Page 1


ʾھ·Ò¹í ¸ÁÚÁ·Ò¹í ªÔ¹ÒµÔ ¡ÒÃãËŒ¸ÃÃÁÐ໚¹·Ò¹ ª¹Ð¡ÒÃãËŒ·Ñ駻ǧ ¢ÍÁͺ˹ѧÊ×Í

á´‹ ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................

“àÇÅÒã´ ·Ó㨠ãËŒ¼‹Í§á¼ŒÇ àÇÅÒã´ ·Ó㨠ãËŒÃÒ¤Õ

àËÁ×Í¹ä´Œá¡ŒÇ ÁÕ¤‹Ò ªÙÃÒÈÕ àËÁ×͹Á³Õ ᵡËÁ´ Å´ÃÒ¤Ò”

¾ÃиÃÃÁÊԧ˺ØÃÒ¨ÒÏ (ËÅǧ¾‹Í¨ÃÑÞ €Ôµ¸ÁÚâÁ) ÇÑ´ÍÑÁ¾Çѹ ¨.ÊԧˏºØÃÕ


อานิสงสแห‹งการชักชวนผูŒอื่นถวายทาน “ดูกอนอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลาย บุคคลใดถวายทานดวยตัวเอง แตไมชักชวนผูอื่นใหถวายทานดวย บุคคลนั้นเมื่อตายไปแลวไมวาจะ เกิดในที่ใด ยอมไดซึ่งโภคสมบัติ (ความร่ำรวย) แตจักไมไดซึ่งบริวาร สมบัติ (มิตรสหาย, บริวาร) บุคคลใดชักชวนผูอื่นใหถวายทาน แตตนเองกลับไมถวาย บุคคลนั้นเมื่อตายไปแลวไมวาจะเกิดในที่ใด ยอมไดซึ่งบริวารสมบัติ (มากดวยมิตรสหาย, บริวาร) แตจักไมไดซึ่งโภคสมบัติ (มีความยากจน) บุคคลใดตนเองก็ไมถวายทานดวย แมคนอื่นก็ไมไดชักชวนดวย บุคคลนั้นเมื่อตายไปเกิดในที่ใดๆ ยอมไมไดแมสักวาขาวปลายเกรียน (ขาวสารหัก) พออิ่มทอง เขายอมเปนคนอนาถา หาที่พึ่งไมได บุคคลใดถวายทานดวยตนเองดวย ชักชวนผูอื่นใหถวายทานดวย บุคคลนั้น เมื่อตายไปเกิดในที่ใดๆ ยอมไดทั้งโภคสมบัติ (ความ ร่ำรวย) ทั้งบริวารสมบัติ (มิตรสหาย, บริวาร) สิ้นรอยชาติบาง พัน ชาติบาง แสนชาติบาง” โอวาทธรรมของ พระสารีบุตรเถระ

ถอดความจาก พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย : ๒๕๒๕ เลมที่ ๔๐ หนา ๑๐๘ โดย ศักดิ์สิทธิ์ พันธุสัตย

â»Ã´ãªŒàÅ‹Á¹ÕéãËŒ¤ØŒÁÊØ´¤ØŒÁ & Í‹Ò¹áÅŒÇ -> ẋ§¡Ñ¹Í‹Ò¹ËÅÒ·‹Ò¹¹Ð¨Ð

อานสิบรอบ ระดมสมองคิดสิบหน ฝกฝนปญญา พัฒนาการประยุกตใชในชีวิตประจำวัน จิตมีสติสัมปชัญญะ รูเทาทันสรรพสิ่ง ฉลาดใช เฉลียวคิด ชีวิตจักสนุก สุข สงบ เย็น เฉกเชนพระนิพพาน สำนักพิมพเลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน ปรารถนาใหทุกครอบครัวมีความสุข


คำอนุโมทนาบุญ สวดมนตไหวพระเปนธรรมประจำชีวิต เป น ข อ คิ ด ประจำตั ว เกิ ด ผลผลิ เ พื่ อ งอกงาม สรางความดีใหแกตน ผลกำไรเปนความดี เพื่อ มอบให แ ก เ พื่ อ นร ว มชาติ ร ว มโลกได อ ยู ด ว ย ความมีโชคดีทุกๆ ทาน ขอใหทานพรอมดวยสมาชิกในครอบครัวไดสวดมนตกันทุกคน ทุกครอบครัว เพื่อเปนมงคลในชีวิต จะเกิดฐานะดี มีปญญา จะได ความสุข ความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไปในชีวิต ขอใหทานชวนลูกหลานทุกๆ คน สวดมนตกอนนอน ถา ทานทั้งหลายตั้งใจ ศรัทธา เชื่อมั่น ลูกหลานไดสวดมนตตามหนังสือ เลมนี้แลว ผลที่ไดรับจากการสวดมนตนั้น ๑. ลูกหลานจะมีระเบียบวินัยที่ดี ๒. ลูกหลานจะไมเถียง จะเคารพเชื่อฟงพอแม เขาจะรูวาเขา เปนเด็กหรือผูใหญ จะวางตัวไดเหมาะสม ๓. เมื่อเจริญวัยเปนหนุมสาว ก็จะเปนลูกหลานที่ดีของพอแม เปนผลเมืองที่ดีของสังคม ประเทศชาติ ๔. ผูที่สวดและปฏิบัติเปนประจำ จะเจริญรุงเรือง พัฒนาสถาพร จะรวย จะสวย จะดีมีปญญา จะสมประสงคในสิ่งที่ดีงามตลอดไป ทุกประการ ขออำนวยพร

พระธรรมสิงหบุราจารย วัดอัมพวัน อ.พรหมบุรี จ.สิงหบุรี


คำนำ การสวดสาธยายมนต เปนหลักคำสอนอยางหนึ่งในพระพุทธศาสนา เปนเหตุใหผูสวดสาธยายไดปญญา มีความคิดที่ดีและมีที่พึ่ง เหมือนหนึ่งมีพระพุทธองคทรงใหคำปรึกษา หากไมทองบน ไม สาธยายมนต ยอมเปนเหตุใหถึงความเสื่อม เหมือนดังคำที่วา “มนต ทั้งหลายมีอันไมทองบนสาธยาย เปนมลทิน” สำนักพิมพเลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน เล็งเห็นถึงความ สำคัญของการสวดมนต จึงไดจัดพิมพหนังสือเลมนี้ขึ้น เพื่อใชเปนคูมือ ในการทองบน จดจำพระธรรมคำสอน ซึ่งวิธีการทองบน จดจำนี้เปน วิธีที่ใชสืบทอด เผยแผ และรักษาพระพุทธศาสนาไวจวบจนปจจุบัน หากวาเราชาวพุทธไมทองบน สาธยาย ก็จะจดจำไมได ไมเขาใจ หรือ อาจขาดสูญไป เมื่อเราไมอาจ ที่จะจดจำได จะมีความเขาใจจากการ ใครครวญไดอยางไร อาจทำใหเราปฏิบัติผิดจากหลักธรรมคำสอน เปนมิจฉาทิฏฐิได เพราะฉะนั้น เราทานทั้งหลายผูเปนพุทธศาสนิกชน จึงไมควร ละเลย ไมพึงทอดทิ้งการสวดสาธยายพระพุทธมนต อันเปนหลักคำสอน ของพระอรหั น ตสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ า ย อ มจะเป น เหตุ ใ ห ไ ด อ านิ ส งส นานัปการ จนถึงฝงอันเปนที่สุดแหงทุกข คือ พระนิพพาน ดวยจิตคิดปรารถนาดี


สารบัญ อานิสงสการไหวพระสวดมนต บทชุมนุมเทวดา บทบูชาพระรัตนตรัย คำอาราธนาศีล ๕ บทนมัสการพระพุทธเจา บทไตรสรณคมน คำสมาทานศีล ๕ บทสรรเสริญพระพุทธคุณ บทสรรเสริญพระธรรมคุณ บทสรรเสริญพระสังฆคุณ บทพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง) บทชัยปริตร (มหากาฯ) อิติป โส เทาอายุ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พระคาถาชินบัญชร บทเมตตาพรหมวิหาระภาวนา (บทมหาเมตตาใหญ) บทพระคาถายอดพระกัณฑไตรปฎก คาถาพระแมกวนอิม บทบารมี ๓๐ ทัศ คาถามงคลจักรวาลแปดทิศ เทวะตาอุยโยชะนะคาถา (บทเชิญเทวดากลับ) คำแผเมตตาใหตนเอง คำแผเมตตาใหสรรพสัตว คำอุทิศสวนกุศลแบบครอบจักวาล

๗ ๑๓ ๑๕ ๑๕ ๑๖ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๘ ๑๘ ๑๙ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๓๓ ๓๘ ๕๘ ๖๙ ๗๑ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๕ ๗๖


คำอธิษฐานอโหสิกรรม คำกรวดน้ำใหเจากรรมนายเวร คำกลาวถวายขาวพระพุทธ คำกลาวลาขาวพระพุทธ คำกลาวถวายของใสบาตร คำกรวดน้ำยอ คำกลาวอาราธนาพระปริตร คำกลาวถวายสังฆทาน คำกลาวถวายผาปา คำกลาวภาวนาเวลารดน้ำศพ วิธีใชหนี้พอ-แม สีเสริมโฉลกตามวันเกิด การจุดธูปบูชา วิธีเอาชนะเคราะหกรรมที่เกิดจากเจากรรมนายเวร ๑๐ วิธีเอาชนะเจากรรมนายเวร วิธีทำดีแกกรรมราย แกวิบากกรรม เคล็ดในการแกวิบากกรรม การปลอยสัตวปรับดวงชะตา ปลอยสัตวอยางไรดี แกกรรมกรณีสามีเจาชู แกกรรมลูกดื้อ ติดยา ติดเกมส ติดการพนัน ฯลฯ คาถาเมตตามหานิยม คาถาบูชาพระราหู คาถาพระเจา ๑๖ พระองค คาถาตออายุ คาถาปองกันโรคภัยไขเจ็บ สมุนไพร รูไวไดประโยชน

๗๘ ๗๘ ๗๙ ๗๙ ๗๙ ๗๙ ๘๐ ๘๐ ๘๑ ๘๑ ๘๒ ๘๕ ๘๗ ๘๘ ๙๑ ๙๔ ๙๕ ๙๗ ๑๐๐ ๑๐๑ ๑๐๑ ๑๐๒ ๑๐๓ ๑๐๓ ๑๐๔ ๑๐๔ ๑๐๕ ๑๐๖


