý뫨…^é…. Ðèþ$Æðÿ¯ø² A…Ô>Ëò³O Ðèþ*Mæü$ AÐèþV>çßý¯èþ Ðèþ_a…¨. A…sôý Ðóþ$Ðèþ$* Mö°² ´ëu>Ë$ ¯óþÆæÿ$aMæü$¯é²…. C¨ ÎÝë C…yìþÄæý* çÜ…_Mæü & 3 òÜò³t…ºÆŠÿ 2021

{ç³Äñý*Væü §æþÔèý M>Ðèþyæþ… ÐèþËÏ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ææÿ…Væü…ÌZ çÜ…„ø¿ê˯èþ$ °ÐéÇ…^óþ…§æþ$Mæü$ ÒË$V> ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ & ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý¯èþ$ ç³#¯èþÆæÿ$™óþ¢h™èþ… ^óþõÜ Ýë…Móü†Mæü Ææÿ*ç³# ÆóÿQË$ íܧæþ®… ^óþÔ>…. D §æþÔèýÌZ Ðèþ* ™èþ§æþ$ç³Ç Ayæþ$Væü$Ë Væü$Ç…_¯èþ BÌZ^èþ¯èþËMæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ A…Ô>˯èþ$ Væü$Ç¢…^é…. Ððþ$$™èþ¢… ™èþÑ$âæý¯éyæþ$ Æ>çÙ‰… A…™èþsê Ýë…Móü†Mæü™èþ B«§éÇ™èþ Ðèþ*ÆæÿY °ÆóÿªÔèý… ^óþÄæý*˯èþ$Mæü$¯é²…. ©°Mìü Móü…{§æþ… f¯èþ° õ³Ææÿ$™ø HÆ>µr$ ^óþíܯèþ Ðèþ*ÆðÿPsŒý ÐèþÅÐèþçܦ. C¨ Ìê¿æý§éÄæý$MæüÐóþ$ M>Mæü$…yé ç³#¯èþÆæÿ$ijÐèþÐèþ$Äôý$Å Ë„æü×ý… E¯èþ²¨. C¨ {糫§é¯èþ…V> Ýë…Móü†Mæü™èþMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ Ðóþ¨Mæü. _¯èþ², çܯèþ²M>Ææÿ$ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ E™èþ¢Ðèþ$ õܧæþŠ糧æþ¦™èþ$˯èþ$ ç³Ç^èþÄæý$… ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ E§óþªÕ…_¯èþ¨. ÐéÇ õܧæþÅ Ñ«§é¯éËÌZ Ðèþ*Ææÿ$µË¯èþ$ {´ù™èþÞíßý…^óþ¨. A§óþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ E™èþµ†¢§éÆæÿ$ËMæü$ õÜ…{©Äæý$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ E™èþµ™èþ$¢Ë çÜÆæÿçœÆ>Mæü$ ¿æýÆøÝë C^óþa¨. JMæü ÐðþOç³# Mæü–íÙ f¯èþ° {Vø Äæý*‹³ _¯èþ² ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ç³#¯èþÆæÿ$™éµ§æþMæü õܧæþŠ糧æþ¦™èþ$˯èþ$ A…§æþ$»êr$ÌZMìü ¡çÜ$Mæü$ÐèþçÜ*¢¯óþ. ÐéÇ E™èþµ™èþ$¢ËMæü$ õÜ…{©Äæý$ ÐèþçÜ$¢ Ðèþ*ÆðÿPrϯèþ$ ^óþÆæÿ$Ðèþ ^óþÄæý$yæþ… M>V>, Ðèþ$Æø ç³MæüP f¯èþ° Ðèþ*ÆðÿPsŒý ´ùÆæÿtÌŒý §éÓÆ> ÇsñýOÌŒý ÐéÅ´ëÆæÿ$˯èþ$, Ðèþ$$QÅ…V> E™èþµ†¢§éÆæÿ$˯èþ$, D Mæü–íÙÌZ Ððþ$$§æþsìýÝëÇ Ayæþ$Væü$ò³yæþ$™èþ$¯èþ² çÜ…çܦËMæü$ Ðèþ$«§æþÅ ÐéÆæÿ«¨V> °Ëç³yæþ…. AÌê…sìý Ðésìý° Væü$Ç¢… ^èþyæþ…, ÐéÇMìü AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ çÜÇtíœMðür$Ï çÜÐèþ$Mæü*Ææÿayæþ… Ðèþ…sìý M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$ ^óþç³sêt…. C…§æþ$Mæü$ ÒË$V> f¯èþ° Ðèþ*ÆðÿPsŒý ´ùÆæÿtÌŒý §éÓÆ> Æ>çÙ‰ÐéÅç³¢…V> E¯èþ² Ðèþ…§æþÌê¨ Ðèþ$…¨ ÆðÿO™èþ$Ë ¯èþ$…_ õÜ…{©Äæý$ E™èþµ™èþ$¢Ë¯èþ$ õÜMæüÇ…_ A…¨…^èþyæþ… A…†Ðèþ$ Ë„æü Å…. Mö™èþ¢V> BÑÆæÿÂÑ…_¯èþ H çÜ…çܦMðüO¯é ™èþç³µ° Ñ«§æþ…V>¯óþ Ðóþ$Ðèþ$$ Mæü*yé ^éÌê ¯ðþÐèþ$èV> ÆðÿO™èþ$ËMæü$ Eç³Äñý*VæüMæüÆæÿÐðþ$O¯èþ Ýë… Móü†Mæü™èþ¯èþ$ íܧæþ®…^óþçÜ*¢, Ðèþ* Ë„> ÅË Ý뫧æþ¯èþ ¨ÔèýV> Ayæþ$Væü$Ë$ ÐóþÔ>…. JMøPÝëÇ JMøP Ýë…Móü†Mæü Ýë‹œtÐóþÆŠÿ¯èþ$ {ç³ÐóþÔèýò³sêt…. ÐésìýMìü AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ yóþsê »êÅ…Mæü$ Ððþ$$™èþ¢… íܧæþ®… ^óþçÜ$Mæü$¯é²…. BàÆæÿ 糧éÆ>¦ËMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ A°² ÐèþÆ>YËMæü$ A… sôý ÆðÿO™èþ$Ë$, õÜ…{©Äæý$ ÇsñýOÌŒý ÐéÅ´ëÆæÿ$Ë$, ò³§æþª çÜ…çܦË$, ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ E™èþµ†¢§éÆæÿ$Ë çÜ…çœ*Ë$ A¯èþ$ÐðþO¯èþ, AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ çÜÐèþ*^éÆ>°² õÜMæüÇ…_ ¿æý{§æþç³Ç^é…. CMæü §é°° AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ ÐéÇMìü ^óþÆæÿÐóþÄæý$ÐèþËíܯèþ çÜÐèþ$Äæý$… Ðèþ_a…¨. {ç³çÜ$¢™èþ… A…§æþ$»êr$ÌZ E¯èþ² ÐèþÅÐèþçܦË$ A…sôý ¿êÈ çÜÐèþ*^éÆ>°² Ìôý§é Ý뫧éÆæÿ×ý çÜÐèþ*^éÆæÿ çÜ…§óþÔ>˯èþ$ ^óþÆæÿÐóþõÜ õÜÐèþË$, C…M> C™èþÆæÿ Ððþ$$»ñýOÌŒý Äæý*‹³ õÜÐèþ˯èþ$ Eç³Äñý*W…^èþ$Mæü$¯é²…. ™èþÑ$âæý ¿êçÙÌZ


íܧæþ®… ^óþíܯèþ Äæý*‹³¯èþ$ A{VæüÝ릯èþ…ÌZ Ðèþ$$…§æþ$…^é…. (C¨ B… {yéÆÿ$$yŠþ, IKG‹Ü Ððþ$$»ñýOÌŒý ¸ù¯Œþ B«§éÇ™èþ…). §é°™ø´ër$ C…XÏçÙ$ B«§éÇ™èþ Ððþ»Œý ´ùÆæÿtÌŒý¯èþ$ E™èþµ†¢§éÆæÿ$ËMæü$, ÇsñýOËÆæÿÏMæü$ A¯èþ$Mæü*Ë…V> ¡Ça¨§æþªyæþ… fÇW…¨. (C¨ ™èþ$¨ §æþÔèýÌZ E…¨.) CÌê çÜÐèþ${Væü…V> ÐèþÅÐèþçܦË$ íܧæþ®… ^óþçÜ$Mæü$¯èþ² ™èþÆæÿ$Ðé™èþ Ðèþ* §æþ–íÙtMìü Ðèþ_a¯èþ Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþ ÑçÙÄæý$… HÑ$r…sôý AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Ýë…Móü†Mæüç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ Ðóþ¨Mæü¯èþ$ íܧæþ®… ^óþÄæý$yæþ… ™óþÍMóü. Ýë…Móü†Mæü™èþ A¯óþ¨ A¯óþMæü ÆæÿM>Ë$V> Eç³Äñý*W…^èþ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ JMæü Ý뫧æþ¯èþ… Ðèþ*{™èþÐóþ$. CÑ ÝëÐèþ*hMæü çÜ…„óüÐèþ*°Mìü Eç³Äñý*Væüç³yæþÐèþ^èþ$a. Ìôý§é Cç³µsìýMóü çÜÐèþ*f…ÌZ E¯èþ² ÌZr$´ërϯèþ$ Ðèþ$Ç…™èþ A§éÓ¯èþ² íܦ†Mìü ^óþÆóÿa {ç³Ðèþ*§æþ… Mæü*yé E…§æþ° Væü$Ç¢…^é…. Cr$ Ðèþ$…_ Ar$ ^ðþyæþ$ Mæü*yé §é°™ø ´ësôý G§æþ$ÆæÿÐèþ#™éÄæý$° ™ðþË$çÜ$Mæü$¯é²…. A…sôý ÝëÐèþ*hMæüç³Ææÿ…V>, çÜ…çÜP –† ç³Ææÿ…V>, BǦMæüç³Ææÿ…V> A¯óþMæü çÜÐéâæý$Ï E…sêÄæý$°, Ðésìý Væü$Ç…_ Mæü*yé BÌZ_…^éË° AÐèþV>çßý¯èþ ^óþçÜ$Mæü$¯é²…. Ýë…Móü†Mæü™èþ õÜÐèþ ^óþõܨV> Ìôý§é ¡{Ðèþ ¯èþçÙt§éÄæý$Mæü…V> Ðèþ*Æóÿ AÐèþM>Ô>˯èþ$ ÑçÜÃÇ… ^èþMæü*yæþ§æþ$. D çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ™èþ$¨ Ææÿ*ç³… C^óþa Ðèþ$$…§æþ$ Ðèþ*Mæü$ G§æþ$ÆðÿO¯èþ çÜÐéâæý$Ï, Ðésìý° A«¨VæüÑ$…^óþ…§æþ$Mæü$ Ðóþ$Ðèþ$$ ^óþíܯèþ {ç³Äæý$™é²Ë$ Ò$™ø ç³…^èþ$MøÐé˯èþ$Mæü$…r$¯é²¯èþ$. D A…Ô>Ë$ Ýë…Móü†Mæü B«§éÇ™èþ ÝëÐèþ*hMæü ÐèþÅÐèþçܦ HÆ>µr$Mæü$ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Ðèþ^óþa C™èþÆæÿ$ËMæü$ çÜàÄæý$ç³yæþ$™èþ$…§æþ° ÑÔèýÓíÜçÜ$¢¯é²¯èþ$.

Ýë…Móü†Mæü™èþ Ðèþ*{™èþÐóþ$ M>§æþ$ Ðèþ$Æðÿ¯ø² A…Ô>Ë$ §æþ–íÙtÌZ E…^èþ$MøÐéÍ ÑçÜ¢–™èþÐðþ$O¯èþ ç³ÇÖ˯èþ, çÜÐèþ${VæüÐðþ$O¯èþ BÌZ^èþ¯èþË ™èþÆæÿ$Ðé™èþ Ææÿ*ç³#¨§æþ$ªMæü$¯óþ Ýë…Móü†Mæü Ðóþ¨Mæü Ææÿ*ç³Mæü˵¯èþÌZ A°² ÑçÙÄæý*˯èþ$ §æþ–íÙtÌZ ò³r$tMøÐèþyæþ… ^éÌê Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþ A…Ôèý…. Ðèþ* ÑçÙÄæý$… ÌZ Mæü*yé, Mö°² Ðèþ˜ÍMæü {ç³Ôèý²Ë¯èþ$ Væü$Ç¢…_¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ Ýë… Móü†Mæü™èþ™ø çÜ…º…«§æþ…Ìôý° C™èþÆæÿ A…Ô>Ë {糿êÐé°² Mæü*yé ç³ÇVæü×ý¯èþÌZMìü ¡çÜ$MøÐèþyæþ… fÇW…¨. ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ææÿ…Væü… ÑçÙÄæý$…ÌZ C¨ ^éÌê Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþ ÑçÙÄæý$…. G…§æþ$Mæü…sôý H _¯èþ² ´÷Ææÿ´ër$ fÇW¯é ÐóþÌê¨ ÆðÿO™èþ$ Mæü$r$…»êË$ §éÇ™èþõ³µ {ç³Ðèþ*§æþ… E…r$…¨. ÐéÇMìü Eç³Äñý*VæüMæüÆæÿ… M>° ç³ÇMæüÆ>˯èþ$ Ñ°Äñý*W…_ ™èþ糚yæþ$ çœÍ™éË$ ´÷…§æþÐèþËíÜ Æ>Ðèþ^èþ$a. D {ç³Ðèþ*§æþ… §æþ–íÙtÌZ E…^èþ$Mæü$° Ðèþ*Mæü$ Ðóþ$Ðèþ$$ ÐóþçÜ$Mæü$¯èþ² {ç³Ôèý²Ë çÜÓÆæÿ*ç³çÜÓ¿êÐéË$ ¨Væü$Ðèþ ™ðþÍ糯èþ Ñ«§æþ…V> E¯é²Æÿ$$.

Ýë…Móü†Mæü Äæý*fÐèþ*¯èþÅç³# çßýMæü$P§éÆæÿ$Ë$ & ÐèþÅÐèþçܦ çÜÓÆæÿ*ç³… Ýë…Móü†Mæü™èþ, A¯èþ$º…«§æþ A…™èþÆæÿY™èþ MîüËMæü A…Ô>Ëò³O Äæý*fÐèþ*¯èþÅç³# çßýMæü$PË$ GÐèþÇMìü E…yéÍ? Ðèþ$$QÅ…V> A™èþÅ… ™èþ {´ë«§é¯èþÅÐðþ$O¯é yóþsê ÑçÙÄæý$…ÌZ¯èþ*, ç³ÆæÿçܵÆæÿ çÜ…º…«§éË ÑçÙÄæý$…ÌZ¯èþ*.. A¯óþ¨ ^éÌê MîüËMæüÐðþ$O¯èþ A…Ôèý…. H ÝëÐèþ*hMæü ÐèþÅÐèþçܦ MøçÜ… C¨ Ææÿ*´÷…¨çÜ$¢¯é²…. H Ýë¦Æÿ$$ÌZ E¯èþ² Gr$Ðèþ…

sìý ÌZr$´ërϯèþ$ çÜǨ§óþª »ê«§æþÅ™èþ ¡çÜ$Mæü$…r$¯é²…? D Äæý*fÐèþ*¯èþÅç³# çßýMæü$PË$ Ìôý§é ÐèþÅÐèþçܦ ÑçÙÄæý$…ÌZ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ H Ðèþ*{™èþÐðþ$O¯é A§æþ$ç³# BfqË$ E…sêÄæý*?

çÜ™èþ¹Í™éË$ & §æþ$çٹ͙éË$ D Ýë…Móü†Mæü Ðóþ¨Mæü M>Ææÿ×ý…V> G§æþ$ÆæÿÄôý$Å MæüçÙt¯èþÚëtË$ GÐèþÇ° GMæü$PÐèþV> »ê«¨Ýë¢Æÿ$$? GÐèþÇMìü GMæü$PÐèþ {ç³Äñý*f¯éË$ ËÀÝë¢Æÿ$$? CÌê Ìê¿æý¯èþÚëtË {糿êÐèþ… A…§æþÇò³O çÜÐèþ*¯èþ… V>¯óþ E…r$…§é? AÌê M>Mæü$…yé Mö…§æþÇMóü Eç³Äñý*VæüMæüÆæÿ…V> E…r$…§é? A¯èþ² A…Ô>˯èþ$ Væü$Ç…_ Mæü*yé Ðèþ$$…§æþ$V>¯óþ BÌZ_…^èþ$Mæü$¯é²….

