LEISA India - Telugu - September 2019

Page 1

çÜ…_Mæü 3 & òÜò³t…ºÆŠÿ 2019

Magazine on Low External Input Sustainable Agriculture Compilation of Selected translated articles into Telugu

™èþMæü$PÐèþ »êçßýÅ E™éµ§æþM>˯èþ$ Eç³Äñý*W…_ ^óþõÜ çÜ$íܦÆæÿ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ç³{†Mæü ™ðþË$Væü$ÌZMìü A¯èþ$Ðèþ¨…_¯èþ Mö°² ÐéÅÝëË çÜ…Mæü˯èþ…

ÎÝë C…yìþÄæý* ™ðþË$Væü$ {ç³™óþÅMæü {ç³^èþ$Ææÿ×ý


ÎÝë C…yìþÄæý* çÜ…_Mæü 3, òÜò³t…ºÆŠÿ 2019 D çÜ…_MæüÌZ ÐéÅÝëË$ ÎÝë C…yìþÄæý* ç³{†MæüÌZ {ç³^èþ$Ç™èþÐðþ$O¯èþ B…VæüÏ ÐéÅÝëË ¯èþ$…yìþ G…í³Mæü ^óþÄæý$ºyæþzÑ. G.Äæý$ÐŒþ$.C. ¸û…yóþçÙ¯Œþ ¯èþ…. 204, 100 ïœsŒý Ç…VŠü ÆøyŠþ, Ðèþ$*yæþÐèþ õÜtgŒý, Æðÿ…yæþÐèþ õœ‹Ü, º¯èþÔèý…MæüÇ, »ñý…Væüâæý*Ææÿ$ & 560085 ¸ù¯Œþ @ +91 080 26699512 +91 080 26699522 ¸ëÅMŠüÞ @ +91 080 26699410

email : leisaindia@yahoo.co.in

ÎÝë C…yìþÄæý* B…VæüÏ…ÌZ ÎÝë C…yìþÄæý* ç³{†Mæü¯èþ$ G.Äæý$ÐŒþ$.C. ¸û…yóþçÙ¯Œþ ÐéÆæÿ$ CÍÄæý* ÐéÇ çÜçßýM>Ææÿ…™ø {ç³^èþ$Ç…^èþ$^èþ$¯é²Ææÿ$. d‹œ GyìþrÆŠÿ Mðü.Ñ.Äæý$‹Ü. {ç³Ý맊þ Ðóþ$¯óþh…VŠü GyìþrÆŠÿ A¯èþ$Ðé§æþ… A¯èþ$Ðé§æþ çÜÐèþ$¯èþÓÄæý$… Ayìþð[õÜtçÙ¯Œþ

sìý.Äæý$ÐŒþ$. Æ>«§æþ

yìþgñýO¯Œþ ÌôýLsŒý

} ÝëÆÿ$$Æ>ÐŒþ$ {MìüÄôý$sìýÐŒþ yìþgñýO¯èþÆŠÿÞ, òßýO§æþÆ>»ê§Šþ

Ðèþ$${§æþ×ý

Ý뵯Œþ {í³…sŒý, »ñý…Væüâæý*Ææÿ$

MæüÐèþÆŠÿ ¸ùsZ

çÜ…{糧éÄæý$Mæü Ñ™èþ¢¯èþ ç³#¯èþÆæÿ$§æþ®Ææÿ×ý, çÜ…Ææÿ„æü×ý, ç³#¯èþÆæÿ$ijÐèþ¯èþ…ÌZ ¿êVæüÝëÓÐèþ$Š糧æþ®†

¸ùsZ {MðüyìþsŒý

»ñýÆÿ$$‹œ

Æ>Ðèþ$ ÔóýçÙ$ çÜ*Ææÿ…ç³Nyìþ Ò×ý Ðèþ*Æ>P…yóþ Ææÿ$MìüÃ×ìý h. h.

ÎÝë Ðóþ$VæügñýO¯Œþ C™èþÆæÿ GyìþçÙ¯èþ$Ï

Ìêsìý¯Œþ AÐðþ$ÇMæü¯Œþ, Ððþ‹Üt B{íœMæü¯Œþ, {»ñýhÍÄæý$¯Œþ Ðèþ$ÇÄæý$$ D‹Üt B{íœMæü¯Œþ GyìþçÙ¯Œþ

ÎÝë C…yìþÄæý* Ðóþ$VæügñýO¯Œþ C™èþÆæÿ {´ë…¡Äæý$ GyìþçÙ¯èþ$Ï

íßý…©, JÇÄæý*, ™èþÑ$âŒý, Mæü¯èþ²yæþ, Ðèþ$Æ>w, ç³…gê½

D ç³{†Mæü ¯èþ…§æþÍ A…ÔèýÐèþ$$Ë$ Ý뫧æþÅÐðþ$O¯èþ…™èþ Q_a™èþ™éÓ°² MæüÍW Ðèþ#…yæþ$rMæü$ GyìþrÆæÿ$Ï A°² gê{Væü™èþ¢Ë¯èþ$ ¡çÜ$MøÐèþyæþ… fÇW¯èþ¨. ÐèþÅMìü¢Væü™èþ…V> {Ðéíܯèþ BÇtMæüÌŒýÞMæü$ B Ææÿ^èþÆÿ$$™èþÌôý »ê«§æþÅ™èþ Ðèþíßý…^ðþ§æþÆæÿ$. D ç³{†MæüÌZ° ÐéÅÝë˯èþ$ ¸ùsZM>í³ ¡íÜ Ñ$Væü™é ÐéÇMìü CÐèþÓyé°² GyìþrÆŠÿÞ {´ù™èþÞíßýÝë¢Ææÿ$. Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ ÐéÇ ™øyéµr$™ø G.Äæý$ÐŒþ$.C.G‹œ. ÐéÇ^óþ {ç³^èþ$Ç™èþ… 2

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &3 • òÜò³t…ºÆŠÿ 2019

ÎÝë LEISA

www.leisaindia.org

ÎÝë A…sôý ™èþMæü$PÐèþ »êçßýÅ E™éµ§æþM>˯èþ$ Eç³Äñý*W…_ ^óþõÜrr$Ðèþ…sìý çÜ$íܦÆæÿ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$…. C¨ ÝëÐèþ*hMæü Ðèþ$ÇÄæý$$ Ýë…Móü†Mæü ç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ ÑçÙÄæý*˯èþ$ gZyìþ…_ ÆðÿO™èþ$Ë$ ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ê°² ç³ÇÆæÿ„ìüçÜ*¢ ™èþÐèþ$ Äñý$$MæüP E™éµ§æþMæü™èþ Ðèþ$ÇÄæý$$ B§éÄæý*°² ò³…^èþ$Mö¯èþ$r Væü$Ç…_ ç³°^óþçÜ$¢…¨. ÎÝë A¯èþ$¯èþ¨ Ý린Mæü Ðèþ¯èþÆæÿ$˯èþ$ Ðèþ$ÇÄæý$$ çÜçßýf {ç³{MìüÄæý$˯èþ$ çÜÇÄæý$Væü$ Ñ«§æþ…V> Eç³Äñý*WçÜ*¢ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O™óþ¯óþ »êçßýÅ E™éµ§æþM>Ë$ (C¯Œþç³#sŒýÞ) Eç³Äñý*W…^èþ$Mö¯èþ$r Væü$Ç…_ ™ðþÍÄæý$gôýçÜ$¢…¨. C¨ ï܈, ç³#Ææÿ$çÙ ÆðÿO™èþ$Ë$ ÐéÇ Ñgêq¯èþ…, ¯ðþOç³#×ýÅ…, ÑË$ÐèþË$, çÜ…çÜP–† Ðèþ$ÇÄæý$$ çÜ…çÜ¦Ë B«§éÆæÿ…V> Ý뫨M>Ææÿ™èþ¯èþ$ Ý뫨…_ ¿æýÑçÙÅ™èþ$¢¯èþ$ °ÇÃ…^èþ$Mö¯èþ$r MöÆæÿMæü$ Eç³Äñý*Væüç³yæþ$™èþ$…¨. A…™óþM>Mæü ¿êVæüÝëÓÐèþ$Š糧æþ®™èþ$Ë §éÓÆ> ÆðÿO™èþ$Ë Ðèþ$ÇÄæý$$ C™èþÆæÿ$Ë Äñý$$MæüP ÝëÐèþ$Æ>®Å˯èþ$ ò³…´÷…¨…_, Ðèþ*Ææÿ$™èþ$¯èþ² AÐèþçÜÆ>Ë$ Ðèþ$ÇÄæý$$ ç³Çíܦ™èþ$ËMæü¯èþ$Væü$×ý…V> ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ðèþ–¨®° Ý뫨…^èþ$r ÎÝë Ë„æüÅ…. Ýë…{糧éÄæý$ Ðèþ$ÇÄæý$$ Ô>ï܈Äæý$ Ñgêq¯èþ 糧æþ®™èþ$˯èþ$ gZyìþ…_ Ñ«§é¯èþ ç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ °Ææÿ~Äæý*˯èþ$ {糿êÑ™èþ… ^óþíÜ ™èþ§æþ$ç³Ç AÀÐèþ–¨®Mìü çÜÇÄñý$O¯èþ »êr¯èþ$ ç³Ææÿ^èþr… ÎÝë Äñý$$MæüP {糫§é¯èþ E§óþªÔèýÅ…. ÎÝë A¯èþ$¯èþ¨ JMæü ¿êÐèþ¯èþ, JMæü Ñ«§é¯èþ… Ðèþ$ÇÄæý$$ JMæü Æ>fMîüÄæý$ çÜ…§óþÔèý…. G.Äæý$ÐŒþ$.C. ¸û…yóþçÙ¯Œþ AMEF

www.amefound.org

G.Äæý$ÐŒþ$.C. ¸û…yóþçÙ¯Œþ §æþMæüP¯Œþ ï³uæÿ¿æý*Ñ$ÌZ° _¯èþ², çܯèþ²M>Ææÿ$ ÆðÿO™èþ$Ë™ø MæüÍíÜ {ç³™éÅÐèþ*²Äæý$ ÝëVæü$ 糧æþ®™èþ$˯èþ$ Ææÿ*´÷…¨…_, Ñgêq¯é°² ò³…´÷…¨…_, Õ„æü×ý¯èþ$ A…¨…_, ÑÑ«§æþ AÀÐèþ–¨® çÜ…çܦ˯èþ$ A¯èþ$çÜ…«§é°…_ A¯èþ$¿æýÐé˯èþ$ ç³…^èþ$Mæü$…r$…¨. «§æþÆæÿÃMæüÆæÿ¢Ë$ ^ðþOÆæÿïŒþ @ } _Ææÿ…iÐŒþ íÜ…VŠü, I.G.G‹Ü çÜ¿æý$ÅË$ @ yé. G…. Ðèþ$çßý§óþÐèþç³µ, yé. G¯Œþ. h. òßýVóüz, yé. sìý.G…. ™éÅVæüÆ>f¯Œþ, {´÷‘‘ Ñ. ÒÆæÿ¿æý{§æþÄæý$Å, yé. G. Æ>f¯èþ², yé. Ððþ…Mæüsôý‹Ù ™èþVæü™Œþ, yé. íÜÙèþ {õ³ÐŒþ$^èþ…§æþÆŠÿ } AÔZMŠü ^èþrÈj MøÔ>«¨M>Ç @ } ¼.Mðü. ÕÐèþÆ>… GWjMæü*ÅsìýÐŒþ yðþOÆæÿMæütÆŠÿ @ } Mðü.Ñ.G‹Ü. {ç³Ý맊þ Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ MISEREOR

www.misereor.org

Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ, AÀÐèþ–¨® çÜçßýM>Æ>°MðüO 1958ÌZ Ýë¦í³…^èþºyìþ¯èþ fÆæÿïŒþ M>£øÍMŠü ¼çÙç³šË çÜ…çܦ. D çÜ…çܦ 50 HâæýåMæü$ ò³OV> B{íœM>, BíÜÄæý* Ðèþ$ÇÄæý$$ Ìêsìý¯Œþ AÐðþ$ÇM> §óþÔ>ËÌZ §éÇ{§æþÅ °Ææÿ*Ã˯èþMæü$ Mæü–íÙ ^óþçÜ*¢ E¯èþ²¨. gê†, Ðèþ$™èþ, Í…Væü ¿ôý§éË™ø °Ñ$™èþ¢… ÌôýMæü$…yé, AÐèþçÜÆæÿ…ÌZ E¯èþ² H Ðèþ$°íÙMðüO¯é Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ çÜ…çܦ ™øyéµr$ ËÀçÜ$¢…¨. õ³§æþ {ç³fË$, {糆Mæü*Ë ç³Çíܦ™èþ$ËÌZ E¯èþ²ÐéÆæÿ$ çÜÓÄæý$…V> ^óþç³sôýt {ç³Äæý$™é²ËMæü$ Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ çÜàÄæý$ç³yæþ$™èþ$…¨. Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ Ý린Mæü çÜ…çܦ˙ø & ^èþÇaMìü çÜ…º…«¨…_¯èþ çÜ…çܦ˙ø, {糿æý$™óþÓ™èþÆæÿ çÜ…çܦ˙ø, ÝëÐèþ*hMæü E§æþÅÐèþ*Ë™ø Ðèþ$ÇÄæý$$ ç³ÇÔZ«§æþ¯é çÜ…çܦ˙ø MæüÍíÜ ç³°^óþçÜ$¢…¨. ˼®§éÆæÿ$Ë™ø MæüÍíÜ D ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å çÜ…çܦË$ Ý린Mæü AÀÐèþ–¨® Ñ«§é¯éË Ææÿ*ç³Mæü˵¯èþMæü$, {´ëgñýMæü$tË AÐèþ$Ë$Mæü$ ™øyæþµyæþ™éÆÿ$$. D Ñ«§æþ…V> Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ çÜ…çܦ, ™èþ¯èþ ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å çÜ…çܦ˙ø MæüÍíÜ °Ææÿ…™èþÆæÿ… Ðèþ*Ææÿ$™èþ$¯èþ² çÜÐéâæýåMæü$ {糆çܵ…¨çÜ$¢…¨.


ÆðÿO™èþ$ º–…§éË$ çÜ$Ææÿ„ìü™èþÐðþ$O¯èþ BàÆæÿ…™ø ´ër$ ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ê°² Mæü*yé M>´ëyæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. ¿æý*ÝëÆ>°² çÜ…Ææÿ„ìü…^èþyæþ…ÌZ ¿êVæü…V> ¯èþ{™èþf° çÜÐèþ$–¨®V> E¯èþ² 휋٠AÑ$¯ø çÜÒ$Mæü–™èþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$…, ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý A¯èþ$Mæü*Ë õܧæþÅ Ñ«§é¯é˯èþ$ {糫§é¯èþ A…Ô>Ë$V> ™èþÄæý*Ææÿ$^óþçÜ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$. 휋٠AÑ$¯ø {糿êÐèþ…™ø ç³ÇçÜÆ>ÌZÏ Ðé™éÐèþÆæÿ×ý…ÌZ E¯èþ² Ææÿ*ç³#¨§æþ$ªMæü$¯èþ² òÜò³t…ºÆŠÿ, 2019 çÜ…_Mæü¯èþ$ Ò$Mæü$ A…¨çÜ$¢¯èþ²…§æþ$Mæü$ ^éÌê çÜ…™øçÙ…V> M>Ë$ÚëÅË$ Mæü*yé ™èþWY´ù™èþ$¯é²Æÿ$$. CMæü JyìþÔ>ÌZ° AÌêyìþç³NÆŠÿ {V>Ðèþ$ ÆðÿO™èþ$Ë$ ºÄñý* òœÇtÌñýOfÆŠÿÞ Eç³Äñý*W…_ õÜ…{©Äæý$ 糧æþ¦†ÌZ Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë ÝëVæü$ ^óþç³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. D E…¨. {ç³Äñý*Væü… ÐèþËÏ ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ê°Mìü Ðóþ$Ë$ fÆæÿ$Væü$™ø…¨. ÆðÿO™èþ$ Mæü$r$…º… çÜÓÄæý$… çÜÐèþ$–¨®° ÐèþÅÐèþÝëÄæý$…ÌZ A…™èþÆ>ÂV>ÌñýO¯èþ ÐóþÆóÿÓÆæÿ$ A…Ô>˯èþ$ çÜÒ$Mæü–™èþ… ^óþÄæý$yæþ… §éÓÆ> Ý뫨…^èþ$MøVæüË$Væü$™ø…¨. E™èþµ†¢ QÆæÿ$aË$ Væü×ý±Äæý$…V> ™èþWY´ù™èþ$¯é²Æÿ$$. A…§æþ$»êr$ÌZ E¯èþ² Ðèþ¯èþÆæÿ$˯èþ$ çÜ{MæüÐèþ$…V> Eç³Äñý*W…^èþ$MøVæüËVæüyæþÐóþ$ M>Mæü$…yé, A«¨Mø™èþÞ†¢ Ý뫧æþÅÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨. B ÆæÿMæü…V> ÆðÿO™èþ$Mæü$ Ðèþ$Ç…™èþ B§éÄæý$… ËÀçÜ$¢…¨. E™éµ§æþMæü™èþ™ø C…§æþ$MøçÜ… ÆðÿO™èþ$Ë$ çÜ…çœ$sìý™èþÐðþ$O çÜÐèþ*QÅË$V> HÆæÿµyæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. D ÆæÿMæü…V> çÜ…çœ$sìý™èþ… Mæü*yìþ¯èþ E´ë«¨ A…§æþ$™èþ$…¨. ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ´÷Ë…ÌZ¯óþ çÜÒ$Mæü–™èþ ^óþç³Ë ò³…ç³Mæü… (C…sìý{VóüsñýyŠþ M>Ðèþyæþ… ÐèþËÏ ÐéÇ ÝëÐèþ$Æ>¦ÅË$ Ðèþ$Ç…™èþV> ò³…´÷…§æþ$™èþ$¯é²Æÿ$$. ™èþÐèþ$ E™èþµ™èþ$¢Ë¯èþ$ 휋٠¸ëÇÃ…VŠü & IG‹œG‹œ) ^óþç³rtyæþ… D Ñ«§é¯èþ…ÌZ° JMæü {ç³™óþÅMæü™èþ. D Ñ«§é¯èþ… E™èþ¢Æ>Q…yŠþ çÜÐèþ$Ææÿ¦Ðèþ…™èþ…V> Ðèþ*ÆðÿPsŒýMæü$ ^óþÆæÿaVæüË$Væü$™èþ$¯é²Ææÿ$. »ôýÆæÿÝëÆ>ÌZÏ ç³NÇ¢ {ç³Äñý*f¯éË$ Æ>çÙ‰…ÌZ° ÆðÿO™èþ$ Ýù§æþÆæÿ$Ë$ ÑÇÑV> AÐèþ$Ë$ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. çœÍ™èþ…V> ÆðÿO™èþ$ Mæü$r$…»êËMæü$ A…§æþ$MøVæüË$Væü$™èþ$¯é²Ææÿ$. _MæüP GÑ$ÃVæü¯èþ*Ææÿ$ ÆðÿO™èþ$Ë$ çÜÐèþ$íÙtV> JMæü ç³Ç{ÔèýÐèþ$ Ææÿ*ç³…ÌZ BàÆæÿ ¿æý{§æþ™èþ™ø ´ër$ ´ùçÙM>àÆæÿ ¿æý{§æþ™èþ Mæü*yé ËÀÝù¢…¨. D çÜ…§æþÆæÿÂ…ÌZ MæüÆ>²rMæüÌZ° ÐèþÅÐèþÝëÄæý*°² °ÆæÿÓíßýçÜ*¢ ™èþÐèþ$ E™èþµ™èþ$¢ËMæü$ Ððþ$Ææÿ$VðüO¯èþ «§æþÆæÿ˯èþ$ Æ>ºr$tMøVæüË$Væü$™èþ$¯é²Ææÿ$. «§éÆ>ÓyŠþMæü$ ^ðþ…¨¯èþ Ðèþ$ÌôýÏÔèýç³µ A¯óþ ÆðÿO™èþ$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý*°Mìü A¯èþ$çÜ…«§é¯èþ…V> Ðèþ$Ç Mö°² M>ÆæÿÅMæüÌê´ë˯èþ$ ^óþç³rtyæþ… ÐèþËÏ Mö¨ª Ðèþ*{™èþç³# MæüÐèþ$™èþ…ÌZ ¯èþ$…_ Mæü*yé ÆðÿO™èþ$ Mæü$r$…»êËMæü$ Ðóþ$Ðèþ$$ ^óþç³sìýt¯èþ ÈyæþÆŠÿÞ çÜÆóÿÓ (´ëuæÿMæü$Ë AÀ{´ëÄæý*Ë õÜMæüÆæÿ×ý) M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°Mìü Ðèþ_a¯èþ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ ç³NÇ¢ BàÆæÿ ¿æý{§æþ™èþ, ´ùçÙMæü ÑË$ÐèþË$, B§éÄæý$… çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$aMøÐèþ^èþ$a¯èþ° çܵ…§æþ¯èþ Ðèþ*Mæü$ ^éÌê B¯èþ…§æþ… MæüÍWÝù¢…¨. çÜÆóÿÓÌZ ´ëÌŸY¯èþ² ÐéÆæÿ…§æþÇMîü «§æþ¯èþÅÐé§éË$. °Ææÿ*í³…^éyæþ$. D {ç³Äæý$™èþ²…ÌZ BÄæý$¯èþ E¯èþ² Ðèþ¯èþÆæÿ$˯èþ$ ÈòÜOMìüÏ…VŠü ^óþÄæý$yæþ… E™èþ¢Ðèþ$ Ðèþ*ÆæÿY…V> Ò$ ¯èþ$…_ C§óþ Ñ«§æþ…V> °™èþÅ… çÜËàçÜ*^èþ¯èþË$, çÜçßýM>Ææÿ… A…§æþVæü˧æþ° BÕçÜ*¢... BÄæý$¯èþ Væü$Ç¢…_ C™èþÆæÿ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ B§æþÆæÿØ…V> °Í^éyæþ$. çÜ…´ë§æþMæü$Ë$ A§óþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ê°Mìü GÌê…sìý à± fÆæÿVæüMæü$…yé E…yóþ Ñ«§æþ…V> çÜ$Ææÿ„ìü™èþÐðþ$O¯èþ õܧæþÅ Ñ«§é¯é˯èþ$ Mæü*yé ÆðÿO™èþ$Ë$ C糚yæþ$ ´ësìýçÜ$¢¯é²Ææÿ$. Ðèþ$$QÅ…V> ™èþÑ$âæý¯éyæþ$ÌZ° {í³Äæý$ ´ëuæÿMæü$ÌêÆ>

çÜÒ$Mæü–™èþ ^óþç³Ë ò³…ç³Mæü… -& ©´ë ¼‹Ü¢ „óü{™èþÝë¦Æÿ$$ÌZ ËÀ…^óþ Ðèþ¯èþÆæÿ$˯èþ$ çÜÐèþ$¯èþÓÄæý$ç³Ç_ Eç³Äñý*W…^èþ$Mæü$¯èþ² 糄æü…ÌZ Ðèþ¯èþÆæÿ$Ë çܨӰÄñý*Væü…™ø ´ër$ A«¨Mø™èþµ†¢, A§æþ¯èþç³# B§éÄæý$…, Ððþ$Ææÿ$VðüO¯èþ E´ë«¨ AÐèþM>Ô>Ë$ Mæü*yé Ý뫨…^èþÐèþ^èþ$a. C…§æþ$Mæü$ A¯èþ$Mæü*ËÐðþ$O¯èþ çÜÒ$Mæü–™èþ ^óþç³Ë ò³…ç³Mæü Ñ«§é¯é°² (C…sìý{VóüsñýyŠþ 휋٠¸ëÇÃ…VŠü & IG‹œG‹œ) ç³#Æ>™èþ¯èþ ^óþç³Ë ò³…ç³Mæü Ñ«§é¯èþ…ÌZ¯óþ...

4

Ý린Mæü ç³Ôèý$ ç܅糧æþ™ø çÜ$íܦÆæÿ ´ëyìþ ç³Ç{ÔèýÐèþ$ } Ðèþ$×ìý MösñýtMæüPyŠþ MóüÆæÿâæý Æ>çÙ‰…ÌZ° ´ëËMæüPyŠþ hÌêÏÌZ° MösñýtMæüPyŠþ {V>Ðèþ*°Mìü ^ðþ…¨¯èþ A«§æþ$¯é™èþ¯èþ ¿êÐéË$¯èþ² ´ëyìþ ÆðÿO™èþ$. DÄæý$¯èþ ^éÌê M>Ë… çÜ…MæüÆæÿ gê† ç³Ôèý$Ðèþ#Ë™ø ´ëyìþ ç³Ç{ÔèýÐèþ$ °ÆæÿÓíßý…^óþÐéÆæÿ$. B Ñ«§æþ…V> 2012 ÐèþÆæÿMæü$ ÝëW´ùÆÿ$$…¨. ò³Ææÿ$Væü$™èþ$¯èþ² °ÆæÿÓçßý×ý QÆæÿ$aË$, Ðèþ$$QÅ…V> ç³Ôèý$Ðèþ#ËMæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Ðóþ$™èþ¯èþ$ çÜÐèþ$Mæü*Ææÿayæþ…...

7

JyìþÝëÞ ÆðÿO™èþ$Ë Mæü–íÙ & çÜçßýfíܧæþ® 糧æþ®™èþ$ÌZÏ ¿æý*ÝëÆæÿ ç³#¯èþÆæÿ$§æþ®Ææÿ×ý {´ëÆæÿ…¿æý…ÌZ ºÄñý* òœÇtÌñýOfÆŠÿÞ Ñ°Äñý*Væü…™ø M>Äæý$Væü*ÆæÿË$ ç³…yìþ…_ Mæü$r$…º AÐèþçÜÆ>Ë$ ¡Ææÿ$aMæü$¯èþ² JyìþÝëÞ Æ>Ú‰ë°Mìü ^ðþ…¨¯èþ AÌê¨ç³NÆŠÿ {V>Ðèþ$ ÆðÿO™èþ$ÌZÏ A¯óþMæü Ðèþ$…¨ C糚yæþ$ Ðèþ*ÆðÿPsŒý AÐèþçÜÆ>ËMæü$ ™èþW¯èþr$ÏV> M>Äæý$Væü*Ææÿ˯èþ$ ç³…yìþ…^óþ…§æþ$Mæü$ õÜ…{©Äæý$ õܧéÅ°² A¯èþ$çÜÇçÜ$¢¯é²Ææÿ$.

9

çÜ$íܦÆæÿ™èþMæü$ »êrË$ Ðóþíܯèþ Ðèþyîþ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… -& Væü…V> A…MæüyŠþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… ÑfÄæý$Ðèþ…™èþ… M>ÐéË…sôý ÑÑ«§æþ Ææÿ…V>Ë Ðèþ$«§æþÅ çÜÐèþ$¯èþÓÄæý$… ^éÌê AÐèþçÜÆæÿ…. ÈòÜOMìüÏ…VŠü çÜ*{™é˯èþ$ A¯èþ$çÜÇçÜ*¢ ÑÀ¯èþ²Ððþ$O¯èþ Ææÿ…V>Ë Ðèþ$«§æþÅ çÜÆðÿO¯èþ çÜÐèþ$¯èþÓÄæý$… Ý뫨… _¯èþ糚yóþ ^éÌê _¯èþ² ÑïÜ¢Ææÿ~… E¯èþ² ¿æý*Ñ$ÌZ Mæü*yé çÜÐèþ$–¨®V> ¨Væü$ºyìþ Ý뫨…^èþÐèþ^èþ$a. ´ùçÙMæü ÑË$ÐèþË$¯èþ² BàÆæÿ… ´÷…§æþÐèþ^èþ$a.

10

çÜ…çœ$sìý™èþÐèþ$Äæý*ÅÆæÿ$.. çœÍ™éË$ Ý뫨…^éÆæÿ$ & òßý^Œþ.BÆŠÿ.Ðèþ$ÌôýÏÔŒý, sìý.´ëÆæÿ¦ÝëÆæÿ¤ Ððþ$$MæüPgŸ¯èþ² (Ððþ$Æÿ$$gŒý) ÝëVæü$ A¯óþ¨ MæüÆ>²rMæü Æ>çÙ‰…ÌZ° _¯èþ² çܯèþ²M>Ææÿ$ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ^éÌê MîüËMæüÐðþ$O¯èþ¨. D ç³…r ÝëVæü$ÌZ¯óþ M>Mæü$…yé Ðèþ_a¯èþ ¨Væü$ºyìþ° Wr$t»êr$ «§æþÆæÿËMóü Ñ{MæüÆÿ$$… ^èþ$MøÐèþyæþ… ÐéÇMìü ò³§æþª çÜÐéË$V> E…yóþ¨. AÆÿ$$™óþ _MæüP GÑ$ÃVæü¯èþ*Ææÿ$ {V>Ðèþ*°Mìü ^ðþ…¨¯èþ Ððþ$$MæüPgŸ¯èþ² ÝëVæü$ ^óþõÜ _¯èþ² _¯èþ² ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë$ çÜ…çœ$sìý™èþÐðþ$O HÆ>µr$ ^óþçÜ$Mæü$¯èþ²...