อานิสงสการไหวพระสวดมนต* ๑. ความทุกขทั้งหลายยอมหมดไป ความทุกขที่มีอยูในวิถีชีวิต จะทุกขมากหรือทุกขนอยก็ตาม ยอมจะเบาบางจางหาย และหมดไป สูญสิ้นไปอยางแนนอน ความ สงบสุข ความเจริญรุงเรือง ความสำเร็จ ความสมหวัง ความมั่นคง ในชีวิตในหนาที่การงาน การศึกษา ฐานะการเงิน ครอบครัว ความรัก สุขภาพ มิตรสหาย ยอมเจริญรุงเรือง เจริญงอกงาม ออกดอกออกผล แตในทางที่ดี จังหวะและโอกาสที่ดีๆ ของชีวิตก็จะเกิดขึ้นไดอยาง งายดาย ในชีวิตครอบครัววงศตระกูลของเรา ๒. เทวดาฟาดิน ปกปกรักษาคุมครอง เหลาเทวดาฟาดิน ผูมีตาทิพยหูทิพย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีฤทธิ์เดช จะใหความรักความเมตตา ตามคุมครอง ปกปองรักษาเราใหรอด ปลอดภัย ใหมีชัยชนะ ใหมีโชค มีลาภ มีความสุขสวัสดีทั้งหลับทั้งตื่น เหลาเพื่อนมนุษยดวยกัน ตลอดถึงสัตวทั้งหลาย พวกภูตผีปศาจ คนธรรพ หรืออมนุษยทั้งหลายก็ใหความรัก ความเมตตารักษาเราเชนกัน หากมี ผูตั้งตัวตั้งจิตคิดใหราย คิดปองราย คิดเปนศัตรู จองเวรจองกรรมตอเรา เขาทั้งหลายเหลานั้น ก็จะคอยๆ เกิดความกลัว เกิดเมตตา ยอมรับ กลับจิตเปลี่ยนมาเปนมิตรกับเรา หรือไมก็แพภัยไปเอง ถาหากยังขืน ทำเราเชนนั้นอยู * คัดจากหนังสือ “มนตภาวนา เพื่อความสะอาด สวาง สงบ” วัดพระมหาชนก บานพลังเพียร เมืองกริฟฟน รัฐจอรเจีย สหรัฐอเมริกา บริษัท สำนักพิมพเลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน จำกัด


๓. หมดหนี้เวร หนี้กรรม หากเรายังมีหนี้เวร หนี้กรรม ที่เคยไดกอกรรมทำไมดีไวใน ชาติปางกอนและชาติปจจุบันนี้ หรือวาเคราะหเวร เคราะหกรรมที่จะ เกิดขึ้น จะมีขึ้นแกเราและครอบครัววงศตระกูล ก็ยอมจะเปลี่ยนแปร จากหนักเปนเบา เบาเปนบางและจางหาย กลายเปนอโหสิกรรมได ในที่สุด อุปสรรคและปญหาที่หนักหนาสาหัสสากรรจ ที่แวะเวียนมา สูชีวิตเรานั้น ก็จะสอบผาน กาวพนไปไดดวยดีอยางงายดาย อยาง เหลือเชื่อ อยางอัศจรรยทันใจ ภัยพิบัติอันตรายตางๆ นานา ที่เกิดจาก ธรรมชาติก็ตาม จากภูตผีปศาจ วิญญาณที่ชั่วราย และมนตดำคุณไสย ก็ตาม หรือสิ่งชั่วรายที่เรียกกันวาลมพัดลมเพก็ตาม ก็ไมอาจทำอะไร เราได เราจะพบกับความแคลวคลาดปลอดภัยไดชัยชนะเปนอยางดี ๔. เปนผูมีสุขภาพดี ไมมีโรคเบียดเบียน โรครายทั้งหลาย ที่เกิดมาจากบาปเวรบาปกรรมก็ตาม จาก จิตที่คิดมากก็ตามและที่เกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง เชน จากดินฟา อากาศ จากอาหาร จากสิ่งแวดลอมที่เปนพิษก็ตาม ก็จะรักษาให หายไดอยางงายดาย อยางอัศจรรย โรคที่เรื้อรังหาสาเหตุไมพบไมเจอ ก็คอยๆ หาย ก็คอยๆ ดีขึ้นตามลำดับไป ยาที่เคยกินเลยไมดีไมหาย คนที่กินแลวไมหาย ไมไดผล เรากินก็ดี ก็หาย ไปหาหมอ พบหมอ ก็พบแตหมอที่มีความสามารถ ที่เกงที่รูจริง มีความสามารถชวยรักษา ใหหายได บางครั้งก็ไดยาดี มากินมารักษาทำใหโรคที่เปนอยูหายได ๕. กลับเหตุรายใหกลายเปนดี เปลี่ ย นเหตุ ก ารณ ที่ เ ลวร า ย ที่ ก ำลั ง ให ผ ลร า ยอยู ใ นขณะ ๘

สวดมนตแกกรรม ชีวิตดี มีสุข


ปจจุบันนั้นใหกลับกลายเปนเรื่องที่ดี ที่งาม ที่พึงพอใจ สบายอก สบายใจแกไขไดดั่งใจ สำเร็จลุลวงผานไปไดดวยดี ๖. สมหวัง สมปรารถนา อันวาความปรารถนา หรือความตองการในสิ่งที่เปนไปโดย ชอบประกอบดวยศีล ดวยธรรม มีคุณ มีประโยชนตอโลกตอแผนดิน เปนสิ่งที่ไมผิดศีล ไมผิดธรรมแลวไซร ยอมจะสำเร็จผลไดอยางเร็วพลัน ทันที สมหวัง สมความปรารถนาไดอยางงายดาย ๗. เจริญบุญ เจริญกุศล เจริญมรรค เจริญผล เจริญปญญา บุญกุศลก็ตาม คุณธรรมก็ตาม ที่ยังไมเกิดขึ้น ก็จะเกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแลวก็ตั้งมั่นถาวรไมเสื่อมงาย สวนบาปกรรม อกุศลธรรม ความชั่วทั้งหลายที่ยังไมเกิดก็ไมมีชองทางที่จะเกิดขึ้นได และที่เกิดขึ้น แลว ก็ยอมเสื่อมไปสูญไป “ธรรมะยอมรักษาผูประพฤติธรรม” ๘. สุขภาพจิตดีเยี่ยม สภาพจิตที่หงุดหงิดคิดมาก เศราหมองกระวนกระวายแบบ ชนิดที่รอนอกรอนใจ กินไมได นอนไมหลับ ก็จะสงบระงับดับไป ปรับเปลี่ยนสภาพจิตใหเบิกบาน ผองใส แจมใส เกิดความเย็นอก เย็นใจ มีชีวิตที่เปนไปอยางสะอาด สวาง สงบ รูตื่น เบิกบาน สุข สดชื่นอยูไดตลอดเวลา ๙. หลับก็เปนสุข ตื่นก็เปนสุข เวลานอน ก็จะนอนหลับอยางมีความสุข ไมมีฝนรายฝนก็ฝน แตเรื่องที่ดี ที่เปนมงคล ไมฝนในสิ่งที่ไรสาระ สวนมากมักจะไมนอนฝน ครั้นพอตื่นขึ้นมาก็จะมีความรูสึกมีความสุข สดชื่นพบแตสิ่งที่เปน บริษัท สำนักพิมพเลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน จำกัด


มงคลในชีวิต ยืนเดินนั่งนอนที่ตรงไหน ที่ตรงนั้นก็จะเกิดความเปน มงคลเกิดขึ้น ๑๐. ไมเปนคนที่ประมาทขาดสติ เปนคนมีสติปญญาสมบูรณ ไมเปนคนประมาทขาดสติ ขาด ปญญาในการดำเนินชีวิต ใชชีวิตเปน รูเห็นและเขาใจในบาปบุญ คุณโทษ ประโยชนมิใชประโยชน รูจักการควบคุมจิต หักหามใจไม ใหทำ ไมใหอยาก ไมเปนคนประเภทที่รูอยูวาผิด แตก็ยังฝนทำอยู และก็ทำแลวทำอีก ๑๑. จิตมีสมาธิ จิตยอมมีพลัง และยอมเปนจิตที่ควรแกการทำสมาธิ และ เวลาจะทำสมาธิจิตก็สงบไดเร็ว ๑๒. ตายดี ไปดี ไมตายโหง ตายหา ไมบาตาย ตายดวยความสงบตายในบุญ ตายกุศลตายแลวไมทำใหคนที่ยังมีชีวิตอยูไดรับความเดือดรอน ครั้น ตายแลวก็ไดไปสวรรค ชั้นพรหมเลยก็มี พระพุทธเจาตรัสวา สัพพะทานัง ธัมมะทานัง ชินาติ การให ธรรมะเป น ทาน ชนะการให ทั้ ง ปวง ไม มี ท านใดจะยิ่ ง ใหญ แ ละมี อานิสงสมากเทา เพราะการใหทานดวยธรรมะ เปนการชวยคนใหมี ปญญา ใหเปนคนดี พนทุกข มีสุข จึงควรใหธรรมทาน

๑๐

สวดมนตแกกรรม ชีวิตดี มีสุข


คิดกอนสวด การไหวพระสวดมนต คือ วิธีการดูแลรักษา ทะนุถนอมจิตใจของเราใหมีแตความ สะอาด ความสวาง ความสงบ ความสุข ความงดงาม และเพื่อ พัฒนาชีวิตจิตใจของเราใหเจริญงอกงามอยูในกระแสแหงบุญกุศล เสนทางมรรคผลนิพพานตลอดไป คือ การเก็บคะแนนบุญ สั่งสมบารมีที่ดีเลิศ ไวเปนตนทุน เพื่อความมั่นคงของชีวิต เปนสิ่งที่จะตองทำเรื่อยไปจนกวาเราจะหมด อายุขัยตายจากโลกนี้ไปและเปนสิ่งจำเปนที่จะตองทำใหไดทุกวัน คื อ การเป ด ประตู ชี วิ ต เพื่ อ รั บ พร รั บ พลั ง แห ง ความสุ ข ความโชคดี มีชัย มีความสำเร็จ ความสมหวัง ใหไหลเขามาสูชีวิต ของตน และครอบครัววงศตระกูล ธุรกิจการงาน คือ การเตรียมจิต เตรียมใจใหมีความพรอม เพื่อรองรับ ความเจริญงอกงามแหงกุศลธรรมอื่นๆ ที่ยิ่งกวา เชน การนั่งสมาธิ ก็จะสงบงายขึ้น ทำบุญแบบอื่นๆ ก็จะไดบุญไดผลมากขึ้น คือ การรักษาดูแลสุขภาพกาย ใหปราศจากโรคภัยไขเจ็บ ทำใหมีสุขภาพรางกายแข็งแรง ความจำ สติปญญา ความคิด ความ อานดีเลิศ มีวิสัยทัศนกวางไกล คิดอะไรก็จะคิดได คิดเห็น เกิดเปน มรรคเปนผล ไดเปนอยางดี คือ การยกชีวิตจิตใจใหสูงขึ้น เพื่อใหอยูเหนือกระแสแหง ความทุกขและกิเลสตัณหา วิบากกรรม บริษัท สำนักพิมพเลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน จำกัด

๑๑


¢ŒÍÊѧࡵ คนที่ไมชอบสวดมนต เวลามีความทุกข ก็จะทุกขนาน เวลา มีปญหา ก็มักจะหาคำตอบหาทางออกไมได เวลาพบกับความสูญเสีย ก็จะพบกับการสูญเสียแบบหมดเนื้อหมดตัว เวลาเกิดความหลงมัวเมา ก็ยากแกการปรับเปลี่ยนเพื่อใหไดสติกลับคืนมา ภัยราย โชคราย เคราะหราย สารพัดปญหามักจะรอโอกาสหาจังหวะคอยใหผลรายแกเขา อยูตลอดเวลา ชีวิตดูเหมือนจะมีแตคำวา “ซวย” เปนเงาติดตามตัว ไปตลอดเสนทางชีวิต เหนื่อยกับการไหวพระสวดมนต เหนื่อยกับการทำสมาธิ ดีกวา เราตองมานั่งเหนื่อยกับการมานั่งใชหนี้เวร หนี้กรรม ทนทุกขทรมาน กับสิ่งที่ไรสาระ ทั้งชาตินี้ และชาติหนา เมื่อใดเรามีเวลาใหกับการไหวพระสวดมนต มีเวลาใหกับการ นั่งสมาธิ เมื่อนั้น เวลานั้น ความสุขและความโชคดี ก็จะมีเวลาให กับเราเหมือนกัน หากวันนี้ยังไมมีเวลา อยาหวังเลยวา พรุงนี้จะมีเวลา หากวันนี้ ยังไมเริ่มสวด อยาหวังเลยวาพรุงนี้จะมีเวลาไดสวด สวดดวยความจำเปน จำยอม ฝนใจไมมีอารมณ ยังดีกวา ไมสวดไมทำ ไมปฏิบัติ