BǦMæü A…Ô>Ë$ & {ç³Äñý*f¯éË$ Ñ¿æýf¯èþ Ðóþ$Ðèþ$$ Ææÿ*´÷…¨çÜ$¢¯èþ² Ðóþ¨Mæü {ç³Äñý*f¯éË$ GÐèþÇMìü ^óþÆæÿ$™èþ$¯é²Æÿ$$? C¨ Ðóþ¨Mæü {ç³Äñý*f¯éË Mæü˵¯èþÌZ {糆 JMæüP ¿êVæüÝëÓÑ$Mìü A…§æþ$™èþ$¯èþ²§é? AÌêVóü C糚yæþ$¯èþ² ÐèþÅÐèþçܦ¯èþ$ Ðèþ$Ç…™èþ ÔèýMìü¢Ðèþ…™èþ… ^óþÄæý$VæüË$Væü$™èþ$…§é?

A¯èþ*çßýÅÐðþ$O¯èþ ç³Ç×êÐèþ*Ë$ & §éÇ ™èþí³µ¯èþ ÌZ´ëË$ E¯é²Äæý*? Ýë…Móü†Mæü A…Ô>ËMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ Ðóþ¨Mæü ™èþÄæý*È çÜÐèþ$Äæý$… ÌZ ™éÐèþ$$ Ý뫨…^èþ§æþË_¯èþ Ë„æü Å… Væü$Ç…_¯èþ çܵçÙtÐðþ$O¯èþ AÐèþV>çßý¯èþ HÆæÿµÆæÿ$^èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. A…§æþ$MøçÜ… çßýyéÑyìþ ç³yóþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ A¯èþ$MøMæü$…yé Ðèþ$ÆóÿÐðþO¯é ç³Ç×êÐèþ*Ë$ G§æþ$ÆæÿÄôý$Å AÐèþM>Ô>Ë$¯é²Äæý* A° Ðèþ$äÏ Ðèþ$äÏ ç³#¯èþÆ>ÌZ^èþ¯èþË$ ^óþÔ>Ææÿ$. GMæüPyðþO¯é ç³ÇÖÍ…_¯èþÑ M>Mæü$…yé Ðèþ$ÆóÿÐðþO¯é Mø×êË$¯é²Äæý* Ðésìý° VæüÐèþ$°…^èþÌôýMæü´ùÄæý*Ðèþ* A° Ðèþ$äÏ Ðèþ$äÏ ç³#¯èþÆ>ÌZ^èþ¯èþË$ ^óþÔ>…. GMæüPyðþO¯é ÌZ´ëË$ E…sôý Ðésìý° çÜǨ§æþªyæþ… GÌê? Gç³µsìýMæü糚yæþ$ A…§æþ$™èþ$¯èþ² ïœyŠþ »êÅMŠü B«§éÆæÿ…V>, ¯óþÆæÿ$aMæü$¯èþ² Væü$×ý´ëu>Ë ÝëÄæý$…™ø Ðèþ*Ææÿ$µË$ GÌê ^óþÄæý*Í? ¿æýÑçÙÅ™èþ$¢ AÐèþçÜÆ>ËMæü$ A¯èþ$Væü$×ý…V> Ðèþ*Ææÿ$µË$ ^óþÄæý$yæþ… GÌê A° BÌZ_…^èþ$Mæü$¯é²…. CÌê ÆæÿMæüÆæÿM>Ë {ç³Ôèý²Ë$ Ðèþ*Mæü$ Ðóþ$Ðèþ$$ ÐóþçÜ$Mæü$¯óþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ Ðèþ*Mæü$ Æðÿ…yæþ$ ÐóþÆóÿÓÆæÿ$ Ðèþ*Æ>YË$ Mæü°í³…^éÆÿ$$. Ìê¿æý§éÄæý$MæüÐðþ$O¯èþ ÐéÅ´ëÆæÿ {´ù™éÞçßýMæü…V> Ýë…Móü†Mæü™èþ¯èþ$ AÀÐèþ–¨® ^óþÄæý*Í ÌôýMæü ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý A¯èþ$Mæü*Ë õܧæþÅ… ç³#¯èþÆæÿ$ijÐèþ¯é°Mìü A¯èþ$Mæü*Ë…V> Ýë…Móü†Mæü™èþ¯èþ$ íܧæþ®…^óþÄæý*Ìê A¯óþÑ B Æðÿ…yæþ$ Ðèþ*Æ>YË$.

Ìê¿æý§éÄæý$Mæü ÐéÅ´ëÆæÿ…V> D Ðèþ*ÆæÿY…ÌZ Ðèþ*ÆðÿPsŒý AÐèþM>Ô>Ë$ A…¨…^óþ f¯èþ° Ææÿ*ç³#¨§æþ$ªMæü$…¨. C¨ ÑfÄæý$… Ý뫨…^óþ…§æþ$Mæü$ ¿êVæüçÜ$¢Ë… §æþDZ MæüË$ç³#Mæü$° JMæü ç³sìýçÙxÐðþ$O¯èþ ÐèþÅÐèþçܦV> A¨ ç³°^óþÄæý*Í. ÑfÄæý$… A…sôý Cç³µsìýMóü E¯èþ² C™èþÆæÿ Ðóþ¨MæüËÌZ & BǦMæü…V> ç³#ÆøÀÐèþ–¨®Mìü ™øyæþµyéÍ. Ìê¿êË$ çÜ…´ë¨…_ ò³sêtÍ. Mæü…ò³± ÎÝë C…yìþÄæý* çÜ…_Mæü & 3 òÜò³t…ºÆŠÿ 2021

11


ÑË$Ðèþ ò³ÆæÿV>Í. AÐðþ$gꯌþ, õœ‹Üº$MŠü, E»ñýÆŠÿ Ðèþ…sìýÑ D Ðèþ*ÆæÿY… ÌZ Ðèþ*Mæü$ B§æþÆæÿØ…V> Mæü°í³…^éÆÿ$$. D ™èþÆæÿà Ðé×ìýfÅ ¯èþÐèþ$*¯éÌZ ÐðþÍMìü ¡Äæý$yæþ… (GMŠüÞ{sê„æü¯Œþ) {´ë£æþÑ$Mæü çÜ*{™èþ… A° ^ðþ´ëµÍ. Ýë…Móü†Mæü A…Ô>˯èþ$ íܧæþ®… ^óþÝë…. ™èþÆæÿ$Ðé™èþ Ðésìý° A…§æþ$»êr$ÌZMìü A…¨…^é…. Ðèþ$äÏ Ðèþ*Ææÿ$µ^óþÆæÿ$µË$ ^óþÔ>…. Mö™èþ¢ Ðèþ*Ææÿ$µË™ø A…¨…^é…. C…§æþ$Mæü$ Mö¯óþ²âæý$Ï ç³sìýt…¨. D Ýë…Móü†Mæü™èþMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ A°² A…Ô>˯èþ$ ÐésìýMìü çÜ…º…«¨…_¯èþ Ýë…Móü†Mæü Ýë‹œtÐóþÆŠÿ™ø çÜà A…§æþ$»êr$ÌZ E…^é…. Ý린Mæü AÐèþçÜÆ>ËMæü$ A¯èþ$Væü$×ý… V> Ðèþ*Ææÿ$µË$ AÐèþçÜÆæÿ…. ™öÍ §æþÔèýÌZ f¯èþ° Äæý*‹³ ™èþÄæý*ÈÌZ Ðèþ* {ç³Äæý$™èþ²… ¯é¯é Ðèþ*Æ>YË §éÓÆ> õÜMæüÇ…_¯èþ A…Ô>˯èþ$ {MøyîþMæüÇ…_ íܧæþª… ^óþíܯèþ çÜ…MæüÆæÿ Ææÿ*ç³… M>V>, õœ‹Üº$MŠü Ðóþ¨Mæü B«§éÆæÿ…V> A…§æþ$»êr$ÌZMìü Ðèþ_a…¨. {MæüÐèþ$…V> ""Ðésìý™ø ´ër$ Ðèþ$ÇMö°²'' çÜ*{™èþ {´ë†´ë¨Mæüò³O Ððþ$Ææÿ$Væü$ç³Ææÿ^èþyæþ… fÇW…¨. AÆÿ$$™óþ A¨ Mæü*yé Ðèþ*Mæü$ çÜ…™èþ–í³¢ MæüÍW…^èþÌôý§æþ$. JMæü Ñ«§æþ…V> ^ðþ´ëµË…sôý AÑ A¯óþMæü Ðóþ¨MæüË çÜÐèþ*àÆæÿ…. ÐésìýÌZ A¯óþMæü Ðèþ*ÆðÿPr$Ï E…sêÆÿ$$. çÜÈÓçÜ$ A…¨…^óþ çÜ…çܦË$…sêÆÿ$$. Ðésìý° B çÜÈÓçÜ$ çÜ…çܦÌôý A…§æþgôýÝë¢Æÿ$$. Äæý*‹³Mæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ {ïÜP¯Œþ ÚësŒý

12

ÎÝë C…yìþÄæý* çÜ…_Mæü & 3 òÜò³t…ºÆŠÿ 2021

™èþÐèþ$ MæüçÜtÐèþ$ÆæÿÏ AÐèþçÜÆ>ËMæü$ ™èþW¯èþ ÐéÇ° çÜ*_…^èþyæþ…ÌZ & A…sôý ™èþMæü$PÐèþ QÆæÿ$a AÄôý$Å AÐðþ$gꯌþ Ðóþ¨MæüË$ Ìôý§é çܧæþ$´ëÄæý$…V> E…yóþ E»ñýÆŠÿ Ðóþ¨MæüË$, Ìôý§é ÐéyæþMæü…ÌZ ÝûË¿æýÅ… E…yóþ õœ‹Ü º$MŠü Ðèþ…sìýÑ & ™èþÐèþ$ §éÓÆ> Ðèþ*{™èþÐóþ$ {ç³Äñý*f¯éË$ A…¨…^óþ Ðèþ*ÆæÿY…ÌZ ç³°^óþÝë¢Æÿ$$. A…™óþ M>± ¯óþÆæÿ$V> MæüçÜtÐèþ$ÆŠÿMæü$, A™èþ°Mìü AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ õÜÐèþË$ A…¨…^óþ çÜ… çܦ˙ø ¯óþÆæÿ$V> GÌê…sìý çÜ…º…«§éË$ E…yæþMæü$…yé ò³ÆæÿVæüMæü$… yé gê{Væü™èþ¢Ë$ ¡çÜ$Mæü$…sêÆÿ$$. D çÜÐèþ*àÆæÿ ÐèþÅÐèþçܦÌZ ¯èþÚët˱² Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$ ´ëË$ M>V> Ìê¿ê˱² ò³O Ýë¦Æÿ$$ÌZ õÜÐèþË…¨…^óþ çÜ…çÜ¦Ë gôýº$ÌZÏMìü ÐðþãÏ´ù™èþ$…sêÆÿ$$. ^éÌê çÜ… çܦË$ D ÑçÙÄæý$…ÌZ ´ùsîý ç³yæþ$™èþ$…sêÆÿ$$. E§éçßýÆæÿ×ýMæü$ E»ñýÆŠÿ M>Ææÿ$ [yðþOÐèþÆæÿϯèþ$ ^èþ*yæþ…yìþ. çÜM>Ë…ÌZ ÐéÆÿ$$§éË$ ^ðþÍÏ… ^èþÌôýMæü´ù™óþ ÐéÇ ç³Çíܦ† GÌê Ðèþ*Ç´ù™èþ$…§ø VæüÐèþ$°…^éÍ. Ìôý§é AÐðþ$gꯌþMæü$ çÜÐèþ*^éÆæÿ… A…¨…^óþ çÜÐèþ*^éÆæÿ Ñ{Móü™èþË ç³Çíܦ† BÌZ_…^éÍ. ´ùsîýÌZ °ËºyæþVæüÍVóü A…Ô>ËMóü A¨ {´ë«§é¯èþÅ… CçÜ$¢…¨. A…sôý ÇÐéÆæÿ$zË$, BǦMæü {ç³Äñý*f¯éË$, A§æþ¯èþç³# ÑË$ÐèþË {ç³Äñý*f¯éË$ ò³O Ýë¦Æÿ$$Mìü GVæü»êMæü$™éÆÿ$$ ™èþç³µ ¨Væü$Ðèþ¯èþ E¯èþ² ÐéÇMìü ^óþÆæÿ$Ðèþ#. Ý린Mæü$ËMæü$ GÌê…sìý ˼® E…yæþ§æþ$. ¿êVæüÝëÓÐèþ$Š糄>ËMæü$ GÌê…sìý {ç³Äñý*f¯èþ… E… yæþ§æþ$. _ÐèþÇMìü B Ðóþ¨Mæü¯èþ$ Ææÿ*´÷…¨…_¯èþ Äæý$fÐèþ*¯èþ$ËMæü$ Mæü*yé HÒ$ Ñ$Væü˧æþ$. D ¯èþÐèþ$*¯éÌZ° Ðóþ¨MæüË ÐèþËÏ G§æþ$ÆæÿÐèþ#™èþ$¯èþ² A¯óþMæü ÌZ´ëË$ çܵçÙt…V> Mæü°í³çÜ*¢¯óþ E¯é²Æÿ$$. ÐéçÜ¢Ðèþ ç³Çíܦ† MæüâæýÏÐèþ$$…§æþ$ Mæü°í³çÜ$¢¯é² Ðésìý° ^èþ*ïÜ ^èþ*yæþ¯èþr$Ï ÐèþÅÐèþçßýÇçÜ$¢¯é²Æÿ$$. Ìôý§é Ðésìý° çÜÇ^óþõÜ ÝëÐèþ$Ææÿ¦Å… ÌôýMæü Ðèþ˜¯èþ…V> E…yìþ´ù™èþ$¯é²Æÿ$$. D çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ õœ‹Üº$MŠüò³O ™èþ糚yæþ$ ÐéÆæÿ¢Ë ÐéÅí³¢ Væü$Ç…_¯èþ BÆøç³×ýË$ VæüÐèþ$°…^éÍ. çÜÐèþ*^éÆæÿ ÐéÅí³¢ÌZ C¨ A§æþ$™èþ {ç³Væü† Ý뫨…_…¨. B {MæüÐèþ$…ÌZ Ë„æüÌê¨ yéËÆæÿÏ Ðé×ìýfÅ {ç³Mæür¯èþË Ææÿ*ç³…ÌZ ˼® ´÷…¨…¨. AÆÿ$$™óþ A¯èþ$MøMæü$…yé G§æþ$ÆðÿO¯èþ ç³Çíܦ† HÑ$r…sôý §æþ$Ææÿ$§óþªÔ>Ë$¯èþ² ÐéÇ {糿êÐèþ… A…§æþ$ÌZ ò³ÇW´ùÆÿ$$…¨. çœÍ™èþ…V> Æ>fMîüÄæý$…V>, ÝëÐèþ*hMæü…V> çÜ… „ø¿êË$ G§æþ$ÆæÿÄæý*ÅÆÿ$$. Mö°² çÜÓ{ç³Äñý*f¯éË™ø ÐéÅí³… ç³gôýíܯèþ ™èþ糚yæþ$ çÜÐèþ*^éÆæÿ… M>Ææÿ×ý…V> {ç³ç³…^èþÐèþ$…™èþsê ©°ò³O AçÜ…™èþ–í³¢ ÆæÿWÍ´ùÆÿ$$…¨. Ððþ$$§æþsZÏ Ðèþ_a¯èþ Ðé×ìýfÅ {ç³Mæür¯èþË Ææÿ*ç³…ÌZ Ìê¿ê˯èþ$ C糚yæþ$ M>´ëyæþ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ õœ‹Üº$MŠü ¯é¯é ™èþ…sêË$ ç³yæþ$™ø…¨. çÜÐèþ$çÜÅ ç³ÇÚëPÆ>°Mìü {ç³Äæý$†²Ýù¢…¨. Ýë…Móü†Mæü ç³Ææÿ…V> Ìôý§é BǦMæüç³Ææÿ…V> D Ðèþ*ÆæÿY… Ìê¿æýÝësìýV>¯óþ E…r$…¨. AÆÿ$$™óþ ©ÆæÿƒM>Ë {ç³Äñý*f¯éË Væü$Ç…_ BÌZ_õÜ¢ C¨ Eç³Äñý*VæüMæüÆæÿÐðþ$O¯èþ¨ M>§æþ° ™ðþË$çÜ$¢…¨. ÐðþÍMìü¡™èþ Ìôý§é GMŠüÞ{sê„æü¯Œþ ¯èþÐèþ$*¯é H Ææÿ…Væü…ÌZ AÆÿ$$¯é ´ëÇ{Ô>Ñ$MîüMæüÆæÿ×ý §æþ${çÙµ¿êÐéË™ø A«¨M>Ææÿ Móü…{©MæüÆæÿ×ý çÜ*{™èþ…ò³O B«§éÆæÿç³yìþ ç³°^óþçÜ$¢…¨. Òsìý ÐèþËÏ G§æþ$ÆæÿÄôý$Å ¯èþÚët˯èþ$ H Ñ«§æþ…V>¯èþ*


çÜÇ^óþÄæý$yæþ… Ý뫧æþÅ… M>§æþ$. A…§æþ$ÐèþËϯóþ f¯èþ° Äæý*‹³ ™èþÄæý*È çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ Artyæþ$Væü$ Ýë¦Æÿ$$ {ç³Äñý*f¯é˯èþ$ §æþ–íÙtÌZ E…^èþ$Mæü$° ò³O Ýë¦Æÿ$$ ÐèþÆæÿMæü$ Ìê¿æý§éÄæý$Mæü…V> Ææÿ*´÷…¨…^óþ… §æþ$Mæü$ Mæü–íÙ ^óþÄæý*ÍÞ Ðèþ_a…¨.

