LEISA India - Telugu - March 2020

Page 1

çÜ…_Mæü 1 & Ðèþ*Ça 2020

Magazine on Low External Input Sustainable Agriculture Compilation of Selected translated articles into Telugu

™èþMæü$PÐèþ »êçßýÅ E™éµ§æþM>˯èþ$ Eç³Äñý*W…_ ^óþõÜ çÜ$íܦÆæÿ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ç³{†Mæü ™ðþË$Væü$ÌZMìü A¯èþ$Ðèþ¨…_¯èþ Mö°² ÐéÅÝëË çÜ…Mæü˯èþ…

ÎÝë C…yìþÄæý* ™ðþË$Væü$ {ç³™óþÅMæü {ç³^èþ$Ææÿ×ý


ÎÝë C…yìþÄæý* çÜ…_Mæü 1, Ðèþ*Ça 2020 D çÜ…_MæüÌZ ÐéÅÝëË$ ÎÝë C…yìþÄæý* ç³{†MæüÌZ {ç³^èþ$Ç™èþÐðþ$O¯èþ B…VæüÏ ÐéÅÝëË ¯èþ$…yìþ G…í³Mæü ^óþÄæý$ºyæþzÑ. G.Äæý$ÐŒþ$.C. ¸û…yóþçÙ¯Œþ ¯èþ…. 204, 100 ïœsŒý Ç…VŠü ÆøyŠþ, Ðèþ$*yæþÐèþ õÜtgŒý, Æðÿ…yæþÐèþ õœ‹Ü, º¯èþÔèý…MæüÇ, »ñý…Væüâæý*Ææÿ$ & 560085 ¸ù¯Œþ @ +91 080 26699512 +91 080 26699522 ¸ëÅMŠüÞ @ +91 080 26699410

email : leisaindia@yahoo.co.in

ÎÝë C…yìþÄæý* B…VæüÏ…ÌZ ÎÝë C…yìþÄæý* ç³{†Mæü¯èþ$ G.Äæý$ÐŒþ$.C. ¸û…yóþçÙ¯Œþ ÐéÆæÿ$ CÍÄæý* ÐéÇ çÜçßýM>Ææÿ…™ø {ç³^èþ$Ç…^èþ$^èþ$¯é²Ææÿ$. d‹œ GyìþrÆŠÿ Mðü.Ñ.Äæý$‹Ü. {ç³Ý맊þ Ðóþ$¯óþh…VŠü GyìþrÆŠÿ A¯èþ$Ðé§æþ… A¯èþ$Ðé§æþ çÜÐèþ$¯èþÓÄæý$… Ayìþð[õÜtçÙ¯Œþ

sìý.Äæý$ÐŒþ$. Æ>«§æþ

yìþgñýO¯Œþ ÌôýLsŒý

} ÝëÆÿ$$Æ>ÐŒþ$ {MìüÄôý$sìýÐŒþ yìþgñýO¯èþÆŠÿÞ, òßýO§æþÆ>»ê§Šþ

Ðèþ$${§æþ×ý

º*Ï[ïÜtÐŒþ$ {í³…rÆŠÿÞ, »ñý…Væüâæý*Ææÿ$

MæüÐèþÆŠÿ ¸ùsZ

WÇf¯èþ {´ë…™èþ ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë Mæü$r$…»êËMæü$ iyìþ ^ðþrÏ ò³…ç³Mæü… Ðèþ$Ç…™èþ B§éÄæý$… çÜ…´ë¨…_ ò³yæþ$™èþ$¯èþ²¨ & A{VæüV>Ñ$

¸ùsZ {MðüyìþsŒý

°Æ>Ã׊ý

Æ>Ðèþ$ ÔóýçÙ$ çÜ*Ææÿ…ç³Nyìþ Ò×ý Ðèþ*Æ>P…yóþ Ææÿ$MìüÃ×ìý h. h.

ÎÝë Ðóþ$VæügñýO¯Œþ C™èþÆæÿ GyìþçÙ¯èþ$Ï

Ìêsìý¯Œþ AÐðþ$ÇMæü¯Œþ, Ððþ‹Üt B{íœMæü¯Œþ, {»ñýhÍÄæý$¯Œþ Ðèþ$ÇÄæý$$ D‹Üt B{íœMæü¯Œþ GyìþçÙ¯Œþ

ÎÝë C…yìþÄæý* Ðóþ$VæügñýO¯Œþ C™èþÆæÿ {´ë…¡Äæý$ GyìþçÙ¯èþ$Ï

íßý…©, JÇÄæý*, ™èþÑ$âŒý, Mæü¯èþ²yæþ, Ðèþ$Æ>w, ç³…gê½

D ç³{†Mæü ¯èþ…§æþÍ A…ÔèýÐèþ$$Ë$ Ý뫧æþÅÐðþ$O¯èþ…™èþ Q_a™èþ™éÓ°² MæüÍW Ðèþ#…yæþ$rMæü$ GyìþrÆæÿ$Ï A°² gê{Væü™èþ¢Ë¯èþ$ ¡çÜ$MøÐèþyæþ… fÇW¯èþ¨. ÐèþÅMìü¢Væü™èþ…V> {Ðéíܯèþ BÇtMæüÌŒýÞMæü$ B Ææÿ^èþÆÿ$$™èþÌôý »ê«§æþÅ™èþ Ðèþíßý…^ðþ§æþÆæÿ$. D ç³{†MæüÌZ° ÐéÅÝë˯èþ$ ¸ùsZM>í³ ¡íÜ Ñ$Væü™é ÐéÇMìü CÐèþÓyé°² GyìþrÆŠÿÞ {´ù™èþÞíßýÝë¢Ææÿ$. Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ ÐéÇ ™øyéµr$™ø G.Äæý$ÐŒþ$.C.G‹œ. ÐéÇ^óþ {ç³^èþ$Ç™èþ… 2

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &1 Ðèþ*Ça 2020

ÎÝë LEISA

www.leisaindia.org

ÎÝë A…sôý ™èþMæü$PÐèþ »êçßýÅ E™éµ§æþM>˯èþ$ Eç³Äñý*W…_ ^óþõÜrr$Ðèþ…sìý çÜ$íܦÆæÿ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$…. C¨ ÝëÐèþ*hMæü Ðèþ$ÇÄæý$$ Ýë…Móü†Mæü ç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ ÑçÙÄæý*˯èþ$ gZyìþ…_ ÆðÿO™èþ$Ë$ ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ê°² ç³ÇÆæÿ„ìüçÜ*¢ ™èþÐèþ$ Äñý$$MæüP E™éµ§æþMæü™èþ Ðèþ$ÇÄæý$$ B§éÄæý*°² ò³…^èþ$Mö¯èþ$r Væü$Ç…_ ç³°^óþçÜ$¢…¨. ÎÝë A¯èþ$¯èþ¨ Ý린Mæü Ðèþ¯èþÆæÿ$˯èþ$ Ðèþ$ÇÄæý$$ çÜçßýf {ç³{MìüÄæý$˯èþ$ çÜÇÄæý$Væü$ Ñ«§æþ…V> Eç³Äñý*WçÜ*¢ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O™óþ¯óþ »êçßýÅ E™éµ§æþM>Ë$ (C¯Œþç³#sŒýÞ) Eç³Äñý*W…^èþ$Mö¯èþ$r Væü$Ç…_ ™ðþÍÄæý$gôýçÜ$¢…¨. C¨ ï܈, ç³#Ææÿ$çÙ ÆðÿO™èþ$Ë$ ÐéÇ Ñgêq¯èþ…, ¯ðþOç³#×ýÅ…, ÑË$ÐèþË$, çÜ…çÜP–† Ðèþ$ÇÄæý$$ çÜ…çÜ¦Ë B«§éÆæÿ…V> Ý뫨M>Ææÿ™èþ¯èþ$ Ý뫨…_ ¿æýÑçÙÅ™èþ$¢¯èþ$ °ÇÃ…^èþ$Mö¯èþ$r MöÆæÿMæü$ Eç³Äñý*Væüç³yæþ$™èþ$…¨. A…™óþM>Mæü ¿êVæüÝëÓÐèþ$Š糧æþ®™èþ$Ë §éÓÆ> ÆðÿO™èþ$Ë Ðèþ$ÇÄæý$$ C™èþÆæÿ$Ë Äñý$$MæüP ÝëÐèþ$Æ>®Å˯èþ$ ò³…´÷…¨…_, Ðèþ*Ææÿ$™èþ$¯èþ² AÐèþçÜÆ>Ë$ Ðèþ$ÇÄæý$$ ç³Çíܦ™èþ$ËMæü¯èþ$Væü$×ý…V> ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ðèþ–¨®° Ý뫨…^èþ$r ÎÝë Ë„æüÅ…. Ýë…{糧éÄæý$ Ðèþ$ÇÄæý$$ Ô>ï܈Äæý$ Ñgêq¯èþ 糧æþ®™èþ$˯èþ$ gZyìþ…_ Ñ«§é¯èþ ç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ °Ææÿ~Äæý*˯èþ$ {糿êÑ™èþ… ^óþíÜ ™èþ§æþ$ç³Ç AÀÐèþ–¨®Mìü çÜÇÄñý$O¯èþ »êr¯èþ$ ç³Ææÿ^èþr… ÎÝë Äñý$$MæüP {糫§é¯èþ E§óþªÔèýÅ…. ÎÝë A¯èþ$¯èþ¨ JMæü ¿êÐèþ¯èþ, JMæü Ñ«§é¯èþ… Ðèþ$ÇÄæý$$ JMæü Æ>fMîüÄæý$ çÜ…§óþÔèý…. G.Äæý$ÐŒþ$.C. ¸û…yóþçÙ¯Œþ AMEF

www.amefound.org

G.Äæý$ÐŒþ$.C. ¸û…yóþçÙ¯Œþ §æþMæüP¯Œþ ï³uæÿ¿æý*Ñ$ÌZ° _¯èþ², çܯèþ²M>Ææÿ$ ÆðÿO™èþ$Ë™ø MæüÍíÜ {ç³™éÅÐèþ*²Äæý$ ÝëVæü$ 糧æþ®™èþ$˯èþ$ Ææÿ*´÷…¨…_, Ñgêq¯é°² ò³…´÷…¨…_, Õ„æü×ý¯èþ$ A…¨…_, ÑÑ«§æþ AÀÐèþ–¨® çÜ…çܦ˯èþ$ A¯èþ$çÜ…«§é°…_ A¯èþ$¿æýÐé˯èþ$ ç³…^èþ$Mæü$…r$…¨. «§æþÆæÿÃMæüÆæÿ¢Ë$ ^ðþOÆæÿïŒþ @ } _Ææÿ…iÐŒþ íÜ…VŠü, I.G.G‹Ü çÜ¿æý$ÅË$ @ yé. G…. Ðèþ$çßý§óþÐèþç³µ, yé. G¯Œþ. h. òßýVóüz, yé. sìý.G…. ™éÅVæüÆ>f¯Œþ, {´÷‘‘ Ñ. ÒÆæÿ¿æý{§æþÄæý$Å, yé. G. Æ>f¯èþ², yé. Ððþ…Mæüsôý‹Ù ™èþVæü™Œþ, yé. íÜÙèþ {õ³ÐŒþ$^èþ…§æþÆŠÿ } AÔZMŠü ^èþrÈj MøÔ>«¨M>Ç @ } ¼.Mðü. ÕÐèþÆ>… GWjMæü*ÅsìýÐŒþ yðþOÆæÿMæütÆŠÿ @ } Mðü.Ñ.G‹Ü. {ç³Ý맊þ Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ MISEREOR

www.misereor.org

Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ, AÀÐèþ–¨® çÜçßýM>Æ>°MðüO 1958ÌZ Ýë¦í³…^èþºyìþ¯èþ fÆæÿïŒþ M>£øÍMŠü ¼çÙç³šË çÜ…çܦ. D çÜ…çܦ 50 HâæýåMæü$ ò³OV> B{íœM>, BíÜÄæý* Ðèþ$ÇÄæý$$ Ìêsìý¯Œþ AÐðþ$ÇM> §óþÔ>ËÌZ §éÇ{§æþÅ °Ææÿ*Ã˯èþMæü$ Mæü–íÙ ^óþçÜ*¢ E¯èþ²¨. gê†, Ðèþ$™èþ, Í…Væü ¿ôý§éË™ø °Ñ$™èþ¢… ÌôýMæü$…yé, AÐèþçÜÆæÿ…ÌZ E¯èþ² H Ðèþ$°íÙMðüO¯é Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ çÜ…çܦ ™øyéµr$ ËÀçÜ$¢…¨. õ³§æþ {ç³fË$, {糆Mæü*Ë ç³Çíܦ™èþ$ËÌZ E¯èþ²ÐéÆæÿ$ çÜÓÄæý$…V> ^óþç³sôýt {ç³Äæý$™é²ËMæü$ Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ çÜàÄæý$ç³yæþ$™èþ$…¨. Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ Ý린Mæü çÜ…çܦ˙ø & ^èþÇaMìü çÜ…º…«¨…_¯èþ çÜ…çܦ˙ø, {糿æý$™óþÓ™èþÆæÿ çÜ…çܦ˙ø, ÝëÐèþ*hMæü E§æþÅÐèþ*Ë™ø Ðèþ$ÇÄæý$$ ç³ÇÔZ«§æþ¯é çÜ…çܦ˙ø MæüÍíÜ ç³°^óþçÜ$¢…¨. ˼®§éÆæÿ$Ë™ø MæüÍíÜ D ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å çÜ…çܦË$ Ý린Mæü AÀÐèþ–¨® Ñ«§é¯éË Ææÿ*ç³Mæü˵¯èþMæü$, {´ëgñýMæü$tË AÐèþ$Ë$Mæü$ ™øyæþµyæþ™éÆÿ$$. D Ñ«§æþ…V> Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ çÜ…çܦ, ™èþ¯èþ ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å çÜ…çܦ˙ø MæüÍíÜ °Ææÿ…™èþÆæÿ… Ðèþ*Ææÿ$™èþ$¯èþ² çÜÐéâæýåMæü$ {糆çܵ…¨çÜ$¢…¨.


{í³Äæý$ ´ëuæÿMæü$ÌêÆ> ÎÝë C…yìþÄæý* Ðèþ*Ça 2020 çÜ…_Mæü¯èþ$ Ò$ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ¡çÜ$Mæü$Æ>VæüË$Væü$™èþ$¯èþ²…§æþ$Mæü$ ^éÌê çÜ…™øçÙ…V> E…¨. D çÜ…_MæüÌZ ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý A¯èþ$Mæü*ËÐðþ$O¯èþ õܧæþÅ Ñ«§é¯é˯èþ$ A¯èþ$çÜÇ…^óþÌê ^óþÄæý$yæþ…ÌZ¯èþ*, Ðèþ$Ç…™èþ B§éÄæý$… çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$aMæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ ÒË$V> ÆðÿO™èþ$ Ýù§æþÆæÿ$ËMæü$ ºÄæý$sìý ¯èþ$…_ A…¨…^èþÐèþËíܯèþ Ðèþ$§æþª™èþ$ {´ëÐèþ$$RêÅ˯èþ$, Ðésìý AÐèþçÜÆ>˯èþ$ ÑÐèþÇ…^óþ…§æþ$Mæü$ §æþ–íÙt Móü… {©MæüÇ…^èþ… fÇW…¨. ™èþMæü$PÐèþ QÆæÿ$a™ø, ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ê°Mìü A¯èþ$Mæü*ËÐðþ$O¯èþ çÜ$íܦÆæÿ õܧæþÅ Ñ«§é¯é˯èþ$ _¯èþ² M>Ææÿ$ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ™ðþÍÄæý$gôýÄæý$yæþ… A°²sìýMæü¯é² Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþ A…Ôèý…. A¨Mæü*yé õܧæþŠ糯èþ$Ë {´ëÆæÿ…¿æý §æþÔèýÌZ¯óþ ÐéÇMìü ºÄæý$sìý¯èþ$…_ ËÀ…^óþ çÜàÄæý$… Ìôý§é Ðèþ$§æþª™èþ$ çÜÓÆæÿ*ç³çÜÓ¿êÐé˯èþ$ ÑÐèþÇ…^èþyæþ… Mæü*yé ^éÌê Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþ A…Ôèý…. _¯èþ² M>Ææÿ$ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ A…¨…^óþ H Mö¨ª´ësìý çÜàÄæý$Ððþ$O¯é, Ðèþ$§æþª™èþ$ AÆÿ$$¯é H Ñ«§æþ…V> H Ðóþ$ÆæÿMæü$ ÐéÇMìü A«¨Mø™èþµ†¢°, A§æþ¯èþç³# B§éÄæý*°² A…¨…^èþVæüË$Væü$™èþ$…§ø Mö°² E§éçßýÆæÿ×ýË™ø çÜà D çÜ…_MæüÌZ VæüÐèþ$°…^èþÐèþ^èþ$a. VøËí³ A¯óþ Ðèþ$íßýâæý JyìþÔ>ÌZ° WÇf¯èþ {´ë…™éËMæü$ ^ðþ…¨¯èþ JMæü Ý뫧éÆæÿ×ý ÆðÿO™èþ$. ^óþ™èþ¯èþ BÆ>Y°MŠü çÜÓ^èþe…§æþ çÜ…çܦ ¯èþ$…_ BÐðþ$Mæü$ A…¨¯èþ Mö¨ª´ësìý Ðèþ$§æþª™èþ$ H Ðóþ$ÆæÿMæü$ {ç³Äñý*f¯èþMæüÆæÿ…V> Eç³Äñý*Væüç³yìþ…§ø VæüÐèþ$°…^èþÐèþ^èþ$a. C糚yæþ$ BÐðþ$ çÜÓÄæý$…V> 糆¢ ç³…r¯èþ$ õÜ…{©Äæý$ 糧æþ®†ÌZ¯óþ ÝëVæü$^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. A…™óþM>§æþ$. C™èþÆæÿ ç³…rË ÝëVæü$ÌZ¯èþ* ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý A¯èþ$Mæü*Ë ç³§æþ®™èþ$˯èþ$ A¯èþ$çÜÇçÜ*¢ ™èþ¯èþMæü$¯èþ² Mö¨ª ¿æý*Ðèþç܆° BçÜÆ>V> ¡çÜ$Mæü$° çÜ$íܦÆæÿ õܧæþÅ… ^óþÄæý$VæüË$Væü$™èþ$¯èþ²¨. ÐèþÅÐèþÝëÄæý$…ÌZ Ðèþ*{™èþÐóþ$ M>Mæü$…yé, _¯èþ²M>Ææÿ$ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ™èþÐèþ$ ¨Væü$ºyæþ$˯èþ$ Ðèþ*ÆðÿPsŒýMæü$ ^óþÆæÿayæþ…ÌZ Mæü*yé Ðèþ$§æþª™èþ$ ^éÌê AÐèþçÜÆæÿ…. C…§æþ$MøçÜ… ÐéÆæÿ$ çÜ…çœ$sìý™èþÐðþ$O ÆðÿO™èþ$ E™èþµ†¢§éÆæÿ$Ë

çÜÐèþ*QÅË$V> Ææÿ*´÷…§æþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. D ÆæÿMæü…V> çÜ…çœ$sìý™èþÐðþ$O¯èþ Væü$fÆ>™Œþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$§éÆæÿ$ËMæü$ ÇËÄñý$¯ŒþÞ ¸û…yóþçÙ¯Œþ A…¨…_¯èþ ÝëÄæý$… ÐéÇ° Ðèþ*ÆðÿPsŒýMæü$ Ðèþ$Ç…™èþ ^óþÆæÿ$Ðèþ ^óþíÜ…¨. D çÜ*µÇ¢™ø ÆðÿO™èþ$ÌZÏ ÝëÓÐèþË…º¯èþ ¡çÜ$Mæü$Ðèþ_a…¨. Ðèþ*ÆðÿPsŒýÌZ G§æþ$ÆæÿÄôý$Å «§æþÆæÿË Jyìþ§æþ$yæþ$Mæü$Ë ¯èþ$…_ ÐéÇMìü Ææÿ„æü×ý ËÀ…_…¨. A§óþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ¯é×ýÅÐðþ$O¯èþ çÜÆæÿ$Mæü$ Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$ËMæü$ A…¨…_…¨. D {MæüÐèþ$…ÌZ ÐéÆæÿ$ Ðèþ*ÆðÿPsŒý ÔèýMæü$¢Ë™ø »ôýÆæÿÝëÆ>ËÌZ «©r$V> °ËºyóþÌê ÔèýMìü¢Ðèþ…™èþ$Ë$V> Ðèþ*ÇaÐóþíÜ…¨. A…†Ðèþ$…V> ÐéÇ ÔèýMìü¢ÝëÐèþ$Æ>¦ÅËÌZ, ¯ðþOç³#×êÅËÌZ Væü×ý±Äæý$… V> Ððþ$Ææÿ$Væü$Ë$ ¨¨ª…¨. C§óþ Ñ«§æþ…V>, Ææÿn*ÆæÿU…yŠþ WÇf¯èþ ™ðþVæüË ÐéÆæÿ$ ºÄæý$sìý ¯èþ$…_ ËÀ…_ Mö¨ª´ësìý çÜàÄæý$… BçÜÆ>V> Mæü$MæüP Vöyæþ$Væü$Ë E™èþµ†¢° JMæü ç³Ç{ÔèýÐèþ$ Ýë¦Æÿ$$Mìü ¡çÜ$Mæü$ÐðþâæýÏVæüÍV>Ææÿ$. A§óþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ™èþÐèþ$ Mæü$r$…»êËMæü$ ´ùçÙMæü ÑË$ÐèþË™ø Mæü*yìþ¯èþ BàÆæÿ… çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$aMøVæüÍV>Ææÿ$. Ìê¿æý§éÄæý$MæüÐðþ$O¯èþ E´ë«¨° ^óþç³rtVæüÍV>Ææÿ$. B§éÄæý$… ò³ÇW…¨. §é…™ø ÐéÆæÿ$ E´ë«¨ MøçÜ… C™èþÆæÿ {´ë…™éËMæü$ ÐèþËçÜË$ ÐðþâæýÏÐèþËíܯèþ §æþ$íܦ† ¯èþ$…_ ÐéÇMìü ÑÐèþ$$Mìü¢ ËÀ…_…¨. ò³§æþªË ¯èþ$…_ çÜ…{糧éÄæý$…V> ËÀ…_¯èþ ç³Çgêq¯èþ…™ø ´ër$ ѯèþ*™èþ²Ððþ$O¯èþ ™óþÍMæü´ësìý ç³ÇMæüÆ>Ë$ A«¨Mæü ¨Væü$ºyìþ Ý뫧æþ¯èþÌZ ÐéÇMìü ™øyæþµyæþ$™èþ$¯é²Æÿ$$. ™øyæþµyæþ™éÆÿ$$. ç³ÕaÐèþ$ »ñý…V>ÌŒýÌZ° º…Mæü$Æ>, E™èþ¢Ææÿ, §æþ„ìü×ý 24 ç³ÇVæü×êË$, §æþ„ìü×ý ¨¯égŒýç³NÆŠÿ, ™èþ*Ææÿ$µ ºÆ>ªÓ¯Œþ, çßý$XÏ, Ðèþ*Ìêz, ™èþ*Ææÿ$µ Ñ$§æþ²ç³NÆŠÿ {´ë…™éË ÆðÿO™èþ$Ë$ çÜÓÄæý$…V> ™èþÄæý*Ææÿ$^óþçÜ$Mæü$¯èþ² Mö°¯èþ ™óþÍMæü´ësìý ç³ÇMæüÆ>Ë$ Ðèþ$™èþÞüÅ ç܅糧æþ¯èþ$ ò³…^èþ$MøÐèþyæþ…ÌZ ™øyæþµyæþ$™èþ$¯é²Æÿ$$. çÜ…_MæüÌZ° A…Ô>Ë$ ÆðÿO™èþ$ Ýù§æþÆæÿ$ËMæü$ A°² Ñ«§éË$V> Eç³Äñý*Væüç³yæþ™éÄæý$° BÕçÜ*¢, Ò$ çܵ…§æþ¯èþ MøçÜ… G§æþ$Ææÿ$^èþ*çÜ$¢¯é²…. çÜ…´ë§æþMæü$Ë$

ÔèýMìü¢Ðèþ…™èþ$Ë$V> Ðèþ*Ça¯èþ çÜÑ$íÙt Mæü–íÙ -& fïܵƊÿ çÜ…«§æþ*, Æ>gôýÔŒý ÔèýÆæÿà çÜ…çœ$sìý™èþ…V> íܦÆæÿÐðþ$O¯èþ {´ëÐèþ*×ìýMæü Ñ«§é¯é˯èþ$ A¯èþ$çÜÇ…^èþyæþ… §éÓÆ> Væü$fÆ>™ŒþMæü$ ^ðþ…¨¯èþ ÆðÿO™èþ$Ë$ çÜÑ$íÙt Mæü–íÙ {ç³Äñý*f¯é˯èþ$ A…§æþ$MøÐèþyæþ…ÌZ ÔèýMìü¢Ðèþ…™èþ$Ë$V> ™èþÄæý*ÆæÿÄæý*ÅÆæÿ$. Ðèþ*ÆðÿPsŒý AÐèþM>Ô>˯èþ$ ¯óþÆæÿ$V> A…§æþ$Mæü$°, «§æþÆæÿÐèþÆæÿË ÑçÙÄæý$…ÌZ »ôýÆæÿÝëÆ>ËÌZ Ðèþ$Ç…™èþ ´ùsîý ç³yæþVæüÍVóü ÝëÐèþ$Æ>¦Å°² Ý÷… ™èþ… ^óþçÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. çÜ$íܦÆæÿ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ „óü{™éË$, çÜ$íܦÆæÿÐðþ$O¯èþ ¿æýÑçÙÅ™èþ$¢ & ÐðþO.G….G….çÜÆ>PÆŠÿ, §óþºïÜ‹Ü Ðèþ$çßZ´ë{™èþ çÜ…{糧éÄæý$Mæü õܧæþÅ Ñ«§é¯é˯èþ$…_ õÜ…{©Äæý$ õܧæþÅ… ¨ÔèýV> 糧æþ¦™èþ$˯èþ$ Ðèþ*Ææÿayæþ… ^éÌê Mö¨ª´ësìý Ðèþ$§æþª™èþ$™ø¯óþ Ý뫧æþÅÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨. JyìþÔ>ÌZ° JMæü WÇf¯èþ {V>Ðèþ*°Mìü ^ðþ…¨¯èþ Ðèþ$íßýâê ÆðÿO™èþ$ VøËí³ Ý뫨…_¯èþ çœÍ™éË$ CMæüPyæþ E§éçßýÆæÿ×ýV> ^ðþ糚MøÐéÍ. õÜ…{©Äæý$ 糧æþ¦™èþ$ÌZÏ ç³†¢ ÝëVæü$ ^óþÄæý$yæþÐóþ$ M>Mæü$…yé ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý A¯èþ$Mæü*Ë õܧæþÅ Ñ«§é¯é˯èþ$ A¯èþ$çÜÇ…_... Mæü$MæüP Vöyæþ$Væü$Ë ò³…ç³Mæü… & G‹Ü. Ðèþ˜ÆæÿÅ, ï³.BÆŠÿ.Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ, BÆŠÿ.G‹Ü.´ë¯Œþ BǦMæü…V> ¨Mæü$P™ø^èþ° íܦ† ¯èþ$…_ E¯èþ²™èþ íܦ†Mìü ^óþÆæÿ$Mæü$¯èþ² JMæü WÇf¯èþ ™ðþVæü Ý뫨…_¯èþ ç³#ÆøVæü†° ÑÐèþÇ…^óþ Mæü£æþ¯èþ… C¨. MæüÚëtË »êr ¯èþ$…_ ºÄæý$rç³yìþ çÜ… 糧æþ¯èþ$ °Ë»ñýr$tMæü$¯óþ Ýë¦Æÿ$$Mìü ^óþÆæÿ$Mæü$¯é²Ææÿ$. D {MæüÐèþ$…ÌZ ÐéÇ Mæü$r$…»êË$ ç³NÇ¢ Ýë¦Æÿ$$ Ý뫨M>ÇMæü™èþ¯èþ$ çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$aMæü$¯é²Ææÿ$. C…§æþ$Mæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Ððþ$âæýMæü$ÐèþË$, Ñgêq¯èþÐóþ$ ™èþÐèþ$ Ý뫧æþ¯èþ…V> ^óþçÜ$Mæü$°, çÜÑ$íÙt Mæü–íÙ¯óþ... _¯èþ²M>Ææÿ$ ÆðÿO™èþ$Ë ¯èþ$…_ Aç³#Ææÿ*ç³Ððþ$O¯èþ ™óþÍMæü´ësìý BÑçÙPÆæÿ×ýË$ & Ðésìý {ç³™óþÅMæü™èþË$ & {糙鋳 Ðèþ$$RZ´ë«§éÅÄæý$ BM>ÓMæüËaÆŠÿ Ìôý§é ^óþç³Ë ò³…ç³Mæü… Ìê¿æý§éÄæý$MæüÐðþ$O¯èþ iÐèþ çÜ…™èþ† ÐèþÅÐèþçܦÌZÏ {ç³™óþÅMæü™èþ çÜ…´ë¨…^èþ$Mæü$…¨. ^óþç³Ë E™èþµ†¢ ò³Ææÿ$Væü$§æþË çœÍ™èþ…V> {ç³Mæü–† {ç³Ý먅_¯èþ Ðèþ¯èþÆæÿ$Ë çÜ…Ææÿ„æü×ý™ø ´ër$ {ç³Äñý*f¯èþMæüÆæÿ…V> E…yéË…sôý E™èþ¢Ðèþ$ ç³Ôèý$´ùçÙ×ý Ñ«§é¯é˯èþ$ A¯èþ$çÜÇ…_¯èþ糚yóþ Ý뫧æþÅÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨.

