LEISA - Telugu - March 2019

Page 1

çÜ…_Mæü 1 & Ðèþ*Ça 2019

Magazine on Low External Input Sustainable Agriculture Compilation of Selected translated articles into Telugu

™èþMæü$PÐèþ »êçßýÅ E™éµ§æþM>˯èþ$ Eç³Äñý*W…_ ^óþõÜ çÜ$íܦÆæÿ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ç³{†Mæü ™ðþË$Væü$ÌZMìü A¯èþ$Ðèþ¨…_¯èþ Mö°² ÐéÅÝëË çÜ…Mæü˯èþ…

ÎÝë C…yìþÄæý* ™ðþË$Væü$ {ç³™óþÅMæü {ç³^èþ$Ææÿ×ý


ÎÝë C…yìþÄæý* çÜ…_Mæü 1, Ðèþ*Ça 2019 D çÜ…_MæüÌZ ÐéÅÝëË$ ÎÝë C…yìþÄæý* ç³{†MæüÌZ {ç³^èþ$Ç™èþÐðþ$O¯èþ B…VæüÏ ÐéÅÝëË ¯èþ$…yìþ G…í³Mæü ^óþÄæý$ºyæþzÑ. G.Äæý$ÐŒþ$.C. ¸û…yóþçÙ¯Œþ ¯èþ…. 204, 100 ïœsŒý Ç…VŠü ÆøyŠþ, Ðèþ$*yæþÐèþ õÜtgŒý, Æðÿ…yæþÐèþ õœ‹Ü, º¯èþÔèý…MæüÇ, »ñý…Væüâæý*Ææÿ$ & 560085 ¸ù¯Œþ @ +91 080 26699512 +91 080 26699522 ¸ëÅMŠüÞ @ +91 080 26699410

email : leisaindia@yahoo.co.in

ÎÝë C…yìþÄæý* B…VæüÏ…ÌZ ÎÝë C…yìþÄæý* ç³{†Mæü¯èþ$ G.Äæý$ÐŒþ$.C. ¸û…yóþçÙ¯Œþ ÐéÆæÿ$ CÍÄæý* ÐéÇ çÜçßýM>Ææÿ…™ø {ç³^èþ$Ç…^èþ$^èþ$¯é²Ææÿ$. d‹œ GyìþrÆŠÿ Mðü.Ñ.Äæý$‹Ü. {ç³Ý맊þ Ðóþ$¯óþh…VŠü GyìþrÆŠÿ A¯èþ$Ðé§æþ… A¯èþ$Ðé§æþ çÜÐèþ$¯èþÓÄæý$… Ayìþð[õÜtçÙ¯Œþ

sìý.Äæý$ÐŒþ$. Æ>«§æþ

yìþgñýO¯Œþ ÌôýLsŒý

} ÝëÆÿ$$ {MìüÄôý$sìýÐŒþ yìþgñýO¯èþÆŠÿÞ, òßýO§æþÆ>»ê§Šþ

Ðèþ$${§æþ×ý

Ý뵯Œþ {í³…sŒý, »ñý…Væüâæý*Ææÿ$

MæüÐèþÆŠÿ ¸ùsZ

_Ææÿ$«§é¯éÅ˯èþ$ ÝëVæü$^óþçÜ$¢¯èþ² ïÜ™é Ý÷…™èþ

Æ>Ðèþ$ ÔóýçÙ$ çÜ*Ææÿ…ç³Nyìþ Ò×ý Ðèþ*Æ>P…yóþ Ææÿ$MìüÃ×ìý h. h.

ÎÝë Ðóþ$VæügñýO¯Œþ C™èþÆæÿ GyìþçÙ¯èþ$Ï

Ìêsìý¯Œþ AÐðþ$ÇMæü¯Œþ, Ððþ‹Üt B{íœMæü¯Œþ, {»ñýhÍÄæý$¯Œþ Ðèþ$ÇÄæý$$ D‹Üt B{íœMæü¯Œþ GyìþçÙ¯Œþ

ÎÝë C…yìþÄæý* Ðóþ$VæügñýO¯Œþ C™èþÆæÿ {´ë…¡Äæý$ GyìþçÙ¯èþ$Ï

íßý…©, JÇÄæý*, ™èþÑ$âŒý, Mæü¯èþ²yæþ, Ðèþ$Æ>w, ç³…gê½

D ç³{†Mæü ¯èþ…§æþÍ A…ÔèýÐèþ$$Ë$ Ý뫧æþÅÐðþ$O¯èþ…™èþ Q_a™èþ™éÓ°² MæüÍW Ðèþ#…yæþ$rMæü$ GyìþrÆæÿ$Ï A°² gê{Væü™èþ¢Ë¯èþ$ ¡çÜ$MøÐèþyæþ… fÇW¯èþ¨. ÐèþÅMìü¢Væü™èþ…V> {Ðéíܯèþ BÇtMæüÌŒýÞMæü$ B Ææÿ^èþÆÿ$$™èþÌôý »ê«§æþÅ™èþ Ðèþíßý…^ðþ§æþÆæÿ$. D ç³{†MæüÌZ° ÐéÅÝë˯èþ$ ¸ùsZM>í³ ¡íÜ Ñ$Væü™é ÐéÇMìü CÐèþÓyé°² GyìþrÆŠÿÞ {´ù™èþÞíßýÝë¢Ææÿ$. Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ ÐéÇ ™øyéµr$™ø G.Äæý$ÐŒþ$.C.G‹œ. ÐéÇ^óþ {ç³^èþ$Ç™èþ… 2

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &1 • Ðèþ*Ça 2019

ÎÝë LEISA

www.leisaindia.org

ÎÝë A…sôý ™èþMæü$PÐèþ »êçßýÅ E™éµ§æþM>˯èþ$ Eç³Äñý*W…_ ^óþõÜrr$Ðèþ…sìý çÜ$íܦÆæÿ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$…. C¨ ÝëÐèþ*hMæü Ðèþ$ÇÄæý$$ Ýë…Móü†Mæü ç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ ÑçÙÄæý*˯èþ$ gZyìþ…_ ÆðÿO™èþ$Ë$ ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ê°² ç³ÇÆæÿ„ìüçÜ*¢ ™èþÐèþ$ Äñý$$MæüP E™éµ§æþMæü™èþ Ðèþ$ÇÄæý$$ B§éÄæý*°² ò³…^èþ$Mö¯èþ$r Væü$Ç…_ ç³°^óþçÜ$¢…¨. ÎÝë A¯èþ$¯èþ¨ Ý린Mæü Ðèþ¯èþÆæÿ$˯èþ$ Ðèþ$ÇÄæý$$ çÜçßýf {ç³{MìüÄæý$˯èþ$ çÜÇÄæý$Væü$ Ñ«§æþ…V> Eç³Äñý*WçÜ*¢ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O™óþ¯óþ »êçßýÅ E™éµ§æþM>Ë$ (C¯Œþç³#sŒýÞ) Eç³Äñý*W…^èþ$Mö¯èþ$r Væü$Ç…_ ™ðþÍÄæý$gôýçÜ$¢…¨. C¨ ï܈, ç³#Ææÿ$çÙ ÆðÿO™èþ$Ë$ ÐéÇ Ñgêq¯èþ…, ¯ðþOç³#×ýÅ…, ÑË$ÐèþË$, çÜ…çÜP–† Ðèþ$ÇÄæý$$ çÜ…çÜ¦Ë B«§éÆæÿ…V> Ý뫨M>Ææÿ™èþ¯èþ$ Ý뫨…_ ¿æýÑçÙÅ™èþ$¢¯èþ$ °ÇÃ…^èþ$Mö¯èþ$r MöÆæÿMæü$ Eç³Äñý*Væüç³yæþ$™èþ$…¨. A…™óþM>Mæü ¿êVæüÝëÓÐèþ$Š糧æþ®™èþ$Ë §éÓÆ> ÆðÿO™èþ$Ë Ðèþ$ÇÄæý$$ C™èþÆæÿ$Ë Äñý$$MæüP ÝëÐèþ$Æ>®Å˯èþ$ ò³…´÷…¨…_, Ðèþ*Ææÿ$™èþ$¯èþ² AÐèþçÜÆ>Ë$ Ðèþ$ÇÄæý$$ ç³Çíܦ™èþ$ËMæü¯èþ$Væü$×ý…V> ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ðèþ–¨®° Ý뫨…^èþ$r ÎÝë Ë„æüÅ…. Ýë…{糧éÄæý$ Ðèþ$ÇÄæý$$ Ô>ï܈Äæý$ Ñgêq¯èþ 糧æþ®™èþ$˯èþ$ gZyìþ…_ Ñ«§é¯èþ ç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ °Ææÿ~Äæý*˯èþ$ {糿êÑ™èþ… ^óþíÜ ™èþ§æþ$ç³Ç AÀÐèþ–¨®Mìü çÜÇÄñý$O¯èþ »êr¯èþ$ ç³Ææÿ^èþr… ÎÝë Äñý$$MæüP {糫§é¯èþ E§óþªÔèýÅ…. ÎÝë A¯èþ$¯èþ¨ JMæü ¿êÐèþ¯èþ, JMæü Ñ«§é¯èþ… Ðèþ$ÇÄæý$$ JMæü Æ>fMîüÄæý$ çÜ…§óþÔèý…. G.Äæý$ÐŒþ$.C. ¸û…yóþçÙ¯Œþ AMEF

www.amefound.org

G.Äæý$ÐŒþ$.C. ¸û…yóþçÙ¯Œþ §æþMæüP¯Œþ ï³uæÿ¿æý*Ñ$ÌZ° _¯èþ², çܯèþ²M>Ææÿ$ ÆðÿO™èþ$Ë™ø MæüÍíÜ {ç³™éÅÐèþ*²Äæý$ ÝëVæü$ 糧æþ®™èþ$˯èþ$ Ææÿ*´÷…¨…_, Ñgêq¯é°² ò³…´÷…¨…_, Õ„æü×ý¯èþ$ A…¨…_, ÑÑ«§æþ AÀÐèþ–¨® çÜ…çܦ˯èþ$ A¯èþ$çÜ…«§é°…_ A¯èþ$¿æýÐé˯èþ$ ç³…^èþ$Mæü$…r$…¨. «§æþÆæÿÃMæüÆæÿ¢Ë$ ^ðþOÆæÿïŒþ @ } _Ææÿ…iÐŒþ íÜ…VŠü, I.G.G‹Ü çÜ¿æý$ÅË$ @ yé. ÑuæÿÌŒý Æ>f¯Œþ, yé. G…. Ðèþ$çßý§óþÐèþç³µ, yé. G¯Œþ. h. òßýVóüz, yé. sìý.G…. ™éÅVæüÆ>f¯Œþ, {´÷‘‘ Ñ. ÒÆæÿ¿æý{§æþÄæý$Å, yé. G. Æ>f¯èþ², yé. Ððþ…Mæüsôý‹Ù ™èþVæü™Œþ, yé. íÜÙèþ {õ³ÐŒþ$^èþ…§æþÆŠÿ } AÔZMŠü ^èþrÈj MøÔ>«¨M>Ç @ } ¼.Mðü. ÕÐèþÆ>… GWjMæü*ÅsìýÐŒþ yðþOÆæÿMæütÆŠÿ @ } Mðü.Ñ.G‹Ü. {ç³Ý맊þ Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ MISEREOR

www.misereor.org

Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ, AÀÐèþ–¨® çÜçßýM>Æ>°MðüO 1958ÌZ Ýë¦í³…^èþºyìþ¯èþ fÆæÿïŒþ M>£øÍMŠü ¼çÙç³šË çÜ…çܦ. D çÜ…çܦ 50 HâæýåMæü$ ò³OV> B{íœM>, BíÜÄæý* Ðèþ$ÇÄæý$$ Ìêsìý¯Œþ AÐðþ$ÇM> §óþÔ>ËÌZ §éÇ{§æþÅ °Ææÿ*Ã˯èþMæü$ Mæü–íÙ ^óþçÜ*¢ E¯èþ²¨. gê†, Ðèþ$™èþ, Í…Væü ¿ôý§éË™ø °Ñ$™èþ¢… ÌôýMæü$…yé, AÐèþçÜÆæÿ…ÌZ E¯èþ² H Ðèþ$°íÙMðüO¯é Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ çÜ…çܦ ™øyéµr$ ËÀçÜ$¢…¨. õ³§æþ {ç³fË$, {糆Mæü*Ë ç³Çíܦ™èþ$ËÌZ E¯èþ²ÐéÆæÿ$ çÜÓÄæý$…V> ^óþç³sôýt {ç³Äæý$™é²ËMæü$ Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ çÜàÄæý$ç³yæþ$™èþ$…¨. Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ Ý린Mæü çÜ…çܦ˙ø & ^èþÇaMìü çÜ…º…«¨…_¯èþ çÜ…çܦ˙ø, {糿æý$™óþÓ™èþÆæÿ çÜ…çܦ˙ø, ÝëÐèþ*hMæü E§æþÅÐèþ*Ë™ø Ðèþ$ÇÄæý$$ ç³ÇÔZ«§æþ¯é çÜ…çܦ˙ø MæüÍíÜ ç³°^óþçÜ$¢…¨. ˼®§éÆæÿ$Ë™ø MæüÍíÜ D ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å çÜ…çܦË$ Ý린Mæü AÀÐèþ–¨® Ñ«§é¯éË Ææÿ*ç³Mæü˵¯èþMæü$, {´ëgñýMæü$tË AÐèþ$Ë$Mæü$ ™øyæþµyæþ™éÆÿ$$. D Ñ«§æþ…V> Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ çÜ…çܦ, ™èþ¯èþ ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å çÜ…çܦ˙ø MæüÍíÜ °Ææÿ…™èþÆæÿ… Ðèþ*Ææÿ$™èþ$¯èþ² çÜÐéâæýåMæü$ {糆çܵ…¨çÜ$¢…¨.


{í³Äæý$ ´ëuæÿ-Mæü$-ËMæü$, ÎÝë C…yìþÄæý* D çÜ…_Mæü §éÓÆ> Ðé™éÐèþÆæÿ×ý A¯èþ$Mæü*Ë õܧæþÅ Ñ«§é¯éË {´ë«§é¯èþÅ™èþ¯èþ$ Ò$ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ¡çÜ$Mæü$Ðèþ^óþa AÐèþM>Ôèý… MæüÍW¯èþ…§æþ$Mæü$ ^éÌê çÜ…™øçÙ…V> E…¨. ç³…rË ÝëVæü$ ^óþíܯèþ糚yæþ$ ËÀ…^óþ çœÍ™éË$ Ðèþ*Ðèþ$*Ë$V>¯óþ iÐèþ çÜ…º…«§æþÐðþ$O¯èþ, °ÈjÐèþ çÜ…º… «§æþÐðþ$O¯èþ J†¢yæþ$Ë M>Ææÿ×ý…V> °ËMæüyæþV> E…yæþÐèþ#. AÌê…sìý íܦ†ÌZ Ðé™éÐèþÆæÿ×ý…ÌZ Ðèþ^óþa Ðèþ*Ææÿ$µË {糿êÐèþ… Ðèþ$Ç…™èþ Jyìþ§æþ$yæþ$Mæü$ËMæü$ §éÇ¡çÜ$¢…¨. JyìþÔ>ÌZ° Mø…yŠþ [sñýOºÌŒý {ç³fË iÑ™éÌZϯóþ M>Mæü$…yé ÐéÇ çÜ…çÜP–†, ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý A…Ô>ËÌZþ_Ææÿ$«§é¯éÅËMæü$ ^éÌê ÑÔóýçÙÐðþ$O¯èþ {´ë«§é¯èþÅ™èþ E…¨. D ™ðþVæü ÐèþÅÐèþÝëÄæý$§éÆæÿ$Ë$ °ËMæüyæþV> Ìôý° Ðé™éÐèþÆæÿ×ý Ðèþ*Ææÿ$µË çÜÐéË$¯èþ$ G§æþ$ÆøPÐèþyæþ…ÌZ E™èþ¢Ðèþ$ 糧æþ®™èþ$˯èþ$ Væü$Ç¢…_ G…í³Mæü ^óþçÜ$Mæü$° B^èþÆæÿ×ýÌZ ò³sìýt Ðóþ$ÌñýO¯èþ çœÍ™éË$ Ý뫨…^èþVæüË$Væü$™èþ$¯é²Ææÿ$. BÆøVæüŧéÄæý$MæüÐðþ$O¯èþ BàÆæÿ 糧éÆæÿ¦…V> Væü$Ç¢…ç³# ´÷…¨¯èþ _Ææÿ$«§é¯éÅË ÝëVæü$ ÑçܢDž^óþ…§æþ$Mæü$ {糫§é¯èþ M>Ææÿ×ý…V> Mæü°í³Ýù¢…¨. D Mæü–íÙÌZ ¿êVæü…V> Ñ$ÌñýÏsŒý C…sñý°ÞíœMóüçÙ¯Œþ íÜçÜtÐŒþ$¯èþ$ AÐèþ$Ë$^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. D {MæüÐèþ$…ÌZ _Ææÿ$«§é¯éÅË ÝëVæü$¯èþ$ ò³§æþª G™èþ$¢¯èþ ^óþç³sôýt…§æþ$Mæü$ MøÆ>ç³#sŒý hÌêÏÌZ° D WÇf¯èþ ÆðÿO™èþ$Ë$ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Ðèþ^éaÆæÿ$. çœÍ™èþ…V> _Ææÿ$«§é¯éÅË ÝëVæü$ ÑçܢDž_…¨. A«¨Mæü ¨Væü$ºyìþ Ý뫧æþÅÐðþ$O…¨. Ý린Mæü…V> E…yóþ õ³§æþ Mæü$r$…»êËMæü$ BÆøVæüŧéÄæý$MæüÐðþ$O¯èþ BàÆæÿ… A…§æþ$™ø…¨. ´ùçÙMæü ÑË$ÐèþËMæü$ ÐéÇ BàÆæÿ…ÌZ ^ør$ §æþMìüP…¨. AÆÿ$$™óþ ÐóþÆóÿ ^ør ^óþç³sìýt Ðèþ$…_ çœÍ™éË$ Ý뫨…_¯èþç³µsìýMîü, B Äæý* E™èþ¢Ðèþ$ 糧æþ®™èþ$˯èþ$ Ý린Mæü çÜ…{ç糧éÄæý*°Mìü A¯èþ$Væü$×ý…V>¯óþ Ðèþ*Ææÿ$µ^óþÆæÿ$µË™ø A…¨… ^èþyæþ… ^éÌê Ðèþ$$QÅ…. D ÆæÿMæüÐðþ$O¯èþ {ç³Äæý$™é²Ë$ Ý린Mæü çÜÐèþ*f…ÌZ° {糆 JMæüPÇ çÜ…„óüÐèþ*°Mìü §øçßý§æþç³yóþÌê E…yéÍ. BàÆæÿ E™èþµ†¢ÌZ AMæüPyìþ ÆðÿO™èþ¯èþ²ËMæü$ Ý뫨M>Ææÿ™èþ MæüËV>Í. A°Õa™èþÐðþ$O¯èþ Ðé™éÐèþÆæÿ×ý Ðèþ*Ææÿ$µË¯èþ$ ™èþr$tMøVæüÍVóü Ñ«§æþ…V> E…yéÍ. A…§æþ$Mæü$ A¯èþ$Væü$×ý…V>¯óþ GÌê…sìý Mö™èþ¢

糧æþ®™èþ$˯ðþO¯é ÐéÇ çÜ…{糧éÄæý$ ç³Ç«¨ÌZ¯óþ ç³…r ´÷ÌêËMæü$ ^óþÆæÿ$MøÐéÍ. ç³…rË ¨Væü$ºyìþ° Ðèþ*{™èþÐóþ$ M>Mæü$…yé ÆðÿO™èþ$ Mæü$r$…»êË$ Ðé™éÐèþÆæÿ×ýç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ çÜÐéâæýϯèþ$ ™èþr$tMæü$° °Ë§öMæü$PMæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ ç³Ôèý$ç܅糧æþ Ðèþ–¨®ò³O Mæü*yé §æþ–íÙt Móü…{©MæüÇ…^èþyæþ… AÐèþçÜÆæÿ…. C…§æþ$Mæü$ ç³Ôèý$ ÐðþO§æþÅ… çÜM>Ë…ÌZ ËÀ…^èþMæü´ùÐèþyæþ… ò³§æþª çÜÐèþ$çÜÅV> Ðèþ*Ç…¨. A¨ Mæü*yé õ³§æþ ÆðÿO™èþ$ Mæü$r$…»êË Ýù¦Ðèþ$™èþMæü$ A…§æþ$»êr$ÌZ E…yæþr… Ìôý§æþ$. ¿æýÇ…^èþÆ>° ÐèþÅÄæý$… AÄôý$Å ÐðþO§æþÅ… Mæü*yé ÆðÿO™èþ$ËMæü$ §æþVæüYÆæÿÌZ ËÀ…^èþyæþ… Ìôý§æþ$. {´ë£æþÑ$Mæü _Mæü™èþÞ M>±, ¯ðþOç³#×êÅË ç³Ææÿ…V> çÜàÄæý$…V> °Í^óþ Ðèþ$§æþª™èþ$ M>± A…§æþ$»êr$ÌZ E…yæþr… Ìôý§æþ$. D M>Ææÿ×êË ÐèþËÏ ç³Ôèý$´ùçÙ×ý A¯óþ¨ Mæü*yé ÆðÿO™èþ$ËMæü$ A¯èþ$ÐðþO¯èþ¨V> Ìôý§æþ$. çÜÆðÿO¯èþ ÐðþOgêq°Mìü Ðèþ$§æþª™èþ$, çÜçßýM>Ææÿ…, ç³ÇMæüÆ>Ë$ A…§æþ$»êr$ÌZMìü ¡çÜ$Mæü$Æ>VæüÍW™óþ Vö{ÆðÿË ò³…ç³Mæü… §éÓÆ> B õ³§æþ Mæü$r$…»êË$ VúÆæÿÐèþ{糧æþÐðþ$O¯èþ iÐèþ¯èþ… Væüyæþç³VæüË$Væü$™éÆÿ$$. A…§æþ$ÐèþËÏ BÄæý* Ý린Mæü MæüÐèþ$*Å°sîýË ç³Ç«¨ÌZ¯óþ Ðèþ$íßýâæý˯èþ$ {糫§é¯èþ ¿êVæüÝëÓÐèþ$$˯èþ$ ^óþçÜ*¢ ÑçÜ¢Ææÿ×ý M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°Mìü A…Mæü$Æ>Ææÿµ×ý fÇW…¨. Ðèþ$àÆ>çÙ‰ÌZ° Vø…yìþÄæý* hÌêÏÌZ Vö{ÆðÿË ò³…ç³Mæü…ò³O¯óþ B«§éÆæÿç³yìþ iÑçÜ$¢¯èþ² Ðèþ$íßýâæý˯èþ$ Ë„æü Å…V> ò³r$tMæü$° D M>kÆæÿÅ{MæüÐèþ$… ^óþç³rtyæþ… fÇW…¨. C糚yæþ$ B M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… Ðèþ$…_ çœÍ™é˯èþ$ A…¨Ýù¢…¨. Ðèþ$íßýâæýË iÑ™éÌZÏ Ðèþ*{™èþÐóþ$ M>Mæü$…yé BÄæý* MæüÐèþ$*Å°sîýË iÑ™é˯èþ$ Ðèþ*ÇaÐóþÄæý$VæüÍW…¨. Ò$ A¯èþ$¿æýÐéË$, {´ù™éÞçßý… MøçÜ… Ðóþ$Ðèþ$$ °Ææÿ…™èþÆæÿ… G§æþ$Ææÿ$^èþ*çÜ*¢ E…sêÐèþ$$. Ò$Mæü$ çÜ°²íßý™èþ$ÌñýO¯èþ ™øsìý ÆðÿO™èþ¯èþ²ËMæü$ D Ðóþ$VæügñýO¯Œþ A…¨…^é˯óþ BçÜMìü¢ Ò$Mæü$ E…sôý ÐéÇ ç³NÇ¢ _ Ææÿ$¯éÐèþ* Ðèþ*Mæü$ ç³…í³…^èþ…yìþ. Ðóþ$Ðèþ$$ ÐéÇMìü Mæü*yé çÜ…™øçÙ…V> D Ðóþ$VæügñýO¯Œþ A…¨…^èþVæüË…. çÜ…´ë§æþMæü$Ë$

Ý린Mæü Ñ™èþ¢¯èþ ç܅糧óþ BàÆæÿ Ý뫨M>Ææÿ™èþMæü$ Ðèþ$*Ë…................. ÎÌôýÔŒý .G¯Œþ. ^èþÐ鯌þ çÜ…{糧éÄæý$Mæü…V> ÐèþçÜ$¢¯èþ² ÝëVæü$ Ñ«§é¯é˯èþ$ ¿êVæüÝëÓÐèþ$Š糧æþ®†ÌZ ç³#¯èþÆæÿ$§æþ®Ç…^èþyæþ…, ç³ÇÆæÿ„ìü…^èþyæþ…, A¯èþ$çÜÇ…^èþyæþ… §éÓÆ>¯óþ Ðèþ$àÆ>çÙ‰ÌZ° [sñýOºÌŒý »ñýÌŒýt {´ë…™éÌZÏ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$§éÆæÿ$ËMæü$ çÜàÄæý$M>ÇV> E…r$¯é²Æÿ$$. D Ñ™èþ¢¯é˯èþ$ A¯èþ$çÜÇ…_¯èþ M>Ææÿ×ý… V>¯óþ BàÆæÿ Ææÿ…Væü…ÌZ ÆðÿO™èþ$Ë Ý뫨M>Ææÿ™èþ¯èþ$ M>´ëyæþyæþ… Ý뫧æþÅÐðþ$O…¨....

Ðèþ$$™èþMæü «§é¯éÅË$ Ðèþ§æþ$ª... BÆøVæüÅÐóþ$ Ðèþ$$§æþ$ª.......................... §óþ»Œýh™Œþ ÝëÆæÿ…W JyìþÔ>ÌZ° Mø…§Šþ ÝëÐèþ*hMæüÐèþÆæÿY…ÌZ° õ³§æþ Mæü$r$…»êËMæü$ _Ææÿ$«§é¯éÅËMæü$ BǦMæüç³Ææÿ…V>¯óþ M>Mæü$…yé ÝëÐèþ*hMæüç³Ææÿ…V> Mæü*yé ÑÔóýçÙ {´ë«§é¯èþÅ™èþ E¯èþ²¨. Mø…§Šþ ÝëÐèþ*hMæüÐèþÆæÿY…ÌZ C_a ç³#^èþ$aMøÐèþyéË$, ç³ÆæÿçܵÆæÿ… çÜçßýMæüÇ…^èþ$MøÐèþyéË$ A† çÜçßýf….......

_Ææÿ$«§é¯éÅË A«¨Mø™èþµ†¢ Mæü–íÙ................... Ë*¯é ´ë…yé, Ðèþ$$Ææÿ䫧æþÆŠÿ A«¨M>Ç A¯óþMæü ÆæÿM>ÌñýO¯èþ iÐèþçÜ…º…«¨™èþ, °ÈjÐèþ çÜ…º…«¨™èþ M>Ææÿ×êËò³O B«§éÆæÿç³yìþ ç³…rË ¨Væü$ºyìþÌZ òßý^èþ$a™èþVæü$YË$ Mæü°í³çÜ*¢ E…sêÆÿ$$. D ç³Çíܦ† Æ>Ðèþyæþ…ÌZ A°Õa™èþ Ðé™éÐèþÆæÿ×ý {糿êÐèþ… Mæü*yé ^éÌê GMæü$PÐèþV> E…r$…¨. ÒsìýMìü ç³ÇÚëPÆæÿ… JMæü ÆæÿMæü…V> ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý A¯èþ$Mæü*Ë õܧæþÅ Ñ«§é¯éËò³O B«§éÆæÿç³yìþ E…r$…¨.....

