Page 1


ธรรมะนอกกำแพงวัด  

ธรรมะไม่ได้อยู่แค่ในวัดเท่านั้น แต่พระที่สอนธรรมะหรือแสดงธรรมะนั้น...ท่านอยู่ที่วัด ท่านแสดงธรรมอยู่ที่วัดเป็นส่วนใหญ่ เสียงแสดงธรรมจึงดังแ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you