4

9 13 17

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &1 Ðèþ*Ça 2020

3


ÔèýMìü¢Ðèþ…™èþ$Ë$V> Ðèþ*Ça¯èþ çÜÑ$íÙt Mæü–íÙ fïܵƊÿ çÜ…«§æþ*, Æ>gôýÔŒý ÔèýÆæÿÃ

çÜ…çœ$sìý™èþ…V> íܦÆæÿÐðþ$O¯èþ {´ëÐèþ*×ìýMæü Ñ«§é¯é˯èþ$ A¯èþ$çÜÇ…^èþyæþ… §éÓÆ> Væü$fÆ>™ŒþMæü$ ^ðþ…¨¯èþ ÆðÿO™èþ$Ë$ çÜÑ$íÙt Mæü–íÙ {ç³Äñý*f¯é˯èþ$ A…§æþ$MøÐèþyæþ… ÌZ ÔèýMìü¢Ðèþ…™èþ$Ë$V> ™èþÄæý*ÆæÿÄæý*ÅÆæÿ$. Ðèþ*ÆðÿPsŒý AÐèþM>Ô>˯èþ$ ¯óþÆæÿ$V> A…§æþ$Mæü$°, «§æþÆæÿÐèþÆæÿË ÑçÙÄæý$… ÌZ »ôýÆæÿÝëÆ>ËÌZ Ðèþ$Ç…™èþ ´ùsîý ç³yæþVæüÍVóü ÝëÐèþ$Æ>¦Å°² Ý÷…™èþ… ^óþçÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$.

Væü$

4

fÆ>™Œþ Æ>çÙ‰…ÌZ° Æ>gŒýMøsŒý hÌêÏ fÝ릯Œþ ™éË*M>ÌZ° JMæü _¯èþ² ç³…^éÄæý$¡ {V>Ðèþ$… Mæü¯Œþ ÝùÏÍÄæý*. D {V>Ðèþ$…ÌZ GMæü$PÐèþV> MøÎ ç³sôýÌŒý MæüÐèþ$*Å°sîý °ÐèþíÜçÜ$¢…r$…¨. §é§éç³# 372 Mæü$r$…»êË$¯é²Æÿ$$. B Mæü$r$…»ê˱² ÐèþÅÐèþÝëÄæý$Ðóþ$ iÐèþ¯é«§éÆæÿ…V> iÐèþ¯èþ… ÝëWçÜ$¢…sêÆÿ$$. CMæü CMæüPyìþ ¿æý*Ðèþ$$˱² Ððþ$rt ¯óþËÌôý. ±sìý çÜÐèþ$çÜÅ °™èþÅÐèþ$* E…r$…¨. A…§æþ$Mæü$ °ËMæüyæþ Ìôý° ÐèþÆæÿÛ´ë™èþÐóþ$ Ðèþ$$QÅ M>Ææÿ×ý…. AMæüPyìþ ¯óþËË$ °™èþÅ… MæüÆæÿ$Ðèþ# ïÜÐèþ$ÌZÏÌê¯óþ E…sêÆÿ$$. D ç³Çíܦ† ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ¨Væü$ºyæþ$Ëò³O ¡{Ðèþ {糿êÐèþ… ^èþ*í³çÜ$¢…r$…¨. ò³OV> CMæüPyæþ E¯èþ² Mö¨ª´ësìý ±sìý Ðèþ¯èþÆæÿ$Ë °ÆæÿÓçßý×ý A«§éÓ¯èþ²…V> E…yæþyæþ…™ø Ðèþ$Ç°² çÜÐèþ$çÜÅË$ G§æþ$ÆæÿÐèþ#™èþ$…sêÆÿ$$. ¯èþÆæÿçé fÌê˯èþ$ ò³Oç³#ÌñýO¯Œþ §éÓÆ> çÜÆæÿçœÆ> ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. D {´ë…™èþ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ C¨ JMæüPsôý K Ððþ*çÜ¢Ææÿ$ FÆæÿr°çÜ$¢…sêÆÿ$$. AÆÿ$$™óþ AÑ ÆðÿO™èþ$Ë AÐèþçÜÆ>˯èþ$

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &1 Ðèþ*Ça 2020

ç³NÇ¢V> ¡ÆæÿaÌôýMæü´ù™èþ$¯é²Æÿ$$. ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ¨Væü$ºyæþ$Ë$ A…™èþ…™èþ Ðèþ*{™èþ…V> E…yæþyæþ… ÐèþËÏ ç³Ôèý$´ùçÙ×ý Mæü*yé MæüçÙtÝ뫧æþÅ…V> Ðèþ*Ç…¨. çœÍ™èþ…V> CMæüPyìþ {V>Ò$×ý$Ë$ ïÜf¯Œþ ÐéÈV> E´ë«¨ Ððþ™èþ$Mæü$P…r* ÐèþËçÜË$ ´ùÐèþyæþ… ™èþç³µ°çÜÇV> ™èþÄæý*ÆðÿO…¨. ÆðÿO™èþ$Ë$ çÜ…çœ$sìý™èþÐðþ$O™óþ¯óþ íܦÆæÿÐðþ$O¯èþ AÀÐèþ–¨® A…§æþÇMîü A…¨…^èþyæþ… Ý뫧æþÅÐèþ$Ðèþ#™èþ$…§æþ¯óþ Væüsìýt ¯èþÐèþ$ÃMæü…™ø Mæü–íÙ^óþõÜ ÇËÄñý$¯ŒþÞ ¸û…yóþçÙ¯Œþ 2013ÌZ D {V>Ðèþ$…ÌZMìü Ayæþ$Væü$ò³sìýt…¨. ™öÍ §æþÔèýÌZ Aç³µsìý ç³Çíܦ™èþ$Ë$, AÌê…sìý çÜ…§æþÆ>ÂËÌZ A¯èþ$çÜÇ…^èþÐèþËíܯèþ {ç³™éÅÐèþ*²Äæý$ Ðèþ*Æ>YË Væü$Ç…_ ÆðÿO™èþ$ÌZÏ AÐèþV>çßý¯èþ MæüÍW…^óþ…§æþ$Mæü$ {Ôèý§æþ® ò³sìýt…¨. AÆÿ$$™óþ {´ëÆæÿ…¿æý…ÌZ ÆðÿO™èþ$Ë ¯èþ$…_ ÐéÇMìü ¡{Ðèþ ÐèþņÆóÿMæü™èþ G§æþ$ÆðÿO…¨. Ðèþ$$QÅ…V> AMæüPyìþ çÜÆæÿµ…^Œþ D AÐèþV>çßý¯èþ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*ËMæü$ AÆæÿ$á˯èþ$ BàÓ°…^èþMæü$…yé Ayæþ$zç³yézÆæÿ$. çœÍ™èþ…V> ^èþÆæÿaË$ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ÝëVæüÌôý§æþ$. CMæü ¸û…yóþçÙ¯Œþ ™èþÐèþ$ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*˯èþ$ C…sìý…sìýMîü ^óþÆóÿa…§æþ$Mæü$ ÒË$V> Ðèþ*Ææÿ$µ ^óþíÜ…¨. {V>Ðèþ$…ÌZ° Mæü$r$…»êË çÜ¿æý$Å˯èþ$ ÐéÇ C…yæþÏ Ðèþ§óþª MæüÍíÜ, ÑÐèþÇ…^óþ…§æþ$Mæü$ Mæü–íÙ^óþíÜ…¨. Ðèþ$$…§æþ$V> õ³§æþ Mæü$r$…»êËMæü$, AÐèþçÜÆæÿÐèþ$$¯èþ² Mæü$r$…»ê˯èþ$ Væü$Ç¢…^óþ…§æþ$Mæü$ ^éÌê {ÔèýÐèþ$¡çÜ$Mæü$…¨. Ððþ$$™èþ¢… Ò$§æþ D {V>Ðèþ*°Mìü ^ðþ…¨¯èþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$§éÆæÿ$Ë$ D AÐèþV>çßý¯èþ


M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*ÌZÏ ´ëÌŸY¯èþyæþ… §éÓÆ> ™èþÐèþ$ AÐèþçÜÆ>˯èþ$, ™èþÐèþ$ AÀÐèþ–¨® Ý뫧æþ¯èþMæü$ A¯èþ$çÜÇ…^èþÐèþËíܯèþ Ñ«§é¯éË Væü$Ç…_ ™ðþË$çÜ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ BçÜMìü¢ ^èþ*í³…^éÆæÿ$. çœÍ™èþ…V> 2013 yìþòÜ…ºÆŠÿÌZ ÐéÆæÿ…™é Mæü¯Œþ ÝùÏÍÄæý* {V>Ðèþ$ ÑM>‹Ü Ðèþ$…yæþÌŒý õ³Ææÿ$™ø JMæü çÜ…çœ$…V> HÆæÿµyézÆæÿ$.

AÀÐèþ–¨®Mìü ™öÍÐðþ$r$t & ±sìý Ðèþ¯èþÆæÿ$Ë$ {V>Ðèþ$ çÜ…çœ$… çÜ¿æý$ÅË™ø fÇí³¯èþ {´ëÆæÿ…¿æý^èþÆæÿaÌZÏ JMæü Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþ ÑçÙÄæý$…ò³O HM>À{´ëÄæý$… ÐèþÅMæü¢Ððþ$O…¨. A§óþÑ$r…sôý & ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ææÿ…Væü…ÌZ ÑfÄæý$… Ý뫨…^éË…sôý õܧæþÅ AÐèþçÜÆ>ËMæü$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ M>Mæü$…yé C™èþÆæÿ Væü–çßý AÐèþçÜÆ>ËMæü$ Mæü*yé ±sìý Ë¿æýÅ™èþ ^éÌê {糫§é¯èþÐðþ$O¯èþ ÑçÙÄæý$…V> Væü$Ç¢…^éÆæÿ$. çœÍ™èþ…V> º*sê V>Ìê õ³Ææÿ$™ø ±sìý °ËÓMæü$ A¯èþ$Mæü*Ë…V> Ðèþ$sìýt Mæürt (yéÅÐŒþ$) °Æ>Ã×ý… ç³NÆæÿ¢Æÿ$$…¨. D yéÅÐŒþ$ ÝëÄæý$…™ø ÐèþÆæÿÛç³# ±sìý° °ËÓ^óþÄæý$yæþ… Ý뫧æþÅÐðþ$O…¨. ±Ææÿ$ Ðèþ–«§éV> ç³ÌêÏ°Mìü ´ëÆóÿ §æþ$ÆæÿÐèþçܦ ™èþí³µ…¨. C¨ 2014ÌZ ÝëM>ÆæÿÐðþ$O…¨. çÜ…çœ$… ÌZ° çÜ¿æý$ÅË…™é MæüÍíÜ ¯èþVæü§æþ$ Ææÿ*ç³…ÌZ Ðèþ*{™èþÐóþ$ M>Mæü$…yé {ÔèýÐèþ$«§é¯èþ… ^óþíÜ ™èþÐèþ$ Ðèþ…™èþ$ ´ë{™èþ çÜÐèþ$Ææÿ¦Ðèþ…™èþ…V> °ÆæÿÓíßý…^éÆæÿ$. Hyé¨ÌZõ³ çœÍ™éË$ Mæü°í³…^éÆÿ$$. º*sê V>Ìê yéÅÐŒþ$ M>Ææÿ×ý…V> 90,000 Mæü*żMŠü Ò$rÆæÿÏ ±sìý° °ËÓ^óþÄæý$VæüÍV>Ææÿ$. D {MæüÐèþ$…ÌZ ¿æý*VæüÆæÿ fË Ðèþ$sêtË$ ò³ÆæÿVæüyæþ… §éÓÆ> Ðèþ$Æø 14 ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ »êÐèþ#ÌZÏ ±sìý °ËÓË$ ò³ÇV>Æÿ$$. D ÆæÿMæü…V> °ËÓ ^óþíܯèþ ±sìý™ø Ææÿ½ ïÜf¯ŒþÌZ 14 òßýM>tÆæÿÏ ¿æý*Ðèþ$$Ë$ ÝëVæü$Äñý*VæüÅ…V> Ðèþ*Ç´ùÄæý*Æÿ$$. {ç³×êãMæüÆæÿ*ç³Mæü˵¯èþÌZ¯èþ*, Ðésìý° AÐèþ$Ë$ ^óþÄæý$yæþ…ÌZ¯èþ* MæüÐèþ$*Å°sîý ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å… {´ù™èþÞíßý…_¯èþ M>Ææÿ×ý…V> A…§æþ$»êr$ÌZMìü Ðèþ_a¯èþ º*sê V>Ìê yéÅÐŒþ$ ÐéÇÌZ Ðèþ$Ç…™èþ B™èþÃÑÔ>ÓÝë°² ò³…´÷…¨…_…¨. Mæü¯Œþ ÝùÏËÄæý* {V>Ðèþ$ {ç³fË iÐèþ¯èþ Ææÿ*ç³#ÆóÿQ˯óþ Ðèþ*ÇaÐóþõÜ…§æþ$Mæü$ ™øyæþµyìþ…¨. ±sìý Ë¿æýÅ™èþò³O {V>Ðèþ$ ÆðÿO™èþ$Ë$ °Ææÿ…™èþÆæÿ… JMæü Mæü¯èþ$² ^óþíÜ E… yóþÐéÆæÿ$. ±sìý Ñ°Äñý*Væü…ÌZ E¯èþ² ÌZr$´ërϯèþ$ çÜÇ^óþçÜ$Mæü$¯óþ… §æþ$Mæü$ §æþ–íÙt Móü…{©MæüÇ…^éÆæÿ$. JMæü §é° Ððþ…r Ðèþ$ÆöMæü ±sìý °ËÓ MæürtyéË °Æ>Ã×ê°² ^óþç³sêtÆæÿ$. AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ ÐésìýMìü Ðèþ$ÆæÿÐèþ$Ùèþ$¢Ë$ ç³NÇ¢^óþÔ>Ææÿ$. D ÆæÿMæüÐðþ$O¯èþ Ýë¯èþ$Mæü*Ë ^èþÆæÿÅË çœÍ™èþ…V> ç³ÇçÜÆ>ÌZÏ ±sìý Ë¿æýÅ™èþ íܦ†Væü™èþ$Ë$ ç³NÇ¢V> Ððþ$Ææÿ$Væü$ç³yézÆÿ$$. Væü™èþ…ÌZ MóüÐèþË… 6 Ô>™èþ… Ë¿æýÅ™èþ E…yæþV> C糚yæþ$ A¨ 26 Ô>™é°Mìü ò³ÇW…¨. çÜÐèþ*…™èþÆæÿ…V> ±sìý ÐéyæþMæü…ÌZ ´÷§æþ$ç³# ´ësìý…_¯èþ M>Ææÿ×ý…V> Ððþ$Ææÿ$VðüO¯èþ çœÍ™é˯èþ$ Ý뫨…^èþVæüÍV>Ææÿ$. ¼…§æþ$ õܧæþÅ… ({yìþ‹³ CÇVóüçÙ¯Œþ) 糧æþ¦™èþ$˯èþ$ {´ù™èþÞíßý…^èþyæþ…™ø ÐóþÆæÿ$Ôðý¯èþVæü, M>Äæý$Væü*ÆæÿË ¨Væü$ºyæþ$Ë$ ò³Ææÿ$Væü$§æþË ^èþ*í³…^éÆÿ$$. ¯éË$VóüâæýÏ ÐèþÅÐèþ«¨ÌZ ¼…§æþ$ õܧæþÅ Ñ«§é¯èþ… 13 Ô>™èþ… ¯èþ$…_ 31 Ô>™é°Mìü ò³ÇW…¨. CÌê {yìþ‹³

ÐóþÆæÿ$Ôðý¯èþVæü ÝëVæü$ MæüÆæÿ×ý…V> ç³Ôèý$§é×ê çÜÐèþ$çÜÅ Mæü*yé ç³ÇÚëPÆæÿÐðþ$O…¨

CÇVóüçÙ¯Œþ 糧æþ¦™èþ$Ë$ ´ësìý…^óþ ÆðÿO™èþ$Ë çÜ…QÅ 17 Ô>™èþ… ¯èþ$…_ 1 Ô>™é°Mìü ^óþÇ…¨. ±sìý Ñ°Äñý*Væü…ÌZ Ððþ$Ææÿ$VðüO¯èþ 糧æþ¦™èþ$˯èþ$ {´ù™èþÞíßý…_¯èþ…§æþ$¯èþ A…§æþ$»êr$ÌZ E¯èþ² Mö¨ª´ësìý ±sìý™ø¯óþ MæüÆæÿ$Ðèþ# ç³Çíܦ™èþ$ËÌZ Mæü*yé ºçßý$âæý ç³…rË õܧæþÅ… Ý뫧æþÅÐðþ$O…¨. Ðèþ$…_ ¨Væü$ºyæþ$Ë$ Ý뫨…^èþVæüÍV>Ææÿ$.

Mæü¯Œþ ÝùÏÍÄæý* {V>Ðèþ$ ÆðÿO™èþ$ iÐèþ¯Œþ ¿êÄŒý$ ÑfÄæý$V>«§æþ Ðèþ$$§æþ$çÜÍ ÐèþÄæý$çÜ$ÌZ E¯èþ² iÐèþ¯Œþ ¿êÄŒý$ Mæü¯Œþ ÝùÏÍÄæý* {V>Ðèþ*°Mìü ^ðþ…¨¯èþ ÆðÿO™èþ$. BÄæý$¯èþ Hsê 糆¢ ç³…r Ðèþ*{™èþÐóþ$ ÝëVæü$^óþõÜÐéÆæÿ$. Æðÿ…yø ç³…r ÐóþçÜ$Mæü$¯óþ AÐèþM>Ôèý… ÐèþçÜ$¢…§æþ° iÑ™èþ…ÌZ G¯èþ²yæþ* A¯èþ$MøÌôý§æþ° A…r$¯é²Æ>Äæý$¯èþ. iÑ™èþM>ËÐèþ$…™é çÜÓ˵ ¨Væü$ºyìþ°^óþa 糆¢ ÝëVæü$ ™èþç³µ Ðèþ$ÆöMæüsìý BÄæý$¯èþ Fíßý…^èþÌôý§æþ$. BÄæý$¯èþMæü$¯èþ² 20 ¼çœ*Ë ÝëVæü$¿æý*Ñ$ÌZ 7 MìüÓ…sêâæýÏ ç³†¢ Ðèþ*{™èþÐóþ$ ç³…r ^óþ†Mìü Ðèþ^óþa¨. B ÆæÿMæü…V> BÄæý$¯èþ çÜ…´ë§æþ¯èþ Ææÿ*.45,000 Ðèþ*{™èþÐóþ$. D M>Ææÿ×ý…V> Hsê ¯éË$VðüO§æþ$ ¯ðþËË$ ÆøkMæü*ÎË$V> E´ë«¨ çÜ…´ë¨…^èþ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ BÄæý$¯èþ ™èþ¯èþ C§æþªÆæÿ$ Mæü$Ðèþ*Ææÿ$Ë™ø ÐèþËçÜ ´ùÄôý$ÐéÆæÿ$. AÌê…sìý ÆðÿO™èþ$ iÑ™èþ…ÌZ Ðèþ$sìýt Mæürt Ææÿ*ç³…ÌZ °ÇÃ…_¯èþ yéÅÐŒþ$ ò³§æþª Ðèþ*Ææÿ$µ¯óþ ™ðþ_a…¨. ÆðÿO™èþ$ çÜ…çœ$… çÜàÄæý$…™ø ™èþ¯èþ Mö¨ª ´ësìý ´÷Ë… ÌZ VæürÏ °Æ>Ã×ê°² ç³NÇ¢^óþíÜ, ÌZ™èþ$V> §æþ$MìüP§æþ$°² ¯óþ˯èþ$ 糧æþ$¯èþ$ ^óþÔ>yæþ$. íܦÆæÿÐðþ$O¯èþ õܧæþÅ Ñ«§é¯é˯èþ$ A¯èþ$çÜÇ…^éyæþ$. Ðèþ*ÆðÿPsŒý ¯èþ$…_ Mö° ™ðþ^óþa GÆæÿ$Ðèþ#Ë ÐéyæþM>°² ç³NÇ¢V> °Íí³ÐóþÔ>yæþ$. ÐèþÈôùçÜ$t C™èþÆæÿ ò³Ææÿsìý GÆæÿ$Ðèþ#Ë ™èþÄæý*È° ™èþ¯èþ ´÷Ë…ÌZ¯óþ ^óþç³sìýt Ðésìý ÐéyæþM>°² ò³§æþª G™èþ$¢¯èþ ^óþç³sêtyæþ$. D {MæüÐèþ$…ÌZ¯óþ ¼…§æþ$ õܧæþÅ… Ñ«§é¯èþ…™ø ´ër$ ç³Ôèý$´ùçÙ×ý Mæü*yé ^óþç³sêtyæþ$. A…™èþÆæÿ ç³…rË ÝëVæü$ Ñ«§é¯èþ… A¯èþ$çÜÇ…^éyæþ$. çÜÒ$Mæü–™èþ `yæþï³yæþË °ÐéÆæÿ×ý ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$Mæü$¯é²yæþ$. CÌê Ðèþ*ÆðÿPsŒýÌZ ËÀ…^óþ Ðèþ$$yìþçÜÆæÿ$Mæü$Ë Ý릯èþ…ÌZ çÜçßýf íܧæþ®Ððþ$O¯èþ Ðésìý° Eç³Äñý*WçÜ*¢, Ðé™éÐèþÆæÿ×ý…ÌZ Ðèþ*Ææÿ$µËMæü$ ™èþW¯èþr$ÏV> õܧæþÅ… ^óþç³sêtyæþ$. ±sìý Ë¿æýÅ™èþ ò³ÆæÿVæüyæþ…™ø ´ër$ ¿æý*ÝëÆæÿ… ò³ÇW…¨. A…§æþ$ÐèþËÏ ç³†¢ Ý릯èþ…ÌZ ÐóþÆæÿ$Ôðý¯èþVæü ÝëVæü$ ^óþÔ>yæþ$. QÈ‹œ ïÜf¯ŒþÌZ Mæü…¨, Ñ$¯èþ$Ðèþ$$ Ðèþ…sìý ç³ç³š «§é¯éÅË ÝëVæü$¯èþ$, Ææÿ½ÌZ Vø«§æþ$Ðèþ$, ^èþ¯é², iËMæü{Ææÿ Mæü*yé ^óþÆæÿayæþ…™ø BÄæý$¯èþ ´÷Ë…ÌZ ç³…rË ÐðþOÑ«§æþÅ… Ðèþ$…_ çœÍ™éËMæü$ §éÇ¡íÜ…¨. ÐóþÆæÿ$Ôðý¯èþVæü ¨Væü$ºyæþ$Ë$ BÔèýaÆæÿÅ… MæüÍW…^éÆÿ$$. HMæü…V> 25 MìüÓ…sêâæý$Ï ^óþ†Mìü Ðèþ_a…¨. ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &1 Ðèþ*Ça 2020

