Page 1


สวดมนต์

สร้างบุญ

เป็นทุนลดบาป

ขอมอบหนังสือเล่มนี้เป็นธรรมทาน แด่ .......................................................... ..........................................................

ขอให้บุญกุศลในครั้งนี้ จงเกิดเป็นบารมี บรรเทาเคราะห์กรรมที่ตามติดมาแต่อดีตให้สิ้นสลายหายไป และขอให้เป็นปัจจัยส่งเสริมให้พบแต่ความสุขในปัจจุบัน เข้าถึงนิพพานในอนาคตอันใกล้ด้วยเทอญ. และขออุทิศส่ วนบุญนี้แด่ .......................................................... ..........................................................

หากท่านได้ทุกข์ ขอให้พ้นจากทุกข์ หากท่านได้สุข ขอให้สุขยิ่งๆ ขึ้นไปด้วยเทอญ


บทอธิษฐานขออโหสิกรรม

กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง สัญจิจจะกัมมัง อะสัญจิจจะกัมมัง ขะมันตุ เม อะโหสิกัมมัง ภะวะตุ เม.

กรรมใดๆ ไม่ว่าจะเป็นกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ที่ข้าพเจ้า ได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใด ทั้งโดยตั้งใจก็ดี ไม่ได้ตั้งใจก็ดี ในภพชาติใดก็ตาม ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย จงโปรดยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้า อย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลย แม้แต่กรรมใดที่ใครๆ ทำแก่ข้าพเจ้าก็ตาม ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ ทั้งสิ้น ยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทาน ขอจงดลใจให้เขาเหล่านั้นกลับมี เมตตาจิต คิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้า เพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไป ด้วยอานิสงส์แห่งการอภัยทานนี้ ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัว ตลอดจนวงศาคณาญาติ ผู้มีอุปการคุณของข้าพเจ้า พ้นจากความทุกข์ยาก ลำบากเข็ญใจ ความทุกข์อย่าได้ใกล้ ความเจ็บไข้อย่าได้มี ขอให้มีความสุข สวัสดีมีชัย เสนียดจัญไรและอุปัทวันตรายทั้งหลาย จงเสื่อมสิ้นหายไป นึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมแล้ว ขอให้สิ่งนั้น จงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จเทอญ

นิพพานะปัจจะโย โหตุ


การให้ธรรมะเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง

สวดมนต์

สร้างบุญ

เป็นทุนลดบาป


สารบัญ

บทอธิษฐานขออโหสิกรรม âÍÇÒทÊÁà´ç¨¾ÃоزҨÒÃย์ (âµ ¾ÃËÁÃѧÊÕ) ªØÁ¹ØÁàทÇ´Ò (ÍÑญàชิญàทÇ´Ò) ºทºÙªÒ¾ÃÐÃѵ¹µÃÑ ºท¡ÃÒº¾ÃÐÃѵ¹µÃÑ ºท¢Í¢ÁÒ¾ÃÐÃѵ¹µÃÑ ºท¹Íºน้ÍÁ¾ÃоØท¸àจ้า ºทäµÃÊó¤Áน์ ºทºÙªÒ¤Ø³¾ÃÐÃѵ¹µÃÑ ºทพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง) บทชัยปริตร (มหากาฯ) บทÍÔµÔ»Ô âÊ àท่ÒÍÒÂØ ¾ÃФҶÒÂÍ´¾ÃСѳ±์äµÃ»Ô®¡ ºท¾ÃФҶÒÂÍ´¾ÃСѳ±์äµÃ»Ô®¡ ¾ÃФҶҪԹºÑญªÃ ¤Óá»Å¾ÃФҶҪԹºÑญªÃ

๒ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๓ ๑๔ ๑๔ ๑๕ ๑๕ ๑๗ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๕ ๓๗ ๔๓


¾ÃФҶҪԹºÑญªÃ (Â่Í) ËÑÇ㨾ÃФҶҪԹºÑญªÃ ÍÒ¹ØÀÒ¾áÅмÅÒ¹ÔʧÊ์áË่§¾ÃФҶҪԹºÑญªÃ ¾ÃÐÍÒ¡ÒÃÇѵµÊٵà ¤ÓªÕéᨧ¡ÒÃÊÇ´¤Ò¶Ò¾ÃÐáÁ่¡Ç¹ÍÔÁ ºท¤Ò¶Ò¾ÃÐáÁ่¡Ç¹ÍÔÁ ¤ÓäËÇ้ºÒÃÁÕ óð ทÑÈ ¾ÃФҶҺÒÃÁÕ óð ทÑÈ ¤Ò¶ÒÍÒ¯Ò¹Ò¯Ô»ÃԵà (Â่Í) ¤Ò¶ÒÍسËÔÊÇԪѠàทǵÒÍØÂ⪹¤Ò¶Ò ¤Ò¶Ò¾ÃоØท¸à¨้ÒËÅǧ (Ã.õ) ¤Ò¶ÒºÙªÒ¾ÃÐà¨้ÒµÒ¡ÊÔ¹ÁËÒÃÒª ¤Ò¶ÒºÙªÒËÅǧ¾่ͺ้Ò¹áËÅÁ ¤Ò¶ÒºÙªÒ¾ÃоÃËÁ คาถาบูชาพระสยามเทวาธิราช ¤ÓºÙªÒ¾ÃоØท¸ÁËÒÁ³ÕÃѵ¹»¯ÔÁÒ¡Ã ¤Ò¶ÒºÙªÒ¾ÃÐà¤Ã×èͧáÅоÃСÃÔè§

๔๗ ๔๗ ๔๘ ๕๐ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๘ ๖๘ ๗๐ ๗๑ ๗๒ ๗๓ ๗๓ ๗๔ ๗๔ ๗๕ ๗๖


¤Ò¶ÒºÙªÒËÅǧ¾่Íâʸà ¤Ò¶ÒÁËÒÍØ´ ¤Ò¶ÒºÙªÒ¾ÃоØท¸ÊÔËÔ§ค์ ¤Ò¶ÒºÙªÒ¾ÃÐÊÁà´ç¨ ¤Ò¶ÒÍÒÃÒ¸¹Ò¾ÃÐÊÁà´ç¨ ¤Ò¶ÒºÙªÒÊÁà´ç¨¾ÃоزҨÒÃÂ์ (âµ) ¤Ò¶ÒºÙªÒËÁͪÕÇ¡â¡ÁÒÃÀѨ ¤Ò¶ÒºÙªÒËÅǧ¾่ÍÇÑ´»Ò¡¹éÓ ¤Ó͸ÔÉ°Ò¹¡่͹¡Ô¹ÂÒ ¤Ò¶ÒÁ§¡Ø®¾ÃоØท¸à¨้Ò ¤Ò¶Ò¾ÃÐà¨้Ò ñö ¾ÃÐͧ¤์ ¤Ò¶ÒºÙªÒ´Ç§»ÃШÓÇѹà¡Ô´ทÑé§ ÷ Çѹ ¤Ò¶ÒºÙªÒ»ÃШÓÇѹÍÒทÔµÂ์ ¤Ò¶ÒºÙªÒ»ÃШÓÇѹ¨Ñ¹ทÃ์ ¤Ò¶ÒºÙªÒ»ÃШÓÇѹÍѧ¤Òà ¤Ò¶ÒºÙªÒ»ÃШÓÇѹ¾Ø¸ (¡ÅÒ§Çѹ) ¤Ò¶ÒºÙªÒ»ÃШÓÇѹ¾Ø¸ (¡ÅÒ§¤×¹) ¤Ò¶ÒºÙªÒ»ÃШÓÇѹ¾ÄËÑʺ´Õ

๗๖ ๗๗ ๗๘ ๗๙ ๗๙ ๘๐ ๘๐ ๘๑ ๘๑ ๘๒ ๘๒ ๘๓ ๘๔ ๘๕ ๘๖ ๘๖ ๘๗ ๘๗


¤Ò¶ÒºÙªÒ»ÃШÓÇѹÈØ¡Ã์ ๘๘ ¤Ò¶ÒºÙªÒ»ÃШÓÇѹàÊÒÃ์ ๘๘ ¤Ò¶ÒàÊÃÔÁทÃѾÂ์ ๘๙ ¤Ò¶ÒÁËÒÅÒÀ ๘๙ ¤Ò¶ÒºÙªÒà§Ô¹ ๙๐ ¤Ò¶Ò¤้Ò¢ÒÂ´Õ (ของเก่า) ๙๐ ¤Ò¶ÒÁËÒÍÓ¹Ò¨ (หลวงพ่อปาน) ๙๑ ¤Ò¶Òà¨ÃÔญâÀ¤ทÃѾÂ์ ๙๑ ¤Ò¶Òà§Ô¹Å้Ò¹ ๙๒ ๙๓ ¤Ò¶ÒÁËÒ¾ÔทÑ¡É์ ¤Ò¶ÒÍÔท¸ÔÄท¸Ôì (หลวงพ่อปาน) ๙๓ ¤Ò¶ÒËÅǧปู่ÈØ¢ (วัดมะขามเฒ่า) ๙๓ ¾ÃФҶҾØท¸ÇÔทÂÒ¤Á ๙๔ ¤Ò¶Ò¾ญÒÂÁ ๙๔ ¤Ò¶ÒàÊ¡¹éÓÅ้ҧ˹้Ò»ÃШÓÇѹ ๙๕ ¤Ò¶ÒËÅǧปู่ทÇ´ (เหยียบน้ำทะเลจืด) ๙๕ ¤Ò¶Ò¾ÃоØท¸à¨้Òª¹ÐÁÒà (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต) ๙๖ ¤Ò¶Òป้ͧ¡Ñ¹µÑÇ ๙๖


