Page 1


เสริมดวงแก้เคราะห์ให้เกิดผล ต้องแก้ที่กรรมตามหลักพุทธศาสตร์

เช็คดวงประจำ�ปี วิธีเสริมดวงง่ายๆ ให้เกิดโชคลาภ แก้เคราะห์ปีชง แก้เคราะห์จากลางร้าย วิธีสืบชะตาอายุคนป่วย การรักษาโรคด้วยคาถาและยาสมุนไพรที่ใช้ได้ผลจริง

โดย.. ศักดิ์สิทธิ์ สิทธินันท์


หลักตัดสินก่อนเชื่อ พระพุทธเจ้าได้ให้หลักก่อนการตัดสินใจเชือ่ หรือยึดถือคำ�สอน หรือคำ�พูดของใครๆ เอาไว้ดังนี้ “ท่านทั้งหลาย อย่า ได้ยึดถือตามถ้อยคำ�ที่ได้ยินได้ฟังมา อย่า ได้ยึดถือตามถ้อยคำ�สืบๆ กันมา อย่า ได้ยึดถือโดยตื่นข่าวว่า ได้ยินว่าอย่างนี้ อย่า ได้ยึดถือโดยอ้างตำ�รา อย่า ได้ยึดถือโดยคาดคะเน อย่า ได้ยึดถือโดยตรึกตามอาการ อย่า ได้ยึดถือโดยชอบใจว่าต้องกันกับทิฐิของตน อย่า ได้ยึดถือโดยเชื่อว่าผู้พูดสมควรเชื่อได้ อย่า ได้ยึดถือโดยความนับถือว่าสมณะนี้เป็นครูของเรา เมื่อใด ท่านทั้งหลายพึงรู้ด้วยตนเองว่า ธรรมเหล่านี้เป็นกุศล ไม่มีโทษ ผู้รู้สรรเสริญ เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุข เมื่อนั้นท่านทั้งหลาย ควรเข้าถึง (ยึดถือ) ธรรมเหล่านั้นเถิด” เก็บความจาก เกสปุตตสูตร พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๐ ข้อที่ ๕๐๕


คำ�นำ� ดวงชะตาจะดีหรือร้าย ตามหลักพระพุทธศาสนาเชื่อว่าเป็น เพราะผลแห่งกรรมที่ตนได้กระท�ำไว้ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ผู้ที่ท�ำกรรม ไม่ดี กรรมไม่ดีย่อมส่งผลให้ชะตาชีวิตตกต�่ำประสบกับอุปสรรคและ เรื่องไม่ดีต่างๆ ส่วนผู้ที่ประกอบกรรมดีเอาไว้ กรรมดีย่อมส่งผลให้ ชะตาชีวิตประสบแต่ความเจริญรุ่งเรือง ประสบผลส�ำเร็จในหน้าที่ การงาน ท�ำการสิ่งใดก็ไร้อุปสรรคขัดขวาง แม้เจอเรื่องร้ายๆ ก็สามารถ เอาตัวรอดปลอดภัยมาได้ ความโชคดีและโชคร้ายที่จะบังเกิดแก่ชีวิตของคนเรา ล้วนมี เหตุปัจจัยมาจากกรรมทั้งสิ้น อาจจะมีบ้างบางคนบางท่านที่มีเรื่อง ร้ายๆ เกิดขึ้นในปีชง ซึ่งอาจชวนให้เชื่อได้ว่าเป็นเพราะอ�ำนาจของปีชง แต่หากมองในแง่กลับกัน คนที่ไม่ได้เกิดในปีชง แต่ประสบกับเรื่องร้ายๆ เรื่องซวยต่างๆ มีบ้างไหม ค�ำตอบคือมี และอาจมีมากกว่าคนที่มี ปีเกิดชงกับปีปัจจุบันด้วยซ�้ำ เพราะคนที่เกิดปีชงมีเพียง ๓ ปี ส่วนอีก ๙ ปีเป็นที่ไม่ชง ดังนั้น คนที่จะซวยในปีนั้นๆ อาจไม่ใช่คนที่เกิดปีชง แต่หากเป็นคนที่ไม่ได้เกิดปีชงต่างหาก และเป็นไปได้อีกเช่นกันว่า คนที่ ร�่ำรวยและประสบผลส�ำเร็จก็คือคนที่เกิดปีชง ดังนั้น จะโชคดีโชคร้ายจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับปีชง แต่ขึ้นอยู่กับกรรม ที่ท�ำต่างหาก คนที่คิดดี ท�ำดี พูดดี ประกอบแต่คุณงามความดี ขยัน ท�ำมาหากินด้วยความสุจริตมาอย่างต่อเนื่องทุกปี คือคนที่จะมีสิทธิ์ ร�่ำรวย มีความสุข และมีโชคในทุกๆ โอกาส


หัวใจส�ำคัญของการแก้เคราะห์ปีชง แก้ไขดวงไม่ดีให้ดี ตามหลัก ค�ำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือ การละชั่ว ท�ำดี และการช�ำระจิตของตน ให้ผ่องใส ซึ่งหลักทั้ง ๓ ประการนี้หากใครยึดถือและปฏิบัติตามอย่าง ต่อเนื่องและถูกต้องแล้ว ย่อมบังเกิดโชคดีอยู่เสมอ หนังสือ เสริมดวง แก้เคราะห์ปีชงด้วยตัวเอง เล่มนี้ ได้มุ่งเน้น การเสริมดวงแก้เคราะห์ตามหลักพระพุทธศาสนา โดยการให้ผู้ปฏิบัติ ได้เข้าถึงและใกล้ชิดกับพระรัตนตรัย คือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ยึดหลักการแก้เคราะห์แก้กรรมด้วยการปฏิบัติกระท�ำความดี อาทิ การแก้ปีชงตามคติธรรมของพระพุทธรูปประจ�ำวันเกิด พระพุทธรูป ประจ�ำปีเกิด เป็นต้น ซึ่งเชื่อเหลือเกินว่าหากปฏิบัติตามหลักที่ว่าไว้ ในหนังสือเล่มนี้ จะท�ำให้ทุกท่านโชคดีมีสุข พ้นเคราะห์พ้นภัยในทุกปี ตลอดไป และในหนังสือเล่มนี้ ยังได้น�ำเสนอสาระเกี่ยวกับการรักษาโรค ด้วยสมุนไพรและมนต์คาถา รวมถึงเคล็ดลับดีๆ ในครัวเรือนที่สามารถ น�ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จักท�ำให้ทุกท่านมีความเข้าใจ ในเรื่องการแก้เคราะห์และสามารถแก้เคราะห์ให้กับตัวเองได้อย่าง ถูกต้อง บังเกิดความสุขกายสุขใจในทุกวันเวลา ด้วยความปรารถนาดี ศักดิ์สิทธิ์ สิทธินันท์

ไม่เชื่อ ไม่ลบหลู่ รู้เชื่อไม่งมงาย โปรดใช้สติปัญญาใคร่ครวญ ตริตรองให้รอบคอบ


สารบัญ เช็คดวงประจ�ำปี ด้วยโชคนาวา แก้เคราะห์ปีชงตามหลักพุทธศาสนา

๗ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๕ ๑๗ ๑๙ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๓๐ ๓๒

เคล็ดลับเสริมมงคลตามวันเกิด

๕๗ ๕๗ ๕๘ ๖๐ ๖๑

ปีชง คืออะไร ผลร้ายที่จะเกิดกับผู้ที่เกิดปีชง ปีร่วมชง จะแก้ชงต้องแก้ที่กฎแห่งกรรม พุทธวิธีแก้ปีชง ๑. สวดมนต์ข้ามปี ๒. ท�ำบุญในเช้าวันปีใหม่ ๓. บูชาพระประจ�ำวันเกิด ๔. แขวนพระเครื่อง ๕. บูชาพระประจ�ำปีเกิด ๑. สีมงคลประจ�ำวันเกิด ๒. ไม้มงคลประจ�ำวันเกิด ๓. เลขมงคลประจ�ำวันเกิด ๔. อักษรมงคลประจ�ำวันเกิด


