LEISA India - Marathi - June 2020

Page 1

OwZ 2020 A§H$ 1

_yi B§J«Or_Ü`o àH$m{eV Pmboë`m {ZdS>H$ boIm§Mo _amR>r ^mfoV g§H$bZ


g§nmXH$ræm {àæm dmMH$,

OwZ 2020 A§H$ 1

""{cOm'' Q>r_ V\o©$ ímw^oÀN>m !!! g§nyÊm© OJm_Üæmo H$moamoZm Zo AJXr H$ha Ho$cm. AZoH$m§Zm àmÊm J_dmdo cmJco. CcQ>gwcQ>~mVåæmm_wio gd© g_mO ¿mm~ê$Z Jocm. hmVmda nmoQ>Agcoëæmm g_wXmæmm§Mo Va Iyn hmc Âmmco. JmdmV H$m_ Zmhræm nmoQ>^aV Zmhr åhÊmyZ ímhamV ncmæmZ Ho$coëæmm cmoH$m§Zm Va _¡cmoJÊmVr nmæmnrQ>H$ê$Z Jmdr naVmdo cmJco. nÊm JmdmV æmoD$Z ímodQ>r VmoM amoOJmamMm æmúm àíZ gdm§©g_moa Am dmgyZ C^m. J«m_rÊm ^mJmV amoOJmamgmR>r ímoVr d O§Jc hoM XmoZ _w»æm ñÍmmoV AmhoV Ago gm_ÝæmVm: _mZco OmVo. ËæmmVyZ ímoVr _Üæmo XoIrc Cg, _H$m, Ádmar, YmZ, Vya, MÊmm, gmoæmm~rZ, H$S>YmÝæmo, _gmcm {nHo$, ^mÁ`m Aímr R>am{dH$ {nHo$ ¿moÊmo åhÊmOoM ímoVr H$aÊmo Aímr _mÝæmVm AgVo. CXm. ímoVmV {Zìdi JdV ¿moÊmo ho H$Xm{MV ímoVr H$aÊmo øm Amnëæmm ìæmm»æmoV ~gV Zmhr. nÊm AZoH$ {R>H$mÊmr ímoVr_Üæmo {Zìdi doJdoJù`m àH$maMo JdV ¿moD$Z ~è`mn¡H$s CnOr{dH$m ^mJdcr OmVo ho dmñVd Amho. ËæmmM à_mÊmo AZoH${R>H$mÊmr nmÊæmmda d nmÊæmm_Üæmo {Z_m©Êm hmoUmè`m dZñnVr d àmÊmr æmm§Mo CËnmXZ ¿moÊmo ho XoIrc "ímoVr H$aÊmo' æmm ì`m»`oV æmoVo. Vmo XoIrc CnOr{dHo$Mm EH$_hËdmMm ñÍmmoV Amho ho {gÕ hmoV Amho.

JeerCee, Des.Sce.F&.HeâeTb[sMeve

æmm A§H$mV nmÊæmmda AmYm{aV CËnmXZo, Ëæmm§Mo AmhmamVrc _hËd, ~mOmanoR>m§Mr _mJÊmr, ìæmdñWmnZ H$m¡ímëæm, ìæmmdgm{æmH$ X¥îQ>rH$moZ B. ~m~VrV AZoH$ {R>H$mÊmr gwé Agcoco àæmmoJ Am{Êm àæmËZ coI énmV _m§S>ÊæmmMm àæmËZ Ho$cm Amho. ho àæmËZ J«m_rÊm d Am{Xdmgr ^mJmV CnOr{dHo$Mr CÎm_ CXmhaÊmo ~Zcr AmhoV. æmmMr nwZamd¥Îmr ìhmdr, ËæmmgmR>r ímmgZmH$Sy>Z ^a¿mmog ghH$mæm© {_imdo, YmoaÊmo R>amdrV, Am{W©H$ghæmmoJ {_imdm Aímr BÀN>m Oê$a Amho. g§nmXH$ _§S>i

7083328154 / 9028090056.

(www.misereor.de,

OwZ 2020


OwwZ 2020 A§H$ 1 04-07

emídV H¥$fr _Ëñ`nmbZ Deepjyoti Baruah, Ravindra Posti, K Kunal, P A Ganie, D Sarma and Gyati Rinyo

YmZmÀ`m eoVrgmo~V _Ëñ`nmcZ hr AéUmMc àXoemVrc AnmVmZr O_mVrMr H$_r IMm©Mr emídV eoVr AgyZ Vr eoVH$ar Hw$Qw>§~m§Zm nmofU d Am{W©H$ gwajm àXmZ H$aVo. Aem nma§nm[aH$ nÕVr `m Am{W©H$ ÑîQ>çm d n`m©daU gwajm À`m Ñï>rZo Cn`wº$AmhoV. 08-10

cKw _Ëñ`nmcZ qH$dm chmZ à_mUmVrc _Ëñ`nmcZJ«m_rU CXa{Zdm©hmgmR>r CÎmoOZ Mr. J. Krishnan, AMEF

Amo[agmVrc eoVH$è`m§Zr _Ëñ` eoVr emioV gh^mJr hmoD$Z chmZ à_mUmV _Ëñ`nmcZ H$aÊ`mMr gwadmV Ho$cr. Ë`m§Zr _Ëñ`nmcZ g_wXm`mMo g§gmYZo dmT>{dÊ`mgmR>r, _mgo/_Ëñ` CËnmXZ d gm_m{OH$ gcmoIm dmT>{dÊ`mgmR>r Adc§{~co. 11-13

emídV ObMa-`mo½` ì`dñWmnZmMr JaO Pratap Mukhopadhyay

OcMa g§nVr Mo _mZdr Amhma d Amamo½æm VgoM EH§$Xa narg§ñWm C^maÊmr_Üæmo A_wcmJ« æmmoJXmZ Amho. næmm©daÊmræm X¥îQ>rH$moZmVyZ _mgo CËnmXZ dmT>dÊæmmda ^a XoÊmo AmdíæmH$ Amho. ËæmmgmR>r _mgo nmcZmÀæmm Mm§Jëæmm nÕVr g_OyZ A_cmV AmÊmmæmcm hìæmmV. 14-16

PmaI§S>_Ü`o bhmZ eoVH$è`m§Mm _moR>çm _mñ`m§da S>moim Manu Moudgil

O_rZ-AmYm{aV ímoVrcm EH$ Mm§Jcm næmm©æm CncãY H$ê$Z, _ËñæmnmcZm_wio ímoVH$æmm§©iMo OrdZ ~XcV Amho. Ëæmm_wio gaH$maÀæmm nm{R§>ãæmmZo _ËñæmnmcZ

17-20

Obr` dZñnVr {dH$mg- EH$ gm_wXm{`H$ X¥ï>rH$moZ Manish Rajankar

_mñ`m§Àæmm àOmVr_Üæmo EH$mM OmVrÀæmm g§dY©Zm_wio O¡d{d{dYVoV ¿mQ>hmoD$Z, CËnmXH$Vm H$_r Âmmcr Amho. Ëæmm_wio _mgo_marda Adc§~yZ AgUmè`m g_wXmæmmH${aVm CnOr{dHo$gmR>r g_ñæmm CX²^dyZ AmìhmZo {Z_m©Êm Âmmcr Amho. Obr` O¡d{d{dXVm nwZg§M{`V H$aÊ`mÀ`m \$m`Xm _hmamï´>mVrb _mgo_mar H$aUmè`m {Yda g_wXm`m§Zm Pmbm.

OwZ 2020


emídV H¥$fr _Ëñ`nmbZ Deepjyoti Baruah, Ravindra Posti, K Kunal, P A Ganie, D Sarma and Gyati Rinyo

YmZmÀ`m eoVrgmo~V _Ëñ`nmcZ hr AéUmMc àXoemVrc AnmVmZr O_mVrMr H$_r IMm©Mr emídV eoVr AgyZ Vr eoVH$ar Hw$Qw>§~m§Zm nmofU d Am{W©H$gwajm àXmZ H$aVo. Aem nma§nm[aH$nÕVr `m Am{W©H$ÑîQ>çm d n`m©daU gwajm À`m Ñï>rZo Cn`wº$AmhoV. Pm`amo XarV _{hbm CÚmoOH$m§gmR>r H$m¡eë` {dH$mg H$m`©H«$_

Pm`amo Xar hr AéUmMc àXoemVrc g_wÐ gnmQ>rnmgyZ 1550 _r. C§Mrda AgyZ VoWrc n`m©daUr` n[apñWVr_wio eoVr hr Ë`m§À`m CnOr{dHo$Mo _w»` gmYZ Amho. `m ^mJmV gamgar 400 {_.{_. nmD$g 0 0 nS>Vmo d dm{f©H$ Vmn_mZ 5 go 28 go.À`m Xaå`mZ AgVo. YmZmì`{V[aŠV {VWo BVa _hÎdmMr {nHo$ Á`m_Ü`o _H$m, V¥UYmÝ`o, ~H$ìhrQ>, \$io d ^mÁ`m AmhoV. H¥$fr Zm{nH$s _Ü`o _w»`Ëdo nmB©ZdyS> ~m§~y øm§Mm g_mdoe hmoVmo. `oWrc CÝhmù`mVrc W§S>hdm_mZ `m Xarcm OJ^amVrc n`©Q>H$m§Mo _w»` AmH$f©U ~Z{dVo. OwZ 2020

AmnmVmZr O_mVrMr EH${ÌV YmZ-_mog Q>oaog nÕVr `m ^mJmVrc _Ëñ`nmcZmÀ`m nÕVr g_OÊ`mgmR>r hm°ÝJ, hmar, {hOm, ~wOm, XþÅ>m, _wS>§J, ~m{_Z d OwZo Pm`Q>mo Jm§dmV EH$ àjoÌ Aä`mg H$aÊ`mV Amcm. Pm`amo XarV _w»`V… AmnmVmZr O_mVrMo dmñVì` AgyZ hm ^y^mJ hm Ë`m§À`m {d{eï> d AË`§V {dH${gV Agcoë`m ñWm{ZH$ YmZ _Ëñ`nmcZ eoVr nÕVrgmR>r (ñWmZr` ^mfoV Á`mcm AÁOr-Z½Jr g§~moYVmV) Or EHy$U O{_ZrÀ`m 59.12% joÌmV Amho. AmnmVmZr O_mV hr _w»`V… H¥$fràYmZ AgyZ Ë`m§Mo nmÊ`mMo à~§YZ,


_{hcm `m nd©Vr Q>oaog_Ü`o YmZ-_mgo eoVrV nwéfm§~amo~a H$m_o {d^mJyZ _hÎdmMr ^y{_H$m ~OmdVmV. eoVO{_ZrMm emídV dmna d Q>mH$mD$ nXmWm©Mm Amo{cVmVrc YmZ-_mgo nmcZmV (AÁOr-Z½Jr) dmnaÊ`mMo kmZ A{Ve` g_¥Õ Amho. VgoM eoVH$è`m§À`m eoOmaÀ`m Amgm_ amÁ`mVyZ _Ëg~rO AmUÊ`mgmR>r Iyn OmñV IM© hmoVmo. hr Xar Mhÿ~mOy§Zr nd©Vm§Zr Koacr Agë`m_wio {VWo _Ëñ` {~O CËnmXZ H|$Ð CncãY ZìhVo. AmnmVmZr Ë`m§À`m YmZ-_mgonmcZmgmR>r Zmoìh|~a _{hÝ`mnmgyZ ~m§Ü`m V`ma H$amd`mg gwédmV H$aVmV. _mJrc YmZ {nH$mMo Adeof eoVmV VgoM Hw$O{dÊ`mg R>odVmV d Vo Hw$OyZ g|{Ð` IVmMm ñÌmoV KoVmV. eoVO{_ZrMo VwH$S>o CÝhmV dmiy XoVmV. H$maU Ë`m_wio O{_ZrV AgUmè`m {H$S>r d amoJ CËnÞ H$aUmao KQ>H$ Zï> hmoVmV. {S>g|~aOmZodmar _{hÝ`mV eoVH$ar O{_ZrMr Zm§JaUr nma§nm[aH$ H$mnUr H$aUmè`m AdOmamZo (XmAmog) d \$mdS>çmZo, àmUr, _erZ qH$dm Hw$R>ë`mhr _erZMm dmna Z H$aVm H$aVmV. nwaoem 30-70 go_r é§XrMm ~m§Y Vo R>odVmV. Á`mda {d{dY {nHo$ - Ogo amJr, _H$m, ^mOrnmcm Ogo H$mH$S>r, dm§Jr, Q>mo_°Q>mo, H$mohio, {_aMr, dmc B.Mr cmJdS> H$aVmV. XarVr Ho$coë`m ~m§Ü`m_Yrc _mVrMr Yyn KoD$XoV Zmhr. Amo{cVmÀ`m YmZ ~m§YrVrc qgMZ nÕVr hr XarV d¡{eîQ>çnyU© Amho. Vo _w»`V… àmW{_H$ H$mcdm Omo {H$co `m _w»` ZXrcm OmoS>cm Amho Aer ~Zcocr Amho. àmW{_H$ H$mcdm ZXrMo nmUr AZoH$ CnH$mcì`m§À`m Omù`m§Ûmao YmZ-_mgo ~m§Ü`mV gmoS>co OmVo. nwadR>m H$mcì`m_wio nmÊ`mMm ì`dpñWV dmna hmoVmo d cJVÀ`m nmUcmoQ> joÌmVyZ dmhÿZ Amcoë`m AÞ KQ>H$m§Mm nwadR>m YmZmÀ`m ~m§Ü`m§Zm hmoVmo. àË`oH$~m§Ü`m§Zm ~m§~y qH$dm cmH$S>mÀ`m Z{cH$m§Ûmao g_mZ nmUr nwadR>m Ho$cm OmVmo. ~oS>À`m 15-25 go_r da cmdyZ YmZ-_mgo ~m§YrV 25-35 go_r nmÊ`mMr nmVir h§Jm_mV H$m`_ R>odcr OmVo. YmZ-_mgo ~m§YrV {Xdgm§À`m CîU VmgmV Aml` KoÊ`mgmR>r {d{eï>nÕVrÀ`m (30-45 go_r Imoc) Zmë`m ImoXVmV. àË`oH$ YmZ-_mgo nmcZ ~m§YrV Zmë`m§Mo doS>odmH$S>o Omio ngacoco AgVo. Oo `m ~m§Ü`m§À`m 8-12% OmJm ì`mnVmV. Zmë`m§Zm XmoZ ~mø _mJ© (hþ~wa) {Xcoco AgVmV. EH$ darc ^mJmV OmñVrMo nmUr ~mhoa gmoS>Ê`mgmR>r d Xþgam _mJ© ~m§YrÀ`m ImcÀ`m ^mJmcm ~m§YrVco nmUr H$mTy>Z _mgo nH$S>Ê`mgmR>r. XmoÝhr _mJ© ~m§~yÀ`m OmirZo Mm§Jco ~§{XñV Ho$co OmVmV. OoUoH$ê$Z h§Jm_mV Ë`mVyZ _mgo {ZKyZ OmUma Zmhr. YmZmÀ`m (Oryza sativa linn) 15 àOmVrMr cmJdS>Pm`amo Xè`mV Ho$cr OmVo. E{àc _{hÝ`mV Zg©arV cmJdS>Ho$coë`m YmZmÀ`m amonm§Mr cmdUr Ho$ë`m OmVo. ~m§Ü`mÀ`m ~m§Ymda amÌr, gmo`m~rZ, ~H$ìhrQ> (Hw$Åx>) _H$m, ~mcu `m {nH$m§Mr A{V[aŠV cmJdS> H$aVmV. gmo~VM

garV Agbobo _mgo

^mOrnmcm {nHo$ Ogo - H$mH$S>r, dm§Jr, Q>mo_°Q>mo, H$mohio, {_aMr, _wim BË`mXr {nH$m§Mr cmJdS> ~m§Ymda Ho$cr OmVo. hr gd© {nHo$ E{àc-_o _{hÝ`mV cmH$S>mÀ`m S>mo~Ur (Xm_w) Mm dmna H$ê$Z cmdcr OmVmV. ~m§Ymda EH$X_ cmJyZ Zgcoë`m O{_Zrda {H$dr `m \$i{nH$mMr cmJdS>Ho$cr OmVo. nrH$ dmT>rÀ`m H$mimV YmZmÀ`m ~m§YrV d ~m§Ymda nma§n[aH$ qZXZ (Ahê$-hmoS>mo) ho _Owam§Ûmao nma§n[aH$ AdOmao dmnê$Z Ho$co OmVo. ~m§Ü`m§À`m n[apñWVrZwgma dfm©VyZ EH$ qH$dm XmoZ doim _mí`m§Mo g§JmonZ Ho$co OmVo. gdm©V OmñV _mJUr Agcoë`m àM{cV _mem§À`m àOmVr Á`m§Zm emñÌr`ÑîQ>çm gm`{àZg H$m{n©Amo ñnoŠ`wc°[ag ({_aa H$mn©), gr. H$m{n©Amo H$m°å`w{Zg ñHo$c H$mn© d gr H$m{n©Amo ZwS>g² (coXa H$mn©) `m§Mm g_mdoe ñWm{ZH$ YmZmÀ`m gOmVrgmo~V Ho$cm OmVmo. YmZmÀ`m amodUrZ§Va 10-15 {Xdgm§Zr 5-8 go_rMo _mgo ~m§Ü`mV gmoS>VmV. ho _mgo chmZ {H$S>o Ogo - nmUoar ^wJ Oo YmZmcm ZwH$gmZ nmohM{dVmV Ë`m§Zm ImVmV. Ë`mgmo~V _mgo Ë`m§À`m didiV ^Q>H$Ê`mÀ`m H¥$Vr_wio _mVrV Agcocr AÞÐì`o YmZmcm CncãY H$ê$Z XoÊ`mg _XV H$aVmV. gm_mÝ` _mí`m§gmo~VM BVa àOmVr Ogo J«mg H$mn© (Ctenopharyngodon idella) {gëda H$m`© (Hypophthal miehthys), Barbonymus gonionotus (~ma~mo{Z_g JmoZrAmoZmoQ>g), Lasio OwZ 2020