¤Ò¶ÒËÅǧปู่âÍÀÒÊÕ (หลวงปู่ถนนตก) ¤Ò¶Ò¾ÃФÃÙºÒªØ่Á ¾Øท¸â¡ ¤Ò¶ÒºÙªÒ¹Ò§¡ÇÑ¡ ¤Ò¶ÒÁËÒàÁµµÒ ¤Ò¶ÒàÁµµÒÁËÒ¹ÔÂÁ ¤Ò¶Ò»Ñ´ÍØ»ÊÃä ¤Ò¶Ò¡Óᾧá¡้Çà¨ç´ªÑé¹ ¤Ò¶ÒÊ׺ÊÃ้Ò§ทÒ§ÊÇÃä์-¹Ô¾¾Ò¹ ¤Ò¶ÒÍÒÃÒ¸¹Ò¾ÃÐÊÕÇÅÕ ¤Ò¶Ò¼Ù¡ã¨ ¤Ò¶ÒºÙªÒ´Ç§ªÐµÒ (เสริมดวงชะตา) ¤Ò¶ÒàÁµµÒÁËÒ¹ÔÂÁ (บูชาพระสีวลี) ÁËÒÁ¹µ์ ¤Ò¶ÒºÙªÒ¾ÃÐÃÒËÙ ¾ÃФҶҵ่ÍÍÒÂØ ¾ÃФҶÒÂѹทع ¾ÃФҶÒÁ§¤Å¨Ñ¡ÃÇÒÌทÑé§á»´ทÔÈ ¾ÃФҶһ้ͧ¡Ñ¹ÀÑÂทÑé§ÊÔºทÔÈ

๙๗ ๙๗ ๙๘ ๙๘ ๙๙ ๙๙ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๑ ๑๐๑ ๑๐๒ ๑๐๓ ๑๐๔ ๑๐๔ ๑๐๕ ๑๐๖ ๑๐๗ ๑๐๘


¤Ò¶Ò»้ͧ¡Ñ¹âäÀÑÂä¢้à¨çº ºทá¼่àÁµµÒãË้µ¹àͧ ºทá¼่àÁµµÒãË้ÊÃþÊѵÇ์ บทแผ่ส่วนบุญกุศล ºทá¼่àÁµµÒ¾ÃËÁÇÔËÒà ñ. ºทá¼่àÁµµÒ ๒. ºทá¼่กรุณา ó. ºทá¼่ÁØทÔµÒ ô. ºทá¼่ÍØມ¢Ò ¤ÓÍÒÃÒ¸¹ÒÈÕÅ õ ¤ÓÊÁÒทÒ¹ÈÕÅ õ ¤ÓÍÒÃÒ¸¹Ò¾ÃиÃÃÁ ¤ÓÍÒÃÒ¸¹Ò¾ÃлÃԵà ¤Ó¶ÇÒ¢้ÒǾÃоØท¸ ¤ÓÅÒ¢้ÒǾÃоØท¸ ¤Ó¶ÇÒÂÊѧ¦ทÒ¹ (ทÑèÇä») ¤Ó¶ÇÒÂÊѧ¦ทÒ¹ (ÍØทÔÈãË้¼Ù้µÒÂ) ¤Ó¶ÇÒ¼้Ò¡°Ô¹

๑๑๐ ๑๑๑ ๑๑๒ ๑๑๓ ๑๑๔ ๑๑๔ ๑๑๔ ๑๑๕ ๑๑๕ ๑๑๖ ๑๑๖ ๑๑๗ ๑๑๘ ๑๑๘ ๑๑๙ ๑๑๙ ๑๒๐ ๑๒๑


¤Ó¶ÇÒ¼้Òป่Ò ¤Ó͸ÔÉ°Ò¹เมื่อจบของถวายพระสงฆ์ ¤Ó¶ÇÒÂà¤Ã×èͧÊѧàǾÃÐÀÙÁÔ ¤Ó¨º¢Ñ¹¢้ÒÇãÊ่ºÒµÃ ¤Ó¨ºà§Ô¹ทÓºØญ ¤Ó¶ÇÒ¹éÓÍѯ°ºÒ¹ (น้ำปานะ) ¤Ó¶ÇÒÂà¤Ã×èͧàǪÀѳ±์ (ยารักษาโรค) ¡ÃÇ´¹éÓ (ภาษาไทย) ¡ÃÇ´¹éÓ (อีกแบบหนึ่ง) ¡ÃÇ´¹éÓºทÊÑÑé¹ ¡ÃÇ´¹éÓÍØทÔÈÊ่ǹ¡ØÈÅ à¡Ô´áµ่¡ÃÃÁ ¡ÃÃÁµÒÁʹͧ ÇÔºÒ¡¡ÃÃÁ ทÓ´Õá¡้¡ÃÃÁÃ้Ò à¤Åç´ã¹¡ÒÃá¡้¡ÃÃÁÊÐà´ÒÐà¤ÃÒÐË์ ¡ÒûÅ่ÍÂÊѵÇ์á¡้à¤Åç´ปÃѺ´Ç§ªÐµÒ »Å่ÍÂÊѵÇ์ÍÂ่Ò§äôÕ

๑๒๒ ๑๒๒ ๑๒๓ ๑๒๓ ๑๒๓ ๑๒๔ ๑๒๕ ๑๒๖ ๑๒๗ ๑๒๘ ๑๒๘ ๑๒๙ ๑๓๒ ๑๓๓ ๑๓๕ ๑๓๗ ๑๔๑ ๑๔๒


âÍÇÒทÊÁà´ç¨¾ÃоزҨÒÃย์ (âµ ¾ÃËÁÃѧÊÕ)

“ลูกเอ๋ย ก่อนจะเที่ยวไปขอบารมี หลวงพ่อองค์ใด เจ้าจะต้องมีทุนของตัวเอง คือบารมีของตนลงทุนไปก่อน เมื่อบารมี ของเจ้าไม่พอ จึงค่อยขอยืมบารมีคนอื่นมาช่วย ฉะนั้น เจ้าจะเอาตัวไม่รอด เพราะหนี้สินในบุญบารมีที่เที่ยวไป ขอยืมมาจนล้นตัว... เมื่อทำบุญกุศลได้บารมีมา ก็ต้อง เอาไปผ่อนใช้หนี้เขาจนหมด ไม่มีอะไรเหลือติดตัว แล้ว เจ้าจะมีอะไรไว้ในภพหน้า หมั่นสร้างบารมีไว้... แล้วฟ้า ดินจะช่วยเอง จงจำไว้นะ... เมื่อยังไม่ถึงเวลา เทพเจ้า องค์ใดจะคิดช่วยเจ้าไม่ได้ ครั้นถึงเวลา ทั่วฟ้าจบดิน

ก็ต้านเจ้าไม่อยู่... จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดิน

เมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลย

จ ะ มี ใ ค ร ที่ ไ ห น ม า ช่ ว ย เ จ้ า...” สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์

11


ªØÁ¹ØÁàทÇ´Òñ (ÍÑญàชิญàทÇ´Ò)

ÊÐÃѪªÑ§ ÊÐàʹѧ Êоѹ¸Ø§ ¹ÐÃÔ¹ทѧ »ÐÃÔµµÒ¹ØÀÒâÇ ÊÐทÒ ÃÑ¡¢ÐµÙµÔ, ¼ÐÃÔµîÇÒ¹Ðò àÁµµÑ§ ÊÐàÁµµÒ ÀÐทѹµÒ, ÍÐÇÔ¡¢ÔµµÐ¨ÔµµÒ »ÐÃÔµµÑ§ ÀгѹµØ, ÊѤठ¡ÒàÁ ¨Ð ÃÙàป ¤ÔÃÔÊÔ¢ÐÃеÐ௠¨Ñ¹µÐÅԡࢠÇÔÁÒà¹, ทÕà» Ãѯఠ¨Ð ¤ÒàÁ µÐÃØÇйФÐËÐ๠à¤ËÐÇѵ¶ØÁËÔ à¢µàµ, ÀØÁÁÒ ¨ÒÂѹµØ àทÇÒ ªÐÅжÐÅÐÇÔÊÐàÁ ÂÑ¡¢Ð¤Ñ¹¸Ñ¾¾Ð¹Ò¤Ò, µÔ¯°Ñ¹µÒ ÊѹµÔà¡ Âѧ ÁعÔÇÐÃÐÇШйѧ ÊÒ¸ÐâÇ àÁ ÊسѹµØ, ¸ÑÁÁÑÊÊÐÇйСÒâÅ ÍÐÂÑÁÀÐทѹµÒ ¸ÑÁÁÑÊÊÐÇйСÒâÅ ÍÐÂÑÁÀÐทѹµÒ ¸ÑÁÁÑÊÊÐÇйСÒâÅ ÍÐÂÑÁÀÐทѹµÒ. ๑

ใช้สวดอัญเชิญเทวดามาประชุมเพื่อฟังการสวดมนต์ คำที่มีเครื่องหมาย ๎ ด้านบน ถ้าเป็นพยัญชนะต้นให้อ่านออกเสียง อะ กึ่งมาตรา ถ้าเป็นพยัญชนะตามหลังพยัญชนะอื่นให้อ่านเป็นตัวสะกด และออกเสียง อะ กึ่งมาตรา คำนี้อ่านว่า ผะ-หริด-ตะวา-นะ

12

สวดมนต์สร้างบุญ เป็นทุนลดบาป


ºทºÙªÒ¾ÃÐÃѵ¹µÃÑÂñ

ÍÔÁÔ¹Ò ÊÑ¡¡ÒàùР¾Øท¸Ñ§ ÍÐÀÔ»ÙªÐÂÒÁÔ ÍÔÁÔ¹Ò ÊÑ¡¡ÒàùР¸ÑÁÁѧ ÍÐÀÔ»ÙªÐÂÒÁÔ ÍÔÁÔ¹Ò ÊÑ¡¡ÒàùРÊѧ¦Ñ§ ÍÐÀÔ»ÙªÐÂÒÁÔ.