ç³Ôèý$ çÜS & ç³Ôèý$ ç܅糧æþ Ðèþ–¨®Mìü {ç³™éÅÐèþ*²Äæý$ Ñ«§é¯èþ….............. çÜ…iÐŒþ Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ Ðèþ$àÆ>çÙ‰ÌZ° Vø…¨Äæý* hÌêÏÌZ Vö{ÆðÿË ò³…ç³Mæü… ^óþç³sìýt¯èþ ÐéÆæÿ$ Mö…§æþÆæÿ$ Ððþ$Ææÿ$VðüO¯èþ {ç³Ðèþ*×êË™ø Mæü*yìþ¯èþ iÐèþ¯ø´ë«¨° çÜ…´ë¨…^èþ$MøVæüÍV>Ææÿ$. A…§æþ$Mæü$ Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþ M>Ææÿ×ý… ÐéÇMìü AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Vö{ÆðÿË ò³…ç³M>°Mìü çÜ…º…«¨…_¯èþ ç³NÇ¢ ç³Çgêq¯é°², AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Ðèþ$$yìþ Ðèþ¯èþÆæÿ$˯èþ$ çÜÐèþ$Mæü*ÆæÿayæþÐóþ$. Ý린Mæü ÝëÐèþ*hMæü AÐèþçÜÆ>Ë$.....

4

9 12

17 3

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &1 • Ðèþ*Ça 2019


iÐèþ ÐðþOÑ«§æþÅ… & {糧æþÆæÿدèþ

Ý린Mæü Ñ™èþ¢¯èþ ç܅糧óþ BàÆæÿ Ý뫨M>Ææÿ™èþMæü$ Ðèþ$*Ë… ÎÌôýÔŒý. G¯Œþ. ^èþÐ鯌þ, çßýÆóÿÔèýÓÆŠÿ. ¼. Ðèþ*V>Æóÿ, çÜ$«©ÆŠÿ. G…. ÐéVóüÏ çÜ…{糧éÄæý$Mæü…V> ÐèþçÜ$¢¯èþ² ÝëVæü$ Ñ«§é¯é˯èþ$ ¿êVæüÝëÓÐèþ$Š糧æþ®†ÌZ ç³#¯èþÆæÿ$§æþ®Ç…^èþyæþ…, ç³ÇÆæÿ„ìü… ^èþyæþ…, A¯èþ$çÜÇ…^èþyæþ… §éÓÆ>¯óþ Ðèþ$àÆ>çÙ‰ÌZ° [sñýOºÌŒý »ñýÌŒýt {´ë…™éÌZÏ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$§éÆæÿ$ËMæü$ çÜàÄæý$M>ÇV> E…r$¯é²Æÿ$$. D Ñ™èþ¢¯é˯èþ$ A¯èþ$çÜÇ…_¯èþ M>Ææÿ×ý… V>¯óþ BàÆæÿ Ææÿ…Væü…ÌZ ÆðÿO™èþ$Ë Ý뫨M>Ææÿ™èþ¯èþ$ M>´ëyæþyæþ… Ý뫧æþÅÐðþ$O…¨. C糚yæþ$ B {´ë…™èþ…ÌZ° ÆðÿO™èþ¯èþ²ËMæü$ Ý린Mæü…V> ËÀ…^óþ Ñ™èþ¢¯èþ ç܅糧æþ Væü$Ç…_ ç³NÇ¢ AÐèþV>çßý¯èþ HÆæÿµyìþ…¨. A…™óþM>§æþ$. C糚yæþ$ ÐéÇMìü HÑ Eç³Äñý*VæüMæüÆæÿÐðþ* B ÆæÿMæüÐðþ$O¯èþ Ñ™èþ¢¯éÌôý ÐéÇMìü çÜÐèþ$– ¨®V> A…§æþ$™èþ$¯é²Æÿ$$.

Ðèþ 4

ÅÐèþÝëÄæý$§éÆæÿ$Ë {糫§é¯èþ iÐèþ¯ø´ë«¨ AÆÿ$$¯èþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ææÿ…Væü…ÌZ íܦÆæÿÐðþ$O¯èþ çœÍ™éË$ A…¨…^óþ…§æþ$Mæü$ ç³…rËMæü$ çÜ…º…«¨…_ f¯èþ$Åç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ ÐðþOÑ«§éÅ°Mìü ^éÌê {´ë«§é¯èþÅ™èþ E…r$…¨. Ðèþ$$QÅ…V> ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ýç³Ææÿ…V>, Ðé™éÐèþÆæÿ×ý ç³Ææÿ…V>, BǦMæü Ýù¦Ðèþ$™èþ ç³Ææÿ…V> ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë$ ºËïßý¯èþ…V> E¯èþ² {´ë…™éËÌZ D A…Ô>°Mìü Ðèþ$Ç…™èþ ÑÔóýçÙ {´ëÐèþ$$QÅ… E…r$…¨. ÐéçÜ¢Ðé°Mìü BÄæý* {´ë…™éËÌZ° ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë$ Mö°² Ðèþ…§æþË çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë$V>

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &1 • Ðèþ*Ça 2019

_™èþ¢Ôèý$¨®™ø ^óþíܯèþ °Ææÿ…™èþÆæÿ Mæü–íÙ çœÍ™èþ…V>¯óþ BÄæý* {´ë…™éË ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ A¯èþ$Mæü*Ë Ðé™éÐèþÆæÿ×ý ç³Çíܦ™èþ$ËMæü$ A¯èþ$ÐðþO¯èþ ç³…rË ÝëVæü$ 糧æþ®™èþ$˯èþ$, A…§æþ$Mæü$ A¯èþ$Mæü*Ë…V> AMæüPyìþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ „óü{™é˯èþ$ çܯèþ²§æþ®… ^óþõÜ Ñ«¨Ñ«§é¯é˯èþ$ Væü$Ç¢…^éÆæÿ$. Cç³µsìý ÐèþÆæÿMæü$ M>´ëyæþ$™èþ* Ðèþ^éaÆæÿ$. AÆÿ$$™óþ _Ææÿ$«§é¯éÅË$, ç³ç³š «§é¯éÅË$, ¯èþ*¯ðþ W…fË$, C…M> AyæþÐèþ#ÌZÏ ËÀ…^óþ BàÆæÿÄñý*VæüÅÐðþ$O¯èþ 糧éÆ>¦Ë$, §æþ$…ç³Ë$, VæüyæþzË$, Mö°² KçÙ«§æþ {ç³™óþÅMæü™èþË$¯èþ² Ððþ$$MæüP˯èþ$ ÝëVæü$^óþõÜÐéÆæÿ$. Òsìý° ÝëVæü$^óþíܯèþ…™èþ M>Ë… ÐéÇMìü Ðèþ$…_ ´ùçÙM>Ë™ø Mæü*yìþ¯èþ BàÆæÿ… ËÀ…^óþ¨. WÇf¯èþ ™ðþVæüË$, Ðèþ*Ææÿ$Ðèþ$*Ë {V>Ðèþ*ÌZÏ° ÐéÇMìü ç³Çç³NÆæÿ~Ððþ$O¯èþ BàÆæÿ… A…§æþ$»êr$ÌZ E…yóþ¨. AÆÿ$$™óþ CsîýÐèþË M>Ë…ÌZ Ar$Ðèþ…sìý ÆðÿO™èþ$Ë çÜ…QÅ ™èþWY´ù™ø…¨. CsîýÐèþË Mö¨ªM>Ë…V> D WÇf¯èþ {´ë…™éËÌZ° ÆðÿO™èþ$Ë$ Mæü*yé Ý린Mæü Ñ™èþ¢¯éËMæü$ º§æþ$Ë$V> Ððþ$Ææÿ$Væü$ç³Ææÿ_¯èþ Ñ™èþ¢¯é˯èþ$ Eç³Äñý*WçÜ$¢¯é²Ææÿ$. A«¨Mæü ¨Væü$ºyóþ C糚yæþ$ ÐéÆæÿ…§æþÇ §æþ–íÙt° BMæüÇÛÝù¢…¨. çœÍ™èþ…V> ºÄæý$r GMæüPyø íܧæþ®… ^óþíܯèþ Ñ™èþ¢¯èþ ÆæÿM>Ëò³O Ý린Mæü õܧæþÅV>âæý$Ï B«§éÆæÿç³yæþÐèþËíÜ ÐèþÝù¢…¨. AÌê…sìýÑ çÜÆæÿçœÆ> ^óþõÜ Hgñý±Þ˯èþ$ ¯èþÐèþ$$ÃMøÐèþËíÜ ÐèþÝù¢…¨. ©°Mìü ™øyæþ$ A«¨Mæü Ððþ*™é§æþ$ÌZ


ÆæÿÝëÄæý$°Mæü GÆæÿ$Ðèþ#Ë$, {MìüÑ$çÜ…àÆæÿM>Ë$ Eç³Äñý*W…^èþÐèþËíÜ ÐèþÝù¢…¨. çœÍ™èþ…V> ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… ¿êÈ QÆæÿ$a™ø Mæü*yìþ¯èþ ÐèþÅÐèþàÆæÿ…V> Ðèþ*Ç…¨. ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý… §ðþº¾†…r$¯èþ²¨. HMæüç³…r ÝëVæü$ «§øÆæÿ×ìý ò³ÇW´ùÆÿ$$…¨. A…†Ðèþ$…V> ÝëVæü$ M>ÆæÿÅMæüÌê´ëÌZÏ iÐèþÐðþOÑ«§æþÅ… ç³NÇ¢V> A…™èþÇ…_´ùÆÿ$$…¨. Ðèþ$àÆ>çÙ‰ÌZ WÇf¯èþ$Ë$ GMæü$PÐèþ çÜ…QÅ °ÐèþíÜ…^óþ hÌêÏ ¯èþ…§æþ$Æ>¾Ææÿ$. D hÌêÏÌZ° «§æþyŠþV>ÐŒþ, AMæüPÌŒýMæü$Ðé »êÏMæü$ {´ë…™éË$ Ýë™èþ$µÆ> ç³ÆæÿÓ™èþ {Ôóý×ý$ÌZÏ E…sêÆÿ$$. D {´ë…™éÌZÏ WÇf¯èþ$Ë$, Mö…yæþ {´ë…™èþç³# ÐéÆæÿ$ GMæü$PÐèþV> °ÐèþíÜçÜ$¢…sêÆæÿ$. ÐéÆæÿ…™é [sñýOºÌŒý gê™èþ$ËMæü$ ^ðþ…¨¯èþÐéÆóÿ. ÐéÇÌZ A«¨Mæü çÜ…QÅÌZ ÀË$ÏË$, ç³ÐéÆ> gê™èþ$Ë$ ò³§æþª ™ðþVæüË$. ÒÇÌZ A™èþÅ«¨Mæü$Ë$ °Ææÿ$õ³§æþ õܧæþÅV>âæý$Ï. _¯èþ², Ðèþ$«§æþÅ™èþÆæÿVæü† MæüÐèþ$™éË$¯èþ²ÐéÆæÿ$. õܧæþÅ…ÌZ ¨Væü$ºyìþ çÜÓ˵…V> E…yæþyæþ… ÐèþËÏ ÐéÆæÿ$ AyæþÐèþ#ÌZÏ §öÇMóü ÐèþçÜ$¢Ðèþ#Ë õÜMæüÆæÿ×ýò³O¯óþ GMæü$PÐèþV> B«§éÆæÿç³yìþ iÐèþ¯èþ… ÝëWçÜ$¢…sêÆæÿ$. ÐéçÜ¢Ðé°Mìü D hÌêÏ çÜ…{糧éÄæý$Mæü ç³…rË ÐðþOÑ«§éÅ°Mìü {ç³™óþÅMæü…V> Væü$Ç¢…ç³# çÜ…´ë¨…^èþ$Mæü$…¨. CMæüPyæþ Ððþ$$MæüPgŸ¯èþ², Ý÷ÆæÿY…, _Ææÿ$«§é¯éÅË$, ç³ç³š«§é¯éÅË$, AyæþÑÌZ §öÇMóü BàÆæÿÄñý*VæüÅÐðþ$O¯èþ 糧éÆ>¦Ë$ GMæü$PÐèþV> ÝëVæüÄôý$ÅÑ. M>± Væü™èþ Mö°² çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë$V> D ç³Çíܦ† {MæüÐèþ$…V> „îü×ìý…_ ´ù™ø…¨. §óþÔèý…ÌZ° õ³§æþ {ç³gê±M>°Mìü BàÆæÿ ¿æý{§æþ™èþ¯èþ$, iÐèþ¯ø´ë§æþ$Ë ¿æýÆøÝë¯èþ$, _¯èþ² MæüÐèþ$™éË ÆðÿO™èþ¯èþ²ËMæü$ G§æþ$ÆæÿÄôý$Å MæüçÙt¯èþÚët˯èþ$ °ÐéÇ…^èþyæþ…ÌZ¯èþ* iÐèþÐðþOÑ«§éÅ°Mìü ^éÌê {´ëÐèþ$$QÅ… E…¨. iÐèþÐðþOÑ«§æþÅ… {´ë«§é¯èþÅ™èþ¯èþ$ Væü$Ç¢…_¯èþ çÜÓ^èþe…§æþ çÜ…çܦ »ñýÆÿ$$‹œ (BAIF) çÜ…çܦ MæüÐèþ$*Å°sîý ç³Ææÿ…V> ÐéÇMìü A…yæþV> °Í_…¨. WÇf¯èþ {´ë…™éËÌZ °ÐèþíÜ…^óþ ÐéÇMìü A¯èþ$ÐðþO¯èþ BàÆæÿ 糧éÆ>¦Ë¯èþ$ çÜ…Ææÿ„ìü…^óþ…§æþ$Mæü$ ¯èþyæþ$… Mæüsìýt…¨. ¯èþ…§æþÆŠÿºÆŠÿ hÌêÏÌZ° «§æþyŠþV>ÐŒþ, AMæüPÌŒýMæü$Ðé »êÏMæü$ÌZÏ° 14 {V>Ðèþ*ËÌZ D ¨ÔèýV> {ç³Äæý$™é²Ë$ Móü…{©MæüÇ…_…¨. BÄæý* {´ë…™éËÌZ ç³…rË ÝëVæü$ÌZ AÐèþ$Ë$^óþçÜ$¢¯èþ² ç³…rË ÐðþOÑ«§éÅ°², §é°Mìü çÜ…º…«¨…_¯èþ ç³NÇ¢ B^èþÆæÿ×ê™èþÃMæü Ñ«¨Ñ«§é¯é˯èþ$ õÜMæüÇ…_ ¿æý{§æþç³Ç_…¨. ¿êVæüÝëÓÐèþ$Š糧æþ®†ÌZ Ñ™èþ¢¯ø™èþµ†¢Mìü {´ù™éÞçßý… A…¨…_…¨. „óü{™èþ Ýë¦Æÿ$$ÌZ¯óþ çÜ…{糧éÄæý$Mæü ç³…rË ÝëVæü$ {ç³{MìüÄæý$¯èþ$ çÜ…Ææÿ„ìü…^óþ…§æþ$Mæü$ Ý린Mæü MæüÐèþ$*Å°sîý çÜçßýM>Ææÿ…™ø¯óþ ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$Mæü$…¨.

„óü{™èþÝë¦Æÿ$$ ç³…rË ÝëVæü$ {MæüÐèþ$… & yéMæü$ÅÐðþ$…rÈMæüÆæÿ×ý {´ë£æþÑ$Mæü çÜÐèþ*^éÆ>°² {V>Ðèþ$Ýë¦Æÿ$$ çÜÐèþ*ÐóþÔ>ÌZÏ õÜMæüÇ… ^éÆæÿ$. A§óþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ BÄæý* {V>Ðèþ*ËÌZ °ÐèþíÜ…^óþ Ðèþ–§æþ® Ðèþ$íßýâæý˯èþ$, ÆðÿO™èþ$˯èþ$ çÜ…{糨…_ çÜÐèþ*^éÆ>°² °Æ>®Ææÿ×ý

^óþçÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. JMæü Ñ«§æþ…V> ÐèþÄæý$çÜ$ÌZÏ ò³§æþª ÐèþÄæý$çÜ$ÌZ E¯èþ² B ï܈, ç³#Ææÿ$çÙ$˯èþ$ BÄæý* {V>Ðèþ*ËMæü$ ò³§æþª¨Mæü$PV> ç³ÇVæü×ìýÝë¢Ææÿ$. AÌê…sìý ÐéÇ ¯èþ$…^óþ AÀ{´ëÄæý*Ë$, Q_a™èþÐðþ$O¯èþ çÜÐèþ*^éÆ>°² õÜMæüÇ…^éÆæÿ$. õÜMæüÇ…_¯èþ çÜÐèþ*^éÆ>°² °Æ>®Ç…^èþ$Mæü$¯óþ {ç³Äæý$™èþ²…ÌZ ¿êVæü…V> {ç³™óþÅMæü…V> BÄæý* A…Ô>Ëò³O AÐèþV>çßý¯èþ E¯èþ² ÐéÇ™ø º–…§éË ÐéÈV> ^èþÆæÿaË$, çÜ…{糨…ç³#Ë$ fÇ´ëÆæÿ$. D ^èþÆ>aVøçÙ$tËÌZ Ðèþ$Ç Mö…™èþ ÑË$ÐðþO¯èþ çÜÐèþ*^éÆæÿ… Mæü*yé ËÀ…_…¨. çÜ…{糧éÄæý$… {ç³M>Ææÿ… BÄæý* {V>Ðèþ*ÌZÏ fÇVóü E™èþÞÐéÌZÏ, Ðóþyæþ$MæüÌZÏ, gê™èþÆæÿË Ðèþ…sìý ÐésìýÌZ »ñýÆÿ$$‹œ íܺ¾…¨ Mæü*yé E™éÞçßý…V> ´ëË$ç³…^èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. B Ñ«§æþ…V> AMæüPyìþ {ç³fË Væü$Ç…_, ÐéÆæÿ$ Eç³Äñý*W…^óþ Ñ™èþ¢¯éË Væü$Ç…_, ÐéÇ çÜ…çÜP–¡ çÜ…{糧éÄæý*Ë Væü$Ç…_ çÜÐèþ${VæüÐðþ$O¯èþ çÜÐèþ*^éÆæÿ… õÜMæüÇ…^éÆæÿ$. D çÜ…§æþÆ>ÂËÌZ¯óþ çÜ…{糧éÄæý$Mæü BàÆæÿ ç³…rË çÜ…Ææÿ„æü×ýÌZ BçÜMìü¢ E¯èþ² Mæü$r$…»êË _sêt¯èþ$ Mæü*yé ™èþÄæý*Ææÿ$^óþÝëÆæÿ$. D ™èþÆæÿà çÜÐèþ*ÐóþÔ>Ë çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ¯óþ Mö¨ª Ðèþ$…¨ _¯èþ² MæüÐèþ$™éË ÆðÿO™èþ$ Mæü$r$…»êË$ ´ë™èþ糧æþ®†ÌZ¯óþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. B Ñ«§æþ…V> C…M> çÜ…{糧éÄæý$Mæü 糧æþ®™èþ$ÌZϯóþ õܧæþÅ… ^óþçÜ$¢¯èþ² Mæü$r$…»êË ÑÐèþÆ>Ë$ Mæü*yé õÜMæüÇ…^éÆæÿ$. Cr$Ðèþ…sìý ÆðÿO™èþ$Ë ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å…™ø {V>Ðèþ$ Ýë¦Æÿ$$ÌZ Ñ™èþ¢¯èþ {糧æþÆæÿدèþ˯èþ$ HÆ>µr$ ^óþíÜ…¨ D çÜÓ^èþe…§æþ çÜ…çܦ. §é§éç³# 19 {V>Ðèþ*ËÌZ Cr$Ðèþ…sìý Ñ™èþ¢¯èþ {糧æþÆæÿدèþË$ °ÆæÿÓíßý…_…¨. çÜ…{糧éÄæý$Mæü ÝëVæü$ 糧æþ®™èþ$˯èþ$, Ðèþ$$QÅ…V> _Ææÿ$«§é¯éÅË$, Ððþ$$MæüPgŸ¯èþ², Ý÷ÆæÿY… Ðèþ…sìý ç³…rË ÑçÙÄæý$…ÌZ, ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë$ A¯èþ$çÜÇ…^èþyé°Mìü A¯èþ$ÐðþO¯èþ ç³…rË ÐðþOÑ«§éÅ°² Ñ™èþ¢¯éË {糧æþÆæÿدèþÌZÏMìü ¡çÜ$Mæü$Ðèþ_a…¨. Ñ™èþ¢¯èþ çÜ…Ææÿ„æü×ý Mæü–íÙÌZ ´ëË$ ç³…^èþ$Mæü$…r$¯èþ² ÆðÿO™èþ$Ë º–…§æþ… ¯èþ$…_ AÆÿ$$§æþ$Væü$Ç° G…í³Mæü^óþíÜ…¨. D º–…§æþ…ÌZ° çÜ¿æý$ÅË$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ „óü{™éËMæü$ çÜ…º…«¨…_ Ðèþ$Ç°² ÑÐèþÆ>Ë$ õÜMæüÇ…^éÆæÿ$. {´ëÆæÿ…¿æý §æþÔèýÌZ Ððþ$$MæüPgŸ¯èþ² ÝëVæü$^óþçÜ$¢¯èþ² 12 „óü{™éË$, Ý÷ÆæÿY… ÝëVæü$^óþçÜ$¢¯èþ² 12 „óü{™éË ÑÐèþÆ>˯èþ$ õÜMæüÇ… ^éÆæÿ$. B ™èþÆæÿ$Ðé™èþ C™èþÆæÿ ÆæÿM>ÌñýO¯èþ ç³…r˯èþ$ ÝëVæü$ ^óþçÜ$¢¯èþ² „óü{™éË çÜÐèþ*^éÆæÿ… õÜMæüÇ…^éÆæÿ$. D Ñ«§æþ…V> Ððþ$$™èþ¢… 258 ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ „óü{™éËMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ çÜÐèþ*^éÆæÿ… íܧæþ®… ^óþÔ>Ææÿ$. B ÆæÿMæü…V> õÜMæüÇ…_¯èþ „óü{™éË Væü$Ç…_, AMæüPyæþ ÝëVæü$ ^óþçÜ$¢¯èþ² 糧æþ®™èþ$ÌZÏ E¯èþ² {ç³™óþÅMæü™èþ˯èþ$ sôýº$ÌŒý 1ÌZ VæüÐèþ$°…^èþÐèþ^èþ$a¯èþ$.

çÜ…{糧éÄæý$Mæü ç³…rË ÝëVæü$ Ñ«§é¯èþ…ÌZ ÝëVæü$ ^óþõÜ¢ ç³…rË G§æþ$Væü$§æþË ÝëïœV> ÝëVæü$™èþ$…§æþ°, MæüÆæÿ$Ðèþ# ç³Çíܦ™èþ$˯èþ$ ™èþr$tMøÐèþyæþ… Ý뫧æþÅÐèþ$Ðèþ#™èþ$…§æþ±, `yæþï³yæþË çÜÐèþ$çÜÅ A† ™èþMæü$PÐèþV> E…r$…§æþ± MæüÐèþ$*Å°sîý {糆°«§æþ$Ë$ Væü$Ç¢…^éÆæÿ$. ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &1 • Ðèþ*Ça 2019

5


sôýº$ÌŒý 1 @ Ñ™èþ¢¯èþ Ææÿ„æü×ý MæüÑ$sîýË$ õÜMæüÇ…_¯èþ ç³…rË iÐèþ{MæüÐèþ$… (gñýÆŠÿôëÏfÐŒþ$) ç³…rË õ³Ææÿ$ „óü{™éË ç³…rË ÑÕçÙt™èþË$ çÜ…QÅ Æ>Væü$Ë$ 1 W…fË$ ò³§æþªÑV>, †Äæý$ÅV> E…sêÆÿ$$. ¯é¯Œþ Ìêyìþj…VŠü GMæü$PÐèþ í³ËMæüË$ E…sêÆÿ$$. MæüÆæÿ$Ðèþ# çÜÐèþ$Äæý*ËMæü$ A¯èþ$ÐðþO¯èþ¨ Mö{ÆæÿË$ 3 ^èþÑsìý/ç³ËÏç³# ¯óþËÌZϯèþ* ÝëVæü$Äñý*VæüÅ…. `yæþï³yæþ˯èþ$ ™èþr$tMøVæü˧æþ$. °ËÓ^óþÄæý$yæþ… ™óþÍMæü. ´ùçÙMæü ÑË$ÐèþË$ GMæü$PÐèþ. FyæþË$ 6 ^èþÑsìý/ç³ËÏç³# ¯óþËÌZϯèþ* ÝëVæü$Äñý*VæüÅ…. `yæþï³yæþ˯èþ$ ™èþr$tMøVæü˧æþ$. °ËÓ^óþÄæý$yæþ… ™óþÍMæü. ´ùçÙMæü ÑË$ÐèþË$ GMæü$PÐèþ. Ððþ$$MæüP gŸ¯èþ² (Ððþ$OgŒý) 23 MæüÆæÿ$Ðèþ# ç³Çíܦ™èþ$˯èþ$ ™èþr$tMøVæü˧æþ$. ¯é¯Œþ Ìêyìþj…VŠü, †Äæý$Åsìý Ææÿ$_, ^ðþyìþ´ùÄôý$ Væü$×ý… ™èþMæü$PÐèþ. ç³Ôèý$Ðèþ#ËMæü$ Ðóþ$ÌñýO¯èþ Ðóþ$™èþV> Eç³Äñý*Væüç³yæþ$™èþ$…¨. gŸ¯èþ² 21 çÜ…{糧éÄæý$Mæü ¿æý*Ðèþ$$˱² Mæü*yé ¯èþËÏsìý Ðèþ$$ÇMìü° Ayæþ$zMøVæüËÐèþ#. †Äæý$Åsìý Ææÿ$_. MæüÆæÿ$Ðèþ# ç³Çíܦ™èþ$˯èþ$ ™èþr$tMøVæü˧æþ$. ¯èþ*Ææÿ$µ ™óþÍMæü. ç³Ôèý$Ðèþ#ËMæü$ Ææÿ$_MæüÆæÿÐðþ$O¯èþ Ðóþ$™èþ. AË^èþ…§æþË$

6

çßýÄæý$íÜ…™Œþ ½¯ŒþÞ

12

ÐðþOÌŒýz Gyìþº$ÌŒý Ððþ$$MæüPË ÆæÿM>Ë$ Ððþ$$™èþ¢…

63

Òsìý Ææÿ$_ GMæü$PÐèþ. MæüÆæÿ$Ðèþ# ç³Çíܦ™èþ$˯èþ$ ™èþr$tMøVæü˧æþ$. °ËÓ ç³§æþ®† ™óþÍMæü. ÝëÆæÿ… ï³ÍaÐóþõÜ {MìüÐèþ$$Ë ¯èþ$…yìþ ™èþr$tMøVæüË ÔèýMìü¢ Mæü*yé GMæü$PÐèþ. ´÷yæþÐðþO¯èþ {«§æþ$ÉæþÐðþ$O¯èþ W…fË$, †Äæý$Åsìý Ææÿ$_, ÝëÆæÿ… ï³Ìôýa {MìüÐèþ$$˯èþ$ G§æþ$ÆøPVæüËÐèþ#. LçÙ«§æþ ÑË$ÐèþË$ GMæü$PÐèþ. Mö°² Ô>ÔèýÓ™èþ…V> °Ë$Ýë¢Æÿ$$. ÝëVæü$ ™óþÍMæü, ï³yæþË °Æø«§æþMæü ÔèýMìü¢ A«¨Mæü…. MæüÆæÿ$Ðèþ# ç³Çíܦ™èþ$ËÌZ¯èþ* °Ë$Ýë¢Æÿ$$.

