Page 1


สวดมนต์เห็นผลบุญบันดาล บรรณาธิการ/เรียบเรียง : ไพยนต์ กาสี ออกแบบปก/รูปเล่ม : เสาวณีย์ เทีย่ งตรง ภาพประกอบ : เทิดเกียรติ ปลูกปานย้อย, อนันต์ กิตติกนกกุล, เมธา พรมกุดตุม้ พิมพ์ข้อมูล : ธนวรรณ ขันแข็ง พิสูจน์อักษร : ประดิษฐ์ เจาจารึก ISBN 978-616-268-270-4

สร้างสรรค์และลิขสิทธิ์ บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด 105/95-96 ถนนประชาอุทิศ ซอย 45 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์/โทรสาร 02-872-7667

เชิญร่วมเผยแผ่เป็นธรรมทาน

สาขาทุ่งครุ : โทร. 02-872-9191, 02-872-8181, 02-872-7227, 02-872-9898 Email : LC2YOU@GMAIL.COM, LC2YOU@HOTMAIL.COM WWW.LC2U.COM, WWW.พุทธะ.NET สาขาสำ�ราญราษฎร์ : โทร. 02-221-1050, 02-221-4446 www.rakboon.com

พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง 223 ถนนบำ�รุงเมือง กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ 02-221-1050, 02-221-4446, 02-223-8979


ศรัทธาคำ�สอนในพุทธศาสนา ชีวิตจะมีคุณค่ายิ่งกว่าได้รัตนะใดๆ เมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์ต้นปีที่ผ่านมา จำ�ได้ว่าอ่านข่าว หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง ซึ่งลงข่าวชาวบ้านในอำ�เภอสอง จังหวัดแพร่ กำ�ลังแห่กันไปเก็บก้อนหินแถวอ่างเก็บน้ำ�แห่งหนึ่งหลังจากที่มีข่าวลือ แพร่สะพัดว่ามีการขุดค้นพบแร่ทองคำ�ในที่นั้น ส่วนจะเป็นจริงหรือไม่ ก็ต้องรอให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองเข้ามาตรวจพิสูจน์กันต่อไป จากข่าวที่เล่าบอกให้เราได้ทราบว่า “แร่ทองคำ�ที่อยู่ในใต้ดิน แม้ยังไม่ประทับตรารับประกัน แต่หากผู้พบนั้นรู้ว่าเป็นทองคำ�แล้วนำ� มาทำ�เป็นเครื่องประดับประทับตราย่อมเกิดมูลค่าที่สูงขึ้นไป ในทาง กลับกัน ถ้าผู้ค้นพบไม่รู้ว่าเป็นทอง ก็คงจะทิ้งกองเป็นเศษหินดินไว้ ตรงนั้น แม้จะเป็นสายแร่ทองคำ�เช่นกันก็หามีค่ามีราคาแต่อย่างใด” ยิ่งปัจจุบันทองคำ�เป็นทรัพย์สินที่ทั่วโลกต่างให้ความสำ�คัญ เป็นเงินสำ�รองของประเทศได้ ในภาวะเศรษฐกิจผันผวน นักลงทุน ก็ ม าลงทุ น ในตลาดทองคำ � เพราะเชื่ อ ว่ า มี ภ าวะความเสี่ ย งน้ อ ย นี่ว่ากันถึงคุณค่าทองคำ�ที่ทำ�ให้คนพลอยอยากมีไว้ครอบครองตาม กำ�ลังทรัพย์ของตนพอจะซื้อหามาได้ อย่างไรก็ตาม ทองคำ�แม้จะเป็นทรัพย์สินที่มีค่า แต่ก็ยังถือว่า เป็นทรัพย์ภายนอกที่มีวันสูญหายเสื่อมสลาย ผิดกับทรัพย์ภายใน คือ “บุญ” ที่นอกจากจะไม่สูญหายแล้ว ยังสามารถตามส่งผลให้กับตัว


ผู้ทำ�ข้ามภพข้ามชาติได้ คนสมัยโบราณจึงเห็นคุณค่าแห่งคำ�สอนใน พระพุทธศาสนาว่ามีค่ายิ่งกว่าทองคำ� จึงได้นำ�มาขัดเกลาเจียระไน ชีวิตให้พบแต่ความผาสุกเรื่อยมา และถ้ากล่าวโดยเฉพาะในเรื่องการทำ�บุญทำ�กุศล คนสมัยก่อน ฝักใฝ่ในการทำ�บุญสุนทานมากกว่าคนในปัจจุบนั มากมาย ถึงขนาดเป็น ประเพณีทก่ี �ำ หนด ให้มกี ารทำ�บุญกันทุกเดือนทีเ่ รียก “ประเพณีท�ำ บุญ ๑๒ เดือน” บ้าง “ฮีตสิบสอง” ในภาษาอีสานบ้าง เรียกว่าไม่ปล่อย เวลาในแต่ละเดือนให้ว่างเปล่าโดยปราศจากบุญ แม้ประเพณีเหล่านี้ จะยังสืบทอดต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน แต่ผู้เรียบเรียงก็ยังรู้สึกว่ามันเริ่ม จะลดน้อยถอยลงไป ด้วยเหตุนผี้ เู้ รียบเรียงมีใจปรารถนาอยากให้ทกุ ท่านได้ตงั้ มัน่ อยู่ ในบุญกุศลตามแนวทางพระพุทธศาสนา และแม้หากว่าท่านทั้งหลาย ไม่มีเวลาทำ�บุญอย่างอื่นนั้น “การสวดมนต์” ก็เป็นหนทางสร้างบุญ อีกประการหนึ่งดังจะกล่าวต่อไปภายในเล่มนี้ เพื่อที่ท่านทั้งหลายได้ มีบุญไว้เป็นทุนหนุนชีวิตทั้งในปัจจุบันชาติ อนาคตชาติ เป็นบาทฐาน นำ�ท่านเข้าสู่ความสุขสงบอันเป็นปรมัตถธรรมคือ มรรค ผล นิพพาน ในกาลต่อๆ ไป ด้วยใจมุ่งหวังให้ทุกท่านพบสุขอันไพบูลย์ยิ่ง น.ธ.เอก, ป.ธ. ๖, พธ.บ., น.บ. บรรณาธิการ สำ�นักพิมพ์ แอล ซี พี เด็กดีมีบุญ


“บุญ”