(c°{gAmo JmoZrAg) d BVa cm°~rAmo àOmVr gwÕm R>odë`m OmVmV. `m ~m§Ü`m§_Ü`o IVo (Jm`rMo eoU, Sw>H$amMo eoU, Hw$ŠHw$Q>nmcZmVrc H$Mam d eoVmVrc H$Mam) Q>mH$ë`m_wio _mem§Zm gyú_ dZñnVr d Ord VgoM nmÊ`mImcr dmT>Umè`m gyú_ eodmigma»`m AÞ KQ>H$m§Mm nwaogm nwadR>m hmoVmo. `m_wio ~mhoê$Z _mem§Mo ImÚ KoÊ`mMm IM© dmMVmo. _mem§À`m {d{dY àOmVt_Ü`o dmT> d OJÊ`mMo à_mU `m ~m~VrV gm_mÝ` H$mn© _mgo Mm§Jco Agë`mMo AmT>ico. H$maU Vo A{Ve` H$mQ>H$d ghZerc AgVmV. YmZmÀ`m ~m§YrV qZXUmÀ`m doir _mem§Zm ImoXcoë`m Zmë`m§_Ü`o Zoco OmVo. H$_r nmD$g_mZ qH$dm CîU hdm_mZmV ~m§Ü`mV gmMcoco nmUr Ja_ hmoVo Voìhm Imoc W§S>Zmë`m `m _mem§Zm Aml` XoVmV. gonius

YmZmÀ`m ~m§YmVrc _mem§Mr H$mT>Ur d {dH«$s ~m§YrVrc _mem§Mr H$mT>Ur hr YmZmÀ`m H$mT>Ur AJmoXa Ho$cr OmVo. YmZmÀ`m eoVmVyZ n{hco nmUr nyU©nUo H$mT>ë`m OmVo. Ë`m_wio _mgo ~m§Ym§Vr IUcoë`m IS²>S>çmV Jmoim hmoVmV. {VWyZ Vo hmVmZr qH$dm nma§nm[aH$~m§~y qH$dm doVmÀ`m qnOè`mÛmao H$mT>co OmVmV. gm_mÝ` _mgo ho 3-4 _{hÝ`mÀ`m H$mcmdYrV 300-500 J«°_ dOZmMo ^aVmV. na§Vw eoVH$ar Vo 65-80 J«°_ dOZmMo Pmë`mnmgyZ _mgo {dH$Uo gwê$H$aVmV. H$mT>coco _mgo ho nmÊ`mV ñdÀN>YwdyZ ~m§~yÀ`m Q>monë`m§VyZ (AÁOr n¡dm qH$dm AÁOr amOy) _ÀN>r _mH}$Q>cm Zoco OmVmV. Am°pŠgOZ nmUr Z dmnaVm EH$mda EH$ WamV R>odco OmVmV. Vo _w»`V… Imcrc gw~mZgrarÀ`m hmnmocr {Oëhm _w»`mc`mÀ`m ñWm{ZH$ ~mOmamV {Od§V {dH$co OmVmV. _mgo ~m§~yÀ`m ^m§S>çmV nm°{ccmB©Z erQ>Q>mHy$Z R>odcoë`m nmÊ`mV {Od§V R>odë`m OmVmV. {VWo eoVmVrc CËnmXZ {dH$Ê`mgmR>r Hw$R>cmhr _Ü`ñW amhmV Zmhr. {Od§V _mgo 300 én`o à{V {H$cmo `mà_mUo {dH$co OmVmV. eoVH$è`m§Zm {Z`{_V nmZmÀ`m CËnmXZmgmo~VM _mgo {dH«$sVyZ 100% nojm OmñV {Zìdi Z\$m {_iVmo.

YmZmMr H$mT>Ur (AÝQ>r {dcm qH$dm AÝQ>rS>§Q>) hr gßQ>|~a-Am°ŠQ>mo~a _{hÝ`mV YmZmÀ`m amodUrà_mUo Ho$ë`m OmVo. YmZ-_mgo ~m§YrVrc YmZ CËnmXZ à{V ho. 10-100 pŠd¨Q>c/à{V h§Jm_, O{_ZrÀ`m gw{nH$Vo Zwgma {_imco hmoVo. YmZ ho _w»`V… Kam§_Ü`o Im„o OmV Agë`m_wio ~mOmamV {dH$ë`m OmV Zmhr. ~m§Ymda KoVë`m OmUmè`m BVa {nHo$ Ogo amJr, gmo`m~rZ, _Š`m§Mr H$mT>Ur Am°JñQ>-gßQ>|~a _{hÝ`mV H$aVmV. Ë`m§Mo nrR d ñWm{ZH$_hm (gagmo V`ma H$ê$Z ImÊ`mgmR>r dmnaco OmVo. Ë`mMà_mUo Owc¡ Vo Am°ŠQ>mo~a `m H$mcmdYrV ^mOrnmcm H$mT>cm OmVmo. ^mOrnmcm àW_ KaJwVr ImÊ`mgmR>r dmnacm OmVmo d A{V[aŠV ~mOmamV {dH$ë`m OmVmo. H$mhr CnH«$_ XarVrc _Ëñ`nmcZmÀ`m CncãY n[apñWVr ~iH$Q> H$aÊ`mgmR>r d _Ëñ` eoVH$è`m§Zm gj_ H$aÊ`mgmR>r joÌ gd}jUmÀ`m n[aUm_mÀ`m AmYmao Am`grEAma - S>rgrE\$Ama, {^_VmcÀ`m emñÌkm§À`m M_yZo 2018-19 Xaå`mZ H$mhr CnH«$_ KoVco Ë`mn¡H$s H$mhr CnH«$_. `m XarV _Ëñ` ~rO CËnmXZ H|$Ð Zgë`m_wio eoVH$è`m§Zm chmZ _mgo cJVÀ`m Amgm_ amÁ`mVyZ {dH$V ¿`mdo cmJm`Mo d Ë`mgmR>r \$ma OmñV IM© cmJV hmoVm. Ë`m_wio 2018 _Ü`o AnmVmZr g_wXm`mÀ`m ghH$m`m©Zo d _Ëñ` {d^mJ, AéUmMc gaH$maÀ`m gmo~V EH$E\$Amanr _Ëñ` ~rO H|$Ð hmar JmdmV ñWmnZ H$aÊ`mV Amco. ho H|$Ð Jm¡åH$mo ~hþCÔoer` ghH$mar g§ñWm Or EH$ _{hcm CÚmoOH$ lr_Vr ½`mVr [aZ`mo Ûmam g§Mm{cV hmoVr. Ë`m _m\©$V ñWmnZ H$aÊ`mV Amco. hr g§ñWm 2014 _Ü`o {OëhçmVrc J«m_rU ^mJmVrc eoVr, _Ëñ`nmcZ d neyYZmÀ`m {dH$mgmgmR>r ñWmnZ H$aÊ`mV Amcr hmoVr. 22 _mM© 2018 cm hmar JmdmV ""AéUmMc àXoemÀ`m W§S>^mJmV

YmZ-_mgo ~m§YrV nmUr dmhÿZ ZoÊ`mgmR>rMo nmÊ`mMo H$mcdo OwZ 2020


_Ëñ`nmcZ d ~rOCËnmXZ'' EH$m$MMm© gÌmMo Am`moOZ H$aÊ`mV Amco hmoVo. `mV 200 eoVH$è`m§Zr gh^mJ KoVcm d eoVH$ar, gaH$mar A{YH$mar d emñÌk `m_Ü`o g§dmX `m ~¡R>H$sV Pmcm. _Ëñ`nmcZ eoVH$è`m§Zm àmoËgm{hV H$aÊ`mgmR>r, Ë`m§À`m YmZmÀ`m eoVrV d ~rOmoËnmXZ Q>mH$sV Q>mH$Ê`mgmR>r Mm§Jcr dmT>cocr _Ëñ`~rO _mo\$V XoÊ`mV Amco. Ë`mZ§Va Pm`ao Xar AéUmMc àXoe ""_Ëñ`nmcZ ñQ>mQ>© An, ~rO CËnmXZ d A§S>r H|$Ð (h§Mar) à~§YZ'' `mda EH$ H$m¡eë` {dH$mg H$m`©H«$_ 20-24 _o 2018 cm nm_moB© _mgo eoVr H|$Ð, {~ñdZmW {Oëhm, Amgm_ `oWo Am`mo{OV H$aÊ`mV Amcm hmoVm. g§ñWoÀ`m 5 gXñ`m§Zm ~«wS> ñQ>m°H$ (A§S>çmgmR>r _Ëñ` g§JmonZ) à~§YZ, A§S>r H|$Ð H$m`©, _Ëñ` ~rO CËnmXZ, dmhVyH$ d {dH«$s `m§Mo H$m¡eë` à{ejU XoÊ`mV Amco. VgoM amondmQ>rH$ à~§YZ nÕVr d _Ëñ` ~rO dmT>{dUo `mMo kmZ g§ñWoÀ`m gXñ`m§Zm XoÊ`mV Amco. `mgmo~VM Am`.gr.E.Ama. - S>r.gr.E\$.Ama. {^V_mc Ûmao gmogm`Q>rcm Mma _mVrÀ`m Zg©ar d E\$.Ama.nr. _Ëñ` ~rO CËnmXZ H|$ÐmÀ`m n[agamV EH$ ~«wS> ñQ>m°H$ (A§S>çm§gmR>r _Ëñ`nmcZ) Vcmd ~m§YÊ`mgmR>r Am{W©H$ d Vm§{ÌH$ ghmæ` XoÊ`mV Amco øm_wio eoVH$è`m§Zm ~rO CËnmXZ H|$ÐmÛmao V`ma Ho$coë`m doJdoJù`m AmH$mamÀ`m d àOmVrÀ`m _Ëñ` ~rOmMr gmR>dU H$aUo eŠ` Pmco. YmZmÀ`m ~m§Ü`mVrc Ocr` n`m©daU ho nmÊ`mÀ`m H$mcì`mV/Zmë`mV dmhUmè`m nmÊ`mÀ`m JwUdÎmoZwgma à^m{dV hmoVo. ho g_OÊ`mgmR>r Zmë`mVyZ dmhUmao nmUr d YmZmÀ`m ~m§Ü`mVrc nmÊ`mMo Z_wZo Jmoim H$ê$Z Vnmgco. Ë`m_Ü`o Ago AmT>iyZ Amco H$s YmZ-_mgo ~m§Ü`mV ^anya à_mUmV gyú` dZñnVr Ogo pñnamoJm`am (12-47%), Agm`Q>rg (40%), V{dŠ`wcm (5-14%), {nZwc°[a`m (613%), {ZQ²>P{e`m (13%), `wcmo{`«Šg (13%), ŠcmoñQ>o[a`_ (13%), pñÁrAmoŠcmo{Z`_ (11%) d AÝH$mB©am (7%) hmoË`m. gyú_/chmZ àm{U_mÌmÀ`m Aä`mgmV YmZ-_mgo ~m§Ü`mV OmñV à_mUmV H$monr nm°S> (11-90%) d Ë`m nmR>monmR> Šc°S>mogoam°Z (525%) AmT>ico. eoVm§Zm àË`j ^oQ>r XoD$Z eoVH$è`m§Zm doimodoir g„m d Vm§{ÌH$_mJ©Xe©Z XoÊ`mV Amco hmoVo. CXm. eoVH$è`m§Zm ~m§Ü`m§_Ü`o 90 go_rn`ªV Imoc JÈ>o ImoXÊ`mg d YmZ-_mgo ~m§YrÀ`m g^modVr Mm§Jcr ~m§Y~§{XñVr H$aÊ`mg gm§{JVco. OoUoH$ê$Z _mem§Mo {Od§V amhÊ`mMo Mm§Jco à_mUo (95% nojm OmñV) amhrc d Ë`m§Mr H$mT>Ur H$aUo gmonr hmoB©c. ~mOyÀ`m Imoc Zmë`m Ho$ë`m_wio _mgo R>odÊ`mMr KZVm 1-2 nmgyZ 4-5 chmZ _mgo à{V dJ© _r joÌmn`ªV dmT>{dVm Amcr. {ZîH$f© J«m_rU ^mJmVrc cmoH$m§Zm H$_r IMm©À`m emídV YmZ-_mgo `m nrH$ nÕVrVyZ OmñV _yë` Agcoco à{WZo, nm¡{ï>H$AÞ gwajm d CËnÞ `w{ZQ> joÌmVyZ {_i{dVm `oVo. YmZ _mgo eoVr nÕVrV IVo, {H$Q>H$ZmeHo$ d VUZmeHo$ `m§Mm dmna H$_r hmoVmo d _mem§gmR>r H¥${Ì_ ImÚmMm IM© eyÝ`

E\$ Amanr _Ëñ`~rO H|$ÐmMr ñWmnZm

amhVmo. Aem àH$mao {Z{dð>m§Mm IM© H$_r Pmë`m_wio eoVH$è`m§Mo Am{W©H$> AmoPo 50% nojm OmñV H$_r hmoVo d Ë`mgmo~VM _mem§À`m {dH«$sVyZ Ë`m§Mo CËnÞ XþßnQ>hmoVo. `m A{V[aŠV CËnÞm_wio XarV YmZ-_mgo eoVr nÕVrMr {Zìdi CËnmXH$Vm hr ZwgË`m YmZ cmJdS>rnojm {H$VrVar OmñV {_iVo. Ë`m{edm` Pm`Q>mo XarV ImOJr _Ëñ`~rO CËnmXZ H|$ÐmÀ`m ñWmnZo_wio Mm§Jë`m àJVrMo _Ëñ`~rO {_iUo gmono Pmco. `mgmo~VM _{hcm§Mo _Ëñ`~rO CËnmXZ d _Ëñ`~rO H|$Ð ì`dñWmnZmMo H$m¡eë` dmT>ë`m_wio _Ëñ`~rO {dH«$sVyZ eoVrMr CËnmXH$Vm dmT>Ê`mg _XV Pmcr. na§Vw AOyZhr erV dmhVyH$ d ñdÀN> ~mOmanoR>oMr JaO Amho. Am^ma coIH$, EZQ>©EMMo ZmoSc A{YH$mar, nr>.E_.B©.Mo BZMmO© d Am`grEAma - S>rgrE\$Ama, {^_VmcMo emñÌk `m§Mm g§emoYZ d {dH$mg H$m`©H«$_ `eñdr am~{dÊ`mgmR>r {_imcoë`m _XV d ghH$m`m©~Ôc A{Ve` Am^mar Amho. VgoM eoVH$ar, amÁ` _Ëñ` A{YH$mar d H¥$fr {dkmZH|$Ð, cmoAa gw~mpÝgarMo emñÌk `m§Zr {Xcoë`m _m{hVr~Ôc Am^mar Amho. References Baruah D & Singh ND., Rice-Fish cultivation of Apatanis: A high altitude farming system in Arunachal Pradesh, 2018, Journal of Krishi Vigyan (7)1, pp. 187-191. Halwart M and Gupta MV., Culture of fish in rice fields, 2004, FAO and The World Fish Center, pp. 1-77 IRRI, Rice research in a time of chage, 1993, IRRI, Los Banos, Laguna, Philippines. Deepijyoti Baruah, Ravindra Posti, K. Kunal, P A Ganie, D. Sarma ICAR-Directorate of Coldwater Fisheries Research Bhimtal-262136, Nainital, Uttarakhand Email: deep_baruah@rediffmail.com Gyati Rinyo Gaumco Multipurpose Cooperative Society Lower Subansiri district, Hapoli-791120, Arunachal Pradesh

_amR>r AZwdmX … bú_rH$m§V nS>moio Source : Sustainable agro-aquaculture farming, LEISA India March 2019.