๕. วันมงคลประจ�ำวันเกิด ๖. พระบูชาและมนต์ภาวนาประจ�ำวันเกิด ๗. ทิศมงคลในการไปหาลาภ

ทายอุปนิสัยตามเวลาเกิด แก้อุบาทว์ ปัดลางร้ายตามหลักพุทธ

ลักษณะของอุบาทว์ วิธีแก้อุบาทว์ด้วยตัวเอง พิธีสืบชะตาต่ออายุคนป่วย ๑. การสืบต่อชะตาให้กับเด็ก ๒. การต่ออายุให้กับผู้ใหญ่

มนต์คาถารักษาโรค เกร็ดความรู้คู่ครัวเรือน สูตรยาสมุนไพรรักษาโรคทั่วไป

๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๙ ๗๐ ๗๓ ๘๓ ๘๓ ๘๙ ๙๗ ๑๑๒ ๑๑๙


เช็คดวงประจำ�ปี

ด้วยตำ�ราดูโชคนาวา

ท่านทีต่ อ้ งการทราบเกณฑ์ชะตาชีวติ ของตนว่าจะเป็นเช่นไร ในแต่ละปี ดวงจะดีมีโชคสมหวัง หรือดวงจะร้ายอาภัพอับโชค ประการใด ให้ตรวจเช็คดวงชะตาตามตำ�ราโชคนาวานี้ก็จะทราบได้ ทันที บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพีียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

7


วิธดี ู : ให้ดตู ามเกณฑ์อายุปจั จุบนั ของตน คือดูวา่ ปัจจุบนั ตน

อายุเท่าไร การนับอายุให้นบั เอาอายุเต็ม เศษเดือนตัดทิง้ เช่น ปัจจุบนั อายุ ๒๙ ปี ๑๑ เดือน ก็ให้นบั เป็น ๒๙ ปี ไม่ใช่ ๓๐ ปี เป็นต้น เมือ่ ทราบ อายุเต็มของตนแล้วให้ดูในตารางว่าเลขอายุตกอยู่แถวใด ตรงกับ ช่องเศษใด ก็ให้ดูค�ำท�ำนายตามเศษนั้น เช่น อายุ ๒๙ ปี ตรงกับช่อง เศษ ๒ ก็ดูค�ำท�ำนายที่เศษ ๒ ตกโคนเสากระโดงหน้า

เกณฑ์อายุ ๑

๑๐ ๑๙ ๒๘ ๓๗ ๔๖ ๕๕ ๖๔ ๗๓

๑๑ ๒๐ ๒๙ ๓๘ ๔๗ ๕๖ ๖๕ ๗๔

๑๒ ๒๑ ๓๐ ๓๙ ๔๘ ๕๗ ๖๖ ๗๕

๑๓ ๒๒ ๓๑ ๔๐ ๔๙ ๕๘ ๖๗ ๗๖

๑๔ ๒๓ ๓๒ ๔๑ ๕๐ ๕๙ ๖๘ ๗๗

๑๕ ๒๔ ๓๓ ๔๒ ๕๑ ๖๐ ๖๙ ๗๘

๑๖ ๒๕ ๓๔ ๔๓ ๕๒ ๖๑ ๗๐ ๗๙

๑๗ ๒๖ ๓๕ ๔๔ ๕๓ ๖๒ ๗๑ ๘๐

๑๘ ๒๗ ๓๖ ๔๕ ๕๔ ๖๓ ๗๒ ๘๑

8

เสริมดวง แก้เคราะห์ปีชง ด้วยตัวเอง

เศษ

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๐/๙


ค�ำท�ำนายตามเศษ 

เศษ ๑ ตกที่เสากระโดงหน้า ชะตาชีวิตปีน้ที ่านว่าจะได้

เดินทางไกลไปต่างประเทศ หรือไม่จะได้รบั มอบหมายให้เป็นหัวหน้า รับผิดชอบดูแลงานมากขึน้ จะได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ ทำ�ให้วสิ ยั ทัศน์ กว้างไกลขึ้น ประกอบกิจการอันใด หรือคิดวางแผนอันใดไว้ก็จะ ประสบผลสำ�เร็จด้วยดี โดยเฉพาะการประกอบกิจการในที่ต่างถิ่น แดนไกลจะประสบผลสำ�เร็จสูง และจะได้พบมิตรสหายทีด่ มี ากมาย ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้นำ� ปีนี้ให้พยายามผูกมิตรกับทุกคนไว้ จะทำ�ให้ชีวิตก้าวหน้าดี

เศษ ๒ ตกที่โคนเสากระโดงหน้า ปีน้ที า่ นว่า ชะตาชีวติ

จะว่าดีก็ไม่ดีนัก จะว่าร้ายก็ไม่ร้ายนัก ทำ�การสิ่งใดจะสำ�เร็จเสร็จสิน้ ไปได้อย่างล่าช้า เพราะมักมีอุปสรรคคอยขัดขวางไม่ให้สำ�เร็จได้ โดยง่าย ต้องอาศัยความอดทนและความเพียรพยายาม ทุ่มเท เป็นอย่างมากจึงจะสำ�เร็จ ปีนี้จึงเป็นปีแห่งการบำ�เพ็ญขันติบารมี (ความอดทน) และวิริยบารมี (ความเพียรพยายาม) ให้ท่องคาถา เสริมกำ�ลังใจไว้ว่า ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำ�เร็จอยู่ที่นั่น

เศษ ๓ ตกที่หางเสือ ปีนี้ท่านว่าเป็นปีที่ชะตาชีวิตจะพุ่ง

ถึงขีดสุดและตกต่ำ�ถึงที่สุด กล่าวคือ ผู้ที่ประกอบกรรมดี ความดี จะส่งผลให้มคี วามสุข ประสบผลสำ�เร็จทัง้ ในหน้าทีก่ ารงาน การเงิน ค้าขายได้ก�ำ ไรงาม แต่ถ้าใครหาญประกอบกรรมชั่วในปีนี้ กรรมชั่ว จะตามให้ผลแบบทันตา ส่งให้ชีวิตตกตำ�่ เสียเงินเสียทอง เสียเกียรติ บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพีียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

9


เสียชื่อเสียง และถูกจับดำ�เนินคดี ป่นปี้ย่อยยับ ดังคำ�ที่ว่า ถ้าทำ�ดี จะดีลน้ ชนนิยม หากทำ�ชัว่ ชัว่ จะถมจนวันตาย ท่านทีช่ ะตาตกเศษนี้ จึงควรงดเว้นการทำ�ชั่วทุกอย่าง หมั่นประกอบแต่กรรมดีเอาไว้ สวดมนต์ไหว้พระสะสมบุญแก่ตนเถิด

เศษ ๔ ตกทีบ่ าหลี๑ ท้ายเรือสำ�เภา ชะตาชีวติ ปีนท้ี า่ นว่า

จะพบแต่ความสุข สนุกสนาน ประกอบกิจการอันใดก็จะสำ�เร็จ ประโยชน์โสตถิผล จะได้โชคลาภ ได้ทรัพย์สินเงินทอง หมายปอง คู่ครองความรักก็จักสมหวัง ลงทุนอันใดก็จะได้กำ�ไรงาม การเรียน การศึกษาประสบผลดี ที่เจ็บป่วยจะหาย ที่ทุกข์ ทุกข์ก็จะมลาย หายสิ้นไป ให้หมั่นสวดมนต์บทมหาเมตตาใหญ่๒ ทุกวัน จะช่วยให้ ชะตาดีขึ้นเป็นทวีคูณ