ç³#¯èþÆæÿ$ijÐèþ¯èþ Ý뫧æþÅÐðþ$O¯èþ A{Vø GM>Ëi Ë„æü Å…V> ™èþÑ$âæý¯éyæþ$ÌZ° ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ææÿ…Væü… Cç³µsìýMóü ÌZ™èþ$V> C…M> ÌZ™èþ$V> »ZÆæÿ$ »êÐèþ#Ë$ ™èþÐèþ#Ó™èþ* ÐðþÍMìü¡™èþ çÜÐèþ$çÜůèþ$ ¡{Ðèþ…V> G§æþ$ÆöP…sZ…¨. °ÝëÞÆæÿ…V> Ðèþ*Ç´ùÆÿ$$¯èþ ¿æý*Ðèþ$$Ë ¯èþ$…_ C…M> C…M> A«¨Mæü ¨Væü$ºyæþ$Ë MøçÜ… {ç³Äæý*çÜç³yæþ$™ø…¨. A…§æþ$Mæü$ ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý íܦ†Væü™èþ$Ë$ ^óþÆÿ$$ §ésìý´ùÐèþyæþÐóþ$ {糫§é¯èþ M>Ææÿ×ý…. Ðé™éÐèþÆæÿ×ý A°Õa† ™èþÆæÿ^èþ$V> G§æþ$ÆæÿÐèþ#™èþ$¯èþ² çÜÐèþ$çÜÅ. §é° ¡{Ðèþ™èþ Mæü*yé GMæü$PÐèþV>¯óþ E…sZ…¨. CÌê…sìý ç³Çíܦ™èþ$ËÌZ ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý A¯èþ$Mæü*Ë õܧæþÅ… çÜÐèþÅ…V> ÝëVóü…§æþ$Mæü$ ™èþMæü$PÐèþ QÆæÿ$a™ø, Mö¨ª´ësìý Ýë…Móü†Mæü çÜ…MìüÏçÙt™èþË™ø ©ÆæÿƒM>ÍMæü ç³ÇÚëPÆ>Ë$ ^èþ*í³…^óþ…§æþ$Mæü$ A¯èþ$ÐðþO¯èþ {ç³™éÅÐèþ*²Äæý$Ðóþ$ C¨. ç³#¯èþÆæÿ$ijÐèþ¯èþ Ý뫧æþÅ™óþ Ë„æü Å…V> ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý õܧéÅ°² (Èf¯èþÆóÿsìýÐŒþ A{Vø GM>Ëi) {´ù™èþÞíßý…^èþyæþÐóþ$ A…§æþ$Mæü$ A°² ¯èþVæüÆ>ËÌZ¯èþ* ÆðÿO™èþ$ ÐèþÆæÿY… G§æþ$ÆöP…r$¯èþ² çÜÐèþ$çÜÅËMæü$ çÜÆðÿO¯èþ ç³ÇÚëPÆæÿ…. Èf¯èþÆóÿsìýÐŒþ A{Vø GM>Ëi A¯óþ¨ GMŠüÞ{sêMìütÐŒþ ÐéÅ´ëÆæÿ Ñ«§é¯é°Mìü {ç³™éÅÐèþ*²Äæý$… A¯èþ$Mæü$…sôý Ðèþ$Ç Ýë…Móü†Mæüç³Ææÿ… V> {ç³™éÅÐèþ*²Äæý$… HÑ$sìý? A¯óþ {ç³Ôèý² G§æþ$ÆæÿÐèþ#™èþ$…¨. GMŠüÞ{sêMìütÐŒþ ÐéÅ´ëÆæÿ çÜ*{™éË™ø¯óþ Ææÿ*´÷…¨¯èþ Ýë…Móü†Mæü™èþ ™èþ¯èþ Ë„æü×ê˯èþ$ Ðèþ*Ææÿ$aMæü$° ÆðÿO™èþ$ËMæü$ Eç³Äñý*VæüMæüÆæÿÐðþ$O¯èþ Èf¯èþÆóÿsìýÐŒþ A{Vø GM>Ëi AÀÐèþ–¨®Mìü çÜçßýM>Ææÿ… A…¨çÜ$¢…§é? Ðèþ$Ç°² {ç³Äñý*f¯éË$ Mæü͵…^óþ Ýë…Móü†Mæüç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ Ðóþ¨MæüÌZ Ðèþ*ÆðÿPsŒý AÐèþM>Ô>Ë$ Mæü*yé MæüÍíÜ E…yìþ Èf¯èþÆóÿçÙ¯Œþ {ç³{MìüÄæý$ A…™èþÆ>ÂVæü… V> E…yóþÌê íܧæþ®… ^óþÄæý$yæþ… Ý뫧æþÅÐóþ$¯é? f¯èþ° Ðèþ*ÆðÿPsŒý Ðóþ¨Mæü Ææÿ*ç³Mæü˵¯èþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ D {ç³Ôèý²Ë±² G§æþ$ÆæÿÄæý*ÅÆÿ$$. AÆÿ$$™óþ ÐésìýÌZ Mö°²…sìýMìü Ðèþ*Mæü$ C…M> çÜÆðÿO¯èþ çÜÐèþ*«§é¯éË$ §öÆæÿMæüÌôý§æþ¯óþ ^ðþ´ëµÍ. Ðèþ$ÇMö°²…sìý° ÐèþÅÐèþÝëÄæý$¿æý*Ðèþ$$ËÌZ {ç³Äñý*W…^éÍÞ E…¨. B ™èþÆæÿ$Ðé™óþ Ðèþ* BÌZ^èþ¯èþÌZÏ° ÌZ´ëË$ ™ðþË$Ýë¢Æÿ$$. f¯èþ° Ðèþ*ÆðÿPsŒý Ðóþ¨MæüÌZ D ¨ÔèýV> Ðèþ* {ç³Äæý$™é²Ë$ ÝëVæü$™èþ$¯èþ² ¡Ææÿ$ ™ðþ¯èþ$²Ë$ GÌê ÝëVæü$™èþ$¯é²Æÿ$$? A…sôý.

Äæý*fÐèþ*¯èþÅç³# çßýMæü$PË$ & ÐèþÅÐèþçܦ çÜÓÆæÿ*ç³… f¯èþ° Ðèþ*ÆðÿPsŒý Ðóþ¨Mæü B«§éÆæÿ…V> ÆðÿO™èþ$Ë$ ™èþÐèþ$Mæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ, AÐèþ$*ËÅÐðþ$O¯èþ çÜÐèþ*^éÆ>°² ¿æý{§æþç³Ææÿ^èþ$Mæü$¯óþ AÐèþM>Ôèý… E… r$…¨. A…™óþM>Mæü$…yé ÆðÿO™èþ$ çÜ…çœ*Ë Ðèþ$«§æþÅ A¯èþ$º…«§éË$ çÜgêÐèþ#V> ÝëVóü…§æþ$Mæü$ C¨ ™øyæþµyæþ$™èþ$…¨. ÆðÿO™èþ$ËMæü$ MîüËMæüÐðþ$O¯èþ çÜÐèþ*^éÆæÿ… ¿æý{§æþç³Ç^óþ A…Ôèý…ò³O CsîýÐèþÌôý §æþ–íÙtò³sêtÐèþ$$.

AÆÿ$$™óþ ÆðÿO™èþ$Ë Ðèþ$«§æþÅ ç³ÆæÿçܵÆæÿ çÜ…º…«§æþ »ê…«§æþÐéÅË$ ^éÌê MîüËMæüÐðþ$O¯èþÑ. G…§æþ$Mæü…sôý D çÜ…º…«§éËò³O B«§éÆæÿç³yìþ Ðèþ*{™èþÐóþ$ E™èþµ†¢§éÆæÿ$ËMæü$, Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$ËMæü$ Ðèþ$«§æþÅ çÜÆðÿO¯èþ C_aç³#^èþ$aMæü$¯óþ çܧæþ$´ëÄæý$… E…yóþ ÐèþÅÐèþçܦ íܦÆæÿç³yæþ$™èþ$…¨. JMæü ÆæÿMæü…V> f¯èþ° Ðóþ¨Mæü A¯óþMæü ¯ðþsŒýÐèþÆŠÿPV> Eç³Äñý*Væüç³yæþ$™èþ$…¨. A…sôý JMæü ¯ðþsŒýÐèþÆŠÿP ÑfÄæý$… Ñ$Wͯèþ Ðésìý ÑfÄæý*°Mìü çÜçßýMæüÇçÜ$¢…¨. CÌê Eç³Äñý*Væüç³yóþ…§æþ$Mæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Ýë… Móü†Mæü™èþ ¯èþÐèþ$*¯é A¯óþMæü çÜÐéâæýÏ™ø Mæü*yìþ¯èþ ÐèþÅÐèþàÆæÿ… A° ^ðþç³µMæü ™èþç³µ§æþ$. ©°° ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ^óþÆæÿ$Ðèþ ^óþÄæý*Ë…sôý Ðèþ˜ãMæü…V> Mö°² ÝëÐèþ$Æ>¦Å˯èþ$ C…§æþ$ÌZ ´÷…§æþ$ç³Ææÿ^éÍÞ E…r$…¨. Ðèþ$$QÅ… V> yóþsê, òœOÌŒýÞ¯èþ$ °ËÓ^óþÄæý$yæþ…, Ðésìý° çÜÆðÿO¯èþ çÜÐèþ$Äæý*°Mìü A…¨…^óþ…§æþ$Mæü$ ÒË$V> MæüÐèþ$*Å°MóüçÙ¯Œþ ÐèþÅÐèþçܦ, ^ðþÍÏ…ç³#Ë ÐèþÅÐèþàÆ>Ë$ {糆 JMæüPÇMîü A…§æþ$»êr$ÌZ¯óþ E…^éÍ. A…§æþ$ÌZ ¿êVæü…V> ÆðÿO™èþ$Ë…§æþÇMîü ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å…™ø ´ër$ Äæý*fÐèþ*¯èþÅ çßýMæü$P Mæü*yé E…yéÍ. A糚yóþ A¨ Äæý$fÐèþ*¯èþ$ËMæü$, Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$Mæü$ {ç³Äñý*f¯èþMæüÆæÿ…V> E…r$…¨.

çÜ™èþ¹Í™éË$ & §æþ$çٹ͙éË$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$§éÆæÿ$Ë$ Cç³µsìýMóü õܧæþÅ… ^óþõÜ ç³¯èþ$ÌZÏ °ËMæüyæþÌôý° çÜÐéâæýÏ Ðèþ$«§æþÅ ¿æýÆøÝë Ìôý° çœÍ™éË MøçÜ… ´ùÆ>yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. AÌê…sìý õ³§æþ ÆðÿO™èþ$Ë$ EÐèþ$Ãyìþ Ðóþ¨Mæü HÆ>µr$Mæü$ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Ðèþ_a Ðèþ$Æø çÜÐèþ$çÜůèþ$ ™èþËMðü™èþ$¢Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ íܧæþ®…V> ÌôýÆæÿ$. A…§æþ$ÐèþËÏ AÌê…sìý ÝëçßýÝë°Mìü íܧæþ®ç³yìþ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Ðèþ^óþa ò³r$tºyìþ§éÆæÿ$˯èþ$ Væü$Ç¢…^èþyæþÐóþ$ ò³§æþª çÜÐéË$.

BǦMæü A…Ô>Ë$ & {ç³Äñý*f¯éË$ Ñ¿æýf¯èþ Ýë…Móü†Mæüç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ Ðóþ¨Mæü °Æ>Ã×ý… BǦMæü {ç³Äñý*f¯éË$, C™èþÆæÿ{™é Eç³Äñý*V>Ë$ {糆 JMæüPÇMîü ^óþÆóÿ…§æþ$Mæü$ A¯èþ$Ðèþ#V> E…yéÍ. C¨ ^éÌê MìüÏçÙtÐðþ$O¯èþ A…Ôèý…. ÑÑ«§æþ {´ëòÜ‹ÜË Ææÿ*ç³# ÆóÿQË$, Ðésìý {ç³Äñý*f¯éË {ç³Ðéçßý… Artyæþ$Væü$ ÐèþÆ>YË ÐèþÆæÿMæü$ ^óþÆóÿÌê ™èþÄæý*ÆæÿÄæý*ÅÆÿ$$. f¯èþ° D ÑçÙÄæý$…ÌZ {ç³™éÅÐèþ*²Äæý$ Ðèþ*Æ>Y˯èþ$ Mæü*yé Væü$Ç¢…_…¨. E§éçßýÆæÿ×ýMæü$ õÜ…{©Äæý$ E™éµ§æþ¯èþV> °Æ>®Ç…^óþ…§æþ$Mæü$ ï³iG‹Ü C…yìþÄæý* çÜ…çܦ¯èþ$ A¯èþ$çÜ…«§é¯èþ… ^óþÝë…. C¨ Ý린Mæü…V> Ææÿ*ç³#¨§æþ$ªMæü$¯èþ² ç³Çgêq¯é°Mìü, ç³ÆæÿÅÐóþ„æü×ýMæü$ Móü…{§æþ…V> ÐèþÅÐèþçßýÇçÜ$¢…¨. ÆðÿO™èþ$Ë$ ™èþÐèþ$ A¯èþ$¿æýÐé˯èþ$ ¯óþÆæÿ$V> C…§æþ$ÌZMìü ¯èþÐðþ*§æþ$ ^óþçÜ$MøÐèþ^èþ$a. B ™èþÆæÿ$Ðé™èþ §é°° AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ ÐéÆæÿ$ ™ðþË$çÜ$Mæü$° B^èþÆæÿ×ýÌZMìü ò³r$tMøÐèþ^èþ$a. ©°Mìü D çÜÇtíœMóüçÙ¯Œþ çÜ…çܦ «§æþ–ÒMæüÆæÿ×ýË$ B«§éÆæÿ… V> Mö¯èþ$VøË$§éÆæÿ$Ë$, Ñ{Móü™èþË$, ÆðÿO™èþ$Ë$ Mæü*yé AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Ñ«§æþ…V> °Ææÿ~Äæý*Ë$ ¡çÜ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ BÝëPÆæÿ… HÆæÿµyæþ$™èþ$…¨. A¯èþ*çßýÅÐðþ$O¯èþ ç³Ç×êÐèþ*Ë$ & §éÇ ™èþí³µ¯èþ ÌZ´ëË$ E¯é²Äæý*? C…§æþ$MøçÜ… f¯èþ° Ðèþ*ÆðÿPsŒý õ³Ï‹Ü Ðóþ¨Mæü {ç³™óþÅMæüÐðþ$O¯èþ Ýë… Móü†Mæü AÀÐèþ–¨®ò³O §æþ–íÙt ò³sìýt…¨. Ýë‹œtÐóþÆŠÿ Ææÿ*ç³Mæü˵¯èþ, ÎÝë C…yìþÄæý* çÜ…_Mæü & 3 òÜò³t…ºÆŠÿ 2021