5


çÜ$ç܅糯èþ²Ððþ$O¯èþ ÝëVæü$ Ðèþ$yæþ$Ë$

6

õܧæþÅ Ææÿ…V>°Mìü A™èþÅ…™èþ MîüËMæüÐðþ$O¯èþ ÝëVæü$±sìý çÜÆæÿçœÆ> HÆ>µr$Ï çÜ$íܦÆæÿ…V> ¯ðþËMö͵¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ „óü{™éÌZÏ Ðèþ$ÇÄæý$$ {´ë£æþÑ$Mæü…V> ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ¨Væü$ºyæþ$˯èþ$ A«¨Mæü… ^óþõÜ A…Ôèý… ò³O ÐéÆæÿ…™é ™èþÐèþ$ §æþ–íÙt° Ðèþ$ãÏ…^éÆæÿ$. çÜ$íܦÆæÿÐðþ$O¯èþ õܧéÅ°Mìü ™øyæþµyóþ Ñ«§é¯éËÌZ ¿êVæü…V> ´÷ÌêË ^èþ$r*t Væür$Ï HÆ>µr$ ^óþÄæý$yæþ…, Ñ${ÔèýÐèþ$ ç³…r˯èþ$ ÝëVæü$^óþÄæý$yæþ…, ^ðþÆæÿ$Ðèþ#ÌZÏ ¯èþ$…_ ÐðþÍMìü ¡íܯèþ ç³NyìþMæü¯èþ$ ¿æý*ÝëÆæÿ… ò³…^èþyé°Mìü ÒË$V> ´÷ÌêÌZÏ ^èþËÏyæþ…, A«¨Mæü ¨Væü$ºyæþ$˯èþ$ C^óþa ò³Ææÿsìý GÆæÿ$Ðèþ#˯èþ$ (¸ëÆŠÿà Äæý*ÆŠÿz Ðèþ*¯èþ$ÅÐèþÆŠÿÞ) Eç³Äñý*W…^èþyæþ… Ðèþ…sìý Ñ«§é¯é˯èþ$ A¯èþ$çÜÇ…^èþyé°Mìü ^öÆæÿÐèþ ¡çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. Ý린Mæü…V> E¯èþ² ÆðÿO™èþ$Ë$ çÜÑ$íÙtV> A¯èþ$çÜÇ…_¯èþ D Ñ«§é¯éË çœÍ™èþ…V> 糆¢ ÝëVæü$ A¯óþ HMæü ç³…r ÝëVæü$ Ñ«§é¯èþ… ¯èþ$…_ ÐéÇ Mæü–íÙ ºçßý$âæý ç³… rË ÝëVæü$ ¨ÔèýV> ÝëW…¨. C¨ÐèþÆæÿMæüsìý çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë™ø ´ùÍõÜ¢ 2013ÌZ ÐóþÆæÿ$Ôðý¯èþVæü ¨Væü$ºyæþ$Ë$ 30 Ô>™èþ… ò³ÇV>Æÿ$$. A§óþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ 糆¢ ¨Væü$ºyìþ 5 Ô>™èþ… ™èþWY´ùÆÿ$$…¨. ÐóþÆæÿ$Ôðý¯èþVæü ÝëVæü$ ÐèþËÏ ç³Ôèý$§é×ê çÜÐèþ$–¨®V> A…§æþ$»êr$ÌZMìü Ðèþ_a…¨. çœÍ™èþ…V> ç³Ôèý$´ùçÙ×ý gZÆðÿMìüP…¨. ´ëË E™èþµ™èþ$¢Ë ÐéÅ´ëÆæÿ… ^ðþ糚Mø§æþVæüY Ýë¦Æÿ$$ÌZ ÑçܢDž_…¨. ´ëyìþ ç³Ôèý$Ðèþ#Ë çÜ…QÅ A«¨MæüÐðþ$O…¨. Ðésìý ¯èþ$…_ ËÀ…^óþ ¯é×ýÅÐðþ$O¯èþ ´ëË ÐéÅ´ëÆæÿ… Ææÿ*ç³…ÌZ ÆðÿO™èþ$Ë B§éÄæý$… A«¨MæüÐðþ$O…¨. D ÆæÿMæü…V> Ððþ$$™èþ¢… {V>Ðèþ$…ÌZ ÝëÐèþ*hMæü iÐèþíܦ†Væü™èþ$Ìôý ç³NÇ¢V> Ðèþ*Ç´ùÆÿ$$…¨. Ææÿ½ ïÜf¯ŒþÌZ õܧæþÅ… çÜ$Ý뫧æþÅ… M>Ðèþyæþ…™ø Æðÿ…yæþ$ ç³…r˯èþ$ ç³… yìþ…^èþVæüË$Væü$™èþ$¯é²Ææÿ$. ç³Æø„æü…V> D çœÍ™éË$ {V>Ðèþ$ {ç³fË$ E´ë«¨ MøçÜ… ÐèþËçÜË »êr ç³sêtÍÞ¯èþ §æþ$ÆæÿY† ™èþí³µ´ùÆÿ$$…¨. Mæü¯Œþ ÝùÏÍÄæý* {V>Ðèþ*°Mìü ^ðþ…¨¯èþ 1600 Ðèþ$…¨ ÆðÿO™èþ$Ë™ø ´ër$ ç³ÇçÜÆ>ËÌZ E¯èþ² 16 {V>Ðèþ*Ë ÆðÿO™èþ$Ë$ Mæü*yé C糚yæþ$ Ððþ$Ææÿ$VðüO¯èþ «§æþÆæÿË MøçÜ… ™èþÐèþ$ E™èþµ™èþ$¢Ë¯èþ$ §æþVæüYÆæÿÌZ E¯èþ² Ðèþ*ÆðÿPsŒýÌZ Ñ{MæüÆÿ$$…^óþ…§æþ$Mæü$ BçÜMìü¢ ^èþ*í³çÜ$¢¯é²Ææÿ$. ÐéâæýÏ… ™é Mæü*yé ÐóþÆæÿ$Ôðý¯èþVæü õܧæþÅ… Ððþ$$§æþË$ò³sìýt Cº¾yìþÐèþ$$º¾yìþV> ¨Væü$ºyæþ$Ë$ Ý뫨…_¯èþÐéÆóÿ. AÆÿ$$™óþ ÐéÆæÿ$ A…§æþÇMîü G§æþ$ÆæÿÐèþ#™èþ$¯èþ² çÜÑ$íÙt çÜÐèþ$çÜÅ JMæüsìý E…¨. A¨ Wr$t»êr$ «§æþÆæÿË$ çÜ…´ë¨…^èþ$MøÐèþyæþ…. Ðèþ$«§æþÅÐèþÆæÿ$¢ËMæü$ AÑ$ÃÐóþçÜ$Mæü$° M>Ë… Væüyæþ$ç³#™èþ$¯é²Ææÿ$. Ðèþ$«§æþÅ §æþâêÈË$ «§æþÆæÿË$ ^ðþÍÏ…^èþyæþ…ÌZ §éÆæÿ$×ý…V> Ððþ*çÜWçÜ$¢¯é²Ææÿ$. A…§æþ$Mæü$ ¯é×ýÅ™èþ ¯éíÜV> E…§æþ° ÝëMæü$^èþ*í³çÜ$¢¯é²Ææÿ$. Hï³G…ïÜ Ðèþ*ÆðÿPsŒýMæü$ ^óþÆóÿa…§æþ$MæüÄôý$Å A§æþ¯èþç³# BǦMæü ¿êÆ>°² ¿æýÇ…^èþyæþ… Ìôý§é §æþâêÆæÿ$Ë$ ^ðþí³µ¯èþ «§æþÆæÿMóü AÑ$ÃÐóþçÜ$MøÐèþËíܯèþ AVæü™èþÅ… ÐéÇMìü ™èþç³µyæþ… Ìôý§æþ$. D Ðèþ*ÆðÿPsŒýÌZ Mö¨ª Ðèþ*{™èþ…ÌZ E¯èþ² çÜÆæÿ$Mæü$¯èþ$ A¯èþ$Ðèþ$†…^èþÆæÿ$. ÆðÿO™èþ$Ë Ðèþ§æþª ¯èþ² Mö¨ª´ësìý çÜÆæÿ$Mæü$¯èþ$ AMæüPyæþMæü$ ^óþÆæÿayæþ… JMæü çÜÐèþ$çÜÅ M>V>, §é°° AMæüPyæþ AÐèþ$$ÃMøÐèþyæþ… Ðèþ$Æø ò³§æþª çÜÐéË$V> ™èþÄæý*ÆðÿO…¨. ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &1 Ðèþ*Ça 2020

ÝûÆ>çÙ‰ çÜÓ°ÆæÿÂÆŠÿ ÆðÿO™èþ$ E™èþµ†¢§éÆæÿ$Ë çÜ…çܦ BÑÆ>ÂÐèþ… CMæüPyìþ ÆðÿO™èþ$Ë$ ™èþÐèþ$ E™èþµ™èþ$¢Ë¯èþ$ Wr$t»êr$ «§æþÆæÿ MøçÜ… MæüÍíÜMæür$tV> Mæü–íÙ ^óþÄæý*ÍÞ¯èþ AÐèþçÜÆ>°² D çÜÐèþ$çÜÅ ÐóþÌñý†¢ ^èþ*í³…¨. ÆðÿO™èþ$Ë çÜÐèþ$íÙt çÜçßýM>Ææÿ çÜ…çœ$… çÜàÄæý$çÜçßýM>Æ>Ë™ø ¯é×ýÅÐðþ$O¯èþ Ñ™èþ¢¯é˯èþ$ çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$aMæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ ^óþíܯèþ ™öÍ {ç³Äæý$™èþ²… ÐéÇ° D ÑçÙÄæý$…ÌZ JMæüP ™ésìýò³O °Ë»ñýsìýt Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ¯èþyìþí³…_…¨. 12 {V>Ðèþ*ËMæü$ ^ðþ…¨¯èþ ÆðÿO™èþ$ {糆°«§æþ$Ë$ §óþÔèýÐéÅç³¢…V> E¯èþ² A¯óþMæü ÆðÿO™èþ$ E™èþµ†¢§éÆæÿ$Ë çÜ… çÜ¦Ë ç³°¡Ææÿ$¯èþ$ „æü$×ý~…V> ç³ÇÖÍ…_ Ðèþ^éaÆæÿ$. Ðèþ*ÆðÿPsŒýÌZ Ððþ$Ææÿ$VðüO¯èþ «§æþÆæÿË MøçÜ… »ôýÆæÿÝëÆ>Ë ¡Ææÿ$ÌZ A¯èþ$çÜÇ…^èþÐèþËíܯèþ Ððþ$âæýMæü$Ðèþ˯èþ$ AÐèþV>çßý¯èþ ^óþçÜ$Mæü$° Ðèþ^éaÆæÿ$. B AÐèþV>çßý¯èþ™ø ÐéÆæÿ$ ÑÑ«§æþ {V>Ðèþ*ËÌZ ç³ÆæÿÅsìý…_ C™èþÆæÿ ÆðÿO™èþ$ Ýù§æþÆæÿ$ËÌZ çÜÆðÿO¯èþ ^ðþO™èþ¯èþÅ… ¡çÜ$Mæü$Ðèþ^éaÆæÿ$. ç³ÆæÿÅÐèþÝë¯èþ…V> 2016¯ésìýMìü 991 Ðèþ$…¨ ÆðÿO™èþ$Ë$ EÐèþ$ÃyìþV> ^óþ™èþ$Ë$ MæüÍí³ Ææÿ*.11.28 Ë„æüË Ðèþ$*Ë«§æþ¯èþ…™ø Ý÷…™èþ…V> JMæü çÜ…çܦ¯èþ$ HÆ>µr$ ^óþçÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. ™öÍ §æþÔèýÌZ A¯èþ$¿æýÐèþ… çÜ…´ë¨…^èþ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ ÐéÆæÿ$ ™èþÐèþ$ çÜ…çܦ §éÓÆ> MæüÏçÜtÆŠÿ ½¯Œþ ¨Væü$ºyæþ$˯èþ$ Ðèþ*ÆðÿPsŒý ^óþÆ>aÆæÿ$. D A¯èþ$¿æýÐèþ… B«§éÆæÿ…V> Ðèþ$$…§æþ$V> JMæü {ç³×êãMæü¯èþ$ íܧæþ®… ^óþçÜ$MøÐèþyæþ…, A…§æþ$Mæü$ A¯èþ$Væü$×ý…V> ¨Væü$ºyæþ$˯èþ$ õÜMæüÇ…^èþyæþ…, ÐéÅ´ëÆæÿ íܦ†Væü™èþ$˯èþ$ A…^èþ¯é ÐóþÄæý$yæþ…ÌZ ¯ðþOç³#×ýÅ… çÜ…´ë¨…^èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. A¯èþ$¿æýÐé°Mìü ™øyæþ$ ™öÍ §æþÔèýÌZ ^óþÄæý$*™èþ°_a¯èþ {´ù™éÞçßýMæü$Ë {´ù§æþÂË…™ø C§æþªÆæÿ$ Ðèþ$íßýâæýË$, Ðèþ$$Væü$YÆæÿ$ ç³#Ææÿ$çÙ$Ë™ø »ZÆŠÿz B‹œ yðþOÆðÿMæütÆŠÿÞ¯èþ$ G…í³Mæü ^óþçÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. ÆðÿO™èþ$ E™èþµ†¢§éÆæÿ$Ë çÜ… çܦ¯èþ$ çÜ…º…«¨…_¯èþ °Äæý$Ðèþ*Ðèþã°, C™èþÆæÿ °ÆæÿÓçßý×êç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ °º…«§æþ¯èþ˯èþ$ ÐéÆæÿ$ Ææÿ*´÷…¨…^éÆæÿ$. B ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ÐéÆæÿ…™é ÝûÆ>çÙ‰ çÜÓ°ÆæÿÂÆŠÿ ¸ëÆæÿÃÆŠÿÞ {´÷yæþ*ÅfÆŠÿÞ Mæü…ò³± ÍÑ$sñýyŠþV> çÜ…çœ$sìý™èþÐèþ$Äæý*ÅÆæÿ$. 2016 BVæüçÜ$t 1Ðèþ ™óþ©¯èþ D Mæü…ò³±° ^èþrtº§æþ®…V> ÇhçÜtÆŠÿ ^óþÔ>Ææÿ$. D Mæü…ò³± {糫§é¯èþ BÔèýÄæý$… & ÆðÿO™èþ$Ë ¯èþ$…_ ¯óþÆæÿ$V> ÐóþÆæÿ$Ôðý¯èþVæü E™èþµ†¢° õÜMæüÇ…^èþyæþ…, ÆðÿO™èþ$Ë C…sìý Ðèþ§æþªMóü ÐéÇMìü AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ õܧæþÅç³# Ðèþ˜ÍMæü çÜÆæÿ$Mæü$¯èþ$ A…¨…^èþyæþ…. çÜ¿æý$ÅËÌZ D {ç³{MìüÄæý$ò³O çÜÐèþ${VæüÐðþ$O¯èþ AÐèþV>çßý¯èþ MæüÍW…^óþ…§æþ$Mæü$ {V>Ðèþ$ çÜ…çœ$… B«§æþÓÆæÿÅ…ÌZ ò³§æþª çÜ…QÅÌZ çÜÐèþ*ÐóþÔ>˯èþ$ °ÆæÿÓíßý…^éÆæÿ$. çÜ…çܦ {ç³×êãMæü˯èþ$, ç³°

Ðèþ*ÆðÿPsŒý {糿êÐé°² A…^èþ¯é ÐóþÄæý$yæþ…ÌZ Eç³Äñý*Væüç³yóþ MæüÐèþ$*Å°sîý çœNÅ^èþÆŠÿ {sôýyìþ…VŠü Ððþ$âæýMæü$ÐèþË$ ™ðþË$çÜ$Mæü$¯èþ² ™èþÆæÿ$Ðé™èþ Ððþ$Ææÿ$VðüO¯èþ «§æþÆæÿ˯èþ$ çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$aMæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ ÐéÆæÿ$ B«§æþ$°Mæü M>Ëç³# Ðèþ*ÆðÿPrÏÌZMìü «§ðþOÆæÿÅ…V> Ayæþ$Væü$ò³rtVæüË$Væü$™èþ$¯é²Ææÿ$


¡Ææÿ$¯èþ$, °Äæý$Ðèþ$°º…«§æþ¯èþ˯èþ$ ÐéÇMìü ç³NÇ¢V> ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. D Ðèþ$«§æþÅM>Ë…ÌZ¯óþ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ A¯èþ$Ðèþ$™èþ$˯èþ$ çÜ…´ë¨… ^èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. Ðèþ˜ÍMæü çÜÆæÿ$Mæü$˯èþ$ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ A…¨…^óþ…§æþ$Mæü$ ÒË$V> JMæü §æþ$M>×ê°² A§ðþªMæü$ ¡çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. Væü$fÆ>™Œþ ¯èþÆæÿçé ÐéÅÎ òœÇtÌñýOfÆŠÿÞ Mæü…ò³± çÜçßýM>Ææÿ…™ø 6 Ððþ${sìýMŠü r¯èþ$²Ë Ðóþç³ W… f˯èþ$ çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$aMæü$¯é²Ææÿ$. »ZÆŠÿz B‹œ yðþOÆðÿMæütÆŠÿÞ ^öÆæÿÐèþ M>Ææÿ×ý… V>, fÝ릯ŒþÌZ° ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ E™èþµ™èþ$¢Ë Ðèþ*ÆðÿPsŒý MæüÑ$sîý ¯èþ$…_ E™èþµ™èþ$¢Ë Ñ{MæüÄæý*°Mìü AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ A¯èþ$Ðèþ$† ËÀ…_…¨. D ÆæÿMæü…V> ÆðÿO™èþ$Ë E™èþµ™èþ$¢Ë¯èþ$ Ðèþ*ÆðÿPsŒýMæü$ ^óþÆóÿa…§æþ$Mæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ ç³NÇ¢ ÝëÐèþ$Æ>¦Å°² çÜ…´ë…¨…^èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$.

ÑçÜ¢Ææÿ×ý ¨ÔèýV> Ayæþ$Væü$Ë$ ÐóþÆæÿ$Ôðý¯èþVæü ¨Væü$ºyæþ$˯èþ$ õÜMæüÇ…_ çÜÐèþ$íÙtV> Ñ{MæüÆÿ$$…^óþ {ç³Äæý$™é²ËÌZ ¿êVæü…V> Ý린Mæü Äæý$…{™é…Væü…™ø ´ër$ {ç³gê{糆°«§æþ$Ë çÜàÄæý$ çÜçßýM>Æ>˯èþ$ Mæü*yé D ÆðÿO™èþ$ çÜ…çܦ çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$aMæü$…¨. ÆðÿO™èþ$ E™èþµ†¢§éÆæÿ$Ë çÜ…çœ$… {ç³Äæý$™é²ËMæü$ gê¡Äæý$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ çÜçßýM>Ææÿ Ðèþ*ÆðÿPsìý…VŠü òœyæþÆóÿçÙ¯Œþ çÜ…çܦ (G¯ŒþGG‹œDyîþ&¯óþòœyŠþ) §éÓÆ> {V>Ðèþ$…ÌZ¯óþ õÜMæüÆæÿ×ý Móü…{§æþ… HÆ>µr$ÌZ ÒÆæÿ…™é ™èþÐèþ$ ™øyéµr$ A…¨…^éÆæÿ$. E™èþµ†¢ õÜMæüÆæÿ×ý »ê«§æþÅ™èþ˯èþ$ Ðèþ*ÆðÿPsìý…VŠü òœyæþÆóÿçÙ¯Œþ ^óþç³sìýt¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ò³§æþª Ððþ$$™èþ¢…ÌZ õÜMæüÆæÿ×ý D çÜ…çܦ §éÓÆ>¯óþ ÝëVæü$™ø…¨. D Ðèþ*ÆðÿPsìý…VŠü çÜ…çܦ õÜMæüÆæÿ×ý¯èþ$ çÜçßýM>Ææÿ çÜ…çÜ¦Ë §éÓÆ>¯óþ ^óþç³yæþ$™èþ$…¨. D M>Ææÿ×ý…V>, ÝûÆ>çÙ‰ çÜÓ°ÆæÿÂÆŠÿ ÆðÿO™èþ$ çÜ…çܦ Væü$fÆ>™Œþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$&ÐéÅ´ëÆæÿ çÜÐèþ$íÙt E™èþµ†¢§éÆæÿ$Ë çÜÐèþ*QÅ (Væü$fÆ>™Œþ A{W¼h¯ðþ‹Ü Mæü¯éÞÇtÄæý$… {´÷yæþ*ÅfÆŠÿ Mæü…ò³± ÍÑ$sñýyŠþ)™ø JMæü Jç³µ…§æþ… Mæü$§æþ$Ææÿ$aMæü$…¨. B {ç³M>Ææÿ…, ¯óþòœyŠþ çÜ…çܦ ™èþÆæÿçœ#¯èþ ¯øyæþÌŒý Hgñý±ÞV> çÜÒ$MæüÆæÿ×ý, ç³…í³×îý ÐèþÅÐèþàÆ>Ë$ ^èþ*çÜ$¢…¨. D çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ¯óþ Væü$fÆ>™Œþ Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ… Mö°² B§óþÔ>Ë$ gêÈ^óþíÜ…¨. D B§óþÔ>Ë {ç³M>Ææÿ… Ðèþ$§æþª™èþ$ «§æþÆæÿËMóü ÐóþÆæÿ$Ôðý¯èþVæü ¨Væü$ºyæþ$˯èþ$ Mö¯èþ$VøË$ ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ Væü$fÆ>™Œþ õÜtsŒý Mø Bç³ÆóÿsìýÐŒþ M>r¯Œþ òœyæþÆóÿçÙ¯ŒþMæü$ A«¨M>ÇMæü…V> »ê«§æþÅ™èþË$ Aç³µgñýí³µ…¨. ÆðÿO™èþ$Ë ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å… Ðèþ$Ç…™èþ ò³…^óþ…§æþ$Mæü$ D òœyæþÆóÿçÙ¯Œþ™ø Mæü*yé ÆðÿO™èþ$ çÜ…çܦ Jyæþ…ºyìþMæü Mæü$§æþ$Ææÿ$aMæü$…¨. D Ñ«§æþ…V> Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ B«©¯èþ…ÌZ° Væü$fÆ>™Œþ M>r¯Œþ òœyæþÆóÿçÙ¯Œþ Ðèþ$ÇÄæý$$ Væü$fÆ>™Œþ {´÷yæþ*ÅfÆŠÿÞ òœyæþÆóÿçÙ¯Œþ ™èþÆæÿçœ#¯èþ HÆ>µr$^óþíܯèþ Ðèþ$*yæþ$ ÐóþÆæÿ$Ôðý¯èþVæü õÜMæüÆæÿ×ý Móü…{§éËMæü$ C¨ ¯øyæþÌŒý Hgñý±ÞV> Ææÿ*ç³#¨§æþ$ªMæü$…¨. D çÜ…çܦ ™èþÆæÿçœ#¯èþ M>Æ>Å^èþÆæÿ×ý Ñ«¨Ñ«§é¯éË$ ¨Væü$Ðèþ ™ðþÍí³¯èþ Ñ«§æþ…V> ^óþç³yæþ™éÆæÿ$. ÝûÆ>çÙ‰ çÜÓ°ÆæÿÂÆŠÿ ÆðÿO™èþ$ çÜ…çܦ M>ÆæÿÅMæüÌê´ëË$ 168 {V>Ðèþ*ËÌZ° ÆðÿO™èþ$ËMæü$ A…§æþ$»êr$Mæü$ Ðèþ^éaÆÿ$$. Ððþ$$™èþ¢… 5786 Ðèþ$…¨ ÆðÿO™èþ$Ë ™èþÆæÿçœ/¯èþ Ææÿ*.54 MørÏ ÑË$ÐðþO¯èþ ÐèþÅÐèþàÆ>˯èþ$ D çÜ… çܦ °ÆæÿÓíßý…_…¨. çœÍ™èþ…V> Ý린Mæü Ðèþ*ÆðÿPsŒýÌZ MìüÓ…sêË$Mæü$ Ææÿ*.3500 Ðèþ*{™èþÐóþ$ E¯èþ² «§æþÆæÿË$ Ææÿ*.4500 ÐèþÆæÿMæü$ ò³ÇV>Æÿ$$. «§æþÆæÿ ò³ÆæÿVæüyæþ…™ø ´ër$ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ÆæÿÐé×ê ¿êÆæÿ… ™öËW´ùÆÿ$$…¨.

A…§æþ$Mæü$ õÜMæüÆæÿ×ý Móü…{§éË$ BÄæý* {V>Ðèþ*ËMæü$ ^óþÆæÿ$ÐèþV>¯óþ E… yæþyæþ… Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþ M>Ææÿ×ý…. B¯ŒþÌñýO¯ŒþÌZ ¯óþÆæÿ$V> ÆðÿO™èþ$Ë »êÅ… Mæü$ Rê™éËÌZ°Móü ¯èþVæü§æþ$ fÐèþ$ AÐèþ#™èþ$…yæþyæþ…™ø ÆðÿO™èþËMæü$ Væüsìýt ¿æýÆøÝë ËÀ…_…¨. C™èþÆæÿ ÆðÿO™èþ$ çÜçßýM>Ææÿ çÜ…çܦ˙ø ´ùÍõÜ¢ D ÝûÆ>çÙ‰ çÜÓ°ÆæÿÂÆŠÿ ÆðÿO™èþ$ E™èþµ†¢§éÆæÿ$Ë çÜ…çܦMæü$¯èþ² Mö°² {ç³™óþÅMæü™èþË$ VæüÐèþ$°…^èþyæþ… AÐèþçÜÆæÿ…. Ý린Mæü MæüÐèþ$*Å°sîý Äæý*Ðèþ™èþ*¢ A…yæþV> °ËÐèþyæþ… Ððþ$$§æþsìý ÑÔóýçÙ…. ÆðÿO™èþ$ËMæü$ Wr$t»êr$ «§æþÆæÿË$ çÜÐèþ$Mæü*Æóÿa Mæü–íÙÌZ BçÜMìü¢ MæüË çÜ…çܦË$, ¿êVæüÝëÓÐèþ$Š糄>Ë™ø çÜÐèþ$¯èþÓÄæý$… Ý뫨… ^èþyæþ… Ðèþ$Æø ÑÔóýçÙ…. D çÜ…çܦ çÜ¿æý$Åyæþ$ ^èþVæü¯Œþ¿êÄŒý$ Ððþ$™éÍÄæý* AÀ{´ëÄæý$… {ç³M>Ææÿ… ""BÆæÿ…¿æý…ÌZ D çÜ…çܦÌZ ^óþÆóÿ…§æþ$Mæü$ ¯éMæü$ H Ðèþ*{™èþ… BçÜMìü¢ E…yóþ¨ M>§æþ$. ¯óþ¯èþ$ A¯èþ$çÜÇçÜ$¢¯èþ² ¼h¯ðþ‹Ü ¯èþÐèþ$*¯éMæü$ C¨ A¯èþ$Mæü*Ë… M>§æþ¯óþ AÀ{´ëÄæý$… E… yóþ¨. AÆÿ$$™óþ C…§æþ$ÌZMìü Ayæþ$Væü$ ò³sìýt¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ, ç³ÇçÜÆ>Ë {V>Ðèþ*Ë ÆðÿO™èþ$Ë$ Mæü*yé E™éÞçßý… ^èþ*í³…^èþyæþ… VæüÐèþ$°…^é¯èþ$. B ™èþÆæÿ$Ðé™óþ ¯éMæü$ ç³NÇ¢V> «©Ðèþ* MæüÍW…¨. C糚yæþ$ CÌê…sìý çÜ…çܦÌZ ¿êVæüÝëÓÑ$° AÆÿ$$¯èþ…§æþ$Mæü$ ^éÌê çÜ…™øçÙ…V> E…¨. ò³OV> VæüÆæÿÓ…V> Mæü*yé ¿êÑçÜ$¢¯é²¯èþ$. D çÜ…çܦ çÜçßýM>Ææÿ…™ø Ðèþ* ÆðÿO™èþ$Ë…§æþÆæÿ… Ðèþ* E™èþµ†¢Mìü Ððþ$Ææÿ$VðüO¯èþ «§æþÆæÿË$ çÜ…´ë¨…^èþ$Mæü$… r$¯é²…. Mæü±çÜ…V> Ææÿ*.10000 ÐèþÆæÿMæü$ Ìê¿æý… ÐèþÝù¢…¨. C¨ °f…V> JMæü A§æþ$™èþÐóþ$ A°í³Ýù¢…¨.'' MóüÐèþË… Æðÿ…yæþ$ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë ÐèþÅÐèþ«¨ÌZ¯óþ Mæü¯Œþ ÝùÏÍÄæý* {V>Ðèþ$…ÌZ¯óþ 66 Ðèþ$…¨ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ A§æþ¯èþç³# B§éÄæý$… çÜÐèþ$Mæü*Çaò³sìýt…¨. §é§éç³# Ææÿ*.2 Ë„æüË ÐèþÆæÿMæü$ ÐéÇMìü §æþMìüP…¨. A…§æþ$Mæü$ EÐèþ$ÃyìþV> ^óþç³sìýt¯èþ Ðèþ*ÆðÿPsìý…VŠü Ððþ$âæýMæü$ÐèþË$ JMæü M>Ææÿ×ýÐðþ$O™óþ, õܧæþÅ Ææÿ…V>°Mìü MîüËMæüÐðþ$O¯èþ Ñ™èþ¢¯éË$, òœÇtÌñýOfÆŠÿÞ, ±sìý ´ëÆæÿ$§æþË ç³ÇMæüÆ>Ë$, ¿æý*ÝëÆæÿ ç³È„> õÜÐèþË$ çÜÆæÿçÜÐðþ$O¯èþ ÆóÿrÏMóü A…§æþ$»êr$ÌZMìü Æ>Ðèþyæþ… Ðèþ$Æø M>Ææÿ×ý…. C¨M>Mæü, õÜMæüÆæÿ×ý Móü…{§éËÌZ Ðèþ$*yæþ$ Ðèþ*ÝëË ´ër$ ç³°^óþíܯèþ M>Ææÿ×ý… V> BÆæÿ$Væü$Ææÿ$ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ A§æþ¯èþ…V> Ææÿ*.56000 B§éÄæý$… ËÀ…_…¨. C…M> õܧæþÅ Ææÿ…Væü…ÌZ Eç³Äñý*VæüMæüÆæÿÐðþ$O¯èþ Ððþ*sêÆæÿ$ ç³…ç³#Ë$, ѧæþ$Å©MæüÆæÿ×ý, »êÐèþ#Ë ç³NyìþMæü ¡™èþ, {yìþ‹³ íÜçÜtÐŒþ$Þ, ò³Oç³#ÌñýO¯èþ$Ï, ç³M>P Væü–çßýÐèþç܆, ç³Ôèý$ ç܅糧æþ Ðèþ…sìý BçÜ$¢Ë¯èþ$ çÜÒ$MæüÇ…^èþ$MøÐèþyæþ… Ý뫧æþÅÐðþ$O…¨. Mæü¯Œþ ÝùÏÍÄæý* {V>Ðèþ$ çÜ…çœ$… C糚yæþ$ çÜÐèþ${VæüÐðþ$O¯èþ {ç³Væü† ç³£æþ…ÌZ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ÝëVæü$™ø…¨. Ðèþ*ÆðÿPsìý…VŠü ^ðþO¯Œþ

7

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &1 Ðèþ*Ça 2020


{V>Ðèþ$ ç³ÇçÜÆ>ÌZϯóþ õÜMæüÆæÿ×ý Móü…{§é˯èþ$ HÆ>µr$^óþÄæý$yæþ… ÐóþÆæÿ$Ôðý¯èþVæü ÆðÿO™èþ$ËMæü$ Ðèþ*ÆðÿPsìý…VŠü çܧæþ$´ëÄæý*˯èþ$ ^ðþ…™èþMæü$ ¡çÜ$Mæü$Ðèþ_a ^éÌê {ç³Äñý*f¯éË$ MæüÍWçÜ$¢¯é²Æÿ$$.

