Page 1

J煤 n i u s

F o r e v e r A n g e l s & B l a c k B e a u t y

M i n d e n a P a r a d i s e V V M A T T r o p i c o r 贸 lMT o u r


L A N A D E L R E Y

H U N G A R Y

Ta r t a l o m

3 1 3 1 7 F or ever Bl ack 4Angels 1 8Beauty At ur né 1évesa 5 9utolsóállomásai 1 9 2 0SSuamdmneesrtsime Ház 1 0nézőben Ahónap r aj ongói 2 1 2 2 MTVVMA munk ái 1 1 I dézet 1 2 . 2 Szer k es zt ői l evél

Mi ndenta T r opi cor ól


Th e y w e r e a n g e l s f o r e v e r . . . . . . f o r e v e r a n g e l s

2


Sz e r k e s z t ő i l e v é l S okmi nde nt ör t é n ta zut óbbi hóna pba n. K l a s s zdol g oké sk e v é s bék l a s s z a k . E l ős z ör i sme g t udt uk , hog yL a nae g yúj k l i ppe t f or g a t , ma j dpe di ga z t , hog yak l i ppe g y e ne s e n e g yk i s fil m,aT r opi c o ,af a c e bookol da l unk ont úl l é p t üka2 0 0 0l á j k ol ót ,a mi ne k na g y onör ül ünk , v é g el e a„ P a r a di s eT our “e ur ópa i k onc e r t s or o z a t á na k , é sL a ná tt e k i n t v epe di gane mt úl k e l l e me sdol ogada l a i k i s z i v á r g á s a . Azúj a l bumá r ak é s z ül őf e l v é t e l e ki dőe l ő k i k e r ül é s ene mt e et úl bol dog g áa zé ne k e s nőt . S őte l i smondt a , hog ya nn y i r ane m ör ülne k i ,hog yl e g s z í v e s e bbe ne z z e lbei sf e j e z néaz e ne ipá l y a f ut á s á t . E z é r tmi úg ydön t ö ünk , hog yne ms z e r e t né nkt e r j e s z t e ni ak i s z i v á r g o da l ok a t , a k i a k a r j aúg yi sl e t ölők e t , dee g y k é t da l s z öv e gr é s z l e t e t a z é r t be l e c s e mpé s z t ünkama g a z i nunke z e ns z á má ba . Amá s i kne mt úl po z ivk i s z i v á r g á se g yol y a nda l k i s z i v á r g á s ame l yha bá rmá rr é g if e l v é t e l ,ada l s z öv e g ena g yf e l há bor odá s tk e l t e. E r r őlav é l e mé n y ünk e tmá rk i f e j t e ükaF a c e bookol da l unk on.Mi nde z e kme l e r e mé l j ükt e t s z e ni f oga zúj s z á munk , mi v e l s oké r de k e s s é g e té se ddi gmé gne ml á t o k é pe k e tl á t ha okhat ov á bbl a po z t ok . K e l l e me sol v a s á s t

3

Af ős z e r k e s z t ő


f o r e v e ra n g e l s

C a l i f o r n i a Pr o u d l i g h t f l a ma

c o l o r e d s k i e s t h e y w i l l n e v e r u n d e r s t a n d f o r e v e r a n g e l s y o u a r e Ca l i f o r n i a p r o u d

y o u r f i r e t h e y w e r e a n g e l f o r e v e d o e s t h e o c e a n i n s p i y o u e a s y r i d e r

Isi t s u ni ny o u re y e s ? e a s yr i d e r ?

4


Azut ol s ó ál l omás ok. . .

5

J úl i us6án t el t ház as koncer t etadot t Bar cel onában.


J úl i us8án15,000 emberel őt ténekel tazat héni RockwaveF es t i val on,Gör ögor s z ágban.