คำ�นี้มีค่ายิ่งนัก ผู้เรียบเรียงเชื่อมั่นว่า ทุกท่านส่วนใหญ่ต่างรู้จักเรื่องบุญกุศล จนหลายคนอาจแอบบ่นในใจ ไม่มีอะไรจะเขียนแล้วหรือไร ถึงได้เอา เรื่องหญ้าปากคอก เรื่องง่ายๆ มาสาธยาย หากแต่ในสิ่งที่คิดว่าง่ายๆ มันอาจมีบางแง่มุมที่เรายังคาดไม่ถึงก็มี ท่านจะเข้าใจอย่างไรก็ตามที แต่สิ่งหนึ่งที่ส่วนใหญ่เข้าใจตรงกัน คือทุกคนต้องการบุญ อยากจะ เป็นคนมีบุญกันทุกท่าน ทำ�ไมถึงเป็นเช่นนั้น เพราะว่าอิฐผล คือสิ่งที่ทุกคนต้องการ อยากได้ เช่น การได้เกิดเป็นคนที่มีรูปสวย รวยทรัพย์ มีคนนับหน้า ถือตา มีปัญญาดี และเมื่อสิ้นชีวีก็ได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ เป็นต้น สิ่งที่ว่ามานี้ล้วนมีผลสำ�เร็จได้ด้วยบุญกุศล ตลอดจนการบรรลุฌานสมาบัติต่างๆ กระทั่งถึงมรรค ผล นิพพาน ที่เป็นการหมดทุกข์อย่าง สิ้นเชิงนั้น ก็ล้วนแต่อาศัยบุญเป็นบาทฐานบารมีให้เป็นไป เหตุฉะนี้ คนทั้งหลายจึงต่างถวิลหาบุญมาเป็นสมบัติส่วนตน บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

5


“บุญ”

จะเกิดได้ หากต้องอาศัยลงมือทำ� ทีนี้เมื่อต้องการบุญก็ควรรู้จักบุญกันก่อนดีกว่า เพราะบางสิ่ง ทีค่ ดิ ว่าเป็นบุญแต่อาจไม่เป็นบุญก็ได้ พระพุทธองค์ตรัสลักษณะบุญไว้วา่ “ภิกษุทั้งหลาย พวกเธออย่ากลัวบุญกัน เพราะบุญนั้น เป็นชื่อของ ความสุข” จึงพอสรุปได้วา่ บุญ คือ ความสุข แต่เพือ่ ให้ทราบจุดประสงค์ ของบุญถูกต้อง นำ�ไปปฏิบัติถูกทาง ทั้งจักได้รับอานิสงส์ตรงตามหลัก พระพุทธศาสนา ขออธิบายความหมายของบุญเพื่อเป็นแนวทางนำ�ไป ปฏิบัติ ดังนี้ บุญ แปลว่า สิ่งที่ชำ�ระจิตสันดานให้บริสุทธิ์ มีความหมาย ๓ อย่างคือ 6

สวดมนต์เห็นผลบุญบันดาล


๑. ว่าโดยสภาพ ได้แก่ สิ่งที่ชำ�ระล้างกิเลสออกจากใจ ๒. ว่าโดยเหตุ ได้แก่ การทำ�คุณความดีทั้งหลาย ๓. ว่าโดยผล ได้แก่ ความสุขทั้งทางกาย-ใจ จากความหมายสื่อความได้ว่า อะไรก็ตามที่ทำ�แล้วเป็นเหตุให้ สบายใจ มีความสุข ความเจริญ ความบริสุทธิ์ ความหมดจดผ่องใส ให้ถึงสุคติภูมิ โดยที่สุดถึงความหมดสิ้นกิเลสเหตุที่ดับทุกข์ทั้งปวงได้ เรียกว่า บุญ แต่ที่หลายคนกลัวบุญกันนักหนา เพราะพูดมาทีไรต้องนึกถึง ซองกฐิน ผ้าป่า ซึ่งถ้าศึกษาพระพุทธศาสนาถึงขั้น ท่านจะรู้ว่าวิธี ทำ�บุญมีให้เลือกตั้งหลายทาง บุญบางอย่างทำ �ได้โดยไม่ต้องลงทุน เพียงลงแรงกาย-ใจ ในการทำ� ดังคำ�สอนเรื่องบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ที่ว่า ๑. บุญสำ�เร็จเพราะการให้ (ทานมัย) ๒. บุญได้เพราะการรักษาศีลดี (สีลมัย) ๓. บุญมีเพราะภาวนาเป็นอาจิณ (ภาวนามัย) ๔. บุญไม่สิ้นเพราะอ่อนน้อมถ่อมตน (อปจายนมัย) ๕. บุญล้นเพราะขวนขวายในกิจดี (เวยยาวัจจมัย) ๖. บุญมีเพราะอุทิศส่วนบุญกุศล (ปัตติทานมัย) ๗. บุญมาเพราะชื่นชมความดีของคน (ปัตตานุโมทนามัย) ๘. บุญเป็นผลเพราะฟังธรรมฉ่ำ�ชื่นใจ (ธัมมัสสวนมัย) ๙. บุญได้เพราะการแสดงเทศนา (ธัมมเทสนามัย) ๑๐. บุญเจิดจ้าเพราะเห็นตรงตามความหมาย (ทิฏฐุชุกัมม์) สิบอย่างนี้ใครทำ�บำ�เพ็ญได้ บุญยิ่งใหญ่จักมีทวีเอยฯ ทั้งสิบอย่างนี้ เป็นทางชี้บุญหลักๆ ในพระพุทธศาสนา ทว่ายัง มีทางสร้างบุญง่ายๆ เกิดผลได้ทันตาเห็นนั่นคือการสวดมนต์ภาวนา บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

7


มีความเพียรสวดมนต์ ดลให้เกิดบุญหนุนชีวิต การสวดมนต์ เป็นหนทางแห่งบุญอย่างหนึง่ ทีจ่ ะอำ�นวยอวยพร

ให้ถึงพร้อมด้วยสมบัติ ๓ ประการ คือมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัตไิ ด้ ขอเปรียบเทียบให้เห็นง่ายๆ ว่า เวลาเราจะปลูก พืชพันธุธ์ ญ ั ญาหาร กิจเบือ้ งต้นทีท่ �ำ กัน ก็คอื การปรับสภาพดินให้พร้อม สมบูรณ์ดีเพื่อให้มีสารอาหารหล่อเลี้ยงพืชผล การสวดมนต์เช่นกัน เป็นการเตรียมสภาพจิตใจเพื่อรองรับ ความดีงามที่สูงยิ่งขึ้นไปเพราะสารอาหารที่ได้รับไปหล่อเลี้ยงใจ ในเบื้องต้นคือ ความสงบเย็น นอกจากนั้น การสวดมนต์ ยังเป็นกุศลเจตนาอันเป็นที่มา แห่งบุญได้ถึง ๓ ทาง คือ ทานมัย บุญจากการให้ เพราะได้อทุ ศิ ความดีจากการสวดมนต์ ให้แก่สรรพสัตว์ไม่เลือกหน้า สีลมัย บุญจากการรักษาศีล เพราะขณะสวดมนต์จะสำ�รวมตน ให้เรียบร้อยทั้งทางกาย-วาจา ภาวนามัย บุญจากการฝึกฝนอบรมใจ เพราะขณะทีส่ วดมนต์ นัน้ จิตของเราจะไม่ฟงุ้ ซ่านหวัน่ ไหว มีใจเป็นสมาธิตง้ั มัน่ เป็นบาทฐาน ให้เกิดปัญญา 8