13


Ðésìý Ðéyæþ$MæüMæü$ ™óþÍMðüO¯èþ Ñ«§é¯éË$ A¯èþ$çÜÇ…_…¨. Væü™èþ A¯èþ$¿æýÐé˯èþ$ {´ë†ç³¨MæüV> ^óþçÜ$Mæü$° Mö™èþ¢ BÑçÙPÆæÿ×ýËMæü$ }M>Ææÿ… ^èþ$sìýt…¨. A…§æþ$Mæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ çÜËàçÜ*^èþ¯èþ˯èþ$ ïÜÓMæüÇ…^óþ…§æþ$Mæü$ {MæüÐèþ$糧æþ¦†ÌZ {ç³Äæý$†²…_…¨. ÌZr$´ër$Ï Væü$Ç¢…_ çÜǨ§óþª…§æþ$Mæü$ Mæü–íÙ^óþíÜ…¨. A…§æþ$Mæü$ ™èþW¯èþr$Ï Ýë‹œtÐóþÆŠÿÌZ Ðèþ*Ææÿ$µ^óþÆæÿ$µË$ ^óþíÜ…¨. C§óþ Ñ«§é¯é°² „óü{™èþ Ýë¦Æÿ$$ AÐèþçÜÆ>ËMæü$ ÑçܢDž_…¨. B ÆæÿMæü…V> „óü{™èþÝë¦Æÿ$$ÌZ Mæü*yé Væü$×ý´ëu>Ë$ ¯óþÆæÿ$aMæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ AÐèþM>Ôèý… E…r$…¨. A…sôý Ýë…Móü†Mæü™èþ ´÷ÌêÌZÏ A¯èþ$çÜÇ…^èþyæþ…, B {MæüÐèþ$…ÌZ ÌZ´ëË$ Væü$Ç¢…^èþyæþ… Ý뫧æþÅÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨. {ç³çÜ$¢™èþ… Ðèþ$¯èþ BàÆæÿ 糧éÆ>¦ËMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ ÐèþÅÐèþçܦ˱² ´ëÇ{Ô>Ñ$MîüMæüÆæÿ×ý {糿êÐèþ…ÌZ¯óþ ç³°^óþçÜ$¢¯é²Æÿ$$. A°² M>ÆæÿÅMæüÌê´ëË$ Móü…{©Mæü–™èþ Ýë¦Æÿ$$ÌZ¯óþ fÆæÿ$Væü$™èþ$…sêÆÿ$$. AÆÿ$$™óþ BàÆæÿ… GMæüPyø E™èþµ†¢ AÐèþ#™èþ$…¨. {´ëòÜ‹Ü ^óþÄæý$yæþ… MøçÜ… §é°° Ððþ$OâæýÏ §æþ*Ææÿ… ™èþÆæÿÍ…^èþÐèþËíÜ E…r$…¨. AMæüPyìþ ¯èþ$…_ Ðèþ*ÆðÿPsŒýMæü$ ^óþÆóÿ…§æþ$Mæü$ Ðèþ$Æðÿ¯ø² Ððþ$OâæýÏ §æþ*Ææÿ… ™èþÆæÿÍ…

^éÍÞ E…r$…¨. Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$˯èþ$ ^óþÆæÿyé°Mìü A¯óþMæü Ððþ$OâæýÏ §æþ*Ææÿ… çÜÆæÿçœÆ> M>ÐèþËíÜ E…r$…¨. MøÑyŠþ 19 {糿êÑ™èþ A… Ô>Ë$ ºËïßý¯èþÐðþ$O¯èþ D {ç³{MìüÄæý$Mæü$ ò³§æþª çÜÐéâæý$Ï ÑçÜ$Ææÿ$™èþ$¯é²Æÿ$$. {ç³™éÅÐèþ*²Äæý$…V> ÑMóü…{©MæüÆæÿ×ý ¨ÔèýV> ç³#¯èþÆæÿ$™éµ§æþ¯èþMæü$ A¯èþ$Ðèþ#V> D {ç³{MìüÄæý$Ë$ Ææÿ*´ë…™èþÆæÿ… ^ðþ…§æþyæþ… AÐèþçÜÆæÿ…. f¯èþ° Ðèþ*ÆðÿPsŒý õ³Ï‹Ü Ðóþ¨Mæü D ¨ÔèýV>¯óþ Ayæþ$Væü$Ë$ ÐóþÝù¢…¨. {ç³çÜ$¢™èþ çÜÐèþ*f… CÌê…sìý ç³#¯èþÆæÿ$ijÐèþ¯èþ {ç³{MìüÄæý$Ë MøçÜÐóþ$ G§æþ$Ææÿ$^èþ*Ýù¢…¨. BàÆæÿ çÜÆæÿçœÆ> ÐèþÅÐèþçܦ ÑÀ¯èþ² Ææÿ*´ëËÌZ ÔèýMìü¢Ðèþ…™èþ… M>ÐéÍ. C¨ ¯óþsìý ™èþ„æü×ý BÐèþÔèýÅMæü™èþ. Usha Devi Venkatachalam Founder and CEO Krishi Janani PBC E-mail: team@krishijanani.org

B…VæüÏÐèþ$*Ë… @ ÎÝë C…yìþÄæý*, çÜ…ç³#sìý 22, çÜ…_Mæü 2, l¯Œþ 2020

LEISA INDIA Language Editions

14

Kannada, Telugu, Tamil, Oriya, Hindi, Marathi, Punjabi ÎÝë C…yìþÄæý* çÜ…_Mæü & 3 òÜò³t…ºÆŠÿ 2021


C¨ Ðèþ* ™ør & A¨ Ðèþ* iÑ™èþ… çÜ$ÆóÿÔŒý Mæü×ê~

""Ò$

Mæü$ M>ÐèþËíܯèþ BàÆ>°² Ò$Æóÿ ç³…yìþ…^èþ$Mø…yìþ'' A¯óþ¨ C糚yæþ$ {ç³ç³…^èþÐéÅç³¢…V> Ñ°í³çÜ$¢¯èþ² B«§æþ$°Mæü «§æþ–MøP×ý…. D BÌZ^èþ¯èþ ç³rt×êËÌZ¯èþ*, ¯èþVæüÆ>ËÌZ¯èþ* ÑçÜ¢ÇÝù¢…¨. ç³rt×îýMæüÆæÿ×ý {糿êÐèþ… ÐèþËÏ ^ðþ™èþ¢ õ³Ææÿ$Mæü$´ùÐèþyæþ… çœÍ™èþ…V> M>Ë$çÙÅ… {糺Ëyæþ… çÜÆæÿÓÝ뫧éÆæÿ×ý ¯èþVæüÆæÿ iÑ™èþ…V> Ðèþ*Ç´ùÆÿ$$…¨. ©°Mìü ™øyæþ$V> ò³ÇW´ù™èþ$¯èþ² õ³§æþÇMæü… ÐèþËÏ C…«§æþ¯èþ…, ™éVæü$±Ææÿ$ ò³¯èþ$ çÜÐèþ$çÜÅË$V> Ðèþ*Ç´ùÄæý*Æÿ$$. CÌê…sìý ç³Çíܦ™èþ$ËÌZ AÐèþM>Ôèý… E…sôý C…sìý ò³Ææÿsìý çܦÌêËÌZ¯èþ*, Ìôý§é Ñ$§ðþª Ðóþ$yæþËò³O¯é Ðèþ…r C…sìý AÐèþçÜÆ>˯èþ$ ¡Æóÿa _¯èþ² _¯èþ² ™ørË ò³…ç³Mæü… Mö…™èþÐèþÆæÿMæü$ çÜÐèþ$çÜÅËMæü$ ç³ÇÚëPÆæÿ…V> °Ë$Ýù¢…¨. {ç³fË iÐèþ¯èþ ÔðýOÍÌZ Mæü*yé Ðèþ*Ææÿ$µ AÐèþçÜÆæÿ…. ò³Ææÿsìý ™ørË ò³…ç³M>°Mìü AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Mæü…´ùçÜ$t ™èþÄæý*È ÝëÐèþ$Æ>¦Å°² ´ûÆæÿ$Ë$ ò³…´÷…¨…^èþ$MøÐéÍ. CÌê ò³Ææÿsìý ™ørË ò³…ç³Mæü… ^éÌê Eç³Äñý*V>Ë$ A…§æþgôýçÜ$¢…¨. çÜ$Ææÿ„ìü™èþÐðþ$O¯èþ, ´ùçÙMæü çÜÐèþ$–§æþ®Ððþ$O¯èþ, ™égê BàÆæÿ… A…§æþ$™èþ$…¨. ÐèþÅÆæÿ¦ 糧éÆ>¦Ë$ çܨӰÄñý*Væü… AÐèþ#™éÆÿ$$. ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý… ç³ÇÔèý${¿æý…V> E…r$…¨. A¯éÆøVæüÅ çÜÐèþ$çÜÅË$ §æþ*ÆæÿÐèþ$Ðèþ#™éÆÿ$$. A§æþ¯èþç³# B§éÄæý$… ™ðþ_aò³yæþ$™èþ$…¨. ´ûÆæÿ$Ë$ ™èþÐèþ$ çÜÐèþ$Äæý*°² çܨӰÄñý*Væü… ^óþçÜ$MøVæüË$Væü$™éÆæÿ$. EÚù~{Væü™èþË$ ™èþVæü$Y™éÆÿ$$. MæüÆæÿ¾¯èþ M>Ë$çÙÅ… A§æþ$ç³#ÌZMìü ÐèþçÜ$¢…¨.

ò³Ææÿsìý ™ør ò³…ç³Mæü… & ¯é A¯èþ$¿æýÐèþ… †Ææÿ$_a ç³rt×ý…ÌZ ¯óþ¯èþ$ 2000Ðèþ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… ¯èþ$…_ °ÐèþíÜçÜ$¢¯é²¯èþ$. {´ëÆæÿ…¿æý…ÌZ ¯èþVæüÆæÿ… Ðèþ$«§æþůèþ C…sZÏ A§ðþªMæü$ E…yóþÐéâæýÏ…. AMæüPyæþ ò³Ææÿyæþ$ A¯óþ¨ M>±, Ððþ$$MæüPË ò³…ç³M>°Mìü H Ðèþ*{™èþ… AÐèþM>Ôèý… Ìôý§æþ$. AÆÿ$$™óþ C…sìýò³O Mæü糚 (»êËP±) ÌZ Mö°² ÆæÿM>ÌñýO¯èþ BMæü$Mæü*ÆæÿË$, LçÙ«§æþ Ððþ$$MæüPË$ ò³…^óþÐéâæýÏ…. A…§æþ$Mæü$ Rêä ïÜÝë˯èþ$ C…M> C™èþÆæÿ Ý뫧æþ¯éË$ Eç³Äñý*W… ^óþÐéâæýÏ…. AÆÿ$$™óþ Hyé¨ {Mìü™èþ… ÕÐéÆæÿ$ÌZ Ý÷…™èþ…V> Mæür$tMæü$¯èþ² Ý÷…™èþ C…sìýMìü Ðèþ*Æ>…. AMæüPyæþ 800 ^èþ§æþÆæÿç³# Ayæþ$Væü$Ë çܦ˅ÌZ C…sìý° °ÇÃ…_, çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ 1600 ^èþ§æþÆæÿç³# Ayæþ$Væü$Ë çܦÌê°² Ððþ$$MæüPË ò³…ç³M>°Mìü ÒË$V> Ðèþ¨Íò³sêt…. ѧéÅç³Ææÿ…V> Ððþ$$MæüPË Ô>ç܈… ^èþ¨Ñ¯èþ M>Ææÿ×ý…V> Mö…™èþ, †Ææÿ$_aÌZ¯óþ E…yóþ çÜÓ^èþe…§æþ çÜ…çܦ Mæü$§æþ$…º… A¯óþ çÜ…çܦ™ø E¯èþ² Ýë°²íßý™èþÅ… M>Ææÿ×ý…V> ™ørË ò³…ç³Mæü…ò³O BçÜMìü¢ ò³ÇW…¨. Mæü$§æþ$…º… çÜ…çܦ™ø ¯éMæü$ 1995 ¯èþ$…_ A¯èþ$º…«§æþ… E…¨. C¨ ™èþÑ$âæý¯éyæþ$ÌZ ^èþ$Ææÿ$V>Y ç³°^óþçÜ$¢…yóþ¨. A…§æþ$ÐèþËÏ çÜ$íܦÆæÿ

™èþ¯èþ Ý÷…™èþ „óü{™èþ…ÌZ ç³…yìþ…_¯èþ Væü$Ðèþ$Ãyìþ M>Äæý$˯èþ$ ^èþ*í³çÜ$¢¯èþ² çÜ$ÆóÿÔŒý

ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ 糧æþ¦™èþ$Ëò³O ç³NÇ¢ AÐèþV>çßý¯èþ HÆæÿµyìþ…¨. C…sìý ^èþ$r*t {ç³çßýÈ íܧæþ®… ^óþíÜ, ò³Ææÿsìý ™ørË ò³…ç³Mæü… ^óþç³sêt…. Ðèþ* Mæü$r$…º…ÌZ Ððþ$$™èþ¢… ¯èþË$Væü$Ææÿ… E…sê…. ¿êÆæÿÅ õ³Ææÿ$ Væüf, Mæü$Ðèþ*Æðÿ¢ Ôèý–†, Mæü$Ðèþ*Ææÿ$yæþ$ çßýÈÔŒý.. çÜÆóÿ ¯óþ¯èþ$. D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ A…§æþÆæÿ… MæüÍíÜ ´ëË$ç³…^èþ$Mæü$¯óþÐéâæýå…. Ðóþ$… A¯èþ$çÜÇ…_¯èþ Ñ«§é¯èþ… ^éÌê Ý뫧éÆæÿ×ýÐðþ$O¯èþ¨. Ðèþ…sìý…sìý Eç³Äñý*V>°Mìü G…™èþ AÐèþçÜÆæÿ… A¯óþ ÑçÙÄæý*°² ç³ÇÖÍ…^é…. AÌêVóü Ðèþ…sìý…sìýMìü M>Mæü$…yé C™èþÆæÿ{™é GÌê…sìý AÐèþçÜÆ>Ë$ E…sêÄæý$¯óþ A…Ôèý… Væü$Ç…_ °Æ>®Ç…^èþ$Mæü$¯é²…. Ððþ$$MæüPË ò³…ç³M>°Mìü Ý뫧æþÅÐðþ$O¯èþ…™èþ ™èþMæü$PÐèþ Ððþ$$™èþ¢… QÆæÿ$a AÄôý$ÅÌê gê{Væü™èþ¢Ë$ ¡çÜ$Mæü$¯é²…. Ðèþ* Ðèþ¯èþÆæÿ$ËMæü$ ™èþW¯èþr$ÏV> Ðèþ$*yæþ$ ""BÆŠÿ'' °º…«§æþ¯èþË çÜ*{¡MæüÆæÿ×ý¯èþ$ A¯èþ$çÜÇ…^é…. A…sôý ÆðÿçœNÅgŒý (°Æ>MæüÇ…^èþyæþ…), ÈòÜOMìüÌŒý (ç³#¯èþÇÓ°Äñý*W…^èþyæþ…), È Äæý$*gŒý (Ðèþ$äÏ Ðèþ$äÏ Eç³Äñý*W…^èþyæþ…) A¯óþÐóþ Ðóþ$Ðèþ$$ ´ësìý…_¯èþ Ðèþ$*yæþ$ Ðèþ$*Ë çÜ*{™éË$.

Ðèþ…sìý…sìý AÐèþçÜÆ>ËMæü$ Ððþ$$MæüPË$ Ðèþ…sìý…sìý AÐèþçÜÆ>˯èþ$ §æþ–íÙtÌZ ò³r$tMæü$° & Möyìþ ç³çÜÌñýO (º^èþaÍ BMæü$ & ºíÜÌêÏ AÌê¾), »ŸÐèþ$ïèþ…Væü°² (´÷¯èþ²Væü…sìý Mæü*Ææÿ & AËtÆðÿ²…™ðþÆæÿ òÜíÜÍ‹Ü), Mæü$™èþ$ç³çÜÌñýO (º^èþaÍ & ºïÜÌê Ææÿ${»ê), ç³#Í^èþMîüÆæÿÌŒý (Vø…Væü*Ææÿ ÌôýMæü í³…yìþ Mæü*Ææÿ & íßý¼çÜP‹Ü M>¯ø¼¯èþ‹Ü), Ððþ¨Äæý$ MîüÆðÿO (Ððþ$…† Mæü*Ææÿ & òœ¯èþ${XMŠü), Ðèþ$$Ææÿ…VæüMîüÆðÿO (Ðèþ$$ËVæü M>yæþË$ ÌôýMæü Ðèþ$$ËV>Mæü$ & {yæþÐŒþ$ íÜtMŠü ÎÐŒþÞ) Ððþ$$§æþÌñýO¯èþ Ððþ$$MæüPË ò³…ç³Mæü… ^óþç³sêt…. D BMæü$Mæü*Ææÿ˯èþ$ E§æþÄæý$… AÌêµàÆæÿ…ÌZ Ìôý§é {糫§é¯èþ ¿Zf¯èþ…ÌZ ¿êVæü…V> Eç³Äñý*WÝ뢅. Ý뫧éÆæÿ×ý…V> Æ>{† Ðóþâæý BàÆæÿ…ÌZ BMæü$ Mæü*Ææÿ˯èþ$ Eç³Äñý*W…^óþ¨Ìôý§æþ$. ÎÝë C…yìþÄæý* çÜ…_Mæü & 3 òÜò³t…ºÆŠÿ 2021

15


Mö†¢Ò$Ææÿ ÌôýMæü MæüÇÐóþ´ëMæü$ Ðèþ…sìý Ðésìý° Mæü*yé ò³…^èþ$™èþ* Ðèþ^éa…. Mæü*ÆæÿV>Äæý$ËÌZ rÐóþ$sê, »ñý…yæþM>Äæý$, Ðèþ…M>Äæý$, EíÜ¢M>Äæý$, _Mæü$Pyæþ$M>Äæý$, Ðèþ$$ËVæüM>yæþ, M>MæüÆæÿM>Äæý$, ½ÆæÿM>Äæý$, B¯èþç³M>Äæý$ Ðèþ…sì Ðésìý ò³…ç³Mæü… Mæü*yé ^óþç³sêt….