๑๒

สวดมนตแกกรรม ชีวิตดี มีสุข


บทชุมนุมเทวดา

(สวดอัญเชิญเทวดาทั้งหลายทั้งปวงมารวมฟงธรรมñ) òÊÐÃѪªÑ§

ÊÐàʹѧ Êоѹ¸Ø§ ¹ÐÃÔ¹·Ñ§ »ÐÃÔµµÒ¹ØÀÒâÇ ÊÐ·Ò ÃÑ¡¢ÐµÙµÔ ó¼ÐÃÔµîÇҹРàÁµµÑ§ ÊÐàÁµµÒ ÀзѹµÒ ÍÐÇÔ¡¢ÔµµÐ¨ÔµµÒ »ÐÃÔµµÑ§ ÀгѹµØ. ÊѤठ¡ÒàÁ ¨Ð ÃÙà» ¤ÔÃÔÊÔ¢ÐÃеÐ௠¨Ñ¹µÐÅԡࢠÇÔÁÒ๠·Õà» Ãѯఠ¨Ð ¤ÒàÁ µÐÃØÇйФÐËÐ๠à¤ËÐÇѵ¶ØÁËÔ à¢µàµ ÀØÁÁÒ ¨ÒÂѹµØ à·ÇÒ ªÐÅжÐÅÐÇÔÊÐàÁ ÂÑ¡¢Ð¤Ñ¹¸Ñ¾¾Ð¹Ò¤Ò µÔ¯°Ñ¹µÒ ÊѹµÔà¡ Âѧ ÁعÔÇÐÃÐÇШйѧ ÊÒ¸ÐâÇ àÁ ÊسѹµØ. ¸ÑÁÁÑÊÊÐÇйСÒâÅ ÍÐÂÑÁÀзѹµÒ ¸ÑÁÁÑÊÊÐÇйСÒâÅ ÍÐÂÑÁÀзѹµÒ ¸ÑÁÁÑÊÊÐÇйСÒâÅ ÍÐÂÑÁÀзѹµÒ.

๑ บทสวดทั้งหมดจัดเปนพระธรรมทั้งหมด ๒ ใชสวดในงานราชพิธี เริ่มตนตั้งแต สะรัชชัง ๓ ใชสวดในงานบุญสามัญทั่วไป เริ่มตนที่ ผะริต๎วานะ บริษัท สำนักพิมพเลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน จำกัด

๑๓


¤Óá»Å ขอเชิญทานผูเจริญทั้งหลาย จงมีเมตตา แผเมตตาจิตไปวาขอ อานุภาพพระปริตรจงคุมครองรักษาพระมหากษัตริย ผูเปนใหญในหมู ชน พรอมทั้งสิริราชสมบัติ อีกทั้งพระประยูรญาติและเสนาอำมาตย ทุกเมื่อ อยามีจิตฟุงซาน สวดพระปริตรกันเถิด ขอเชิญเทวดาทั้งหลายผูสิงสถิต ณ สวรรคชั้นกามภพ ชั้นรูปภพ อีกทั้งเทวดาผูสิงสถิตอยูบนยอดเขา ที่หุบเขา ที่วิมานบนอากาศ และ ภุมเทวดาทั้งหลายผูสิงสถิตในทวีป แวนแควน หมูบาน ตนไม ปารกชัฏ บานเรือน และไรนา ทั้งบรรดายักษ คนธรรพ และนาคผูสาธุชน ผูสิงสถิตอยูในน้ำ บนบก ที่ลุม ที่ดอน ที่ใกลเคียง จงมาชุมนุมกัน ฟงพระดำรัสแหงพระมุนีเจาผูประเสริฐเถิด ทานผูเจริญทั้งหลาย บัดนี้เปนเวลาฟงธรรม ทานผูเจริญทั้งหลาย บัดนี้เปนเวลาฟงธรรม ทานผูเจริญทั้งหลาย บัดนี้เปนเวลาฟงธรรม บทอั ญ เชิ ญ เทวดาหรื อ บทชุ ม นุ ม เทวดานี้ ไม มี ป รากฏใน พระไตรปฎก เปนบทที่แตงขึ้นมาใหม แตเดิมทีนั้นฆราวาสหรือ มัคทายกจะเปนผูกลาว คือ เมื่ออาราธนาพระปริตรจบแลว ก็จะ กลาวบทชุมนุมเทวดาดวย แตปจจุบันนี้พระเปนผูกลาว ตามธรรมเนียมปฏิบัติ พระรูปที่ ๓ ถัดจากพระรูปที่เปนหัวหนาจะเปนผูกลาวบทชุมนุมเทวดา

๑๔

สวดมนตแกกรรม ชีวิตดี มีสุข


บทบูชาพระรัตนตรัย ÍÐÃÐËѧ ÊÑÁÁÒÊÑÁ¾Ø·â¸ ÀФÐÇÒ, ¾Ø·¸Ñ§ ÀФÐÇѹµÑ§ ÍÐÀÔÇÒà·ÁÔ. (กราบ) ÊîÇÒ¡¢Òâµ ÀФÐÇÐµÒ ¸ÑÁâÁ, ¸ÑÁÁѧ ¹ÐÁÑÊÊÒÁÔ. (กราบ) ÊػЯԻ˜¹â¹ ÀФÐÇÐâµ ÊÒÇСÐÊѧâ¦, Êѧ¦Ñ§ ¹ÐÁÒÁÔ. (กราบ)

คำอาราธนาศีล ๕ ÍÐËѧ* ÀѹൠÇÔÊا ÇÔÊا ÃÑ¡¢Ð³Ñµ¶ÒÂÐ µÔÊÐÃÐ೹РÊÐËÐ »˜Þ¨Ð ÊÕÅÒ¹Ô ÂÒ¨ÒÁÔ.* ·ØµÔÂÑÁ» ÍÐËѧ* ÀѹൠÇÔÊا ÇÔÊا ÃÑ¡¢Ð³Ñµ¶ÒÂÐ µÔÊÐÃÐ೹РÊÐËÐ »˜Þ¨Ð ÊÕÅÒ¹Ô ÂÒ¨ÒÁÔ.* µÐµÔÂÑÁ» ÍÐËѧ* ÀѹൠÇÔÊا ÇÔÊا ÃÑ¡¢Ð³Ñµ¶ÒÂÐ µÔÊÐÃÐ೹РÊÐËÐ »˜Þ¨Ð ÊÕÅÒ¹Ô ÂÒ¨ÒÁÔ.* * ถาขอหลายคนพรอมกันใหเปลี่ยน อะหัง เปน มะยัง, ยาจามิ เปน ยาจามะ บริษัท สำนักพิมพเลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน จำกัด

๑๕


บทนมัสการพระพุทธเจา ¹ÐâÁ µÑÊÊÐ ÀФÐÇÐâµ ÍÐÃÐËÐâµ ÊÑÁÁÒÊÑÁ¾Ø·¸ÑÊÊÐ ¹ÐâÁ µÑÊÊÐ ÀФÐÇÐâµ ÍÐÃÐËÐâµ ÊÑÁÁÒÊÑÁ¾Ø·¸ÑÊÊÐ ¹ÐâÁ µÑÊÊÐ ÀФÐÇÐâµ ÍÐÃÐËÐâµ ÊÑÁÁÒÊÑÁ¾Ø·¸ÑÊÊÐ

บทไตรสรณคมน

·ØµÔÂÑÁ» ·ØµÔÂÑÁ» ·ØµÔÂÑÁ» µÐµÔÂÑÁ» µÐµÔÂÑÁ» µÐµÔÂÑÁ»

¾Ø·¸Ñ§ ¸ÑÁÁѧ Êѧ¦Ñ§ ¾Ø·¸Ñ§ ¸ÑÁÁѧ Êѧ¦Ñ§ ¾Ø·¸Ñ§ ¸ÑÁÁѧ Êѧ¦Ñ§

ÊÐÃгѧ ÊÐÃгѧ ÊÐÃгѧ ÊÐÃгѧ ÊÐÃгѧ ÊÐÃгѧ ÊÐÃгѧ ÊÐÃгѧ ÊÐÃгѧ

¤Ñ¨©ÒÁÔ ¤Ñ¨©ÒÁÔ ¤Ñ¨©ÒÁÔ. ¤Ñ¨©ÒÁÔ ¤Ñ¨©ÒÁÔ ¤Ñ¨©ÒÁÔ. ¤Ñ¨©ÒÁÔ ¤Ñ¨©ÒÁÔ ¤Ñ¨©ÒÁÔ.

ไตรสรณคมน อานวา ไตร-สะ-ระ-ณะ-คม มาจากคำวา ไตร (๓) + สรณะ (ที่พึ่ง) + คมน (การถึง) รวมกัน แปลวา การถึงพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เปนที่พึ่ง. คาถาหัวใจไตรสรณคมน คือ พุธ ธะ สัง มิ ใชสวดภาวนาเปนประจำ ปองกันภัยได ๑๐๘

๑๖

สวดมนตแกกรรม ชีวิตดี มีสุข


คำสมาทานศีล ๕ ñ. »Ò³ÒµÔ»ÒµÒ àÇÃÐÁÐ³Õ ÊÔ¡¢Ò»Ð·Ñ§ ÊÐÁÒ·ÔÂÒÁÔ ò. ÍзԹ¹Ò·Ò¹Ò àÇÃÐÁÐ³Õ ÊÔ¡¢Ò»Ð·Ñ§ ÊÐÁÒ·ÔÂÒÁÔ ó. ¡ÒàÁÊØÁÔ¨©Ò¨ÒÃÒ àÇÃÐÁÐ³Õ ÊÔ¡¢Ò»Ð·Ñ§ ÊÐÁÒ·ÔÂÒÁÔ ô. ÁØÊÒÇÒ·Ò àÇÃÐÁÐ³Õ ÊÔ¡¢Ò»Ð·Ñ§ ÊÐÁÒ·ÔÂÒÁÔ õ. ÊØÃÒàÁÃÐÂÐÁѪªÐ»ÐÁҷѯ°Ò¹Ò àÇÃÐÁÐ³Õ ÊÔ¡¢Ò»Ð·Ñ§ ÊÐÁÒ·ÔÂÒÁÔ ศีล แปลวา “ปกติ” หมายถึงความประพฤติดีทางกายและ วาจา, การรักษากายและวาจาใหเรียบรอย, ขอปฏิบัติสำหรับควบคุม กายและวาจา ใหตั้งอยูในความดีงาม, การรักษาปกติตามระเบียบ วินัย, ปกติมารยาทที่สะอาดปราศจากโทษ, ขอปฏิบัติในการเวนจาก ความชั่ว, ขอปฏิบัติในการฝกหัดกายวาจาใหดียิ่งขึ้น, ความสุจริตทาง กายวาจาและอาชีพ

รวมสรางสายใยสัมพันธรักแหงครอบครัวใหอบอุน ดวยการมอบหนังสือเลมนี้ใหคนที่รัก โรงเรียน หองสมุด เยาวชน สานสุขใหสังคมนาอยูยิ่งขึ้น บริษัท สำนักพิมพเลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน จำกัด

๑๗


บทสรรเสริญพระพุทธคุณ ÍÔµÔ» âÊ ÀФÐÇÒ ÍÐÃÐËѧ ÊÑÁÁÒÊÑÁ¾Ø·â¸ ÇÔªªÒ¨ÐÃгÐÊÑÁ»˜¹â¹ ÊؤÐâµ âÅ¡ÐÇÔ·Ù ÍйصµÐâà »ØÃÔÊзÑÁÁÐÊÒÃÐ¶Ô Êѵ¶Ò à·ÇÐÁйØÊÊҹѧ ¾Ø·â¸ ÀФÐÇÒµÔ.