13

휋٠AÑ$¯ø & G‹Ü. {õ³Ðèþ$Ë™èþ ¿æý*ÝëÆ>°² ò³…´÷…¨…^óþ…§æþ$Mæü$ ÑfÄæý$Ðèþ…™èþÐðþ$O¯èþ çÜÐèþ*«§é¯èþ… 휋٠AÑ$¯ø A¯èþ² ÐéçÜ¢Ðé°² ™èþÑ$âæý¯éyæþ$Mæü$ ^ðþ…¨¯èþ ÆðÿO™èþ$ º–…§éË$ Væü$Ç¢…^éÆÿ$$. ¿æý*ÝëÆ>°² Ððþ$Ææÿ$Væü$ç³Ææÿ^èþyæþ… ÌZ ¯èþ{™èþf° ´ùçÙM>Ë AÐèþçÜÆ>°² ¡Ææÿayæþ…™ø ´ër$ 휋٠AÑ$¯ø ÐéyæþMæü… §éÓÆ> Ðèþ$…_ ¨Væü$ºyìþMìü Mæü*yé D 휋٠AÑ$¯ø G…™èþV>¯ø ™øyæþµyæþ$™èþ$…§æþ¯óþ¨ ÐéÇ A¯èþ$¿æýÐèþ….

18

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &3 •òÜò³t…ºÆŠÿ 2019

3


çÜÒ$Mæü–™èþ ^óþç³Ë ò³…ç³Mæü…

JMæü¯ésìý iÐèþ¯é«§éÆæÿÐðþ$O¯èþ ^óþç³Ë ò³…ç³Mæü… Ñ«§é¯é°Mìü Ðèþ$Ç°² ÑË$ÐèþË ^óþÆóÿa Mæü–íÙ ©´ë ¼‹Ü¢

„óü{™èþÝë¦Æÿ$$ÌZ ËÀ…^óþ Ðèþ¯èþÆæÿ$˯èþ$ çÜÐèþ$¯èþÓÄæý$ç³Ç_ Eç³Äñý*W…^èþ$Mæü$¯èþ² 糄æü…ÌZ Ðèþ¯èþÆæÿ$Ë çܨӰÄñý*Væü… ™ø ´ër$ A«¨Mø™èþµ†¢, A§æþ¯èþç³# B§éÄæý$…, Ððþ$Ææÿ$VðüO¯èþ E´ë«¨ AÐèþM>Ô>Ë$ Mæü*yé Ý뫨…^èþÐèþ^èþ$a. C…§æþ$Mæü$ A¯èþ$Mæü*ËÐðþ$O¯èþ çÜÒ$Mæü–™èþ ^óþç³Ë ò³…ç³Mæü Ñ«§é¯é°² (C…sìý{VóüsñýyŠþ 휋٠¸ëÇÃ…VŠü & IG‹œG‹œ) ç³#Æ>™èþ¯èþ ^óþç³Ë ò³…ç³Mæü Ñ«§é¯èþ…ÌZ¯óþ Ðèþ*Ææÿ$µËMæü$ M>Ææÿ×ýÐðþ$O…¨. C¨ B§éÄæý$… Ææÿ*ç³…ÌZ Ðèþ$…_ çœÍ™é˯èþ$ CÐèþÓyæþÐóþ$ M>Mæü$…yé ÆðÿO™èþ$ Mæü$r$…»ê°Mìü ´ùçÙMæüÑË$ÐèþË™ø Mæü*yìþ¯èþ BàÆ>°² A…¨…_ ÐéÇMìü BàÆæÿ ¿æý{§æþ™èþ¯èþ$ ^óþMæü*Ææÿ$çÜ$¢¯èþ²¨.

E

™èþ¢Æ>Q…yŠþ Æ>Ú‰ë°Mìü E¯èþ² JMæü {ç³™óþÅMæü™èþ HÑ$r…sôý ç³ÆæÿÓ™éË$ ÑçÜ¢–™èþ…V> E…sêÆÿ$$. {V>Ðèþ*Ë$ JMæü §é°™ø Ðèþ$Æø §é°Mìü çÜ…º…«§æþ… Ìôý¯èþr$t ^ðþÌêÏ^ðþ§æþ$Ææÿ$V> HM>Mæü$Ë$V> GMæüPyðþMæüPyø E…sêÆÿ$$. ÐésìýMìü çÜÆðÿO¯èþ Ææÿçßý§éÇ çܧæþ$´ëÄæý$… Mæü*yé E…yæþ§æþ$. AMæüPyìþMìü ^óþÆæÿ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ ^éÌê MæüçÙtç³yéÍÞ E…r$…¨. CMæü AMæüPyìþ ÆðÿO™èþ$Ë…™é _¯èþ² MæüÐèþ$™éË$ B«§éÆæÿ… V> õܧæþÅ… ^óþçÜ$¢…sêÆæÿ$. A¨ Mæü*yé ç³NÇ¢V> ÐèþÆ>Û«§éÆæÿ…V>¯óþ. ÝëVæü$±sìý çܧæþ$´ëÄæý*Ë$ ÌôýMæü´ùÐèþyæþ… AMæüPyìþ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ G§æþ$ÆæÿÐèþ#™èþ$¯èþ² ^éÌê ò³§æþª çÜÐèþ$çÜÅ. §é°Mìü ™øyæþ$ AMæüPyìþ Ðé™éÐèþÆæÿ×ý ç³Çíܦ™èþ$Ë$ °™èþÅ… çÜÐèþ$çÜÅËMæü$ M>Ææÿ×ý… AÐèþ#™èþ*¯óþ E…sêÆÿ$$. çœÍ™èþ…V> ÐéÆæÿ$ çÜ…{糧éÄæý$Mæü õܧæþÅ Ñ«§é¯éËò³O¯óþ B«§éÆæÿç³yìþ iÑ™éË$ ÝëWçÜ$¢¯é²Ææÿ$. º™èþ$Mæü$ º…yìþ ¯èþyìþí³…^óþ… §æþ$Mæü$ ÐóþÆóÿ Ðèþ*Æ>YË$ Ìôý° M>Ææÿ×ý…V>, Ðèþ$¯èþ$Væüyæþ Ë„æü Å…V>¯óþ õܧæþÅ Ñ«§é¯é˯èþ$ ^óþç³yæþ$™èþ* E´ë«¨ MøçÜ… ç³sê²ËMæü$ ÐðþãÏ ÐèþËçÜ iÑ™éË$ Væüyæþ$ç³#™èþ$¯é²Ææÿ$.

4

ÆðÿO™èþ$ Mæü$r$…»êËMæü$¯èþ² Mö¨ª´ësìý MæüÐèþ$™èþ… ¿æý*Ðèþ$$Ë õܧæþÅ… 糯èþ$˯èþ$ Ý뫧éÆæÿ×ý…V> BÄæý* Mæü$r$…»êËÌZ° ï܈Ìôý ^óþçÜ*¢… sêÆæÿ$. D Ñ«§æþ…V> Ðèþ$íßýâæýË Mæü–íÙ M>Ææÿ×ý…V> Ðèþ$$…§æþ$V> BÄæý* Mæü$r$…»êËMæü$ BàÆæÿ ¿æý{§æþ™èþ ËÀçÜ$¢¯èþ²¨. A¨ Mæü*yé çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ çÜVæü… M>Ìê°Móü. A…sôý MóüÐèþË… BÆæÿ$ ¯ðþËË AÐèþçÜÆ>˯èþ$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… §éÓÆ> çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$aMøVæü Ë$Væü$™èþ$¯é²Ææÿ$. ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ææÿ…Væü…ÌZ çÜÐèþ*…™èþÆæÿ ÑçÜ¢Ææÿ×ýMæü$ A…™èþV> AÐèþM>Ô>Ë$ ÌôýÐèþ#. E¯é² AÑ ^éÌê ç³ÇÑ$™èþÐóþ$. D M>Ææÿ×ý…V> {ç³™éÅÐèþ*²Äæý$ 糧æþ®™èþ$Ë$ AÐèþçÜÆæÿ… GMæü$PÐèþ. ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &3 • òÜò³t…ºÆŠÿ 2019

^ðþÆæÿ$Ðèþ# Væür$t¯óþ HÆ>µr$^óþíܯèþ ´û[Ît ç³Ç{ÔèýÐèþ$ÌZ° ^óþç³ËMæü$ AÐèþçÜÆæÿÐèþ$Æÿ$$¯èþ ´ùçÙM>Ë°²sìý± B MøâæýÏ ÐèþÅÆ>¦Ë™ø¯óþ Ðèþ$Ç…™èþ ´ùçÙMæü ÑË$ÐèþË$ çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$aMæü$…r$¯èþ² ºçßý$âêÆæÿ¦Mæü {ç³Äñý*Væü…

A糚yóþ A«¨Mø™èþµ†¢ Ý뫧æþÅÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨. E´ë«¨ AÐèþM>Ô>Ë$ Ððþ$Ææÿ$VæüÐèþ#™éÆÿ$$. °MæüÆæÿÐðþ$O¯èþ B§éÄæý$ Ðèþ*Æ>YË$ A…§æþ$»êr$ÌZMìü ÐèþÝë¢Æÿ$$. A…§æþ$Mæü$ V>¯èþ*, ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ 糧æþ®™èþ$ÌZÏ çÜÒ$Mæü– ™èþ Ñ«§é¯èþ… A¯èþ$çÜÇ…^éÍÞ E…r$…¨. E§éçßýÆæÿ×ýMæü$, ÐèþÅÐèþÝëÄæý$…ÌZ MîüËMæü…V> E…yóþ ç³Ôèý$ ç܅糧æþ, ^óþç³Ë ò³…ç³Mæü…, MøâæýÏ ò³…ç³Mæü…, Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë ò³…ç³Mæü… Ðèþ…sìý Ðésìý° ™èþMæü$PÐèþ ò³r$tºyìþ™ø Ðé™éÐèþÆæÿ×ê°Mìü GÌê…sìý à± fÆæÿVæüMæü$…yé E… yóþÌê çÜÐèþ$¯èþÓÄæý$ç³Ææÿ^éÍÞ E…r$…¨.

JMæü ÆðÿO™èþ$ E§éçßýÆæÿ×ý E™èþ¢Æ>Q…yŠþ Æ>çÙ‰…ÌZ° AÌZÃÆ> hÌêÏÌZ° ºÝùÎ Mæü${V>Ðèþ*°Mìü ^ðþ…¨¯èþ Ô>…† §óþÑ 1.5 òßýM>tÆŠÿ ´÷Ë… ÝëVæü$ ^óþçÜ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$. BÐðþ$ ´÷Ë… ç³NÇ¢V> Mö…yæþ {´ë…™èþ…ÌZ E…r$…¨. D Mö¨ª´ësìý ¿æý* Ðèþç܆ÌZ¯èþ* MóüÐèþË… 0.4 òßýM>tÆŠÿ ¿æý*Ñ$ÌZ Ðèþ*{™èþÐóþ$ ç³…r ç³…yìþ…^èþÐèþ^èþ$a. ÐèþÅÐèþÝëÄæý$…™ø ´ër$ A¯èþ$º…«§æþ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$ A¯óþMæü… BÐðþ$ ^óþç³yæþ$™èþ* E…r$…¨. A…§æþ$ÌZ ™èþ–×ý «§é¯éÅË™ø ´ër$ Mö¨ªV> _Ææÿ$«§é¯éÅ˯èþ$ ÝëVæü$ ^óþÝë¢Ææÿ$. QÈ‹œ ïÜf¯ŒþÌZ ÐèþÆæÿÛ´ë™èþ… §é§éç³#V> 600 Ñ$ÎÏÒ$rÆæÿÏ ¯èþ$…_ 700 Ñ$ÎÏÒ$rÆæÿÏ ÐèþÆæÿMæü$ E…r$…¨. D çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ Æ>Væü$Ë$ (휅VæüÆŠÿ Ñ$ÌñýÏsŒýÞ), K§ðþË$ (»êÆŠÿ²Äæý*ÆŠÿz Ñ$ÌñýÏsŒýÞ), EËÐèþË$


(àÆŠÿÞ{V>ÐŒþ$), ÝùÄæý*½¯Œþ, C…M> {òœ…^Œþ ½¯ŒþÞ, K{M>, rÐðþ*sê, §øçÜ Ðèþ…sìý Mæü*ÆæÿV>Äæý$˯èþ$ ç³…yìþçÜ$¢…sêÆæÿ$. CMæü Ææÿ½ ïÜf¯ŒþÌZ ÐèþÆæÿÛ´ë™èþ… °ËMæüyæþV> E…yæþ§æþ$. A…§æþ$ÐèþËÏ Vø«§æþ$Ðèþ$˯èþ$, Mö°² BMæü$ Mæü*Ææÿ˯èþ$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ ÝëVæü$ ^óþÝë¢Ææÿ$. CÌê…sìý Ðé™éÐèþÆæÿ×ý…ÌZ Ô>…† §óþÑ 2004ÌZ Ðèþ#Ððþ$¯Œþ òÜO…sìýçÜ$t ïÜPÐŒþ$ ( Women Scientist Scheme of DST (WOS-B) ) Mìü…§æþ B {V>Ðèþ$…ÌZ HÆ>µr$ ^óþíܯèþ Õ„æü×ý M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ çÜ$Õ„ìü™èþ$Æ>Ë$ AÄæý*ÅÆæÿ$. D Õ„æü×ý M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°² C…sìý{VóüsñýyŠþ 휋٠¸ëÇÃ…VŠü çÜ*{™éË B«§éÆæÿ…V> °ÆæÿÓíßý…^éÆæÿ$. Õ„æü×ý ™èþÆæÿ$Ðé™èþ, BÐðþ$Mæü$ °ÆæÿÓçßý×êç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ A…Ô>ËÌZ ç³NÇ¢ çÜçßýM>Ææÿ… ËÀ…_…¨.

IG‹œG‹œ ¯èþÐèþ$*¯é C…sìý{VóüsñýyŠþ 휋٠¸ëÇÃ…VŠü ç³° ¡Ææÿ$Mæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ Ñ«¨Ñ«§é¯éË$ ¨Væü$Ðèþ ™ðþÍí³¯èþ Ñ«§æþ…V> E…sêÆÿ$$. Ðèþ$*yæþ$ ÐérÆŠÿ sêÅ…Mæü$Ë$…yéÍ. ÐésìýÌZ ±sìý °ËÓ ÝëÐèþ$Ææÿ®Å… 1.78 Ñ$ÍÄæý$¯Œþ Mæü*żMŠüË$, íœËtÇ…VŠü sêÅ…Mæü$ ÝëÐèþ$Ææÿ¦Å… 1.47 Ñ$ÍÄæý$¯Œþ Mæü*żMŠü, Ôèý$§æþ®fË… °ËÓ ÝëÐèþ$Ææÿ¦Å… 9.8 Ñ$ÍÄæý$¯Œþ Mæü*żMŠü ÎrÆæÿÏ ÝëÐèþ$Ææÿ¦Å… E…yéÍ. CMæü ^óþç³Ë ò³…ç³M>°Mìü E§óþªÕ…_¯èþ ^ðþÆæÿ$Ðèþ# ÝëÐèþ$Ææÿ¦Å… 100 Ñ$ÍÄæý$¯Œþ õÜPÓÆŠÿ E…yìþ §é° Væür$t¯óþ _¯èþ² Ýë¦Æÿ$$ÌZ ´û[Ît Äæý$*°sŒý HÆ>µr$ ^óþçÜ$MøÐéÍ. B VæürÏò³O¯óþ Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë ò³…ç³M>°Mìü ™èþW¯èþ HÆ>µr$Ï E…yéÍ. Ðèþ*Ça 2004ÌZ ^ðþÆæÿ$Ðèþ#ÌZ°Mìü ÆæÿMæüÆæÿM>Ë ^óþç³Ë$ & íÜËÓÆŠÿ M>ÆŠÿµ (òßýO´ù¸ë¢Íë¨ÝùÃÍ{sìýMŠüÞ), {V>‹Ü M>ÆŠÿµ (sñý¯øǯŒþVøyé°yðþÍ‹Ü)& Ë™ø ´ër$ M>Ðèþ$¯Œþ M>ÆŠÿµ (íÜ{í³¯èþÝëPǵÄñý*) ^óþç³Ë¯èþ$ 45@35@20 °çÙµ†¢ÌZ gêÆæÿÑyìþ^éÆæÿ$. A…sôý B ^ðþÆæÿ$Ðèþ# ±sìýÌZ òßýM>tÆŠÿMæü$ 3000 휅VæüÇÏ…VŠüÞ E…yóþrr$Ï çÜVæür$¯èþ òÜ…sîýÒ$ÆŠÿMæü$ 5&10 ^óþç³ í³ËÏË$ E…yóþÌê ^èþ*çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. D ÆæÿMæü…V> ^óþç³ í³ËÏ˯èþ$ ÐóþÄæý$yæþ…ÌZ E¯èþ² {ç³Äñý*f¯èþ… HÑ$r… sôý AÑ ç³ÆæÿçܵÆæÿ ç³Çç³NÆæÿMæü BàÆæÿç³# AËÐér$Ï MæüÍW E…sêÆÿ$$. ÑÀ¯èþ²Ððþ$O¯èþ Ðé™éÐèþÆæÿ×ê˯èþ$ ™èþr$tMøVæüËÐèþ#. §é§éç³# HMæüM>Ë… ÌZ AÑ Ðèþ*ÆðÿPsŒý AÐèþçÜÆ>ËMæü$ ™èþW¯èþr$ÏV> Ðésìý ç³ÇÐèþ*×ê˯èþ$ ò³…^èþ$MøVæüË$Væü$™éÆÿ$$. ÐéÅ«§æþ$˯èþ$ ™èþr$tMøVæüËÐèþ#. ÐésìýMìü A…¨…^óþ BàÆæÿ…ÌZ ÐèþÇ ´÷r$t, ÐóþÆæÿ$Ôðý¯èþVæü ^ðþMæüP çÜÐèþ*¯èþ °çÙµ†¢ÌZ A…¨…^éÍÞ E…r$…¨. {´ëÆæÿ…¿æý §æþÔèýÌZ Ðésìý ºÆæÿ$Ðèþ#ÌZ 2 Ô>™èþ… BàÆæÿ… ¡çÜ$Mæü$…sêÆÿ$$. {MæüÐèþ$…V> A…sôý Æðÿ…yæþ$ Ðèþ*ÝëË ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ÐésìýMìü GÌê…sìý Mæü– {†Ðèþ$ BàÆæÿ… A…¨…^éÍÞ¯èþ AÐèþçÜÆæÿ… E…yæþ§æþ$. ^óþç³ í³ËÏËMæü$ A…¨…^óþ BàÆ>°² BÐèþ# õ³yæþ, ´û[Ît ç³Ç{ÔèýÐèþ$ÌZ ËÀ…^óþ ÐèþÅÆ>¦Ë$, {V>‹Ü Ñ${ÔèýÐèþ$…V> E…r$…¨. G°Ñ$¨ ™öÑ$è ¯ðþËË ÐèþÄæý$çÜ$ Ðèþ_a¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ^óþç³Ë¯èþ$ õÜMæüÇ…_ Ðèþ*ÆðÿPsŒýMæü$ ^óþÆæÿaÐèþ^èþ$a.

^óþç³Ë ^ðþÆæÿ$Ðèþ#¯èþ$ íܧæþ®… ^óþçÜ$MøÐèþyæþ…™ø ´ër$ §é§éç³# 30 ÆæÿM>ÌñýO¯èþ 糄æü$Ë ò³…ç³Mæü… Mæü*yé ^óþç³rtÐèþ^èþ$a. D 糄æü$Ë ò³…ç³Mæü… §éÓÆ> Æðÿ…yæþ$ Ñ«§éÌñýO¯èþ {ç³Äñý*f¯éË$ ËÀÝë¢Æÿ$$. Òsìý° ™èþMæü$PÐèþ QÆæÿ$a™ø¯óþ ò³…^èþ$MøÐèþ^èþ$a. BÆæÿ…¿æý…ÌZ A¯èþ$º…«§æþ BàÆæÿ… A…¨…^éÍÞ E…r$…¨. °È~™èþ M>ËÐèþÅÐèþ«¨ÌZ Møyìþ í³ËÏË ò³…ç³M>°² °Æ>®Ç…^èþ$Mæü$…r* E…yéÍ. Væü$yæþ$Ï ò³sôýt çÜÐèþ$Äæý$… §ésìý¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ Byæþ Møâæýϯèþ$ Ñ{MæüÆÿ$$…^éÍ. MøâæýÏ ò³…ç³Mæü…ÌZ õ³Ææÿ$Mæü$´ùÄôý$ ÐèþÅÆ>¦Ë¯èþ$ ^óþç³ËMæü$ A¯èþ$º…«§æþ BàÆæÿ…V> Eç³Äñý*W…^èþ$MøÐèþ^èþ$a. Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë ò³…ç³M>°Mìü ÒË$V> (600 õÜPÓÆŠÿ Ò$rÆæÿ$Ï) ¿æý*Ñ$° HÆ>µr$ ^óþçÜ$MøÐéÍ. Ý뫧éÆæÿ×ý…V> ^ðþÆæÿ$Ðèþ# VæürÏò³O¯óþ A…§æþ$Mæü$ A¯èþ$Ðèþ#V> HÆ>µr$ E…sôý ±sìý Ðèþç܆ çÜÐèþ$–¨®V> E…r$…¨. Ððþ$Ææÿ$Væü$ç³Ææÿ_¯èþ ÑÑ«§æþ ÆæÿM>Ë Mæü*ÆæÿV>Äæý$˯èþ$ Hyé¨ Ððþ$$™èþ¢… ÝëVæü$^óþÄæý$Ðèþ^èþ$a. ±sìý° ÝëVæü$Mæü$, ÐèþÅÆ>¦Ë¯èþ$ GÆæÿ$Ðèþ#V>¯èþ* Eç³Äñý*W…^èþ$MøÐèþ^èþ$a. Õ„æü×ýÌZ çÜ*_…_¯èþ Ñ«§é¯éËMæü$ ÆðÿO™èþ$ ™èþ¯èþ Ý÷…™èþ A¯èþ$¿æýÐéË B«§éÆæÿ…V> Ðèþ$Ç…™èþ Ððþ$Ææÿ$Væü$ç³Ææÿ^èþyæþ…™ø çœÍ™éË$ Mæü*yé Ððþ$Ææÿ$V>Y E¯é²Æÿ$$. ç³ÇÑ$™èþ çܦ˅ÌZ¯óþ A«¨Mø™èþµ†¢ Ý뫨… ^èþVæüÍV>Ææÿ$. A…§æþ$Mæü$ ÐéÆæÿ$ A¯èþ$çÜÇ…_¯èþ Ððþ$Ææÿ$VðüO¯èþ Ñ«§é¯éÌôý M>Ææÿ×ý…. B {MæüÐèþ$…ÌZ ÐéÆæÿ$ A¯èþ$çÜÇ…_¯èþ Mö°² 糧æþ®™èþ$Ë$ CÌê E¯é²Æÿ$$. GMøÞsìýMŠü M>ÆŠÿµ ÆæÿM>˯èþ$ ^óþÆæÿayæþ…, ´û[Ît °ÆæÿÓçßý×ýÌZ Ððþ$Ææÿ$VðüO¯èþ Ñ«§é¯éË$ A¯èþ$çÜÇ…^èþyæþ…, Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë ÝëVæü$ÌZ A«¨Mø™èþµ†¢ C^óþa ÆæÿM>˯èþ$ Eç³Äñý*W…^èþyæþ… Ðèþ…sìýÑ Mö°². ^ðþÆæÿ$Ðèþ#Ë E™éµ§æþMæü ÝëÐèþ$Æ>¦Å°² VæüÇçÙt…V> ¯é×ýÅÐðþ$O¯èþ¨V> E…^èþ$MøÐèþyæþ…Mæü*yé Ðèþ$…_ çœÍ™é˯èþ$ C_a…¨. A…§æþ$ÌZ ¿êVæü…V> ´û[Ît ç³Ç{ÔèýÐèþ$ÌZ¯èþ$, ç³Ôèý$Ðèþ#Ë M>Ææÿ×ý…V>¯èþ* õ³Ææÿ$Mæü$¯èþ² ÐèþÅÆ>¦Ë Ñ°Äñý*Væü… ÐèþËÏ ^óþç³Ë BàÆæÿ…ÌZ ´ëÏ…Mæüt¯ŒþÞ Ððþ*™é§æþ$ Ððþ$Ææÿ$Væü$ç³yìþ…¨. çœÍ™èþ…V> A«¨Mø™èþÞ†¢ Ý뫧æþÅÐðþ$O…¨. çÜÐèþ$Ææÿ®™èþ™ø Mæü*yìþ¯èþ °ÆæÿÓçßý×ý M>Ææÿ×ý…V> Hyé¨ M>Ë…ÌZ òßýM>tÆæÿ$ ÑïÜ¢Ææÿ~…ÌZ¯óþ 5.5 ¯èþ$…_ 6 r¯èþ$²Ë ÐèþÆæÿMæü$ ^óþç³Ë E™èþµ†¢ Ý뫨…^èþVæüÍV>Ææÿ$. Ñ${ÔèýÐèþ$ ^óþç³Ë ò³…ç³Mæü… MøçÜ… E§óþªÕ…_¯èþ ^ðþÆæÿ$Ðèþ#ÌZ° ±sìý ÝëÄæý$…™ø Hyé¨ ´÷yæþÐèþ#¯é {òœ…_ ½¯ŒþÞ, »ñý…Væüâæý*Ææÿ$ Ñ$Ææÿç³M>Äæý$ (M>í³ÞMæüÐŒþ$), _Mæü$Pyæþ$ W…fË$, rÐèþ*sZ, Ðèþ$$ËÏ…W (Æ>yìþ‹Ù) Ðèþ…sìý Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë ÝëVæü$ Ý뫧æþÅÐðþ$O…¨. D ÆæÿMæü…V> A«¨Mø™èþÞ†¢°^óþa 8 ¯èþ$…_ 10 ÆæÿM>ÌñýO¯èþ Mæü*ÆæÿV>Äæý$˯èþ$ Hyé¨ ´ër* ÝëVæü$^óþÄæý$VæüÍV>Ææÿ$. D Ñ«§æþ…V> Ñ${ÔèýÐèþ$ ÆæÿM>Ë™ø ^óþç³Ë ò³…ç³Mæü… Ñ«§é¯èþ… A¯èþ$çÜÇ… _¯èþ Äæý$*°sŒýÌZ 2006 çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ ´û[Ît ç³Ç{ÔèýÐèþ$ 56 MìüÌZË ^óþç³Ë ¨Væü$ºyìþ Ý뫨…^èþV>, 2007ÌZ 60 MìüÌZË ÐèþÆæÿMæü$ E™èþµ†¢ AÆÿ$$…¨. Mìü^ðþ¯Œþ E™éµ§æþ¯èþ 2006ÌZ 55 MìüÌZË$, 2007ÌZ 65 MìüÌZË ÐèþÆæÿMæü$ E…¨. CMæü MøyìþVæü$yæþ$Ï D Æðÿ…yæþ$ ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &3 • òÜò³t…ºÆŠÿ 2019

5


çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>ÌZÏ Hyé¨Mìü 2500 ¯èþ$…_ 3000 ËÀ…^éÆÿ$$. B ÆðÿO™èþ$ Ððþ$$™èþ¢… B§éÄæý$…ÌZ 50 ¯èþ$…_ 60 Ô>™èþ… (Ææÿ*.29,938) D Ðèþ$*yæþ$ Ææÿ…V>Ë ¯èþ$…^óþ M>Ðèþyæþ… ÑÔóýçÙ…. A§óþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ B Mæü$r$…»ê°Mìü Ðèþ_a¯èþ Ððþ$$™èþ¢… B§éÄæý$… §é§éç³# Ææÿ*.30,000 ¯èþ$…_ 35,000 A° ™óþÍ…¨. C§æþ…™é IG‹œG‹œ 糧æþ®†ÌZ ^óþç³Ë & ´û[Ît & Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë ò³…ç³Mæü… Ñ«§é¯èþ… ÐèþËϯóþ Ý뫧æþÅÐðþ$O…¨. B ™èþÆæÿ$Ðé† çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>ÌZÏ Ðèþ$äÏ Ðèþ$äÏ QÆæÿ$aÌôýÒ ÌôýMæü´ùÐèþyæþ… Ðèþ$Æø ÑÔóýçÙ…. B ÆæÿMæü…V> ^èþ*õÜ¢ ÐéÇMìü B Ðóþ$ÆæÿMæü$ A§æþ¯èþç³# B§éÄæý$… Ðèþ_a¯èþsôýt. çœÍ™èþ…V> 2016 ¯ésìýMìü B ÆðÿO™èþ$ Mæü$r$…»ê°Mìü Ðèþ_a¯èþ °MæüÆæÿ B§éÄæý$… Ææÿ*.30,000. 2004ÌZ {´ëÆæÿ…À…_¯èþ D ç³£æþMæü… Cç³µsìýMîü Ô>…† §óþÑ Mæü$r$…º… Mö¯èþÝëWÝù¢…¨. A§æþ¯èþç³# B§éÄæý$… çÜ…´ë¨…^èþ$Mæü$…sZ…¨. ÑÀ¯èþ²Ððþ$O¯èþ B§éÄæý$ Ðèþ*Æ>Y˯èþ$ CÌê çÜÐèþ$¯èþÓÄæý$… ^óþÄæý$yæþ… §éÓÆ> IG‹œG‹œ 糧æþ®†ÌZ E¯èþ² ç³ÇÑ$™èþ Ðèþ¯èþÆæÿ$˯èþ$ çÜ{MæüÐèþ$…V> Ñ°Äñý*W…^èþ$MøÐèþyæþ… Ý뫧æþÅÐðþ$O…¨. ¸ëÆŠÿà ¯èþ$…_ Ðèþ^óþa E™èþµ†¢, B§éÄæý$… ò³ÇW…¨. çÜÒ$Mæü–™èþ Ñ«§é¯èþ… BǦMæü…V> Ìê¿æý§éÄæý$Mæü… M>ÐèþyæþÐóþ$ M>Mæü$…yé B ÆðÿO™èþ$ Mæü$r$…»ê°Mìü BàÆæÿ ¿æý{§æþ™èþ¯èþ$, ´ùçÙMæü BàÆ>°² A…¨…_…¨. Ðèþ$$QÅ…V> Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë$, MøyìþVæü$yæþ$Ï, _Mðü¯Œþ, ^óþç³Ë Ææÿ*ç³…ÌZ ÐéÇMìü BÆøVæüŧéÄæý$MæüÐðþ$O¯èþ BàÆæÿ… Ë¿æýÅÐèþ$Æÿ$$…¨. C…sZÏ Mæü$r$…º AÐèþçÜÆ>˯èþ$ ¡ÆæÿaVæüË$Væü$™ø…¨. A…™óþ M>Mæü$…yé ¼¯éÞÆŠÿ Ðèþ¯èþÅ {´ë×ý$Ë Ææÿ„æü×ý A¿æýÄæý$ Móü…{§æþ… §æþVæüYÆæÿÌZ¯óþ E¯èþ²…§æþ$¯èþ °™èþÅ… AMæüPyìþMìü ç³Æ>ÅrMæü$Ë$ ò³§æþª çÜ…QÅÌZ ÐèþçÜ*¢ E…sêÆæÿ$. D {V>Ðèþ$ ÆðÿO™èþ$Ë$ ™èþÐèþ$ E™èþµ™èþ$¢Ë¯èþ$ Ñ{MæüÆÿ$$…^èþ$MøÐèþyæþ… Ý뫧æþÅÐðþ$O…¨. Ý린Mæü Ðèþ*ÆðÿPrÏÌZ {ï³Ñ$Äæý$… «§æþÆæÿËMóü ÐéÆæÿ$ ™èþÐèþ$ Møyìþ Væü$yæþϯèþ$, _Mðü¯Œþ, 휋Ù, Mæü*ÆæÿV>Äæý$˯èþ$ AÐèþ$$ÃMøVæüË$Væü$™èþ$¯é²Ææÿ$. AÌêVóü AMæüPyæþ E¯èþ² çßZrâæý$Ï, ÇÝëÆŠÿtË$ Mæü*yé Ðésìý° Mö¯èþ$VøË$ ^óþçÜ$¢¯é²Æÿ$$. çÜÆæÿ$Mæü$ ¯é×ýÅÐðþ$O¯èþ¨V> ™égêV> E¯èþ²…§æþ$¯èþ, ò³OV> GÌê…sìý ÆæÿÝëÄæý$¯éË ÐéyæþMæü… Ìôý° E™éµ§æþ¯èþ M>Ðèþyæþ… Ðèþ˯èþ Ððþ$Ææÿ$VðüO¯èþ »ôýÆæÿ… ÐèþÝù¢…¨. D ÆæÿMæü…V> IG‹œG‹œ Ñ«§é¯èþ… Ar$ ÆðÿO™èþ$Mæü$, Cr$ Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$ËMæü* {ç³Äñý*f¯èþMæüÆæÿ…V> Ðèþ*Ç…¨. AÐèþçÜÆ>°² ºsìýt E™èþµ†¢ ò³…^èþyæþ… Ìôý§é °Äæý$…{†…^èþyæþ… §éÓÆ> ¿êÈ ¯èþÚëtË$ Æ>Ðèþsôýϧæþ$.