ºท¡ÃÒº¾ÃÐÃѵ¹µÃÑ ÍÐÃÐËѧ ÊÑÁÁÒÊÑÁ¾Øท⸠ÀФÐÇÒ, ¾Øท¸Ñ§ ÀФÐÇѹµÑ§ ÍÐÀÔÇÒàทÁÔ. (กราบ) Ê๎ÇÒ¡¢Òâµò ÀФÐÇÐµÒ ¸ÑÁâÁ, ¸ÑÁÁѧ ¹ÐÁÑÊÊÒÁÔ. (กราบ) ÊػЯԻѹ⹠ÀФÐÇÐâµ ÊÒÇСÐÊѧâ¦, Êѧ¦Ñ§ ¹ÐÁÒÁÔ. (กราบ) ๑

พระรัตนตรัย แปลว่า แก้วสามประการ ที่เรียกว่า แก้ว ก็เพราะ ใครมีไว้ด้วยความรู้จักหรือเข้าใจ ย่อมจะนำความอิ่มเอิบมาสู่ผู้นั้น เช่นเดียวกับผู้ที่รู้จักค่าของเพชรพลอย มีเพชรพลอยก็อิ่มเอิบว่าตน เป็นผู้ร่ำรวยและมีความสุขดุจกัน (พุทธทาสภิกขุ) ๒ อ่านว่า สะหวาก-ขา-โต สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์

13


ºท¢Í¢ÁÒ¾ÃÐÃѵ¹µÃÑ ÇѹทÒÁÔ ¾Øท¸Ñ§ ÊѾ¾ัง àÁ âทÊѧ ¢ÐÁжРàÁ Àѹàµ. ÇѹทÒÁÔ ธัมมัง ÊѾ¾ัง àÁ âทÊѧ ¢ÐÁжРàÁ Àѹàµ. ÇѹทÒÁÔ สังฆัง ÊѾ¾ัง àÁ âทÊѧ ¢ÐÁжРàÁ Àѹàµ. (㹺ҧ¤ÃÒÇàÃÒÍÒ¨Åèǧà¡Ô¹µè;ÃоØท¸à¨éÒ ¾ÃиÃÃÁ ¾ÃÐʧ¦ì ¨Ð´éǵÑé§ã¨ËÃ×ÍäÁèµÑé§ã¨¡çดี ทÑé§ทÒ§¡Ò ÇÒ¨Ò ã¨ ÂèÍÁà»ç¹ºÒ»ãหญ่µÔ´µÑÇ ¡ÒáÅèÒǢ͢ÁҨѡทÓãËéºÒ»ทÕèà¡Ô´ ¨Ò¡¡ÒÃÅèǧà¡Ô¹¹Ñé¹ËÁ´ä»)

ºท¹Íºน้ÍÁ¾ÃоØท¸àจ้า ¹ÐâÁ µÑÊÊÐ ÀФÐÇÐâµ ÍÐÃÐËÐâµ ÊÑÁÁÒÊÑÁ¾Øท¸ÑÊÊÐ. ¹ÐâÁ µÑÊÊÐ ÀФÐÇÐâµ ÍÐÃÐËÐâµ ÊÑÁÁÒÊÑÁ¾Øท¸ÑÊÊÐ. ¹ÐâÁ µÑÊÊÐ ÀФÐÇÐâµ ÍÐÃÐËÐâµ ÊÑÁÁÒÊÑÁ¾Øท¸ÑÊÊÐ. (¹ÐâÁ á»ÅÇèÒ ¹Íº¹éÍÁ เ»ç¹¡ÒÃáÊ´§¤ÇÒÁà¤Òþ 㹤س¢Í§¾ÃоØท¸à¨éÒ ó »ÃСÒà ¤×Í ¾ÃСÃسҤس ¾ÃкÃÔÊØท¸Ô¤Ø³ áÅоÃÐปัญญา¤Ø³)

14

สวดมนต์สร้างบุญ เป็นทุนลดบาป


ºทäµÃÊó¤Áน์

¾Øท¸Ñ§ ÊÐÃгѧ ¸ÑÁÁѧ ÊÐÃгѧ Êѧ¦Ñ§ ÊÐÃгѧ ทصÔÂÑÁ»Ô ¾Øท¸Ñ§ ÊÐÃгѧ ทصÔÂÑÁ»Ô ¸ÑÁÁѧ ÊÐÃгѧ ทصÔÂÑÁ»Ô Êѧ¦Ñ§ ÊÐÃгѧ µÐµÔÂÑÁ»Ô ¾Øท¸Ñ§ ÊÐÃгѧ µÐµÔÂÑÁ»Ô ¸ÑÁÁѧ ÊÐÃгѧ µÐµÔÂÑÁ»Ô Êѧ¦Ñ§ ÊÐÃгѧ

¤Ñ¨©ÒÁÔ ¤Ñ¨©ÒÁÔ ¤Ñ¨©ÒÁÔ. ¤Ñ¨©ÒÁÔ ¤Ñ¨©ÒÁÔ ¤Ñ¨©ÒÁÔ. ¤Ñ¨©ÒÁÔ ¤Ñ¨©ÒÁÔ ¤Ñ¨©ÒÁÔ.

ºทºÙªÒ¤Ø³¾ÃÐÃѵ¹µÃÑÂ

ÍÔµÔ»Ô âÊ ÀФÐÇÒ 1ÍÐÃÐËѧ 2ÊÑÁÁÒÊÑÁ¾Øท⸠3 ÇÔªªÒ¨ÐÃгÐÊÑÁ»Ñ¹â¹ 4ÊؤÐâµ 5âÅ¡ÐÇÔทÙ 6ÍйصµÐâà »ØÃÔÊÐทÑÁÁÐÊÒÃÐ¶Ô 7Êѵ¶Ò àทÇÐÁйØÊÊҹѧ 8 ¾Øท⸠9ÀФÐÇÒµÔ. (พุทธคุณมี ๙ ประการ ดูตามเลข อารบิค)

สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์

15


Ê๎ÇÒ¡¢Òâµñ ÀФÐÇÐµÒ 1¸ÑÁâÁ 2ÊѹทÔ¯°Ôâ¡ 3 ÍСÒÅÔâ¡ 4àÍËÔ»ÑÊÊÔâ¡ 5âͻйÐÂÔâ¡ 6»Ñ¨¨ÑµµÑ§ àÇทԵѾ⾠วิญญูหีµÔ.ò (ธรรมคุณมี ๖ ประการ ดูตามเลข

อารบิค)

ÊػЯԻѹ⹠ÀФÐÇÐâµ ÊÒÇСÐÊѧ⦠2 ÍتػЯԻѹ⹠ÀФÐÇÐâµ ÊÒÇСÐÊѧ⦠3 ญÒÂлЯԻѹ⹠ÀФÐÇÐâµ ÊÒÇСÐÊѧ⦠4 ÊÒÁըԻЯԻѹ⹠ÀФÐÇÐâµ ÊÒÇСÐÊѧ⦠ÂÐทÔทѧ ¨ÑµµÒÃÔ »ØÃÔÊÐÂØ¤Ò¹Ô Íѯ°Ð »ØÃÔÊлؤ¤ÐÅÒ àÍÊÐ ÀФÐÇÐâµ ÊÒÇСÐÊÑ § ⦠5ÍÒËØ à ¹Ââ ó 6 »ÒËØà¹ÂâÂó 7ทÑ¡¢Ôà³ÂâÂó 8ÍÑญªÐÅิ¡ÐÃгÕâ 9 ÍйصµÐÃѧ ปุญญักࢵµÑ§ âÅ¡ÑÊÊÒµÔ. (สังฆคุณมี ๙ 1

ประการ ดูตามเลขอารบิค) ๑

อ่านว่า สะหวาก-ขา-โต อ่านว่า วิน-ยู-ฮี-ติ ๓ เนยโย ออกเสียงว่า ไน-โย ๒

16

สวดมนต์สร้างบุญ เป็นทุนลดบาป


ºทพุทธชัยมงคลคาถา (¾ÒËا) (ºทÊÇ´ÇèÒ´éǪѪ¹ÐทÕèÂÔè§ãËญè¢Í§¾ÃоØท¸à¨éÒ ø ¤ÃÑé§ ÁÕÍÒ¹ØÀÒ¾ทÓãËé¼ÙéÊÇ´ÁժѪ¹Ðà˹×ÍÍØ»ÊÃäÈѵÃÙทØ¡ÍÂèÒ§)

¾ÒËا ÊÐËÑÊÊÐÁÐÀÔ¹ÔÁÁÔµÐÊÒÇظѹµÑ§ ¤๎ÃÕàÁ¢ÐÅѧ ÍØทÔµÐâ¦ÃÐÊÐàʹÐÁÒÃѧ ชนะ พญามาร ทÒ¹ÒทÔ¸ÑÁÁÐ ÇÔ¸Ô¹Ò ªÔµÐÇÒ ÁعԹâท ด้วยบารมี µÑ¹àµªÐÊÒ ÀÐÇÐµØ àต๑ ªÐÂÐÁѧ¤ÐÅÒ¹Ô. ÁÒÃÒµÔàáÐÁÐÀÔÂت¬ÔµÐÊѾ¾ÐÃѵµÔ§ â¦ÃÑÁ»Ð¹ÒÌÐÇСÐÁÑ¡¢ÐÁжÑท¸ÐÂÑ¡¢Ñ§ ชนะยักษ์ ด้วยขันติ ¢Ñ¹µÕÊØทѹµÐ ÇÔ¸Ô¹Ò ªÔµÐÇÒ ÁعԹâท ๑ µÑ¹àµªÐÊÒ ÀÐÇÐµØ àต ªÐÂÐÁѧ¤ÐÅÒ¹Ô. ¹ÒÌÒ¤ÔÃÔ§ ¤ÐªÐÇÐÃѧ ÍеÔÁѵµÐÀٵѧ ชนะ ทÒÇѤ¤Ô¨Ñ¡¡ÐÁÐÊйÕÇÐ ÊØทÒÃسѹµÑ§ ช้างตกมัน àÁµµÑÁ¾ØàÊ¡Ð ÇÔ¸Ô¹Ò ªÔµÐÇÒ ÁعԹâท ด้วยเมตตา µÑ¹àµªÐÊÒ ÀÐÇÐµØ àต๑ ªÐÂÐÁѧ¤ÐÅÒ¹Ô. ๑

ถ้าสวดให้ตนเอง เปลี่ยน เต เป็น เม สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์