สวดมนต์เห็นผลบุญบันดาล


อานุภาพพระปริตรในบทมนต์ เกิดผลบุญคุ้มครองตนอย่างไร ? ก่อนทีพ่ ระสงฆ์ทา่ นจะสวดมนต์ ต้องมีการกล่าวคำ� “อาราธนา พระปริตร” ที่มีคำ�ขึ้นต้นว่า วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา สัพพะทุกขะวินาสายะ ปะริตตัง พ๎รูถะ มังคะลัง. วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา สัพพะภะยะวินาสายะ ปะริตตัง พ๎รูถะ มังคะลัง. วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา สัพพะโรคะวินาสายะ ปะริตตัง พ๎รูถะ มังคะลัง. ในคำ�อาราธนานี้ มีใจความว่า “ขอพระสงฆ์จงสวดพระปริตร อันเป็นมงคล เพื่อป้องกันความวิบัติท้ังหลาย เพื่อความสำ�เร็จใน สมบัตทิ ง้ั ปวง และเพื่อกำ�จัดทุกข์ ภัย ความเจ็บไข้ ให้พินาศไป” จากความหมายดังกล่าว ก็ทำ�ให้เราได้ทราบว่า การสวดมนต์ เพื่อให้เกิดผลเป็นพระปริตรธรรมนั้นมีจุดมุ่งหมายสำ�คัญ ๓ อย่าง คือ ป้องกันสิ่งไม่ดีทั้งหลายที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดมี, รักษาสิ่งดีๆ ที่มี อยู่แล้ วให้ มีต่อ ไป, กำ � จั ด ปัด เป่าทุกข์ภัยทางกายใจให้ ห่า งหาย เมือ่ ท่านทัง้ หลายต้องการบุญกุศลจากการสวดมนต์แก่ตนนัน้ สิง่ สำ�คัญ ประการหนึง่ จึงอยูท่ ว่ี า่ เวลาท่านสวดขอให้ตง้ั ใจจริง ท่านจึงจะได้ผลจริง บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

9


กราบบูชาพระรัตนตรัย มีบุญให้อยู่ก็สบาย ตายก็เป็นสุขล้น การประกอบพิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนานั้น ต้องเริ่มกันที่ การบูชาพระรัตนตรัยก่อนทุกครั้ง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการน้อมรำ�ลึกนึกถึง พระคุณความดีของพระพุทธเจ้า พระธรรม พระอริยสงฆ์ เรียกว่า เป็นการบูชาพระคุณของท่าน การบูชาบุคคลที่ควรบูชา พระพุทธองค์ตรัสว่า เป็นมงคล อันสูงส่ง ซึ่งมีอานิสงส์แก่ชีวิตหลายอย่าง ดังที่พอจะประมวลได้ คือ ทำ�ให้ชวี ติ มีความเจริญรุง่ เรือง เพราะการบูชาท่านผูม้ คี ณ ุ งาม ความดี ก็เป็นโอกาสที่เราจะได้ซึมซับความดีไปปฏิบัติตาม ทำ�ให้พบ ความก้าวหน้าได้ ปลดเปลือ้ งตนจากความวิบตั ิ เพราะเมือ่ ปฏิบตั ติ ามแบบอย่าง ที่ท่านทำ�ไว้ ทำ�ให้พ้นจากความต่ำ�ช้า กำ�จัดบรรดาสรรพกิเลส เพราะการลงมือทำ�ความดีงามตาม อย่างท่าน เรียกว่าเป็นปฏิบตั บิ ชู า จึงสามารถกำ�จัดกิเลส เช่น ความโลภ โกรธ หลงให้ลดน้อยลงไป จนกระทั่งจางหายจากใจในที่สุด เป็นเหตุให้ได้ไปเกิดในสวรรค์ หรือแม้หากว่าจะยังไม่บรรลุ มรรคผลนิพพาน ก็จะเป็นหลักประกันที่มีผลบุญช่วยปิดประตูนรก เปิดประตูสวรรค์ให้แก่ดวงจิตหลังจากเราสิน้ ชีพจากชาติน้ี ดังมีตวั อย่าง ในธชัคธสูตรทีว่ า่ “บุคคลผูร้ ะลึกถึงพระรัตนตรัยจะไม่มคี วามสะดุง้ ตกใจ ครั้นตายไปย่อมเข้าถึงสุคติภูมิ” 10 สวดมนต์เห็นผลบุญบันดาล


บทบูชาพระรัตนตรัย อิมินา สักกาเรนะ อิมินา สักกาเรนะ อิมินา สักกาเรนะ

พุทธัง ธัมมัง สังฆัง

อะภิปูชะยามิ. อะภิปูชะยามิ. อะภิปูชะยามิ.

บทกราบพระรัตนตรัย อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ. (กราบ) ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ. (กราบ) สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ. (กราบ)

บทชุมนุมเทวดา ผะริตว๎ านะ เมตตัง สะเมตตา ภะทันตา, อะวิกขิตตะจิตตา ปะริตตัง ภะณันตุ, สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน, ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต, ภุมมา จายันตุ เทวา ชะละถะละวิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคา, ติฏฐันตา สันติเก ยัง มุนวิ ะระวะจะนัง สาธะโว เม สุณนั ตุ. ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา. ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา. ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา. บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

11


บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ. (สวด ๓ จบ)

บทขอขมาพระรัตนตรัย วันทามิ พุทธัง สัพพัง เม โทสัง ขะมะถะ เม ภันเต. วันทามิ ธัมมัง สัพพัง เม โทสัง ขะมะถะ เม ภันเต. วันทามิ สังฆัง สัพพัง เม โทสัง ขะมะถะ เม ภันเต.

บทไตรสรณคมน์ ทุติยัมปิ ทุติยัมปิ ทุติยัมปิ ตะติยัมปิ ตะติยัมปิ ตะติยัมปิ

พุทธัง ธัมมัง สังฆัง พุทธัง ธัมมัง สังฆัง พุทธัง ธัมมัง สังฆัง

12 สวดมนต์เห็นผลบุญบันดาล

สะระณัง สะระณัง สะระณัง สะระณัง สะระณัง สะระณัง สะระณัง สะระณัง สะระณัง

คัจฉามิ. คัจฉามิ. คัจฉามิ. คัจฉามิ. คัจฉามิ. คัจฉามิ. คัจฉามิ. คัจฉามิ. คัจฉามิ.