Ðèþ$$W…ç³# ÐéM>ÅË$

6

Ðèþ¯èþÆæÿ$Ë çÜ{MæüÐèþ$ Ñ°Äñý*Væü…, ÐðþOÑ«§æþÅ…™ø Mæü*yìþ¯èþ ç³Ôèý$´ùçÙ×ý, ÝëVæü$ M>ÆæÿÅMæüÌê´ëËÌZ IG‹œG‹œ Ñ«§é¯èþ… ÆðÿO™èþ$ Mæü$r$…»ê°Mìü BǦMæüç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ MæüçÙt¯èþÚëtË$ A§æþ$ç³# ^óþÄæý$VæüÍW…¨. ÑÀ¯èþ² Ææÿ*´ëËÌZ ^óþ†Mìü A…§æþ$™èþ$¯èþ² E™èþµ™èþ$¢Ë ÐèþËÏ ÐéÇ Mæü$r$… »êËMæü$ BàÆæÿ ¿æý{§æþ™èþ, ´ùçÙMæü ÑË$ÐèþË™ø Mæü*yìþ¯èþ BàÆæÿ… çÜÐèþ$–¨®V> ËÀçÜ$¢¯é²Æÿ$$. ò³OV> B§éÄæý$… Ðèþ$Ç…™èþV> ò³ÇW…¨. Mæü$r$…º çÜ¿æý$ÅËMæü$ Ðèþ$Ç°² E´ë«¨ Ðèþ*Æ>YË$ A…¨…_…¨. ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &3 • òÜò³t…ºÆŠÿ 2019

ÑÑ«§æþ Ææÿ…V>Ë Ðèþ$«§æþÅ ç³ÆæÿçܵÆæÿ ç³Çç³NÆæÿMæü ÐèþÅÐèþçܦ Ææÿ*ç³#¨§æþ$ªMæü$° çÜÓÄæý$… ´ùçÙMæü…, çÜÓÄæý$… çÜÐèþ$–¨®°^óþa çÜ$íܦÆæÿ Ñ«§é¯èþ… Ðèþ¯èþÆæÿ$˯èþ$, ÐèþÅÆ>¦Ë¯èþ$ ç³#¯èþÇÓ°Äñý*V>°Mìü AÐèþM>Ôèý… E…yæþyæþ…™ø E™èþµ†¢ QÆæÿ$a ^éÌê ™èþWY´ùÆÿ$$…¨. _¯èþ² Ýë¦Æÿ$$ÌZ ^óþç³sôýt IG‹œG‹œ Ñ«§é¯èþ… BǦMæü…V> A…§æþ$»êr$ÌZ E…r$…¨. A…™óþM>Mæü {Ô>Ñ$Mæü ÔèýMìü¢ ™èþMæü$PÐèþV> E…r$…¨. ÐèþÅÆ>¦Ë¯èþ$ †ÇW Eç³Äñý*W…^èþ$MøÐèþ^èþ$a. B ÆæÿMæü…V> ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ê°Mìü Ðóþ$Ë$ ^óþçÜ$¢…¨. ç³Ôèý$Ðèþ#Ë ÐèþÅÆ>¦Ë¯èþ$ õܧæþÅ…ÌZ GÆæÿ$Ðèþ#Ë$V> Eç³Äñý*W…^èþyæþ… ÐèþËÏ ò³§æþª Ððþ$$™èþ¢…ÌZ ÆæÿÝëÄæý$°Mæü GÆæÿ$Ðèþ#Ë ÐéyæþMæü… ¯èþ$…_ B Mæü$r$…»ê°Mìü FÆæÿr ËÀçÜ$¢…¨. Ðésìý° ^óþç³ËMæü$ BàÆæÿ…V> A…¨…^èþÐèþ^èþ$a. JMæüP Ðèþ*rÌZ ^ðþ´ëµË…sôý IG‹œG‹œ Ñ«§é¯èþ… çÜÓÄæý$…´ùçÙMæü…, çÜÓÄæý$… çÜÐèþ$–¨®°^óþa çÜ$íܦÆæÿ Ñ«§é¯èþ…. Òsìý™ø ´ër$ Mæü$MæüP Vöyæþ$Væü$Ë ÝëVæü$, ÐèþÇà Mæü…´ùçÜ$t™èþÄæý*È, Ðóþ$™èþMæü$ ç³°MìüÐèþ^óþa Væüyìþz ÝëVæü$, ™óþ¯ðþsîýVæüË ò³…ç³Mæü… Ðèþ…sìýÑ Mæü*yé C…§æþ$ÌZ ¿êVæü…V> ^óþç³rtÐèþ^èþ$a. VæüÇçÙt…V> {ç³Äñý*f¯éË$ A…§æþ$MøÐèþ^èþ$a.

Mæü–™èþfq™èþË$ {ç³™óþÅMæü…V> AÌZÃÆ>ÌZ° MøÕ&Q™èþÆ>ÃÌŒýÌZ E¯èþ² i.¼. ç³…™Œþ íßýÐèþ*ËÄæý$¯Œþ G°ÓÆ>¯ŒþÐðþ$…sŒý & çÜçÜtÆÿ$$¯èþº$ÌŒý yðþÐèþË‹³Ððþ$…sŒý ¯óþçÙ¯èþÌŒý C°íÜtr*ÅsŒý yðþOÆðÿMæütÆŠÿMæü$ D Ææÿ^èþÆÿ$$™èþ «§æþ¯èþÅÐé§éË$ ™ðþÍÄæý$gôýÄæý*ÍÞ E…¨. Móü…{§æþ {糿æý$™éÓ°Mìü (¯èþ*ÅÉìþÎÏ) ^ðþ…¨¯èþ yîþGïÜt ¯èþ$…_ BǦMæü çÜàÄæý$… A…¨…^èþyæþ…ÌZ¯èþ*, AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ çܧæþ$´ëÄæý*Ë$ Mæü͵…_ {´ù™èþÞíßý…_¯èþ…§æþ$Mæü$ Ðèþ$ÈÐèþ$È Mæü–™èþfq™èþË$ ™ðþÍÄæý$gôýçÜ$Mæü$…r$¯é²Ðèþ$$. Deepa Bisht Scientist- DST G.B. Pant Institute of Himalayan Environment and Development, Kosi-Katarmal, Almora, Uttarakhand, India. E-mail: deepabisht1234@rediffmail.com

B…VæüÏÐèþ$*Ë… @ ÎÝë C…yìþÄæý*, çÜ…ç³#sìý 20, çÜ…_Mæü 1, Ðèþ*Ça 2018


Ý린Mæü ç³Ôèý$ ç܅糧æþ™ø çÜ$íܦÆæÿ ´ëyìþ ç³Ç{ÔèýÐèþ$

}

Ðèþ$×ìý MösñýtMæüPyŠþ MóüÆæÿâæý Æ>çÙ‰…ÌZ° ´ëËMæüPyŠþ hÌêÏÌZ° MösñýtMæüPyŠþ {V>Ðèþ*°Mìü ^ðþ…¨¯èþ A«§æþ$¯é™èþ¯èþ ¿êÐéË$¯èþ² ´ëyìþ ÆðÿO™èþ$. DÄæý$¯èþ ^éÌê M>Ë… çÜ…MæüÆæÿ gê† ç³Ôèý$Ðèþ#Ë™ø ´ëyìþ ç³Ç{ÔèýÐèþ$ °ÆæÿÓíßý…^óþÐéÆæÿ$. B Ñ«§æþ…V> 2012 ÐèþÆæÿMæü$ ÝëW´ùÆÿ$$…¨. ò³Ææÿ$Væü$™èþ$¯èþ² °ÆæÿÓçßý×ý QÆæÿ$aË$, Ðèþ$$QÅ…V> ç³Ôèý$Ðèþ#ËMæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Ðóþ$™èþ¯èþ$ çÜÐèþ$Mæü*Ææÿayæþ… ^éÌê ¿êÆæÿ…V> Ðèþ*Ç…¨. B ç³Çíܦ† M>Ææÿ×ý…V> ™èþ¯èþ ´ëË E™èþµ†¢ 糧æþ®†° Ðèþ*Ææÿ$aMøÐéË° A¯èþ$Mæü$¯é²yæþ$. ¨Væü$ºyìþ ™èþMæü$PÐèþV> E¯èþ²ç³µsìýMîü, Ý린Mæü…V> ËÀ…^óþ ç³Ôèý$Ðèþ#ËMæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Ðóþ$™èþ¯èþ$ çÜÐèþ$Mæü*Ææÿayæþ… ™èþMæü$PÐèþ QÆæÿ$a™ø¯óþ Ý뫧æþÅ… M>Ðèþyæþ… BÄæý$¯èþMæü$ D BÌZ^èþ¯èþ Æ>Ðèþyé°Mìü M>Ææÿ×ýÐðþ$O…¨. A…™óþM>Mæü, Ý린Mæü ç³Ôèý$ gê™èþ$Ë ¯èþ$…_ Ðèþ^óþa ´ëËMæü$ Ý린Mæü…V> Ðèþ$…_ WÆ>Mîü E…yæþyæþ… ™ø Ý린Mæü ç³Ôèý$Ðèþ#Ë ò³…ç³M>°² BÄæý$¯èþ ^óþç³sêtÆæÿ$. ™èþ¯èþMæü…sôý A¯èþ$¿æýÐèþ… GMæü$PÐèþ E¯èþ² ÆðÿO™èþ$˯èþ$ çÜ…{糨…_ ¯èþ糚yæþ$ E…ºÏ^ðþÇ ç³Ôèý$Ðèþ#Ë (»êMæü$Þ 1 ^èþ*yæþÐèþ^èþ$a.) {ç³Äñý*f¯é˯èþ$ Væü$Ç…_ Ðèþ$×ìýMìü çÜÆðÿO¯èþ AÐèþV>çßý¯èþ HÆæÿµyìþ…¨. 2012ÌZ D gê†Mìü ^ðþ…¨¯èþ Æðÿ…yæþ$ ç³Ôèý$Ðèþ#˯èþ$ BÄæý$¯èþ Mö¯èþ$VøË$ ^óþÔ>Ææÿ$. C糚yæþ$ Ðésìý çÜ…QÅ 16Mæü$ ^óþÇ…¨. C¯Œþç³#sŒýË$ ™èþMæü$PÐèþ AÐèþçÜÆæÿÐèþ$Äôý$Å õÜ…{©Äæý$ õܧéÅ°² Mæü*yé BÄæý$¯èþ {´ëÆæÿ…À…^éÆæÿ$. B ÆæÿMæü… V> ™èþ¯èþ ´ùçÙ×ýÌZ° ç³Ôèý$Ðèþ#ËMæü$ Ðóþ$ÌñýO¯èþ Ðóþ$™èþ A…¨…^èþVæüÍV>yæþ$. D Ððþ$$™èþ¢… {ç³{MìüÄæý$¯èþ$ BÄæý$¯èþ {ç³Äñý*V>™èþÃMæü…V>¯óþ ^óþç³sêtÆæÿ$. ™èþ¯èþMæü$ E¯èþ² Mö¨ª ´÷Ë…ÌZ Ðèþ$×ìý ÑÕçÙtÐðþ$O¯èþ Ë„æü×êË$¯èþ² ÐèþÇ Ðèþ…VæüyéË™ø (gêÐèþÆ>, {ÔóýÄæý$‹Ü Ðèþ…sìýÑ) ÝëVæü$ ^óþçÜ*¢…sêÆæÿ$. Òsìý ¯èþ$…_ Ðèþ^óþa ÐèþÇ Væüyìþz BÄæý$¯èþ ò³…^èþ$™èþ$¯èþ² ç³Ôèý$Ðèþ#ËMæü$ ™èþW¯èþ…™èþ Ðóþ$™èþV> Eç³Äñý*Væüç³yæþ$™èþ$…¨. ™èþ¯èþ ´÷Ë…ÌZ ç³Ôèý$Ðèþ#Ë$ Væüyìþz Ðóþ$Äæý$yé°Mìü A¯èþ$Ðèþ$†çÜ$¢…sêyæþ$. D ÆæÿMæü…V> ºÄæý$sìý ¯èþ$…_ ç³Ôèý$Ðèþ#ËMæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Ðóþ$™èþ¯èþ$ Mö¯èþÐèþËíܯèþ ¿êÆæÿ… ™èþWY…¨. A…§æþ$ÐèþËÏ ´ëyìþ E™èþµ™èþ$¢ËMæü$ AÄôý$Å QÆæÿ$a ^éÌê ™èþWY´ùÆÿ$$…¨. Mæü–{†Ðèþ$ 糧æþ®™èþ$ÌZÏ ç³Ôèý$ çÜ…™èþ†° ò³…^óþ…§æþ$Mæü$ BÄæý$¯èþ CçÙtç³yæþÌôý§æþ$. A…§æþ$ÐèþËÏ BÄæý$¯èþ ™èþ¯èþ Ðèþ$…§æþÌZ Æðÿ…yæþ$ B…»Z™èþ$˯èþ$ Mæü*yé ^óþÆæÿ$aMæü$¯é²yæþ$. CÑ E…ºÏ^ðþÇ gê† B…»Z™èþ$Mæü$, MóüÆæÿâæýÌZ° Ý린Mæü BÐèþ# gê† Ðóþ^èþ*ÆŠÿ BÐèþ#Ë ¯èþ$…_ ç³#sìýt¯èþÐóþ M>Ðèþyæþ… ÑÔóýçÙ…. D gê† ç³Ôèý$Ðèþ#Ë ¯èþ$…_ Ðèþ^óþa ´ëË ¨Væü$ºyìþ MóüÐèþË… ÆøkMæü$ 3 ÎrÆæÿÏ Ðèþ*{™èþÐóþ$. AÆÿ$$¯èþç³µsìýMîü, JMøP ÎrÆŠÿ ´ëË ¯èþ$…_ Ææÿ*.100 B§éÄæý$… ËÀçÜ$¢¯èþ²¨. D ´ë˯èþ$ GMæü$PÐèþV> ç³rt×ý {´ë…™èþ Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$Ìôý GMæü$PÐèþV> Eç³Äñý*WÝë¢Ææÿ$. BÄæý$¯óþ çÜÓÄæý$…V> ´ë˯èþ$ ¡çÜ$MðüãÏ Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$ËMæü$ çÜÆæÿçœÆ>

çÜÓÄæý$…V> ™é¯èþ$ ™èþÄæý*Ææÿ$^óþíܯèþ ç³…^èþVæüÐèþÅ ^èþ*í³çÜ$¢¯èþ² Ðèþ$×ìý MösñýtMæüPyæþ

^óþÝë¢Ææÿ$. D ÆæÿMæü…V> Ðèþ$«§æþÅÌZ Cº¾…¨ MæüÍW…^óþ §æþâêÆæÿ$Ë {糿êÐé°² BÄæý$¯èþ ™èþí³µ…^éÆæÿ$. ´ëË™ø ´ër$ C™èþÆæÿ ´ëË E™èþµ™èþ$¢Ë$ ¯ðþÆÿ$$Å, ò³Ææÿ$Væü$, Ððþ¯èþ² Ðèþ…sìý Ðésìý° Mæü*yé Ý린Mæü Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$ËMæü$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ M>Mæü$…yé AMæüPyìþ çßZrâæýÏMæü$ Mæü*yé A…§æþgôýçÜ$¢…sêÆæÿ$. C…§æþ$MøçÜ… BÄæý$¯èþ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Ý뫧æþ¯èþÝëÐèþ${W™ø JMæü ´ëyìþ E™èþµ™èþ$¢Ë Äæý$*°sŒý¯óþ HÆ>µr$ ^óþçÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. ѯèþ*™èþ² BÌZ^èþ¯èþË™ø Gç³µsìýMæü糚yæþ$ Mö™èþ¢ 糧æþ®™èþ$˯èþ$ B^èþÆæÿ×ýÌZMìü ¡çÜ$Mæü$ÐèþçÜ$¢¯é²yæþ$ Ðèþ$×ìý. BÄæý$¯èþ BÌZ^èþ¯èþÌZ…_ BÐèþ# õ³yæþ, Ðèþ$*{™èþ… Ðèþ…sìý ç³Ôèý$ ÐèþÅÆ>®Ë™ø ç³…^èþVæüÐèþÅ ({MìüÑ$çÜ…àÆæÿMæü…), Ý벯èþ… çܺ$¾, ç³…yæþÏ ´÷yìþ, (D Æðÿ…yìþ… sìý ™èþÄæý*ÈÌZ¯èþ* BÐèþ# õ³yæþ¯èþ$ Eç³Äñý*WÝë¢yæþ$), AÆæÿMŠü (BÐèþ# Ðèþ$*{™èþ… B«§éÆæÿ…V> BÄæý$$ÆóÿÓ§æþ LçÙ«§æþ…ÌZ Eç³Äñý*WÝë¢Ææÿ$) ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþÄæý$yæþ… BÄæý$¯èþ {´ëÆæÿ…À…^éÆæÿ$. D E™èþµ™èþ$¢Ë¯èþ$ A°²…sìý± Mæü*yé BÄæý$¯èþ {ç³™óþÅMæü…V> MæüÆæÿà {»ê…yŠþ õ³Ææÿ$™ø Ñ{MæüÆÿ$$çÜ$¢¯é²Ææÿ$. A…™óþM>Mæü$…yé AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ G…yæþ»ñýsìýt ´ûyæþÆæÿ$V> Ðèþ*Ça¯èþ BÐèþ# õ³yæþ¯èþ$ Mæü*yé çÜÆæÿçœÆ> ^óþÝë¢yæþ$. (MìüÌZMìü Ææÿ*.40Ë$ ^ö糚¯èþ) ò³Ææÿyæþ$ÌZ¯èþ*, C…sìý BÐèþÆæÿ×ýÌZ¯èþ* Ððþ$$MæüPË$ ò³…^óþ Væü–çßýÑ°Äñý*Væü§éÆæÿ$Ë$ Mæü*yé DÄæý$¯èþ §æþVæüYÆæÿ ¯èþ$…_ Òsìý° Mö¯èþ$VøË$ ^óþçÜ*¢…sêÆæÿ$. D ÆæÿMæüÐðþ$O¯èþ ´ëyìþ E™èþµ™èþ$¢Ë §éÓÆ> BÄæý$¯èþMæü$ ¯ðþËMæü$ Ææÿ*.35,000 B§éÄæý$… ËÀçÜ$¢¯èþ²¨. ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &3 • òÜò³t…ºÆŠÿ 2019

7


»êMæü$Þ 1 E…ºÏ^ðþÇ gê† ç³Ôèý$Ðèþ#Ë {ç³™óþÅMæü™èþË$ ™èþÑ$âæý¯éyæþ$Mæü$ ^ðþ…¨¯èþÑ D gê† ç³Ôèý$Ðèþ#Ë$, Ý린Mæü…V> Òsìý° gê† Ðèþ$§æþ$, Ððþ$$™èþ¢ÄŒý$ Ðèþ$§æþ$, ™èþ…yéÐèþNÆæÿ$ §æþ„ìü×ý {´ë…™èþ Ðèþ$§æþ$, ™ðþÆæÿ$P† Ðèþ$§æþ$ A° ÐèþÅÐèþçßýÇÝë¢Ææÿ$. MæüÆæÿ$Ðèþ# {´ë…™éÌZÏ Mæü*yé °Ë§öMæü$PMøVæüÍW¯èþ ÔèýMìü¢ ÝëÐèþ$Æ>¦ÅË$ Òsìý {ç³™óþÅMæü™èþ. JMæü ´ëË$^óþç³# M>Ë…ÌZ çÜVæür$¯èþ 494 MìüÌZË ´ë˯èþ$, ´ëËÌZ ¸ësŒý Ô>™èþ… 4.94, G‹ÜG¯ŒþG‹œ Ô>™èþ… 8 ËÀÝë¢Æÿ$$. çÜ…MæüÆæÿ gê† ç³Ôèý$Ðèþ#Ë™ø ´ùÍõÜ¢ ÐéÅ«¨ °Æø«§æþMæü ÔèýMìü¢ GMæü$PÐèþ. D gê† ç³Ôèý$Ðèþ#Ë çÜ…Ææÿ„æü×ý MøçÜ… ™èþÑ$âæý¯éyæþ$ÌZ° Ððþ$O§é¯èþ {´ë…™éÌZÏ JMæü ÇhçÜtÆŠÿz AÝùíÜÄôý$çÙ¯Œþ Mæü–íÙ ^óþÝù¢…¨. D çÜ…çܦ D gê† ç³Ôèý$Ðèþ#˯èþ$ ò³…^óþ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ Mæü*yé ^óþÄæý$*™èþ CçÜ$¢…¨. A¯èþ$MøMæü$…yé A°² E™èþ¢Ðèþ$ {ç³Ðèþ*×êË™ø D ÆðÿO™èþ$ õÜ…{©Äæý$ ´ëyìþ ç³Ç{ÔèýÐèþ$¯èþ$ ^óþç³sêtÆæÿ$. °gê°Mìü BÄæý$¯èþMæü$ õÜ…{©Äæý$

8

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &3 • òÜò³t…ºÆŠÿ 2019

´ëyìþ ò³…ç³Mæü… {´ë«§é¯èþÅ™èþ Mæü*yé çÜÇV> ™ðþÍÄæý$§æþ$. A…§æþ$Móü BÄæý$¯èþ ™èþ¯èþ ´ëyìþ ç³Ç{ÔèýÐèþ$Mæü$ çÜÇtíœMóüçÙ¯Œþ AÐèþçÜÆæÿ… E…§æþ° Væü$Ç¢…^èþÌôýMæü´ùÄæý*Ææÿ$. õÜ…{©Äæý$ E™èþµ™èþ$¢Ë$ Ìôýº$ÌŒý™ø BÄæý$¯èþ ™èþ¯èþ E™èþµ™èþ$¢Ë¯èþ$ Ðèþ*ÆðÿPsŒýÌZMìü ¡çÜ$Mæü$ÐðþãϯèþrÏÆÿ$$™óþ BÄæý$¯èþ B§éÄæý$… Ðèþ$Ç…™èþ ò³Ææÿ$Væü$™èþ$…¨. H¨HÐðþ$O¯é CÐéãt Æøk¯èþ õÜ…{©Äæý$ ´ëyìþ ç³Ç{ÔèýÐèþ$ Ææÿ…Væü…ÌZ BÄæý$¯èþ ™èþ¯èþMæü…r* JMæü {ç³™óþÅMæü Ý릯èþ… çÜ…´ë¨…^èþ$Mæü$¯é²yæþ$. çÜÐèþ*^éÆæÿ õÜMæüÆæÿ×ý Sreeram V, Archana Bhatt and Smitha S, Ph.D.scholars, Division of Dairy Extension, ICAR-NDRI, Karnal, Haryana. Email: srieeram@gmail.com

B…VæüÏÐèþ$*Ë… @ ÎÝë C…yìþÄæý*, çÜ…ç³#sìý 19, çÜ…_Mæü 2, l¯Œþ 2017


JyìþÝëÞ ÆðÿO™èþ$Ë Mæü–íÙ

çÜçßýfíܧæþ® 糧æþ®™èþ$ÌZÏ ¿æý*ÝëÆæÿ ç³#¯èþÆæÿ$§æþ®Ææÿ×ý {´ëÆæÿ…¿æý…ÌZ ºÄñý* òœÇtÌñýOfÆŠÿÞ Ñ°Äñý*Væü…™ø M>Äæý$Væü*ÆæÿË$ ç³…yìþ…_ Mæü$r$…º AÐèþçÜÆ>Ë$ ¡Ææÿ$aMæü$¯èþ²JyìþÝëÞÆ>Ú‰ë°Mìü^ðþ…¨¯èþAÌê¨ç³NÆŠÿ{V>Ðèþ$ ÆðÿO™èþ$ÌZÏ A¯óþMæü Ðèþ$…¨ C糚yæþ$ Ðèþ*ÆðÿPsŒý AÐèþçÜÆ>ËMæü$ ™èþW¯èþr$ÏV> M>Äæý$Væü*Ææÿ˯èþ$ ç³…yìþ…^óþ…§æþ$Mæü$ õÜ…{©Äæý$ õܧéÅ°² A¯èþ$çÜÇçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ¯é×ýÅÐðþ$O¯èþ BàÆæÿ… A…¨…^èþyæþ…™ø ´ër$ ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý ç³ÇÆæÿ„æü×ý »ê«§æþÅ™èþ¯èþ$Mæü*yéÐéÆæÿ$C糚yæþ$çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$çÜ$¢¯é²Ææÿ$. õÜ…{©Äæý$ 糧æþ¦™èþ$ËMæü$ Ðèþ$âæýåyæþ… §éÓÆ> ÐéÆæÿ$ E™éµ§æþ¯èþ QÆæÿ$a˯èþ$ ™èþWY…^èþ$MøVæüË$Væü$™èþ$¯é²Ææÿ$. çÜÓÄæý$… çÜÐèþ$–¨® Ý뫨…^èþVæüË$Væü$™èþ$¯é²Ææÿ$

