Telugu - Dec 2015

Page 1

çÜ…_Mæü 4 & yìþÔèý…ºÆŠÿ 2015

Magazine on Low External Input Sustainable Agriculture Compilation of Selected translated articles into Telugu

™èþMæü$PÐèþ »êçßýÅ E™éµ§æþM>˯èþ$ Eç³Äñý*W…_ ^óþõÜ çÜ$íܦÆæÿ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ç³{†Mæü ™ðþË$Væü$ÌZMìü A¯èþ$Ðèþ¨…_¯èþ Mö°² ÐéÅÝëË çÜ…Mæü˯èþ…

ÎÝë C…yìþÄæý* ™ðþË$Væü$ {ç³™óþÅMæü {ç³^èþ$Ææÿ×ý


ÎÝë C…yìþÄæý* çÜ…_Mæü 3, òÜò³t…ºÆŠÿ 2015 D çÜ…_MæüÌZ ÐéÅÝëË$ ÎÝë C…yìþÄæý* ç³{†MæüÌZ {ç³^èþ$Ç™èþÐðþ$O¯èþ B…VæüÏ ÐéÅÝëË ¯èþ$…yìþ G…í³Mæü ^óþÄæý$ºyæþzÑ. G.Äæý$ÐŒþ$.C. ¸û…yóþçÙ¯Œþ ¯èþ…. 204, 100 ïœsŒý Ç…VŠü ÆøyŠþ, Ðèþ$*yæþÐèþ õÜtgŒý, Æðÿ…yæþÐèþ õœ‹Ü, º¯èþÔèý…MæüÇ, »ñý…Væüâæý*Ææÿ$ & 560085 ¸ù¯Œþ @ +91 080 26699512 +91 080 26699522 ¸ëÅMŠüÞ @ +91 080 26699410

email : leisaindia@yahoo.co.in

ÎÝë C…yìþÄæý* B…VæüÏ…ÌZ ÎÝë C…yìþÄæý* ç³{†Mæü¯èþ$ G.Äæý$ÐŒþ$.C. ¸û…yóþçÙ¯Œþ ÐéÆæÿ$ CÍÄæý* ÐéÇ çÜçßýM>Ææÿ…™ø {ç³^èþ$Ç…^èþ$^èþ$¯é²Ææÿ$. d‹œ GyìþrÆŠÿ Mðü.Ñ.Äæý$‹Ü. {ç³Ý맊þ Ðóþ$¯óþh…VŠü GyìþrÆŠÿ A¯èþ$Ðé§æþ… A¯èþ$Ðé§æþ çÜÐèþ$¯èþÓÄæý$… Ayìþð[õÜtçÙ¯Œþ

sìý.Äæý$ÐŒþ$. Æ>«§æþ

yìþgñýO¯Œþ ÌôýLsŒý

} ÝëÆÿ$$ {MìüÄôý$sìýÐŒþ yìþgñýO¯èþÆŠÿÞ, òßýO§æþÆ>»ê§Šþ

Ðèþ$${§æþ×ý

Ý뵯Œþ {í³…sŒý, »ñý…Væüâæý*Ææÿ$

MæüÐèþÆŠÿ ¸ùsZ

Ðóþ$OÌñý¯èþ Ñ™èþ¢¯éË$ Eç³Äñý*W…_ A«¨Mæü ¨Væü$ºyìþ° Ý뫨…_¯èþ MøÌêÆŠÿ hÌêÏ yìþ.í³.çßýãÏ Ðèþ$íßýâêOÆðÿ™èþ$ ËMîü‡¿êÄŒý$ ^óþ†°…yé «§é¯èþÅËMìü‡, BÐðþ$ Ðèþ$$Q…ÌZ B¯èþ…§æþ M>…™èþ$Ë$ G.Äæý$ÐŒþ$.C.G‹œ

¸ùsZ

Æ>Ðèþ$ ÔóýçÙ$ çÜ*Ææÿ…ç³Nyìþ ç³NÇ~-Ðèþ$ Ææÿ$MìüÃ×ìý h. h.

ÎÝë Ðóþ$VæügñýO¯Œþ C™èþÆæÿ GyìþçÙ¯èþ$Ï

Ìêsìý¯Œþ AÐðþ$ÇMæü¯Œþ, Ððþ‹Üt B{íœMæü¯Œþ, {»ñýhÍÄæý$¯Œþ Ðèþ$ÇÄæý$$ ^ðþO±‹Ü GyìþçÙ¯Œþ

ÎÝë C…yìþÄæý* Ðóþ$VæügñýO¯Œþ C™èþÆæÿ {´ë…¡Äæý$ GyìþçÙ¯èþ$Ï

íßý…©, JÇÄæý*, ™èþÑ$âŒý, Mæü¯èþ²yæþ, Ðèþ$Æ>w, ç³…gê½

D ç³{†Mæü ¯èþ…§æþÍ A…ÔèýÐèþ$$Ë$ Ý뫧æþÅÐðþ$O¯èþ…™èþ Q_a™èþ™éÓ°² MæüÍW Ðèþ#…yæþ$rMæü$ GyìþrÆæÿ$Ï A°² gê{Væü™èþ¢Ë¯èþ$ ¡çÜ$MøÐèþyæþ… fÇW¯èþ¨. ÐèþÅMìü¢Væü™èþ…V> {Ðéíܯèþ BÇtMæüÌŒýÞMæü$ B Ææÿ^èþÆÿ$$™èþÌôý »ê«§æþÅ™èþ Ðèþíßý…^ðþ§æþÆæÿ$. D ç³{†MæüÌZ° ÐéÅÝë˯èþ$ ¸ùsZM>í³ ¡íÜ Ñ$Væü™é ÐéÇMìü CÐèþÓyé°² GyìþrÆŠÿÞ {´ù™èþÞíßýÝë¢Ææÿ$. Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ ÐéÇ ™øyéµr$™ø G.Äæý$ÐŒþ$.C.G‹œ. ÐéÇ^óþ {ç³^èþ$Ç™èþ… 2

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &4 • yìþÔèý…ºÆŠÿ 2015

ÎÝë LEISA

www.leisaindia.org

ÎÝë A…sôý ™èþMæü$PÐèþ »êçßýÅ E™éµ§æþM>˯èþ$ Eç³Äñý*W…_ ^óþõÜrr$Ðèþ…sìý çÜ$íܦÆæÿ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$…. C¨ ÝëÐèþ*hMæü Ðèþ$ÇÄæý$$ Ýë…Móü†Mæü ç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ ÑçÙÄæý*˯èþ$ gZyìþ…_ ÆðÿO™èþ$Ë$ ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ê°² ç³ÇÆæÿ„ìüçÜ*¢ ™èþÐèþ$ Äñý$$MæüP E™éµ§æþMæü™èþ Ðèþ$ÇÄæý$$ B§éÄæý*°² ò³…^èþ$Mö¯èþ$r Væü$Ç…_ ç³°^óþçÜ$¢…¨. ÎÝë A¯èþ$¯èþ¨ Ý린Mæü Ðèþ¯èþÆæÿ$˯èþ$ Ðèþ$ÇÄæý$$ çÜçßýf {ç³{MìüÄæý$˯èþ$ çÜÇÄæý$Væü$ Ñ«§æþ…V> Eç³Äñý*WçÜ*¢ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O™óþ¯óþ »êçßýÅ E™éµ§æþM>Ë$ (C¯Œþç³#sŒýÞ) Eç³Äñý*W…^èþ$Mö¯èþ$r Væü$Ç…_ ™ðþÍÄæý$gôýçÜ$¢…¨. C¨ ï܈, ç³#Ææÿ$çÙ ÆðÿO™èþ$Ë$ ÐéÇ Ñgêq¯èþ…, ¯ðþOç³#×ýÅ…, ÑË$ÐèþË$, çÜ…çÜP–† Ðèþ$ÇÄæý$$ çÜ…çÜ¦Ë B«§éÆæÿ…V> Ý뫨M>Ææÿ™èþ¯èþ$ Ý뫨…_ ¿æýÑçÙÅ™èþ$¢¯èþ$ °ÇÃ…^èþ$Mö¯èþ$r MöÆæÿMæü$ Eç³Äñý*Væüç³yæþ$™èþ$…¨. A…™óþM>Mæü ¿êVæüÝëÓÐèþ$Š糧æþ®™èþ$Ë §éÓÆ> ÆðÿO™èþ$Ë Ðèþ$ÇÄæý$$ C™èþÆæÿ$Ë Äñý$$MæüP ÝëÐèþ$Æ>®Å˯èþ$ ò³…´÷…¨…_, Ðèþ*Ææÿ$™èþ$¯èþ² AÐèþçÜÆ>Ë$ Ðèþ$ÇÄæý$$ ç³Çíܦ™èþ$ËMæü¯èþ$Væü$×ý…V> ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ðèþ–¨®° Ý뫨…^èþ$r ÎÝë Ë„æüÅ…. Ýë…{糧éÄæý$ Ðèþ$ÇÄæý$$ Ô>ï܈Äæý$ Ñgêq¯èþ 糧æþ®™èþ$˯èþ$ gZyìþ…_ Ñ«§é¯èþ ç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ °Ææÿ~Äæý*˯èþ$ {糿êÑ™èþ… ^óþíÜ ™èþ§æþ$ç³Ç AÀÐèþ–¨®Mìü çÜÇÄñý$O¯èþ »êr¯èþ$ ç³Ææÿ^èþr… ÎÝë Äñý$$MæüP {糫§é¯èþ E§óþªÔèýÅ…. ÎÝë A¯èþ$¯èþ¨ JMæü ¿êÐèþ¯èþ, JMæü Ñ«§é¯èþ… Ðèþ$ÇÄæý$$ JMæü Æ>fMîüÄæý$ çÜ…§óþÔèý…. G.Äæý$ÐŒþ$.C. ¸û…yóþçÙ¯Œþ AMEF

www.amefound.org

G.Äæý$ÐŒþ$.C. ¸û…yóþçÙ¯Œþ §æþMæüP¯Œþ ï³uæÿ¿æý*Ñ$ÌZ° _¯èþ², çܯèþ²M>Ææÿ$ ÆðÿO™èþ$Ë™ø MæüÍíÜ {ç³™éÅÐèþ*²Äæý$ ÝëVæü$ 糧æþ®™èþ$˯èþ$ Ææÿ*´÷…¨…_, Ñgêq¯é°² ò³…´÷…¨…_, Õ„æü×ý¯èþ$ A…¨…_, ÑÑ«§æþ AÀÐèþ–¨® çÜ…çܦ˯èþ$ A¯èþ$çÜ…«§é°…_ A¯èþ$¿æýÐé˯èþ$ ç³…^èþ$Mæü$…r$…¨. «§æþÆæÿÃMæüÆæÿ¢Ë$ ^ðþOÆæÿïŒþ @ } _Ææÿ…iÐŒþ íÜ…VŠü, I.G.G‹Ü çÜ¿æý$ÅË$ @ yé. ÑuæÿÌŒý Æ>f¯Œþ, yé. G…. Ðèþ$çßý§óþÐèþç³µ, yé. G¯Œþ. h. òßýVóüz, } sìý.G…. ™éÅVæüÆ>f¯Œþ, {´÷‘‘ Ñ. ÒÆæÿ¿æý{§æþÄæý$Å, yé. G. Æ>f¯èþ², yé. Ððþ…Mæüsôý‹Ù ™èþVæü™Œþ, yé. íÜÙèþ {õ³ÐŒþ$^èþ…§æþÆŠÿ MøÔ>«¨M>Ç @ } ¼.Mðü. ÕÐèþÆ>… GWjMæü*ÅsìýÐŒþ yðþOÆæÿMæütÆŠÿ @ } Mðü.Ñ.G‹Ü. {ç³Ý맊þ Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ MISEREOR

www.misereor.org

Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ, AÀÐèþ–¨® çÜçßýM>Æ>°MðüO 1958ÌZ Ýë¦í³…^èþºyìþ¯èþ fÆæÿïŒþ M>£øÍMŠü ¼çÙç³šË çÜ…çܦ. D çÜ…çܦ 50 HâæýåMæü$ ò³OV> B{íœM>, BíÜÄæý* Ðèþ$ÇÄæý$$ Ìêsìý¯Œþ AÐðþ$ÇM> §óþÔ>ËÌZ §éÇ{§æþÅ °Ææÿ*Ã˯èþMæü$ Mæü–íÙ ^óþçÜ*¢ E¯èþ²¨. gê†, Ðèþ$™èþ, Í…Væü ¿ôý§éË™ø °Ñ$™èþ¢… ÌôýMæü$…yé, AÐèþçÜÆæÿ…ÌZ E¯èþ² H Ðèþ$°íÙMðüO¯é Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ çÜ…çܦ ™øyéµr$ ËÀçÜ$¢…¨. õ³§æþ {ç³fË$, {糆Mæü*Ë ç³Çíܦ™èþ$ËÌZ E¯èþ²ÐéÆæÿ$ çÜÓÄæý$…V> ^óþç³sôýt {ç³Äæý$™é²ËMæü$ Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ çÜàÄæý$ç³yæþ$™èþ$…¨. Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ Ý린Mæü çÜ…çܦ˙ø & ^èþÇaMìü çÜ…º…«¨…_¯èþ çÜ…çܦ˙ø, {糿æý$™óþÓ™èþÆæÿ çÜ…çܦ˙ø, ÝëÐèþ*hMæü E§æþÅÐèþ*Ë™ø Ðèþ$ÇÄæý$$ ç³ÇÔZ«§æþ¯é çÜ…çܦ˙ø MæüÍíÜ ç³°^óþçÜ$¢…¨. ˼®§éÆæÿ$Ë™ø MæüÍíÜ D ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å çÜ…çܦË$ Ý린Mæü AÀÐèþ–¨® Ñ«§é¯éË Ææÿ*ç³Mæü˵¯èþMæü$, {´ëgñýMæü$tË AÐèþ$Ë$Mæü$ ™øyæþµyæþ™éÆÿ$$. D Ñ«§æþ…V> Ñ$òÜÇÄæý*ÆŠÿ çÜ…çܦ, ™èþ¯èþ ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å çÜ…çܦ˙ø MæüÍíÜ °Ææÿ…™èþÆæÿ… Ðèþ*Ææÿ$™èþ$¯èþ² çÜÐéâæýåMæü$ {糆çܵ…¨çÜ$¢…¨.


{í³Äæý$ ´ëuæÿ-Mæü$-ËMæü$, yìþòÜ…ºÆŠÿ 2015 çÜ…_Mæü¯èþ$ Ò$ Ðèþ$$…§æþ$…^èþyæþ… Ðèþ*Mæü$ ^éÌê çÜ…™øÚë°² CÝù¢…¨. çÜ$íܦÆæÿÐðþ$O¯èþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ñ«§é¯éË$ AÐèþ$Ë$^óþõÜ¢ çÜ$íܦÆæÿÐðþ$O¯èþ iÐèþ¯ø´ë«§æþ$Ë$ ËÀ… ^èþyæþÐóþ$ M>§æþ$, A«¨Mæü ¨Væü$ºyìþ ^óþ†Mìü A…§æþ$™èþ$…¨. B§éÄæý$… ò³Ææÿ$Væü$™èþ$…¨. C…M> Ý린Mæü…V> Ðèþ$¯èþ… G¯ø² çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë$V> çÜ$Ææÿ„ìü™èþ…V> M>´ëyæþ$Mæü$…r* çÜ…Ææÿ„ìüçÜ$¢¯èþ² ÐèþÅÐèþÝëÄæý$&ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý ÐèþÅÐèþçܦË$ çÜ$íܦÆæÿ…V> Ðèþ$¯èþMæü$ Ææÿ„æü×ý MæüÐèþ^èþ… Ìê °Ë$Ýë¢Æÿ$$. D çÜ…_MæüÌZ° ÐéÅÝë˱² H Ñ«§æþ…V> Ý린Mæü çÜÐèþ*f… ÌZ° Äæý*Ðèþ¯èþÃ…© çÜÐðþ$OMæüÅÐðþ$O, ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý A¯èþ$Mæü*Ë ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ 糧æþ®™èþ$˯èþ$ A¯èþ$çÜÇ…_ ÑÑ«§æþ ÆæÿM>ÌñýO¯èþ {ç³Äñý*f¯é˯èþ$ çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$aMøVæüÍV>Æø ÑÐèþÇÝë¢Æÿ$$. Ðèþ$àÆ>çÙ‰ ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë$ Ðóþ$Ë$ÆæÿMæüç³# Ñ™èþþe¯é˯èþ$ M>´ëyæþyæþ…ÌZ, ¯èþ*™èþ¯èþ Ðèþ… Væüyé˯èþ$ AÀÐèþ–¨® ^óþÄæý$yæþ…ÌZ {糫§é¯èþ ´ë{™èþ ïÜÓMæüÇ…^èþyæþ…™ø ´ër$ iÐèþ ÐðþOÑ«§éÅ°² çÜ…Ææÿ„ìü…^èþyæþ…ÌZ, ™èþ¯èþ çÜÐèþ*f…ÌZ° {糆 JMæüPÇMìü BàÆæÿ ¿æý{§æþ™èþ¯èþ$ ^óþMæü*Ææÿayæþ…ÌZ Ý뫨…_¯èþ ÑfÄæý*Ë$ Ðèþ$¯èþ… ^èþ*yæþÐèþ^èþ$a. A§óþÑ«§æþ…V>, DÔ>¯èþÅ Æ>Ú‰ëËMæü$ ^ðþ…¨¯èþ MæüÆæÿÛMæü$Ë$ ç³ç³š«§é¯éÅË$ ÝëVæü$¯èþ$ ^óþç³sìýt ´ùçÙM>àÆæÿ ÌZç³…, {ç³™óþÅMìü…_ Ðèþ$íßýâæýÌZÏ çÜÆæÿÓÝ뫧éÆæÿ×ýÐðþ$O¯èþ çÜÐèþ$çÜÅMæü$, ÑfÄæý$Ðèþ…™èþ…V> ç³ÇÚëPÆæÿ… Mæü¯èþ$Vö¯é²Ææÿ$. A§æþ¯èþç³# B§éÄæý$… çÜ…´ë¨…^èþ$MøVæüÍV>Ææÿ$. ¿æý*ÝëÆ>°² Ððþ$Ææÿ$Væü$ ç³Ææÿ^èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. _ÐèþÆæÿV> ´÷rt ^óþ™èþ ç³r$tMæü$° ÐèþËçÜ ´ùÐèþËíܯèþ §æþ$ÆæÿY†¯èþ$…_ ™èþÐèþ$¯èþ$ ™éÐèþ$$ M>´ëyæþ$MøVæüÍV>Ææÿ$.

D çÜ…_MæüÌZ ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý A¯èþ$Mæü*Ë ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ñ«§é¯é˯èþ$ A¯èþ$çÜÇ…^èþyæþ…ÌZ Ðèþ$íßýâæýË ´ë{™èþ, ÐéÇ çÜÑ$íÙt Mæü–íÙ {糿êÐèþ… Ðèþ$¯èþ MæüâæýÏÐèþ$$…§æþ$ Ýë„>™èþPÇçÜ$¢…¨. ™èþÑ$âæý¯éyæþ$ÌZ° Ðèþ$íßýâê çÜÓÄæý$… çÜàÄæý$Mæü º–…§éË$ ´÷§æþ$ç³# ^óþÄæý$yæþ…ÌZ¯èþ$, Ææÿ$×ý çÜ…º…«§æþ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*ËÌZ¯óþ M>Mæü$…yé çÜ$íܦÆæÿ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ñ«§é¯é˯èþ$ M>´ëyæþyæþ…ÌZ¯èþ$, Ðésìý° B^èþÆæÿ×ýÌZ ^èþ*í³…_ Ðèþ$…_ çœÍ™é˯èþ$ Ý뫨…^èþyæþ…ÌZ¯èþ* Mæü*yé {ç³Ôèý…çܱÄæý$Ððþ$O¯èþ ´ë{™èþ¯óþ °ÆæÿÓíßý…^éÆæÿ$. {V>Ðèþ$Ýë¦Æÿ$$ÌZ ¯ðþËMö͵¯èþ õÜÐé çÜ…çœ*Ë çÜçßýM>Ææÿ…™ø _¯èþ² MæüÐèþ$™éË ÆðÿO™èþ$Ë™ø MæüÍíÜ ^óþç³sìýt¯èþ {ç³Äæý$™é²Ë$ Mæü$r$…º ÐèþÅÐèþÝëÄæý$§éÆæÿ$ËMæü$ õ³§æþÇMæü… ¯èþ$…_ ÑÐèþ$$Mìü¢ MæüÍW…^éÆÿ$$. ÐéÇ° BǦMæü…V> çÜ$ç܅糯èþ$²Ë¯èþ$V> Ðèþ*ÇaÐóþÔ>Æÿ$$. Ò$ AÀ{´ëÄæý*Ë$ Ðèþ$¯èþ A…§æþÇMîü G…™ø AÐèþ$*ËÅÐðþ$O¯èþÑ. Ðésìý MøçÜ… Ðóþ$… Mæü*yé G…™ø BçÜMìü¢™ø G§æþ$Ææÿ$^èþ*çÜ$¢¯é²Ðèþ$$. Ò$ ™øsìý ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë$ GÐèþÆðÿO¯é D Ðèþ*ÅVæügñýO¯Œþ ^èþ¨Ñ Ððþ$Ææÿ$VðüO¯èþ çœÍ™éË$ Ý뫨…^éË° Ò$Ææÿ$ BÕçÜ$¢… sôý ÐéÇ ç³NÇ¢ _Ææÿ$¯éÐèþ* Ðèþ*Mæü$ ™ðþÍÄæý$gôýÄæý$…yìþ. çÜ…™øçÙ…V> Ðóþ$Ðèþ$$ ÐéÇMìü Mæü*yé D Ðèèþ*ÅVæügñýO¯Œþ A…§æþgôýÝë¢Ðèþ$$. ¯èþ*™èþ¯èþ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… Ò$Mæü$ B¯èþ…§æþ§éÄæý$Mæü…V> ÝëV>Ë° BÕçÜ*¢.. çÜ…´ë§æþMæü$Ë$

BàÆæÿ ¿æý{§æþ™èþ, iÐèþ¯ø´ë«§æþ$Ë........................................çÜ…fÄŒý$ G….´ësìýÌŒý Ñ™èþ¯¢ þè Üç …ç³§æþ ÝëÐèþ*hMæü Ý÷™èþ$¢. ÐóþÌê¨ Üç …Ðèþ™èþÞÆ>Ë$V> A† gê{Væü™èþV¢ > ´ùíÙ…_, ¿æý{§æþ³ç Ææÿ_, Üç $Ææÿ„ìü™èþ…V> JMæü ™èþÆæÿ… ¯èþ$…_ Ðèþ$Æø ™èþÆ>°Mìü A…§æþ$™èþ$¯èþ² ÐéÆæÿÜç ™èþÓ Üç …ç³§æþ C¨. M>° C糚yæþ$ A¨ Ðé×ìýfÅ ßç ýMæü$P ¿æý$Mæü…¢ V> Ðèþ*Ç´ùÆÿ$$…¨. A…sôý JMæü ÆæÿMæü…V> ÐéÅ´ëÆæÿ ÐèþÜç $¢Ðþè # AÆÿ$$…¨. A¯èþ²§é™èþË ^óþ™èþ$ÌZÏ C…™èþM>Ë… Üç $Ææÿ„ìü™èþ…V>þE¯èþ² D Ñ™èþ¯¢ þè Üç …ç³§æþ Ðèþ$Ç…™èþV> Ððþ$Ææÿ$Væü$ç³Ææÿ_¯èþ ÐðþÑO §« þæ Å Ðèþ…VæüyéË$V> Ææÿ*ç³#¨§æþ$ªMüæ $…¨. iÐèþÐðþÑO §« þæ Å…™ø Mæü*yìþ¯èþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ñ«§é¯éË$ ¿æý{§æþ…V> °Í^óþ…§æþ$Mæü$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ M>Mæü$…yé §óþÔèý {ç³fË…§æþÇMîü BàÆæÿ¿æý{§æþ™èþ¯èþ$ CçÜ$¢…¨.

4

çÜ$Ææÿ„ìü™èþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ñ«§é¯éË §éÓÆ> õ³§æþÇMæü… °Ææÿ*Ã˯èþ.......Mðü. çÜ${ºÐèþ$×ýůŒþ... ™èþÑ$âæý¯éyæþ$ Æ>çÙ‰…ÌZ _¯èþ² MæüÐèþ$™éË ÆðÿO™èþ$Ë™ø MæüËíÜMæür$tV> ÐèþÅÐèþÝë¦Væü™èþ 糧æþ®™èþ$ÌZÏ Ðèþ$*yæþ$ A…^ðþÌZÏ ^óþç³sìýt¯èþ {ç³Äæý$™é²Ë$ çÜ™èþ¹Í™é˯èþ$ C^éaÆÿ$$. JMøP Ýë¦Æÿ$$ÌZ ç³°^óþõÜ çÜ…çܦËMæü$ çܵçÙtÐðþ$O¯èþ »ê«§æþÅ™èþ˯èþ$ Aç³µW…^èþyæþ… fÇW…¨. ÐéÇ° õÜ…{©Äæý$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… OÐðþç³# Ðèþ$ãÏ…^èþyæþ…™ø Æðÿ…yæþ$ {ç³Äñý*f¯é˯èþ$ Ý뫨…^èþVæüÍV>Ææÿ$. Ðèþ$$QÅ…V> õܧæþÅç³Ææÿ…V> ÐéÆæÿ$ G§æþ$ÆöP…r$¯èþ² ÝëÐèþ*hMæü, BǦMæü çÜÐèþ$çÜÅËMæü$ ç³ÇÚëPÆ>Ë$ ËÀ…^éÆÿ$$. Ðèþ¯èþÆæÿ$ËMæü$, õÜÐèþËMæü$ ^óþÆæÿ$Ðèþ M>Ðèþyæþ… ÐèþËÏ Æ>çÙ‰ ÆðÿO™é…Væü… ç܅糧æþ¯èþ$ çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$aMøÐèþyæþ… Ý뫧æþÅOÐðþ$…¨.