เศษ ๕ ตกที่ธงหัวเรือ ชะตาชีวิตปีนี้ท่านว่าวิเศษนัก จะ

เป็นที่รักใคร่เอ็นดูของพระยามหากษัตริย์ หรือได้รับการสนับสนุน ให้มคี วามเจริญก้าวหน้าจากผูห้ ลักผูใ้ หญ่เป็นอย่างดี จะทำ�การสิง่ ใด จะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างดี เป็นปีที่ได้รับ ความเมตตากรุณาปรานีเป็นพิเศษ ใครที่เกณฑ์ชะตาตกปีนี้ท่านว่า ให้หมั่นเข้าหาหรือผูกมิตรกับผู้ใหญ่เอาไว้ และให้รู้จักประพฤติตน เป็นคนอ่อนน้อม ยึดถือความซื่อสัตย์สุจริต หากมีปัญหาเกิดขึ้น ให้ปรึกษาผู้ใหญ่ก่อนตัดสินใจจึงดี ห้องเล็กๆ ที่อยู่ท้ายเรือสำ�เภา ติดต่อสอบถามบทสวดมหาเมตตาใหญ่ได้ที่ส�ำ นักพิมพ์เลี่ยงเชียง

๑ ๒

10

เสริมดวง แก้เคราะห์ปีชง ด้วยตัวเอง


เศษ ๖ ตกที่ยอดเสากระโดงกลาง ชะตาชีวิตปีนี้ท่านว่า

จะมีความสุขสบายตามอัตภาพ ปราศจากทุกข์โศกและโรคภัยไข้เจ็บ มีความสุขแบบพอเพียง หากคิดจะขยับขยายอะไรใหญ่โตให้พัก ไว้ก่อนเพราะจะเสียมากกว่าได้ ทำ�การอันใดอย่าเอาความโลภเป็น ที่ตั้ง และอย่าได้หลงเชื่อคำ�ของคนอื่นง่ายๆ ลงทุนอันใดอย่าให้มาก จนต้องกู้หนี้ยืมสิน จะทำ�ให้เกิดความเดือดร้อนภายหลัง ทางที่ดี ปีนี้ให้อยู่ตามอัตภาพไปก่อนเป็นดีที่สุด ให้ถือภาษิตที่ว่า โลภน้อย ได้นาน โลภมากลาภหาย

เศษ ๗ ตกทีท่ อ้ งเรือ ชะตาชีวติ ปีนที้ า่ นว่าดีเลิศประเสริฐยิง่

จะมีความสุขสำ�ราญทั้งกายและใจ ทรัพย์สินเงินทองจะหาง่าย หยิบฉวยหรือคิดการอันใดก็จะประสบผลสำ�เร็จเป็นเงินเป็นทอง จะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภก็ได้ผลได้ลาภดังหวังตลอดทั้งปี ความรัก การลงทุน การเรียน การศึกษา การงานจะประสบผลสำ�เร็จเกินที่ คาดหวังไว้ มีความสุขล้นทวีแล

เศษ ๘ ตกที่ ก ลางลำ�เรื อ ชะตาชีวิตปีนี้ท่านว่าดีเลิศ

ประเสริฐนัก แจ้งประจักษ์ปรากฏทั้งยศถา อีกทั้งลาภล้วนถ้วนถี่ จะมีมา สมปรารถนาคิดสิ่งใดอย่าได้รอ หมายความว่า ท่านที่ชะตา ตกตำ�แหน่งนี้ จะโชคดีในทุกด้าน ไม่ว่าจะด้านชื่อเสียงเกียรติยศ จะเป็นทีร่ จู้ กั ของคนทัว่ ไป และมีโอกาสจะได้เลือ่ นขัน้ เลือ่ นตำ�แหน่ง หน้าที่การงาน ในด้านโชคลาภก็จะมีโชคมีลาภทั้งที่เป็นลาภลอย (ลาภทีไ่ ม่คดิ ว่าจะได้) และลาภทีไ่ ม่ลอย (ลาภทีห่ วังหรือคิดว่าจะได้) คิดการสิ่งใดก็สมปรารถนาทุกอย่าง คิดแล้วทำ�เลยสำ�เร็จแน่นอน บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพีียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

11


เศษ ๐ หรือ ๙ ตกที่สายสมอ ชะตาปีนี้ท่านว่าไม่ดี

จะอาภัพอับโชค เป็นปีทบ่ี ญ ุ บารมีเสือ่ มถอย บาปอกุศลมีพลังส่งผล จะทำ�ให้ชีวิตประสบแต่เรื่องยุ่งยาก ทั้งปัญหาเรื่องสุขภาพ การงาน การเงินจะติดขัด มิตรสหายจะหนีหน้า มีความทุกข์กายทุกข์ใจ ท่านทีเ่ กณฑ์ชะตาตกตำ�แหน่งนีไ้ ม่ควรประมาทในการใช้ชวี ติ คิดทำ� การอันใดต้องคิดให้รอบคอบ ตรึกตรองให้ดี คิดให้ไกล อย่าคิดแต่ ผลประโยชน์เฉพาะหน้า เพราะหากหวังผลในระยะสัน้ อาจพบความ ทุกข์มหันต์ระยะยาว ให้หลีกเลี่ยงการประกอบกิจที่ผิดศีลธรรม ผิดกฎหมายบ้านเมือง ให้หมั่นทำ�ความดี ตักบาตรทำ�บุญ ถวาย สังฆทาน สวดมนต์กอ่ นนอนและก่อนออกจากบ้าน หากรักษาศีล ๕ ให้บริสุทธิ์ได้ตลอดทั้งปียิ่งดี จะช่วยบรรเทาบาปร้ายจากหนักให้ เป็นเบา

การทำ�บุญเป็นหนทางเดียว ที่จะช่วยให้ชะตาชีวิตที่ร้ายให้กลับกลายเป็นดี ที่ดีให้ดียิ่งๆ ขึ้น 12

เสริมดวง แก้เคราะห์ปีชง ด้วยตัวเอง


แก้เคราะห์ปีชง

ตามหลักพุทธศาสนา


ปีชง คืออะไร เมื่อก้าวย่างเข้าสู่ปีใหม่ของทุกปี สิ่งที่ผู้คนให้ความสนใจมาก ทีส่ ดุ คือ การตรวจดวงชะตา เห็นได้จากไปไหนมาไหนก็จะมีแต่คนพูด เรื่องดวง และหนังสือที่วางขายและมียอดขายสูงติดอันดับก็คือ หนังสือเกี่ยวกับการดูดวง เสริมดวง เพราะปีใหม่เปลี่ยนพ.ศ. ใหม่ ใครก็อยากรู้ว่าชะตาชีวิตจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร นอกจากการดูดวงชะตาแล้ว สิ่งที่ผู้คนให้ความสนใจมากทีส่ ดุ ก็คอื ปีชง คำ�ว่า ชง เป็นภาษาจีนแปลว่า ชนกันหรือปะทะกัน หมายถึง ปีเกิดชนหรือปะทะกับปีนักษัตรปัจจุบัน ตามตำ�ราโหราศาสตร์จีน ได้จับคู่ปีนักษัตรทั้ง ๑๒ ออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ ๑. กลุ่มที่เป็นคู่อริ ขัดแย้ง ทำ�ลายกัน เรียกว่า ชง ๒. กลุ่มที่เป็นคู่มิตร ส่งเสริม สนับสนุนกัน เรียกว่า ฮะ ปีที่ชงกัน ชวด ชงกับ มะเมีย ฉลู ชงกับ มะแม ขาล ชงกับ วอก เถาะ ชงกับ ระกา มะโรง ชงกับ จอ มะเส็ง ชงกับ กุน 14