M>¯Œþ ÝùÏÍÄæý* {V>Ðèþ$… ™èþÆæÿàÌZ¯óþ ÇËÄñý$¯ŒþÞ ¸û…yóþçÙ¯Œþ §óþÔèýÐéÅç³¢…V> E¯èþ² 12 Æ>Ú‰ëËÌZ° Ðèþ$Æø 550 {V>Ðèþ*ËÌZ ™èþÐèþ$ M>ÆæÿÅMæüÌê´ë˯èþ$ °ÆæÿÓíßýÝù¢…¨. çœÍ™èþ…V> 60,000 A…™èþMæü…sôý GMæü$PÐèþ Mæü$r$…»êË$ ˼® ´÷…§æþ$™èþ$¯é²Æÿ$$. ¿êÈ G™èþ$¢¯èþ ^óþç³sìýt¯èþ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ Ý린Mæü AÐèþçÜÆ>ËMæü$ A«¨Mæü {´ë«§é¯èþÅ… CçÜ$¢¯èþ² M>Ææÿ×ý…V> §é° çœÍ™é˯èþ$ {糡 JMæüP Mæü$r$…»ê°Mîü ^óþÆæÿ$ÐèþÐèþ#™èþ$¯é²Æÿ$$. CÐéÍt Æøk¯èþ ÇËÄñý$¯ŒþÞ ¸û… yóþçÙ¯Œþ Ðèþ$§æþª™èþ$™ø 19 ÆðÿO™èþ$ E™èþµ†¢§éÆæÿ$Ë çÜ…çœ*Ë$ Ææÿ*.228 Ë„æüË ÆðÿO™èþ$Ë Ðésê™ø 10 Æ>Ú‰ëËÌZ° 500 {V>Ðèþ*ËMæü$ ™èþÐèþ$ õÜÐèþ˯èþ$ ÑçܢDž^èþVæüÍV>Æÿ$$. Ððþ$$™èþ¢… 35000 {V>Ò$×ý Mæü$r$… »êË$ ˼ª´÷…§æþ$™èþ$¯é²Æÿ$$. ÐèþçÜ$¢Ðèþ#Ë ¿æýÑçÙÅ™èþ$¢ Ðèþ*ÆðÿPsŒý AÐèþçÜÆ>˯èþ$ A…^èþ¯é ÐóþÄæý$yæþ…ÌZ Ððþ$âæýMæü$ÐèþË$ çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$aMæü$¯èþ² ÆðÿO™èþ$ Mæü$r$…»êË$ B«§æþ$°Mæü Ðèþ*ÆðÿPsŒý M>ÆæÿÅMæüÌê´ëËÌZ ^èþ$Ææÿ$Mæü$V> çÜÐèþ$Ææÿ¦Ðèþ…™èþ…V> ´ëÌŸY¯èþVæüË$Væü$™èþ$¯é²Æÿ$$. «§æþÆæÿË ÑçÙÄæý$…ÌZ »ôýÆæÿÝëÆ>ÌZÏ Ðèþ*{™èþÐóþ$ M>Mæü$…yé, ÆðÿO™èþ$ E™èþµ†¢§éÆæÿ$Ë çÜ…çœ*Ë$ ÑÑ«§æþ {糿æý$™èþÓ çÜ…çܦ˙ø¯èþ*, Hgñý±ÞË™ø¯èþ*, G¯ŒþiÐø çÜ…çܦ˙ø¯èþ* Mæü*yé MæüÍíÜ Ðèþ$$… §æþyæþ$Væü$Ë$ ÐóþÄæý$VæüË$Væü$™èþ$¯é²Æÿ$$. B ÆæÿMæü…V> ¿æý*ÝëÆ>°² °Æ>®Ç…^èþ$MøÐèþyæþ…, ¯é×ýÅÐðþ$O¯èþ Ñ™èþ¢¯é˯èþ$ çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$aMøÐèþyæþ…, Ðé™éÐèþÆæÿ×ý Ðèþ*Ææÿ$µË çÜÐèþ*^éÆ>°² A…§æþ$MøÐèþyæþ…, «§æþÆæÿÐèþÆæÿË ¡Ææÿ$ ™ðþ¯èþ$²Ë$ VæüÐèþ$°…^èþyæþ…, °ËÓ^óþõÜ Ñ«¨Ñ«§é¯é˯èþ$ Væü$Ç…_ ™ðþË$çÜ$Møyæþ…ÌZ D ÆðÿO™èþ$ çÜ…çœ*Ë$ çÜVæür$ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ÑÔóýçÙÐðþ$O¯èþ õÜÐèþË$ A…¨…^èþVæüË$Væü$™èþ$¯é²Æÿ$$. çœÍ™èþ…V> ÆðÿO™èþ$ËÌZ çÜ… çÜ¦Ë °ÆæÿÓçßý×êç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ ÝëÐèþ$Æ>¦Å°² ò³…´÷…¨…^èþyæþÐóþ$ M>Mæü$… yé ¨Væü$ºyìþ ^óþ†Mìü Ðèþ_a¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ G§æþ$ÆæÿÄôý$Å MæüçÙt¯èþÚët˯èþ$ °ÐéÇ…_, B§éÄæý$ç³Ææÿ…V> «©Ðèþ* CÐèþÓVæüË$Væü$™èþ$¯é²Æÿ$$.

Ðèþ$$W…ç³# BÆæÿ…¿æý… ¯èþ$…_ _rt_ÐèþÇ AÐèþçÜÆ>Ë ÐèþÆæÿMæü* A…sôý ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ „óü{™èþ… ¯èþ$…_ Ðèþ*ÆðÿPsŒýMæü$ ^óþÆóÿaÐèþÆæÿMæü* A°² ÑçÙÄæý*ÌZϯèþ* ç³ÇÚëPÆ>Ë$ ^èþ*í³çÜ$¢¯èþ² ÆðÿO™èþ$ çÜÐèþ*gêË$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ææÿ…V>°Mìü Mö™èþ¢ ¨Ôèý¯èþ* §æþÔèý¯èþ* ^èþ*í³çÜ$¢¯é²Æÿ$$. ÇËÄñý$¯ŒþÞ ¸û…yóþçÙ¯Œþ ^óþç³sìýt¯èþ D ^öÆæÿÐèþ M>Ææÿ×ý…V> iÐèþ¯Œþ ¿êÄŒý$ Ðèþ…sìý ÆðÿO™èþ$ËMæü$ BÔ>MìüÆæÿ×ý…V> °Ëºyìþ Mæü¯Œþ ÝùÏÍÄæý* {V>Ðèþ$ çÜÓÆæÿ*´ë¯óþ² Ðèþ*ÇaÐóþÝù¢…¨. D {MæüÐèþ$…ÌZ ÝëVæü$ ±sìý çÜÆæÿçœÆ>Mæü$ àÒ$ CÐèþÓVæüËVæüyæþ…, çÜ$íܦÆæÿ ÐèþÅÐèþÝëÄæý*°Mìü ^óþÄæý$*™èþ °ÐèþÓyæþ…, Ý뫨…_¯èþ ¨Væü$ºyæþ$Ë çœÍ™é°² ^óþ†Mìü A…¨…^èþyæþ…, Ðèþ*ÆðÿPsŒý çܧæþ$´ëÄæý*˯èþ$ ^óþÆæÿ$Ðèþ ^óþÄæý$yæþ… Ðèþ…sìý ^èþÆæÿÅË$ ÑÔóýçÙÐðþ$O¯èþ {糿êÐé°² ^èþ*í³…^èþVæüË$Væü$™èþ$¯é²Æÿ$$. C…§æþ$Mæü$ fÝ뢯Œþ ¸ëÆæÿÃÆŠÿÞ {´÷yæþ*ÅfÆŠÿÞ Mæü…ò³± Mæü–íÙ JMæü Væüsìýt °§æþÆæÿدèþ… V> ^ðþç³µÐèþ^èþ$a. ÆðÿO™èþ$ çÜ…çœ*ËMæü$ Ðèþ*ÆðÿPsŒý ÐèþÅÐèþçܦ˙ø A¯èþ$çÜ…«§é¯èþ… HÆ>µr$^óþÄæý$yæþ… ÐèþËÏ ÆðÿO™èþ$ËÌZ BǦMæü ÝëÓÐèþË…º¯èþMæü$ Mö…yæþ…™èþ A…yæþV> °Í_…¨. ÐéÇMìü «§æþÆæÿË òßý^èþ$a™èþVæü$YË ¯èþ$…_ FÆæÿr MæüÍW…_…¨. ¯é×ýÅÐðþ$O¯èþ ¨Væü$ºyìþ Ý뫧æþ¯èþMæü$ ™øyæþµyìþ…¨. Ðèþ*ÆðÿPsŒý Jyìþ§æþ$yæþ$Mæü$˯èþ$ ™èþr$tMøVæüË ÝëÐèþ$Æ>¦Å°², ¯ðþOç³#×êÅ˯èþ$ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ A…§æþgôýÄæý$VæüÍW…¨. Jasbir Sandhu Reliance Foundation Project Office, First Floor, Thane-Belapur Road, Ghansoli, Navi Mumbai - 400701 E-mail: Jasbir.Sandhu@reliancefoundation.org

B…VæüÏÐèþ$*Ë… @ ÎÝë C…yìþÄæý*, çÜ…ç³#sìý 20, çÜ…_Mæü 1, Ðèþ*Ça 2018

8

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &1 Ðèþ*Ça 2020


çÜ$íܦÆæÿ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ „óü{™éË$, çÜ$íܦÆæÿÐðþ$O¯èþ ¿æýÑçÙÅ™èþ$¢ ÐðþO.G….G…. çÜÆ>PÆŠÿ & §óþºïÜ‹Ü Ðèþ$çßZ´ë{™èþ

çÜ…{糧éÄæý$Mæü õܧæþÅ Ñ«§é¯é˯èþ$…_ õÜ…{©Äæý$ õܧæþÅ… ¨ÔèýV> 糧æþ¦™èþ$˯èþ$ Ðèþ*Ææÿayæþ… ^éÌê Mö¨ª´ësìý Ðèþ$§æþª™èþ$™ø¯óþ Ý뫧æþÅÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨. JyìþÔ>ÌZ° JMæü WÇf¯èþ {V>Ðèþ*°Mìü ^ðþ…¨¯èþ Ðèþ$íßýâê ÆðÿO™èþ$ VøËí³ Ý뫨…_¯èþ çœÍ™éË$ CMæüPyæþ E§éçßýÆæÿ×ýV> ^ðþ糚MøÐéÍ. õÜ…{©Äæý$ 糧æþ¦™èþ$ÌZÏ ç³†¢ ÝëVæü$ ^óþÄæý$yæþÐóþ$ M>Mæü$…yé ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý A¯èþ$Mæü*Ë õܧæþÅ Ñ«§é¯é˯èþ$ A¯èþ$çÜÇ…_ C™èþÆæÿ ÆæÿM>ÌñýO¯èþ ç³…r˯èþ$ Mæü*yé BÐðþ$ ç³…yìþ…^èþVæüË$Væü$™èþ$¯èþ²¨. D Ñ«§æþ…V> ÐèþÅÐèþÝëÄæý*°² çÜ$íܦÆæÿÐðþ$O¯èþ iÐèþ¯ø´ë«¨V> BÐðþ$ Ðèþ*Ææÿ$µ ^óþçÜ$MøVæüÍW…¨.

J

yìþÔ> Æ>çÙ‰…ÌZ° Æ>Äæý$Væüyæþ hÌêÏ Ðèþ$$°Væü$yæþ »êÏMŠüË$ E¯èþ² »ê§ŠþÐèþ$…fÇMæü$ç³µ {V>Ðèþ*°Mìü ^ðþ…¨¯èþ Ðèþ$íßýâê ÆðÿO™èþ$ ™øËí³ ÐèþÄæý$çÜ$Þ 30&35 H…yæþÏ Ðèþ$«§æþÅ E…r$…¨. BÐðþ$Mæü$ ò³…yæþÏÆÿ$$ 17 çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>ÌñýO…¨. BÆæÿ$Væüx$Ææÿ$ í³ËÏË™ø BÐðþ$ ¿æýÆæÿ¢™ø MæüÍíÜ iÐèþ¯èþ… ÝëWÝù¢…¨. Mö¨ª çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë {Mìü™èþ… ÐèþÆæÿMæü$ ÐéÇMìü E¯èþ² 4 GMæüÆ>Ë ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ „óü{™èþ…ÌZ çÜ…{糧éÄæý$Mæü õܧæþÅ Ñ«§é¯éËò³O¯óþ BÐðþ$ Mæü$r$…º… B«§éÆæÿç³yìþ E…yóþ¨. ÝëVæü$±sìý çܧæþ$´ëÄæý*Ë$ ÝëïœV> ÌôýMæü´ùyæþ…™ø QÈ‹œ ïÜf¯ŒþÌZ Ðèþ*{™èþÐóþ$ ÐèþÇ ÝëVæü$ ^óþõÜÐéÆæÿ$. Ææÿ½ ïÜf¯ŒþÌZ ÐèþÇ ÝëVæü$ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ Ñ$Wͯèþ ™óþÐèþ$ ÝëÄæý$…™ø Mö°² C™èþÆæÿ ç³…r˯èþ$ Mæü*yé ç³… yìþ…^óþÐéÆæÿ$. ^éÌê çÜ…§æþÆ>ÂËÌZ ™èþMæü$PÐèþ ÐèþÆæÿÛ´ë™èþ… Ìôý§é Ðé¯èþË Æ>MæüÌZ gêç³Å… M>Ææÿ×ý…V> ÐèþÇ ç³…r §ðþº¾†¯óþ¨. MæüÆæÿ$Ðèþ# çÜÐèþ$Äæý*ËÌZ Ðèþ$Æóÿ iÐèþ¯ø´ë«¨ Ðèþ$Æø Væü™èþÅ…™èþÆæÿ… ÌôýMæü ÐéÆæÿ$ §æþVæüYÆæÿÌZ E¯èþ² ç³rt×ý… A…»ê§øÌêÌZ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Mæü*ÎË$V> ÆøkË$ Væüyìþõ³ÐéÆæÿ$. Mö°² çÜ…§æþÆ>ÂËÌZ VøËí³ ¿æýÆæÿ¢ Æ>çÙ‰…ÌZ¯óþ C™èþÆæÿ {´ë…™éËMæü$ ÐèþËçÜ´ùÆÿ$$ ¯éË$Væü$ yæþº$¾Ë$ çÜ…´ë¨…_ Ðèþ^óþaÐéyæþ$. G°Ñ$¨ Ðèþ$…¨ çÜ¿æý$ÅË$¯èþ² Mæü$r$…»ê°² ´ùíÙ… ^èþyæþ… ^éÌê §æþ$ÆæÿÂÆæÿ…V> ÝëVóü¨.

õÜ…{©Äæý$ ÝëVæü$ Ðèþ*ÆæÿY… õÜ…{©Äæý$ 糧æþ¦™èþ$ÌZÏ ÐèþÅÐèþÝëÄæý*°² {´ù™èþÞíßý…^óþ…§æþ$Mæü$ Mæü– íÙ^óþçÜ$¢¯èþ² ^óþ™èþ¯èþ BÆ>Y°MŠü A¯óþ çÜ…çܦ VøËï³ {V>Ðèþ$…ÌZ _Mæü$Pyæþ$ ÌôýMæü AËçÜ…§æþË (ï³hÄæý$¯Œþ ï³) ÝëVæü$¯èþ$ õÜ…{©Äæý$ 糧æþ¦™èþ$ÌZÏ {´ù™èþÞíßý…^óþ…§æþ$Mæü$ 2011ÌZ Ayæþ$Væü$ò³sìýt…¨. Ðèþ$$…§æþ$V> ÆðÿO™èþ$ËMæü$ Mæü…¨ ÝëVæü$ÌZ Ððþ$Ææÿ$Væü$ç³Ææÿ_¯èþ õܧæþÅ Ñ«§é¯éËò³O

ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ „óü{™èþ… ¯èþ$…_ 糆¢ õÜMæüÇçÜ$¢¯èþ² Ðèþ$íßýâæýË$

AÐèþV>çßý¯èþ Mæü͵…^éÆæÿ$. gŸ¯èþ² (Ððþ$OyŠþ) ÝëVæü$ÌZ A…™èþÆæÿ ç³…rV> Mæü…§æþ$Ë õܧéÅ°² {´ù™èþÞíßý…_…¨. A¯èþ…™èþÆæÿ… 2013ÌZ D {V>Ðèþ$…ÌZ Ðèþ$íßýâê MìüÝ믌þ çÜÔèýMîü¢MæüÆæÿ×ý ç³ÇÄñý*f¯èþ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°² {´ëÆæÿ…À…^éÆæÿ$. ©°° gê¡Äæý$ {V>Ò$×ý {´ë…™éÌZÏ iÐèþ¯ø´ë«§æþ$Ë ò³…ç³# M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ ¿êVæü… V> Móü…{§æþ {糿æý$™èþÓ… AÐèþ$Ë$ÌZMìü ¡çÜ$Mæü$Ðèþ_a…¨. D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… Ðèþ$$QÅ E§óþªÔèýÅ… HÑ$r…sôý & ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ææÿ…Væü…ÌZMìü Ðèþ$íßýâæýË ¿êVæüÝëÓÐèþ*Å°² BMæüÇÛ…^óþ…§æþ$Mæü$, A«¨Mæü ¨Væü$ºyæþ$Ë$ Ý뫨… ^óþ…§æþ$Mæü$ ÒË$V> {MæüÐèþ$糧æþ¦†ÌZ ò³r$tºyæþ$˯èþ$ çÜÐèþ$Mæü*Ææÿayæþ…. B Ñ«§æþ…V> ÐèþÅÐèþÝëÄæý*°² Ðèþ$íßýâê ÆðÿO™èþ$ËMæü$ A¯èþ$Mæü*ËÐðþ$O¯èþ iÐèþ¯ø´ë«¨V> AÀÐèþ–¨® ^óþÄæý$yæþ… ©° Ðèþ$Æø Ë„æü Å…. M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… ÌZ ¿êVæü…V> Ðèþ$íßýâêÔèýMìü¢° çÜ…çœ$sìý™èþç³Ææÿ_, Ðèþ* ¿ñýOÆæÿÑ õ³Ææÿ$™ø çÜÓÄæý$…çÜàÄæý$Mæü º–…§æþ…V> ¡Ça¨§éªÆæÿ$. C¨ 2013 AMøtºÆæÿ$ÌZ HÆ>µsñýO…¨. B º–…§æþ…ÌZ VøËí³ Mæü*yé çÜ¿æýÅ™èþÓ… ¡çÜ$Mæü$…¨. çÜÓÄæý$…çÜàÄæý$Mæü º–…§é˯èþ$ ÔèýMìü¢Ðèþ$…™èþ…V> Ææÿ*ç³#¨§óþª Ë„æü Å…™ø¯óþ C¨ Mæü*yé HÆ>µsñýO…¨. õÜ…{©Äæý$ õܧæþÅ Ñ«§é¯éËMæü$ ^óþÄæý$*™èþ°ÐèþÓyæþ…, õÜ…{©Äæý$ GÆæÿ$Ðèþ#Ë ™èþÄæý*È° {´ù™èþÞíßý…^èþyæþ… C™èþÆæÿ Ë„> ÅË$. C™èþÆæÿ$Ë™ø ´ër$ VøËí³ Mæü*yé ÑÑ«§æþ ÆæÿM>ÌñýO¯èþ õܧæþÅ Ñ«§é¯éËò³O Õ„æü×ý ´÷…¨…¨. MóüÐèþË… Væü–íßý×ìýV> C…sìýMóü ç³ÇÑ$™èþ… M>Mæü$…yé ÐèþÅÐèþÝëÄæý$§éÆæÿ$yìþV> Mæü*yé »ê«§æþÅ™èþ ïÜÓMæüÆæÿ×ýMæü$ BÐðþ$ çÜ$Õ„ìü™èþ$Æ>ÍV> ™èþÄæý*ÆðÿO…¨. ^óþ™èþ¯é BÆ>Y°MŠü çÜ…çܦ 2015 H{í³ÌŒýÌZ Ðèþ$Æø M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… ^óþç³sìýt…¨. Ðèþ$$QÅ…V> çÜ$íܦÆæÿ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… {´ë†ç³¨MæüV> çÜ$íܦÆæÿ¿æýÑçÙÅ™èþ$¢ °Æ>Ã×ý… Ë„æüÅ…V> D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°² íܧæþ®… ^óþíÜ…¨. D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°Mìü C…VæüÏ…yŠþMæü$ ^ðþ…¨¯èþ {sôýyŠþ GMŠüÞ^óþ… ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &1 Ðèþ*Ça 2020

9


gŒý, ¨ ¼VŠü ÌêrÈ çÜ…çÜ¦Ë çÜçßýM>Ææÿ… Mæü*yé ËÀ…_…¨. D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… {糫§é¯èþ BÔèýÄæý$… & BàÆæÿ ¿æý{§æþ™èþ¯èþ$ ò³… ´÷…¨…^èþyæþ…, 糆¢ ÝëVæü$§éÆæÿÏ Mæü$r$…»êËMæü$ G§æþ$ÆæÿÄôý$Å Jyìþ§æþ$yæþ$Mæü$ËMæü$ °Äæý$…{†…^èþyæþ…. Ðèþ$$QÅ…V> JyìþÔ>ÌZ° ¯ðþOÆæÿ$† ¨ÔèýV> E¯èþ² Æðÿ…yæþ$ hÌêÏÌZ° 糆¢ ÝëVæü$^óþõÜ Mæü$r$… »êËMæü$ ™öͧæþÔèýÌZ ©° {ç³Äñý*f¯éË$ A…§æþgôýÔ>Ææÿ$. A«¨Mæü MæüçÙt¯èþÚëtË$, A«¨Mæü E™èþµ†¢ ÐèþÅÄæý$…, A°Õa™èþ 糆¢ ÝëVæü$ ¯èþ$…_ _¯èþ², Ðèþ$«§æþÅ™èþÆæÿVæü† ÆðÿO™èþ$Ë$ FÆæÿr MæüÍW…^èþyæþ… D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… ÌZ° Ðèþ$$QÅ E§óþªÔèý…. C…M> _¯èþ² Ýë¦Æÿ$$ 糆¢ ÝëVæü$^óþõÜ Mæü$r$…

»êËÌZ° Ðèþ$íßýâæýËMæü$ A§æþ¯èþç³# B§éÄæý$… çÜÐèþ$Mæü*Æóÿa Ðèþ$Ç°² iÐèþ¯ø´ë«¨ Ðèþ*Æ>YËò³O AÐèþV>çßý¯èþ MæüÍW…_, Mæü$r$…º…ÌZ ÐéÇ {´ë«§é¯èþÅ™èþ¯èþ$ Ðèþ$Ç…™èþ ÑçÜ¢ –™èþ… ^óþÄæý$yæþ…, A…§æþ$MøçÜ… ÐéÇMìü AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ çÜÐèþ*^éÆ>°², ¯ðþOç³#×êÅ˯èþ$ A…¨…^èþyæþ… Ðèþ$Æø Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþ BÔèýÄæý$…. D Ë„> Å˯èþ$ Ý뫨…^èþyæþ… MøçÜ… Ðèþ$íßýâæýËMæü$ ò³§æþª G™èþ$¢¯èþ Äæý*fÐèþ*¯èþÅ çßýMæü$P˯èþ$ Mæü͵…^èþyæþ…, A…§æþ$»êr$ÌZ E¯èþ² Ðèþ¯èþÆæÿ$Ëò³O ÐéÇMìü A«¨Mæü {´ë«§é¯èþÅ™èþ¯èþ$ CÐéÓË° °Ææÿ~Æÿ$$…^éÆæÿ$.

sôýº$ÌŒý 1 & 糆¢ ÝëVæü$ÌZ A…™èþÆæÿ ç³…rË ÝëVæü$ & Ðésìý {ç³Äñý*f¯éË$ A…™èþÆæÿ ç³…rË$ Mæü…¨ ç³…r

糆¢™ø ÝëVæü$ °çÙµ†¢ {ç³Äñý*f¯éË$ 10@2 A§æþ¯èþç³# Æ>ºyìþ, {糫§é¯èþ ç³…r §ðþº¾†¯èþ² Ðóþâæý ½Ðèþ* ç³…rV> A¯èþ$ÐðþO¯èþ¨. ¿æý*ÝëÆ>°² M>´ëyæþ$™èþ$…¨. ò³çÜË$ Ìôý§é Ñ$¯èþ$Ðèþ$$Ë$ 15@1 A§æþ¯èþç³# Æ>ºyìþ, Mö°² ÆæÿM>Ë `yæþË °ÐéÆæÿ×ìý, ¯èþ{™èþf° A…¨…^èþyæþ… §éÓÆ> Ìôý§é Múï³ (AËçÜ…§æþ) ¿æý*ÝëÆæÿ… ò³…ç³#, C™èþÆæÿ `yæþï³yæþË$ °ÐéÇ…^óþ {MìüÐèþ$$˯èþ$ ò³…_ ´ùíÙçÜ$¢…¨. `yæþï³yæþË °ÐéÆæÿ×ýMæü$ Ðóþ$È VøÌŒýz, çܯŒþ çœÏÐèþÆŠÿ AMæüPyæþMæüPyæþ òßýÍMøÐðþÆ>µ (AÐðþ$ÇMæü¯Œþ »ZÌŒýÐéÆŠÿÞ) °ÐéÇ×ìý, A§æþ¯èþç³# Æ>ºyìþ ÐóþÄæý*Í »ñý…yæþ Ìôý§é K{M> AMæüPyæþMæüPyæþ GÇÄæý*‹Ü Ìôý§é ÝëµsñýyŠþ »ZÌŒýÐéÆŠÿà °ÐéÇ×ìý, A§æþ¯èþç³# Æ>ºyìþ ÐóþÄæý*Í VæürÏò³O¯é, 糆¢ Ýùµyøò³tÆ> °ÐéÇ×ìý, A§æþ¯èþç³# Æ>ºyìþ Ððþ$$MæüPË Ðèþ$«§æþÅ gŸ¯èþ², gZÐèþÆŠÿ (Æ>Væü$Ë$) VæürÏò³O ò³…^éÍ `yæþï³yæþËMæü$ {ç³Mæü–† çÜçßýf Ôèý{™èþ$ iÐèþ#˯èþ$ ò³…^èþ$™éÆÿ$$. A§æþ¯èþç³# Æ>ºyìþ ÐèþÇ, ç³ç³š «§é¯éÅË$, _Ææÿ$ «§é¯éÅË$, gŸ¯èþ² Ðèþ…sìý ç³…r˯èþ$ 2015 ÐèþÆæÿMæü$ VøËí³ ™èþÐèþ$ ´÷Ë…ÌZ ç³…yìþ…^óþ¨. 2015 ¯èþ$…_ ^óþ™èþ¯èþ BÆ>Y°MŠü Ðèþ$§æþª™èþ$ M>Ææÿ×ý…V> BÐðþ$ õÜ…{©Äæý$ 糧æþ¦™èþ$ÌZÏ ç³†¢ ç³…r Mæü*yé ÝëVæü$ ^óþÄæý$yæþ… {´ëÆæÿ…À…_…¨. ïÜf¯Œþ Æ>Mæü Ðèþ$$…§æþ$, ïÜf¯Œþ Ðèþ$«§æþÅÌZ¯èþ*, _ÐèþÇÌZ¯èþ* Mæü*yé 糆¢ ÝëVæü$ÌZ A¯èþ$çÜÇ…^èþÐèþËíܯèþ A¯óþMæü õÜ…{©Äæý$ Ñ«§é¯éËò³O BÐðþ$ Õ„æü×ý ´÷…¨ E¯èþ²¨. A…™óþM>Mæü, hG…K Ææÿíßý™èþ Ñ™èþ¢¯é˯èþ$ BÐðþ$Mæü$ ™èþMæü$PÐèþ «§æþÆæÿMóü A…¨…^èþyæþ…ÌZ¯èþ*, õÜ…{©Äæý$ 糆¢° Ðèþ*ÆðÿPsŒýÌZ Ñ{MæüÆÿ$$…^èþ$MøÐèþyæþ…ÌZ¯èþ* BÐðþ$Mæü$ ç³NÇ¢ çÜçßýM>Ææÿ… ËÀ…_…¨. D A…Ô>ËÌZ¯óþ M>Mæü VøËí³ çÜÓÄæý$…çÜàÄæý$Mæü º–…§é˯èþ$ ç³sìýçÙt… ^óþõÜ Ñ«¨Ñ«§é¯éËò³O¯é, ¯éÄæý$Mæü™èþÓ Ë„æü×êËò³O¯é, çÜÐèþ*^éÆæÿ… C_aç³#^èþ$aMæü$¯óþ ÑçÙÄæý*ÌZϯèþ*, Í…Væü ÑÐèþ„æüMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ A…Ô>Ëò³O Mæü*yé BÐðþ$ çÜ$Õ„ìü™èþ$Æ>ÌñýO…¨.