OwZ 2020


cKw _Ëñ`nmcZ qH$dm chmZ à_mUmVrc _Ëñ`nmcZ J«m_rU CXa{Zdm©hmgmR>r CÎmoOZ Biswa Ranjan Samantaray, Satyajit Kumar, Bhuyan and Surendra Kumar Ghadei

Amo[agmVrc eoVH$è`m§Zr _Ëñ` eoVr emioV gh^mJr hmoD$Z chmZ à_mUmV _Ëñ`nmcZ H$aÊ`mMr gwadmV Ho$cr. Ë`m§Zr _Ëñ`nmcZ g_wXm`mMo g§gmYZo dmT>{dÊ`mgmR>r, _mgo/_Ëñ` CËnmXZ d gm_m{OH$gcmoIm dmT>{dÊ`mgmR>r Adc§{~co. _Ëñ`nmcZ ho amï´>r` AW©ì`dñWoMo j_Vm Agcoco EH$ _hÎdmMo joÌ Amho._mgo ho _w»` AÞ AgyZ Ë`mMr _mJUr dmT>Ë`m cmoH$g§»`o_wio d Amamo½`m~Ôc dmT>Ë`m OmJê$H$Vo_wio gVV dmT>V Amho. _Ëñ`nmcZ hm EH$ _hÎdmMm Cnm` åhUyZ CX`mg `oV Amho Am{U hr dmT> A{YH$ g_mdoeH$H$aÊ`mMo AmìhmZ Amho. Z¡g{J©H$g§gmYZm§darc dmT>Vm X~md Am{U hdm_mZ ~Xcm_wio CX²^dUmè`m dmT>Ë`m YmoŠ`m_wio ho A{YH$ emídV ~Z{dUo _hÎdmMo Amho. _Ëñ`nmcZmV {deofV… ñWm{ZH$ VéUm§Zm CËnÞ d amoOJma{Z{_©VrMr j_Vm Amho. chmZ d H$_r OmoIr_rMo Agë`m_wio chmZ _Ëñ`nmcZ ho nwaogo g§gmYZ Zgcoë`m eoVH$è`m§Zr ñdrH$maco Amho. emídV CnOr{dHo$Mo Ñ{ï>H$moZ J«m_rU ^mJmV _Ëñ`nmcZ ho _w»`Ëdo Vù`m§À`m CËnmXH$Voda Adc§~yZ AgVo Or àmÊ`mÀ`m {dð>oMo IV nmÊ`mV Q>mHy$Z dmT>{dVm `oVo. Ë`m_wio Vù`m§Mr _Ëñ`nmcZ j_Vm dmT>Vo. `m nÕVr_wio J«m_rU g_wXm`mcm ^ard Am{W©H$ CËnÞ {_iy eH$V Zmhr. na§Vw AÞ gwajm Am{U nmofU gwajo_Ü`o WmoS>rer dmT> Ho$ë`mg {deofV… à{WZm§À`m ~m~VrV, `mMm J«m_rU ^mJmVrc OZOrdZmda _hÎdnyU© n[aUm_ hmoB©c. Amo[agmVrc ~oQ>ZmoQ>r VmcwŠ`mV 1654 nmÊ`mMr Vir AgyZ Ë`m§Mo EHy$U joÌ 599 hoŠQ>a ^aVo. `m_Ü`o J«m_n§Mm`VrÀ`m _mcH$sMr VgoM ì`pŠVJV _mcH$s Agcocr Vir AmhoV. `m ^mJmVrc eoVH$ar nma§n[aH$ Vo AY©H|${ÐV n«H$maÀ`m _mgonmcZ nÕVrMm Adc§~ H$arV AmhoV. `m VmcwŠ`mV _Ëñ`nmcZmMr _moR>r j_Vm Agë`m_wio _`waJ§O `oWrc H¥$fr {dkmZ H|$ÐmZo emídV CnOr{dH$m nÕVrMm _mJ© ñdrH$mê$Z _Ëñ`nmcZmg MmcZm XoÊ`mgmR>r nwT>mH$ma KoVcm. emídV CnOr{dH$m nÕVr (EgEcE) Mm CÔoe hm chmZ à_mUmV _Ëñ`nmcZ H$aUmè`m g_wXm`mMr J[a~r d Agwajm H$_r H$aÊ`mMm Amho. EgEcEÀ`m Ûmao _Ëñ`nmcZ H$aUmè`m eoVH$è`m§Zm, Vù`m§Mr CËnmXZ j_Vm dmT>{dUo, eoVH$ar Hw$Qw>§~m§Zm g§gmYZ dmnaÊ`mÀ`m nÕVrV gwYmaUm H$aÊ`mV gh^mJr H$aUo, _Ëñ`nmcZmV {d{dY KQ>H$m§Zm EH${ÌV H$ê$Z _Ëñ` eoVr joÌ d eoVmVrc Q>mH$mD$ KQ>H$ (eoUIV, Jm§Sw>iIV) `m§Mm Mm§Jë`màH$mao Cn`moJ H$ê$Z Hw$Qw>§~mÀ`m CnOr{dH$m d Mm§Jë`m emídVrgmR>r eoVrMo CËnÞ dmT>{dÊ`mgmR>r àmoËgm{hV H$aÊ`mV Amco. 8 OwZ 2020

_Ëñ`eoVr g§X^mªV eoVH$è`m§Zm {ejU XoVm§Zm

cmoH$m§Zm H|$ÐñWmZr R>odyZ _{hcm§Mo JQ> d 15-20 gXñ`m§Mo _Ëñ`nmcZ JQ> V`ma H$aÊ`mV Amco. KamOdi Agcoco chmZ d h§Jm_r Vir dmnaÊ`mV Amcr. Vù`mVrc nmÊ`mV Z¡g{J©H$ AÞ ({hado nmUr) dmT>Ê`mgmR>r IVo Q>mH$Ê`mV Amcr. ñd`§nmH$ KamVrc H$Mam d eoVrVrc CnnXmW© ImÚ åhUyZ dmnaco. Vù`mVrc gwnrH$nmUr dmnê$Z ~m§Ymda ^mOrnmcm {nH${dcm OmVmo. _Ëñ`nmcZ eoVremim _Ëñ`nmcZ eoVremim hr eoVH$ar Vo eoVH$ar {dñVma nÕVr Am`grEAma gmo\$m Ûmam eoVH$è`m§Mo _Ëñ` CËnmXZ XþßnQ> H$ê$Z eoVH$è`m§Mo CËnÞ dmT>{dÊ`mgmR>r Adc§~{dÊ`mV Amcr. _Ëñ`nmcZ eoVremim hr {~Zm q^VtMr emim _Ëñ` eoVH$è`m§À`m g_wXm`mMr {ZU©` j_Vm gwYmaÊ`mgmR>r Amho. _Ëñ`nmcZ eoVr emioV _Ëñ`nmcZ eoVH$è`m§Zm ~rO _mgo à~§YZ, Zg©ar d ImÚ ì`dñWmnZ, amoJ {ZXmZ, ImÚ KQ>H$, EH$mpË_H$ eoVr, _mVr d nmUr narjU d 25 nojm OmñV _mem§À`m àOmVr Á`m_Ü`o JmoS>çm nmÊ`mVrc H$moi§~r CËnmXZ nÕVr BË`mXrMo à{ejU gwÕm XoÊ`mV Amco. _Ëñ`nmcZ eoVremioÛmao Amo{S>em H$m¡eë` {dH$mg àm{YH$aUmÀ`m ghH$m`m©Zo _`ya^§O {OëømVrc 2000 eoVH$è`m§Zm Xadfu à{e{jV H$aUo hm _w»` CÔoe hmoVm. 24 Owc¡ 2017 cm _`yaJ§O {OëømVrc ~oQ>ZmoVr VmgrO_Yrc AñVmnwam `oWo Am`grEAma gr\$m `m§À`m ghH$m`m©Zo H¡$cmg _Ëñ` ~rO H|$Ðmda _Ëñ`nmcZ eoVremioMr gwadmV Pmcr.


_Ëñ`nmcZ eoVremim hr EH$m AmR>dS>çmÀ`m H$mcmdYrH$[aVm Am`mo{OV Ho$cr hmoVr. à{ejUmWvZm/gh^mJtZm {deof H$m¡eë` Ogo hmßnm àOZZ, nmoQ>}~c d Mm`ZrO dV©wimH$ma Q>mH$s àOZZ, Zg©ar ^maVr` _w»` _mgo (H$mn©g) d Ë`mMgmo~V Xþæ`_ d {dXoer _mgo `m§Mr Zg©ar d ~rO (A§S>r) CËnmXZ nÕVrMo à{ejU XoÊ`mV Amco. gh^m{JVm§Zm g§Vw{cV ImÚm§À`m H$m§S>çm V`ma H$aUo, nyd© d níMmV gmR>dUyH$ à~§YZ nÕVrH$S>o cj XoÊ`mV Amco. Ë`mgmo~VM Ë`m§Zm _Ëñ`~rOmVyZ {ZKmcoë`m chmZ _mem§Zm AmoiIÊ`mMo V§ÌkmZ, ImÚ XoÊ`mMr nÕVr d doimnÌH$, _Ëñ`nmcZmV g|Ðr` d Ag|{Ð` IVm§Mo \$m`Xo d {dH«$sgmR>r _mgo H$mT>UrMr doi `m§Mo nU kmZ XoÊ`mV Amco. H$m`©H«$_ nyU© Pmë`mZ§Va eoVH$è`m§Zm chmZ à_mUmV CËnÞ {_i{dÊ`mMo CnH«$_ Ogo - h§Jm_r Vù`mV _Ëñ` {nHo$ CËnmXZ d hc{dVm `oUmè`m _Ëñ`~rO H|$ÐmÛmao _Ëñ` A§S>r CËnmXZ B. ~m~V à{e{jV H$aÊ`mV Amco. aH$mZm 1 - _mem§À`m `moJXmZm_wio nm¡{ï>H$ _yë`m§Zm MmcZm _mem§_Ü`o AË`mdí`H$ nmofH$ VÎdo AgVmV Or CÀM àVrÀ`m àm{UOÝ` à{WZo Or ghO nMVmV d CÀM O¡{dH$ _yë` Agcoë`mMm à{WZmMm ñÌmoV Amho. {deofV… _mgo Amdí`H$ _oXmåcmMm EH$ _moR>m ñÌmoV Amho. Á`mV Amo_oJo- 3 nm°{cg°À`waoQ>oS> _oXm_ (PUFAS) g_mdoe AgyZ Vo _|XÿÀ`m {dH$mg d dmT>rgmR>r {deofV… JamoXanUmV d ~më`mdñWoÀ`m gwédmVrÀ`m H$mimV A{Ve` _hÎdmMo AgVo. _mgo ho ^anya pìhQ>°{_Ýg d I{ZO ({deofV… H°$pëe`_, \$m°ñ\$moag, cmoh, goco{Z`_ d Am`mo{S>Z) `m§Zr `wŠV AgVmV. åhUyZ _mgo ho nmofH$ VÎdm§Mm EH$ _hÎdmMm ñÌmoV {deofV… Á`m§Mm Amhma EH$mM àH$maMm AgVmo d Ë`mV àm{UOÝ` CËnmXZmMm A^md AgVmo. AmhmamV _mem§Mr CncãYVm dmT>ë`m_wio ^moOZ M{dï> hmoD$Z Amhma dmT>Ê`mgmo~VM AÞ d nm¡{ï>H$KQ>H$m§Mo qgMZ dmT>Ê`mg _XV hmoVo. lr. Aj`Hw$_ma gmhÿ `m§À`m eoVmV _Ëñ`nmcZ V§ÌkmZmMo H$m`_ñdê$nr àXe©Z cmdÊ`mV Amco hmoVo. {OWo eoVH$ar Hw$R>ë`mhr {Xder ^oQ>XoD$Z _Ëñ`nmcZ V§ÌkmZ {eHy$ eH$V. eoVH$ar ho AmgrEAma - gr\$m d _Ëñ` {d^mJ, Amo{S>em gaH$ma d {OëhçmMo H¥$fr {dkmZ H|$Ð `m§À`m g§nH$m©V hmoVo. Vo _m{hVr KoÊ`mgmR>r _XVZrg åhUyZ H$m_ H$aVmV d eoVH$è`m§_Ü`o ZdH$ënZm éO{dÊ`mg _XV H$aVmV. _XVZrg `mcm H¥$fr {dkmZ H|$ÐmÛmao doJdJù`m {df`mMo à{ejU Ogo - ~XH$nmcZ, Ait~r (_eê$_) cmJdS>, _Y_mer nmcZ nag~mJoVrc Hw$ŠHw$Q>nmcZ d J¡ah§Jm_r ^mOrnmcm CËnmXZ `m§Mo à{ejU XoÊ`mV Amco hmoVo. H$m`©H«$_ Pmë`mZ§Va Ë`mMm nmR>nwamdm H$aÊ`mV `oV hmoVm. lr. Aj`Hw$_ma gmhÿ Oo _XVZrg åhUyZ AmhoV Vo 25-30 à{ejUmWuÀ`m JQ>mVyZ 5-7 à{ejUmWuMr {ZdS>H$ê$Z Ë`m§Zm lr. gmhÿ `m§À`m eoVmV Vo V§ÌkmZ EH$_{hÝ`m§H$[aVm H$amd`mg XoVmV.

OcOrdnmcZ eoVr emim OcOrdnmcZ eoVremim V`ma H$aUmè`m nÕVrMo Q>ßno l

l

l

l

l l l l

CÚ_erc eoVH$è`m§Mr {ZdS> Á`mÀ`mÛmao V§ÌkmZ hOmamo eoVH$è`m§n`ªV nmohMy eHo$c. Ë`m ^mJmVrc OcOrd nmcZmgmR>r CncãY Agcoë`m gm_wXm{`H$ Vù`mMo ^mS>onÅçmMm H$mcmdYr, OcOrd nmcZ g§dY©Z à~§YZ nÕVr, CËnmXZ d {dnUZ nÕVr BË`mXrMr _yc^yV _m{hVr KoUo. gr\$m, cmBZ {d^mJ d H¥$fr {dkmZ H|$ÐmÛmao CÚ_erc eoVH$è`m§Mo à{ejU. OcOrd nmcZ eoVr emioV à{ejUmÀ`m _yc^yV gw{dYm V`ma H$aÊ`mgmR>r _XV H$aUo. JmoS>çm nmÊ`mÀ`m OcOrd nmcZ eoVremim H$m`m©pÝdV H$aUo. eoVH$è`m§gmR>r Cn`wŠV dmMZgm{hË` V`ma H$aUo. à{e{jV eoVH$è`m§Zm OcOrd nmcZ H$mcmdYrV Vm§{ÌH$nmR>~i nwa{dUo. à{e{jV eoVH$è`m§À`m eoVmda ZdrZ à{ejU {df`m§gmR>r gVV nmR>nwamdm H$aUo.

gm_y{hH$ Ñ{ï>H$moZ R>odyZ g_wXm`mÀ`m VcmdmV _Ëñ`nmcZ H$aÊ`mV `oVo

Odinmg 800 eoVH$è`m§Zr OcOrd nmcZ eoVr emioV à{ejU nyU© Ho$co. Ë`mn¡H$s 4 cmoH$m§Zr ñdV…À`m nmoQ>}~c E\$Amanr A§S>r H|$Ð (B©H$mo h°Mar) ñWmnZ Ho$co. 200-250 eoVH$è`m§Zr ñdV…À`m qH$dm ^mS>onÅ>rda KoVcoë`m gm_wXm{`H$ Vù`m§_Ü`o _Ëñ`nmcZ gwê$ Ho$co d 70-80 eoVH$è`m§Zr _mgo, A§S>rÛmao chmZ _mgo nmcZ (\«$m`-q\$ZJa qcJ - BAa qcJ) H$aUo gwê$Ho$co. g_wXm` AmYm[aV à~§YZ _Ëñ`nmcZmgmR>r gmd©O{ZH$_mcH$sMr g§nÎmr g_wXm` AmYmarV à~§YZ nÕVr dmnê$Z H$aÊ`mV Amcr. JQ> nÕVrMm dmna H$ê$Z gaH$maÀ`m ghmæ`mZo JmdmVrc gmd©O{ZH$ Vcmdm_Ü`o _Ëñ`nmcZ H$aÊ`mV `oV 9 OwZ 2020


_Ëñ` nmbZmgmR>r gm_w{hH$ Ñï>rH$moZmVyZ gmd©O{ZH$ _mb_Îmm§Mm Cn`moJ H$aÊ`mMo à`ËZ Ho$bo.

joÌmH$S>o h§Jm_r nyaJ«ñV, nmUWi, O§Jco d XcXc, Ima\w$Q>rÀ`m O§Jcm§Mm _moR>çm à_mUmV Cn`moJr H$aÊ`mMr _moR>r j_Vm Amho. gmam§e/{ZîH$f©

Amho. eoVr emioMm Ñ{ï>H$moZ R>odyZ ~mXemhr VmcwŠ`mVrc 3 _{hcm ñd`§ghm`Vm JQ>, CS>mcm VmcwŠ`mVrc 2 _{hcm ñd`§ghm`Vm JQ>d 3 nwéf JQ>mVrc gXñ` ho g_wXm` AmYm[aV _Ëñ`nmcZ H$aÊ`mV gh^mJr hmoVo. gaH$mar {d^mJm§gmo~V Ho$ìhrHo$Ûmao _Ëñ`nmcZ nÕVr~m~V Vm§{ÌH$ ghmæ` XoÊ`mV Amco. gm_wXm{`H$ _Ëñ`nmcZmMm Adc§~ H$ê$Z JQ>m§Zr 8-12 pŠd¨Q>c _mgo à{V EH$a joÌmVyZ 6-8 _{hÝ`mV CËnm{XV H$ê$Z 58,000 én`o à{V EH$a H$_{dco. {_imcocm \$m`Xm hm `m H$m_mgmR>r {Xcoë`m _Zwî` {XdgmZwgma à_mUo {d^mJyZ KoVcm Jocm. _`wa^§O {OëømVrc CS>mcm VmcwŠ`mVrc {^_Vmcr JmdmVrc _{hcmMm JQ> d BÀN>wH$ eoVH$ar JQ>mMm ghApñVËdmÛmao _Ëñ`nmcZ H$arV Amho. _{hcm JQ>10 gXñ`m§Mm hmoVm. {VWo H$_r H$mcmdYr h§Jm_mgmR>r nwîH$i Vcmd hmoVo d Ho$ìhrHo$À`m Vm§{ÌH$ ghH$m`m©Zo ghm ImOJr Vio (0.6 ho.) ^mS>oVÎdmda KoVco hmoVo. VoWo chmZ _Ë` {nHo$ CËnmXZmÛmao 4 _{hÝ`mV Ë`m§Zr 42,000/én`o {Zìdi Z\$m H$_{dcm. eoVH$ar BÀNw>H$ JQ>Á`mV 15 gXñ` hmoVo d Ë`m§Zr XmoZ gmd©O{ZH$ JmdVio ^mS>onÅ>rZo KoD$Z Ë`mV ImÊ`m`mo½` _mem§Mo CËnmXZ Ho$co. 8 _{hÝ`mV Ë`m§Zr 71,000 én`o {Zìdi Z\$m H$_{dcm. _{hcm§À`m JQ>mÛmao eoVH$è`m§À`m JQ>m§Zm d eoOmarc Jmdm§Zm _Ëñ`~rO nwa{dco. Ë`m_wio Mm§Jë`m àVrMo ~rO {_iUo eŠ` Pmco.

emídV CnOr{dH$m nÕVrMm Adc§~ d OcOrd nmcZ eoVremimMm Adc§~ hm _ÀN>r_ma g_yhmÀ`m CXa{Zdm©hmÀ`m CËH$fm©gmR>r daXmZ R>aco Amho. EHy$U H$mT>coë`m _mem§n¡H$s 40% ho Kar Im„o OmVmV d 60% hoŠQ>a ~mOmamV {dH$co OmVmV. `m_wio _pÀN>_ma Hw$Qw>§~mMr nmofU j_Vm VgoM Am{W©H$gwajm {ZpíMV Pmcr. `m nÕVrÀ`m Adc§~ZmZo ho {gÕ Pmco H$s `mo½` nÕVr gmo~V `mo½` V§ÌkmZmÀ`m g_Ýd` hm J«m_rU _{hcm§Zm emídV nÕVrZo _Ëñ`nmcZmMm _mJ© Amho. VgoM g_wXm`mÀ`m g§gmYZmMo `mo½` à~§YZ ho CXa{Zdm©hmMo \$ma H$mi MmcUmao gmYZ AgyZ Z¡g{J©H$ g§gmYZmMo g§dY©Z H$aUmao Amho. J«m_rU _Ëñ`nmcZ ho EH$ Am¡Úmo{JH${H«$`m åhUyZ {dH${gV Pmcr. ghà~§YZ d g_wXm` AmYm[aV à~§YZ nÕVr hr Am{W©H$ì`dhm`© n`m©` hmoD$eH$Vmo.