ปีที่ฮะกัน ชวด ฮะกับ ฉลู ขาล ฮะกับ กุน เถาะ ฮะกับ จอ มะโรง ฮะกับ ระกา มะเส็ง ฮะกับ วอก มะเมีย ฮะกับ มะแม

เสริมดวง แก้เคราะห์ปีชง ด้วยตัวเอง


ผลร้ายที่จะเกิดกับผู้ที่เกิดปีชง 

หากดูตามตารางข้างต้น ปีพ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นปีมะเมีย ดังนั้น ผู้ที่มีปีเกิดชงกับมะเมีย ก็คือท่านที่เกิดปีชวด ตามตำ�รากล่าวว่า ในปีใดผู้ที่มีปีเกิดชงกับปีนักษัตร ในปีนั้นจะมีเหตุร้ายต่างๆ เกิดขึ้น มากมาย เช่น จะเกิดอุบัติเหตุถึงกับเลือดตกยางออก บางรายถึงขั้น เสี ย ชี วิ ต การงาน การเงิ น ที่ เ คยก้ า วหน้ า จะเสื่ อ มถอย จะเกิ ด ถ้อยคดีความได้งา่ ย เกิดความแตกแยกในครอบครัว หรือญาติพนี่ อ้ ง จะมีเรื่องทุกข์เดือดร้อนอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ถูกใส่ร้ายป้ายสีกดขี่ ให้ตกต่ำ� หรือพบกับเรื่องซวยๆ มากมายหลายประการ คนที่เคยดี ต่อหน้าก็กลับนินทาลับหลัง มิตรที่รักใคร่ก็กลับหนีหน้าชิงชัง ธุรกิจ การลงทุนจะขาดทุนย่อยยับ หรือบางท่านอาจต้องคดีความ หรือมี เหตุให้ต้องสูญเสียทรัพย์สินและคนที่รัก 

ปีร่วมชง 

ปีร่วมชง คือปีที่ได้รับผลกระทบร่วมกับปีชง แต่ไม่ร้ายเท่า กับปีชง คือท่านที่ตกปีร่วมชงนี้ ดวงชะตาจะทรงตัว ทำ�การอันใด จะไม่เจริญก้าวหน้า มีอุปสรรคปัญหาขัดขวางอยู่ตลอดเวลา ลงทุน อันใดน่าจะได้มากก็ได้น้อย ลาภยศที่เห็นว่าจะได้ก็พลัดหลุดมือ ทรัพย์สินเงินทองไม่น่าจะหายก็หาย ไม่น่าเสียก็เสีย ปีร่วมชงก็คือ ปีที่นับถัดจากปีนักษัตรไปข้างหน้า ๓ ปีและย้อนหลัง ๓ ปี

บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพีียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

15


ชวด กุน

ฉลู ขาล

จอ ระกา

เถาะ มะโรง

วอก มะเส็ง

มะแม มะเมีย

ตามแผนภูมิข้างบน ปีที่มีลูกศรชี้ตรงข้ามกัน คือปีที่ชงกัน เช่น ชวดชงกับมะเมีย ฉลูชงกับมะแม ขาลชงกับวอก เป็นต้น ส่วนปีร่วมชงก็คือปีท่นี ับจากปีนักษัตรไปข้างหน้า ๓ ปี และ ย้อนหลัง ๓ ปี เช่น ปี ๒๕๕๗ ตรงกับปีมะเมีย นับถัดจากปีมะเมีย ไปข้างหน้า ๓ ปี ก็คือปีระกา นับย้อนหลังจากปีมะเมีย ๓ ปีก็ตก ที่ปีเถาะ ดังนั้น ปีร่วมชงของปี ๒๕๕๗ ก็คือ ผู้ที่เกิดปีระกา และ ปีเถาะ 16

เสริมดวง แก้เคราะห์ปีชง ด้วยตัวเอง


จะแก้ชงต้องแก้ที่กฎแห่งกรรม 

ถ้าว่าไปแล้ว หลักการทีว่ า่ ด้วยปีชงหรือปีรว่ มชงนี้ ไม่มใี นหลัก โหราศาสตร์ไทย และไม่มีกล่าวไว้ในพระพุทธศาสนา เป็นความเชื่อ ที่ไทยรับมาจากจีน ซึ่งเดิมทีก็เชื่อถือกันเฉพาะกลุ่มคนไทยเชื้อสาย จีนเท่านั้น ต่อมาได้ขยายวงกว้างออกไปตามลำ�ดับ ปีชงถ้าจะเทียบกับโหราศาสตร์ไทยก็มีความหมายตรงกับ คำ�ว่า “มีเคราะห์” ซึ่งเกิดจากอิทธิพลของดาวเคราะห์ที่เข้าเสวย และแทรกในแต่ละช่วงของอายุ ดังทีไ่ ด้ยนิ คำ�พูดอยูบ่ อ่ ยๆ ว่า ชะตา ปีนี้ไม่ดีพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรก ให้ไปแก้เคราะห์ด่วน เป็นต้น แต่ถ้ามองในแง่ของพุทธศาสนาแล้ว ผลร้ายที่เกิดจากปีชง ก็ดี หรือเคราะห์ที่เกิดจากอิทธิพลของดวงดาวก็ดี แท้ที่จริงคือ ผลแห่งกรรมชั่วที่ตนเคยสร้างไว้ตามมาให้ผล ดังนั้น ไม่ว่าจะชง หรือจะเคราะห์อะไรก็ตามแต่ หากว่าตามหลักพุทธศาสนาแล้วก็คือ กฎแห่งกรรม เพราะถ้าว่าไปแล้ว คนที่เกิดปีชงก็ใช่ว่าจะโชคร้ายไปเสีย ทั้งหมด คนที่โชคดีในปีที่ชงก็มีถมไป และคนที่เกิดปีที่ฮะกันหรือ ไม่ได้เกิดปีชง ก็ใช่ว่าจะโชคดีทั้งหมด คนที่โชคร้ายก็มีมากมาย หรือ บางคนหมอดูทักว่าดวงชะตาปีนี้มีดาวพระเคราะห์ที่ดีเข้าเสวย อายุและแทรก ชีวิตจะดีมีโชคมีลาภ แต่กลับโชคร้ายไม่ดีอย่างที่ ทำ�นายก็มีถมไป ดังนั้น หลักการที่ว่าด้วยปีชงก็ดี พระเคราะห์เสวย อายุก็ดี เป็นเพียงการทำ�นายแบบคาดเดาเท่านั้น หาความแน่นอน ไม่ได้ หลักการที่เที่ยงแท้แน่นอนที่สุดก็คือ กฎแห่งกรรม บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพีียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

17


ด้วยเหตุน้ี พระพุทธศาสนาจึงสอนให้เชื่อกฎแห่งกรรม ทำ�ดี ได้ดี ทำ�ชัว่ ได้ชว่ั คนเราจะเจริญรุง่ เรืองหรือตกต�ำ่ ขึน้ อยูก่ บั กรรม คือ การกระทำ�ของแต่ละบุคคล ถ้าทำ�ดี ดวงก็จะดีมคี วามเจริญ ถ้าทำ�ชัว่ ดวงก็ตกประสบเคราะห์รา้ ย ดังนัน้ หัวใจของการแก้ปชี ง แก้เคราะห์ ตามหลักพระพุทธศาสนาก็คือ การประกอบกรรมดี กรรมดีมีมากมายหลายอย่าง อาทิเช่น กตัญญูกตเวทีต่อ พ่อแม่ การไม่นอกใจคู่ครอง การแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตน การให้เกียรติผอู้ นื่ การให้อภัย การไม่โกรธ การให้ก�ำ ลังใจ การเอือ้ เฟือ้ เผื่อแผ่ ความไม่คิดอิจฉาริษยา เป็นต้น ความดีไม่ว่าจะเป็นใน รูปแบบใดย่อมเป็นไปเพื่อการแก้กรรม สลายเคราะห์ แก้ชงได้ ทั้งนั้น เพราะความดีเอาชนะกรรมชั่วได้เสมอ

