Page 1


ธรรมะรักษาโรค  

"ผู้ใดทำให้ใจถึงความเป็นกลางได้ ผู้นั้นจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวง ผู้ที่จะพ้นจากทุกข์ได้ในโลกนี้ ล้วนแล้วแต่ยกทุกข์ขึ้นมาเป็นเหตุทั้งนั้น แท้จริง...