_Ëñ`nmcZmgmR>r gmd©O{ZH$ g§gmYZ g§nÎmrMm g_wXm` AmYm[aV à~§YZ nÕVrMm dmna H$aÊ`mV Amcm. dmnaH$Vm©Ûmao gmd©O{ZH$ gmYZ g§nÎmrÀ`m `eñdr dmnamgmR>r H$mhr _hÎdmÀ`m KQ>H$m§Mr AmoiI H$aÊ`mV Amcr. `m_Ü`o AZoH$ JQ>m§_Ü`o, chmZ JQ>m§Mm AmH$mam_wio gm_y{hH$ H$ama d gm_m{OH$ EoŠ` `mH$S>o cj R>odUo d XoIaoI H$aUo eŠ` hmoVo. åhUyZM J«m_rU g_wXm` AmYm[aV à^mdr nÕVrÛmao `m

_amR>r AZwdmX … bú_rH$m§V nS>moio

10 OwZ 2020

Biswa Ranjan Samantaray Scientist (Fishery Sc.) Krishi Vigyan Kendra Mayurbhanj-1 Shayamakhunta, Mayurbhanj-757049, Odisha E-mail : brsamantaray@yahoo.co.in Satyajit Kumar Bhuyan Associate Professor, College of fisheries, QUAT, Rangeilunda, Berhampur, Odisha Surendra Kumar Ghadei District Fisheries Officer, Mayurbhanj, Odisha-757049 Source : Small scale aquiculture- Boosting rural livelihoods, LEISA India March 2019.


emídV ObMa `mo½` ì`dñWmnZmMr JaO Pratap Mukhopadhyay

OcMa g§nVr Mo _mZdr Amhma d Amamo½æm VgoM EH§$Xa narg§ñWm C^maÊmr_Üæmo A_wcmJ« æmmoJXmZ Amho. næmm©daÊmræm X¥îQ>rH$moZmVyZ _mgo CËnmXZ dmT>dÊæmmda ^a XoÊmo AmdíæmH$Amho. ËæmmgmR>r _mgo nmcZmÀæmm Mm§Jëæmm nÕVr g_OyZ A_cmV AmÊmmæmcm hìæmmV. Aímm AmhmamVrc H$_VaVm _wio XoímmMo àM§S> ZwH$gmZ hmoVo Am{Êm Vo doirM Wm§~dÊmo A{V _hËdmMo Amho. gyú_ nmoîmH$VËdm§Àæmm H$_VaVo_wio ~m¡{ÕH$ {dH$mg Iw§Q>Vmo, ímaramVrc à{VH$ma ímŠVr H$_r hmoVo d BVa amoJm§Mm g§gJ© ghO hmoÊæmmÀæmm ímŠæmVm g§^dVmV. Aímm nmoîmH$VËdm§Mm g_mdoím amhrc Agm X¡Z§{XZ Amhma R>adÊmo ho R>rH$ Amho nÊm ËæmmgmR>r AmhmamV _mgo ghO CncãY hmoVrc Aímr n{a{ñWVr {Z_m©Êm H$aÊmo H$Xm{MV ËæmmhyZ gmono Agoc. VgoM Vmo {Ma§Va {Q>H$Êmmam næmm©æm XoIrc ~Zy ímH$Vmo. åhÊmOoM ËæmmgmR>r næmm©daÊm nyaH$ JmoS>çm nmÊæmmVrc _mgo nmcZ H$ê$Z _mñæmm§Mo CËnmXZ dmT>dÊmo hm CÎm_ næmm©æm hmoæm. æmmV _Ëñæm nmcZ nmoîmÊmmÀæmm æmmo½æm nÕVr Adc§~Êmo ho _hËdmMo amhrc. ~XH$ d _mgo nmcZmMm EH$m{Ë_H$ àæmmoJ

OcMa Ord nmcZmVyZ ímoVH$ar Hw$Qw§>~mMo CËnÝZ d gH$g Amhma ghO {aËæmm CncãY hmoD$ ímH$Vmo. ËæmmgmR>r \$ma H$mhr {dímoîm H$amdo cmJV Zmhr. _mgo d _Ëæm CËnmXZo æmm§Mr gVV dmT>Êmmar _mJÊmr nwar H$aÊæmmgmR>r XwX¡©dmZo g¿mZ g§JmonZ àÊmmcr AmË_gmV Ho$cocr AmnÊm nmhVmo. æmm_Üæmo OmñV g§»æmoZo _mgo CËnmXZ ¿moÊæmmgmR>r úm_Vonoúmm OmñV à_mÊmmV, XmQ>rdmQ>rZo _Ëñæm ~rO Q>mH$Êmo, nwÝhm nwÝhm nmÊmr ~XcÊmo, AdmñVd ImX XoÊmo, Ho$_mo-CnMmamË_H$ à{VO¡{dH$m§Mm A{V dmna H$aÊmo Aímm MwH$rÀæmm nÕVr dmnaëæmm OmV AmhoV. CcQ> Aímm nÕVr_wio EH§$Xa O¡d{d{dYVm d OcMa Ordm§da {dnarV n{aÊmm_ H$aÊmma²æmm hm{ZH$maH$ H$Mè`mMr AH$maÊm {Z{_©Vr hmoVo. _moR>çm _mñæmm§Mo CËnmXZ OmñV à_mÊmmV H$aÊæmmÀæmm àæmËZm_wio ñWm{ZH$ cmoH$m§Àæmm JaOm ^mJdÊmma²æmm na§namJV, N>moQ>çm d H$moi§~r gma»æmm ñWm{ZH$ àOmVrÀæmm _mñæmmMo Z¡gJr©H$ CËnmXZ Zmhrgo hmoVmZm {XgVo. Amåhr _mímm§Mr Mm§Jcr nmaI AgÊmmao AmhmoV d _mímm§Mo {dH«$_r CËnmXZ XoímmV H$aVmo AmhmoV Agm Amåhr {H$Vrhr Xmdm H$aV Agcmo, Var Xwgaæmm ~mOycm _moR>çm g§IoZo ímmcoæm _wco Hw$nmo{îmV AmhoV ho dmñVd cndVm æmoÊmma Zmhr. ~§JmcÀæmm J«m_rÊm n{agamV _wco d _{hcm æmm§Àæmm Amhmam_Üæmo _Üæmo gyú_ nmoîmH$ VËdm§Mr H$_VaVm ñnîQ>nÊmo OmÊmdVo.

N>moQ>çm N>moQ>çm Vcmdm_Üæmo B§{S>æmZ _oOa H$mn©g _mñæmm§Mo CËnmXZ AJXr Z¡g{J©H$nÕVrZo ¿moVm æmoVo. æmm_Üæmo gyæm©àH$mímmÀæmm AmYmamda nmÊæmmVM ímodmi gma»æmm dZñnVr§ AJXr Z¡g{J©H$ {aËæmm dmT>dVm æmoVmV. Vo _mñæmmMo Mm§Jco ImK R>ê$ímH$Vo d ËæmmMo _moR>çm à_mÊmmda CËnmXZ ¿moVm æmoVo. æmm dZñnVr§Àæmm \$moQ>mo {g§Wo{gg H$mæmm©gmR>r cmJÊmmam, {d¿m©icoëæmm AdñWoVrc àmÊmdmæmy nwadÊæmmMo H$m_ {haìæmm {H$dm {Ziga {haìæmm a§JmÀæmm \$mæmQ>moßcmH$Q>moZ (AëJr) _m\©$V Ho$co OmVo. Ia Va Vo ÂmwßcmÝŠQ>moZ àOmVrgmR>r ImK {Z_m©Êm H$aV AgVo. n{aÊmm_r Vo N>moQ>çm _mñæmm§gmR>r nmoîmH$R>aVo. Aímm Z¡g{J©H$nÕVrZo _mñæmm§Àæmm AÝZ {Z{_©Vr gmR>r næmm©daÊmmVrc {d{dY O¡{dH$d AO¡{dH$~m~r§Mm hmV^ma cmJVmo. VcmdmÀæmm _mVrVyZ Væmma hmoÊmmar AgoÝÐræm nmoîmH$ Ðìæmo gyæm©àH$mímmÀæmm _XVrZo \$mæmQ>moßcmH$Q>moZ (AëJr) _Üæmo énm§VarV hmoVmV. ÁæmmÀæmmda ÂmwßcmÝŠQ>moZ Mr dmT> Adc§~yZ AgVo. åhÊmyZM H$mn©g Àæmm dmT>rÀæmm g§nyÊm© H$mcmdYrV æmm XmoÝhr àH$maÀæmm ßcmÝH$Q>moZ (\$mæmQ>moßcmH$Q>moZ d ÂmwßcmÝŠQ>moZ) Àæmm dmT>rMm g_Vmoc gm§^miÊmo ho _hËdmMo AgVo. {ZgJm©Vrc nmÊæmmMo Vmn_mZ, àH$mím, _mVr d nmÊmr æmmMr JwÊmdÎmm Am{Êm Ëæmm§Àæmm_Üæmo ¿mS>Êmmaæmm Am§V{H©$«æmm æmm gdm§©da _mñæmm§Mo CËnmXZ, dmT> d VcmdmVrc à_mÊm Adc§~yZ AgVo. æmm CËnmXZmV dmT> H$aÊæmmgmR>r CÎm_ ìæmdñWmnZ nÕVr d nyaH$Amhma nwadR>m H$aÊmo ímŠæm AgVo. Am{Êm ËæmmgmR>r CncãY Z¡g{J©H$ g§gmYZm§Mm OmñVrV OmñV 11 OwZ 2020


CnæmmoJ H$ê$Z _mñæmm§Mo Z¡g{J©H$ ImK dmT>dÊæmmMo gmono d gmYo _mJ© Adc§~Êmo JaOoMo AgVo. _mñæmm§gmR>r ImK nwadÊæmmÀæmm CÎm_ nÕVr : ^maVm_Üæmo JmoS>çm nmÊæmmV {Zìdi _Ëñæm nmcZ ìæmdgmæm OoWo Ho$cm OmVmo VoWo _mñæmm§Àæmm ghm àH$maÀæmm àOmVrMo CËnmXZ ¿moVco OmVo. (Cyprinid Species) æmm CËnmXZ nÕVr_Üæmo _mgo nmiÊmmao gwédmVrÀæmm H$mimV _mñæmmÀæmm Z¡g{J©H$ nÕVrZo Væmma hmoÊmmaæmm ImKmda {Z^©a AgVmV. (ÂmwßcmÝŠQ>moZ). ËæmmgmR>r _Ëñæm ~rO VcmdmV Q>mH$Êæmmnydr© Z¡g{J©H$ ImK ~ZdÊæmmMr Væmmar Ho$cocr AgVo. nÊm nwTo> dmT>rÀæmm XaåæmmZ ~mhoarc ImKM XoVmV. _mñæmm§Àæmm dmT>rMo à_mÊm R>acoco AgVo. _mñæmm§Àæmm R>am{dH$ dmT>rZ§Va Oa Z¡g{J©H$ ImK CncãY Zmhr Âmmco Va ËæmmÀæmm nwTo> _mñæmm§Mr dmT>Iw§Q>Vo. {H$Vrhr ~mhoarc ImK ¿mmVco Var _mgo _moRo> hmoÊæmmMm doX _§XmdVmo. æmmM doir Ia²æmm AWm©Zo gH$g ImK _mñæmm§Zm {Xco Va Vo nwTo> doJmZo dmT>VmV. EH$m gdo©úmÊmmVyZ Ago cúmmV Amco {H$ _Ëñæm nmcZ H$aÊmmao gmYmaÊmV: nmM àH$maMo ~mhoarc ImK dmnaVmV. æmm ImKm_Üæmo gmYmaÊmV: 9 àH$maMo nXmW© {_gicoco AgVmV, Ogo {H$ Vm§XwimMm H$mo§S>m, ^wB©_wJmMr To>n, H$mnyg gaH$rMr To>n, gyæm©\w$cmMo ^wgH$Q>, gmoæmm~rZMo ^wgH$Q>, _moharMr To>n, g\o$X {VimMr To>n, JìhmMm H$mo§S>m d _ŠæmmMm ^wgm. B©. nmM àH$maMo ImK åhÊmOo 1. ZwgVm Vm§XwimMm H$mo§S>m, 2. Vm§XwimMm H$mo§S>m d gaH$rMr To>n {_Šg 3. Vm§XwimMm H$mo§S>m d ^wB©_wJmMr To>n {_Šg 4. Vm§XwimMm H$mo§S>m d gyæm©\w$cmMm ^wgm {_Šg Am{Êm 5. Vm§XwimMm H$mo§S>m d _moharMr To>n {_Šg. ImKm_Üæmo H$moÊmVo nXmW© AmhoV æmmMm n{aÊmm_ Vo ImK ñdrH$¥V {H$dm AñdrH$¥V hmoÊæmmda nS>VmoM nÊm Ëæmmgmo~VM Ocræm dmVmdaÊmmda XoIrc ËæmmMm n{aÊmm_ hmoVmo. CÎm_ _Ëñæm nmcZm_Üæmo ~mhoarc ImK Ho$ìhm gwé H$amdo d Ëæmmdoir _mñæmm§Mm AmH$ma H$mæm Agmdm ho XmoZ _hËdmMo _wÔo AmhoV. _Ëñæm nmcZm_Üæmo _mñæmm§Àæmm dmT>rMm EH${d{ímîR> Q>ßnm AgVmo Ëæmmcm ""ãVnOn~§g ¡O§XH$nXh ãVdM'' (ã¡ã) Ago åhÊmVmV. æmm Q>ßßæmmÀæmm nydr© Oa ~mhoarc ImK {Xco Va Vo dmæmm OmVo {ímdmæm Vmo IM© XoIrc AZmR>mæmr R>aVmo. Ëæmm_wio CËnmXZ IM© dmT>Vmo. VgoM ã¡ã AdñWoZ§Va ImK Kmæmcm Címra Âmmcm Va _mñæmm§Mr dmT>H$_r hmoVo d EH§$Xa CËnmXZ ¿mQ>Vo. ImK nwadR>m {H$Vr doim H$amæmMm d ËæmmMo à_mÊm æmm JmoîQ>r nmÊæmmMo Vmn_mZ d _míæmmMo ËæmmdoiMo dOZ æmmda Adc§~yZ AgVo. CXm. _mgo AJXr AirÀæmm énmV {H$dm ñnmZÜ ~moQy>H$ (AJXr N>moQo>) AgVmV Voìhm EH$m VmgmVyZ AZoH$ doim ImK Kmdo cmJoc. nÊm VoM {H$ímmoa dæmrZ AgVrc Va {XdgmVyZ XmoZ doim Ago ImK XoÊmo æmmo½æm Agoc. æmmo½æm doir d nwaogm ImK nwadR>m Âmmëæmmg

12 OwZ 2020

ImKmgmR>r _mñæmm§_Üæmo ñnYm© hmoÊmma Zmhr d n{aÊmm_V: dmT>r_Üæmo {dîm_Vm {Z_m©Êm hmoÊmma Zmhr. nyÊm© úm_Vonæm§©V _mñæmmMr dmT>hmoÊæmmgmR>r àmoQ>rZ d ímŠVr æmm§Mm _oi ~gÊmo AËæmmdíæmH$ Amho. ImK nwadR>çmMr nÕVr gwYm _mñæmm§Àæmm O¡{dH$ d¡{ímîR>çmZwgma hdr. Ogo {H$ Ho$Q>{\$ím àOmVrMo _mñæmmZm A§YmamV AÝZJ«hÊm H$aÊmo AmdS>Vo nÊm H$mn©g àOmVr§Mo _mgo {Xdgm ImÊmo ng§V H$aVmV. Am{Êm åhÊmyZ _mñæmm§Mr O¡{dH$ {dímoîmVm cúmmV ¿moD$Z EH§$Xa ImK XoÊæmmMo {ZæmmoOZ H$aÊmo JaOoMo AgVo. Ëæmm_wio CËnmXZ IM© {h H$_r hmoB©c d gd© _mgo EH$gmaIo dmT>Vrc. n{aÊmm_r _mñæmm§Mo CËnmXZ dmTo>c. nmÊæmmImcr X~coëæmm {d{dY ñVam§Mm CnæmmoJ Mm§Jëæmm nÕVrZo _mñæmm§Mr dmT> hmoÊæmmgmR>r Ëæmm Ëæmm ñVamVrc n{a¿mræm Cn {Zdoímm§Mm dmna H$ê$Z ímŠæm AgVmo. CXm. CgmMr {MnmSo>, nm_ ÂmmS>mMr nmZo, ZmaimÀæmm ÂmmS>mMr nmZo, ~m§~y B. nXmW© CnæmwŠV AgVmV. æmmgmo~V {Z_m©Êm hmoÊmmaæmm AëJr _wio _mñæmm§Zm ImKmMr CncãYVm ghO {Z_m©Êm hmoVo. VgoM nmÊæmm_Üæmo Ëæmm§ÀæmmgmR>r AmdímH$ AgÊmmar OmJm {Z_m©Êm hmoVo. Ëæmm_wio nmÊæmmÀhr JwÊmdÎmm Mm§Jcr amhVo d Z¡g{J©H$ ImK gwÕm {_iVo. {d{dYVoVyZ AmhmamVrc gH$gVoMr d¥Õr N>moQo> _mgo gyú_ nmoîmH$ ¿mQ>H$ dmT>dÊæmmV EH$ àH$mao æmmoJXmZ H$aVmV Ëæmm_wio H$n© Mo CËnmXZ dmT>Êæmmg _XV hmoVo d H$moÊmËæmmhr àH$maMr Ocræm næmm©daÊmmMr hmZr hmoV Zmhr. N>moQo> H$mn©g, Ho$Q>{\$ím, _ai, nM© B©ëg, {\$Xa ~oH$, Am{Êm MrÀcrS>, Aímm àH$maMo ñWm{ZH$ N>moQo> _mgo AmnmoAmn {Z_m©Êm hmoVmV d _moR>çm à_mÊmmV gyú_ nmoîmH$ ¿mQ>H$ {Z_m©Êm H$aVmV. gwX¡dmZo H$mhr ñdæm§godr g§ñWm d g§MmcH$ _Ëñæm {d^mJ æmm§Zr Aímm ñWm{ZH$ _mñæmm§Mo nmocrH$ëMa {Z_m©Êm Ho$co AmhoV. Aímm àH$maMr _moR>r A^æmmaÊæmo C^maÊæmmMo XoIrc C{ÔîQ>Amho. JyÊmdÎmmdY©H$_Ëñæm~rO CËnmXZ A§S>r XoÊmma²æmm _mñæmm§Àæmm gH$g AmhmamMr Img H$miOr AZoH$ doim ¿moVcr OmV Zmhr. Ëæmm_wio A§S>çmMr JwÊmdÎmm T>mgiVo, \$ma H$mi {Q>H$ÊæmmMr ímŠæmVm H$_r AgVo, VgoM ËæmmMr dmT>XoIrc H$_r JVrZo hmoVo. Vgohr _mgo _moR>çm g§»æmoZo A§S>r XoV Agëæmm_wio _mgo nmiÊmma²æmmZm \$ma \$aH$nS>V Zmhr Vmo ^mJ doJim. CXm. amohy _mgm EH$m doiocm 1 cmI A§S>r XoVmo. AJXr 50: A§S>r Oar _¥V Âmmcr Var EH$m _mñæmm_wio 50000 _mñæmmMr {nco Væmma hmoVmV. _mñæmmÀæmm Vcmdmda ~XH$ nmc§ Ho$ëæmm _wio _mñæmm§Mr dmT> Mm§Jcr hmoVo, CËnmXZ dmT>Vo, nmoîmH$ ÐdæmmMo {agmæmH${c§J hmoVo Am{Êm dmæmwdrOZ XoIrc hmoVo.