9

¯èþVæüÆ>ÌZÏ ò³Ææÿsìý ™ørË$ & Ñ$Væü$Ë$ ¿æý*Ðèþ$$Ë çܨӰÄñý*Væü…....Mðü.Ñ.G‹Ü. {ç³Ý맊þ ç³rt×ý {´ë…™éË$ C糚yæþ$ M>…{MîüsŒý M>ÆæÿyæþÐèþ#Ë$V> Ðèþ*Ç´ù™èþ$¯é²Æÿ$$. A…§æþÇ §æþ–íÙt ç³NÇ¢V> B«§æþ$±MæüÆæÿ×ýOò³¯óþ Móü…{©Mæü–™èþOÐðþ$´ùÆÿ$$…¨. D {MæüÐèþ$…ÌZ çÜ…{糧éÄæý$Mæü, Ýë…çÜP–†Mæü çÜ$…§æþÆæÿ ¯èþ…§æþ¯èþ Ðèþ¯éË$ ç³ÇÆæÿ„ìü…^é˯óþ BÌZ^èþ¯óþ Mæü¯èþ$Ðèþ$Ææÿ$OVðü´ù™ø…¨. _ÐèþÇMìü »ñý…Væüâæý*Ææÿ$ Mæü*yé B »êrÌZ¯óþ ÝëVæü$™ø…¨. B Ððþ{Ç CMæüPyæþ Mæü*yé ò³ÇW´ùÆÿ$$…¨. ÐéçÜ¢Ðé°Mìü C™èþÆæÿ ç³rt×êË™ø ´ùÍõÜ¢ ^éÌê ÐóþVæü…V> ÑçÜ¢ÇÝù¢…¨.

13

BàÆæÿ…ÌZ Ðèþ$Ç°² ç³ç³š«§é¯éÅË$ ...................................A™èþ$ÌŒý §ø{V>... Ðèþ$¯èþ§óþÔèý…ÌZ° °Ææÿ$õ³§æþÌZÏ A™èþÅ«¨Mæü$Ë BàÆæÿ…ÌZ MîüËMæüÐðþ$O¯èþ {´÷sîý¯èþϯèþ$ A…¨…^óþ HOMðüMæü 糧éÆæÿ¦… ç³ç³š «§é¯éÅË$ Ðèþ*{™èþÐóþ$. A…§æþ$ÐèþËÏ ç³ç³š«§é¯éÅ˯èþ$ A«¨Mæü…V> E™èþµ†¢ ^óþÄæý$yæþ…, Ðésìý° õ³§æþËMæü$ A…§æþ$»êr$ÌZ E…^èþyæþ… ÐèþËÏ Ðèþ$$QÅ…V> ï܈ËÌZ, ´ùçÙM>àÆæÿ ÌZç³… çÜǨ§æþªyé°Mìü G…™èþV>¯ø ™øyæþµyæþ$™èþ$…¨. Ðèþ$¯èþ §óþÔèýç³# ™èþ*Ææÿ$µ {´ë…™éË Æ>Ú‰ëÌZÏ ç³ç³š «§é¯éÅË E™èþµ†¢° {´ù™èþÞíßýçÜ$¢¯é²Ææÿ$.

15 3

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &4 • yìþÔèý…ºÆŠÿ 2015


BàÆæÿ ¿æý{§æþ™èþ, iÐèþ¯ø´ë«§æþ$Ë Ý뫧æþ¯èþMæü$ Ñ™èþ¢¯èþ ÝëÓÐèþË…º¯èþ MîüËMæü… çÜ…fÄŒý$ G….´ësìýÌŒý

Ñ™èþ¢¯èþ ç܅糧æþ ÝëÐèþ*hMæü Ý÷™èþ$¢. ÐóþÌê¨ çÜ… Ðèþ™èþÞÆ>Ë$V> A† gê{Væü™èþ¢V> ´ùíÙ…_, ¿æý{§æþç³Ææÿ_, çÜ$Ææÿ„ìü™èþ…V> JMæü ™èþÆæÿ… ¯èþ$…_ Ðèþ$Æø ™èþÆ>°Mìü A…§æþ$™èþ$¯èþ² ÐéÆæÿçÜ™èþÓ ç܅糧æþ C¨. M>° C糚yæþ$ A¨ Ðé×ìýfÅ çßýMæü$P ¿æý$Mæü¢…V> Ðèþ*Ç´ùÆÿ$$…¨. A…sôý JMæü ÆæÿMæü…V> ÐéÅ´ëÆæÿ ÐèþçÜ$¢Ðèþ# AÆÿ$$…¨. A¯èþ²§é™èþË ^óþ™èþ$ÌZÏ C…™èþM>Ë… çÜ$Ææÿ„ìü™èþ…V>þE¯èþ² D Ñ™èþ¢¯èþ çÜ… 糧æþ Ðèþ$Ç…™èþV> Ððþ$Ææÿ$Væü$ç³Ææÿ_¯èþ ÐðþOÑ«§æþÅ Ðèþ…VæüyéË$V> Ææÿ*ç³#¨§æþ$ªMæü$…¨. iÐèþÐðþOÑ«§æþÅ…™ø Mæü*yìþ¯èþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ñ«§é¯éË$ ¿æý{§æþ…V> °Í^óþ…§æþ$Mæü$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ M>Mæü$… yé §óþÔèý {ç³fË…§æþÇMîü BàÆæÿ¿æý{§æþ™èþ¯èþ$ CçÜ$¢…¨. ÐéÇ iÐèþ¯ø´ë«§æþ$˯èþ$ _ÆæÿM>Ë…´ër$ íܦÆæÿ…V> °Ë»ñýyæþ$™èþ$…¨.

Ðèþ$

àÆ>çÙ‰ÌZ° £é¯óþ hÌêÏÌZ° fÐèþçßýÆŠÿ ™éË*M> (»êÏMŠü) JMæü Mö…yæþ {´ë…™èþ…. ç³ÕaÐèþ$ Mæü¯èþ$Ðèþ$ÌZÏ ¿êVæüÐðþ$O¯èþ D {糧óþÔèý… iÐèþ ÐðþOÑ«§éÅ°Mìü ò³sìýt…¨ õ³Ææÿ$. ÑÑ«§æþ ÆæÿM>ÌñýO¯èþ ç³…rË$ CMæüPyæþ ÝëVæüÐèþ#™èþ* E…sêÆÿ$$. ÐèþÇ, ™ðþO§æþ$Ë$ (휅VæüÆŠÿ Ñ$ÌñýÏsŒýÞ), gŸ¯èþ²Ë$ (Ý÷ÆæÿYÐŒþ$), ï³hÄæý$¯Œþ ï³, Ñ$¯èþ$Ðèþ$$Ë$ Ðèþ…sìý BàÆæÿ «§é¯éÅË$ çÜÐèþ$–¨®V> ÝëVæüÐèþ#™éÆÿ$$. ÐèþÇ, C™èþÆæÿ BàÆæÿ «§é¯éÅË ÝëVæü$ÌZ ÐðþOÑ«§éÅ°² ç³ÇÆæÿ„ìü…^óþ…§æþ$Mæü$ ¼GIG‹œ ç³ÇÔZ«§æþ¯èþË AÀÐèþ–¨® çÜ…çܦ (¸û…yóþçÙ¯Œþ) Mæü–íÙ^óþÝù¢…¨. D Mæü–íÙÌZ Ðèþ$àÆ>çÙ‰ C°íÜtr*ÅsŒý B‹œ sñýM>²Ëi {sꯌþÞçœÆŠÿ çœÆŠÿ Ææÿ*ÆæÿÌŒý HÇÄæý*‹Ü (Ñ${™é) ç³NÇ¢ çÜçßýM>Ææÿ… A…¨Ýù¢…¨. D Æðÿ…yæþ$ çÜ…çܦË$ çÜÐðþ$OMæüÅ…V> ç³°^óþçÜ*¢, Ý린Mæü f¯èþ çÜÐèþ*f… ™øyéµr$™ø¯óþ çÜ…Ææÿ„æü×ýMæü$ ¯èþyæþ$…MæüsêtÆÿ$$. A§óþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ç³…rË ÝëVæü$ „óü{™é˯èþ$ †ÇW ç³#¯èþÆæÿ$§æþ®Ç…^óþ…§æþ$Mæü$ {ÔèýÑ$çÜ$¢¯é²Æÿ$$. C…§æþ$MøçÜ… Ý린Mæü…V> Ðéyæþ$MæüÌZ E¯èþ² ÝëVæü$ ç³Çgêq¯é°² Ðèþ$Ç…™èþ ç³sìýçÙt… ^óþõÜ…§æþ$Mæü$, A…§æþ$ÌZ ¿êVæü…V> {ç³Äñý*V>˯èþ$ ^óþç³rtyæþ…, õÜ…{©Äæý$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ 糧æþ®™èþ$Ë$ A¯èþ$çÜÇ…^óþÌê ÆðÿO™èþ$˯èþ$ {´ù™èþÞíßý…^óþ ^èþÆæÿÅËò³O §æþ–íÙt Móü…{©MæüÇÝù¢…¨.

¿êVæüÝëÓÐèþ$Å ÐðþOÑ«§æþÅ Ñ«§é¯éË$ 4

Ðèþ$$…§æþ$V> ÐèþÅÐèþÝëÄæý$§éÆæÿ$˯èþ$ º–…§éË$V> Ææÿ*´÷…¨… ^éÆæÿ$. JMøP º–…§æþ…ÌZ AÆÿ$$§æþ$ ¯èþ$…_ 糨 Ðèþ$…¨ ÆðÿO™èþ$Ë$ ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &4 • yìþÔèý…ºÆŠÿ 2015

Ý린Mæü Ýë¦Æÿ$$ Møyìþ ÝëÐèþ$Ë Ñ™èþ¢¯éË E™èþµ†¢

¿êVæüÝëÓÐèþ$$Ë$V> E…sêÆæÿ$. ÑÑ«§æþ ÆæÿM>ÌñýO¯èþ ç³…rËÝëVæü$ÌZ A¯èþ$çÜÇ…^èþÐèþËíܯèþ ÆæÿMæüÆæÿM>ÌñýO¯èþ Ñ«§é¯éË$, 糧æþ®™èþ$Ëò³O ÐéÇMìü ç³NÇ¢ AÐèþV>çßý¯èþ Mæü͵Ýë¢Ææÿ$. {ç³Mæü–† çÜçßýfÐðþ$O¯èþ Ðé™éÐèþÆæÿ×ý…ÌZ Ðèþ–„æüç܅糧æþ çÜÐèþ$–¨®V> E¯èþ² ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ „óü{™é˯èþ$ (C¯Œþ òÜOsŒý gñýÆŠÿà ´ëÏfÐŒþ$) çÜ…§æþÇØ…^éÆæÿ$. ÐèþÇ, ™ðþO§æþË$, Møyìþ ÝëÐèþ$Ë$ ({´ùÝù Ñ$ÌñýÏsŒýÞ) Ðèþ…sìý Ðésìý° ÝëVæü$ ^óþõÜ Ñ«§é¯éË$ ÑÐèþÇ…^èþyæþ… fÇW…¨. ÑÑ«§æþ {´ë…™éË ÆðÿO™èþ$Ë$ ç³ÆæÿçܵÆæÿ… JMæüÇ A¯èþ$¿æýÐé˯èþ$ Ðèþ$ÆöMæüÇMìü ™ðþÍÄæý$gôýçÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. ç³… rË G§æþ$Væü$§æþË ¡Ææÿ$¯èþ$ ç³ÇÖÍ…^éÆæÿ$. «§é¯èþÅç³# ¯é×ýÅ™èþ, ç³Ôèý$Ðèþ#ËMæü$ ËÀçÜ$¢¯èþ² Ðóþ$™èþ ÑÕçÙt™èþË$, `yæþï³yæþ˯èþ$ ™èþr$tMøVæüË ÝëÐèþ$Ææÿ®Å…, §æþ$MìüP§æþ$¯óþ² 糧æþ®™èþ$Ë$, HÄôý$ ç³…rËMæü$ AMæüPyìþ ¯óþËË$ A¯èþ$Ðèþ#V> E…sêÄæý$¯óþ çÜÐèþ*^éÆæÿ…, MæüÆæÿ$Ðèþ#M>rM>˯èþ$ ™èþr$tMøVæüË ¯óþË {ç³™óþÅMæü Ë„æü×ê˯èþ$ VæüÐèþ$°…_ ÐésìýMìü {´ë«§é¯èþÅ™èþË {ç³M>Ææÿ… ´ëÆÿ$$…r$Ï C^éaÆæÿ$. ÐéÇ_a¯èþ ÝùPÇ…VŠü ÐéÆæÿ$ ¯óþÆæÿ$aMæü$¯èþ² Mö™èþ¢ ÑçÙÄæý*ËMæü$ A§æþª… ç³yæþ$™èþ$…¨. ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å Ñ™èþ¢¯èþ G…í³Mæü, ç³…rMæü$ ÝëVæü$ ÐðþOÑ«§æþÅ… Væü$Ç…_¯èþ D AÐèþV>çßý¯é M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ 225 Ðèþ$…¨ ÆðÿO™èþ$Ë$ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. ÐéÇÌZ Äæý$$ÐèþMæü$Ë$, Ðèþ$íßýâæýË$ Mæü*yé E¯é²Ææÿ$. Ñ™èþ¢¯èþ Ôèý$§æþ®™èþ¯èþ$ M>´ëyóþ Ñ«§é¯é˯èþ$ ÐéÇMìü ÑÐèþÇ…^èþyæþ… fÇW…¨. Ððþ$$™èþ¢… Ò$§æþ 360 Ðèþ$…¨ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ™ðþO§æþË$, Møyìþ ÝëÐèþ$Ë õܧæþÅ Ñ«§é¯éËò³O Õ„æü×ý A…¨…^éÆæÿ$. Ñ™èþ¢¯é˯èþ$ Ôèý$¨® ^óþõÜ ç³§æþ®™èþ$˯èþ$, Ðésìý° ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ „óü{™éËÌZ E™èþµ†¢ ^óþõÜ


Ñ«§é¯é˯èþ$, ÐèþÇÝëVæü$ÌZ JMóüÝëÇ Ñ™èþ¢¯é˯èþ$ ¯éryæþ… ÐèþËÏ MæüÍVóü {ç³Äñý*f¯é˯èþ$, ¯óþ˯èþ$ íܧæþ®… ^óþÄæý$yæþ…ÌZ G™èþ$¢ç³ÌêÏ˯èþ$ AÐèþ$Æóÿa {MæüÐèþ*°² ÑÐèþÇ…^èþyæþ… fÇW…¨. Ôèý$¨®^óþÄæý$yæþ…, ÝëÓ¿êÑMæü Ðé™éÐèþÆæÿ×ý… AÐèþ$ÇMæüÌZ A¯óþMæü ÆæÿM>ÌñýO¯èþ {ç³Äñý*V>˯èþ$ ^óþç³rtyæþ… fÇW…¨. B ™èþÆæÿ$Ðé™èþ, Ý린Mæü õܧéÅ°Mìü A¯èþ$Væü$×ýÐðþ$O¯èþ Ñ«§é¯é˯èþ$, 糧æþ®™èþ$˯èþ$ Ý뫧æþÅÐðþ$O¯èþ…™èþ ÐèþÆæÿMæü$ Ððþ$Ææÿ$Væü$ç³Ææÿ^éÆæÿ$. Ðésìý° G…í³Mæü ^óþíܯèþ Mö…™èþÐèþ$…¨ ÆðÿO™èþ$Ë ´÷ÌêÌZÏ A¯èþ$çÜÇ…^óþ…§æþ$Mæü$ {´ù™èþÞíßý…^éÆæÿ$. ÐéÆæÿ$ ™èþÐèþ$ ^óþËÌZÏ Ðóþ$Ë$ ÆæÿMæü… Ñ™èþ$¢Ë¯èþ$ E™èþµ†¢ ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ AÐèþM>Ôèý… C^éaÆæÿ$. õÜ…{©Äæý$ GÆæÿ$Ðèþ#Ë™ø¯óþ ÝëVæü$ 糯èþ$Ë$ ç³NÇ¢^óþõÜÌê ÐéÇMìü çÜ*^èþ¯èþË$ C^éaÆæÿ$. 26 Ðèþ$…¨ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$§éÆæÿ$˯èþ$ 2013 QÈ‹œ ç³…r M>Ë…ÌZ C…§æþ$Mæü$ G…í³Mæü ^óþçÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. ÐéâæýÏ…™é ™èþÐèþ$ ´÷ÌêÌZϯóþ ÐèþÇ, ™ðþO§æþË$, Møyìþ ÝëÐèþ$Ë Ñ™èþ¢¯é˯èþ$ E™èþµ†¢ ^óþÄæý*Ë° çÜ*_…^éÆæÿ$. Mö°² {´ëÐèþ*×ìýMæü A…Ô>˯èþ$ §æþ–íÙtÌZ ò³r$tMæü$° A…§æþ$Mæü$ A¯èþ$Mæü*Ë…V> E…yóþ Ñ™èþ¢¯èþ ÆæÿM>˯èþ$ G…í³Mæü ^óþÄæý$yæþ… fÇW…¨. D Ððþ$$™èþ¢… M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°² ¿êVæüÝëÓÐèþ$Š糧æþ®†ÌZ¯óþ ^óþç³sêtÆæÿ$. çœÍ™èþ…V> BÄæý* {´ë…™éË ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë…§æþÇMîü Eç³Äñý*Væüç³yóþ Ñ™èþ¢¯èþ »êÅ…Mæü$¯èþ$ ¯ðþËMö˵yæþ… fÇW…¨.

iÐèþ ÐðþOÑ«§æþÅ çÜ…Ææÿ„æü×ý, iÐèþ¯ø´ë«§æþ$Ë ò³…ç³# D ÆæÿMæü…V> çÜÑ$íÙt {ç³Äñý*f¯éËMøçÜ… Mæü–íÙ {´ëÆæÿ…À…^èþyé°Mìü Ðèþ$$…§æþ$ ÐèþÆæÿMæü$ AMæüPyìþ ÆðÿO™èþ$Ë$ ™èþÐèþ$ Ñ™èþ¢¯èþ AÐèþçÜÆ>Ë MøçÜ… Ðèþ*ÆðÿPsŒý ò³O¯óþ B«§éÆæÿç³yæþÐèþËíÜ Ðèþ^óþa¨. M>° C糚yæþ$ ÐéÇMìü ÑÑ«§æþ ÆæÿM>ÌñýO¯èþ ç³…r˯èþ$ ÝëVæü$^óþÄæý$yé°Mìü M>ÐèþËíܯèþ ÐèþÇ, ™ðþO§æþË$, Møyìþ ÝëÐèþ$Ë Ñ™èþ¢¯éË$ ¯é×ýÅÐðþ$O¯èþÑ ™èþÐèþ$Mæü$ ™éÐóþ$ ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþçÜ$MøVæüË$Væü$™èþ$¯é²Ææÿ$. `yæþï³yæþË$, {MìüÑ$ MîürM>Ë »ñýyæþ§æþ ™èþWY…¨. ÐéÇ ´÷ÌêÌZÏ ç³…yóþ ç³…rË ¯èþ$…_ Ðèþ_a¯èþ ¨Væü$ºyìþÌZ ´ùçÙM>Ë$ GMæü$PÐèþ Ððþ*™é§æþ$ÌZ E…r$¯é²Æÿ$$. ÐèþÇ ÝëVæü$Mæü$ A¯èþ$Mæü*ËÐðþ$O¯èþ Ñ™èþ$¢ ÆæÿM>Ë$ & Mö͵ (™öÍ §æþÔèý), Mæüïܾ, ÌêËÅ, k¯é MøË…, Æ>gŒý Væü$¨Äæý*, Ðèþ$çÜ*Ç, §æþçßýÓÌŒý, »ê…VæüÌêÅ -& ÆæÿMæüÆæÿM>˯èþ$ G…í³Mæü ^óþçÜ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$. CMæü ™ðþO§æþË$ ÝëVæü$Mæü$ MæüÌôýµÇ, «§æþÐèþâŒý õ³Ç, Õ™øÍ, ¯èþVæüÍ (ÌôýsŒý), §æþçÜÆæÿ»ñý…¨ Ñ™èþ$¢Ë¯èþ$, Møyìþ ÝëÐèþ$Ë ÝëVæü$ÌZ §æþ*§ŠþÐðþ*{V>, òœ*Õ, çÜMæüÍ ÐéÆðÿO ÆæÿM>Ë$ ÆðÿO™èþ$Ë AÀÐèþ*¯é°² çÜ…´ë¨…^èþ$Mæü$¯é²Æÿ$$. Ðóþ$ÌñýO¯èþ ÝëVæü$ 糧æþ®™èþ$˯èþ$ ™ðþË$çÜ$MøÐèþyæþ…™ø´ër$

C糚yæþ$ ÑÑ«§æþ ÆæÿM>ÌñýO¯èþ ÐèþÇ, ™ðþO§æþË$, Møyìþ ÝëÐèþ$ Ðèþ…VæüyéË$ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ A…§æþ$»êr$ÌZMìü Ðèþ^éaÆÿ$$. CÑ MæüÆæÿ$Ðèþ#M>rM>˯èþ$, `yæþï³yæþ˯èþ$, ÐéÅ«¨ï³yæþ˯èþ$ ™èþr$tMæü$° °Ëºyæþ$™èþ$¯é²Æÿ$$. ´ùçÙMæü ÑË$ÐèþËç³Ææÿ…V> CÑ Ðèþ$Ç…™èþ Ðóþ$ÌñýO¯èþÑ.

A«¨Mø™èþµ†¢° Ý뫨…^óþ Ñ«§é¯é˯èþ$ ÆðÿO™èþ$Ë$ AÐèþV>çßý¯èþ ^óþçÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. ÐèþÇ ¨Væü$ºyìþ C…™èþMæü$Ðèþ$$…§æþ$ GMæüÆ>Mæü$ 12 ¯èþ$…_ 15 MìüÓ…sêâæý$Ï Ðèþ*{™èþÐóþ$ ç³…yóþ¨. A¨ M>Ýë¢ C糚yæþ$ GMæüÆ>Mæü$ 20&25 MìüÓ…sêâæýÏ ÐèþÆæÿMæü$ GMæü$PÐðþO…¨. ™ðþO§æþË ¨Væü$ºyìþ C¨ÐèþÆæÿÌZ GMæüÆ>Mæü$ 10 ¯èþ$…_ 12 MìüÓ…sêâæýÏ ÐèþÆæÿMóü E…yóþ¨. A¨ M>Ýë¢ C糚yæþ$ 17 ¯èþ$…_ 22 MìüÓ…sêâæý$å ÐèþÆæÿMæü$ ÐèþÝù¢…¨.

O™ðþ§æþË Ñ™èþ$¢Ë¯èþ$ G…í³Mæü^óþçÜ$¢¯èþ² §æþ–ÔèýÅ…

C糚yæþ$ ÆðÿO™èþ$Ë$ ¯é×ýÅÐðþ$O¯èþ õÜ…{©Äæý$ GÆæÿ$Ðèþ#˯èþ$ Ý÷…™èþ…V> íܧæþ®… ^óþçÜ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$. ÐésìýÌZ ÐèþÈÃMæü…´ù‹Üt (Ðé¯èþ´ëÐèþ$$Ë GÆæÿ$Ðèþ#), ÐèþÈÃÐé‹Ù, çÜçßýfíܧæþ®Ððþ$O¯èþ {MìüÑ$ °ÐéÆæÿM>Ë$ Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþÑ. C糚yæþ$ ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë ÝëVæü$ ÐèþÅÄæý$… Mæü*yé ^éÌê ™èþWY´ùÆÿ$$…¨. ºÄæý$r ¯èþ$…_ G…™ø QÆæÿ$a, {ÔèýÐèþ$Ë™ø GÆæÿ$Ðèþ#Ë$ Ìôý§é {MìüÑ$ çÜ…àÆæÿM>˯èþ$ Mö°™ðþ^èþ$aMøÐèþËíܯèþ Cº¾…¨ ™èþWY´ùÆÿ$$…¨. JMæüP Ðèþ*rÌZ ^ðþ´ëµË…sôý ÐèþÇ õܧéÅ°Mìü AÄôý$Å QÆæÿ$a GMæüÆ>Mæü$ Ææÿ*.12400 AÄôý$Ũ C糚yæþ$ MóüÐèþË… Ææÿ*.7500Mæü$ ™èþWY´ùÆÿ$$…¨. CMæü ™ðþO§æþË ÝëVæü$ ÑçÙÄæý$…ÌZ QÆæÿ$a GMæüÆ>Mæü$ Ææÿ*.7500 ¯èþ$…_ Ææÿ*.5300Mæü$ ™èþWY…¨. õÜ…{©Äæý$ GÆæÿ$Ðèþ#Ë ÐéyæþMæü… M>Ææÿ×ý…V> ¿æý*ÝëÆæÿ… Mæü*yé Ððþ$Ææÿ$Væü$ç³yìþ…¨. ±sìý °ËÓ Ô>™èþ… Mæü*yé Ððþ$Ææÿ$VðüO…¨.