บทสรรเสริญพระพุทธคุณ๑ อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ.

บทสรรเสริญพระธรรมคุณ ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก, โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ. (วินยู-ฮี-ติ)

บทสรรเสริญพระสังฆคุณ สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลิกะระณีโย, อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ. บทนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญ ท่านแนะนำ�ว่า ถ้าสวดพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ พาหุง มหากาฯ จบลงให้ย้อนมาสวดบทสรรเสริญพุทธคุณให้เกินอายุปัจจุบันของตน ๑ จบ จะทำ�ให้สมาธิจิตดียิ่งขึ้น ๑

บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

13


ระลึกถึงพระพุทธเจ้าในอดีต มีผลบุญพิชิตสรรพภยันตราย พระพุทธมนต์บทนี้ มีเนือ้ หากล่าวถึงพระพุทธเจ้าทีเ่ คยมีมาแล้ว ในอดีตว่ามีมากมาย โดยทุกพระองค์ล้วนทรงมีจุดมุ่งหมายของการ บำ�เพ็ญบารมีมานับเป็นอเนกชาติ เพื่อช่วยปวงเวไนยสัตว์ให้ข้ามพ้น จากกองทุกข์ในวัฏสงสาร การสวดบทนี้มีผลบุญที่ทันตาเห็นในเรื่องการบำ�เพ็ญความดี เพือ่ บรรลุถงึ จุดหมายว่าต้องใช้ความเพียรให้มากไว้ ดังมีพระพุทธดำ�รัส ตรัสเตือนใจในเรื่องนี้ว่า วายเมเถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺส นิปฺปทา เป็นคนควรพยายามจนกว่าจะประสบความสำ�เร็จ ดังนั้น อยากให้ คนคิดถึงท่านทัง้ ในยามอยูห่ รือจากไปก็เพียรทำ�ดีไว้เป็นอนุสาวรียช์ วี ติ เถิด แล้วท่านจะได้รับความยกย่องเชิดชูแน่แท้ อนึ่ง การน้อมระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าในอดีตที่ผ่านมานั้น ช่วยคุ้มกันตนให้พ้นภัยได้ อย่างพระพุทธเจ้าของเราสมัยเสวยพระชาติ เป็นนกคุ่มโพธิสัตว์ก็อาศัยการนึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าในอดีต มาช่วยดับไฟที่กำ�ลังลุกลามมาถึงที่อาศัย ดังนั้น เมื่อสวดบทนี้ทำ�ให้ เรารู้สึกเหมือนว่าได้รับคำ�อำ�นวยพรจากพระพุทธเจ้ามากพระองค์ ที่จะทรงคุ้มครองเราให้ปลอดภัย 14 สวดมนต์เห็นผลบุญบันดาล


สัมพุทเธ สัมพุทเธ อัฏฐะวีสัญจะ ท๎วาทะสัญจะ สะหัสสะเก, ปัญจะสะตะสะหัสสานิ นะมามิ สิระสา อะหัง, เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ อาทะเรนะ นะมามิหัง, นะมะการานุภาเวนะ หันต๎วา สัพเพ อุปัททะเว, อะเนกา อันตะรายาปิ วินัสสันตุ อะเสสะโต. สัมพุทเธ ปัญจะปัญญาสัญจะ จะตุวีสะติสะหัสสะเก, ทะสะสะตะสะหัสสานิ นะมามิ สิระสา อะหัง, เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ อาทะเรนะ นะมามิหัง, นะมะการานุภาเวนะ หันต๎วา สัพเพ อุปัททะเว, อะเนกา อันตะรายาปิ วินัสสันตุ อะเสสะโต. สัมพุทเธ นะวุตตะระสะเต อัฏฐะจัตตาฬีสะสะหัสสะเก, วีสะติสะตะสะหัสสานิ นะมามิ สิระสา อะหัง, เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ อาทะเรนะ นะมามิหัง, นะมะการานุภาเวนะ หันต๎วา สัพเพ อุปัททะเว, อะเนกา อันตะรายาปิ วินัสสันตุ อะเสสะโต. บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

15


ดำ�เนินชีวิตตามหลักมงคล มีผลบุญพบความเจริญก้าวหน้า มงคล หมายถึง ความดี ความเจริญ เพราะความหมายดีเช่นนี้ ทุกคนจึงต้องการมีมงคล จนบางท่านถึงกับนำ�คำ�นี้มาตั้งเป็นชื่อ ดังนั้น ความเข้าใจเรื่องมงคล ในทางโลกกับทางธรรม จึงต่างกัน คือ

มงคลทางโลก หมายถึง ความยึดถือในวัตถุที่เชื่อว่าทำ�ให้

เกิดมงคลแก่ตน เช่น เครือ่ งลางของขลังต่างๆ เป็นต้น จึงเรียกอีกอย่าง ว่า มงคลถือ มงคลทางธรรม หมายถึง การลงมือปฏิบัติในเหตุที่จะนำ�มา ซึ่งความสุขความเจริญซึ่งเป็นผล เรียกอีกอย่างว่า มงคลทำ� สรุปว่า มงคลทางโลก เป็นเรื่องของศรัทธา ความเชื่อ มงคล ทางธรรม เป็นเรื่องของปัญญา ความรู้แจ้งเห็นจริงตามเหตุผล ดังนั้น สูตรพัฒนาตนที่เป็นมงคลทางธรรมนั้นเป็นสิ่งสำ�คัญ พระพุ ท ธองค์ ท รงวางหลั ก การพั ฒ นาตนไว้ ตั้ ง แต่ ขั้ น พื้ น ฐาน เช่ น การเลือกรู้จักเลือกคบคน เป็นต้น เพราะคนเรานั้น คบคนดีก็เป็นศรี แก่ตัว คบคนชั่วก็พาตัวหมองไหม้ เรื่อยไป จนถึงเรื่องการพัฒนาจิตให้ บริสุทธิ์ผ่องใสห่างกิเลส ตัดเหตุแห่งการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ เป็นที่สุด 16 สวดมนต์เห็นผลบุญบันดาล


มงคลสูตร อะเสวะนา จะ พาลานัง ปูชา จะ ปูชะนียานัง ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ อัตตะสัมมาปะณิธิ จะ พาหุสัจจัญจะ สิปปัญจะ สุภาสิตา จะ ยา วาจา มาตาปิตุอุปัฏฐานัง อะนากุลา จะ กัมมันตา ทานัญจะ ธัมมะจะริยา จะ อะนะวัชชานิ กัมมานิ อาระตี วิระตี ปาปา อัปปะมาโท จะ ธัมเมสุ คาระโว จะ นิวาโต จะ กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง ขันตี จะ โสวะจัสสะตา กาเลนะ ธัมมะสากัจฉา ตะโป จะ พ๎รัห๎มะจะริยัญจะ นิพพานะสัจฉิกิริยา จะ ผุฏฐัสสะ โลกะธัมเมหิ อะโสกัง วิระชัง เขมัง เอตาทิสานิ กัต๎วานะ สัพพัตถะ โสตถิง คัจฉันติ