iÐèþ çÜ…º…«§æþ ^èþÆæÿÅË$ 10

õܧæþÅ M>ÆæÿÅMæüÌê´ëËÌZ Ý뫧æþÅÐðþ$O¯èþ…™èþ A«¨Mæü Ððþ*™é§æþ$ÌZ iÐèþçÜ…º…«¨™èþ Ñ«§é¯éË$ A¯èþ$çÜÇ…^óþÌê ÆðÿO™èþ$˯èþ$ {´ù™èþÞíßý… ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &1 Ðèþ*Ça 2020

^óþ…§æþ$Mæü$ ÒË$V> D {´ëgñýMæü$t Mìü…§æþ ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. E§éçßýÆæÿ×ýV>, ^ðþÆæÿ$Ðèþ#ÌZÏ ¯èþ$…_ ™öËW…_¯èþ ç³NyìþMæü Ðèþ$sìýt° ™ðþ_a ç³…r ´÷Ë…ÌZ Ððþ§æþfËÏyæþ…, ±sìý Ðèþ¯èþÆæÿ$˯èþ$ ´÷§æþ$ç³#V> Ðéyæþ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ A¯èþ$Væü$×ý…V> õÜ…{©Äæý$ 糧æþ¦™èþ$˯èþ$ A¯èþ$çÜÇ…^èþyæþ…, A«¨Mæü E™éµ§æþ¯èþ Ý뫧æþ¯èþMæü$ Eç³Äñý*Væüç³yóþ õÜ… {©Äæý$ Ñ«§é¯é˯èþ$ A¯èþ$çÜÇ…^èþyæþ… Ðèþ…sìý Ðésìý° ^ðþ糚MøÐèþ^èþ$a. Ðèþ$$…§æþ$V> ÆðÿO™èþ$Ìôý ™èþÐèþ$Mæü$ A…§æþ$»êr$ÌZ E¯èþ² ±sìý ^ðþÆæÿ$Ðèþ#ÌZÏ ÝëÆæÿÐèþ…™èþÐðþ$O¯èþ Ðèþ$sìýt ËÀ…^óþ AÐèþM>Ôèý… E¯èþ² Ðésìý° G…í³Mæü ^óþçÜ$Mæü$¯óþ ÐðþçÜ$Ë$»êr$ Mæü͵…^éÆæÿ$. AÌê…sìý ^ðþÆæÿ$Ðèþ#ËÌZ° Ðèþ$sìýtÌZ E¯èþ² ÝëÆæÿVæü$×ê°² õÜMæüÇ…_ Ô>ï܈Äæý$… V> °Æ>®Ç…^èþ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ HÆ>µr$Ï ^óþÔ>Ææÿ$. {ç³Äñý*VæüÔ>ËÌZÏ B ÆæÿMæüÐðþ$O¯èþ Ðèþ$sìýt ¯èþÐèþ$*¯éÌZÏ õÜ…{©Äæý$ Ë„æü×êË$, ´ùçÙM>Ë$ ç³#çÙPË…V> E¯èþ² Ðésìý° Væü$Ç¢…^éÆæÿ$. B ™èþÆæÿ$Ðé™óþ AÌê…sìý ^ðþÆæÿ$Ðèþ#˯èþ$…_ ÐðþÍMìü ¡íܯèþ ç³NyìþMæü Ðèþ$sìýt° ÆðÿO™èþ$Ë$ ™èþÐèþ$ ™èþÐèþ$ ´÷ÌêÌZÏ Ððþ§æþfËÏyé°Mìü A¯èþ$Ðèþ$†…^éÆæÿ$. JMøP ÆðÿO™èþ$ ™èþ¯èþMæü$¯èþ² GMæüÆ> ´÷Ë…ÌZ 10 r¯èþ$²Ë ç³NyìþMæü Ðèþ$sìýt° Eç³Äñý*W…^éË° íܸëÆæÿ$Þ ^óþÔ>Ææÿ$. VøËí³ GMæüÆ> ´÷Ë…ÌZ 1.6 {sêMæütÆæÿÏ °…yæþ$V>


Ððþ$$MæüPË iÐèþÐèþÅÆ>¦Ë ÝëÄæý$…™ø {§æþÐèþÆæÿ*ç³Mæü GÆæÿ$Ðèþ#˯èþ$ ™èþÄæý*Ææÿ$^óþçÜ$¢¯èþ² Ðèþ$íßýâæýË$

çÜÓÄæý$…çÜàÄæý$Mæü º–…§æþ…ÌZ° çÜ¿æý$ÅËMæü$ Õ„æü×ý CçÜ$¢¯èþ² §æþ–ÔèýÅ…

ç³NyìþMæü Ðèþ$sìýt° 2017&18 çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ Eç³Äñý*W…_…¨. C…§æþ$Mæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Ðèþ$sìýt° »êÆ>çœ*sîý yéÅÐŒþ$ ¯èþ$…_ õÜMæüÇ…_ ™ðþí³µ…^éÆæÿ$. D yéÅÐŒþ$ VøËí³ {V>Ðèþ*°Mìü MìüÌZÒ$rÆæÿ$ §æþ*Ææÿ…ÌZ E…r$…¨. A§óþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ç³…^éÄæý$¡Ë §éÓÆ> ç³NyìþMæü¡™èþ 糯èþ$˯èþ$ {糿æý$™èþÓ… ^óþç³rtyæþ… ÐéÇMìü B Ðèþ$sìýt° õÜMæüÇ…^èþyæþ… ^éÌê çÜ$Ë¿æýÐèþ$Æÿ$$…¨. ÆðÿO™èþËMæü$ Eç³Äñý*Væüç³yóþ Ðèþ$Æðÿ¯ø² ^èþÆæÿÅ˯èþ$ Mæü*yé D {´ëgñýMæü$tÌZ ¿êVæü…V> ^óþç³sêtÆæÿ$. Ðèþ$$QÅ…V> ç³…rË ÝëVæü$ÌZ ÐðþOÑ«§éÅ°² GMæü$PÐèþV> {´ù™èþÞíßý…^éÆæÿ$. ÐðþOÑ«§æþÅ…™ø Mæü*yìþ¯èþ ç³…r˯èþ$ ç³…yìþ…^èþyæþ… §éÓÆ> ÐéÇ Mæü$r$…»êËMæü$ BàÆæÿ ¿æý{§æþ™èþ ò³Ææÿ$Væü$™èþ$…¨. A§æþ¯èþç³# B§éÄæý$… çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$™èþ$…¨. Væü™èþ… ÌZ ÐèþÇ Ðèþ*{™èþÐóþ$ ÝëVæü$ ^óþõÜ VøËí³ Mæü$r$…º… ç³NÇ¢V> ÐèþÇ «§é¯èþÅÐèþ$ò³O¯óþ BàÆæÿ ¿æý{§æþ™èþMæü$ B«§éÆæÿç³yóþÐéÆæÿ$. Ðèþ*ÆðÿPsŒý AÐèþçÜÆ>ËMæü$ 糆¢ ÝëVæü$^óþõÜÐéÆæÿ$. D {MæüÐèþ$…ÌZ 糆¢ ç³…r¯óþ ÐéÆæÿ$ HMæü ç³…rV> ÝëVæü$ ^óþõÜÐéÆæÿ$. C糚yæþ$ Mæü…§æþ$˯èþ$ A…™èþÆæÿ ç³…rV> ÐóþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. CÌê ^óþÄæý$yæþ… ÐèþËÏ ¿æý*ÝëÆæÿ… ò³Ææÿ$Væü$™ø…¨. A§óþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ç³…r ¯èþÚët˯èþ$ ™èþr$tMæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ A¯èþ$ÐðþO¯èþ ½Ðèþ* ç³…rV> Mæü*yé Eç³Äñý*Væüç³yìþ…¨. Ñ$¯èþ$Ðèþ$$Ë$, AËçÜ…§æþË$ Ðèþ…sìýÑ `yæþï³yæþË °ÐéÆæÿ×ýÌZ ™øyæþµyæþ$™èþ$¯é²Æÿ$$. A§óþ çÜÐèþ$Äæý$… ÌZ Mæü$r$…»ê°Mìü ´ùçÙMæü ÑË$ÐèþË™ø Mæü*yé BàÆæÿ…ÌZ ¿êVæü… V> Eç³Äñý*Væüç³yæþ$™èþ$¯é²Æÿ$$. CMæü Ðóþ$È VøÌŒýz, K{M>, BÐèþ$$§æþ… ç³…rË$ Mæü*yé `yæþË °ÐéÆæÿ×ýÌZ Eç³Äñý*Væüç³yæþ$™èþ$¯é²Æÿ$$. gŸ¯èþ², Ý÷ÆæÿYÐŒþ$ Ðèþ…sìý ç³…rË ÝëVæü$ çÜÇçßý§æþ$ªÌZÏ VæürÏò³O ç³… yìþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. Òsìý ÝëVæü$ ÐèþËÏ ç³…rË$ Hç³#V> ò³ÆæÿVæüyé°Mìü AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ ç³Ææÿç³Æ>VæüçÜ…ç³ÆæÿP {ç³{MìüÄæý$Mæü$ ™øyæþµyæþ™éÆÿ$$.

ÐèþÅÐèþÝëÄæý$…ÌZ Ðèþ$…_ ¨Væü$ºyæþ$Ë MøçÜ… {§æþÐèþÆæÿ*ç³Mæü GÆæÿ$Ðèþ#Ë ÐéyæþM>°² {´ù™èþÞíßý…^óþ…§æþ$Mæü$ Mæü*yé D {´ëgñýMæü$t Mìü…§æþ {ç³™óþÅMæü {Ôèý§æþ® ¡çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. CÌê {§æþÐèþÆæÿ*ç³…ÌZ GÆæÿ$Ðèþ#˯èþ$ A…¨… ^èþyæþ… ÐèþËÏ Ððþ$$MæüPË$ 20 Æðÿr$Ï A«¨Mæü…V> ™èþMæü$PÐèþ M>Ë…ÌZ¯óþ Ìê¿æý§éÄæý$Mæü ´ùçÙM>˯èþ$ {Væüíßý…^èþVæüË$Væü$™éÆÿ$$. D ´ùçÙM>Ë ïÜÓMæüÆæÿ×ý {ç³{MìüÄæý$ Ððþ$$MæüPË BMæü$Ë ÐèþËÏ ÐóþVæü…V> ÝëVæü$™èþ$…¨. ò³Ææÿsìý GÆæÿ$Ðèþ#Ë ç³§æþ¦†ÌZ M>±, Ððþ$$MæüPË ÐèþÅÆ>¦Ë ¯èþ$…_ M>± D {§æþÐèþÆæÿ*ç³Mæü GÆæÿ$Ðèþ#˯èþ$ ™èþÄæý*Ææÿ$^óþÝë¢Ææÿ$. Ðèþ$$…§æþ$V> A¯óþMæü ÆøkË Ìôý§é ÐéÆ>Ë ´ër$ Ðésìý° ±sìýÌZ ¯é¯èþ»ñýrtyæþ… §éÓÆ> Mæü$ãÏ´ùÐèþyæþÐóþ$ M>Mæü$…yé Ðésìý iÐèþçÜ…º…«§æþ çÜçßýf ´ùçÙM>Ë$ ±sìýÌZ MæüÇW´ùÄôý$…§æþ$Mæü$ ÒËÐèþ#™èþ$…¨. Ðèþ$«§æþÅ Ðèþ$«§æþÅÌZ B {§æþÐèþÆæÿ*´ë°² »êV> MæüÍÄæý$ò³yæþ™éÆæÿ$. C¨ iÐèþçÜ…º…«§æþ {ç³{MìüÄæý$¯èþ$ Ðèþ$Ç…™èþ {ç³Äñý*f¯èþMæüÆæÿ…V> Ðèþ*ÇaÐóþçÜ$¢…¨. BMìüÞf¯Œþ ´ùçÙM>Ë$ A«¨MæüÐèþ$Ðèþ#™éÆÿ$$. CÌê íܧæþ®… ^óþíܯèþ {§æþÐèþÆæÿ*ç³Mæü GÆæÿ$Ðèþ#˯èþ$ {õܵ §éÓÆ> M>±, Ðèþ$sìýtÌZ ^óþÆæÿayæþ… §éÓÆ> M>° Eç³Äñý*W…^èþÐèþ^èþ$a. ÑÑ«§æþ §æþÔèýÌZÏ VøËí³ Eç³Äñý*W…_¯èþ Mö°² ÆæÿM>Ë {§æþÐèþÆæÿ*ç³Mæü GÆæÿ$Ðèþ#ÌZÏ Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþÑ & ç³…^èþVæüÐèþÅ, AÐèþ$–™èþ´ë×ìý, iÐéÐèþ$–™Œþ, ÐðþÇÃÐé‹Ù, D ÆæÿMæü…V> A…¨…_¯èþ ç³…r ´ùçÙM>Ë ÐèþËÏ G§æþ$Væü$§æþË »êVæü$…yæþyæþÐóþ$ M>Mæü$…yé A«¨Mæü ¨Væü$ºyìþ ËÀçÜ$¢…¨. 糆¢ ÝëVæü$ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ¯èþ* C™èþÆæÿ ç³…rË ÝëVæü$ÌZ¯èþ* Mæü*yé VøËí³ A¯óþMæü ÆæÿM>ÌñýO¯èþ ï³yæþË çÜÐèþ$çÜÅ G§æþ$ÆöP…¨. ^óþ™èþ¯èþ BÆ>Y°MŠü çÜ…çܦ Ðésìý° °Äæý$…{†…^èþyæþ…ÌZ ç³NÇ¢ çÜàÄæý$… A…¨…_…¨. AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ `yæþ ï³yæþË °ÐéÆæÿ×ý 糧æþ¦™èþ$Ëò³O BÐðþ$Mæü$ AÐèþV>çßý¯èþ MæüÍW…_…¨. iÐèþçÜ…º…«¨™èþ {MìüÑ$çÜ… àÆæÿM>˯èþ$ ™èþÄæý*Ææÿ$^óþÄæý$yæþ…, Eç³Äñý*W…^èþyæþ…ÌZ Õ„æü×ý C_a…¨. B ÆæÿMæü…V> BÐðþ$Mæü$ `yæþ ï³yæþË °ÐéÆæÿ×ý 糧æþ¦™èþ$Ëò³O ç³NÇ¢ AÐèþV>çßý¯èþ MæüÍW…¨. çœÍ™èþ…V> Ðóþç³ Ñ™èþ¢¯éË ¯èþ$…_ ™èþÄæý*Ææÿ$^óþõÜ ±ÐŒþ$ ïÜyŠþ MðüÆæÿ²ÌŒý GMŠüÞ{sêMŠüt, Ñ$Ææÿç³&ÐðþË$ÏÍÏ Ñ${ÔèýÐèþ$ {õܵ Ñ«§é¯é°² {ç³™éÅÐèþ*²Äæý$…V> A¯èþ$çÜÇ…_…¨. D ÆæÿMæü…V>

´÷Ë… VæürÏò³O gŸ¯èþ², BÐèþ$$§æþ… Ðèþ…sìý Ðésìý° ç³…yìþ…^èþyæþ… ÐèþËÏ Ðèþsìýt ç³…rMæü$ `yæþï³yæþË çÜÐèþ$çÜÅ A§æþ$ç³# ^óþÄæý$Ðèþ^èþ$a

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &1 Ðèþ*Ça 2020

11


糆¢ C…M> C™èþÆæÿ ç³…rËMæü$ `yæþ˯èþ$ A§æþ$ç³#^óþÄæý$VæüÍW…¨. BÐèþ$$§æþ…, gŸ¯èþ²ç³…r¯èþ$ VæürÏò³O ÐóþíÜ Ðèþ$Ç Mö…™èþ çœÍ™é°² Ý뫨…_…¨. A§óþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ BÐðþ$ Äæý*…{†Mæü Ñ«§é¯é˯èþ$ Mæü*yé A…sôý ÌêÆ>Ó¯èþ$ ^óþ™èþ$Ë™ø ¯éÔèý¯èþ… ^óþÄæý$yæþ…, ò³§æþª Mæü{Ææÿ™ø Ððþ$$MæüPËò³O VæüsìýtV> »ê§æþyæþ…, Ððþ$$MæüP˯èþ$ VæüsìýtV> Fç³yæþ… Ðèþ…sìý {ç³{MìüÄæý$˯èþ$ Mæü*yé A¯èþ$çÜÇ…_…¨.

Mö°² {ç³Äñý*f¯éË$ {MæüÐèþ$… ™èþç³µMæü$…yé D ÆæÿMæüÐðþ$O¯èþ õÜ…{©Äæý$ õܧæþÅ Ñ«§é¯é˯èþ$ ´ësìý…^èþyæþ… ÐèþËÏ VøËí³ A«¨Mæü ¨Væü$ºyæþ$Ë$ Ý뫨… ^èþVæüË$Væü$™ø…¨. A¨ Mæü*yé ÐðþOÑ«§æþÅ…™ø Mæü*yìþ¯èþ ÑÑ«§æþ ÆæÿM>Ë ç³…rË ÝëVæü$ ^óþç³sìýt BÐðþ$ Ððþ$Ææÿ$VðüO¯èþ çœÍ™éË$ Ý뫨çÜ$¢¯é²Ææÿ$. ™öÍ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… 2 GMæüÆ>ÌZÏ ç³†¢ ^óþç³sêtÆæÿ$. B Hyé¨ ¨Væü$ºyìþ 4 MìüÓ…sêâæýÏ çœËÝëÄæý$… ^óþ†Mìü Ðèþ_a…¨. ™èþÆæÿ$Ðé† Hyé¨, ¨Væü$ºyìþ 7 MìüÓ…sêâæýÏMæü$ ò³ÇW…¨. Ðèþ$*yø çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… ¨Væü$ºyìþ 12 MìüÓ…sêâæýÏMæü$ ò³ÇW…¨. 糆¢ ç³…r™ø ´ër$ ^óþ™èþ¯èþ BÆ>Y°MŠü §éÓÆ> A…¨¯èþ ÝëÄæý$…™ø VøËí³ Mæü$r$…º B§éÄæý$… Ðèþ$*yæþ$ Æðÿr$Ï ò³ÇW…¨. sôýº$ÌŒý 2ÌZ ¨Væü$ºyæþ$ÌZÏ Ðèþ_a¯èþ çÜVæür$ ò³Ææÿ$Væü$§æþ˯èþ$ VæüÐèþ$°…^èþÐèþ^èþ$a.

õÜ…{©Äæý$ õܧæþÅ… A¯èþ…™èþÆæÿ… ¨Væü$ºyæþ$ÌZÏ ò³Ææÿ$Væü$§æþË {MæüÐèþ$ çÜ… QÅ

ç³…r

1. 2. 3. 4.

糆¢ ÐèþÇ }ÐèþÇ Æ>Væü$Ë$ (휅VæüÆŠÿ Ñ$ÌñýÏsŒý) Mæü…§æþ$Ë$ ò³çÜË$ Ñ$¯èþ$Ðèþ$$Ë$ EËÐèþË$ (àÆŠÿÞ {V>ÐŒþ$) ÐóþÆæÿ$Ôðý¯èþVæü rÐóþ$sê Ðèþ…M>Äæý$

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

¨Væü$ºyæþ$Ë$ (GMæüÆ>Mæü$ MìüÓ… sêâæýÏÌZ) Ðèþ$*çÜ ç³§æþ¦† õÜ…{©Äæý$ ÝëVæü$ ÝëVæü$ÌZ 糧æþ¦†ÌZ 3&4 7&8 8&10 12&14 &&& 18&20 2&3 5&6 2&3 2&3 2 4

4&5 3&5 4&5 6&7

5.5 20&30 35&40

7 50&60 50&60

12

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &1 Ðèþ*Ça 2020

ÐèþÅÐèþÝëÄæý$§éÆæÿ$Ë ÝëÐèþ$Ææÿ¦Å… ò³…ç³# ^èþÆæÿÅË$ VøËí³ Ðèþ…sìý ÐéÇÌZ Ðèþ$Ç…™èþ B™èþÃÑÔ>ÓçÜ… ò³…´÷…¨…^éÆÿ$$. sêsê {rçÜ$t, G…MóüG‹Üí³, G‹ÜG‹œG‹ÜG‹œ Ðèþ…sìý ÑÀ¯èþ²Ððþ$O¯èþ ÐèþÅÐèþçܦ˙ø ^óþ™èþ¯èþ BÆ>Y°MŠü çÜ…çܦ ^óþç³sìýt¯èþ çÜÒ$Mæü–™èþ Ñ«§é¯éË çœÍ™èþ… V> A«¨Mæü E™èþµ†¢ Ý뫧æþÅÐðþ$O…¨. C糚yæþ$ BÐðþ$Mæü$ õÜ…{©Äæý$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$§éÆæÿ$V> çÜÇtíœMðüsŒý Mæü*yé ËÀ…_…¨. »êÏMŠü Ýë¦Æÿ$$ÌZ¯èþ*, hÌêÏ Ýë¦Æÿ$$ÌZ¯èþ* fÇW¯èþ A°² Õ„æü×ê M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*ËÌZ ´ëÌŸY° çÜ$Õ„ìü™èþ$Æ>ÌñýO¯èþ M>Ææÿ×ý…V> VøËí³ ¯éÄæý$Mæü™èþÓ Ë„æü×êË$ Ðèþ$Ç…™èþ 糧æþ$¯ðþM>PÆÿ$$. BÐðþ$ {´ë«§é¯èþÅ™èþ, çÜÆðÿO¯èþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ çÜÆðÿO¯èþ °Ææÿ~Äæý*Ë$ ¡çÜ$Mæü$¯óþ ÔèýMìü¢ C糚yæþ$ BÐðþ$¯èþ$ Mæü$r$…º…ÌZ¯óþ M>Mæü$…yé ç³ÇçÜÆæÿ ÆðÿO™èþ$ çÜÐèþ*f…ÌZ JMæü {ç³™óþÅMæü Væü$Ç¢…ç³# ™ðþ_aò³sêtÆÿ$$. {V>Ðèþ$…ÌZ° ÑÑ«§æþ ÐèþÆ>YË™ø MæüÍíÜ C糚yæþ$ BÐðþ$ A¯óþMæü C™èþÆæÿ ÝëÐèþ*hMæü A…Ô>Ëò³O Mæü*yé E§æþÅÐèþ*˯èþ$ ^óþç³rtVæüË$Væü$™èþ$¯é²Ææÿ$. BǦMæü…V>, ÝëÐèþ*hMæü…V> BÐðþ$ Mæü$r$…º… C糚yæþ$ A°² Ñ«§éÌê C¯èþ²™èþ íܦ†Mìü ^óþÇ…¨. çÜÐèþ*f…ÌZ VúÆæÿÐèþ{糆çÙtË$ ò³ÇV>Æÿ$$. YMM Srikar Director-Programs Chetna Organic Farmers Association 3-5-703/4, Vittalwadi, Narayanguda, Hyderabad, Telangana, India-500029 E-mail: srikar@chetnaorganic.org.in Debasis Mohapatra Supply Chain Specialist Traidcraft India, 2nd Floor, Badhe House, 6-3-788/36 & 37A, Durganagar, Ameerpet, Hyderabad-16 E-mail: mohapatra.debasis@gmail.com