çÜÐèþ$íÙt Ñ™èþ¢¯èþ E™èþµ†¢ çÜ$íܦÆæÿ Ñ™èþ¢¯èþ çÜ…Ææÿ„æü×ý M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… (çÜòÜtÆÿ$$¯èþ¼Ísîý B‹œ ïÜyŠþ Mæü¯èþjÆóÿÓçÙ¯Œþ {´ù{V>ÐŒþ$) ÑfÄæý$Ðèþ…™èþ… M>ÐéË…sôý A…§æþ$Mæü$ Ý린Mæü…V> {V>Ðèþ$Ýë¦Æÿ$$ÌZ¯óþ Ñ™èþ¢¯éË G…í³Mæü, Ñ™èþ¢¯èþ E™èþµ†¢, ç³ÆæÿçܵÆæÿ… çÜÆæÿçœÆ> ^óþçÜ$MøÐèþyæþ…, Ñ™èþ¢¯èþ ¿æý{§æþ™èþ ÐèþÅÐèþçܦ HÆæÿµyæþyæþ… A™èþÅÐèþçÜÆæÿ…. C…§æþ$Mæü$V>¯èþ$, Ñ™èþ¢¯èþ Ææÿ„æü×ý MæüÑ$sîý° HÆ>µr$ ^óþÔ>Ææÿ$. D MæüÑ$sîý E™èþµ†¢ AÐèþ#™èþ$¯èþ² Ñ™èþ¢¯éË ¯é×ýÅ™èþ, Ñ™èþ¢¯éË ç³ÆæÿçܵÆæÿ çÜÆæÿçœÆ> ç³ÆæÿÅÐóþ„æü×ý, Ðèþ*ÆðÿPsŒý™ø A¯èþ$çÜ…«§é¯èþ… Ðèþ…sìý ÐèþÅÐèþàÆ>Ëò³O °çœ* ÐóþíÜ E…^èþ$™èþ$…¨. ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &4 • yìþÔèý…ºÆŠÿ 2015

5


Ñ™èþ¢¯èþ E™èþµ†¢, Ñ™èþ¢¯èþ G…í³MæüËMæü$ A¯èþ$çÜÇ…^óþ Ñ«§é¯éËò³O D MæüÑ$sîý AfÐèþ*Æÿ$$ïÙ E…r$…¨. D Ñ«¨ °ÆæÿÓçßý×ýÌZ ¿êVæü…V> „óü{™èþÝë¦Æÿ$$ ç³ÆæÿÅr¯èþË$ ^óþç³yæþ$™èþ$…¨. D ç³ÆæÿÅr¯èþË çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å ÆðÿO™èþ$ËMæü$ Ððþ$Ææÿ$VðüO¯èþ Ñ«§é¯éË Væü$Ç…_¯èþ AÐèþV>çßý¯èþ MæüÍWÝë¢Ææÿ$. Ðóþ$Ë$ ÆæÿMæüÐðþ$O¯èþ Ñ™ø¢™èþµ†¢Mìü ÒË$V> Ðésìý° E™èþµ†¢ ^óþçÜ$¢¯èþ² „óü{™éË ¯é×ýÅ™èþ¯èþ$ Mæü*yé ç³ÇÖÍçÜ*¢ E…r$…¨. B Ñ«§æþ…V> ÐèþÇ, ™ðþO§æþË$, Møyìþ ÝëÐèþ$ ÝëVæü$Mæü$ ™øyæþµyóþ…§æþ$Mæü$ ÒË$V> „óü{™èþÝë¦Æÿ$$ÌZ Ñ™èþ¢¯èþ ÆæÿM>Ë ç³ÇÆæÿ„æü×ý Móü…{§éËò³O Mæü*yé °Äæý$…{™èþ×ý MæüÍW E…r$…¨. {ç³çÜ$¢™é°Mìü 11 {V>Ðèþ*Ë AÐèþçÜÆ>˯èþ$ ¡Æóÿa…§æþ$Mæü$ Ðèþ$*yæþ$ Ñ™èþ¢¯èþ çÜ…Ææÿ„æü×ý MæüÑ$sîýË$ Mæü–íÙ^óþçÜ$¢¯é²Æÿ$$. ÐèþÇ, ™ðþO§æþË$, Møyìþ ÝëÐèþ$Ë$, Ððþ$$MæüPgŸ¯èþ² (Ððþ$Æÿ$$gŒý), gŸ¯èþ² ç³…rËMæü$ çÜ…º…«¨…_ 250 ÆæÿM>Ë Ðèþ…Væüyé˯èþ$ ÒÆæÿ$ ™èþÐèþ$ Ñ™èþ¢¯èþ »êÅ… Mæü$ËÌZ çÜ$Ææÿ„ìü™èþ…V> M>´ëyæþ$Mæü$…r* ÐèþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. CÌê MæüÑ$sîýË ç³ÆæÿÅÐóþ„æü×ýÌZ E¯èþ² 11 {V>Ðèþ*Ë ¯èþ$…_ 724 Ðèþ$…¨ ÆðÿO™èþ$Ë$ D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ ^èþ$Ææÿ$V>Y, {ç³™èþÅ„æü…V> ´ëÌŸY… r$¯é²Ææÿ$. D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… Væü$Ç…_ Ðèþ$Ç…™èþ Ðèþ$…¨Mìü ÐéÅí³¢ ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ 10 Ðèþ$…¨ Äæý$$ÐèþMæü$ËMæü$ {ç³™óþÅMæü…V> Õ„æü×ý C^éaÆæÿ$. ÐéÆæÿ$ ©°Mìü çÜ…º…«¨…_¯èþ Ýë…Móü†Mæü ç³Çgêq¯é°² ÐóþÆóÿÓÆæÿ$ {V>Ðèþ*Ë ÐéÇMìü ÑÐèþÇ…_ ÐéÇ° Mæü*yé ^ðþO™èþ¯èþÅç³Ç^óþ…§æþ$Mæü$ ÐéÆæÿ$ Mæü–íÙ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. {ç³™èþÅ„æü…V> ^èþ*õÜ¢ M>° ¯èþÐèþ$Ãyæþ… MæüçÙt…. A…§æþ$Móü „óü{™èþÝë¦Æÿ$$ ç³ÆæÿÅr¯èþËMæü$ AÐèþM>Ôèý… ™èþÆæÿ^èþ$V> Mæü͵… ^èþyæþ… fÇW…¨. C…§æþ$Mæü$ V>¯èþ$ Ðèþ$Æø Ðèþ*ÆæÿY…V> GMæüPyìþMæüMæüPyæþ Ñ™èþ¢¯éË {糧æþÆæÿدèþ˯èþ$ HÆ>µr$ ^óþÔ>Ææÿ$. B ÆæÿMæü…V> ™èþÐèþ$ ç³ÇçÜÆæÿ {´ë…™éËÌZ Ðéyæþ$MæüÌZ E¯èþ² ç³…rË ÝëVæü$ÌZ ÐðþOÑ«§æþÅ… Væü$Ç…_, Ñ™èþ¢¯èþ Ææÿ„æü×ýMæü$ ¡çÜ$Mæü$…r$¯èþ² ^èþÆæÿÅË Væü$Ç…_ ÑÑ«§æþ {V>Ðèþ*Ë ÐéÇMìü AÐèþV>çßý¯èþ Mæü͵…^óþ {ç³Äæý$™èþ²… fÇW…¨. çÜÐèþ$íÙtV> Ñ™èþ¢¯èþ {糧æþÆæÿدèþË$, gê™èþÆæÿË$, „óü{™èþ ç³ÆæÿÅr¯èþË$ °ÆæÿÓíßý…^éÆæÿ$. D Ñ«§æþÐðþ$O¯èþ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë §éÓÆ> Ðèþ$àÆ>çÙ‰ÌZ° ÑÑ«§æþ {´ë…™éËMæü$ ^ðþ…¨¯èþ 4200 Ðèþ$…¨ ÆðÿO™èþ$˯èþ$ ^ðþO™èþ¯èþÅÐèþ…™èþ$˯èþ$ ^óþÄæý$yæþ… fÇW…¨.

sôýº$ÌŒý 1 @ ¿æý{§æþç³Ææÿ_¯èþ ÐèþÇ Ðèþ…VæüyéË$ & Ðésìý {ç³™óþÅMæü™èþË$ {ç³™óþÅMæü™èþË$ Ðèþ…VæüyéË ÆæÿM>Ë$ MæüÆæÿ$Ðèþ# M>rM>˯èþ$ ™èþr$tMæü$¯óþ ÔèýMìü¢ çÜÓ˵ÐèþÅÐèþ«¨ ç³…rË$ A«¨Mæü ¨Væü$ºyìþ

M>Î Mæü$yéÄŒý$, M>Î MæüyîþÞ, §æþ$Ìê 1, §æþ$Ìê 2

Ðèþ*ÆðÿPsŒý ÑË$Ðèþ

º…V>ÏÅ, Mæüïܾ, _Ðèþ$¯Œþ ÝëÌŒý, çÜ$Ç¢MøË…, i° (Ðéyé), yé…X (™ðþËÏ), ÆæÿVæü$§éÅ, Ðèþ$à©

LçÙ«§æþ ÑË$ÐèþË$

Ðèþ$çßý© (ºËïßý¯èþ™èþ ™èþWY…^èþyé°Mìü, V>Äæý*Ë$ Ðèþ*¯èþµyé°Mìü, ÑÇW¯èþ M>âæý$Ï, ^óþ™èþ$Ë$ çÜÆæÿ$ªMæü$¯óþ…§æþ$Mæü$), M>Î Q©Þ (ºËïßý¯èþ™èþ ™èþWY…^óþ…§æþ$Mæü$), §é…X (™ðþËÏ) ({§æþÐèþÆæÿ*ç³…ÌZ° MæüÚëÄæý$… ™èþÄæý*ÈMìü), §é…X (G{Ææÿ) (ÕÔèý$Ðèþ#Ë ™èþË$ÏÌZÏ ´ëË$ ò³ÇVóü…§æþ$Mæü$), Ðèþ*ÌŒý Væü$¨Äæý* ({ç³çÜÐé¯èþ… ™èþÆæÿ… ±ÆæÿçÜ… ™èþWY…^óþ…§æþ$Mæü$), ç³Ôèý$Ðèþ#Ë Ðóþ$™èþMæü$ Mö͵, ÆæÿVæü$§éÅ, ç³^óþMìü, ÐéMðüÓÌŒý §é…X, Mæüïܾ, i± (Ðéyæþ), »ê…V>ÏÅ, Ðèþ$çßý©, yîþ‹³ ÐérÆŠÿ, M>òÜÓÌŒý

™èþ$¨ {ç³Äñý*f¯èþ…

¼Æ>Å°, ç³#ÌêÐŒþ, {ç³™óþÅMæü Ðèþ…rM>Ë$ & »ê…V>ÏÅ, MæüçܾÆÿ$$, Mö͵, Ðèþ$çÜ$Æ>, Æ>gŒý Væü$yìþÄæý*, çÜ$Ç¢ MöË…, ÆæÿVæü$yìþÄæý*, ÍMìüÓyŠþ {Væü*Äñý$ÌŒý (Mæü…h), §é…X (G{Ææÿ) C…M> §é…X (™ðþËÏ), Ðèþ$çßý© ´ëç³yŠþ, §æþ$…«§æþ$¯Œþ, Æ>gŒýVæü$yìþÄæý*, Ðèþ*Ë$Y yìþÄæý*, Ar$Mæü$Ë$, Ðèþ$ÆæÿÐèþ$Æ>Ë$, §æþ*Ìê 1, §æþ*Ìê 2, ÝëVŠü ºsŒý

§æþ$Ìê 1, §æþ$Ìê 2, çßýÇ ¿æýsŒý «§éÐèþÌŒý, yé…X (G{Ææÿ), yé…X ™ðþËÏ, «§éÐèþÌŒý Møí³ (™öÍ), MæüçܾÆÿ$$, ÆæÿVæü$§éÅ, çÜ$Ç¢ MøË…, ÌêËÅ, fÐéÅ_ Væü$…yìþ

ò³Ææÿsìý ™ørÌZÏ ÐðþOÑ«§éÅ°Mìü {´ù™éÞçßý…

6

AÕÓ° ÐèþÇ „óü{™èþ…ÌZ çÜ$±ÌŒý MæüÐèþ*yîþ... ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &4 • yìþÔèý…ºÆŠÿ 2015

WÇf¯èþ$Ë ò³Ææÿsìý ™ørÌZϯóþ çÜÐèþ$–¨®V> ´ùçÙM>Ë$ ËÀ…^óþ ÑÑ«§æþ ÆæÿM>ÌñýO¯èþ BàÆæÿ 糧éÆ>¦Ë¯èþ$ ÐéÆæÿ$ çÜÓÄæý$…V> ò³…^èþ$Mæü$…sêÆæÿ$. Ðésìý §éÓÆ> ´ùçÙM>Ë$, BÆøVæüÅMæüÆæÿÐðþ$O¯èþ BàÆæÿ… ÐéÇMìü °™èþÅ… ËÀçÜ*¢ E…sêÆÿ$$. ™èþÆæÿ™èþÆ>Ë$V> WÇf¯èþ$Ë$ ò³Ææÿsìý ™ørË ò³… ç³M>°² JMæü 糧æþ®† {ç³M>Ææÿ… M>´ëyæþ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$. JMöMæüPÇ C… sZÏ JMøPÌê E…r$…© ™ørË ò³…ç³Mæü…. _¯èþ² _¯èþ² CâæýÏÌZ E¯èþ² Mö¨ª´ësìý gêV>ÌZ ÑÑ«§æþ A…™èþçÜ$¦ËÌZ B¯èþÐéÆÿ$$¡V> ÐèþçÜ$¢¯èþ² Ðèþ–„>Ë$, Ððþ$$MæüPË$, _¯èþ² _¯èþ² ´÷§æþË$ Ðèþ$¯èþ… ^èþ*yæþÐèþ^èþ$a.


Ñ™èþ¢¯èþÐóþ$ ¯óþsìý ¯èþÐèþ$ÃMæü…, Ñ™èþ¢¯èþÐóþ$ Æóÿç³sìý BÔèý £é¯óþ hÌêÏ, fÐèþçßýÆŠÿ ™éË*M>ÌZ° K {V>Ðèþ$… MæüÐèþ$yìþç³yæþ. B {V>Ðèþ*°Mìü ^ðþ…¨¯èþ Äæý$$Ðèþ ÆðÿO™èþ$ 35 H…yæþÏ çÜ$±ÌŒý MæüÐèþ*yìþ. A™èþyìþ Mæü$r$…º… ^éÌê ò³§æþª¨. Ððþ$$™èþ¢… Hyæþ$Væü$Ææÿ$ A™èþ° Mæü$r$…º çÜ¿æý$ÅË$. ÐéâæýÏ…™é MæüÍíÜ ÐéÇMìü E¯èþ² 3 GMæüÆ>Ë _¯èþ² ´÷Ë…ÌZ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… ^óþçÜ$Mæü$° iÑçÜ$¢¯é²Ææÿ$. 2010ÌZ çÜ$±ÌŒýMæü$ ^éÌê B…§øâæý¯èþ MæüÍW…^óþ çÜ™èþÅ… ™ðþÍíÜ´ùÆÿ$$…¨. ™èþÐèþ$ Mö¨ª´ësìý ´÷Ë…ÌZ ¿æý*ÝëÆæÿ… ™èþWY´ù™ø…§æþ°, AMæüPyìþ ¯óþËÌZÏ ™óþÐèþ$¯èþ$ °ËÓ E…^èþ$Mæü$¯óþ ÝëÐèþ$Ææÿ®Å… „îü×ìý…_´ù™ø…§æþ° ™ðþÍíÜ ^éÌê »ê«§æþ ç³yézyæþ$. A…§æþ$Mæü$ M>Ææÿ×ý… Mæü*yé Væü$Ç¢…^éyæþ$. ÆæÿÝëÄæý$¯èþ GÆæÿ$Ðèþ#Ë ÐéyæþMæüÐóþ$ C…§æþ$Mæü$ M>Ææÿ×ýÐèþ$° ™ðþË$çÜ$Mæü$¯é²yæþ$. Ððþ…r¯óþ ¼GIG‹œ & Ñ${™é¯èþ$ B{ÔèýÆÿ$$…^éyæþ$. ÐéÇ çÜËà çÜ*^èþ¯èþË {ç³M>Ææÿ…, ¿æý*ÝëÆ>°² ò³…´÷…¨…^óþ 糧æþ®™èþ$Ë™ø ´ër$ õÜ…{©Äæý$ GÆæÿ$Ðèþ#Ë ÐéyæþMæü… Væü$Ç…_ AÐèþV>çßý¯èþ ^óþçÜ$Mæü$¯é²yæþ$. AÌê…sìý õÜ…{©Äæý$ GÆæÿ$Ðèþ#Ë ™èþÄæý*È Ñ«§é¯èþ… ÌZ Õ„æü×ý ´÷…§éyæþ$. A«¨Mø™èþµ†¢ Ý뫧æþ¯èþMæü$ çÜçßýMæüÇ…^óþ }ÐèþÇ ÝëVæü$ 糧æþ®™èþ$˯èþ$ ¯óþÆæÿ$aMæü$¯é²yæþ$. B çÜ…çܦ ^óþç³sìýt¯èþ ç³…rË f¯èþ$Å çÜ…º…«§æþ Ðèþ$*ËM>Ë ç³ÇÆæÿ„æü×ý M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ 2010ÌZ çÜ$±ÌŒý Mæü*yé ´ëÌŸY¯é²yæþ$. „óü{™èþ Ýë¦Æÿ$$ÌZ ^óþç³sìýt¯èþ {ç³Äñý*V>ÌZÏ 21 ÆæÿM>ÌñýO¯èþ ÐèþÇ Ðèþ…Væüyé˯èþ$ Mæü¯èþ$Vö¯èþyæþ…ÌZ çÜ$±ÌŒý MîüËMæü´ë{™èþ Ðèþíßý…^éÆæÿ$. A…™óþM>§æþ$, D ÐèþÅÐèþàÆ>ÌZÏ ^èþ$Ææÿ$V>Y ´ëÌŸY¯èþyæþ… ÐèþËÏ ÐèþÇ, ™ðþO§æþË$, Møyìþ ÝëÐèþ$Ë ÝëVæü$Mæü$ Ìê¿æý§éÄæý$MæüÐðþ$O¯èþ ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å Ñ™èþ¢¯èþ G…í³Mæü °ç³#×ý$yæþ$V> ™èþÄæý*ÆæÿÄæý*Åyæþ$. ÑÑ«§æþ ÆæÿM>ÌñýO¯èþ §æþ$…ç³Ë$ ÌôýMæü VæüyæþzË$ ÝëVæü$Mæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ MæüÆ>…yóþ, Mø_, çÜ*Ææÿ¯Œþ Ðèþ…sìýÐésìý Væü$Ç…_, ç³…yæþÏ gê™èþ$ÌñýO¯èþ Ý÷ÆæÿM>Äæý$, M>MæüÆæÿ M>Äæý$, º*yìþ§æþ M>Äæý$, Ðèþ…M>Äæý$, ¡Äæý$ Væü$Ðèþ$Ãyìþ M>Äæý$ Væü$Ç…_, BMæü$ Mæü*ÆæÿË ÆæÿM>ÌñýO¯èþ Mú ï³, BË*, Ë»Œý Ë»Œý W…fË$, ™ö…yìþÏ Ðèþ…sìý ÐésìýÌZ Ðèþ$…_ {´ëÒ×ýÅ… çÜ…´ë¨…^éyæþ$. Ðésìý° ™èþÐèþ$ Mæü$r$…º AÐèþçÜÆ>Ë MøçÜÐóþ$ ïÜf¯ŒþË ÐéÈV> ò³…^èþ$™éÆæÿ$. ´ùçÙMæü ÑË$ÐèþË$¯èþ² Mæü*ÆæÿË$, ç³âæý$Ï, M>Äæý$Ë$, _¯èþ² _¯èþ² fº$¾ËMæü$ Ðèþ$…§æþ$Ë$V> Eç³Äñý*Væüç³yóþ Ððþ$$MæüPË$ Ððþ$$§æþÌñýO¯èþÑ ÐéÇ C…sìý ò³ÆæÿâæýÏÌZ¯óþ ò³…^èþyæþ… WÇf¯èþ iÐèþ¯èþ Ñ«§é¯èþ…ÌZ° JMæü {ç³™óþÅMæü™èþ. AÐèþ±² Ý린Mæü…V> ËÀ…^óþ ^ðþr$Ï, M>Äæý$Væü*ÆæÿÌôý. B _¯èþ² gêV>ÌZ¯óþ Hyé¨ ´÷yæþÐèþ#¯é AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ ´ùçÙM>˯èþ$ çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$aMæü$…sêÆæÿ$. BàÆæÿ MöÆæÿ™èþ ÌôýMæü$…yé ™èþÐèþ$Mæü$ ™éÐèþ$$ BàÆæÿ ¿æý{§æþ™èþ¯èþ$ çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$aMæü$…sêÆæÿ$.

ÐéÇMìü ™èþW¯èþ Væü$Ç¢…ç³# Mæü*yé §æþMìüP…¨ Ñ™èþ¢¯èþ çÜ…Ææÿ„æü×ý MøçÜ… Mæü–íÙ ^óþçÜ$¢¯èþ² D ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë º–…§é°Mìü ™èþW¯èþ Væü$Ç¢…ç³# Mæü*yé ËÀ…_…¨. Ððþ$$MæüPË ÐðþOÑ«§éÅ°²

ÝëVæü$^óþõÜÐéyæþ$. B 糯èþ$ÌZÏ Mæü$r$…º…ÌZ° {糆 JMæüPÆæÿ* ™èþÐèþ$ Ðèþ…™èþ$ ÝëÄæý$… A…¨…^óþÐéÆæÿ$. ÐèþÇ° ÝëVæü$^óþçÜ$¢¯èþ² çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ AçÜçßýfÐðþ$O¯èþ Mæü…Mæü$˯èþ$ VæüÐèþ$°…^éyæþ$. ÐésìýMìü GMæü$PÐèþ çÜ…QÅÌZ «§é¯èþÅ… E…yæþyé°² Væü$Ç¢…^éyæþ$. Ðésìý òÜOk Mæü*yé GMæü$PÐèþV>¯óþ E…¨. AÌê A™èþyæþ$ VæüÐèþ$°…_¯èþ Mæü…Mæü$˯èþ$ gê{Væü™èþ¢V> ™öËW…_, ÐésìýÌZ° W…f˯èþ$ ¯éË$Væü$ ÐóþÆóÿÓÆæÿ$ ïÜf¯èþÏÌZ ¿æý*Ñ$ÌZ ¯ésìý Ðésìý ò³Ææÿ$Væü$§æþ˯èþ$ VæüÐèþ$°…^éyæþ$. A…sôý 2010 ÐóþçÜÑÌZ¯èþ$, 2011 QÈ‹œ M>Ë…ÌZ¯èþ$, 2012 ÐóþçÜÑÌZ¯èþ$, 2013 QÈ‹œ ÌZ¯èþ$ Ðésìý ÝëVæü$ çœÍ™é˯èþ$ VæüÐèþ$°…^éyæþ$. Ðèþ$*yæþ$ ÝëÆæÿ$Ï Ðésìý° Ôèý$¨® ^óþíܯèþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ¼GIG‹œ °ç³#×ý$Ë Ðèþ*ÆæÿY§æþÆæÿØMæü…ÌZ A™èþyæþ$ ^óþíܯèþ Mæü–íÙ çœÍ…_…¨. Mö™èþ¢ ÆæÿMæü… Ðèþ…Væüyé°² Ææÿ*´÷…¨… ^éyæþ$. ÐésìýMìü Mö°² {ç³™óþÅMæü Ë„æü×êË$ E¯é²Æÿ$$. B {´ë…™èþ… ÌZ° ÐèþÅÐèþÝëÄæý$§éÆæÿ$Ë…§æþÆæÿ* D Ðèþ…Væüyæþ…ò³O¯óþ GMæü$PÐèþ BçÜMìü¢ ^èþ*í³…^éÆæÿ$. M>Ææÿ×êË$ ^éÌê E¯é²Æÿ$$. ¨Væü$ºyìþ Ææÿ*ç³…ÌZ ÐéÇMìü A«¨Mæü çœËÝëÄæý$… ËÀÝù¢…¨. ´÷sìýtV> E¯é² çÜ$°²™èþ…V> Mæü°í³çÜ$¢¯é² «§é¯èþÅ… {ç³Mæü–† ÐðþOÑ«§éÅ˯èþ$ ™èþr$tMøVæüË$Væü$™èþ$¯é²Æÿ$$. {MìüÑ$MîürM>Ë »ñýyæþ§æþ, C™èþÆæÿ `yæþï³yæþË çÜÐèþ$çÜÅ Ìôý§æþ° °Æ>®Ææÿ×ý AÆÿ$$…¨. 2012 QÈ‹œ ïÜf¯ŒþÌZ D Mö™èþ¢ÆæÿMæü… Ðèþ…Væüyæþ… Eç³Äñý*W…_ 5 MìüÓ…sêâæýÏ Ñ™èþ$¢Ë¯èþ$ E™èþµ†¢ ^óþíÜ, Ý린Mæü…V> E¯èþ² Ñ™èþ¢¯èþ »êÅ…Mæü$Mæü$ Aç³µW…^éyæþ$. B ÆæÿMæü… V> C™èþÆæÿ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ Mæü*yé A™èþyæþ$ A…§æþ$»êr$ÌZMìü ™ðþ^éayæþ$. C糚yæþ$ çÜ$±ÌŒý §óþ…VŠü `Ðóþ$¡ ÌZ° ¼Äæý*± çÜ…ÐèþÆæÿ¦¯Œþ çÜÑ$† A…sôý Ñ™èþ¢¯èþ çÜ…Ææÿ„æü×ý ÆðÿO™èþ$Ë º–…§æþ…ÌZ Äæý*MìütÐŒþ çÜ¿æý$Åyæþ$, gê{Væü™èþ¢V> G…í³Mæü ^óþíܯèþ Ñ™èþ$¢Ë¯èþ$ Væü$Ç¢…^èþyæþ…ÌZ ^èþ*í³¯èþ ¯ðþOç³#×êÅ°Mìü, ^óþíܯèþ Mæü–íÙMìü Væü$Ç¢…ç³#V> 2011&12 çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>°Mìü Ððþ$$MæüPË f¯èþ$Å çÜ…Ææÿ„æü×ý AÐéÆæÿ$z¯èþ$ ¯èþ*ÅÉìþÎÏÌZ A…¨…^éÆæÿ$. çÜ$±ÌŒý Ææÿ*´÷…¨…_¯èþ Ðèþ…Væüyé°Mìü AÕÓ° A° ™èþ¯èþ Mæü$Ðèþ*Æðÿ¢ õ³Ææÿ ¯éÐèþ$MæüÆæÿ×ý… ^óþÔ>yæþ$. C糚yæþ$ D {´ë…™èþ ÆðÿO™èþ$Ë…§æþÇMîü ç³…rË ÐðþOÑ«§æþÅ… M>´ëyæþyæþ…ÌZ B§æþÆæÿØ…V> °Ë$çÜ$¢¯é²yæþ$. M>´ëyæþ$™èþ*, ÆðÿO™èþ$Ë çßýMæü$PË MøçÜ… Mæü–íÙ^óþçÜ$¢¯èþ² í³í³Ñ G…yŠþ G‹œBÆŠÿG ({´÷sñý„æü¯Œþ B‹œ ´ëÏ…sŒý ÐðþÆðÿOsîý‹Ü G…yŠþ ¸ëÆæÿÃÆŠÿÞ ÆðÿOsŒýÞ A£éÇsîý) 2011&12 çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>°Mìü Ððþ$$MæüPË ÐðþOÑ«§æþÅ Ææÿ„æü×ý Ææÿ„æüMæü$yæþ$ (´ëÏ…sŒý h¯øÐŒþ$ ÝëÐðþOÆŠÿ MæüÐèþ$*Å°sîý) AÐéÆæÿ$z {糧é¯èþ… ^óþíÜ…¨. D çÜ…çܦ Móü…{§æþ {糿æý$™èþÓ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ðèþ$…{†™èþÓ Ô>QMæü$ A¯èþ$º…«§æþ…V> ç³°^óþçÜ$¢…¨. ç³…rË f¯èþ$Å Ææÿ„æü×ýMæü$ ^óþõÜ {ç³Äæý$™é²ËMæü$ Væü$Ç¢…ç³#V>¯óþ D AÐéÆæÿ$z¯èþ$ CçÜ$¢…sêÆæÿ$. ç³… rË f¯èþ$ÅÐèþ#˯èþ$ M>´ëyóþ…§æþ$Mæü$ ¡{Ðèþ…V> {ÔèýÑ$…_¯èþ C§æþªÆæÿ$ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ & ^úMŠü {V>Ðèþ*°Mìü ^ðþ…¨¯èþ Ðèþ$Ð鯌þ i ç³ÐéÆŠÿ, MæüÑ$yìþç³yæþ {V>Ðèþ*°Mìü ^ðþ…¨¯èþ çÜ$±ÌŒý MæüÐèþ*yîþ & 2011&12 çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>°Mìü Ððþ$$MæüPË Ææÿ„æüMæü AÐéÆæÿ$z A…§æþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &4 • yìþÔèý…ºÆŠÿ 2015

7


Ðèþ$$…§æþ$¯èþ² Ë„> ÅË$ Ñ™èþ¢¯èþ E™èþµ†¢, A«¨Mæü ¨Væü$ºyìþ Ñ«§é¯éË ÑçÙÄæý$…ÌZ A¯èþ²§é™èþË Ñgêq¯èþ ç܅糧æþ¯èþ$ ò³…´÷…¨…^óþ {ç³Äæý$™é²Ë$ ÑfÄæý$Ðèþ…™èþ…V> ÝëVæü$™èþ$¯é²Æÿ$$. D {ç³Äæý$™èþ²…ÌZ ¿êVæü…V>¯óþ ÐéÇ iÐèþ¯ø´ë«§æþ$˯èþ$ Ððþ$Ææÿ$Væü$ç³Ææÿ^óþ…§æþ$Mæü$ Mæü*yé ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$Mæü$… r$¯é²Ææÿ$. Æ>¯èþ$¯èþ² M>Ë…ÌZ ç³ç³š«§é¯éÅË$, Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë$, Ðèþ$$™èþMæü BàÆæÿ Ðèþ¯èþÆæÿ$˯èþ$ M>´ëyóþ ÑçÙÄæý$…ò³O §æþ–íÙt° Móü…{©MæüÇ…^èþ¯èþ$¯é²Ææÿ$. Òr°²sìý çœÍ™èþ…V>, WÇf¯èþ {ç³fËMæü$ Ðèþ$Ç…™èþ BàÆæÿ ¿æý{§æþ™èþ¯èþ$ ^óþMæü*Ææÿayæþ…™ø´ër$ ÐéÇMìü ´ùçÙMæüÑË$ÐèþË$ çÜÐèþ$–¨®V> E¯èþ² BàÆæÿ… A…¨…^èþyæþ… Ý뫧æþÅÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨. CÌê GMæüPyìþMæüMæüPyæþ Ý린Mæü…V> Ñ™èþ¢¯èþ °ËÓË »êÅ…Mæü$Ë Ðèþ$«§æþÅ ç³ÆæÿçܵÆæÿ… çÜÐèþ*^éÆæÿ Ðèþ*ǵyìþMìü çܵçÙtÐðþ$O¯èþ ÐèþÅÐèþçܦ Ææÿ*ç³…ÌZ AÐèþM>Ô>Ë$ ò³…´÷…¨…^èþyæþ… §éÓÆ> Ðèþ$Ç…™èþ Ðèþ$…¨ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ D ÆæÿMæüÐðþ$O¯èþ {ç³Äñý*f¯é˯èþ$ A…¨…^èþyæþ… çÜ$Ë¿æýÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨. A…™óþM>Mæü, D ÆæÿMæüÐðþ$O¯èþ ÐèþÅÐèþçܦ çÜàÄæý$…™ø ÆðÿO™èþ$˯èþ$ Ðèþ*ÆðÿPr$Mæü$ ^óþÆæÿ$Ðèþ ^óþçÜ$¢…¨. A…§æþ$Mæü$ ÐéÇÌZ ¯ðþËMö¯óþ çÜÐèþ$íÙt ¿êÐèþ¯èþ, çÜ…çœ$sìý™èþ ºË…V> Ðèþ*Ç ÐéÇMìü Mö…yæþ…™èþ «§ðþOÆæÿÅ… CçÜ$¢…¨. CÌê MæüÍíÜMæür$tV> E…yæþyæþ… ÐèþËÏ MæüÍVóü «§ðþOÆæÿÅ…™ø °ËÓ ÝëÐèþ$Æ>®Å°² ò³…^èþ$MøÐèþyæþ… Mæü*yé ™èþç³µ°çÜÇ AÐèþ#™èþ$…¨.

