Page 1


เมตตาอภัยใจเป็นสุข  

ผลงานของพระเดชพระคุณพระศรีญาณโสภณ (ปิยโสภณ) วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร เรื่องราวเกี่ยวกับการเรียนรู้ที่จะให้อภัยกัน รวมถึงการแผ่...