135

„óü{™èþÝë¦Æÿ$$ÌZ¯óþ çÜ…Ææÿ„æü×ý ^èþÆæÿÅË$

6

B ÆæÿMæü…V> °ÆæÿÓíßý…_¯èþ {糧æþÆæÿدèþË çÜ…§æþÆæÿÂ…ÌZ¯óþ Ý린Mæü…V> ÝëVæü$^óþçÜ$¢¯èþ² ç³…rËMæü$ çÜ…º…«¨…_ Mö°² ç³…r´÷Ìê˯èþ$ Væü$Ç¢…^éÆæÿ$. JMøPÆæÿMæüÐðþ$O¯èþ ¯óþËË Væü$Ç…_ Ý린Mæü MæüÐèþ$*Å°sîý {糆°«§æþ$Ë™ø ^èþÆæÿaË$ fÇ´ëÆæÿ$. Ððþ$$MæüPgŸ¯èþ² (Ððþ$Æÿ$$gŒý), Ý÷ÆæÿY… ÝëVæü$ ÑçÙÄæý$…ÌZ E™èþ¢Ðèþ$Ððþ$O¯èþ AÆÿ$$§æþ$ ç³…rË (Ìê…yŠþÇÝùÆðÿÞ‹Ü) ^ö糚¯èþ G…í³Mæü ^óþÔ>Ææÿ$. ÒsìýÌZ BÄæý* ´÷ÌêË ç³Ç«¨ÌZ¯óþ çÜ…Ææÿ„æü×ý ^èþÆæÿÅË$ ^óþç³sêtË° °Ææÿ~Æÿ$$… ^éÆæÿ$. (D ÑÐèþÆ>Ë$ sôýº$ÌŒý 2ÌZ ^èþ*yæþÐèþ^èþ$a.) A…sôý ÆðÿO™èþ$Ë ´÷Ìê˯óþ BÄæý* ç³…rË ÝëVæü$ Ñ«§é¯éËMæü$ çÜ…Ææÿ„æü×ý Móü…{§éË$V> Eç³Äñý*W…^éÆæÿ$. çÜ…{糧éÄæý$Mæü ç³…rË ÝëVæü$MøçÜ… CÌê…sìý 10 „óü{™é˯èþ$ Væü$Ç¢…^éÆæÿ$. çÜ…Ææÿ„æü×ý 糧æþ®™èþ$Ëò³O fÇí³¯èþ çÜ…¿êçÙ×ýÌZÏ ´ëË$ç³…^èþ$Mæü$¯èþ² MæüÐèþ$*Å°sîý {糆°«§æþ$Ìôý ÐóþÆóÿÓÆæÿ$ ÆæÿM>ÌñýO¯èþ ç³…rË ÝëVæü$ Væü$Ç…_¯èþ ^èþÆæÿaÌZÏ Mæü*yé ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. D çÜ…§æþÆæÿÂ…ÌZ BÄæý* ç³…rË ÝëVæü$ {ç³Äñý*f¯é˯èþ$ ÐéÆæÿ$ §æþ–íÙtÌZ E…^èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. Ñ™èþ¢¯èþ çÜ…Ææÿ„æü×ý MæüÑ$sîýÌZÏ ¿êVæüÝëÓÐèþ$$ÌñýO¯èþ ÆðÿO™èþ$Ë$, ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ææÿ…Væü…ÌZ A¯èþ$¿æýÐèþ… E¯èþ² ÆðÿO™èþ$ Ðèþ–§æþ$®Ë$ D ÆæÿMæü…V> G…í³Mæü ^óþíܯèþ A°² ç³…rË ÝëVæü$ „óü{™é˯èþ$ çÜÓÄæý$…V> çÜ…§æþÇØ…^éÆæÿ$. B „óü{™èþÝë¦Æÿ$$ çÜ…§æþÆæÿدèþÌZÏ ÆðÿO™èþ$Ë™ø´ër$ »ñýÆÿ$$‹œ íܺ¾…¨ ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &1 • Ðèþ*Ça 2019

Mæü*yé ´ëË$ç³…^èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. Ððþ$$MæüPË G§æþ$Væü$§æþË Ýë¦Æÿ$$ ¯èþ$…_ ç³…rMø™èþË Ðèþ$$…§æþ$ ÐèþÆæÿMæü$ A°² §æþÔèý˯èþ$ ÐéÆæÿ$ ç³ÇÖÍ… ^éÆæÿ$. Ô>ï܈Äæý$ 糧æþ®™èþ$˯èþ$ A¯èþ$çÜÇ…_ ¯érÏMæü$ A¯èþ$ÐðþO¯èþ ÐèþÆæÿ$çÜ{MæüÐèþ*°² °ÆóÿªÕ…^éÆæÿ$. Mö°² çÜ…§æþÆ>ÂËÌZ ÆðÿO™èþ$Ë$ ™èþÐèþ$Mæü$ A¯èþ$ÐðþO¯èþ ȆÌZ D ÐèþÆæÿ$çÜ{MæüÐèþ$… °Ææÿ~Æÿ$$…^èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. ç³…rË ÝëVæü$ 糧æþ®†° °Ææÿ~Æÿ$$…^óþ Ðèþ$$…§æþ$ Mö°² {ç³™óþÅMæü Ë„æü×ê˯èþ$ ÐéÆæÿ$ B«§éÆæÿ…V> ^óþçÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. AÌê…sìý Ë„æü×êÌZÏ W…f ç³ÇÐèþ*×ý…, W…f Ææÿ…Væü$, Ððþ$$MæüP ò³ÇVóü G™èþ$¢, `yæþï³yæþË °Æø«§æþMæü ÔèýMìü¢, MæüÆæÿ$Ðèþ#M>rM>˯èþ$ ™èþr$tMøVæüË ÝëÐèþ$Ææÿ¦Å…, Mæü… Mæü$Ë ¡Ææÿ$, ÐéÅ«¨°Æø«§æþMæü ÔèýMìü¢ Ðèþ…sìýÑ Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþÑ. ç³…rË ÝëVæü$Mæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ ÐéçÜ¢Ðèþ G§æþ$Væü$§æþË °Æ>®Ææÿ×ý MøçÜ… {´ëgñýMæü$t íܺ¾…¨ Q_a™èþÐðþ$O¯èþ Ô>ï܈Äæý$ {ç³Ðèþ*×êË {ç³M>Ææÿ… E¯èþ²© Ìôý°© ç³ÇÖÍ…^éÆæÿ$. D {´ëÐèþ*×ìýM>˯èþ$ CM>ÆŠÿ çÜ…çܦ yîþÄæý$*G‹Ü VðüOyŠþÌñýO¯ŒþÞ õ³Ææÿ$™ø °ÆóÿªÕ…_…¨. D 糧æþ®†ÌZ Ððþ$$MæüPgŸ¯èþ² ÑçÙÄæý$…ÌZ 21 ÆæÿM>˯èþ$, gŸ¯èþ² ÑçÙÄæý$…ÌZ 18 ÆæÿM>Ë ç³…r˯èþ$ Væü$Ç¢…^éÆæÿ$.

Ñ™èþ¢¯èþ Ææÿ„æü×ý MæüÑ$sîýË$ ÐóþÆóÿÓÆæÿ$ {V>Ðèþ*Ë ¯èþ$…_ G…í³Mæü ^óþíܯèþ ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë$ D MæüÑ$sîýÌZ çÜ¿æý$ÅË$V> E…sêÆæÿ$. „óü{™èþÝë¦Æÿ$$ÌZ °ÆóÿªÕ…^èþ$Mæü$¯èþ² Ñ«§æþ…V> A°² M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*˯èþ$ AÐèþ$Ë$ ^óþÄæý$yæþ… ÐéÇ »ê«§æþÅ™èþ. D


MæüÑ$sîý ¯ðþËMæü$ JMæüÝëÇ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ´÷ÌêÌZϯóþ çÜÐèþ*ÐóþÔ>Ë$ fÆæÿ$ç³#™èþ$…¨. A…§æþ$MøçÜ… G…í³Mæü ^óþíܯèþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ´÷ÌêÌZϯóþ çÜÐèþ*ÐóþÔ>Ë$ fÆæÿ$ç³#™èþ$…¨. A…§æþ$MøçÜ… G…í³Mæü ^óþíܯèþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ „óü{™é˯èþ$ ÐéÆæÿ$ çÜ…§æþÇØ…^èþÐèþËíÜ E…r$…¨. ÆðÿO™èþ$ËMæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Ñ™èþ¢¯é˯èþ$ õÜMæüÇ…_ ¿æý{§æþç³Ææÿ^èþyæþ…, C™èþÆæÿ ÆðÿO™èþ$Ë™ø Ñ™èþ¢¯èþ Ðèþ*ǵyìþ Ñ«§æþ$˯èþ$ °ÆæÿÓíßý…^éÍÞ E…r$…¨. »êÏMŠü Ýë¦Æÿ$$ÌZ HÆ>µr$ ^óþõÜ MæüÑ$sîýÌZ°Mìü D ÆæÿMæüÐðþ$O¯èþ Ý린Mæü MæüÑ$sîýË$ ™èþÐèþ$ {糆°«§æþ$˯èþ$ G…í³Mæü^óþçÜ$Mæü$… sêÆÿ$$. D ÆæÿMæüÐðþ$O¯èþ MæüÑ$sîý˯èþ$ Äæý$çßýÐðþ*W Ðèþ*™é ïÜyŠþ õÜÐèþÆŠÿ MæüÑ$sîý A° ÐèþÅÐèþçßýÇÝë¢Ææÿ$. »êÏMŠü Ýë¦Æÿ$$ MæüÑ$sîýÌZ 10 Ðèþ$…¨ çÜ¿æý$ÅË$ E…sêÆæÿ$. çÜ$Ðèþ*Ææÿ$V> 70 Ðèþ$…¨ Ðèþ$íßýâê ÆðÿO™èþ$Ë$ D Ñ™èþ¢¯èþ Ææÿ„æü×ý ^óþç³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. ÐéÇ Mæü–íÙ M>Ææÿ×ý… V> A¯óþMæü ÆæÿM>ÌñýO¯èþ Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë ç³…rË Ñ™èþ¢¯éË$ çÜ$Ææÿ„ìü™èþ…V> E…r$¯é²Æÿ$$. {V>Ðèþ$Ýë¦Æÿ$$ÌZ Ðèþ$*yæþ$ Ñ™èþ¢¯èþ »êÅ…Mæü$˯èþ$ HÆ>µr$ ^óþÄæý$yæþ… fÇW…¨. D MæüÑ$sîýË$ BçÜMìü¢ E¯èþ² ÆðÿO™èþ$Ë™ø Ñ™èþ¢¯èþÐèþ*ǵyìþ ^óþçÜ$Mæü$…r$…¨. D »êÅ…Mæü$ ¯èþ$…_ ¡çÜ$Mæü$¯èþ² Ñ™èþ¢¯é˯èþ$ †ÇW ÆðÿO™èþ$Ë$ »êÅ…Mæü$Mæü$ A…¨…^éÍÞ E…r$…¨. CsîýÐèþË M>Ë…ÌZ Ððþ$$MæüPË ÆæÿM>Ë çÜ…Ææÿ„æü×ý, ÆðÿO™èþ$Ë çßýMæü$PË ^èþsêtË çßýMæü$PË ç³ÇÆæÿ„æü×ý A«§éÇsîýMìü (©°° C…XÏçÙ$ÌZ {´÷sñýMæüÛ¯Œþ B‹œ ´ëÏ…sŒý ÐðþÆðÿOsîý‹Ü A…yŠþ ¸ëÆæÿÃÆŠÿÞ ÆðÿOsŒýÞ Äæý*MŠütÞ A«§éÇsîý A…sêÆæÿ$. C¨ ¯èþ*ÅÉìþÎÏÌZ E…¨.) 10 ¯èþÐèþ$*¯é˯èþ$ {V>Ðèþ$ Ñ™èþ¢¯èþ Ææÿ„æü×ý MæüÑ$sîýË$ A…¨…^éÆÿ$$. ÐésìýÌZ 5 Ððþ$$MæüPgŸ¯èþ²Mæü$ ^ðþ…¨¯èþÑ. Ðèþ$Æø 5 ÆæÿM>Ë$ gŸ¯èþ² ÝëVæü$Mæü$ E§óþªÕ…_¯èþÑ.

ÆðÿO™èþ$ËMæ¡Ææ ü$ ÿAÐè$þV>çßý¯èþ Mæü͵…^óþ…§æþ$Mæü$ °ÆæÿÓíßýçÜ$¢¯èþ² çÜÐèþ*ÐóþÔèý… çœÍ™éË

ç³…rË ÝëVæü$ÌZ ÐðþOÑ«§æþÅ… Ý뫨…^óþ…§æþ$Mæü$, çÜ…{糧éÄæý$Mæü ÝëVæü$ Ñ«§é¯é˯èþ$ M>´ëyóþ…§æþ$Mæü$ ^óþç³sìýt¯èþ D {´ëgñýMæü$t M>Ææÿ×ý…V> Ýë¯èþ$Mæü*Ë çœÍ™éË$ A¯óþMæü… Mæü°í³…^éÆÿ$$. Ðèþ$$QÅ…V> {糆 MæüÐèþ$*Å°sîý Mæü*yé ™èþ¯èþ ç³Ç«¨ÌZ¯óþ A™èþ$Å™èþ¢Ðèþ$ {Ôóý×ìýMìü ^ðþ…¨¯èþ ÝëVæü$ Ñgêq¯èþ… A…§æþ$»êr$ÌZ E¯èþ²§æþ¯óþ ÐéçÜ¢Ðé°² Væü$Ç¢…^èþVæüÍV>Æÿ$$. A…™óþM>Mæü$…yé, çÜ…{糧éÄæý$Mæü ç³…rË ÝëVæü$ çÜ…Ææÿ„æü×ý ÝëÐèþ$Ææÿ¦Å… ™èþÐèþ$Mæü$ E¯èþ²© A¯èþ² ¯èþÐèþ$ÃMæü… çܵçÙt…V> Væü$Ç¢…^éÆÿ$$. ™èþÐèþ$ ç³Ç«¨ÌZ¯óþ ÝëVæü$^óþõÜ…§æþ$Mæü$ A¯èþ$ÐðþO¯èþ ç³…rË {ç³™óþÅMæü™èþ˯èþ$ ÐéÆæÿ$ Væü$Ç¢…^èþVæüÍV>Ææÿ$. Ææÿ$_, Ðéçܯèþ, çÜ$Ææÿ„ìü™èþÐðþ$O¯èþ °ËÓ Ðèþ¯èþÆæÿ$Ë$, ´ùçÙMæü ÑË$ÐèþË$ H Ðóþ$ÆæÿMæü$ E¯èþ²© °Æ>®Ç…^èþ$MøVæüÍV>Ææÿ$. C…M>, çÜ…{糧éÄæý$Mæü ç³…rË ÝëVæü$ Ñ«§é¯èþ…ÌZ ç³…rË G§æþ$Væü$§æþË ÝëïœV> ÝëVæü$™èþ$…§æþ°, MæüÆæÿ$Ðèþ# ç³Çíܦ™èþ$˯èþ$ ™èþr$tMøÐèþyæþ… Ý뫧æþÅÐèþ$Ðèþ#™èþ$…§æþ±, `yæþï³yæþË

çÜ…{糧éÄæý$Mæü ç³…rË ÝëVæü$ ÑçÙÄæý$…ÌZ ÝëVæü$™èþ$¯èþ² ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å {´ù™éÞçßýMæü…, çÜ…Ææÿ„æü×ý, ç³#¯èþÆæÿ$ijÐèþ¯èþ Mæü–íÙ

7

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &1 • Ðèþ*Ça 2019


çÜÐèþ$çÜÅ A† ™èþMæü$PÐèþV> E…r$…§æþ± MæüÐèþ$*Å°sîý {糆°«§æþ$Ë$ Væü$Ç¢…^éÆæÿ$. Ððþ$$ËMæüË$ Æ>Ðèþyæþ… GMæü$PÐèþV>¯óþ E¯èþ²¨. ÝëVæü$Mæü$ AÄôý$Å ÐèþÅÄæý$¿êÆæÿ… ™èþVæü$YÐèþ$$Q… ç³sìýt…¨. çÜ…{糧éÄæý$Mæü ç³…rË ÝëVæü$ {ç³Äñý*f¯é˯èþ$ VæüÐèþ$°…_¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ BÄæý* {´ë…™éËÌZ ÆðÿO™èþ$Ë$ D ÆæÿMæüÐðþ$O¯èþ çÜ…{糧æþÄæý*Mæü ç³…rË ÝëVæü$ÐðþOõ³ GMæü$PÐèþ BçÜMìü¢ ^èþ*í³çÜ$¢¯é²Ææÿ$. çœÍ™èþ…V> Òsìý° ÝëVæü$^óþçÜ$¢¯èþ² ¿æý*ÑïÜ¢Ææÿ~… Mæü*yé ò³Ææÿ$Væü$§æþ˯èþ$ çÜ*_çÜ$¢¯èþ²¨. 2016&17 QÈ‹œ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ 120 Ñ™èþ¢¯èþ çÜ…Ææÿ„æü×ý MæüÑ$sîýË Mæü–íÙ çœÍ™èþ…V> 120 GMæüÆ>ÌZÏ Ððþ$$MæüPgŸ¯èþ², gŸ¯èþ² ÝëVæü$ ^óþç³sêtÆæÿ$. C…™èþMæü$Ðèþ$$…§æþ$ JMöPMæüPÆæÿ$ GMæüÆæÿ…ÌZ G°Ñ$§ø Ðèþ…™èþ$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ ÝëVæü$^óþõÜÐéÆæÿ$. D ÆæÿMæüÐðþ$O¯èþ BçÜMìü¢ C糚yæþ$ Ðèþ$ÇMö…§æþÆæÿ$ A¯èþ²§é™èþÌZÏ Mæü*yé ÐèþÅMæü¢Ðèþ$Ðèþ#™èþ$¯èþ²¨. Ñ™èþ¢¯èþ E™èþµ†¢ò³O ç³r$t Ý뫨…_¯èþ CMæüPyìþ ÆðÿO™é…Væü… C糚yæþ$ Ñ™èþ¢¯èþ MöÆæÿ™èþ çÜÐèþ$çÜůèþ$ ç³ÇçÙPÇ…^èþ$MøVæüÍV>Ææÿ$. Ñ™èþ¢¯éË MøçÜ… »êçßýÅÔèýMæü$¢Ëò³O B«§éÆæÿç³yæþÐèþËíܯèþ §æþ$íܦ† ™öËW´ùÆÿ$$…¨. çÜ$Ðèþ*Ææÿ$V> 550 MìüÌZË Ððþ$$MæüPgŸ¯èþ², 500 MìüÌZË gŸ¯èþ²

Ñ™èþ¢¯é˯èþ$ Ðèþ^óþa QÈ‹œ ÝëVæü$Mæü$ íܧæþ®…V> E¯é²Æÿ$$. C糚yæþ$ Ñ™èþ¢¯éË MøçÜ… ™èþMæü$PÐèþ Ððþ$$™èþ¢… QÆæÿ$a AÐèþ#™ø…¨. Ððþ$$™èþ¢… Ò$§æþ ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å Ñ«§é¯èþ… ç³#¯èþÆæÿ$§æþ®Ææÿ×ý, Ñ™èþ¢¯èþ çÜ…Ææÿ„æü×ý Ñ«§é¯éË$, çÜ…{糧éÄæý$Mæü õܧæþÅ Ñ«§é¯é˯èþ$ {´ù™èþÞíßý… ^èþyæþ… MøçÜ… ^óþç³sìýt¯èþ D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë ÐèþËÏ WÇf¯èþ$Ìôý A«¨Mæü…V> E¯èþ² D {´ë…™éËÌZ° ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ^éÌê {ç³Äñý*f¯èþMæüÆæÿ…V> Ðèþ*Ç…¨. ÐéÇMìü BàÆæÿ ¿æýÆøÝë A…¨çÜ$¢¯èþ²¨. C糚yæþ$ Ý린Mæü Ñ™èþ¢¯èþ ç܅糧æþ Væü$Ç…_ AÐèþV>çßý¯èþ ò³ÆæÿVæüyæþÐóþ$ M>Mæü$…yé ç³NÇ¢V> A…§æþ$»êr$Mæü$ Ðèþ_a…¨. Sudhir M Wagle BAIF MITTRA Bhavan, Opp Niwas Homes, Behind Bodhale Nagar, Nashik-Pune road, Nashik -11 E-mail: mittransk@gmail.com

B…VæüÏÐèþ$*Ë… @ ÎÝë C…yìþÄæý*, çÜ…ç³#sìý 19, çÜ…_Mæü 1, Ðèþ*Ça 2017.

sôýº$ÌŒý 2 @ Ððþ$$MæüPgŸ¯èþ², gŸ¯èþ² ÝëVæü$ÌZ A«¨Mæü Ñ™èþ¢¯ø™èþÞ†¢Mìü G…í³Mæü ^óþíܯèþ ç³…r ÆæÿM>Ë$ ç³…r õ³Ææÿ$ Ý린Mæü…V> Ðéyæþ$Mæü õ³Ææÿ$ {ç³™óþÅMæü™èþË$ Ððþ$$MæüPgŸ¯èþ² Mæü$MæüPÌŒý Ðèþ$$M>ÄŒý$ 90&95 ÆøkÌZϯóþ ¨Væü$ºyìþ, MæüÆæÿ$Ðèþ# ç³Çíܦ™èþ$˯èþ$ ™èþr$tMøVæüË ÔèýMìü¢, ÐéÅ«¨°Æø«§æþMæü ÝëÐèþ$Ææÿ¦Å…. {ç³™óþÅMæü…V> Ëyæþ*z ™èþÄæý*ÈMìü A¯èþ$Mæü*Ë…. G…§æþ$Mæü…sôý C¨ ^éÌê Ææÿ$_V> E…r$…¨. MðüçßýÈ Ðèþ$$M>ÄŒý$ (G{ÆæÿÆæÿ…Væü$) 95&100 ÆøkÌZÏ ¨Væü$ºyìþ, ÝëÆæÿ… ï³Ìôýa `yæþ˯èþ$ ™èþr$tMøVæüË ÔèýMìü¢, ¯é¯Œþ Ìêyìþj…VŠü çÜÓ¿êÐèþ…, MæüÆæÿ$Ðèþ#¯èþ$ ™èþr$tMøVæüËVæüyæþ…. í³ÐèþÌê ÌêÌŒý Ðèþ$M>ÄŒý$ / í³Ðèþyé ´÷yæþÐèþ#V> E…yóþ ò³OÆóÿMæüË$, ç³çÜ$ç³# Ææÿ…Væü$ Ñ™èþ¢¯éË$, Ððþ$$MæüP G™èþ$¢ 215 Ëçßý¯Œþ Ðèþ$M>ÄŒý$ òÜ….Ò$. ÐèþÆæÿMæü$ ò³Ææÿ$Væü$™èþ$…¨. MæüÆæÿ$Ðèþ# íܦ™èþ$˯èþ$ ™èþr$tMøVæüËÐèþ#. í³ÐèþÌê Ðèþ$M>ÄŒý$ gŸ¯èþ²

´÷r$t E…yæþ§æþ$. ´÷yæþÐðþO¯èþ ò³OÆóÿMæü$Ë$ E…sêÆÿ$$. ^ðþyìþ´ùMæü$…yé °ËÓ ^óþÄæý$Ðèþ^èþ$a. ºM>È, ÌêàŠ糧éÆ>¦Ë ™èþÄæý*ÈMìü A¯èþ$ÐðþO¯èþÑ _M>± ÌêÌŒý kÐèþÆŠÿ (òÜÆÿ$$ÌŒý »êÏMŠü çÜÃsŒý¯èþ$ ™èþr$tMøVæüËÐèþ#. MæüÆæÿ$Ðèþ# M>Ë…ÌZ¯èþ* ÝëVæü$Äñý*VæüÅ…, ´ëç³yŠþ M>°‹Ü) / _M>° kÐèþÆŠÿ (çœ$sŒý (Aç³µyéË$) ™èþÄæý*ÈMìü A¯èþ$Mæü*Ë… M>°‹Ü) Ëçßý¯Œþ Ðèþ$°kÐèþÆŠÿ/Ððþ*¡ (Ðèþ$° 105&110 ÆøkËMæü$ ç³…r ÐèþçÜ$¢…¨. »êÏMŠüçÜÃsŒý °Æø«§æþMæü ÔèýMìü¢ E…r$…¨. kÐèþÆŠÿ) MæüÆæÿ$Ðèþ#ÌZ¯èþ* ÝëVæü$^óþÄæý$Ðèþ^èþ$a. ¯é¯Œþ Ìêyìþj…VŠü, ™óþÍMæüV> ¯èþËVæüVörtÐèþ^èþ$a. ç³Ôèý$§é×êV> Eç³Äñý*VæüMæüÆæÿ…. Ððþ*¡ õÜò³yŠþ kÐéÆŠÿ

8

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &1 • Ðèþ*Ça 2019

Ððþ$$MæüP Hç³#V> E…r$…¨. (220 ¯èþ$…_ 240 òÜ….Ò$) ç³…r ^óþ†Mìü Ðèþ^óþa çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ Ððþ$$MæüP Ææÿ…Væü$ {X¯ŒþV> Ðèþ*Ææÿ$™èþ$…¨. W…f ¯é×ýÅÐðþ$O¯èþ¨. ç³Ôèý$ §é×êMæü$ A¯èþ$ÐðþO¯èþ¨. ºË…V> E…r$…¨. Ææÿ$_ »êVæü$…r$…¨. W…f òÜOk Mæü*yé ò³§æþª¨. ºM>È, ÌêàÅ ™èþÄæý*ÈMìü A¯èþ$Ðèþ#V> E…r$…¨.


Ðèþ$$™èþMæü «§é¯éÅË$ Ðèþ§æþ$ª BÆøVæüÅÐóþ$ Ðèþ$$§æþ$ª B™èþÃç³ÇÖ˯èþ çÜÐèþ$Äæý$… C¨ §óþ»Œýh™Œþ ÝëÆæÿ…W, M>ÐéÅ ^ú§æþÈ JyìþÔ>ÌZ° Mø…§Šþ ÝëÐèþ*hMæüÐèþÆæÿY…ÌZ° õ³§æþ Mæü$r$…»êËMæü$ _Ææÿ$«§é¯éÅËMæü$ BǦMæüç³Ææÿ…V>¯óþ M>Mæü$…yé ÝëÐèþ*hMæüç³Ææÿ…V> Mæü*yé ÑÔóýçÙ {´ë«§é¯èþÅ™èþ E¯èþ²¨. Mø…§Šþ ÝëÐèþ*hMæüÐèþÆæÿY…ÌZ C_a ç³#^èþ$aMøÐèþyéË$, ç³ÆæÿçܵÆæÿ… çÜçßýMæüÇ…^èþ$MøÐèþyéË$ A† çÜçßýf…. {糆 JMæüPÆæÿ$ C™èþÆæÿ$Ë™ø B§æþÆæÿ×ý™ø Mæü*yìþ¯èþ B´ëÅÄæý$™é A¯èþ$Æ>V>Ë$ MæüÍW E…sêÆæÿ$. ÒÇ iÑ™èþ Ñ«§é¯èþ…ÌZ° {ç³™óþÅMæü™óþ A¨. A…§æþ$ÐèþËÏ ÐéÇ {ç³Äñý*f¯éË MøçÜ… ^óþç³sôýt H M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… AÆÿ$$¯é ÐéÇ Ýë…çÜP –†Mæü çÜçßýiÐèþ¯èþ Ðèþ$*ÌêËMæü$ A¯èþ$Ðèþ#V> E…yéÍ. A糚yóþ AÑ °ËMæüyæþV> Mö¯èþÝëVæü$™éÆÿ$$. ÝëÐèþ*hMæü…V> A…§æþÇ çÜ…„óüÐèþ*°Mìü Eç³Äñý*Væüç³yæþ™éÆÿ$$.