B…VæüÏÐèþ$*Ë… @ ÎÝë C…yìþÄæý*, çÜ…ç³#sìý 20, çÜ…_Mæü 2, l¯Œþ 2018


Mæü$MæüP Vöyæþ$Væü$Ë ò³…ç³Mæü… Ý뫨M>ÇMæü™èþ ¨ÔèýV> çÜÑ$íÙt Mæü–íÙ

G‹Ü. Ðèþ˜ÆæÿÅ, ï³.BÆŠÿ.Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ, BÆŠÿ.G‹Ü.´ë¯Œþ, H.Móü.íÜ…VŠü, ÑM>‹Ü §é‹Ü, ½.ï³.¿æýsŒý BǦMæü…V> ¨Mæü$P™ø^èþ° íܦ† ¯èþ$…_ E¯èþ²™èþ íܦ†Mìü BàÆæÿ¿æý{§æþ™èþ¯èþ$ A…¨çÜ$¢…¨. CMæü Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë$, C…M> ^óþÆæÿ$Mæü$¯èþ² JMæü WÇf¯èþ ™ðþVæü Ý뫨…_¯èþ ç³#ÆøVæü†° AyæþÑ ¯èþ$…_ õÜMæüÇ…_ ™ðþ_a¯èþ Cç³µ ç³#Ðèþ#ÓË$, ËMæüP Ðèþ…sìý ÑÐèþÇ…^óþ Mæü£æþ¯èþ… C¨. MæüÚëtË »êr ¯èþ$…_ ºÄæý$rç³yìþ Ðésìý° Ñ{MæüÆÿ$$…^èþyæþ… §éÓÆ> AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ A§æþ¯èþç³# B§éÄæý$… ç܅糧æþ¯èþ$ °Ë»ñýr$tMæü$¯óþ Ýë¦Æÿ$$Mìü ^óþÆæÿ$Mæü$¯é²Ææÿ$. çÜ…´ë¨…^èþ$Mæü$…sêÆæÿ$. ™ðþ…yæþ$ BMæü$Ë$, ç³ÌêÔŒý BMæü$Ë$, Cç³µ D {MæüÐèþ$…ÌZ ÐéÇ Mæü$r$…»êË$ ç³NÇ¢ Ýë¦Æÿ$$ BMæü$Ë Ðèþ…sìý Ðésìý™ø õ³Ïr$Ï ™èþÄæý*Ææÿ$^óþíÜ Ñ{MæüÆÿ$$…^èþyæþ… Mæü*yé Ý뫨M>ÇMæü™èþ¯èþ$ çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$aMæü$¯é²Ææÿ$. C…§æþ$Mæü$ ÐéÇMìü Ðèþ$ÇMö…™èþ B§éÄæý$… ™ðþçÜ$¢…¨. JMæü ÆæÿMæü…V> D ÆæÿMæüÐðþ$O¯èþ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Ððþ$âæýMæü$ÐèþË$, Ñgêq¯èþÐóþ$ ™èþÐèþ$ Ý뫧æþ¯èþ… õÜMæüÆæÿ×ý, Ñ{MæüÄæý*Ìôý ÐéÇMæü$¯èþ² HMðüOMæü BǦMæü M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…. V> ^óþçÜ$Mæü$°, çÜÑ$íÙt Mæü–íÙ¯óþ ÔèýMìü¢Ææÿ*ç³…V> WÇf¯èþ D {´ë…™èþ…ÌZ° ÐèþÅÐèþÝëÄæý$§éÆæÿ$Ë$ çÜ…{糧éÄæý$…V> Ðèþ$íßýâæýË$ ^óþçÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. BǦMæü ÝëÓÐèþË…º¯èþ™ø ÐèþçÜ$¢¯èþ² ÐèþÇ õܧæþÅ…ÌZ Ý린Mæü…V> ËÀ…^óþ ÐðþÆðÿOsîý˯óþ GMæü$PÐèþV> ´ër$ Ý뫨M>ÇMæü™èþ¯èþ$ Ý÷…™èþ… ^óþçÜ$Mæü$¯é²yæþ$. Eç³Äñý*WÝë¢Ææÿ$. A§óþ Ñ«§æþ…V> º*yìþ§æþ Væü$Ðèþ$ÃyìþM>Äæý$, Væü$Ðèþ$Ãyìþ ÆæÿU…yŠþ Æ>çÙ‰…ÌZ° §æþ$…M> hÌêÏÌZ E¯èþ² gêÐèþ*, M>Äæý$, ¯óþ† ½ÆæÿM>Äæý$, ½ÆæÿM>Äæý$ Ðèþ…sìý Mæü*ÆæÿV>Äæý$˯èþ$ §æþ$…M> »êÏMæü$ {´ë…™èþ… ç³NÇ¢ ArÒ {´ë…™èþ…. ç³…yìþÝë¢Ææÿ$. {ç³™óþÅMæü…V> ÑçÜ¢Ææÿ×ý AÐèþM>Ô>˯èþ$ {´ù™èþÞíßý…^óþ CÌê…sìý Ðèþ*Ææÿ$Ðèþ$*Ë {´ë…™é°Mìü ^ðþ…¨¯èþ 8 {V>Ðèþ*Ë WÇf¯èþ ÐèþÅÐèþÝë¦Væü™èþ çÜçßýM>Ææÿ… Ìôý° M>Ææÿ×ý…V>, ÒÆæÿ…™é ™èþÆæÿ™èþÆ>Ë$V> Mæü$r$…»êË$ ç³…r˯èþ$ ç³…yìþ…^èþyæþ…™ø ´ër$ A…§æþ$»êr$ÌZ C§óþ 糧æþ¦†ÌZ õܧæþÅ… ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. 2009&10 çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ E¯èþ² C™èþÆæÿ B§éÄæý$ çÜÐèþ$*´ëÆæÿj¯èþ iÐèþ¯ø´ë«§æþ$˯èþ$ BË…º¯èþV> Ððþ$$§æþsìýÝëÇV> AMæüPyìþMìü ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ¯èþ*™èþ¯èþ ´ùMæüyæþË ^óþçÜ$Mæü$° º™èþ$Mæü$ º…yìþ ¯èþyæþ$ç³#™èþ$¯é²Ææÿ$. ÐèþÆ>Û«§éÇ™èþÐðþ$O¯èþ ÐèþÇ {´ù™éÞçßýMæü gê¡Äæý$ Ýë¦Æÿ$$ {´ëgñýMæü$t (¯óþçÙ¯èþÌŒý A{WMæüËaÆŠÿ ÝëVæü$¯èþ$ ç³ËÏç³# ¯óþËÌZÏ ^óþç³sìýt Mæü$r$…º AÐèþçÜÆ>Ë ÐèþÆæÿMæü$ ç³… C¯ø²ÐóþçÙ¯Œþ {´ëgñýMæü$t & G¯ŒþHIï³) AÐèþ$Ë$ÌZMìü Ðèþ_a…¨. BÄæý* yìþ…^èþ$Mæü$…sêÆæÿ$. A§æþ¯èþ…V> ËÀ…^óþ ÐèþÇ «§é¯èþÅ… Eç³Äñý*W…_ {´ë…™éË WÇf¯èþ Mæü$r$…»êË iÐèþ¯ø´ë«§æþ$˯èþ$ Ððþ$Ææÿ$Væü$ç³Ææÿ^óþ… Ý린Mæü…V> Ñ°Äñý*Væü…ÌZ E…yóþ çßý{°Äæý* A¯óþ ¼Äæý$Å… §æþ$Mæü$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$…ÌZ Mö™èþ¢ BÑçÙPÆæÿ×ý˯èþ$ {ç³ÐóþÔèýò³sìýt…¨. B«§éÇ™èþ ÐðþO¯Œþ ™èþÄæý*Ææÿ$^óþÝë¢Ææÿ$. ò³çÜË$, Ñ$¯èþ$Ðèþ$$Ë$, AËçÜ… Ðèþ$$…§æþ$V> {V>Ðèþ$ çÜ¿æý˯èþ$ HÆ>µr$^óþíÜ, B çÜ…§æþÆæÿÂ…ÌZ §æþË$, Mæü…§æþ$Ë$, EËÐèþË$ Ðèþ$Ç Mö°² §æþâæýçÜÇV> E…yóþ ¯èþ*¯ðþ Ý린Mæü…V> ÐèþÅÐèþÝëÄæý$Ðóþ$ iÐèþ¯é«§éÆæÿ…V> E¯èþ² Mæü$r$…»ê˯èþ$ W…f˯èþ$ C^óþa AÐèþòÜ ¯èþ$Ðèþ#ÓË$, Væüyìþz ¯èþ$ÓüÓçÜË$ Æóÿ‹³ ïÜyŠþ Ðèþ… BMæür$tMæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ Mæü–íÙ fÇW…¨. Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë ¯èþÆæÿÞÈ˯èþ$ sìý Ý린Mæü…V> ÐèþÇ, Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë ÝëVæü$ÌZ A¯èþ$çÜÇ…^óþ ™øsìý ò³…_ ´ùíÙ…^èþyæþ…ÌZ AMæüPyìþ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ H Ðèþ*{™èþ… A¯èþ$¿æýÐèþ… ç³…rË$V> ÝëVæü$^óþÝë¢Ææÿ$. çÜ…{糧éÄæý$Mæü…V> ÝëVæü$™èþ$¯èþ² D Ìôý§æþ° Væü$Ç¢…^éÆæÿ$. Mö…yæþ {´ë…™éÌZÏ Ý린Mæü…V> ËÀ…^óþ Ñ${ÔèýÐèþ$ ç³…rË ÝëVæü$ AMæüPyìþ Mæü$r$…»êËMæü$ ´ùçÙMæüç³Ææÿ…V> Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë Ððþ$$MæüP˯èþ$ ¯éryæþ… §éÓÆ> Aç³µsìýÐèþÆæÿMæü$ ÐéÆæÿ$ çÜÑ$íÙtV> Mæü$MæüP Vöyæþ$Væü$Ë E™èþµ†¢, Ðèþ*ÆðÿPsìý…VŠü ^óþç³sìýt¯èþ WÇf¯èþ Mæü$r$…»êË$ ç³…yìþ…^óþÐéÆæÿ$. CÌê ^óþÄæý$yæþ… ÐèþËÏ ÐèþÆ>ÛË$ GMæü$PÐèþV> Ðèþ_a¯èþ糚yæþ$ B Ððþ$$MæüPË$ ±sìý ÐóþV>°Mìü Mör$tMæü$´ùÄôý$Ñ. A…sôý Ý뫧éÆæÿ×ý ïÜf¯ŒþÌZ Ðèþ*{™èþÐóþ$ Òsìý ÝëVæü$ Ý뫧æþÅÐèþ$Äôý$Ũ. CÌê Ðé¯èþ Æ>Mæüyæþ, ´ùMæüyæþ {糿êÐèþ…, Ö™éM>Ë…ÌZ Ðèþ$…^èþ$ {糿êÐèþ… ÐéÇMìü MæüçÙt¯èþÚëtËMæü$ Væü$Ç^óþõܨ. AÌêVóü ïÜf¯óþ™èþÆæÿ ç³…rË Væü$Ç…_, ¯èþÆæÿÞÈË ò³…ç³Mæü… Væü$Ç…_ Mæü*yé ÐéÇMìü GÌê…sìý AÐèþV>çßý¯èþ Ìôý§æþ$. A…§æþ$ÐèþËÏ Ðèþ$$…§æþ$V> D A…Ô>Ëò³O ÐéÇMìü çÜÐèþ${VæüÐðþ$O¯èþ Õ„æü×ý CÐéÓË° °Ææÿ~Æÿ$$…^éÆæÿ$. {糡 {V>Ðèþ$…ÌZ¯èþ* ÝëÐèþ*hMìü BíÜ¢V> JMæü ¯èþÆæÿÞÈ HÆ>µr$ ^óþÄæý*Ë° ™èþËò³sêtÆæÿ$. D Æðÿ…yæþ$ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*ËÌZ BÄæý* {V>Ðèþ*ËÌZ° ÆðÿO™èþ$Ë$ A…§æþÆæÿ* Mæü*yé G…™ø BçÜMìü¢ ^èþ*í³…^éÆæÿ$. E™éÞçßý…V> ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. {V>Ðèþ$…

Ææÿn*

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &1 Ðèþ*Ça 2020

13


14

ÌZ° A…§æþÇMîü Eç³Äñý*VæüMæüÆæÿÐðþ$O¯èþ ÝëÐèþ*hMæü ¯èþÆæÿÞÈ HÆ>µr$ÌZ ÐéÇMìü ™öÍ §æþÔèý Õ„æü×ý C^éaÆæÿ$. ÝëÐèþ*hMæü ¯èþÆæÿÞÈË HÆ>µr$, °ÆæÿÓçßý×ýÌZ Õ„æü×ý {ç³Äñý*f¯éË$ A…§æþÇMîü Eç³Äñý*Væüç³yézÆÿ$$. D ¯èþÆæÿÞÈÌZÏ íܧæþ®… ^óþíܯèþ Ððþ$$MæüP˯èþ$ ÐéÆæÿ…™é ™èþÐèþ$ ™èþÐèþ$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ „óü{™éÌZÏ ¯ér$MøVæüÍV>Ææÿ$. CÌê Mö™èþ¢ 糧æþ¦™èþ$Ëò³O Ððþ$âæýMæü$ÐèþË$ ¯óþÆæÿ$aMøyæþ…™ø ÐéÆæÿ$ ïÜf¯Œþ M>° çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ A¯èþ$ÐðþO¯èþ C™èþÆæÿ ç³…rË ÝëVæü$¯èþ$ ^óþç³rtVæüÍV>Ææÿ$.

D Ððþ$$MæüP˯èþ$ ç³ÇçÜÆ>ÌZÏ° D Ððþ$$MæüPË ò³…ç³Mæü…§éÆæÿ$ËMæü$ Ñ{MæüÆÿ$$…_ Mö…™èþ Ý÷Ðèþ$$à ^óþçÜ$Mæü$¯óþÐéÆæÿ$. JMæü ÆæÿMæü…V> ÐéÆæÿ$ ^óþç³sìýt¯èþ Ðé×ìýfÅç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ Ððþ$$§æþsìý M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… C§óþ. ^éÌê _¯èþ² Ýë¦Æÿ$$ÌZ¯óþ ^óþç³sìýt¯èþç³µsìýMîü, ÐéÇMìü D A¯èþ$¿æýÐèþ… G…™ø {´ù™éÞà°² MæüÍW…_…¨. ò³Ææÿ$Væü$™èþ$¯èþ² B§éÄæý$… çÜ*µÇ¢™ø BÄæý* {´ë…™éËÌZ° A¯óþMæü Ðèþ$…¨ CÌê…sìý M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*˯èþ$ ^óþç³sôýt…§æþ$Mæü$ E™éÞçßý… ^èþ*í³…^éÆæÿ$.

»êMæü$Þ 1 çÜÑ$íÙtV> Mæü$MæüP Vöyæþ$Væü$Ë E™èþµ†¢

Mæü$MæüP Vöyæþ$Væü$Ë E™èþµ†¢

ÝëVæü¿ŒýÇ {V>Ðèþ$…ÌZ 9 Ðèþ$…¨ WÇf¯èþ Ðèþ$íßýâæýË$ JMæü º–…§æþ… V> HÆæÿµyìþ BÄñý$çÜtÆŠÿ Ðèþ${çÙ*ÐŒþ$Þ (Mæü$MæüP Vöyæþ$Væü$Ë$) E™èþµ†¢ ^óþç³sêtÆæÿ$. ÐéÇ º–…§é°Mìü ÎÌêÐèþ$$° òÜÆóÿ¯Œþ ¯éÄæý$Mæü$Æ>ÍV> ÐèþÅÐèþçßýÇçÜ$¢¯é²Ææÿ$. §é§éç³#V> 500 ^èþ§æþÆæÿç³# Ayæþ$Væü$Ë ç³NÇ Væü$yìþòÜÌZ ÐéÆæÿ$ Òsìý° E™èþµ†¢ ^óþÝë¢Ææÿ$. Ðèþ*Ça Ððþ$$§æþsìý ÐéÆæÿ…ÌZ Ððþ$$§æþsìý »êÅ^Œþ E™èþµ†¢ íܧæþ®Ðèþ$Ðèþ#™èþ$…¨. AMæüPyìþ¯èþ$…_ {糆 20 ÆøkËMæü$ Ðèþ$Æø »êÅ^Œþ Mæü$MæüPVöyæþ$Væü$˯èþ$ ÐéÆæÿ$ íܧæþ®… ^óþÝë¢Ææÿ$. D Ñ«§æþ…V> òÜò³t…ºÆŠÿ ÐèþÆæÿMæü$ fÆæÿ$Væü$™èþ$…¨. H »êÅ^Œþ AÆÿ$$¯é ç³…r ^óþ†Mìü A…§æþyé°Mìü 40 ÆøkË$ ç³yæþ$™èþ$…¨. JMøP »êÅ^ŒþÌZ 600 »êÅVæü$Ë ÐèþÆæÿMæü$ Ðésìý° Æðÿyîþ ^óþÝë¢Ææÿ$. A… sôý JMøP »êÅ^ŒþÌZ 400 MìüÌZ˯èþ²Ðèþ*r. MìüÌZMæü$ Ææÿ*.140 ÐèþÆæÿMæü$ «§æþÆæÿ ç³Ë$Mæü$™èþ$…¨. A…sôý Ððþ$$™èþ¢…Ò$§æþ Ææÿ*.63,000 ÐèþÆæÿMæü$ B§éÄæý$… E…r$…¨. JMæü »êÅ^Œþ A…sôý 600 »êÅVæü$Ë Mæü$MæüPVöyæþ$Væü$Ë ÝëVæü$Mæü$ Ææÿ*.25,500 QÆæÿ$a AÐèþ#™èþ$…¨. (A…§æþ$ÌZ¯óþ Ðèþ$$yìþçÜÆæÿ$Mæü$ Qȧæþ$, Væü$yìþòÜ A§ðþª ¿êÆæÿ…, çÜ¿æý$ÅË ¿êVæüÝëÓÐèþ$Åç³# ÑË$Ðèþ, {ÔèýÐèþ$ ÔèýMìü¢ ÑË$Ðèþ, ѧæþ$Å™Œþ ¼Ë$Ï Ðèþ… sìýÑ Mæü*yé ÌñýMìüPÝë¢Ææÿ$). Òr°²sìý° ¡íÜÐóþõÜ¢ Ððþ$$™èþ¢… Ò$§æþ Ææÿ*.37,500 B§éÄæý$… Ñ$Væü$Ë$™èþ$…¨. C¨ EÐèþ$ÃyìþV> ^óþç³sìýt¯èþ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… Mæü¯èþ$Mæü, JMøP çÜ¿æý$ÅyìþMìü Ææÿ*.4167 B§éÄæý$… Ðèþ_a¯èþr$t ™óþË$™èþ$…¨. C…§æþ$ÌZ 40 Ô>™èþ… Ððþ$$™é¢°² B º–…§æþ… ´÷§æþ$ç³# ^óþçÜ$¢…r$…¨. ÎÌêÐèþ$$° òÜÆóÿ¯Œþ ™èþ¯èþ ÔèýMìü¢ÝëÐèþ$Æ>¦ÅË$ °Ææÿ*í³…^èþ$MøÐèþyæþ…™ø C糚yæþ$ Ý린Mæü çÜ…™èþÎ‹Ü ¿êçÙ Ðèþ*sêÏyóþ A°² {´ë…™éËÌZ¯èþ* C™èþÆæÿ$ËMæü$ Õ„æüMæü$Æ>ÍV> °Äæý$Ñ$™èþ$ËÄæý*ÅÆæÿ$. D Ñ«§æþ… V> C™èþÆæÿ$ËMæü$ Õ„æü×ý CÐèþÓyæþ… §éÓÆ> BÐðþ$ ¯ðþËMæü$ Ææÿ*.4000 çÜ…´ë¨çÜ$¢¯èþ²¨. ÐèþÇ ç³…r ^óþ†Mìü A…¨¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ, rÐðþ*sê, Ðèþ…M>Äæý$, Ñ$Ça Væü$Ðèþ$Ãyìþ ™èþ¨™èþÆæÿ ¡Væü M>Äæý$Ë ò³…ç³M>°² ´ëÏíÜtMŠü {sôýËÌZ ^óþç³rtyæþ… ÐéÆæÿ$ ¯óþÆæÿ$aMæü$¯é²Ææÿ$. ïÜf¯Œþ M>° ÐóþâæýÌZÏ ºíßýÆæÿ…Væü ´÷ÌêÌZÏ M>±, ´ùÎ r¯ðþ²ÌŒýÞÌZ M>° ^óþç³sôýtÐéÆæÿ$. Ððþ$$ËMðü†¢¯èþ ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &1 Ðèþ*Ça 2020

AyæþÐèþ#ÌZÏ BàÆæÿ…ÌZ ¿êVæü…V> ¡çÜ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ A¯èþ$ÐðþO¯èþ Mæü$MæüP Vöyæþ$Væü$Ë$ çÜÐèþ$–¨®V> ËÀÝë¢Äæý$° ÐéÇMìü ™ðþÍíܯèþ ÑçÙÄæý$Ðóþ$. AÆÿ$$™óþ CsîýÐèþË M>Ë… ÐèþÆæÿMæü$ ÐéÆæÿ$ Mæü$r$…º AÐèþçÜÆ>ËMøçÜ… Ðèþ*{™èþÐóþ$ Ðésìý° õÜMæüÇ…^óþÐéÆæÿ$. Ðèþ$Ç Mö…™èþ ¿êV>°² çÜÒ$ç³…ÌZ° (Væü$íßýÄæý*gZÇ, §æþ$…M>, ºyé ç³Ìê±, MæüÆóÿÌê Ðèþ*ÆðÿPr$Ï) Ðèþ*ÆðÿPsŒýMæü$ ^óþÆóÿaÐéÆæÿ$. AMæüPyæþ ÐéÇMìü MìüÌZMæü$ Ææÿ*.80 ¯èþ$…_ Ææÿ*.100 ÐèþÆæÿMæü$ «§æþÆæÿ ËÀ…^óþ¨. AÆÿ$$™óþ Ðésìý° Ý÷…™èþ…V> E™èþµ†¢ ^óþíܯèþrÏÆÿ$$™óþ, A¯èþ² BÌZ^èþ¯èþ A…™èþÐèþÆæÿMæü$ ÐéÇMìü Æ>Ìôý§æþ$. G¯ŒþHIï³ Ðèþ$§æþª™èþ$™ø Ðèþ${çÙ*ÐŒþ$Ë ò³…ç³Mæü…ÌZ Ððþ$âæýMæü$Ðèþ˯èþ$ ÐéÆæÿ$ ¯óþÆæÿ$aMæü$¯é²Ææÿ$. C…sìý BÐèþÆæÿ×ýÌZ¯óþ Ðèþ$$…§æþ$ {ç³Äñý*V>™èþÃMæü…V> ^óþç³sìýt ^óþÔ>Ææÿ$. Ððþ$$§æþsìý »êÅ^Œþ íܧæþ®Ðèþ$Äôý$ÅçÜÇMóü ÐéÇMìü Ðésìý {ç³Äñý*f¯èþ…ò³O ç³NÇ¢ ¯èþÐèþ$ÃMæü… MæüÍW…¨. ^óþÆæÿ$ÐèþV> E¯èþ² §æþ$…M>, Væü$íßýÄæý*gZÇ, f…™éÆ> Ðèþ*ÆðÿPrÏÌZ Ððþ$Ææÿ$VðüO¯èþ «§æþÆæÿ A…sôý MìüÌZMæü$ Ææÿ*.120&140 ÐèþÆæÿMæü$ Æ>Ðèþyæþ… {´ù™éÞçßýMæüÆæÿ…V> Mæü°í³…_…¨. ©…™ø ÐéÆæÿ$ Ðèþ$Ç…™èþ gZÆæÿ$V> Mæü$MæüP Vöyæþ$Væü$Ë E™èþµ†¢ò³O §æþ–íÙtò³sêtÆæÿ$. C糚yæþ$ §é§éç³# 10 {V>Ðèþ*ËMæü$ ^ðþ…¨¯èþ 700&800 Ðèþ$…¨ Ðèþ$íßýâæýË$ D ÑçÙÄæý$…ÌZ çÜ$Õ„æü$Ë$V> ™èþÄæý*ÆæÿÄæý*ÅÆæÿ$. A°² {V>Ðèþ*ÌZϯèþ* Æøk Ððþ$$™èþ¢… Õ„æü×ýMæü$ Ðèþ°Äñý*W…^éÆæÿ$. CÌê Õ„æü×ý ç³NÆæÿ¢Æÿ$$¯èþ Hyé¨ÌZ¯óþ A…sôý 2009&10ÌZ çÜ$Ðèþ*Ææÿ$V> 100&200 Ðèþ$…¨ Ðèþ$íßýâæýË$ Ðèþ${çÙ*ÐŒþ$ ò³…ç³Mæü… ^óþç³sêtÆæÿ$. JMæü ïÜf¯Œþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ MóüÐèþË… 50 Ðèþ$…¨ Ðèþ*{™èþÐóþ$ Mö¯èþÝëW…^èþVæüÍV>Ææÿ$. M>Ææÿ×ý… ^éÌê Ðèþ$…¨ çÜÓÄæý$…V> ¿æý*Ñ$ Ðèþç܆ Ìôý° ÐéÆæÿ$ M>Ðèþyæþ… Ìôý§é ^éÌê _¯èþ² MæüÐèþ$™é˯èþ$ õܧéÅ°Mìü Ñ°Äñý*W…^èþVæüËVæüyæþ…. CÌê…sìý _¯èþ² M>Ææÿ$ ÆðÿO™èþ$Ë$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Ðèþ$$yìþ çÜÆæÿ$Mæü$Ë$ çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$aMøÌôýMæü´ùÄæý*Ææÿ$. Mæü$MæüP Vöyæþ$Væü$Ë E™èþµ†¢Mìü §æþ*ÆæÿÐèþ$Äæý*ÅÆæÿ$. Ý뫧éÆæÿ×ý…V> CÌê…sìý Mæü$r$…»êË$ ÐèþÇ ç³…r ÝëVæü$ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ E´ë«¨ MøçÜ… C™èþÆæÿ {´ë…™éËMæü$ ÐèþËçÜ ÐðþãÏ´ùÐèþyæþ… ÇÐék. H§ø JMæü Ñ«§æþ… V> 20&25 Mæü$r$…»êË ÐéÇ° AÌê ÐèþËçÜ ´ùMæü$…yé °Íí³ ÐóþíÜ ÐéÇMìü AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Ðèþ$$yìþ çÜÆæÿ$Mæü$˯èþ$ {´ëgñýMæü$t °Æ>ÓçßýMæü$Ë$ A…¨…^éÆæÿ$.


BÆæÿ…¿æý…ÌZ Mæü$MæüP Vöyæþ$Væü$Ë E™èþµ†¢° Mæü$sîýç³Ç{ÔèýÐèþ$V>¯óþ ^óþç³sôýtÐéÆæÿ$. Ðèþ*ÆðÿPsŒýMæü$ ^óþÆæÿayæþ… Mæü*yé ÐèþÅMìü¢Væü™èþ…V>¯óþ ^óþç³sêtÆæÿ$. Mö¨ª ÆøkË ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ÐéÆæÿ$ çÜÑ$íÙtV> E™èþµ†¢^óþíܯèþ Ðésìý° õÜMæüÇ…_ Ðèþ*ÆðÿPsŒýMæü$ ™èþÆæÿÍ…^èþyæþ… {´ëÆæÿ…À…^éÆæÿ$.

çÜÑ$íÙtV> ç³#ÆøVæüÐèþ$¯èþ… Ðé×ìýfÅç³Ææÿ…V> Mæü$MæüP Vöyæþ$Væü$Ë E™èþµ†¢° ^óþç³sôýt…§æþ$Mæü$ ÒË$V> ™èþÐèþ$Mæü$ A…§æþ$»êr$ÌZ E¯èþ² Ðèþ¯èþÆæÿ$˱ çÜÒ$Mæü–™èþ… ^óþíÜ çÜÑ$íÙtV> Mö¯èþÝëW…^éË° 2011ÌZ ÐéÆæÿ$ °Ææÿ~Æÿ$$… ^èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. CÌê MæüÍíÜMæür$tV> E™èþµ†¢ ^óþÄæý$yæþ… ÐèþËÏ A¯èþÐèþçÜÆæÿç³# QÆæÿ$aË ¿êÆæÿ… Mö…™èþ Ðóþ$ÆæÿMæü$ ™èþVæü$Y™èþ$…§æþ° ÐéÆæÿ$ Væü$Ç¢…^éÆæÿ$. E§éçßýÆæÿ×ýMæü$ Ðèþ${çÙ*ÐŒþ$Ë ¯èþ$…_ ÐðþÍMìü¡íܯèþ Væü$yæþϯèþ$ ¿æý{§æþ… ^óþÄæý$yæþ…ÌZ¯èþ*, AÌê õÜMæüÇ…_¯èþ Væü$yæþϯèþ$ çÜÆðÿO¯èþ Ñ«§æþ…V> M>´ëyæþ$MøÐèþyæþ…ÌZ¯èþ$, Ðèþ*ÆðÿPrÏMæü$ Ðésìý° ™èþÆæÿÍ…^èþyæþ…ÌZ¯èþ*, A…†Ðèþ$…V> çÜÆæÿçÜÐðþ$O¯èþ «§æþÆæÿËMæü$ ÐésìýMìü Ñ{MæüÆÿ$$…^èþyæþ…ÌZ¯èþ* G§æþ$ÆæÿÄôý$Å Mö°² QÆæÿ$a˯èþ$ ™èþWY…^èþ$MøÐèþyæþ… Ý뫧æþÅÐèþ$Ðèþ#™èþ$… §æþ° ™ðþË$çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. CÌê MæüÍíÜMæür$tV> E™éµ§æþ¯èþ ^óþç³rtyæþ… ÐèþËÏ °ÆæÿÓçßý×ýMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ Q$aË$ Mæü*yé ™èþVæü$Y™éÆÿ$$. {糆 ÆðÿO™èþ$ ™èþ¯èþMæü…r* Ý÷…™èþ…V> JMæü Ðèþ${çÙ*ÐŒþ$ {Vø™Œþ ^酺Ɗÿ HÆ>µr$ ^óþçÜ$MøÐèþËíܯèþ AÐèþçÜÆæÿ… E…yæþ§æþ$. A…§æþÆæÿ* MæüÍíÜ JMóü ^酺Ɗÿ¯èþ$ Eç³Äñý*W…^èþ$MøÐèþ^èþ$a. AÌêVóü {糆 JMæüPÆæÿ* ÝùtÆóÿi çܧæþ$´ëÄæý$… Ìôý§é »êÅVæü$˯èþ$ ¿æýÈ¢ ^óþõÜ ÐèþçÜ™èþ$Ë$ HÆ>µr$ ^óþçÜ$Mø¯èþMæüPÆæÿÌôý§æþ$. CÌê…sìý ÐésìýMìü çÜÑ$íÙtV> HÆ>µr$^óþçÜ$Mæü$¯èþ² çܧæþ$´ëÄæý*Ìôý çÜÇ´ù™éÆÿ$$. C¨ õܵ‹Ü B§éMæü$ ™øyæþµyæþ$™èþ$…¨. ò³r$tºyìþ ™èþVæü$Y™èþ$…¨. {ÔèýÐèþ$ÔèýMìü¢ Mæü*yé ™èþVæü$Y™èþ$…¨. C…§æþ$MøçÜ… ¯èþË$Væü$Ææÿ$ Ìôý§é I§æþ$Væü$Ææÿ$ çÜ¿æý$ÅË$¯èþ² _¯èþ² º–… §éË$V> M>±, 16 ¯èþ$…_ 20 Ðèþ$…¨ E¯óþ² ò³§æþª º–…§éË$V>¯èþ* çÜ…çœ$sìý™èþÐèþ$Äæý*ÅÆæÿ$. CÌê…sìý º–…§éË$ JMøP{V>Ðèþ$…ÌZ JMæüsìý A…™èþMæü…sôý GMæü$PÐèþ çÜ…QÅÌZ¯óþ HÆæÿµyézÆÿ$$. CÌê º–… §éË$V> HÆæÿµyìþ¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ÐéÆæÿ$ çÜÑ$íÙtV> Mæü$MæüP Vöyæþ$Væü$Ë E™èþµ†¢, Ðèþ*ÆðÿPsìý…VŠü ^óþç³sêtÆæÿ$. CÌê…sìý Ððþ$$rtÐðþ$$§æþsìý º–… §æþ… G¯ŒþHIï³ Ðèþ$§æþª™èþ$™ø HÆæÿµyìþ…¨. §é°° A¯èþ$çÜÇ…_ Ðèþ$Æðÿ¯ø² HÆæÿµyézÆÿ$$. JMøP çÜ¿æý$ÅyìþMìü JMøP »ê«§æþÅ™èþ Aç³µgñý´ëµÆæÿ$. JMæüÆæÿ$ Ý린Mæü…V> ËÀ…^óþ ÐèþÇ Væüyìþz ÝëÄæý$…™ø Mæü$MæüP Vöyæþ$Væü$Ë çÜ»Œý{sêsŒý õÜMæüÇ…^èþyæþ…, Ðèþ$ÆöMæüÆæÿ$ E™èþµ†¢ ^óþç³rtyæþ…, Ðèþ$ÆöMæüÆæÿ$ Ðèþ*ÆðÿPsìý…VŠü Ñ«§æþ$Ë$ ^óþç³rtyæþ… CÌê Ñ«§æþ$˯èþ$ ÐóþÆóÿÓÆæÿ$V>

