Page 1

ทำ�กรรมไม่ดีอาจหนีโทษทางกฎหมายได้ในบางครา แต่ว่าไม่อาจหนีพ้นกฎแห่งกรรมที่ตามให้ผลได้

อำ�นาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรม พระนิพนธ์ใน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก


อำ�นาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรม

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก บรรณาธิการ/รวบรวม : ไพยนต์ กาสี ออกแบบปก/รูปเล่ม : เสาวณีย์ เที่ยงตรง ภาพปก : ธนรัตน์ ไทยพานิช พิมพ์ข้อมูล : ธนวรรณ ขันแข็ง พิสูจน์อักษร : ประดิษฐ์ เจาจารึก ISBN 978-616-268-207-0

สร้างสรรค์และลิขสิทธิ์ บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด 105/95-96 ถนนประชาอุทิศ ซอย 45 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์/โทรสาร 02-872-7667

เชิญร่วมเผยแผ่เป็นธรรมทาน

สาขาทุ่งครุ : โทร. 02-872-9191, 02-872-8181, 02-872-7227, 02-872-9898 สาขาสำ�ราญราษฎร์ : โทร. 02-221-1050, 02-221-4446 Email : LC2YOU@GMAIL.COM, LC2YOU@HOTMAIL.COM WWW.LC2U.COM, WWW.พุทธะ.NET

พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง 223 ถนนบำ�รุงเมือง กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ 02-221-1050, 02-221-4446, 02-223-8979


คำ�นำ� คำ�ว่า กรรม ทีแ่ ปลว่า การกระทำ� นัน้ เป็นคำ�กลางๆ ยังไม่ระบุ หรือชีช้ ดั ลงไปว่าเป็นการกระทำ�ทีด่ หี รือชัว่ ต่อเมือ่ เติมคำ�ข้างหน้าลงไปจึงจะ รูไ้ ด้ เช่น กุศลกรรม แปลว่า กรรมดี คือการกระทำ�ทีด่ ี หรือ อกุศลกรรม แปลว่า กรรมชั่ว คือการกระทำ�ที่ไม่ดี ดังนั้นทุกคนที่เกิดมาจึงมีกรรม ด้วยกันทุกคน เพราะยังต้องมีการกระทำ�กันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน และกรรม สามารถลิขิตให้ชีวิตดีขึ้น หรือเลวลงได้ ทั้งนี้ พระพุทธศาสนามิได้สอน ให้คนยอมจำ�นนต่อกรรม แต่สอนให้รู้ทันกรรม นั่นก็คือว่า ไม่ได้สอนให้ งอมืองอเท้ารอรับผลกรรมที่กำ�ลังประสบอยู่ โดยเฉพาะผลของกรรมชั่ว ที่ทำ�ให้ต้องพบกับความทุกข์เดือดร้อนต่างๆ นั้น ต้องเร่งรีบทำ�กรรมดีให้ มากๆ เพื่อเป็นแรงต้านผลของกรรมชั่วนั้นให้ลดน้อยลง เมื่อสำ�นึกรู้เช่นนี้ จะได้เร่งรีบทำ�ปัจจุบันกรรมที่เป็นส่วนดี หลีกหนีกรรมชั่ว เพื่อเป็นหลัก ประกันของชีวิตในภพภูมิข้างหน้า หนังสือเรือ่ ง “อำ�นาจอันยิง่ ใหญ่แห่งกรรม” เล่มนี้ เป็นพระนิพนธ์ ใน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งพระองค์ทรงอธิบายขยายความไว้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้ง ทั้งนี้เพื่อให้ พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้นำ�ข้อคิดในบทพระนิพนธ์ไปเป็นหลักประพฤติ ปฏิบัติได้ง่ายขึ้น กับทั้งจักได้มีความสังวรระมัดระวังในการกระทำ�ของตน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า พระวรคติธรรมที่สมเด็จพระญาณสังวรฯ ทรงนิพนธ์ประทานไว้นี้ จักเป็นแสงสว่างทางปัญญานำ�พาท่านผู้อ่านให้ ตั้งมั่นอยู่ในกรรมดีทั้งทางกายวาจาและใจตลอดไป ขอพระสัทธรรมดำ�รงอยู่ในดวงจิตของทุกท่านตลอดกาลนาน น.ธ.เอก, ป.ธ. ๖, พธ.บ., น.บ. บรรณาธิการ สำ�นักพิมพ์ แอล ซี พี เด็กดีมีบุญ