^èþ$

r*t Äæý$*MæüÍç³t‹Ü, ½sîý M>r¯Œþ, C…M> C™èþÆæÿ{™é ºÄæý$sìý¯èþ$…_ ™ðþ^èþ$aMæü$¯èþ² C¯Œþç³#sŒýÞ™ø ò³§æþª G™èþ$¢¯èþ ÝëVæü$™èþ$¯èþ² HMæü ç³…r ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ¿æý*Ðèþ$$Ë$. Ðésìý Ðèþ$«§æþÅ E¯èþ² Mæü…§æþ$Væü*yæþ {V>Ðèþ$…. AMæüPyæþ Mæü°í³…^óþ ç³Çíܦ† ç³NÇ¢V> ÐóþÆóÿV> E… r$…¨. ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ç³Ææÿ…V> ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý {ç³Äñý*f¯éË$ Ý뫨…^óþ Ñ«§æþ…V> CMæüPyæþ õܧæþÅ… ÝëVæü$™èþ* E…r$…¨. CMæüPyæþ °ÐèþíÜ…^óþ ÐéÆæÿ…™é {糫§é¯èþ…V> Mø…§Šþ ÝëÐèþ*hMæüÐèþÆæÿY… ÐéâôýÏ. ÐéâæýÏÌZ JMæüÆðÿO¯èþ ÆðÿO™èþ$ A¨ Mæü${Ðèþ$$Mæü ™èþ¯èþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… Væü$Ç…_, ™èþ¯èþMæü$ ËÀçÜ$¢¯èþ² {ç³Äñý*f¯éË Væü$Ç…_ D Ñ«§æþ…V> ™ðþÍÄæý$gôýçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ""¯éMæü$¯èþ² Mö¨ª ´ësìý ´÷Ë…ÌZ ÝëVæüÄôý$Å ç³…r ¯éMæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ §é°Mæü¯é² GMæü$PÐóþ. ¯é Mæü$r$…»ê°Mìü BàÆæÿ… ç³NÇ¢V> A…§æþ$™èþ$…¨. ¯é ™øsìý {ç³fË AÐèþçÜÆ>Ë$ ¡Ææÿ$çÜ$¢¯èþ²¨. A…™óþM>§æþ$. ç³Ôèý$Ðèþ#ËMæü$, 糄æü$ËMæü$, {MìüÑ$MîürM>ËMæü$ Mæü*yé BMæüÍ »ê«§æþ ÌôýMæü$…yé ^óþçÜ$¢¯èþ²¨. CMæüPyæþ E¯èþ² {糆 JMæüPÆæÿ… çÜ…™øçÙ…V>, çÜ…™èþ–í³¢V> iÑçÜ$¢¯é²….''

Mø…§Šþ ÆðÿO™èþ$Ë õܧæþÅ Ñ«§é¯èþ… Mø…§ŠþË$ A¯èþ$çÜÇ…^óþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ñ«§é¯èþ…ÌZ A°²sìýMæü¯é² Ðèþ$$QÅ…V> Ððþ$^èþ$aMøÐèþËíܯèþ A…Ôèý… HÑ$r…sôý & {糆 JMæüPÇMìü ¿æý*Ñ$ò³O ç³NÇ¢ çßýMæü$P E…r$…¨. Mæü$r$…º…ÌZ° çÜ¿æý$ÅË çÜ…Qůèþ$ ºsìýt ¿æý*Ñ$° MóüsêÆÿ$$Ýë¢Ææÿ$. ò³§æþª Mæü$r$…º »ê«§æþÅ™èþË$ E¯èþ² ÐéÇMìü òßý^èþ$a ÑïÜ¢Ææÿ~… E¯èþ² ¿æý*Ñ$° CÝë¢Ææÿ$.

Mø…§Šþ ÐèþÆæÿY…ÌZ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*˱² çÜ…{糧éÄæý$… {ç³M>ÆæÿÐóþ$ EÐèþ$ÃyìþV> ÝëVæü$™éÆÿ$$

{糆 Mæü$r$…º… Mæü*yé ™èþÐèþ$Mæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Ñ™èþ¢¯é˯èþ$ Ðèþ$$…§æþ$ Hyé¨ ç³…r ¯èþ$…^óþ °ËÓ^óþçÜ$Mæü$…sêÆæÿ$. CÌê A°² Mæü$r$…»êË AÐèþçÜÆ>ËMæü$ çÜÇç³yé Ñ™èþ¢¯é˯èþ$ íܧæþ®… ^óþçÜ$Mæü$° {V>Ðèþ$… Ðèþ$«§æþÅÌZ °ËÓ^óþçÜ$Mæü$…sêÆæÿ$. Ðésìýò³O A…§æþÇMîü çßýMæü$P E…r$…¨. JMæüÐóþâæý JMæü Mæü$r$…º… AÌê °ËÓ^óþçÜ$MøMæü´ùÆÿ$$¯é Cº¾…¨ ç³yæþMæüPÆæÿÌôý§æþ$. B¨ÐéïÜ ™ðþVæüMæü$ ^ðþ…¨¯èþ D Mø…§ŠþËÌZ Ñ™èþ¢¯éË$, ¿æý*Ñ$ò³O A…§æþÇMîü çßýMæü$P™ø ´ër$ AÐèþM>Ôèý… E…r$…¨. A…™óþM>§æþ$, ¯ér$Ï Ððþ$$§æþË$ ç³…rMø™èþ ÐèþÆæÿMæü$ {糆 JMæüPÆæÿ$ MæüÍíÜ ´ëË$ç³…^èþ$Mæü$…sêÆæÿ$, MæüÍíÜ ç³…^èþ$Mæü$…sêÆæÿ$. A°² M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*˯èþ$ EÐèþ$ÃyìþV>¯óþ ^óþç³rtyæþ… ÐéÇ iÑ™èþ…ÌZ° ÑÔóýçÙ…. Mø…§Šþ {ç³fÌZÏ Ðèþ$Æø çÜ$Væü$×ý… E…¨. {V>Ðèþ$…ÌZ° A…§æþÇ Eç³Äñý*V>Ë MøçÜ… EÐèþ$ÃyìþV> JMæü °«¨° HÆ>µr$ ^óþíÜ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ ÐéÇMìü A…§æþ$»êr$ÌZ E…^èþ$™éÆæÿ$. D °«¨ÌZMìü AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Ý÷Ðèþ$$ïèþ$ {V>Ðèþ$…ÌZ° ÐéÆæÿ$ A…§æþÆæÿ* çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$Ýë¢Ææÿ$. A¨ BàÆæÿ 糧éÆ>¦Ë Ææÿ*ç³…ÌZ M>Ðèþ^èþ$a. Mö°² çÜ…§æþÆ>ÂËÌZ ¯èþVæü§æþ$ Ææÿ*ç³…ÌZ Mæü*yé ÝëÄæý$… A…§æþ$™èþ$…¨. AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ ÐèþÅMæü$¢ËMæü$ AÐèþçÜÆæÿÐèþ$Äôý$Å Ñ«§æþ…V> A…¨Ýë¢Ææÿ$. JMæüP Ðèþ*rÌZ ^ðþ´ëµË…sôý Mø…§Šþ ™ðþVæü {ç³fË$ A…§æþÇ çÜ…„óüÐèþ$… MøçÜ… MæüÍíÜ Mæür$tV> E…r* JMæüÇ MæüçÙtçÜ$RêÌZÏ {糆 JMæüPÆæÿ* ´ëË$ ç³…^èþ$MøÐé˯óþ çÜ*{™èþ… B«§éÆæÿ…V> çÜçßýiÐèþ¯èþ… ^óþçÜ$¢…sêÆæÿ$.

BÆøVæüÅ… MøçÜ… & Ðèþ$$yìþ «§é¯éÅË$ ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ê°Mìü Ðóþ$Ë$ ^óþõÜ õܧæþÅ Ñ«§é¯éË™ø A¯óþMæü ÆæÿM>ÌñýO¯èþ ç³…r˯èþ$ Ðèþ$$QÅ…V> _Ææÿ$«§é¯éÅ˯èþ$ ÝëVæü$ ^óþÄæý$yæþ… Mø… ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &1 • Ðèþ*Ça 2019

9


_Ææÿ$«§é¯éÅË$ A…sôý MóüÐèþË… «§é¯èþÅ… Ðèþ*{™èþÐóþ$ M>§æþ$. ™èþÆæÿ™èþÆ>Ë$V> ÐèþçÜ$¢¯èþ² EÐèþ$Ãyìþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ç³Çgêq¯é°Mìü A§óþ Ðèþ$*ÌꫧéÆæÿ…

10

§ŠþË B¯èþÐéÆÿ$$¡V> ^èþÇ{™èþ çÜ*_Ýù¢…¨. Mø…§Šþ B¨ÐéïÜË Ðèþ…sìý ÝëÐèþ*hMæüÐèþÆ>YÌZÏ _Ææÿ$«§é¯éÅ˯èþ$ MóüÐèþË… «§é¯èþÅ… ÝëVæü$ ^óþÄæý$yæþ…V> ç³ÇVæü×ìý…^èþÆæÿ$. JMæü ÆæÿMæü…V> ™èþÆæÿ™èþÆ>Ë$V> ÐèþçÜ$¢¯èþ² õܧæþÅ Ñ«§é¯éË ç³Çgêq¯é°Mìü ÐéÆæÿ$ Móü…{§æþ…V> Ðèþ*Ç´ùÄæý*Ææÿ$. ç³ÇçÜÆ>ËÌZ° Mö…yæþ˯èþ$, Mø¯èþ˯èþ$, ¯óþË ™èþÍÏ°, BM>Ô>°², AyæþÐèþ#˯èþ$ BÆ>«¨…_¯èþr$tV>¯óþ ÐéÆæÿ$ ™èþÐèþ$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ñ«§é¯é˯èþ$ Mæü*yé VæüsìýtV> ÑÔèýÓíÜÝë¢Ææÿ$. A…™èþ Væüsìýt ÑÔ>ÓçÜ…™ø ÐéÆæÿ$ ™èþÐèþ$ ¯óþË ™èþÍÏ° «§æþÆæÿ×ìý õ³¯èþ$ Ðèþ*™èþ¯èþ$ Mæü*yé BÆ>«¨Ýë¢Ææÿ$. ÐéÇ §æþ–íÙtÌZ _Ææÿ$ «§é¯éÅË$ A…sôý ÐðþOÑ«§æþÅ…™ø Mæü*yìþ¯èþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$…. A§óþ ™èþÐèþ$ iÑ™éÌZÏ A…™èþÆæÿY™èþ çÜÐèþ${Væü™èþMæü$, çÜÐðþ$OMæüÅ™èþMæü$ B«§éÆæÿ…V> ¿êÑÝë¢Ææÿ$. 1960 §æþÔèýMæü…ÌZ {X¯Œþ ÇÐèþË*ÅçÙ¯Œþ §óþÔèý ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ææÿ…V>°² §éÆæÿ$×ý…V> §ðþº¾¡íÜ…¨. _Ææÿ$«§é¯éÅË ÝëVæü$ Ñç³È™èþ…V> ç³yìþ´ùÆÿ$$…¨. A…§æþ$Mæü$ M>Ææÿ×ý… {糿æý$™èþÓ Ñ«§é¯éÌôý. {糿æý$™èþÓ… ÐèþÇ, Vø«§æþ$Ðèþ$ õܧéÅ°Mìü A¯èþ$Mæü*Ë °Ææÿ~Äæý*Ë$ ¡çÜ$Mæü$…¨. çÜ…MæüÆæÿ Ñ™èþ¢¯éË$ {MìüÑ$çÜ…àÆæÿM>Ë Ææÿ*ç³…ÌZ, GÆæÿ$Ðèþ#Ë Ææÿ*ç³…ÌZ ÆæÿÝëÄæý$¯é˯èþ$ A…¨…_…¨. Aç³µsZÏ _Ææÿ$ «§é¯éÅ˯èþ$ Ðèþ$$yìþ «§é¯éÅË$V> ç³ÇVæü×ìý…_ õ³§æþËMæü$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ Eç³Äñý*VæüMæüÆæÿÐèþ$¯óþ AÀ{´ëÄæý$… GMæü$PÐðþO…¨. M>± C糚yæþ$ AÐóþ _Ææÿ$«§é¯éÅ˯èþ$ BÆøVæüÅ çÜ…Ææÿ„æüMæü «§é¯èþÅ…V> {ç³^éÆæÿ… ò³§æþª G™èþ$¢¯èþ ÝëVæü$™ø…¨. Ðé™éÐèþÆæÿ×ý çÜÐéâæýÏMæü$ _Ææÿ$«§é¯éÅË õܧæþÅ… íÜËÓÆŠÿ º$ÌñýÏsŒý Ææÿ*ç³…ÌZ çÜÆðÿO¯èþ çÜÐèþ*«§é¯èþ… A° A…r$¯é²Ææÿ$. BàÆæÿ ¿æý{§æþ™èþMæü$ MîüËMæüÐèþ$° A…r$¯é²Ææÿ$. D ÝëÐèþ*hMæü ÐèþÆæÿY… ÑçÙÄæý$…ÌZ ^èþ$r*t E¯èþ² {ç³ç³…^èþ… GÌê…sìý AÀ{´ëÄæý*Ë$ E¯èþ²ç³µsìýMîü, ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ê°Mìü {ÔóýÄæý$çÜ$Þ MæüÍW…^óþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ñ«§é¯éËMæü$ ÒÆæÿ$ Móü…{§æþ ¼…§æþ$Ðèþ#V> E¯é²Ææÿ° A…XMæüÇ…^éÍÞ…§óþ. JMæü糚yæþ$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ææÿ…V>°Mìü çÜ…º…«¨…_ Mö™èþ¢ °ÆæÿÓ^èþ¯èþ… ÐéÅí³¢ÌZMìü Ðèþ_a…¨. C糚yæþ$ ©°° ÐèþÅÐèþÝëÄæý$&Ðé×ìýfÅ… A…r$¯é²Ææÿ$. _Ææÿ$«§é¯éÅË ÑçÙÄæý$…ÌZ D °ÆæÿÓ^èþ¯èþ… Mö™èþ¢ BÑçÙPÆæÿ×ýËMæü$, {´ù™éÞçßýM>ËMæü$ §éÇ¡Ýù¢…¨. çœÍ™èþ…V> {V>Ò$×ý {´ë…™é˯èþ$…_ ò³§æþª G™èþ$¢¯èþ _Ææÿ$«§é¯éÅ˯èþ$ ç³rt×ý Móü…{§éËMæü$ ™èþÆæÿÍ…^èþyæþ… ÆøkÆøkMæü* ò³ÇW´ù™ø…¨. ç³rt×êÌZÏ° Ðèþ$«§æþÅ™èþÆæÿVæü† {ç³fË$ C糚yæþ$ _Ææÿ$«§é¯éÅË Ñ°Äñý*Væü…ò³O GMæü$PÐèþ BçÜMìü¢ ^èþ*í³çÜ$¢¯é²Ææÿ$. _Ææÿ$«§é¯éÅ˯èþ$ BàÆæÿ…ÌZ ^óþÆæÿayæþ… ÐèþËÏ A…r$ÐéÅ«§æþ$Ë$ M>Mæü´ùÆÿ$$¯é B…§øâæý¯èþMæüÆæÿ…V> ™èþÄæý*ÆðÿO¯èþ Ðèþ$«§æþ$Ðóþ$çßý… (^èþMðüPÆæÿ ÐéÅ«¨), çÜ*¦ËM>Äæý$… (J»ñýíÜsîý), C…M> C™èþÆæÿ Væü$…yðþ çÜ…º…«¨™èþ ÐéÅ«§æþ$˯èþ$ °ÐéÇ…^èþyæþ… Ý뫧æþÅÐèþ$Ðèþ#™èþ$… ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &1 • Ðèþ*Ça 2019

§æþ¯óþ ÑÔ>ÓçÜ… {糺ËÐèþ$Ðèþ#™ø…¨. B M>Ææÿ×ý…V> C糚yæþ$ _Ææÿ$«§é¯éÅ˯èþ$ BÆøVæüŧéÄæý$°V> ^ðþ糚Mæü$…r$¯é²Ææÿ$. CMæüPyæþ VæüÐèþ$°…^éÍÞ¯èþ Ðèþ$Æø ÑçÙÄæý$… HÑ$r…sôý ç³rt×ý {´ë…™éÌZÏ A«¨Mæü…V> WÆ>Mîü E¯èþ² _Ææÿ$«§é¯éÅË ÆæÿM>ËMóü {´ù™éÞçßýM>Ë$ GMæü$PÐèþV> A…§æþ$™èþ$¯é²Æÿ$$. C§óþ «§øÆæÿ×ìý Mö¯èþÝëW™óþ _Ææÿ$«§é¯éÅÌZÏ Mæü*yé ÐðþOÑ«§æþÅ… ÌôýMæü$…yé ´ùÄôý$ {ç³Ðèþ*§æþ… E…¨. ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ææÿ…Væü…ÌZ ç³#¯èþÆæÿ$§æþ®Ææÿ×ýMæü$ çÜÐèþ$çÜÅË$ G§æþ$ÆæÿÐèþ#™éÆÿ$$. C¨ ç³Æø„æü…V> _Ææÿ$«§é¯éÅ˯èþ$ ÝëVæü$^óþõÜ ÆðÿO™èþ$ Mæü$r$…»êËMæü$ ¯èþçÙt§éÄæý$Mæü… M>Væü˧æþ$. ©°Mìü Ðé™éÐèþÆæÿ×ýç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ çÜÐéâæý$Ï ™øyæþµyóþ {ç³Ðèþ*§æþ… E…¨.

çÜÐèþ$çÜÅÌZÏ ¡{Ðèþ™èþ CsîýÐèþË M>Ë…ÌZ Mø…§Šþ ÝëÐèþ*hMæü ÐèþÆæÿY…ÌZ ™èþÐèþ$ iÐèþ¯èþ Ñ«§é¯éËMæü$ ò³¯èþ$ çÜÐéâæý$Ï G§æþ$ÆæÿÐèþ#™èþ$¯é²Äæý$¯óþ ¿æýÄæý$… ò³Ææÿ$Væü$™ø…¨. Mø…§Šþ {ç³fË iÑ™èþ…ÌZ _Ææÿ$«§é¯éÅË õܧæþÅ…ò³O¯óþ ÐéÇ Væü$Ç¢…ç³# Mæü*yé B«§éÆæÿç³yìþ E…¨. Mø…§ŠþË õܧæþÅ…ÌZ ¯érÏ §æþVæüYÆæÿ ¯èþ$…_ Ñ™èþ¢¯é˯èþ$ çÜÐèþ$…V> ç³…^èþ$MøÐèþyæþ…™ø ´ër$ çœÌê°² Mæü*yé EÐèþ$ÃyìþV> Eç³Äñý*W…^èþ$MøÐèþyæþ… Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþ çÜ*{™èþ…. D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ {ç³fË…™é JMæü^ør ^óþÇ Ðóþyæþ$MæüË$ fÆæÿ$ç³#Mæü$…sêÆæÿ$. ´ërË$ ´ëyæþ$Mæü$…sêÆæÿ$. MæüÍíÜ ¯ésêÅË$ ^óþÝë¢Ææÿ$. ÐéÇÌZ° çÜÐðþ$OMæüÅ™èþ¯èþ$, ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý {ç³Äñý*f¯é˯èþ$ Ðèþ$äÏ Ðèþ$äÏ Væü$Ææÿ$¢^óþçÜ$Mæü$…sêÆæÿ$. M>´ëyæþ$Mæü$…sêÆæÿ$. JMæü ÆæÿMæü…V> D IMæüÐèþ$™èþÅ…, MæüÍíÜ E…yóþ Mæür$t»êsôý ÐéÇ ÔèýMìü¢. B ÔèýMìü¢™ø¯óþ ºÄæý$r ¯èþ$…_ Ðèþ^óþa {ç³Ðèþ*§æþMæüÆæÿ çÜÐèþ$çÜÅ˯èþ$ çÜÐèþ$íÙtV>¯óþ G§æþ$ÆöP…sêÆæÿ$. CsîýÐèþË AyæþÐèþ#Ë ¯èþÇMìüÐóþ™èþ, Äæý$$ÐèþMæü$Ë$ ÐèþËçÜ´ùÐèþyæþ…, °Ææÿ¾…«§æþ…V> ÐéÇ° Rêä ^óþÆÿ$$…_ ™èþÇÑ$ÐóþÄæý$yæþ… C…M> Ðèþ$Æðÿ¯ø² ÆæÿM>Ë$V> ÐéÇ iÐèþ¯èþ {MæüÐèþ*°² §ðþº¾¡õÜ çœ$r¯èþË$ fÆæÿ$Væü$™èþ$¯é²Æÿ$$. ÐéÇ õܧæþÅ Ñ«§é¯èþ… A…™èþÇ…_´ùÆÿ$$¯èþrÏÆÿ$$™óþ, ÐéÆæÿ$ ^ðþÌêÏ^ðþ§æþÆðÿO´ù™éÆæÿ$. B¯èþÐéÆÿ$$¡V> ÐéÇMìü ËÀçÜ$¢¯èþ² ™øsìý ÝëÐèþ*hMæüÐèþÆæÿY… ¯èþ$…_ ËÀ…^óþ Ðèþ$§æþª™èþ$, çÜàÄæý$çÜçßýM>Æ>ËMæü$ §æþ*ÆæÿÐèþ$Ðèþ#™éÆæÿ$. ò³§æþªË ¯èþ$…_ çÜ…{MæüÑ$çÜ$¢¯èþ² õܧæþÅ Ñgêq¯èþ…, BàÆø™èþµ†¢ÌZ Ððþ$âæý$Mæü$ÐèþË$, çÜÐèþ$íÙtV> õÜMæüÇ…_ A…§æþÆæÿ* MæüÍíÜ ç³…^èþ$Mæü$° B¯èþ…¨…^óþ Æøk˯èþ$ ™èþÐèþ$ _¯é²Ææÿ$Ë$ MøÌZµ™éÆæÿ° ÐéÆæÿ$ ¿æýÄæý$ç³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$Ë AÐèþçÜÆ>ËMæü$ A¯èþ$ÐðþO¯èþ Ñ°Ðèþ$Äæý$ ÐèþçÜ$¢Ðèþ#V> _Ææÿ$«§é¯éÅ˯èþ$ Ðèþ*ÇaÐóþõÜ {MæüÐèþ$…ÌZ D Mø…§Šþ ™ðþVæü çÜ… {糧éÄæý*˯èþ$ Ýë…çÜP–†Mæü çÜÐèþ${Væü™èþ¯èþ$, ÐéÇ iÑ™èþ ÑÕçÙt™èþ˯èþ$ §ðþº¾¡Äæý$yé°Mìü {ç³Äæý$™é²Ë$ gZÆæÿ$V> ÝëVæü$™èþ$¯é²Æÿ$$. çœÍ™èþ…V> †ÇW Ðésìý° ç³#¯èþÆæÿ$§æþ®Ç…^èþyæþ… Ý뫧æþÅ… M>° íܦ†Mìü ¯ðþsìýtÐóþÄæý$yæþ… fÆæÿ$Væü$™ø…¨. D çÜ…§æþÆæÿÂ…ÌZ Ðèþ$Æðÿ¯ø² {ç³Ôèý²Ë$ ™èþÌñý™èþ$¢™èþ$¯é²Æÿ$$. ´ëÍ‹Ù ^óþíܯèþ ¼Äæý$Å…, Vø«§æþ$Ðèþ$Ë$,


Ððþ$$MæüPgŸ¯èþ² Ý릯èþ…ÌZ Æ>Væü$Ë ÐéyæþM>°² {´ù™èþÞíßý…^èþyæþ… ÐèþËÏ G§æþ$ÆæÿÄôý$Å ç³Ç×êÐèþ*˯èþ$ Væü$Ç…_ BÌZ_…^èþÐèþËíÜ E¯èþ²¨. ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… JMæü Ýë…çÜP–†Mæü iÑ™èþ Ðèþ*ÆæÿY…V> M>Mæü$…yé ÐéÅ´ëÆæÿç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ {ç³Äñý*f¯éËMæü$ E§óþªÕ…_¯èþ Ðé×ìýfÅ M>ÆæÿÅMæüÌêç³…V> Ðèþ*Ç´ù™óþ GÌê…sìý ç³Ç×êÐèþ*Ë$ G§æþ$Ææÿ$M>VæüËÐèþ#? BÌZ_…^éÍ. D Ðèþ*Ææÿ$µ çœÍ™èþ…V> Cç³µsìý ÐèþÆæÿMæü$ BÄæý* ÐèþÆ>YË Mæü$r$…»êËÌZ ™èþÆæÿ™èþÆ>Ë$V> ÐèþçÜ$¢¯èþ² ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ¯ðþOç³#×êÅË$, ç³Çgêq¯èþ… A…™èþÇ…_´ùÐèþËíÜ…§óþ¯é? D A…Ôèý…ò³O CsîýÐèþË í³.ÝëÆÿ$$¯é£Šþ JMæü ÐéÅçÜ…ÌZ {V>Ò$×ý$Ë §éàÇ¢ ™èþWY´ù™óþ H… fÆæÿ$Væü$™èþ$…§ø ÑÐèþÇ…^óþ {ç³Äæý$™èþ²… ^óþÔ>Ææÿ$. (C…yìþÄæý* ÐérÆŠÿ ´ùÆæÿtÌŒý 2017) MæüÆæÿ$Ðèþ#ï³yìþ™èþ {´ë…™èþ…V>¯èþ* ÆðÿO™èþ$Ë B™èþÃçßý™èþÅË$ òßý^èþ$a Ððþ$$™èþ¢…ÌZ fÆæÿ$Væü$™èþ$¯èþ² Æ>çÙ‰…V> õ³Ææÿ$ çÜ…´ë¨…_¯èþ Ðèþ$àÆ>çÙ‰ÌZ ±sìý çÜÐèþ$çÜÅ M>Ææÿ×ý…V> ½yæþ$Ë$V> ÆðÿO™èþ$Ë$ Ðèþ¨Ìôýíܯèþ ¿æý*Ðèþ$$ÌZÏ {糆 ¸ùÏÆŠÿÌZ¯èþ* JMæü íÜÓÑ$Ã…VŠü ç³NÌŒý °Æ>Ã×ý… ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$ A° BÐóþ§æþ¯èþ ÐèþÅMæü¢… ^óþçÜ*¢ ´ëËMæüÐèþÆ>Y˯èþ$ °Ë©Ô>Ææÿ$. §óþÔèý…ÌZ° H Ððþ${sZ íÜsîý° ^èþ*íܯé Ñ^èþaËÑyìþV> ±sìý° Eç³Äñý*WçÜ$¢¯èþ² iÐèþ¯èþÔðýOÍ Mæü°í³çÜ$¢…¨. Ñç³È™èþ…V> ±sìý° Ðèþ–«§é ^óþÄæý$yæþ… fÆæÿ$Væü$™ø…¨. ò³§æþª Ððþ$$™èþ¢…ÌZ ÐèþÅÆæÿ¦ 糧éÆ>®Ë¯èþ$ ´ùVæü$^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ç³Ç{ÔèýÐèþ$˯èþ$…_ CÚëtÆ>fÅ…V> ÐðþË$Ðèþyæþ$™èþ$¯èþ² ÐèþÅÆæÿ¦ç³§éÆ>¦Ë$ Ðé™éÐèþÆæÿ×ê°² MæüË$íÙ™èþ… ^óþíÜÐóþçÜ$¢¯é²Æÿ$$. CÌê…sìý ç³ÇçÜÆ>ÌZÏ MóüÐèþË… _Ææÿ$«§é¯éÅË ÐéyæþMæü… ÐèþËÏ ÐéÇ BÆøVæüÅ… çÜ$Ææÿ„ìü™èþ…V> E…§æþ¯èþ$MøÐèþyæþ… Ðèþsìýt {¿æýÐèþ$. C糚yæþ$ Ðèþ$¯èþ ^èþ$r*t ¯ðþËMö¯èþ² ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý… ^èþ*õÜ¢ E¯èþ² Ðèþ¯èþÆæÿ$˯èþ$ Eç³Äñý*W…^èþyæþ…ÌZ G…™èþ AçÜÐèþ*¯èþ™èþË$ E¯é²Äñý* çܵçÙtÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨. A°²sìýMæü¯é² Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþ Ðèþ$Æø ÑçÙÄæý$… HÑ$r…sôý Ðèþ$¯èþ iÐèþ¯èþÔðýOÍ H Ñ«§æþ…V> ÆðÿO™èþ$Ë Ðèþ$¯èþ$Væüyæþ¯óþ {ç³Ô>²Ææÿ¦Mæü…V> Ðèþ*ÇaÐóþçÜ$¢¯èþ²© A¯óþ¨ Ðèþ$Ç…™èþ B…§øâæý¯èþ MæüÍW…^óþ ÑçÙÄæý$…. A…§æþ$ÐèþËÏ Ðèþ$¯èþ… ™èþ„æü×ý… Ðèþ$¯èþ CÚëtÆÿ$$Úët˯èþ$ G…í³Mæü ^óþçÜ$Mæü$…r$¯èþ² ¡Ææÿ$¯èþ$ Ðèþ$ÆøÝëÇ ç³ÇÖÍ…^èþ$MøÐéÍ. B™éÃÐèþÌZMæü¯èþ… ^óþçÜ$MøÐéÍ. †ÇW ÐèþÅÐèþÝëÄæý*°² Ýë…çÜP–†Mæü iÐèþ¯èþ…ÌZ A…™èþÆ>ÂVæü…V> Ðèþ*Ææÿ$aMæü$°, çÜÐèþ*f {ÔóýÄæý$çÜ$Þ Ë„æü Å…™ø ¡Ça¨§æþ$ªMøÐéÍ.