17


ÍØ¡¢ÔµµÐ¢Ñ¤¤ÐÁеÔËѵ¶ÐÊØทÒÃسѹµÑ§ ชนะ ¸ÒÇѹµÔâªйлжѧ¤ØÅÔÁÒÅÐÇѹµÑ§ มหาโจร ÍÔท¸ÕÀÔÊѧ¢ÐµÐÁÐâ¹ ªÔµÐÇÒ ÁعԹâท ด้วยฤทธิ์ µÑ¹àµªÐÊÒ ÀÐÇÐµØ àตñ ªÐÂÐÁѧ¤ÐÅÒ¹Ô. ¡Ñµ๎ÇҹР¡Ñ¯°ÐÁØทÐÃѧ ÍÔÇÐ ¤Ñ¾ÀÔ¹ÕÂÒ ¨Ôญ¨ÒÂÐ ทد°ÐÇШйѧ ªÐ¹Ð¡ÒÂÐÁѪଠชนะ คนใส่ร้าย Êѹ൹РâÊÁÐÇÔ¸Ô¹Ò ªÔµÐÇÒ ÁعԹâท ด้วยความ µÑ¹àµªÐÊÒ ÀÐÇÐµØ àตñ ªÐÂÐÁѧ¤ÐÅÒ¹Ô. สงบ ÊѨ¨Ñ§ ÇÔËÒÂÐ ÁеÔÊѨ¨Ð¡ÐÇÒทÐࡵا ชนะ ÇÒทÒÀÔâûԵÐÁйѧ ÍеÔÍѹ¸ÐÀٵѧ คนอวดดี ปัญญา»ÐทջЪÐÅÔâµ ªÔµÐÇÒ ÁعԹâท ด้วยปัญญา µÑ¹àµªÐÊÒ ÀÐÇÐµØ àตñ ªÐÂÐÁѧ¤ÐÅÒ¹Ô. ¹Ñ¹âท»Ð¹Ñ¹ทÐÀتФѧ ÇԾظѧ ÁÐËÔท¸Ô§ »Øµàµ¹Ð à¶ÃÐÀتÐहРทÐÁÒ»ÐÂѹⵠชนะนาคเกเร ด้วยส่งสาวก ÍÔท¸Ù»ÐàทÊÐ ÇÔ¸Ô¹Ò ªÔµÐÇÒ ÁعԹâท µÑ¹àµªÐÊÒ ÀÐÇÐµØ àตñ ªÐÂÐÁѧ¤ÐÅÒ¹Ô. ไปปราบ ๑

ถ้าสวดให้ตนเอง เปลี่ยน เต เป็น เม

18

สวดมนต์สร้างบุญ เป็นทุนลดบาป


ทؤ¤ÒËÐทÔ¯°ÔÀتÐहРÊØทѯ°ÐËѵ¶Ñ§ ชนะพรหม ¾๎ÃÑË๎Áѧ ÇÔÊØท¸ÔªØµÔÁÔท¸Ô¾Ð¡ÒÀԸҹѧ ผู้หลงผิด ญา³Ò¤Ðàท¹Ð ÇÔ¸Ô¹Ò ªÔµÐÇÒ ÁعԹâท ด้วยชี้แจง µÑ¹àµªÐÊÒ ÀÐÇÐµØ àตñ ªÐÂÐÁѧ¤ÐÅÒ¹Ô. ให้เห็นจริง àÍµÒ»Ô ¾Øท¸ÐªÐÂÐÁѧ¤ÐÅÐÍѯ°Ð¤Ò¶Ò â ÇÒ¨Ðâ¹ ทÔ¹ÐทÔ๠ÊÐÃÐൠÁеѹทÕ ËÔµ๎ÇҹР๡ÐÇÔÇÔ¸Ò¹Ô ¨Ø»ÑททÐÇÒ¹Ô âÁ¡¢Ñ§ Êآѧ ÍиԤÐàÁÂÂÐ ¹Ðâà ÊлÑญâ­ญ. ผู้สวดชัยมงคลทั้ง ๘ บท เป็นประจำ ย่อมปลอดภัย จากภยันตรายทั้งปวง

ถ้าสวดให้ตนเอง เปลี่ยน เต เป็น เม สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์

19


บทชัยปริตร (มหากาฯ) ÁÐËÒ¡ÒÃسÔâ¡ ¹ÒⶠËÔµÒÂÐ ÊѾ¾Ð»Ò³Ô¹Ñ§

»Ùàõ๎ÇÒ »ÒÃÐÁÕ ÊѾ¾Ò »Ñµâµ ÊÑÁ⾸ÔÁصµÐÁѧ àÍ൹РÊѨ¨ÐÇѪહРâ赯 àตñ ªÐÂÐÁѧ¤ÐÅѧ. ªÐÂѹⵠ⾸ÔÂÒ ÁÙàÅ ÊÑ¡๎Âҹѧ ¹Ñ¹ทÔÇѱ²Ðâ¹ àÍÇѧ ต๎วัง ÇÔªÐâ âËหÔ ªÐยัสสุ ªÐÂÐÁѧ¤ÐàÅò ÍлÐÃҪԵлÑÅÅѧࡠÊÕàÊ »Ð°ÐÇÔ⻡¢Ðàà ÍÐÀÔàÊà¡ ÊѾ¾Ð¾Øท¸Ò¹Ñ§ ÍѤ¤Ñ»»Ñµâµ »ÐâÁทеÔ. Êعѡ¢ÑµµÑ§ ÊØÁѧ¤ÐÅѧ ÊØ»ÐÀҵѧ ÊØËد°ÔµÑ§ ÊØ¢Ðâ³ ÊØÁØËصⵠ¨Ð ÊØÂÔ¯°Ñ§ ¾๎ÃÑË๎ÁШÒÃÔÊØ »ÐทÑ¡¢Ô³Ñ§ ¡ÒÂСÑÁÁѧ ÇÒ¨Ò¡ÑÁÁѧ »ÐทÑ¡¢Ô³Ñ§ »ÐทÑ¡¢Ô³Ñ§ ÁÐ⹡ÑÁÁѧ »Ð³Ô¸Õ ൠ»ÐทÑ¡¢Ô³Ò »ÐทÑ¡¢Ô³Ò¹Ô ¡Ñµ๎ÇҹРÅÐÀѹµÑµà¶ »ÐทÑ¡¢Ôà³. ๑

ถ้าสวดให้ตนเอง เปลี่ยน เต เป็น เม ถ้าสวดให้ตนเอง เปลี่ยนเป็น เอวัง อะหัง วิชะโย โหมิ ชะยามิ ชะยะมังคะเล

20

สวดมนต์สร้างบุญ เป็นทุนลดบาป


ÀÐÇÐµØ ÊѾ¾ÐÁѧ¤ÐÅѧ ÃÑ¡¢Ñ¹µØ ÊѾ¾ÐàทÇÐµÒ ÊѾ¾Ð¾Øท¸Ò¹ØÀÒàǹРÊÐทÒ âʵ¶Õ ÀÐÇѹµØ àตñ. ÀÐÇÐµØ ÊѾ¾ÐÁѧ¤ÐÅѧ ÃÑ¡¢Ñ¹µØ ÊѾ¾ÐàทÇÐµÒ ÊѾ¾Ð¸ÑÁÁÒ¹ØÀÒàǹРÊÐทÒ âʵ¶Õ ÀÐÇѹµØ àตñ. ÀÐÇÐµØ ÊѾ¾ÐÁѧ¤ÐÅѧ ÃÑ¡¢Ñ¹µØ ÊѾ¾ÐàทÇÐµÒ ÊѾ¾ÐÊѧ¦Ò¹ØÀÒàǹРÊÐทÒ âʵ¶Õ ÀÐÇѹµØ àตñ.

บทÍÔµÔ»Ô âÊ àท่ÒÍÒÂØ (ºท¹ÕéÊÇ´à¾×èÍá¡éà¤ÃÒÐËì¡ÃÃÁ ´Ç§äÁè´Õ ãËéá¡èµ¹àͧ)

ÍÔµÔ»Ô âÊ ÀФÐÇÒ ÍÐÃÐËѧ ÊÑÁÁÒÊÑÁ¾Øท⸠ÇÔªªÒ¨ÐÃгÐÊÑÁ»Ñ¹â¹ ÊؤÐâµ âÅ¡ÐÇÔทÙ ÍйصµÐâà »ØÃÔÊÐทÑÁÁÐÊÒÃÐ¶Ô Êѵ¶Ò àทÇÐÁйØÊÊҹѧ ¾Øท⸠ÀФÐÇÒµÔ. (ãËéÊÇ´à¡Ô¹ÍÒÂØ ñ ¨º àªè¹ ÍÒÂØ ôñ µéͧÊÇ´ ôò ¨º) ๑

ถ้าสวดให้ตนเอง เปลี่ยน เต เป็น เม สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์

21


¾ÃФҶÒÂÍ´¾ÃСѳ±์äµÃ»Ô®¡ เปิดกรุได้ที่เมืองสวรรคโลก มีคำกล่าวในหนังสือ ว่า ผู้ใดมีไว้ประจำบ้านเรือน มีอานิสงส์ยิ่งกว่าได้สร้าง พระเจดีย์ทองคำสูงเทียมเทวโลก และป้องกันภยันตราย ต่างๆ ทำมาหากินเจริญ ผู้ใดสร้างไว้สวดมนต์ สักการบูชาจักเป็นกุศลอัน ยิ่งใหญ่ และจะมีความสุขสิริสวัสดิ์เจริญต่อไปทั้งปัจจุบัน กาล และอนาคตภายภาคหน้ า ด้ ว ยอำนาจของความ เคารพในพระคาถานี้ สวดครบ ๗ วัน ครบอายุ หมดเคราะห์หมดโศก ทุกประการ.