LçÙ«§æþ Ððþ$$MæüPË$ LçÙ«§æþ Ë„æü×êË$ E…yóþ Mæü–çÙ~ ™èþ$ËíÜ, AÌZÐðþÆ>, ÐéçÜMæü… (fíÜtM> A«§æþ™øyæþ), VæüÇMæü A¯óþ Væüyìþz (AÆæÿ$Væü…ç³#ÌŒý), †Ææÿ$¯óþ{™èþ$ ç³_aÌñýO, í³Æ>…yðþO, ™èþÐèþ$Ë´ëMæü$Ë$ (½rÌŒýÐðþO¯Œþ), °Ðèþ$ÃVæüyìþz (ÌñýÐèþ$¯Œþ{V>‹Ü), Ææÿ¯èþMæüÍÏ, Mîü˯ðþÍÏ, ¯éÆÿ$$Mæüyæþ$Væü$, Mæü{È Î‹œ, C¯èþ$ÞͯŒþ ´ëÏ…sŒý, Ðèþ$Ææÿ$™èþ°, Mæü$ç³µÄñý$ð (Mæü$í³µ…sêMæü$) Ððþ$$§æþÌñýO¯èþ Ðésìý° Mæü*yé ò³…^èþVæüÍV>Ðèþ$$. ©°° Ðèþ* LçÙ«§æþ Ô>ËV> ÐèþÅÐèþçßýÇÝ뢅. Ý뫧éÆæÿ×ýÐðþ$O¯èþ BÆøVæüÅ çÜÐèþ$çÜÅËMæü$ CÑ ^éÌê Eç³Äñý*VæüMæüÆæÿ…. Ðèþ$$QÅ…V> fË$º$, §æþVæü$Y, Ðèþ$$Mæü$P M>Ææÿyæþ…, fÓÆæÿ…, Jâæý$Ï ¯ö糚Ë$, ™èþ˯öí³µ, Ðèþ$˺§æþ®Mæü… Ðèþ…sìý çÜÐèþ$çÜÅËMæü$ CÑ çÜÆðÿO¯èþ ç³ÇàÆ>Ë$, ÔèýÈÆæÿ EÚù~{Væü™èþ¯èþ$ íܦÆæÿ…V> E…^èþyæþ…ÌZ¯èþ$, ÆæÿMæü¢´ùr$, ^èþMðüPÆæÿÝë¦Æÿ$$ °Äæý$…{™èþ×ýÌZ¯èþ$ Eç³Äñý*WÝ뢅. Òsìý° Ðèþ$$yìþ BMæü$Ë Ææÿ*ç³…ÌZ M>±, MæüÚëÄæý$… Ææÿ*ç³…ÌZ M>±, çÜ*ç³# Ææÿ*ç³…ÌZ M>±, Ýë…»êÆæÿ$ Ìôý§é ^èþsîý²ÌZ Eç³Äñý*W… ^èþÐèþ^èþ$a.

ç³NfË$, ÐèþVðüOÆ> AÐèþçÜÆ>ËMæü$ Ðèþ* C…sìý ™ørÌZ ç³NfË$, ç³#¯èþÝëPÆ>ËÌZ Eç³Äñý*Væüç³yóþ Ððþ$$MæüPË$ Mæü*yé E¯é²Æÿ$$. ÐésìýÌZ Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþÑ & gêíÜïŒþ (Ðèþ$ÌñýÏ ç³NÐèþ#), Ðèþ$…§éÆæÿ, A…†Ðèþ$…™èþÆðÿO, í³_aç³NÐèþ#, M>W™èþ… ç³NÐèþ#, AÆæÿÍç³NµÐèþ#. Ðèþ$ÌñýÏ ç³NÐèþ#Ë$ Ðèþ* C…sìý CÌêÏÍMìü, Ðèþ* AÐèþ*ÃÆÿ$$Mìü CçÙt…. Ñ$WͯèþÑ ç³NfË çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ Ñ°Äñý*WÝ뢅. {糆 E§æþÄæý*¯èþ ç³NÐèþ#˯èþ$ õÜMæüÇ…_, ´ë™èþ Ðésìý° ™öËW…_ ™égê ç³NÐèþ#˯èþ$ AË…MæüÇÝ뢅. Ðèþ$…§éÆæÿ BMæü$Ë$ ÆæÿMæü¢Ôèý$¨®Mìü ™øyæþµyæþ™éÆÿ$$. A…§æþ$ÐèþËÏ ç³NfÌZ Ðéyìþ¯èþ Ðèþ$…§éÆæÿ BMæü$˯èþ$ Ðèþ$Ææÿ$çÜsìýÆøk ¡íÜ Ðèþ$…§éÆæÿ BMæü$˯èþ$ Ðóþ$Ðèþ$$ {ç³Ýë§æþ…V> ¡çÜ$Mæü$…sêÐèþ$$.

CMæü ^ðþrÏ Ææÿ*ç³…ÌZ Ðóþ$Ðèþ$$ Mö°² ^ðþrϯèþ$ Mæü*yé ò³…^èþyæþ… {´ëÆæÿ…À…^é…. Ðésìý ÐèþËÏ ^éÌê {ç³Äñý*f¯éÌôý E¯é²Æÿ$$. Ðèþ*Ñ$yìþ, »Ÿ´ëµÆÿ$$, iyìþ Ðèþ*Ñ$yìþ, gêMŠü{çœNsŒý, gêÐèþ$, Möyæþ$MæüPç³#Í, AÆæÿsìý, °Ðèþ$à (BÐèþ$Ï), Væü*‹Ü »ñý{È ^ðþr$Ï E¯é²Æÿ$$. C…M> Ððþ§æþ$Ææÿ$ Ææÿ*ç³…ÌZ ÑË$ÐðþO¯èþ sôýMæü$, õÜÐèþ$Ðèþ$ÃÆæÿ…, M>kȯé, Ðóþç³, ç³NÐèþÆæÿ$çÜ$ Ðèþ…sìýÑ ò³Ææÿ$Væü$™èþ$¯é²Æÿ$$. ç³…yæþÏ ^ðþr$Ï Æðÿ…yóþâæýÏÌZ çœÌê˯èþ$ CÝë¢Æÿ$$. CMæü MæüËç³ AÐèþçÜÆ>ËMæü$ Eç³Äñý*Væüç³yóþ ^ðþr$Ï ©ÆæÿƒM>Ë…ÌZ Ðèþ* Mæü$r$…»ê°Mìü AMæüPÆæÿMæü$ ÐèþÝë¢Æÿ$$.

_¯èþ² _¯èþ² A…Ô>Ë$ & ^ðþ糚Mø§æþVæüY çœÍ™éË$ Ðèþ* ò³Ææÿsìý ™ørÌZ 糄æü$Ë$ ™éVæüyæþ… MøçÜ… Ðèþ$…_ ±sìý çܧæþ$´ëÄæý$… HÆ>µr$^óþÔ>…. AÑ Ðèþ_a ±âæý$Ï ™éVæü$™èþ$¯èþ²ç³šyæþ$ MæüÍVóü B¯èþ…§æþ… A…™é C…™é M>§æþ$. ò³OV> Ðésìý M>Ææÿ×ý… V> ™ørÌZ° Ððþ$$MæüPËMæü$ `yæþ ç³#Ææÿ$Væü$Ë »ñýyæþ§æþ¯èþ$ AÑ °ÐéÇçÜ$¢¯é²Æÿ$$. B ç³#Ææÿ$Væü$˯èþ$ B 糄æü$Ë$ †°ÐóþÝë¢Æÿ$$. AÆÿ$$™óþ Ðóþ$Ðèþ$$ `yæþ ç³#Ææÿ$Væü$˯èþ$ ¯éÔèý¯èþ… ^óþÄæý*Ë° A¯èþ$MøÌôý§æþ$. G…§æþ$Mæü…sôý Ðèþ$¯èþ$çÙ$Ìôý M>§æþ$. A°² iÐéË$ º™èþM>Í Mæü§é. ¯ðþÐèþ$âæý$Ï, Ððþ$O¯é 糄æü$Ë$, _r$tMæü$ÇÑ Ðèþ…sìý 糄æü$Ë$ °™èþÅ… Ðèþ* ™ørMæü$ Ðèþ^óþa A†«§æþ$Ë$ A° ^ðþ´ëµÍ. _r$tMæü$Ææÿ$Ñ ç³„æü$Ë$ í³ËÏ˯èþ$ ò³rtyé°Mìü ÒË$V> ™ørÌZ 糄ìü Væü*âæýϯèþ$ Mæü*yé HÆ>µr$^óþÔ>…. ™ørÌZ GMæüPyæþ Ðèþ$sìýt ™èþÑÓ¯é A…§æþ$ÌZ ò³§æþª çÜ…QÅÌZ Ðé¯èþ´ëÐèþ$$Ë$ Mæü°í³Ýë¢Æÿ$$. C¨ ¿æý*ÝëÆæÿ… çÜ$Ææÿ„ìü™èþ… A° ^ðþç³µMæü¯óþ ^ðþç³#™èþ$…¨. {ç³Mæü–†Mìü ^óþÆæÿ$ÐèþV> E…yæþyæþÐóþ$ Ðèþ* B¯èþ…§æþÐèþ$Äæý$ iÑ™èþ ÆæÿçßýçÜÅ… A° ^ðþ´ëµÍ. {糡 Æøk {ç³Mæü–† ¯èþ$…_ G¯ø² ´ëu>Ë$ ¯óþÆæÿ$aMæü$…r$¯é²… Mæü*yé. Ðèþ*Mæü$ ËÀçÜ$¢¯èþ² Ðésìý° ÈòÜOMìüÏ…VŠü ^óþõÜ AÐèþM>Ô>Ë$ M>ÐèþÍÞ¯èþ°² E¯é²Æÿ$$. Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë$, ç³…yæþ$Ï, BMæü$Mæü*ÆæÿË$, ç³#Ðèþ#ÓË$ Ðèþ* Ðèþ…sìý Væü¨° çÜ$ç܅糯èþ²… ^óþçÜ$¢…sêÆÿ$$. AÌêVóü Mìü^ðþ¯ŒþÌZ õ³Ææÿ$Mæü$¯èþ² ÐèþÅÆ>¦Ë$ Ðèþ$äÏ GÆæÿ$Ðèþ#Ë Ææÿ*ç³…ÌZ Ìôý§é Mæü…´ùçÜ$t Ææÿ*ç³…ÌZ ™ørMæü$ ^óþÆæÿ™éÆÿ$$. A°²sìýMæü¯é² Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþ ÑçÙÄæý$… HÑ$r…sôý Ðèþ*Mæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Ñ™èþ¢¯é˯èþ$ Ðóþ$Ðóþ$ °ËÓ ^óþçÜ$Mæü$…r$¯é²Ðèþ$$. Ðèþ* °ËÓÌZÏ Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë$, ç³ç³š«§é¯éÅË$, LçÙ«§æþ Ððþ$$MæüPË$, BMæü$Mæü*ÆæÿË$, ç³NË Ñ™èþ¢¯éË$ çÜÐèþ$–¨®V> E¯é²Æÿ$$. Ðèþ* iÑ™èþ… Væü$Ç…_ ^ðþ´ëµË…sôý & A¨ ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý…™ø Ðèþ$$yìþç³yìþ ç³#¯èþÆæÿ$™èþµ†¢ Ë„æü×êË™ø ÑËíÜË$Ï ™èþ$¯èþ²¨. Ðèþ* ™ørMæü$ Ðèþ$Ç…™èþ çÜÐèþ${VæüÐðþ$O¯èþ Ææÿ*ç³… ¡çÜ$Mæü$ Ðèþ^óþa…§æþ$Mæü$ _Mðü¯Œþ, 휋Ù, Vö{Æðÿ˯èþ$ Mæü*yé ^óþÆ>aË° BÌZ_çÜ$¢¯é²…. Ðóþ$Ðèþ$$ ç³…yìþ…_¯èþ ™ør E™éµ§æþ¯èþ˯èþ$ CÆæÿ$Væü$´÷Ææÿ$Væü$ ÐéÇ™ø, _ÐèþÇMìü ´ëÇÔèý$«§æþÅ ç³°ÐéÇ™ø Mæü*yé MæüÍíÜ ç³…^èþ$Mæü$…sêÐèþ$$. A…§æþÇMîü E_™èþ…V>¯óþ A…¨çÜ$¢¯é²Ðèþ$$. A…§æþ$ÐèþËÏ Ðèþ* A¯èþ$º… «§éË$ Ðèþ$Ç…™èþ ç³sìýçÙt…V> °Í_ E…r$¯é²Æÿ$$. C糚yæþ$ ÐéÇÌZ Mö…§æþÆæÿ$ ™éÐèþ$$ Mæü*yé çÜÓÄæý$…V> ™ør ò³…ç³Mæü…ò³O BçÜMìü¢ ^èþ*í³çÜ$¢¯é²Ææÿ$. C¨ Ðèþ* ò³Ææÿsìý ™ørÌZ Ðèþ* {ç³Ô>…™èþ iÑ™èþ…. Suresh Kanna Kudumbam, No. 113/118, Sundaraj Nagar, Subramaniyapuram, Trichy - 620 020, Tamil Nadu, India E-mail: sureshkanna_kudumbam@yahoo.in

B…VæüÏÐèþ$*Ë… @ ÎÝë C…yìþÄæý*, çÜ…ç³#sìý 22, çÜ…_Mæü 3, òÜò³t…ºÆŠÿ 2020

16

ÎÝë C…yìþÄæý* çÜ…_Mæü & 3 òÜò³t…ºÆŠÿ 2021


¯èþVæüÆ>ÌZÏ õܧæþÅ M>ÆæÿÅMæüÌê´ëËMæü$ {´ù™éÞçßý… §ðþ»ZÆ> §æþ™èþ¢

ç³Ç{ÔèýÐèþ$ Ææÿ*ç³…ÌZ ÝëVæü$™èþ$¯èþ² ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ M>ÆæÿÅMæüÌê´ëË {糿êÐèþ…™ø ¿æý*ÝëÆæÿ… ¨VæügêÇ´ù™èþ$¯èþ² ÐéçÜ¢Ðé°² Væü$Ç¢…_ BàÆæÿ 糧éÆ>¦Ë E™éµ§æþ¯èþ, Ñ°Äñý*Væü… Ðèþ…sìý A…Ô>Ëò³O ¯èþVæüÆ>ËÌZ¯óþ Móü…{©Mæü– ™èþÐðþ$O E…yóþ Ðóþ$«§éÐèþ#Ë$ ™èþÐèþ$ BÌZ^èþ¯èþÌZÏ Ðèþ*Ææÿ$µË$ ^óþçÜ$MøÐèþËíܯèþ AÐèþçÜÆæÿ… G…™ðþO¯é E…¨. D ç³Çíܦ† ¿æý*ÝëÆæÿ „îü×ý™èþ™ø ´ër$ Ðé™éÐèþÆæÿ×ý A°Õa† BàÆæÿ ¿æý{§æþ™èþ Ý뫧æþ¯èþMæü$ ò³¯èþ$ çÜÐèþ$çÜÅË$V> °Ë$çÜ$¢¯é²Æÿ$$. ÝëÐèþ*hMæü ÐèþÅÐèþçÜ¦Ë Ææÿ*ç³…ÌZ ç³rt×ý {´ë…™éÌZÏ õܧæþÅ Ææÿ…V>°Mìü AÐèþM>Ô>Ë$ Mæü͵…^èþyæþ… ^éÌê AÐèþçÜÆæÿ…. CÌê ^óþÄæý$yæþ… §éÓÆ> ¿æý*Ñ$, ¿æý*Ñ$° §æþ$°² ç³…r ç³…yìþ…^óþ ÆðÿO™èþ¯èþ², ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý {糿êÐéË ÑçÙÄæý$…ÌZ çÜà¯èþ$¿æý*†, ÌZ™ðþO¯èþ AÐèþV>çßý¯èþ, çÜ°²íßý™èþ A¯èþ$º… «§éË$ Ððþ$Ææÿ$Væü$ç³yæþ™éÆÿ$$.