nwZéËnmXZ H$mimV nmoîQ>Ðìæmo d nwaogm Amhma æmmH$So> cúm XoÊmo AËæm§V _hËdmMo AgVo. Ëæmm_wio æmímñdr nwZéËnmXZ VgoM J^©XmZ Xa C§MmdVmo d n{aÊmm_r _mñæmm§Mr {nco _moR>çm g§»æmoZo {Z_m©Êm hmoVmV. E{àc Vo OyZ _{hÝæmmV J^m©dñWoV AmdíæmH$ A{_Zmo E{gS> d \o$Q>r E{gS> {_{lV nwaoímo nmoîmH$Ðìæmo ImKm_YyZ {Xëæmm_wio {Z_m©Êm hmoÊmma²æmm chmZ {ncm§Mr àH$¥Vr Mm§Jcr AgVo.

_mgo CËnmXZm_wio N>moQ>çm ímoVH$a²æmmZm nmoîmH$ Amhma d amoOJma CncãY hmoVmo.

N>moQ>çm à_mÊmmV EH$m{Ë_H$ímoVr ìæmdñWm: nmÊmr, O_rZ d BVa g§~{YV g§gmYZmMm OmñVrV OmñV CnæmmoJ ìhmdm æmm hoVyZo EH$m{Ë_H$ ímoVr ìæmdñWocm MmcZm {Xcr OmV Amho. Ogo {H$ ímoVr, \$i~mJ d _Ëñæm nmcZ, ~XH$ {H$dm Hw$ŠHw$Q> nmcZ d _Ëñæm nmcZ æmm _wco AÝZ åhÊmyZ EH§$Xa CËnmXZ{h dmT>Vo. n{íM_ ~§Jmc_Üæmo J«m_rÊm n{agamV ~XH$ d _mgo nmcZ EH$Ím ¿moVco OmVo. ~XH$-_Ëñæm CËnmXZ _wimV H$_r ¿mZVoV ¿moVëæmm_wio Z¡g{J©H$ {aËæmm {_iÊmma²æmm AÝZmda MmcVo. æmm_Üæmo ßXH$n§X VZXX_Vo {h ^maVræm àOmVrMo ~XHo$ ng§X Ho$co OmVmV. ~XH$m§_wio chmZ ghmZ H$rQ>H$ Zmhrgo hmoVmV Am{Êm _mñæmm§Àæmm ~«rS>rJ gmR>r æmmo½æm dmVmdaÊm {Z_m©Êm hmoVo. ~XH$m§Àæmm {dîRo>_Üæmo ZmæmQ->moOoZ Agëæmm_wio nmÊæmmV {d{dY àH$maMo ImK Z¡g{J©H$ nÊmo {Z_m©Êm hmoV AgVo. ~XH$m§Mr {dîR>m gai nmÊæmmV nS>cr Va ZmæmQ->moOZ gmo~VM H$m~©Z Am{Êm \$moñ\$mag {Z_m©Êm hmoVmo d Ëæmm_wio Z¡g{J©H$ O¡d ImK Væmma hmoVo. æmmgmR>rM ~XH$m§gmo~V _Ëñæm nmcZ Ho$ëæmm OmVo. Ëæmm_wio _mñæmm§Mr dmT>^anya hmoVo, CËnmXZ dmT>Vo d àXyîmÊmmÀæmm g_ñæmm Zmhrímm hmoVmV. EH$ hoŠQ>a VcmdmV gmYmaÊmV: 300 Vo 500 ~XHo$ nmicr OmVmV. ~XH$mMr Ma~r H$mT>ÊæmmÀæmm 36 {XdgmV EH$ ~XH$ gw_mao 7 {H$cmo {dîR²>g Q>mH$Vmo. åhÊmOoM 500 ~XHo$ hoŠQ>ar 3500 {H$cmo {dîR>m æmmM H$mcmdYrV Q>mH$VmV. VcmdmÀæmm Vim_YyZ nmoîmH$Ðìæmo gmoS>ÊæmmMo H$m_

XoIrc ~XH$m§_wio hmoVo. Vcmdm_Üæmo nmoîmH$ ¿mQ>H$m§Mo {agmæmH${c§J ~XH$m§_wio ímŠæm hmoV AgVo. CWi ^mJm_Üæmo ~XH$ nmÊæmmV Sw>~H$r _mê$Z ñdVmMo ImK ímmoYÊæmmgmR>r VimVrc _mVr hcdVo. Ago H$aÊæmmZo _mVrÀæmm Imcr X~yZ am{hcoco AÝZ ¿mQ>H$ nmÊæmmV {_giVmV d _mñæmm§gmR>r CncãY hmoVmV. ~XH$m§Àæmm nmohmoÊæmmZo d IoiÊæmmZo nmÊmr gVV hcVo d Ëæmm_wio nmÊæmm_mYoæm dmæmwdrOZ hmoVo. _mcXm {Oëhm, nyd© {_XZmnya, hwJir, n{íM_ ~§Jmc Mm gmCW 24 na§JZm æmm ^mJmV ^mV {nH$ d _Ëñæm nmcZ EH$Ím ¿moVco OmVo. æmm _Üæmo àW_ O_rZ Væmma Ho$cr OmVo. EH$_rQ>a é§X, EH${_Ím Imoc d 25 go§Q>r _rQ>a C§M Ago IÊmyZ ~m§~y amodyZ ~m§Y ¿mmVco OmVmV. AmV d ~mhoa OmÊæmmgmR>r XmoZ XadmOo d nS>Xo Ro>dÊæmmV æmoVmV. ho ~m§Y _mñæmm§Zm EH$ àH$maMo g§aúmÊm {Z_m©Êm H$ê$Z XoVmV d YmZmÀæmmÜ ^mVmÀæmm ímoVmV ñd¡anÊmo g§Mma H$aÊæmmg _XV H$aVmV. Aímm ^mV ImMam _Üæmo _mñæmm§gmR>r AmdíæmH$ VodTo>M nmÊmr Ro>dmdo cmJVo. æmm ímoVrMo ~aoM \$mæmXo AmhoV. Áæmm {R>H$mÊmr YmZmgmo~V _Ëñæm nmcZ Ho$co VoWo YmZmMo CËnmXZ VwcZoZo dmT>ëæmmMo AZw^d AmhoV. æmm àH$maÀæmm YmZ ímoVr_Üæmo gVV nmÊmr gmMyZ Agëæmm_wio C{ÝXam§Mm Ímmg A{O~mV ZgVmo. {ímdmæm nmÊæmmImcr Agcocm YmZmM ^mJ ho _mñæmm§Mo ImK R>aVo. gmam§ím EH$m{Ë_H$ nÕVrZo Ho$coco _Ëñæm nmcZ EH§$Xa _mZdr Amamo½æmmgmR>r daXmZ Amho. ho _hËd OmÊmyZ OmñVrV OmñV J«m_n§MmæmVr A§VJ©V Agcoëæmm nmÊmr gmR>çm§Mm CnæmmoJ Aímm EH$m{Ë_H$ _Ëñæm nmcZmgmR>r H$amdm. Aímm àH$mao nyÊm© XoímmVM H$¥îmr AmYm{aV Cn CËnmXZo æmm§Mm _Ëñæm nmcZm_Üæmo CnæmmoJ H$amdm. æmmVyZ J«m_rÊm cmoH$m§Mo CËnÝZ {h dmTo>c d amoOJma CncãY hmoB©c. OoWo ímŠæm Agoc VoWo gm_m{OH$dZrH$aZ gmaIo gm_m{OH$ _Ëñæm ìæmdgmæmmcm àmoËgmhZ Kmdo. ímŠæmVmo ñWm{ZH$ _mñæmm§Mr n¡Xmg H$aÊæmmg àmoËgmhZ Kmdo. Ëæmm_wio Aímm ñWm{ZH$ àOmVr§Mo OVZ hmoB©c d ñdñV _mgo AmhmamV æmoVrc Áæmm_wio cmoH$m§Mo Amar½æmm gwYmaoc. Pratap Mukhopadhyay Retired Principle scientist ICAR-CIFA (www.cifa.in) Email: pratap_in2001@yahoo.co.uk

_amR>r AZwdmX :$XÎmm nmQ>rc Source : Sustainable Aquaculture, Its all about better management proctices, LEISA India March 2019.

13 OwZ 2020


PmaI§S>_Ü`o bhmZ eoVH$è`m§Mm _moR>çm _mñ`m§da S>moim Manu Moudgil

O_rZ-AmYm{aV ímoVrcm EH$ Mm§Jcm næmm©æm CncãY H$ê$Z, _ËñæmnmcZm_wio ímoVH$æmm§©iMo OrdZ ~XcV Amho. Ëæmm_wio gaH$maÀæmm nm{R§>ãæmmZo _ËñæmnmcZ ìæmdgmæmmcm Mm§JcoM CMcyZ Yaco OmV Amho. YZ_{Zæmm XodrZo H$Yrhr 'Mm§Jcm" _mgm MmIcm ZìhVm. ÂmmaI§S>_Yrc ncm_mD$ {OëømVrc {gcXmJ æmm Jmdm_Yrc 65 dîmr©æm J«m_ñWmMo åhÊmÊmo Amho {H$, Ooìhm Amåhr chmZ hmoVmo, Voìhm nmdgmù`mÀ`m H$mimV ZKm§_Üæmo `oUmè`m gd© _mñæmmÀæmm N>moQ>çm OmVr hmoËæmm. Oo H$r, AmVm Iyn H$_r à_mÊmmV {XgVmV, åhÊmyZM Ooìhm _mJÀæmmdîmr© {VÀæmm Hw$Qw§>{~æmm§Zr ìæmmdgm{æmH$ àH$maMo _ñæm nmcZ Ho$co Voìhm {Vcm Iyn AmZ§X Âmmcm VgoM ~MVJQ> (EgEMOr) H$Sy>Z H$O© åhÊmyZ YZ_{ZæmmZo ñWm{ZH$ _ñæm~rO {dH$V ¿moVëæmmZo Ë`m _mñ`m§Mr Mdhr Mm§Jcr hmoVr. {gcXmJ æmm JmdmV H$_r nmdgm_wio ímoVrMo CËnmXZ H$_r hmoVo VgoM O§Jcr OZmdao {nHo$ ZîQ> H$aVmV. Ëæmm_wio ñWm{ZH$ eoVè`m§Zm {nHo$ {Q>H$dyZ Ro>dVm æmoV Zmhr. åhÊmyZ ÂmmaI§S>_Üæmo, _{hcm ~MV JQ>hiyhiy _ËñæmnmcZmH$S>o diV AmhoV, H$maÊm Ëæmm§Zm Ëæmm_Üæmo Xm{aKm©VyZ _wŠV hmoÊæmmMr g§Yr {XgV Amho. eoOmaÀ`m {~hmaà_mÊmoM CÎma-n{íM_ ÂmmaI§S>_Üæmo _ËñæmnmcZ hm cmoH$m§Mm nma§nm{aH$ ìæmdgmæm Zmhr. na§Vw æmoWrc cmoH$ nmdgmi²æmmV gm_mÝæmVê$ ZKm§_Üæmo {H§$dm ZhaÀæmm nmÊæmmVrc _mgo nH$S>VmV (Zha åhÊmOo O{_ZrÀæmm Z¡g{J©H$ CVmam_wio Am{Êm VrZ ~mOy§Zr VQ>~§Xr_wio nmdgmMo nmÊmr O_m Âmmcoco úmoÍm hmoæm). _mgo nH$S>ÊæmmgmR>r {\${ím§J cmBZ (Áæmm Xmoarcm Ji d Am{_îm cmdcoëæmm Xmoa²æmm Q>m§Jcoëæmm AgVmV Aímr EImKm àdmhmda ~m§Ycocr AmS>dr Xmoar), nmÊæmmda Va§JÊmmao Q>mæma Q>çy~, cmH$S>r \$ir gm_mÝæmV: æmmMm dmna Ho$cm OmVmo. Va Omir, Zmd BËæmmXr. Aímm àH$maMr ìæmmdgm{æmH$ CnH$aÊmo {h _mgo nH$S>ÊæmmgmR>r Amam_XmæmH$åhÊmyZ nm{hcr OmVmV. æmm ^mJmV doJim nmD$g nS>V AgëæmmZo æmm úmoÍmmg ^m¡Jmo{cH$ _æmm©Xm XoIrc AmhoV. æmoWrc dmcwH$m_æm O_rZ OmñV à_mÊmmV nmÊmr gmR>dV Zmhr, n{aÊmm_r ~mînr^dZ Am{Êm nmÊmr {ÂmanÊæmmMo à_mÊm OmñV Amho. æmmMm AW© Agm {H$, _ËñæmnmcZ ímoVr {h dîmm©Vrc ghm _{hÝæmmgmR>r _æmm©{XV Amho. Var hr, cmoH$ _ñæmímoVr H$aÊæmmg Væmma AmhoV. H$maÊm EH$-h§Jm_mVrc nrH$¿moÊæmmnoúmm ho Mm§Jco Amho, '' Ago {dH$mg ghæmmoJ Ho§$Ð (ìhrEgHo$) g§ñWoMo åhÊmÊmo Amho. Or æmm ^mJm_Üæmo _Ëñæm ìæmdgmæmm§Zm àmoËgmhZ XoV Amho. AmÊmIr EH$ æmmo½æm ~Xc åhÊmOo H$mhr 14 OwZ 2020

nma§nma[aH$ {nH$m§À`m VwbZoV _Ëñ`nmbZmbm Mm§Jbm ^md {_iV Amho.

