Page 1


เสียงสวดมนต์ในพงหญ้า  

หนังสือเล่มนี้...เป็นโอวาทธรรมที่ถูกถ่ายทอดโดยพระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ วัดไตรสิกขาทลามลตาราม บ้างฝาง ต.แพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร ..............

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you