Page 1


สวดมนต์ตลอดปี บูชานพเคราะห์  

รวบรวมบทสวดทำวัตรเช้า-เย็น บทสวดบูชานพเคราะห์ประจำวัน เหมาะสำหรับใช้สวดมนต์ข้ามปี และสวดมนต์สะสมบุญเสริมบารมี ให้มีสุขโชคดี ทุกวันตลอดไป ......

Advertisement