Ñ«§é¯èþ… Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$˯óþ M>Mæü$…yé ç³…r ç³…yìþ…_¯èþ ÆðÿO™èþ$Ë §øí³yîþMìü Mæü*yé {´ë†ç³¨Mæü AÐèþ#™ø…¨. CsîýÐèþÍ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>ËÌZ çÜÐèþ*f…ÌZ JMæü Ñ_{™èþÐðþ$O¯èþ Ðèþ*Ææÿ$µ MörtÐèþ_a¯èþr$ÏV> Mæü°í³Ýù¢…¨. ò³§æþª ò³§æþª Mæü…ò³±ËÌZ ò³§æþª ò³§æþª i™éËMæü$ ç³°^óþçÜ$¢¯èþ² A¯óþMæü Ðèþ$…¨ ™èþÐèþ$ E§øÅV>˯èþ$ Ðèþ¨Íò³sìýt ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ææÿ…Væü…ÌZMìü Ayæþ$Væü$ò³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. D Ðèþ*Ææÿ$µ¯èþMæü$ ^éÌê M>Ææÿ×êÌôý E¯é²Æÿ$$. {糫§é¯èþÐðþ$O¯èþ A…Ô>Ë$ çÜ$Ææÿ„ìü™èþÐðþ$O¯èþ BàÆæÿ… ÑË$Ðèþ, A§æþ$ç³# ™èþ糚™èþ$¯èþ² ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý §æþ${çÙµ¿êÐé˯èþ$ Ayæþ$zMøÐèþyæþ… MøçÜÐóþ$ CÌê õܧæþÅ…ò³O BçÜMìü¢ ò³Ææÿ$Væü$™ø…¨. C¨ ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ê°² çÜ$Ææÿ„ìü™èþ…V> Ðèþ*Æóÿa õܧæþÅ Ñ«§é¯é˯èþ$ Væü$Ç¢…^óþ ¨ÔèýV> ÝëVæü$™ø…¨. Cç³µsìýÐèþÆæÿMæü$ çÜ… {糧éÄæý$Mæü õܧæþÅ Ñ«§é¯é˯óþ A¯èþ$çÜÇçÜ$¢¯èþ² ÐèþÅÐèþÝëÄæý$…ÌZ Ðèþ*Ææÿ$µË MøçÜ… Ðèþ$$…§æþ$MöçÜ$¢¯èþ² ç³rt×ý {´ë…™èþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ „óü{™éË °Æ>ÓçßýMæü$Ë Væü$Ç…_ ÑÐèþÇ…^èþyæþÐóþ$ D ÐéÅçÜ… Ðèþ$$QÅ E§óþªÔèý….

çÜV>°Mìü çÜVæü… {ç³çç³³…^èrt×þ…êÌZÏÐðþ¯$$™èóþ °Ðèþ¢…þíÜçÜÒ$§æ$¢¯é²Ææþ E¯èÿ$.þ²Væü™èþf¯é¿êÌZ Ôèý™éº®…ÌZ ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý…

{yîþÐŒþ$ {VøÐŒþ (yîþi&MæüËË ™ør) & ÝëÐèþ*hMæü çÜ*µÇ¢™ø ÝëVæü$™èþ$¯èþ² ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ „óü{™èþ…

MæüË$íÙ™èþ… M>Ðèþyé°Mìü C§óþ A† ò³§æþª M>Ææÿ×ý…. BàÆæÿ ¿æý{§æþ™èþ ÌôýMæü´ùÐèþyæþ…, Ðé™éÐèþÆæÿ×ý…ÌZ A«¨Mæü EÚù~{Væü™èþË$ ¯èþÐðþ*§æþ$ M>Ðèþyæþ… (VøϺ̌ý ÐéÇÃ…VŠü), ÐéÄæý$$ M>Ë$çÙÅ… ò³ÇW´ùÐèþyæþ…, ç³ÇÑ$™èþ ±sìý Ðèþ¯èþÆæÿ$˯èþ$ A†V> Eç³Äñý*W…^èþ$MøÐèþyæþ…, AyæþÐèþ#Ë ¯èþÇMìüÐóþ™èþ M>Ææÿ×ý…V> ™èþÆæÿW´ù™èþ$¯èþ² Ðèþ–„æü ç܅糧æþ, C…M> Ðèþ$Æðÿ¯ø² çÜÐèþ$çÜÅËMæü$ ç³rt×êËÌZ Móü…{©Mæü–™èþÐèþ$Ðèþ#™èþ$¯èþ² ÐèþËçÜ {ç³fË$ M>Ææÿ×ýÐèþ$Ðèþ#™èþ$¯é²Ææÿ$.

çÜÐèþ$íÙt Mæü–íÙMìü °§æþÆæÿدèþ… & ç³rt×ý õܧæþÅ… BàÆæÿ ¿æý{§æþ™èþ çÜÐèþ$Mæü*Ææÿayæþ…, E™èþµ†¢ Ñ«§é¯èþ… ç³rt×îýMæüÆæÿ×ý™ø ¯óþÆæÿ$V> Ðèþ$$yìþç³yìþ E…sêÆÿ$$. ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ýç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ çÜÐèþ$çÜÅË$ Mæü*yé Ðésìý™ø Ðèþ$$yìþç³yìþ E…sêÆÿ$$. AÆÿ$$™óþ Ðésìý Ðèþ$«§æþÅ HÆæÿµyìþ¯èþ _Mæü$PÐèþ$$yæþ$Ë$ A…™èþ çÜ$Ë¿æý…V> AÆæÿ¦…M>Ðèþ#. ç³rt×ýÐéçÜ$Ë$ çÜçßýf…V>¯óþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… fÇVóü ç³ÌñýÏïÜÐèþ$ËMæü$ §æþ*Ææÿ…V> E…sêÆæÿ$. ÐéÇMìü AMæüPyìþ ç³Çíܦ™èþ$Ë$ H Ðèþ*{™èþ… A¯èþ$¿æýÐèþ…ÌZMìü Ðèþ_a E…yæþÐèþ#. ¯èþVæüÆæÿ iÐèþ#ËMæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ BàÆæÿ… ç³…yìþ¯èþ ^ør$ ¯èþ$…_ Mö°² Ðèþ…§æþË MìüÌZÒ$rÆæÿ$Ï {ç³Äæý*×ìý…_ ÐéÇ §æþVæüYÇMìü ^óþÆæÿ$™èþ* E…sêÆÿ$$. D {MæüÐèþ$…ÌZ B BàÆæÿ 糧éÆ>¦Ë$ A¯óþMæü ^óþ™èþ$Ë$ Ðèþ*Ææÿ$™èþ* E…r$…¨. çœÍ™èþ…V> Ðésìý Qȧæþ$ ò³ÇW´ù™èþ*¯óþ E…r$…¨. A…™óþM>§æþ$, D BàÆæÿ 糧éÆ>¦Ë ÆæÿÐé×ê {MæüÐèþ$…ÌZ Ðé™éÐèþÆæÿ×ý…ò³O Mæü*yé {糿êÐèþ… ç³yæþ$™èþ* E…r$…¨. D ÆæÿMæüÐðþ$O¯èþ BàÆæÿ õÜMæüÆæÿ×ý

{yîþÐŒþ$ {VøÐŒþ A¯èþ² õ³Ææÿ$™ø Mö…™èþ Ðèþ$…¨ L™éÞíßýMæü$Ë$ MæüÍíÜ Ðèþ$$…ºÆÿ$$ÌZ° ç³¼ÏMŠü ´ëÆæÿ$PÌZ° 800 ^èþ§æþÆæÿç³# Ayæþ$Væü$Ë çܦ˅ÌZ MæüËË ™ør ò³…ç³Mæü… ^óþç³sêtÆæÿ$. D ´ëÆæÿ$P A…™èþÐèþÆæÿMæü$ °ÆæÿÏ„>Å°Mìü Væü$ÆæÿÆÿ$$ Õ¤ÌêÐèþçܦÌZ E…r$…yóþ¨. D ´ëÆæÿ$P ç³Çíܦ†° ^èþ*íܯèþ Ý린Mæü Ðèþ$íßýâæý Ðóþ$È ´ëÌŒý ©°° A…§æþÐðþ$O¯èþ ™ørV> Ææÿ*´÷…¨…^éË° BÌZ^èþ¯èþ ^óþÔ>Ææÿ$. _¯é²Ææÿ$ËMæü$, ò³§æþªËMæü$ Mæü*yé BàϧæþMæüÆæÿ…V> ¡Ça¨§éªË¯èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. C¨ 2018 ¯ésìý Ðèþ*r. BÌZ^èþ¯èþ¯èþ$ B^èþÆæÿ×ýÌZMìü ™ðþ^óþa…§æþ$Mæü$ CÆæÿ$Væü$´÷Ææÿ$Væü$ ÐéÇ™ø MæüÍíÜ JMæü {Væü*ç³#¯èþ$ HÆ>µr$^óþÝëÆæÿ$. ÐéÇÌZ C§æþªÆæÿ$ {ç³Ò$Ë Ðèþ*Çt¯Œþ, ©í³¢ m…WÄæý*° (»êMæü$Þ ^èþ*yæþ…yìþ) ™ørË ò³…ç³Mæü…ÌZ ç³NÆæÿÓ A¯èþ$¿æýÐèþ… E¯èþ²ÐéÆæÿ$. Aç³µsìýMóü ÐéǧæþªÆæÿ$ AÆæÿ¾¯Œþ ÎÐŒþÞ õ³Çr E¯èþ² L™éÞíßýMæü õܧæþÅ º–…§æþ…ÌZ çÜÓ^èþe…§æþ M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢Ë$V> ç³°^óþíܯèþÐéÆæÿ$. Ðèþ*Çt¯Œþ Ðèþ$$…§æþ$V> ^öÆæÿÐèþ ¡çÜ$Mæü$° ¯óþË Æ>ͯèþ BMæü$Ë$ AËÐèþ$$Ë$, C…M> C™èþÆæÿ ÐèþÅÆæÿ¦ 糧éÆ>¦Ë¯èþ$, Ðèþ…sìý…sìý ÐèþÅÆ>¦Ë¯èþ$, Möº¾Ç ï³^èþ$Ðèþ…sìý ^ðþ™èþ¢¯èþ$ ç³ÇçÜÆ>Ë ¯èþ$…_ õÜMæüÇ…^óþ…§æþ$Mæü$ HÆ>µr$Ï íܧæþ®… ^óþÔ>Ææÿ$. Ðésìý° Mæü…´ùçÜ$tV> ™èþÄæý*Ææÿ$^óþÔ>Ææÿ$. ´ëÆæÿ$P BÐèþÆæÿ×ýÌZ¯óþ BÐèþ# õ³yæþ, Ðèþ$*{™èþ… MæüÍí³ Mæü…´ùçÜ$t ™èþÄæý*È {´ëÆæÿ…À…^éÆæÿ$. (D ÆæÿMæü…V> ™èþÄæý*Ææÿ$^óþíܯèþ Mæü…´ùçÜ$t¯èþ$ AÐèþ$– ™èþ Ðèþ$sìýt A° ÐèþÅÐèþçßýÇÝë¢Ææÿ$). ´ùçÙM>Ë™ø çÜÐèþ$–§æþ®Ððþ$O¯èþ D ÆæÿMæü… V> íܧæþ®…^óþíܯèþ õÜ…{©Äæý$ 糧æþ¦™èþ$ËÌZ ç³…yæþ$Ï, Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë$ ÎÝë C…yìþÄæý* çÜ…_Mæü & 3 òÜò³t…ºÆŠÿ 2021

17


ÐéË…sîýÆæÿÏ ÑÐèþÆ>Ë$ {ç³Ò$Ìê Ðèþ*Çt¯Œþ BǦMæü Ææÿ…Væü…ÌZ yìþ{X Ýë¦Æÿ$$ ѧéÅÐèþ…™èþ$Æ>Ë$. ^óþçÜ$¢¯èþ² E§øÅV>°² Ñyìþ_ BÐðþ$ çÜÓ^èþe…§æþ…V> 2013ÌZ D ™ørË ò³…ç³Mæü… {Væü*ç³# (AÆæÿ¾¯Œþ ÎÐŒþÞ)ÌZ çÜ¿æýÅ™èþÓ… ¡çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. AÆæÿ¾¯Œþ ÎÐŒþÞ çÜ…çܦ °ÆæÿÓíßý…_¯èþ ™ørË ò³…ç³Mæü… Õ„æü×ý M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. ©í³¢ m…WÄæý*° ç³{†M> Ææÿ…Væü…ÌZ ѧéÅÐèþ…™èþ$Æ>Ë$. ÐèþÅÆ>¦Ë¯èþ$ ÈòÜOMìüÏ…VŠü ^óþÄæý$yæþ…ò³O BÐðþ$Mæü$ BçÜMìü¢ GMæü$PÐèþ. BÐðþ$ ™èþ¯èþ C…sìýÌZ¯óþ Mæü…´ùçÜ$t ™èþÄæý*È ^óþçÜ*¢ Ðèþ^óþa¨. B ™èþÆæÿ$Ðé™èþ BÐðþ$ Mæü*yé AÆæÿ¾¯Œþ ÎÐŒþÞ º–…§æþ…ÌZ ^óþÆ>Ææÿ$. ç³…yìþ…^èþyæþ… Ððþ$$§æþË$ò³sêtÆæÿ$. ™öͯéâæýÏÌZ D BÌZ^èþ¯èþMæü$ »Ÿ…»êÆÿ$$ Ðèþ$$°Þç³ÌŒý M>ÆöµÆóÿçÙ¯Œþ (¼G…íÜ) ÐèþÆ>YË$ A…™èþV> BçÜMìü¢ ^èþ*í³…^èþÌôý§æþ$. M>° Ý린Mæü$˯èþ$…_ Ðèþ_a¯èþ çܵ…§æþ¯èþ, Ðèþ_a¯èþ çœÍ™é˯èþ$ VæüÐèþ$°…_¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ´ëÆæÿ$P °ÆæÿÓçßý×ý ¿êÆæÿ… ¡çÜ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ ¼G…íÜ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$Ðèþ_a…¨. C糚yæþ$ ´ëÆŠÿP »ê«§æþÅ™èþ˯èþ$ A§óþ °ÆæÿÓíßýÝù¢…¨. Ðèþ$Ç°² Cr$Ðèþ… sìý ÝëÐèþ*hMæü B«§éÇ™èþ BàÆæÿ 糧éÆ>¦Ë ™ørË ò³…ç³M>°Mìü íܧæþ®Ðèþ$Ðèþ#™ø…¨. Væüyæþ_¯èþ Æðÿ…yæþ$ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë M>Ë…ÌZ 50 ÆæÿM>Ë Ððþ$$MæüPË ò³…ç³Mæü… ^óþç³sìýt¯èþr$Ï m…WÄæý*° ™ðþÍÄæý$^óþÔ>Ææÿ$. ÐésìýÌZ ç³…yæþ$Ï, Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë$, LçÙ«§æþ Ððþ$$MæüPË$ E¯é²Æÿ$$. ïÜf¯ŒþËMæü$ ™èþW¯èþr$ÏV> A¯éçÜ ç³…yæþ$Ï, AÆæÿsìýç³…yæþ$Ï, _ËVæüyæþ §æþ$…ç³ (Äæý*ÐŒþ$), Ðèþ$$ËÏ…W (Æóÿyìþ‹Ù), rÐóþ$sê, M>MæüÆæÿ M>Äæý$Ë$, Ñ$Ææÿç³M>Äæý$Ë$, K{M>Ë$ Mæü*yé ç³…yìþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. {ç³™óþÅMæü…V> BÐðþ$ ÐðþËÏyìþ…_¯èþ Ðèþ$$QÅ ÑçÙÄæý$… HÑ$r…sôý ç³ÇçÜÆ>ËÌZ° ÐèþÅMæü$¢Ë$ ™èþÐèþ$Mæü$ ™éÐèþ$$V> Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Ðèþ^éaÆæÿ$. {ÔèýÐèþ$§é¯èþ… ^óþíÜ Mæü…´ùçÜ$t ™èþÄæý*È, ¯óþË §æþ$¯èþ²yæþ…, Ððþ$$MæüPË çÜ…Ææÿ„æü×ý Ðèþ…sìý ÑçÙÄæý*ËÌZ çÜÓÄæý$…V> ´ëÌŸY° çÜçßýMæüÇ…^éÆæÿ$ A° ™ðþÍí³…¨. D Ñ«§æþ…V> MæüÍíÜMæür$tV> AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ BàÆæÿ 糧éÆ>¦Ë¯èþ$ E™èþµ†¢ ^óþçÜ$MøVæüÍW¯èþr$Ï BÐðþ$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Hyóþ…yæþÏ ¯èþ$…_ 80 H…yæþÏ ÐèþÆæÿMæü$ E¯èþ² A°² ÐèþÄæý$çÜ$Ë ÐéÆæÿ$ ^óþÄæý$*™èþ C_a¯èþ M>Ææÿ×ý…V> çÜÐèþ$íÙt Mæü–íÙ, çÜÐèþ$¯èþÓÄæý$…, çÜ…{糨…ç³#Ë$ çÜgêÐèþ#V> ÝëVæüyé°Mìü Ý뫧æþÅÐðþ$O…§æþ° ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. ÐéÆ>…™èþç³# ÆøkËÌZ çÜVæür$¯èþ 20 Ðèþ$…¨ çÜ¿æý$ÅË$ Ñ™èþ¢¯éË$ ¯éryæþ…ÌZ¯èþ$, Ððþ$$MæüPË$ ¯éryæþ… ÌZ¯èþ*, ç³…rMø™èþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ¯èþ*, ±Ææÿ$ ò³rtyæþ… Ðèþ…sìý 糯èþ$ÌZÏ ´ëË$ ç³…^èþ$Mæü$¯óþÐéÆæÿ$. BÐðþ$ Ðèþ*rÌZϯóþ. ""ÐèþÅMìü¢ ™èþ¯èþMæü$ ™é¯èþ$V> CÌê…sìý M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*ËÌZ ´ëË$ç³…^èþ$Mæü$¯èþ²ç³šyæþ$ Ý뫨…^óþ {´ëÐèþ$$QÅ… A…™é C…™é M>§æþ$. Ðóþ$Ðèþ$$ MóüÐèþË… Ððþ$$MæüP˯èþ$ ò³…^èþyæþ… Ìôý§æþ$. B {MæüÐèþ$…ÌZ Ðèþ*¯èþÐèþ#Ë$V> çÜ… çœ$iÐèþ#Ë$V> Ðóþ$Ðèþ$…™é G§æþ$Væü$™èþ$¯é²….'' 18