ดวงจะดีหรือร้ายขึ้นอยู่กับกรรมที่ประกอบ ผู้ที่ประกอบกรรมดีอยู่เสมอย่อมดวงดีทุกเมื่อแม้ในปีชงก็ตาม

18

เสริมดวง แก้เคราะห์ปีชง ด้วยตัวเอง


พุทธวิธีแก้ปีชง

สวดมนต์ชำ�ระจิตให้สะอาด เตรียมรับกับสิ่งดีๆ ที่จะเกิดขึ้น ในปีใหม่ ใจที่ดีย่อมนำ�พาสิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้น 

๑. สวดมนต์ข้ามปี 

การสวดมนต์ในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งเป็น ช่วงเวลาเปลี่ยนพุทธศักราชจากปีเก่าไปสู่ปีใหม่ ซึ่งถือกันว่าเป็น ช่วงที่จะละทิ้งสิ่งไม่ดีเก่าๆ ให้หมดไป และเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ ที่ดีกว่า มีค�ำกล่าวอยู่ว่า ตั้งต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง กล่าวคือ หากเริ่มต้น ในวันปีใหม่ดี โอกาสที่เกิดสิ่งดีๆ ตามมาภายหลังตลอดทั้งปีก็มีสูง การสวดมนต์ข้ามปี เป็นการท�ำความดีที่เหมาะอย่างยิ่งส�ำหรับ ผู้ที่เกิดตรงกับปีชง หรือผู้ที่ต้องการเริ่มต้นใหม่ที่ดีๆ ในปีใหม่ เพราะการสวดมนต์เป็นการท�ำบุญด้วยใจ เป็นอุบายช�ำระใจให้สะอาด สว่าง สงบ ก่อนถึงปีใหม่ ใจที่สะอาด สว่าง สงบ ย่อมเป็นบ่อเกิด แห่งความโชคดีเสมอ บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพีียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

19


การสวดมนต์ข้ามปีนั้น จะสวดคนเดียว สวดเป็นครอบครัว หรือสวดเป็นหมู่คณะก็ได้ ซึ่งในวันปีใหม่จะมีองค์กร หน่วยงาน วัด ส�ำนักงาน บริษัท หรือสถาบันต่างๆ จัดให้มีการสวดมนต์ข้ามปี กันอย่างมากมาย ท่านสามารถเข้าไปร่วมสวดได้ทุกที่ เวลาในการ สวดส่วนมากจะเริ่มสวดตั้งแต่ ๕ ทุ่มครึ่ง ถึง ๖ ทุ่มครึ่ง แต่บางที่ ก็สวดตั้งแต่ ๕ ทุ่ม ๕๐ นาที ไปถึง ๖ ทุ่ม ๑๐ นาที ก็มี ขึ้นอยู่กับ สถานที่นั้นๆ จะก�ำหนด และบทสวดมนต์ที่ใช้สวดนั้นแต่ละที่ก็จะ แตกต่างกันออกไป บางแห่งสวดเจ็ดต�ำนาน สิบสองต�ำนาน บางแห่ง สวดท�ำวัตรเย็น บางแห่งสวดพาหุงมหากาฯ และอิติปิโสเท่าอายุ และบางแห่งสวดบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ขึ้นอยู่กับว่าใครชอบ บทไหน บางแห่งสวดมหาเมตตาใหญ่กม็ ี จะสวดบทไหนก็ได้ทสี่ �ำคัญ ให้สวดด้วยความตั้งใจจริงก็พอ ส�ำหรับบทสวดมนต์นั้น ผู้เขียนไม่น�ำมาลงไว้ในหนังสือเล่มนี้ เพราะเห็นว่าปัจจุบันหนังสือสวดมนต์หาได้ง่าย และมักมีผู้พิมพ์ แจกเป็นธรรมทานอยู่เสมอในช่วงปีใหม่ หรือหากท่านใดที่ต้องการ หนังสือสวดมนต์ข้ามปี จะติดต่อที่บริษัทส�ำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จ�ำกัด ตามที่อยู่หลังปกก็ได้ 

๒. ท�ำบุญในเช้าวันปีใหม่ 

หลังจากสวดมนต์ข้ามปี สิ่งที่คนเกิดปีชงจะต้องท�ำในรุ่งอรุณ เช้ า วั น ใหม่ คื อ การตั ก บาตร ท�ำบุ ญ ถวายสั ง ฆทาน ปล่ อ ยนก ปล่อยปลา หรือไถ่ชวี ติ โค เพือ่ เป็นการท�ำความดีตอ่ เนือ่ ง การตักบาตร 20

เสริมดวง แก้เคราะห์ปีชง ด้วยตัวเอง


ควรหุงหาอาหารท�ำกับข้าวเอง แต่ถ้าหากไม่สะดวกจะหาซื้อตาม ร้านขายกับข้าวก็ได้ เลือกเจ้าที่สะอาดๆ อร่อยๆ จะถวายข้าวของ เครือ่ งใช้อย่างอืน่ ร่วมด้วยก็ได้ แต่ตอ้ งเป็นของทีไ่ ม่ผดิ พระวินยั เช่น น�้ำหอม บุหรี่ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หรือของที่หมดอายุ หาก ต้องการถวายเครือ่ งใช้ประเภทยาสีฟนั สบู่ ผงซักฟอก ควรใส่ภาชนะ แยกออกจากน�้ำหรือของขบเคี้ยว เพราะน�้ำจะดูดซับเอากลิ่นสบู่ ผงซักฟอก ท�ำให้น�้ำมีกลิ่น รับประทานแล้วเป็นอันตราย สิ่งของที่ พระสงฆ์ทา่ นใช้ได้จริงไม่ขดั ต่อพระวินยั เช่น ยารักษาโรค ผ้าสบง จีวร หรืออัฐบริขารเป็นต้น 

๓. บูชาพระประจ�ำวันเกิด 

ตามคติ ค วามเชื่ อ ของคนโบราณได้ ก�ำหนดพระพุ ท ธรู ป ปางต่างๆ เอาไว้ ส�ำหรับเป็นเครื่องสักการบูชาประจ�ำวันเกิด ซึ่งการบูชาพระประจ�ำวันเกิด เพื่อแก้เคราะห์ในปีชงนั้นแบ่งเป็น ๒ ส่วนด้วยกัน คือ ๑. บูชาด้วยการกราบไหว้ด้วยเครื่องสักการะ มีดอกไม้ ธูปเทียน เป็นต้น พร้อมกล่าวค�ำบูชา ๒. บูชาด้วยการปฏิบัติตนเป็นคนดี ตามปฏิปทาหรือพระจริยาวัตรของพระพุทธรูปปางนั้นๆ ซึ่งแต่ละปางจะมีพระจริยาวัตร ที่ควรยึดเป็นแบบอย่างแตกต่างกันออกไป

บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพีียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