บทสรรเสริญพระธรรมคุณ ÊîÇÒ¡¢Òâµ ÀФÐÇÐµÒ ¸ÑÁâÁ Êѹ·Ô¯°Ôâ¡ ÍСÒÅÔâ¡ àÍËÔ»˜ÊÊÔâ¡ âͻйÐÂÔâ¡ »˜¨¨ÑµµÑ§ àǷԵѾ⾠ÇÔސÙËÕµÔ.

บทสรรเสริญพระสังฆคุณ ÊػЯԻ˜¹â¹ ÀФÐÇÐâµ ÊÒÇСÐÊѧ⦠ÍتػЯԻ˜¹â¹ ÀФÐÇÐâµ ÊÒÇСÐÊѧ⦠ÞÒÂлЯԻ˜¹â¹ ÀФÐÇÐâµ ÊÒÇСÐÊѧ⦠ÊÒÁըԻЯԻ˜¹â¹ ÀФÐÇÐâµ ÊÒÇСÐÊѧ⦠ÂзԷѧ ¨ÑµµÒÃÔ »ØÃÔÊÐÂØ¤Ò¹Ô Íѯ°Ð »ØÃÔÊлؤ¤ÐÅÒ àÍÊÐ ÀФÐÇÐâµ ÊÒÇСÐÊѧ⦠ÍÒËØà¹Ââ »ÒËØà¹Ââ ·Ñ¡¢Ôà³Ââ ÍÑÞªÐÅÔ¡ÐÃгÕâÂñ ÍйصµÐÃѧ »ØÞÞѡࢵµÑ§ âÅ¡ÑÊÊÒµÔ. ๑ มักเขียนผิด ออกเสียงผิดเปน อัญชลีกะระณีโย ที่ถูกเปน อัญชะลิ ไมใช อัญชะลี (พระไตรปฎกเลมที่ ๑๐ หนาที่ ๑๑๑ ขอ ๘๙)

๑๘

สวดมนตแกกรรม ชีวิตดี มีสุข


บทพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง) เปนคาถาพรรณนาถึงชัยชนะของพระพุทธเจา ๘ ครั้ง เปน ชัยชนะที่บริสุทธิ์ ใชสวดภาวนาเพื่อใหไดรับชัยชนะ และไมกลับมา พายแพอีก

ñ. ¾ÒËا ÊÐËÑÊÊÐÁÐÀÔ¹ÔÁÁÔµÐÊÒÇظѹµÑ§ ¤îÃÕàÁ¢ÐÅѧ ÍØ·ÔµÐâ¦ÃÐÊÐàʹÐÁÒÃѧ ·Ò¹Ò·Ô¸ÑÁÁÐÇÔ¸Ô¹Ò ªÔµÐÇÒ ÁعԹⷠµÑ¹àµªÐÊÒ ÀÐÇÐµØ àµ* ªÐÂÐÁѧ¤ÐÅÒ¹Ô. ò. ÁÒÃÒµÔàáÐÁÐÀÔÂت¬ÔµÐÊѾ¾ÐÃѵµÔ§ â¦ÃÑÁ»Ð¹ÒÌÐÇСÐÁÑ¡¢ÐÁжѷ¸ÐÂÑ¡¢Ñ§ ¢Ñ¹µÕÊطѹµÐÇÔ¸Ô¹Ò ªÔµÐÇÒ ÁعԹⷠµÑ¹àµªÐÊÒ ÀÐÇÐµØ àµ* ªÐÂÐÁѧ¤ÐÅÒ¹Ô. * ถาสวดใหตนเอง เปลี่ยน เต เปน เม บริษัท สำนักพิมพเลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน จำกัด

๑๙


ó. ¹ÒÌÒ¤ÔÃÔ§ ¤ÐªÐÇÐÃѧ ÍеÔÁѵµÐÀٵѧ ·ÒÇѤ¤Ô¨Ñ¡¡ÐÁÐÊйÕÇÐ ÊØ·ÒÃسѹµÑ§ àÁµµÑÁ¾ØàÊ¡ÐÇÔ¸Ô¹Ò ªÔµÐÇÒ ÁعԹⷠµÑ¹àµªÐÊÒ ÀÐÇÐµØ àµ* ªÐÂÐÁѧ¤ÐÅÒ¹Ô. ô. ÍØ¡¢ÔµµÐ¢Ñ¤¤ÐÁеÔËѵ¶ÐÊØ·ÒÃسѹµÑ§ ¸ÒÇѹµÔâªйлжѧ¤ØÅÔÁÒÅÐÇѹµÑ§ ÍÔ·¸ÕÀÔÊѧ¢ÐµÐÁÐâ¹ ªÔµÐÇÒ ÁعԹⷠµÑ¹àµªÐÊÒ ÀÐÇÐµØ àµ* ªÐÂÐÁѧ¤ÐÅÒ¹Ô. õ. ¡ÑµîÇҹР¡Ñ¯°ÐÁØ·ÐÃѧ ÍÔÇÐ ¤Ñ¾ÀÔ¹ÕÂÒ ¨ÔÞ¨ÒÂÐ ·Ø¯°ÐÇШйѧ ªÐ¹Ð¡ÒÂÐÁѪଠÊѹ൹РâÊÁÐÇÔ¸Ô¹Ò ªÔµÐÇÒ ÁعԹⷠµÑ¹àµªÐÊÒ ÀÐÇÐµØ àµ* ªÐÂÐÁѧ¤ÐÅÒ¹Ô. ö. ÊѨ¨Ñ§ ÇÔËÒÂÐ ÁеÔÊѨ¨Ð¡ÐÇÒ·Ðࡵا ÇÒ·ÒÀÔâûµÐÁйѧ ÍеÔÍѹ¸ÐÀٵѧ »˜ÞÞһзջЪÐÅÔâµ ªÔµÐÇÒ ÁعԹⷠµÑ¹àµªÐÊÒ ÀÐÇÐµØ àµ* ªÐÂÐÁѧ¤ÐÅÒ¹Ô. ÷. ¹Ñ¹â·»Ð¹Ñ¹·ÐÀتФѧ ÇԾظѧ ÁÐËÔ·¸Ô§ »Øµàµ¹Ð à¶ÃÐÀتÐहР·ÐÁÒ»ÐÂѹⵠ* ถาสวดใหตนเอง เปลี่ยน เต เปน เม

๒๐

สวดมนตแกกรรม ชีวิตดี มีสุข


ÍÔ·¸Ù»Ðà·ÊÐÇÔ¸Ô¹Ò ªÔµÐÇÒ ÁعԹⷠµÑ¹àµªÐÊÒ ÀÐÇÐµØ àµ* ªÐÂÐÁѧ¤ÐÅÒ¹Ô. ø. ·Ø¤¤ÒËзԯ°ÔÀتÐहРÊطѯ°ÐËѵ¶Ñ§ ¾îÃÑËîÁѧ ÇÔÊØ·¸ÔªØµÔÁÔ·¸Ô¾Ð¡ÒÀԸҹѧ ÞÒ³Ò¤Ð෹РÇÔ¸Ô¹Ò ªÔµÐÇÒ ÁعԹⷠµÑ¹àµªÐÊÒ ÀÐÇÐµØ àµ* ªÐÂÐÁѧ¤ÐÅÒ¹Ô. ù. à͵һ ¾Ø·¸ÐªÐÂÐÁѧ¤ÐÅÐÍѯ°Ð¤Ò¶Ò â ÇÒ¨Ðâ¹ ·Ô¹Ð·Ô๠ÊÐÃÐൠÁеѹ·Õ ËÔµîÇÒ¹Ð๡ÐÇÔÇÔ¸Ò¹Ô ¨Ø»˜··ÐÇÒ¹Ô âÁ¡¢Ñ§ Êآѧ ÍиԤÐàÁÂÂÐ ¹Ðâà Êл˜ÞâÞ.

บทชัยปริตร (มหากาฯ) เปนบทสวดเอาฤกษเอาชัย และประพรมน้ำพระพุทธมนต เพื่อใหไดชัยชนะดุจชัยชนะของพระพุทธเจา

ÁÐËÒ¡ÒÃسÔâ¡ ¹Òⶠ»ÙàõîÇÒ »ÒÃÐÁÕ ÊѾ¾Ò àÍ൹РÊѨ¨ÐÇѪહÐ

ËÔµÒÂÐ ÊѾ¾Ð»Ò³Ô¹Ñ§ »˜µâµ ÊÑÁ⾸ÔÁصµÐÁѧ â赯 àµ* ªÐÂÐÁѧ¤ÐÅѧ.

* ถาสวดใหตนเอง เปลี่ยน เต เปน เม บริษัท สำนักพิมพเลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน จำกัด

๒๑


ªÐÂѹⵠ⾸ÔÂÒ ÁÙàÅ àÍÇѧ µîÇѧ ÇÔªÐâ âËËÔ ÍлÐÃҪԵл˜ÅÅѧࡠÍÐÀÔàÊà¡ ÊѾ¾Ð¾Ø·¸Ò¹Ñ§ Êعѡ¢ÑµµÑ§ ÊØÁѧ¤ÐÅѧ ÊØ¢Ðâ³ ÊØÁØËصⵠ¨Ð »Ð·Ñ¡¢Ô³Ñ§ ¡ÒÂСÑÁÁѧ »Ð·Ñ¡¢Ô³Ñ§ ÁÐ⹡ÑÁÁѧ »Ð·Ñ¡¢Ô³Ò¹Ô ¡ÑµîÇÒ¹Ð

ÊÑ¡îÂҹѧ ¹Ñ¹·ÔÇѱ²Ðâ¹ ªÐÂÑÊÊØ** ªÐÂÐÁѧ¤ÐàÅ ÊÕàÊ »Ð°ÐÇÔ⻡¢Ðàà ÍѤ¤Ñ»»˜µâµ »ÐâÁ·ÐµÔ ÊØ»ÐÀҵѧ ÊØËد°ÔµÑ§ ÊØÂÔ¯°Ñ§ ¾îÃÑËîÁШÒÃÔÊØ ÇÒ¨Ò¡ÑÁÁѧ »Ð·Ñ¡¢Ô³Ñ§ »Ð³Ô¸Õ àµ* »Ð·Ñ¡¢Ô³Ò ÅÐÀѹµÑµà¶ »Ð·Ñ¡¢Ôà³.