iÐèþ¯èþ çÜ*{™èþ… D Mø…§Šþ {ç³f˯èþ$ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ¯èþyìþí³çÜ$¢¯èþ²¨. D M>Ææÿ×ý…V> ™øsìý Mæü$r$…»êËMæü$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ M>§æþ$. ^èþ$r*t E¯èþ² 糄æü$Ë$, ç³Ôèý$Ðèþ#Ë*, Mæü°í³…^èþ° {MìüÑ$MîürM>ËMæü$ Mæü*yé Mæüyæþ$ç³#°…õ³ E™èþ¢Ðèþ$ çÜ…ÝëPÆæÿ… ÐéǨ. ÐéÇ iÐèþ¯èþ ÔðýOÍ ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ê°Mìü Ðóþ$Ë$ ^óþÝù¢…¨. çÜÐèþ*f…ÌZ° {糆 JMæüPÇMìü Ðóþ$Ë$ ^óþÝù¢…¨. çÜÐèþ*f {ÔóýÄæý$çÜ$Þ¯èþ$ ç³sìýt…^èþ$MøMæü$…yé MóüÐèþË… Æ>Væü$Ë ÐéyæþM>°² {´ù™èþÞíßý…^èþyæþ… ÐèþËÏ çÜÆðÿO¯èþ çœÍ™éË$ Gç³µsìýMîü Ý뫧æþÅ…M>§æþ$. C§óþ «§øÆæÿ×ìý Mö¯èþÝëW™óþ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ¡Ææÿ° A¯éÅÄæý$… ^óþíܯèþÐéâæýÏÐèþ$Ðèþ#™é…. ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ê°² §ðþº¾¡íܯèþrtÐèþ#™èþ$…¨. CÌê…sìý E™èþ¢Ðèþ$ iÐèþ¯èþ Ñ«§é¯èþ…ò³O Cç³µsìýMóü §éyìþ {´ëÆæÿ…À… ^óþÔ>…. CMæü çœÍ™éÌôý G糚yæþ$ §éÆæÿ$×ý…V> Ðèþ*Ææÿ$™éÄñý*. Ðèþ$ÆðÿÐèþÇMðüO¯é 20 GMæüÆ>Ë ÑÔ>ËÐðþ$O¯èþ ´÷Ë…ÌZ õܧæþÅ… ^óþõÜ »ê«§æþÅ™èþ¯èþ$ Ðèþ$ÆðÿÐèþÇMðüO¯é Aç³µ^ðþ¼™óþ GÌê E…r$…§æþ° RêÌê糧æþÆŠÿ {V>Ðèþ*°Mìü ^ðþ…¨¯èþ Ðèþ–§æþ® Ðèþ$íßýâæý˯èþ$ AyìþW¯èþ糚yæþ$ Ðèþ$$…§æþ$ ÐéÆæÿ$ VæüsìýtV> ¯èþÐóþÓÔ>Ææÿ$. D {ç³Ôèý² Ððþ¯èþ$Mæü E¯èþ² B…§øâæý¯èþ ÐéÇMìü AÆæÿ¦… M>Ìôý§æþ$. A…§æþ$ÐèþÌôýÏ... A¿æýÅ…™èþÆæÿ… HÐèþ$$…r$…¨? A…™èþ ÔèýMìü¢ E…sôý AÌêVóü A¯óþÔ>Ææÿ$. ""GÐèþÆæÿ$ õܧæþÅ… ^óþíܯé A…§æþÆæÿ… MæüÍõÜ B çœÍ™é°² A¯èþ$¿æýÑÝ뢅'' A° A¯é²Ææÿ$. A© ÐéÇ AÐèþ*Äæý$Mæü™èþÓ…! Mø…§Šþ ™ðþVæü Ðèþ…sìý B¨ÐéïÜË ´ë§éËMæü$ ¯èþÐèþ$ÝëPÆæÿ… ^óþÄæý*Í. B«§æþ$°Mæü™èþ õ³Ææÿ$™ø ÝëVæü$™èþ$¯èþ² §æþ$Úët^éÆ>°Mìü ÐéÆæÿ$ C…M> ™èþËÐèþ…^èþÌôý§æþ$. ¯óþË ™èþÍÏ A…¨…_¯èþ ç³…r çœÌê°² `Ðèþ$Ë ¯èþ$…_ {糆 iÑMìü A…¨çÜ$¢¯èþ² ÐéÇ L§éÆæÿÅ… ÝësìýÌôý°¨. Debjeet Sarangi and Kavya Chowdhry Living Farms Plot No.1181 / 2146, Ratnakarbag-2, Tankapani Road, Bhubaneswar - 751018 Odisha - India E-mail: livingfarms@gmail.com

B…VæüÏÐèþ$*Ë… @ ÎÝë C…yìþÄæý*, çÜ…ç³#sìý 19, çÜ…_Mæü 1, Ðèþ*Ça 2017.

¨Mæü*Þ_ C§óþ MæüÍíÜ iÑ…^èþyæþ…, MæüÍíÜ BàÆæÿ… ç³…^èþ$MøÐèþyæþ…, MæüÍíÜÐðþ$ËíÜ Ðóþyæþ$MæüÌZÏ ´ëÌŸY¯èþyæþ… Ñ™èþ¢¯é˯èþ$, ç³…r çœÌê°² A…§æþÆæÿ* MæüÍíÜ A¯èþ$¿æýÑ…^èþyæþ… ÐéÇ {ç³™óþÅMæü iÐèþ¯èþÔðýOÍ. çÜÐèþ*¯èþ™éÓ°Mìü C…™èþMæü…sôý ÐóþÆóÿ °§æþÆæÿدèþ… Ìôý§æþ$. D ç³ÆæÿçܵÆæÿ A¯èþ$Æ>Væü… M>Ææÿ×ý…V> B ÝëÐèþ*hMæü ÐèþÆæÿY…ÌZ BMæüÍ™ø Ðèþ*yìþ´ùÄôý$ ç³Çíܦ† H JMæüP Mæü$r$…»ê°Mîü H¯éyæþ* G§æþ$Ææÿ$M>Ìôý§æþ$. çÜÆæÿÓ{™é AçÜÐèþ*¯èþ™èþË$ ò³ÇW´ù™èþ$¯èþ² {ç³çÜ$¢™èþ {ç³ç³…^èþ Ðé™éÐèþÆæÿ×ý…ÌZ C§ø A§æþ$™èþÐðþ$O¯èþ §æþ–ÔèýÅ…. JMæüÇ çÜ…„óüÐèþ$… {糆 JMæüPÇMîü „óüÐèþ$… A¯èþ²

11

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &1 • Ðèþ*Ça 2019


_Ææÿ$«§é¯éÅË A«¨Mø™èþµ†¢Mìü Mæü–íÙ ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý A¯èþ$Mæü*Ë õܧæþÅ BÑçÙPÆæÿ×ý Ë*¯é ´ë…yé, Ðèþ$$Ææÿ䫧æþÆŠÿ A«¨M>Ç A¯óþMæü ÆæÿM>ÌñýO¯èþ iÐèþçÜ…º…«¨™èþ, °ÈjÐèþ çÜ…º…«¨™èþ M>Ææÿ×êËò³O B«§éÆæÿç³yìþ ç³…rË ¨Væü$ºyìþÌZ òßý^èþ$a™èþVæü$YË$ Mæü°í³çÜ*¢ E…sêÆÿ$$. D ç³Çíܦ† Æ>Ðèþyæþ…ÌZ A°Õa™èþ Ðé™éÐèþÆæÿ×ý {糿êÐèþ… Mæü*yé ^éÌê GMæü$PÐèþV> E…r$…¨. ÒsìýMìü ç³ÇÚëPÆæÿ… JMæü ÆæÿMæü…V> ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý A¯èþ$Mæü*Ë õܧæþÅ Ñ«§é¯éËò³O B«§éÆæÿç³yìþ E…r$…¨. CÌê…sìý M>Ææÿ×ê˯èþ$, {糿êÐé˯èþ$ ™èþr$tMøVæüÍVóü Ñ«§æþ…V> õܧæþÅ Ñ«§é¯éË$, ÝëVæü$ ^óþõÜ ç³…rË G…í³Mæü 糧æþ®™èþ$˯èþ$ A¯èþ$çÜÇõÜ¢ Mö…™èþÐèþÆæÿMæü$ Ððþ$Ææÿ$VðüO¯èþ çœÍ™éË$ Ý뫨…^èþÐèþ^èþ$a. Ðé™éÐèþÆæÿ×ý…ÌZ Ðèþ^óþa Ðèþ*Ææÿ$µË¯èþ$ ™èþr$tMæü$° ™èþW¯èþ…™èþ E™èþµ†¢ Ý뫨…^èþÐèþ^èþ$a. ÐésìýÌZ _Ææÿ$«§é¯éÅË E™èþµ†¢Mìü A«¨Mæü {´ëÐèþ$$QÅ… CÐèþÓyæþ… Mæü*yé JMæü ç³ÇÚëPÆæÿÐèþ*ÆæÿY… A° ^ðþ´ëµÍ. D ¨ÔèýV> ÝëW¯èþ Mæü–íÙ M>Ææÿ×ý…V>ÿÆ>Væü$Ë$ ™èþ¨™èþÆæÿ _Ææÿ$«§é¯éÅË$ E™èþµ†¢ ò³ÆæÿVæüyæþÐóþ$ M>Mæü$…yé MøÆ>ç³NsŒý hÌêÏÌZ° õ³§æþ WÇf¯èþ$ËMæü$ BàÆæÿ ¿æý{§æþ™èþ¯èþ$, ´ùçÙMæü ÑË$ÐèþËMæü$ ¿æýÆøÝë ËÀ…_…¨. D {ç³Äñý*f¯èþ… Ðé™éÐèþÆæÿ×ý…ÌZ Ñç³È™èþÐðþ$O¯èþ Ðèþ*Ææÿ$µË$¯èþ² çÜÐèþ$Äæý*ÌZϯèþ* ÐéÇMìü ^óþÄæý$*™èþ°_a…¨.

íœ

12

…VæüÆŠÿ Ñ$ÌñýÏsŒýÞ A…sôý Æ>Væü$Ë$ ^ðþ´ëµÍ. ÐèþÇ«§é¯èþÅ… ™èþÆæÿ$Ðé™èþ GMæü$PÐèþV> Ñ°Äñý*Væü…ÌZ E…yóþ BàÆæÿ «§é¯èþÅ… ÆæÿM>ÌZÏ C¨ {糫§é¯èþÐðþ$O¯èþ¨. JyìþÔ> §æþ„ìü×ý {´ë…™èþ…ÌZ° MøÆ>ç³#sŒý hÌêÏÌZ ÐèþÆ>Û«§éÇ™èþ {´ë…™éÌZÏ° ^éÌê Ðèþ$…¨ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$§éÆæÿ$Ë Mæü$r$…»êËMæü$ C§óþ {糫§é¯èþÐðþ$O¯èþ BàÆæÿ…. ™èþÆæÿ™èþÆ>Ë$V> õ³§æþ {ç³gê±M>°Mìü BàÆæÿ ¿æý{§æþ™èþ°çÜ$¢¯èþ Æ>Væü$Ë ÝëVæü$ BÄæý* Mæü$r$…»êË ÐéÇMìü AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ ´ùçÙM>˯èþ$ Mæü*yé çÜÐèþ$–¨®V> A…§æþgôýçÜ$¢¯èþ²¨. D ç³…rMæü$¯èþ² JMæü {ç³™óþÅMæü Ë„æü×ý… HÑ$r…sôý ÐèþņÆóÿMæü Ðé™éÐèþÆæÿ×ý…ÌZ Mæü*yé °Ë§öMæü$PMøVæü˧æþ$. ¿æý*ÝëÆæÿ… ™èþMæü$PÐèþV> E¯é² Mæü*yé ÝëVæü$ Ý뫧æþÅÐðþ$O¯èþ¨. MæüÆæÿ$Ðèþ# ç³Çíܦ™èþ$˯èþ$ ™èþr$tMøVæü˧æþ$. Òsìý ÝëVæü$Mæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ C¯Œþç³#sŒýË$ Mæü*yé ^éÌê Mö…^èþÐóþ$. ç³…r Ææÿ„æü×ýMæü$ {ç³™óþÅMæüÐðþ$O¯èþ {ç³Äæý$™é²Ë$ AÐèþçÜÆæÿ… Ìôý§æþ$. ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ê°Mìü Ðóþ$Ë$ ^óþçÜ$¢…¨. D _Ææÿ$«§é¯éÅ˯èþ$ GÌê…sìý A§æþ¯èþç³# `yæþ °ÐéÆæÿ×ý ^èþÆæÿÅË$ ^óþç³rtMæü$…yé¯óþ §é§éç³# 糧óþ…yæþÏ ´ër$ °ËÓ E…^èþÐèþ^èþ$a. A…sôý A…™èþM>Ë… ç³…r ç³…yìþ…_¯èþ ÆðÿO™èþ$ Mæü$r$…»ê°Mìü BàÆæÿ… ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &1 • Ðèþ*Ça 2019

ÑçÙÄæý$…ÌZ Væüsìýt ¿æýÆøÝë°ÐèþÓVæü˧æþ$. D M>Ææÿ×ý…V> JMæü çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… ç³…r ¨Væü$ºyìþ ÌôýMæü$¯é² B Mæü$r$…»ê°Mìü GÌê…sìý BàÆæÿ MöÆæÿ™èþ çÜÐèþ$çÜÅ E…yæþ§æþ$. A…§æþ$ÐèþËϯóþ ©°° MæüÆæÿ$Ðèþ# {´ë…™éË ç³…rV> ÐèþÅÐèþçßýÇÝë¢Ææÿ$. MøÆ>ç³#sŒý {´ë…™èþç³# ÆðÿO™èþ$ Mæü$r$…»êË$ D ç³…r¯èþ$ GMæü$PÐèþV> ™èþÐèþ$Mæü$ A…§æþ$»êr$ÌZ E¯èþ² GVæü$Ðèþ {´ë…™èþç³# ¯óþËÌZÏ ÝëVæü$^óþçÜ$¢…sêÆæÿ$. HMæü ç³…rV> Mö…§æþÆæÿ$ ÝëVæü$^óþõÜ¢ Ðèþ$Ç Mö…§æþÆæÿ$ C™èþÆæÿ _Ææÿ$«§é¯éÅË™ø ´ër$ ç³ç³š «§é¯éÅË$, Ððþ$$MæüPgŸ¯èþ², ¯èþ*¯ðþ W…f˯èþ$ ÝëVæü$ ^óþÝë¢Ææÿ$. Ý뫧éÆæÿ×ý…V> CMæüPyìþ ÆðÿO™èþ$Ë$ {»êyŠþM>íÜt…VŠü 糧æþ®† A¯èþ$çÜÇçÜ$¢…sêÆæÿ$. °gê°Mìü D 糧æþ®†ÌZ ¨Væü$ºyìþ ™èþMæü$PÐèþV> E…r$…¨. G…§æþ$Mæü…sôý D 糧æþ®†ÌZ ÝëVæü$^óþíܯèþ糚yæþ$ ¯óþËÌZ° ™óþÐèþ$¯èþ$, ´ùçÙM>˯èþ$ ç³NÇ¢V> Ñ°Äñý*W…^èþ$MøÐèþyæþ… fÆæÿVæü§æþ$. çÜM>Ë…ÌZ MæüË$ç³#¡™èþ, `yæþ °ÐéÆæÿ×ý ^èþÆæÿÅË$, ´ùçÙM>Ë çÜ…Ææÿ„æü×ý ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$MøÆæÿ$. çœÍ™èþ…V> òßýM>tÆæÿ$Mæü$ MóüÐèþË… 3&4 MìüÓ…sêâæýÏ Ðóþ$ÆæÿMóü ¨Væü$ºyìþ ËÀçÜ$¢…¨. C§óþ çÜ…{糧éÄæý$Mæü 糧æþ¦†ÌZ ¯ér$ÏÐóþíÜ ÝëVæü$ ^óþõÜ¢ ¨Væü$ºyìþ òßýM>tÆæÿ$Mæü$ 8&9 MìüÓ…sêâæý$Ï ËÀçÜ$¢…¨. A…™óþM>Mæü ÆðÿO™èþ$Ë$ Ý린Mæü…V> ËÀ…^óþ Ñ™èþ¢¯é˯èþ$ G…í³Mæü ^óþçÜ$Mæü$¯óþ… §æþ$Móü BçÜMìü¢ ^èþ*í³çÜ$¢…sêÆæÿ$. C…§æþ$Mæü$ Ý린Mæü ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý… ÌôýMæü Ðé™éÐèþÆæÿ×ê°Mìü A¯èþ$ÐðþO¯èþÑV> E…yæþyæþÐóþ$ {糫§é¯èþ M>Ææÿ×ý…. {ç³çÜ$¢™èþ… Ðèþ$*yæþ$ ÆæÿM>ÌñýO¯èþ _Ææÿ$«§é¯éÅË ÝëVæü$ GMæü$PÐèþV> fÆæÿ$Væü$™ø…¨. AÑ & ºyé Ðèþ$…¨Äæý*, M>Ìê Ðèþ$…¨Äæý*, ¿ñýOÆæÿ¼. ÒsìýÌZ GMæü$PÐèþ ¨Væü$ºyìþ°^óþa ºyé Ñ$…¨Äæý* GMæü$PÐèþV> ÝëVæüÐèþ#™èþ$…¨. ¯é×ýÅÐðþ$O¯èþ Ñ™èþ¢¯éË$, °ËÓ çܧæþ$´ëÄæý*Ë$ Cç³µsìýMîü ò³§æþª çÜÐèþ$çÜÅV> E¯é²Æÿ$$. D çÜÐèþ$çÜÅË°²sìýü M>Ææÿ×ý…V>, _Ææÿ$«§é¯éÅËMæü$ A¯èþ$ÐðþO¯èþ ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý íܦ†° Mæü*yé §ðþº¾¡Ýù¢…¨. f¯èþ$Åç³Ææÿ…V> ÐésìýMìü E…yóþ ÐðþOÑ«§éÅ°² Mæü*yé ¯èþçÙt´ùÐéÍÞ ÐèþÝù¢…¨. A§óþ {MæüÐèþ$…ÌZ çÜ…{糧éÄæý$Mæü BàÆæÿç³# AËÐér$Ï Mæü*yé Ðèþ*Ç´ù™èþ$¯é²Æÿ$$. GÐèþÇ ¯èþ$…` GÌê…sìý Ðèþ$§æþª™èþ* ÌôýMæü´ùÐèþyæþ…™ø CMæüPyìþ ÆðÿO™èþ$Ë$ D _Ææÿ$«§é¯éÅË ÝëVæü$ò³O BçÜMìü¢ ™èþWY…^óþçÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$ Mæü*yé. AÆÿ$$™óþ CsîýÐèþÍ M>Ë…ÌZ¯óþ ç³rt×ý {´ë…™èþ Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$Ë ¯èþ$…_ Æ>Væü$ËMæü$ WÆ>Mîü ò³Ææÿ$Væü$™ø…¨. JMæü çÜÓ^èþe…§æþ çÜ…çܦ {ç³Væü† MøÆ>ç³#sŒý A¯èþ$¿æýÐé˯èþ$ ÑÐèþÇ…^èþyæþÐóþ$ D ÐéÅçÜ… {糫§é¯èþ E§óþªÔèý…. D çÜ…çܦ Mæü–íÙ M>Ææÿ×ý…V> C糚yæþ$ Ðèþ$äÏ


A«¨Mæü ÐèþÇ E™èþµ†¢ MøçÜ… ¯èþÆæÿÞÈÌZ ¿æý*Ñ$° çܯèþ²§æþ®… ^óþçÜ$¢¯èþ² §æþ–ÔèýÅ…

_Ææÿ$«§é¯éÅË ÝëVæü$ ç³rÏ _¯èþ² MæüÐèþ$™éË ÆðÿO™èþ$ Mæü$r$…»êË$ BçÜMìü¢ ^èþ*í³çÜ$¢¯é²Æÿ$$. hÌêÏÌZ ÐèþÆ>Û«§éÆæÿ {´ë…™éÌZÏ D çÜ…çܦ Mæü–íÙ^óþÝù¢…¨. _¯èþ² MæüÐèþ$™éË ÆðÿO™èþ$ËMæü$ çÜ…çܦ {´ù™éÞçßý… CÝù¢…¨.

íÜçÜtÐŒþ$ B‹œ 휅VæüÆŠÿ Ñ$ÌñýÏsŒý C…sñý°ÞíœMóüçÙ¯Œþ & ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý A¯èþ$Mæü*Ë õܧæþÅ BÑçÙPÆæÿ×ý

ç³Ë$ §æþ¸ëË$ çÜ…{糨…ç³#Ë$ fÇí³¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ 11 Ðèþ$…¨ ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë$ A…XMæüÇ…_ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Ðèþ^éaÆæÿ$. ÐéÆæÿ$ JMöPMæüPÆæÿ$ 0.5 GMæüÆ>Ë ´÷Ë…ÌZ B Ñ«§é¯é˯èþ$ B^èþÆæÿ×ýÌZMìü ¡çÜ$Mæü$Ðèþ^éaÆæÿ$. A¨ Mæü*yé JMæüÐóþâæý ¯èþÚëtË$ G§æþ$ÆðÿO™óþ {ç³Væü† çÜ…çܦ ç³ÇàÆæÿ… ^ðþÍÏ…^éË° çÙÆæÿ™èþ$ ò³sêtÆæÿ$. D Ñ«§é¯èþ… Mìü…§æþ Ý÷…™èþ…V> JMæü ¯èþÆæÿÞÈ° HÆ>µr$ ^óþÄæý$yæþ…, Ððþ$$ËMðü™óþ¢ §æþÔèýÌZ E¯èþ² Ñ™èþ¢¯é˯èþ$ Ðèþ$Æø^ør ¯ér$Ï ÐóþÄæý$yæþ…, MæüË$ç³#¡Ææÿ ^èþÆæÿÅË$ Gç³µsìýMæü糚yæþ$ ¡çÜ$MøÐèþyæþ…, õܧæþÅ…ÌZ {糫§é¯èþ…V> õÜ…{©Äæý$ GÆæÿ$Ðèþ#˯èþ$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ Ñ°Äñý*W…^èþyæþ… Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþ A…Ô>Ë$. D {MæüÐèþ$…ÌZ 11 ÆæÿM>Ë §óþÖÄæý$ Ñ™èþ¢¯èþ ÆæÿM>˯èþ$ Eç³Äñý*W…^éÆæÿ$. Ðèþ$$…§æþ$V> ÆðÿO™èþ$ËMæü$ Ñ™èþ¢¯é˯èþ$ G…í³Mæü, ±sìý° ´÷§æþ$ç³#V> Ðéyæþ$MøÐèþyæþ…, Ñ™èþ¢¯èþ ç܅糧æþ¯èþ$ ò³…´÷…¨…^èþ$MøÐèþyæþ…ò³O çÜÆðÿO¯èþ Õ„æü×ý C^éaÆæÿ$. Õ„æü×ý ™èþÆæÿ$Ðé™èþ Ðóþ$Ë$ ÆæÿMæü… Ñ™èþ¢¯é˯èþ$ ÆðÿO™èþ$Ë$ ™èþÐèþ$ C…yæþÏÌZ¯èþ*, MæüÐèþ$*Å°sîýç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ Ñ™èþ¢¯èþ »êÅ…Mæü$ËÌZ¯èþ$ °ËÓ^óþçÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. D {ç³Äñý*V>™èþÃMæü {´ù™éÞçßý… M>Ææÿ×ý…V> ÆðÿO™èþ$ËMæü$ Ðèþ$…_ çœÍ™éË$ Mæü°í³…^éÆÿ$$. çÜVæür$¯èþ JMøP Ððþ$$MæüP ¯èþ$…_ §é§éç³#V> 12 ¯èþ$…_ 18 Mæü…Mæü$Ë$ Ððþ$$ËMðü™é¢Æÿ$$. E™èþ¢Ðèþ$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ „óü{™èþ…ÌZ 44 ¯èþ$…_ 47 Mæü…Mæü$Ë$ (sìýËÏÆŠÿÞ Ìôý§é í³ËMæüË$) Ððþ$$ËMðü™é¢Æÿ$$. A…sôý çÜVæür$¯èþ òßýM>tÆæÿ$Mæü$ 18 MìüÓ… sêâæý$Ï ¨Væü$ºyìþ Ðèþ_a…¨. A™èþÅ«¨Mæü…V> òßýM>tÆæÿ$Mæü$ 26 MìüÓ…sêâæý$Ï Ðèþ_a…¨. çœÍ™é˯èþ$ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ÑÐèþÇ…^óþ…§æþ$Mæü$ {ç³™óþÅMæü…V> JMæü ¯érÏMæü$ íܧæþ®Ðèþ$Ðèþ#™èþ$¯èþ² Ñ™èþ¢¯èþ Ððþ$$ËMæüË$

«§é¯èþÅ… A«¨Mø™èþµ†¢Mìü (ÆðÿO‹Ü C…yðþ°ÞíœMóü¯Œþ íÜçÜtÐŒþ$) A¯èþ$çÜÇ…_¯èþ Ñ«§æþ…V>¯óþ ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý A¯èþ$Mæü*Ë õܧæþÅ Ñ«§é¯é˯èþ$ A«¨Mø™èþµ†¢ Ý뫧æþ¯èþMæü$ C™èþÆæÿ ç³…rË ÑçÙÄæý$…ÌZ¯èþ* A¯èþ$çÜÇ…^èþyæþ… fÇW…¨. Ý뫧æþÅÐðþ$O¯èþ…™èþ ÐèþÆæÿMæü$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$…ÌZ A…™èþÆ>ÂVæü…V> ^óþç³sôýt {ç³{MìüÄæý$ ¯èþ$…_ Ðèþ*{™èþÐóþ$ õܧéÅ°Mìü AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ C¯Œþç³#sŒý˯èþ$ çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$aMøÐèþyæþ…, C™èþÆæÿ{™é ºÄæý$sìý ¯èþ$…_ ™ðþ^èþ$aMøÐèþËíܯèþ AÐèþçÜÆ>°² ™èþWY…^èþyæþ… A¯óþ Æðÿ…yæþ$Mø×êË ¯èþ$…_ ÐèþÅÐèþÝëÄæý*°² {´ù™èþÞíßý…^óþ…§æþ$Mæü$ ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$MøÐèþyæþ… fÇW…¨. «§é¯èþÅ… ÑçÙÄæý$…ÌZ Ðèþ$…_ çœÍ™éË$ Ðèþ_a¯éÆÿ$$. D Ñ«§é¯é°² 2008 ¯èþ$…_ ÐèþÇ ÑçÙÄæý$…ÌZ A¯èþ$çÜÇçÜ$¢¯é²Ææÿ$. C糚yæþ$ {ç³Væü† çÜ…çܦ AÐóþ 糧æþ®™èþ$˯èþ$ Æ>W ç³…r¯èþ$ ç³…yìþ… ^èþyæþ…ÌZ¯èþ* {ç³ÐóþÔèýò³sìýt {´ù™èþÞíßý…_…¨. _Ææÿ$«§é¯éÅË ÑçÙÄæý$…ÌZ ¯èþ…§æþç³NÆŠÿ »êÏMŠüÌZ {ç³Væü† çÜ…çܦ D C…sñý°ÞíœMóüçÙ¯Œþ Ñ«§é¯é˯èþ$ 2011ÌZ {糧æþÇØ…_…¨. {´ëÆæÿ…¿æý…ÌZ ÆðÿO™èþ$Ë$ A…™èþV> BçÜMìü¢ ^èþ*í³…^èþÌôý§æþ$. AÆÿ$$™óþ

13

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &1 • Ðèþ*Ça 2019


MæüË$ç³#¡™èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ¯óþ˯èþ$ ^èþ§æþ$¯èþ$ ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ ^ðþMæüP ç³ÇMæüÆ>°² Ñ°Äñý*WçÜ$¢¯èþ² §æþ–ÔèýÅ…

M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… HÆ>µr$ ^óþÔ>Ææÿ$. D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ô>Q A«¨M>Ææÿ$Ë$ Mæü*yé ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$.