ÎÝë C…yìþÄæý* çÜ…_Mæü & 3 òÜò³t…ºÆŠÿ 2021

MæüÐèþ$*Å°sîý ç³Ææÿ…V> Ý뫨…_¯èþ A¯èþ$¿æýÐéËò³O ç³rt×ý Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$ÌZÏ çÜÆðÿO¯èþ ^ðþO™èþ¯èþÅÐèþ… ™èþ$˯èþ$ ^óþÄæý$yæþ… ÐèþËÏ Ðèþ*{™èþÐóþ$ çÜ$íܦÆæÿ ÐèþÅÐèþÝëÄæý*°Mìü, AÌê E™èþµ†¢ ^óþíܯèþ E™éµ§æþ¯èþËMæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ çÜàÄæý$… A…¨… ^èþyæþ… Ý뫧æþÅÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨. ÐéÇMìü AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ çÜçßýM>Ææÿ… A…¨…^èþyæþ… Ý뫧æþÅÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨ {ç³çÜ$¢™èþ… D {Væü*ç³# M>ÆæÿÅMæüÌê´ë˯èþ$ Ðèþ$Ç…™èþ ÑçܢDž_ çÜÒ$ç³… ÌZ E¯èþ² ÐéÆ>…™èþç³# ÆðÿO™èþ$ Ðèþ*ÆðÿPsŒý™ø çÜ…«§é¯èþ… çÜ…´ë¨… ^èþ$Mæü$¯óþ {ç³Äæý$™èþ²…ÌZ E…¨. ÐéÇ ¯èþ$…_ õÜ…{©Äæý$ Ñ™èþ¢¯é˯èþ$ çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$aMøÐèþyæþ… A™èþÅ…™èþ Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþ AÐèþçÜÆæÿ…. M>V> Ðèþ*ÆðÿPsŒý Ðèþ$*íÜÐóþíܯèþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ AMæüPyæþ õ³Ææÿ$Mæü$´ùÄôý$ ^ðþ™èþ¢, ÐèþÅÆ>¦Ë¯èþ$ Mæü*yé õÜMæüÇ…_ Mæü…´ùçÜ$t ™èþÄæý*ÈÌZ Eç³Äñý*W… ^èþ$MøÐé˯óþ¨ ÐéÇ BÌZ^èþ¯èþ. BàÆæÿ 糧éÆ>¦Ë VöË$çÜ$Mæür$t {´ë«§é¯èþÅ™èþò³O ÐéÇÌZ ò³Ææÿ$Væü$™èþ$¯èþ² BçÜMìü¢ VæüÐèþ$°…_¯èþ {ç³Ò$Ë {VøÐèþÆŠÿÞ r$ »ê…{§é çßZÐŒþ$Þ õ³Ææÿ$™ø E™èþµ†¢§éÆæÿ$Ë ¯èþ$…_ ¯óþÆæÿ$V> Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$Ë C…yæþÏMæü$ çÜÆæÿçœÆ> HÆ>µr$ò³O §æþ–íÙt ò³sêtÆæÿ$. D BÌZ^èþ¯èþ CsîýÐèþÍ ÌêMŠü yú¯Œþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ gZÆæÿ$V> B^èþÆæÿ×ý Ææÿ*ç³… §éÍa…¨. ÆðÿO™èþ$Ë Ìôý§é ÆðÿO™èþ$ çÜ…çœ*Ë ¯èþ$…_ ¯óþÆæÿ$V> E™èþµ™èþ$¢Ë¯èþ$ õÜMæüÇ…_, çÜÆæÿçœÆ> ^óþÄæý$VæüË$Væü$™èþ$¯é²Ææÿ$. C糚yæþ$ D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ Ñ${™èþ$Ë$, Mæü$r$…»êË ç³Ææÿ… V> ™ðþÍíܯèþ ÆðÿO™èþ$Ë…§æþDZ ^óþÆóÿa…§æþ$Mæü$ ÒË$V> ÑçÜ¢Ææÿ×ý »êr ç³sìýt…¨.

ÌêMŠü yú¯Œþ Ðóþâæý.. Ðèþ$Ç°² ÔèýMìü¢ÝëÐèþ$Æ>¦ÅË Ý뫧æþ¯èþ Cç³µsìýMóü Mö°² çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë$V> õÜ…{©Äæý$ õܧæþÅ… ^óþçÜ$¢¯èþ² ÆðÿO™èþ$˯èþ$…_ ¼Äæý$Å…, C™èþÆæÿ «§é¯éÅË õÜMæüÆæÿ×ýMæü$ {ç³Ò$Ë °ÆæÿÓíßýçÜ$¢¯é²Ææÿ$. C…§æþ$MøçÜ… B¯ŒþÌñýO¯Œþ §éÓÆ> ÐérÞ‹³ Ðóþ¨Mæü ÝëÄæý$…™ø {VøÄæý$ÆŠÿ r$ »ê…{§é çßZÐŒþ$Þ & ÆðÿO™èþ$ ^óþ¯èþ$ ¯èþ$…_ ¯èþVæüÆæÿ °ÐéíÜ ÐèþÆæÿMæü$) ÆðÿO™èþ$Ë$ ™èþÐèþ$ E™éµ§æþ¯èþË ÑÔóýÚë… Ô>˯èþ$ ÐðþËÏyìþ…^óþ AÐèþM>Ôèý… Mæü͵…^éÆæÿ$. ÆðÿO™èþ$Ë$ çÜÓÄæý$… V> ™èþÐèþ$ E™éµ§æþ¯èþËò³O A…§æþ^óþíܯèþ ÑÐèþÆ>Ë M>Ææÿ×ý…V> E™èþµ†¢§éÆæÿ$Ëò³O Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$ËMæü$, ÐéÇ Ðèþ$«§æþÅ ç³ÆæÿçܵÆæÿ ÑÔ>ÓçÜ…, ¯èþÐèþ$ÃMæü… ç³sìýçÙt…V> ™èþÄæý*ÆæÿÄæý*ÅÄæý$° BÐðþ$ ÑÐèþÇ… ^éÆæÿ$. E§éçßýÆæÿ×ýV> & D Ðóþ¨Mæü §éÓÆ> ™èþ¯èþ E™éµ§æþ¯èþ¯èþ$ Ñ{MæüÆÿ$$…^èþ$MøVæüÍW¯èþ çÜ$ÖÌŒý »ZÆæÿPÆŠÿ A¯èþ$¿æýÐèþ… {ç³Ýë¢Ñ…^éÆæÿ$. çÜçßýf…V> ÐéÅ´ëÆæÿ… ^óþçÜ$Mæü$…r$¯èþ² çÜ$ÖÌŒý ™èþ¯èþMæü$ õܧæþÅ Ææÿ… Væü…ò³O AÑ$™èþÐðþ$O¯èþ B§æþÆæÿ×ý AÀÐèþ*¯éË$ E¯é²Äæý$° ^ðþ´ëµÆæÿ$. A…§æþ$ÐèþËÏ Cç³µsìýMìü 30 H…yæþ$ÏV> BÄæý$¯èþ ÐéÆ>…™èþç³# ÆøkËÌZ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ 糯èþ$ÌZÏ ´ëÌŸY…r$¯é²Ææÿ$. {ç³Mæü–† çÜçßýfÐðþ$O¯èþ Ðé™éÐèþÆæÿ×ý…ÌZ Væüyæþ´ë˯óþ BÄæý$¯èþ MøÇMóü C…§æþ$Mæü$ {糫§é¯èþÐðþ$O¯èþ {õ³Ææÿ×ý. C…yìþÄæý$¯Œþ C°íÜtr*ÅsŒý B‹œ sñýM>²Ëi (IIsîý)


ѧéÅǦV> E¯èþ²ç³šyóþ BÄæý$¯èþMæü$ D ÑçÙÄæý$…ÌZ ç³NÇ¢ AÀÌêçÙ HÆæÿµyìþ…¨. BÄæý$¯èþ õܧæþÅ… 糯èþ$ËÌZ ÆæÿÝëÄæý$°Mæü GÆæÿ$Ðèþ#˯èþ$ M>±, {MìüÑ$çÜ…àÆæÿM>˯èþ$ M>± Eç³Äñý*W…^èþyé°Mìü CçÙtç³yæþÆæÿ$. ™èþ¯èþ ´÷Ë…ÌZ ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý A¯èþ$Mæü*Ë ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… ^óþÄæý$yæþÐóþ$ BÄæý$¯èþMæü$ GMæü$PÐèþ CçÙt…. BÄæý$¯èþ ™èþ¯èþ E™èþµ™èþ$¢Ë Væü$Ç…_ ÐérÞ‹³ {Væü*ç³#ÌZ D Ñ«§æþ…V> ÑÐèþÆæÿ×ý C^éaÆæÿ$. ""D ÐéÆ>…™èþ…ÌZ Ðèþ* Ý÷…™èþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ „óü{™èþ…ÌZ ç³…yìþ…_¯èþ E™èþµ™èþ$¢Ë¯èþ$ A…¨…^óþ…§æþ$Mæü$ {ç³×êãMæüË$ íܧæþ®… ^óþÝëÐèþ$° ™ðþÍÄæý$gôýÄæý$yæþ… ^éÌê çÜ…™øçÙ… MæüÍWÝù¢…¨. 糧æþÃ} çÜ$¿ê‹Ù ´ëÌôýMæüÆŠÿ {糿Z«¨…_¯èþ {ç³Mæü–† çÜçßýf çÜ*{™éËMæü$ (G‹Üï³G‹ÜG‹œ) Mæür$tºyìþ ç³…yìþ…_¯èþ E™èþµ™èþ$¢Ë$ CÑ. õܧæþÅ…ÌZ ¿êVæü…V> VøºÆŠÿ V>Å‹Ü B«§éÇ™èþ çœ$¯éÐèþ$–™èþ, iÐéÐèþ$–™èþ… Ðèþ…sìýÑ Ðèþ*{™èþÐóþ$ Eç³Äñý*WÝ뢅. Ðésìý ™èþÄæý*ÈMìü ÒË$V> 18 §óþÖÄæý$ ç³Ôèý$çÜ… 糧æþ (BÐèþ#Ë$, B…»Z™èþ$Ë$, Äæý$$Mæü¢ ÐèþÄæý$çÜ$ÌZ E¯èþ²Ñ)¯èþ$ Eç³Äñý*WçÜ$¢¯é²…. BÐèþ#Ë ¯èþ$…_ ´ë˯èþ$ í³…yæþ$Mø…. Ðèþ* E™éµ§æþ¯èþ˱² Ðèþ…§æþ Ô>™èþ… G‹Üï³G¯ŒþG‹œ çÜ*{™éË {ç³M>ÆæÿÐóþ$ (çÜçßýf õÜ…{©Äæý$ Ñ«§é¯èþ…ÌZ) ™èþÄæý*Ææÿ$^óþçÜ$¢…sê…. Ðóþ$… ç³…yìþ…^óþ Ðèþ*Ñ$yìþ ç³…yæþÏÌZ Ðèþ$*yæþ$ ÆæÿM>Ë$…sêÆÿ$$. àÐèþN‹Ü ÆæÿMæü… (Ðèþ* ™ørÌZ 80 Ô>™èþ… D ÆæÿM>°Mìü ^ðþ…¨¯èþÐóþ). Ææÿ™é² (10 Ô>™èþ…) ÆæÿMæü…, MóüÔèýÆŠÿ ÆæÿMæü… (10 Ô>™èþ…), Ðèþ*Ñ$yìþ M>Äæý$Ë õÜMæüÆæÿ×ý _ÐèþÇ „æü×ý…ÌZ¯óþ fÆæÿ$Væü$™èþ$…¨. A…sôý M>Äæý$ ^ðþrÏ Ò$§æþ E¯èþ² çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ç³NÇ¢V> ç³…yìþ´ùÄôý$…§æþ$Mæü$ AÐèþM>Ôèý… E…r$…¨. Ðésìý° Ðèþ$Ç…™èþ Ðèþ*Væü»ñýsôýt…§æþ$Mæü$ ÐèþÇ ´÷r$t Eç³Äñý*WÝ뢅. A…§æþ$ÐèþËÏ Ðóþ$… °RêÆæÿÞÆÿ$$¯èþ ç³…yæþϯóþ A… sôý ç³NÇ¢V> Ðèþ*W¯èþ / ´ë„ìüMæü…V> Ðèþ*W¯èþ Ðésìý¯óþ Ò$Mæü$ ^óþÆæÿÐóþÝ뢅. Mæü±çÜ… 8 yæþf¯èþ$Ï BÆæÿzÇÐéÓÍÞ E…r$…¨. Ðèþ*Ñ$yìþ ç³…yæþ$ òÜOk¯èþ$ +1/&1V> ç³ÇVæü×ìý…^èþ…yìþ.'' ç³…yìþ…_¯èþ ÐéâôýÏ M>Mæü$…yé Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$Ë$ Mæü*yé D Ðóþ¨Mæü §éÓÆ> Mö¯èþ$VøË$ ^óþíܯèþ, Ñ°Äñý*W…_¯èþ E™èþµ™èþ$¢Ëò³O ™èþÐèþ$ AÐèþ$*ËÅÐðþ$O¯èþ AÀ{´ëÄæý$… ÐèþÅMæü¢…^óþÄæý$Ðèþ^èþ$a. ÐéÇ AÀ{´ëÄæý*Ë$ E™èþµ™èþ$¢ËMæü$ {´ë^èþ$ÆæÿÅ… Mæü͵çÜ$¢…¨. Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$ËÌZ¯èþ*, ÆðÿO™èþ$ËÌZ¯èþ* Mæü*yé çÜÆðÿO¯èþ AÐèþV>çßý¯èþ ò³…^èþyé°Mìü ™øyæþµyæþ™éÆÿ$$. ïÜf¯Œþ B«§éÆæÿ…V> ç³…yìþ…^óþ Ñ«§é¯èþ… ÐèþËÏ Mæü*yé H Ðèþ*çÜ…ÌZ H ç³…r A…§æþ$»êr$ÌZMìü ÐèþçÜ$¢…§ø Mæü*yé Væü$Ç¢…^èþVæüË$Væü$™èþ$¯é²Ðèþ$° ©í³¢ ™ðþÍ´ëÆæÿ$.