อิติป โส เทาอายุ ÍÔµÔ» âÊ ÀФÐÇÒ ÍÐÃÐËѧ ÊÑÁÁÒÊÑÁ¾Ø·â¸ ÇÔªªÒ¨ÐÃгÐÊÑÁ»˜¹â¹ ÊؤÐâµ âÅ¡ÐÇÔ·Ù ÍйصµÐâà »ØÃÔÊзÑÁÁÐÊÒÃÐ¶Ô Êѵ¶Ò à·ÇÐÁйØÊÊҹѧ ¾Ø·â¸ ÀФÐÇÒµÔ. ใหสวดเกินอายุ ๑ จบ เชน อายุ ๒๔ ป ตองสวด ๒๕ จบ ** ถาสวดใหตัวเอง เปลี่ยน ต๎วัง วิชะโย โหหิ ชะยัสสุ เปน อะหัง วิชะโย โหมิ ชะยามิ * ถาสวดใหตนเอง เปลี่ยน เต เปน เม

๒๒

สวดมนตแกกรรม ชีวิตดี มีสุข


ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร »ÃÐÇѵÔáÅФÇÒÁÊÓ¤ÑÞ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ความจริงเปนพระพุทธมนตสำคัญยิ่ง ในพระพุทธมนตทั้งหลาย เพราะเปนพระธรรมเทศนากัณฑแรกที่ยก ขึ้นแสดงเมื่อคราเริ่มประกาศพระศาสนา ฉะนั้น ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร จึงไดสมญาวา ปฐมเทศนา คือ เทศนากัณฑแรกของพระสัมมาสัมพุทธเจา ที่พระองคทรงตั้ง พระทัยประกาศพระศาสนาประทานธรรมแกโลก ใหโลกมีธรรมเปน หลัก มีธรรมเปนรม มีธรรมเปนทางสันติสุข และดวยพระพุทธมนต บทนี้ เป น อั น พระองค ท รงประกาศความเป น พระพุ ท ธเจ า เป น ศาสดาของเทวดาและมนุษยเปนโมลีของโลก เปนผูเปดทางสายเอก ทางสายเดียว สายที่จะนำมหาชนไปสูพระนิพพาน และดวยอานุภาพ ของพระสูตรนี้ ทำใหเกิดมีสังฆรัตนะเกิดขึ้นในโลก รวมกับพระพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ เปนรัตนตรัย แกว ๓ ประการ บริษัท สำนักพิมพเลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน จำกัด

๒๓


ดังนั้น พระสูตรนี้ จึงเปนมงคลพิเศษไพศาล ควรแกการสดับ ควรแกการทองจำกำหนด ควรแกการแสดง และควรแมแกการบูชา สาธุการอยางยิ่ง ที่พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงยกขึ้นแสดงในเวลานั้น สมกับที่พระองคทรงเปนสัพพัญู บรรลุพระสัมโพธิญาณโดยแท

º·¢Ñ´¸ÑÁÁ¨Ñ¡¡Ñ»»Çѵµ¹Êٵà ͹صµÐÃѧ ÍÀÔÊÑÁ⾸ԧ »Ð°ÐÁѧ Âѧ ÍÐà·àÊÊÔ ÊÑÁÁÐà·ÇÐ »ÐÇѵ൹ⵠÂѵ¶Ò¡¢ÒµÒ ÍØâÀ ÍѹµÒ ¨ÐµÙÊîÇÒÃÔÂÐÊѨà¨ÊØ à·ÊԵѧ ¸ÑÁÁÐÃÒહР¹ÒàÁ¹Ð ÇÔÊÊصѧ ÊصµÑ§ àÇÂÂÒ¡ÐÃглÒà°¹Ð

ÊÑÁ¾Øª¬ÔµîÇÒ µÐ¶Ò¤Ðâµ ¸ÑÁÁШѡ¡Ñ§ ÍйصµÐÃѧ âÅà¡ ÍÑ»»Ð¯ÔÇѵµÔÂѧ »Ð®Ô»˜µµÔ ¨Ð ÁѪ¬ÔÁÒ ÇÔÊØ·¸Ñ§ ÞҳзÑÊÊйѧ ÊÑÁÁÒÊÑÁ⾸ԡԵµÐ¹Ñ§ ¸ÑÁÁШѡ¡Ñ»»ÐÇѵµÐ¹Ñ§ Êѧ¤ÕµÑ¹µÑÁÀгÒÁÐ àÊÏ

คิดดี พูดดี ทำดี = ชีวีเปนสุข

๒๔

สวดมนตแกกรรม ชีวิตดี มีสุข


º·ÊÇ´¸ÑÁÁ¨Ñ¡¡Ñ»»Çѵµ¹ÊÙµÃ๑ àÍÇÑÁàÁ Êصѧ. à͡ѧ ÊÐÁÐÂѧ ÀФÐÇÒ ¾ÒÃÒ³ÐÊÔÂѧ ÇÔËÐÃÐµÔ ÍÔÊԻеÐ๠ÁԤзÒàÂ. µÑµîÃР⢠ÀФÐÇÒ »˜Þ¨ÐÇѤ¤Ôà ÀÔ¡¢Ù ÍÒÁѹàµÊÔ. à·îÇàÁ๒ ÀÔ¡¢ÐàÇ ÍѹµÒ »˜¾¾ÐªÔ൹Р¹Ð àÊÇԵѾ¾Ò â ¨ÒÂѧ ¡ÒàÁÊØ ¡ÒÁÐÊØ¢ÑÅÅÔ¡Ò¹ØâÂ⤠ËÕâ¹ ¤ÑÁâÁ ⻶تªÐ¹Ôâ¡ ÍйÐÃÔâ Íйѵ¶ÐÊÑÞËÔâµ â ¨ÒÂѧ ÍѵµÐ¡ÔÅÐÁжҹØâÂ⤠·Ø¡â¢ ÍйÐÃÔâ Íйѵ¶ÐÊÑÞËÔâµ àÍൠൠÀÔ¡¢ÐàÇ ÍØâÀ ÍѹൠÍйػФÑÁÁÐ ÁѪ¬ÔÁÒ »Ð¯Ô»Ð·Ò µÐ¶Ò¤Ð൹РÍÐÀÔÊÑÁ¾Ø·¸Ò ¨Ñ¡¢Ø¡ÐÃÐ³Õ ÞҳСÐÃÐ³Õ ÍØ»ÐÊÐÁÒÂÐ ÍÐÀÔÞÞÒÂÐ ÊÑÁ⾸ÒÂÐ ¹Ô¾¾Ò¹ÒÂÐ ÊѧÇѵµÐµÔ. ¡ÐµÐÁÒ ¨Ð ÊÒ ÀÔ¡¢ÐàÇ ÁѪ¬ÔÁÒ »Ð¯Ô»Ð·Ò µÐ¶Ò¤Ð൹РÍÐÀÔÊÑÁ¾Ø·¸Ò ¨Ñ¡¢Ø¡ÐÃÐ³Õ ÞҳСÐÃÐ³Õ ÍØ»ÐÊÐÁÒÂÐ ÍÐÀÔÞÞÒÂÐ ÊÑÁ⾸ÒÂÐ ¹Ô¾¾Ò¹ÒÂÐ ÊѧÇѵµÐµÔ. ÍÐÂÐàÁÇÐ ÍÐÃÔâ Íѯ°Ñ§¤Ôâ¡ ÁѤâ¤. ๑ พระไตรปฎกบาลี ฉบับมหาจุฬาฯ เลมที่ ๑๙ หนาที่ ๓๖๗ ๒ อานวา ทะ-เว-เม บริษัท สำนักพิมพเลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน จำกัด

๒๕


àÊÂÂжշѧ. ÊÑÁÁÒ·Ô¯°Ô ÊÑÁÁÒÊѧ¡Ñ»â» ÊÑÁÁÒÇÒ¨Ò ÊÑÁÁÒ¡ÑÁÁѹⵠÊÑÁÁÒÍÒªÕâÇ ÊÑÁÁÒÇÒÂÒâÁ ÊÑÁÁÒÊÐµÔ ÊÑÁÁÒÊÐÁÒ¸Ô. ÍÐÂѧ ⢠ÊÒ ÀÔ¡¢ÐàÇ ÁѪ¬ÔÁÒ »Ð¯Ô»Ð·Ò µÐ¶Ò¤Ð൹РÍÐÀÔÊÑÁ¾Ø·¸Ò ¨Ñ¡¢Ø¡ÐÃÐ³Õ ÞҳСÐÃÐ³Õ ÍØ»ÐÊÐÁÒÂÐ ÍÐÀÔÞÞÒÂÐ ÊÑÁ⾸ÒÂÐ ¹Ô¾¾Ò¹ÒÂÐ ÊѧÇѵµÐµÔ. ÍԷѧ ⢠»Ð¹Ð ÀÔ¡¢ÐàÇ ·Ø¡¢Ñ§ ÍÐÃÔÂÐÊѨ¨Ñ§ ªÒµÔ» ·Ø¡¢Ò ªÐÃÒ» ·Ø¡¢Ò ÁÐÃгÑÁ» ·Ø¡¢Ñ§ âʡлÐÃÔà·Çзء¢Ðâ·ÁйÑÊÊØ»ÒÂÒÊÒ» ·Ø¡¢Ò ÍÑ»»àÂËÔ ÊÑÁ»ÐâÂ⤠·Ø¡â¢ »àÂËÔ ÇÔ»»ÐâÂ⤠·Ø¡â¢ ÂÑÁ»¨©Ñ§ ¹Ð ÅÐÀÐµÔ µÑÁ» ·Ø¡¢Ñ§ Êѧ¢Ôµàµ¹Ð »˜Þ¨Ø»Ò·Ò¹Ñ¡¢Ñ¹¸Ò ·Ø¡¢Ò. ÍԷѧ ⢠»Ð¹Ð ÀÔ¡¢ÐàÇ ·Ø¡¢ÐÊÐÁØ·Ðâ ÍÐÃÔÂÐÊѨ¨Ñ§ ÂÒÂѧ µÑ³ËÒ â»â¹¾ÀÐÇÔ¡Ò ¹Ñ¹·ÔÃÒ¤ÐÊÐËÐ¤ÐµÒ µÑµîÃÐ µÑµîÃÒÀԹѹ·Ô¹Õ. àÊÂÂжշѧ. ¡ÒÁеѳËÒ ÀÐÇеѳËÒ ÇÔÀÐÇеѳËÒ. ÍԷѧ ⢠»Ð¹Ð ÀÔ¡¢ÐàÇ ·Ø¡¢Ð¹ÔâÃ⸠ÍÐÃÔÂÐÊѨ¨Ñ§ â µÑÊÊÒàÂÇÐ µÑ³ËÒÂÐ ÍÐàÊÊÐÇÔÃҤйÔâÃ⸠¨Ò⤠»Ð¯Ô¹ÔÊÊѤ⤠ÁصµÔ ÍйÒÅÐâÂ. ๒๖