""Mæü$

r$…º…ÌZ° 糨 Ðèþ$…¨ çÜ¿æý$ÅËMæü$ {糆 Æøl AÆÿ$$§æþ$ Ðóþâæý*Ï ¯øsìýÌZMìü ÐðþâêÏË…sôý.. °™èþÅ… BàÆæÿ… A…¨…^éË…sôý.. A…§æþ$Mæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ A«¨Mæü E™èþµ†¢ Ý뫨…^óþ…§æþ$Mæü$ ¯éMæü$ ÆæÿÝëÄæý$¯èþ GÆæÿ$Ðèþ#Ë Ñ°Äñý*Væü… ™èþç³µ Ðèþ$Æø Ðèþ*ÆæÿY… Mæü°í³…^èþÌôý§æþ$'' A…r* ™èþ¯èþ BÐóþ§æþ¯èþ ÐèþÅMæü¢… ^óþÔ>Ææÿ$ 55 H…yæþÏ ÆðÿO™èþ$ ¼.Æðÿyìþz. JyìþÝëÞÌZ° ^éÌê ÆðÿO™èþ$ Mæü$r$…»êË çÜÐèþ$çÜÅ C§óþ. A…§æþÇ™ø ´ër$ Æðÿyìþz Mæü*yé ™èþ¯èþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$…ÌZ ÆæÿÝëÄæý$° GÆæÿ$Ðèþ#Ë Ñ°Äñý*V>°² ò³§æþª G™èþ$¢¯óþ {´ëÆæÿ…À…^éyæþ$. °gê°Mìü BÄæý$¯èþ D Ñ«§æþ…V> ÆæÿÝëÄæý$¯éË Ðóþç³# §æþ–íÙt ò³sìýt VæüsìýtV> Hyé¨ Ðèþ*{™èþÐóþ$ AÆÿ$$…¨. Ðèþ$Ç…™èþ GMæü$PÐèþ Ððþ$$™èþ¢…ÌZ BàÆæÿ… E™èþµ†¢ ^óþÄæý*˯èþ²§óþ BÄæý$¯èþ BÌZ^èþ¯èþ. {´ëÆæÿ…¿æý…ÌZ D 糧æþ¦† Ðèþ$…_ çœÍ™é˯óþ C_a…¨. AÆÿ$$™óþ ÆøkË$ Væüyìþ^óþ Mö©ª ¿æý*ÝëÆæÿ…ÌZ ™óþyé ÐèþçÜ$¢¯èþ²r$t BÄæý$¯èþ VæüÐèþ$°…^éÆæÿ$. Ñ$Wͯèþ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ Mæü*yé C§óþ A¯èþ$¿æýÐèþ… G§æþ$ÆðÿO…¨. ÆæÿÝëÄæý$°Mæü GÆæÿ$Ðèþ#Ë Ñ°Äñý*Væü… Ððþ$$§æþÌñýsìýt¯èþ Mö°² ïÜf¯èþÏ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ¨Væü$ºyìþ ™èþVæüYyæþÐóþ$ M>§æþ$, ¿æý*ÝëÆæÿ… §ðþº¾†…r$¯èþ²§æþ±, {MæüÐèþ$…V> ™èþWY´ù™èþ$¯èþ²§æþ± ÐéÆæÿ$ Væü$Ç¢…^éÆæÿ$. D ç³Çíܦ™èþ$ËÌZ JyìþÝëÞ ÆðÿO™èþ$Ë ´ëÍr {糿æý$™óþÓ™èþÆæÿ çÜ…çܦ ÐèþNÅ‹Ü Ðèþ*Æ>Y…™èþÆ>˯èþ$ ^èþ*í³…_…¨. BçßýÆæÿ ¿æý{§æþ™èþ¯èþ$ çÜ…´ë¨…^èþ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ ºyæþ$Væü$ ºMæüP ÆðÿO™èþ$ËMæü$ A…yæþV> °Í_…¨. AÌê©ç³NÆŠÿ (`Mîü¢ »êÏMŠü) {V>Ðèþ$…ÌZ° ^éÌê Ðèþ$…¨ ÆðÿO™èþ$Ë$ Mæü*ÆæÿV>Äæý$˯èþ$ ÝëVæü$ ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ ÆæÿÝëÄæý$¯é˯èþ$ Ñ°Äñý*W…^éÆæÿ$. ÐéÇÌZ Æðÿyìþz Mæü*yé JMæüÆæÿ$. çœÍ™èþ…V> ÐéÇ Ðèþ$¯èþ$Væüyóþ {ç³Ôèý²V> Ðèþ*Ç…¨. ÆðÿO™èþ$ Mæü$r$…»êË AÐèþçÜÆ>°² Væü$Ç¢…_¯èþ ÐèþNÅ‹Ü çÜ…çܦ 2014ÌZ f¯èþÐèþÇ ¯èþ$…_ l¯Œþ ÐèþÆæÿMæü$ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ {ç³™óþÅMæü Õ„æü×ý M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$ ^óþç³sìýt…¨. ÑçÜ¢–™èþ {´ë†ç³¨Mæüò³O çÜÐèþ${Væü ÆðÿO™èþ$ {ç³Äñý*f¯éËMæü$ A¯èþ$Væü$×ý…V> õÜ…

{©Äæý$ GÆæÿ$Ðèþ#Ë ™èþÄæý*È Ñ«§é¯éËÌZ Õ„æü×ý CÐèþÓyæþÐóþ$ M>Mæü$…yé Ðésìý {ç³Äñý*f¯é˯èþ$ ÐéÇMìü ç³NÇ¢V> ÑÐèþÇ…_…¨. AÌê©ç³NÆŠÿ {V>Ðèþ$… ¯èþ$…_ Æðÿyìþz, C™èþÆæÿ ÆðÿO™èþ$Ë$ D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*ËMæü$ àfÆæÿÄæý*ÅÆæÿ$. Ððþ$$™èþ¢… 24 Ðèþ$…¨ ÆðÿO™èþ$Ë$ Õ„æü×ý ´÷…§éÆæÿ$. AÌê©ç³NÆŠÿ Õ„æü×ý ÑfÄæý$Ðèþ…™èþ… M>Ðèþyæþ…™ø ç³ÇçÜÆ>ÌZÏ Væü… gê… hÌêÏÌZ E¯èþ² Ðèþ$Æø 20 {V>Ðèþ*ËMæü$ Mæü*yé D Õ„æü×ý M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*˯èþ$ ÑçܢDž^éÆæÿ$. JyìþÝëÞÌZ çÜ$íܦÆæÿ iÐèþ¯ø´ë«§æþ$Ë Mæü˵¯èþ Ë„æüÅ…V> ^óþç³sìýt¯èþ D {´ëgñýMæü$tMæü$ A…™èþÆ>j¡Äæý$ ÆðÿO™èþ$ çÜàÄæý$Mæü çÜ…çܦ Væü…gê… hÌêÏÌZ° Ðèþ$*yæþ$ »êÏMæü$˯èþ$ ™èþ¯èþ M>Æ>Å^èþÆæÿ×ýMæü$ G…í³Mæü^óþçÜ$Mæü$…¨. A…§æþ$ÌZ ¿êVæü…V>¯óþ ÐèþNÅ‹Ü çÜ…çܦ Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë ò³…ç³Mæü…ÌZ ºÄñý* òœÇtÌñýOfÆŠÿÞ ÐéyæþM>°² {´ù™èþÞíßý… ^óþ…§æþ$Mæü$ Õ„æü×ý M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$ ^óþç³sìýt…¨. {´ëÆæÿ…¿æý §æþÔèýÌZ D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ Væü–àÐèþçÜÆ>ËMæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë ÝëVæü$ ÐèþÆæÿMóü ºÄñý* òœÇtÌñýOfÆŠÿÞ ÐéyæþM>°² {糆´ë¨…_…¨. Õ„æü×ý ™èþÆæÿ$Ðé™èþ, ÆðÿO™èþ$ Mæü$r$…»êËMæü$ rÐðþ*sê, »ñý…yæþ, M>MæüÆæÿM>Äæý$Ë ò³…ç³M>°Mìü A¯èþ$ÐðþO¯èþ Ñ™èþ¢¯éË$ A…¨…_…¨. Æðÿyìþz™ø ´ër$ C™èþÆæÿ ÆðÿO™èþ$Ë$ D Ñ«§æþ…V> õÜ…{©Äæý$ GÆæÿ$Ðèþ#Ë™ø¯óþ M>Äæý$Væü*ÆæÿË$ ÝëVæü$^óþç³sêtÆæÿ$. çœÍ™éË$ {´ù™éÞçßýMæüÆæÿ…V> Mæü°í³…^éÆÿ$$. ÆæÿÝëÄæý$°Mæü GÆæÿ$Ðèþ#˯èþ$ Eç³Äñý*W…^èþMæü´ùÆÿ$$¯é ¨Væü$ºyìþ ÆðÿO™èþ$ Mæü$r$…»êËMæü$ çÜ…™øçÙ… MæüÍW…_…¨. ©…™ø C…sZÏ ÐéyæþM>°Mìü Ðèþ*{™èþÐóþ$ M>Mæü$…yé Ý린Mæü Ðèþ*ÆðÿPrÏÌZ Ñ{MæüÆÿ$$…^èþ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ Mæü*yé Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë ÝëVæü$¯èþ$ ÐéÆæÿ$ ^óþç³sêtÆæÿ$. Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$Ë ¯èþ$…_ A…¨¯èþ Ýë¯èþ$Mæü*Ë «§øÆæÿ×ìý M>Ææÿ×ý…V> õÜ…{©Äæý$ GÆæÿ$Ðèþ#˯èþ$ Eç³Äñý*W…^èþyæþ… ÐèþËÏ MæüÍVóü {ç³Äñý*f¯éËò³O ÐéÇÌZ Ðèþ$Ç…™èþ Væüsìýt ÑÔ>ÓçÜ… HÆ>µyìþ…¨. CMæü Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$Ë$ Mæü*yé D Ñ«§æþ…V> õÜ…{©Äæý$ GÆæÿ$Ðèþ#Ë B«§éÆæÿ…V> ç³…yìþ…_¯èþ Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë$ GMæü$PÐèþ Ææÿ$_MæüÆæÿ…V> E¯èþ²r$Ï Væü$Ç¢…^éÆæÿ$. Ððþ$ÍÏV> Ý린Mæü Ðèþ*ÆðÿPsŒýÌZ D ÆðÿO™èþ$Ë$ õÜ…{©Äæý$ õܧæþÅ… §éÓÆ> ç³…yìþçÜ$¢¯èþ² Mæü*ÆæÿËMæü$ Ðèþ$…_ yìþÐèþ*…yŠþ HÆæÿµyìþ…¨. ÆæÿÝëÄæý$¯èþ GÆæÿ$Ðèþ#Ë™ø ç³…yìþ…_¯èþ »ñý…yæþM>Äæý$Ë Ñ{Móü™èþË$ MìüÌZMæü$ Ææÿ*.25/& çÜ…´ë¨…^èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. A§óþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ õÜ…{©Äæý$ GÆæÿ$Ðèþ#Ë™ø ç³…yìþ…_¯èþ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ MìüÌZMæü$ Ææÿ*.35/& ËÀ…_…¨. õÜ…{©Äæý$ Ñ«§é¯èþ…ÌZ D Ýë¯èþ$Mæü*Ë {ç³Äñý*f¯éË™ø ´ër$ ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý M>Ë$ÚëÅ°² °Äæý$…{†…^èþVæüÍW…¨. ÐéÆæÿ$ ç³…yìþ…_¯èþ Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë$ ¯é×ýÅ™èþ ç³Ææÿ…V> A…§æþÇ Ððþ$糚¯èþ$ ´÷…§æþVæüÍV>Æÿ$$. Æðÿyìþz, C…M> C™èþÆæÿ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ çÜÓÄæý$… çÜÐèþ$–¨® HÆæÿµyìþ…¨. ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ QÆæÿ$aË$ Væü×ý±Äæý$…V> ™èþWY´ùÄæý*Æÿ$$. B…VæüÏÐèþ$*Ë… @ ÎÝë C…yìþÄæý*, çÜ…ç³#sìý 20, çÜ…_Mæü 2, l¯Œþ 2018 9

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &3 • òÜò³t…ºÆŠÿ 2019


çÜ$íܦÆæÿ™èþMæü$ »êrË$ Ðóþíܯèþ Ðèþyîþ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… Væü…V> A…MæüyŠþ

ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… ÑfÄæý$Ðèþ…™èþ… M>ÐéË…sôý ÑÑ«§æþ Ææÿ…V>Ë Ðèþ$«§æþÅ çÜÐèþ$¯èþÓÄæý$… ^éÌê AÐèþçÜÆæÿ…. ÈòÜOMìüÏ…VŠü çÜ*{™é˯èþ$ A¯èþ$çÜÇçÜ*¢ ÑÀ¯èþ²Ððþ$O¯èþ Ææÿ…V>Ë Ðèþ$«§æþÅ çÜÆðÿO¯èþ çÜÐèþ$¯èþÓÄæý$… Ý뫨…_¯èþ糚yóþ ^éÌê _¯èþ² ÑïÜ¢Ææÿ~… E¯èþ² ¿æý*Ñ$ÌZ Mæü*yé çÜÐèþ$–¨®V> ¨Væü$ºyìþ Ý뫨…^èþÐèþ^èþ$a. ´ùçÙMæü ÑË$ÐèþË$¯èþ² BàÆæÿ… ´÷…§æþÐèþ^èþ$a. A§óþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ÆðÿO™èþ$Mæü$ ™èþW¯èþ…™èþ B§éÄæý$… Mæü*yé ÐèþçÜ$¢…¨. D ÑçÙÄæý$…ÌZ çÜÆðÿO¯èþ E§éçßýÆæÿ×ýV> Ðèþ$ÌôýÏÔèýç³µ Ý뫨…_¯èþ çœÍ™é¯óþ² ^ðþ糚MøÐéÍ. JMæü çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ °Æ>Ôèý™ø °çܵ –çßýÌZ Mör$tÑ$sêtyìþ¯èþ Ðèþ$ÌôýÏÔèýç³µ CÐéâæý Wr$t»êr$ CçÜ$¢¯èþ² ÐèþÅÐèþÝëÄæý$§éÆæÿ$yìþV> ç³#ÆøVæü† Ý뫨…^éyæþ$.

Mæü

Æ>²rMæü Æ>çÙ‰…ÌZ° «§éÆ>ÓyŠþ hÌêÏÌZ° Mæü…í³ÏMöç³µ {V>Ðèþ*°Mìü ^ðþ…¨¯èþ _¯èþ² ÆðÿO™èþ$ Ðèþ$ÌôýÏÔèýç³µ çßýM>ÏyŠþ. BÄæý$¯èþ Mæü$r$…»ê°Mìü MóüÐèþË… 1.2 òßýM>tÆæÿÏ ´÷Ë… E…¨. ÐéÇ Mæü$r$…»ê°Mìü A§óþ iÐèþ¯é«§éÆæÿ…. AÆÿ$$™óþ A…§æþ$ÌZ ÐéÇ AÐèþçÜÆ>ËMæü$ çÜÇç³yóþ Ñ«§æþ…V> ¨Væü$ºyæþ$Ë$ Æ>Ðèþyæþ… Ìôý§æþ° ÐéÆæÿ…™é °™èþÅ… BÐóþ§æþ¯èþ ^ðþ…§óþÐéÆæÿ$. ò³OV> BÄæý$¯èþMæü$ BÆæÿ$Væü$Ææÿ$ í³ËÏË$. BÄæý$¯èþMæü$¯èþ² Mö¨ª ´÷Ë… ¯èþ$…_ A…§æþÇ AÐèþçÜÆ>Ë$ ¡Ææÿyæþ… ^éÌê MæüçÙt…V> ÝëVóü¨.

AÌê…sìý MìüÏçÙt çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ Mæü…í³ÏMöç³µ {V>Ðèþ*°² »ñýÆÿ$$‹œ (BAIF) çÜ…çܦ G…í³Mæü ^óþíÜ…¨. ^ðþrÏ ò³…ç³Mæü… B«§éÆæÿ…V> õܧæþÅ Ææÿ…V>°Mìü F™èþ… C^óþa…§æþ$Mæü$ Ðèþyîþ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°² AÐèþ$Ë$ ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ G… í³Mæü ^óþíܯèþ Mö°² {V>Ðèþ*ÌZÏ C¨ Mæü*yé JMæüsìý. çÜ$íܦÆæÿ AÀÐèþ– ¨®Mìü Ýë…Móü†Mæü ç³Çgêq¯é°² º¨Î ^óþÄæý$yæþ… ({sꯌþÞçœÆŠÿ B‹œ sñýM>²Ëi çœÆŠÿ çÜòÜtÆÿ$$¯èþº$ÌŒý yðþÐèþË‹³Ððþ$…sŒý) {´ëgñýMæü$tÌZ C¨ A…™èþÆ>ÂVæü…. D {´ëgñýMæü$t Mìü…§æþ 50 òÜ…sîýÒ$rÆæÿÏ M>ËÓ˯èþ$ (50 cms trench cum bends) íܧæþ®… ^óþÄæý$yæþ…, (30 Ayæþ$Væü$Ë$ ´÷yæþÐèþ# 30 Ayæþ$Væü$Ë$ ÐðþyæþË$µ, 10 Ayæþ$Væü$Ë ÌZ™èþ$) E¯èþ² ^ðþÆæÿ$Ðèþ#˯èþ$ °ÇÃ…^èþyæþ…, A…§æþ$»êr$ÌZ E¯èþ² ¿æý*Ñ$ÌZ 40 ™ørÌZÏ ÝëVæü$^óþõÜ ^ðþrϯèþ$ ò³…^èþyæþ…, 500 ¯èþ$…_ 800 ÐèþÆæÿMæü$ AyæþÐèþ#ÌZÏ Ðèþ*{™èþÐóþ$ ò³ÇVóü Ððþ$$MæüP˯èþ$ ¯éryæþ…, ç³Ôèý$Ðèþ#Ë Ðóþ$™èþMæü$ Eç³Äñý*Væüç³yóþ Ððþ$$MæüP˯èþ$ ò³…^èþyæþ…, Ðésìý B«§éÆæÿ…V> ÐèþÈà Mæü…´ùçÜ$t ™èþÄæý*È Äæý$*°sŒý HÆ>µr$^óþÔ>Ææÿ$. D Ñ«§é¯èþ… ÌZ MóüÐèþË… GMæüÆ> ¿æý*Ñ$ÌZ¯óþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$…™ø ´ër$ ™ørË ò³…ç³Mæü…, AyæþÐèþ#Ë ò³…ç³Mæü…, ç³Ôèý$Ðèþ#Ë Ðóþ$™èþ ÝëVæü$ ^óþÄæý$yæþ… ^óþç³rtyæþ… §éÓÆ> ÆðÿO™èþ$Mæü$ HMæüM>Ë…ÌZ BàÆæÿ…, ç³Ôèý$Ðèþ#Ë §é×ê, C…«§æþ¯èþ ¿æý{§æþ™èþ ^óþMæü*Æ>a˯óþ¨ D {´ëgñýMæü$t {糫§é¯èþ BÔèýÄæý$…. CÌê çÜÒ$Mæü–™èþ õܧæþÅ… ^óþç³rtyæþ… ÐèþËÏ Hyé¨ ÆðÿO™èþ$Mæü$ çÜÓÄæý$… E´ë«¨ Mæü͵…_¯èþr$t AÐèþ#™èþ$…¨. {´ëÆæÿ…¿æý…ÌZ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ D Ñ«§é¯èþ…ò³O ÑÔ>ÓçÜ… MæüËVæüÌôý§æþ$. AÆÿ$$™óþ 1998ÌZ Ðèþ$ÌôýÏÔèýç³µ Ðèþyîþ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ Ayæþ$Væü$ò³sêtyæþ$.

™èþ¯èþMæü$¯èþ² Mö¨ª ´÷Ë…ÌZ RêäV> Mæü°í³…_¯èþ {糆 _¯èþ² ¿êVæü…ÌZ¯èþ* ÆæÿMæüÆæÿM>ÌñýO¯èþ ç³Ôèý$Ðèþ#Ë Ðóþ$™èþ¯èþ$ ÝëVæü$^óþíÜ E™èþ¢Ðèþ$ çœÍ™éË$ Ý뫨…_¯èþ Ðèþ$ÌôýÏÔèýç³µ

10

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &3 • òÜò³t…ºÆŠÿ 2019


Ðèþ$$…§æþ$ BÄæý$¯èþ AMæüPyìþ çÜÓÄæý$… çÜàÄæý$Mæü º–…§æþ…ÌZ çÜ¿æýÅ™èþÓ… ¡çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. D º–…§éË §éÓÆ>¯óþ çÜàÄæý$… A…¨…^éÆæÿ$. JMøP º–…§æþ…ÌZ ¯èþ$…_ C§æþªÆæÿ$ çÜ¿æý$ÅËMæü$ G…í³Mæü ^óþçÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. {糡 {V>Ðèþ$…ÌZ° º–…§éËMæü$ BÄæý* {V>Ðèþ*°Mìü ^ðþ…¨¯èþ {V>ÐŒþ$ ÑM>‹Ü çÜÑ$† {´ë†°«§æþÅ… Ðèþíßý…^óþ¨. D Ñ«§æþ…V> {V>Ðèþ$ Ýë¦Æÿ$$ÌZ HÆæÿµyìþ¯èþ çÜÑ$™èþ$˱² çÜÒ$Mæü–™èþÐðþ$O çÜÆøÓ§æþÄæý$ Ðèþ$à çÜ…‹œ$ õ³Ææÿ$™ø çÜÐèþ*QÅV> HÆ>µsñýO…¨. D çÜÐèþ*QÅ Ý÷òÜOsîýË ^èþrt… Mìü…§æþ ÇhçÜtÆðÿO¯èþ§óþ. EÐèþ$ÃyìþV> Ðèþ*ÆðÿPsŒý ÐèþÅÐèþàÆ>˯èþ$ D çÜÐèþ*QÅ °ÆæÿÓíßý…^óþ¨. C…§æþ$ÌZ JMøP {V>Ðèþ$ Ýë¦Æÿ$$ çÜÑ$† ¯èþ$…_ C§æþªÆæÿ$ çÜ¿æý$ÅË$ {糆°«§æþ$Ë$V> ÐèþÅÐèþçßýÇÝë¢Ææÿ$. {´ëgñýMæü$t AÐèþ$Ë$ ^óþíܯèþ 1996 ¯èþ$…_ 2002 Ðèþ$«§æþÅ M>Ë…ÌZ çÜ¿æý$ÅËMæü$ A¯óþMæü A…Ô>Ëò³O ÑçÜ¢–™èþ…V> Õ„æü×ý CÐèþÓyæþ… fÇW…¨. Õ„æü×ý M>Ë…ÌZ çÜÓÄæý$… çÜàÄæý$Mæü º–…§éË HÆ>µr$ ^óþõÜ Ñ«§é¯èþ…, º$MŠü Mîüí³…VŠü, ^ðþrÏ B«§éÇ™èþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$…ÌZ¯óþ ™ørË ò³…ç³Mæü…, ´ëyìþ ç³Ç{ÔèýÐèþ$¯èþ$ {´ù™èþÞíßýçÜ*¢¯óþ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ ç³Ôèý$Ðèþ#Ë Ðóþ$™èþ¯èþ$ çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$aMøÐèþyæþ… §æþ*yæþË ò³…ç³Mæü…, A§æþ¯èþç³# ÑË$ÐèþË çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$aMæü$¯óþ Ñ«§é¯éË$, BÆøVæüÅ…, ´ëÇÔèý$«§æþÅ…, ç³ÇçÜÆ>Ë ç³ÇÔèý${¿æý™èþ Ðèþ…sìý A…Ô>Ëò³O ÆðÿO™èþ$ËMæü$ AÐèþV>çßý¯èþ Mæü͵…^éÆæÿ$. Ðèþ$ÌôýÏÔèýç³µ Mæü*yé BÄæý* Õ„æü×ý M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*ÌZÏ ´ëÌŸY° ç³NÇ¢ ¯ðþOç³#×ýÅ… çÜ…´ë¨…^èþ$Mæü$¯é²yæþ$. Ðèþ$$QÅ…V> ¿æý*ÝëÆæÿ Ææÿ„æü×ý, ±sìý Ðèþ¯èþÆæÿ$˯èþ$ ´÷§æþ$ç³#V> Ðéyæþ$MøÐèþyæþ…, ™ørÌêÏ ò³…^èþÐèþËíܯèþ ^ðþrÏ ò³…ç³Mæü…, õÜ…{©Äæý$ ÝëVæü$ 糧æþ¦™èþ$Ë$, ç³Ôèý$´ùçÙ×ý, ç³Ôèý$Ðèþ#Ë Ðóþ$™èþ ÝëVæü$ ^óþÄæý$yæþ…ò³O çÜ$Õ„ìü™èþ$yðþO¯èþ ÆðÿO™èþ$V> Ðèþ*Ææÿ$µ Ý뫨…^éyæþ$. ç³NÇ¢V> Õ„æü×ý ´÷…¨¯èþ Ðèþ$ÌôýÏÔèýç³µ ™èþ¯èþMæü$¯èþ² ¿æý*Ñ$ÌZ 0.4 òßýM>tÆæÿ$ÌZ 40 çÜ´ùsê ^ðþr$Ï ò³…^éyæþ$. C…M> MæüçÜtÆŠÿz Aí³ÌŒý, »Ÿ´÷µÆÿ$$ (ç³ç³Äæý*Å), gêMŠü{çœNsŒý, °Ðèþ$Ã, Ðèþ$$¯èþVæü, Möº¾Ç, iyìþ ^ðþrϯèþ$ ò³…^èþyæþ… {´ëÆæÿ…À…^éyæþ$. ¯éË$Vø çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… ¯ésìýMìü çÜ´ùsê çœËÝëÄæý$… CÐèþÓyæþ… Ððþ$$§æþÌñýO…¨. Ðèþ$$¯èþVæü Ñ$¯èþà Ñ$WͯèþÐèþ±² C…sìý AÐèþçÜÆ>ËMóü Eç³Äñý*W…^óþÐéyæþ$. çÜVæür$ Ðèþ$$¯èþVæü M>yæþË AÐèþ$ÃMæü… §éÓÆ> Ææÿ*.2000/& ÐèþÆæÿMæü$ B§éÄæý$… ËÀ…^óþ¨. çÜÒ$Mæü–™èþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ñ«§é¯èþ… ÐèþËÏ BÆø çÜ… Ðèþ™èþÞÆæÿ… ¯èþ$…_ D ÆæÿMæüÐðþ$O¯èþ ^ðþrÏ ò³…ç³Mæü… M>Ææÿ×ý…V> BÄæý$¯èþMæü$ °ËMæüyæþ AÆÿ$$¯èþ B§éÄæý$… ËÀçÜ*¢ Ðèþ_a…¨. çÜÆ>çÜÇ Hsê Ææÿ*.45,000/& B§éÄæý$… çÜ…´ë¨…^èþVæüÍV>yæþ$. {糆çœË… BÔ>f¯èþMæü…V> E…yæþyæþ…™ø Ðèþ$Æø AÆæÿ GMæüÆ> ¿æý*¿êVæü…ÌZ Ý÷…™èþ ò³r$tºyìþ™ø 50 Ðèþ*Ñ$yìþ ^ðþrÏ ò³…ò³Mæü… ^óþç³sêtyæþ$.