อำ�นาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรม

อำ�นาจกรรมทำ�ให้คนดีหรือชั่ว คำ�ว่า “กรรม” ในพระพุทธศาสนา เป็นคำ�ที่มีความหมาย เป็นกลาง หมายถึง การกระทำ� ไม่เจาะจงบ่งบอกเป็นการกระทำ� ทีไ่ ม่ดี อันเป็นกรรมทีไ่ ม่ดี เป็นบาปกรรม หรือเป็นอกุศลกรรม และ ไม่เจาะจงบ่งบอกเป็นการกระทำ�ที่ดี อันเป็นกรรมดี เป็นบุญกรรม หรือเป็นกุศลกรรม บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

5


แต่คำ�ว่า “กรรม” นั้น โดยทั่วไปใช้ในความหมายว่า ความ ไม่ดี เช่นเดียวกับบาปกรรม และอกุศลกรรม จึงเท่ากับทัว่ ไปใช้ค�ำ ว่า “กรรม” เป็นคำ�ย่อของกรรมไม่ดี คือ บาปกรรม หรืออกุศลกรรม พุทธศาสนสุภาษิตมีว่า

“วโส อิสฺสริยํ โลเก อำ�นาจเป็นใหญ่ในโลก” ในบรรดาอำ�นาจทั้งปวงในโลก อำ�นาจของกรรมใหญ่ยิ่ง ที่สุด และไม่มีอำ�นาจใดเสมออำ�นาจกรรม กรรมดี มีอำ�นาจใน ทางดี กรรมไม่ดี มีอำ�นาจในทางไม่ดี คนดี มีอำ�นาจในทางดี ผู้ทำ�กรรมดี จึงมีอำ�นาจในทางดี ย่อมใช้อ�ำ นาจนัน้ ก่อความร่มเย็นเป็นสุข ให้เกิดทัง้ แก่ตนเอง ให้เกิด ทั้งแก่ผู้อื่น คนไม่ดี มีอำ�นาจในทางไม่ดี ผู้ทำ�กรรมไม่ดี จึงมีอำ�นาจใน ทางไม่ดี ย่อมใช้อำ�นาจนั้นก่อความทุกข์ความร้อน ให้เกิดทั้งแก่ ตนเอง ให้เกิดทั้งแก่ผู้อื่น

6

อำ�นาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรม


สัตว์โลกเป็นไปตามอำ�นาจกรรม ปั ญ หาที่ กำ � ลั ง เกิ ด ขึ้ น มากมายว่ า ทำ � ไมโลกทุ ก วั น นี้ จึงร้อนนัก เต็มไปด้วยความเลวร้ายต่างๆ นานา ทีไ่ ม่เคยมีมาก่อน ทั้งมรสุมใหญ่ ทั้งน้ำ�ไฟทำ�ลาย ทั้งโจรร้ายเข่นฆ่า ทั้งความ เมตตากรุณาสิ้นจากจิตใจ ทั้งความขาดแคลนทุกข์ยากทั่วไปทั้ง แผ่นดิน ความกตัญญูกส็ น้ิ สูญหมด ลูกหลานทรยศแม่พอ่ พีป่ า้ น้าอา ปู่ย่าตายาย ถึงทุบตีเข่นฆ่าทารุณกรรม ครูอาจารย์ก็ทำ�ร้ายได้ทั้ง ร่างกายและจิตใจศิษย์น้อยๆ ทำ�ชีวิตให้พลอยสิ้นสุด จนเกิดเป็น ปัญหาว่า ทำ�ไมเมืองพระพุทธศาสนาจึงเป็นเช่นนี้ ? ทำ�ไมความเดือดร้อนชั่วร้ายจึงมากมายนัก ? ทำ�ไมผู้คนจึงลำ�บากยากแค้นนัก ตกอยู่ในสภาพที่น่า ประหวัน่ พรั่นพรึงนัก