สวดมนตแกกรรม ชีวิตดี มีสุข


ÍÔ ·Ñ § ⢠»Ð¹Ð ÀÔ ¡ ¢ÐàÇ ·Ø ¡ ¢Ð¹Ô â øФÒÁÔ ¹Õ »Ð¯Ô»Ð·Ò ÍÐÃÔÂÐÊѨ¨Ñ§ ÍÐÂÐàÁÇÐ ÍÐÃÔâ Íѯ°Ñ§¤Ôâ¡ ÁѤâ¤. àÊÂÂжշѧ. ÊÑÁÁÒ·Ô¯°Ô ÊÑÁÁÒÊѧ¡Ñ»â» ÊÑÁÁÒÇÒ¨Ò ÊÑÁÁÒ¡ÑÁÁѹⵠÊÑÁÁÒÍÒªÕâÇ ÊÑÁÁÒÇÒÂÒâÁ ÊÑÁÁÒÊÐµÔ ÊÑÁÁÒÊÐÁÒ¸Ô. ÍԷѧ ·Ø¡¢Ñ§ ÍÐÃÔÂÐÊѨ¨Ñ¹µÔ àÁ ÀÔ¡¢ÐàÇ »Ø¾à¾ ÍййØÊÊØàµÊØ ¸ÑÁàÁÊØ ¨Ñ¡¢Ø§ ÍØ·Ð»Ò·Ô Þҳѧ ÍØ·Ð»Ò·Ô »˜ÞÞÒ ÍØ·Ð»Ò·Ô ÇÔªªÒ ÍØ·Ð»Ò·Ô ÍÒâÅâ¡ ÍطлҷÔ. µÑ§ ⢠»Ð¹Ô·Ñ§ ·Ø¡¢Ñ§ ÍÐÃÔÂÐÊѨ¨Ñ§ »ÐÃÔÞàÞÂÂѹµÔ àÁ ÀÔ¡¢ÐàÇ »Ø¾à¾ ÍййØÊÊØàµÊØ ¸ÑÁàÁÊØ ¨Ñ¡¢Ø§ ÍØ·Ð»Ò·Ô Þҳѧ ÍØ·Ð»Ò·Ô »˜ÞÞÒ ÍØ·Ð»Ò·Ô ÇÔªªÒ ÍØ·Ð»Ò·Ô ÍÒâÅâ¡ ÍطлҷÔ. µÑ§ ⢠»Ð¹Ô·Ñ§ ·Ø¡¢Ñ§ ÍÐÃÔÂÐÊѨ¨Ñ§ »ÐÃÔÞÞҵѹµÔ àÁ ÀÔ¡¢ÐàÇ »Ø¾à¾ ÍййØÊÊØàµÊØ ¸ÑÁàÁÊØ ¨Ñ¡¢Ø§ ÍØ·Ð»Ò·Ô Þҳѧ ÍØ·Ð»Ò·Ô »˜ÞÞÒ ÍØ·Ð»Ò·Ô ÇÔªªÒ ÍØ·Ð»Ò·Ô ÍÒâÅâ¡ ÍطлҷÔ. ÍԷѧ ·Ø¡¢ÐÊÐÁØ·Ðâ ÍÐÃÔÂÐÊѨ¨Ñ¹µÔ àÁ ÀÔ¡¢ÐàÇ »Ø¾à¾ ÍййØÊÊØàµÊØ ¸ÑÁàÁÊØ ¨Ñ¡¢Ø§ ÍØ·Ð»Ò·Ô Þҳѧ ÍØ·Ð»Ò·Ô »˜ÞÞÒ ÍØ·Ð»Ò·Ô ÇÔªªÒ ÍØ·Ð»Ò·Ô ÍÒâÅâ¡ ÍطлҷÔ. บริษัท สำนักพิมพเลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน จำกัด

๒๗


µÑ§ ⢠»Ð¹Ô·Ñ§ ·Ø¡¢ÐÊÐÁØ·Ðâ ÍÐÃÔÂÐÊѨ¨Ñ§ »ÐËҵѾ¾Ñ¹µÔ àÁ ÀÔ¡¢ÐàÇ »Ø¾à¾ ÍййØÊÊØàµÊØ ¸ÑÁàÁÊØ ¨Ñ¡¢Ø§ ÍØ·Ð»Ò·Ô Þҳѧ ÍØ·Ð»Ò·Ô »˜ÞÞÒ ÍØ·Ð»Ò·Ô ÇÔªªÒ ÍØ·Ð»Ò·Ô ÍÒâÅâ¡ ÍطлҷÔ. µÑ§ ⢠»Ð¹Ô·Ñ§ ·Ø¡¢ÐÊÐÁØ·Ðâ ÍÐÃÔÂÐÊѨ¨Ñ§ »ÐËչѹµÔ àÁ ÀÔ¡¢ÐàÇ »Ø¾à¾ ÍййØÊÊØàµÊØ ¸ÑÁàÁÊØ ¨Ñ¡¢Ø§ ÍØ·Ð»Ò·Ô Þҳѧ ÍØ·Ð»Ò·Ô »˜ÞÞÒ ÍØ·Ð»Ò·Ô ÇÔªªÒ ÍØ·Ð»Ò·Ô ÍÒâÅâ¡ ÍطлҷÔ. ÍԷѧ ·Ø¡¢Ð¹ÔâÃ⸠ÍÐÃÔÂÐÊѨ¨Ñ¹µÔ àÁ ÀÔ¡¢ÐàÇ »Ø¾à¾ ÍййØÊÊØàµÊØ ¸ÑÁàÁÊØ ¨Ñ¡¢Ø§ ÍØ·Ð»Ò·Ô Þҳѧ ÍØ·Ð»Ò·Ô »˜ÞÞÒ ÍØ·Ð»Ò·Ô ÇÔªªÒ ÍØ·Ð»Ò·Ô ÍÒâÅâ¡ ÍطлҷÔ. µÑ§ ⢠»Ð¹Ô·Ñ§ ·Ø¡¢Ð¹ÔâÃ⸠ÍÐÃÔÂÐÊѨ¨Ñ§ ÊѨ©Ô¡ÒµÑ¾¾Ñ¹µÔ àÁ ÀÔ¡¢ÐàÇ »Ø¾à¾ ÍййØÊÊØàµÊØ ¸ÑÁàÁÊØ ¨Ñ¡¢Ø§ ÍØ·Ð»Ò·Ô Þҳѧ ÍØ·Ð»Ò·Ô »˜ÞÞÒ ÍØ·Ð»Ò·Ô ÇÔªªÒ ÍØ·Ð»Ò·Ô ÍÒâÅâ¡ ÍطлҷÔ. µÑ§ ⢠»Ð¹Ô·Ñ§ ·Ø¡¢Ð¹ÔâÃ⸠ÍÐÃÔÂÐÊѨ¨Ñ§ ÊѨ©Ô¡ÐµÑ¹µÔ àÁ ÀÔ¡¢ÐàÇ »Ø¾à¾ ÍййØÊÊØàµÊØ ¸ÑÁàÁÊØ ¨Ñ¡¢Ø§ ÍØ·Ð»Ò·Ô Þҳѧ ÍØ·Ð»Ò·Ô »˜ÞÞÒ ÍØ·Ð»Ò·Ô ÇÔªªÒ ÍØ·Ð»Ò·Ô ÍÒâÅâ¡ ÍطлҷÔ. ๒๘

สวดมนตแกกรรม ชีวิตดี มีสุข


ÍԷѧ ·Ø¡¢Ð¹ÔâøФÒÁÔ¹Õ »Ð¯Ô»Ð·Ò ÍÐÃÔÂÐÊѨ¨Ñ¹µÔ àÁ ÀÔ¡¢ÐàÇ »Ø¾à¾ ÍййØÊÊØàµÊØ ¸ÑÁàÁÊØ ¨Ñ¡¢Ø§ ÍØ·Ð»Ò·Ô Þҳѧ ÍØ·Ð»Ò·Ô »˜ÞÞÒ ÍØ·Ð»Ò·Ô ÇÔªªÒ ÍØ·Ð»Ò·Ô ÍÒâÅâ¡ ÍطлҷÔ. µÑ§ ⢠»Ð¹Ô·Ñ§ ·Ø¡¢Ð¹ÔâøФÒÁÔ¹Õ »Ð¯Ô»Ð·Ò ÍÐÃÔÂÐÊѨ¨Ñ§ ÀÒàǵѾ¾Ñ¹µÔ àÁ ÀÔ¡¢ÐàÇ »Ø¾à¾ ÍййØÊÊØàµÊØ ¸ÑÁàÁÊØ ¨Ñ¡¢Ø§ ÍØ·Ð»Ò·Ô Þҳѧ ÍØ·Ð»Ò·Ô »˜ÞÞÒ ÍØ·Ð»Ò·Ô ÇÔªªÒ ÍØ·Ð»Ò·Ô ÍÒâÅâ¡ ÍطлҷÔ. µÑ§ ⢠»Ð¹Ô·Ñ§ ·Ø¡¢Ð¹ÔâøФÒÁÔ¹Õ »Ð¯Ô»Ð·Ò ÍÐÃÔÂÐÊѨ¨Ñ§ ÀÒÇԵѹµÔ àÁ ÀÔ¡¢ÐàÇ »Ø¾à¾ ÍййØÊÊØàµÊØ ¸ÑÁàÁÊØ ¨Ñ¡¢Ø§ ÍØ·Ð»Ò·Ô Þҳѧ ÍØ·Ð»Ò·Ô »˜ÞÞÒ ÍØ·Ð»Ò·Ô ÇÔªªÒ ÍØ·Ð»Ò·Ô ÍÒâÅâ¡ ÍطлҷÔ. ÂÒÇСÕÇÑިРàÁ ÀÔ¡¢ÐàÇ ÍÔàÁÊØ ¨ÐµÙÊØ ÍÐÃÔÂÐÊѨà¨ÊØ àÍÇѹµÔ »ÐÃÔÇѯ¯Ñ§ ·îÇÒ·ÐÊÒ¡ÒÃѧ ÂжÒÀٵѧ ÞҳзÑÊÊйѧ ¹Ð ÊØÇÔÊØ·¸Ñ§ ÍÐâËÊÔ. à¹ÇÐ µÒÇÒËѧ ÀÔ¡¢ÐàÇ ÊÐà·ÇÐà¡ âÅà¡ ÊÐÁÒÃÐà¡ ÊоîÃÑËîÁÐà¡ ÊÑÊÊÐÁгоîÃÒËîÁгÔÂÒ »ÐªÒÂÐ ÊÐà·ÇÐÁйØÊÊÒÂÐ ÍйصµÐÃѧ ÊÑÁÁÒÊÑÁ⾸ԧ ÍÐÀÔÊÑÁ¾Ø·â¸ »˜¨¨ÑÞÞÒÊÔ§. บริษัท สำนักพิมพเลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน จำกัด

๒๙


ÂÐâµ ¨Ð ⢠àÁ ÀÔ¡¢ÐàÇ ÍÔàÁÊØ ¨ÐµÙÊØ ÍÐÃÔÂÐÊѨà¨ÊØ àÍÇѹµÔ »ÐÃÔÇѯ¯Ñ§ ·îÇÒ·ÐÊÒ¡ÒÃѧ ÂжÒÀٵѧ ÞҳзÑÊÊйѧ ÊØÇÔÊØ·¸Ñ§ ÍÐâËÊÔ. ÍжÒËѧ ÀÔ¡¢ÐàÇ ÊÐà·ÇÐà¡ âÅà¡ ÊÐÁÒÃÐà¡ ÊоîÃÑËîÁÐà¡ ÊÑÊÊÐÁгоîÃÒËîÁгÔÂÒ »ÐªÒÂÐ ÊÐà·ÇÐÁйØÊÊÒÂÐ ÍйصµÐÃѧ ÊÑÁÁÒÊÑÁ⾸ԧ ÍÐÀÔÊÑÁ¾Ø·â¸ »˜¨¨ÑÞÞÒÊÔ§. ÞÒ³ÑިР»Ð¹Ð àÁ ·ÑÊÊйѧ ÍØ·Ð»Ò·Ô ÍСػ»Ò àÁ ÇÔÁصµÔ ÍÐÂÐÁѹµÔÁÒ ªÒµÔ ¹Ñµ¶Ô·Ò¹Ô »Ø¹Ñ¾ÀÐâǵÔ. ÍÔ·ÐÁÐâǨРÀФÐÇÒ ÍѵµÐÁÐ¹Ò »˜Þ¨ÐÇѤ¤ÔÂÒ ÀÔ¡¢Ù ÀФÐÇÐâµ ÀÒÊԵѧ ÍÐÀԹѹ·Ø§ ÍÔÁÑÊîÁÔިР»Ð¹Ð àÇÂÂÒ¡ÐÃгÑÊîÁÔ§ ÀÑÞÞÐÁÒ๠ÍÒÂÑÊîÁÐⵠ⡳±ÑÞÞÑÊÊÐ ÇÔÃЪѧ ÇÕµÐÁÐÅѧ ¸ÑÁÁШѡ¢Ø§ ÍØ·Ð»Ò·Ô Âѧ¡ÔÞ¨Ô ÊÐÁØ·ÐÂиÑÁÁѧ ÊѾ¾Ñ¹µÑ§ ¹ÔâøиÑÁÁѹµÔ. »ÐÇѵµÔൠ¨Ð ÀФÐÇÐµÒ ¸ÑÁÁШѡࡠÀØÁÁÒ à·ÇÒ ÊÑ··ÐÁйØÊÊÒàÇÊا à͵ÑÁÀФÐÇÐµÒ ¾ÒÃÒ³ÐÊÔÂѧ ÍÔÊԻеÐ๠ÁԤзÒà ÍйصµÐÃѧ ¸ÑÁÁШѡ¡Ñ§ »ÐÇѵµÔµÑ§ ÍÑ»»Ð¯ÔÇѵµÔÂѧ ÊÐÁÐ೹РÇÒ ¾îÃÒËîÁÐ೹РÇÒ à·àǹР๓๐