22

สวดมนต์สร้างบุญ เป็นทุนลดบาป


»ÃÐÇѵԡÅ่ÒÇäÇ้µ้¹©ºÑºà´ÔÁÇ่Ò หนังสือยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกนี้ มีคำกล่าวไว้ใน หนังสือนำว่าศักดิ์สิทธิ์ ถ้าผู้ใดสวดมนต์ภาวนาทุกค่ำเช้า แล้ว ผู้นั้นจะไม่ตกอบายภูมิ แม้ได้บูชาไว้กับบ้านเรือน ก็ป้องกันอันตรายต่างๆ จะภาวนาพระคาถาอื่นๆ สัก ๑๐๐ ปี อานิสงส์ก็ไม่เท่าภาวนาพระคาถานี้ครั้งหนึ่ง ถึงแม้ว่าอินทร์ พรหม ยม ยักษ์ ที่มีอิทธิฤทธิ์จะเนรมิต แผ่นอิฐเป็นทองคำก่อเป็นพระเจดีย์ ตั้งแต่มนุษยโลก สูงขึ้นไปจนถึงพรหมโลก อานิสงส์ก็ยังไม่เทียบเท่าภาวนา ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกนี้ และมีคำอธิบายคุณความดีไว้ ในต้นฉบับเดิมนั้นอีกหลายประการ ต้ น ฉบั บ เดิ ม เปิ ด กรุ ไ ด้ ที่ เ มื อ งสวรรคโลก เป็ น อักษรขอม จารึกไว้ในใบลาน หลวงธรรมาธิกรณ์ (พระภิกษุแสง) ได้มาแต่พระแท่นศิลาอาสน์ มณฑลพิษณุโลก จึงแปลเป็นอักษรไทย ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกนี้ ถ้าผู้ใดบริจาคทรัพย์ สร้างถวายพระภิกษุสงฆ์สามเณร หรือญาติสนิทมิตรสหาย สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์

23


สวดจนครบ ๗ วัน หรือครบอายุปัจจุบันของตน จะบังเกิด โชคลาภทำมาค้าขายเจริญ พ้นเคราะห์และภัยพิบัติทั้งปวง หมายเหตุ : เนื่องจากบทสวดยอดพระกัณฑ์-

ไตรปิฎกนี้ เป็นพระคาถาที่มีมาแต่โบราณ ครูบาอาจารย์ ได้ท่องจำเอาไว้ และนำมาถ่ายทอดกันแบบปากต่อปาก เป็นเบื้องต้น ต่อมาภายหลังจึงมีการจดบันทึกเป็นตัว หนังสือ เพราะต่างคนก็ต่างท่องจำ ต่างคนต่างบันทึก จึง ทำให้บทสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกมีข้อความที่แตกต่าง กันอยู่บ้าง แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ถือว่าถูกทั้งนั้น เพราะการ สวดภาวนาหากสวดด้วยความตั้งใจ จริงใจ ศรัทธาใน พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์แล้ว ย่อมเกิดความ ขลังความศักดิ์สิทธิ์ได้ด้วยกันทั้งสิ้น อนึ่ง การจัดลำดับข้อในแต่ละฉบับก็แตกต่างกัน บางฉบับจัดเป็น ๑๒ ข้อบ้าง ๑๖ ข้อบ้าง ๒๗ ข้อบ้าง หรือมากกว่านี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้จัดจะเห็นว่าจัดข้ออย่างไร จึงจะสะดวกแก่การสวด แต่เนื้อความก็ยังเท่าเดิม ไม่ แตกต่างกัน 24

สวดมนต์สร้างบุญ เป็นทุนลดบาป


ºท¾ÃÐ¤Ò¶Ò ÂÍ´¾ÃСѳ±์äµÃ»Ô®¡

คาถาที่รวมหลักธรรมที่เป็นหัวใจสำคัญของพระไตรปิฎก เป็นคาถาที่ผสมผสานกันระหว่างหลักธรรมและ หัวใจของมนต์คาถาต่างๆ ซึ่งจะทำให้ผู้สวดได้ทั้งปัญญา และความขลังแห่งมนต์คาถาไปพร้อมกัน คาถาบทนี้เป็นพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ผู้ใดสวดภาวนา อยู่เป็นประจำทุกค่ำเช้าแล้วไซร้ ชีวิตจะไม่ตกต่ำ เทวดา ก็ร่วมอนุโมทนาคอยรักษาให้ปลอดภัย ñ. ÍÔµÔ»Ô âÊ ÀФÐÇÒ ÍÐÃÐËѧ ÇеÐ๑ âÊ ÀФÐÇÒ. ÍÔµÔ»Ô âÊ ÀФÐÇÒ ÊÑÁÁÒÊÑÁ¾Øท⸠ÇеÐ๑ âÊ ÀФÐÇÒ. ÍÔµÔ»Ô âÊ ÀФÐÇÒ ÇÔªªÒ¨ÐÃгÐÊÑÁ»Ñ¹â¹ ÇеÐ๑ âÊ ÀФÐÇÒ. ÍÔµÔ»Ô âÊ ÀФÐÇÒ ÊؤÐâµ ÇеÐ๑ âÊ ÀФÐÇÒ. ÍÔµÔ»Ô âÊ ÀФÐÇÒ âÅ¡ÐÇÔทÙ ÇеРâÊ ÀФÐÇÒ. ๑

บางฉบับเป็น วัจจะ สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์

25


ÍÐÃÐËѹµÑ§ ÊÐÃгѧ ¤Ñ¨©ÒÁÔ. ÍÐÃÐËѹµÑ§ ÊÔÃÐÊÒ ¹ÐÁÒÁÔ. ÊÑÁÁÒÊÑÁ¾Øท¸Ñ§ ÊÐÃгѧ ¤Ñ¨©ÒÁÔ. ÊÑÁÁÒÊÑÁ¾Øท¸Ñ§ ÊÔÃÐÊÒ ¹ÐÁÒÁÔ. ÇÔªªÒ¨ÐÃгÐÊÑÁ»Ñ¹¹Ñ§ ÊÐÃгѧ ¤Ñ¨©ÒÁÔ. ÇÔªªÒ¨ÐÃгÐÊÑÁ»Ñ¹¹Ñ§ ÊÔÃÐÊÒ ¹ÐÁÒÁÔ. Êؤеѧ ÊÐÃгѧ ¤Ñ¨©ÒÁÔ. Êؤеѧ ÊÔÃÐÊÒ ¹ÐÁÒÁÔ. âÅ¡ÐÇÔทا๑ ÊÐÃгѧ ¤Ñ¨©ÒÁÔ. âÅ¡ÐÇÔทا๑ ÊÔÃÐÊÒ ¹ÐÁÒÁÔ. ò. ÍÔµÔ»Ô âÊ ÀФÐÇÒ ÍйصµÐâÃ๒ ÇеРâÊ ÀФÐÇÒ. ÍÔµÔ»Ô âÊ ÀФÐÇÒ »ØÃÔÊÐทÑÁÁÐÊÒÃжÔ๒ ÇеРâÊ ÀФÐÇÒ. ๑

บางฉบับเป็น โลกะวิทัง ที่ถูกเป็น โลกะวิทุง เพราะมาจากศัพท์ว่า โลกะวิทู ผู้รู้แจ้งโลก ๒ อะนุตตะโร กับ ปุริสะทัมมะสาระถิ นี้ในพระไตรปิฎกจัดเป็นพุทธคุณ ข้อเดียวกัน คือรวมเป็น อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ แปลว่า ผู้เป็น นายสารถีฝึกบุรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่า

26

สวดมนต์สร้างบุญ เป็นทุนลดบาป


ÍÔµÔ»Ô âÊ ÀФÐÇÒ Êѵ¶Ò àทÇÐÁйØÊÊҹѧ ÇеРâÊ ÀФÐÇÒ. ÍÔµÔ»Ô âÊ ÀФÐÇÒ ¾Øท⸠ÇеРâÊ ÀФÐÇÒ. (ÍÔµÔ»Ô âÊ ÀФÐÇÒ ÇеРâÊ ÀФÐÇÒ.)๑ ÍйصµÐÃѧ ÊÐÃгѧ ¤Ñ¨©ÒÁÔ. ÍйصµÐÃѧ ÊÔÃÐÊÒ ¹ÐÁÒÁÔ. »ØÃÔÊÐทÑÁÁÐÊÒÃжԧ๒ ÊÐÃгѧ ¤Ñ¨©ÒÁÔ. »ØÃÔÊÐทÑÁÁÐÊÒÃжԧ๒ ÊÔÃÐÊÒ ¹ÐÁÒÁÔ. Êѵ¶ÒÃѧ๓ àทÇÐÁйØÊÊҹѧ ÊÐÃгѧ ¤Ñ¨©ÒÁÔ. Êѵ¶ÒÃѧ๓ àทÇÐÁйØÊÊҹѧ ÊÔÃÐÊÒ ¹ÐÁÒÁÔ. ¾Øท¸Ñ§ ÊÐÃгѧ ¤Ñ¨©ÒÁÔ. ¾Øท¸Ñ§ ÊÔÃÐÊÒ ¹ÐÁÒÁÔ. (ÀФÐÇѹµÑ§ ÊÐÃгѧ ¤Ñ¨©ÒÁÔ. ÀФÐÇѹµÑ§ ÊÔÃÐÊÒ ¹ÐÁÒÁÔ.)๑ ÍÔµÔ»Ô âÊ ÀФÐÇÒ. ๑

วรรคนี้เพิ่มเข้ามาเพื่อให้พุทธคุณครบ ๙ ประการ ตามพระไตรปิฎก บางฉบับเป็น ปุริสะทัมมะสาระถิ ที่ถูกต้องเป็น ปุริสะทัมมะสาระถิง เพราะเป็นตัวกรรม ๓ บางฉบับเป็น สัตถา ที่ถูกต้องเป็น สัตถารัง เพราะเป็นตัวกรรม ๒

สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์

27


ó. ÍÔµ»Ô Ô âÊ ÀФÐÇÒ ÃٻТѹ⸠ÍйԨ¨ÐÅÑ¡¢Ð³Ð»ÒÃÐÁÕ ¨Ð ÊÑÁ»Ñ¹â¹. ÍÔµ»Ô Ô âÊ ÀФÐÇÒ àÇทйҢѹ⸠ÍйԨ¨ÐÅÑ¡¢Ð³Ð»ÒÃÐÁÕ ¨Ð ÊÑÁ»Ñ¹â¹. ÍÔµ»Ô Ô âÊ ÀФÐÇÒ ÊÑญญҢѹ⸠ÍйԨ¨ÐÅÑ¡¢Ð³Ð»ÒÃÐÁÕ ¨Ð ÊÑÁ»Ñ¹â¹. ÍÔµ»Ô Ô âÊ ÀФÐÇÒ Êѧ¢ÒÃТѹ⸠ÍйԨ¨ÐÅÑ¡¢Ð³Ð»ÒÃÐÁÕ ¨Ð ÊÑÁ»Ñ¹â¹. ÍÔµÔ»Ô âÊ ÀФÐÇÒ ÇÔญญҳТѹ⸠ÍйԨ¨ÐÅÑ¡¢Ð³Ð»ÒÃÐÁÕ ¨Ð ÊÑÁ»Ñ¹â¹. ô. ÍÔµÔ»Ô ÊÑÁ»Ñ¹â¹. ÍÔµÔ»Ô ÊÑÁ»Ñ¹â¹. ÍÔµÔ»Ô ÊÑÁ»Ñ¹â¹. ÍÔµÔ»Ô ÊÑÁ»Ñ¹â¹. 28

âÊ ÀФÐÇÒ »Ð°ÐÇÕ¸ÒµØÊÐÁÒ¸ÔญÒ³ÐâÊ ÀФÐÇÒ ÍÒ⻸ҵØÊÐÁÒ¸ÔญÒ³ÐâÊ ÀФÐÇÒ àµâª¸ÒµØÊÐÁÒ¸ÔญÒ³ÐâÊ ÀФÐÇÒ ÇÒâ¸ҵØÊÐÁÒ¸ÔญÒ³Ð-

สวดมนต์สร้างบุญ เป็นทุนลดบาป


ÍÔµÔ»Ô âÊ ÀФÐÇÒ ÍÒ¡ÒÊиҵØÊÐÁÒ¸ÔญÒ³ÐÊÑÁ»Ñ¹â¹. ÍÔµ»Ô Ô âÊ ÀФÐÇÒ ÇÔญญҳиÒตุÊÐÁÒ¸ÔญÒ³ÐÊÑÁ»Ñ¹â¹. ÍÔµ»Ô Ô âÊ ÀФÐÇÒ ¨Ñ¡¡ÐÇÒÌиҵØÊÐÁÒ¸ÔญÒ³ÐÊÑÁ»Ñ¹â¹. õ. ÍÔµÔ»Ô âÊ ÀФÐÇÒ ¨ÒµØÁÁÐËÒÃÒªÔ¡Ò¸Òµุ ÊÐÁÒ¸ÔญÒ³ÐÊÑÁ»Ñ¹â¹. ÍÔµ»Ô Ô âÊ ÀФÐÇÒ µÒÇеԧÊÒ¸ÒµØÊÐÁÒ¸ÔญÒ³ÐÊÑÁ»Ñ¹â¹. ÍÔµÔ»Ô âÊ ÀФÐÇÒ ÂÒÁÒ¸ÒµØÊÐÁÒ¸ÔญÒ³ÐÊÑÁ»Ñ¹â¹. ÍÔµÔ»Ô âÊ ÀФÐÇÒ µØÊÔµÒ¸ÒµØÊÐÁÒ¸ÔญÒ³ÐÊÑÁ»Ñ¹â¹. ÍÔµ»Ô Ô âÊ ÀФÐÇÒ ¹ÔÁÁÒ¹ÐÃеոҵØÊÐÁÒ¸ÔญÒ³ÐÊÑÁ»Ñ¹â¹. ÍÔµÔ»Ô âÊ ÀФÐÇÒ »ÐÃйÔÁÁÔµÐÇÐÊÐÇѵµÕ¸ÒµØ ÊÐÁÒ¸ÔญÒ³ÐÊÑÁ»Ñ¹â¹. สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์

29


ÍÔµÔ»Ô âÊ ÀФÐÇÒ ¡ÒÁÒÇШÐÃиҵØÊÐÁÒ¸ÔญÒ³ÐÊÑÁ»Ñ¹â¹. ÍÔµ»Ô Ô âÊ ÀФÐÇÒ ÃÙ»ÒÇШÐÃиҵØÊÐÁÒ¸ÔญÒ³ÐÊÑÁ»Ñ¹â¹. ÍÔµÔ»Ô âÊ ÀФÐÇÒ ÍÐÃÙ»ÒÇШÐÃиҵØÊÐÁÒ¸ÔญÒ³ÐÊÑÁ»Ñ¹â¹. ÍÔµ»Ô Ô âÊ ÀФÐÇÒ âšصµÐÃиҵØÊÐÁÒ¸ÔญÒ³ÐÊÑÁ»Ñ¹â¹. ö. ÍÔµÔ»Ô âÊ ÀФÐÇÒ »Ð°ÐÁЬҹиҵØÊÐÁÒ¸ÔญÒ³ÐÊÑÁ»Ñ¹â¹. ÍÔµÔ»Ô âÊ ÀФÐÇÒ ทصÔÂЬҹиÒตุÊÐÁÒ¸ÔญÒ³ÐÊÑÁ»Ñ¹â¹. ÍÔµÔ»Ô âÊ ÀФÐÇÒ µÐµÔÂЬҹиҵØÊÐÁÒ¸ÔญÒ³ÐÊÑÁ»Ñ¹â¹. ÍÔµÔ»Ô âÊ ÀФÐÇÒ ¨ÐµØµ¶Ð¬Ò¹Ð¸ÒµØÊÐÁÒ¸ÔญÒ³ÐÊÑÁ»Ñ¹â¹. ÍÔµÔ»Ô âÊ ÀФÐÇÒ »Ñญ¨ÐÁЬҹиҵØÊÐÁÒ¸ÔญÒ³ÐÊÑÁ»Ñ¹â¹. 30

สวดมนต์สร้างบุญ เป็นทุนลดบาป


÷. ÍÔµÔ»Ô âÊ ÀФÐÇÒ ÍÒ¡ÒÊÒ¹Ñญ¨ÒÂÐµÐ¹Ð¸ÒµØ ÊÐÁÒ¸ÔญÒ³ÐÊÑÁ»Ñ¹â¹. ÍÔµÔ»Ô âÊ ÀФÐÇÒ ÇÔญญÒ³Ñญ¨ÒÂейиÒตุ ÊÐÁÒ¸ÔญÒ³ÐÊÑÁ»Ñ¹â¹. ÍÔµÔ»Ô âÊ ÀФÐÇÒ ÍÒ¡Ôญ¨ÑญญÒÂÐµÐ¹Ð¸ÒµØ ÊÐÁÒ¸ÔญÒ³ÐÊÑÁ»Ñ¹â¹. ÍÔµÔ»Ô âÊ ÀФÐÇÒ à¹ÇÐÊÑญญÒ¹ÒÊÑญญÒÂейиҵØÊÐÁÒ¸ÔญÒ³ÐÊÑÁ»Ñ¹â¹. ø. ÍÔµÔ»Ô âÊ ÀФÐÇÒ âʵһѵµÔÁѤ¤Ð¸ÒµØÊÐÁÒ¸ÔญÒ³ÐÊÑÁ»Ñ¹â¹. ÍÔµ»Ô Ô âÊ ÀФÐÇÒ ÊСÔทÒ¤ÒÁÔÁ¤Ñ ¤Ð¸ÒµØÊÐÁÒ¸ÔญÒ³ÐÊÑÁ»Ñ¹â¹. ÍÔµÔ»Ô âÊ ÀФÐÇÒ ÍйҤÒÁÔÁѤ¤Ð¸ÒµØÊÐÁÒ¸ÔญÒ³ÐÊÑÁ»Ñ¹â¹. ÍÔµ»Ô Ô âÊ ÀФÐÇÒ ÍÐÃÐËѵµÐÁѤ¤Ð¸ÒµØÊÐÁÒ¸ÔญÒ³ÐÊÑÁ»Ñ¹â¹. ÍÔµÔ»Ô âÊ ÀФÐÇÒ âʵһѵµÔ¼ÐÅиҵØÊÐÁÒ¸ÔญÒ³ÐÊÑÁ»Ñ¹â¹. สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์

31


ÍÔµ»Ô Ô âÊ ÀФÐÇÒ ÊСÔทÒ¤ÒÁÔ¼ÐÅиҵØÊÐÁÒ¸ÔญÒ³ÐÊÑÁ»Ñ¹â¹. ÍÔµÔ»Ô âÊ ÀФÐÇÒ ÍйҤÒÁÔ¼ÐÅиҵØÊÐÁÒ¸ÔญÒ³ÐÊÑÁ»Ñ¹â¹. ÍÔµ»Ô Ô âÊ ÀФÐÇÒ ÍÐÃÐËѵµÐ¼ÐÅиҵØÊÐÁÒ¸ÔญÒ³ÐÊÑÁ»Ñ¹â¹. ù. ¡ØÊÐÅÒ ¸ÑÁÁÒ ÍÔµÔ»Ô âÊ ÀФÐÇÒ ÍÐÍÒ ÂÒÇЪÕÇѧ ¾Øท¸Ñ§ ÊÐÃгѧ ¤Ñ¨©ÒÁÔ ªÑÁ¾ÙทÕ»Ñญ¨ÐÍÔÊÊÐâà ¡ØÊÐÅÒ ¸ÑÁÁÒ ¹ÐâÁ ¾Øท¸ÒÂÐ ¹ÐâÁ ¸ÑÁÁÒÂÐ ¹ÐâÁ Êѧ¦ÒÂÐ »Ñญ¨Ð ¾Øท¸Ò ¹ÐÁÒÁÔ褄 ÍÒ»ÒÁШػРทÕÁÐÊѧÍѧ¢Ø ÊѧÇԸһءÐÂлРÍØ»ÐÊЪÐÊØàË »ÒÊÒÂÐâÊ. âÊâÊÊÐÊÐ ÍÐÍÐÍÐÍÐ¹Ô àµªÐÊØà¹ÁÐÀ٨йÒÇÔàÇ ÍÐÊÑÁÇÔÊØâÅ»ØÊоØÀÐ ÍÔÊ๎ÇÒÊØ, ÊØÊ๎ÇÒÍÔ, ¡ØÊÐÅÒ ¸ÑÁÁÒ ¨ÔµµÔ ÇÔÍѵ¶Ô. ÍÔµÔ»Ô âÊ ÀФÐÇÒ ÍÐÃÐËѧ ÍÐÍÒ ÂÒÇЪÕÇѧ ¾Øท¸Ñ§ ÊÐÃгѧ ¤Ñ¨©ÒÁÔ ÊÒ⾸ԻÑญ¨Ð ÍÔÊÊÐâà ¸ÑÁÁÒ. 32