ímoVH$¿©æmm§H$Sy>Z _moR>çm VcmdmH$So>AZoH$chmZ O_rZXma {H§$dm g§æmwŠV _mcH$r {Z_m©U H$aÊmo hmoæm. æmmMo gd© loæm ho amÁæmmÀæmm _Ëñæmìæmdgmæm {d^mJmcm OmVo. Oo _mgo_margmR>r à{ímúmÊm, _mgo_marÀæmm Omi²æmmda AZwXmZ, _mo\$V _ñæm ~rO, ImK nwadR>m æmm{ímdmæm _mgo_mar H$aÊmma²æmm§Zm _m{gH$ _mo~mB©c {aMmO© d OrdZ {d_m g§aúmÊm XoÊæmm~amo~aM g{H«$æm gh^mJ ¿moD$Z _ËñæmnmcZmg MmcZm XoV Amho. æmm_Üæmo H$mhr CKmoOH$ ímoVH$a²æmm§Zm Ëæmm§Mr ñdV:Mr _moQ>magmæmH$c XwMmH$r IaoXr H$aÊæmmghr nm{R§>~m Xím©{dcm Amho. dmñV{dH$, amÁæmmMr amOYmZr Agcoëæmm ÂmmaI§S>_Yrc am§Mr Odirc à{ímúmÊm Ho§$Ðmcm Ho§$Ð gaH$maZo _mJrcdîmr© CËH$¥îQ> H$m¡ímëæm {dH$mg Ho§$ÐmMo à_mÊmnÍm {Xco hmoVo. ""à{ímúmÊmmgmR>r eoVH$è`m§Mm à{VgmX BVH$m Mm§Jcm Amho H$r, Am_ÀæmmH$So> 250 eoVH$è`m§Mo C{Xï>hmoVo, na§Vw æmmdîmr© à{ímúmÊmmgmR>r 291 nmR>{dÊæmmV Amco. cmoH$ H$_r \$mæmKmMo nrH$ ¿moÊæmmnoúmm æmm MH«$m§_YyZ _mgo_mar ìæmdgmæmH$So> OmÊæmmg Væmma AmhoV,''Ago cmVoha {OëømVrc amÁæm _Ëñæmìæmdgmæm {d^mJmVrc {dñVma A{YH$mar aÊm {dOæm æmm§Zr gm§{JVco. EH$næmm©æmr CnOr{dH$m nmdgmi²æmmV nwaogo nmÊmr ZgVmZm, _ËñæmnmcZmÀæmm gmhmææmmZo Ëæmm§Zm CnOr{dH$m {_idyZ {Xcr OmV AgëæmmZo ~mhoaJmdr H$m_mgmR>r OmV Agcoëæmm cmoH$m§Mo ñWcm§Va hiy hiy H$_r hmoV Amho. G${îmæmßnm æmm JmdMm amOXod ~¡Wm hm _wcJm 12 dîmm§©Àæmm N>moQ>m dæmmV dmamÊmgrcm Jocm hmoVm. dmamÊmgrV gmæmH$c {aúmm AmoT>ÊæmmnmgyZ Vo aoëdo éim§da XoIaoI Am{Êm _w§~B©V Q->m§gnmoQ©>dmhZ MmcdÊæmmnæm§©V ho gd© H$m_o Ëæmm§Zr Ho$co Amho. 20 dîmm©Z§Va 2011 _Üæmo Ooìhm Vmo úmæmamoJm_wio ¿mar naV Amcm. Voìhm Hw$Qw§>~mH$So> Agcoëæmm EH$ EH$a ímoVrVyZ Ëæmmcm CnOr{dH$mgmR>r IynM H$_r CËnmXZ {_iV hmoVo. åhÊmyZ, ~¡WmZo EH$m


JmdmVyZ Xwg¿©æmm JmdmV gmæmH$c {H§$dm nmæmr OmD$Z H$_r {H$_VrMo XmJ Xm{JZo Am{Êm gm¡§Xæm© CËnmXZm§Mr {dH«$r H$aÊæmmg gwadmV Ho$cr. ímhar OrdZmMm AZw^d Ëæmmcm Agëæmm_wio, ~¡Wm ZdrZ CnOr{dH$m næmm©æmm§da àæmmoJ H$aÊæmmg Væmma hmoVm. åhÊmyZ Ooìhm Ëæmmcm _ËñæmnmcZ gwé H$amdæmmMo hmoVo Voìhm ËæmmZo Ëæmm úmoÍmmVrc H$moÊmVrhr nmíd©^w_r ZgVmZmhr Ëæmm§Zr æmm úmoÍmmV CS>r _maÊæmmMo R>a{dco. am§Mr æmoWrc _Ëñæmìæmdgmæm {d^mJmZo ¿moVcoëæmm EH$m à{ímúmÊmmZo í{Zi²æmm OJmgmR>rí Am_Mo S>moio C¿mS>co. Vo åhÊmVmV, ""à{ímúmÊm ¿moVmZm Amåhr Aímm cmoH$m§Zm ^oQ>cmo Áæmm§Zr Ëæmm§Àæmm ímoVmMo Vcmdm§_Üæmo ê$nm§Va H$ê$Z A{YH$ n¡go H$go {_iVmV ho gm§{JVco.'' YÝæm {H$ ~¡R>m æmm§ÀæmmH$So> nmM EH$aMo Aha hmoVo Am{Êm Ëæmm§Àæmm Hw$Qw§>~mg_doV g§æmwŠVnÊmo Ëæmm§Mr _mcH$r hmoVr. _ËñæmnmcZ ìæmdgmæmmVyZ _mÂæmm VrZ H$mH$mMm dmQ>m XoD$Z Am{Êm ¿mar EH$ {Šd§Q>c _mgo ImëëæmmZ§Va ""n{hëæmm dîmr© _r gmV {Šd§Q>c _mgo {dHy$Z 70,000 énæmm§Mm Z\$m H$_mdcm ho Vmo A{^_mZmZo gm§JVmo. dîm© 2015 _Üæmo ~¡WmZo 1 cmI énæmm§Mm Z\$m H$_mdcm. AmVm Vmo J«m_rÊm amoOJma h_r æmmoOZo§VJ©V ñdVê$ gmR>r EH$ chmZ Vcmd ImoXV Amho. ñWm{ZH$ Am{Êm Z¡g{J©H${aËæmm CËnm{XV Ho$ëæmm_wio cmoH$ AmVm _mgo d Hw$ŠHw$Q>nmcZmcm ng§X H$aV Amho. Ëæmm_wio ho Ëæmm _moR>çm _mímmgmaIo Zmhr Oo Am§Y« àXoímmVyZ AmæmmV H$amdo cmJVmV. Ëæmm_wio ~mOmanoR> Væmma Amho, \$ŠV nwadR>m dmT>{dÊæmmMr JaO Amho. ''~¡R>m åhÊmVmo {H$, 2014-15 _Üæmo ÂmmaI§S>Mo _Ëñæm CËnmXZ 80,000 _o{Q->H$Q>Z hmoVo, Va _mJÊmr 1.40 cmI _o{Q->H$Q>Z hmoVr. ~¡WmMr H$m_{Jar Am{Êm CËgmh nmhyZ _Ëñæmìæmdgmæm {d^mJmZo Ëæmmcm _moQ>magmæmH$c XwMmH$r IaoXr AZwXmZ {Xco, ËæmmMm dmna Vmo OdiÀæmm N>Îmanya ímha d BVa Jmdm_Üæmo _mgo {dH«$rgmR>r H$aVmo. ËæmmÀæmm {ZH$Q>dVr©æmm§Àæmm Amamo½æmm_Üæmo ËæmmMo \$mæmXo {XgyZ æmoV Amho. înydr©, _co{aæmm, gXr© Am{Êm Vmn BVH$m gm_mÝæm hmoVm {H$, _mÂæmm nmM _wcm§n¡H$r EH$XaamoO AmOmar AgmæmMm. na§Vw AmVm Amåhr {Zæm{_VnÊmo _mgo ImV AgëæmmZo Am_Àæmm amoJà{VH$maH$ ímŠVrV gwYmaÊmm Âmmcr Amho. Ago ~¡WmMo åhÊmZo Amho. chmZ OmJm§gmR>r Zg©ar cmVohma {OëømVrc _m{ÊmH$m VmcwŠæmmÀæmm nc{hæmm n§MmæmVrVrc gËæmo§ÐHw$_ma {g§J æmm§ÀæmmH$So> gd© _mímm§Àæmm OmVrMo g«moV AgyZ 33 dîmr©æm _mÊmwg {h Zg©ar MmcdVmo. Omo ñWm{ZH$ nmVirda \«$mæm (21 {Xdgm§Àæmm _mñæmmMr {nëco) nwadR>m H$aVmo. Zg©arMo Vcmd ho chmZ AmH$mamMo OcgmRo> AmhoV. ÁæmmMo úmoÍm\$i Odinmg EH$ hoŠQ>a Am{Êm 0.5 Vo 1.5 _rQ>a Imoc Amho. ñnm°Z, VrZ {Xdgm§Àæmm _mímm§Mr {nëco, EH$m Zg©ar_Üæmo Ro>dcr OmVmV Am{Êm ËæmmMo nmcZnmoîmÊm \«$mæm {H§$dm {\§$Ja{c§J (60-{XdgmMo _mgo) hmoB©næm§©V Ho$co

OmVo. nwTo> eoVH$è`m§§Zr ËæmmMr IaoXr Ho$cr OmVo Am{Êm Ëæmm§Zm n{anŠd hmoB©næm§©V nmiVmV. àËæmoH$r 70x40 \y$Q>m§Mo Ëæmm§Mo XmoZ Vcmd XmIdVm§Zm, gËæmo§Ð æmm§Zm AmR>dVo H$r, _ñæmnmcZmH${aVm H$go Ëæmm§Mo cúm doYco Joco Vo gm§JVmV {H$ ""_mÂæmmH$So> 0.66 EH$a O_rZ hmoVr. Áæmm_Üæmo Xa h§Jm_mV \$ŠV VrZ {Šd§Q>c ^mV {nH$mMo CËnmXZ hmoV hmoVo. ÁæmmnmgyZ \$ŠV é. 3,000/- {_iV hmoVo. nmÊmr CncãY Zgëæmm_wio aã~r _Üæmo H$moÊmVohr {nH$¿moD$ímH$V ZìhVmo. _r A{ñWa Aímm N>moQ>æmm _moR>çm H$m_mMr ZmoH$ar H$amæmMmo nÊm ímodQ>næm§©V H$aÊmo Iyn H$R>rÊm hmoV§. _mÂæmmgmaIm N>moQ>mgm O_rZXma _ËñæmnmcZ ìæmdgmæmmV ^mJ ¿moD$ ímH$Vmo H$m? æmmMr _cm ImÍmr ZìhVr. na§Vw amÁæm _Ëñæmìæmdgmæm {d^mJ Ûmam Amæmmo{OV Ho$coëæmm à{ímúmÊmmV gËæmo§Ð æmm§Zm Amncr O_rZ Agcoëæmm úm_VoMr OmÊmrd Âmmcr. Zg©ar Vcmdm§Mr {H§$_V é. 40,000/- hmoVr. Ëæmm§Mr nËZr H$_cm Xodr hr _{hcm ímoVH$ar JQ>mMr gXñæm hmoVr, Ëæmm_wio Ëæmm§Zr XmoZ Q>ŠHo$ ìæmmOXamZo é.37,0000/- hOma énæmm§Mo H$O© CncãY H$ê$Z {Xco Ëæmm_wio {Vcm YÝæmdmX XoVmo. n¡gm àmßV Âmmëæmm_wio gËæmo§ÐZo Vcmd ImoXcm Am{Êm Vcmdm_Yrc ^úmH$ H$rQ>H$ {Z_y©cZ H$aÊæmmgmR>r MwÝæmmMm dmna Ho$cm. n{hcm nmD$g nS>ëæmmZ§Va Ëæmm§Zr {Oëhm _Ëñæmìæmdgmæm {d^mJmV Ymd ¿moVcr Am{Êm é 3,460/- {H§$_VrMo 25 cmI ñnm°Z (_mñæmmMr A§S>r ) IaoXr Ho$cr. gËæmo§Ð æmm§Zr BVa 24 _Ëñæm CËnmXH$m§gmo~V ZdrZ _mímm§gmR>r Vcmd Væmma H$aÊmo, amoJm§da {Zæm§ÍmÊm Ro>dÊmo Am{Êm Z¡g{J©H$ Cnmæmm§Ûmao Amåcræm nmÊæmmMo {Z{îH«$æmrH$aÊm æmm~m~V Amnco kmZ gm_m{æmH$Ho$co. 21 {XdgmZ§Va, ñn°ZMr \«$mB©_Üæmo dmT>Âmmcr Am{Êm 300 énæmo àVr 1,000 \«$mB© à_mÊmo {dH$cr Jocr. gËæmo§Ð{g§J Am{Êm H$_cm Xodr æmm§Zr Ëæmm§Àæmm N>moQ>çmímm O{_ZrVyZ Ad¿æmm XrS> _{hÝæmmV 2.38 cmI \«$mB©Mr {dH«$r H$éZ 74,400 énæmo H$_mdco. Cd©{aV ñn°Z 25 ímoOmè`m§gh Ëæmm§Àæmm _mcH$rÀæmm Vcmdm_Üæmo gmoS>ÊæmmV Amco. æmmVyZ gd© ^mJYmaH$m§Zr XmoZ {Šd§Q>c _mgo ImÊæmmgmR>r CnæmmoJ Ho$cm VgoM gËæmo§Ð æmm§Zr XmoZ {Šd§Q>c _mñæmmMo CËnmXZhr {dH$co. ñWm{ZH$ _Ëñæm CËnmXH$ ímoVH$¿©æmm§Zm {_imcocm \$mæmXmhr ñnîQ>Âmmcm Amho. H$maÊm Ëæmm§Zm n{íM_ ~§Jmc_Yrc ìæmmnma²æmmH$Sy>Z OmñV {H§$_VrV \«$mB© IaoXr H$aÊæmmMr JaO ^mgcr Zmhr. Xya XyaÀæmm Zg©ar_YyZ dmhVyH$ Ho$ëæmmda ~¿©æmmM \«$mB©Mm _¥Ëæmy hmoV hmoVm. na§Vw AmVm ""ñWm{ZH$ nmVirda Zg©ar_YyZ ímoVH$ar Am°{ŠgOZ n§nÛmao _moR>çm ^m§S>çmV \«$mB© ¿moD$Z OmD$ímH$VmV Ëæmm_wio {dímoîm H§$Qo>ZaMr AmdíæmH$Vm amhcr Zmhr, Ago ìhr.Eg.Ho$. VgoM _ËñæmnmcH$VÁk {dKm ^yîmÊm XÎmm åhÊmVmV. nVr-nËZr OmoS>rZo {dH«$rgh, H$O© naV\o$S> H$aÊæmmg Am{Êm _mgo nH$S>ÊæmmgmR>r Omio, OrdZ {d_m g§aúmÊm Am{Êm _m{gH$_mo~mB©c {aMmO© àmßV H$aÊæmmg gúm_ hmoVo, H$maÊm {Oëhm _Ëñæmìæmdgmæm {d^mJmH$Sy>Z 15 OwZ 2020


Ëæmm§Àæmm CKmoOH$VogmR>r nwañH$ma åhÊmyZ ¿moÊæmmV Amcm hmoVm. _w»æm H$maÊmmn¡H$r EH$ åhÊmOo amÁæmmV Mm§Jëæmm h°Mar Zgëæmm_wio, n{íM_ ~§Jmc_YyZ ñn°Z AmæmmV H$amdm cmJVmo Ëæmmn¡H$r ~¿©æmmM ñn°ZMm añËæmm_Üæmo AmÊmVmZm _¥Ëæmy hmoVmo. VgoM g§nyÊm© ~°MgmR>r ímoVH$a²æmm§Zm AmJmD$ n¡go Kmdo cmJVmV, na§Vw OJÊæmmMm Xa \$ŠV 25 Q>ŠHo$ Amho. ""dîm©^a nmÊæmmMm A^md ho æmmVrc _w»æm H$maÊm Amho. h°Mar_Üæmo 24 Vmg nmiV Ro>dÊmo Am{Êm ãê$S>a {\$ím XoIrc AmdíæmH$ AgVmV. Oo ñWm{ZH$ cmoH$ AKmn nmiy ímH$coco ZmhrV, Ago aÊm {dOæmMo åhÊmZo Amho. gd© g_mdoímH$ìæmdgmæm Ho$di _{hcm Am{Êm chmZ ímoVH$arM Zmhr Va {dH$cm§J cmoH$gwÕm æmoWo _ËñæmnmcZmgmR>r àæmËZ H$arV AmhoV. {dH$cm§J cmoH$m§Zm ~¿©æmmMXm AZwËnmXH$ åhÊmyZ nm{hco OmVo, \$ŠV Ëæmm§Zm _XVrMr AmdíæmH$Vm AgVo. ^maVmVrc J«m_rÊm ^mJm_Üæmo Ëæmm cmoH$m§~m~V hr YmaÊmm Mm§Jcr Amho. CXmê$ {_WwZ Hw$_ma nmgdmZ æmmÀæmm S>mìæmm hmVmcm nmo{cAmoZo {ZénæmmoJr Ho$co Agco Var hm 24 dîmr©æm æmwdH$ dæmmÀæmm 10 ìæmm dîmm©nmgyZ _mgo_mar H$aÊæmmV nQ>mB©V Amho. G${îmæmßnm æmm JmdmV Ëæmm§Mo g§æmwŠV Hw$Qw§>~ XmoZ EH$am§Àæmm Aha_Üæmo _mímmÀæmm OmVrMr n¡Xmg H$arV Ago. ËæmmnmgyZ \$ŠV Vo Ho$di 10,000-15,000 énæmo H$_dy ímH$V hmoVo. na§Vw 2014 _Üæmo amÁæmmÀæmm _Ëñæmìæmdgmæm {d^mJmÀæmm _ËñæmnmcZm§Àæmm {dímoîm à{ímúmÊmmV gh^mJr Âmmëæmm_wio Ëæmm§Mo Amæmwîæm ~Xcco. Ëæmm§Zr {ímH$dcoëæmm V§ÍmkmZm_wio _mímmMo CËnÝZ n{hëæmm dîmm©VM 50,000 hOma énæmm§da Joco. ËæmmZ§Va Ëæmm§Zr {d^mJmÀæmm Am{W©H$ _XVrZo AmÊmIr EH$ Vcmd ImoXcm. Ëæmm_wio AmVm Ëæmm§Zm Odinmg 1 cmI énæmmMo CËnmXZ {_iV Amho. {_WwZ Mo åhÊmÊmo Amho {H$, ímoVr {H§$dm _Owar H$aÊæmmnoúmm ho H$m_ ËæmmÀæmmgmR>r Iyn gmono Amho. ""æmmo½æm doir æmmo½æm JmoîQ>r H$aÊæmm{dîmæmr _m{hVr - Ogo Vcmd Væmma H$aÊmo, _mímm§Zm Mm§Jco ImK XoÊmo, Ëæmm§Àæmm Amamo½æmmda cúm Ro>dÊmo Am{Êm ímodQ>r Omir cmdÊmo B©. BVa àH$maÀæmm ímoVrÀæmm VwcZoV æmmgmR>r H$_r ímmar{aH$ l_ H$aÊæmmMr JaO Amho Ago Ëæmm§Mo åhÊmÊmo Amho. EHy$Êm CËnÝZmn¡H$r AYm© {hñgm {_WwZ ¿moVmo. H$maÊm Vmo gd© H$m_ gm§^miVmo Am{Êm ~mH$rMm {hñgm ËæmmÀæmm Mma ^mD$§_Üæmo dmQy>Z XoVmo. {_WwZ J{ÊmVmMo {ímúmÊmhr XoVmo Am{Êm cdH$aM Vmo ËæmmÀæmm JmdmV EH$ _mÜæm{_H$ímmim C¿mS>Êmma Amho. AmVm ËæmmÀæmm {dH$cm§JmH$So> nmhÊæmmMm cmoH$m§Mm X¥îQ>rH$moZ nyÊm©nÊmo ~Xccm Amho. Vmo åhÊmVmo {H$, ""nydr© _r EH${dH$cm§J _wcJm hmoVmo, AmVm _r BVa cmoH$m§Zm ìæmdgmæm Am{Êm {ímúmÊm XoÊmmar ìæmŠVr Amho. Ëæmm_wio cmoH$_mÂæmmH$So>XæmoZo Zìho Va gÝ_mZmZo nmhVmV. 16 OwZ 2020