ปัณฑิตานัญจะ เสวะนา เอตัมมังคะละมุตตะมัง. ปุพเพ จะ กะตะปุญญะตา เอตัมมังคะละมุตตะมัง. วินะโย จะ สุสิกขิโต เอตัมมังคะละมุตตะมัง. ปุตตะทารัสสะ สังคะโห เอตัมมังคะละมุตตะมัง. ญาตะกานัญจะ สังคะโห เอตัมมังคะละมุตตะมัง. มัชชะปานา จะ สัญญะโม เอตัมมังคะละมุตตะมัง. สันตุฏฐี จะ กะตัญญุตา เอตัมมังคะละมุตตะมัง. สะมะณานัญจะ ทัสสะนัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง. อะริยะสัจจานะ ทัสสะนัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง. จิตตัง ยัสสะ นะ กัมปะติ เอตัมมังคะละมุตตะมัง. สัพพัตถะมะปะราชิตา ตันเตสัง มังคะละมุตตะมันติ.

บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

17


อานุภาพพระรัตนตรัย มีผลบุญช่วยผ่านพ้นภัยได้ พระพุทธมนต์บทนี้ มีเนื้อหาพรรณนาถึงคุณพระรัตนตรัย คือ พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ว่าเป็นผูท้ รงคุณยิง่ ใหญ่มหาศาล ดังเช่นเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติในเมืองเวสาลีในครั้งพุทธกาลก็ผ่านพ้น ไปได้ด้วยดี ด้วยเหตุที่พระอานนทเถระสาธยายมนต์บทนี้ปัดเป่าให้ โบราณบัณฑิตจึงเรียกว่า เป็นรัตนะ คือ พุทธรัตนะ ธัมมรัตนะ สังฆรัตนะ เพราะเป็นสิ่งที่สูงค่าที่สุดกว่ารัตนะทั้งหลายในโลกหล้า ถึงกั บ มี ก ารกล่ าวคำ�อุปมาไว้ว่า ในบรรดาหมู่ ช นผู้ มี ส มบั ติพั ส ถาน สักปานใด แต่หากใครขาดรัตนะทั้ง ๓ ประการนี้ ก็ยังไม่นับว่าเป็น มหาเศรษฐีตัวจริง แต่สง่ิ สำ�คัญทีส่ ดุ ของการยอมรับนับถือพระรัตนตรัย ไม่มอี ะไร จะสำ�คัญเท่ากับการทีต่ วั เราได้สนใจศึกษาหาความรูใ้ นพระพุทธศาสนา แล้วน้อมนำ�มาปฏิบัติให้เกิดมีในตน หากทำ�ได้เช่นนี้ก็จะมีกุศลผลบุญ หนุนนำ�ชีวิตให้พ้นภัยได้ทั้งในชาตินี้ ชาติหน้า และตลอดชาติอย่างยิ่ง คือพระนิพพาน

´Õ

·Ó ¾Ù´ ¤Ô´

18 สวดมนต์เห็นผลบุญบันดาล

·Ó ¾Ù´ ¤Ô´


รตนสูตร ยังกิญจิ วิตตัง อิธะ วา หุรัง วา,

สัคเคสุ วา ยัง ระตะนัง ปะณีตัง, นะ โน สะมัง อัตถิ ตะถาคะเตนะ, อิทัมปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง, เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ.

ขะยัง วิราคัง อะมะตัง ปะณีตัง,

ยะทัชฌะคา สัก๎ยะมุนี สะมาหิโต, อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง,

นะ เตนะ ธัมเมนะ สะมัตถิ กิญจิ เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ. ยัมพุทธะเสฏโฐ ปะริวัณณะยี สุจิง, สะมาธิมานันตะริกัญญะมาหุ, สะมาธินา เตนะ สะโม นะ วิชชะติ, อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง, เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ. เย ปุคคะลา อัฏฐะ สะตัง ปะสัฏฐา, จัตตาริ เอตานิ ยุคานิ โหนติ, เต ทักขิเณยยา สุคะตัสสะ สาวะกา, เอเตสุ ทินนานิ มะหัปผะลานิ, อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง, เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ. เย สุปปะยุตตา มะนะสา ทัฬเหนะ, นิกกามิโน โคตะมะสาสะนัมหิ, เต ปัตติปัตตา อะมะตัง วิคัยหะ, ลัทธา มุธา นิพพุติง ภุญชะมานา, อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง, เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ. ขีณัง ปุราณัง นะวัง นัตถิ สัมภะวัง, วิรัตตะจิตตายะติเก ภะวัส๎มิง, เต ขีณะพีชา อะวิรุฬหิฉันทา, นิพพันติ ธีรา ยะถายัมปะทีโป, อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง, เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ.

บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

19


แผ่เมตตาจิตเป็นประจำ� ผลบุญน้อมนำ�ให้เป็นที่รักแก่ผู้พบเห็น ให้เจริญๆ นะ

ขอบคุณมากครับท่าน

พระพุทธมนต์บทนี้ มีเนื้อความกล่าวถึงว่าภิกษุ ๕๐๐ รูป กราบทูลลาพระพุทธองค์ไปปฏิบัติธรรมในป่าใหญ่ ทำ�ให้รุกขเทวดา ที่อยู่ในป่านั้นแปลงกายเป็นผีหลอกหลอนไม่สามารถปฏิบัติธรรมได้ จึงพากันกลับมาสู่สำ�นักพระศาสดาแต่พระองค์ตรัสบอกให้กลับไปที่ ป่านั้นใหม่ พร้อมทั้งตรัสกรณียเมตตสูตรให้ฟัง เมื่อท่านกลับไปที่เดิม พอสวดบทนีน้ บั แต่เริม่ ไปถึงเท่านัน้ พลันรุกขเทวดาเจ้าทีก่ ลับมีไมตรีจติ ให้การต้อนรับช่วยอารักขาแก่ภิกษุเหล่านั้นให้บำ�เพ็ญเพียรโดยสะดวก จนบรรลุมรรคผลนิพพาน นี่คือตำ�นานที่มาของอานุภาพแห่งเมตตาธรรม ซึ่งหากผู้ใด ได้แผ่ออกไปอยู่เป็นประจำ�แล้ว จะมีอานิสงส์ผลบุญให้เป็นที่รักของ ผูพ้ บเห็นทัง้ หลาย ดังนัน้ หากผูใ้ ดปรารถนาความสุขสงบในชีวติ เพราะ ความปราศจากเวรภัยก็ให้หมัน่ สวดภาวนาบทนีด้ ว้ ยใจทีป่ รารถนาให้ ทุกสรรพสัตว์มคี วามสุขเถิด แล้วจะเกิดพลังบุญย้อนคืนมาสูต่ วั ท่านเอง 20 สวดมนต์เห็นผลบุญบันดาล