8

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &4 • yìþÔèý…ºÆŠÿ 2015

¿æý* ÝëÆ>°², Ððþ$$MæüPË ÐðþOÑ«§éÅ°² Væü$Ç…_¯èþ AÐèþV>çßý¯èþ ÆðÿO™èþ¯èþ²ËÌZ ò³ÇVóü Mö©ª ÐéÆæÿ$ CÌê çÜÐèþ$íÙt Mæü–íÙ™ø Ý뫨…^èþ$Mæü$¯èþ² Ðèþ¯èþÆæÿ$˯èþ$ M>´ëyæþ$MøÐèþyæþ…ÌZ ^óþÄæý$*™èþ AÐèþçÜÆæÿÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨. A…§æþ$ÐèþËÏ Ðèþ$¯èþ… ò³O¯èþ ^èþ*íܯèþ í³í³Ñ G…yŠþ G‹œBÆŠÿG ^èþrt… ç³Ç«¨ÌZ A…¨…^éÍ. Ðèþ$$QÅ…V> ÆðÿO™èþ$Ë$ ™èþÄæý*Ææÿ$^óþíܯèþ Ñ™èþ¢¯èþ ÆæÿM>˯èþ$ ÇhçÜtÆŠÿ ^óþÄæý$yæþ… Ðèþ$$QÅ…. MðüÑ$MæüÌŒý, Ðèþ*ÍMæü$ÅÌêÆŠÿ çÜ…º…«¨™èþ Ô>ï܈Äæý$ ç³ÇÔZ«§æþ¯èþË$, A«§æþÅÄæý$¯é˯èþ$ ^óþç³sêtÍ. A糚yóþ ÝëÐèþ*¯èþÅ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$§éÆæÿ$Ë$ ÑÑ«§æþ ÆæÿM>Ë ç³…rË Væü$Ç…_¯èþ ÆæÿMæüÆæÿM>Ë çÜÐèþ*^éÆæÿ… & ´ùçÙM>Ë$, yìþG¯ŒþG °Æ>®Ææÿ×ý, »êÆŠÿMøyìþ…VŠü Ðèþ…sìýÑ & ÝëÆæÿÓ{†Mæü BÐðþ*§æþ… ´÷…§æþVæüË$Væü$™éÆÿ$$. çÜ…fÄŒý$ G….´ësìýÌŒý ç³N×ôýÌZ° ¼GIG‹œ yðþÐèþË‹³Ððþ$…sŒý ÈòÜÇa ¸û…yóþçÙ¯Œþ (yéMæütÆŠÿ Ðèþ$×ìý ¿êÄŒý$ §óþÔ>ÄŒý$ ¯èþVæüÆŠÿ, G¯Œþ.òßý^Œþ.4, ÐéÆóÿj)ÌZ ç³°^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. Mr. Sanjay M Patil BAIF Development Research Foundation, Dr. Manibhai Desai Nagar, N.H.4, Warje, Pune - 411058. Maharashtra. Email : sanjaypatil21@gmail.com

B…VæüÏÐèþ$*Ë… @ ÎÝë C…yìþÄæý*, çÜ…ç³#sìý 15, çÜ…_Mæü 4, Ðèþ*Ça 2014.


C糚yæþ$ ÆðÿO™èþ¯èþ²ËMæü$ A…§æþ$»êr$ÌZ E¯èþ² ÐèþÇ Ðèþ…VæüyéË çÜ…QÅ 100 Mæü¯é² GMæü$PÐèþ.

çÜ$Ææÿ„ìü™èþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ñ«§é¯éË §éÓÆ> õ³§æþÇMæü… °Ææÿ*Ã˯èþ Mðü. çÜ${ºÐèþ$×ýůŒþ, G‹Ü.fíÜt¯Œþ, sìý.gê¯èþÞ¯Œþ, Mðü.ÑfÄæý$ËMìü‡

™èþÑ$âæý¯éyæþ$ Æ>çÙ‰…ÌZ _¯èþ² MæüÐèþ$™éË ÆðÿO™èþ$Ë™ø MæüËíÜMæür$tV> ÐèþÅÐèþÝë¦Væü™èþ 糧æþ®™èþ$ÌZÏ Ðèþ$*yæþ$ A…^ðþÌZÏ ^óþç³sìýt¯èþ {ç³Äæý$™é²Ë$ çÜ™èþ¹Í™é˯èþ$ C^éaÆÿ$$. JMøP Ýë¦Æÿ$$ÌZ ç³°^óþõÜ çÜ…çܦËMæü$ çܵçÙtÐðþ$O¯èþ »ê«§æþÅ™èþ˯èþ$ Aç³µW…^èþyæþ… fÇW…¨. ÐéÇ° õÜ…{©Äæý$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… ÐðþOç³# Ðèþ$ãÏ…^èþyæþ…™ø Æðÿ…yæþ$ {ç³Äñý*f¯é˯èþ$ Ý뫨… ^èþVæüÍV>Ææÿ$. Ðèþ$$QÅ…V> õܧæþÅç³Ææÿ…V> ÐéÆæÿ$ G§æþ$ÆöP… r$¯èþ² ÝëÐèþ*hMæü, BǦMæü çÜÐèþ$çÜÅËMæü$ ç³ÇÚëPÆ>Ë$ ËÀ…^éÆÿ$$. Ðèþ¯èþÆæÿ$ËMæü$, õÜÐèþËMæü$ ^óþÆæÿ$Ðèþ M>Ðèþyæþ… ÐèþËÏ Æ>çÙ‰ ÆðÿO™é…Væü… ç܅糧æþ¯èþ$ çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$aMøÐèþyæþ… Ý뫧æþÅÐðþ$O…¨.

™èþ

Ñ$âæý¯éyæþ$ÌZ° Ðèþ$*yæþ$ hÌêÏÌZÏ° & ¯éVæüç³r²…, †Ææÿ$Ðèþ¯é²Ðèþ$ÌñýO, M>…`ç³#Ææÿ… & f¯é¿êÌZ A™èþÅ«¨Mæü$Ë$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… Ò$§óþ B«§éÆæÿç³yìþ iÐèþ¯èþ… ÝëWçÜ$¢…sêÆæÿ$. ÐéÆæÿ…™é °Ææÿ$õ³§æþ Mæü$r$…»êË ÐéÆóÿ. CsîýÐèþÍ M>Ë…ÌZ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… Wr$t»êr$M>° iÐèþ¯é«§éÆæÿ…V> Ðèþ*Ç…¨. A…§æþ$Mæü$ A¯óþMæü

M>Ææÿ×êË$ E¯é²Æÿ$$. ¨Væü$ºyìþ ™èþWY´ù™èþ* Ðèþ_a…¨. õܧæþÅ ÐèþÅÄæý$… Ñç³È™èþ…V> ò³ÇW´ùÆÿ$$…¨. Ðèþ*ÆðÿPsŒý Jyìþ§æþ$yæþ$Mæü$Ë$ ™èþr$tMøÐèþyé°Mìü ÒË$ Ìôý° íܦ†, C™èþÆæÿ õÜÐèþËMæü$ ÐéÆæÿ$ §æþ*Ææÿ…V>¯óþ E…yìþ´ùÄæý*Ææÿ$. ÐéÇ íܦ†Væü™èþ$Ë Væü$Ç…_ Artyæþ$Væü$ Ýë¦Æÿ$$ÌZ °ÆæÿÓíßý…_¯èþ JMæü çÜÆóÿÓ {ç³M>Ææÿ… ÐóþÆæÿ$Ôðý¯èþVæü, Ñ$¯èþ$Ðèþ$$Ë Ðèþ…sìý Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþ ç³…rË ¨Væü$ºyìþ ^éÌê ™èþWY´ùÆÿ$$…¨. Ðésìý° ç³…yìþ…^èþyé°Mìü ^éÌê GMæü$PÐèþ Ððþ$$™èþ¢… ò³r$tºyìþ ò³rtÐèþËíܯèþ íܦ†. ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ çÜ…º…«§æþÐðþ$O¯èþ õÜÐèþË$ HÒ ÐéÇMìü A…§æþyæþ… Ìôý§æþ$. Ææÿ$×ý çܧæþ$´ëÄæý$… A¯óþ¨ ^éÌê ™èþMæü$PÐèþV> E…sZ…¨. AÌê…sìý ç³Çíܦ™èþ$ÌZÏ òÜ…rÆŠÿ çœÆŠÿ C…yìþÄæý$¯Œþ ¯éÌñýyìþj íÜçÜtÐŒþ$Þ (CIKS) Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Ðèþ_a…¨. Ðèþ–†¢ iÐèþ¯ø´ë«§æþ$Ë ÇÝùÆŠÿÞ òÜ…rÆŠÿ (»ñý…Væü$âæý*Ææÿ$)™ø ^óþ™èþ$Ë$ MæüÍí³…¨. Ý린Mæü$Ë™ø çÜÐèþ$¯èþÓÄæý$… ^óþçÜ$Mæü$…r* _¯èþ² MæüÐèþ$™éË$ E¯èþ² õ³§æþ Mæü$r$…»êË B§éÄæý$… ò³…´÷…¨…^óþ…§æþ$Mæü$ JMæü {´ëgñýMæü$t¯èþ$ ^óþç³sìýt…¨. D {´ëgñýMæü$tMæü$ A…™èþÆ>j¡Äæý$…V> AÀÐèþ–¨® M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*ËMæü$ ^óþÄæý$*™èþ C^óþa {¼sìý‹Ù çÜ…çܦ òßýOÐø‹Ü ¯èþ$…_ Mæü*yé BǦMæü çÜçßýM>Ææÿ… A…¨…¨. D {´ëgñýMæü$t Mìü…§æþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$§éÆæÿ$Ë ÝëÆæÿ«§æþÅ…ÌZ¯óþ ÝëÐèþ*hMæü {´ëÄñý*h™èþ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…V> ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… Ìê¿æýÝësìýV> °ÆæÿÓíßý…^óþ…§æþ$Mæü$, Ðèþ$Ç…™èþ {糿êÐèþÐèþ…™èþ…V> ¡Ça¨§óþª…§æþ$Mæü$ ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &4 • yìþÔèý…ºÆŠÿ 2015

9


Mæü–íÙ fÇW…¨. {ç³çÜ$¢™èþ… D Ðèþ$*yæþ$ hÌêÏÌZϯèþ$ 79 {V>Ðèþ$ ç³…^éÄæý$¡Ë ç³Ç«¨ÌZ° 9218 ÆðÿO™èþ$ Mæü$r$…»êËMæü$ {´ëgñýMæü$t {ç³Äñý*f¯éË$ A…§æþ$™èþ$¯é²Æÿ$$.

{´ëgñýMæü$t çÜÓÆæÿ*ç³…

10

D {´ëgñýMæü$t çÜÓÆæÿ*ç³…ÌZ {V>Ðèþ$ Ýë¦Æÿ$$ÌZ JMæü ÆðÿO™èþ$ çÜ…çœ$… E…r$…¨. hÌêÏ Ýë¦Æÿ$$ÌZ çÜÐèþ*QÅ E…r$…¨. hÌêÏ Ýë¦Æÿ$$ çÜÐèþ*Qůèþ$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ E™èþµ†¢§éÆæÿ$Ë Mæü…ò³± (Agriculture Producer Company) V> ÐèþÅÐèþçßýÇÝë¢Ææÿ$. ÐéÇMìü M>ÐèþËíܯèþ õÜÐèþ˯èþ$ {ç³Væü†ÖË ÐèþÅÐèþÝëÄæý$§éÆæÿ$Ë$ Mö…§æþÆæÿ$ {V>Ò$×ý ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ÐéÅ´ëÆæÿ õÜÐèþ˯èþ$ (Village Agricultural Business Development Service Providers – VABDSP) A…¨çÜ*¢ E…sêÆæÿ$. CÌê…sìý ÐèþÅÐèþçܦ {糆 {V>Ðèþ*°Mìü JMæüsìý E…r$…¨. §é°ÌZMìü çÜ¿æý$Å˯èþ$ Ý린Mæü ÆðÿO™èþ$Ìôý G…í³Mæü ^óþÝë¢Ææÿ$. ÆðÿO™èþ$ËMæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ õÜÐèþË$ ÐéÇMìü A…§æþ$»êr$ÌZMìü ™óþÐèþyé°Mìü ÐéÆæÿ$ Mæü–íÙ ^óþÄæý$ÐèþËíÜ E…r$…¨. JMæüÆæÿMæü…V> ÆðÿO™èþ$ËMæü$, D {´ëgñýMæü$t °Æ>ÓçßýMæü$ËMæü$ Ìôý§é E™èþµ†¢§éÆæÿ$ Mæü…ò³±Mìü Ðèþ$«§æþÅ çÜ…«§é¯èþMæüÆæÿ¢V> ^ðþç³µÐèþ^èþ$a. {V>Ðèþ$Ýë¦Æÿ$$ÌZ° Ðèþ$íßýâæýË çÜÓÄæý$…çÜàÄæý$Mæü º–…§éË Ðèþ*¨ÇV>¯óþ {V>Ðèþ$ Ýë¦Æÿ$$ ÆðÿO™èþ$Ë$ çÜ¿æý$ÅË$V> E…yóþ º–…§éË$ HÆ>µr$ ^óþÝë¢Ææÿ$. B º–…§æþ…ÌZ MóüÐèþË… ç³#Ææÿ$çÙ$Ë$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ M>Mæü, ï܈ËMæü$ ÑyìþV>¯èþ$, Ñ${ÔèýÐèþ$ º–…§éË$V>¯èþ$, çÜÐèþ$íÙt »ê«§æþÅ™èþ MæüË º–…§éË$V>¯èþ$ ÆðÿO™èþ$Ë MæüÏ»ŒýË$V>¯èþ$ ÆæÿMæüÆæÿM>Ë$V> E… yæþÐèþ^èþ$a. D ™èþÆæÿà º–…§é˯èþ$ çÜ$Ææÿ„ìü™èþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ çÜÓÄæý$… çÜàÄæý$Mæü º–…§éË$V> (SASHGs) ÐèþÅÐèþçßýÇÝë¢Ææÿ$. JMøP º–…§æþ…ÌZ 20 ¯èþ$…_ 25 Ðèþ$…¨ çÜ¿æý$ÅË$V> E…sêÆæÿ$. JMæü ç³…^éÄæý$¡ ç³Ç«¨ÌZ° ÆðÿO™èþ$Ë º–…§éË ¯èþ$…_ ç³…^éÆÿ$$¡ Ýë¦Æÿ$$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ AÀÐèþ–¨® MæüÑ$sîý (Panchayath Agriculture Development Committee (PADC)) ˯èþ$ G…í³Mæü ^óþçÜ$Mæü$… sêÆæÿ$. C…§æþ$ÌZ°Mìü 12 ¯èþ$…_ 20 Ðèþ$…¨ ÑÑ«§æþ º–…§éË {糆°«§æþ$Ë$V> G…í³Mæü ^óþçÜ$MøÐèþËíÜ E…r$…¨. ÒÆæÿ$ M>Mæü, ç³… ^éÄæý$¡ Ýë¦Æÿ$$ çÜ¿æý$ÅË$V> Mæü*yé Mö…§æþÇ° G…í³Mæü^óþçÜ$Mæü$… sêÆæÿ$. D MæüÑ$sîýË Ðèþ$$QÅ MæüÆæÿ¢ÐèþÅ… & D ÆðÿO™èþ$ çÜ…çœ*Ë Ðèþ$«§æþÅ çÜÐèþ$¯èþÓÄæý$… Ý뫨…^èþyæþ…™ø´ër$ Ðésìý M>ÆæÿÅMæüÌê´ëËò³O ç³ÆæÿÅÐóþ„æü×ý ^óþÄæý$ÐèþËíÜ E…r$…¨. CÌê HÆæÿµyìþ¯èþ ç³…^éÄæý$¡ Ýë¦Æÿ$$ MæüÑ$sîýËò³O Ðèþ$Æø MæüÑ$sîý MæüÏçÜtÆŠÿ Ýë¦Æÿ$$ MæüÑ$sîýË$ (Cluster Agriculture Development Committees (CADC)) E…sêÆÿ$$. C…§æþ$ÌZMìü í³GyìþíÜË ¯èþ$…_ G…í³MðüO¯èþ {糆°«§æþ$Ë$V> 20 ¯èþ$…_ 30 Ðèþ$…¨ ÐèþÅÐèþçßýÇÝë¢Ææÿ$. JMøP MæüÏçÜtÆŠÿ MæüÑ$sîýÌZ 15 ¯èþ$…_ 20 í³GyìþíÜËMæü$ {´ë†°«§æþÅ… E…r$…¨. D MæüÑ$sîý ç³…^éÄæý$¡ Ýë¦Æÿ$$ M>ÆæÿÅMæüÌê´ë˯èþ$ ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &4 • yìþÔèý…ºÆŠÿ 2015

ç³ÆæÿÅÐóþ„ìüçÜ*¢ E…r$…¨. CMæü hÌêÏ Ýë¦Æÿ$$ÌZ Ðèþ$¯èþ… C…™èþMæü$Ðèþ$$…§æþ$ ^ðþ糚Mæü$¯èþ² ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ E™èþµ†¢§éÆæÿ$Ë Mæü…ò³± & Gí³íÜ & A™èþ$ůèþ²™èþ Ýë¦Æÿ$$ÌZ í³GyìþíÜË°²sìýò³O¯é E…r$…¨. D A™èþ$ůèþ²™èþ Ýë¦Æÿ$$ÌZ° Gí³íÜ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ A™èþÅÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ ½Ðèþ* çܧæþ$´ëÄæý$…, õÜ…{©Äæý$ «§æþ–ÒMæüÆæÿ×ý ç³{™éË gêÈ, Õ„æü×ê M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë Ðèþ…sìý Ñ«§æþ$˯èþ$ °ÆæÿÓíßýçÜ*¢ õÜÐé çÜ…çܦV> ™øyéµr$¯èþ$ A…¨çÜ$¢…¨. C…M> ÆðÿO™èþ$ËMæü$ Ðóþ$ÌñýO¯èþ Ñ™èþ¢¯éË$, õܧæþÅç³# 糯èþ$ËMæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Ðóþç³ W…fË ´ûyæþÆŠÿ, Ðé¯èþ´ëÐèþ$$Ë GÆæÿ$Ðèþ#Ë$, ºÄñý* òœÇtÌñýOfÆŠÿÞ, ºÄñý*ò³íÜtòÜOyŠþÞ, Væü±²»êÅVŠüÞ, ç³Ôèý$Ðèþ#Ë §é×ê Ðèþ…sìýÐésìý° çÜ¿æý$ÅËMæü$ A…¨çÜ$¢…¨. {ç³çÜ$¢™é°Mìü 552 çÜÓÄæý$… çÜàÄæý$Mæü º–…§éË$, 71 ç³…^éÆÿ$$¡ Ýë¦Æÿ$$ MæüÑ$sîýË$, 5 MæüÏçÜtÆŠÿ Ýë¦Æÿ$$ MæüÑ$sîýË$, 2 Gí³íÜË$ ^èþ$Ææÿ$V>Y ç³°^óþçÜ$¢¯é²Æÿ$$. D Æðÿ…yæþ$ Gí³íÜËÌZ çÜ¿æýÅ™èþÓ… E¯èþ² ÆðÿO™èþ$Ë çÜ…QÅ §é§éç³# 4000 ÐèþÆæÿMæü$ E…r$…¨. {´ëgñýMæü$t M>Ë ç³ÇÑ$† Ðèþ$$WõÜ çÜÐèþ$Äæý*°Mìü Mæü±çÜ… 9000 Ðèþ$…¨Mìü ˼ª ^óþMæü*ÆæÿaVæüËÐèþ$° A…^èþ¯é ÐóþçÜ$¢¯é²Ææÿ$.

Ý뫨…_¯èþ çœÍ™éË$ ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý A¯èþ$Mæü*Ë ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ñ«§é¯éË A¯èþ$çÜÆæÿ×ý õÜ…{©Äôý$™èþÆæÿ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ M>ÆæÿÅMæüÌê´ë˯èþ$…_ A™èþÅ«¨Mæü çÜ… QÅÌZ ÆðÿO™èþ$Ë$ C糚yæþ$ çÜ$Ææÿ„ìü™èþÐðþ$O¯èþ õÜ…{©Äæý$ ÝëVæü$^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. õÜ…{©Äôý$™èþÆæÿ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ñ«§é¯éË ¯èþ$…yìþ CMæüPyìþ ÆðÿO™èþ$ Mæü$r$… »êÌZÏ 15 Ô>™èþ… Ðèþ$…¨ {MìüÑ$¯éÔèýMæü Ðèþ$…§æþ$Ë$ Ìôý° ÝëVæü$ 糧æþ¦™èþ$˯èþ$ A¯èþ$çÜÇçÜ$¢¯é²Ææÿ$. Ðèþ$Æø 10 Ô>™èþ… Ðèþ$…¨ ç³NÇ¢V> õÜ…{©Äæý$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… {´ëÆæÿ…À…^éÆæÿ$. Mæü±çÜ… 55 Ô>™èþ… ÆðÿO™èþ$ Mæü$r$…»êË$ D {´ëgñýMæü$t Mìü…§æþ A…§æþ$™èþ$¯èþ² ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ñ«§é¯é˯èþ$ / 糧æþ¦™èþ$˯èþ$ ´ësìýçÜ$¢¯é²Ææÿ$. çœÍ™èþ…V> Artyæþ$Væü$ ¯èþ$…_ A°² {糫§é¯èþÐðþ$O¯èþ ç³…rË ÝëVæü$ÌZ¯èþ$ A«¨Mæü E™èþµ†¢° Ý뫨…^èþVæüÍV>Ææÿ$.

ÐèþÅÄæý$¿êÆæÿ… ™èþWY…¨... B§éÄæý$… ò³ÇW…¨ CÌê ç³ÆæÿÅÐóþ„æü×ýÌZ E¯èþ² ÆðÿO™èþ$Ë ÝëVæü$¯èþ$ ç³ÇÖÍ…_¯èþ糚yæþ$ ÐèþÅÄæý$… 7 Ô>™èþ… ÐèþÆæÿMæü$ ™èþWY¯èþ ÑçÙÄæý$… °Æ>®Ææÿ×ý AÆÿ$$…¨. çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ 4500 Mæü$r$…»êË ¯èþ$…_ õÜMæüÇ…_¯èþ çÜÐèþ*^éÆæÿ… {ç³M>Ææÿ… ÐéÇ B§éÄæý$… Mæü±çÜ… 15 Ô>™èþ… ÐèþÆæÿMæü$ ò³ÇW¯èþr$Ï ™ðþÍíÜ…¨. 143 GMæüÆ>ËÌZ 107 Ðèþ$…¨ ÆðÿO™èþ$Ë$ } ÐèþÇ ÝëVæü$ ^óþç³sêtÆæÿ$. D Ñ«§é¯èþ… A¯èþ$çÜÇ…_¯èþ…§æþ$ÐèþËÏ ÐéÇMìü GMæüÆ>Mæü$ QÆæÿ$a §é§éç³# Ææÿ*.1250 ÐèþÆæÿMæü$ ™èþWY¯èþr$Ï çܵçÙtÐðþ$O…¨. A…sôý hÌêÏ ÐéÅç³¢…V> Ððþ$$™èþ¢… Ò$§æþ A…§æþÇMîü MæüÍí³ Ææÿ*.1,78,750 ÐèþÆæÿMæü$ B§é AÆÿ$$¯èþr$t ™ðþË$Ýù¢…¨.


ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Äæý$…{™éË ™øyéµr$

AÕÓ° ÐèþÇ „óü{™èþ…ÌZ çÜ$±ÌŒý MæüÐèþ*yîþ...

¯éVæüç³rt×ý… hÌêÏÌZ 45 Ðèþ$…¨ ÆðÿO™èþ$Ë$ }ÐèþÇ ÝëVæü$ ^óþç³sêtÆæÿ$ ÐéÇMìü GMæüÆ> ÝëVæü$Mæü$ AÄôý$Å ÐèþÅÄæý$… Ææÿ*.1200 ÐèþÆæÿMæü$ ™èþWY´ùÆÿ$$…¨. A…sôý D hÌêÏÌZ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ B§é AÆÿ$$¯èþ Ððþ$$™èþ¢… Ææÿ*.54000 A¯èþ²Ðèþ*r. CMæü C…sìý Ððþ¯èþ$Mæü E…yóþ ò³ÆæÿsZÏ C…sìý AÐèþçÜÆ>Ë MøçÜ… Ðèþ$íßýâæýË$ ^óþç³sìýt¯èþ ™ørË ò³…ç³Mæü… §éÓÆ> çÜVæür$¯èþ ¯ðþËMæü$ Ææÿ*.300 B§éÄæý$… çÜÐèþ$Mæü*Ç…¨. D Ñ«§æþ…V> çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ 2000 ÐèþÆæÿMæü$ ò³Ææÿsìý ™ørË ò³…ç³M>°² Ðèþ$íßýâæýË$ ^óþç³sêtÆæÿ$. D ÆæÿMæü…V> ÑÑ«§æþ Ñ°Ðèþ$Äæý$ ÐèþçÜ$¢Ðèþ#Ë ò³…ç³Mæü…ÌZ 305 Ðèþ$…¨ ˼ª§éÆæÿ$Ë$ A§æþ¯èþç³# ÑË$Ðèþ¯èþ$ ^óþMæü*Ææÿ$aMæü$¯é²Ææÿ$.

MæüÐèþ$*Å°sîý Ñ¿êV>Ë$ D {´ëgñýMæü$t ç³Ç«¨ÌZ MæüÐèþ$*Å°sîýç³Ææÿ…V>, Ý린Mæü AÐèþçÜÆ>ËMæü$ ™èþW¯èþr$Ï Mö°² M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*˯èþ$ ^óþç³rtyæþ… fÇW…¨. CÌê D Ðèþ$*yæþ$ hÌêÏÌZÏ & Ý린Mæü$Ë AfÐèþ*Æÿ$$ïÙÌZ ÐéÇ ïÜÓÄæý$ °ÆæÿÓçßý×ýÌZ & 13 Ðé¯èþ´ëÐèþ$$Ë GÆæÿ$Ðèþ#˯èþ$ ™èþÄæý*Ææÿ$^óþõÜ Äæý$*°r$Ï (Vermicompost Units), 7 ºÄñý* ò³íÜtòÜOyŠþ ™èþÄæý*È Äæý$*°r$Ï (Community Biopesticide Units), 7 MæüÐèþ$*Å°sîý {ç³Äñý*f¯éËMæü$ Eç³Äñý*Væüç³yóþ A§æþ¯èþç³# B§éÄæý$… çÜÐèþ$Mæü*Æóÿa Äæý$*°r$Ï (Community Value Added Production Units) HÆæÿµyézÆÿ$$. ÒsìýÌZ Mö°² Ðé¯èþ´ëÐèþ$$Ë GÆæÿ$Ðèþ#Ë Äæý$*°rϯèþ$, ÑçÜ¢ –™èþ ÝëÐèþ*hMæü {ç³Äñý*f¯éË MøçÜ… E§óþªÕ…_¯èþ Äæý$*°rϯèþ$ Ðèþ$íßýâæýÌôý °ÆæÿÓíßýçÜ$¢¯é²Ææÿ$. Ðésìý ¯èþ$…_ ™èþÄæý*ÆæÿÐèþ#™èþ$¯èþ² E™éµ§æþ¯èþË$ Ðóþ$Ë$ ÆæÿMæü…V> E…r$¯é²Æÿ$$. ÆðÿO™èþ$ËMæü$ çÜM>Ë… ÌZ çÜÆæÿçÜÐðþ$O¯èþ «§æþÆæÿËMóü Hyé¨ ´÷yæþÐèþ#¯é A…§æþ$»êr$ÌZ E… r$¯é²Æÿ$$. D Äæý$*°rÏÌZ ç³°^óþõÜ Ðèþ$íßýâæýË$, C™èþÆæÿ$Ë$ D Ñ«§æþ…V> A§æþ¯èþç³# B§éÄæý$… çÜ…´ë¨…^èþ$MøVæüË$Væü$™èþ$¯é²Ææÿ$. D B§éÄæý$… ÐéÆæÿ$ ^óþç³sôýt ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ „óü{™éËÌZ {ÔèýÐèþ$Mæü$ A§æþ¯èþ…V> ËÀÝù¢…¨.

ÐèþÅÐèþÝëÄæý$§éÆæÿ$ËMæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Äæý$…{™é˯èþ$ çÜÐèþ$Mæü*Æóÿa… §æþ$Mæü$V>¯èþ$ {ç³™óþÅMæü…V> ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Äæý$…{™é˯èþ$ (Agriculture Machineries Facilitation Centres (AMFCs)) çÜÐèþ$Mæü*Æóÿa Móü…{§éË$ HÆ>µr$^óþÄæý$yæþ… fÇW…¨. CÌê…sìýÑ 14 ç³…^éÄæý$¡ËÌZ ™èþÐèþ$ Ðèþ…™èþ$ ÝëÄæý$… A…¨çÜ$¢¯é²Æÿ$$. CMæüPyæþ ¿æý*Ñ$ §æþ$¯èþ²yé°Mìü A¯èþ$ÐðþO¯èþ Äæý*…{†Mæü ^ø¨™èþ ¯éVæüâæý$Ï (Power Tiller), Ñ$± {sêMæütÆæÿ$Ï, BÆÿ$$ÌŒý C…f¯èþ$Ï, {sꯌþÞ´ëÏ…rÆŠÿÞ, Äæý$…{™èþ ^ø¨™èþ Mö¯øÒyæþÆŠÿ (Power Operated Conoweeder), ѯø²ÐèþÆŠÿ Ðèþ…sìýÑ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ A…§æþ$»êr$ÌZ E…r$¯é²Æÿ$$. D ÆæÿMæüÐðþ$O¯èþ Móü…{§éËÌZ A«¨Mæü ¿êVæü… Ìê¿êË »êrÌZ¯óþ ¯èþyæþ$çÜ$¢¯é²Æÿ$$. AÑ A…¨…^óþ õÜÐèþËMæü$ ÆðÿO™èþ$Ìôý QÆæÿ$a ¿æýÇçÜ$¢…yæþyæþ…™ø Ðé×ìýfÅç³Ææÿ…V> Ìê¿æý§éÄæý$Mæü…V> ÝëVæü$™èþ$¯é²Æÿ$$. E§éçßýÆæÿ×ýMæü$, ò³Ææÿ¯èþÐèþ$Ë*ÏÆæÿ$ ç³…^éÄæý$¡ÌZ ѯø²ÐèþÆŠÿ ÝëÄæý$…™ø 1800 »êÅVŠüË$ A…sôý 144 r¯èþ$²Ë ÐèþÇ° Ôèý${¿æý… ^óþÄæý$yæþ… fÇW…¨.

ÐèþÅÐèþÝëÄæý$&ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý A…Ô>Ëò³O {糿æý$™éÓË$ ©ÆæÿƒM>ÍMæü Ñ«§é¯é˯èþ$ A¯èþ$çÜÇ…^èþyæþ… AÐèþçÜÆæÿ…. ´ëËMæü$Ë$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ & A…Ô>Ë™ø ´ër$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ææÿ…V>°² Ìê¿æý§éÄæý$Mæü…V> Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ¯èþyìþí³…^óþ…§æþ$Mæü$ gê¡Äæý$ Ýë¦Æÿ$$ÌZ Mö°² °Ææÿ$ªçÙtÐðþ$O¯èþ Ë„>ÅË Ðóþ$ÆæÿMæü$ ÐèþNÅà™èþÃMæü…V> Mæü–íÙ ^óþÄæý*Í. A糚yóþ §óþÔèý {ç³fË…§æþÇ BàÆæÿ çßýMæü$P¯èþ$ M>´ëyæþVæüË$Væü$™éÆæÿ$. Ðé™éÐèþÆæÿ×ý Ðèþ*Ææÿ$µËMæü$ ™èþW¯èþr$ÏV> gê¡Äæý$Ýë¦Æÿ$$ {ç³×êãMæü˯èþ$ Ææÿ*´÷…¨…^èþVæüË$Væü$™éÆæÿ$. CÌê Ôèý$¨® ^óþíܯèþ «§é¯èþÅ… ÆðÿO™èþ$ËMæü$ JMøP »êÅVŠüMæü$ A§æþ¯èþ…V> Ðèþ$Æø Ææÿ*.50 ¯èþ$…_ Ææÿ*.100 ÐèþÆæÿMæü$ B§éÄæý$… çÜ…´ë¨…_ ò³yæþ$™èþ$…¨. A…§æþ$Mæü$ M>Ææÿ×ý… & B ÆæÿMæü…V> Ôèý${¿æý…^óþíܯèþ «§é¯èþÅ… ¯é×ýÅ™èþÌZ Ððþ$Ææÿ$V>Y E…r$…¨. D Móü…{§éË õÜÐèþË$ {´ëgñýMæü$tÌZ ¿êVæüÝëÓÐèþ$$ÌñýO¯èþ ÆðÿO™èþ$ËMóü M>Mæü C™èþÆæÿ$ËMæü$ Mæü*yé A…§æþ$»êr$ÌZ E…r$¯é²Æÿ$$.

Ðèþ$$W…ç³# ÐéM>ÅË$ {V>Ðèþ$Ýë¦Æÿ$$ õÜÐèþ˯èþ$, çܧæþ$´ëÄæý*˯èþ$, ÐéÇ AÐèþçÜÆ>ËMæü$ ™èþW¯èþ Ñ«§æþ…V> ÐéÇ C…sìý Ðèþ$$…WsìýMóü ¡çÜ$MðüâæýÏyæþ… ÐèþËÏ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$§éÆæÿ$ËMæü$ A°² Ñ«§éÌê {ç³Äñý*f¯èþMæüÆæÿ…V> Ðèþ*Ç…¨. Ðèþ$*yæþ$ A…^ðþÌZÏ ^óþç³sìýt¯èþ D ÐèþÅÐèþïܦMæü–™èþ Ñ«§é¯èþ… (ç³…^éÄæý$¡&MæüÏçÜtÆŠÿ&hÌêÏ Ýë¦Æÿ$$ËÌZ) çÜM>Ë…ÌZ ÐéÇMìü M>ÐèþËíܯèþ Ðèþ$$yìþçÜÆæÿ$Mæü$˯èþ$, ç³ÇMæüÆ>˯èþ$ A…¨…^èþyæþ… çÜ$Ë¿æýÝ뫧æþÅÐðþ$O…¨. ¨Væü$ºyìþ° çÜÆðÿO¯èþ çÜÐèþ$Äæý*°Mìü Ðèþ*ÆðÿPsŒýMæü$ ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &4 • yìþÔèý…ºÆŠÿ 2015

11


^óþÆæÿayé°Mìü ™øyæþµyìþ…¨. D Ððþ$$™èþ¢… M>ÆæÿÅ°ÆæÿÓçßý×ýÌZ ({V>Ò$×ý ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ÐéÅ´ëÆæÿ õÜÐèþË$ A…¨…^óþÐéÆæÿ$ (Village Agricultural Business Development Service Providers – VABD-

ÆðÿO™èþ$ Ýù§æþÆæÿ$Ë Ðèþ$«§æþÅ çÜÐèþ$¯èþÓÄæý$…, çÜÐèþ*^éÆæÿ ÐéÅí³¢, ç³ÆæÿÅÐóþ„æü×ý) í³HyìþïÜË$, íÜHyìþíÜË$ °ÆæÿÓíßý…^èþÐèþËíܯèþ Ñ«§æþ$Ë$ çܵçÙt… ^óþÄæý$Mæü ™èþç³µÌôý§æþ$. C…M> ÐéÅ´ëÆæÿç³Ææÿ…V> Ë„> Å˯èþ$ Ý뫨…^èþyæþ…ÌZ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ E™èþµ™èþ$¢Ë Mæü…ò³± (APC) , D ÑÀ¯èþ²Ððþ$O¯èþ ÐèþÅÐèþçÜ¦Ë Ðèþ$«§æþÅ õÜ…{©Äæý$ Í…Móüi° {´ù™èþÞíßý…^óþ… §æþ$Mæü$ Eç³MæüÇ…_…¨. D Ñ«§æþ…V> ÐèþÅÐèþïܦMæü–™èþ HÆ>µr$ BÄæý* {´ë…™éËÌZ° ÐèþÅÐèþÝëÄæý$§éÆæÿ$Ë ÝëÐèþ*hMæü, BǦMæü çÜÐèþ$çÜÅËMæü$ ç³ÇÚëPÆæÿ… ^èþ*í³…_…¨. Ý린Mæü…V> E¯èþ² {ç³Væü†ÖË ÆðÿO™èþ$Ë B«§æþÓÆæÿÅ…ÌZ ÐéÇMìü ^óþÆæÿ$ÐðþO¯èþ õÜÐèþË$, AMæüPyìþ çÜÐèþ*gê°Mìü ^éÌê Eç³Äñý*Væüç³yézÆÿ$$. A…§æþ$Mæü$ M>Ææÿ×ý… & ÐéÇMìü AMæüPyìþ AÐèþçÜÆ>Ë$, ç³Çíܦ™èþ$Ë$, {´ë«§é¯èþÅ™é A…Ô>Ë Væü$Ç…_ ç³NÇ¢ AÐèþV>çßý¯èþ E…yæþyæþÐóþ$. ™øsìýÆðÿO™èþ$ËMæü$ G糚yæþ$ H¨ AÐèþçÜÆæÿÐðþ* ÐéÆæÿ$ Ðèþ$$…§æþ$V>¯óþ Væü$Ç¢…^èþVæüËVæüyæþ… D {ç³Äæý$™èþ²… ÑfÄæý$Ðèþ… ™èþ… M>Ðèþyé°Mìü §øçßý§æþç³yìþ…¨. {V>Ðèþ$ Ýë¦Æÿ$$ ÐéÅ´ëÆæÿ õÜÐèþ˯èþ$ A…¨…^óþ ÐéÇ Eç³Äñý*Væü… ÐéÇMìü AÆæÿ¦Ððþ$O…¨. A…§æþ$ÐèþËϯóþ ÐéÇ ¯èþ$…_ A…§æþ$™èþ$¯èþ² õÜÐèþËMæü$ AÄôý$Å QÆæÿ$aË ¿êÆ>°² B¯èþ…§æþ…V> ïÜÓMæüÇ…^éÆæÿ$. {糿æý$™èþÓ õÜÐèþË$, Ææÿ$×êË$, ½Ðèþ* çܧæþ$´ëÄæý$… Ðèþ…sìý A§æþ¯èþç³# {ç³™óþÅMæü õÜÐèþËMæü$ Mæü*yé AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ…™èþ ^ðþÍÏ… ^óþ…§æþ$Mæü$ ÐéÆæÿ$ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Ðèþ^éaÆæÿ$. ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ E™èþµ™èþ$¢Ë Mæü…ò³± °ÆæÿÓçßý×ý »ê«§æþÅ™èþ˯èþ$ ^óþç³rtyæþ… ÌZ¯èþ$, Ðèþ$íßýâê çÜ…çœ*Ë °ÆæÿÓçßý×ý¯èþ$ BÐðþ*¨…^èþyæþ… ÌZ¯èþ$, {V>Ò$×ý ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ÐéÅ´ëÆæÿ õÜÐèþ˯èþ$ A…¨…^óþ Móü… {§éËÌZ Ðèþ$íßýâæýËMæü$ ^ør$ Mæü͵…^èþyæþ…ÌZ¯èþ$, Ý린Mæü$ËMóü ™èþW¯èþ…™èþ {´ë«§é¯èþÅ… ËÀçÜ*¢ E…yæþyæþ…™ø AMæüPyìþ Ðèþ$íßýâæýË ÝëÐèþ*hMæü BǦMæü Ý뫨M>Ææÿ™èþ¯èþ$ ò³…´÷…¨…^èþyæþ… Ý뫧æþÅÐðþ$O…¨. MîüËMæüÐðþ$O¯èþ °Ææÿ~Äæý*˯èþ$ ¡çÜ$MøÐèþyæþ…ÌZ Ðèþ$íßýâæýË Ðèþ*rMæü$ ÑË$Ðèþ CÐèþÓyæþ… Ððþ$$§æþÌñýO…¨. Ðèþ$íßýâæýË B«§æþÓÆæÿÅ…ÌZ° {V>Ò$×ý ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ÐéÅ´ëÆæÿ õÜÐèþË Móü…{§éËMæü$ ÝëÐèþ*hMæü…V> Ðèþ$…_ Væü$Ç¢…ç³# ËÀ…_…¨. º–…§éË HÆ>µr$ÌZ Ðèþ$íßýâæýËMæü$ Mæü*yé {´ë†°«§æþÅ… CÐèþÓyæþ… (¿æý*Ñ$ Ìôý° ÐèþÆ>YËMæü$, ¿æý* Äæý$fÐèþ*¯èþ$ËMæü$ ^ør$ Mæü͵çÜ*¢) Ðésìý E¯èþ²™èþ Ýë¦Æÿ$$ °ÆæÿÓçßý×ý ÐèþÅÐèþçܦËÌZ Ðèþ$íßýâæýËMæü$ {ç³Ðóþ$Äæý$… CÐèþÓyæþ…, ¿æý*Ñ$ Ìôý° ÐéÇ BǦMæü ç³#ÆøVæü† M>ÆæÿÅMæüÌê´ëËMæü$ A«¨Mæü {´ëÐèþ$$QÅ… CÐèþÓyæþ… Ðèþ…sìý C™èþÆæÿ ^èþÆæÿÅË çœÍ™èþ…V> çÜÐèþ$íÙtV> Ý뫨…_¯èþ ÑfÄæý$…ÌZ A…§æþÇMîü Ðésê Mæü͵…_…¨. Ððþ$$™èþ¢… Ò$§æþ, {´ëgñýMæü$t çÜ™èþ¹Í™é˯èþ$ Ý뫨…_ ^èþ*í³…¨. A°² ÐèþÆ>YËMæü$ ^ðþ…¨¯èþ ÆðÿO™èþ$Ë B§éÄæý$… ò³ÇW…¨. ¨Væü$ºyæþ$Ë$ ò³ÇV>Æÿ$$. QÆæÿ$aË ¿êÆæÿ… ™èþWY…¨. Ððþ$$™èþ¢… Ò$§æþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ E™èþµ™èþ$¢Ë Mæü…ò³±Mìü A«¨Mæü B§éÄæý$… çÜÐèþ$Mæü*Ç…¨. AÌê…sìý Mæü…ò³±Ë °Æ>ÓçßýMæü$Ë ÝëÐèþ$Ææÿ®Å… Ðèþ$Ç…™èþ ÑçܢDž_…¨. SP)

12

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &4 • yìþÔèý…ºÆŠÿ 2015

„óü{™èþ {糧æþÆæÿدèþ¯èþ$ çÜ…§æþÇØ…_¯èþ M>…`ç³#Ææÿ… ÆðÿO™èþ$ Ýù§æþÆæÿ$Ë$

Mö™èþ¢ M>ÆæÿÅMæüÌê´ëËò³OMìü ÐéÆæÿ$ ™èþÐèþ$ §æþ–íÙt Móü…{©MæüÇ…^èþyé°Mìü {´ù™éÞçßý… C_a…¨. ^èþÆæÿaÌZÏ ´ëÆæÿ§æþÆæÿØMæü™èþMìü ^ør$ §æþMìüP…¨. {ç³Äñý*f¯èþMæüÆæÿÐðþ$O¯èþ çÜ…{糨…ç³#Ë$ GMæü$PÐèþÄæý*ÅÆÿ$$. ç³° ¡Ææÿ$ÌZ¯èþ$, °ÆæÿÓçßý×ýÌZ¯èþ$, ¯éÄæý$Mæü™èþÓ Ë„æü×êËÌZ¯èþ$, ^èþÆæÿaË {ç³Äñý*f¯éË$ Ðèþ…sìý ÐésìýÌZ çÜ…™èþ–í³¢MæüÆæÿÐðþ$O¯èþ Ððþ$Ææÿ$Væü$§æþË Mæü°í³…_…¨. Ðèþ$íßýâæýË çÜÓÄæý$…çÜàÄæý$Mæü çÜ…çœ*Ë$ GMæü$PÐèþ Ððþ$$™é¢Ë° ´÷§æþ$ç³# ^óþÄæý$VæüÍV>Æÿ$$. ò³§æþª Ððþ$$™é¢Ë¯èþ$ Ææÿ$×ý…V> çÜ…´ë¨…^èþVæüÍV>Æÿ$$. B Ñ«§æþ…V> ÐéÇ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… çÜ$íܦÆæÿÐðþ$O¯èþ çÜ$Ææÿ„ìü™èþÐðþ$O¯èþ M>ÆæÿÅMæüÌêç³…V> Ææÿ*´ë…™èþÆæÿ… ^ðþ…¨…¨. AMæüPyæþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Mæü$r$…»ê˯èþ$ õ³§æþÇMæü… ¯èþ$…_ VæüsñýtMìüP…_ çÜ$ç܅糯èþ²™èþ ¨ÔèýV> ¯èþyìþí³…^èþyæþ…ÌZ D {´ëgñýMæü$t ç³NÇ¢V> ÑfÄæý$Ðèþ…™èþÐðþ$O…¨. K Subramanian, S Justin, T Johnson and K Vijayalakshmi Centre for Indian Knowledge Systems No. 30, Gandhi Mandapam Road, Kotturpuram, Chennai - 600 085 Email : cikskazhi@gmail.com

B…VæüÏÐèþ$*Ë… @ ÎÝë C…yìþÄæý*, çÜ…ç³#sìý 16, çÜ…_Mæü 2, l¯Œþ 2014.


¯èþVæüÆ>ÌZÏ ò³Ææÿsìý ™ørË$ & Ñ$Væü$Ë$ ¿æý*Ðèþ$$Ë çܨӰÄñý*Væü… Mðü.Ñ.G‹Ü. {ç³Ý맊þ

ç³rt×ý {´ë…™éË$ C糚yæþ$ M>…{MîüsŒý M>ÆæÿyæþÐèþ#Ë$V> Ðèþ*Ç´ù™èþ$¯é²Æÿ$$. A…§æþÇ §æþ–íÙt ç³NÇ¢V> B«§æþ$±MæüÆæÿ×ýò³O¯óþ Móü…{©Mæü–™èþÐðþ$O´ùÆÿ$$…¨. D {MæüÐèþ$…ÌZ çÜ…{糧éÄæý$Mæü, Ýë…çÜP–†Mæü çÜ$…§æþÆæÿ ¯èþ…§æþ¯èþ Ðèþ¯éË$ ç³ÇÆæÿ„ìü…^é˯óþ BÌZ^èþ¯óþ Mæü¯èþ$Ðèþ$Ææÿ$VðüO´ù™ø…¨. _ÐèþÇMìü »ñý…Væüâæý*Ææÿ$ Mæü*yé B »êrÌZ¯óþ ÝëVæü$™ø…¨. B Ððþ{Ç CMæüPyæþ Mæü*yé ò³ÇW´ùÆÿ$$…¨. ÐéçÜ¢Ðé°Mìü C™èþÆæÿ ç³rt×êË™ø ´ùÍõÜ¢ ^éÌê ÐóþVæü…V> ÑçÜ¢ÇÝù¢…¨. A…§æþ$Mæü$ CMæüPyìþ Ðé™éÐèþÆæÿ×ý… f¯èþiÐèþ¯é°Mìü ^éÌê A¯èþ$Mæü*Ë…V> E…yæþyæþ… JMæü M>Ææÿ×ý…. C¨M>Mæü, CMæüPyæþ ËÀ…^óþ Ðèþ˜ÍMæü ÐèþçÜ™èþ$Ë$ A…§æþȲ BMæür$tMæü$…r$¯é²Æÿ$$. ¯èþVæüÆæÿ… ¯éË$Væü$ÐðþOç³#Ìê Mæü*yé ÑçÜ¢Ææÿ×ýMæü$ ^éÌê AÐèþM>Ô>Ë$ E…yæþyæþ… Ðèþ$Æø M>Ææÿ×ý…. AÆÿ$$¯é Mæü*yé C…M> »ñý…Væüâæý*Ææÿ$ Ðèþ$à¯èþVæüÆ>°Mìü çÜ$…§æþÆæÿ º–… §éÐèþ¯èþ ¯èþ…§æþ¯èþ Ðèþ¯éË ¯èþVæüÆæÿ…V> E¯èþ² õ³Ææÿ$ °Ë»ñýr$tMæü$…r*¯óþ E…¨. Mæü¯èþ$ËMæü$ Ñ…§æþ$^óþõÜ Ñ«§æþ…V> ¯èþVæüÆæÿ… ¯èþyìþ»Ÿyæþ$z¯èþ Mæü*yé çÜ$Ææÿ„ìü™èþÐðþ$O¯èþ ™ørË™ø ÑËíÜË$Ï™èþ* E…r$…¨. {ç³×êãM>º§æþ®… V> °ÐéçÜ {´ë…™é˯èþ$ AÀÐèþ–¨® ^óþÄæý$yæþ…ÌZ BàϧæþMæüÆæÿÐðþ$O¯èþ ´ëÆæÿ$PËMæü$ ™èþç³µ°çÜÇV> ^ør$ E…r$…¨. ™ørË ò³…ç³Mæü… çÜ…çÜ–P†° M>´ëyæþyæþ…™ø ´ër$ ò³…_ ´ùíÙ… ^óþ…§æþ$Mæü$ Mö°² {´ë…™éËÌZ Mæü–íÙ C…M> Mö¯èþÝëVæü$™ø…¨. B ÆæÿMæü…V> BÆøV>Å°Mìü Ææÿ„æü×ý C^óþa M>Äæý$Væü*Ææÿ˯èþ$ ò³…^èþ$Mæü$¯óþ… §æþ$Mæü$ ¯èþVæüÆæÿ ´ûÆæÿ$ËMæü$ {´ù™éÞçßý… A…§æþ$™ø…¨. ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý íßý™èþMæüÆæÿÐðþ$O¯èþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý*°² AÀÐèþ–¨®^óþõÜ…§æþ$Mæü$ ¡{Ðèþ…V> Mæü– íÙ^óþçÜ$¢¯èþ² GG…C ¸û…yóþçÙ¯Œþ D Mæü–íÙÌZ ^èþ$Ææÿ$Mæü$V> ™èþ¯èþ Ðèþ…™èþ$ ´ë{™èþ °ÆæÿÓíßýÝù¢…¨. yéMæütÆŠÿ ÑÔèýӯ飊þ Ðèþ$§æþª™èþ$™ø ¯èþVæüÆæÿ…ÌZ Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë ò³…ç³Mæü…, çßýÇ™èþ Ðèþ¯é˯èþ$ ò³…^èþyæþ…ÌZ, ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý {ç³Äñý*f¯éËMæü$ A¯èþ$Væü$×ýÐðþ$O¯èþ Ñ«§æþ…V>, 2007 ¯èþ$…_, {ç³™óþÅMæü Õ„æü×ý M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*˯èþ$ GG…C ¸û…yóþçÙ¯Œþ °ÆæÿÓíßýÝù¢…¨. A¨ Mæü*yé ™èþÐèþ$Mæü$ A…§æþ$»êr$ÌZ E¯èþ² G…™èþ Mö¨ª´ësìý çܦËÐðþ$O¯é Eç³Äñý*W…^èþ$MøÐèþ^èþ$a¯èþ° çÜ*_…_…¨. çœÍ™èþ…V> ^éÌê Mæü$r$…»êË$ ™èþÐèþ$ C…sìý ò³Ææÿsìý çܦ˅ÌZ¯èþ$, C…sìýò³O yé»êËò³O¯é, CâæýÏÐèþ$$…§æþ$ E¯èþ² çܦÌê˯èþ$, _ÐèþÆæÿMìü »êËP±Ë¯èþ$ Mæü*yé ™ørË$V> Ðèþ*ÇaÐóþçÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. MóüÐèþË… JMæüPÆøk´ër$ °ÆæÿÓíßý…^óþ D Õ„æü×ý M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$ B^èþÆæÿ×ê™èþÃMæüÐðþ$O¯èþ 糧æþ¦™èþ$ÌZÏ M>Äæý$Væü*ÆæÿË ò³…ç³Mæü…ÌZ Ððþ$âæý$Mæü$Ðèþ˯èþ$ ´ûÆæÿ$ËMæü$