Mæü$MæüPVöyæþ$Væü$Ë E™èþµ†¢° JMæü ç³Ç{ÔèýÐèþ$V> ^óþç³rtyæþ… ÐèþÏË ÆðÿO™èþ$ Mæü$r$…»êËMæü$ ´ùçÙMæü ÑË$ÐèþË™ø Mæü*yìþ¯èþ BàÆæÿ… ËÀçÜ$¢…¨. Ððþ$Ææÿ$VðüO¯èþ B§éÄæý$… A…§æþgôýçÜ$¢…¨. Mæü$r$… »ê°Mìü Ðèþ$Æø Ìê¿æý§éÄæý$MæüÐðþ$O¯èþ iÐèþ¯ø´ë«¨ ËÀçÜ$¢…¨. _ÐèþÆæÿV> ÐèþËçÜË$ ´ùÐèþËíܯèþ ç³Çíܦ† ™èþí³µ´ù™èþ$…¨

A…§æþÇ {ç³Äñý*f¯éË MøçÜ… °ÆæÿÓíßýÝë¢Ææÿ$. CÌê…sìý º–…§éË °ÆæÿÓçßý×ýMæü$ çÜ…º…«¨…_ Mæü*yé ÐéÇMìü AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Õ„æü×ý CÐèþÓyæþ… fÇW…¨. D {MæüÐèþ$…ÌZ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ G¯ŒþHIï³ ¯èþ$…_ Ðèþ$$yìþ çÜÆæÿ$Mæü$Ë çÜÆæÿçœÆ> Ææÿ*ç³…ÌZ çÜàÄæý$… ËÀ…_…¨. Ðèþ$$QÅ…V> Ý뵯Œþ, ¸ëÆæÿÃÌŒýyîþòßýOyŠþ, M>Æðÿ¾¯èþ…yæþgñýÐŒþ$ (çÜ»Œý[ÝëtsŒý Ôèý$¨®Mìü AÐèþçÜÆæÿ…), Ðèþ*çÜtÆŠÿ {sôýË$, ´ëÏíÜtMŠü Æø‹³Þ, ´ùÎ{´÷ò³OͯŒþ (ï³ï³) »êÅVæü$Ë$ (Mæü$MæüP Vöyæþ$Væü$˯èþ$ ´ëÅMŠü ^óþõÜ…§æþ$Mæü$), C…M> AÐèþçÜÆ>°² ºsìýt M>ÍÛÄæý$ÐŒþ$ M>Æö¾¯óþsŒý A…§æþgôýíÜ…¨. Ððþ$$™èþ¢… D E™èþµ†¢ {ç³{MìüÄæý$ ç³NÇ Væü$yìþòÜÌZÏ Ìôý§é Ðèþ$sìýt™ø ^óþíܯèþ CâæýÏÌZ ^óþç³yæþ$™èþ$¯èþ² M>Ææÿ×ý…V>, ò³OMæü糚V> Eç³Äñý*W…^óþ…§æþ$Mæü$ ´ùΣðþOͯŒþ (ï³D) ïÙrϯèþ$ A…¨…^éÆæÿ$. AÆÿ$$§æþ$Væü$Ææÿ$ çÜ¿æý$ÅË$¯èþ² º–…§æþ… çÜÆ>çÜǯèþ 40 MìüÌZË AÆÿ$$çÜtÆŠÿ, Ìôý§é Ñ$ÎP Ðèþ${çÙ*ÐŒþ$ E™èþµ†¢ ^óþÝë¢Ææÿ$. JMøP Mæü$r$…»ê°Mìü ÐéÆæÿ$ E™èþµ†¢ ^óþíܯèþ §é°ÌZ 20&25 Ô>™èþ… AÐèþçÜÆæÿÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨. Ñ$Wͯèþ ¿êV>°² Ðèþ*ÆðÿPsŒýÌZ Ñ{MæüÆÿ$$… ^èþ$MøVæüË$Væü$™éÆæÿ$. Mæü$r$…º AÐèþçÜÆ>°Mìü ¡çÜ$Mæü$¯èþ² ¿êV>°Mìü çÜ…º…«¨…_¯èþ ÌñýMæüP˯èþ$ JMæü ¯øsŒý º$MŠüÌZ Æ>íÜ ÐéÇMìü ¯ðþÌêQÆæÿ$¯èþ A…§óþ Ìê¿æý…ÌZ ¯èþ$…_ §é°° Ñ$¯èþàÆÿ$$Ýë¢Ææÿ$. CÌê JMæü Hyé¨ Ððþ$$™èþ¢…ÌZ Mæü$r$…º Ñ°Äñý*V>°Mìü ¡çÜ$Mæü$¯èþ² ¿êVæü… 16 MìüÌZË ¯èþ$…_ 36 MìüÌZËMæü$ ò³ÇW…¨. C…™èþMæü$Ðèþ$$…§æþ$ Mæü$MæüP Vöyæþ$Væü$˯èþ$ AyæþÑÌZ ¯èþ$…_ õÜMæüÇ…_ ¡çÜ$Mæü$Ðèþ_a C…sìý AÐèþçÜÆ>ËMæü$ Eç³Äñý*W…^èþ$Mæü$¯óþÐéÆæÿ$. D ÆæÿMæü…V> AyæþÐèþ#˯èþ$…_ ™ðþ^èþ$aMæü$¯óþ AÐèþM>Ôèý… ÐèþÆ>ÛM>Ë…ÌZ Ðèþ*{™èþÐóþ$ Ý뫧æþÅÐèþ$Äôý$Ũ. C糚yæþ$ ÐéÆæÿ$ ÆæÿMæüÆæÿM>ÌñýO¯èþ Ðésìý° çÜÓÄæý$…V> E™èþµ†¢ ^óþçÜ$Mæü$° GMæü$PÐèþ M>Ë… Eç³Äñý*W… ^èþ$MøVæüË$Væü$™èþ$¯é²Ææÿ$. CMæü GÐèþÇ E™èþµ™èþ$¢Ë¯èþ$ ÐéÆóÿ Ðèþ*ÆðÿPsŒýMæü$ ^óþÆ>aÍÞ¯èþ ÆøkÌZÏ ÐéÇMìü Ý린Mæü Ðèþ*ÆðÿPr$Ï Ðèþ*{™èþÐóþ$ ¨Mæü$PV> E…yóþÑ. AMæüPyæþ ÐéÇMìü MìüÌZ Mæü$MæüPVöyæþ$Væü$ËMæü$ MóüÐèþË… Ææÿ*.100 Ë ¯èþ$…_ Ææÿ*.120 Ðèþ*{™èþÐóþ$ §æþMóüP¨. CÌê GÐèþÇ çÜÆæÿ$Mæü$ ÐéÆæÿ$ Ñ{MæüÆÿ$$… ^èþ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ GÐèþÇ Ðèþ$r$Mæü$ ÐéÆæÿ$ Ý÷…™èþ…V> Mö°² QÆæÿ$aË$ ¿æýÇ…^èþÐèþËíÜ Ðèþ^óþa¨. AÌê…sìý ÐésìýÌZ Ðèþ$$QÅ…V> AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Mæü…sñýO¯èþÆæÿ$Ï, ÆæÿÐé×ê HÆ>µr$Ï, Mæü$r$…º çÜ¿æý$ÅË {ÔèýÐèþ$ ÑË$Ðèþ ÐéÇMìü Wr$t»êrÄôý$Ũ M>§æþ$. C糚yæþ$ çÜÑ$íÙtV> E™èþµ†¢, Ðèþ*ÆðÿPsìý…VŠü ^óþç³sìýt¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ò³§æþª Ðèþ*ÆðÿPrÏMæü$ A…sôý hÌêÏ Ýë¦Æÿ$$ Ðèþ*ÆðÿPsŒý AÆÿ$$¯èþ §æþ$…M>, f…™éÆ>, çÜõßý»ŒýVæü…gŒý Ðèþ… sìý Ðèþ*ÆðÿPrÏMæü$ ^óþÆæÿVæüË$Væü$™èþ$¯é²Ææÿ$. D Ðèþ*ÆðÿPrÏÌZ ÐéÇMìü MìüÌZMæü$ Ææÿ*.140 ¯èþ$…_ Ææÿ*.160 ÐèþÆæÿMæü$ «§æþÆæÿ ÐèþÝù¢…¨. D ÆæÿMæü…V> ÐèþÆ>Mìü ÆæÿÐé×ê ¿êÆæÿ… 80 Ô>™èþ… ÐèþÆæÿMæü* ™èþWY´ù™ø…¨. 2010&11ÌZ ÐéÇMìü Ææÿ*.1,40,000 B§éÄæý$… Ðèþ_a…¨. ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &1 Ðèþ*Ça 2020

15


CÌê Ðèþ_a¯èþ B§éÄæý*°² »êÅ…Mæü$ÌZÏ fÐèþ$ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. D Ððþ$$™é°² ÇÐéÍÓ…VŠü 眅yŠþV> Eç³Äñý*W…^èþ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$. Mö…™èþ Ððþ$$™é¢°² AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ çÜ¿æýÅ Mæü$r$…»êËMæü$ Ææÿ$×ý…V> A…¨çÜ$¢¯é²Æÿ$$. {ç³çÜ$¢™èþ… ÐéÆæÿ$ ¯ðþËMæü$ 100 ´ëÅMðürÏ Ý뵯Œþ õÜMæüÇçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ©° ÝëÄæý$…™ø ¯ðþËMæü$ 300 MóüçÜ$˯èþ$ E™èþµ†¢ ^óþÄæý$Ðèþ^èþ$a. Ðèþ*ÆðÿPsŒý ò³Ææÿ$Væü$™èþ$¯èþ² ¯óþsìý §æþÔèýÌZ ÐéÇMìü Ððþ$Ææÿ$VðüO¯èþ B§éÄæý$… Ðèþ^óþa çÜ*^èþ¯èþË$¯é²Æÿ$$. çÜVæür$¯èþ JMøP º–…§æþ… ¯ðþËMæü$ Ææÿ*.30,000 çÜ…´ë¨…^èþVæüË$Væü$™ø…¨.

çÜ$íܦÆæÿ ç³Ç{ÔèýÐèþ$V> G§æþ$Væü$™ø…¨ Ðèþ${çÙ*ÐŒþ$ E™èþµ†¢ JMæü ç³Ç{ÔèýÐèþ$V> ç³#ÆøVæüÑ$Ýù¢…¨. çœÍ™èþ…V> õ³§æþ Mæü$r$…»êËMæü$ ´ùçÙMæü ÑË$ÐèþË™ø Mæü*yìþ¯èþ BàÆæÿ ¿æý{§æþ™èþ ËÀÝù¢…¨. Ìê¿æý§éÄæý$Mæü E´ë«¨ Mæü͵Ýù¢…¨. Ðèþ$…_ B§éÄæý$… A…¨Ýù¢…¨. ÐèþËçÜ˯èþ$ °ÐéÇçÜ$¢¯èþ²¨. çÜÑ$íÙtV> ^óþç³yæþ$™èþ$¯èþ² E™èþµ†¢, Ðèþ*ÆðÿPsìý…VŠü M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë ÐèþËÏ WÇf¯èþ Mæü$r$…»êË$ A¯óþMæü Ææÿ*´ëÌZÏ Ë¼® ´÷…§æþ$™èþ$¯é²Æÿ$$. WÇf¯èþ Ðèþ$íßýâæý˯èþ$ D ¨ÔèýV> {´ù™èþÞíßý…_ A°² Ñ«§éÌê çÜàÄæý$… A…¨çÜ$¢¯èþ² G¯ŒþHIí³ ÐéÇÌZ Ðèþ$Ç…™èþ AÐèþV>çßý¯èþ ò³…^óþ…§æþ$Mæü$ C™èþÆæÿ {´ë…™éËMæü$ A«§æþÅÄæý$¯èþ Äæý*{™èþË$ HÆ>µr$^óþÝù¢…¨. {糧æþÆæÿدèþ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$ °ÆæÿÓíßýÝù¢…¨. A¯èþ$¿æýÐèþç³NÆæÿÓMæü Õ„æü×ý CÝù¢…¨. AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ çÜ…§æþÆ>ÂËÌZ ç³NÇ¢ çÜçßýM>Ææÿ… C_a…¨. D {´ëgñýMæü$t¯èþ$ 2011ÌZ °Íí³Ðóþíܯèþç³µsìýMîü, Aç³µsìýÐèþÆæÿMæü$ ^óþíܯèþ Mæü–íÙ çœÍ™èþ…V> íܦÆæÿç³yìþ¯èþ ÝëÐèþ$Ææÿ¦Å… ò³…ç³# ÔèýMìü¢, A…¨…_¯èþ çÜàÄæý$ çÜçßýM>Æ>Ë {糿êÐèþ… 2014&15

16

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &1 Ðèþ*Ça 2020

ÐèþÆæÿMæü* çœÍ™éË$ CçÜ*¢¯óþ Ðèþ_a…¨. 2016&17 ÐèþÆæÿMæü* Mæü*yé AÐèþçÜÆæÿ… {´ë†ç³¨Mæü¯èþ Mö°² Ææÿ*´ëÌZÏ Ðèþ$§æþª™èþ$ Mö¯èþÝëWçÜ*¢¯óþ Ðèþ_a…¨. {ç³çÜ$¢™èþ… D Mæü$MæüP Vöyæþ$Væü$Ë E™èþµ†¢ ç³Ç{ÔèýÐèþ$ çÜ$íܦÆæÿ Ææÿ*ç³…ÌZ çÜÓÄæý$…çÜÐèþ$–¨®™ø Mö¯èþÝëVæü$™ø…¨. Ðèþ$…_ B§éÄæý$…™ø ´ër$ çÜ¿æý$ÅË$ ™èþÐèþ$ ^èþ$r*t E…yóþ ç³°Ðé™éÐèþÆæÿ×ê°² A°² Ñ«§éÌê ™èþÐèþ$Mæü$ A¯èþ$Mæü*Ë…V> Ðèþ*Ææÿ$µ^óþçÜ$MøVæüÍV>Ææÿ$. Ðèþ˜ÍMæü ÐèþçÜÆæÿ$Ë$ ò³…^èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. çÜ»Œý[ÝëtsŒý ´ëÅMìü…VŠü ¯ðþOç³#×êÅ°² çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$aMæü$¯é²Ææÿ$. C糚yæþ$ Ðèþ${çÙ*ÐŒþ$Ë AÐèþ$ÃMæü… §éÓÆ> Ðèþ_a¯èþ B§éÄæý$…™ø ÐèþÇ Væüyìþz Mø™èþMæü$ Eç³Äñý*Væüç³yóþ ^é‹œ&MæürtÆŠÿÞ¯èþ$ Mæü*yé çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$aMæü$¯é²Ææÿ$. C糚yæþ$ ÐéÇ §æþVæüYÆæÿ CÌê…sìýÑ ç³¨ E¯é²Æÿ$$. H Mæü$r$…»ê°Mìü B Mæü$r$…º… ^óþç³sìýt¯èþ Mæü$MæüP Vöyæþ$Væü$Ë E™èþµ†¢, Ðèþ*ÆðÿPsìý…VŠü C糚yæþ$ ÑçܢDž_ M>…{MîüsŒý Ñ$§ðþªÌZÏ °ÐèþíÜçÜ*¢ Ý÷…™èþ…V> sîýÑË$ Mö¯èþ$Mæü$P° C…sìýÍÏ ´ë¨ B¯èþ…¨çÜ*¢ {ç³Ô>…™èþ iљ鰲 ÝëWçÜ$¢¯é²Ææÿ$. Priya Ranjan Kumar Principal Scientist (Plant Breeding) ICAR - RCER Research Centre PO : Rajaulatu Plandu, Ranchi - 834010 Jharkhand. E-mail: ourprk@gmail.com

B…VæüÏÐèþ$*Ë… @ ÎÝë C…yìþÄæý*, çÜ…ç³#sìý 20, çÜ…_Mæü 3, òÜò³t…ºÆŠÿ 2018


_¯èþ²M>Ææÿ$ ÆðÿO™èþ$Ë ¯èþ$…_ Aç³#Ææÿ*ç³Ððþ$O¯èþ ™óþÍMæü´ësìý BÑçÙPÆæÿ×ýË$ & Ðésìý {ç³™óþÅMæü™èþË$ {糙鋳 Ðèþ$$RZ´ë«§éÅÄæý$

BM>ÓMæüËaÆŠÿ Ìôý§é ^óþç³Ë ò³…ç³Mæü… Ìê¿æý§éÄæý$MæüÐðþ$O¯èþ iÐèþ çÜ…™èþ† ÐèþÅÐèþçܦÌZÏ {ç³™óþÅMæü™èþ çÜ…´ë¨…^èþ$Mæü$…¨. ^óþç³Ë E™èþµ†¢ ò³Ææÿ$Væü$§æþË çœÍ™èþ…V> {ç³Mæü–† {ç³Ý먅 _¯èþ Ðèþ¯èþÆæÿ$Ë çÜ…Ææÿ„æü×ý™ø ´ër$ {ç³Äñý*f¯èþMæüÆæÿ… V> E…yéË…sôý E™èþ¢Ðèþ$ ç³Ôèý$´ùçÙ×ý Ñ«§é¯é˯èþ$ A¯èþ$çÜÇ…_¯èþ糚yóþ Ý뫧æþÅÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨. ^óþç³Ë ò³…ç³Mæü… C™èþÆæÿ E™èþµ†¢ Ñ«§é¯éËMæü$ À¯èþ²Ððþ$O¯èþ¨. Òsìý E™éµ§æþ¯èþMæü$ Ñ°Äñý*W…^óþ fË Ðèþ¯èþÆæÿ$Ë Ýë¦Æÿ$$° ºsìýt (A…sôý ^ðþÆæÿ$Ðèþ#Ë$, sêÅ…Mæü$Ë$, Mæü–{†Ðèþ$ ±sìý {ç³ÐéàË$, ç³…fÆ>Ë$ Ìôý§é ÐèþËË Ìê…sìýÑ AÐèþ$Ææÿayæþ… §éÓÆ>), °ÆæÿÓçßý×ý ¡Ææÿ$¯èþ$ ºsìýt (A…sôý ÑçÜ¢ –™èþ Ýë¦Æÿ$$, ´ë„ìüMæü…V> ¡{Ðèþ Ýë¦Æÿ$$, ´ë„ìüMæü… V> ¡{Ðèþ Ýë¦Æÿ$$, ¡{Ðèþ Ýë¦Æÿ$$, ¡{Ðèþ Ýë¦Æÿ$$ Ìôý§é çÜ*ç³ÆŠÿ ¡{Ðèþ Ýë¦Æÿ$$ Ðèþ…sìýÑ), E™éµ§æþ¯èþ Ñ«§é¯èþ… ºsìýt (A…sôý HMæüÆæÿ*ç³Mæü iÐèþ#Ë Ìôý§é ºçßý$âæý Ææÿ*ç³Mæü iÐéË ò³…ç³Mæü…), ±sìýÌZ „>ÆæÿVæü$×ý Ýë¦Æÿ$$° ºsìýt (A…sôý Mö™èþ¢ ±Ææÿ$, Ððþ¯èþMìüP Ðèþ$ãϯèþ çÜÐèþ$${§æþ fÌêË$ Ìôý§é {»êMìü‹Ù ÐérÆŠÿ, çÜÐèþ$${§æþç³# fÌêË$), Ðé™éÐèþÆæÿ×ý… {´ë†ç³¨MæüV> (^èþËÏ° ±sìý ^óþç³Ë ò³…ç³Mæü… Ìôý§é Ðóþyìþ ±sìýÌZ ò³… ç³Mæü…), ±sìý {ç³Ðéçßýç³# ¡Ææÿ$ (A…sôý íܦÆæÿ…V> °Í_¯èþ ±Ææÿ$ Ìôý§é {ç³Ðéçßý AÐèþM>Ô>Ë$¯èþ² ÐèþÅÐèþçܦË$) B«§éÆæÿ…V> ^óþç³Ë ò³…ç³Mæü…

ÑÑ«§æþ ÆæÿM>Ë$V> ÐèþÈYMæüÇÝë¢Ææÿ$. Ðèþ$sìýt™ø °ÇÃ…_¯èþ ^ðþÆæÿ$Ðèþ#Ë$, Mæü–{†Ðèþ$ ±sìý {ç³ÐéàË$, çÜÒ$Mæü–™èþ ò³…ç³Mæü…, ÐèþËË$ B«§éÆæÿ…V> ^óþç³Ë ò³…ç³Mæü… {ç³ç³…^èþÐéÅç³¢…V> GMæü$PÐèþV> Mæü°í³çÜ$¢…¨. Ðèþ$¯èþ §óþÔèý…ÌZ ™égê ±sìý° B«§éÆæÿ… ^óþçÜ$Mæü$° ^óþç³Ë ò³…ç³Mæü… ^óþç³rtyæþ… GMæü$PÐèþV> Mæü°í³çÜ$¢…¨. õ³§æþ {ç³fËMæü$ ´ùçÙMæü ÑË$ÐèþË$ A…¨…^óþ {ç³Mæü–† {ç³Ý먙èþ BàÆæÿ…V> Eç³Äñý*Væüç³yæþyæþ…™ø ´ër$ ÐéÇMìü A§æþ¯èþç³# B§éÄæý$… çÜÐèþ$Mæü*Ça ò³sôýt Ðèþ$Æø iÐèþ¯ø´ë«¨V> Mæü*yé ^óþç³Ë ò³…ç³Mæü… Væü$Ç¢…ç³# ´÷…¨…¨. ™èþMæü$PÐèþ QÆæÿ$a™ø ò³§æþª G™èþ$¢¯èþ E™èþµ†¢ ^óþÄæý$yé°Mìü A¯èþ$ÐðþO¯èþ iÐèþ¯ø´ë«¨ C¨. A…§æþ$ÐèþËÏ õ³§æþ Mæü$r$…»êËMæü$ Ðèþ$…_ Ìê¿êË$ Ððþ$Ææÿ$VðüO¯èþ B§éÄæý$… ÐèþçÜ$¢…¨. BǦMæü…V> {ç³Äñý*f¯èþMæüÆæÿÐóþ$ M>Mæü$…yé C¨ ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý çÜ…Ææÿ„æü×ýÌZ Mæü*yé ™øyæþµyæþ$™èþ$…¨. Ðèþ$¯èþ §óþÔèý…ÌZ ^óþç³Ë E™èþµ†¢ {ç³ç³…^èþ §óþÔ>ÌZϯóþ Æðÿ…yæþÐèþ Ý릯èþ…ÌZ E…¨. D Ýë¦Æÿ$$Mìü ^óþÆæÿyæþ…ÌZ _¯èþ², çܯèþ²M>Ææÿ$ ^óþç³Ë ò³…ç³Mæü…§éÆæÿ$Ë Mæü–íÙ ^éÌê {糫§é¯èþÐðþ$O¯èþ¨. ^óþç³Ë ò³…ç³Mæü… ÑfÄæý$Ðèþ…™èþ…V> ÝëV>Ë…sôý {糫§é¯èþ…V> Ðèþ$*yæþ$ A…Ô>Ë$ ^éÌê Ðèþ$$QÅ…. AÑ... 1. ^ðþÆæÿ$Ðèþ#Ë °ÆæÿÓçßý×ýÌZ çÜÆðÿO¯èþ Ñ«§é¯éË$ ´ësìý…^èþyæþ…. 2. çÜÆðÿO¯èþ MöË™èþË™ø çÜÆðÿO¯èþ çÜ…QÅÌZ Ý린Mæü…V> ËÀ…^óþ ç³ÇMæüÆ>Ë™ø¯óþ ^óþç³Ë BàÆæÿ… ™èþÄæý*È fÆæÿ$Væü$™èþ$…¨

17

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &1 Ðèþ*Ça 2020


ÐðþOÑ«§æþÅ…™ø Mæü*yìþ¯èþ ^óþç³Ë ÆæÿM>˯èþ$ G…í³Mæü ^óþçÜ$MøÐèþyæþ…. 3. Ý÷…™èþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ „óü{™éËÌZ¯óþ Ý린Mæü…V> ËÀ…^óþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ çÜ…º…«¨™èþ ´ùçÙM>Ë$¯èþ² ^óþç³Ë BàÆæÿ… ™èþÄæý*Ææÿ$^óþçÜ$Mæü$° JMæü 糧æþ®† {ç³M>Ææÿ… Ðésìý° A…¨…^èþyæþ…. ^óþç³Ë ò³…ç³Mæü… ÌZ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ C¯Œþç³#sŒý˯èþ$ VæüÇçÙtÝë¦Æÿ$$ÌZ çÜÆðÿO¯èþ Ñ«§æþ… V> Eç³Äñý*W…^èþ$Mæü$¯èþ²ç³šyóþ çÜ$íܦÆæÿÐðþ$O¯èþ A«¨Mæü ¨Væü$ºyæþË$ Ý뫧æþÅÐèþ$Ðèþ#™éÆÿ$$. C…§æþ$Mæü$ Mö°² Ý뫧éÆæÿ×ýÐðþ$O¯èþ ™óþÍMæü´ësìý Ô>ï܈Äæý$ 糧æþ¦™èþ$Ë$ A¯èþ$çÜÇ…^éÍ. AÌêVóü AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ A°² çÜÐèþ*Äæý*ÌZϯèþ* °ÆæÿÓçßý×ýç³Ææÿ…V> E™èþ¢Ðèþ$ 糧æþ¦™èþ$Ë$ ^óþç³sêtÍ. C¨ÐèþÆæÿMæüsìý ÆøkÌZÏ çÜÆðÿO¯èþ çÜÐèþ*^éÆæÿ… Gç³µsìýMæü糚yæþ$ A…¨…^óþ AÐèþM>Ô>Ë$ E…yóþÑ M>Ðèþ#. Ðèþ$$QÅ…V> ç³#¯èþÆæÿ$™èþµ†¢° °Äæý$… {†…^èþyæþ…ÌZ M>±, Ðésìý° ò³…_ ´ùíÙ…^èþyæþ…ÌZ M>± ÆðÿO™èþ$ËMæü$ çÜÆðÿO¯èþ AÐèþV>çßý¯èþ E…yóþ¨ M>§æþ$. B M>Ææÿ×ý…V> ÆðÿO™èþ$Ë$ ÌêÆ>Ó õÜMæüÆæÿ×ý, A…§æþ$»êr$ÌZ E¯èþ² ¯èþ§æþ$ÌZÏ ¯èþ$…_ ^óþç³ í³ËÏ˯èþ$ õÜMæüÇ…_ ^ðþÆæÿ$Ðèþ#ÌZÏ ò³…^óþÐéÆæÿ$. ÐésìýMìü BàÆæÿ… A…¨…^óþ… §æþ$Mæü$ º…yŠþ {½yìþ…VŠü 糧æþ¦† A¯èþ$çÜÇ…^óþÐéÆæÿ$. D 糧æþ¦†ÌZ VæüsìýtV> ÐèþÆæÿÛ… Ðèþ_a¯èþ糚yæþ$ BàÆæÿ… Ððþ$$™èþ¢… ±sìý {ç³Ðéçßý…ÌZ Mör$tMæü$´ùÄôý$¨. ÐèþÆæÿÛç³# ±Ææÿ$ ^óþç³Ë ^ðþÆæÿ$Ðèþ#ÌZÏMìü ´÷…W´÷ÆóÿϨ. JMæü ÆæÿMæü…V> Cç³µsìýMîü C§óþ 糧æþ¦† ÝëVæü$™ø…¨. B ™èþÆæÿ$Ðé† M>Ë…ÌZ JMæü {MæüÐèþ$ 糧æþ®†ÌZ ^óþç³ËMæü$ BàÆæÿ… ^óþÆóÿa Ñ«§é¯èþ… AÐèþ$Ë$ÌZMìü Ðèþ_a…¨. D 糧æþ¦†ÌZ JMæü íܦÆæÿÐðþ$O¯èþ {MæüÐèþ$… ÌZ ^óþç³ËMæü$ BàÆæÿ… çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$Ýë¢Ææÿ$. ^óþç³Ë ò³…ç³Mæü…ÌZ ÝëÐèþ$*íßýMæü…V> BàÆæÿ… A…¨…^óþ Ñ«§é¯èþ…ÌZ f¯èþ$Åç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ G…í³Mæü {ç³{MìüÄæý$ A¯èþ$çÜÇ…_ ÐóþVæüÐèþ…™èþÐðþ$O¯èþ G§æþ$Væü$§æþËMæü$ §øçßý§æþç³yóþ 糧æþ¦† Ææÿ*ç³#¨§æþ$ªMæü$…¨. D {MæüÐèþ$…ÌZ¯óþ Hyé¨ ´÷yæþÐèþ#¯é °ËÓ^óþçÜ$Mæü$° E…^èþ$Mæü$¯óþ AÐèþM>Ôèý… E¯èþ² ^óþç³Ë ïÜyŠþ A…§æþ$»êr$ÌZMìü Ðèþ_a…¨.