21


พระประจ�ำวันอาทิตย์ พระพุทธรูปปางถวายเนตร เป็นปางที่พระพุทธเจ้าทรงยืนทอดพระเนตรดูต้นพระศรีมหาโพธิ์ ๗ วัน ๗ คืน โดยไม่กะพริบพระเนตร เพื่อร�ำลึกถึง คุณของต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ได้ทรงพ�ำนักท�ำความ เพียร ต่อสู้กับพญามารจนได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถือเป็นพระพุทธรูปที่เป็นสัญลักษณ์ แห่งความกตัญญูกตเวที เพราะแม้กับต้นไม้ที่ไม่มี ชี วิ ต ไม่ มี จิ ต ใจและได้ อ าศั ย ร่ ม เพี ย งไม่ กี่ ชั่ ว ยาม พระพุทธองค์ก็ยังทรงร�ำลึกถึงและตอบแทนคุณ ในต�ำราพรหมชาติกล่าวไว้วา่ ผูท้ เี่ กิดวันอาทิตย์เป็นคนท�ำบุญ กับคนไม่ขึ้น จึงก�ำหนดให้บูชาพระปางถวายเนตรนี้เป็นพระประจ�ำ วันเกิด เพื่อเป็นการแก้เคล็ดให้คนรู้จักกตัญญูรู้คุณ วันอาทิตย์จึงถือเป็นวันแห่งความกตัญญูกตเวที เหมาะที่ จะท�ำความดีดว้ ยการตอบแทนผูม้ พี ระคุณ เช่น พ่อแม่ ปูย่ า่ ตายาย ครูอาจารย์ เพื่อนสนิทมิตรสหาย หรือคนอื่นที่เคยมีบุญคุณต่อเรา กล่าวกันว่า ใครที่แสดงความกตัญญูกตเวทีในทุกวันอาทิตย์จะมี ชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า เคราะห์หรืออันตรายใดๆ จะไม่เกิดขึ้น ในวันนั้น โดยเฉพาะกับท่านที่เกิดปีชงหรือปีร่วมชง ให้หาโอกาส ไปกราบเท้า ล้างเท้า ขอพรจากพ่อแม่จะโชคดีตลอดไป ท่านที่ พ่อแม่ไม่อยู่แล้วให้ทำ� บุญอุทิศไปให้ท่าน จะโชคดีเช่นกัน 22

เสริมดวง แก้เคราะห์ปีชง ด้วยตัวเอง


พระประจ�ำวันจันทร์ พระพุ ท ธรู ป ปางห้ า มพยาธิ๑ เป็ น ปางที่ พระพุทธเจ้าเสด็จไปเมืองไพศาลีตามค�ำทูลเชิญ ของกษัตริยล์ จิ ฉวี เพือ่ ระงับภัยทีเ่ กิดจากโรคระบาด ท�ำให้ชาวเมืองล้มตายเป็นจ�ำนวนมาก ถนนหนทาง เต็มไปด้วยซากศพ การเสด็จครั้งนั้นแม้จะเสี่ยง ต่อการติดโรคร้าย แต่ด้วยน�้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วย พระกรุณาจึ ง ทรงรั บ นิ ม นต์ ครั้ ง แรกที่ เ สด็ จ ถึ ง พระบาทแตะลงที่แผ่นดินเมืองไพศาลี ฝนที่ไม่ตก มาหลายปีได้ตกลงมาชะล้างสิ่งสกปรกลงสู่ทะเล ทรงรับสั่งให้พระอานนท์ท�ำน�้ำพระพุทธมนต์ประพรมไปทั่วเมือง ท�ำให้เมืองไพศาลีคืนสู่ปกติสุขอีกครั้ง พระพุทธรูปปางนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นยอดแห่งความกรุณาและ เป็นสัญลักษณ์แห่งการสิ้นโรคสิ้นภัย คนที่เกิดวันจันทร์ทางโหราศาสตร์ทายว่า เป็นคนขี้โรค สุขภาพไม่แข็งแรง ท่านจึงให้บูชาพระ ปางนี้เพื่อเป็นเคล็ดให้มีสุขภาพดี ไร้โรคไร้ภัย ท่านทีเ่ กิดปีชง ความดีทตี่ อ้ งท�ำในวันจันทร์กค็ อื การช่วยเหลือ คนอื่นให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ เช่น บริจาคเลือด บริจาคสมทบทุน ซื้อเครื่องมือแพทย์มอบแก่โรงพยาบาล ซื้อยาถวายพระ พิมพ์ หนังสือเกีย่ วกับการรักษาโรคแจกเป็นธรรมทาน เป็นต้น จะถูกโฉลก แก้เคราะห์ร้ายที่จะเกิดในวันนี้ได้ มักจำ�สับสนกับปางห้ามญาติ หรือห้ามสมุทรที่ยกมือสองข้าง

บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพีียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

23


พระประจ�ำวันอังคาร

พระพุทธรูปปางไสยาสน์ เป็นปางทีพ่ ระพุทธเจ้าเนรมิตกาย ใหญ่โตเพื่อข่มขวัญและท�ำลายความถือดีของอสุรินทราหู ที่ถือว่า ตนเป็นเทพที่มีร่างกายใหญ่โตกว่าใครๆ เมื่อมาพบพระพุทธเจ้าที่มี กายใหญ่โตกว่าตน จึงยอมละทิฐิและหันมานับถือพระพุทธศาสนา ราหู ตามหลักโหราศาสตร์เป็นตัวแทนของความลุม่ หลงมัวเมา และความร้ายกาจ ถือดี คนที่เกิดวันอังคารอุปนิสัยคล้ายกับราหู คื อ ถื อ ดี นั ก เลง และมั ก ตกต�่ำ เพราะอุ ป นิ สั ย นี้ ท่ า นจึ ง ให้ บู ช า พระปางไสยาสน์ เพื่อเป็นเครื่องเตือนสติให้เอาชนะราหูคือความ ถือตัวในใจให้ได้ และรู้จักให้เกียรติผู้อื่น ดังนั้น ความดีที่ผู้เกิดปีชงจะต้องท�ำในวันอังคาร คือ ความ ไม่โกรธ ไม่โมโหโกรธา ไม่ดุด่าว่าร้ายคนอื่น ไม่ยกตนข่มท่าน ให้ท�ำดีด้วยการแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตน เช่น ขอโทษเมื่อ ท�ำผิด รู้จักให้อภัย ไหว้พระ ๙ วัด กราบพระอรหันต์ในบ้าน (พ่ อ แม่ ) แสดงความเคารพต่ อ บุ ค คลที่ ค วรเคารพ ท�ำบุ ญ กั บ ผู้สูงอายุ เป็นต้น การท�ำความดีอย่างนี้ในวันอังคารถือว่าเป็นการ ท�ำดีที่ถูกโฉลกกับวัน อันจะส่งผลให้รอดปลอดภัยจากอันตราย และเคราะห์กรรมต่างๆ ได้ 24