ÑÀ¯èþ² M>ÆæÿÅMæüÌê´ëË çÜÐèþ$¯èþÓÄæý$…

™èþWY…_ÐóþÔ>yæþ$. {ç³çÜ$¢™èþ… BÄæý$¯èþ 糨 MìüÌZË ÐèþÆæÿMæü$ ç³…yìþ…_ §é°° C…sìý AÐèþçÜÆ>ËMóü Eç³Äñý*W…^èþ$Mæü$…r$¯é²yæþ$. §é§éç³#V> 2011 ¯èþ$…_ Ðèþ$ÌôýÏÔèýç³µ Mæü*ÆæÿV>Äæý$˯èþ$ ÝëVæü$^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. MóüÐèþË… JMæüP ´ë§æþ$™ø {´ëÆæÿ…À…_¯èþ Ðèþ$ÌôýÏÔèýç³µ {MæüÐèþ$…V> M>…yé˯èþ$ MøíÜ §é§éç³# 150 A…r$Ï Mæüsìýt ò³…^éyæþ$. §ö…yæþ ´ë§æþ$Ë MøçÜ… ç³…¨âæý$Ï Mæü*yé HÆ>µr$ ^óþÔ>yæþ$. Æðÿ… yæþ$ ¯ðþËË M>Ë…ÌZ ¨Væü$ºyìþ ^óþ†Mìü ÐèþçÜ$¢…¨. Hyé¨ÌZ 糨 ¯ðþËË ´ër$ M>ç³# ÐèþçÜ*¢¯óþ E…r$…¨. ÐéÆ>°Mìü 20 ¯èþ$…_ 40 MìüÌZË ÐèþÆæÿMæü$ ¨Væü$ºyìþ ÐèþÝù¢…¨. C…M> MæüÏçÜtÆŠÿ ½¯ŒþÞ, ½ÆæÿM>Äæý$, K{M>, Ñ$Ææÿç³, §øçÜM>Äæý$, Æ>yìþ‹Ù, Ððþ$…™èþ$Ë$ Ðèþ…sìýÑ Mæü*yé ç³…yìþÝë¢yæþ$. Ðésìý° GMæü$PÐèþV> Væü–àÐèþçÜÆ>ËMóü Ñ°Äñý*WçÜ$¢… sêyæþ$. C…sìý AÐèþçÜÆ>Ë MøçÜÐóþ$ 15 Væü$…rÏ ÑïÜ¢Ææÿ~…ÌZ Ñ$¯èþ$Ðèþ$$ ÝëVæü$^óþçÜ$¢¯é²yæþ$. D Ñ«§æþ…V> Hsê MìüÓ…sêÌŒý Ñ$¯èþ$Ðèþ$$ C…sìý AÐèþçÜÆ>ËMæü$ ËÀÝù¢…¨. sôýMæü$, Äæý$*MæüÍç³t‹Ü, M>çÜ$ȯé, òÜõܾ°Äæý*, íÜËÓÆŠÿ KMŠü, Vðü•ÏíÜíÜyìþÄæý*, çÜ$»êº$ÌŒý Ðèþ…sìý AyæþÐèþ#ÌZÏ ò³ÇVóü ^ðþrϯèþ$ §é§éç³# 800 ò³…^èþyæþ… {´ëÆæÿ…À…^éyæþ$. CÐèþ±² ™èþ¯èþ ¿æý*Ñ$ çÜÇçßý§æþ$ªÌZϯóþ ò³…^èþ$™èþ$…yæþyæþ… VæüÐèþ$¯éÆæÿá…. Hsê Mö°² MöÐèþ$$Ã˯èþ$ ™ðþVæü¯èþÇMìü Ðèþ…r^ðþÆæÿ$Mæü$V> Eç³Äñý*WçÜ$¢¯é²yæþ$. AÆÿ$$§óþâæý$Ï Ðèþ_a¯èþ ^ðþrÏ ¯èþ$…_ ¯èþÇMìü™ðþ^èþ$aMæü$¯èþ² BM>íÙÄæý* MöÐèþ$ÃË™ø C…sìý °Æ>Ã×ý…, ç³Ôèý$Ðèþ#Ë ´ëMæü °Æ>Ã×ê°Mìü Eç³Äñý*W…^éyæþ$. D ^ðþrÏ MöÐèþ$Ã˯èþ$ Ñ{MæüÆÿ$$…^èþyæþ… §éÓÆ> Ðèþ$ÌôýÏÔèýç³µMæü$ Hsê Ææÿ*.15000/& B§éÄæý$… ÐèþÝù¢…¨. ç³ÇçÜÆ>ÌZÏ° ÆðÿO™èþ$ËMæü$ D ^ðþrÏ MöÐèþ$Ã˯èþ$ MìüÓ…sêÌŒýMæü$ Ææÿ*.300/& ÐèþçÜ*Ë$ ^óþíÜ çÜÆæÿçœÆ> ^óþçÜ$¢¯é²yæþ$. D ÐèþÅÐèþàÆ>˱² M>…{sêMæü$t 糧æþ¦†ÌZ¯óþ ÝëVæü$™èþ$…sêÆÿ$$. D ÆæÿMæü… V> ËÀ…_¯èþ Ðèþ…r^ðþÆæÿMæü$ C…sìý AÐèþçÜÆ>˯èþ$ Mæü*yé ¡Ææÿ$Ýù¢…¨. ™ørË ò³…ç³M>°Mìü Ðèþ¨Ìôýíܯèþ Æðÿ…yæþ$ _¯èþ² ´÷Ë… ¿æý*Ðèþ$$Ë VæürÏ Ò$§æþ ^éÌê ÆæÿM>ÌñýO¯èþ ç³Ôèý$Ðèþ#Ë Ðóþ$™èþMæü$ Eç³Äñý*Væüç³yóþ Ððþ$$MæüPË ò³…ç³Mæü… Mæü*yé ^óþç³sêtyæþ$. BÄæý$¯èþ ò³…^èþ$™èþ$¯èþ² ç³Ôèý$Ðèþ#Ë Ðóþ$™èþÌZ ¿êVæü…V> òÜtÆÿ$$ÌZÐèþ$™èþ, òÜtÆÿ$$ÌZÝë…™èþ‹Ü ÝëP{»ê, W±, òßýO{¼yŠþ ¯óþí³Äæý$ÆŠÿË™ø ´ër$ ^ðþrÏ gê†Mìü ^ðþ…¨¯èþ òÜÝë¾°Äæý*, Vðü•ÏÇíÜyìþÄæý*, çÜ$»êº$ÌŒý Mæü*yé E¯é²Æÿ$$. BÄæý$¯èþ ´÷Ë…ÌZ ËÀ…^óþ §é×ê BÄæý$¯èþ ò³…^èþ$™èþ$¯èþ² ç³Ôèý$Ðèþ#ËMæü$ BàÆæÿ… çÜÐèþ$çÜÅ ÌôýMæü$…yé ^óþçÜ$¢¯èþ²¨. C…M> A§æþ¯èþ…V> ËÀ…^óþ Ðóþ$™èþ¯èþ$ C™èþÆæÿ$ËMæü$ Ý÷…™èþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ „óü{™èþ…ÌZ¯óþ çÜÐèþ$–¨®V> ç³Ôèý$Ðèþ#Ë Ðóþ$™èþ E™èþµ†¢ AÐèþ#™èþ$¯èþ² M>Ææÿ×ý…V> BÄæý$¯èþ ç³Ôèý$ç܅糧æþ Mæü*yé ¨¯èþ¨¯èþ… ò³Ææÿ$Væü$™ø…¨.

A…™èþÆæÿ ç³…rË ÝëVæü$ Ñ«§é¯èþ…ÌZ ¿êVæü…V> Ðéyîþ {´ëgñýMæü$t ç³Ç«¨ÌZ A…§æþ$»êr$ÌZ E¯èþ² A°² AÐèþM>Ô>˯èþ$ Ðèþ$ÌôýÏÔèýç³µ çÜ{MæüÐèþ$…V>¯óþ Eç³Äñý*W…^èþ$Mæü$¯é²yæþ$. Ðèþ$…_ {ç³Äñý*f¯éË$ Ý뫨…^éyæþ$. 2011ÌZ ç³çÜ$ç³# ÝëVæü$ ^óþç³sêtyæþ$. Aç³µsìýMóü AMæüPyæþ 15 çÜ… Ðèþ™èþÞÆ>Ë$V> E¯èþ² ™ørË M>Ææÿ×ý…V> E…yóþ ±yæþË {糿êÐèþ…™ø ç³çÜ$ç³# ÝëVæü$ Ðèþ$…_§æþ° BÄæý$¯èþ ¿êÑ…^éyæþ$. JMæü Væü$…r ¿æý*Ñ$ÌZ MìüÓ…sêÌŒý ç³çÜ$ç³# ¨Væü$ºyìþ° Ý뫨…^éyæþ$. AÆÿ$$™óþ B ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ÐèþÆ>ÛË$ çÜÇV> ÌôýMæü´ùÐèþyæþ…™ø ç³çÜ$ç³# ÝëVæü$ ÑïÜ¢Æ>~°²

11

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &3 • òÜò³t…ºÆŠÿ 2019


Ñ{MæüÆÿ$$çÜ$¢¯é²yæþ$. D Ñ«§æþ…V> Hsê Ææÿ*.20000/& ÑË$ÐðþO¯èþ Ðóþ$™èþ (Ææÿ*sŒý íÜÏ‹³Þ) íܧæþ®… ^óþÄæý$VæüË$Væü$™èþ$¯é²yæþ$. ç³Ôèý$Ðèþ#Ë BàÆ>°Mìü GÌê…sìý MöÆæÿ™èþ ÌôýMæü´ùÐèþyæþ…™ø BÄæý$¯èþ C糚yæþ$ ™èþ¯èþ ç³Ôèý$ ç܅糧æþ¯èþ$ Mæü*yé ò³…^èþ$Mæü$…r$¯é²yæþ$. ç³Ôèý$Ðèþ#Ë çÜ… QÅ™ø ´ër$ ´ëË ¨Væü$ºyìþ Mæü*yé {MæüÐèþ$…V> ò³Ææÿ$Væü$™ø…¨. {ç³çÜ$¢™èþ… Ý린Mæü ´ëË õÜMæüÆæÿ×ý Móü…{§é°Mìü Æøl 8 ÎrÆæÿÏ ´ëË$ A…§æþgôýçÜ$¢¯é²yæþ$. Ðèþ$Æø 3 ÎrÆæÿÏ ´ëË$ Mæü$r$…º AÐèþçÜÆ>ËMæü$ Eç³Äñý*W…^èþ$Mæü$…r$¯é²yæþ$.

Ðèþ¯èþÆæÿ$Ë ç³#¯èþÇÓ°Äñý*Væü…ÌZ Ðèþ$ÌôýÏÔèýç³µ {ç³™óþÅMæü™èþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ææÿ…Væü…ÌZ¯èþ$, ç³Ôèý$´ùçÙ×ýÌZ¯èþ* õ³Ææÿ$Mæü$…r$¯èþ² ÐèþÅÆæÿ¦ 糧éÆ>¦Ë¯èþ$ ´÷Ë…ÌZ GÆæÿ$Ðèþ#V> Eç³Äñý*WçÜ$¢¯é²yæþ$. gŸ¯èþ², Ððþ$$MæüPgŸ¯èþ² (gZÐèþÆŠÿ, Ððþ$OgŒý), ÝùÄæý*½¯Œþ, Mæü…¨ç³ç³š, AËçÜ… §æþ (Múï³) ç³…rË ÝëVæü$ÌZ õ³Ææÿ$Mæü$¯óþ ^ðþ™èþ¢¯èþ$ ç³Ôèý$Ðèþ#ËMæü$ G… yæþ$VæüyìþzV> Eç³Äñý*WÝë¢Ææÿ$. G…yéM>Ë…ÌZ ç³^èþaVæüyìþz AÐèþçÜÆ>Ë MøçÜ… BÄæý$¯èþ òÜÝë¾°Äæý*, çÜ$»êº$ÌŒý, Vðü•ÏÇíÜyìþÄæý* Ððþ$$MæüP˯èþ$ Eç³Äñý*WçÜ$¢…sêÆæÿ$. õ³yæþ Ðèþ…sìý ÐèþÅÆ>¦Ë¯èþ$ ÐèþÈà Mæü…´ùçÜ$t GÆæÿ$Ðèþ#Ë ™èþÄæý*ÈMìü Ñ°Äñý*WçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… §éÓÆ>¯èþ*, ç³Ôèý$Ðèþ#Ë çÜ…QÅ ò³Ææÿ$Væü$™èþ$¯èþ² ¯óþ糫§æþÅ…ÌZ ÐèþÈà Mæü…´ùçÜ$t E™èþµ†¢ Mæü*yé A«¨Mæü… V>¯óþ E…sZ…¨. AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ…™èþ ÐèþÈà Mæü…´ùçÜ$t GÆæÿ$Ðèþ#¯èþ$ ™èþ¯èþ ´÷Ë…ÌZ AÐèþçÜÆ>ËMæü$ Eç³Äñý*W…_, Ñ$Wͯèþ¨ HÐðþ$O¯é E… sôý §é°° C™èþÆæÿ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ Ñ{MæüÆÿ$$…^èþ$Mæü$…r$¯é²yæþ$. Mö°² çÜ…§æþÆ>ÂËÌZ ÐèþÈà Mæü…´ùçÜ$t™ø ´ër$ A…§æþ$Mæü$ Eç³Äñý*W…^óþ {MìüÐèþ$$˯èþ$ (ÐéÆŠÿÃüÞ) Mæü*yé C™èþÆæÿ$ËMæü$ çÜÆæÿçœÆ> ^óþíÜ A§æþ¯èþç³# B§éÄæý$… çÜ…´ë¨…^èþ$MøVæüË$Væü$™èþ$¯é²yæþ$. çÜVæür$¯èþ 100 MìüÓ…sêâæýÏ ÐèþÈà Mæü…´ùçÜ$t GÆæÿ$Ðèþ#˯èþ$ BÄæý$¯èþ CÌê C™èþÆæÿ$ËMæü$ A…§æþgôýÄæý$VæüË$Væü$™èþ$¯é²yæþ$. õ³yæþ Ðèþ…sìý iÐèþ ÐèþÅÆ>¦Ë¯èþ$ Mæü…´ùçÜ$t ™èþÄæý*ÈMìü Ðèþ*{™èþÐóþ$ M>Mæü$…yé ºÄñý*V>Å‹Ü E™èþµ†¢Mìü Mæü*yé Mö…™èþ Eç³Äñý*W…^èþVæüË$Væü$™èþ$¯é²yæþ$. {V>Ðèþ$ ç³…^éÄæý$¡ çÜçßýM>Ææÿ…™ø HÆ>µr$ ^óþíܯèþ ºÄñý*V>Å‹Ü Äæý$*°sŒý ¯èþ$…_ ÐðþË$Ðèþyóþ ÐèþÅÆ>¦Ë¯èþ$ †ÇW Mæü…´ùçÜ$t ™èþÄæý*ÈMìü Ñ°Äñý*WçÜ$¢¯é²yæþ$. CMæü ÐèþÆ>ÛË §éÓÆ> ËÀ…^óþ ±sìý Ðèþ¯èþÆæÿ$˯èþ$ BÄæý$¯èþ ™èþ¯èþ ´÷Ë…ÌZ HÆ>µr$ ^óþíܯèþ ^ðþÆæÿ$Ðèþ# °…yæþ$V> ¿æý{§æþç³Ææÿ^èþ$Mæü$… r$¯é²yæþ$. çÜVæür$¯èþ Hsê 4 Ë„æüË ÎrÆæÿÏ ±sìý° BÄæý$¯èþ °ËÓ ^óþçÜ$MøVæüË$Væü$™èþ$¯é²yæþ$. B ÆæÿMæü…V> °ËÓ^óþíܯèþ ±sìý° çÜ…Ææÿ„ìü™èþ 糧æþ¦™èþ$ÌZÏ A…™èþÆæÿ ç³…rË ÝëVæü$Mæü$, ç³Ôèý$Ðèþ#Ë ´ùçÙ×ýMæü$, ÐèþÈÃMæü… ´ù‹Üt ™èþÄæý*ÈMìü Eç³Äñý*W…^èþ$Mæü$…sêyæþ$. Æðÿ…yóþâæýÏMøÝëÇ BÄæý$¯èþ ^ðþÆæÿ$Ðèþ#ÌZ ç³NyìþMæü¯èþ$ ™öËW…^èþyé°² BÄæý$¯èþ °Äæý$Ðèþ$º§æþ®…V> ^óþçÜ$¢…sêyæþ$.

ºçßý$Ðèþ$$Q {ç³Äñý*f¯éË$ 12

Ðèþ$ÌôýÏÔèýç³µ ^óþç³sôýt ÑÀ¯èþ²Ððþ$O¯èþ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë çœÍ™èþ…V> BÄæý$¯èþMæü$ B§éÄæý$… Væü×ý±Äæý$…V> ò³Ææÿ$Væü$™ø…¨. Cç³µsìýÐèþÆæÿMæü$ G…§æþ$Mæü* ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &3 • òÜò³t…ºÆŠÿ 2019

³ç °MìüÆ>° °Ææÿ$ç³Äñý*VæüÐðþ$O¯èþ ¯óþË A° ¿êÑ…_¯èþ 1.2 òßýM>tÆæÿÏ ´÷Ë… C糚yæþ$ BÄæý$¯èþMæü$ {糫§é¯èþ B§éÄæý$ Ðèþ¯èþÆæÿ$V> Ðèþ*Ç´ùÆÿ$$…¨. çÜVæür$¯èþ Hsê ™ør ^ðþrÏ ò³…ç³Mæü… §éÓÆ> Ææÿ*.45000/&, AËÒ ^ðþrÏ ò³…ç³Mæü… §éÓÆ> Ææÿ*.15000/&, ´ëË Ñ{MæüÄæý$… §éÓÆ> Ææÿ*.75000/&, Ðóþ$™èþMæü$ ç³°MìüÐèþ^óþa íÜÏ‹³çÜ Ñ{MæüÄæý$… §éÓÆ> Ææÿ*.20000/&, ÐèþÈà Mæü…´ùçÜ$t AÐèþ$ÃM>Ë §éÓÆ> Ææÿ*.60000/& B§éÄæý$… ËÀÝù¢…¨. C¨ M>Mæü, BÄæý$¯èþ ç³…yìþ…_¯èþ M>Äæý$Væü*ÆæÿË Ææÿ*ç³…ÌZ Mæü$r$…º AÐèþçÜÆ>˯èþ$ çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$aMøVæüË$Væü$™ èþ$¯é²yæþ$. BÄæý$¯èþMæü$¯èþ² Mö¨ª´ësìý ¿æý*Ñ$ BÄæý$¯èþ Mæü$r$…»ê°Mìü BÆøVæüÅMæüÆæÿÐðþ$O¯èþ Mæü*ÆæÿV>Äæý$˯èþ$, ´ë˯èþ$, ´ëË E™èþµ™èþ$¢Ë¯èþ$, ÑÑ«§æþ ÆæÿM>ÌñýO¯èþ ç³…yæþϯèþ$, «§é¯éÅ˯èþ$ çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$aMæü$…r* §é§éç³# Ææÿ*.2,15,000/& B§éÄæý$… Mæü*yé çÜ…´ë¨çÜ$¢¯é²yæþ$. ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ýíßý™èþÐðþ$O¯èþ õܧæþÅ Ñ«§é¯é˯èþ$ A¯èþ$çÜÇ…^èþyæþ… {´ëÆæÿ… À…_¯èþ Ðèþ$ÌôýÏÔèýç³µ Ðèþ$…_ çœÍ™é˯óþ Æ>ºrtVæüÍV>yæþ$. õܧæþÅ…ÌZ ¿êVæü…V> Mæü…´ùçÜ$t, ÐèþÈà Mæü…´ùçÜ$t GÆæÿ$Ðèþ#˯èþ$ BÄæý$¯èþ ç³#çÙPË…V> Ðéyæþ™éÆæÿ$. `yæþï³yæþË °ÐéÆæÿ×ýMæü$ iÐèþçÜ…º…«¨™èþ {MìüÑ$çÜ…àÆæÿMæü Ðèþ$…§æþ$ MîürMæüf¯èþÅ ¯éÔèýMæü Ðèþ$…§æþ$¯èþ$ ÑÇÑV> Eç³Äñý*WÝë¢Ææÿ$. A…§æþ$»êr$ÌZ E¯èþ² çÜçßýf Ðèþ¯èþÆæÿ$˯èþ$ çÜ{MæüÐèþ$…V> Ñ°Äñý*W… ^èþ$MøÐèþyæþ…ÌZ BÄæý$¯èþ ™èþ¯èþMæü$ ™é¯óþ Ýësìý A°í³…^èþ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$. õܧæþÅ…ò³O E¯èþ² BçÜMìü¢™ø Ðèþ$Æø Ðèþ$*yæþ$ GMæüÆ>Ë ¿æý*Ñ$° MúË$Mæü$ ¡çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. Ðèþ$Æø 9 GMæüÆ>ÌZÏ ^ðþÇçÜVæü… Ðésê {´ë†ç³¨Mæü¯èþ õܧæþÅ… ^óþç³sêtÆæÿ$. BǦMæü…V> BÄæý$¯èþ Ý뫨…_¯èþ ç³#ÆøVæü† BÄæý$¯èþ Mæü$r$…»ê°Mìü ç³NÇ¢ B™èþÃÑÔ>ÓçÜ… CÝù¢…¨. BÄæý$¯èþ Mæü–íÙMìü Væü$Ç¢…ç³# Mæü*yé ËÀÝù¢…¨. C糚yæþ$ BÄæý$¯èþ ™øsìý ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$…ÌZ A¯èþ$çÜÇ… ^èþÐèþËíܯèþ E™èþ¢Ðèþ$ 糧æþ¦™èþ$Ëò³O çÜËà çÜ*^èþ¯èþË$ A…¨çÜ$¢¯é²Ææÿ$. ÐéÇMìü Õ„æü×ý C^óþa…§æþ$Mæü$ BÄæý$¯èþ¯èþ$ ÇÝùÆŠÿÞ ç³ÆæÿÞ¯ŒþV> °Äæý$Ñ$… ^èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. ÐèþÅÐèþÝëÄæý$…ÌZ BÄæý$¯èþMæü$ E¯èþ² C§æþªÆæÿ$ Mæü$Ðèþ*Ææÿ$Ë$ ^óþÄæý$*™èþ CçÜ*¢…yæþV> ¿êÆæÿÅ MæüËÏÐèþÓ Ý린Mæü…V> E¯èþ² çÜÆøÓ§æþÄæý$ Ðèþ$à çÜ…çœ*°Mìü yðþOÆðÿMæütÆæÿ$V> ÐèþÅÐèþçßýÇçÜ$¢¯é²Ææÿ$. Ý린Mæü…V> E¯èþ² çÜÓÄæý$…çÜàÄæý$Mæü º–…§æþ… °ÆæÿÓíßýçÜ$¢¯èþ² yðþÆÿ$$ÈMìü BÐðþ$ {ò³íÜyðþ… r$V> E…r$¯é²Ææÿ$. A…™óþM>§æþ$ ÐèþÆæÿ*ÆŠÿ {V>Ðèþ$ ç³…^éÄæý$¡Mìü {ò³íÜyðþ…sŒýV> Mæü*yé »ê«§æþÅ™èþË$ °ÆæÿÓíßýçÜ$¢¯é²Ææÿ$. {V>Ðèþ$…ÌZ Ðèþ$ÌôýÏÔèýç³µ Mæü$r$…º… VúÆæÿÐèþ{糧æþÐðþ$O¯èþ iљ鰲 ÝëWçÜ$¢¯é²Ææÿ$. Ganga Ankad Research Officer, BAIF Institute for Sustainable Livelihoods & Development -K # 2, Kusumnagar, 11th cross, Kelgeri Road, Dharwad - 580 008. E-mail: ganga.ankad@baif.org.in

B…VæüÏÐèþ$*Ë… @ ÎÝë C…yìþÄæý*, çÜ…ç³#sìý 20, çÜ…_Mæü 3, òÜò³t…ºÆŠÿ 2018


iÐèþ¯ø´ë«§æþ$Ë Ððþ$Ææÿ$Væü$MøçÜ… _¯èþ² ÆðÿO™èþ$Ë$ çÜ…çœ$sìý™èþÐèþ$Äæý*ÅÆæÿ$ òßý^Œþ.BÆŠÿ.Ðèþ$ÌôýÏÔŒý, sìý.´ëÆæÿ¦ÝëÆæÿ¤

Ððþ$$MæüPgŸ¯èþ² ÝëVæü$ A¯óþ¨ MæüÆ>²rMæü Æ>çÙ‰…ÌZ° _¯èþ² çܯèþ²M>Ææÿ$ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ^éÌê MîüËMæüÐðþ$O¯èþ¨. D ç³…r ÝëVæü$ÌZ¯óþ M>Mæü$…yé Ðèþ_a¯èþ ¨Væü$ºyìþ° Wr$t»êr$ «§æþÆæÿËMóü Ñ{MæüÆÿ$$…^èþ$MøÐèþyæþ… ÐéÇMìü ò³§æþª çÜÐéË$V> E…yóþ¨. AÆÿ$$™óþ _MæüP GÑ$ÃVæü¯èþ*Ææÿ$ {V>Ðèþ*°Mìü ^ðþ… ¨¯èþ Ððþ$$MæüPgŸ¯èþ² ÝëVæü$ ^óþõÜ _¯èþ² _¯èþ² ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë$ çÜ… çœ$sìý™èþÐðþ$O HÆ>µr$ ^óþçÜ$Mæü$¯èþ² G…rÆŠÿ[ò³OgŒý B«§éÆæÿ…V> «§æþÆæÿË ÑçÙÄæý$…ÌZ °ËMæüyæþ Ý뫨…^èþVæüË$Væü$™èþ$¯é²Ææÿ$. Ððþ$$MæüPgŸ¯èþ² ÝëVæü$ÌZ ^ðþ™èþ¢V> õ³Ææÿ$Mæü$´ùÄôý$ ÐèþÅÆ>¦Ë¯èþ$ C…«§æþ¯èþ…V> Eç³Äñý*W…^èþyæþ… §éÓÆ> ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý ç³ÇÆæÿ„æü×ýò³O B _¯èþ² ÆðÿO™èþ$Ë$ ™èþÐèþ$ BçÜMìü¢±, {Ôèý§æþ®¯èþ* {糧æþÇØçÜ$¢¯é²Ææÿ$. A§óþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ B ÐèþÅÆ>¦Ë ¯èþ$…^óþ Ðèþ$Ç…™èþ B§éÄæý$… çÜ…´ë¨…^èþ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$. _{™èþ§æþ$ÆæÿY hÌêÏ çßZÌêÌŒýMðüÇ ™éË*M>ÌZ° ^èþMŠü GÑ$ÃVæü¯èþ*Ææÿ$ {V>Ðèþ$…ÌZ E¯èþ² §é§éç³# 840 Mæü$r$…»êÌZÏ çÜ$Ðèþ*Ææÿ$V> 80 Ô>™èþ… Ðèþ$…¨ _¯èþ² çܯèþ²M>Ææÿ$ ÆðÿO™èþ$Ìôý. ÐéÆæÿ…™é ÐèþÆ>Û«§éÆæÿ…ò³O Ððþ$$MæüPgŸ¯èþ² ÝëVæü$ ^óþçÜ$¢…sêÆæÿ$. ÐèþÆ>ÛËò³O¯óþ B«§éÆæÿç³yìþ ÝëVæü$^óþõÜ…§æþ$Mæü$ C™èþÆæÿ ç³…rË™ø ´ùÍõÜ¢ Ððþ$$MæüP gŸ¯èþ² ÝëVæü$ A¯èþ$Mæü*ËÐðþ$O¯èþ¨ M>ÐèþyæþÐóþ$ A…§æþ$Mæü$ M>Ææÿ×ý…. ò³OV> `yæþï³yæþ »ñýyæþ§æþ Mæü*yé ™èþMæü$PÐèþV> E…r$…¨. çœÍ™èþ…V> ÝëVæü$ ÐèþÅÄæý$… Mæü*yé ¿êÆæÿ…V> E…yæþ§æþ$. ÆðÿO™èþ$Ë A…^èþ¯é {ç³M>Ææÿ… & Ý뫧éÆæÿ×ý íܦ†ÌZ òßýM>tÆæÿ$ ´÷Ë…ÌZ 60 ¯èþ$…_ 70 MìüÓ…sêâæýÏ ÐèþÆæÿMæü$ ¨Væü$ºyìþ E…r$…¨. A…sôý Mæü±çÜ…V> Ææÿ*.15,000/& B§éÄæý$… °MæüÆæÿ…V> ÐèþçÜ$¢…§æþ¯èþ²Ðèþ*r. ò³OV> C™èþÆæÿ ç³…rË™ø ´ùÍõÜ¢ MæüçÙt¯èþÚëtË çÜÐèþ$çÜÅ Mæü*yé ™èþMæü$PÐóþ. Ý린Mæü…V> Ðéyæþ$MæüÌZ E¯èþ² E´ëÃ, §øÔðý, Æøsîý, õÜÐèþ*Å BàÆæÿ 糧éÆ>¦Ë ™èþÄæý*ÈÌZ Ððþ$$MæüPgŸ¯èþ² ÐéyæþMæü… Mæü*yé ^éÌê GMæü$PÐóþ. C…M> ´û[Ît ç³Ç{ÔèýÐèþ$ÌZ ç³Ôèý$Ðèþ#Ë$, MøâæýÏ Ðóþ$™èþÌZ Mæü*yé ©°° ÑçÜ¢–™èþ…V> Eç³Äñý*WÝë¢Ææÿ$. ÝëVæü$ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ÐðþË$Ðèþyóþ ^ðþ™èþ¢ 糧éÆ>¦ËÌZ õÜ…{©Äæý$ ´ùçÙM>Ë$ çÜÐèþ$–¨®V> E…sêÆÿ$$ M>ºsìýt B Ñ«§æþ…V> ¿æý*ÝëÆæÿ… ò³…´÷…¨…^óþ…§æþ$Mæü$ Eç³Äñý*Væüç³yæþ$™èþ$…¨. «§é¯èþÅ… ™öËW…_¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ Ñ$WÍ´ùÄôý$ ´÷™èþ$¢Ë ´÷r$t ^éÌê ÐóþyìþÑ$°çÜ$¢…¨. A…§æþ$ÐèþËÏ Ðèþ…r^ðþÆæÿMæü$V> Eç³Äñý*Væü…. D ÑçÙÄæý*°² ÆðÿO™èþ$Ë$ Væü$Ç¢…^èþMæü´ùÐèþyæþ…™ø Ý린Mæü ÐéÅ´ëÆæÿ$ËMæü$ ^éÌê ^úMæüV> ™èþMæü$PÐèþ «§æþÆæÿËMæü$ AÑ$ÃÐóþÔóýÐéÆæÿ$. Ìôý§é ´÷ÌêÌZÏ ™èþVæü$Ë»ñýsôýtÐéÆæÿ$. CÌê…sìý Ðé™éÐèþÆæÿ×ý…ÌZ 2017 Ðóþ$ ¯ðþËÌZ Ñ$Æ>yæþ {X¯Œþ M>Ìôýi ÐéÆæÿ$ CMæüPyìþ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ Õ„æü×ý M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… HÆ>µr$ ^óþÔ>Ææÿ$. D

{ç³™éÅÐèþ*²Äæý$ C…«§æþ¯éË$V> {ç³Mæü–† íܧæþ®…V> ™èþÄæý*Ææÿ$^óþõÜ {¼MðüsŒýÞ (í³yæþMæüË$) ÐéyæþMæü… ò³ÇW…¨. ÆðÿO™èþ$Ë ´÷ÌêÌZÏ ´ùVæüÄôý$Å ^ðþ™é¢ ^ðþ§éÆæÿ… ¯èþ$…^óþ Òsìý° ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþçÜ$¢¯èþ² §æþ–ÔèýÅ…