“กมฺมุนา วตฺตตี โลโก สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม” นีค่ อื คำ�ตอบ สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม เป็นคำ�ในพระพุทธศาสนสุภาษิต มีความหมายว่า

บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

7


คนและสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปต่างๆ นานา ทุกข์ก็มี สุขก็มี ดีก็มี ชั่วก็มี มิได้เกิดแต่ผู้ใดอื่น มิได้เกิดแต่อะไรอื่น มิใช่เกิดแต่ เหตุใดทั้งนั้น นอกจากกรรมที่ตนได้กระทำ�แล้วเองนั้น

ไม่เห็นด้วยตา พาให้ไม่กลัวกรรม สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม แม้จะเป็นจริงเช่นนี้ แต่มี ผู้ที่เชื่อว่าเป็นจริงเพียงจำ�นวนน้อยนัก เพราะไม่มีภาพให้เห็น ว่าเมื่อชีวิตออกจากร่างของคนคนหนึ่งไป ก็ไปเป็นอีกร่างหนึ่งได้ เช่น หมูหมา กาไก่ ความไม่ได้เห็นชัดๆ ด้วยตาเนื้อเช่นนี้ ทำ�ให้คนส่วนมาก ยากจะเชื่อว่าคนก็เกิดเป็นสัตว์ได้ สัตว์ก็เกิดเป็นคนได้ คนฐานะสูง ก็เกิดเป็นคนฐานะต่ำ�ได้ คนฐานะต่ำ�ก็เกิดเป็นคนฐานะสูงได้ คน ร่างกายดีๆ ก็เกิดเป็นคนแขนด้วนขาด้วนได้ คนพิการแขนด้วนขาด้วน ก็เกิดเป็นคนมีแขนมีขาได้ คนหน้าตาน่าเกลียดผิวพรรณเศร้าหมอง ก็เกิดเป็นคนสวยคนงามได้ คนสวยคนงามก็เกิดเป็นคนน่าเกลียด น่าชัง ผิวพรรณเศร้าหมองได้ ยิง่ กว่านัน้ ก็เกิดเป็นเทวดาได้ เทวดา ก็เกิดเป็นคนได้ ความไม่เห็นด้วยตาเนือ้ ประกอบกับความไม่มคี วามเข้าใจ ในเรื่องกรรม การให้ผลของกรรม ทำ�ให้คนส่วนมากไม่กลัวการ 8

อำ�นาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรม


เกิดใหม่ ว่าจะนำ�ไปสู่สภาพ หรือภพชาติที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งนัก เช่น เป็นสัตว์นรก ดังนั้น ใจจึงสำ�คัญที่สุด ใจต้องคิดไปก่อน เป็นมโนกรรม กรรมทางใจ อะไรๆ จึงจะเป็นผลตามมา จะดีหรือจะชั่ว ก็แล้วแต่ ใจจะคิดดีหรือคิดชั่ว ผูท้ ไ่ี ม่เชือ่ เรือ่ งกรรมทีเ่ กิดจากใจคิด เป็นผูท้ น่ี า่ สงสารทีส่ ดุ เพราะเขามีโอกาสที่จะตกอยู่ในสภาพที่เลวร้าย น่าสลดสังเวช ยิ่งนัก สภาพที่เกิดแต่ใจคิดนำ�ไปนั้น เกิดได้ทั้งในภพชาติปัจจุบันนี้ ตลอดไปจนถึงภพชาติข้างหน้า