สวดมนตแกกรรม ชีวิตดี มีสุข


ÇÒ ÁÒàùРÇÒ ¾îÃÑËîÁØ¹Ò ÇÒ à¡¹Ð¨Ô ÇÒ âÅ¡ÑÊîÁÔ¹µÔ. ÀØÁÁҹѧ à·Çҹѧ ÊÑ··Ñ§ ÊصîÇÒ ¨ÒµØÁÁÐËÒÃÒªÔ¡Ò à·ÇÒ ÊÑ··ÐÁйØÊÊÒàÇÊا. ¨ÒµØÁÁÐËÒÃҪԡҹѧ à·Çҹѧ ÊÑ··Ñ§ ÊصîÇÒ µÒÇеԧÊÒ à·ÇÒ ÊÑ··ÐÁйØÊÊÒàÇÊا. µÒÇеԧÊҹѧ à·Çҹѧ ÊÑ··Ñ§ ÊصîÇÒ ÂÒÁÒ à·ÇÒ ÊÑ··ÐÁйØÊÊÒàÇÊا. ÂÒÁÒ¹Ñ § à·ÇÒ¹Ñ § ÊÑ · ·Ñ § ÊØ µî Ç Ò µØ ÊÔ µ Ò à·ÇÒ ÊÑ··ÐÁйØÊÊÒàÇÊا. µØÊԵҹѧ à·Çҹѧ ÊÑ··Ñ§ ÊصîÇÒ ¹ÔÁÁÒ¹ÐÃÐµÕ à·ÇÒ ÊÑ··ÐÁйØÊÊÒàÇÊا. ¹ÔÁÁÒ¹ÐÃеչѧ à·Çҹѧ ÊÑ··Ñ§ ÊصîÇÒ »ÐÃйÔÁÁÔµµÐÇÐÊÐÇѵµÕ à·ÇÒ ÊÑ··ÐÁйØÊÊÒàÇÊا. »ÐÃйÔÁÁÔµµÐÇÐÊÐÇѵµÕ¹Ñ§ à·Çҹѧ ÊÑ··Ñ§ ÊصîÇÒ ¾îÃÑËîÁСÒÂÔ¡Ò à·ÇÒ ÊÑ··ÐÁйØÊÊÒàÇÊا à͵ÑÁÀФÐÇÐµÒ ¾ÒÃÒ³ÐÊÔÂѧ ÍÔÊԻеÐ๠ÁԤзÒà ÍйصµÐÃѧ ¸ÑÁÁШѡ¡Ñ§ »ÐÇѵµÔµÑ§ ÍÑ»»Ð¯ÔÇѵµÔÂѧ ÊÐÁÐ೹РÇÒ ¾îÃÒËîÁÐ೹РÇÒ à·àǹРÇÒ ÁÒàùРÇÒ ¾îÃÑËîÁØ¹Ò ÇÒ à¡¹Ð¨Ô ÇÒ âÅ¡ÑÊîÁÔ¹µÔ. บริษัท สำนักพิมพเลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน จำกัด

๓๑


ÍÔµÔËР൹Р¢Ð೹Р൹РÁØËص൹РÂÒÇÐ ¾îÃÑËîÁÐâÅ¡Ò ÊÑ·â· ÍѾÀؤ¤Ñ¨©Ô ÍÐÂÑިР·ÐÊÐÊÐËÑÊÊÕ âÅ¡Ð¸ÒµØ Êѧ¡ÑÁ» ÊÑÁ»Ð¡ÑÁ» ÊÑÁ»ÐàÇ¸Ô ÍÑ»»ÐÁÒâ³ ¨Ð âÍÌÒâà âÍÀÒâÊ âÅà¡ »ÒµØÃÐâËÊÔ Íеԡ¡ÑÁàÁÇÐ à·Çҹѧ à·ÇÒ¹ØÀÒÇѧ ÍжÐ⢠ÀФÐÇÒ Íطҹѧ ÍØ·Òà¹ÊÔ ÍÑÞÞÒÊÔ ÇеРâÀ ⡳±ÑÞâÞ ÍÑÞÞÒÊÔ ÇеРâÀ ⡳±ÑÞâÞµÔ. ÍÔµÔËԷѧ ÍÒÂÑÊîÁÐⵠ⡳±ÑÞÞÑÊÊÐ ÍÑÞÞÒ⡳±ÑÞâÞàµîÇÇÐ* ¹ÒÁѧ ÍÐâËÊÕµÔ. สังคมเดือดรอน เพราะคนกลาทำความชั่วมากขึ้น จิตใจหยาบ ขึ้น ไมเกรงกลัวกฎแหงกรรม การไดชวยใหคนในสังคมเขาใจธรรมะ เขาใจกฎแหงกรรม ดวยการแจกหนังสือธรรมะเปนธรรมทาน เปน หนทางที่จะนำสุขคืนสูสังคมอีกครั้ง สื่อมวลชนเปนผูสรางบุญโดยการนำเสนอขาว สาระ แนวคิดที่กระตุนใหผูรับมี ความสงบกาย วาจา ใจ ใชปญญาชวยกันพัฒนาแกปญหาบนทางสันติ สื่อมวลชนเปนผูสรางบาปโดยการนำเสนอขาว สาระ แนวคิดที่เพิ่มความรอน ลงในจิตใจของผูรับ

* อานวา ตะ-เว-วะ

๓๒

สวดมนตแกกรรม ชีวิตดี มีสุข


พระคาถาชินบัญชร เปนบทสวดอาราธนาพระพุทธเจา ๒๘ พระองค พระอรหันตสาวก ๘๐ รูป และพระสูตรตางๆ เขามาสถิตตามอวัยวะนอย ใหญของตน เพื่อใหเกิดอานุภาพในการปองกันภัยรอบดาน และให เกิดสิริมงคลแกตน

ñ. ªÐÂÒÊйҡеÒ๑ ¾Ø·¸Ò ¨ÐµØÊѨ¨ÒÊÐÀѧ ÃÐÊѧ ò. µÑ³Ëѧ¡ÐÃÒ·Ð⠾ط¸Ò ÊѾྠ»ÐµÔ¯°ÔµÒ ÁÑÂËѧ

વîÇÒ ÁÒÃѧ ÊÐÇÒËйѧ à »ÇÔ§ÊØ ¹ÐÃÒÊÐÀÒ. Íѯ°ÐÇÕÊÐµÔ ¹ÒÂÐ¡Ò Áѵ¶ÐࡠൠÁعÔÊÊÐÃÒ.

๑ บางฉบับเปน คะตา แปลไดความหมายเหมือนกัน บริษัท สำนักพิมพเลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน จำกัด

๓๓


ó. ÊÕàÊ »ÐµÔ¯°Ôâµ ÁÑÂËѧ Êѧ⦠»ÐµÔ¯°Ôâµ ÁÑÂËѧ ô. ËзÐà àÁ ÍйØÃط⸠⡳±ÑÞâÞ »¯°ÔÀÒ¤ÑÊîÁÔ§ õ. ·Ñ¡¢Ôà³ ÊÐÇÐ๠ÁÑÂËѧ ¡ÑÊÊÐâ» ¨Ð ÁÐËÒ¹ÒâÁ ö. à¡Êѹàµ๒ »¯°ÔÀÒ¤ÑÊîÁÔ§ ¹ÔÊԹ⹠ÊÔÃÔÊÑÁ»˜¹â¹ ÷. ¡ØÁÒÃСÑÊÊÐâ» à¶âà âÊ ÁÑÂËѧ ÇзÐ๠¹Ô¨¨Ñ§ ø. »Ø³â³ Íѧ¤ØÅÔÁÒâÅ ¨Ð à¶ÃÒ »˜Þ¨Ð ÍÔàÁ ªÒµÒ ù. àÊÊÒÊÕµÔ ÁÐËÒà¶ÃÒ à͵ÒÊÕµÔ ÁÐËÒà¶ÃÒ ªÐÅѹµÒ ÊÕÅÐàµàª¹Ð

¾Ø·â¸ ¸ÑÁâÁ ·ÐÇÔâŨÐ๠ÍØàà ÊѾ¾Ð¤Ø³Ò¡ÐâÃ. ÊÒÃջصⵠ¨Ð ·Ñ¡¢Ôà³ âÁ¤¤ÑŹÒâ¹ ¨Ð ÇÒÁÐà¡. ÍÒÊا Íҹѹ·ÐÃÒËØÅÒ๑ ÍØÀÒÊا ÇÒÁÐâʵÐà¡. ÊØÃÔâ ÇÐ »ÐÀѧ¡Ðâà âÊÀÔâµ ÁعԻا¤ÐâÇ. ÁÐàËÊÕ ¨ÔµµÐÇÒ·Ðâ¡ »ÐµÔ¯°ÒÊÔ ¤Ø³Ò¡ÐâÃ. ÍØ»ÒÅÕ ¹Ñ¹·ÐÊÕÇÐÅÕ ¹ÐÅÒ௠µÔÅÐ¡Ò ÁÐÁÐ. ÇÔªÔµÒ ªÔ¹ÐÊÒÇÐ¡Ò ªÔµÐÇѹⵠªÔâ¹ÃÐÊÒ Íѧ¤ÐÁѧà¤ÊØ Êѳ°ÔµÒ.