6


7

J úl i us11énL i banonbanr enget egl el kesr aj ongóf ogadt aakedvencénekes nőj ét


Akövet kez ő megál l ój úl i us 15énaz or os z or s z ági Mos z kvavol t .I t ta Cor cusCi t y Mal l banl épet t

8


APar adi s eT our j úl i us17én hi vat al os ani s bef ej ez ődöt taz or os z or s z ági S tPet er s bur gban. Akoncer tut án L anavi s s z at ér t azEgyes ül t Ál l amokba.

9


1 0


2013 8/ 25 Azi dei MT VVi deoMus i cAwar ds onL anatkétj el öl és ti s kapot t ,al egj obbművés z i r endez és( Nat i onal Ant hem)ésa l egj obboper at őr( Ri de)kat egór i ákban.Ez ekbenakat egór i ákbans aj nosnem t udunks z avaz ni ,des z or í t unkés maj df i gyel emmel követ j ükazes eményeketaugus z t us25én.

1 1


„A divat a fiatalságból, a nosztalgiából és a múlt legjobbjaiból merít inspirációt.”

1 2


1 3


KUL I SSZ ÁK MÖGÖT T

1 4


M

i ntt udj ukaT r opi cotj úni us28án kez dt ékel f or gat ni Kal i f or ni ában.Af él ór ás ki s f i l m hár om dal tdol gozf el ,a„Bel Ai r ” t , „GodsAndMons t er s ” tés„BodyEl ect r i c” et .Ar endez őj epedi gugyanazmi nta „Nat i onal Ant hem” nekésa„Ri de” nak, névs z er i ntAnt honyMendl er .L anabej el ent et t e,hogyaki s f i l m néhánymoz i bani sdebüt ál ni f og.Amoz i kl i s t áj átésamegj el enés i dát umokatpedi ghamar os anköz z ét es z i . Ez enkí vül kétképeti smegos z t ot tvel ünk, azegyi kenŐtl át hat j ukegykí gyóval a kez énamás i konpedi gésaf i l m más i k f ős z er epl őj ével együt tpóz ol ,S haunRos s al . Aképeketel néz veegyből abi bl i ai Ádám ésÉvat ör t énet ej utes z ünkbe( kí gyó-bűnbees és ,Par adi cs om?) Deki i sezaf ur aéskül önl egesar cúf i at al ember ?

1 5


S

haunRos segy22 évesaf r i kai s z ár maz ás úamer i kai model l , s z í nés zést áncosf i ú. Ar r ól hí r es ,hogyőa vi l ágel s őal bí nóf ér f i model j e.As oki s kol ai bánt ásut ánami ket azos z t ál yt ár s ai t ól kapot t ,Ros sadi vat s z akmábanköt öt tki . Ol yanmagaz i noknakdol goz ot tmi ntaGQ vagy azol as zVogueésol yandi vat ház aknakmi ntaz Al ex anderMcQueenésGi venchy. Ez enkí vül s z ámoskl i ppbens z er epel t ,őtl át hat j uk pél dául Kat yPer r y„E. T . ”vi deój ábanésf el t űni k Beyoncé„Par t y”cí műkl i ppj ébeni s . Hamar os anpedi gaT r opi cobanl át hat j ukL anával együt t .Mi márnagyonkí váncs i akvagyunk.

1 6


Th e l a s t k e e p e r s o f t h e l i g h t 1 7


Ik e e p m y l i p s r e d

1 8


1茅vesa

summerti me sadness vi de贸

1 9


2 0


A h 贸 n a p r a j o n g 贸 i m u n k 谩 i

2 1

Uj v 谩 r o s i Es z t e r


Cs i r k 贸An e t t

2 2


2 3


NagyL i n d a

L D R H

Mát éDáv i d Sü v egesGáb or Sz ü c sAn d r ásCs ab a J ÚL I US

Uj v ár os i Es z t er Cs i r k oAn et t Ké p e k Th omasCh r i s oh oi d i s

2 4

Julius  

A magazinunk júliusi számában olvashattok érdekességeket a Tropico kisfilmről és betekintést nyerhettek a "Paradise Tour" utolsó állomásaiba...