กรรมสงสัยได้ แต่ใจต้องกลัวจริง ใครเล่าที่ระลึกได้ว่าได้ทำ�กรรมใดไว้ในอดีต นึกไม่ได้ทั้งนั้น ทัง้ กรรมดีกรรมชัว่ จะมาระลึกรูก้ นั บ้างก็เมือ่ ต้องประสบผลของกรรม แล้ว บางคนจึงจะสงสัยว่า นั่นคงเป็นผลของกรรมชั่ว เพราะทำ� ให้เคราะห์ร้ายเดือดเนื้อร้อนใจ บางคนจึงสงสัยว่า นั่นคงเป็นผลของกรรมดี เพราะทำ�ให้ ได้รับโชคดี มีความสุขกายสบายใจ การทีม่ ารู้ มาสงสัย ในเรือ่ งการให้ผลของกรรมเช่นนี้ เป็น การดี เท่ากับเป็นการแสดงว่า มีความเชื่อในเรื่องกรรมอยู่ในใจ บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

9


แม้จะยังไม่ปฏิบตั จิ ริงจังให้เป็นการแสดงความกลัวกรรม อันสมควร กลัวอย่างยิ่ง ทีป่ ากพูดกันอยูว่ า่ กรรมไม่ดี น่ากลัวนัน้ ถ้าทำ�ให้ความรูส้ กึ น่ากลัวเกิดขึ้นในใจได้จริง และไม่เพียงให้รู้สึกว่า กรรมไม่ดีน่ากลัว เท่านั้น ต้องให้กลัวกรรมไม่ดีด้วยจริงๆ จึงจะเกิดผลเป็นคุณแก่ตน ถ้าสักแต่ปากพูดไป ใจไม่จริงดังปาก หามีประโยชน์แก่ตนไม่ แต่อาจจะมีประโยชน์แก่ผู้ได้รับฟัง ที่นำ�ไปคิดพิจารณา และเกิด ความรู้สึกกลัวกรรมไม่ดีขึ้นอย่างจริงใจ

กรรมที่ทำ�ลงไป ส่งผลให้อย่างแน่นอน การส่งผลของกรรมดีและกรรมไม่ดนี น้ั ข้ามภพข้ามชาติได้ กรรมในอดี ต ชาติ ส่ ง ผลมาทั น ในปั จ จุ บั น ชาติ ก็ มี ไปส่ ง ถึ ง ใน อนาคตชาติก็มี แล้วแต่ว่าผู้ทำ�กรรมจะสามารถหนีได้ไกลเท่าไร หรือหนีได้นานเท่าไร นั่นก็คือแล้วแต่ว่าในปัจจุบันชาติ ผู้ทำ�กรรม แล้วในอดีตจะสามารถในการทำ�จิตใจ ทำ�บุญทำ�กุศล ทำ�ความดี ได้มากเพียงไหน เป็นกรรมที่ใหญ่ยิ่งหนักหนากว่ากรรมไม่ดีหรือไม่ การให้ผลของกรรม ก็เช่นเดียวกับการตกจากที่สูงของวัตถุ สิ่งใดหนักกว่า เมื่อตกลงจากที่เดียวกันในเวลาใกล้เคียงกัน สิ่งนั้น ย่อมถึงพื้นก่อน 10

อำ�นาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรม


เปรียบดังกรรมสองอย่าง คือ กรรมดี และกรรมไม่ดี กระทำ� ในเวลาใกล้เคียงกัน กรรมทีห่ นักกว่า ไม่วา่ จะเป็นกรรมดี หรือกรรม ไม่ดีก็ตาม ย่อมส่งผลก่อน กรรมที่เบากว่า ย่อมส่งผลทีหลัง และย่อมส่งผลทัง้ สองแน่นอน ไม่เร็วก็ชา้ ไม่ชาตินก้ี ช็ าติหน้า ไม่ชาติหน้าก็ชาติต่อไป ต่อไป ต่อไป อาจจะอีกหลายภพชาติก็ได้ ที่ เ ป็ น ดั ง นี้ เพราะกรรมไม่ ใช่ สิ่ ง ที่ จ ะลบเลื อ นได้ ด้ ว ย กาลเวลา นานเพียงไร กรรมก็ยงั ให้ผลอยูเ่ สมอ กรรมจึงมีอ�ำ นาจ เหนืออำ�นาจทั้งปวง