_mÂæmmgmR>r ¿ma, _wcm§gmR>r {ímúmÊm grVmam_ {g§J æmm§Mo EH${ÍmV Hw$Qw§>~ AgyZ, Ëæmm_Üæmo gw_mao 40 cmoH$m§Mm g_mdoím Amho, Vo Amnëæmm _mcH$rÀæmm 20 EH$a ímoVmV amhVmV. Am{Êm Ëæmm§Àæmm ImÊæmm{nÊæmmgmR>r Vo ímoVmVrc YmÝæmm§Mm OmñVrV OmñV dmna H$aVmV. ímoVr_Yrc \$ŠV 50,000 hOma énæmm§Mo CËnmXZ \$ŠV ~mOmamV {dH$co OmæmMo. æmm_wio {ímúmÊm, Amamo½æm Am{Êm c½Zmgma»æmm {dímoîm àg§Jm§Àæmm JaOm nyÊm© hmoD$ ímH$V ZìhËæmm. _mÜæm{_H$ {ímúmÊm ÂmmëæmmZ§Va _wco ímmim gmoSy>Z XoV hmoVo. na§Vw AmVm nmM _wco cmVohma æmm {OëæmmÀæmm ímhamV amhyZ {ímúmÊm ¿moV AmhoV. ""XmoZ _hm{dKmcæmmV AmhoV Va VrZ ímmioV OmVmV. AcrH$So>Am_À`m Kar VrZ {ddmh gmohio Âmmcr'' gd© _Ëñæm nmcZ_wio ímŠæm Âmmco Ago grVmam_ A{^_mZmZo gm§JVmo. dîm© 2013 _Üæmo grVmam_ æmm§Zr amÁæmmÀæmm _Ëñæmìæmdgmæm {d^mJmÀæmm à{ímúmÊm H$mæm©H«$_mV ^mJ ¿moVcm Am{Êm Ëæmm§Zr Aaha_Üæmo _ËñæmnmcZ gwê$ Ho$co. _mJrcdîmr© Ëæmm§Zm _ËñæmnmcZmVyZ 1.50 cmI énæmmMo CËnÝZ {_imco. d AmOy~mOyÀæmm Jmdm_Üæmo nmM c½ZmgmR>r _mgo nwadR>m XoIrc Ho$cm. VgoM cmVohma _mHo©$Q>_Yrc ìæmmnma²æmm§Zr æmmdîmr©Àæmm CËnmXZmgmR>r Amncm H$moQ>m AmYrM ~wH$Ho$cm Amho. ho Hw$Qw§>~ AmVm VrZ N>moQo>Vcmd ImoXÊæmmMr æmmoOZm AmIV Amho Áæmm_YyZ _w~cH$ à_mÊmmV ^yJ^m©Vrc nmÊmr nwadR>m hmoD$ ímHo$c. VgoM Ëæmm§Àæmm ímoVmVyZ dmhÊmma²æmm H$mcìæmmÀæmm XmoÝhr Q>moH$m§da chmZ Omio dmnéZ ñnmZ àOZZ XoIrc Ho$co OmB©c. Amåhmcm Joëæmm H$mhr dîmm§©nmgyZ {_idcoëæmm H$m¡ímëæmm§Àæmm _mÜæm_mVyZ CncãY Agcoëæmm Z¡g{J©H$ ñÍmmoVm§Mm CÎm_ CnæmmoJ H$amæmMm Amho. EH$ gmYaÊmVm YmÝæm {nH$dÊmmao ímoVH$ar AmVm Aúmaím: _ËñæmnmcZmH$So> Joco AmhoV, Ago grVmam_ åhÊmÊmo Amho. æmm eoVH$è`m§Zr Amncr H$_mB© gwYmaÊæmmgmR>r gd© ~m~r§Mm gm_Zm Ho$cm AgëæmmZo ÂmmaI§S>amÁæm gdmo©Îm_ _mgo BVa amÁæmmV {Zæmm©V H$aÊæmmg CËgwH$Amho. hm coI _yi énmV nwT>rc do~gmB©Q>da àH$m{ímV Ho$cm Amho https:// www.indiawaterportal.org/articles/smallfarmerseyebig-fish-jharkhand.

_amR>r AZwdmX :$ àem§V YZmoH$ma Source : Small farmers eye big fish in Jharkhand, LEISA March 2019.

India


Obr` dZñnVr {dH$mg- EH$ gm_wXm{`H$ X¥ï>rH$moZ Manish Rajankar

_mñ`m§ À æmm àOmVr_Üæmo EH$mM OmVrÀæmm g§ d Y© Z m_w i o O¡d{d{dYVoV ¿mQ>hmoD$Z, CËnmXH$Vm H$_r Âmmcr Amho. Ëæmm_wio _mgo_marda Adc§~yZ AgUmè`m g_wXmæmmH${aVm CnOr{dHo$gmR>r g_ñæmm CX²^dyZ AmìhmZo {Z_m©Êm Âmmcr Amho. Obr` O¡d{d{dXVm nwZg§M{`V H$aÊ`mÀ`m \$m`Xm _hmamï´>mVrb _mgo_mar H$aUmè`m {Yda g_wXm`m§Zm Pmbm. _hmamï´>mVrb ^§S>mam Am{Êm Jmo§{Xæmm {Oëhm ho VcmdmMo {Oëho åhÊmyZ AmoiIco OmVmV. _hmamï´>mÀæmm nyd© {dX^m©V æmm {Oëhæmm_Üæmo Jmo§S> amÁæmH$V©æmm§Àæmm H$ma{H$Xr©V gw_mao XmoZ Vo VrZ ímVH$m§nydr© hOmamo nma§nm{aH$ Vcmd ~m§Yco Joco AmhoV. ho Vcmd _mcJwOmar Vcmd åhÊmyZ gwÕm AmoiIëæmm OmVmV. æmm nma§nm{aH$ Oc g§aMZoMm CnæmmoJ JmdnmVirda AZoH$ H$m_m§gmR>r Ho$cm OmV Agcm Var, {g§MZ Am{Êm _Ëñæm nmcZ ho ~æmmm©M dîmm§©nmgyZ æmoWrc à_wI Am{W©H$ CnH«$_ AmhoV. æmoWrc {Yda g_wXmæmmMr cmoH$g§»æmm d¡ZJ§Jm ZXr nmÍmmVrc EHy$Êm cmoH$g§»æmoÀæmm 15% Amho. hm g_wXmæm æmm ^mJmVrc O_rZXma Am{Êm _mcJwOma Hw$Qw§>~m§Àæmm ¿mamV _Oya åhÊmyZ H$m_ H$arV hmoVm. _mgo_mar hm Ëæmm§Mm nma§nm{aH$ ìæmdgmæm Amho. Vo O_rZXmam§Àæmm AmXoímmZwgma JmdmVrc Vcmdm_Üæmo _mgo_mar H$arV AgV Am{Êm Ëæmm _mgo_mar _YyZ H$mhr {hñgm Ëæmm§Zm {_iV Ago. ¿maJwVr dmnamgmR>r Vo Ëæmm n{agamVrc dmhËæmm nmÊæmmÀæmm ñÍmmoVm§_Üæmo _mgo_mar H$arV AgV. g_mOmVrc nwéîm gXñæmm§Zr _mgo_marMo H$m_ Ho$co Va _{hcm gmßVm{hH$ ~mOmamV OmD$Z _mgo {dH$V AgV. _mcJwOmarMo CÀMmQ>Z Am{Êm _mgo_mar ghH$mar g§ñWm ñWmnZ ÂmmëæmmZ§Va {Yda g_wXmæmmcm æmm Vcmdm_Üæmo _mgo_mar H$aÊæmmMo A{YH$ma àmYmÝæmmZo amÁæm gaH$maH$Sy>Z {_imco. gmYmaÊmnÊmo, 5 Mm¡ag {H$cmo_rQ>a úmoÍm ho _mgo_mar ghH$mar g§ñWoMo H$mæm© úmoÍm AgVo. æmm úmoÍmmVrc XmoZ Vo VrZ Jmdo d XmoZ Vo nmM Vcmdm§Zr ìæmmncoco gd© Vcmd ho g§ñWoÀæmm AIËæmmarV æmoVmV. g_wXmæm_Yrc gd© nwéîm gXñæm ho g§ñWoMo ^mJYmaH$AmhoV. æmmM H$mcmdYr_Üæmo, ^maVræm _oOa H$mn©²g (AmæmE_gr) åhÊmyZ AmoiIëæmm OmÊmma²æmm amohy, H$Q>cm Am{Êm _¥Jc æmm A{YH$ CËnÝZ XoÊmma²æmm àOmVr Vcmdm_Üæmo n{a{MV Âmmcr. AmæmE_gr cmJy ÂmmëæmmZ§Va _mgo_marMo V§Ímhr ~Xcco d gamd H$aÊæmmgmR>r S-°>J ZoQ> (Omir) Amco. Ocræm dZñnVr ho _mgo_mar XaåæmmZ Omio AmoT>VmZm AS>Wim _mZcm OmV Ago. AmæmE_grÀæmm CËnmXZmV _Ëñæmìæmdgmæm {d^mJmZo æmm dZñnVr§gmR>r H$moÊmVrhr ^y{_H$m Z ¿moVm, J«mg H$mn© æmm OmVrcm dZñnVr g\$mB©Xma àOmVr åhÊmyZ AmoiI {Xcr. Ëæmm_wio Ocræm

_mñ`m§Mr dmT> hmoÊæmmH${aVm Z¡g{J©H$ AÝZmMr Am{Êm Z¡g{J©H$ AÝZmÀæmm CncãYVogmR>r Ocræm dZñnVr _hËdmMr AmhoV dñVr nyÊm©nÊmo ZîQ> Âmmcr Am{Êm AÝZmMr CncãYVm Z ÂmmëæmmZo _mgo CËnmXZ ¿mQ>co. ho g_mOmVrc H$mhr OmÊmH$ma gXñæmm§Zm g_Oco VgoM Ëæmm§Àæmm ñdVê$Àæmm dmnamgmR>r Xoímr _mímm§Àæmm àOmVrMr à_wI ^y{_H$m XoIrc Ëæmm§Zm g_Ocr. g_wXmæmmÛmao hr OmÊmrd ÂmmëæmmZo ^§S>mam d Jmo§{Xæmm {OëømVrc _mgo_mar H$aÊmma²æmm ghH$mar g§ñWm§ímr æmmda MMm© gwé Âmmcr. CnH«$_ : g§dY©Z Am{Êm dñVr {dH$mgmÀæmm à{H«$æmoV Oc g§aMZoVrc O¡d{d{dYVoÀæmm ¿mQ>H$m§{dîmæmr g_wXmæmmMo nma§nm{aH$ kmZ _hÎdnyÊm© hmoVo. Ëæmm_wio æmyEZS>rnr, OrB©E\$, E_AmoB©E\$grgr æmm§Àæmm N>moQ>çm AZwXmZ H$mæm©H«$_mÀæmm ghH$mæmm©Zo , ZdoJmd ~m§Y Odi Om§^ir æmm JmdmV EH$m Vcmdm_Üæmo O¡d{d{dYVm nwZg§©M{æmV H$aÊæmmgmR>r _mJ©Xím©H$ CnH«$_ hmVr ¿moÊæmmV Amcm. dZñn{VímmñÍmk Am{Êm àmÊmrímmñÍmkm§Àæmm _XVrZo àOmVr {d{dYVoMo XñVEodOrH$aÊm Ho$co Joco. VgoM, _mgo_mar H$aÊmma²æmm cmoH$m§Àæmm _XVrZo nma§nm{aH$ kmZmMm {dMma H$ê$Z nwZéÁOrdZ V§Ím Am{Êm nÕVr {Z{íMV Ho$ëæmm Joëæmm. 2009 Vo 2011 æmm H$mcmdYr_Üæmo _mgo_mar H$aÊmma²æmm cmoH$m§Àæmm ~MV JQ>m§Zr hm CnH«$_ am~{dcm d hm CnH«$_ æmímñdr Âmmcm. æmm_Üæmo Ocræm dñVr {dH${gV Ho$cr Jocr Am{Êm Xoímr _mñ`m§À`m àOmVrc {d{dYVm Am{Êm CËnmXZ XoIrc gwYmaco Joco.

Obr` dZñnVr {dH$mgmgmR>r Vbmdm_Ü`o amono bmdUo

17 OwZ 2020


_mJ©Xím©H$ CnH«$_mÀæmm æmímm_wio ^§S>mam Am{Êm Jmo§{Xæmm {OëømVrc _mgo_mar ghH$mar g§ñWm§Ûmao Ocræm dñVr {dH$mgmMr H$ënZm OmÊmyZ ¿moÊæmmg g_wXmæmm§Zm àmoËgm{hV Ho$co. XmoÝhr {OëømVrc _mgo_mar ghH$mar g§ñWm§ímr ~¡R>H$ ¿moÊæmmV Amcr d Ëæmm§Zr æmm CnH«$_mV CËgwH$Vm Xím©{dcr. amOrd Jm§Yr {dkmZ d V§ÍmkmZ AmæmmoJmÀæmm _hmamîQ->OrZ ~±H$ H$mæm©H«$_ A§VJ©V 12 _ËñæmnmcZ ghH$mar g§ñWm ¿moD$Z AmæmAmæmEgB©Ama nwÊmo æmm§Àæmm g_ÝdæmmVyZ hm H$mæm©H«$_ ¿moÊæmmV Amcm. Vcmd ìæmdñWmnZ

AmH¥$Vr 1 … Xoer _mgir CËnmXZmda dZñnVr dñVr {dH$mgmMm n[aUm_

AmYrÀæmm _mcJwOmar VcmdmMm à_wI CnæmmoJ {g§MZ d _ËñæmnmcZmMm hmoVm. nydr© g_wXmæm Ëæmm§Mo ìæmdñWmnZ H$arV Ago Am{Êm Jmd nmVirdarc gd© CnæmmoJmgmR>r _mÝæmVm {Xcr OmV hmoVr. gÜæmm{ñWVrV, Vº$m 1 : àOmVr {d{dYVm nmÊmWi VcmdmMo Zmd

ßcm°Q> úmoÍmmVrc EHy$Êm dZñnVr§Àæmm àOmVr

EHy$Êm Xoímr gd© àOmVr

2017 2018 2017 2018 2017 2018 Jmd Vcmd, {^d{IS>H$r 10 24 985 13113 1.97 0.98 Jmd Vcmd, gmdaQ>mocm 12 34 1775 12454 0.98 1.26 Jmd Vcmd, Im_Iwam 24 29 824 4476 7.63 1.36 Jmd Vcmd, {Z_Jmd 16 7 5085 7265 3.23 00 Jmd Vcmd, H$moH$Zm -9 -4176 -2.24 Q>rn ê$2017 _Üæmo, Áæmm ßcm°Q>_YyZ Bånmo{_æmm H$mT>cm Jocm hmoVm Voìhm Vmo nmÊæmmImcr hmoVm Ëæmm_wio Aäæmmg H$aÊmo ímŠæm ZìhVo. VgoM Vcmdm_Üæmo Oc núæmm§Àæmm {H«$æmmH$cmnmVhr gwYmaÊmm Âmmcr.

g§~§{YV {d^mJ {dímoîmVê$ XmoZ _w»æm dmnamgmR>r - {g§MZ Am{Êm _ËñæmnmcZmgmR>r æmm VcmdmMo ìæmdñWmnZ H$aVmV. nmQ>~§Ymao {d^mJmH$So> XoI^mc, XwéñVr, gmR>dÊm d {dVaÊm gwYm{aV H$aÊæmmMr O~m~Xmar Amho. nmÊmcmoQ>ìæmdñWmnZ XoIrc æmm {d^mJmÀæmm H$m_m§Mm EH$ ^mJ Amho na§Vw _mJrc gmR> dîmm§©_Üæmo æmm {d^mJmZo VcmdmMo nmÊmcmoQ> {MÝhm§{H$V Ho$coco Zmhr Am{Êm ËæmmZwgma ZH$mímo Væmma Ho$coco Zmhr. ""_hmamîQ->O_rZ _hgyc g§{hVm'' A§VJ©V {ZñVma A{YH$mam§Àæmm VaVwXrÛmao {g§MZmMo hŠH$gwa{úmV Ho$co Joco AmhoV. ËæmmÛmao _mgo CËnmXZ H$aÊmma²æmm ímoVH$a²æmm§Zm {g§MZmgmR>r _mo\$V nmÊmr {_iVo. Ocræm dZñnVr dñVr {dH$mgmgmR>r g_wXmæmm~amo~a ~¡R>H$ _mgo CËnmXZ úm_Vm gwYmaÊæmmMr O~m~Xmar Agcoëæmm _Ëñæm {d^mJmZo Xoímr àOmVr§H$So> Xwc©úm H$ê$Z _ËñæmnmcZ úmoÍmmVrc OmñV CËnÝZ XoUmè`m àOmVr§da cúm Ho§${ÐV Ho$co Amho. Ëæmm_wio ìæmdñWmnZ Am{Êm {dH$mg æmm XmoÝhr _æmm©{XV nÜXVr§_wio JmoS>çm nmÊæmmVrc O¡d{d{dYVm ZîQ>hmoÊæmmg hmV^ma cmJcm. Aímm àH$mao Vcmd ho OrdZmcm AmYma XoÊmmar Oc g§aMZm åhÊmyZ Ëæmm§Mo _hÎd ZîQ>Ho$co. Ocræm dZñnVr {dH$mg CnH«$_ Odinmg 12 Vcmd, àËæmoH$ g_mOmVrc EH$, O¡d{d{dYVm g§dY©ZmgmR>r amIrd Ro>dcr Jocr AmhoV. æmm 12 Vcmdmn¡H$r 7 Vcmd {d{dYVoZo g_¥Õ AgyZ, dñVr {dH$mg CnH«$_ Ho$di 5 Vcmdm_Üæmo AmdíæmH$ hmoVo. æmm ìæm{V{aŠV, O¡d{d{dYVm g§dY©ZmgmR>r amIrd 18 OwZ 2020