ÑÐèþÇ…^èþyæþ… fÇW…¨. D Ñ«§æþ…V> Cç³µsìý ÐèþÆæÿMæü$ 500 Ðèþ$…¨ ™ørË ò³…ç³Mæü…ÌZ çÜ$Õ„ìü™èþ$ËÄæý*ÅÆæÿ$. ÐéâæýÏ…™é õÜ…{©Äæý$ 糧æþ®™èþ$ÌZÏ sñý{Æóÿ‹Ü V>Æðÿz¯Œþ˯èþ$ ò³…^èþyæþ… {´ëÆæÿ…À…^éÆæÿ$. ÐéÇÌZ G…™øÐèþ$…¨ Äæý$$Ðèþ¡Äæý$$ÐèþMæü$Ë$ E¯é²Ææÿ$. ÐéÆæÿ…™é Isìý Ææÿ… Væü…ÌZ ÑÆ>Ðèþ$… Ìôý° iÐèþ¯èþÔðýOÍ E¯èþ²ÐéÆóÿ. AÆÿ$$¯é çÜÆóÿ, ™ørË ò³…ç³M>°² ÐéÆæÿ$ JMæü à½V> ^óþç³sêtÆæÿ$. ç³rt×ý {´ë…™éËÌZ, ç³ÇçÜÆ>ÌZÏ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ M>ÆæÿÅMæüÌê´ëË {´ù™éÞçßý… MøçÜ… ^óþç³sìýt¯èþ ^èþÆæÿÅÌZÏ ¿êVæü…V> D ¸û…yóþçÙ¯Œþ sñý{Æóÿ‹Ü ™ørË ò³…ç³Mæü…ÐðþOç³# ™èþ¯èþ Mæü–íÙ° {´ëÆæÿ…À…_…¨. 2006ÌZ »ñý…Væü$âæý*Ææÿ$ÌZ ™ørË$, ç³rt×ý {´ë…™èþ ™ørË ò³…ç³Mæü…ÌZ {糫§é¯èþÐðþ$O¯èþ çÜçßýM>Ææÿ çÜ…çܦV> D ¸û…yóþçÙ¯Œþ Ææÿ…Væü…ÌZMìü ¨W…¨. D ÑçÙÄæý$…ÌZ A…™èþÆ>j¡Äæý$…V> {ç³Rêņ V>…_¯èþ çÜÓ^èþa…§æþ çÜ…çܦ BÆŠÿ.Äæý$$.G.G‹œ. çÜ…çܦ {糆´ë¨…_¯èþ ¯èþVæüÆ>Ë ¿æýÑçÙÅ™èþ$¢ çÜÓÆæÿ*ç³… M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°² çÜ*µÇ¢V> ¡çÜ$Mæü$…¨. D Ë„> ÅËMæü$ A¯èþ$Væü$×ý…V> I.yæþº$ÏÅ.G….I. çÜçßýM>Ææÿ… ¡çÜ$Mæü$…¨. D Æðÿ…yæþ$ çÜ…çܦË$ ºçßý$âæý çÜ…RêÅMæü ¿êVæüÝëÓÐèþ$$Ë {´ù™éÞçßýMæü {ç³{MìüÄæý$ÌZ ¿êVæü…V> çÜ…Äæý$$Mæü¢…V> A«§æþÅÄæý$¯éÌZÏ Ðèþ_a…¨. MóüÐèþË… A«§æþÅÄæý$¯éË™ø, çÜÆóÿÓË™ø çœÍ™éË$ Æ>Ðèþ° Væü$Ç¢…_, §æþ*Ææÿ§æþ–íÙt™ø {ç³Væü†ÖË §æþ–Mæüµ£æþ…™ø ò³Ææÿsìý ™ørË ò³…ç³M>°Mìü AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Ðèþ˜ÍMæü ÐèþçÜ™èþ$Ë Mæü˵¯èþò³O §æþ–íÙt ÝëÇ…_…¨. C…§æþ$Mæü$V>¯èþ$ Ðèþ$$…§æþ$V> E™éÞçßý…, BçÜMìü¢ E¯èþ² Mö°² °ÐéçÜ {´ë…™éË çÜ…„óüÐèþ$ çÜ…çœ*˯èþ$ çÜÒ$MæüÇ…_…¨. ÐéÇÌZ ^ðþO™èþ¯èþÅ…, AÐèþV>çßý¯èþ MæüÍW…^óþ…§æþ$Mæü$ Mæü–íÙ^óþíÜ…¨. çœÍ™èþ…V> Mö°² çÜ…çœ*Ë$ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Ðèþ^éaÆÿ$$. Ðèþ$$…§æþ$V> {ç³Mæü–† çÜçßýf…V> çÜiÐèþ 糧éÆ>¦ËÌZ A…™èþÇ…_´ùÄôý$ ºÄñý* yìþ{Vóüyæþº$ÌŒý ^ðþ™èþ¢¯èþ$, C™èþÆæÿ ÐèþÅÆæÿ¦ 糧éÆ>¦Ë¯èþ$ GÆæÿ$Ðèþ#ËÌZ Eç³Äñý*W…^èþyé°Mìü E™éÞçßý… ^èþ*í³…^éÆæÿ$. AÌêVóü ™èþÐèþ$ A¯èþ$¿æýÐé˯èþ$ C™èþÆæÿ$Ë™ø ç³…^èþ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ íܧæþ®Ðèþ$Äæý*ÅÆæÿ$. ¯èþÆæÿÞÈ˯èþ$ ò³…^èþyæþ…ÌZ çÜÓÄæý$… çÜàÄæý$Mæü Ðèþ$íßýâê º–…§éËMæü$ Õ„æü×ý C^óþa {ç³Äæý$™èþ²… ^èþ$Ææÿ$V>Y ^óþç³sêtÆæÿ$. B™èþÆæÿ$Ðé™èþ, ÐéíÙ… Væüt¯ŒþÌZ° BàÆæÿ, ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ çÜ…çܦ (FAO) çÜçßýM>Ææÿ…™ø sñý{Æóÿ‹Ü V>Æðÿz¯èþϯèþ$ Væü$Ç…_¯èþ {ç³^éÆæÿ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*ËMæü$ A¯èþ$ÐðþO¯èþ Ò$yìþÄæý* Ðèþ*«§æþÅÐèþ*ËMðüO A¯óþÓíÙ…^èþyæþ… fÇW…¨.

ÐóþVæüÐèþ$…§æþ$Mæü$¯èþ² Mæü–íÙ ç³rt×ýÐéçÜ$Ë$ CÌê ò³Ææÿsìý ™ør˯èþ$ ò³…^èþyæþ… ÐèþËÏ MæüÍVóü {ç³Äñý*f¯é˯èþ$ ç³rt×ý ´ëÏ°…VŠü A«¨M>Ææÿ$Ë §æþ–íÙtMìü Mö°² ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &4 • yìþÔèý…ºÆŠÿ 2015

13


çÜÐèþ*ÐóþÔ>Ë §éÓÆ> ÐðþãÏ…¨. §é…™ø ™ørË ò³…ç³Mæü… Væü$Ç… _¯èþ AÐèþV>çßý¯èþ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$, {糧æþÆæÿدèþÌZÏ C…sìý yé»êËò³O ™ør˯èþ$ ò³…^óþ Ñ«§é¯é˯èþ$ Væü$Ç…_¯èþ çÜÐèþ*^éÆ>°² A…¨… ^èþyæþ… fÇW…¨. D {糧æþÆæÿدèþ¯èþ$ A«¨M>Ææÿ$Ë$ ™èþÐèþ$ M>Æ>ÅËÄæý$… yé»êò³O¯óþ HÆ>µr$ ^óþÄæý$yæþ… fÇW…¨. CÌê ™ørË ò³…ç³Mæü… ÑçÙÄæý$…ÌZ çÜ$Õ„ìü™èþ$ÌñýO¯èþ Äæý$$Ðèþ™èþ D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°Mìü Ðèþ$Ç…™èþ çÜ*µÇ¢° ¡çÜ$Mæü$Ðèþ^éaÆæÿ$. ÐéÇÌZ Mö…§æþÆæÿ$ CÌê…sìý GMø & §æþ–Mæüµ£æþ… E¯èþ² ÐéÇ™ø ç³ÆæÿçܵÆæÿ… AÀ{´ëÄæý*˯èþ$ C_aç³#^èþ$aMæü$¯óþ {ç³Äæý$™é²°Mìü, Ðèþ$ÇMö…™èþ Ðèþ$…¨Mìü Õ„æü×ý M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*˯èþ$ °ÆæÿÓíßý…^óþ…§æþ$Mæü$ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Ðèþ^éaÆæÿ$. yéMæütÆŠÿ ÑÔèýӯ飊þ {´ù§æþÂË…™ø CÌê…sìý L™éÞíßýMæü ´ûÆæÿ$Ë$ D ÑçÙÄæý$…ÌZ ™èþÐèþ$ BÌZ^èþ¯èþËMæü$ ^óþÆæÿ$ÐèþV> E¯èþ² ÐéÇ™ø MæüÍíÜ V>Æðÿz¯Œþ íÜsîý ¸ëÆæÿÃÆŠÿÞ {Væü*‹³V> HÆæÿµyézÆæÿ$. ™èþ§æþ$ç³Ç ÐéÆæÿ…™é JMæü {rçÜ$tV> HÆæÿµyézÆæÿ$. ¯èþVæüÆæÿ…ÌZ CÌê ò³Ææÿsìý ™ørË ò³…

14

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &4 • yìþÔèý…ºÆŠÿ 2015

ç³Mæü… Væü$Ç…_ AÐèþV>çßý¯èþ MæüÍW…^óþ…§æþ$Mæü$ A¯óþMæü M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$ ^óþç³sêtÆæÿ$. Fr {çœÐŒþ$ Äæý$$ÐèþÆŠÿ ™ør A…sôý Ò$ C…sìý ™ør ¯èþ$…_ BàÆæÿ… A¯óþ ºíßýÆæÿ…Væü M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°² °ÆæÿÓíßý…^éÆæÿ$. C¨ A§æþ$™èþ ÑfÄæý$… Ý뫨…_…¨. ™èþÆæÿ^èþ$ D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°² °ÆæÿÓíßý…^èþyæþ… §éÓÆ> ç³ÆæÿçܵÆæÿ AÀ{´ëÄæý*˯èþ$ ÐðþËÏyìþ…^èþ$Mæü$¯óþ… §æþ$Mæü$ Ðóþ¨MæüV> Ðèþ*Ç…¨. ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý íßý™èþMæüÆæÿÐðþ$O¯èþ E™éµ§æþ¯èþËMæü$ C§ø Ðèþ*ÆðÿPsŒýV> Ðèþ*Ææÿ$µ^ðþ…¨…¨. ™ørË ò³…ç³Mæü… ÑçÙÄæý$… ÌZ BçÜMìü¢ E¯èþ² ÐéÇÐèþ$«§æþÅ AÀ{´ëÄæý*˯èþ$ ç³…^èþ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ íÜsìýf¯Œþ Ðóþ$rÆŠÿÞ õ³Ææÿ$™ø Ðèþ$Æø çÜÐèþ$íÙt Mæü–íÙMìü ™ðþÆæÿ Ìôý_…¨. KVS Prasad Executive Director, AME Foundation and Chief Editor, LEISA India Email : leisaindia@yahoo.co.in

B…VæüÏÐèþ$*Ë… @ ÎÝë C…yìþÄæý*, çÜ…ç³#sìý 16, çÜ…_Mæü 3, òÜò³t…ºÆŠÿ 2014.


BàÆæÿ…ÌZ Ðèþ$Ç°² ç³ç³š«§é¯éÅË$ ´ùçÙM>àÆæÿ ÌZç³… ¯èþ$…_ VæüsñýtMìüPÝë¢Äæý*? A™èþ$ÌŒý §ø{V>, AÔèý$™øÔŒý çÜÆ>PÆŠÿ, Gyðþ¯Œþ Gyæþº$ÏÅ çßýçܯŒþ, ç³Ngê Ýëà, ATÌŒý çßýçÜÞ¯Œþ ÇiÓ Ðèþ$¯èþ§óþÔèý…ÌZ° °Ææÿ$õ³§æþÌZÏ A™èþÅ«¨Mæü$Ë BàÆæÿ…ÌZ MîüËMæüÐðþ$O¯èþ {´÷sîý¯èþϯèþ$ A…¨…^óþ HMðüOMæü 糧éÆæÿ¦… ç³ç³š «§é¯éÅË$ Ðèþ*{™èþÐóþ$. A…§æþ$ÐèþËÏ ç³ç³š«§é¯éÅ˯èþ$ A«¨Mæü…V> E™èþµ†¢ ^óþÄæý$yæþ…, Ðésìý° õ³§æþËMæü$ A…§æþ$»êr$ÌZ E…^èþyæþ… ÐèþËÏ ÐéÇÌZ, Ðèþ$$QÅ…V> ï܈ËÌZ, ´ùçÙM>àÆæÿ ÌZç³… çÜǨ§æþªyé°Mìü G…™èþV>¯ø ™øyæþµyæþ$™èþ$…¨. Ðèþ$¯èþ §óþÔèýç³# ™èþ*Ææÿ$µ {´ë…™éË Æ>Ú‰ëÌZÏ ç³ç³š «§é¯éÅË E™èþµ†¢° {´ù™èþÞíßýçÜ$¢¯é²Ææÿ$. D ÌZ´ë°² çÜǨ§óþª…§æþ$Mæü$ ^óþç³sìýt¯èþ ^èþÆæÿÅË M>Ææÿ×ý…V> & õ³§æþËMæü$ A§æþ¯èþç³# B§éÄæý$… ËÀÝù¢…¨. ¿æý*ÝëÆæÿ… Ððþ$Ææÿ$Væü$ç³yæþ$™ø…¨. E´ë«¨MøçÜ… ÐéÆæÿ$ ÐèþËçÜ ÐðþâæýåÐèþËíܯèþ §æþ$íܦ† ™èþ糚™ø…¨.

{ç³

ç³…^èþ… Ððþ$$™èþ¢… Ò$§æþ E¯èþ² õ³§æþÌZÏ 75 Ô>™èþ… Ðèþ$…¨ §æþ„ìü×ý BíÜÄæý*ÌZ¯óþ E¯é²Ææÿ$. ç³ÌñýÏ ïÜÐèþ$ÌZϯóþ M>Mæü ç³rt×ý{´ë… ™éÌZÏ Mæü*yé õ³§æþË$ ò³§æþª çÜ…QÅÌZ E¯èþ² {´ë…™èþ… C¨. ÐéâæýÏ çÜ…´ë§æþ¯èþ Ððþ$$™èþ¢… ´÷rt °…ç³#Mæü$¯óþ…§æþ$Móü çÜÇ´ù™èþ$…¨. 2014 ¯ésìý {ç³ç³…^èþÐéÅç³¢…V> E¯èþ² BMæüÍ MóüMæüË çÜ*_Mæü (Global Hunger Index (GHI)) {ç³M>Ææÿ… 76 §óþÔ>Ë$ BMæüÍ ÆæÿMæüPíÜ MøÆæÿÌZÏ WËWËÌêyæþ$™èþ$¯é²Æÿ$$. Ðèþ$¯èþ §óþÔèý… 55Ðèþ Ý릯èþ…ÌZ E…¨. B…§øâæý¯èþ ç³yæþÐèþËíܯèþ íܦ†ÌZ ÌôýMæü´ùÆÿ$$¯é 2014¯ésìý hòßý^ŒþI °Ðóþ¨Mæü {ç³M>Ææÿ… Ðèþ$¯èþ §óþÔèý…ÌZ ç³Çíܦ† ¡{ÐèþÝë¦Æÿ$$ÌZ¯óþ E…§æþ° òßý^èþaÇ…_…¨.

E™èþ¢Ææÿ{糧óþÔŒýÌZ° {V>‹Ü ï³ ò³Ææÿ$Væü$§æþ˯èþ$ çÜÒ$„ìüçÜ$¢¯èþ² IíÜGBÈz Mø&BÇz¯óþrÆŠÿ yéMæütÆŠÿ çÜÆ>PÆŠÿ

15

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &4 • yìþÔèý…ºÆŠÿ 2015


{ç³ç³…^èþ »êÅ…Mæü$ A…^èþ¯é {ç³M>Ææÿ… {ç³ç³…^èþ… Ððþ$$™èþ¢…ÌZ _¯é²Ææÿ$ËMæü$ ´ùçÙM>àÆæÿ ÌZç³… GMæü$PÐèþV> E¯èþ² §óþÔ>ËÌZ C… yìþÄæý* JMæüsìý. CMæüPyæþ ™èþMæü$PÐèþ ºÆæÿ$Ðèþ# E¯èþ² _¯é²Ææÿ$Ë çÜ…QÅ A™èþÅ«¨Mæü…V> E…sZ…¨. §óþÔèý…ÌZ° »êË»êÍMæüË$ §é§éç³# 6 Mør$Ï M>V>, ÐéÇÌZ çÜVæü… Ðèþ$…¨ ™èþMæü$PÐèþ ºÆæÿ$Ðèþ# E¯èþ²ÐéÆóÿ. Mæü±çÜ… ¯èþ*sìýMìü 45 Ðèþ$…¨ÌZ ò³Ææÿ$Væü$§æþË °Í_´ùÆÿ$$…¨. (A…sôý ÐèþÄæý$çÜ$Mæü$ E…yæþÐèþËíܯèþ ç³ÇÐèþ*×ý… Mæü¯é² ™èþMæü$PÐèþV>¯óþ ò³Ææÿ$Væü$§æþË Mæü°í³çÜ$¢…¨). CMæü ¯èþ*sìýMìü Ðèþ$Æø 20 Ðèþ$…¨ G™èþ$¢Mæü$ ™èþW¯èþ Ýë¦Æÿ$$ÌZ ÐéÇ Ô>ÈÆæÿMæü ºÆæÿ$Ðèþ# E…yæþr… Ìôý§æþ$. A…sôý ÐéâæýÏ…™é ¡{Ðèþ ´ùçÙM>àÆæÿ ÌZç³…™ø »ê«§æþç³yæþ$™èþ$¯èþ²ÐéÆóÿ. ÆæÿMæü¢ïßý¯èþ™èþ™ø »ê«§æþç³yæþ$™èþ$¯èþ² ÐéÆæÿ$ ¯èþ*sìýMìü 75 Ðèþ$…¨, ÑrÑ$¯Œþ G ÌZç³… E¯èþ² ÐéÆæÿ$ ¯èþ*sìýMìü 57 Ðèþ$…¨ A° ÌñýMæüPË$ ^ðþº$™èþ$¯é²Æÿ$$. ´ùçÙM>àÆæÿ ÌZç³… Æðÿ…yæþ$ ÆæÿM>Ë$V> E…yæþÐèþ^èþ$a. AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ…™èþ ´ùçÙM>Ë$ ËÀ…^èþMæü´ùÐèþyæþ… Mö…§æþÇ çÜÐèþ$çÜÅ M>V> A«¨Mæü Ððþ*™é§æþ$ÌZ ´ùçÙM>Ë$ ËÀ…^èþyæþ… Ðèþ$Æø ÆæÿMæü… çÜÐèþ$çÜÅ. Ðèþ$¯èþ§óþÔèý…ÌZ A™èþÅ«¨Mæü$Ë$ ´ùçÙM>àÆæÿ ÌôýÑ$™ø »ê«§æþç³yæþ$™èþ$¯èþ²ÐéÆóÿ. M>V>, ÝëÐèþ*hMæü…V>, BǦMæü…V> E¯èþ²™èþ ÐèþÆ>YËMæü$ ^ðþ…¨¯èþ ÐéÇÌZ ´ùçÙM>àÆ>Ë$ GMæü$PÐèþ M>Ðèþyæþ…™ø çÜÐèþ$çÜÅ˯èþ$ G§æþ$ÆöP…r$¯é²Ææÿ$. A…sôý Æðÿ…yæþ$ çÜ…§æþÆ>ÂËÌZ¯èþ$ ÐéÆæÿ$ ¡çÜ$Mæü$…r$¯èþ² BàÆæÿ…ÌZ AçÜÐèþ$™èþ$ËÅ™èþ E…sZ…¨. CÌê ´ùçÙM>àÆæÿ AçÜÐèþ$™èþ$ËÅ™èþMæü$ A…§æþÇMîü ™ðþÍíܯèþ Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþ M>Ææÿ×ý… & çÜÆðÿO¯èþ AÐèþV>çßý¯èþ ÌôýMæü´ùÐèþyæþ…, C…M> Ýë…çÜP –†Mæü, BǦMæü, Ðèþ$™èþç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ M>Ææÿ×êË$¯é²Æÿ$$. CÑM>Mæü, ¿êÆæÿ¡Äæý$ Ðèþ$íßýâæýË$ ^éÌê ™èþMæü$PÐèþ Ððþ*™é§æþ$ÌZ¯óþ ´ùçÙM>àÆæÿ… ¡çÜ$Mæü$… sêÆæÿ$. ç³#Ææÿ$çÙ$ËMæü$ GMæü$PÐèþ Ðésê C^óþaçÜ$¢…sêÆæÿ$. çœÍ™èþ…V>, ÐéâæýÏ BÆøVæüÅ… Ðèþ*{™èþÐóþ$ §ðþº¾†¯èþyæþ… Ìôý§æþ$. ÐéÇ í³ËÏË BÆøVæüÅ… Mæü*yé §ðþº¾†…sZ…¨.