๑ บางฉบับเปน อานันทะราหุโล ๒ บางฉบับเปน เกสันโต แปลไดความหมายเหมือนกัน

๓๔

สวดมนตแกกรรม ชีวิตดี มีสุข


ñð. Ãейѧ »ØÃÐâµ ÍÒÊÔ ¸ÐªÑ¤¤Ñ§ »˜¨©Ðâµ ÍÒÊÔ ññ. ¢Ñ¹¸ÐâÁÃлÐÃÔµµÑިРÍÒ¡ÒàÊ ©Ð·Ð¹Ñ§ ÍÒÊÔ ñò. ªÔ¹Ò³Ò ÇÐÃÐÊѧÂصµÒ ÇҵлµµÒ·ÔÊÑÞªÒµÒ ñó. ÍÐàÊÊÒ ÇÔ¹ÐÂѧ ÂѹµØ ÇÐÊÐâµ àÁ ÊСԨਹРñô. ªÔ¹Ð»˜ÞªÐÃÐÁѪ¬ÑÁËÔ ÊÐ·Ò »ÒàŹµØ Áѧ ÊѾྠñõ. ÍÔ¨à¨ÇÐÁѹⵠªÔ¹Ò¹ØÀÒàǹР¸ÑÁÁÒ¹ØÀÒàǹРÊѧ¦Ò¹ØÀÒàǹРÊÑ·¸ÑÁÁÒ¹ØÀÒÇлÒÅÔâµ

·Ñ¡¢Ôà³ àÁµµÐÊصµÐ¡Ñ§ ÇÒàÁ Íѧ¤ØÅÔÁÒÅСѧ. ÍÒ¯Ò¹Ò¯ÔÂÐÊصµÐ¡Ñ§ àÊÊÒ »Ò¡ÒÃÐÊѳ°ÔµÒ. ÊѵµÑ»»Ò¡ÒÃÐÅѧ¡ÐµÒ ¾ÒËÔÃѪ¬ÑµµØ»˜··ÐÇÒ. ÍйѹµÐªÔ¹Ð൪ÐÊÒ ÊÐ·Ò ÊÑÁ¾Ø·¸Ð»˜ÞªÐàÃ. ÇÔËÐÃѹµÑ§ ÁÐËÕµÐàÅ๑ ൠÁÐËÒ»ØÃÔÊÒÊÐÀÒ. ÊؤصⵠÊØÃѡ⢠ªÔµÙ»˜··ÐâÇ ªÔµÒÃÔÊѧ⤠ªÔµÑ¹µÐÃÒâ ¨ÐÃÒÁÔ ªÔ¹Ð»˜ÞªÐàõÔ.

๑ อานวา มะ-ฮี-ตะ-เล บริษัท สำนักพิมพเลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน จำกัด

๓๕


อานุภาพของพระคาถาชินบัญชร ผูใดสวดภาวนาพระคาถาชินบัญชรเปนประจำ นอกจากจะมี อานุภาพปองกันภัยไดรอบดานและใหเกิดสิริมงคลแกตนแลว บางขอ ยังมีอานุภาพเฉพาะดานอีกดวย ดังนี้ ขอที่ ๓ ใชสวดภาวนากอนขับรถเดินทางไกลไปตางถิ่น ทำ ใหแคลวคลาดปลอดภัย ขอที่ ๕ ภาวนาเปนประจำทำใหเรียนหนังสือเกง ความจำ เปนเลิศ, ภาวนา ๓ จบ กอนอานหนังสือ ทำใหเขาใจงาย, ภาวนา ๑ จบ กอนทำขอสอบ ทำใหความจำในบทเรียนผุดขึ้น ทำขอสอบไดดี ขอที่ ๖ ภาวนาเปนประจำทำใหคนรักคนหลงนิยมชมชอบ มีสงาราศี เหมาะแกผูที่เปนดารานักรอง นักแสดง เปนตน ขอที่ ๗ ภาวนาทุกวันเสริมความสำเร็จในดานการพูด การ เจรจาตอรอง เหมาะแกนักพูด ประชาสัมพันธ เปนตน ขอที่ ๘ ใชเสกน้ำลางหนา หรือเสกแปงทาหนา เจิมหนาผาก ไปในที่ใดจะเปนที่ตองตาตองใจของผูพบเห็น เปนเมตตามหานิยม ขอที่ ๙ ใชภาวนากอนออกจากบาน ทำใหไมมีอุบัติเหตุ มี คุณทางมหาอุด แคลวคลาดปลอดภัย ศัตรูหรือสัตวรายไมอาจทำ อันตรายได ขอที่ ๑๐-๑๑ สวดภาวนาปองกันภัยจากภูตผีปศาจ และ อมนุษยทั้งหลาย ปองกันคุณไสย ภาวนากอนนอนเมื่อไปคางแรมตางถิ่น ทำใหนอนหลับสบาย ๓๖

สวดมนตแกกรรม ชีวิตดี มีสุข


ข อ ที่ ๑๔ สวดภาวนาทุ ก วั น ทำให แ คล ว คลาดปลอดภั ย คงกระพันชาตรี ปองกันสรรพาวุธตางๆ

พระคาถาชินบัญชร (ยอ) ªÔ¹Ð»˜ÞªÐÃлÐÃÔµµÑ§ Áѧ ÃÑ¡¢ÐµØ ÊѾ¾Ð·Ò. ใชสวดภาวนาในโอกาสที่มีเวลานอย หรือในยามฉุกเฉิน มี อานุภาพปองกันคุมครองเชนเดียวกับบทเต็ม

หัวใจพระคาถาชินบัญชร ªÐ ¨Ð µÐ ÊÐ ÊÕ à¡ ¹Ô ¡Ø âÊ »Ø ¸Ð ¢Ð ÍÒ ªÔ ÇÒ

Êѧ ËÐ â¡ ·Ð ¡Ð චàÊ àÍ ªÐ ÃÐ ÍÐ ÇÐ ªÔ ÊÐ ÍÔ µÔ.

ชีวิตจักสนุก สุข สงบ นั่ง ยิ้ม เย็น เห็นทางออกของปญหา สรางสรรคสิ่งดีงามใหมๆ

สำนักพิมพเลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน ปรารถนาใหทุกคนมีความสุข

บริษัท สำนักพิมพเลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน จำกัด

๓๗


บทเมตตาพรหมวิหาระภาวนา (บทมหาเมตตาใหญ)

บทสวดวาดวยการแผเมตตาใหกับสรรพสัตวทุกตัวตน ผูใดสวด เปนประจำ มีอำนาจตัดเวรกรรมจากเจากรรมนายเวร เมื่อเกิดปญหา ใหญใหสวดภาวนา ๓ จบ ติดตอกัน ๙ วัน หรือ ๓ เดือน ปญหา ดังกลาวจะคลี่คลายหายไป ไมวาจะเปนปญหาลูกเกเร สามีติดเหลา สวดบทนี้เปนประจำแลวลูกจะกลับตัวเปนคนดี สามีจะเลิกเหลา

àÍÇÑÁàÁ Êصѧ. à͡ѧ ÊÐÁÐÂѧ ÀФÐÇÒ ÊÒÇѵ¶ÔÂѧ ÇÔ Ë ÐÃÐµÔ àªµÐÇÐ๠ÍйҶл ³ ±Ô ¡Ñ Ê ÊÐ ÍÒÃÒàÁ. µÑµîÃР⢠ÀФÐÇÒ ÀÔ¡¢Ù ÍÒÁѹàµÊÔ ÀÔ¡¢ÐâÇµÔ ÀÐ·Ñ¹àµµÔ àµ ÀÔ¡¢Ù ÀФÐÇÐâµ »˜¨¨ÑÊâÊÊا. ÀФÐÇÒ à͵зÐâǨРàÁµµÒÂÐ ÀÔ¡¢ÐàÇ à¨âµÇÔÁصµÔÂÒ ÍÒàÊÇÔµÒÂÐ ÀÒÇÔµÒÂÐ ¾ÐËØÅաеÒÂÐ ÂҹաеÒÂÐ Çѵ¶Ø¡ÐµÒÂÐ Íйد°ÔµÒÂÐ »ÐÃÔ¨ÔµÒÂÐ ÊØÊÐÁÒÃÑ·¸ÒÂÐ àÍ¡Ò·ÐÊÒ¹ÔÊѧÊÒ »Ò¯Ô¡Ñ§¢Ò. ¡ÐµÐàÁ àÍ¡Ò·ÐÊÐ. Êآѧ ÊØ»ÐµÔ Êآѧ »Ð¯Ô¾Øª¬ÐµÔ ¹Ð »Ò»Ð¡Ñ§ ÊØ»¹Ñ§ »˜ÊÊÐµÔ ÁйØÊÊҹѧ »â âËµÔ ÍÐÁйØÊÊҹѧ »â âËµÔ à·ÇÐµÒ ÃÑ¡¢Ñ¹µÔ ¹ÒÊÊÐ ÍѤ¤Ô ÇÒ ÇÔÊѧ ÇÒ Êѵ¶Ñ§ ÇÒ ๓๘

สวดมนตแกกรรม ชีวิตดี มีสุข


¡ÐÁÐµÔ µØÇЯѧ ¨ÔµµÑ§ ÊÐÁÒ¸ÔÂÐµÔ ÁØ¢ÐÇѳⳠÇÔ»»ÐÊÕ·ÐµÔ ÍÐÊÑÁÁØÌîâË ¡ÒÅѧ ¡ÐâÃµÔ ÍصµÐÃÔ§ ÍÑ»»Ð¯ÔÇÔª¬Ñ¹âµ ¾îÃÑËîÁÐâÅ¡Ù»Ð⤠â˵Ô. àÁµµÒÂÐ ÀÔ¡¢ÐàÇ à¨âµÇÔÁصµÔÂÒ ÍÒàÊÇÔµÒÂÐ ÀÒÇÔµÒÂÐ ¾ÐËØÅաеÒÂÐ ÂҹաеÒÂÐ Çѵ¶Ø¡ÐµÒÂÐ Íйد°ÔµÒÂÐ »ÐÃÔ¨ÔµÒÂÐ ÊØÊÐÁÒÃÑ·¸ÒÂÐ ÍÔàÁ àÍ¡Ò·ÐÊÒ¹ÔÊѧÊÒ »Ò¯Ô¡Ñ§¢Ò. Íѵ¶Ô ÍÐ⹸ÔâÊ ¼ÐÃÐ³Ò àÁµµÒà¨âµÇÔÁصµÔ. Íѵ¶Ô â͸ÔâÊ ¼ÐÃÐ³Ò àÁµµÒà¨âµÇÔÁصµÔ. Íѵ¶Ô ·ÔÊÒ ¼ÐÃÐ³Ò àÁµµÒà¨âµÇÔÁصµÔ. ¡ÐµÕËÒ¡ÒàÃËÔ ÍÐ⹸ÔâÊ ¼ÐÃÐ³Ò àÁµµÒà¨âµÇÔÁصµÔ. ¡ÐµÕËÒ¡ÒàÃËÔ â͸ÔâÊ ¼ÐÃÐ³Ò àÁµµÒà¨âµÇÔÁصµÔ. ¡ÐµÕËÒ¡ÒÃàÃËÔ ·ÔÊÒ ¼ÐÃÐ³Ò àÁµµÒà¨âµÇÔÁصµÔ. »˜Þ¨ÐËÒ¡ÒàÃËÔ ÍÐ⹸ÔâÊ ¼ÐÃÐ³Ò àÁµµÒà¨âµÇÔÁصµÔ. ÊѵµÐËÒ¡ÒàÃËÔ â͸ÔâÊ ¼ÐÃÐ³Ò àÁµµÒà¨âµÇÔÁصµÔ. ·ÐÊÐËÒ¡ÒàÃËÔ ·ÔÊÒ ¼ÐÃÐ³Ò àÁµµÒà¨âµÇÔÁصµÔ.

บริษัท สำนักพิมพเลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน จำกัด

๓๙

สวดมนต์แก้กรรม ชีวิตดี มีสุข lc1  

เป็นหนังสือธรรมะที่ประกอบไปด้วยบทสวดมนต์และคำสอนพร้อมทั้งสาระความรู้ทั่วไปอีกมากมาย ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านได้ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้ ทั้งทางด้...

สวดมนต์แก้กรรม ชีวิตดี มีสุข lc1  

เป็นหนังสือธรรมะที่ประกอบไปด้วยบทสวดมนต์และคำสอนพร้อมทั้งสาระความรู้ทั่วไปอีกมากมาย ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านได้ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้ ทั้งทางด้...

Advertisement