Een kroniek van het oneindige

Page 1Een kroniek van het oneindige A Chronicle of Infinity Lita Cabellut

Essay Luciano Mateo Rodriguez Carrington


Le Temps, ce grand sculpteur Marguerite Yourcenar


Woord vooraf

Preface

Met groot genoegen introduceer ik het werk van Lita Cabellut, mijn moeder en een van de belangrijkste hedendaagse kunstenaars op het gebied van menselijke portretten. Haar werk heeft velen geïnspireerd en mij rechtstreeks gevormd, met haar immense doeken die als spiegels dienen en mensen aanmoedigen om empathie en compassie uit te oefenen. Lita Cabellut’s missie is het verkennen van menselijke emoties, ervaringen en maatschappelijke uitdagingen door middel van haar eigen taal van artistieke expressie.

It is with great pleasure that I introduce the work of Lita Cabellut, my mother and one of today’s most significant artists in the field of human portraits. Her work has inspired many and directly shaped me, with her immense canvases that serve as mirrors and encourage people to exercise empathy and compassion. Lita Cabellut’s mission is to explore human emotions, conditions and societal challenges through her own language of artistic expression.

In de steeds kleiner wordende wereld van vandaag, levert het werk van Cabellut een cruciale bijdrage door het provoceren van een dialoog over de mensheid als geheel. Daarbij visualiseert ze het menselijke spectrum op basis van een collectief humanisme en een gevoel voor individuele relativiteit.

In today’s constantly shrinking world, Cabellut’s work provides a crucial contribution by provoking a dialogue about humanity as a whole. In doing so, she visualizes the human spectrum based on a collective humanism as well as a sense of individual relativity.

In de volgende tekst deel ik graag een exploratie van de filosofie achter Lita’s nieuwste serie, Een Kroniek van het Oneindige, waarin ze op poëtisch wijze de intrinsieke interconnectiviteit tussen creatie en verval benadrukt. Deze serie onderzoekt het oneindige proces van menselijke transformatie als gevolg van ervaring en tijd. Daarbij schetst Cabellut een interpretatie van menselijke transformatie als een cyclisch proces, waarin ‘het Zelf’ voortdurend in heronderhandeling is.

In the following text, I gladly share an exploration of the philosophy behind Lita’s latest series, A Chronicle of the Infinite, wherein she poetically stresses the intrinsic interconnectivity between creation and decay. This series explores the infinite process of human transformation as a consequence of experience and time. In doing so, Cabellut sketches an interpretation of human transformation as a cyclical process, wherein ‘the Self’ is in constant renegotiation.

Luciano Mateo Rodriguez Carrington 7


Jurama

2007 75 x 65 cm

Regi

2009 75 x 65 cm


Een Reis Door Licht en Duisternis: De Artistieke Taal van Lita Cabellut ttt

A Journey Through Light and Darkness: Lita Cabellut’s Artistic Language

Introductie Het werk van Lita Cabellut wordt gekenmerkt door een omvangrijk oeuvre van portretten dat menselijk leed, groei en de waarneembare ervaring van het leven op haar personages verbeeldt. Het thema van ‘de mens’ is de ruggengraat van Lita’s artistieke taal. De centrale boodschap van een collectieve mensheid is waar ik de belangrijkste prestatie van Cabellut’s kunst zou positioneren. Het is om deze reden dat men haar techniek moet bevatten om haar humanistische taal te begrijpen. Aangezien de manier waarop ze zichzelf uitdrukt via penselen, lagen fresco, verfstreken van olieverf en accenten van graffiti-inkt, ook de manier is waarop ze denkt en spreekt als een kunstenaar.

Introduction Lita Cabellut’s work is characterized by an extensive oeuvre of portraits that depict human suffering, flourishing and the perceivable experience of life on her characters. The theme of ‘the human’ is the backbone of Lita’s artistic language. The central message of a shared sense of humanity is thus where I would locate the most significant achievement of Cabellut’s art. It is for this reason that one has to comprehend her technique in order to understand her language of humanism. Since the way she expresses herself through brushes, layers of fresco, strokes of oil paint and hits of graffiti ink is also the way she thinks and speaks as an artist.

De bedoeling achter het werk van Cabellut is duidelijk; namelijk het delen van de verhalen van haar personages om het onderwerp van de mensheid als geheel aan te pakken. Deze figuren variëren van fictieve personages zoals daklozen en prostituees; historische figuren zoals mensen uit de Nederlandse Gouden Eeuw; religieuze karakters, variërend van een boeddhistische monnik tot de paus; culturele referenties zoals gesluierde vrouwen in verschillende samenlevingen en invloedrijke mensen zoals Coco Chanel en Frida Kahlo. Ze geeft een gezicht aan zowel de vergeten als de geprezen, allemaal in de zoektocht naar de eindeloze facetten die mensen te bieden hebben. Het is een passie voor de mens en de drang om dichter bij zichzelf te komen, die de voortgang van haar werk stimuleert. In haar eigen woorden zegt Cabellut het volgende: “Kunstenaars zijn een soort astronomen die met behulp van verschillende 9

The intention behind Cabellut’s work is clear; wanting to share the stories of her characters in order to address the subject of humankind as a whole. These figures range from fictional characters such as street dwellers and prostitutes; historical figures such as people from the Dutch Golden Age; religious characters, varying from a Buddhist monk to the Pope; cultural references such as veiled women across societies and influential people such as Coco Chanel and Frida Kahlo. She gives a face to both the forgotten and the praised, all in search to captivate the endless facets that humans have to offer. It is passion for the human being as well as the urge to get closer to oneself that drives the progression of her work. In her own words, Cabellut states the following: “ArtistsWerken | Works


Kumba

2018 215 x 145 cm (3x)


23


Karkata

2018 215 x 145 cm (3x)Dhanu

2018 215 x 145 cm (3x)


27
Enceladus 2018 80 x 60 cm


Hyperion

2018 80 x 60 cm


Antares

2018 180 x 180 cmPandora

2018 80 x 80 cm (2x)
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.