Ý린Mæü E™èþµ™èþ$¢Ë çÜÆæÿçœÆ> ÐèþÅÐèþçܦÌZ ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å… D {Væü*ç³#ÌZ° çÜ¿æý$ÅË$ ÆðÿO™èþ$˯èþ$…_ HMæüÐðþ$$™èþ¢…ÌZ Mö¯èþ$VøË$ ^óþÄæý$yæþ…, õÜMæüÇ…_¯èþ çÜÆæÿ$Mæü$¯èþ$ ™èþÐèþ$ ç³Ç«¨ÌZ ç³…_ò³r$tMøÐèþyæþ… MøçÜ… A§æþ¯èþ…V> Ðèþ$Æø »ê«§æþÅ™èþ¯èþ$ Mæü*yé ^óþç³sêtÆæÿ$. CÌê ^óþÄæý$yæþ… ÐèþËÏ, ™èþ¯èþ ´÷Ë… §æþVæüYÆæÿ ¯èþ$…_ ¯èþVæüÆ>ËMæü$ 糧óþ糧óþ {ç³Äæý*×ìý…^èþÐèþËíܯèþ ¿êÆæÿ… ÆðÿO™èþ$Mæü$ ™èþí³µ´ù™èþ$…¨.

™èþÐèþ$ C…sìý Ñ$§ðþªò³O ò³…_¯èþ Ððþ$$MæüPË çœÌêË™ø °…yìþ¯èþ »êòÜPsŒý¯èþ$ ^èþ*í³çÜ$¢¯èþ² ©í³¢

E™èþµ†¢ò³O BçÜMìü¢ ÌôýMæü$…yé MóüÐèþË… çœÍ™èþ… A…§æþ$Mæü$¯óþ Ý뫧éÆæÿ×ý Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$ËMæü$ À¯èþ²…V> Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$Ë$ Mö…™èþÐóþ$ÆæÿMæü$ §é°ò³O Äæý*fÐèþ*¯èþÅç³# »ê«§æþÅ™èþ¯èþ$ y¡çÜ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ D 糧æþ¦† Eç³Äñý*VæüMæüÆæÿ…V> E…¨. ÆðÿO™èþ$Ë ç³rÏ Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$ËÌZ çÜà¯èþ$¿æý*† ò³…´÷…¨…¨. E§éçßýÆæÿ×ýMæü$ Mö°² ç³…yæþ$Ï, EÍÏ´ëÄæý$Ë Mö¯èþ$VøË$ ÑçÙÄæý$…ÌZ ÆðÿO™èþ$Ë™ø D {Væü*ç³# A¯èþ$çÜ…«§é¯èþ… AÆÿ$$…¨. õÜMæüÇ…_¯èþ E™èþµ†¢° ™èþÐèþ$ {Væü*ç³# çÜ¿æý$ÅË…§æþÆæÿ* ™èþÐèþ$ÌZ ™éÐèþ$$ ç³…í³×îý ^óþçÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. ©° AÆæÿ¦… ç³…í³×îý M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… GÌê…sìý Ðèþ$$…§æþçÜ$¢ {ç³×êãMæü ÌôýMæü$…yé ÝëVæü$™èþ$¯èþ²§æþ° A¯èþ$MøÆ>§æþ$. Mö°² çÜÐèþ$Äæý*ËÌZ çÜÆæÿçœÆ> çÜÐèþ$çÜÅË$, E™èþµ™èþ$¢Ë ¯é×ýÅ™èþ {´ë†ç³¨MæüV> ç³… í³×îý MæüçÙt™èþÆæÿ… M>Ðèþ^èþ$a. AÆÿ$$¯é, {ç³Ò$Ë ^èþ$Ææÿ$V>Y Ðèþ$$…§æþ$… yìþ ¯èþyìþí³çÜ$¢¯é²Ææÿ$. E™èþµ†¢§éÆæÿ$˯èþ$ Ìôý§é õÜMæüÆæÿ×ýMæüÆæÿ¢Ë¯èþ$ çÜÐèþ$¯èþÓÄæý$… ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ BÐðþ$ {ç³Äæý$†²çÜ*¢¯óþ E¯é²Ææÿ$. A…§æþ$Mæü$ Ðèþ$$QÅ M>Ææÿ×ý… & ç³…í³×îý VöË$çÜ$ ç³°¡Ææÿ$, Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$Ë BÌZ^èþ¯é çÜÆæÿã BÐðþ$Mæü$ ç³NÇ¢V> AÐèþV>çßý¯èþMæü$ Ðèþ_a E…yæþyæþÐóþ$. ™èþ¯èþ BÌZ^èþ¯èþ˯èþ$ C™èþÆæÿ$ËMæü$ Mæü*yé ™ðþÍÄæý$gôýÄæý$yæþ… §éÓÆ> ÐéÇÌZ Mæü*yé çÜÆðÿO¯èþ AÐèþV>çßý¯èþ ò³…´÷…¨…^èþyæþ… ÐèþËÏ ÐéÆæÿ…™é Mæü*yé E™èþµ†¢ {MæüÐèþ$…ÌZ BçÜMìü¢ ^èþ*í³…^èþVæüË$Væü$™èþ$¯é²Ææÿ° BÐðþ$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ÎÝë C…yìþÄæý* çÜ…_Mæü & 3 òÜò³t…ºÆŠÿ 2021

19


ïœyŠþ »êÅMŠü, Ý뫨M>Ç™èþ ç³ÆæÿçܵÆæÿ B«§éÇ™éË$ ÆðÿO™èþ$Ë™ø °™èþÅ… A¯èþ$çÜ…«§é¯èþÐðþ$O E…yæþyæþ…, ÐéÇ ¯èþ$…_ ÐéÇ ïœyŠþ »êÅMŠü õÜMæüÇ…^èþyæþ… fÆæÿ$Væü$™èþ* E…r$…¨. çœÍ™èþ…V>, {Væü*ç³# çÜ¿æý$ÅËÌZ Ý뫨M>Ææÿ™èþ HÆæÿµyìþ, çÜÐèþ$íÙt Mæü–íÙ™ø ™èþÐèþ$ AÐèþçÜÆ>˯èþ$ ÐéÆæÿ$ ¡Ææÿ$aMøVæüË$Væü$™èþ$¯é²Ææÿ$. ""Ðèþ* {Væü*ç³# çÜ¿æý$ÅËÌZ EÍÏ Mö¯èþ$VøË$ ^óþíܯèþ ÐéÆæÿ…™é AÑ$™ŒþMæü$ Mæü–™èþfq™èþË$ ™ðþÍÄæý$gôýÝë¢Ææÿ$. G…§æþ$Mæü…sôý BÄæý$¯èþ EÍÏ ÝëVæü$ ^óþõÜ ÆðÿO™èþ$ AÑ™ø A¯èþ$çÜ…«§é¯èþ…™ø E…yìþ, EÍÏ õÜMæüÆæÿ×ý, ç³…í³×îý M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*˯èþ$ çÜgêÐèþ#V> ÝëVóü…§æþ$Mæü$ ™øyæþµyæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. ÒÆæÿ…™é A…sôý AÑ$™Œþ, AÑ C…M> Ðèþ$Æø ÆðÿO™èþ$ MæüÍíÜ ÐóþçÜÑÌZ 6 r¯èþ$²Ë EÍÏ ç³…r¯èþ$ ™èþMæü$PÐèþ «§æþÆæÿËMæü$ ÐéÅ´ëÆæÿ$ËMæü$ Ñ{MæüÆÿ$$…^óþ…§æþ$Mæü$ °Æ>MæüÇ…^éÆæÿ$. ÐéÆæÿ$ ™èþÐèþ$… ™èþr ™éÐèþ$$ çÜÆæÿ$Mæü$¯èþ$ Ðèþ$$…ºÆÿ$$ Ðèþ*ÆðÿPsŒýMæü$ ^óþÆæÿÐóþÄæý*Ë° °Ææÿ~Æÿ$$…^èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. A§óþ Ñ«§æþ…V> Væü™èþÐéÆæÿ…ÌZ 1500 MìüÌZË EÍÏ° Ðèþ*ÆðÿPsŒýMæü$ ^óþÆæÿaVæüÍV>Ææÿ$. A…§æþ$ÌZ Ðèþ* Ðèþ…™èþ$ MóüÐèþË… 100 MìüÌZË$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ AÆÿ$$¯é çÜÆæÿ$Mæü$ ¯é×ýÅÐðþ$O¯èþ¨ ËÀ…_…¨. ç³NÇ¢ çÜ…™èþ–í³¢ ËÀ…_…¨.'' Möº¾Ç, ç³^èþaâæý$Ï Ðèþ…sìý çÜÓ˵ ç³ÇÐèþ*×ý… E¯èþ² çÜÆæÿ$Mæü$ Ñ{MæüÄæý$… ÌZ Mæü*yé Ðèþ* {Væü*ç³# Ðèþ$§æþª™èþ$ A…¨…_…¨. B ÆæÿMæü…V> A™èþŧæþ$™èþÐðþ$O¯èþ çÜÆæÿçœÆ> ^ðþÆÿ$$¯Œþ HÆ>µr$ ^óþÄæý$VæüÍW…¨.

Ý린Mæü$Ë {õ³Ææÿ×ý™ø ÆðÿO™èþ$ E™èþµ™èþ$¢ËMæü$ ^óþÄæý$*™èþ

20

D Ñ«§æþ…V> ç³rt×ý {´ë…™éËÌZ° ç³rt×ý õܧæþÅ çÜ*µÇ¢ Ar$ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ Mö…yæþ…™èþ A…yæþV> °Ë$Ýù¢…¨. «§æþÆæÿ ÑçÙÄæý$…ÌZ Ìôý§é ¯é×ýÅ™èþ ÑçÙÄæý$…ÌZ ç³r$t Ñyæþ$ç³#Ë «§øÆæÿ×ìý ^èþ*í³çÜ$¢¯é²Ææÿ$. A…§æþ$Mæü$ Ý린Mæü…V> ÆðÿO™èþ$Ë$ G§æþ$ÆöP¯óþ Ðé™éÐèþÆæÿ×ýç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ Jyìþ§æþ$yìþMæü$Ë ÑçÙÄæý$…ÌZ AÐèþV>çßý¯èþ ò³ÆæÿVæüyæþÐóþ$. Gç³µsìýMæü糚yæþ$ A…§æþ$™èþ$¯èþ² ïœyŠþ »êÅMŠü, Ðèþ$$RêÐèþ$$T çÜ…{糨…ç³#Ë$ ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å… çÜgêÐèþ#V> ÝëVóü…§æþ$Mæü$ ™øyæþµyæþ$™ø…¨. A…sôý ¿êVæüÝëÓÐèþ$$ÌñýO¯èþ ÆðÿO™èþ$Ë$, Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$Ë$ Mæü*yé H§ø ™èþÐèþ$ ç³° ™éÐèþ$$ ^óþõÜÝë¢Ðèþ$¯èþ²r$ÏV> M>Mæü$…yé, ç³ÆæÿçܵÆæÿ AÐèþV>çßý¯èþ™ø ÐèþÅÐèþçßýÇ…^èþyæþ… Ý뫧æþÅÐèþ$Ðèþ#™ø…¨. CÌê E¿æýÄæý$$Ë Ðèþ$«§æþÅ çÜÆðÿO¯èþ A¯èþ$º…«§æþ…, ç³ÆæÿçܵÆæÿ ÑÔ>ÓçÜ… A…§æþÇMîü çÜ…™èþ–í³¢°Ýù¢…¨. Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$ËMæü$ ¯é×ýÅ™èþ, ÆðÿO™èþ$ËMæü$ çÜÆæÿçÜÐðþ$O¯èþ «§æþÆæÿ. MæüÐèþ$*Å°sîý ç³Ææÿ…V> ^óþç³sìýt¯èþ D çÜÐèþ$íÙt Mæü–íÙ M>Ææÿ×ý…V> ç³rt×êËÌZ° Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$ËÌZ ò³ÇW¯èþ ^ðþO™èþ¯èþÅ… ÆðÿO™èþ$Mæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ WÆ>Mîü° íܧæþ®… ^óþÝù¢…¨. ÐéÇ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… çÜ$íܦÆæÿ… V> ÝëVóü…§æþ$Mæü$ A¯èþ$Mæü*ÍÝù¢…¨. E™èþµ†¢§éÆæÿ$Ë$, Ðèþ*ÆðÿPsŒý ÐèþÅÐèþçܦË$, çÜÓ^èþe…§æþ… çÜ…çܦË$ ^èþ$Ææÿ$Mæü$V> E…r* ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å… ç³sìýçÙt… ^óþíÜ, çÜÆæÿçœÆ> ^ðþÆÿ$$¯Œþ Ððþ$Ææÿ$Væü$ç³Ææÿ^óþ…§æþ$Mæü$, BǦMæü ÌêÐé§óþÒË çÜgêÐèþ# °ÆæÿÓçßý×ýMæü$ ™øyæþµyæþ$™èþ$¯é²Æÿ$$. ÐèþçÜ$¢ ÎÝë C…yìþÄæý* çÜ…_Mæü & 3 òÜò³t…ºÆŠÿ 2021

Ðèþ*ǵyìþ 糧æþ¦†, çÜÓ^èþe…§æþ {ÔèýÐèþ$§é¯èþ…, Ðèþ¯èþÆæÿ$Ë çÜÒ$MæüÆæÿ×ý Ææÿ*ç³…ÌZ Ìê¿æý§éÄæý$Mæü…V> Ðèþ*Ææÿ$™èþ$¯é²Æÿ$$. Ðèþ˜ÍMæü ÐèþçÜ™èþ$Ë Mæü˵¯èþ, Ðèþ¯èþÆæÿ$Ë õÜMæüÆæÿ×ý Ñ«§æþ$Ë ÐèþËÏ ™ørË °ÆæÿÓçßý×ý ¿êÆæÿ… Mæü*yé ¿êVæüÝëÓÐèþ$Š糄>Ë Ðèþ$«§æþÅ çÜQÅ™èþMæü$ §øçßý§æþ… ^óþÝù¢…¨. AÆÿ$$™óþ C¨ Ðèþ$Ç…™èþ ÑçܢDž_ ç³rt×ý… Ððþ$$™é¢°Mìü Eç³Äñý*VæüMæüÆæÿ…V>, íÜsîý ´ëÏ°…VŠüÌZ ¿êVæü…V> Ðèþ*Ç™óþ Ðèþ$Ç…™èþ {ç³ Äñý*f¯èþMæüÆæÿÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨. ç³rt×êËÌZ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ „óü{™éË$ ÑçܢDž _¯èþrÏÆÿ$$™óþ, Ý린Mæü ÆðÿO™èþ$ËÌZ¯èþ$, Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$ËÌZ¯èþ* ^ðþO™èþ¯èþÅ… ò³ÆæÿVæüyæþÐóþ$M>Mæü, çÜÆæÿçœÆ> ÐèþÅÐèþçܦ ç³sìýçÙtÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨. D ÆæÿMæü…V> ç³rt×ý {´ë…™é˯èþ$ §æþ–íÙtÌZ E…^èþ$Mæü$° AÆæÿ¾¯Œþ V>Æðÿz¯ŒþÞ {ç³Äñý*Væü… A…§æþÇMîü Ìê¿æý§éÄæý$MæüÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨.

ÇçœÆðÿ¯ðþÞ‹Ü

Dutta, D., & Chandrasekharan, S. (2018). Doing to being:farming actions in a community coalesce into proenvironment motivations and values. EnvironmentalEducation Research,24(8), 1192-1210. Parnell, S., Elmqvist, T., McPhearson, T., Nagendra, H., & Sörlin, S. (2018). Introduction: Situating knowledge and action for an urban planet. The urban planet: knowledge towards sustainable cities, 1-16. Deborah Dutta Senior Research Fellow Living Farm Incomes Project Institute of Rural Management Anand-388001 E-mail: deborah@irma.ac.in; debbiebornfree@gmail. com

B…VæüÏÐèþ$*Ë… @ ÎÝë C…yìþÄæý*, çÜ…ç³#sìý 22, çÜ…_Mæü 3, òÜò³t…ºÆŠÿ 2020


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.