M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ 30 Ðèþ$…¨ ÆðÿO™èþ$Ë$ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. D Õ„æü×ýÌZ Ððþ$$MæüPgŸ¯èþ² ÝëVæü$ÌZ E™èþ¢Ðèþ$ 糧æþ®™èþ$˯èþ$ ÐéÇMìü ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. D M>Ìôýi {糫§é¯èþ…V> ÆðÿO™èþ$Ë ¯ðþOç³#×êÅ˯èþ$ ò³…´÷…¨…^èþyæþ… ÌZ¯èþ*, ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ çÜ…º…«¨™èþ M>ÆæÿÅMæüÌê´ëË °ÆæÿÓçßý×ýÌZ° Ððþ$âæýMæü$Ðèþ#˯èþ$ ÑÐèþÇ…^èþyæþ…ÌZ {ç³™óþÅMæü Væü$Ç¢…ç³# çÜ…´ë¨… ^èþ$Mæü$…¨. C¨ 2016ÌZ¯óþ HÆ>µsñýO…¨. ©°Mìü ÐðþÌŒý™èþ$…VæüÇÌŒý¹ çÜ…çܦ ¿êVæüÝëÓÑ$V> çÜçßýMæüÇÝù¢…¨. C…M> yæþ*Å‹Ü VðüòÜÌŒýÚë‹œt çœÆŠÿ C…rÆóÿ²çÙ¯èþÌŒý kçÜÐðþ$ïéǾsŒý (iIgôýyŠþ), fÆæÿñMìü ^ðþ…¨¯èþ BǦMæü çÜàÄæý$…, AÀÐèþ–¨® ^óþÄæý$*™èþ çÜ…çܦ (½G…gñýyŠþ) A…yæþ§æþ…yæþË$ A…¨Ýù¢…¨. D Ððþ$$™èþ¢… M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°² ç³^èþa§æþ¯é°² {´ù™èþÞíßý… ^óþ…§æþ$Mæü$ E§óþªÕ…_¯èþ {X¯Œþ C¯ö²ÐóþçÙ¯Œþ òÜ…rÆŠÿ {´ù{V>ÐŒþ$ Mìü…§æþ ^óþç³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ E™èþµ™èþ$¢Ë ÐéÅ´ëÆ>°² AÀÐèþ–¨® ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ ™øyéµr$C^óþa A{W&¼h¯ðþ‹Ü {ç³Ððþ*çÙ¯Œþ òÜ…rÆŠÿ (H½ï³ïÜ) D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ ´ëË$ç³…^èþ$Mæü$…sZ…¨. {X¯Œþ M>Ìôýi A…¨…^óþ Õ„æü×ýÌZ ´ëÌŸY¯èþ² ÆðÿO™èþ$Ë$ HÆ>µr$^óþçÜ$Mæü$¯óþ G…rÆŠÿ[ò³Ogñý‹ÜMæü$ CÐèþ±² çÜàÄæý$çÜçßýM>Æ>Ë$ A…¨çÜ$¢¯é²Æÿ$$. Õ„æü×ý ´÷…¨¯èþ ÆðÿO™èþ$Ë$ Ððþ$$MæüPgŸ¯èþ² E™èþµ†¢§éÆæÿ$Ë çÜçßýM>Ææÿ º–…§éË$V> çÜ…çœ$sìý™èþ… M>ÐéÍÞ E…r$…¨. B Ñ«§æþ…V> Ææÿ*ç³#¨§æþ$ªMæü$¯èþ² º–…§é˯èþ$ çÜÐèþ$–¨® Ððþ$$MæüP gZâæý »ñýâñýV>ÆæÿÆæÿ çÜ…çœ$ A° ÐèþÅÐèþçßýÇÝë¢Ææÿ$. {糡 ¯ðþËÌZ¯èþ* 5Ðèþ ™óþ©¯èþ D º–…§æþ… çÜÐèþ*ÐóþÔèýÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨. C…§æþ$ÌZ C…™èþÐèþÆæÿMæü$ ÐéÆæÿ$ ™èþÐèþ$ A¯èþ$¿æýÐé˯èþ$ ç³ÆæÿçܵÆæÿ… ™ðþÍÄæý$gôýçÜ$Mæü$…sêÆæÿ$. Õ„æü×ýÌZ ¯óþÆæÿ$aMæü$¯èþ² Ððþ$âæýMæü$Ðèþ˯èþ$ A¯èþ$çÜÇ…^èþyæþ… §éÓÆ> Ý뫨…_¯èþ çœÍ™é˯èþ$ Væü$Ç…_ ^èþÇaÝë¢Ææÿ$. G§æþ$ÆðÿO¯èþ çÜÐèþ$çÜÅË$ HÐðþO¯é E…sôý ÐésìýMìü ç³ÇÚëPÆ>˯èþ$ çÜ…{糨…ç³#Ë §éÓÆ> Væü$Ç¢…^óþ… §æþ$Mæü$ {ç³Äæý$†²Ýë¢Ææÿ$. çÜ¿æý$ÅË$ ¯ðþËMæü$ Ææÿ*.50/& ¯èþ$…_ Ææÿ*. 100/& ÐèþÆæÿMæü$ ^ðþÍÏ…^éÍÞ E…r$…¨. D Ñ«§æþ…V> Ððþ$$™èþ¢… fÐèþ$ ^óþíܯèþ Ððþ$$™èþ¢… Ææÿ*.19,520/& AÄôý$Å ÐèþÆæÿMæü* ^ðþÍÏ…^éÍ. D Ððþ$$™é¢°² »êÅ…Mæü$ÌZ ÐéâæýÏ õ³Ææÿ$Ò$§óþ °ËÓ^óþÝë¢Ææÿ$. ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &3 • òÜò³t…ºÆŠÿ 2019

13


G…rÆŠÿ[ò³OgŒý Ææÿ*ç³…

14

ÆðÿO™èþ$Ë$ fÇí³¯èþ çÜÐèþ*ÐóþÔ>ÌZÏ, ^èþÆæÿaÌZÏ Ððþ$$MæüPgŸ¯èþ² ÝëVæü$ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ {™ðþíÙ…VŠü A¯óþ¨ ^éÌê ò³§æþª çÜÐèþ$çÜÅV> ÐðþËÏyðþO…¨. Ý뫧éÆæÿ×ý…V> ç³…yìþ…_¯èþ gŸ¯èþ²¯èþ$ G…yæþ»ñýsìýt Ðèþ*ÆðÿPsŒýÌZ Ðèþ$…_ «§æþÆæÿ Ðèþ^óþa ÐèþÆæÿMæü$ ÆðÿO™èþ$Ë$ ™èþÐèþ$ C…yæþÏÌZ¯óþ °ËÓ ^óþçÜ$Mæü$… sêÆæÿ$. AÆÿ$$™óþ CÌê Ðèþ*ÆðÿPsŒýMæü$ ™èþÆæÿÍ…^óþ Ðèþ$$…§æþ$ gŸ¯èþ² ç³…r¯èþ$ {™ðþíÙ…VŠü ^óþÆÿ$$…^éÍ. A…sôý gŸ¯èþ² Mæü…Mæü$Ë ¯èþ$…_ «§é¯éÅ°² ÐóþÆæÿ$^óþÄæý*Í. CÌê ÐóþÆæÿ$^óþõÜ…§æþ$Mæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Mæü*ÎË$ §öÆæÿMæüyæþ… A¯óþ¨ ò³§æþª çÜÐèþ$çÜÅV> ™èþÄæý*ÆðÿO…¨. ò³OV> CÌê Mæü*Î˯èþ$ ò³sìýt ^óþÆÿ$$õÜ¢ ^éÌê çÜÐèþ$Äæý$… ç³yæþ$™èþ$…¨. D M>Ææÿ×ý…V> Äæý$…{™éË ÝëÄæý$…™ø «§é¯èþÅ… ÐóþÆæÿ$ ^óþÄæý$yæþ… ÆðÿO™èþ$ËMæü$¯èþ² Ðèþ$Æø Ðèþ*ÆæÿY…. °gê°Mìü C¨ ^éÌê ™óþÍMðüO¯èþ 糧æþ¦† Mæü*yé. D Äæý$…{™é˯èþ$ ´÷…§æþyé°Mìü ÆðÿO™èþ$Ë$ ÐéÅ´ëÆæÿ$Ëò³O Ððþ$$MæüPgŸ¯èþ² ÝëVæü$ÌZ «§é¯éÅ°² ÐóþÆæÿ$^óþõÜ Äæý$…{™é˯èþ$ Eç³Äñý*W…^èþyæþ…™ø M>±, ò³§æþª ÆðÿO™èþ$Ëò³O M>± B«§éÆæÿç³yæþÐèþËíÜ ÐèþçÜ$¢¯èþ²¨. ÐéÇ §æþVæüYÆæÿ ´ër$ çÜÓÄæý$…V> Ðésìý °ÆæÿÓçßý×ýÌZ¯èþ* çÜ™é¢ ^èþ*í³çÜ$¢¯èþ² ÆðÿO™èþ$Ë º–…§æþ… E¯èþ² {™ðþçÙÆŠÿ Äæý$…{™é°² ™ðþ^èþ$aMæü$° Ñ°Äñý*W…^èþ$MøÐéÍ. M>± ç³…yìþ…_¯èþ Ððþ$$MæüPgŸ¯èþ²¯èþ$ çÜM>Ë…ÌZ {™ðþíÙ…VŠü ^óþÆÿ$$…_ E… Ðèþ*ÆðÿPsŒýÌZ «§æþÆæÿ GMæü$PÐèþV> E¯èþ² çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ D Äæý$…{™éË sôý MìüÓ…sêÌŒý «§æþÆæÿ Ææÿ*.1200/& E¯èþ²ç³šyæþ$ AÐèþ$$ÃMæü$° E… Ë¿æýÅ™èþ çÜÐèþ$çÜÅV> Ðèþ*Ç…¨. yóþÐéyìþ°. ¯é §æþVæüYÆæÿ E¯èþ² 96 MìüÓ…sêÌŒýÞ A糚yæþ$ AÐèþ$$ÃMæü$° °Ææÿ$õ³§æþ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ çÜÆðÿO¯èþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ {™ðþçÙÆŠÿ Äæý$…{™èþ… ËÀ… E…sôý Ææÿ*.10,000 B§éÄæý$… A§æþ¯èþ…V> çÜ…´ë¨…^óþÐéyìþ°.'' ^èþyæþ… çÜÐèþ$çÜÅV> E¯èþ²…§æþ$¯èþ ÐéÆæÿ$ ¯èþÚët˯èþ$ G§æþ$ÆøPÐèþËíÜ BÄæý$¯èþ AÀ{´ëÄæý$…ò³O çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ ò³§æþª G™èþ$¢¯èþ ^èþÆæÿa ÐèþÝù¢…¨. D ÑçÙÄæý*°² JMæü ïÜf¯ŒþÌZ Ððþ$$MæüPgŸ¯èþ² «§æþÆæÿÐèþÆæÿË$ fÇW…¨. Ñ$Æ>§æþ {X¯Œþ M>Ìôýi A«¨M>Ææÿ$Ë §æþ–íÙtMìü ¡çÜ$MðüãÏ ÐéÇ ç³ÇÖÍ…^èþyæþ… AÐèþçÜÆæÿ…. Væü™èþ ïÜf¯ŒþÌZ (A…sôý ¯èþÐèþ…ºÆæÿ$ 2017) ÝëÄæý$… MøÆ>Ææÿ$. çÜM>Ë…ÌZ {™ðþçÙÆŠÿ Äæý$…{™èþ… A…§æþ$»êr$ÌZ ÌZ Ðèþ*ÆðÿPsŒý «§æþÆæÿË$ MìüÓ…sêË$Mæü$ A™èþÅ«¨Mæü…V> Ææÿ*.1280/& E…yóþ…§æþ$Mæü$ H…^óþÄæý*Ìê A¯óþ A…Ôèý…ò³O ^èþÇa…^éÆæÿ$. M>V> A™èþÅ˵…V> MóüÐèþË… Ææÿ*.1060/& Ðèþ$«§æþÅ °ËºyézÆÿ$$. D M>ÌôýiMìü A¯èþ$º…«§æþ…V> E¯èþ² A{W&¼h¯ðþ‹Ü {ç³Ððþ*çÙ¯Œþ òÜ… «§æþÆæÿË òßý^èþ$a™èþVæü$YÌZÏ Ðèþ*Ææÿ$µËMæü$ A¯óþMæü M>Ææÿ×êË$¯é²Æÿ$$. rÆŠÿ ÐéÇMìü D A…Ôèý… ™ðþÍÄæý$gôýÝëÆæÿ$. §é°ò³O òÜ…rÆŠÿ ÐéÆæÿ$ ÐésìýÌZ Ðèþ$$QÅ…V> ^ðþ糚MøÐèþËíܯèþ A…Ôèý… ½àÆŠÿ ¯èþ$…_ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ {™ðþçÙÆŠÿ Äæý$…{™èþ… Mö¯èþ$VøË$, °ÆæÿÓçßý×ý Væü$Ç…_¯èþ Mæü*yé Ððþ$$MæüPgŸ¯èþ² Ðèþ*ÆðÿPsŒýMæü$ ^óþÆæÿyæþ…. A…™èþÆ>j¡Äæý$ ÑÐèþÆ>Ë$ çÜÐèþ${Væü…V> ™ðþÍÄæý$^óþÝëÆæÿ$. Ñ$Æ>§æþ íܺ¾…¨, ÆðÿO™èþ$Ë$ Ðèþ*ÆðÿPsŒýÌZ° «§æþÆæÿÐèþÆæÿË {糿êÐèþ… Mæü*yé E…r$…¨. CÑM>Mæü, MæüÍíÜ ^èþÇa…_ Ý÷…™èþ…V> JMæü Äæý$…{™é°² Mö¯èþ$VøË$ ^óþõÜ… ´ë™èþ çÜÆæÿ$Mæü$ Mæü*yé Ðèþ*ÆðÿPsŒýMæü$ ÐèþçÜ*¢…yæþyæþ… ÐèþËÏ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ §æþ$Mæü$ AÄôý$Å QÆæÿ$aË Væü$Ç…_, A…§æþ$Mæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ °«§æþ$Ë Cº¾…§æþ$Ë$ ™èþç³µyæþ… Ìôý§æþ$. D çÜ…MìüÏçÙt Ðé™éÐèþÆæÿ×ý…ÌZ ÆðÿO™èþ$Ë$ õÜMæüÆæÿ×ý Ý뫧éÅÝ뫧éÅËò³O JMæü °Ææÿ~Äæý*°Mìü Ðèþ^éaÆæÿ$. {™ðþçÙÆŠÿ °Ææÿ…™èþÆæÿ… Ý린Mæü Ðèþ*ÆðÿPsŒýÌZ ¡Ææÿ$™ðþ¯èþ$²Ë¯èþ$ VæüÐèþ$°…^èþÐèþËíÜ Qȧæþ$ Ææÿ*.1,88,000/& AÆÿ$$™óþ ÆðÿO™èþ$Ë$ ´÷§æþ$ç³# ^óþíܯèþ E…r$¯èþ²¨. ÐéÇ A…^èþ¯éMæü$ ™èþW¯èþr$t «§æþÆæÿ E¯èþ²ç³šyóþ A…sôý MìüÓ… Ý÷Ðèþ$$à A…™èþÌôý§æþ$. çÜÐèþ$Mæü*Ææÿayæþ… MæüçÙtÐðþ$O¯èþ ç³°V> ¿êÑ…^éÆæÿ$. sêÌŒýMæü$ Ææÿ*.1250&1300 Ðèþ$«§æþůèþ E¯èþ² çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ¯óþ, ÐéÆæÿ$ B çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ÐèþÅMìü¢Væü™èþ…V> çܼÞyîþò³O Ææÿ*.88,000/&Móü ™èþÐèþ$ çÜÆæÿ$Mæü$ AÐèþ$$ÃMøÐèþËíÜ ÐèþçÜ$¢…¨. CÌê Ðèþ*ÆðÿPsŒýÌZ «§æþÆæÿ A…¨…^óþ…§æþ$Mæü$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ðèþ$…{†™èþÓ Ô>Q JMæü ç³£æþMæü… íܧæþ®… òßý^èþ$aV> E¯èþ² çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ¯óþ {™ðþçÙÆŠÿ Äæý$…{™éËMæü$ yìþÐèþ*…yŠþ ^óþíÜ…¨. M>± B Ý÷Ðèþ$$à Mæü*yé ÆðÿO™èþ$Ë$ çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$aMøÌôýMæü Ðèþ$È GMæü$PÐðþO´ù™èþ$…¨. ç³ÇçÜÆ>ÌZÏ° ÆðÿO™èþ$Ë$ A…§æþÆæÿ* ^óþ™èþ$Ë$ G™óþ¢ÝëÆæÿ$. Äæý$…{™éË MøçÜ… ç³Ææÿ$Væü$Ë$ ò³rtÐèþËíÜ E…r$…¨. {™ðþçÙÆŠÿ Äæý$…{™éË™ø «§é¯èþÅ… ÐóþÆæÿ$^óþíܯèþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ Ðèþ*{™èþÐóþ$ Ððþ$$MæüP- ÆðÿO™èþ$Ë ç³Çíܦ† VæüÐèþ$°…_¯èþ A{W&¼h¯ðþ‹Ü {ç³Ððþ*çÙ¯Œþ òÜ…rÆŠÿ gŸ¯èþ²¯èþ$ Ðèþ*ÆðÿPsŒýMæü$ ™èþÆæÿÍ…^èþyæþ… Ý뫧æþÅÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨. A«¨M>Ææÿ$Ë$ Ððþ$$™èþ¢… Ææÿ*.88,000/& ^ðþÍÏ…_ ÆðÿO™èþ$ º–…§é°Mìü Ðèþ*ÆðÿPsŒýÌZ òßý^èþ$a «§æþÆæÿ E¯èþ²ç³µsìýMîü, Ý÷…™èþ…V> ÆðÿO™èþ$Ë Ðèþ§æþª {™ðþçÙÆŠÿ Äæý$…{™èþ… çÜÐèþ$Mæü*Ææÿayé°Mìü íܧæþ®Ððþ$O…¨. D çܼÞyîþ {™ðþçÙÆŠÿ Äæý$…{™éË$ ÌôýMæü, çÜM>Ë…ÌZ «§é¯èþÅ… Ðèþ*ÆðÿPsŒýMæü$ ^óþÆæÿaÌôýMæü ´÷…§æþyé°Mìü AÆæÿá™èþ E¯èþ² Ðèþ$Æø ™øsìý ÆðÿO™èþ$ h.¯éVæüç³µ¯èþ$ ÆðÿO™èþ$Ë ÐéÇMìü °Æ>Ôèý¯èþ$…_ VæüsñýtMæüPyé°Mìü Ðèþ$Æø Ðèþ*ÆæÿY… Ìôý§æþ$. D çÜÐèþ$çÜÅ ™èþÆæÿçœ#¯èþ Ñ$Æ>§é M>Ìôýi, ÆðÿO™èþ$ º–…§æþ…, ¯éVæüç³µ Ðèþ$«§æþÅ [™ðþO´ë„ìüMæü JMæü çÜ…§æþÆæÿÂ…ÌZ ÐéÇ çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ {ç³Ýë¢Ðèþ¯èþMæü$ Ðèþ_a…¨. Jç³µ…§æþ… Mæü$§æþ$Ææÿ$aMæü$¯é²yæþ$. B ÆæÿMæü…V> yìþÔðý…ºÆŠÿ 2017ÌZ MæüǺçÜç³µ A¯óþ çÜ¿æý$Åyæþ$ D A…Ô>°² CÌê ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. ""¯óþ¯èþ$ Äæý$…{™èþ… ÆðÿO™èþ$ËMæü$ A…§æþ$»êr$Mæü$ Ðèþ_a…¨. JMæü ïÜf¯ŒþÌZ ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &3 • òÜò³t…ºÆŠÿ 2019


çÙÆŠÿ Qȧæþ$ Ææÿ*.88,000/& (çܼÞyîþò³O Mö¯èþ$VøË$) & {™ðþçÙÆŠÿ Ððþ$$™èþ¢… Qȧæþ$ Ææÿ*.1,88,000/& QÆæÿ$aË$ {MæüÐèþ$ çÜ…QÅ 1 2 3 4 5

ÑÐèþÆ>Ë$

Äæý$*°sŒý

Äæý$*°sŒý Æóÿr$

Ððþ$$™èþ¢…

ÑÐèþÆ>Ë$

B§éÄæý$… ý Äæý$*°sŒý Äæý$*°sŒ ÆóÿsŒý

þ² {™ðþ‹Ù 2,881 yîþhÌŒý QÆæÿ$a 150 66.00 9,900.00 (MìgŸ¯è üÓ…sêÌŒý) BÆÿ$$ÌŒý QÆæÿ$a 15 110.00 1,650.00 (ÎrÆæÿ$Ï) çÜÈÓ‹Ü ÐèþÅÄæý$… 2 1300.00 2,600.00 ÌôýºÆŠÿ QÆæÿ$a Ððþ$$™èþ¢… B§éÄæý$…ÌZ 45 Ô>™èþ… 57,000.00 {Væü*ç³#ËMæü$ ^ðþÍÏ…_¯èþ¨ (G‹œIi) 36,000.00 Ððþ$$™èþ¢… 1,07,770.00 Ððþ$$™èþ¢… Bç³ÆóÿrÆŠÿ Ñ$WÌôý Ìê¿æý…

50.00

Ððþ$$™èþ¢… 1,44,050.00

1,44,050.00 36,280.00

ÆðÿO™èþ$Ë G…rÆŠÿ[ò³Ogñý‹Ü ç³° ¡Ææÿ$ {MæüÐèþ$ çÜ…QÅ 1 2 3 4

õÜMæüÇ…_¯èþ Rêä Mæü…Mæü$Ë$ 5.5 r¯èþ$²Ë$ 6.2 r¯èþ$²Ë$ 6.5 r¯èþ$²Ë$ 6.0 r¯èþ$²Ë$ Ððþ$$™èþ¢…

r¯èþ$² «§æþÆæÿ 2400.00 2400.00 2500.00 2500.00

Ððþ$$™èþ¢… 13,200.00 14,880.00 16,250.00 15,500.00 59,330.00

ÇÐèþ*ÆŠÿPüÞ 1 {rMæü$P 1 {rMæü$P 1 {rMæü$P 1 {rMæü$P

QÆæÿ$a ÑÐèþÆ>Ë$ & Ððþ$$§æþsìý {rMæü$P {MæüÐèþ$ çÜ…QÅ

ÑÐèþÆ>Ë$

ç³ÇÐèþ*×ý…

QÆæÿ$a (Ææÿ*´ëÄæý$ÌZÏ)

1

RêäV> E¯èþ² ´÷™èþ$¢Ë$

24.2 r¯èþ$²Ë$

17,450.00

2 3

ÆæÿÐé×ê ÌôýºÆŠÿ QÆæÿ$aË$ Ððþ$$™èþ¢… hHG‹œMæü$ Ñ{MæüÆÿ$$… _¯èþ ´÷™èþ$¢Ë$ QÆæÿ$a ÑÐèþÆ>Ë$

4 {sìý糚Ë$ 19

26,000.00 11,500.00 54,950.00

™èþ$¨ Ìê¿æý…

B Äæý$…{™èþ… Ñ°Äñý*V>°Mìü f¯èþÐèþÇ 2, 2018¯èþ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ A…¨…^èþyæþ… fÇW…¨. D Ððþ$$™èþ¢… ÐèþÅÐèþàÆæÿ…ÌZ ÆðÿO™èþ$ º–…§é°Mìü A{W&¼h¯ðþ‹Ü {ç³Ððþ*çÙ¯Œþ òÜ…rÆŠÿ ™øyéµr$ A…¨…_…¨. ÆðÿO™èþ$ º–…§æþ… ÌZ çÜ¿æýÅ™èþÓ… Ìôý° ÆðÿO™èþ$ËMæü$ MìüÓ…sêÌŒýMæü$ Ææÿ*.50/& ÐèþçÜ*Ë$^óþÄæý*Ë°, çÜ¿æý$ÅËMæü$ Ðèþ*{™èþ… ™èþWY…ç³# «§æþÆæÿË™ø MìüÓ…sêÌŒýMæü$ Ææÿ*.45/& ËMóü Äæý$…{™èþ ÝëÄæý$… A…¨…^éË° °Ææÿ~Æÿ$$…_…¨. D Äæý$…{™é°Mìü Bç³ÆóÿrÆŠÿV> MæüÌôýÏÔèýç³µ A¯óþ Ðèþ$Æø ÆðÿO™èþ$¯èþ$ G…í³Mæü^óþÔ>Ææÿ$.

ÇÐèþ*ÆŠÿPüÞ ÆðÿO™èþ$Ë ¯èþ$…_ ¯óþÆæÿ$V> Væü$™èþ¢V> Mö¯èþ² çÜÆæÿ$Mæü$ ÌZyìþ…VŠü/A¯ŒþÌZyìþ…VŠü

59,330.00 54,950.00 4,380.00 (24.2 r¯èþ$²Ë ÆæÿÐé×êÌZ)

Äæý$…{™èþ… ç³°^óþÆÿ$$…^óþ…§æþ$Mæü$, Ðèþ$ÆæÿÐèþ$Ùèþ$Ë$, °ÆæÿÓçßý×ý ÐèþÅÄæý*°², C¯èþ*ÞÆðÿ¯ŒþÞ ¿êÆ>°² B Äæý$…{™èþ… §éÓÆ> çÜÐèþ$Mæü*Æóÿ B§éÄæý$… ¯èþ$…^óþ Ðèþ°Äñý*W…^éË° °Ææÿ~Æÿ$$…^éÆæÿ$. Ñ$Wͯèþ Ððþ$$™èþ¢…ÌZ B ÆðÿO™èþ$ º–…§æþ… §æþVæüYÆóÿ Ææÿ*.36,000/& E…^èþ$Mæü$°, Ñ$Wͯèþ ¯èþVæü§æþ$ MæüÌôýÏÔèýç³µMæü$ A…¨…^éÍÞ E…r$…¨.

«§é¯èþÅ… Ðèþ*ÆðÿPsìý…VŠü Ððþ$$™èþ¢… Ò$§æþ {™ðþíÙ…VŠü Ñ°Äñý*Væü… 51 ÆøkË$ ÝëVæü$™èþ$…¨. ©° ÐèþËÏ 78 Ðèþ$…¨ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ {ç³Äñý*f¯èþ… ËÀçÜ$¢…¨. ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &3 • òÜò³t…ºÆŠÿ 2019

15


{™ðþíÙ…VŠü {ç³{MìüÄæý$ A…™é ç³NÇ¢ AÆÿ$$¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ Ðóþ$ 2018¯èþ Bç³ÆóÿrÆŠÿ MæüÌôýÏÔèýç³µ Äæý$…{™é°² A{W&¼h¯ðþ‹Ü {ç³Ððþ*çÙ¯Œþ òÜ…rÆŠÿMæü$ Aç³µW…_ÐóþÔ>Ææÿ$. D Ððþ$$™èþ¢… ÐèþÅÐèþàÆæÿ…ÌZ Ææÿ*.36,280/& Ë$ Ìê¿æý…V> (ÆðÿO™èþ$ º–…§æþ… Ðèþ§æþª Ææÿ*.36,000/& Ðèþ¨Ìôýíܯèþ A¯èþ…™èþÆæÿ…) ™óþÍ…¨. D Ððþ$$™é¢°², Jç³µ…§æþ… {ç³M>Ææÿ…, Bç³ÆóÿrÆŠÿMæü$ ^ðþÍÏ…^éÆæÿ$. B ÑÐèþÆ>Ë$ ¨Væü$Ðèþ ^èþ*yæþÐèþ^èþ$a. MöyæþÐèþÍÏçßýsìýt {V>Ðèþ*°Mìü ^ðþ…¨¯èþ ÆðÿO™èþ$ Æ>gŒýMæü$Ðèþ*ÆŠÿ ™èþ¯èþ A¯èþ$¿æýÐé°² D Ñ«§æþ…V> ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. ""MæüÌôýÏÔèýç³µ õÜÐèþË$ Ðèþ*Mæü$ G…™èþV>¯ø Eç³Äñý*Væüç³yézÆÿ$$. Ðésìý° A§æþ$™èþ… A¯éÍÞ…§óþ. {™ðþçÙÆŠÿ ç³°¡Ææÿ$ ^éÌê »êVæü$…¨. «§æþÆæÿË$ òßý^èþ$aV> E¯èþ² çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ¯é §æþVæüYÆæÿ E¯èþ² 120 MìüÓ…sêâæý$Ï {™ðþíÙ…VŠü ^óþÆÿ$$…^é¯èþ$. «§é¯èþÅ… AÑ$Ùóþ {sôýyæþÆŠÿ ¯èþ$…_ ^óþ†Mìü Ý÷Ðèþ$$à A…¨¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ Ææÿ*.6000/&˯èþ$ MæüÌôýÏÔèýç³µMæü$ C_aÐóþÔ>¯èþ$. Cç³µsìýÐèþÆæÿMæü$ {™ðþçÙÆŠÿ õÜÐèþË MøçÜ… Ðèþ* {V>Ðèþ$…ÌZ 糧óþ糧óþ Ayæþ$zMøÐèþËíÜ Ðèþ^óþa¨. Ðèþ$$QÅ…V> Ðèþ*ÆðÿPsŒý «§æþÆæÿ GMæü$PÐèþV> E¯èþ²ç³šyæþ$ M>± G糚yæþ$ çÜÆðÿO¯èþ çÜÐèþ$Äæý*°Mìü A…§óþÑ M>Ðèþ#. ÆðÿO™èþ$Ë º–…§æþ…ÌZ çÜ¿æýÅ™èþÓ… E¯èþ² Ðèþ$Æø ÆðÿO™èþ$ Ñ${™èþ$yæþ$ AÔZMŠü MöyæþVæüÐèþÍÏ §éÓÆ> _MæüP GÑ$ÃVæü¯èþ*Ææÿ$ {V>Ðèþ$…ÌZ E¯èþ² {™ðþçÙÆŠÿ Væü$Ç…_ çÜÐèþ*^éÆæÿ… ™ðþÍíÜ…¨. {™ðþçÙÆŠÿ Æðÿ…sŒý Mæü*yé ^éÌê ™èþMæü$PÐóþ¯èþ° ™ðþÍíÜ…¨. B çÜÐèþ*^éÆæÿ… B«§éÆæÿ…V> ¯óþ¯èþ$, Ðèþ$Ç Mö…™èþ Ðèþ$…¨ ÆðÿO™èþ$Ë… ÐðþãÏ MæüÌôýÏÔèýç³µ™ø Ðèþ*sêÏyé…. B Ðèþ$Ææÿ$çÜsìý Æøgôý BÄæý$¯èþ Ðèþ* {V>Ðèþ$…ÌZ {™ðþíÙ…VŠü 糯èþ$Ë$ {´ëÆæÿ…À…^éÆæÿ$. BÄæý$¯èþ õÜÐèþË$ A…§æþ$Mæü$¯èþ² ÆðÿO™èþ$Ë…§æþÆæÿ* ^éÌê çÜ…™øíÙ… ^éÆæÿ$. A…§æþ$Mæü$ Ðèþ$$QÅM>Ææÿ×ý… çÜÆðÿO¯èþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ {™ðþíÙ…VŠü 糯èþ$Ë$ ç³NÇ¢ M>Ðèþyæþ… ÐèþËÏ Ðèþ*Mæü$ Wr$t»êsñýO¯èþ «§æþÆæÿ ËÀ…_…¨.'' _MæüP GÑ$ÃVæü¯èþ*Ææÿ$ {V>Ðèþ$ ÆðÿO™èþ$Ë$ ^óþç³sìýt¯èþ D {™ðþíÙ…VŠü G… rÆŠÿ[ò³OgŒý MæüÌôýÏÔèýç³µMæü$ Mæü*yé G…™ø Ðóþ$Ë$ ^óþíÜ…¨. ïÜf¯ŒþÌZ BÄæý$¯èþMæü$ Ðèþ_a¯èþ B§éÄæý$… çÜ…™èþ–í³¢ MæüÍW…_…¨. ™èþ¯èþMæü$ Ðèþ_a¯èþ B§éÄæý$…ÌZ ¯èþ$…_ 45 Ô>™èþ… Ððþ$$™é¢°² ™èþ¯èþMæü$ ^óþ§øyæþ$V> E¯èþ² 4&6 Væü$Ææÿ$ Mæü*ÎËMæü$ ^ðþÍÏ…^éyæþ$. ÐéÇ° BÄæý$¯èþ ÆøkMæü*Îò³O °Äæý$Ñ$…^èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$.