§óþÖÄæý$ ç³ç³š «§é¯éÅË$ @ G…™ø Ý뫨…_¯é, Ðèþ$Æðÿ…™ø Ý뫨…^éÍ

16

õ³§æþÇMæü…ÌZ Ðèþ$WY´ù™èþ$¯èþ² A¯óþMæü Mæü$r$…»êË$ Ðèþ*…ÝëàÆæÿ… ¡çÜ$Mæü$¯óþ AÐèþM>Ô>Ë$ A…™èþV> Ìôý°Ðéâæý$Ï. ÐéâæýÏMìü ç³ç³š«§é¯éÅË$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ ´ùçÙM>˯èþ$ A…¨…^óþ HMðüOMæü BàÆæÿ…. A…§æþ$ÐèþËÏ, C…sZÏ AÐèþçÜÆ>ËMæü$ çÜÇç³yé ç³ç³š«§é¯éÅ˯èþ$ ÝëVæü$^óþÄæý$yé°Mìü E™éÞçßý… ^èþ*í³Ýë¢Ææÿ$. A…§æþ$Mæü$ ç³ç³š«§é¯éÅË ÝëVæü$Mæü$ Ðèþ$Ç…™èþ ¿æý*Ñ$° çÜÐèþ$Mæü*Æ>aÍ. ç³ç³š«§é¯éÅË ¨Væü$ºyìþ° A«¨Mæü… ^óþÄæý*Í. 2013 ¯ésìý BàÆæÿ…, ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ çÜ…çܦ (FAO) A…^èþ¯éË {ç³M>Ææÿ… Ðèþ$¯èþ §óþÔèý…ÌZ 280 Ë„æüË òßýM>tÆæÿÏ ¿æý*Ñ$ÌZ ç³ç³š«§é¯éÅ˯èþ$ ÝëVæü$^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. Hsê 180 Ë„æüË r¯èþ$²Ë ¨Væü$ºyìþ ÐèþçÜ$¢…¨. A…sôý òßýM>tÆæÿ$Mæü$ 650 MìüÌZË$. ç³ç³š«§é¯éÅË ÝëVæü$ GMæü$PÐèþV> E…yæþyé°Mìü A¯óþMæü M>Ææÿ×êË$¯é²Æÿ$$. Ðèþ$$QÅ…V> ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &4 • yìþÔèý…ºÆŠÿ 2015

CÌê ÝëVæü$^óþõÜ ÑïÜ¢Ææÿ~…ÌZ §é§éç³# 85 Ô>™èþ… ÐèþÆ>Û«§éÆæÿ ¿æý*Ðèþ$$Ìôý. A¨ Mæü*yé ç³ÇÑ$™èþ Ðèþ¯èþÆæÿ$Ë$¯èþ² ¯óþËÌZϯóþ ÝëVæü$ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. Ðésìý ¿æý*ÝëÆæÿ… ^éÌê ™èþMæü$PÐèþ. Ðésìý° ÝëVæü$^óþõÜ ÐéâæýÏ…™é õ³§æþÇMæü…ÌZ Ðèþ$WY´ù™èþ$¯èþ² ÝëÐèþ*¯èþÅ ÆðÿO™èþ$Mæü$r$…»êË ÐéÆóÿ. ÐéÆæÿ$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý*°Mìü AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Ðèþ$$yìþ çÜÆæÿ$Mæü$ MøçÜ… GMæü$PÐèþV> °«§æþ$Ë$ Ððþ_a…^èþÌôý° ÐéâôýÏ. ÐéÇMìü Ðóþ$Ë$ ÆæÿMæü… Ñ™èþ¢¯éË$, AMæüPyìþ ¯óþËËMæü$ A¯èþ$ÐðþO¯èþ Ðèþ…VæüyéË$ Ý뫧éÆæÿ×ý… V> A…§æþ$»êr$ÌZ E…yæþÐèþ#. ¯èþçÙt´ùÆÿ$$¯èþ Ñ™èþ$¢Ë Ý릯èþ…ÌZ Ñ™èþ¢yé°Mìü AÐèþM>Ôèý… Ìôý°ÐéâôýÏ `yæþï³yæþË »ñýyæþ§æþ¯èþ$ G§æþ$ÆöP¯óþ Ýù¦Ðèþ$™èþ Ìôý°ÐéâôýÏ. Ðèþ*ÆðÿPsŒý AÐèþM>Ô>Ë$ HÐèþ*{™èþ… Ìôý° ÐéâôýÏ. AÆÿ$$¯é Mæü*yé Ðèþ$¯èþ §óþÔèý…ÌZ° {ç³fË…§æþÇ AÐèþçÜÆ>ËMæü$ çÜÇç³yé ç³ç³š«§é¯éÅË$ ËÀ…^èþyæþ… Ìôý§æþ$. D M>Ææÿ×ý…V>¯óþ Hsê 30 ¯èþ$…_ 40 Ë„æüË r¯èþ$²Ë ÐèþÆæÿMæü$ ¨Væü$Ðèþ$† ^óþçÜ$MøMæü™èþç³µyæþ… Ìôý§æþ$. §óþÔèý…ÌZ ç³ç³š«§é¯éÅË E™èþµ†¢° ò³…^èþyé°Mìü {糿æý$™èþÓ… AÐèþçÜÆ>°² B«§éÆæÿ… ^óþçÜ$Mæü$° ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$Mæü$…sZ…¨. AÌê…sìý ÐésìýÌZ BÆÿ$$ÌŒý ïÜyŠþ, ç³ç³š«§é¯éÅË ÑçÙÄæý$Ððþ$O JMæü sñýM>²Ëi Ñ$çÙ¯Œþ (Technology Mission on Oilseed and Pulses), çÜ™èþÓÆæÿ ç³ç³š«§é¯éÅË E™èþµ†¢ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… (Accelerated Pulse Production Programme (A3P)), CsîýÐèþË 2007&08ÌZ {ç³ÐóþÔèýò³sìýt¯èþ ç³ç³š«§é¯éÅË gê¡Äæý$ BàÆæÿ ¿æý{§æþ™èþ Ñ$çÙ¯Œþ (National Food Security Mission of Pulses (NFSM)) Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþÑ. çœÍ™èþ…V> 2012&13ÌZ Òsìý E™èþµ†¢ 184 Ë„æüË r¯èþ$²ËMæü$ ò³ÇW…¨. C…§æþ$Mæü$ {糿æý$™èþÓ… {ç³Mæüsìý… _¯èþ gê¡Äæý$ BàÆæÿ ¿æý{§æþ™èþ Ñ$çÙ¯Œþ G…™èþV>¯ø ™øyæþµyìþ…¨. D Ñ$çÙ¯Œþ {糿êÐèþ…™ø Ðèþ$¯èþ §óþÔèý…ÌZ° ÆðÿO™èþ$Ë$ Ððþ$Ææÿ$VðüO¯èþ Ðèþ… Væüyé˯èþ$ Eç³Äñý*W…^éÆæÿ$. ¯é×ýÅÐðþ$O¯èþ Ñ™èþ¢¯é˯èþ$ Eç³Äñý*W… ^éÆæÿ$. C…M> A¯óþMæü B«§æþ$°Mæü Ðèþ$$yìþ çÜÆæÿ$Mæü$˯èþ$ Ñ°Äñý*W… ^éÆæÿ$. ç³ç³š«§é¯éÅË ¨Væü$ºyìþÌZ MöÆæÿ™èþ¯èþ$ A«¨VæüÑ$…^óþ…§æþ$Mæü$ Ðóþ$Ë$ ÆæÿMæüç³# ÝëVæü$ 糧æþ¦™èþ$˯èþ$, B«§æþ$°Mæü 糧æþ¦™èþ$˯èþ$ Væü$Ç…_ ÑçÜ¢ –™èþ…V> {ç³^éÆæÿ… ^óþÄæý$yæþ… fÇW…¨. Ðèþ$$QÅ…V> ÝëÐèþ$Ææÿ¦Å… ç³#çÙPË…V> E¯èþ²ç³µsìýMîü, ™èþMæü$PÐèþ ¨Væü$ºyìþ ÐèþçÜ$¢¯èþ² hÌêÏËò³O {糿æý$™èþÓ… ™èþ¯èþ §æþ–íÙt° Móü…{©MæüÇ…_…¨. D Ñ$çÙ¯Œþ ^óþç³sìýt¯èþ D Mæü–íÙÌZ A…™èþÆ>j¡Äæý$ Ýë¦Æÿ$$ çÜ…çܦËMæü$

1960&61 ¯ésìýMìü ÆøkMæü$ ™èþËçÜÇ ÌñýMæüP¯èþ 70 {V>Ðèþ$$Ë ç³ç³š «§é¯éÅË$ A…§æþ$»êr$ÌZ E…yæþV> 2009&10 ¯ésìýMìü C¨ 33 {V>Ðèþ$$ËMæü$ ™èþWY´ùÆÿ$$…¨. {ç³ç³…^èþ BÆøVæüÅ çÜ…çܦ (WHO) íܸëÆæÿ$Þ {ç³M>Ææÿ… ÆøkMæü$ 80 {V>Ðèþ$$Ë ™èþËçÜÇ ç³ç³š«§é¯éÅË ÐéyæþMæü… AÐèþçÜÆæÿ….


ç³ÕaÐèþ$ »ñý…V>ÌŒýÌZ° ½ÆæÿÂÐŒþ$ hÌêÏÌZ ÐèþÇ ÝëVæü$ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ¿æý*Ðèþ$$Ë$ °Ææÿ$ç³Äñý*Væü…V> ½yæþ$ ç³yìþ E…yóþÑ. Ððþ$$rtÐðþ$$§æþsìýÝëÇ hÌêÏ ÆðÿO™èþ$Ë$ Ðèþ*¯èþÐŒþ fÒ$¯Œþ A¯óþ çÜÓ^èþe…§æþ çÜ…çܦ {´ù§æþÂË…™ø Ìñý…sìýÌŒý (AËçÜ…§æþË$V> ÐèþÅÐèþçßýÇ…^óþ JMæü ÆæÿMæü… _Mæü$Pyæþ$ «§é¯èþÅ…) Ñ™èþ¢¯é˯èþ$ A…§æþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. D çÜ… çܦ Ððþ$rt ¿æý*Ðèþ$$ÌZÏ ÐèþÇ ÝëVæü$ A…™èþÆ>j¡Äæý$ ç³ÇÔZ«§æþ¯èþË Móü…{§æþ… & IM>Æ>z (International Center for Agricultural Research in the Dry Areas – ICARDA) ¿êVæüÝëÓÑ$V> ÐèþÅÐèþçßýÇçÜ$¢…¨ ÐéÇMìü çÜ${º™èþ, Ððþ$$Æÿ$${sîý Ñ™èþ¢¯é˯èþ$ B çÜ…çܦ çÜÆæÿçœÆ> ^óþíÜ…¨. G°Ñ$¨ ¯èþ$…_ 糨 {V>Ðèþ*ËMæü$ ^ðþ…¨¯èþ 100 Ðèþ$…¨ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$§éÆæÿ$Ë$ Ðésìý° Eç³Äñý*W…_ ÝëVæü$^óþÔ>Ææÿ$. AÌê…sìý ½yæþ$ ¿æý*Ðèþ$$ÌZÏ ÆðÿO™èþ$Ë$ òßýM>tÆæÿ$Mæü$ 610 MìüÌZË ¯èþ$…_ 1100 MìüÌZË ÐèþÆæÿMæü$ ¨Væü$ºyìþ° Ý뫨…^éÆæÿ$. A…sôý çÜVæür$¯èþ òßýM>tÆæÿ$Mæü$ Aç³µsìý «§æþÆæÿË {ç³M>Ææÿ… 700 yéËÆæÿÏ Ðóþ$ÆæÿMæü$ B§éÄæý$… çÜ…´ë¨…^éÆæÿ$. Ðóþ$çœ$ÌêÌŒý ºÆæÿïŒþ A¯óþ ÆðÿO™èþ¯èþ² JMæü GMæüÆ>ÌZ Ðèþ$*yø Ðèþ…™èþ$ ¿æý*Ñ$Mìü Ðèþ*{™èþÐóþ$ BÝëÒ$. A™èþyæþ$ ™èþ¯èþMæü$¯èþ² Mö¨ª ¯óþËÌZ 110 MìüÌZË AËçÜ…§æþ˯èþ$ ç³…yìþ…^éyæþ$. A…§æþ$ÌZ ¯èþ$…_ 7 MìüÌZ˯èþ$ Ðèþ^óþa Hyé¨ ÝëVæü$Mæü$ Ñ™èþ¢¯éË$V> ¿æý{§æþç³Ææÿ$^èþ$Mæü$¯é²yæþ$. Ñ$Wͯèþ §é°° C…sìý AÐèþçÜÆ>ËMæü$ §é^èþ$Mæü$¯é²yæþ$. A™èþyìþ Ðèþ*rÌZÏ ^ðþ´ëµË…sôý & MæüËÌZ Mæü*yé ¯óþ¯èþ$ Fíßý…^èþÌôý§æþ$. C…™èþ Mö¨ª ¯óþËÌZ C…™èþ ¨Væü$ºyìþ ÐèþçÜ$¢…§æþ°... C糚yæþ$ A™èþyæþ$ Ðèþ^óþa Hyé¨ Mæü*yé AËçÜ…§æþË ÝëVæü$¯óþ ^óþç³sêtË° °Ææÿ~Æÿ$$… ^èþ$Mæü$¯é²yæþ$. }Ðèþ$† ËMìü‡ WÇf¯èþ Ðèþ$íßýâæý. ÆøkMæü*ÎV> º™èþ$Mæü$ º…yìþ ÌêVæü$™ø…¨. Æøf…™é ^óþíܯèþ ç³° Mæü*ÎV> yæþº$¾ËMæü$ º§æþ$Ë$V> AËòÜ…§æþ W…f˯èþ$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ C^óþaÐéÆæÿ$. ^éÌê ºËïßý¯èþ…V> E¯èþ² ™èþ¯èþ Mæü$Ðèþ*Æðÿ¢Mæü$ Ðésìý¯óþ BàÆæÿ…V> A…¨Ýù¢…¨. C糚yæþ$ B _¯é²Ç BÆøVæüÅ… ç³NÇ¢V> Mæü$§æþ$rç³yìþ…¨. ^ør$ Mæü͵…_…¨. C糚yæþ$ D Ñ$çÙ¯Œþ ^óþç³yæþ$™èþ$¯èþ² M>ÆæÿÅMæüÌê´ëÌZÏ ò³O¯èþ Ðèþ$¯èþ… ^ðþ糚Mæü$¯èþ² IM>Æ>z (ICARDA), C{MìüÔ>sŒý (ICRISAT) Ðèþ…sìýÑ gê¡Äæý$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ç³ÇÔZ«§æþ¯èþË íÜçÜtÐŒþ$Þ (NARS)™ø MæüÍíÜ ¨Væü$ºyìþ° A«¨Mæü… ^óþõÜ ÑçÙÄæý$… ÌZ JMæüÇ A¯èþ$¿æýÐé˯èþ$ Ðèþ$ÆöMæüÇMìü ™ðþÍÄæý$gôýçÜ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ ÐðþçÜ$Ë$»êr$ Mæü͵çÜ$¢¯èþ²¨. D Ñ«§æþ…V> A…™èþÆ>j¡Äæý$ ÐèþÇ ç³ÇÔZ«§æþ¯é çÜ…çܦ˙ø MæüÍíÜ ^óþç³sìýt¯èþ Mæü–íÙ A™éÅ«§æþ$°Mæü Ýë…Móü†Mæü™èþ ÝëÄæý$…™ø ¿êÆæÿ¡Äæý$ ÆðÿO™èþ$Ë$ A«¨Mæü ¨Væü$ºyìþ° Ý뫨…^èþVæüÍV>Ææÿ$. A§óþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ÐéÇ ÝëVæü$ ¯ðþOç³#×êÅË$ Ððþ$Ææÿ$Væü$ç³yézÆÿ$$. Ô>ç܈Ðóþ™èþ¢Ë ÝëÐèþ$Ææÿ®Å… ò³…ç³# çÜ™é¢ ò³ÇW…¨. ç³ç³š«§é¯éÅ˯èþ$ BàÆæÿ…ÌZ ^óþÆæÿayæþ… ÐèþËÏ ËÀ…^óþ ´ùçÙMæü

ÑË$ÐèþË Væü$Ç…_ ÑÔèýÓÐéÅç³¢…V> AÐèþV>çßý¯èþ ò³ÇW…¨. Æ>¯èþ$¯èþ² çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>ÌZÏ ç³ç³š «§é¯éÅË ÝëVæü$ {ç³Äæý$™é²Ë$ gZÆæÿ$ A…§æþ$MøV>, ç³ÇÔZ«§æþ¯èþËMæü$ Fç³# Ðèþ_a…¨. çœÍ™èþ…V> IMæüÅÆ>fÅ çÜÑ$† 2016Ðèþ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>°² A…™èþÆ>j¡Äæý$ ç³ç³š«§é¯éÅË Ðèþ™èþÞÆæÿ…V> {ç³Mæüsìý…_…¨.

ç³ç³š «§é¯éÅË E™èþµ†¢ ò³…ç³# ^èþÆæÿÅË$ Ððþ$rt {´ë…™éËÌZ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ç³ÇÔZ«§æþ¯èþË A…™èþÆ>j¡Äæý$ Móü…{§æþ… (ICARDA) Ðèþ$¯èþ §óþÔèý…ÌZ° gê¡Äæý$ çÜ…çܦ˙ø ^óþ™èþ$Ë$ MæüÍí³ ç³ÇÔZ«§æþ¯èþËMæü$, B«§æþ$°Mæü AËòÜ…§æþË (Lentil) õܧæþÅ Ñ«§é¯éËMæü$ ^óþÄæý$*™èþ°Ýù¢…¨. ÆðÿO™èþ$ÌZÏ B«§æþ$°Mæü ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ 糧æþ¦™èþ$Ë Væü$Ç…_ AÐèþV>çßý¯èþ MæüÍWÝù¢…¨. ´ùçÙM>Ë¿æý{§æþ™èþ¯èþ$ {ç³fËMæü$ ^óþMæü*Ææÿayæþ…, ÐèþÇ B«§éÇ™èþ çÜ$íܦÆæÿ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ñ«§é¯é˯èþ$ Ææÿ*´÷…¨…^èþyæþ… Ë„æüÅ…V> D Móü…{§æþ… ç³°^óþÝù¢…¨. ¯èþ*ÅÉìþÎÏ Móü…{§æþ…V> D A…™èþÆ>j¡Äæý$ Móü…{§æþ M>Æ>ÅËÄæý$… §æþ„ìü×êíÜÄæý*, ^ðþO¯é {´ë…™èþ AÐèþçÜÆ>˯èþ$ ç³ÆæÿÅÐóþ„ìüÝù¢…¨. D Móü…{§é°Mìü 1977 ¯èþ$…_ A…™èþÆ>j¡Äæý$ AËòÜ…§æþË ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ç³ÇÔZ«§æþ¯èþÌZÏ õ³Ææÿ$ {ç³RêÅ™èþ$Ë$ E¯é²Æÿ$$. C¨ Ðèþ$¯èþ §óþÔèýç³# ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ç³ÇÔZ«§æþ¯èþ çÜ…çܦ (NARS) Mæü$ ™øyéµr$ A…¨Ýù¢…¨. Òsìý õܧæþÅ…ÌZ D {´ë…™èþ… çÜÓÄæý$… çÜÐèþ$–¨® Ý뫨…^óþ…§æþ$Mæü$ çÜàÄæý$ç³yæþ$™ø…¨. A…™èþÆ>j¡Äæý$ Ýë¦Æÿ$$ÌZ° Móü…{§æþ… Ðèþ$¯èþ §óþÔèý…ÌZ ^óþç³sôýt A°² M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*ËÌZ¯èþ$ ^èþ$Ææÿ$V>Y ´ëÌŸY…sZ…¨ Ðèþ$$QÅ…V> gñýÆŠÿà ´ëÏfÐŒþ$™ø ´ër$ A…™èþÆ>j¡Äæý$ Ýë¦Æÿ$$ÌZ° ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ „óü{™éË Væü$Ç…_¯èþ Ðèþ˜ÍMæü çÜÐèþ*^éÆæÿ… õÜMæüÆæÿ×ý, ÐéÅí³¢ MøçÜ… Mæü–íÙ^óþÝù¢…¨. C…§æþ$ÌZ ¿êVæü…V>, B«§æþ$±MæüÇ… _¯èþ ò³…ç³Mæü… Ñ«§é¯é˯èþ$, Ððþ$Ææÿ$Væü$ ç³Ææÿ_¯èþ Ðèþ…Væüyé˯èþ$ ÑÔèýÓÐéÅç³¢…V> ÆðÿO™èþ$ËMæü$ A…¨…^óþ…§æþ$Mæü$ {ç³Äæý$†²Ýù¢…¨. D Móü…{§æþ… Mæü–íÙ çœÍ™èþ…V>¯óþ A«¨Mæü ¨Væü$ºyìþ°^óþa Ñ«§æþ…V>, Ý린Mæü AÐèþçÜÆ>ËMæü$ A¯èþ$ÐðþO¯èþ GÌê…sìý `yæþï³yæþË »ñýyæþ§æþ Ìôý° Ðèþ…VæüyéË Ææÿ*ç³Mæü˵¯èþÌZ {ç³Äñý*f¯èþMæüÆæÿÐðþ$O¯èþ Mæü–íÙ fÆæÿ$Væü$™ø…¨. Òsìý ÐèþËÏ C…yìþÄæý*, ¯óþ´ëÌŒý, º…V>ϧóþÔŒý Ðèþ…sìý §óþÔ>ÌZÏ ÐèþÆ>Û«§éÇ™èþ Ððþ$rt ¿æý*Ðèþ$$ÌZÏ ÝëVæü$ 糯èþ$Ë$ ^èþ$Ææÿ$V>Y ÝëVæü$™èþ$¯é²Æÿ$$. C…§æþ$MøçÜ…, Ææÿ*´÷…¨…_¯èþ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*ËÌZ Mö°²sìý° C糚yæþ$ ™ðþË$çÜ$Mæü$…§é…. 1. §óþÖÄæý$/Ý린Mæü Ðèþ…Væüyé˯èþ$ Ððþ$Ææÿ$Væü$ ç³Ææÿ^èþyæþ…, ¿êVæüÝëÓÐèþ$Š糧æþ¦†ÌZ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ Eç³Äæý$$Mæü¢Ððþ$O¯èþ Ðèþ…VæüyéË Ææÿ*ç³Mæü˵¯èþÌZ ÐðþÇtMæüÌŒý ÑçÜ¢Ææÿ×ýMæü$ Mæü– íÙ^óþÄæý$yæþ…. 2. ÐèþÇÝëVæü$ ^óþõÜ Ððþ$rt {´ë…™éËÌZ¯èþ$, DÔ>¯èþÅ Æ>Ú‰ëËÌZ àÇgê…rÌŒý ÑçÜ¢Ææÿ×ý 糯èþ$˯èþ$ ^óþç³rtyæþ…. 3. {V>Ðèþ$ Ýë¦Æÿ$$ÌZ Ñ™èþ¢¯èþ çÜ…çܦ˯èþ$ (VBSEs) {´ù™èþÞíßý…^èþyæþ…. 4. ÆðÿO™èþ$ÌZÏ ÝëÐèþ$Ææÿ®Å… ò³…ç³# ^èþÆæÿÅË$ ^óþç³rtyæþ…. A…™èþÆ>j¡Äæý$ Ððþ$rt {´ë…™éË ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ç³ÇÔZ«§æþ¯èþË Móü…{§æþ… ÝëÄæý$…™ø Ðèþ$¯èþ {糿æý$™èþÓ… ^óþç³sìýt¯èþ gê¡Äæý$ BàÆæÿ ¿æý{§æþ™èþ ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &4 • yìþÔèý…ºÆŠÿ 2015

17


Ñ$çÙ¯Œþ C…§æþ$ÌZ ¿êVæü… ç³…^èþ$Mæü$…sZ…¨. AÆÿ$$§æþ$ Æ>Ú‰ëËÌZ° 9 hÌêÏËÌZ Ðèþ$*yóþâæý$ÏV> D Móü…{§æþ… ™èþ¯èþ õÜÐèþ˯èþ$ °Ææÿ…™èþÆæÿ… Mö¯èþÝëWÝù¢…¨.

ÐðþÇtMæüÌŒý ÑçÜ¢Ææÿ×ý ^èþÆæÿÅË$ D AËòÜ…§æþË ÝëVæü$ÌZ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ G§æþ$ÆæÿÄôý$Å ò³§æþª çÜÐèþ$çÜÅ Ðóþ$Ë$ ÆæÿMæüç³# Ñ™èþ¢¯éË$ ËÀ…^èþyæþÐóþ$. Væü™èþ Ðèþ$*yæþ$ çÜ… Ðèþ™èþÞÆ>Ë$V> A…™èþÆ>j¡Äæý$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Móü…{§æþ… A«§æþÅÄæý$¯èþ… {ç³M>Ææÿ… BÆæÿ$ Hyæþ$ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë ´ër$ ÆðÿO™èþ$Ë$ JMóü Ñ™èþ¢¯é˯èþ$ Eç³Äñý*WçÜ$¢…sêÆæÿ° ™ðþË$Ýù¢…¨. A…§æþ$ÐèþËÏ ¨Væü$ºyìþ° ò³…^éË…sôý Ððþ$Ææÿ$VðüO¯èþ Ñ™èþ¢¯é˯èþ$ ÐéÇMìü A…§æþ$»êr$ÌZ E…^èþyæþ… ™èþç³µ°çÜÇ. D ÑçÙÄæý*°² Væü$Ç¢…_¯èþ A…™èþÆ>j¡Äæý$ Móü…{§æþ… Ðèþ$$…§æþ$V> Ñ™èþ¢¯éË Ððþ$Ææÿ$Væü$§æþËMæü$, Ðésìý° ÆðÿO™èþ$ËMæü$ A…§æþ$»êr$ÌZMìü ¡çÜ$Mæü$Æ>Ðèþyé°Mìü Mæü–íÙ° ¡{Ðèþ… ^óþíÜ…¨. A…§æþ$ÌZ ¿êVæü…V>, 300 {V>Ðèþ*ËÌZ° 4307 Ðèþ$…¨ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$§éÆæÿ$ËMæü$ Ððþ$Ææÿ$Væü$ç³Ææÿ_¯èþ 12 ÆæÿM>Ë Ðèþ…Væüyé˯èþ$ A…§æþ$»êr$ÌZMìü ™ðþ_a…¨. ¿êVæüÝëÓÐèþ$Š糧æþ¦†ÌZ ÝëVæü$ ^óþíܯèþ ÆðÿO™èþ$Ë$ 1344 r¯èþ$²Ë$ Ðóþ$Ë$ÆæÿMæü… Ñ™èþ¢¯é˯èþ$ E™èþµ†¢ ^óþÄæý$VæüÍV>Ææÿ$. Ðésìý° C™èþÆæÿ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ç³…_ò³sêtÆæÿ$. Ðóþ$Ë$ ÆæÿMæü… Ðèþ…VæüyéË™ø ´ër$ Ýë…Móü†Mæü…V> Mö°² B«§æþ$°Mæü ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ 糧æþ¦™èþ$˯èþ$ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ çÜÐèþ$Mæü*Æ>aÆæÿ$. E§éçßýÆæÿ×ýMæü$ Ððþ*Æÿ$${¡, ¯èþ*Ç, òßý^Œþ.Äæý$*.GÌŒý. & 57 ÆæÿM>Ë Ðèþ…VæüyéË$ Ý린Mæü Ðèþ…Væüyé˯èþ$ AMæüPyìþ ÆðÿO™èþ$Ë çÜ…{糧éÄæý$Mæü ÝëVæü$

糧æþ¦™èþ$ÌZÏ ÝëVæü$^óþíܯèþç³#yæþ$ Ðèþ_a¯èþ ¨Væü$ºyìþ™ø ´ùÍa¯èþç³#yæþ$ 30 ¯èþ$…_ 60 Ô>™èþ… ÐèþÆæÿMæü$ A«¨Mæü ¨Væü$ºyìþ°^éaÆÿ$$. D Ðèþ… Væüyé˯èþ$ §æþ$MìüP §æþ$¯óþ² {ç³{MìüÄæý$ Eç³Äñý*W…^èþMæü$…yé ÑÆ>Ðèþ$ ç³… rË$V> Ìôý§é HMæü ç³…rV> ÝëVæü$^óþíܯèþç³#yæþ$ çœÍ™é˯èþ$ ç³ÇÖÍ… ^èþyæþ… fÇW…¨. A§æþ¯èþç³# ¨Væü$ºyæþ$Ë M>Ææÿ×ý…V> ÆðÿO™èþ$ËMæü$ A§æþ¯èþç³# B§éÄæý$… ËÀ…_…¨. AÌê Ðèþ*Ðèþ$*Ë$V> Ðèþ^óþa B§éÄæý$… Mæü¯é² GMæü$PÐèþV> §é§éç³# 20 Ë„æüË yéËÆæÿ$Ï ÐéÇ ^óþ†Mìü A…¨…¨. C¨ M>Mæü ©ÆæÿƒM>Ë… {ç³Äñý*f¯éË$ ^óþMæü*Æóÿa Ñ«§æþ…V> ¿æý*ÝëÆæÿ… Væü×ý±Äæý$…V> ò³ÇW´ùÄæý$…¨. A°²sìýMæü¯é² Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþ ÑçÙÄæý$… HÑ$r…sôý _¯èþ², çܯèþ²M>Ææÿ$ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ Væü–àÐèþçÜÆ>ËMæü$ ™èþW¯èþ…™èþ Ðèþ*{™èþÐóþ$ M>Mæü §óþÔèý…ÌZ ™èþÐèþ$ Mæü$r$…»ê°Mìü AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ ´ùçÙMæü 糧éÆ>¦Ë ¿æý{§æþ™èþ¯èþ$ Mæü*yé A…¨…^éÆæÿ$.

