Page 10

CHƯƠNG

NỘI DUNG ĐỒ ÁN

CÁC ỨNG DỤNG RS VÀ GIS TRONG ĐỒ ÁN

Vị trí địa lý và mối liên hệ vùng Bản đồ đánh giá điều kiện tự nhiên Bản đồ đánh giá môi trường và cảnh quan Bản đồ đánh giá sử dụng đất và quỹ đất xây dựng

ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN HIỆN TRẠNG

NDVI, NDWI, Hệ số đa dạng cảnh quan SIMPSON, Phân loại cảnh quan theo ảnh viễn thám Tổng hợp và thống kê đất, chuyển đổi mã đất từ địa chính sang quy hoạch vùng và ngược lại

Bản đồ đánh giá hiện trạng dân cư và phân bố dân cư

Thống kê các điểm dân cư, mật độ dân cư

Bản đồ đánh giá hiện trạng kinh tế

Thống kê đánh giá phân bố cơ sở kinh tế

Bản đồ đánh giá hiện trạng hạ tầng xã hội Bản đồ đánh giá hiện trạng hạ tầng kỹ thuật Bản đồ đánh giá tổng hợp quỹ đất xây dựng và tổng hợp SWOT

CƠ SỞ PHÁT TRIỂN VÙNG

Cao độ, địa hình, thủy văn(TWI), nhiệt độ bề mặt, thống kê địa chất

Đánh giá khả năng tiếp cận HTXH các đơn vị hành chính Đánh giá khả năng tiếp cận Trung tâm các đơn vị hành chính, Thống kê mật độ đường Đánh giá theo phương pháp AHP

Tiền đề , tầm nhìn và chiến lược phát triển vùng Sơ đồ định hướng phát triển kinh tế -xã hội Sơ đồ định hướng quy hoạch đô thị và điểm dân cư nông thôn

GIẢI PHÁP LẬP QUY HOẠCH KHÔNG GIAN

Sơ đồ quy hoạch sử dụng đất

Thống kê các điểm dân cư cũ và đề xuất Thống kê cơ cấu đất quy hoạch, thay đổi cơ cấu đất phù hợp với các chỉ tiêu đề ra

Sơ đồ định hướng phát triển không gian Sơ đồ định hướng phát triển không gian Sơ đồ định hướng quy hoạch hạ tầng giao thông

Sơ đồ đánh giá môi trường chiến lược 9

Profile for Lê Anh

[Graduation Thesis] Regional Planning Dinh Quan Town, Dong Nai Province to 2030, vision 2050  

[Đồ án tốt nghiệp Đại học Kiến trúc HN] Quy hoạch vùng huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai tới năm 2030, tầm nhìn 2050 - Thuyết minh

[Graduation Thesis] Regional Planning Dinh Quan Town, Dong Nai Province to 2030, vision 2050  

[Đồ án tốt nghiệp Đại học Kiến trúc HN] Quy hoạch vùng huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai tới năm 2030, tầm nhìn 2050 - Thuyết minh

Profile for leanh23
Advertisement