ÑçÜ¢ –™èþ…V> ^ðþO™èþ¯èþÅ…

14

Ñ$ÌñýÏsŒý C…sñý°ÞíœMóüçÙ¯Œþ {´ù™éÞçßýM>Ë ÐèþËÏ C¨ÐèþÆæÿÌZ çÜVæür$¯èþ òßýM>tÆæÿ$Mæü$ 12&14 MìüÓ…sêâæý$Ï ¨Væü$ºyìþ Ðèþ*{™èþÐóþ$ Ðèþ^óþa¨. C糚yæþ$ §é§éç³# Æðÿsìýt…ç³# ¨Væü$ºyìþ ÐèþÝù¢…¨. C¨ çÜ…{糧éÄæý$Mæü 糧æþ®†ÌZ õܧæþÅ… ^óþÄæý$yæþ… ÐèþËϯóþ Ý뫧æþÅÐðþ$O…¨. ©°° VæüÐèþ$°…_¯èþ C™èþÆæÿ ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë$ Mæü*yé E™éÞçßý…V> Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Ðèþ^éaÆæÿ$. M>Mæü´ù™óþ D ÆæÿMæüÐðþ$O¯èþ õܧéÅ°Mìü {Ô>Ñ$Mæü ÔèýMìü¢ GMæü$PÐèþV> AÐèþçÜÆæÿÐèþ$Ðèþ#™èþ$…§æþ¯óþ çÜ…§óþçßý… ÐéÇÌZ ÐðþËÏyðþO…¨. ÒyìþÄñý*Ë$, Vøyæþ ç³{™éË$, ´ùçÜtÆæÿ$Ï, MæüÐèþ$*Å°sîý çÜçßýM>Ææÿ…™ø „óü{™èþÝë¦Æÿ$$ÌZ çÜàÄæý$çÜçßýM>Æ>˯èþ$ A…¨…^èþyæþ… §éÓÆ> ÐéçÜ¢Ðèþ íܦ†Væü™èþ$˯èþ$ ÑÐèþÇ…_¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ÐéÇÌZ A¯èþ$Ðèþ*¯éË$ ™öËW´ùÄæý*Æÿ$$. ÐèþÅÐèþÝëÄæý$§éÆæÿ$Ë çÜÐèþ*ÐóþÔ>Ë$, ïœÌŒýz yóþ‹Ü õ³Ææÿ$™ø {ç³™óþÅMæü òÜÑ$¯éÆæÿ$Ï, Ðèþ$…_ çœÍ™éË$ Ý뫨…_¯èþ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ AÀ¯èþ…§æþ¯èþ ™ðþÍõ³ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$ ^óþç³rtyæþ… §éÓÆ> D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°² GMæü$PÐèþ Ðèþ$…¨ §æþ–íÙtMìü ¡çÜ$Mæü$Ðèþ^éaÆæÿ$. C…§æþ$MøçÜ… MæüÐèþ$*Å°sîý ÇÝùÆŠÿÞ ç³ÆæÿÞ¯ŒþË$ ™øyæþµyézÆÿ$$. D Ñ«§æþ…V> {ç³Væü† Mæü–íÙ ÆðÿO™èþ$ÌZÏ _Ææÿ$«§é¯éÅË C…sñý°ÞÐŒþ õܧæþÅ…ò³O BçÜMìü¢° ò³…´÷…¨…_…¨. CÌêVóü ^óþÄæý*˯óþ J†¢yìþ ¡çÜ$Mæü$Æ>Mæü$…yé {ç³Væü† çÜ…çܦ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ™èþÐèþ$Mæü$ A¯èþ$Mæü*ËÐðþ$O¯èþ 糧æþ®™èþ$˯èþ$ A¯èþ$çÜÇ…^óþ…§æþ$Mæü$ Mö™èþ¢ Mö™èþ¢ 糧æþ®™èþ$˯èþ$ Væü$Ç¢…^óþ…§æþ$Mæü$ {´ù™èþÞíßý…_…¨. Ý린Mæü AÐèþçÜÆ>ËMæü$, ç³Çíܦ™èþ$ËMæü$ A¯èþ$ÐðþO¯èþ Ñ«§é¯éË$ ^óþç³sôýt…§æþ$Mæü$ A¯èþ$Ðèþ$†…_…¨. ™èþÐèþ$ A¯èþ$¿æýÐéË B«§éÆæÿ…V>, ™èþÐèþ$ ™èþÐèþ$ A…^èþ¯éË B«§éÆæÿ…V> AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Ñ«§æþ…V> D Ñ«§é¯éÌZÏ çÜÆæÿ$ª»êr$ ^óþçÜ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ {´ù™èþÞíßý…_…¨. E§éçßýÆæÿ×ýMæü$, ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &1 • Ðèþ*Ça 2019

sôýº$ÌŒý 1 @ Ñ$ÌñýÏsŒýÞ A«¨Mø™èþµ†¢ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ ÐóþÆóÿÓÆæÿ$ ÆæÿM>Ë ç³…rË çÜVæür$ ¨Væü$ºyìþ ÑÐèþÆ>Ë$ ÐðþÆðÿOsîý ÆæÿMæü… ç³…rÐèþ^óþa çÜVæür$ ¨Væü$ºyìþ ÐèþÅÐèþ«¨ (òßýM>tÆæÿ$Mæü$ MìüÓ…sêâæýÏÌZ) ºyé Ðèþ$…¨Äæý* M>Ìê Ðèþ$…¨Äæý* ¿ñýOÆæÿÒ MæüÆ>²rMæü BÆŠÿ&900

Ý린Mæü… Ý린Mæü… A«¨Mæü ¨Væü$ºyìþ A«¨Mæü ¨Væü$ºyìþ A«¨Mæü ¨Væü$ºyìþ

140 ÆøkË$ 120 ÆøkË$ 120 ÆøkË$ 140 ÆøkË$ 100 ÆøkË$

20&22 18&20 20&22 25&28 17&19

VæüÐèþ$°Mæü @ {ç³Væü† & MøÆ>ç³#sŒý „óü{™èþ Ýë¦Æÿ$$ÌZ ÑÑ«§æþ ÆæÿM>Ë ç³…rËMæü$ Ðèþ_a¯èþ ¨Væü$ºyæþ$Ë$ ¯óþË Væüsìýtç³yìþ´ùÆÿ$$ E…yìþ MæüË$ç³#¡™èþ Cº¾…¨V> E¯èþ²rÏÆÿ$$™óþ ÆðÿO™èþ$ Mæü*Î˯èþ$ Eç³Äñý*W…^éÍ. ¯éVæüÍ ò³sìýt §æþ$¯èþ² ÐèþËíÜ E…r$…¨. CÌê…sìý çÜ…§æþÆæÿ¾…ÌZ MæüË$ç³#¡íܯèþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ¯óþ˯èþ$ ^èþ§æþ$¯èþ$ ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ ^ðþMæüP™ø ^óþíܯèþ Ý뫧æþ¯é°² Eç³Äñý*WÝë¢Ææÿ$. CÌê ^óþÄæý$yæþ… ÐèþËÏ ¯óþË Ðèþ$Ç…™èþ Ðèþ$–§æþ$Ðèþ#V> Ðèþ*Ç Ððþ$Ææÿ$VðüO¯èþ ¨Væü$ºyìþ CçÜ$¢…¨. CÌê Ý린Mæü…V> Ðéyæþ$MæüÌZ E¯èþ² Ñ«§é¯éËMæü$ {ç³Væü† A¯èþ$Ðèþ$†°_a…¨.


D ÆæÿMæü…V> A…¨¯èþ Ðèþ$§æþª™èþ$ M>Ææÿ×ý…V> ÆðÿO™èþ¯èþ²Mæü$ _Ææÿ$«§é¯éÅË A«¨Mø™èþµ†¢ Mæü–íÙ ò³§æþª G™èþ$¢¯èþ ^óþç³sôýt…§æþ$Mæü$ AÐèþM>Ôèý… HÆæÿµyìþ…¨. 2017 QÈ‹œ ç³…r M>Ë… ¯ésìýMìü ¯èþ…§æþç³NÆŠÿ, Ë…™èþç³#sŒý, MøsŒý´ëyŠþ »êÏMæü$ÌZÏ 215 {V>Ðèþ*ËÌZ° 3518 Ðèþ$…¨ ÆðÿO™èþ$Ë$ D 糧æþ®† A¯èþ$çÜÇ…^óþ…§æþ$Mæü$ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Ðèþ^éaÆæÿ$. ÐéÇ B«©¯èþ…ÌZ E¯èþ² 927 òßýM>tÆæÿÏÌZ D Ñ«§é¯éË$ AÐèþ$Ë$ÌZMìü Ðèþ^éaÆÿ$$.

Mæü–íÙ çœÍ™éË$ _Ææÿ$«§é¯éÅË A«¨Mø™èþµ†¢ {ç³×êãMæü¯èþ$ AÐèþ$Ë$ ^óþíܯèþ {´ë…™éËÌZ Ððþ$Ææÿ$VðüO¯èþ çœÍ™éË$ Mæü°í³…^éÆÿ$$. Ðé™éÐèþÆæÿ×ý Ðèþ*Ææÿ$µË¯èþ$ ç³…rË$ çÜÐèþ$Ææÿ®Ðèþ…™èþ…V> ™èþr$tMøVæüÍV>Æÿ$$. ÐèþÆ>ÛË Æ>Mæü AíܦÆæÿ…V> E¯é² Ððþ$$MæüP °Ëºyìþ…¨. MæüÆæÿ$Ðèþ# ç³Çíܦ† HÆæÿµyìþ¯é çÜÐèþ$çÜÅ M>Ìôý§æþ$. Ðé¯èþË$ °ËMæüyæþV> ÌôýMæü´ùÆÿ$$¯é, MæüÆæÿ$Ðèþ# ç³Çíܦ™èþ$Ë$ HÆæÿµyìþ¯é Mæü*yé ¨Væü$ºyìþ òßýM>tÆæÿ$Mæü$ çÜVæür$¯èþ 12 ¯èþ$…_ 14 MìüÓ…sêâæý$Ï Ðèþ_a…¨. D ÆæÿMæüÐðþ$O¯èþ çœÍ™é˯èþ$ ÐèþÆæÿ$çÜV> 2012ÌZ¯èþ*, 2013ÌZ¯èþ* Mæü*yé ÆðÿO™èþ$Ë$ Ý뫨…^éÆæÿ$. 2014ÌZ D {ç³×êãMæü AÐèþ$Ë$ ^óþçÜ$¢¯èþ² ç³…r ´÷ÌêÌZÏ çßý$§Šþçßý$§Šþ ™èþ$¸ë¯èþ$ {糿êÐé°² ™èþr$tMæü$° Ðèþ$…_ ¨Væü$ºyìþ Ðèþ_a…¨. C™èþÆæÿ ¿æý*Ðèþ$$Ë$ ±sìýÌZ Ðèþ$$°W´ùÆÿ$$ ò³¯èþ$V>Í {糿êÐèþ…™ø ¡Ææÿ° ¯èþÚëtË$ Ðèþ^éaÆÿ$$. ¯èþ…§æþç³NÆŠÿ »êÏMŠüÌZ° Ðèþ$Íç³#sŒý {V>Ðèþ*°Mìü ^ðþ…¨¯èþ §æþÄæý*°«¨ RêÆ> ™èþ¯èþ A¯èþ$¿æýÐé°² CÌê ™ðþÍÄæý$gôýÔ>Ææÿ$. ""™èþ$¸ë¯èþ$ «§ésìýMìü, ò³¯èþ$V>Ë$Ë$, ò³§æþª G™èþ$¢¯èþ Mæü$Çíܯèþ ÐèþÆ>ÛË M>Ææÿ×ý…V> ÐèþÇ, Æ>W ç³…r ÝëVæü$^óþçÜ$¢¯èþ² ¿æý*Ðèþ$$Ë$ ç³NÇ¢V> B ±sìý´ëÌñýO´ùÄæý*Æÿ$$. M>±, ¯óþ¯èþ$ ÝëVæü$ ^óþçÜ$¢¯èþ² ¿æý*Ðèþ$$ÌZÏ Æ>W ç³…r çÜ$Ææÿ„ìü™èþ…V> °Ë_…¨. A…§æþ$Mæü$ _Ææÿ$«§é¯éÅË A«¨Mø™èþµ†¢ Ñ«§é¯éË$ A¯èþ$çÜÇ…^èþyæþÐóþ$ M>Ææÿ×ý…. ™èþ$´ë¯èþ$ {糿êÐé°² ™èþr$tMøVæüÍW…¨. Ðèþ* Mæü$r$…º AÐèþçÜÆ>ËMæü$ çÜÐèþ$–¨®V> ç³…r §æþMìüP…¨.'' ç³…r ´÷ÌêÌZÏ ÐóþÆóÿ ^ør Ððþ$$ËMðü†¢…_¯èþ Ððþ$$MæüP˯èþ$ ¯ésôý {MæüÐèþ$…ÌZ ÐèþÆæÿ$çÜË Ðèþ$«§æþÅ M>±, Ððþ$$MæüPË Ðèþ$«§æþÅ M>± MæüË$ç³# ò³ÆæÿVæüMæü$…yé A§æþ$ç³#^óþÄæý$yæþ… Ý뫧æþÅÐðþ$O…¨. C…§æþ$Mæü$ ÆðÿO™èþ$Ë$ MæüË$ç³#¡™èþ Äæý$…{™é˯èþ$ Eç³Äñý*W…^éÆæÿ$. D {MæüÐèþ$…ÌZ¯óþ ¿æý*ÝëÆ>°² Ðèþ$Ç…™èþV> ò³…^èþyé°Mìü A¯èþ$ÐðþO¯èþ ^èþÆæÿÅË$ Mæü*yé ¡çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. Ðèþ$sìýtÌZ°Mìü {´ë×ýÐéÄæý$$Ðèþ# ^öÆæÿºyóþ…§æþ$Mæü$ D {ç³{MìüÄæý$ G…™ø Eç³Äñý*Væüç³yæþ$™èþ$…¨. A¨ ¿æý*ÝëÆæÿ… ò³…^èþyé°Mìü ™øyæþµyæþ$™èþ$…¨. D M>Ææÿ×ý…V> Ððþ$$MæüPË$ Ðóþâæý$Ï ¯óþËÌZ VæüsìýtV> ´ë™èþ$Mæü$° °Ë$ÐèþVæüË$Væü$™éÆÿ$$. G…™èþ ÐóþVæü…V> ò³¯èþ$ V>Ë$Ë$ Ò_¯é Ððþ$$MæüPË$ ^ðþMæü$P^ðþ§æþÆæÿMæü$…yé °Ëºyìþ E…sêÆÿ$$. ÆøËÆŠÿ ÒyæþÆŠÿÞ Eç³Äñý*W…^èþyæþ… §éÓÆ> MæüË$ç³#¡™èþ 糯èþ$ÌZÏ JMæüÇMöMæüÆæÿ$ çÜçßýMæüÇ…^èþ$Mæü$° »ê«§æþÅ™èþ˯èþ$ Mæü*yé ç³…^èþ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Ðèþ^éaÆæÿ$. çœÍ™èþ…V> ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ´÷Ë… 糯èþ$ËMæü$ Mæü*ÎË QÆæÿ$a Mæü*yé B§é AÐèþ#™èþ$…¨.

2014 AMøtºÆŠÿÌZ Ðèþ$$…^èþ$Mö_a¯èþ çßý$§Šþçßý$§Šþ ™èþ$´ë¯èþ$ «§ésìý° _Ææÿ$«§é¯éÅË A«¨Mø™èþµ†¢ {ç³×êãMæü AÐèþ$Ë$ ^óþíܯèþ ´÷ÌêË$ «©r$V> ™èþr$tMøVæüÍV>Æÿ$$. D ¿æýÄæý$… MæüÆæÿ ç³Çíܦ†ÌZ ÝëÐèþ*¯èþÅ çÜ…{糧éÄæý$Mæü 糧æþ®†ÌZ ÝëVæü$^óþíܯèþ ç³…r ´÷ÌêË$ ±sìýÌZ Ðèþ$$°W´ùÆÿ$$ ¡{Ðèþ ¯èþÚët°Mìü M>Ææÿ×ýÐèþ$Äæý*ÅÆÿ$$ Ððþ$$MæüPË G§æþ$Væü$§æþË Hç³#V> E¯èþ² M>Ææÿ×ý…V> Mø™èþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ çÜÐèþ$çÜÅË$ ^éÌê Mö¨ªV>¯óþ E…yóþÑ. A°² Ððþ$$MæüPË ò³Ææÿ$Væü$§æþË çÜÐèþ*¯èþ…V> E…yæþyæþ…™ø´ër$ Ððþ$$MæüPË$ JMæü§é°™ø Ðèþ$ÆöMæüsìý ò³¯èþÐóþçÜ$Mæü$´ùÄôý$ {ç³Ðèþ*§æþ… Mæü*yé ™èþWY´ùÆÿ$$…¨. D ™èþÆæÿà _Ææÿ$«§é¯éÅË A«¨Mø™èþµ†¢ Ñ«§é¯éË$ A¯èþ$çÜÇ…_¯èþ ´÷ÌêÌZÏ ç³…rMø™èþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ Ðèþ$íßýâæýËMæü$ ç³°¿êÆæÿ… ™èþMæü$PÐèþV> E…yóþ¨. Ðèþ*Ðèþ$*Ë$ 糧æþ®†ÌZ ç³…rMø™èþMæü$ ç³sôýt çÜÐèþ$Äæý$…Mæü¯é² D ÆæÿMæüÐðþ$O¯èþ ç³…r ¿æý*Ðèþ$$ÌZÏ Mø™èþ ™óþÍMæüV> çÜVæü… çÜÐèþ$Äæý$… ÌZ¯óþ ç³NÆæÿ¢Äôý$Ũ. D ÆæÿMæü…V> Mø™èþË çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ Ðèþ$íßýâæýËMæü$ çÜÐèþ$çÜÅË$ ™èþWY´ùÄôý$Ñ. E™èþµ†¢ A«¨Mæü…V> E…yæþyæþ… ÐèþËÏ õ³§æþ Mæü$r$…»êËMæü$ ´ùçÙM>àÆæÿ ÌZç³… ™öËW´ùÆÿ$$…¨. ÐéÇMìü BàÆæÿ… ÑçÙÄæý$…ÌZ ç³NÇ¢ ¿æýÆøÝë Ðèþ_a…¨. E¯èþ² Mö¨ª´ësìý ¿æý*Ñ$ÌZ Mæü$r$…º AÐèþçÜÆ>ËMæü$ çÜÇç³yóþ Ðóþ$ÆæÿMæü$ D _Ææÿ$«§é¯éÅË E™èþµ†¢ E…yóþ¨. Hyé¨ Ððþ$$™èþ¢… BàÆæÿ… MøçÜ… »ñý…Væü ò³r$tMøÐèþËíܯèþ AÐèþçÜÆæÿ… ¡Ç´ùÆÿ$$…¨. ÐéÇ Ðèþ§æþª çÜÐèþ$–¨®V> _Ææÿ$«§é¯éÅË °ËÓË$ E…r* Ðèþ^éaÆÿ$$. E™èþµ†¢ ò³ÇW¯èþ M>Ææÿ×ý…V> Mö…™èþ Ñ$Væü$Ë$ Mæü*yé E…yóþ¨. A¨ ò³Ææÿ$Væü$™èþ$¯èþ² Ðèþ*ÆðÿPsŒý AÐèþçÜÆ>ËMæü$ ™èþÆæÿÍ…^èþyæþ… Ý뫧æþÅÐèþ$Æÿ$$…¨. Ðèþ*ÆðÿPsŒýÌZ 2009 ¯ésìýMìü MìüÌZMæü$ 5 ¯èþ$…_ 7 Ææÿ*´ëÄæý$Ë$ E¯èþ² «§æþÆæÿ C糚yæþ$ A…sôý 2017 ¯ésìýMìü MìüÌZ «§æþÆæÿ 22 ¯èþ$…_ 25 Ææÿ*´ëÄæý$ËMæü$ ò³ÇW…¨. çœÍ™èþ…V> B õ³§æþ Mæü$r$…»êËMæü$ A§æþ¯èþç³# B§éÄæý$… ^óþ†Mìü ÐèþÝù¢…¨.

Æ>¯èþ$¯èþ² ÆøkË$ BMæüÍ »ê«§æþ˯èþ$ ™èþWY…^èþyæþ…ÌZ¯óþ M>Mæü$…yé Ðé™éÐèþÆæÿ×ýç³Ææÿ…V> G§æþ$ÆæÿÄôý$Å çÜÐéâæýϯèþ$ G§æþ$ÆöP¯óþ…§æþ$Mæü$ Mæü*yé D 糧æþ®†ÌZ õܧæþÅ… ^óþÄæý$yæþ… {ç³Äñý*f¯èþMæüÆæÿ…. Ðèþ$$QÅ…V> ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý A¯èþ$Mæü*Ë õܧéÅ°Mìü C¨ E™èþ¢Ðèþ$ Ðèþ*ÆæÿY…. òßý^èþ$a ¨Væü$ºyìþ Æ>Ðèþyæþ…, Ðé™éÐèþÆæÿ×ý Ðèþ*Ææÿ$µË¯èþ$ ™èþr$tMøVæüË ÔèýMìü¢, Ðèþ$íßýâæýËMæü$ ç³°¿êÆæÿ… ™èþWY…^èþyæþ… Ðèþ…sìý {ç³Äñý*f¯éË$ Mæü*yé ©°ÐèþËÏ ËÀÝë¢Æÿ$$. D M>Ææÿ×êË ÐèþËÏ _Ææÿ$«§é¯éÅË A«¨Mø™èþÞ†¢Mìü E§óþªÕ…_¯èþ D {ç³×êãMæü¯èþ$ Ðèþ$Ç…™èþ Ðèþ$…¨ ÆðÿO™èþ¯èþ²ËMæü$ A…§æþ$»êr$ÌZMìü ¡çÜ$Mæü$Æ>Ðèþyæþ… ^éÌê AÐèþçÜÆæÿ…. AÆÿ$$™óþ D {MæüÐèþ$…ÌZ Mö°² çÜÐéâæý$Ï ™èþç³µ§æþ$. E™èþµ†¢ ò³ÆæÿVæüyæþ…™ø ´ësôý ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &1 • Ðèþ*Ça 2019

