Page 1


วิปัสสนารักษาใจ  

พระพุทธองค์ตรัสว่า สิ่งที่มนุษย์ต้องประสบนั่นก็คือ “โลกธรรม” (สิ่งที่เป็นธรรมดาของโลก) เพราะมันเป็นของที่อยู่คู่กับโลกมานาน และมีการแบ่งออ...

วิปัสสนารักษาใจ  

พระพุทธองค์ตรัสว่า สิ่งที่มนุษย์ต้องประสบนั่นก็คือ “โลกธรรม” (สิ่งที่เป็นธรรมดาของโลก) เพราะมันเป็นของที่อยู่คู่กับโลกมานาน และมีการแบ่งออ...

Advertisement