àÇgê…rÌŒý ÑçÜ¢Ææÿ×ý Ðèþ$¯èþ §óþÔèý…ÌZ° ÐèþÇÝëVæü$ ^óþõÜ ÑïÜ¢Ææÿ~…ÌZ 78.8 Ô>™èþ… ÐèþÆ>Û«§éÆæÿ…ò³O¯óþ ÝëVæüÐèþ#™èþ$…¨. D {´ë…™éÌZÏ ÐèþÆ>ÛM>Ë…ÌZ¯óþ A…sôý l¯Œþ&òÜò³t…ºÆŠÿ Ðèþ*ÝëË Ðèþ$«§æþůóþ ÝëVæü$^óþÄæý$yæþ… çÜÆæÿÓÝ뫧éÆæÿ×ý…. ÐèþÇÝëVæü$ A¯èþ…™èþÆæÿ… ¿æý*Ðèþ$$˯èþ$ ½yæþ$V> Ðèþ¨ÌôýÝë¢Ææÿ$. CÌê ½yæþ$V> Ðèþ¨ÌôýõÜ ¿æý*Ðèþ$$Ë ÑïÜ¢Ææÿ~… §é§éç³#V> ç³…g껌ý, çßýÆ>ůé Æ>Ú‰ëË™ø ´ër$ Ððþ$$™èþ¢… ç³ÕaÐèþ$ E™èþ¢Ææÿ{糧óþÔŒý Ððþ$$™èþ¢…™ø çÜÐèþ*¯èþ…V> E…r$…¨. A…™èþÆ>j¡Äæý$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ç³ÇÔZ«§æþ¯é Móü…{§æþ…, gê¡Äæý$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ç³ÇÔZ«§æþ¯é Ý÷òÜOsîý

AËòÜ…§æþË ÝëVæü$™ø Ðèþ$…_ çœÍ™é˯èþ$ A…§æþ$Mæü$¯èþ² ÆðÿO™èþ¯èþ² Ðèþ$$Q…ÌZ ™é…yæþÑçÜ$¢¯èþ² B¯èþ…§æþ…....

18

ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &4 • yìþÔèý…ºÆŠÿ 2015


çÜ…Äæý$$Mæü¢…V> çÜÓ˵M>ÍMæü Ìñý…sìýÌŒý Ðèþ…Væüyé˯èþ$ {ç³ÐóþÔèýò³sìýt…¨. ÐésìýÌZ Ððþ$$Æÿ$${¡, òßý^Œþ.Äæý$$.GÌŒý&57 ÆæÿM>˯èþ$ D {´ë…™èþ…ÌZ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ A…§æþ^óþÔ>Ææÿ$. C…™èþÐèþÆæÿMæü$ D ÑÆ>Ðèþ$ çÜÐèþ$Äæý*ÌZÏ ÆðÿO™èþ$Ë$ C™èþÆæÿ ç³…r˯èþ$ ÝëVæü$^óþõÜÐéÆæÿ$. C糚yæþ$ D Mö™èþ¢ Ðèþ… Væüyé˯èþ$ ÝëVæü$ ^óþÄæý$yæþ… {´ëÆæÿ…À…^éMæü ËÀ…_¯èþ çœÍ™éË$ CMæüPyìþ ÆðÿO™é…Væü…ÌZ çÜ…™øçÙ… °…´ëÆÿ$$. Ìñý…sìýÌŒý ÝëVæü$ Væü$Ç…_ {ç³^éÆæÿ… ^óþõÜ…§æþ$Mæü$V>¯èþ$ ò³§æþª G™èþ$¢¯èþ {ç³^éÆ>˯èþ$ ^óþç³rtyæþ… fÇW…¨. ½yæþ$V> Ðèþ¨Ìôýíܯèþ ¿æý*Ðèþ$$ËÌZ §æþ$MìüP §æþ$¯óþ² AÐèþçÜÆæÿ… ÌôýMæü$…yé¯èþ$, Mö¨ª Ðèþ*{™èþç³# §æþ$¯óþ² 糧æþ®†ÌZ¯èþ$ çÜ$Ææÿ„ìü™èþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ 糧æþ®™èþ$ÌZÏ ÝëVæü$^óþõÜ Ñ«§é¯é˯èþ$ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ç³Ç^èþÄæý$… ^óþÄæý$yæþ… fÇW…¨. D Æðÿ…yæþ$ 糧æþ®™èþ$ÌZϯèþ$ Ìñý…sìýÌŒý ÝëVæü$ Ðèþ$…_ çœÍ™é˯èþ$ C_a…¨. §æþ$MìüP §æþ$¯èþ²yæþ… ç³ÇÑ$™èþ…V> ^óþç³sìýt¯èþ çÜ…§æþÆ>ÂËÌZ Ñ™èþ¢¯éË ¨Væü$ºyìþ (òßýM>tÆæÿ$Mæü$ 513 MìüÌZË$), ç³Ôèý$Ðèþ#Ë Ðóþ$™èþ (òßýM>tÆæÿ$Mæü$ 1624 MìüÌZË$), VæüÇçÙt {糆çœË… (òßýM>tÆæÿ$Mæü$ 272 AÐðþ$ÇMæü¯Œþ yéËÆæÿ$Ï) ËÀ…_…¨. §æþ$¯óþ² AÐèþçÜÆæÿÐóþ$ Ìôý° çÜÐèþ$Äæý$…™ø ´ùÍõÜ¢, ¼&íÜ °çÙµ†¢ (2@3)V> °Æ>®Ææÿ×ý AÆÿ$$…¨. A…§æþ$Mæü$ §æþ$MìüP AÐèþçÜÆæÿÐóþ$ Ìôý° ¿æý*Ðèþ$$ËÌZ Ñ™èþ¢¯éË$ Ððþ$$ËMðü™óþ¢ Ðóþâæý Ìôý§é W…f ç³#íÙtV> ™èþÄæý*ÆæÿÄôý$ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ™óþÐèþ$ {糿êÐèþ… Ìôý§é J†¢yìþ ™èþMæü$PÐèþV> E…yæþyæþÐóþ$ M>Ææÿ×ý… M>Ðèþ^èþ$a. AÆÿ$$™óþ iÆø sìýÌôýÏh A…sôý AçÜË$ §æþ$MìüP §æþ$¯èþ²ÐèþËíܯèþ AÐèþçÜÆæÿÐóþ$ Ìôý° ÝëVæü$ 糧æþ®†ÌZ QÆæÿ$a ^éÌê ™èþMæü$PÐèþV> E… r$…¨. D {糧æþÆæÿدèþ˯èþ$ Ðèþ$¯èþ §óþÔèý…ÌZ° {†ç³#Ææÿ, ç³ÕaÐèþ$ »ñý…V>ÌŒý Æ>Ú‰ëËÌZ° 7 hÌêÏËÌZ KíÜí³G‹œ (Office of Campaign And Political Finance) °«§æþ$Ë çÜàÄæý$…™ø ^óþç³rtyæþ… fÇW…¨. D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… ÐèþËÏ 1900 Ðèþ$…¨ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$§éÆæÿ$ËMæü$ ˼® ËÀ…_…¨. Ððþ$$™èþ¢… Ò$§æþ D Ìñý…sìýÌŒý ÝëVæü$ M>Ææÿ×ý… V> òßýM>tÆæÿ$Mæü$ 194 ¯èþ$…_ 272 yéËÆæÿÏ ÐèþÆæÿMæü$ B§éÄæý$… ^óþMæü*Ç…¨. C¨M>Mæü ÝëVæü$ ÑïÜ¢Ææÿ~… Æðÿsìýt…ò³O…¨.

{V>Ðèþ$Ýë¦Æÿ$$ Ñ™èþ¢¯èþ çÜ…çܦË$ Ñ™èþ¢¯èþ Ñ«§é¯èþ ÐèþÅÐèþçܦMæü$ ¯èþÐèþ$*¯é Wr$t»êr$

Wr$t»êr$Mæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ çÜ$íܦÆæÿ™èþ ÑçÙÄæý$…ÌZ ç³° ¡Ææÿ$

Ñ™èþ¢¯èþ Ðèþ*ÆðÿPsìý…VŠü

«§æþÆæÿË °Æ>®Ææÿ×ý, Ðèþ*ÆðÿPsŒý Væü$Ç…_¯èþ çÜÐèþ*^éÆæÿ…, Ðèþ*ÆðÿPsŒý™ø A¯èþ$çÜ…«§é¯èþ…

¯é×ýÅ™é °Äæý$…{™èþ×ý

¯é×ýÅ™èþ¯èþ$ M>´ëyóþ…§æþ$Mæü$ A¯èþ$çÜÇ…^èþÐèþËíܯèþ Ñ«§é¯éË$, Ðèþ*ÆæÿY§æþÆæÿØM>Ë$

Ñ™èþ¢¯ø™èþµ†¢

Ææÿ*´÷…¨…_¯èþ, Ñ«§é¯éË$

A¯èþ$çÜÇçÜ$¢¯èþ²

Ñ™èþ¢¯ø™èþµ†¢

°ÆæÿÓçßý×ý ÐèþÅÐèþçܦ

AÐèþ$Ë$ÌZ E¯èþ² °ÆæÿÓçßý×ý Ñ«§é¯éË$, Ðé×ìýfÅ çÜ…º…«§æþ {ç³×êãMæü

ÆðÿO™èþ$Ë º–…§éË HÆ>µr$

{V>Ðèþ$Ýë¦Æÿ$$ º–…§éË HÆ>µr$ Ñ™èþ¢¯èþ AÐèþçÜÆ>Ë$, Ìôý§é Ñ™èþ¢¯èþ çÜ…º…«§æþ ÑÆ>Ðèþ$… (ïÜyŠþ V>Å‹³)

Ñ™èþ¢¯éË WÆ>Mîü° Ìôý§é Ñ™èþ¢¯èþ ÐéyæþMæü… ÐèþÅÐèþ«¨

çÜÐèþ$çÜůèþ$ Væü$Ç¢…^èþyæþ…ÌZ, çÜÓÄæý$…V> °Ææÿ~Äæý*Ë$ ¡çÜ$MøÐèþyæþ…ÌZ ÆðÿO™èþ$Ë ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å…

¯é×ýÅÐðþ$O¯èþ Ñ™èþ¢¯é˯èþ$ çÜÆæÿçÜÐðþ$O¯èþ «§æþÆæÿËMæü$ ÆðÿO™èþ¯èþ²Mæü$ A…¨… ^èþyæþ… MøçÜ… A…™èþÆ>j¡Äæý$ ç³ÇÔZ«§æþ¯é Móü…{§æþ… {V>Ðèþ$ Ýë¦Æÿ$$ÌZ Ñ™èþ¢¯èþ çÜ…çÜ¦Ë {糆´ë§æþ¯èþ¯èþ$ Ææÿ*´÷…¨…_…¨. C¨ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ A°² Ñ«§éÌê Eç³Äñý*VæüMæüÆæÿÐðþ$O¯èþ E™èþµ†¢, ç³…í³×îý Móü…{§æþ…. C…§æþ$MøçÜ… D ç³ÇÔZ«§æþ¯é Móü…{§æþ… Ý린Mæü…V> E¯èþ² gê¡Äæý$ çÜ…çܦ˙ø MæüÍíÜ ç³°^óþçÜ$¢…¨. A…§æþ$ÌZ ¿êVæü…V>, {ç³Væü†ÖË §æþ–Mæüµ£æþ… E¯èþ² ÆðÿO™èþ$ Ýù§æþÆæÿ$˯èþ$ Ðèþ$$…§æþ$V> Væü$Ç¢…^óþ {ç³{MìüÄæý$¯èþ$ ^óþç³yæþ$™èþ$…¨. ÐéÇ B«©¯èþ…ÌZ E¯èþ² ¿æý*Ðèþ$$ËÌZ Ñ™èþ¢¯éË E™èþµ†¢° {´ù™èþÞíßýçÜ$¢…¨. {«§æþ$ÒMæüÆæÿ×ý çÜ…çÜ¦Ë §æþVæüYÆæÿ ÐéÇ õ³Ææÿϯèþ$ Ðèþ$$…§æþ$V> ¯èþÐðþ*§æþ$ ^óþÆÿ$$çÜ$¢…¨. B çÜ…çÜ¦Ë ç³ÆæÿÅÐóþ„æü×ýÌZ Ô>ï܈Äæý$ AÐèþV>çßý¯èþ E¯èþ² íܺ¾…¨ Ñ™èþ¢¯éË E™èþµ†¢, C™èþÆæÿ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ç³…í³ B »ê«§æþÅ™èþË$ çÜ{MæüÐèþ$…V> fÇVóü…§æþ$Mæü$ ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$Mæü$…r$…¨. çÜÆæÿçÜÐðþ$O¯èþ «§æþÆæÿËMóü Ðésìý° Ý린Mæü…V> E¯èþ² ÆðÿO™é…V>°Mìü A…¨…^èþyæþ… D Ððþ$$™èþ¢… {ç³{MìüÄæý$ {糫§é¯èþ E§óþªÔèý…. D 糧æþ®† ÐèþËÏ {V>Ðèþ$…ÌZ° ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ÐéÇ Ý÷…™èþ {V>Ðèþ$…ÌZ¯óþ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Ñ™èþ¢¯éË$ ËÀÝë¢Æÿ$$. Ðésìý° E™èþµ†¢ ^óþõÜ ÆðÿO™èþ$ Ýù§æþÆæÿ$ËMæü$ ™èþVæü$Ðèþ*{™èþ… Ìê¿êË$ ËÀÝë¢Æÿ$$. gê¡Äæý$ çÜ…çÜ¦Ë çÜçßýM>Ææÿ…™ø ÑÑ«§æþ Æ>Ú‰ëËÌZ §é§éç³# 16 Ñ™èþ¢¯èþ E™èþµ†¢ Móü…{§é˯èþ$ ¯ðþËMö˵yæþ… Ý뫧æþÅÐðþ$O…¨. D Ñ™èþ¢¯ø™èþµ†¢ Móü…{§éË çÜ*µÇ¢ AMæüPyìþ ÆðÿO™èþ¯èþ²ËÌZ çÜ…™øÚë°Mìü ™øyæþµyìþ…¨. D Ñ«§æþ…V> E™èþµ†¢ ^óþíܯèþ Ñ™èþ¢¯é˯èþ$ ç³ÇçÜÆæÿ {V>Ðèþ*ËÌZ° ÐèþÅÐèþÝëÄæý$§éÆæÿ$ËMæü$ Mæü*yé ç³…í³…^èþyæþ… Ý뫧æþÅÐèþ$Ðèþ#™ø…¨.

ÝëÐèþ$Ææÿ®Å… ò³…ç³# ^èþÆæÿÅË$ BÄæý* {´ë…™éËÌZ° ÆðÿO™èþ¯èþ²Ë ÝëÐèþ$Ææÿ®Å… ò³…^èþyé°Mìü ™èþW¯èþ ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$MøÐèþyæþ… ^éÌê Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþ Ðèþ$Æø M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…. Ðèþ$$…§æþ$V> G…í³Mæü ^óþíܯèþ Mö…§æþÆæÿ$ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ Ñ™èþ¢¯éË E™èþµ†¢ ÑçÙÄæý$…ÌZ Õ„æü×ý CÐèþÓyæþ… C…§æþ$ÌZ Ððþ$$§æþsìý §æþÔèý. Ðésìý° ™èþW¯èþ Ñ«§æþ…V> ´ëÅMìü…VŠü ^óþÄæý$yæþ…, çÜ$Ææÿ„ìü™èþ…V> °ËÓ ^óþíÜ E…^èþyæþ… Ðèþ…sìý ÑçÙÄæý$…ÌZ ÐéÇMìü AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Ñ«§é¯é˯èþ$ ¯óþÆæÿµyæþ… ©°ÌZ° Ðèþ$Æø §æþÔèý. E™èþµ†¢ ^óþíܯèþ Ñ™èþ¢¯éËMæü$ (ç³ç³šË$, ´ë¯Œþ MóüMŠü, ¯èþ…Mîü¯Œþ) Ðèþ$Ç…™èþ ÑË$Ðèþ¯èþ$ çÜÐèþ$Mæü*ÆóÿaÌê ^óþÄæý$yæþ… Mæü*yé AÐèþçÜÆæÿ…. C…M> Ñ™èþ¢¯é˯èþ$ E™èþµ†¢ ^óþíܯèþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ^óþç³rtÐèþËíܯèþ Ðèþ$ÇMö°² M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$ A…sôý °ËÓ ^óþÄæý$yæþ…, Ôèý$¨® ^óþÄæý$yæþ…, ÐéÄæý$$ çÜàÄæý$Mæü Ôèý$¨®, ´ëÅMóüh…VŠü, Ñ™èþ¢¯éËò³O ´÷r$t¯èþ$ ™öËW…^èþyæþ…, ÐóþÆæÿ$^óþÄæý$yæþ…, AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Ñ«§æþ…V> ÐésìýMìü ç³NÇ¢V> íܧæþ®… ^óþÄæý$yæþ… Mæü*yé ™èþç³µ°çÜÇ. D »ê«§æþÅ™èþË °ÆæÿÓçßý×ýÌZ GMæü$PÐèþV> Ðèþ$íßýâæýËMóü Õ„æü×ý CÐèþÓÐèþËíÜ Ðèþ_a…¨. AÌê çÜ$Õ„ìü™èþ$ÌñýO¯èþ ÐéÇÌZ Ðèþ$íßýâæýË$ 551 Ðèþ$…¨ M>V>, Ððþ$$™èþ¢… 7600 Ðèþ$…¨Mìü ÆðÿO™èþ$ Õ„æü×ê Móü…{§éËÌZ (¸ëÆæÿÃÆŠÿ ïœÌŒýz çÜ*PË$) Ðésìý° ¯óþǵ…^èþyé°Mìü HÆ>µr$Ï ^óþÄæý$yæþ… fÇW…¨. ÐéÇMìü Ðèþ$Ç…™èþ ÎÝë C…yìþÄæý* • çÜ…_Mæü &4 • yìþÔèý…ºÆŠÿ 2015

19


www.leisaindia.org AÐèþV>çßý¯èþ MøçÜ… {ç³™óþÅMæü…V> òÜÑ$¯éÆæÿ$Ï °ÆæÿÓíßý…^éÆæÿ$. ç³ÆæÿÅr¯èþ, çÜ…§æþÆæÿدèþËMæü$ HÆ>µr$Ï ^óþÄæý$ÐèþËíÜ Ðèþ_a…¨. ç³…r ^óþ†Mìü A…§æþyé°Mìü Ðèþ$$…§æþ$, A…¨¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ^óþç³rtÐèþËíܯèþ gê{Væü™èþ¢Ë¯èþ$ ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. C…™èþsìý™ø Mæü–íÙ BVæüÌôý§æþ$. §é§éç³# 1600 Ðèþ$…¨ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ KíÜí³G‹œ (Bïœ‹Ü B‹œ M>…ò³Æÿ$$°…VŠü A…yŠþ ´÷ÍsìýMæüÌŒý òœO¯é°Þ…VŠü & KíÜí³G‹œ) AÐèþV>çßý¯èþ Mæü͵…_…¨.

ÐèþËϯóþ ÆðÿO™èþ$Ë$ ™èþç³µ°çÜÇ ç³Çíܦ§æþ$ËÌZ C™èþÆæÿ ™èþ–×ý «§é¯éÅË ÝëVæü$¯èþ$ ^óþç³rtÐèþËíÜ ÐèþçÜ$¢…¨. A…§æþ$ÐèþËÏ ™èþ„æü×ý… D çÜÐèþ$çÜÅMæü$ JMæü ç³ÇÚëPÆæÿ… Mæü¯èþ$Vö¯éÍ. A§óþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ D ÆæÿMæüÐðþ$O¯èþ ç³ç³š «§é¯éÅËMæü$ ´ùçÙM>Ë ç³Ææÿ…V> E¯èþ² ÑË$ÐèþË Væü$Ç…_ {糆 JMæüPÇMîü, Ðèþ$$QÅ…V> Ðèþ$íßýâæýÌZÏ AÐèþV>çßý¯èþ ò³…^èþyæþ… A°²sìýMæü¯é² Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþ MæüÆæÿ¢ÐèþÅ….

¿æýÑçÙÅ™èþ$¢ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$

ç³ÇÖÍ…_¯èþ ç³#çÜ¢M>Ë$@

D Ñ«§æþ…V> AËòÜ…§æþË$ (Ìñý…sìýÌŒýÞ) E™èþµ†¢ ÑçÙÄæý$…ÌZ ÆðÿO™èþ$ Mæü$r$…»êËMæü$ ´ùçÙM>Ë™ø Mæü*yìþ¯èþ BàÆæÿ… A…¨…^èþyæþ… ™ø´ër$, ÐéÇMìü A§æþ¯èþç³# B§éÄæý$ Ðèþ*Æ>Y˯èþ$ ^óþMæü*Ææÿayæþ… Ý뫧æþÅÐðþ$O…¨. D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$ ^óþç³sìýt¯èþ {´ë…™éËÌZ Òsìý° A«¨Mæü…V> E™èþµ†¢ ^óþÄæý$yæþ… ÐèþËÏ ´ùçÙM>àÆæÿ ÌZç³… çÜÐèþ$çÜÅMæü$ ç³ÇÚëPÆæÿ… §öÇMìü…¨. ¿æý* ÝëÆæÿ… Ððþ$Ææÿ$Væü$ç³yìþ…¨. E´ë«¨ MøçÜ… ÐèþËçÜ ´ùÐèþËíܯèþ »ñýyæþ§æþ ™èþí³µ…¨. ç³Ôèý$Ðèþ#ËMæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Ðóþ$™èþ çÜÐèþ$–¨®V> ËÀ…_…¨. C¨ D Ñ«§æþ…V> Ý린Mæü ÆðÿO™èþ¯èþ²ËMæü$ Ìê¿æý§éÄæý$Mæü…V> Ðèþ*ǯèþç³µsìýMîü, Mö°² çÜÐèþ$çÜÅËMæü$ C…M> ç³ÇÚëPÆæÿ… Ðóþ™èþMæüyæþ… AÐèþçÜÆæÿ…. Ðèþ$$…§æþ$V> Ý린Mæü…V> G§æþ$ÆæÿÐèþ#™èþ$¯èþ² MæüÆæÿÐèþ# ç³Çíܦ™èþ$˯èþ$ ™èþr$tMøVæüÍW¯èþ Ñ™èþ¢¯é˯èþ$ AÀÐèþ–¨® ^óþÄæý*Í. AMæüPyìþ EÚù~{Væü™èþ˯èþ$ ™èþr$tMæü$¯óþÑV> Ðésìý° íܧæþ®… ^óþÄæý*Í. `yæþï³yæþ˯èþ$ ™èþr$tMæü$¯óþÌê E…yéÍ. ÐóþÆóÿÓÆæÿ$ ç³…r M>ÌêËMæü$ A¯èþ$ÐðþO¯èþ Ðèþ…VæüyéË$ ™èþÄæý*Ææÿ$ M>ÐéÍ. CMæü D ÆæÿMæüÐðþ$O¯èþ ç³ç³š «§é¯éÅË Ðèþ*ÆðÿPsŒý HMîüMæü–™èþ… ^óþÄæý*Í. Ðésìý °ÆæÿÓçßý×ýÌZ° ÌZ´ë˯èþ$ çÜÇ^óþÄæý*Í. {糿æý$™èþÓ… ¯èþ$…_ çÜÆðÿO¯èþ Wr$t»êr$ «§æþÆæÿË$ Ðèþ^óþaÌê ^èþ*çÜ$MøÐéÍ. Ý뫧éÆæÿ×ý… V> Ö™éM>Ëç³# ç³…rËMæü$ ™èþW¯èþ Wr$t»êr$ «§æþÆæÿË$ A…§æþyæþ… Ìôý§æþ$. Ý뫧éÆæÿ×ý…V> CÌê çÜÆðÿO¯èþ «§æþÆæÿË$ ËÀ…^èþMæü´ùÐèþyæþ…

Væü$Ìêsìý. G., Væü×ôýÔŒý Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ G, }«§æþÆŠÿ, h Ðèþ$ÇÄæý$$ ¯èþ…§æþMæü$Ðèþ*ÆŠÿ, sìý (2012) ÌZ Æ>íܯèþ A{WMæüËaÆŠÿ A…yŠþ Ðèþ*ÌŒý ¯èþ*Å{sìýçÙ¯Œþ C¯Œþ C… yìþÄæý*. C¨M>Mæü çœ#yŠþ A…yŠþ ¯èþ*Å{sìýçÙ¯Œþ º$Ìñýsìý¯Œþ (33)1, 74&86 ^é…§Šþ BÆŠÿ, fÐèþ$$Æ>×ìý gñý (2013)ÌZ Æ>íܯèþ çœ#yæþ… òÜMæü*ÅÇsîý A…yŠþ A…yæþÆŠÿ ¯èþÇ‹ÙÐðþ$…sŒý C¯Œþ C…yìþÄæý* @ AòÜ‹ÜÐðþ$…sŒý B‹œ BËtÆóÿ²sìýÐŒþ ¯éÆŠÿÃüÞ A…yŠþ ¨ C¯ŒþMæüÐŒþ$ GòœMŠüt. C…yìþÄæý$¯èþ… fÆæÿ²ÌŒý B‹œ A{WMæüËaÆæÿÌŒý GMæü¯éÑ$MŠüÞ 68 (1) @ 39&53 Atul Dogra, Ashutosh Sarker, Pooja Sah and Aqeel Hassan Rizvi ICARDA, South Asia and China Regional Program, CGIAR Block, NASC Complex, New Delhi, Email : A.Dogra@cgiar.org Aden AW Hassan ICARDA, Amman, Jordan

B…VæüÏÐèþ$*Ë… @ ÎÝë C…yìþÄæý*, çÜ…ç³#sìý 16, çÜ…_Mæü 4, yìþòÜ…ºÆŠÿ 2014.

½àÆŠÿÌZ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ „óü{™é°² ç³ÇÖÍçÜ$¢¯èþ² {«§æþ$ÒMæüÆæÿ×ý çÜ…çܦ A«¨M>Ç 20

ÎÝë C…yìþÄæFollow ý* • çÜ…_Mæü &4 Ôèý…ºÆŠÿ 2015 www.facebook.com/Leisaindiamag us• yìþon:

@LeisaIndia


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.