15


»êMæü$Þ 1 G‹ÜG…I (_Ææÿ$«§é¯éÅË A«¨Mø™èþµ†¢) õܧæþÅ Ñ«§é¯éË$ D 糧æþ®†ÌZ õܧéÅ°Mìü GMæüÆ> ´÷Ìê°Mìü MóüÐèþË… 400 ¯èþ$…_ 500 {V>Ðèþ$$Ë Ñ™èþ¢¯éË$ çÜÇ´ù™éÆÿ$$. {½¯Œþ ÐérÆŠÿ Ý÷Ë*ÅçÙ¯Œþ Eç³Äñý*W…_ Ñ™èþ¢¯éË G…í³Mæü fÆæÿ$Væü$™èþ$…¨. Ñ™èþ¢¯èþ Ôèý$¨®Mìü LçÙ«§æþ Ë„æü×êË$¯èþ² ´ësŒý Ðèþ*¯èþ*ÅÆŠÿ / ½gêÐèþ$–™èþ Eç³Äñý*WÝë¢Ææÿ$. C… M> Mö°² çÜ*Mæü‡ iÐèþçÜÐèþ$*à°² (Ððþ$O{Mø BÆ>Y°fÐŒþ$Þ), ´ùçÙM>˯èþ$ Ñ™èþ¢¯éËMæü$ çÜÐèþ$Mæü*Ça Ðésìý ÔèýMìü¢° ò³…^èþyæþ… fÆæÿ$Væü$™èþ$…¨. `yæþï³yæþË ¯èþ$…_ ™èþr$tMøVæüË ÔèýMìü¢° ò³…^èþyæþ… fÆæÿ$Væü$™èþ$…¨. ¯é×ýÅÐðþ$O¯èþ Ðèþ$sìýtMìü Mæü…´ù‹Üt f™èþ^óþíÜ (2@1 °çÙµ†¢ÌZ) ïÜyŠþ »ñýyŠþ¯èþ$ íܧæþ®… ^óþÄæý*ÍÞ E…r$…¨. ¯èþÆæÿÞÈËÌZ AÆæÿ…Væü$âæý… ÌZ™èþ$ÌZ Ñ™èþ¢¯é˯èþ$ ¯ér$Ï ´ùÝë¢Ææÿ$. Ðésìý° 3, 4 A…Væü$âêË §æþ*Ææÿ…ÌZ ¯ér$™éÆæÿ$. 15 MìüÌZË ÐèþÇà Mæü…´ùçÜ$t / ´÷yìþ Ææÿ*ç³…ÌZ ò³Ææÿsìý GÆæÿ$Ðèþ#¯èþ$ (G‹œÐðþOG…)¯èþ$ ïÜyŠþ »ñýyŠþÌZ ¿êVæü…V> ç³Ëasìý ´÷ÆæÿV> ^óþÆæÿ$Ýë¢Ææÿ$. §é°ò³O ^öç³µ ¯éÆæÿ$¯èþ$ ([Ýët) õ³Ææÿ$Ýë¢Ææÿ$. A¯èþ…™èþÆæÿ… JMæü Æøk ±Ææÿ$ A…¨Ýë¢Ææÿ$. AÌê ïÜyŠþ »ñýyŠþò³O 15 ÆøkË´ër$ ò³ÇW¯èþ Ððþ$$MæüP˯èþ$ Ðèþ$Æø^ør ¯éryé°Mìü A¯èþ$ÐðþO¯èþÑV> E…sêÆÿ$$. CMæü õܧéÅ°Mìü E§óþªÕ…_¯èþ ¯óþ˯èþ$ 8&10 ÆøkË ÐèþÅÐèþ«¨ÌZ Æðÿ…yæþ$ Ðèþ$*yæþ$ ÝëÆæÿ$Ï §æþ$MìüP §æþ$¯èþ²ÐèþËíÜ E…r$…¨. Mæü…´ùçÜ$t¯èþ$, Ðóþç³ GÆæÿ$Ðèþ#¯èþ$ / MæüÆæÿ…gê MóüMæü$¯èþ$ ¯óþ˯èþ$ 糧æþ$¯èþ$ ^óþõÜ… §æþ$Mæü$ Eç³Äñý*W…^èþyæþ… fÆæÿ$Væü$™èþ$…¨. §æþ$MìüP §æþ$°²¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ^ðþMæüP™ø ^óþíܯèþ ÌñýÐèþËÆŠÿ ÝëÄæý$…™ø ¯óþ˯èþ$ ^èþ§æþ$¯èþ$ ^óþÝë¢Ææÿ$. 15 Ìôý§é 18 ÆøkË ÐèþÄæý$çÜ$¯èþ² Ñ™èþ¢¯èþ Ððþ$$MæüP˯èþ$ ¯èþÆæÿÞÈ ¯èþ$…_ ¡çÜ$Mæü$Ðèþ_a ´÷Ë…ÌZ †ÇW ¯ésêÍ. ´÷Ë…ÌZ ™èþW¯èþ…™èþ ™óþÐèþ$ E¯èþ² çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ¯óþ ¯èþÆæÿÞÈ Ðèþ$sìýt™ø çÜà ™ðþ_a¯èþ D Ððþ$$MæüP˯èþ$ ¯érÐèþËíÜ E…r$…¨. Ðésìý Ðèþ$«§æþÅ 25 òÜ…sîýÒ$rÆæÿÏ Gyæþ… E…yóþÌê ¯ésêÍ. CÌê §æþ*Ææÿ… Q_a™èþ…V> E…yóþ…§æþ$Mæü$ Æø‹³ Ðèþ*ÆæÿPÆŠÿ¯èþ$ Eç³Äñý*W…^èþÐèþ^èþ$a. ¸ëÆæÿÃÄæý*ÆŠÿz Ðèþ*¯èþ$ÅÆŠÿ, ÐèþÇà Mæü…´ùçÜ$t˯èþ$ ¯érÏ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ¯óþ (í³sŒýÞ) ÝëÄæý$…™ø Aç³ÏÄŒý$ ^óþÄæý*Í. A¯èþ…™èþÆæÿ… 15&20 ÆøkË ™èþÆæÿ$Ðé™èþ Ððþ$$§æþsìý ÝëÇ MæüË$ç³#¡™èþ ç³° ^óþç³sêtÍ. C…§æþ$Mæü$ ÆøËÆŠÿ ÒyæþÆŠÿ¯èþ$ M>± òÜOMìüÌŒý çßZ (´ëÆæÿ Ðèþ…sìý Ý뫧æþ¯èþ…) Eç³Äñý*W…^èþÐèþ^èþ$a. Ðèþ$Æø Æðÿ…yæþ$ ÝëÆæÿ$Ï MæüË$ç³#¡Äæý*Í. A…§æþ$Mæü$ ÆøËÆŠÿ ÒyæþÆŠÿ¯èþ$ Eç³Äñý*W…^èþÐèþ^èþ$a. Ìôý§é Mæü*Î˯èþ$ ò³sìýt ^óþÆÿ$$…^èþÐèþ^èþ$a. ´÷Ë… ¿æý*Ðèþ$$Ë$ GVæü$Ðèþ {´ë…™éÌZÏ E…sêÆÿ$$. A…§æþ$ÐèþËÏ Ðèþ$sìýt Væüsìýtç³yìþ´ùÆÿ$$ E…r$…¨. D M>Ææÿ×ý…V>¯óþ Mæü*ÎË ÝëÄæý$… AÐèþçÜÆæÿÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨. D §æþÔèýÌZ ÐèþÇà Mæü…´ùçÜ$t, ´ësŒý Ðèþ*¯èþ$ÅÆŠÿ, iÐéÐèþ$–™èþ Ðèþ…sìý Ðésìý° MæüË$ç³# ¡íܯèþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ Eç³Äñý*W…^éÍ.

16

`yæþï³yæþ˯èþ$ A§æþ$ç³#^óþõÜ…§æþ$Mæü$ ´ësŒý Ðèþ*¯èþ$ÅÆŠÿ Ìôý§é Ðóþç³ ¯èþ*¯ðþ Ñ${ÔèýÐèþ$… ´÷Ë… A…™èþsê fËÏÐèþÍÞ E…r$…¨. õܧæþÅ… ç³NÇ¢V> ÐèþÆ>Û«§éÇ™èþ… M>ºsìýt {ç³™óþÅMæü…V> ±sìý ÐéyæþMæü…ò³O {ç³™óþÅMæü {Ôèý§æþ® AÐèþçÜÆæÿ… E…yæþ§æþ$. ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &1 • Ðèþ*Ça 2019

´÷r$t ÐèþÍ^óþ {MæüÐèþ$… (yîþ çßýíÜP…VŠü), Ôèý$¨® ^óþõÜ ÑçÙÄæý$…ÌZ çÜÐèþ$çÜÅË$¯é²Æÿ$$. D 糯èþ$ËMæü$ ^éÌê çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ Ððþ_a…^éÍÞ E…r$…¨. D »ê«§æþÅ™èþ Ý뫧éÆæÿ×ý…V> Ðèþ$íßýâæýÌôý ^óþçÜ$¢…sêÆæÿ$. M>ºsìýt C¨ ÐéÇMìü JMæü ò³¯èþ$ çÜÐèþ$çÜÅV> Ðèþ*Ææÿ$™èþ$…¨. _Ææÿ$«§é¯éÅ˯èþ$ E™èþµ†¢ ^óþçÜ$¢¯èþ² {糧óþÔ>ÌZÏ Ôèý$¨® ^óþõÜ Äæý$*°r$Ï A…§æþ$»êr$ÌZ ÌôýÐèþ#. Ðésìý° °ËÓ^óþõÜ çܧæþ$´ëÄæý*Ë$ Mæü*yé ™èþMæü$PÐóþ. D M>Ææÿ×ý…V> §æþâêÈËMæü$ ™èþMæü$PÐèþ «§æþÆæÿËMóü ÆðÿO™èþ$Ë$ ™èþÐèþ$ ç³…r çœÍ™é°² AÐèþ$$ÃMøÐèþËíܯèþ ç³Çíܦ† HÆæÿµyæþ$™ø…¨. A…§æþ$ÐèþËÏ D çÜÐèþ$çÜÅË ç³ÇÚëPÆæÿ…ò³O ™èþ„æü×ý… §æþ–íÙt ò³sêtÍ. Ðésìý™ø ´ër$ ÆðÿO™èþ$ çÜ…çœ*Ë HÆ>µr$, {糿æý$™èþÓ çÜàÄæý$ çÜçßýM>Æ>Ë$, {糿æý$™èþÓ… ¯èþ$…_ Ñ«§é¯èþç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ Ðèþ$§æþª™èþ$ çÜÒ$MæüÇ…^èþyæþ… AÐèþçÜÆæÿ….

Mæü–™èþfq™èþË$ ¯èþ*™èþ¯èþ õܧæþÅ Ææÿ…Væü BÑçÙPÆæÿ×ý˯èþ$ çÜçßý–§æþÄæý$…™ø ïÜÓMæüÇ…_ ™èþÐèþ$ ^óþËÌZÏ D 糧æþ®™èþ$˯èþ$ B^èþÆæÿ×ýÌZ ò³sìýt çœÍ™é˯èþ$ Ý뫨…^óþ…§æþ$Mæü$ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Ðèþ_a¯èþ ÆðÿO™èþ$ Ýù§æþÆæÿ$ËMæü$ Ðèþ$$…§æþ$V> {ç³Væü† MøÆ>ç³#sŒý Mæü–™èþfq™èþË$ ™ðþÍÄæý$gôýÝù¢…¨. A§óþ Ñ«§æþ…V> JyìþÔ>ÌZ° WÇf¯èþ {´ë…™éÌZÏ _Ææÿ$«§é¯éÅË A«¨Mø™èþµ†¢Mìü {ç³™óþÅMæü M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… ^óþç³sôýt…§æþ$Mæü$ ™øyéµr$ C_a¯èþ Móü…{§æþ {糿æý$™èþÓ çÜ…çܦ {sZMðüÆÿ$$ÆŠÿ G‹Üyîþsîýsîý, JyìþÔ> {糿æý$™éÓËMæü$ {ç³Væü† MøÆ>ç³#sŒý Mæü–™èþfq™èþË$ ^ðþº$™èþ$¯èþ²¨. A§óþ Ñ«§æþ…V> ÆðÿO™èþ$ËMæü$ çÜÆðÿO¯èþ AÐèþV>çßý¯èþ Mæü͵…^óþ…§æþ$Mæü$ A¯èþ$ÐðþO¯èþ ȆÌZ ÒyìþÄñý*˯èþ$ ™èþÄæý*Ææÿ$^óþíÜ D Ñ«§é¯éË {ç³^éÆ>°Mìü çÜçßýMæüÇ…_¯èþ yìþhrÌŒý {X¯ŒþMæü$ Mæü–™èþfq™èþË$. Luna Panda Executive Director Muralidhar Adhikari Team Leader Pragati Koraput, Pujariput, Koraput- 764020 Odisha E-mail : pragatikoraput@gmail.com www.pragatikoraput.org

B…VæüÏÐèþ$*Ë… @ ÎÝë C…yìþÄæý*, çÜ…ç³#sìý 19, çÜ…_Mæü 1, Ðèþ*Ça 2017


ç³Ôèý$ çÜS & ç³Ôèý$ ç܅糧æþ Ðèþ–¨®Mìü {ç³™éÅÐèþ*²Äæý$ Ñ«§é¯èþ… çÜ…iÐŒþ Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ

Ðèþ$àÆ>çÙ‰ÌZ° Vø…¨Äæý* hÌêÏÌZ Vö{ÆðÿË ò³…ç³Mæü… ^óþç³sìýt¯èþ ÐéÆæÿ$ Mö…§æþÆæÿ$ Ððþ$Ææÿ$VðüO¯èþ {ç³Ðèþ*×êË™ø Mæü*yìþ¯èþ iÐèþ¯ø´ë«¨° çÜ…´ë¨…^èþ$MøVæüÍV>Ææÿ$. A…§æþ$Mæü$ Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþ M>Ææÿ×ý… ÐéÇMìü AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Vö{ÆðÿË ò³…ç³M>°Mìü çÜ…º…«¨…_¯èþ ç³NÇ¢ ç³Çgêq¯é°², AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Ðèþ$$yìþ Ðèþ¯èþÆæÿ$˯èþ$ çÜÐèþ$Mæü*ÆæÿayæþÐóþ$. Ý린Mæü ÝëÐèþ*hMæü AÐèþçÜÆ>Ë$ {´ë†´ë¨MæüV> Ðèþ$íßýâæýËMæü$ {ç³™éÅÐèþ*²Äæý$ iÐèþ¯ø´ë«¨ ÑçÜ¢Ææÿ×ý MøçÜ… ^óþç³sìýt¯èþ D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… BÄæý* {´ë…™éËÌZ° Ðèþ$íßýâæýË iÑ™é˯èþ$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ M>Mæü$…yé AMæüPyìþ ÝëÐèþ*hMæü ÐèþÆ>YË iÑ™é˯èþ$ Mæü*yé ç³NÇ¢V> Ðèþ*ÇaÐóþÔ>Æÿ$$.

{ÆðÿË$, Ðóþ$MæüË$, ç³…§æþ$Ë$, Møâæý$Ï ò³…ç³Mæü… Ðèþ…sìýÑ ^éÌê §óþÔ>ÌZÏ° {V>Ò$×ý {´ë…™éËMæü$ ^ðþ…¨¯èþ õ³§æþ {ç³gê±M>°Mìü {糫§é¯èþ iÐèþ¯é«§éÆæÿ…. Ðèþ$$QÅ…V> AÀÐèþ–¨® ^ðþ…§æþ$™èþ$¯èþ², K Ððþ*çÜ¢Ææÿ$ AÀÐèþ–¨® Ý뫨…_¯èþ §óþÔ>ÌZÏ Ðèþ*{™èþÐóþ$ M>§æþ$, Ðèþ$¯èþ §óþÔèý…ÌZ¯èþ* C§óþ ç³Çíܦ† E…¨. Cr$Ðèþ…sìý _Ææÿ$ iÐé˯èþ$ ò³… ^èþyæþ… ÐèþËÏ ^éÌê {ç³Äñý*f¯éÌôý E¯é²Æÿ$$. „óü{™èþ Ýë¦Æÿ$$ÌZ ÝëW… _¯èþ A«§æþÅÄæý$¯éË$ ç³ÇÖÍõÜ¢, Òsìý ò³…ç³Mæü… B§éÄæý$ Ðèþ*ÆæÿY… V>¯óþ M>Mæü$…yé A™èþÅÐèþçÜÆæÿ ç³Çíܦ™èþ$ÌZÏ ¯èþVæü§æþ$V> Ðèþ*Ææÿ$aMæü$¯óþ… §æþ$Mæü$ A¯èþ$ÐðþO¯èþ ^èþÆ>çÜ$¢Ë$V> Mæü*yé Eç³MæüÇçÜ$¢…¨. A…™óþM>Mæü, Ðésìý ò³…ç³Mæü…§éÆæÿ$Ë Mæü$r$…»êËMæü$ ´ùçÙMæü ÑË$ÐèþË™ø Mæü*yìþ¯èþ BàÆæÿ… A…sôý ´ëË$, Ðèþ*…çÜ… Ææÿ*ç³…ÌZ, A…¨…^èþyé°Mìü Mæü*yé ™øyæþµyæþ$™èþ$¯é²Æÿ$$. Mö°² çÜ…§æþÆ>ÂËÌZ Ðésìý ´ëË$ LçÙ«§æþ…V> Mæü*yé Eç³Äñý*Væüç³yæþ$™ø…¨. CMæü ÝëÐèþ*hMæü Ðóþyæþ$MæüË çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ Ðèþ$ÆöMæüÇMìü ºçßý$Ðèþ$†V> çÜÐèþ$ǵ…^óþ…§æþ$Mæü$ Eç³Äñý*Væüç³yæþ$™èþ$¯é²Æÿ$$. AÆÿ$$™óþ Cr$Ðèþ…sìý _¯èþ² iÐé˯èþ$ ´ùíÙ…^óþ Mæü$r$…»êË$ Mö°² çÜÐèþ$çÜÅË$ G§æþ$ÆöP…r$¯é²Æÿ$$. ÐésìýÌZ Ðèþ$$…§æþ$V> ^ðþ糚MøÐèþËíܯèþ A…Ôèý… & BÄæý* iÐéËÌZ A¯èþ$MøMæü$…yé Ðèþ^óþa iÐèþ Ðèþ$Ææÿ×êË$. ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ÐésìýMìü çÜ…{MæüÑ$…^óþ ÆæÿMæüÆæÿM>Ë ÐéÅ«§æþ$Ë$. D Æðÿ…yæþ$ M>Ææÿ×êË ÐèþËÏ Vö{ÆðÿË ò³…ç³Mæü…§éÆæÿ$ËMæü$ BǦMæü…V>¯óþ M>Mæü$…yé ÝëÐèþ*hMæü…V>¯èþ*, Ðèþ*¯èþíÜMæü…V>¯èþ* Mæü*yé ¯èþÚëtË»êǯèþ, MæüÚëtË Væü$…yæþ…ÌZ ç³yóþçÜ$¢¯é²Æÿ$$. BÄæý* Mæü$r$…»ê˯èþ$ °Ë$Ðèþ#¯é Ðèþ$$…_ÐóþçÜ$¢¯é²Æÿ$$. Ðèþ$íßýâæýË ç³Çíܦ† Ðèþ$Ç…™èþ §éÆæÿ$×ý…V> E…sZ…¨. G…§æþ$Mæü…sôý D ÆæÿMæüÐðþ$O¯èþ iÐèþ¯é«§éÆ>°² ^óþç³sôýt ÐéÇÌZ Ðèþ$íßýâæýÌôý GMæü$PÐèþV> E…sêÆæÿ$. ÐéÅ«§æþ$ËMæü$ Væü$ÆðÿO¯èþ iÐéË çÜ…Ææÿ„æü×ý ¿êÆæÿ… Mæü*yé

ÐéÇÒ$§óþ GMæü$PÐèþV> E…r$…¨. C¨ ÐéÇ çÜÐèþ$Äæý*°², ÔèýMìü¢° GMæü$PÐèþV> †¯óþçÜ$¢¯èþ²¨. D ÆæÿMæü…V> iÐéË çÜ…Ææÿ„æü×ý ¿êÆæÿ… Mæü*yé ÐéÇÒ$§óþ GMæü$PÐèþV> E…r$…¨. C¨ ÐéÇ çÜÐèþ$Äæý*°², ÔèýMìü¢° GMæü$PÐèþV> †¯óþçÜ$¢¯èþ²¨. D ÆæÿMæü…V> iÐéË Ðèþ$Ææÿ×ý… ÐèþËÏ MæüÍVóü ¯èþÚët°² ¿æýÈ¢ ^óþçÜ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ BàÆæÿ«§é¯éÅ˯èþ$ AÑ$ÃÐóþçÜ$MøÐèþËíܯèþ íܦ† HÆæÿµyæþ$™ø…¨. ¡{Ðèþ çÜÐèþ$çÜÅË$ G§æþ$ÆðÿO¯èþ糚yæþ$, í³ËÏË ^èþ§æþ$Ðèþ#˯èþ$ Bí³ÐóþÄæý$yæþ…, çÜ$§æþ*Ææÿ {´ë…™éËMæü$ ÐèþËçÜ´ùÐèþËíܯèþ §æþ$ÆæÿÂÆæÿ íܦ† G§æþ$ÆæÿÐèþ#™ø…¨. CÑ ^éËMæü, Vö{ÆðÿËMæü$ f¯èþ$Åç³Ææÿ…V> çÜ…{MæüÑ$…^óþ ºËïßý¯èþ™èþË$, Ðóþ$™èþ MöÆæÿ™èþ, Ðèþ*Ææÿ$™èþ$¯èþ² Ðé™éÐèþÆæÿ×ý ç³Çíܦ™èþ$Ë$ Ðèþ$Ç°² çÜÐèþ$çÜÅËMæü$ M>Ææÿ×ýÐèþ$Ðèþ#™èþ$¯é²Æÿ$$. B iÐéË ÑË$Ðèþ ÌñýMæüPMæürtyæþ…ÌZ ´ëÆæÿ§æþÆæÿØMæü™èþ ÌôýMæü´ùÐèþyæþ… Ðèþ$Æø çÜÐèþ$çÜÅ. Ðésìý Ñ{MæüÄæý*ÌZÏ çÜÆðÿO¯èþ Õ„æü×ý ÌôýMæü´ùÐèþyæþ…, çÜÒ$MæüÆæÿ×ýÌZ G§æþ$ÆæÿÄôý$Å ¿êÈ ÐèþÅÄæý$…, çÜÐèþ*^éÆæÿ… A…§æþ$»êr$ÌZ ÌôýMæü´ùÐèþyæþÐóþ$ M>Mæü §é°° çܨӰÄñý*Væü… ^óþçÜ$MøÌôýMæü´ùÐèþyæþ… Mæü*yé ÐéÇMìü çÜÐèþ$çÜÅË$ ™ðþ_aò³yæþ$™èþ$¯é²Æÿ$$. çÜM>Ë…ÌZ B _¯èþ² iÐéËMæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ ÐðþO§æþÅ çܧæþ$´ëÄæý$…, {´ë«§æþÑ$Mæü _Mìü™èþÞ A…§æþ$»êr$ÌZ ÌôýMæü´ùÐèþyæþ… Mæü*yé ò³§æþª çÜÐèþ$õÜÅ AÐèþ#™ø…¨. _ÐèþÇV> ÐéÇMìü Eç³Äñý*Væüç³yóþ çÜÐèþ*^éÆæÿ… A…¨…^óþ ÐèþçÜ™èþ$Ë$ ÌôýMæü´ùÐèþyæþ… Mæü*yé _Ææÿ$ iÐéË ò³…ç³Mæü…§éÆæÿ$˯èþ$ Ðóþ«¨çÜ$¢¯é²Æÿ$$. D çÜÐèþ$çÜÅ˯èþ$ A°²sìý± ç³ÇÖÍ…_¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ, {ç³™éÅÐèþ*²Äæý$ 糧æþ®™èþ$ÌZÏ Ðésìý ò³…ç³Mæü… ^óþç³sôýt {ç³Äæý$™é²ËMæü$ {´ù™éÞçßý… ËÀ…_…¨. Ðèþ$$QÅ…V> Ððþ$$™èþ¢… MæüÐèþ$*Å°sîý ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å… E…yóþÌê ^èþÆæÿÅË$ ^óþç³sêtÆæÿ$. D ÆæÿMæü…V> MæüÐèþ$*Å°sîý ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å… M>Ææÿ×ý…V> Ðèþ$íßýâæýÌZÏ Ý뫨M>Ææÿ™èþMæü$ ^ør$ §æþMìüP…¨. Ðèþ$íßýâæýËMæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Ýë…Móü†Mæü Õ„æü×ý CÐèþÓyæþ…™ø ´ër$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ ç³ÇM>Æ>ËMæü$ ™èþW¯èþ WÆ>Mîü Ðèþ^óþaÌê ^èþÆæÿÅË$ ^óþç³sêtÆæÿ$. ÐéÇMìü AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ ^óþÄæý$*™èþ°^éaÆæÿ$. D Ñ«§æþ…V> ÐéÇ ÝëÐèþ$Æ>¦Å˯èþ$ ò³…´÷…¨…_¯èþ M>Ææÿ×ý…V>, ç³Ôèý$ çÜS (_¯èþ² iÐéË Ñ${™èþ$yæþ$) §æþâæý… Ææÿ*ç³#¨§æþ$ªMæü$…¨. C糚yæþ$ 16 Æ>Ú‰ëËÌZ 4712 Ðèþ$…¨ ç³Ôèý$ çÜS ´ë{™èþ ´ùíÙçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ÐéÇ õÜÐèþË$ {糡 Æøl §óþÔèýÐéÅç³¢…V> 2.5 Ë„æüË Ðèþ$…¨ _¯èþ² iÐéË ò³…ç³Mæü… §éÆæÿ$ËMæü$ A…§æþ$™èþ$¯é²Æÿ$$. Ðèþ$àÆ>çÙ‰ÌZ° Vø…¨Äæý* hÌêÏÌZ Vö{ÆðÿË ò³…ç³Mæü…ÌZ MæüÐèþ$*Å°sîý ¿êVæüÝëÓÐèþ*Å°² {´ù™èþÞíßý…^óþ…§æþ$Mæü$ çÜ…Äæý$$Mæü¢…V> JMæü M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… AÐèþ$Ë$ÌZMìü Ðèþ_a…¨. Ðèþ$àÆ>çÙ‰ Æ>çÙ‰ {V>Ò$×ý iÐèþ¯ø´ë«§æþ$Ë Ñ$çÙ¯Œþ (G…G‹ÜBÆŠÿGÌŒýG…), Ðèþ$íßýâê BǦMæü ÑM>‹Ü Ðèþ$à Ðèþ$…yæþÌŒý (G…HÑIG…), Vö{ÆðÿË çÜ…„óüÐèþ$… MøçÜ… Mæü–íÙ ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &1 • Ðèþ*Ça 2019

17


^óþçÜ$¢¯èþ² VøsŒý {rçÜ$t çÜ…Äæý$$Mæü¢…V> ©°² ^óþç³sêtÆÿ$$. D hÌêÏÌZ Vö{ÆðÿË ò³…ç³Mæü…§éÆæÿ$Ë$V> WÇf¯èþ gê™èþ$ËMæü$ ^ðþ…¨¯èþ ÐéÆóÿ A«¨Mæü…V> E…yæþyæþ… C…§æþ$Mæü$ {糫§é¯èþ M>Ææÿ×ý….