A§æþ¯èþç³# {ç³Äñý*f¯éË$

16

Ðèþ$Æø Ñ«§æþ…V> Mæü*yé A{W&¼h¯ðþ‹Ü {ç³Ððþ*çÙ¯Œþ òÜ…rÆŠÿ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ^óþÄæý$*™èþ°Ýù¢…¨. Ðèþ$$QÅ…V> gŸ¯èþ² Mæü…Mæü$˯èþ$ Ðèþ*ÆðÿPsŒýÌZ Ñ{MæüÆÿ$$…^èþ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ D òÜ…rÆŠÿ çÜàÄæý$… A…¨Ýù¢…¨. «§é¯éÅ°² ÐóþÆæÿ$^óþíܯèþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ Ñ$WÍ´ùÄôý$ RêÎ ´÷™èþ$¢Ë¯èþ$ C…«§æþ¯èþ…V> Eç³Äñý*WÝë¢Ææÿ$. Ìôý§é Mæü…´ùçÜ$t ™èþÄæý*ÈÌZ Ñ°Äñý*WÝë¢Ææÿ$. Òsìý° Ý뫧éÆæÿ×ý…V> Ðèþ$«§æþÅ §æþâêÈËMæü$ Mö°² çÜ…§æþÆ>ÂËÌZ A† ™èþMæü$PÐèþ «§æþÆæÿËMóü ÆðÿO™èþ$Ë$ AÐóþ$ÃçÜ$Mæü$…sêÆæÿ$. Ìôý§é ™èþÐèþ$ ´÷ÌêÌZϯóþ ™èþVæü$Ë»ñýsôýtÝë¢Ææÿ$. CMæü Ðèþ$«§æþÅ §æþâêÈË$ A† ™èþMæü$PÐèþ «§æþÆæÿËMóü Mö¯èþ$VøË$ ^óþÝë¢Ææÿ$. CÌê…sìý çÜ…§æþÆ>ÂËÌZ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ Ðèþ$…_ «§æþÆæÿ Ðèþ^óþa…§æþ$Mæü$ Mö°² ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &3 • òÜò³t…ºÆŠÿ 2019

HÆ>µrϯèþ$ ^óþíÜ…¨. ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ´÷ÌêË ¯èþ$…_ AÌê…sìý Rêä ´÷™èþ$¢Ë¯èþ$ õÜMæüÇ…_ Ðésìý° V>Äæý${† B{Vø çœ#ÅÄæý$ÌŒýÞ (hHG‹œ) A¯óþ çÜ…çܦMæü$ ^óþÆóÿa…§æþ$Mæü$ ÆæÿÐé×ê HÆ>µr$Ï Mæü*yé ^óþíÜ…¨. D çÜ…çܦ ^èþËÏMðüÆðÿÌZ E¯èþ²¨. C¨ ÐéÇ {V>Ðèþ$… ¯èþ$…_ çÜ$Ðèþ*Ææÿ$V> 80 ¯èþ$…_ 90 MìüÌZÒ$rÆæÿÏ §æþ*Ææÿ…ÌZ E¯èþ²¨. ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ÐèþÅÆ>¦Ë ¯èþ$…_ ç܅糧æþ çÜ–íÙt…^óþ BÔèýÄæý$…™ø ""ÐðþÌŒý¢ {çœÐŒþ$ A{W&Ðóþ‹Üt'' ç³°^óþçÜ$¢¯èþ²¨. D çÜ…çܦ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$§éÆæÿ$Ë ¯èþ$…_ Rêä Ððþ$$MæüPgŸ¯èþ² ´÷™èþ$¢Ë¯èþ$ / ÐóþÆæÿ$Ôðý¯èþVæü ™öMæüP˯èþ$ / M>ïœ W…fË ™öMæü$P˯èþ$ õÜMæüÇ…_ Ðésìý° ´ûyæþÆŠÿ Ææÿ*ç³…ÌZMìü Ðèþ*Ææÿ$çÜ$¢…¨. ©° ÝëÄæý$…™ø ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþõÜ {¼MðüsŒýÞ (í³yæþMæüË Ðèþ…sìý C…«§æþ¯èþ Ææÿ*ç³…)ÌZMìü Ðèþ*Ææÿ$Ýë¢Ææÿ$. D {¼MðüsŒýÞ¯èþ$ »êÆÿ$$ËÆæÿ$Ï, ç³ÐèþÆŠÿ Móü… {§éÌZÏ C…«§æþ¯èþ…V> Eç³Äñý*WÝë¢Ææÿ$. ÕÌêgêË ¯èþ$…_ ÐðþË$Ðèþyóþ (A…sôý ¿æý*VæüÆæÿÂ…ÌZ ¯èþ$…_ ÐðþÍMìü¡íÜÑ) V>Å‹Ü, BÆÿ$$ÌŒý Ðèþ…sìý C…«§æþ¯éËMæü…sôý ç³^èþa§æþ¯èþ…™ø Mæü*yìþ¯èþ D {¼MðüsŒýÞ Ñ°Äñý*V>°Mìü Ðèþ$…_ WÆ>Mîü E…¨. WÆ>Mîü° §æþ–íÙtÌZ ò³r$tMæü$¯èþ² D iHG‹œ çÜ…çܦ Ý뫧æþÅÐðþ$O¯èþ…™èþ GMæü$PÐèþ Ððþ$$™èþ¢…ÌZ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ÐèþÅÆ>¦Ë¯èþ$ Mö¯èþ$VøË$ ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ íܧæþ®…V> E…r$…¨. CMæüPyóþ A{W&¼h¯ðþ‹Ü {ç³Ððþ*çÙ¯Œþ òÜ…rÆŠÿ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ çÜçßýMæüÇÝù¢…¨. ÆðÿO™èþ$ º–…§éË$ ™èþÐèþ$ Ðèþ§æþª Ñ$WÍ´ùÄôý$ Ððþ$$MæüPgŸ¯èþ² ´÷™èþ$¢Ë¯èþ$ D çÜ…çܦMæü$ Ñ{MæüÆÿ$$…^óþÌê {´ù™èþÞíßýÝù¢…¨. D Ñ«§æþ…V> C…™èþÐèþÆæÿMæü$ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ Ðèþ$«§æþÅ §æþâêÈË ¯èþ$…_ A…§æþ$™èþ$¯èþ² Ý÷Ðèþ$$ÃMæü$ Æðÿ…yæþ$ Ðèþ$*yæþ$ Æðÿr$Ï GMæü$PÐèþ «§æþÆæÿË$ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ A…§æþ$™èþ$¯é²Æÿ$$. C¨ ^éÌê ™óþÍMðüO¯èþ A…Ôèý…V> Mæü°í³…^èþÐèþ^èþ$a. M>± C…§æþ$ÌZ ^éÌê B^èþÆæÿ×ýç³Ææÿ…V> Cº¾…§æþ$Ë$¯é²Æÿ$$. Ðèþ$$QÅ…V> {rMæü$PÌZÏMìü D ÆæÿMæüÐðþ$O¯èþ ´÷™èþ$¢Ë¯èþ$ Ý뫧æþÅÐðþ$O¯èþ…™èþ GMæü$PÐèþ ç³ÇÐèþ*×ý… ÌZ ^óþÆæÿayæþ… ¯ðþOç³#×ýÅ…™ø Mæü*yìþ¯èþ ÐèþÅÐèþàÆæÿ…. {´ëÆæÿ…¿æý…ÌZ 5.5 Ððþ${sìýMŠü r¯èþ$²Ë ¯èþ$…_ 6.5 r¯èþ$²Ë ÐèþÆæÿMæü$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ ÌêÈËMðüMìüP…^èþVæüÍVóüÐéÆæÿ$. A¯èþ$¿æýÐèþ… Ðèþ^óþa Mö©ª C糚yæþ$ HMæü…V> 9&10 Ððþ${sìýMŠü r¯èþ$²Ë$ ÌZyŠþ ^óþÄæý$VæüË$Væü$™èþ$¯é²Ææÿ$. Ðèþ$«§æþÅ §æþâêÆæÿ$ËMæü$ Rêä ´÷™èþ$¢Ë¯èþ$ Ñ{MæüÆÿ$$…_¯èþ çÜ…§æþÆ>ÂËÌZ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ r¯èþ$²Mæü$ MóüÐèþË… Ææÿ*.250/& Ææÿ*.300/& ÐèþÆæÿMæü$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ ËÀ…^óþ¨. Ðèþ$«§æþÅ §æþâêÈË {ç³Ðóþ$Äæý$… ÌôýMæü$…yé C糚yæþ$ ¯óþÆæÿ$V> iHG‹œ çÜ…çܦMæü$ Ñ{MæüÆÿ$$…^èþyæþ… §éÓÆ> r¯èþ$²Mæü$ Ææÿ*.650/& Ææÿ*.750/& ËÀÝù¢…¨. çߟËMðüÇ {V>Ðèþ*°Mìü ^ðþ…¨¯èþ Ðèþ$íßýâê ÆðÿO™èþ$ àËÐèþ$à ™èþ¯èþ A¯èþ$¿æýÐé°² CÌê ™ðþÍÄæý$gôýÔ>Ææÿ$. ""¯óþ¯èþ$ Ðèþ$*yæþ$ GMæüÆ>ÌZÏ gŸ¯èþ² ç³…r ÝëVæü$^óþÔ>¯èþ$. {™ðþçÙÆŠÿ Äæý$…{™èþ… ÝëÄæý$…™ø 48 MìüÓ…sêâæýÏ «§é¯èþÅ… ÐóþÆæÿ$ ^óþÆÿ$$…^é¯èþ$. B «§é¯éÅ°² MìüÓ…sêË$ «§æþÆæÿ Ææÿ*.1280/& E…yæþV> Ðèþ*ÆðÿPsŒýÌZ AÐóþ$ÃÔ>¯èþ$. A§óþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ 0.6 r¯èþ$²Ë Rêä ´÷™èþ$¢Ë¯èþ$ Mæü*yé Ñ{MæüÆÿ$$…^èþyæþ… §éÓÆ> Ðèþ$Æø Ææÿ*.550/& Ë B§éÄæý$… çÜ…´ë¨…^èþVæüÍV>¯èþ$.'' D ÆæÿMæü… V> Mö°² {ç³Äñý*f¯éË$ ËÀ…_¯èþç³µsìýMîü D Ñ«§æþ…V> Rêä ´÷™èþ$¢Ë¯èþ$ AÐèþ$$ÃMøÐèþyæþ… Væü$Ç…_ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ¯èþ^èþa^ðþç³µyæþ…


^éÌê MæüçÙtÐðþ$O…¨. ©°° ^éÌê ^éÌê ç³°MìüÆ>° ^ðþ™èþ¢V> ÐéÆæÿ$ ¿êÑçÜ$¢…yæþyæþÐóþ$ M>Ææÿ×ý…. A…§æþ$ÐèþËÏ D ÆæÿMæü…V> Rêä ´÷™èþ$¢Ë¯èþ$ Mö¯óþ…§æþ$Mæü$ Ðèþ$Æø G…rÆŠÿ{í³¯èþ*ÅÆŠÿ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O…¨. Ý린Mæü…V> G…rÆŠÿ[ò³OfÆŠÿV> õ³Ææÿ$ çÜ…´ë¨…_¯èþ Ö¯èþç³µ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Ðèþ^éayæþ$. BÄæý$¯èþ Cr$ ÆðÿO™èþ$ËMæü$, Ar$ iHG‹œ çÜ…çܦMæü$ Ðèþ$«§æþÅ A¯èþ$çÜ…«§é¯èþ… »ê«§æþÅ™èþË$ ïÜÓMæüÇ…^éyæþ$. BÄæý$¯èþ Ðèþ*rÌZÏ.. ""Ðèþ$$…§æþ$V> ÆðÿO™èþ$Ë ¯èþ$…_ Rêä ´÷™èþ$¢Ë¯èþ$ GÌê Mö¯èþ$VøË$ ^óþÄæý*ÌZ ¯óþÆæÿ$aMæü$¯é²¯èþ$. ™èþÆæÿ$Ðé™èþ çÜÆæÿ$Mæü$¯èþ$ ÌêÈËMðüMìüP…^óþ ¯ðþOç³#×ýÅ… çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$aMæü$¯é²¯èþ$. ¿æýÑçÙÅ™èþ$¢ÌZ ÆøkMæü$ JMæü {rMæü$P ÌZyŠþ §éÓÆ> Ææÿ*.700/& B§éÄæý$… çÜ…´ë¨…^èþVæü˯èþ° BÕçÜ$¢¯é²¯èþ$. Ðèþ$$…§æþ$V> ÆðÿO™èþ$˯èþ$ D ÑçÙÄæý$…ÌZ {´ù™èþÞíßý… ^éÍÞ E…¨. B Ñ«§æþ…V> Rêä ´÷™èþ$¢Ë¯èþ$ ¯óþÆæÿ$V> iHG‹œMæü$ AÐóþ$ÃÌê ÐéÇ° E™éÞçßýç³Ææÿ^éÍ.''

Ðèþ$$…§æþ$¯èþ² çÜÐéâæý$Ï {™ðþíÙ…VŠü Äæý$…{™èþ… °ÆæÿÓçßý×ý Ìê¿æý§éÄæý$Mæü ÐèþÅÐèþàÆæÿÐèþ$° ÆðÿO™èþ$ º–… §æþ… Væü$Ç¢…_…¨. Cç³µsìý ÐèþÆæÿMæü$ Ðèþ_a¯èþ çœÍ™éË$ ^èþ*íܯèþ ÆðÿO™èþ$Ë$ Ðèþ$Æø {™ðþçÙÆŠÿ¯èþ$ çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$aMøÐéË° BÌZ_çÜ$¢¯é²Ææÿ$. §é°Mæü¯é² Ðèþ$$…§æþ$ ÐéÆæÿ$ Mö°² çÜÐèþ$çÜÅËMæü$ ç³ÇÚëPÆ>Ë$ Væü$Ç¢…^éÍÞ E…¨. A…™óþM>Mæü A¯èþ$¿æýÐèþ… ¯óþǵ¯èþ ´ëu>Ë$ VæüÐèþ$°…^éÍ. Äæý$…{™èþ ÝëÄæý$…™ø «§é¯éÅ°² ÐóþÆæÿ$ ^óþõÜ {ç³{MìüÄæý$ÌZ Mö…™èþ «§é¯èþÅ… Mæü*yé ¯èþçÙt´ùÐéÍÞ ÐèþÝù¢…¨. D çÜÐèþ$çÜÅMæü$ çÜÆðÿO¯èþ ç³ÇÚëPÆæÿ… Væü$Ç¢…^éÍ. A…§æþ$Mæü$ {™ðþíÙ…VŠü {ç³{MìüÄæý$ÌZ Ðèþ*Ææÿ$µË$ AÐèþçÜÆæÿ…. gŸ¯èþ² {™ðþíÙ…VŠü AÆÿ$$¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ B Äæý$…{™é°Mìü Ðèþ$Æóÿ ç³° E…yæþ§æþ$. Ðèþ–«§éV> K Ðèþ$*˯èþ E…^óþÄæý*Í. A…§æþ$ÐèþËÏ C§óþ Äæý$…{™èþ… ÝëÄæý$…™ø C™èþÆæÿ ÆæÿM>Ë ç³…rÌñýO¯èþ çܯŒþçœÏÐèþÆŠÿ, Æ>Væü$Ë$ (휅VæüÆŠÿ Ñ$ÌñýÏsŒýÞ), gŸ¯èþ²Ë$ Ðèþ… sìý ÐésìýMìü Mæü*yé Eç³Äñý*VæüMæüÆæÿ…V> E…yóþÌê Ðèþ*Ææÿ$µ ^óþÄæý*ÍÞ E…r$…¨. {ç³çÜ$¢™é°Mìü A{W&¼h¯ðþ‹Ü {ç³Ððþ*çÙ¯Œþ òÜ…rÆŠÿ B Äæý$…{™é°Mìü AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ °ÆæÿÓçßý×ý ¿êÆ>°² Ý린Mæü ÝëÐèþ*hMæü ÐèþÆ>YÌôý ïÜÓMæüÇ…^èþyæþ… AÐèþçÜÆæÿ…. CMæü ½Ðèþ* çܧæþ$´ëÄæý$… JMæü^øsìý ¯èþ$…_ Ðèþ$Æø ^øsìýMìü ™èþÆæÿÍ…^óþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ {ç³Ðèþ*§éË$ / ¯èþÚëtËMæü$ (BMìüÞyðþ…sŒýÞ/yéÐóþ$gñý‹Ü)Mæü$ ÐèþÇ¢…^èþyæþ… Ìôý§æþ$. D A…Ô>°Mìü Mæü*yé ™èþW¯èþ ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$MøÐéÍ. çÜ…çœ$sìý™èþ…V> ^óþç³sìýt¯èþ {™ðþçÙÆŠÿ Äæý$…{™èþ… Mö¯èþ$VøË$, °ÆæÿÓçßý×ý çœÍ™é˯èþ$ ^èþ*íܯèþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ÐéÇÌZ MæüÍW¯èþ B™èþÃÑÔ>ÓçÜ…

Rêä Ððþ$$MæüPgŸ¯èþ² ´÷™èþ$¢Ë¯èþ$/ÐóþÆæÿ$ Ôðý¯èþVæü ™öMæüP˯èþ$ ´ûyæþÆŠÿ Ææÿ*ç³…ÌZMìü Ðèþ*Ça¯èþrÏÆÿ$$™óþ §é°™ø ™èþÄæý*Ææÿ$ ^èþ*õÜ {¼MðüsŒýÞ (í³yæþMæüË Ðèþ…sìý C…«§æþ¯èþ Ææÿ*ç³…) ÌZMìü Ðèþ*Ææÿ$Ýë¢Ææÿ$. ÕÌêgêË ¯èþ$…_ ÐðþË$Ðèþyóþ (A…sôý ¿æý*VæüÆæÿÂ… ÌZ ¯èþ$…_ ÐðþÍMìü¡íܯèþÑ) V>Å‹Ü, BÆÿ$$ÌŒý Ðèþ…sìý C…«§æþ¯éËMæü…sôý ç³^èþa§æþ¯èþ…™ø Mæü*yìþ¯èþ D {¼MðüsŒýÞ Ñ°Äñý*V>°Mìü Ðèþ$…_ WÆ>Mîü E…¨

ò³ÇW…¨. D M>Ææÿ×ý…V> ÐéÇ ÝëVæü$ AÐèþçÜÆ>ËMæü$ M>ÐéÍÞ¯èþ Ðèþ$$yìþ çÜÆæÿ$Mæü$˯èþ$ Mæü*yé Væü$™èþ¢…V> Mö¯èþ$VøË$ ^óþÄæý$yé°Mìü íܧæþ®Ðèþ$Ðèþ#™èþ$¯é²Ææÿ$. Ðèþ^óþa ïÜf¯ŒþMæü$ D ¨ÔèýV> ÐéÇ BÌZ^èþ¯èþË$ ÝëVæü$™èþ$¯é²Æÿ$$. CÌê HMæü Ððþ$$™èþ¢…V> ò³§æþª G™èþ$¢¯èþ Ðèþ$$yìþ çÜÆæÿ$Mæü$Ë$ Mö¯èþ$VøË$ ^óþÄæý$yæþ… ÐèþËÏ Æ>Æÿ$$¡ «§æþÆæÿËMóü AÑ ËÀÝë¢Æÿ$$. A¨ Mæü*yé çÜÆðÿO¯èþ çÜÐèþ$Äæý*°Mìü ËÀÝë¢Æÿ$$. ò³OV> Ææÿ$×ý§é™èþË ¯èþ$…_ Aç³šË MøçÜ… G§æþ$Ææÿ$^èþ*yéÍÞ¯èþ AÐèþçÜÆæÿ… E…yæþ§æþ$. C糚yæþ$ ÐéÇ BÌZ^èþ¯èþÌZ Ðèþ$Æø G…rÆŠÿ[ò³OgŒý HÆ>µr$ ^óþÄæý*˯óþ A…Ôèý… Mæü*yé Ðèþ_a…¨. gŸ¯èþ² ç³…rÌZ ^ðþ™èþ¢V> Ñ$Wͯèþ ´÷™èþ$¢Ë¯èþ$ _¯èþ² _¯èþ² Ðèþ$$MæüPË$V> ™èþÇVóüõÜ…§æþ$Mæü$ Eç³Äñý*Væüç³yóþ ^éçœtÆŠÿ MæürtÆŠÿ õÜMæüÇ…^éË° BÌZ_çÜ$¢¯é²Ææÿ$. D ÆæÿMæü…V> _¯èþ² Ðèþ$$MæüPË$V> ^óþíܯèþ Mæü…Mæü$˯èþ$ ç³Ôèý$Ðèþ#ËMæü$ BàÆæÿ…V> A…¨…^èþÐèþ^èþ$a. CÌê ^óþíܯèþrÏÆÿ$$™óþ Ððþ$$MæüPgŸ¯èþ² ÝëVæü$^óþÄæý$yæþ…ÌZ ÐèþÅÆ>¦Ë¯èþ$ Ðèþ$Ç…™èþV> ™èþWY…^èþÐèþ^èþ$a. C§óþÑ«§æþ…V> Ððþ$$MæüPgŸ¯èþ²¯èþ$ Væü$™èþ¢V> ´û[ÎtËMæü$, ç³Ôèý$Ðèþ#Ë §é×ê ™èþÄæý*È Mæü…ò³±ËMæü$ Ñ{MæüÆÿ$$…^óþ Äñý*^èþ¯èþ Mæü*yé E…¨. Ñ$ǧé M>ÌôýiMìü ^ðþ…¨¯èþ ½.G…. ÐðþO§æþÅ D Ñ«§æþ…V> ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. ""Õ„æü×ý çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ¯óþ ÆðÿO™èþ$Ë$ E™èþ¢Ðèþ$ õܧæþÅ Ñ«§é¯é˯èþ$ ¯óþÆæÿ$aMøÐèþyæþ…™ø ´ër$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý*°² JMæü ÐéÅ´ëÆæÿ M>ÆæÿÅMæüÌêç³…V> Væü$Ç¢…^óþ…§æþ$Mæü$ {ç³Äæý$†²…^éÆæÿ$. çÜÐèþ$çÜÅ˯èþ$ Væü$Ç…_ ^èþÆæÿaË ÐóþâæýÌZ¯óþ MæüÍíÜMæür$tV> IMæüÐèþ$™èþÅ…™ø E…yæþyæþ… ÐèþËÏ MæüÍVóü Ìê¿ê°² Mæü*yé ÐéÆæÿ$ VæüÐèþ$°…^éÆæÿ$. A…§æþ$Móü ÆðÿO™èþ$ º–…§æþ…V> HÆæÿµyóþ…§æþ$Mæü$ çÜ…íܧæþ$®ËÄæý*ÅÆæÿ$. IMæüÐèþ$™èþÅ… ™ø¯óþ çÜÐèþ$çÜÅ˯èþ$ ç³ÇçÙPÇ…^èþ$MøVæüËÐèþ$°'' A…™óþM>Mæü$…yé çÜÐèþ$çÜÅ˯èþ$ ÐéÅ´ëÆæÿ M>ÆæÿÅMæüÌê´ëË$V> Ðèþ$ãÏ…^èþ$MøÐèþ^èþ$a¯èþ° ÐéÆæÿ$ Væü$Ç¢…^éÆæÿ$. ÐðþÆÿ$$Å Ððþ$OâæýÏ §æþ*Æ>°Mìü {ç³Äæý*×ìý…^éË¯é² Ðèþ$$…§æþ$ ™öÍ Ayæþ$Væü$ ç³yéË° ™ðþË$çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. B çÜ*¹Ç¢™ø¯óþ B™èþÃÑÔ>ÓçÜÐóþ$ A…yæþV> çÜ$…§æþÆæÿÐðþ$O¯èþ ¿æýÑçÙÅ™èþ$¢¯èþ$ °ÇÃ…^èþ$Mæü$¯óþ {ç³Äæý$™èþ²…ÌZ _Ææÿ$ Ayæþ$Væü$ ÐóþÔ>Ææÿ$. CMæü Ðèþ$$…§æþ$ M>Ë…ÌZ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… ¿æýÑçÙÅ™èþ$¢ Mæü*yé ÐéÇ ¿æý$gêËò³O¯óþ ÝëVæü$™èþ$…¨.''

Mæü–™èþfq™èþË$ Ðèþ$$…§æþ$V> Cr$Ðèþ…sìý ѯèþ*™èþ²Ððþ$O¯èþ BÑçÙPÆæÿ×ýMæü$ ™èþÐèþ$ Ðèþ…™èþ$ ÝëÄæý$… A…¨…_¯èþ õܲíßý™èþ$Ë$, çÜçßý^èþÆæÿ$ËMæü$ «§æþ¯èþÅÐé§éË$. ÐéÇ Mæü–íÙ, ™øyéµr$ ÐèþËϯóþ C¨ Ý뫧æþÅÐðþ$O…¨. T Parthasarathy Project Coordination (Green Colleges – Karnataka and Maharashtra) Welthungerhilfe Project Office, Myrada #2, Service Road, Domlur, Bengaluru, Karnataka 560071

B…VæüÏÐèþ$*Ë… @ ÎÝë C…yìþÄæý*, çÜ…ç³#sìý 20, çÜ…_Mæü 3, òÜò³t…ºÆŠÿ 2018 17

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &3 • òÜò³t…ºÆŠÿ 2019


휋٠AÑ$¯ø

{ç³Äñý*f¯èþMæüÆæÿÐðþ$O¯èþ iÐèþçÜ…º…«§æþ {ç³™éÅÐèþ*²Äæý$… G‹Ü. {õ³Ðèþ$Ë™èþ

¿æý*ÝëÆ>°² ò³…´÷…¨…^óþ…§æþ$Mæü$ ÑfÄæý$Ðèþ… ™èþÐðþ$O¯èþ çÜÐèþ*«§é¯èþ… 휋٠AÑ$¯ø A¯èþ² ÐéçÜ¢Ðé°² ™èþÑ$âæý¯éyæþ$Mæü$ ^ðþ…¨¯èþ ÆðÿO™èþ$ º–…§éË$ Væü$Ç¢…^éÆÿ$$. ¿æý*ÝëÆ>°² Ððþ$Ææÿ$Væü$ç³Ææÿ^èþyæþ…ÌZ ¯èþ{™èþf° ´ùçÙM>Ë AÐèþçÜÆ>°² ¡Ææÿayæþ…™ø ´ër$ 휋٠AÑ$¯ø ÐéyæþMæü… §éÓÆ> Ðèþ$…_ ¨Væü$ºyìþMìü Mæü*yé D 휋٠AÑ$¯ø G…™èþV>¯ø ™øyæþµyæþ$™èþ$…§æþ¯óþ¨ ÐéÇ A¯èþ$¿æýÐèþ…. ÝëÐèþ*¯èþÅ {ç³gêÆøV>Å°Mìü à°MæüÆæÿ…V> E…yìþ ¿æýÄæý*…§øâæý¯èþË$ MæüÍW…_¯èþ ÐèþÅÆæÿ¦ 糧éÆ>¦Ë¯èþ$ B«§éÆæÿ… ^óþçÜ$Mæü$° D 휋٠AÑ$¯ø ™èþÄæý*ÆæÿÐèþ#™èþ$…¨. çœÍ™èþ…V> ç³ÇçÜÆ>ÌZÏ M>Ë$‹ÙÄæý$… Ðèþ$$糚 Mæü*yé ç³NÇ¢V> A§æþ$ç³#ÌZMìü Ðèþ_a…¨.