สวดมนต์สร้างบุญ เป็นทุนลดบาป


¡ØÊÐÅÒ ¸ÑÁÁÒ ¹Ñ¹ทÐÇÔÇѧ⡠ÍÔµÔ ÊÑÁÁÒÊÑÁ¾Øท⸠ÊؤÐÅÒâ¹ ÂÒÇЪÕÇѧ ¾Øท¸Ñ§ ÊÐÃгѧ ¤Ñ¨©ÒÁÔ. ñð. ¨ÒµØÁÁÐËÒÃÒªÔ¡Ò ÍÔÊÊÐâà ¡ØÊÐÅÒ ¸ÑÁÁÒ ÍÔµÔ ÇÔªªÒ¨ÐÃгÐÊÑÁ»Ñ¹â¹ ÍØÍØ ÂÒÇЪÕÇ§Ñ ¾Øท¸Ñ§ ÊÐÃгѧ ¤Ñ¨©ÒÁÔ. µÒÇеԧÊÒ ÍÔÊÊÐâà ¡ØÊÐÅÒ ¸ÑÁÁÒ ¹Ñ¹ทлÑญ¨Ð ÊؤÐâµ âÅ¡ÐÇÔทÙ ÁÐËÒàÍâÍ ÂÒÇЪÕÇ§Ñ ¾Øท¸Ñ§ ÊÐÃгѧ ¤Ñ¨©ÒÁÔ. ÂÒÁÒ ÍÔÊÊÐâà ¡ØÊÐÅÒ ¸ÑÁÁÒ ¾๎ÃÑË๎ÁÐÊÑททÐ »Ñญ¨Ð ÊѵµÒ ÊѵµÐ»ÒÃÐÁÕ ÍйصµÐâà ÂÐÁСТРÂÒÇЪÕÇѧ ¾Øท¸Ñ§ ÊÐÃгѧ ¤Ñ¨©ÒÁÔ. µØÊÔµÒ ÍÔÊÊÐâà ¡ØÊÐÅÒ ¸ÑÁÁÒ »ØÂлСР»ØÃÔÊÐทÑÁÁÐÊÒÃÐ¶Ô ÂÒÇЪÕÇѧ ¾Øท¸Ñ§ ÊÐÃгѧ ¤Ñ¨©ÒÁÔ. ¹ÔÁÁÒ¹ÐÃÐµÕ ÍÔÊÊÐâà ¡ØÊÐÅÒ ¸ÑÁÁÒ à˵Øâ»ÇÐ Êѵ¶Ò àทÇÐÁйØÊÊҹѧ µÐ¶Ò ÂÒÇЪÕÇѧ ¾Øท¸Ñ§ ÊÐÃгѧ ¤Ñ¨©ÒÁÔ. สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์

33


»ÐÃйÔÁÁÔµÐÇÐÊÐÇѵµÕ ÍÔÊÊÐâà ¡ØÊÐÅÒ ¸ÑÁÁÒ Êѧ¢ÒÃТѹ⸠ทØ¡¢Ñ§ ÍйԨ¨Ñ§ ÍйѵµÒ ÃٻТѹ⸠¾Øท¸Ð»Ð¼Ð ÂÒÇЪÕÇѧ ¾Øท¸Ñ§ ÊÐÃгѧ ¤Ñ¨©ÒÁÔ. ¾๎ÃÑË๎ÁÒ ÍÔÊÊÐâà ¡ØÊÐÅÒ ¸ÑÁÁÒ ¹Ñµ¶Ô»Ñ¨¨ÐÂÒ ÇԹлÑญ¨Ð ÀФÐÇÐµÒ ÂÒÇйԾ¾Ò¹Ñ§ ÊÐÃгѧ ¤Ñ¨©ÒÁÔ. ññ. ¹ÐâÁ ¾Øท¸ÑÊÊÐ ¹ÐâÁ ¸ÑÁÁÑÊÊÐ ¹ÐâÁ Êѧ¦ÑÊÊÐ ¾Øท¸ÔÅÒâÀ¡ÐÅÒ ¡ÐÃÐ¡Ð¹Ò àÍ൹РÊѨਹРÊØÇѵ¶Ô â赯 ËØÅÙ ËØÅÙ ËØÅÙ ÊÐÇÒËÒÂÐ. ¹ÐâÁ ¾Øท¸ÑÊÊÐ ¹ÐâÁ ¸ÑÁÁÑÊÊÐ ¹ÐâÁ Êѧ¦ÑÊÊÐ ÇÔµµÔ ÇÔµµÔ ÇÔµµÔ ÁÔµµÔ ÁÔµµÔ ÁÔµµÔ ¨ÔµµÔ ¨ÔµµÔ ÇѵµÔ ÇѵµÔ มัยหัง ÊØÇѵ¶Ô â赯 ËØÅÙ ËØÅÙ ËØÅÙ ÊÐÇÒËÒÂÐ. ÍÔ¹ทÐÊÒÇѧ ÁÐËÒÍÔ¹ทÐÊÒÇѧ ¾๎ÃÑË๎ÁÐÊÒÇѧ ÁÐËÒ¾๎ÃÑË๎ÁÐÊÒÇѧ ¨Ñ¡¡ÐÇѵµÔÊÒÇѧ ÁÐËҨѡ¡ÐÇѵµÔÊÒÇѧ àทÇÒÊÒÇѧ ÁÐËÒàทÇÒÊÒÇѧ ÍÔÊÊÔ ÒÇѧ ÁÐËÒÍÔÊÊÔ ÒÇѧ ÁعÊÕ ÒÇѧ ÁÐËÒÁعÊÕ ÒÇѧ ÊÑ»»ÃØ ÊÔ ÐÊÒÇѧ ÁÐËÒÊÑ»»ÃØ ÊÔ ÐÊÒÇѧ ¾Øท¸ÐÊÒÇѧ »Ñ¨à¨¡Ð¾Øท¸ÐÊÒÇѧ ÍÐÃÐËѵµÐÊÒÇѧ 34

สวดมนต์สร้างบุญ เป็นทุนลดบาป


ÊѾ¾ÐÊÔท¸ÔÇÔªªÒ¸ÒÃгѧÊÒÇѧ ÊѾ¾ÐâÅ¡Ò ÍÔÃÔÂҹѧÊÒÇѧ àÍ൹РÊѨਹРÊØÇѵ¶Ô â˵Ø. ÊÒÇѧ ¤Ø³Ñ§ ÇЪоÐÅѧ ൪ѧ ÇÔÃÔÂѧ ÊÔท¸Ô¡ÑÁÁѧ ¸ÑÁÁѧ ÊѨ¨Ñ§ ¹Ô¾¾Ò¹Ñ§ âÁ¡¢Ñ§ ¤ØÂËСѧ ทҹѧ ÊÕÅѧ »ÑญญÒ¹Ô¡¢Ñ§ »Øญญั§ ÀÒ¤ÐÂѧ ÂÐÊѧ µÑ»»Ñ§ Êآѧ ÊÔÃÔÃٻѧ ¨ÐµØÇÕÊÐµÔ àทÊйѧ àÍ൹РÊѨਹРÊØÇѵ¶Ô â赯 ËØÅÙ ËØÅÙ ËØÅÙ ÊÐÇÒËÒÂÐ. ñò. ¹ÐâÁ ¾Øท¸ÑÊÊÐ ทØ¡¢Ñ§ ÍйԨ¨Ñ§ ÍйѵµÒ ÃٻТѹ⸠àÇทйҢѹ⸠ÊÑญญҢѹ⸠Êѧ¢ÒÃТѹ⸠ÇÔญญҳТѹ⸠¹ÐâÁ ÍÔµÔ»Ô âÊ ÀФÐÇÒ. ¹ÐâÁ ¸ÑÁÁÑÊÊÐ ทØ¡¢Ñ§ ÍйԨ¨Ñ§ ÍйѵµÒ ÃٻТѹ⸠àÇทйҢѹ⸠ÊÑญญҢѹ⸠Êѧ¢ÒÃТѹ⸠ÇÔญญҳТѹ⸠¹ÐâÁ Ê๎ÇÒ¡¢Òâµ ÀФÐÇÐµÒ ¸ÑÁâÁ. ¹ÐâÁ Êѧ¦ÑÊÊÐ ทØ¡¢Ñ§ ÍйԨ¨Ñ§ ÍйѵµÒ ÃٻТѹ⸠àÇทйҢѹ⸠ÊÑญญҢѹ⸠Êѧ¢ÒÃТѹ⸠ÇÔญญҳТѹ⸠¹ÐâÁ ÊػЯԻѹ⹠ÀФÐÇÐâµ ÊÒÇСÐÊѧ⦠ÇÒËлÐÃÔµµÑ§. สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์

35


¹ÐâÁ ¾Øท¸ÒÂÐ ÁÐÍÐÍØ ทØ¡¢Ñ§ ÍйԨ¨Ñ§ ÍйѵµÒ ÂÒÇÐ µÑÊÊÐ ËÒâ âÁ¹Ð ÍØÍÐÁÐ ทØ¡¢Ñ§ ÍйԨ¨Ñ§ ÍйѵµÒ ÍØÍÐÁÐÍÐ ÇѹทÒ ¹ÐâÁ ¾Øท¸ÒÂÐ ¹ÐÍÐ¡ÐµÔ ¹ÔÊÐÃгРÍÒÃлТØท¸Ñ§ ÁÐÍÐÍØ ทØ¡¢Ñ§ ÍйԨ¨Ñ§ ÍйѵµÒ. ÇÔ»ÑÊÊÔµ ÊѾ¾ÐทØ¡¢Ò ÊѾ¾ÐÀÐÂÒ ÊѾ¾ÐâÃ¤Ò ÇÔ¹ÑÊÊѹµØ.