กรรมให้ผลตรงตามเหตุ กรรมนัน้ น่าเชือ่ ถือนักในการให้ผลตรงตามเหตุ ไม่มอี คติ ด้วยอำ�นาจได้เลย แม้เกิดอยู่ในฐานะที่สุขสบาย ก็มิใช่ว่าไม่จำ�เป็น ต้องนึกถึงกรรม มิใช่ว่าไม่จำ�เป็นต้องเชื่อกรรม สุขสบายเพียงไร ก็จำ�เป็นต้องนึกถึงกรรม ถ้าไม่ได้ท�ำ กรรมดีอนั ควรแก่เหตุแล้ว จะอยูใ่ นฐานะสุขสบาย ได้อย่างไร ใครอื่นอีกมากมายหาได้อยู่ในฐานะเช่นนั้น อดอยาก ยากไร้เข็ญใจกันนักหนา ทำ�ไมเป็นได้เช่นนัน้ มีอะไรเป็นเครือ่ งทำ�ให้ เป็นไป แม้ไม่ต้องคิดในเรื่องเช่นนี้เสียเลย ย่อมไม่อาจอบรมปัญญา บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

11


ให้เห็นถูกในเรือ่ งกรรม และการให้ผลของกรรมได้ ทัง้ ๆ ทีเ่ ป็นเรือ่ ง สำ�คัญแก่ทุกชีวิตที่ปรารถนาความสวัสดี คนก็ตาม สัตว์ก็ตาม เกิดด้วยอำ�นาจของกรรม กรรมนำ� ให้เป็นคน และนำ�ให้เป็นสัตว์ เชือ่ ไว้กอ่ นย่อมมีโอกาสทีจ่ ะพ้นจากความเป็นสัตว์ เพราะ เมื่อเชื่อว่ากรรมมีอำ�นาจถึงเพียงนั้น ก็ย่อมขวนขวายทำ�กรรมที่จะ ไม่นำ�ให้ต้องไปเป็นสัตว์ ไม่มใี ครทีไ่ ม่กลัวความเป็นสัตว์ และมีโอกาสทีจ่ ะได้เกิดเป็น สัตว์แน่ในภพภูมิข้างหน้า แม้บังเอิญไปทำ�กรรมที่จะทำ�ให้เกิดผล เช่นนั้น โดยรู้หรือไม่รู้ เชื่อหรือไม่เชื่อก็ตาม พลาดพลั้งไปทำ�กรรม ผิดเข้า ก็จะไม่อาจปฏิเสธผลของกรรมได้เลย

โอกาสพ้นกรรมมีได้ ถ้าใช้ปัญญาไตร่ตรอง ผลของกรรม ย่อมเป็นไปตรงตามกรรมอันเป็นส่วนเหตุที่ ได้กระทำ�แล้ว คือผลดีย่อมเกิดแต่เหตุดี ผลไม่ดีย่อมเกิดแต่เหตุไม่ดี พระพุทธองค์ทรงแสดงความจริงนี้ ที่แม้เห็นได้ยาก แต่ก็ เป็นความจริงที่เที่ยงแท้ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ จะมีผู้เข้าใจหรือไม่ จะเข้าใจผิดถูกอย่างไรก็ตาม ความจริงนี้ย่อมเป็นความจริงตลอด ทำ�ดีย่อมได้ดี ทำ�ชั่วย่อมได้ชั่ว 12