õÜ

§æþÅ Ææÿ…Væü…ÌZ A«¨Mæü ¨Væü$ºyæþ$Ë MøçÜ… GÆæÿ$Ðèþ#Ë$, {MìüÑ$çÜ…àÆæÿM>Ë Ðèþ…sìý ÆæÿÝëÄæý$°Mæü 糧éÆ>¦Ë Ñ°Äñý*Væü… Ðèþ$…_ çœÍ™é˯óþ C^éaÆÿ$$. {ç³gê±M>°Mìü BàÆæÿ ¿æý{§æþ™èþ A…¨…_…¨. AÆÿ$$™óþ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë ™èþÆæÿºyìþ D ÆæÿÝëÄæý$¯é˯èþ$ Ñ°Äñý*WçÜ$¢¯èþ² M>Ææÿ×ý…V> {ç³Mæü–† çÜçßýfÐðþ$O¯èþ Ðèþ$…_ ÐèþÅÐèþçܦ˯èþ$ «§æþÓ…çÜ… ^óþíÜ…¨. ¿æý*Ñ$ ÌZç³Í ´÷ÆæÿÌZÏ {ç³Mæü–† {ç³Ý먅_¯èþ {ç³Ô>…™èþ iÐèþ¯é°² A¯èþ$¿æýÑçÜ$¢¯èþ² A¯óþM>¯óþMæü çÜ*Mæü‡iÐèþ#˯èþ$, ç³^èþa° ç³#Ææÿ$Væü$˯èþ$, C…M> C™èþÆæÿ iÐèþgêÌê°² A…™èþ… ^óþíÜ…¨. D iÐèþ#˱² JMæü糚yæþ$ õܧæþÅ Ææÿ…V>°Mìü ™øyæþµyæþ$™èþ* ´ùçÙM>˯èþ$ A…¨…^óþÑ. ±sìýÌZ° à°MæüÆæÿ iÐé˯èþ$ AÑ °Äæý$…{†…^óþÑ. Ayæþ*zA§æþ$ç³N ÌôýMæü$…yé Ñ^èþaËÑyìþV> ÆæÿÝëÄæý$¯é˯èþ$ GÆæÿ$Ðèþ#Ë$, {MìüÑ$ çÜ…àÆæÿM>Ë Ææÿ*ç³…ÌZ Eç³Äñý*W…_¯èþ M>Ææÿ×ý…V>, `yæþË ¯éÔèý¯èþ… M>Ðèþyæþ…™ø ´ër$ D çÜiÐèþ Ææÿ„æü×ý ÐèþËÄæý*°² Mæü*yé §ðþº¾†¯èþ²¨. D ÆæÿÝëÄæý$¯éË {糿êÐèþ… Ðèþ$Æø ÆæÿMæü…V> Mæü*yé à°MæüÆæÿ…V> Ðèþ*Ç…¨. B Ñ«§æþ…V> ÆæÿÝëÄæý$¯éË Ñ°Äñý*Væü…™ø Cº¾yìþÐèþ$$º¾yìþV> Ðèþ_a¯èþ çœËÝëÄæý$… BàÆæÿ…V> ¡çÜ$Mæü$¯èþ² Ðèþ*¯èþÐèþ#Ë BÆøV>Å°² ºÍ¡çÜ$Mæü$…¨. C¨ÐèþÆæÿMæüsìý ™èþÆ>ËMæü$ ™ðþÍÄæý$° M>ůèþÞÆŠÿ Ðèþ…sìý A¯óþMæü A´ëÄæý$MæüÆæÿÐðþ$O¯èþ ÐéÅ«§æþ$Ë´ëË$ ^óþçÜ$¢¯èþ²¨.

18

JMæü^ør ÐèþÅÆ>¦Ë$V> ÐðþË$Ðèþyìþ¯èþÑ Ðèþ$Æø^ør Ðèþ$Æø iÐèþgêÌê°Mìü BàÆæÿ…V> Ðèþ*Ææÿ$™èþ* E…r$…¨. ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &3 • òÜò³t…ºÆŠÿ 2019

휋٠AÑ$¯ø GÆæÿ$Ðèþ#V> õܧæþÅ Ææÿ…Væü…ÌZ G…™ø Eç³Äñý*VæüMæüÆæÿÐðþ$O¯èþ¨. C…§æþ$ÌZ ¯èþ{™èþf¯èþ ´ùçÙM>Ë$ ç³#çÙPË…V> E…sêÆÿ$$

f…™èþ$Ðèþ#ËMæü$ H Ñ«§æþ…V> AÆÿ$$™óþ AÑ$¯ø BíÜyŠþÞ AÐèþçÜÆæÿÐèþ$Ðèþ#™éÄñý* A§óþ Ñ«§æþ…V> Ðèþ–„æü çÜ…™èþ†Mìü Mæü*yé Ðésìý AÐèþçÜÆæÿ… ^éÌê GMæü$PÐèþ. CÑ Ððþ$$MæüPÌZÏ çÜÆðÿO¯èþ ¡Ææÿ$ÌZ E…yæþÐèþ^èþ$a, E…yæþMæü´ùÐèþ^èþ$a. f…™èþ$Ðèþ#ÌZÏ òÜO™èþ… C§óþ ¡Ææÿ$ E…yæþÐèþ^èþ$a. iÐèþçÜ…º…«§æþÐðþ$O¯èþ C…yøÌŒý, ò³OÆøÌŒý Ðèþ…sìý ÐésìýÌZÏ Mæü*yé Cr$Ðèþ…sìý AçܵçÙt™èþ E…r$…¨. ÐéçÜ¢Ðé°Mìü CÑ Mæü*yé M>Äæý$Ë$, ç³…yæþ$Ï ™èþ¨™èþÆæÿ BàÆæÿ 糧éÆ>¦Ë ™èþÄæý*ÈMìü, ç³#ÚëµMæüÆæÿ×ý Ìôý§é çœË©MæüÆæÿ×ýMæü$ ^éÌê AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþÑ. D ÆæÿMæüÐðþ$O¯èþ Ñ${ÔèýÐèþ*Ë$ H§ø JMæü Ððþ*™é§æþ$ÌZ ™èþç³µ°çÜÇ. A† Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþ ç³…r˯èþ$ ç³…yìþ…^óþ {MæüÐèþ$…ÌZ CÐèþ±² G…™ø Mö…™èþ E…yìþ ¡Æ>Í. G…gñýOÒ$MæüÆæÿ×ý {ç³{MìüÄæý$ §éÓÆ> CÑ ËÀÝë¢Æÿ$$. Ðèþ$$QÅ…V> ^óþç³Ë Mæü§æþÍMæüÌZÏ…_, Ðèþ*…çÜç³# ÐèþÅÆ>¦Ë ¯èþ$…_ CÑ E™èþµ¯èþ²Ðèþ$Ðèþ#™éÆÿ$$. ÐèþÆ>ÛM>Ë… Æ>Ðèþyé°Mìü Ðèþ$$…§óþ BàÆæÿÄñý*VæüÅÐðþ$O¯èþ ^óþç³Ë™ø ´ër$ BàÆæÿ…V> Eç³Äñý*Væüç³yæþ° ^óþç³Ë¯èþ$…_ ò³§æþª Ððþ$$™èþ¢…ÌZ ÐèþÅÆ>¦Ë$ ÐðþË$Ðèþyæþ$™éÆÿ$$. C§óþ Ñ«§æþ…V> 휋٠{´ëòÜíÜ…VŠü Äæý$*°rÏ ¯èþ$…_ Mæü*yé Mö°² ÐèþÅÆ>¦Ë$ ÐðþË$Ðèþyæþ$™éÆÿ$$. Ðésìý° çÜÆðÿO¯èþ 휋٠AÑ$¯ø¯èþ$ ™èþÄæý*Ææÿ$^óþçÜ$¢¯èþ² {ç³Ò$âæý


iÐèþÐðþOÑ«§éÅ°² M>´ëyæþ$™èþ$…¨. ÕÌêfÆæÿ*ç³Mæü C…«§æþ¯é˯èþ$ B§é ^óþçÜ$¢…¨. Ðé™éÐèþÆæÿ×ý…ÌZMìü à°MæüÆæÿÐðþ$O¯èþ ïÜK2 ÐéÄæý$$Ðèþ#Ë ^óþÇMæü¯èþ$ °ÐéÇçÜ$¢…¨. BàÆæÿ 糧éÆ>¦Ë$ à°MæüÆæÿ… M>Mæü$…yé ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý… {ç³Ðèþ*§æþMæüÆæÿ… M>Mæü$…yé Ææÿ„ìüçÜ$¢…¨. Ððþ$$™èþ¢… Ò$§æþ Ðèþ*¯èþÐèþ iÑ™é°Mìü Eç³Äñý*Væüç³yóþ Ñ«§æþ…V> Mö™èþ¢Mö™èþ¢V> ç³#r$tMöçÜ$¢¯èþ² ÐéÅ«§æþ$Ë »êÇ ¯èþ$…_ M>´ëyæþ$™èþ$…¨.

^óþç³Ë ^ðþÆæÿ$Ðèþ#ÌZÏ° ±sìý° ç³#çÜÇÓ°Äñý*V>°Mìü ÒË$V> ÈòÜOMìüÌŒý ^óþõÜ Ñ«§é¯èþ… sîý^èþÆŠÿV> ç³°^óþíÜ ÇsñýOÆðÿO¯èþ {ç³Ò$Ë V>Ææÿ$ Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë$, BMæü$Mæü*ÆæÿË$, ç³#Ðèþ#ÓË$, ç³…yæþ$Ï Ððþ$$§æþÌñýO¯èþ Ðésìý° ™èþ¯èþ C…sìý ò³OMæü糚ò³O¯óþ ç³…yìþçÜ$¢…sêÆæÿ$. Væü™èþ…ÌZ A…sôý 2016 íœ{ºÐèþÇÌZ Mæü¯éÅMæü$Ðèþ*Ç Ðèþ§æþª¯èþ$¯èþ² ÑÐóþM>¯èþ…§æþ Móü…{§æþ…ÌZ HÆ>µr$ ^óþíܯèþ 휋٠AÑ$¯ø Õ„æü×ý M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°Mìü BÐðþ$ Mæü*yé àfÆæÿÄæý*ÅÆæÿ$. B ™èþÆæÿ$Ðé™èþ, BÐðþ$ çÜÓÄæý$…V> 휋٠AÑ$¯ø˯èþ$ ™èþÄæý*Ææÿ$^óþçÜ$Mæü$…r* 15 ÆøkËMøÝëÇ Ðésìý° Ððþ$$MæüPËò³O ^èþË$Ï™èþ* Ðèþ^éaÆæÿ$. D {ç³Äæý$™èþ²… Væü$Ç…_ BÐðþ$ ÑÐèþÇçÜ*¢ ""Ò$Î ºVŠüÞ çÜÐèþ$çÜÅ ^éÌê ¡{Ðèþ…V> E…yóþ¨. Ðésìý° A§æþ$ç³# ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ ^éÌê ÆæÿM>Ë$V> {ç³Äæý$†²…^é¯èþ$. M>± Ý뫧æþÅ… M>Ìôý§æþ$. 휋٠AÑ$¯ø˯èþ$ ^èþËÏr… Ððþ$$§æþÌñýsìýt¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ B çÜÐèþ$çÜÅ ç³NÇ¢V> ç³ÇÚëPÆæÿÐðþ$O…¨'' A…r$¯é²Ææÿ$. 糧æþ®™èþ$ÌZÏ Ôèý$¨® ^óþõÜ çܧæþ$´ëÄæý*Ë$ Ìôý° M>Ææÿ×ý…V> Ðé™éÐèþÆæÿ×ý M>Ë$ÚëÅ°Mìü §éÇ¡çÜ$¢¯é²Æÿ$$. ÐéÅ«§æþ$Ë$ ÐéÅí³…^óþ…§æþ$Mæü$ M>Ææÿ×ýÐèþ$Ðèþ#™èþ$¯é²Æÿ$$. çÜÆðÿO¯èþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ Ðésìý° çÜÆðÿO¯èþ Ñ«§æþ…V> Ôèý$¨® ^óþíܯèþrÏÆÿ$$™óþ {ç³Væü†Mìü ÑÔóýçÙ…V> ™øyæþµyæþ™éÆÿ$$. {ç³Væü† Ýù´ë¯èþ…V> ^ðþ糚MøÐèþËíܯèþ D AÑ$¯øË$ íÜ…£æþsìýMŠü AÑ$¯øË B«§éÆæÿ…V> ò³ÇW¯èþ Ððþ$$MæüPË Mæü¯é² G…™ø Eç³Äñý*VæüMæüÆæÿ…. Ðèþ*ÆðÿPsŒýÌZ D íÜ…£æþsìýMŠü AÑ$¯øË$ ç³#çÙPË…V> ËÀÝë¢Æÿ$$. D ç³Çíܦ™èþ$˯èþ$ A«§æþÅÄæý$¯èþ… ^óþíܯèþ çÜÓ^èþe…§æþ çÜ…çܦ ÒMóü&¯èþȪ‹³ iÐèþçÜ…º…«§æþ ÐèþÅÆ>¦Ë¯èþ$ Ôèý$¨®^óþíÜ ç³#¯èþÇÓ°Äñý*V>°Mìü A¯èþ$Ðèþ#V> Ðèþ*Æóÿa 糧æþ¦™èþ$˯èþ$ AÀÐèþ–¨® ^óþíÜ…¨. B ÆæÿMæü…V> Ôèý$¨®^óþíܯèþ ÐèþÅÆ>¦ËMæü$ Eç³Äñý*VæüMæüÆæÿÐðþ$O¯èþ ¡Ææÿ$ÌZ Ðèþ*Æóÿa…§æþ$Mæü$ ÒË$V> A¯óþMæü A§æþ¯èþç³# ÑË$ÐèþË$ ÐésìýMìü ^óþMæü*Ça…¨. D ç³ÇÔZ«§æþ¯é{MæüÐèþ$… Ððþ¯èþ$Mæü E¯èþ² Ðèþ˜ãMæü çÜ*{™èþ… JMæüPsôý. A¨ & ""JMæü^ør ÐðþË$Ðèþyìþ¯èþ ÐèþÅÆ>¦Ë$ Ðèþ$Æø^ør Ðèþ$Æø iÐéËMìü BàÆæÿ… V> Eç³Äñý*Væüç³yæþ$™èþ$…¨.'' D çÜ*{™èþ… ÐèþËÏ G¯èþÈj GïœíÙÄæý$±Þ Mæü*yé Ý뫨…^èþÐèþ^èþ$a. A…sôý Ðèþ¯èþÆæÿ$˯èþ$ Ðèþ$Ç…™èþ çÜÐèþ$Ææÿ¦Ðèþ…™èþ…V> Eç³Äñý*W…^èþ$MøÐèþ^èþ$a. D Ñ«§é¯èþ… Ðèþ$Æø {ç³Äñý*f¯èþ… Mæü*yé Mæü͵çÜ$¢…¨. {ç³Mæü–†çÜçßýfÐðþ$O¯èþ Ðé™éÐèþÆæÿ×ê°² M>´ëyæþ$™èþ$…¨.

^óþç³Ë$ Ñyæþ$§æþË ^óþõÜ ÐèþÅÆ>¦ÌZÏ ^éÌê ÑË$ÐðþO¯èþ ´ùçÙM>Ë$ E…sêÆÿ$$. AÆÿ$$™óþ Ðésìý° 24 Væü…rËõÜç³# Ðèþ*{™èþÐóþ$ M>´ëyæþVæüË…. G…§æþ$Mæü…sôý B ÐèþÅÆ>¦Ë$ Mö°² C™èþÆæÿ çÜ*Mæü‡iÐé˯èþ$ (Ððþ$O{Mø»ŒýÞ)¯èþ$ BMæüÇÛÝë¢Æÿ$$. çÜ*Mæü‡Mæü×ý iÐèþçÜ… º…«§æþ (Ðèþ˜{Mø¼Äæý$ÌŒý) „îü×ý™èþ {ç³{MìüÄæý$ §éÓÆ> HÆø»ŒýÞ A¯óþ V>ËÌZ Ðèþ–¨®^ðþ…§óþ Mö°² iÐéË$ Ôèý$¨® ^óþÄæý$VæüË$Væü$™éÆÿ$$. Ðésìý ¯èþ$…_ §æþ$Æ>Óçܯèþ Æ>Mæü$…yé °Äæý$…{†…^èþVæüË$Væü$™éÆÿ$$. AÆÿ$$™óþ Ô>ï܈Äæý$Ððþ$O¯èþ 糧æþ¦†ÌZ °Äæý$…{†™èþ 糧æþ¦†ÌZ òœÆðÿÃ… sôýçÙ¯Œþ (ç³#ÍÄæý$»ñýrtyæþ…) §éÓÆ> D §æþ$Æ>Óçܯèþ ç³ÇÑ$™èþ…V> K Ðèþ*{™èþÐóþ$ E…yóþÌê ^óþÄæý$Ðèþ^èþ$a. A§óþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ {ç³Äñý*f¯èþMæüÆæÿÐðþ$O¯èþ E™éµ§æþ¯èþË$ ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþíÜ ¿æýÑçÙÅ™Œþ AÐèþçÜÆ>ËMæü$ ¿æý{§æþç³Ææÿ^èþ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ AÐèþM>Ôèý… E…r$…¨. CMæüPyóþ AÑ Ððþ$$MæüPË G§æþ$Væü$§æþËMæü$ ™øyæþµyóþÑV> Ðèþ*Ç´ù™éÆÿ$$. 휋٠AÑ$¯ø ™èþÄæý*È Ñ«§é¯èþ….. Ðèþ$$…§æþ$V> ^óþç³Ë Ìôý§é Ðèþ*… çÜ… ÐèþÅÆ>¦Ë¯èþ$ õÜMæüÇ…^éÍ. Ðésìý° ç³NíÜÐóþõÜ…§æþ$Mæü$ çÜÆðÿO¯èþ Ðèþ$*™èþ E¯èþ² JMæü ´ëÏíÜtMŠü ò³sñýtÌZMìü ^óþÇa¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ A…§æþ$ÌZ çÜVæü¿êVæü… ÐèþÆæÿMæü$ ±sìý° °…´ëÍ. D ò³sñýtÌZ ^óþÇa¯èþ ÐèþÅÆ>¦ÌZÏ JMæü MìüÌZ{V>ÐŒþ$Mæü$ 0.05 Ìôý§é 0.1 {V>ÐŒþ$ ^ö糚¯èþ »Ÿ´ëµÆÿ$$ ç³çÜÆæÿ$ (Papaya Latex) ^óþÆ>aÍÞ E…r$…¨. D »Ÿ´ëµÆÿ$$ ç³çÜÆæÿ$ ¡õÜ…§æþ$Mæü$ ç³Çç³NÆæÿ~…V> ò³ÇW¯èþ »Ÿ´ëµÆÿ$$ ç³…yæþ$Mæü$ Ææÿ…{«§æþ… ^óþíÜ A…§æþ$ÌZ¯èþ$…_ M>Æóÿ ÆæÿÝë°² õÜMæüÇ…^éÍÞ E…r$…¨. ©°Mæü$¯èþ² {ç³™óþÅMæü™èþ HÑ$r…sôý Ððþ$$MæüPËMæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ G…gñýOÐŒþ$˯èþ$ A…¨…^èþVæüË$Væü$™èþ$…¨. ©° {糿êÐèþ… ÐèþËÏ f…™èþ$ ÐèþÅÆ>¦Ë¯èþ$ ò³´ùt¯ŒþË$V> AÑ$¯ø BíÜyŠþÞV> A†™èþMæü$PÐèþ M>Ë…ÌZ¯óþ Ðèþ*ÇaÐóþÄæý$VæüË$Væü$™èþ$…¨. D ÆæÿMæü…V> ò³sñýtÌZ E…_¯èþ ÐèþÅÆ>¦Ë$, ±Ææÿ$, »Ÿ´ëµÆÿ$$ ÆæÿÝëË Ñ${ÔèýÐèþ*°² »êV> MæüÍÄæý$VæüË´ëÍ. B ™èþÆæÿ$Ðé™èþ 5 ¯èþ$…_ 8 Væü…rË´ër$ Ðèþ$*™èþò³sìýt ç³#ÍÄæý$°ÐéÓÍ. D Ðèþ$«§æþÅÌZ A糚yæþ糚yæþ$ Ðèþ$*™èþ ¡íÜ Ðèþ$ÆøÝëÇ MæüÍÄæý$»ñýyæþ$™èþ* E…yéÍ. °Ææÿ~Æÿ$$…_¯èþ ÐèþÅÐèþ«¨ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ (5 Ìôý§é 8 Væü…rË$) »ñýËÏ… ´ëMæü… ^óþÆ>aÍ. ©°° ™èþÄæý*Ææÿ$^óþõÜ…§æþ$Mæü$ AÆæÿÎrÆæÿ$ ±sìýÌZ 200 {V>Ðèþ$$Ë »ñýËÏ… MæüÇW…^éÍ. D ÆæÿÝëÄæý$¯é°² {糡 MìüÌZ ÐèþÅÆ>¦ËMæü$ AÆæÿ ÎrÆæÿ$ ^ö糚¯èþ f™èþ^óþÄæý*Í. »ñýËÏ… ^óþÆæÿayæþ… ÐèþËÏ çÜ˹Ɗÿ B«§éÇ™èþ ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &3 • òÜò³t…ºÆŠÿ 2019

19


www.leisaindia.org

휋٠AÑ$¯ø ™èþÄæý*Ææÿ$^óþçÜ$¢¯èþ² Ðèþ$íßýâæý

çÜ*Mæü‡{MìüÐèþ$$Ë$ ^öÆæÿºyæþMæü$…yé Ayæþ$zMøÐèþ^èþ$a. D {MìüÑ$gêË… çÜ˹ƊÿÌZ E…yóþ ´ùçÙM>˯èþ$ †°ÐóþÝë¢Æÿ$$. A…™óþM>Mæü$…yé §æþ$Æ>Óçܯèþ¯èþ$ Ayæþ$zMøVæüË ÔèýMìü¢° ™èþWY…_ÐóþÝë¢Æÿ$$. Ý뫧éÆæÿ×ý…V> òßýO{yøf¯Œþ çÜÌŒýòœOyŠþ Ðèþ…sìý ÐéÄæý$$Ðèþ#Ë$ §æþ$Æ>ÓçܯèþMæü$ §éÇ¡Ýë¢Æÿ$$. Ðésìý° Ayæþ$zMøÐèþyæþÐóþ$ M>Mæü$…yé »ñýËÏ… ^óþÆæÿayæþ… ÐèþËÏ {´ùsîý¯èþ$Ï AÑ$¯ø BíÜyŠþÞV> Ðèþ*Ææÿyé°Mìü AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Ððþ$O{Mø&眅X (Saccharomycetes) G§æþ$Væü$§æþ˯èþ$, M>Æø¾òßýO{yóþsŒýÞ BËPàÌŒýV>, MîüsZ¯ŒþÞV> Ðèþ*Æóÿ…§æþ$Mæü$ ™øyæþµyæþ™éÆÿ$$. D Ððþ$$™èþ¢… {ç³{MìüÄæý$ÌZ GÐèþ$$MæüË$ Ðèþ…sìýÑ Mæü*yé MæüÇW´ù™éÆÿ$$. ¸ëõܹsŒý, M>ÍÛÄæý$ÐŒþ$ Ñ${ÔèýÐèþ*Ë$V> Ææÿ*´ë…™èþÆæÿ… ^ðþ…§æþ$™éÆÿ$$. çÜÆðÿO¯èþ 糧æþ®†ÌZ Ððþ$O{Mø&眅X, »êMîütÇÄæý* çÜàÄæý$…™ø òœÇÃ…sôýçÙ¯Œþ ^óþÄæý$yæþ… §é§éç³# 15 ¯èþ$…_ 20 ÆøkË$ ç³yæþ$™èþ$…¨. D ÆæÿMæü…V> õÜMæüÇ…_¯èþ Ðèþ$*ÍMæü {§æþÐé°Mìü 2 ¯èþ$…_ 5 ÝëÆæÿ$Ï çÜÐèþ$–¨®V> ±sìý° MæüÍí³ íœËtÆŠÿ ^óþíܯèþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ Ðèþ$¯èþMæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Ææÿ*ç³…ÌZ {§éÐèþ×ý… íܧæþ®Ðèþ$Ðèþ#™èþ$…¨. ©°° ¯óþÆæÿ$V> Ððþ$$MæüPËMæü$ A…¨…^éÍ. A…§æþ$Mæü$ ¸ùÍÄæý$ÆŠÿ {õܵ Eç³Äñý*W… ^éÍ. C…M> Ñ$WÍ´ùÆÿ$$¯èþ Ðèþ$yìþz糧éÆ>®°² GÆæÿ$Ðèþ# Ææÿ*ç³…ÌZ ´÷ÌêÌZÏ Eç³Äñý*W…^èþ$MøÐèþ^èþ$a. ÎrÆŠÿ {§éÐèþ×ý… ™èþÄæý*ÈMìü Ææÿ*.30 QÆæÿ$a AÐèþ#™èþ$…¨. ©°° ÎrÆæÿ$Mæü$ Ææÿ*.15 ËMæü$ †ÇW AÐèþ$$ÃMøÐèþ^èþ$a.

ÑçÜ¢ –™èþ…V> {ç³^éÆæÿ… ÑÐóþM>¯èþ…§æþ Móü…{§æþ&¯èþȪ‹³ çÜ…Äæý$$Mæü¢…V> ÆðÿO™èþ$ËMæü$, çÜÓÄæý$… çÜàÄæý$Mæü º–…§éËMæü$ 휋٠AÑ$¯ø ™èþÄæý*ÈMìü çÜ…º…«¨…_¯èþ D Ñ«§é¯èþ…ò³O ò³§æþª G™èþ$¢¯èþ Õ„æü×ý CçÜ$¢¯é²Æÿ$$. D Ñ«§é¯é°² ÆðÿO™èþ$Ë$ Mæü*yé BçÜMìü¢V> ïÜÓMæüÇ…_ B^èþÆæÿ×ýÌZ ò³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$.

ÇsñýOÆŠÿz sîý^èþÆŠÿ {ç³Ò$Ë 2016 íœ{ºÐèþÈÌZ Õ„æü×ý ´÷…¨ C糚yæþ$ 휋٠AÑ$¯ø çÜÓÄæý$…V> ™èþÄæý*Ææÿ$^óþçÜ$Mæü$…r* Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë$ ç³…yìþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. 15 ¯èþ$…_ 20 Ô>™èþ… A§æþ¯èþç³# ¨Væü$ºyìþ Ý뫨çÜ$¢¯é²Ææÿ$. (»êMŠüÞ ^èþ*yæþVæüËÆæÿ$) {ç³çÜ$¢™èþ… ¯èþ*ÅÉìþÎÏÌZ° òÜO¯ŒþÞ A…yŠþ sñýM>²Ëi yìþ´ëÆæÿ$tÐðþ$… r$, ¯é»êÆŠÿz D Ñ«§é¯é°² {ç³^éÆæÿ… ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ {ç³™óþÅMæü…V> JMæü M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… ^óþç³sêtÆÿ$$. §é°° Mðü´ëíÜsîý Byéõ³tçÙ¯Œþ B‹œ sñýM>²Ëi (ïÜHsîý) õ³Ææÿ$™ø {ç³^éÆæÿ… ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. 휋٠AÑ$¯ø Ñ°Äñý*Væü… ÐèþËÏ ÐèþÅÆ>¦Ë¯èþ$ ç܅糧æþV> Ðèþ*Ææÿ$aMøÐèþyæþ…™ø´ër$ Ðé™éÐèþÆæÿ×ý M>Ë$çÙÅ… °ÐéÇ…^óþ… §æþ$Mæü$, Ððþ$$MæüPË G§æþ$Væü$§æþËMæü$ ™øyæþµyæþ^èþ$a. „óü{™èþ {ç³Äñý*V>ÌZÏ Ðèþ$…_ çœÍ™éË$ Mæü°í³…^éÆÿ$$. ¨Væü$ºyìþ 15 ¯èþ$…_ 20 Ô>™èþ… ò³ÇW…¨. ¯èþ{™èþf° GÆæÿ$Ðèþ#Ëò³O B«§éÆæÿç³yæþÐèþËíܯèþ AÐèþçÜÆæÿ… ™èþWY´ùÆÿ$$…¨. Ðèþ*ÆðÿPsŒýò³O B«§éÆæÿç³yéÍÞ¯èþ AÐèþçÜÆæÿ… ÆðÿO™èþ¯èþ²Mæü$ ™èþí³µ´ùÆÿ$$…¨. S. Premalatha Research Assistant Vivekananda Kendra – Nardep Kanyakumari – 629702 E-mail: vknardep@gmail.com www.vknardep.org www.greenrameswaram.org

B…VæüÏÐèþ$*Ë… @ ÎÝë C…yìþÄæý*, çÜ…ç³#sìý 20, çÜ…_Mæü 2, l¯Œþ 2018

20

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &3 • òÜò³t…ºÆŠÿ 2019

Follow us on:

www.facebook.com/Leisaindiamag

@LeisaIndia


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.