กรณียเมตตสูตร เมตตัญจะ สัพพะโลกัส๎มิง มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง, อุทธัง อะโธ จะ ติริยัญจะ อะสัมพาธัง อะเวรัง อะสะปัตตัง, ติฏฐัญจะรัง นิสินโน วา สะยาโน วา ยาวะตัสสะ วิคะตะมิทโธ, เอตัง สะติง อะธิฏเฐยยะ พ๎รัห๎มะเมตัง วิหารัง อิธะมาหุ, ทิฏฐิญจะ อะนุปะคัมมะ สีละวา ทัสสะเนนะ สัมปันโน, กาเมสุ วิเนยยะ เคธัง นะ หิ ชาตุ คัพภะเสยยัง ปุนะเรตีติ.

พระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญ ิตธมฺโม วัดอัมพวัน ท่านเมตตาบอกว่า เวลาจะเดินทาง หรือขับรถรา ให้สวดภาวนา “เมตตัญจะ สัพพะโลกัส๎มิง มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง” จะช่วยเสริม กำ�ลังใจในการเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย

บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

21


เมตตาแม้ต่อสัตว์มีพิษร้าย มีผลบุญให้หมดเวรภัยจากสิ่งมีพิษ พระพุทธมนต์บทนี้ มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า อหิสูตร พระสูตร ว่าด้วยเรื่องงูพิษ (อหิ แปลว่า งู) ที่มีเนื้อหากล่าวถึงว่า มีภิกษุรูปหนึ่งถูกงูกัดตายพระพุทธองค์ จึงรับสั่งให้ภิกษุแผ่เมตตาจิต แก่สัตว์มีพิษทุกประเภทด้วยมนต์บทนี้

จากพุทธวิธีที่ทรงใช้ ชี้ให้เห็นถึงวิธีแก้ปัญหาตามแนวทาง พระพุทธศาสนา ที่สอนให้มีเมตตาแม้กับสิ่งที่จะเป็นอันตรายแก่ตน ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ก็ตาม เพราะไม่มีประโยชน์อะไรที่จะมา คิดร้ายต่อกัน และ การแผ่เมตตา เป็นทางมาแห่งบุญประการหนึ่ง เพราะใจของเราในขณะที่แผ่เมตตาออกไปนั้นจะสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใส ด้วยไม่มีจิตคิดประทุษร้ายต่อผู้ใด เมื่อใจของเราปราศจากกิเลสคือ โทสะ ก็เรียกว่า บุญคือความสงบเย็นได้เกิดขึ้นแล้วในขณะนั้นทำ�ให้ ผ่านพ้นอันตรายไปได้

ขันธปริตร อัปปะมาโณ พุทโธ, อัปปะมาโณ ธัมโม, อัปปะมาโณ สังโฆ, ปะมาณะวันตานิ สิริงสะปานิ, อะหิ วิจฉิกา สะตะปะที อุณณานาภี สะระพู มูสิกา, กะตา เม รักขา กะตา เม ปะริตตา, ปะฏิกกะมันตุ ภูตานิ, โสหัง นะโม ภะคะวะโต, นะโม สัตตันนัง สัมมาสัมพุทธานัง. 22 สวดมนต์เห็นผลบุญบันดาล


สัจกิริยาที่ตั้งไว้ในจิตด้วยดี มีบุญญานุภาพดับไฟให้มอดไป พระพุทธมนต์บทนีก้ ล่าวถึงอำ�นาจของ สัจจะว่าสามารถดับทุกข์ภัยได้ โดยในบทบอก กล่าวถึงเรือ่ งทีค่ รัง้ หนึง่ พระพุทธเจ้าทรงบำ�เพ็ญ เพียรในป่ากับหมู่ภิกษุ แล้วมีไฟป่าไหม้ลุกลาม มาทัง้ ๔ ทิศ แต่เมือ่ พระพุทธองค์ทอดพระเนตร ไปทำ�ให้ไฟป่าดับมอดมิดได้อย่างน่าอัศจรรย์ ทำ�ให้ภิกษุทั้งหลายต่างสรรเสริญในพระพุทธานุภาพ พระพุทธองค์จึงตรัสว่า ที่ไฟป่าดับลงได้เช่นนี้ก็ด้วยอานุภาพแห่ง สัจจาธิษฐานทีพ่ ระองค์ทรงกระทำ�ไว้ตงั้ แต่สมัยเสวยพระชาติเป็นพญานกคุม่ พระพุทธมนต์บทนี้ นิยมใช้สวดเวลาขึน้ บ้านใหม่ เปิดกิจการใหม่ เพื่อป้องกันอัคคีภัย

วัฏฏกปริตร อัตถิ โลเก สีละคุโณ เตนะ สัจเจนะ กาหามิ อาวัชชิต๎วา ธัมมะพะลัง สัจจะพะละมะวัสสายะ สันติ ปักขา อะปัตตะนา มาตา ปิตา จะ นิกขันตา สะหะ สัจเจ กะเต มัยหัง วัชเชสิ โสฬะสะ กะรีสานิ สัจเจนะ เม สะโม นัตถิ

สัจจัง โสเจยยะนุททะยา สัจจะกิริยะมะนุตตะรัง สะริต๎วา ปุพพะเก ชิเน สัจจะกิริยะมะกาสะหัง สันติ ปาทา อะวัญจะนา ชาตะเวทะ ปะฏิกกะมะ มะหาปัชชะลิโต สิขี อุทะกัง ปัต๎วา ยะถา สิขี เอสา เม สัจจะปาระมีติ.

บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

23


ทำ�มาหากินปลอดภัยทุกค่ำ�เช้า หากเราป้องกันใจไม่ให้มัวเมาหลงใหล พระพุทธมนต์บทนี้ กล่าวถึงครั้งที่พระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็น พญานกยูงโพธิสตั ว์ เวลาก่อนและหลังออกหาอาหาร จะท่องมนต์บชู าพระอาทิตย์ และพระรัตนตรัยเป็นประจำ�ทำ�ให้ปลอดภัย แต่ครัน้ ถูกนายพรานนำ�นางนกยูงสาว มาล่อให้หลงจึงถูกจับจนเกือบสิ้นชีวิต บทนี้ ให้ข้อคิดว่า ถ้าตกอยู่ในอำ�นาจ สิ่งที่มาทำ�ให้ตนหลงใหล จะทำ�ให้ชีวิตเดือดร้อนนอนทุกข์ ต้องปลุกสติให้ มั่นคงใจจะได้ไม่หลงจนลืมตัว นิยมสวดก่อนออกจากบ้านและกลับเข้าบ้าน หลังทำ�งาน เพื่อความปลอดภัยทั้งยามหลับและตื่น

โมรปริตร อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ ทิวะสัง เย พ๎ราห๎มะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา อิมัง โส ปะริตตัง กัต๎วา โมโร จะระติ เอสะนา. (สวดตอนเช้า) อะเปตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ รัตติง เย พ๎ราห๎มะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา อิมัง โส ปะริตตัง กัต๎วา โมโร วาสะมะกัปปะยีติ. (สวดตอนเย็น) 24 สวดมนต์เห็นผลบุญบันดาล


ตั้งใจภาวนาคาถาท้าวมหาราชสี่ มีผลบุญขับไล่สิ่งอัปมงคลชั่วร้าย พระพุทธมนต์บทนี้มีเนื้อหากล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้า ๗ พระองค์ คือ พระวิปัสสีพุทธเจ้า พระสิขีพุทธเจ้า พระเวสสภูพุทธเจ้า พระกกุสันธพุทธเจ้า พระโกนาคมนพุทธเจ้า พระกัสสปพุทธเจ้า และ พระโคดมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน เป็นมนต์ที่ท้าวจตุโลกบาลแต่งขึ้นถวาย พระพุทธองค์เพือ่ ให้พระสงฆ์น�ำ ไปสวดป้องกันภัยจากยักษ์บริวารทีไ่ ม่เลือ่ มใส จนกลายเป็นตำ�นานสวดภาณยักษ์เพือ่ กำ�จัดสิง่ ชัว่ ร้ายในปัจจุบนั แต่ยกั ษ์มาร สำ�คัญทีท่ า่ นควรไล่ออกจากตัวเป็นอันดับแรก คือ ความโลภ โกรธ หลง นัน่ เอง

อาฏานาฏิยปริตร วิปัสสิสสะ นะมัตถุ สิขิสสะปิ นะมัตถุ เวสสะภุสสะ นะมัตถุ นะมัตถุ กะกุสันธัสสะ โกนาคะมะนัสสะ นะมัตถุ กัสสะปัสสะ นะมัตถุ อังคีระสัสสะ นะมัตถุ โย อิมัง ธัมมะมะเทเสสิ เย จาปิ นิพพุตา โลเก เต ชะนา อะปิสุณา หิตัง เทวะมะนุสสานัง วิชชาจะระณะสัมปันนัง วิชชาจะระณะสัมปันนัง

จักขุมันตัสสะ สิรีมะโต, สัพพะภูตานุกัมปิโน, น๎หาตะกัสสะ ตะปัสสิโน, มาระเสนัปปะมัททิโน, พ๎ราห๎มะณัสสะ วุสีมะโต, วิปปะมุตตัสสะ สัพพะธิ, สัก๎ยะปุตตัสสะ สิรีมะโต, สัพพะทุกขาปะนูทะนัง, ยะถาภูตัง วิปัสสิสุง, มะหันตา วีตะสาระทา, ยัง นะมัสสันติ โคตะมัง, มะหันตัง วีตะสาระทัง, พุทธัง วันทามะ โคตะมันติ.

บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

25


ตั้งจิตให้เข้าถึงธรรม มีผลบุญน้อมนำ�ให้หายความเจ็บไข้ โพชฌังคปริตร เป็นบทสวดประเภทสัจกิรยิ า แปลว่า การตัง้ ความสัตย์ หรือสัจจาธิษฐาน แปลว่าการอธิษฐานใจโดยอ้างสัจจะ ให้สังเกตดูคำ�สวดท้ายบทที่ว่า “เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา” เป็นการสวด เพื่อตั้งสัจกิริยา หรือสัจจาธิษฐาน ดังนั้น หัวใจสำ�คัญของการรักษาโรคด้วยวิธีนี้อยู่ที่การตั้งสัจจะ ระลึกถึงความจริง ๒ ประการ ได้แก่ ความจริงของบทสวด คือ เชื่อมั่นว่า พระพุทธเจ้าทรงใช้โพชฌังคปริตรรักษาพระมหาโมคคัลลานะ เป็นต้น หายจากอาพาธได้จริง และสัจบารมีของผู้ทำ�สัจกิริยา คือ บุญกุศลความดี ของผู้ทำ�สัจกิริยามีมาก ก็อาจมีบุญทำ�ให้หายจากโรคได้ จะอย่างไรก็ตามที ผู้เรียบเรียงไพยนต์ กาสี อยากให้ท่านนำ�โพชฌงค์ ทั้ง ๗ ประการนี้ไปรักษาใจของท่านก่อนดีไหม เพราะบางรายไม่ได้ป่วยมาก หากแต่วิตกกังวลเกินไปทำ�ให้หายช้า หรือถึงแม้ว่าจะป่วยหนักอย่างไรก็ให้ รักษาสภาวะของจิตใจตนไว้เป็นเบื้องต้นก่อน จะได้ผ่อนหนักให้เป็นเบาและ ช่วยให้เราหายป่วยได้เร็วขึ้น 26 สวดมนต์เห็นผลบุญบันดาล


โพชฌังคปริตร โพชฌังโค สะติสังขาโต ธัมมานัง วิจะโย ตะถา, วิริยัมปีติปัสสัทธิ- โพชฌังคา จะ ตะถาปะเร, สะมาธุเปกขะโพชฌังคา สัตเตเต สัพพะทัสสินา, มุนินา สัมมะทักขาตา ภาวิตา พะหุลีกะตา, สังวัตตันติ อะภิญญายะ นิพพานายะ จะ โพธิยา, เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต๑ โหตุ สัพพะทา. เอกัส๎มิง สะมะเย นาโถ โมคคัลลานัญจะ กัสสะปัง, คิลาเน ทุกขิเต ทิส๎วา โพชฌังเค สัตตะ เทสะยิ, เต จะ ตัง อะภินันทิต๎วา โรคา มุจจิงสุ ตังขะเณ, เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา. เอกะทา ธัมมะราชาปิ เคลัญเญนาภิปีฬิโต, จุนทัตเถเรนะ ตัญเญวะ ภะณาเปต๎วานะ สาทะรัง, สัมโมทิต๎วา จะ อาพาธา ตัมหา วุฏฐาสิ ฐานะโส, เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา. ปะหีนา เต จะ อาพาธา ติณณันนัมปิ มะเหสินัง, มัคคาหะตะกิเลสา วะ ปัตตานุปปัตติธัมมะตัง, เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา.