อำ�นาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรม


แต่โอกาสมีอยูเ่ สมอ สำ�หรับทีจ่ ะพิจารณาให้เกิดปัญญารูต้ าม พระปัญญาในเรื่องของกรรมและการให้ผลของกรรม ทุกลมหายใจ เข้าออก ดังนั้น จงพิจารณาเรื่องของกรรมให้ได้ด้วยกันทุกคน ไม่ว่า จะอยูท่ ไ่ี หน กำ�ลังทำ�อะไร เพียงแต่ท�ำ ใจให้สงบพอสมควรก่อน เพือ่ เหมาะแก่การน้อมไปใช้พิจารณาให้เกิดผล ให้เป็นความรู้ของตน มิใช่เป็นความรู้ของพระพุทธองค์ ที่ตนเพียงจดจำ�ไว้เท่านั้น เพราะ ความรู้ของผู้อื่นนั้น แม้จดจำ�ไว้อย่างมิได้รู้มิได้เข้าใจจริงด้วยตนเอง ความรู้นั้นก็ยังมิใช่ปัญญาของตน ฉะนั้น เห็นอะไร ได้ยินอะไร อย่าสักแต่ว่าได้ยิน อย่าสัก แต่ว่ารู้เช่นที่ได้เห็น อย่าสักแต่ว่ารู้เช่นที่ได้ยิน อันมิใช่ปัญญา เห็นแล้วต้องให้เป็นปัญญา ได้ยนิ แล้วต้องให้เป็นปัญญา มากน้อย ก็ต้องให้เกิดปัญญาขึ้นมาบ้าง คือ เห็นอะไรแล้วก็ตอ้ งคิด ได้ยนิ อะไรแล้วก็ตอ้ งคิด คิดให้ดี คิดให้มีเหตุผล ด้วยใจที่สงบ คิดเนืองๆ

คนไม่ดี ไม่มีใครปรารถนาอยากเป็น ผู้ไม่ทำ�ดีประการต่างๆ ด้วยกาย วาจา อันเนื่องมาจาก ใจที่ไม่ดีของเขานั้น แท้จริงแล้ว ผู้มีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

13


พอสมควร ประกอบด้วยความเชื่อในเรื่องกรรม และการให้ผลของ กรรม ไม่น่าจะมีผู้ใดปรารถนาเป็นคนไม่ดี แต่ทำ�ไมจึงมีคนไม่ดีมากมาย ทั้งๆ ที่มิได้ปรารถนา คิดให้ เข้าใจในเรื่องของกรรมจะรู้ชัดว่า กรรมที่คนผู้นั้นทำ�ไว้ในอดีต ได้ติดตามห้อมล้อมจิตเขามาให้ปรากฏเป็นผลในปัจจุบัน ทั้งที่ ในปัจจุบันเขาก็มิได้ต้องการให้เป็นเช่นนั้น และหากเข้าใจเรื่องของกรรมบ้างแล้ว เขาจะกลัวไปถึงชาติ ในอนาคต เขาจะพยายามไม่ท�ำ กรรมไม่ดี เพราะเข็ดกลัวผลของกรรม ที่ทำ�ให้เขาต้องเป็นคนไม่ดีอยู่ในปัจจุบัน ทั้งที่เขาไม่ปรารถนาเลย เป็นผู้ใหญ่ก็อย่าทำ�กรรมไม่ดี เป็นเด็กหรือเป็นหนุ่มสาวก็ อย่าทำ�กรรมไม่ดี แม้รักตัวเองก็อย่าทำ�กรรมไม่ดี จงทำ�แต่กรรมดี หรือแม้รักพ่อแม่พี่น้องลูกหลาน ก็อย่าทำ�กรรมไม่ดี ผลไม่ดีที่ผู้ทำ� ได้รับนั้น จะทำ�ให้บรรดาผู้ที่รักตนพลอยกระทบกระเทือนไปด้วย

ทำ�กรรมไม่ดี ผู้เป็นที่รักพลอยได้รับผลร้าย ลองนึกถึงใจตนเอง เมื่อเห็นผู้ที่ตนรักทำ�ความไม่ดี แม้ผล ไม่ดียังไม่ทันปรากฏชัด ตนก็ไม่สบายใจ ยิ่งเมื่อได้ผลร้ายเกิดขึ้น สนองผูท้ �ำ กรรม เราผูม้ คี วามผูกพันกับเขา ก็ยอ่ มเหมือนพลอยได้รบั ผลร้ายด้วย 14