เสริมดวง แก้เคราะห์ปีชง ด้วยตัวเอง


พระประจ�ำวันพุธ พระพุทธรูปปางอุม้ บาตร เป็นปางทีพ่ ระเจ้า สุทโธทนะ พระพุทธบิดา เสด็จมาห้ามพระพุทธเจ้า ไม่ให้บิณฑบาต เพราะการเที่ยวขอบิณฑบาตนั้น เป็นพฤติกรรมของยาจก ไม่ ใช่ ธ รรมเนี ย มของ ผู ้ ที่ เ กิ ด ในตระกู ล กษั ต ริ ย ์ จ ะพึ ง กระท�ำเพราะ เป็ น การเสี ย เกี ย รติ พระพุ ท ธเจ้ า ทรงชี้ แจงว่ า การบิณฑบาตเลี้ยงชีพนี้ เป็นธรรมเนียมที่พระพุทธเจ้า ทุกพระองค์ปฏิบั ติสื บ ต่ อ กั น มา การที่ พระองค์ออกบิณฑบาตนี้ เป็นการท�ำตามประเพณี ที่ดีงามในฐานะพระพุทธเจ้าไม่ใช่ฐานะของกษัตริย์ จึงไม่ถือว่า เป็นการเสียเกียรติแต่อย่างใด จากนัน้ ได้แสดงพระธรรมเทศนาโปรด ครั้ น จบลงพระเจ้ า สุ ท โธทนะก็ ไ ด้ ด วงตาเห็ น ธรรม ด้ ว ยเหตุ ที่ พระพุทธเจ้าแสดงธรรมขณะที่ทรงอุ้มบาตร จึงเป็นที่มาของชื่อพระ “ปางอุ้มบาตร” พระปางนี้ ไ ด้ ชื่ อ ว่ า เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ แ ห่ ง ความหนั ก แน่ น ใน หลั ก การ คนเกิ ด วั น พุ ธ มี อุ ป นิ สั ย ที่ แ ปรเปลี่ ย นง่ า ย จึ ง ให้ บู ช า พระปางนี้เพื่อยึดเป็นแบบอย่าง การแก้เคราะห์ปีชงในวันพุธควร ท�ำดีด้วยการพูดจริงท�ำจริง ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความสุจริต ตรงไปตรงมา สมาทานศีล หรือให้ตั้งสัจจะแล้วท�ำตามสัจจะที่ ตั้งไว้ ผู้ที่รักษาสัจจะและท�ำหน้าที่อย่างสุจริตในวันพุธ ท่านว่า จะเกิดมงคลคุ้มครองตนพ้นจากเคราะห์ได้ บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพีียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

25


พระประจ�ำวันพฤหัสบดี พระพุทธรูปปางสมาธิ เป็นปางที่ พระพุ ท ธเจ้ า ทรงตั้ ง สั จ จะอธิ ษ ฐานเพื่ อ กระท�ำความเพียรทางใจในวันตรัสรู้ว่า ถ้าไม่บรรลุธรรมตราบใด จะไม่ลกุ ขึน้ ตราบนัน้ แม้วา่ เลือดและเนือ้ ในร่างกายจะเหือดแห้ง ไป เหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามแต่ พระพุ ท ธรู ป ปางนี้ เ ป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ แ ห่ ง ความ เด็ดเดี่ยวอาจหาญ สงบนิ่ง ตรึกตรองด้วย ปัญญาภายใน ตามหลักโหราศาสตร์ท่านว่าคนที่เกิดในวันพฤหัสบดี เป็น คนมีสติปัญญาดี มีอุปนิสัยใฝ่เรียนรู้และชอบช่วยเหลือผู้อื่น แต่ก็ มักได้รับความเดือดร้อนเพราะคนอื่นเสมอเช่นกัน ท่านให้บูชาพระ ปางนี้ก็เพื่อเสริมให้มีปัญญาแก้ไขปัญหาด้วยความสงบนิ่ง ท่านที่เกิดปีชง ความดีที่ต้องท�ำในวันพฤหัสบดีก็คือ การ อบรมจิตด้วยการท�ำสมาธิตามหลักของสมถะหรือวิปัสสนา ด้วย การเอาสติไปก�ำหนดดูลมหายใจ เข้า “พุท” ออก “โธ” หรือ “ยุบหนอ พองหนอ” รวมถึงการสวดมนต์ การบริกรรมคาถา การก�ำหนดสติอยูก่ บั อิรยิ าบถยืน เดิน นัง่ นอน คอยระวังส�ำรวมใจ ไม่ให้ความโลภ ความโกรธ ความหลง เกิดขึ้น การท�ำสมาธิเป็นการ ท�ำบุญทางใจ เมื่อท�ำแล้วผู้ท�ำย่อมได้อานิสงส์ผลบุญมาก สามารถ คุ้มครองตนจากเคราะห์ร้ายต่างๆ ได้ 26

เสริมดวง แก้เคราะห์ปีชง ด้วยตัวเอง


พระประจ�ำวันศุกร์ พระพุทธรูปปางร�ำพึง เป็นปางทีพ่ ระพุทธเจ้า ทรงพิจารณาธรรมที่พระองค์ตรัสรู้ แล้วทรงร�ำพึง ว่าธรรมที่ได้ตรัสรู้เป็นธรรมที่ละเอียด ลึกซึ้งยิ่งนัก ยากที่ ปุ ถุ ช นที่ ห นาด้ ว ยกิ เ ลสจะรู ้ แจ้ ง จากนั้ น ก็มพี ระทัยน้อมไปในทางทีจ่ ะไม่แสดงธรรมประกาศ พระศาสนา แต่ได้ทรงพิจารณาต่อว่า ธรรมดาสัตว์ ทั้งหลายย่อมมีสติปัญญาบารมีแตกต่างกัน สัตว์ ทั้งหลายที่มีปญ ั ญาบารมีแก่กล้า ถ้าหากได้ฟงั ธรรม จากเราย่อมสามารถที่จะตรัสรู้ตามได้ แต่ถ้าหาก ไม่ได้ฟงั ธรรมจากเราเขาเหล่านัน้ ก็คงจะเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ ไม่รู้จักจบสิ้น จากนั้นจึงตัดสินพระทัยที่จะประกาศพระศาสนา มือที่ผสานแนบอกเป็นสัญลักษณ์แห่งการมอบหรือแบ่งปัน ความสุขที่ตนมีให้กับคนอื่นด้วยความเต็มใจ การที่ท่านให้คนที่ เกิดวันศุกร์บูชาพระปางนี้ ก็เพื่อเป็นคติให้คนที่เกิดวันศุกร์ได้เรียนรู้ ว่าความสุขทีย่ งิ่ ใหญ่ไม่ใช่ความสุขทีเ่ กิดจากการท�ำเพือ่ ตัวเองเสมอไป แต่เกิดจากการแบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่นด้วย ดังนั้น ความดีที่ควรท�ำในวันศุกร์ส�ำหรับท่านที่เกิดปีชงก็คือ การช่วยเหลือคนที่ด้อยกว่า เช่น ให้ทุนการศึกษาเด็กยากจน อ่านหนังสือให้คนตาบอดฟัง พาคนแก่ คนพิการข้ามถนน การให้ ค�ำแนะน�ำสั่งสอน ให้ค�ำปรึกษาแก่ผู้ที่มีปัญหา เป็นต้น บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพีียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

27


พระประจ�ำวันเสาร์ พระพุทธรูปปางนาคปรก เป็น ปางที่พญานาคมุจลินท์ขึ้นมาพันขนด รอบพระวรกายของพระพุทธเจ้า แล้ว แผ่พังพานครอบพระเศียร เพือ่ ป้องกัน เม็ดฝนและแรงลมไม่ให้ตอ้ งพระวรกาย ตลอดเจ็ดวัน ครั้นฝนหยุดตกพญานาค ได้ ก ลั บ คื น สู ่ พิ ภ พ จากนั้ น พระผู ้ มี พระภาคทรงเปล่งอุทานว่า “ความวิเวก เป็นสุขอย่างยิ่งส�ำหรับผู้รักสันโดษ ความไม่เบียดเบียนสัตว์อื่น ให้เดือดร้อน ๑ ความเป็นผู้ปราศจากราคะ ๑ การละความถือมั่น ว่าเราว่าเขาได้ ๑ เป็นสุขอย่างยิ่ง” สั ญ ลั ก ษณ์ ที่ โ ดดเด่ น ของพระพุ ท ธรู ป ปางนี้ คื อ พญานาค ตามปกติแล้วงูหรือนาคเป็นสัตว์ที่รักสันโดษ ชอบเก็บตัว และมัก ดุร้ายเมื่อถูกรบกวน ซึ่งตรงกับอุปนิสัยของคนเกิดวันเสาร์ ดังนั้น การที่ท่านให้คนวันเสาร์บูชาพระปางนี้ ก็เพื่อเป็นเครื่องเตือนสติว่า คนเราแม้จะรักความสงบ รักความเป็นตัวของตัวเองอย่างไร ก็อย่า ละทิ้ ง หรื อ นิ่ ง เฉยที่ จ ะท�ำดี ให้ รู ้ จั ก เสี ย สละความสุ ข ส่ ว นตน เพื่อบ�ำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่นบ้าง ดังพญานาคที่ไม่นิ่งนอนที่จะ ปกป้องพระพุทธเจ้า ฉะนั้น ความดีที่คนเกิดปีชงควรท�ำในวันเสาร์ก็คือ การเสียสละ ความสุขส่วนตัวบ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตา่ งๆ ทีเ่ รียกว่า จิตอาสา 28