D {ç³Äæý$™èþ²…ÌZ E¯èþ² Mö°² {ç³™óþÅMæü™èþË$

18

D {ç³™éÅÐèþ*²Äæý$ ç³Ôèý$ ´ùçÙ×ý ÑçÜ¢Ææÿ×ý M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… ^éÌê AÐèþçÜÆæÿÐèþ$¯óþ ÑçÙÄæý$… Væüyæþ_¯èþ AÆÿ$$§æþ$ §æþÔ>»êªË M>Ë…ÌZ A¯óþMæü Ðèþ*Ææÿ$Ï °Æ>®Ææÿ×ý AÐèþ#™èþ*¯óþ E…¨. Cr$Ðèþ…sìý çܧæþ$´ëÄæý$… MøçÜ… A¯óþMæü {ç³Äñý*V>™èþÃMæü M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$ õÜÐèþË Ææÿ*ç³…ÌZ A…¨…^óþ…§æþ$Mæü$ {ç³Äæý$™é²Ë$ Mæü*yé ò³§æþª G™èþ$¢¯óþ fÇV>Æÿ$$. AÆÿ$$™óþ Ðésìý ¯èþ$…_ ç³NÇ¢ çœÍ™éË$ Ý뫧æþÅ… M>Ìôý§æþ$. {ç³çÜ$¢™èþ… AÐèþ$Ë$ÌZ E¯èþ² A¯óþMæü M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*ËÌZ E¯èþ² ÌZ´ëË$ Mö°² C糚yæþ$ ™ðþË$çÜ$Mæü$…§é…. Õ„æü×ý ´÷…¨¯èþ {V>Ò$×ý Äæý$$ÐèþMæü$Ë$ ™èþÐèþ$ §æþ–íÙt° GMæü$PÐèþV> 8&15 {V>Ðèþ*Ë ç³Ç«¨ÌZ E¯èþ² ç³Ôèý$Ðèþ#ËMæü$ _Mìü™èþÞ A…¨…^èþyæþ…ò³O¯óþ Móü…{©MæüÇ…^éÆæÿ$. A…™óþM>° ÐéÅ«§æþ$Ë$ Æ>Mæü$…yé °ÐéÇ…^óþ A…Ô>Ëò³O §æþ–íÙtò³rtÌôý§æþ$. AÌêVóü ò³…ç³Mæü…§éÆæÿ$ËMæü$ çÜÆðÿO¯èþ AÐèþV>çßý¯èþ Mæü͵…^óþ A…Ô>±² ç³sìýt…^èþ$MøÌôý§æþ$. A§óþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ÑÆæÿ$§æþ® {ç³Äñý*f¯éË {糿êÐèþ… ÐèþËÏ _¯èþ² iÐé˯èþ$ °ÆæÿÏ„æüÅ… ^óþÄæý$yæþ… fÇW…¨. õ³§æþ ò³…ç³Mæü…§éÆæÿ$ËMæü$ Eç³Äñý*Væü… MæüËVæüÌôý§æþ$. {ç³Äæý*×ý QÆæÿ$aË$ GMæü$PÐèþV> E…yæþyæþ…™ø 糧óþ糧óþ {V>Ðèþ*ËMæü$ ÐðþãÏ ç³ÆæÿÅÐóþ„ìü…^èþyæþ…, {´ë«§æþÑ$Mæü _Mìü™èþÞ A…¨…^èþyæþ… çÜÐèþ$çÜÅV> Ðèþ*Ç…¨ G…§æþ$Mæü…sôý Õ„æü×ý ´÷…¨¯èþ Äæý$$ÐèþMæü$ËMæü$ A¨ Ìê¿æý§éÄæý$Mæü…V> Mæü°í³…^èþÌôý§æþ$. ò³OV> Õ„æü×ý ´÷…¨¯èþ ÐéÇÌZ ç³#Ææÿ$çÙ$Ë$ GMæü$PÐèþ çÜ…QÅÌZ E…yæþyæþ…™ø ÐéÆæÿ$ Ðèþ$íßýâæý˯èþ$ ^óþÇ ÐéÇMìü çÜÆðÿO¯èþ AÐèþV>çßý¯èþ Mæü͵…^èþÌôýMæü´ùÄôý$ÐéÆæÿ$. ÝëÐèþ*hMæü… V>¯èþ*, Ðèþ*¯èþíÜMæü…V>¯èþ* Mæü*yé A¨ ÐéÇMìü ò³§æþª Ayæþz…MìüV> ™èþÄæý*ÆðÿO…¨. Ý뫧éÆæÿ×ý…V> D ÆæÿMæüÐðþ$O¯èþ _¯èþ² iÐéË ò³…ç³Mæü… »ê«§æþÅ™èþ˯èþ$ GMæü$PÐèþV> ï܈Ìôý ^èþ*çÜ$Mæü$¯óþÐéÆæÿ$. C¨ÐèþÆæÿMæüsìý A¯èþ$¿æýÐé˯èþ$ A…sôý BÕ…_¯èþ Ðóþ$ÆæÿMæü$ çœÍ™éË$ ËÀ…^èþMæü´ùÐèþyæþ… §æþ–íÙtÌZ E…^èþ$Mæü$° ™égêV> Ðèþ$Æø {ç³×êãMæü íܧæþ®Ððþ$O…¨. A…§æþ$ÌZ Gç³µsìýMæü糚yæþ$ Ý뫧éÅÝ뫧éÅ˯èþ$, ç³Ôèý$ çÜS ™èþÆæÿà Ñ«§é¯èþ… {糿êÐé°² ÌñýMæüP Mæüsôýt…§æþ$Mæü$ HÆ>µr$ Mæü*yé E…¨. D {ç³×êãMæüÌZ Ðèþ$$…§æþ$V> Mö¨ª´ësìý A„æüÆæÿgêq¯èþ… E¯èþ² Ðèþ$íßýâæýËMæü$ ç³Ôèý$ çÜS Õ„æü×ý C^éaÆæÿ$. Ðèþ$$…§æþ$V> Õ„æü×ýMæü$ AÆæÿ$á˯èþ$ MæüÐèþ$*Å°sîýÌôý G…í³Mæü ^óþÝëÆÿ$$. ÐéÇMìü Ðèþ$$…§æþ$V>¯óþ ÐéÆæÿ$ ç³Ôèý$ çÜS ´ë{™èþÌZ °ÆæÿÓíßý…^èþÐèþËíܯèþ Ñ«§æþ$˯èþ$, »ê«§æþÅ™èþ˯èþ$ ÑÐèþÆæÿ…V> ^ðþ´ëµÆæÿ$. CMæüPyæþ BÄæý* Mæü$r$…º çÜ¿æý$ÅË ò³§æþªË¯èþ$ Mæü*yé ^óþÇa ÐéÇMìü Mæü*yé çÜÆðÿO¯èþ AÐèþV>çßý¯èþ MæüÍW…^éÆæÿ$. C§óþ {MæüÐèþ$…ÌZ MæüÐèþ$*Å°sîý Äæý*fÐèþ*¯èþÅ…, Mæü$r$…º Ðèþ$§æþª™èþ$ ÐéÇMìü A…¨…^óþ…§æþ$Mæü$ {Ôèý§æþ®^èþ*´ëÆæÿ$. D Ñ«§æþ…V> çܵçÙtÐðþ$O¯èþ AÐèþV>çßý¯èþ™ø G…í³Mæü ^óþíܯèþ ç³Ôèý$ çÜS ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &1 • Ðèþ*Ça 2019

A¿æýÅÆæÿ$®ËMæü$ ç³NÇ¢ ç³Çgêq¯èþ… A…¨…^óþ…§æþ$Mæü$ {MæüÐèþ$糧æþ®†ÌZ »Z«¨…^éÆæÿ$. ÐéÇMìü °ÐéçÜ Ðèþç܆ Mæü*yé Mæü͵…_ 5 ÆøkË ´ër$ ÑçÜ¢ –™èþÐðþ$O¯èþ Õ„æü×ý C^éaÆæÿ$. C…§æþ$ÌZ ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å Õ„æü×ý Ñ«§é¯èþ… A¯èþ$çÜÇ…^éÆæÿ$. A…§æþ$ÐèþËÏ Õ„æü×ý ´÷…§æþ$™èþ$¯èþ² ÐéÇ ÝëÐèþ$Æ>¦Å°Mìü A¯èþ$Væü$×ý…V> ÑÑ«§æþ ÆæÿM>ÌñýO¯èþ A…Ô>Ëò³O 糧æþ®™èþ$Ëò³O Õ„æü×ý C^éaÆæÿ$. B Ñ«§æþ…V> ÐéÇ AÐèþV>çßý¯èþ¯èþ$, ¯ðþOç³#×êÅ°² ÐéÇ BÌZ^èþ¯é«§øÆæÿ×ìý° ò³…´÷…¨…^óþ {ç³Äæý$™èþ²… fÇW…¨. ÐéÇ° ç³Çç³NÆæÿ$~ÌñýO¯èþ ç³Ôèý$ çÜQ$Ë$V> ¡Ça¨§æþªyæþ… Ý뫧æþÅÐðþ$O…¨. ç³Ôèý$ çÜS Õ„æü×ýÌZ Ðèþ$Æø Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþ A…Ôèý… HÑ$r…sôý, MóüÐèþË… _Mìü™èþÞ Ñ«§é¯éË$ ™ðþÍÄæý$gôýÄæý$rÐóþ$ M>Mæü$…yé ÐéÇMìü E™èþ¢Ðèþ$ °ÆæÿÓçßý×ý 糧æþ®™èþ$˯èþ$, E™èþ¢Ðèþ$ 糧æþ®™èþ$˯èþ$ ç³ÆæÿçܵÆæÿ… ™ðþÍÄæý$gôýçÜ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ AÐèþM>Ôèý… CÐèþÓr… ^éÌê {ç³Äñý*f¯éËMæü$ §éÇ¡íÜ…¨. A…§æþ$Mæü$ {糫§é¯èþ M>Ææÿ×ý… ç³Ôèý$ çÜS »ê«§æþÅ™èþË$ ^óþç³sôýt Ðèþ$íßýâæýËMæü$ Mæü*yé Mö¨ª Ðèþ*{™èþç³# çÜ…QÅÌZ¯óþ AÆÿ$$¯é _¯èþ² iÐéË ´ùçÙMæü »ê«§æþÅ™èþË$ E…yæþyæþÐóþ$. A…§æþ$ÐèþËÏ ÐéÆæÿ$ E™èþ¢Ðèþ$ 糧æþ®™èþ$˯èþ$ Væü$Ç¢…_ A¯èþ$çÜÇ…^óþ…§æþ$Mæü$ íܧæþ®…V> E…r$¯é²Ææÿ$. A…sôý MóüÐèþË… C™èþÆæÿ$ËMæü$ çÜ*^èþ¯èþË$ CÐèþÓr… Ðèþ*{™èþÐóþ$ M>§æþ$. Ðésìý° ÐéÆæÿ$ çÜÓÄæý$…V> B^èþÇ…_ çœÍ™éË$ Ý뫨…_ C™èþÆæÿ$ËMæü$ Ðèþ*ÆæÿY§æþÆæÿØMæü… ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. C¨ ÐéÇ ç³Çgêq¯é°² Ðèþ$Ç…™èþ ò³…^èþyæþ…™ø ´ër$ ÐéÇ° B§æþÆæÿØÐèþ…™èþÐðþ$O¯èþ ¯éÄæý$Mæü$Ë$V> ¡Ça¨§æþ$ª™ø…¨.

ç³Ôèý$ çÜS »ê«§æþÅ™èþË$ ç³Ôèý$ çÜS °ÆæÿÓíßý…^óþ Ñ«§æþ$ÌZÏ ç³ÆæÿçܵÆæÿ… B«§éÇ™èþÐðþ$O¯èþÑ E…sêÆÿ$$. & Ððþ$Ææÿ$Væü$ç³Ææÿ_¯èþ Ñ«§é¯é˯èþ$ ÑçܢDž^èþyæþ…, Ñgêq¯èþç³Ææÿ…V> A¯èþ$¿æýÐéË Ðèþ*ǵyìþ sôýº$ÌŒý 1 @ Vø…yìþÄæý* hÌêÏ & M>Æ>Å^èþÆæÿ×ý çÜÐèþ*^éÆæÿ… ÑÐèþÆæÿ… ÝëÌôýMæüÝë †Æøyé Ððþ$$™èþ¢… {V>Ðèþ*Ë çÜ…QÅ 74 70 144 ç³Ôèý$ çÜTË çÜ…QÅ 65 70 135 ò³…ç³Mæü…§éÆæÿ$Ë çÜ…QÅ 5317 8542 13859 Vö{ÆðÿË çÜ…QÅ 26039 28230 54269 VøsŒý MæüÏ»ŒýË çÜ…QÅ 168 118 286 {´ë«§æþÑ$Mæü _Mìü™èþÞË$ 20944 3922 24866 Ðèþ$*ÍM> ÐðþO§æþÅ… 13779 2256 16035 M>[õÜtsŒý ^óþíܯèþ Vö{ÆðÿË$ 2103 205 2308 ò³ÇW¯èþ Vö{ÆðÿË$ 5453 6923 12376 Ðèþ$Ææÿ×êË ™èþVæü$Y§æþË Ô>™èþ… 6.50% 8% 0.145


MóüÐèþË… Hyé¨ ÐèþÅÐèþ«¨ÌZ¯óþ Vö{ÆðÿË çÜ…QÅ 25 Ô>™èþ… ò³ÇW´ùÆÿ$$…¨. Ðèþ$Ææÿ×êË Æóÿr$ 22 Ô>™èþ… ¯èþ$…_ 6 Ô>™é°Mìü ™èþWY´ùÆÿ$$…¨ & C…sìý Ðèþ$$…§æþ$Móü õÜÐèþË$ A…¨…^èþyæþ…, AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ çÜ…§æþÆ>ÂËÌZ A…sôý ÐéÅ«§æþ$Ë$ ÝùMìü¯èþ糚yæþ$ _Mìü™èþÞ ÑçÙÄæý$… ÌZ¯èþ*, °ÆæÿÓçßý×ý ÑçÙÄæý$…ÌZ¯èþ* çÜËàçÜ*^èþ¯èþË$ CÐèþÓyæþ… & E™èþ¢Ðèþ$ 糧æþ®™èþ$˯èþ$ Væü$Ç…_ ò³…ç³Mæü…§éÆæÿ$ËMæü$ C…yæþÏ Ðèþ§æþª¯óþ {ç³Äñý*V>™èþÃMæü…V> ^èþ*í³…^èþyæþ…, ò³§æþª G™èþ$¢¯èþ Ðóþ$¯óþgŒýÐðþ$…sŒý çÜ*^èþ¯èþË$ A…¨…^èþyæþ… ç³Ôèý$ çÜS °ÆæÿÓíßý…^éÍÞ¯èþ Ðèþ$Æø Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþ Ñ«¨ & {´ëgñýMæü$t AÐèþ$Ë$ {´ë…™éËÌZ ç³ÆæÿÅÐóþ„æü×ý, çÜàÄæý$ ^èþÆæÿÅÌZÏ ´ëÌŸY¯èþyæþ… JMæüsìý. Vö{ÆðÿË ò³…ç³Mæü… ^óþç³sìýt¯èþ {糆 C…sìý± ÐéÆæÿ$ çÜ…§æþÇØ…_ AMæüPyìþ ç³Ôèý$Ðèþ#Ë BÆøVæüÅ ç³Çíܦ†° ç³È„ìü…^éÍ. GMæüPyðþO¯é ÐéÅ«§æþ$Ë gêyæþË$ Mæü°í³õÜ¢ Ðésìý ÐéÅí³¢ ¡Ææÿ$¯èþ$ A…^èþ¯é ÐóþÄæý*Í. AÌêVóü ÐéÅ«§æþ$Ë$ ™èþVæü$YÐèþ$$Q… ç³sìýt¯èþ© Ìôý°© VæüÐèþ$°…^éÍ. ÐésìýMìü çÜ…º…«¨…_¯èþ ÑÐèþÆ>˯èþ$ ÇM>Ææÿ$zÌZÏ ¯èþÐðþ*§æþ$ ^óþÄæý*Í. D ÆæÿMæü…V> õÜMæüÇ…_¯èþ çÜÐèþ*^éÆ>°² Gç³µsìýMæü糚yæþ$ {´ëgñýMæü$t A«¨M>Ææÿ$ËMæü$ A…¨…_, {ç³™éÅÐèþ*²Äæý$ B^èþÆæÿ×îýÄæý$ Ñ«§é¯é˯èþ$ Ìôý§é Ýë…Móü†Mæü çÜàÄæý$… A…¨çÜ*¢ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ ç³ÇMæüÆ>˯èþ$ ^óþÆæÿÐóþÄæý$yæþ…ÌZ ^óþÄæý$*™èþ A…¨…^éÍ. õ³§æþ ò³…ç³Mæü…§éÆæÿ$ËMæü$ Ðésìý çÜ…Ææÿ„æü×ý ÑçÙÄæý$…ÌZ çÜÆðÿO¯èþ AÐèþV>çßý¯èþ Mæü͵…^èþyæþ…™ø ´ër$ çÜÆðÿO¯èþ Õ„æü×ý C_a ÐéÇ° E™èþ¢Ðèþ$ 糧æþ®™èþ$˯èþ$ A¯èþ$çÜÇ…^óþ…§æþ$Mæü$ A°² Ñ«§éÌê E™éÞçßýç³Ææÿ^èþyæþ… ç³Ôèý$ çÜS °ÆæÿÓíßý…^éÍÞ¯èþ Ðèþ$Æø Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþ »ê«§æþÅ™èþ. D Ñ«§æþ…V> Mö™èþ¢V> A…§æþ$»êr$Mæü$ Ðèþ^óþa C¯Œþç³#sŒýËMæü$ ™èþW¯èþ WÆ>Mîü HÆæÿµyæþ$™èþ$…¨. Ý린Mæü…V> E¯èþ² yìþÐèþ*…yŠþ¯èþ$ ™èþr$tMæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ ÒË$V> ç³Ôèý$ çÜS G…rÆŠÿ[ò³Oh…VŠüÌZ Mæü*yé Õ„æü×ý ´÷…¨ E…sêyæþ$. A…§æþ$ÐèþËÏ B ¨ÔèýV> Mæü*yé ç³Ôèý$ çÜS Ðèþ*ÆæÿY§æþÆæÿØMæü… ËÀçÜ$¢…¨. MóüÐèþË… _Mìü™èþÞ A…¨…^èþyæþ…, {´ë«§æþÑ$Mæü _Mìü™èþÞ ^óþÄæý$yé°Mìü Ðèþ*{™èþÐóþ$ ç³ÇÑ$™èþ… M>Mæü$…yé ò³…ç³Mæü…§éÆæÿ$ËMæü$ yìþÐèþ*…yŠþ¯èþ$ §æþ–íÙtÌZ ò³r$tMæü$° Vö{ÆðÿË AÀÐèþ–¨®Mìü Mæü*yé çÜËà çÜ*^èþ¯èþË$ A…¨…^éÍÞ E…r$…¨. JMæüP Ðèþ*rÌZ ^ðþ´ëµË…sôý ç³Ôèý$ çÜS Ñ«§æþ$Ë$ A…Væü¯ŒþÐéyîþ˯èþ$ ´ùÍ E…sêÆÿ$$. Ìôý§é Ýù§æþÆæÿ Ðèþ*¯èþÐèþ#Ë BÆøVæüÅ Ææÿ„æü×ý MøçÜ… ´ër$ ç³yóþ HG¯ŒþG…˯èþ$ ´ùÍ E…sêÆÿ$$. ™óþyé JMæüPsôý. CMæüPyæþ ç³Ôèý$ çÜS C¯Œþç³#sŒý çÜÆæÿçœÆ>§éÆæÿ$V>¯èþ*, çÜÓÄæý$… ÐéÅ´ëÆæÿ {´ù™éÞçßýMæü$°V>¯èþ* õÜÐé M>ÆæÿÅMæüÌê´ëË$ A…¨…^óþ M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢Ë¯èþ* ÐèþÅÐèþçßýÇÝë¢Ææÿ$. A…†Ðèþ$…V> Mö¨ª M>Ë…ÌZ¯óþ D Ððþ$$™èþ¢… ÐèþÅÐèþçܦ¯èþ$ çÜ$íܦÆæÿ…V> Ìê¿æýÝësìýV> Mö¯èþÝëVóü…§æþ$Mæü$ Eç³Äñý*Væüç³yæþ™éÆÿ$$.

ò³¯èþ$ Ðèþ*Ææÿ$µË$ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°² {´ëÆæÿ…À…_¯èþ 12 Ìôý§é 18 ¯ðþËË M>Ë…ÌZ Æðÿ…yæþ$ Ææÿ…V>ËÌZ Ýë¯èþ$Mæü*Ë çœÍ™éË$ çܵçÙtÐèþ$Äæý*ÅÆÿ$$. Vö{ÆðÿË Ðèþ$Ææÿ×êË$ ™èþVæü$YÐèþ$$Q… ç³sêtÆÿ$$. C¨ÐèþÆæÿÌZ Vö{ÆðÿÌZÏ Ðèþ$Ææÿ×êË$ 22 Ô>™èþ… E…yóþ¨. A¨ C糚yæþ$ 6 Ô>™é°Mìü ™èþWY´ùÆÿ$$…¨. A…sôý Hsê fÇVóü 8600 Ðèþ$Ææÿ×êË$ °ÐéÇ… ^èþyæþ… Ý뫧æþÅÐðþ$O…¨. çœÍ™èþ…V> Ææÿ*.5 MørÏ 10 Ë„æüË$ A§æþ¯èþç³# B§éÄæý$… Ý뫧æþÅÐðþ$O…¨. Ðèþ$Ææÿ×ê˯èþ$ ™èþWY…^èþyæþÐóþ$ M>Mæü çÜ…™èþ† °Äæý$…{™èþ×ý A…sôý í³ËÏ ÐóþçÜ$r (Mìüyìþz…VŠü C…rÆðÿÓÌŒý) ÐèþÅÐèþ«¨° ´÷yìþW…^èþyæþ… ÐèþËÏ Ðóþ$Mæü í³ËÏ G§æþ$Væü$§æþËMæü$ ™èþW¯èþ ÐèþÅÐèþ«¨ ËÀ…_…¨. çœÍ™èþ…V> Vö{ÆðÿË ò³…ç³Mæü… §éÓÆ> Ðèþ^óþa B§éÄæý$… Ææÿ*.2 MørÏ 50 Ë„æüË Ðóþ$ÆæÿMæü$ A§æþ¯èþ…V> ËÀ…_…¨. D ÑçÙÄæý$… Væü™èþ Hyé¨ M>Ë…ÌZ ò³ÇW¯èþ Vö{ÆðÿË çÜ…Qůèþ$ VæüÐèþ$°õÜ¢ ™ðþË$çÜ$¢…¨. D Hyé¨ M>Ë…ÌZ Vö{ÆðÿË çÜ…QÅ 25 Ô>™èþ… ò³Ææÿ$Væü$§æþË Mæü°í³…_…¨. C…M>, C糚yæþ$ ò³…ç³Mæü…§éÆæÿ$Ë$ D ™èþÆæÿà _¯èþ² iÐèþ#Ëò³O Ðèþ$Ç…™èþ ò³r$tºyìþ ò³sôýt…§æþ$Mæü$ E™éÞçßý… ^èþ*í³çÜ$¢¯é²Ææÿ$. Vø…¨Äæý* hÌêÏÌZ „óü{™èþÝë¦Æÿ$$ ç³ÇÖ˯èþÌZ °Æ>®Ææÿ×ý AÆÿ$$¯èþ Ðèþ$Æø ÑçÙÄæý$… HÑ$r…sôý, Vö{ÆðÿË ò³…ç³Mæü… Væü$Ç…_¯èþ AÐèþV>çßý×ý ò³ÇW…¨. ÐéÇMìü õÜÐèþË$ Ððþ$Ææÿ$Væü$ç³yézÆÿ$$. ÐéÇMìü AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Ýë…Móü†Mæü ç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ çÜÐèþ*^éÆæÿ… ^óþÆæÿVæüË$Væü$™ø…¨. MæüçÙt¯èþÚët˯èþ$ G§æþ$ÆøPÐèþyæþ…ÌZ BÄæý* MæüÐèþ$*Å°sîýË$ C糚yæþ$ GMæü$PÐèþ Ððþ$âæýMæü$Ðèþ˯èþ$ ^èþ*í³çÜ$¢¯é²Ææÿ$. «©Ðèþ*V> E…r$¯é²Ææÿ$. C¨ ò³…ç³Mæü…§éÆæÿ$Ë$ ™èþÐèþ$ E™èþµ™èþ$¢ËMæü$ Ððþ$Ææÿ$VðüO¯èþ «§æþÆæÿ˯èþ$ yìþÐèþ*…yŠþ ^óþÄæý$VæüË$Væü$™èþ$¯é²Ææÿ$. ç³Ôèý$ çÜSV> G…í³MðüO¯èþ ÐéÆæÿ$ C糚yæþ$ Ææÿ*.800 ¯èþ$…_ Ææÿ*.2000 ÐèþÆæÿMæü$ A§æþ¯èþ…V> çÜ…´ë…¨…^èþVæüË$Væü$™èþ$¯é²Ææÿ$. ÐéÆæÿ$ Mö™èþ¢V> ^óþçÜ$¢¯èþ²§óþÑ$r…sôý Vö{ÆðÿË ò³…ç³Mæü…ÌZ Ððþ$Ææÿ$VðüO¯èþ Ñ«§é¯é˯èþ$ C™èþÆæÿ$ËMæü$ ÑÐèþÇ…^èþyæþ…, AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ çÜËàçÜ*^èþ¯èþË Ææÿ*ç³…ÌZ õÜÐèþË$ A…¨…^èþyæþÐóþ$. õ³§æþ Mæü$r$…»êËMæü$ BÇ®Mæü…V> ™øyéµr$ A…¨…^èþyæþ… ÐèþËÏ ÐéÇMìü BÄæý* Mæü$r$…»êËÌZ¯èþ*, ÐéÇ ÝëÐèþ*hMæü ÐèþÆ>YËÌZ¯èþ* JMæü {ç³™óþÅMæü Ý릯èþ… ËÀ…_…¨. çÜ…MìüÏçÙtÐðþ$O¯èþ õÜÐèþ˯èþ$ A…¨…^èþyæþ…ÌZ ÒÆæÿ$ Væü$Ç¢…ç³#¯èþ$ çÜ…´ë…¨…^èþ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$. CÑ Ðèþ*{™èþÐóþ$ M>Mæü, E¯èþ²™èþ ÐèþÆ>YËÌZ¯èþ$, {ç³™óþÅMìü…_ ç³#Ææÿ$çÙ$ÌZÏ D ÐèþÆ>Y°Mìü ^ðþ…¨¯èþ ï܈Ëò³O E¯èþ² _¯èþ²^èþ*ç³# ™èþWY´ù™èþ* ÐèþçÜ$¢¯èþ²¨. C¨ çÜÆðÿO¯èþ ¨ÔèýV> ÝëVæü$™ø…¨. ç³Ôèý$ çÜQ$ËMæü$ ÝëÐèþ*hMæü…V> VúÆæÿÐèþÐèþ$Æ>ŧæþË$, B§æþÆ>ÀÐèþ*¯éË$ §æþMæü$P™èþ$¯é²Æÿ$$. CsîýÐèþË ç³Ôèý$ çÜS° yéMæütÆŠÿ ©© A° Ýë§æþÆæÿ…V> í³Ë$^èþ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$.

Æ>¯èþ$¯èþ² ÆøkË$ 19

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &1 • Ðèþ*Ça 2019


www.leisaindia.org

Vö{ÆðÿË _Mìü™èþÞ Ñ«§é¯éËò³O Mæü*yé ç³Ôèý$ çÜSV> G…í³MðüO¯èþ ÐéÆæÿ$ Õ„æü×ý ´÷…¨ E…sêÆæÿ$. AÌê…sìý ÐéÇ° CMæüPyæþ ^èþ*yæþÐèþ^èþ$a

D ÆæÿMæü…V> {ç³™éÅÐèþ*²Äæý$ Ñ«§é¯èþ…V> Ææÿ*ç³#¨§æþ$ªMæü$¯èþ² MæüÐèþ$*Å°sîý ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å Ñ«§é¯èþ… Vø…¨Äæý* hÌêÏÌZ ç³NÇ¢V> ÑfÄæý$Ðèþ…™èþ…V> ÝëVæü$™ø…¨. A…§æþ$Mæü$ AMæüPyæþ òßý^èþ$a çÜ…QÅÌZ _¯èþ² iÐéË ò³…ç³Mæü… ÝëVæü$™èþ$…yæþyæþ…, AMæüPyìþ õ³§æþÐéÇMìü Cç³µsìýÐèþÆæÿMæü$ çÜÆðÿO¯èþ çÜÐèþ*^éÆæÿ… A…§æþ$»êr$ÌZ

ÌôýMæü´ùÐèþyæþ…, B iÐéËMæü$ ÐðþO§æþÅ çܧæþ$´ëÄæý*Ë$ ÌôýMæü´ùÐèþyæþ… Ðèþ$$QÅ M>Ææÿ×ý… A° ^ðþç³µÐèþ^èþ$a. Òsìý° ^óþÆæÿ$Ðèþ ^óþÄæý$yæþÐóþ$ D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… ÑfÄæý$Ðèþ…™èþ… M>Ðèþyé°Mìü §éÇ¡íÜ…¨. C糚yæþ$ VøsŒý {r‹Üt Ðèþ*ÆðÿPsŒý çܧæþ$´ëÄæý*Ë$ ÑçܢDž^óþ…§æþ$Mæü$ Mæü–íÙ ^óþÝù¢…¨. iÐéË ÑË$Ðèþ˯èþ$ ÌñýMæüPMæürtVæüÍVóü ¯ðþOç³#×êÅ˯èþ$ Mæü*yé ç³Ôèý$ çÜSËMæü$ A…¨…^óþ…§æþ$Mæü$ §æþ–íÙt ò³sìýt…¨. C糚yæþ$ D ç³Ôèý$ çÜS ÐèþÅÐèþçܦ MøâæýÏ ç³Ç{ÔèýÐèþ$ÌZ ÑfÄæý$Ðèþ…™èþ…V> ÝëVæü$™ø…¨. C™èþÆæÿ ç³Ôèý$Ðèþ#ËMæü$ Mæü*yé ©°° ÑçܢDž^óþ…§æþ$Mæü$ {ç³Äæý$™é²Ë$ ÝëVæü$™èþ$¯é²Æÿ$$. Sanjeev Kumar Adviser - The Goat Trust 529 KA/54 A, Pant Nagar, Khurram Nagar, Lucknow -226022 Email: thegoattrust@gmail.com

B…VæüÏÐèþ$*Ë… @ ÎÝë C…yìþÄæý*, çÜ…ç³#sìý 19, çÜ…_Mæü 1, Ðèþ*Ça 2017 ç³Ôèý$ çÜS M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ Õ„æü×ý ´÷…§æþ$™èþ$¯èþ² Ðèþ$íßýâæý

20

ÎÝë C…yìþFollow Äæý* • çÜ…_Mæü &1 þ*Ça 2019 www.facebook.com/Leisaindiamag us• Ðèon:

@LeisaIndia


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.