หมายเหตุ : ผู้ที่ต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ พระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก ติดตามอ่านได้จาก หนังสือ พุทธฤทธิ์ ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก และ บทสวด ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก แปล เรียบเรียงโดย ศักดิ์สิทธิ์ พันธ์ุสัตย์ จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง

36

สวดมนต์สร้างบุญ เป็นทุนลดบาป


¾ÃÐ¤Ò¶ÒªÔ ¹ºÑญªÃñ

ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ ก่อนสวดตั้งนะโม ๓ จบ แล้วกล่าวคำอธิษฐาน

¤Ó͸ÔÉ°Ò¹ »ØµµÐ¡ÒâÁ ÅÐàÀ »ØµµÑ§ ¸Ð¹Ð¡ÒâÁ ÅÐàÀ ¸Ð¹Ñ§ Íѵ¶Ô ¡Òà ¡ÒÂÐญÒÂÐ àทÇҹѧ »ÔÂеѧ Êص๎ÇÒ. ÍÔµÔ»Ô âÊ ÀФÐÇÒ ÂÐÁÐÃÒªÒâ¹ ทéÒÇàÇÊÊØÇѳⳠÁÐÃгѧ Êآѧ ÍÐÃÐËѧ ÊؤÐâµ ¹ÐâÁ ¾Øท¸ÒÂÐ. âµàʹⵠÇÐÃиÑÁàÁ¹Ð âµÊѯ°Ò๠ÊÔàÇ ÇÐàà âµÊѧ ÍСÒÊÔ ªÑ¹µÙ¹Ñ§ âµÊШԵµÑ§ ¹ÐÁÒÁÔËѧ. ๑

ชินบัญชร แปลว่า เกราะป้องกันของพระผู้ชนะมาร คือ พระพุทธเจ้า สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์

37


ºท¾ÃФҶҪԹºÑญªÃ ñ. ªÐÂÒÊйҡеÒ๑ ¾Øท¸Ò વÐÇÒ ÁÒÃѧ ÊÐÇÒËйѧ ¨ÐµØÊѨ¨ÒÊÐÀѧ ÃÐÊѧ à »ÔÇÔ§ÊØ ¹ÐÃÒÊÐÀÒ. ò. µÑ³Ëѧ¡ÐÃÒทÐâ ¾Øท¸Ò Íѯ°ÐÇÕÊÐµÔ ¹ÒÂÐ¡Ò ÊѾྠ»ÐµÔ¯°ÔµÒ ÁÑÂËѧ Áѵ¶ÐࡠൠÁعÔÊÊÐÃÒ. ó. ÊÕàÊ »ÐµÔ¯°Ôâµ ÁÑÂËѧ ¾Øท⸠¸ÑÁâÁ ทÐÇÔâŨÐ๠Êѧ⦠»ÐµÔ¯°Ôâµ ÁÑÂËѧ ÍØàà ÊѾ¾Ð¤Ø³Ò¡ÐâÃ. ๑

บางฉบับเป็น คะตา แปลได้ความเหมือนกัน

38

สวดมนต์สร้างบุญ เป็นทุนลดบาป


ô. ËÐทÐà àÁ ÍйØÃØท⸠ÊÒÃջصⵠ¨Ð ทÑ¡¢Ôೠ⡳±Ñญâ­ญ »Ô¯°ÔÀÒ¤ÑÊ๎ÁÔ§ âÁ¤¤ÑÅÅÒâ¹ ¨Ð ÇÒÁÐà¡.

õ. ทÑ¡¢Ôà³ ÊÐÇÐ๠ÁÑÂËѧ ÍÒÊا ÍҹѹทÐÃÒËØÅÒñ ¡ÑÊÊÐâ» ¨Ð ÁÐËÒ¹ÒâÁ ÍØÀÒÊا ÇÒÁÐâʵÐà¡. ö. à¡Êѹàµò »Ô¯°ÔÀÒ¤ÑÊ๎ÁÔ§ ÊØÃÔâ ÇÐ »ÐÀѧ¡Ðâà ¹ÔÊԹ⹠ÊÔÃÔÊÑÁ»Ñ¹â¹ âÊÀÔâµ ÁØ¹Ô »Ø§¤ÐâÇ. ๑

บางฉบับเป็น อานันทะราหุโล บางฉบับเป็น เกสะโต แปลได้ความเหมือนกัน

สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์

39


÷. ¡ØÁÒÃСÑÊÊÐâ» à¶âà ÁÐàËÊÕ ¨ÔµµÐÇÒทÐâ¡ âÊ ÁÑÂËѧ ÇÐทÐ๠¹Ô¨¨Ñ§ »ÐµÔ¯°ÒÊÔ ¤Ø³Ò¡ÐâÃ. ø. »Ø³â³ Íѧ¤ØÅÔÁÒâÅ ¨Ð ÍØ»ÒÅÕ ¹Ñ¹ทÐÊÕÇÐÅÕ à¶ÃÒ »Ñญ¨Ð ÍÔàÁ ªÒµÒ ¹ÐÅÒ௠µÔÅÐ¡Ò ÁÐÁÐ. ù. àÊÊÒÊÕµÔ ÁÐËÒà¶ÃÒ ÇÔªÔµÒ ªÔ¹ÐÊÒÇÐ¡Ò à͵ÒÊÕµÔ ÁÐËÒà¶ÃÒ ªÔµÐÇѹⵠªÔâ¹ÃÐÊÒ ªÐÅѹµÒ ÊÕÅÐàµàª¹Ð Íѧ¤ÐÁѧà¤ÊØ Êѳ°ÔµÒ. 40

สวดมนต์สร้างบุญ เป็นทุนลดบาป


ñð. Ãейѧ »ØÃÐâµ ÍÒÊÔ ทÑ¡¢Ôà³ àÁµµÐÊصµÐ¡Ñ§ ¸ÐªÑ¤¤Ñ§ »Ñ¨©Ðâµ ÍÒÊÔ ÇÒàÁ Íѧ¤ØÅÔÁÒÅСѧ. ññ. ¢Ñ¹¸ÐâÁÃлÐÃÔµµÑญ¨Ð ÍÒ¯Ò¹Ò¯ÔÂÐÊصµÐ¡Ñ§ ÍÒ¡ÒàÊ ©Ðทйѧ ÍÒÊÔ àÊÊÒ »Ò¡ÒÃÐÊѳ°ÔµÒ. ñò. ªÔ¹Ò³Ò ÇÐÃÐÊѧÂصµÒ ÊѵµÑ»»Ò¡ÒÃÐÅѧ¡ÐµÒ ÇҵлԵµÒทÔÊÑญªÒµÒ ¾ÒËÔÃѪ¬ÑµµØ»ÑททÐÇÒ. ñó. ÍÐàÊÊÒ ÇÔ¹ÐÂѧ ÂѹµØ ÍйѹµÐªÔ¹Ð൪ÐÊÒ ÇÐÊÐâµ àÁ ÊСԨਹРÊÐทÒ ÊÑÁ¾Øท¸Ð»ÑญªÐàÃ. สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์

41


ñô. ªÔ¹Ð»ÑญªÐÃÐÁѪ¬ÑÁËÔ ÇÔËÐÃѹµÑ§ ÁÐËÕµÐàÅñ ÊÐทÒ »ÒàŹµØ Áѧ ÊѾྠൠÁÐËÒ»ØÃÔÊÒÊÐÀÒ. ñ õ. ÍÔ¨à¨ÇÐÁѹⵠÊؤصⵠÊØÃѡ⢠ªÔ¹Ò¹ØÀÒàǹРªÔµÙ»ÑททÐâÇ ¸ÑÁÁÒ¹ØÀÒàǹРªÔµÒÃÔÊѧ⤠Êѧ¦Ò¹ØÀÒàǹРªÔµÑ¹µÐÃÒâ ÊÑท¸ÑÁÁÒ¹ØÀÒÇлÒÅÔâµ ¨ÐÃÒÁÔ ªÔ¹Ð»ÑญªÐàõÔ.

อ่านว่า มะ-ฮี-ตะ-เล

42

สวดมนต์สร้างบุญ เป็นทุนลดบาป


¤Óá»Å¾ÃФҶҪԹºÑญªÃ โดย พระธรรมธีรราชมหามุนี (เที่ยง อคฺคธมฺโม ป.ธ.๙) วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ

๑. พระพุทธเจ้าผู้องอาจในหมู่นรชนชาวโลก ทั้งหลาย ประทับนั่งเหนืออาสนะแห่งชัยชนะ ทรง ปราบพญามาร พร้อมด้วยเสนามารและพาหนะ เสวย อมตรส คืออริยสัจธรรมทั้ง ๔ ประการ ๒. พระพุทธเจ้าผู้จอมมุนีทั้ง ๒๘ พระองค์ มีทรงพระนามว่า ตัณหังกร เป็นต้น ผู้นำสัตวโลก ให้ข้ามพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ทั้งปวง ขออัญเชิญ พระพุทธเจ้าเหล่านั้นทั้งหมด โปรดมาประดิษฐาน เหนือกระหม่อมของข้าพเจ้า ๓. ขออัญเชิญพระพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่บน ศีรษะของข้าพเจ้า พระธรรมประดิษฐานที่ดวงตา ทั้งสองของข้าพเจ้า พระสงฆ์ผู้เป็นอากรบ่อเกิดแห่ง สรรพคุณทั้งปวง อยู่ที่อกของข้าพเจ้า สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์

43

สวดมนต์สร้างบุญ เป็นทุนลดบาป  

สวดมนต์สร้างบุญ เป็นทุนลดบาป

สวดมนต์สร้างบุญ เป็นทุนลดบาป  

สวดมนต์สร้างบุญ เป็นทุนลดบาป

Advertisement