เสริมดวง แก้เคราะห์ปีชง ด้วยตัวเอง


เช่น ปลูกต้นไม้ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ปลูกป่าชายเลน เก็บขยะ ในแม่นำ�้ ล�ำคลอง เป็นต้น หากท�ำได้จะคุม้ ครองไม่ให้ประสบเคราะห์ จากปีชงได้

ตารางสรุ ปการท�ำความดีแก้เคราะห์ปีชงประจ�ำวัน วัน อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์

พระประจำ�วัน ปางถวายเนตร ปางห้ามพยาธิ ปางไสยาสน์ ปางอุ้มบาตร ปางสมาธิ ปางรำ�พึง ปางนาคปรก

ทำ�ดีแก้ชงด้วยการ แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีคุณ ช่วยเหลือคนป่วยหรือผูท้ ตี่ กทุกข์ได้ยาก แสดงความเคารพอ่อนน้อมถ่อมตน รักษาศีล ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ อบรมจิตด้วยการทำ�สมาธิ สวดมนต์ เจริญเมตตา เห็นใจคนอื่นและให้อภัย บำ�เพ็ญสาธารณประโยชน์

แท้ที่จริง พระพุทธรูปไม่ว่าจะปางไหน ก็คือพระพุทธเจ้า องค์เดียวกัน ดังนั้น การก�ำหนดว่าวันนั้นควรท�ำความดีอย่างนั้น อย่างนี้ เป็นการก�ำหนดขึ้นเพื่อให้ท�ำความดีได้สะดวกขึ้น จะว่า ไปแล้ว การท�ำความดีไม่ว่าจะท�ำแบบไหนอย่างไร ในวันไหน ก็ล้วน แต่เป็นผลดีและสามารถแก้ไขเคราะห์ร้ายต่างๆ ได้ทั้งนั้น เพียงแต่ ขอให้ท�ำอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้เป็นนิสัย ท�ำให้เป็นอัตโนมัติเถิด แล้วท่านจะปลอดภัยและเป็นสุขในทุกๆ ปี ไม่ว่าปีนั้นจะชงหรือ ไม่ชงก็ตาม บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพีียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

29


๔. แขวนพระเครื่อง 

ส�ำหรับท่านที่มีปีเกิดชงหรือร่วมชงในปี ๒๕๕๗ อยากจะ หาพระเครื่องมาแขวนเพื่อเป็นเครื่องเตือนสติในการละชั่ว ท�ำดี และเป็นเครื่องคุ้มครองตน ก็ให้เลือกพระเครื่องที่ถูกโฉลกน�ำมา แขวนคอดังนี้ วันเกิด อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์

ปีชวด (ชง) พระสีวลี พระกริ่ง พระนอน พระปางห้ามโรค พระปางปาลิไลยก์ พระทีม่ พี ระสาวก พระผงสุพรรณ

ปีเถาะ (ร่วมชง) พระปิดตา รุ่นวาสนา พระนางพญา พระที่มีถุงเงินด้านหลัง พระนางพญา พระที่มีหนุมานด้านหลัง พระเจ้า ๕ พระองค์ พระนางพญา

ปีระกา (ร่วมชง) พระมหาอุต พระสังกัจจายน์ พระที่มีพระสาวก พระแสดงปฐมเทศนา พระแก้วมรกต พระปิดตามหาลาภ พระพุทธชินราช

พระ ๒ องค์ในพิมพ์เดียว

พระกริ่งชัยวัฒน์

พระนางพญา

พระพุทธชินราช

พระปิดตามหาอุต

พระสังกัจจายน์

พระปิดตามหาลาภ

พระผงสุพรรณ

30

เสริมดวง แก้เคราะห์ปีชง ด้วยตัวเอง


บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพีียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

31

พระห้ามพยาธิ พระเจ้าองค์ตื้อ พระปิดตามหาอุต พระนางพญา พระกริ่ง พระสีวลี

พุธ

กุน

ร.๕ พระมหาอุต พระยอด ขุนพล พระไพรีพินาศ

พระปิดทวาร

พระสังกัจจายน์ พระแสดงธรรม พระหลายๆ องค์

พระแสดงธรรม พระสะดุ้งกลับ

พระพุทธโสธร พระมีสาวก พระเกศแหลม

พระปางห้ามญาติ พระสังกัจจายน์ พระแก้วมรกต

พระนอน พระมหาอุต ปู่ทวด พระคู่ถุงเงิน พระหยก พระปางลีลา

อังคาร

วอก ระกา จอ

พระกริ่ง พระเจ้าห้าองค์ พระปางสมาธิ พระนางพญา พระเกจิอาจารย์ พระนาคปรก

จันทร์

พระคู่ปลาตะเพียน พระไพรีพินาศ พระผงสุพรรณ พระปิดตา พระประทานพร พระสมเด็จ

อาทิตย์

พระสีวลี พระซุ้มกอ พระกริ่ง พระปิดตา ปู่ทวด พระพุทธชินราช มะเมีย สมเด็จโต มะแม พระอุ้มบาตร

ชวด ฉลู ขาล เถาะ มะโรง มะเส็ง

ปี /วัน

พระกริ่ง

พระซุ้มกอ พระแก้วมรกต พระตรีกาย

พระปิดตา พระรอด

พระปางป่าเลไลยก์ พระคง พระชัยวัฒน์ พระคู่หนุมาน พระหูยาน พระเจ้าห้าองค์

พฤหัสบดี

พระตำ�รวจสร้าง

พระปิดทวาร พระยันต์ เกราะเพ็ชร

พระผงสุพรรณ พระยอดธง พระสะดุ้งกลับ พระนางพญา พระตำ�รวจสร้าง พระเจ้าสิบทิศ

เสาร์

พระเกจิอาจารย์ พระพิชยั หลังช้าง พระตำ�รวจสร้าง

พระมหาอุต

พระปิดตามหาลาภ พระพุทธชินราช

พระคู่นางกวัก

พระยอดธง พระบัวเข็ม

พระที่มีสาวก หลวงพ่อเงิน หลวงพ่อเปิน่ ขีเ่ สือ พระเจ้าห้าองค์ พระเนื้อว่าน พระเกจิอาจาย์

ศุกร์

เสริมดวง แก้เคราะห์ปีชง  

เช็คดวงประจำปี วิธีเสริมดวงง่ายๆ ให้เกิดโชคลาภ แก้เคราะห์ปีชง แก้เคราะห์จากลางร้าย วิธีสืบชะตาอายุคนป่วย การรักษาโรคด้วยคาถาและยาสมุนไพรที่ใ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you