เต บางทีก็นิยมว่า ถ้าสวดให้แก่ตนเองโดยเฉพาะให้เปลี่ยนเป็น เม * อ่านอธิบายโดยละเอียดได้จากหนังสือโพชฌังคปริตร พุทธฤทธิ์พิชิตโรค

บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

27


พึ่งอำ�นาจคุณพระรัตนตรัย มีผลบุญให้พ้นภัยจากลางสังหรณ์ร้ายได้ การสวดมนต์ในยามทีฝ่ นั ร้ายทำ�ให้เกิดความไม่สบายใจ เป็นสิง่ ทีท่ �ำ ได้ไม่ผดิ หลักพระพุทธศาสนา เปรียบดังว่า หมอทีร่ กั ษาคนไข้ แม้จะ ทราบว่าเป็นโรคร้ายก็ยังรักษากำ�ลังใจคนไข้ไม่ให้กลัวตกใจ อาจรักษา ชีวิตคนไข้ให้ยืนยาวได้ ในยามเจอเรื่องร้ายๆ เมื่อสวดบทนี้ย่อม ชักนำ�ใจให้เลื่อมใสในคุณพระรัตนตรัย เป็นโอกาสให้ได้คิดทำ�บุญ กุศลความดีงาม บุญกุศลที่ทำ�นี้เอง จะช่วยปกปักรักษาปัดเป่า ลางร้ายนั้นให้หมดไป

อภยปริตร ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ, โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท, ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง, พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ. ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ, โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท, ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง, ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ. ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ, โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท, ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง, สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ. 28 สวดมนต์เห็นผลบุญบันดาล


อาศัยอำ�นาจของสัจธรรม มีผลบุญน้อมนำ�ชีวิตให้ปลอดภัย มนต์บทนี้ พระพุทธองค์ประทาน แก่ ท่ า นพระองคุ ลิ ม าล นำ � ไปสวดโปรด หญิงครรภ์แก่คนหนึ่งซึ่งตกใจกลัว หลังจาก ที่ น างเห็ น ท่ า นขณะออกบิณฑบาต เพราะ เหตุแห่งความตกใจนั้นทำ�ให้นางเจ็บครรภ์ จะคลอดบุ ต ร แต่ ค ลอดไม่ ไ ด้ เพราะหนี ไปติดคาอยู่กับรั้วบ้าน พระเถระเห็นเช่นนั้น แต่ไม่รจู้ ะช่วยอย่างไรดี เมือ่ กลับถึงวัดจึงเล่าเรือ่ งนีใ้ ห้พระพุทธองค์ทรงทราบ พระองค์จงึ ทรงแนะมนต์บทนี้ ทีม่ เี นือ้ หาว่า “ดูกรน้องหญิง นับแต่ เราเกิดโดยอริยชาติ ก็มไิ ด้มคี วามจงใจทีจ่ ะทำ�ลายชีวติ สัตว์ ด้วยความจริง ข้อนี้ ขอความสวัสดีจงมีแก่เธอและบุตรในครรภ์” ปรากฏว่าเมื่อท่านไป สวดให้ฟังจบลงเท่านั้น นางก็คลอดบุตร ปลอดภัยทั้งแม่และลูก ข้อคิดประจำ�บทนีม้ วี า่ อานุภาพของสัจจะ คือ ความจริง เป็นสิง่ ที่ ไม่ตาย ทัง้ สามารถช่วยตน คนอืน่ ให้พน้ เรือ่ งเลวร้ายได้ และเคล็ดวิธีที่จะ ใช้บทนี้ให้ได้ผล คนโบราณแนะนำ�ว่าต้องทำ�ตนให้ตั้งอยู่ในอริยธรรมของ ชาวบ้าน คือ ศีล ๕ ก่อน ดังนั้น ก่อนสวดบทนี้ควรสมาทานศีล ๕ จะได้ผล ดียิ่งขึ้น

อังคุลิมาลปริตร ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต, นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตา, เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ. (สวด ๓ จบ) บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

29


ชนะใจศัตรูด้วยมงคลวิธี ถึงจะมีผลบุญให้อุ่นใจในชัยชนะทุกครา พระพุ ท ธมนต์ บ ทนี้ มีชอื่ เรียกอย่างเป็นทางการว่า ชยมั ง คลอั ฏ ฐกคาถา แปล โดยความว่า คาถาที่ว่าด้วย ชั ย ชนะอั น เป็ น มงคลของ พระพุ ท ธเจ้ า ๘ ครั้ ง โดย โบราณาจารย์ ผู้ ป ระพั น ธ์ ไ ด้ ประมวลเอาชัยชนะ ๘ ครั้ง ของพระพุทธองค์มากล่าวอ้างเป็นสัจวาจาให้มอี านุภาพรักษาตน ผ่านพ้น อุปสรรคปัญหา นำ�มาซึ่งสรรพสิริมงคลแก่ชีวิต แต่การสวดมนต์ในพระพุทธศาสนามิใช่สวดอ้อนวอน ฉะนั้น การสวดมนต์ผู้สวดจะได้ผลในเบื้องต้น คือ ความสงบตั้งมั่นอันเป็น บุญทางใจที่ได้ทันตาเห็น หากต้องการบุญทางปัญญาเพิม่ ขึน้ ด้วยนัน้ ก็ให้นำ�ความหมาย สารธรรมในบทที่สวดด้วยวาจามาปฏิบัติด้วยตน ให้เกิดผลเรียกว่า อนุสาสนีปาฏิหาริย์ ได้แก่ คำ�สอนทีใ่ ห้เกิดผลเป็นอัศจรรย์ คือ สอนให้ เห็นจริง และยิง่ หากนำ�ไปประพฤติตามทีต่ นเข้าใจแล้ว ทำ�ให้ได้ผลจริง ตามสมควรแก่การปฏิบัติน้นั หากว่าท่านยังไม่ร้วู ่าจะลงมือปฏิบัติตาม ธรรมของพระพุทธองค์อย่างไร ก็ลองใช้วิธีที่พระพุทธเจ้าทรงเอาชนะ บรรดาผูเ้ ข้าผจญทัง้ ๘ ครัง้ นี้ เป็นแบบอย่างการดำ�เนินชีวติ ได้ เพราะ เรื่องราวเหล่านี้ในวิถีชีวิตประจำ�วันเราก็ย่อมมีโอกาสเจอกันอยู่ไม่น้อย 30 สวดมนต์เห็นผลบุญบันดาล

สวดมนต์เห็นผลบุญบันดาล  
สวดมนต์เห็นผลบุญบันดาล  

วิธีทำบุญที่ลงทุนน้อย...แต่ได้ผลมหาศาล เพียงท่านขยันสวดทุกวันจะพบบุญอันเป็นอัศจรรย์ของชีวิต ร่วมพิมพ์เผยแผ่ได้ที่นี่ www.LC2U.com

Advertisement