ÆðÿO™èþ$Ë BÑçÙPÆæÿ×ýË$ ™óþÍMæü´ësìý ç³ÇMæüÆ>˯èþ$ Eç³Äñý*WçÜ*¢ °™èþÅ… çÜÇMö™èþ¢ Ñ«§é¯é˯èþ$ Væü$Ç¢…_ çÜÐèþ$çÜÅ˯èþ$ ç³ÇçÙPÇ…^èþyæþ…ÌZ A¯èþ$çÜÇçÜ$¢¯èþ² ÆðÿO™èþ$Ë ™ðþÍÑ™óþrË M>Ææÿ×ý…V> ^óþç³Ë ò³…ç³Mæü…

18

çÜÇMö™èþ¢ BÑçÙPÆæÿ×ý˯èþ$ Væü$Ç¢…^èþyæþ…ÌZ¯èþ*, ´ë™èþ 糧æþ¦™èþ$˯èþ$ ¯èþÒMæüÇ…^èþyæþ…ÌZ¯èþ* ÆðÿO™èþ$Ë$ {糧æþÇØ…_¯èþ ™ðþÍÑ™óþrË$ AÀ¯èþ…¨…^èþ§æþW¯èþÑ. Ðésìý° Mö¨ªM>Ë… B^èþÆæÿ×ýÌZ ò³sìýt¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ çœÍ™éË$ ^èþ*íܯèþ ™èþÆæÿ$Ðé™ðþO¯é ÐésìýMìü ™èþW¯èþ Væü$Ç¢…ç³# CÐèþÓyæþ… Ðèþ$…_¨. AÌê Væü$Ç¢…^èþyæþ… ÌZ AË„æü Å… ^óþõÜ¢ ÐéÇ ¯èþ*™èþ¯èþ BÌZ^èþ¯èþ {çÜÐèþ…†, E™éÞçßý… Ô>ÔèýÓ™èþ…V> A…™èþÇ… _´ùÄôý$ {ç³Ðèþ*§æþ… E…¨ ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &1 Ðèþ*Ça 2020

^óþç³ËMæü$ BàÆæÿ… A…¨…^óþ…§æþ$Mæü$ ÆðÿO™èþ$Ë$ ™èþÄæý*Ææÿ$^óþçÜ$Mæü$¯èþ² Mö°² ™óþÍMæü´ësìý ç³ÇMæüÆ>Ë$

Ðèþ$…_ çœÍ™é˯èþ$ CçÜ$¢¯èþ²¨. A…™óþM>Mæü$…yé M>Ë… ÑíÜÆóÿ A¯óþMæü çÜÐéâæýϯèþ$ ™èþr$tMæü$° Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ÝëVæü$™èþ* ÆðÿO™èþ$ËMæü$ çÜ$Ë¿æý§éÄæý$Mæü…V> Ðèþ*Ææÿ$™ø…¨. ç³ÕaÐèþ$ »ñý…V>âŒýÌZ° º… Mæü$Æ>, E™èþ¢Ææÿ 24 ç³ÆæÿVæü×êË$, çßý$XÏ, §æþ„ìü×ý ¨¯égŒýç³NÆŠÿ, ™èþ*Ææÿ$µ º$Æ>ªÓ¯Œþ, Ðèþ*Ìêt, ™èþ*Ææÿ$µ Ñ$§æþ²ç³NÆŠÿ hÌêÏÌZÏ çÜ…{糧éÄæý$Mæü Ñ«§é¯èþ…™ø ´ër$ ™óþÍMæü´ësìý AÆÿ$$¯é A¯èþ$Mæü*ËÐðþ$O¯èþ ç³ÇMæüÆ>Ë ÝëÄæý$…™ø E™èþ¢Ðèþ$ ¨Væü$ºyæþ$Ë$ Ý뫨…^èþVæüË$Væü$™èþ$¯é²Ææÿ$. ÐésìýÌZ Mö°² ¨Væü$Ðèþ ^èþ*yæþÐèþ^èþ$a. (ѯèþ*™èþ²…V> E¯èþ² ÆðÿO™èþ$Ë BÌZ^èþ¯èþÌZÏ…_ ç³#sìýt¯èþ Ñ«§é¯éË$ »êMæü$ÞÌZ ^èþ*yæþÐèþ^èþ$a.)

»êMæü$Þ 1 Ðèþ$ÇMö°² E™èþ¢Ðèþ$ BÑçÙPÆæÿ×ýË$, Ñ«§é¯éË$ i. ÐóþçÜÑ M>Ë…ÌZ A«¨Mæü EÚù~{Væü™èþË ¯èþ$…_ ^óþç³ í³ËÏ˯èþ$ M>´ëyóþ…

§æþ$Mæü$ Ðésìý BMæü$Ë™ø ^èþËÏsìý ±yæþ°^óþa HÆ>µr$ ^óþÄæý$yæþ…. ii. ±sìý ¯é×ýÅ™èþ °Æ>®Ææÿ×ýMæü$ Ðèþ$$QÅ…V> Ðèþ$ͯéË ¡Ææÿ$¯èþ$ A…^èþ¯é ÐóþõÜ…§æþ$Mæü$ ™èþÄæý*Ææÿ$^óþíܯèþ õÜ_ yìþ‹ÜP¯èþ$ Ñ°Äñý*W… ^èþyæþ…. iii. 15 ÆøkËMæü$ JMæüÝëÇ LçÙ«§æþç³NÇ™èþ BàÆæÿ… & Ðóþç³ BMæü$Ë$, ç³çÜ$ç³#, ™èþ$ËíÜ BMæü$Ë$, ÐðþË$ÏÍÏ, Mö¨ª´ësìý Ý뫧éÆæÿ×ý E糚 f™èþ^óþíܯèþ Ñ${ÔèýÐèþ$… & A…¨…^èþyæþ… §éÓÆ> ÐéÅ«§æþ$Ë ¯èþ$…_ Ææÿ„æü×ý CÐèþÓyæþ…. iv. ^ðþÆæÿ$Ðèþ#Ë Ayæþ$Væü$ÌZÏ õ³Ææÿ$Mö°´ùÆÿ$$¯èþ V>Å‹Ü ™öËW… ^óþ…§æþ$Mæü$ ÆóÿMæüÆŠÿÞ Eç³Äñý*W…^èþyæþ…™ø ´ër$ ±sìý ¯é×ýÅ™èþ¯èþ$ M>´ëyóþ…§æþ$Mæü$ ÒË$V> çÜ$¯èþ²ç³# ±sìý° íܸëÆæÿ$Þ^óþíܯèþ Ðóþ$ÆæÿMæü$ ^óþÆæÿayæþ….


^óþç³Ë¯èþ$ Ðóþsêyìþ †°ÐóþõÜ ç³„æü$Ë ¯èþ$…_ Ææÿ„æü×ý C^óþa…§æþ$Mæü$ ÆðÿO™èþ$Ë$ CÌê ™éâæý$Ï AÐèþ$Ææÿ$aMæü$…sêÆæÿ$ i.

^óþç³Ë ò³…ç³M>°² ^óþç³sìýt¯èþ ^ðþÆæÿ$Ðèþ#ÌZÏ° ±sìýÌZ BMìüÞf¯Œþ (yìþÝëÞÌŒýÓyŠþ BMìüÞf¯Œþ) MæüÇW´ùÆÿ$$ çÜÐèþ$çÜÅV> Ðèþ*Ææÿ$™èþ$…¨. D çÜÐèþ$çÜůèþ$ ç³ÇçÙPÇ…^óþ…§æþ$Mæü$ ™èþ„æü×ý ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$MøÐéÍ. ±sìýÌZ CÌê MæüÇW´ùÆÿ$$¯èþ BMìüÞf¯Œþ Ýë¦Æÿ$$ ÎrÆŠÿMæü$ 3.0 Ñ$ÎÏ{V>Ðèþ$$ËMæü$ ^óþǯèþrÏÆÿ$$™óþ AÌê…sìý ±sìýÌZ ^óþç³Ë$ º™èþMæüyæþ… MæüçÙtÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨. ò³§æþª ^óþç³Ë$, Ðèþ$$QÅ…V> Væü…yæþ$ ^óþç³Ë$ ±sìý ò³O¿êV>°Mìü ^óþÇ Ô>ÓçÜ ¡çÜ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ ^éÌê Cº¾…¨ ç³yæþ™éÆÿ$$. CÌê…sìý ç³Çíܦ† Ý뫧éÆæÿ×ý…V> ™ðþËÏÐéÆæÿ$ gêÐèþ$$ ÐóþâæýÌZ G§æþ$ÆæÿÐèþ#™èþ$…¨. çÜ*ÆæÿÅÆæÿÕà ™èþW¯èþ…™èþ ÌôýMæü´ùÆÿ$$¯é, BM>Ôèý… Ðóþ$çœ*Ë™ø §æþrt…V> ÐéÅí³…_ E¯é² D çÜÐèþ$çÜÅ Ðèþ$Ç… ™èþ GMæü$PÐèþ AÐèþ#™èþ$…¨. ^óþç³Ë Ðèþ$¯èþ$Væüyæþ MæüçÙt…V> Ðèþ*Ç ÆðÿO™èþ$Mæü$ ¡{Ðèþ ¯èþÚët˯èþ$ MæüÍW…^èþÐèþ^èþ$a. A™èþÅÐèþçÜÆæÿ {´ë†ç³¨Mæüò³O Ðésìý° BMìüÞf¯Œþ A…¨…^éÍÞ E…r$…¨. Ý뫧éÆæÿ×ý…V> ^óþç³Ë ÆðÿO™èþ$ËMæü$ GÌê…sìý ½Ðèþ* çܧæþ$´ëÄæý$… E…yæþ§æþ$. ò³OV> ÐéÆæÿ$ ¿êÈ Ððþ$$™èþ¢… QÆæÿ$aò³sìýt QȧðþO¯èþ Äæý*…{†Mæü BMìüÞf¯Œþ A…¨…^óþ Äæý$…{™é˯èþ$ (Ððþ$M>°MæüÌŒý HÆóÿrÆŠÿÞ) Mö¯èþ$VøË$ ^óþÄæý$ÌôýÆæÿ$. A…§æþ$ÐèþËÏ õ³§æþ ÆðÿO™èþ$Ë$ JMæü Ý뫧æþ¯é°² Eç³Äñý*WÝë¢Ææÿ$. Ðésìý° Ððþ§æþ$Ææÿ$ »Ÿ… Væü$Ë ™èþÄæý*Ææÿ$^óþíܯèþ º$rt˯èþ$ Ðèþ$*yæþ$ Ððþ§æþ$Ææÿ$ »Ÿ…Væü$ËMæü$ AÐèþ$Ça ÐésìýMìü 0.5 òßý^Œþí³ ç³…ç³#Ë ÝëÄæý$…™ø ±sìý° çÜÆæÿçœÆ> ^óþÝë¢Ææÿ$. D º$rtË$ ±sìý Ayæþ$Væü$¯èþ E…yóþ A…§æþ$ÌZMìü ÐóþVæü… V> Ðèþ_aç³yóþ VösêtË ±sìý §éÓÆ> BMìüÞf¯Œþ çÜÆæÿçœÆ> ç³Çíܦ†° Ððþ$Ææÿ$Væü$ç³Ææÿ^óþ…§æþ$Mæü$ {ç³Äæý$†²Ýë¢Ææÿ$. C¨ ™èþMæü$PÐèþ QÆæÿ$a™ø Mæü*yìþ¯èþ¨. çÜÓ˵M>Ìê°Mìü Ðèþ*{™èþÐóþ$ A¯èþ$ÐðþO¯èþ¨. ^óþç³ í³ËÏËMæü$ Mæü*yé çÜ$Ææÿ„ìü™èþÐðþ$O¯èþ¨. ii. ò³§æþªV> Ðèþ¯èþÆæÿ$Ë$ Ìôý° ç³ÕaÐèþ$ »ñý…V>ÌŒý {V>Ðèþ$ {´ë…™éË õ³§æþ ÆðÿO™èþ$Ë$ Ðèþ$Í §æþÔèýÌZ E¯èþ² ^óþç³ í³ËÏ˯èþ$ (AyéÓ¯ŒþÞyŠþ 휅VæüÆŠÿÍ…VŠüÞ) ò³…^èþ$™èþ$…sêÆæÿ$. CÑ G§æþVæüyé°Mìü Ðèþ$*yæþ$ ¯ðþËË ÐèþÅÐèþ«¨ AÐèþçÜÆæÿ…. ç³NÇ¢V> ò³ÇW¯èþ ^óþç³Ë¯èþ$ ™öËW…_¯èþ Ðèþ$Ææÿ$çÜsìý Æøgôý Mö™èþ¢V> Ðèþ$ãÏ CÌê ^óþç³ í³ËÏ˯èþ$ ^ðþÆæÿ$Ðèþ#ÌZÏMìü gêÆæÿÑyæþ$çÜ$¢…sêÆæÿ$. B ÆæÿMæü…V> Hyé¨ M>Ë…ÌZ Ðèþ$*yæþ$ ÝëÆæÿ$Ï ¨Væü$ºyìþ Ý뫨…^óþ…

§æþ$Mæü$ {ç³Äæý$†²çÜ$¢…sêÆæÿ$. WÆ>Mîü A«¨Mæü…V> E…r$¯èþ² M>Ææÿ×ý… V> ÐéÇMìü C¨ Wr$t»êr$V>¯óþ Mæü°í³çÜ$¢…¨. AÆÿ$$™óþ, ^óþç³Ë¯èþ$ Ðóþsêyóþ Mìü…VŠü íœçÙÆŠÿ, Væü*yæþ Mö…VæüË$ (M>ÆöÃÆ>…sŒýÞ), Ý뫧éÆæÿ×ý Mö…VæüË$ (òßýÆ>¯ŒþÞ) {ç³Ðèþ*§æþMæüÆæÿ…V> ™èþÄæý*ÆæÿÐèþ#™èþ$…sêÆÿ$$. Òsìý M>Ææÿ×ý…V> ^óþç³Ë G§æþ$Væü$§æþË çÜÐèþÅ…V> ÝëVæü§æþ$. D çÜÐèþ$çÜůèþ$ ç³ÇçÙPÇ…^óþ…§æþ$Mæü$ ÆðÿO™èþ$Ë$ ^óþç³Ë ^ðþÆæÿ$Ðèþ#Ëò³O ™éâæýϯèþ$ AÐèþ$Ça M>´ëyæþ$Mæü$…sêÆæÿ$. C¨ GMæü$PÐèþ {ç³Äñý*f¯èþ… MæüÍWÝù¢…¨. ò³OV> D HÆ>µr$ ÐèþËÏ ç³„ìügê†Mìü GÌê…sìý à° fÆæÿVæü§æþ$ M>ºsìýt ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý Ô>ç܈Ðóþ™èþ¢Ë Ðèþ$§æþª™èþ$ Mæü*yé ËÀçÜ$¢¯èþ²¨. iii. Væü…yæþ$ ^óþç³Ë$ Ìôý§é Ðèþ$¯èþ §óþÔèý Ðèþ$™èþÞüÅ ç܅糧æþÌZ {糫§é¯èþÐðþ$O¯èþ D ™èþÆæÿà C™èþÆæÿ ÆæÿM>Ë ^óþç³Ë (M>sêÏ, Æøçßý$, Ðèþ$–V>ÌŒý) ò³… ç³Mæü… A«¨Mæü…V> ÝëVæü$™èþ$…¨. Òsìý° ™égê ±sìýÌZ ò³…^èþyæþ… çÜÆæÿÓÝ뫧éÆæÿ×ý…. CMæü §óþÖÄæý$Ððþ$O¯èþ _¯èþ² ™èþÆæÿà ^óþç³Ë ÆæÿM>Ë$ V>Í° ï³Ë$aMæü$¯óþ M>ÅsŒý 휋Ù, Ðèþ$Væü*ÆŠÿ, íÜ…íœ$, ^èþ¯é² Ýëµ ™èþÆæÿà ^óþç³Ë$, òÜÇa Ææÿ*ç³…ÌZ° MøÆÿ$$, çÜ$°²™èþÐðþ$O¯èþ ò³O ^èþÆæÿÃ… E… yóþ ^óþç³Ë$ ¸ùË*Æÿ$$ DÌŒýÞ ´ëMæüÌŒý, Ðèþ$Ç…™èþ _¯èþ²ÑV> E…yóþ Ððþ$$Ìê, ™èþ…V>Æ>, ç³»êz, MøÆÿ$$Æ>, Ðé^é ÆæÿM>ËMæü$ ^éÌê òßý^èþ$a Ððþ*™é§æþ$ÌZ yìþÐèþ*…yŠþ E…r$…¨. A…§æþ$ÐèþËϯóþ ÆðÿO™èþ$Ë$ ^óþç³Ë ò³…ç³Mæü…ÌZ Mæü*yé ÐðþOÑ«§éÅ°Mìü A«¨Mæü {´ë«§é¯èþÅ… CÝë¢Ææÿ$. ^óþç³Ë ^ðþÆæÿ$Ðèþ#ÌZÏ Ððþ§æþ$Ææÿ$ Væü*âæýϯèþ$ HÆ>µr$ ^óþÄæý$yæþ… §éÓÆ> ÑÑ«§æþ ÆæÿM>Ë ^óþç³Ë¯èþ$ HMæüM>Ë…ÌZ ÝëVæü$^óþçÜ$¢…sêÆæÿ$. D 糧æþ¦†ÌZ ÐésìýMìü BàÆæÿ… A…¨…^èþyæþ… Ìôý§é õÜMæüÇ…^èþyæþ…ÌZ GÌê…sìý çÜÐèþ$çÜÅË$ G§æþ$Ææÿ$M>Ðèþ#. iv. ^óþç³Ë ò³…ç³Mæü…ÌZ ^óþç³ËMæü$ çÜÆðÿO¯èþ BàÆæÿ… A…¨…^èþyæþÐóþ$ A°²sìýMæü¯é² QȧðþO¯èþ ÐèþÅÐèþàÆæÿ…, A…§æþ$ÐèþËÏ Ðèþ¯èþÆæÿ$Ë ÌZç³… E¯èþ² õ³§æþ ÆðÿO™èþ$Ë$ ™èþç³µ°çÜÇV> Ðèþ*ÆðÿPsŒýÌZ ËÀ…^óþ Ðésìý™ø¯óþ Væüyìþõ³Ýë¢Ææÿ$. D çÜ…§æþÆæÿÂ…ÌZ ^óþç³ËMæü$ çÜçßýfíܧæþ®…V> BàÆæÿ… V> ¡çÜ$Mæü$¯óþ l´ëÏ…Mæüt¯Œþ, ò³Çò³Ou>¯Œþ Ðèþ…sìý Ðésìý ò³…ç³Mæü… Mæü*yé ^óþç³yæþ$™éÆæÿ$. õÜ…{©Äæý$ GÆæÿ$Ðèþ#Ë ™èþÄæý*È, Mö°² çÜ…§æþÆ>ÂËÌZ Ððþ§æþ$Ææÿ$ »Ÿ…Væü$ÌZÏ Ðésìý° ç³NÇ¢V> °…í³ ^ðþÆæÿMæü$ í³í³µ™ø Ðèþ$*™èþò³sìýt ^óþç³Ë ^ðþÆæÿ$Ðèþ#ÌZÏ AMæüPyæþMæüPyæþ ^óþç³ËMæü$ A…§óþ Ñ«§æþ… V> HÆ>µr$ ^óþÝë¢Ææÿ$. D 糧æþ¦†ÌZ Æøçßý$ ^óþç³ËMæü$ CçÙtÐðþ$O¯èþ ò³Çò³Ou>¯Œþ¯èþ$ BàÆæÿ…V> A…¨Ýë¢Ææÿ$. {ç³çÜ$¢™èþ… D ™èþÆæÿà ^óþç³Ë ò³…ç³Mæü…ò³O ÆðÿO™èþ$Ë$ GMæü$PÐèþV> BçÜMìü¢ ^èþ*í³çÜ$¢¯é²Ææÿ$. v. ç³ÕaÐèþ$ »ñý…V>ÌŒýÌZ° {V>Ðèþ$ {´ë…™éË _¯èþ²™èþÆæÿà ^óþç³Ë ò³… ç³Mæü…§éÆæÿ$Ë$ _¯èþ² _¯èþ² ^ðþÆæÿ$Ðèþ#ÌZϯèþ$, Ðèþ$«§æþÅ{Ôóý×ìý çÜÆæÿçÜ$ÌZϯèþ$ ™óþÍMæü´ësìý BàÆæÿ… A…¨…^óþ ç³ÇMæüÆ>Ë$ Eç³Äñý*WçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ÐésìýÌZ ¯ðþOÌꯌþ »êÅVæü$ÌZÏ BàÆæÿ… ^óþÇa Ðésìý° Ððþ§æþ$Ææÿ$ »Ÿ… Væü$Ë ÝëÄæý$…™ø ±sìýÌZ ™óþÍÄæý*yæþ$™èþ* ÐóþÌêyæþ©Ýë¢Ææÿ$. K Ððþ*çÜ¢Ææÿ$ M>ÆŠÿÞ ^óþç³Ë ò³…ç³Mæü…ÌZ D 糧æþ¦†¯óþ GMæü$PÐèþV> Eç³Äñý*WçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &1 Ðèþ*Ça 2020

19


www.leisaindia.org

ÑÀ¯èþ² ÆæÿM>Ë ^óþç³ËMæü$ BàÆæÿ… A…¨…^óþ…§æþ$Mæü$ Ððþ§æþ$Ææÿ$ º$rt˯èþ$ Eç³Äñý*W…^èþyæþ… CMæüPyæþ VæüÐèþ$°…^èþÐèþ^èþ$a vi.

Ý린Mæü…V> ËÀ…^óþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ÐèþÅÆ>¦Ë çÜàÄæý$…™ø¯óþ ^úÒ$¯Œþ/çܵVðüsìýt Ðèþ…sìý ^óþç³Ë BàÆæÿ… ™èþÄæý*Ææÿ$^óþçÜ$Mæü$… sêÆæÿ$. A…§æþ$Mæü$ BÄæý* {´ë…™éÌZÏ ËÀ…^óþ ç³ÇMæüÆ>˯óþ Ñ°Äñý*WÝë¢Ææÿ$. »êV> G…yæþ»ñýsìýt Væü±² »êÅVæü$ÌZÏ °ËÐèþ ^óþçÜ$Mæü$… sêÆæÿ$. WÇf¯èþ Äæý$$ÐèþMæü$Ë$, _¯èþ² ™èþÆæÿà ÆðÿO™èþ$Ë$ D ™èþÄæý*ÈÌZ ¯óþÆæÿ$µ çÜ…´ë¨…^èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. CÌê ÐéÆæÿ$ ™èþÄæý*Ææÿ$^óþíܯèþ ^óþç³Ë BàÆ>°² ™èþÐèþ$ Ý÷…™èþ AÐèþçÜÆ>ËMóü M>Mæü$…yé C™èþÆæÿ$ËMæü$ Mæü*yé çÜÆæÿçœÆ> ^óþçÜ$¢…sêÆæÿ$. vii. ^óþç³Ë ^ðþÆæÿ$Ðèþ#ÌZÏ õ³Ææÿ$Mæü$¯èþ² à°MæüÆæÿÐðþ$O¯èþ çÜ*Mæü‡iÐèþ#˯èþ$ ¯éÔèý¯èþ… ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ ÐéÆæÿ$ GÌê…sìý {MìüÑ$çÜ…àÆæÿM>˯èþ$ Eç³Äñý*W…^éÆæÿ$. Ðésìý° ^óþ™èþ$Ë™ø¯óþ HÇ´ëÆæÿÐóþçÜ$¢… sêÆæÿ$. CsîýÐèþÍ M>Ë…ÌZ ^óþç³ËMæü$ Ææÿ$_MæüÆæÿÐðþ$O¯èþ C´ùÑ$Äæý* Ðèþ…sìý Ððþ$$MæüPË ò³…ç³M>°² Mæü*yé G…™ø E™éÞçßý…™ø ^óþç³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. HgZÌê, yæþMŠüÒyŠþ Ðèþ…sìýÑ Mæü*yé ^óþç³ËMæü$ BàÆæÿ…V> Eç³Äñý*W…^èþÐèþ^èþ$a. CÑ iÐèþçÜ…º…«¨™èþ GÆæÿ$Ðèþ#V> Mæü*yé Eç³Äñý*Væüç³yæþ™éÆÿ$$. D 糧æþ¦™èþ$Ë §éÓÆ> Ðèþ*¯èþÐèþ#ËMæü$ BàÆæÿ…V> Eç³Äñý*Væüç³yóþ ^óþç³Ë ò³…ç³Mæü…ÌZ iÐèþ çÜ…º…«§æþ

´ùçÙM>Ë$ çÜÐèþ$–¨®V> E…yóþr$Ï ^èþ*çÜ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$. A¨ Mæü*yé A† Mö¨ª Ðèþ*{™èþç³# ò³r$tºyæþ$Ë™ø¯óþ ÝëM>Ææÿ… ^óþçÜ$Mæü$… r$¯é²Ææÿ$. D ÑçÙÄæý$…ÌZ ç³ÕaÐèþ$ »ñý…V>ÌŒý Æ>çÙ‰… B§æþÆæÿØ…V> °Ë$Ýù¢…¨. ^óþç³Ë ò³…ç³Mæü…ÌZ Ô>ï܈Äæý$ çÜ*{™é˯èþ$ A¯èþ$çÜÇ…^èþÐèþËíܯèþ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O™óþ E…¨. A§óþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ÆðÿO™èþ$Ë$ çÜÓ™èþ…{™èþ BÌZ^èþ¯èþË™ø Ææÿ*´÷…¨çÜ$¢¯èþ² BÑçÙPÆæÿ×ýË$ Ìôý§é çÜÇMö™èþ¢ BÌZ^èþ¯èþË$ M>Ëç³È„æü¯èþ$ G§æþ$ÆøPVæüË$Væü$™èþ$¯é²Æÿ$$. ÒsìýMìü ™èþW¯èþ Væü$Ç¢…ç³# CÐèþÓyæþ… Mæü*yé AÐèþçÜÆæÿ…. Pratap Mukhopadhyay Retired Principal Scientist, ICAR-CIFA-Bhubaneswar 185, Sreerampur Road, Kobasia Vin, Block-B-309, Garia, Kolkata - 700084 E-mail: pratap_in2001@yahoo.co.uk

B…VæüÏÐèþ$*Ë… @ ÎÝë C…yìþÄæý*, çÜ…ç³#sìý 20, çÜ…_Mæü 4, yìþÔèý…ºÆŠÿ 2018

20

ÎÝë C…yìþFollow Äæý* • çÜ…_Mæü &1 usÐèþ*Ça on:2020 www.facebook.com/Leisaindiamag

@LeisaIndia


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.