Zgcoco 6 Vcmd dñVrÀæmm {dH$mgmgmR>r g_wXmæmmÛmao {ZdS>co Joco. EHy$Êm 281.80 hoŠQ>a úmoÍm ìæmmncoëæmm 11 Vcmdm_Üæmo Ocg§nÎmr {dH$mg CnH«$_ ¿moÊæmmV Amco AmhoV. Ocræm dZñnVr {dH$mgm_Üæmo CÝhmi²æmmÀæmm h§Jm_mV VcmdmÀæmm VimMr Zm§JaÊmr H$aÊmo g_m{dîQ> Amho. nmD$g nS>ëæmmZ§Va Ooìhm VcmdmÀæmm úmoÍmm_Üæmo nmÊæmmMr Imocr 1 Vo 3 \y$Q>mnæm§©V AgVo Voìhm {ZdS>Ho$coëæmm dZñnVrÀæmm àOmVr§Mo amonÊm Ho$co OmVo. æmmH${aVm nydr© Áæmm dZñnVr Vcmdm_Üæmo A{ñVÎdmV hmoVr ËæmmM dZñnVr nwZ{Z©_m©Êm H$aÊæmmgmR>r {ZdS>cr OmVmV. _w»æmVê$ nmÊæmmV ~wS>mcoëæmm dZñnVr Ogo hmæm{S->cm ìhQ>r©grcmQ>m, goamQ>mo{\$c_ {S>_g©_, ìh°{c{gZo{aæmm ñnmBa{cg d nmÊæmmda Va§JÊmma²æmm dZñnVr Ogo {Zå\$mBS²>g B§{S>H$_, {Z_\$mBS²>g hmæmS´>mo\$sbm, {Z{å\$æmm {H«$ñQ>mQ>m Am{Êm A§ímV: nmÊæmmV ~wS>Êmmè`m B{cAmoMarg S>ëgrg æmmgma»æmm dZñnVr§Mr {ZdS> Am{Êm nwZ©amonÊm H$aÊæmmV Amco. ñWm{ZH$ _mgo_mar ghH$mar g§ñWoMo gXñæm, ñWm{ZH$ g_wXmæmmVrc VÁk Am{Êm g§¿mQ>ZoMo H$mæm©g§¿m gXñæm æmmgma»æmm gd© ^mJYmaH$m§Mm g_mdoím dZñnVr {dH$mgmV Ho$cm Jocm Amho. H$m_mÀæmm AmdíæmH$VoZwgma _yëæmm§H$Z H$aÊæmmgmR>r Vo g§æmwŠVnÊmo Vcmdmcm ^oQ>XoVmV. Am{Êm EH${ÍmVnÊmo, Ho$ëæmm OmÊmm¿©æmm H$m_mMr æmmXr d H$m_mÀæmm IMm©Mo A§XmOnÍmH$ Væmma H$aVmV. æmm_Üæmo gm_mÝæmVê$ Zm§JaÊmo, AZmdíæmH$VÊm H$mT>Êmo, dZñnVr Ü amonm§Mr AmdíæmH$Vm Am{Êm {ZdS>coëæmm àOmVr§Mo H§$X, OdinmgÀæmm Vcmdm_YyZ AmdíæmH$ dZñnVr amono AmÊmÊmo, dmhVwH$rMm IM©, nwZcm©dÊmrÀæmm H$m_m§gmR>r _Owam§Mr AmdíæmH$Vm BËæmmXr H$m_m§Mm g_mdoím Amho.


Obr` dZñnVr {dH$mgmR>r g_wXm`m~amo~a ~¡R>H$

11 n¡H$r 6 VcmdmMo n{aÊmm_ AmcoIm_Üæmo Xím©{dco AmhoV. n{aÊmm_m_Üæmo Ho$di Xoímr àOmVr§Mo CËnÝZ dmT>ëæmmMo {XgyZ Amco Amho. æmmMm AW© Agm Amho H$r, ghH$mar g§ñWm g^mgXm§Àæmm {Zìdi ZâæmmV hr 200 Vo 700 Q>ŠŠæmm§næm§©V dmT>Âmmcr Amho, H$maÊm Ëæmm§Zm gmR>m Am{Êm AmhmamV Jw§VdÊmyH$H$aÊæmmMr JaO Zmhr. gZ 2018 _Üæmo Mma Vcmdm_Üæmo Ocræm dZñnVr dñVr {dH$mgmMm CnH«$_ am~{dcm Jocm na§Vw {Vc{næmm, AmoarAmoH«$mo{_g {Zcmo{Q>H$g æmm gd©^úmH$ ñd^mdmgmR>r AmoiIëæmm OmÊmm¿©æmm _mímm§Àæmm àOmVrÀæmm Cn{ñWVr_wio EH$m Vcmdm_Üæmo dZñnVr dñVr {dH$mg hm CnH«$_ Anæmímr R>acm. ho \$mæmQ>moßc°ŠQ>Z, Ocræm dZñnVr Am{Êm chmZ _mímm§Zm XoIrc ImK nwadVo Am{Êm æmm _mímmV H$moÊmVohr Z¡g{J©H$ {Zæm§ÍmÊm ¿mQ>H$ {H§$dm ímÍmy ZmhrV, Áæmm_wio æmm _mímm§Mr OmñV à_mÊmmV g§»æmm hmoVo, n{aÊmm_r Ocræm dñVr Am{Êm _mímm§Àæmm {d{dYVMo ZwH$gmZ hmoVo. VgoM, BVa _mímm§Zm AÝZmMr CncãYVm Z Âmmëæmm_wio Ëæmm§Àæmm dmT>rda ËæmmMm {dn{aV n{aÊmm_ hmoVmo. ^maV gaH$maÀæmm H$¥îmr _§ÍmmcæmmÀæmm _mJ©Xím©H$ gyMZm§Zwgma æmm _mímm§Àæmm àOmVrg Iwëæmm nmÊæmmV nmcZ H$aÊæmmg nadmZJr Zmhr, na§Vw nydr© æmm Vcmdm_Üæmo H$mhr ìæmmnma²æmm§Zr _mgo gmoS>co hmoVo. Ëæmm_wio AmVm BVa gd© àH$maÀæmm _mímm§Mo CËnmXZ {_iV Zmhr

VgoM æmm Vcmdm_YyZ Xoímr àOmVr XoIrc AX¥íæm hmoV AmhoV. na§Vw æmm VcmdmVrc CnOr{dHo$Mo _w»æm g«moV ho ~§nodm‹S>m æmm JmdmVrc _mgo_mar H$aÊmma²æmm g§ñWoH$So>Agëæmm_wio Ëæmm§Mr æmm Vcmdm_Üæmo dZñnVr dñVr {dH${gV H$aÊæmmMr BÀN>m Amho. æmm Vcmdm_Üæmo ~ma_mhr nmÊmr AgVo, Ëæmm_wio H$moaS>m hmoV Zmhr Am{Êm æmm Vcmdm_Üæmo gd© dZñnVr Am{Êm Ord ZîQ>H$aÊmmar {Vc{næmm _mímmMr àOmVr Amho. Áæmm Vcmdm_Üæmo d¥úmmamonÊmMo H$m_ Mmcy Amho Aímm {R>H$mÊmr, JdV H$mn© Am{Êm H$m°_Z H$mn© gma»æmm {dXoímr _mímm§Àæmm àOmVr gmoS>Êæmmg gwadmVrMo 3 Vo 4 dîmo© ~§Xr ¿mmcÊæmmV Amcr Amho. na§Vw dZñnVrÀæmm dmT>rMr VnmgÊmr Ho$ëæmmZ§Va {Zæm§{ÍmV Am{Êm JÊmZm nÕVrZo dZñnVr§Àæmm AmdaÊmmÀæmm AmYmamda, æmm àOmVr gmoS>ëæmm OmD$ ímH$VmV. O¡d{d{dYVm g§dY©ZmgmR>r Ama{úmV Vcmdm_Üæmohr AímmM CnmæmæmmoOZm H$aÊæmmV Amëæmm AmhoV. æmm Vcmdm_Üæmo amohy, H$Q>cm Am{Êm _ai àOmVrÀæmm _mímmMo g§JmonZ Mmcy Amho H$maÊm ËæmmnmgyZ {d{dYVogmR>r OmñV YmoH$m ZgVmo. Bånmo{_`m H$mT>Êmo~m~V _m{hVr :$ Am_Àæmm H$m_mÀæmm AZw^dm§Zr VcmdmMo ìæmdñWmnZ d {ZæmmoOZ {dH${gV H$aÊæmmg æmmoJXmZ {Xco Amho. Ëæmmn¡H$r _w»æm EH$ åhÊmOo 19 OwZ 2020


Bnmo_moBæmm {\$ñQw>cmogm H$mT>ÊæmmÀæmm g§X^m©V Amho. Am_Àæmm Ûmam _{hcm ~MV JQ>, _mgo_mar H$aÊmmao ghH$mar gXñæm Am{Êm ~rE_gr gXñæmm§Àæmm g§æmwŠV àæmËZmVyZ Bnmo_moBæmm {\$ñQw>cmogm H$mT>ÊæmmMm CnH«$_ 5 {R>H$mÊmr Mmc{dÊæmmV Amcm Amho. Bnmo_moBæmm {\$ñQw>cmogm hr dZñnVr {dXoímr àOmVrMr Amho. {h dZñnVr àËæmoH$ Oc g§aMZoMo n{a¿mræm úmoÍm ìæmmnVo, OoWo àËæmúmmV nmÊmWi úmoÍmmVrc ^mJmV ñWm{ZH$dZñnVr àOmVr§Mo úmoÍm Amho. hr ñWm{ZH$ dZñnVr Ho$di OcMam§Àæmm OrdZmgmR>rM _hÎdmMr ZmhrV, Va CÝhmi²æmmÀæmm h§Jm_m_Üæmo g^modVmcÀæmm dZñnVrÀæmm àOmVr nmird OZmdam§Àæmm Mma²æmmMo g«moV åhÊmyZ XoIrc CnæmmoJmÀæmm AgVmV. _mZdr l_mMm dmna H$ê$Z hr dZñnVr ZîQ>H$aÊmo ímŠæm Zmhr VgoM æmm H$m_mgmR>r _ímrÝgMm dmna H$aÊmo AmdíæmH$ Amho Agm gd©gmYmaÊm g_O Amho. na§Vw, ñWm{ZH$cmoH$m§Zr ho nm{hco Amho H$r Áæmm {R>H$mÊmr nmoH$coZ _ímrZMm dmna Ho$ëæmm OmV Amho Ëæmm {R>H$mÊmr ñWm{ZH$ dZñnVr§Àæmm àOmVr§Mo Z¡g{J©H$ dmagmhŠH$ {dñH$irV hmoV Amho. Ëæmm_wio, Oc g§aMZoVrc {ZdS>H$ úmoÍmmV l_XmZ (E_AmaB©OrEg A§VJ©V) H$ê$Z g_wXmæm gXñæmm§Zr ho H$m_ H$aÊæmmMo R>a{dco. hm CnH«$_ E_B©AmaB©OrEg A§VJ©V æmm CnH«$_mMm g_mdoím H$aÊæmmÀæmm CÔoímmZo XoIrc Ho$cm Jocm hmoVm, OoÊmoH$éZ dZñnVr àOmVr {d{dYVm gwc^ H$aÊæmmgmR>r Oc g§aMZodarc Bnmo_moBæmm dZñnVr gm\$Ho$cr OmB©c. EHy$Êm nmM Vcmdmda XmoZ dîmm©næm§©V narúmÊm H$aÊæmmV Amco AgVm Ago {ZarúmÊmmg Amco {H$, Áæmm OmJoda Bnmo_moBæmm dZñnVr ¿mZXmQ>Amho, Ëæmm OmJoda BVa H$moÊmVrhr dZñnVr àOmVr AmT>icr Zmhr, na§Vw {OWo Vr {dIwacocr Amho VoWo ìho{Q>ìho{aæmm {ÂmOmZmoBS²>g {H§$dm Amo{aÂmm é{\$nmoJm°Z æmm gmaIo JdV AmT>iyZ Amco. Am{Êm Áæmm {R>H$mÊmr _mVrMm nmoV g¡c hmoVm Ëæmm {R>H$mÊmMr dZñnVr CÝ_iyZ nS>cr hmoVr. nmM OmJm§n¡H$r, Mma {R>H$mÊmr nmdgmi²æmmZ§Va Aäæmmg H$aÊæmmV Amcm, H$maÊm BVa {R>H$mÊmr dZñnVr nmÊæmmV ~wS>mcoco Agëæmm_wio VgoM nmÊæmmÀæmm Imocr_wio Ëæmm {R>H$mÊmr àdoím H$aÊmo _æmm©{XV Âmmco hmoVo. Bnmo_moBæmm dZñnVrMm Z¡g{J©H$ dmagm Am{Êm ËæmmÀæmm OJÊæmmÀæmm XamMo

_yëæmm§H$Z H$aÊæmmgmR>r 10 _rQ>a ½ 10 _rQ>a Mo ßcm°Q>_moOÊæmmV Amco. æmmìæm{V{aŠV, CX²^dcoëæmm {d{dYnyÊm© dZñnVr àOmVr§Mr _moOÊmr gwc^ H$aÊæmmgmR>r 10 _rQ>a ½ 10 _rQ>aÀæmm ßcm°Q>cm 2.5 ½ 2.5 _rQ>aÀæmm ßcm°Q>_Üæmo {d^mJÊmr H$aÊæmmV Amcr. n{aÊmm_ _moOÊæmmgmR>r Xwg¿©æmm H«$_m§H$mMr JÊmZm ËæmmM ßcm°Q>da ¿moÊæmmV Amcr Amho. Ëæmm_wio O¡d{d{dYVm XoIrc àËæmúmmV AmæmE_grÀæmm Mm§Jëæmm CËnmXZmg _XV H$aVo Ago AäæmmgmZwgma Xím©{dco Joco Amho. nwT>rc _mJ© : æmmMm n{aÊmm_ doJdoJi²æmm ñVam§da g~§{YV {d^mJm§ímr gm_m{æmH$ Ho$ëæmmZ§Va, AäæmmgmZwgma ho ñnîQ> Âmmco Amho H$r, Bnmo_moBæmmMo {Zæm{_VnÊmo XoIaoI H$aÊmo Am{Êm H$mT>Êmo H$_rVH$_r 3 dîmo© AmdíæmH$ Amho. Oa E_AmaB©OrEg Ûmao Aímm H$m_mMr A§_c~OmdÊmr H$aÊæmmV Amcr Va æmm_wio JmoS>çm nmÊæmmÀæmm O¡d{d{dYVoMo g§dY©Z H$aÊæmm~amo~aM J«m_rÊm ^mJmVrc g_wXmæmm§gmR>r H$m_ {_ioc VgoM J«m_ñW Am{Êm O¡d{d{dYVogmR>r {h EH$ {dOæmmMr-n{a{ñWVr Amho.Ama{úmV Ho$coëæmm 12 nmÊmWi VcmdmH$arVm ìæmdñWmnZ AmamIS>m Væmma H$aÊæmmV Amcm Amho. ËæmmÀæmm A§_c~OmdÊmrgmR>r _mgo_mar ghH$mar g§ñWm Am{Êm ~rE_gr gmo~V MMm© H$aÊæmmMr JaO Amho. VgoM, ñWm{ZH$ nmVirda JmoS>çm nmÊæmmVrc _mgo_marÀæmm O¡d{d{dYVogmR>r cmoH$m§Mo YmoaÊm AmdíæmH$Amho. Manish Rajankar Bhandara Nisarga Va Sanskruti Abhyas Mandal (BNVSAM), 2278/1, Ward No. 6, Arjuni Morgaon, Dist Gondia, Maharashtra Email : bnvsam@gmail.com

_amR>r AZwdmX :$àem§V YZmoH$ma Source : Aquatic habitat development- A community approachLEISA India March 2019.

Am_Àæmm _m\©$V Om{hamV : crgm ^maV ho _m{gH$ H$¥îmr {dH$mgmMr AmdS>AgÊmmè`m 20000 hyZ A{YH$ cmoH$m§næm§©V nmohMco AgyZ, ímmídV Am{Êm næmm©daÊmmg AZwHy$c Amho. Xa {V_mhrV, _m{gH$mÀæmm _w{ÐV Am{Êm {S>{OQ>c Amd¥Îæmm ìæmmdhm{aH$ úmoÍmmÀæmm AZw^dm§_Üæmo éMr AgÊmmao ímoVH$ar, ñdæm§godr g§ñWm, {ímúmÊmVÁk, g§ímmoYH$, {dKmWr©, gaH$mar {d^mJ, ~±H$m B. næm§©V nmohmoMVmV. XmoZ XímH$m§hyZ A{YH$ H$mimnmgyZ {Z{_©V, crgm ^maV _m{gH$ Amnëæmm ìæmmdhm{aH$ Am{Êm XOo©Xma gm_J«r, AmH$îm©H$ {S>ÂmmBZ, a§Jr~oa§Jr _m§S>Êmr, gwg§JVVm Am{Êm doioda {Z{_©VrgmR>r à{gÕ Amho. B§J«Or, {h§Xr, H$ÝZS>, VocJy, Vm{_i, Amo{S>æmm, n§Om~r Am{Êm _amR>r Aímm doJdoJù`m 8 ^mîmm_Üæmo æmm _m{gH$mMr {Z{_©Vr Ho$cr OmVo. Amåhr g§ñWm, H§$nÝæmm Am{Êm {dÚmnrR>m§Zm Ëæmm§Àæmm godm, CËnmXZo, AäæmmgH«$_ Am{Êm H$¥îmr {dkmZmÀæmm VËdkmZmímr g§ao{IV Agcoëæmm ¿mQ>ZmÀæmm H$mæm©H«$_m§Mr Om{hamV H$aÊæmmgmR>r Am_§{ÍmV H$aVmo. A{YH$ _m{hVrgmR>r lr_Vr é{Š_Êmr leisaindia@yahoo.co.in da g§nH©$ gmYm.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.