อำ�นาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรม


ดังนั้น แม้ไม่รักตนเอง ก่อนจะทำ�อะไร ก็ควรนึกถึงใคร ทั้งหลายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องมีผู้เป็นที่รักอยู่ด้วย ถ้าเราทำ�กรรมไม่ดี ได้รับผลไม่ดี ผู้ที่รักเรา และผู้ที่เรารัก ก็ จ ะต้ อ งพลอยได้ รั บ ความกระทบกระเทื อ นจิ ต ใจไปด้ ว ยอย่ า ง ไม่ยุติธรรม เพราะมิได้เป็นผู้ทำ�กรรมไม่ดีด้วย แต่ต้องพลอยได้รับ ผลไม่ดีเพราะความผูกพัน ฉะนั้น จะทำ�ความไม่ดีใดๆ ก็น่าจะนึกถึงบรรดาผู้ที่มี ความผูกพันกับเราบ้าง อาจจะช่วยให้เข้มแข็งยิง่ ขึน้ ในการหลีกเลีย่ ง การทำ�กรรมไม่ดี ก่อนจะทำ�กรรมใดๆ แม้หยุดยั้งตั้งสติ คิดให้ดีว่ากรรมนั้น ดีหรือไม่ดี ก็จะทำ�ให้ไม่ทำ�กรรมไม่ดีอย่างเต็มใจ อย่างสบายใจ แต่ จะมีเวลายับยัง้ ชัง่ ใจอันเป็นความสำ�คัญ ควรจะทำ�ให้เป็นความเคยชิน ด้วยกันทุกคน

เห็นผู้อื่นรับกรรม ต้องวางใจให้กลัวกรรม ทุกวันนีม้ ขี า่ วฆ่าฟันกันอย่างทารุณโหดเหีย้ มมิได้เว้นแต่ละวัน พบแล้ว เห็นแล้ว ก็ให้นึกถึงกรรม เคยฆ่าเขามาก็ถูกเขาตามมาฆ่า คนละภพคนละชาติ ข้ามภพข้ามชาติแล้วก็ยังตามกันมาได้ มาส่ง ผลได้ บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

15


เรื่องกรรมเป็นเช่นนี้ จึงน่ากลัวกรรมนัก พึงกลัวกรรมนัก ไม่พึงคิดว่า การเชื่อว่าการฆ่าฟัน ตามล้างตามผลาญกัน เป็นเรื่อง กรรมนั้น เป็นความเชื่อที่เหลวไหล ไม่มีเหตุผล ไม่พึงคิดเช่นนี้ เพราะไม่มีคุณค่าอย่างใด จะถูกหรือจะผิด ถ้านึกเชื่อไว้ก่อนว่าเป็นเรื่องการให้ผลของกรรม ก็จะทำ�ให้ไม่กล้า ทำ�กรรมไม่ดีโดยตั้งใจ ก็จะพ้นจากผลของกรรมไม่ดีนั้นแน่นอน การถูกฆ่าของเด็กไร้เดียงสาหาความผิดไม่ได้ ซึง่ ปรากฏขึน้ บ่อยๆ ในยุคนี้ น่าจะทำ�ให้ความเชื่อในเรื่องกรรมและการให้ผล ของกรรมหนักแน่นขึ้น ทำ�ไมต้องเป็นเด็กคนนั้นที่ถูกฆ่าทั้งที่ไม่ได้ มีเรื่องขุ่นเคืองโกรธแค้นกัน อยู่ดีๆ มีความสุข ก็ปุบปับถูกนำ�ไป ประหัตประหาร ในฐานะเป็นผูด้ ู จงดูดว้ ยความรูส้ กึ กลัวกรรม ไม่ควรดูดว้ ย ความรูส้ กึ อาฆาตขุน่ เคือง เพราะจะไม่เป็นคุณแก่จติ ใจตนเอง มีแต่จะ เป็นโทษ รูแ้ ล้วปลงลง นีแ่ หละอำ�นาจของกรรมยิง่ ใหญ่นกั พึงกลัวนัก

คิดให้ดี ผลกรรมนี้ไม่มีใครหนีพ้น แม้ในฐานะเป็นผูด้ ู มิใช่ผพู้ ลอยได้รบั ความเดือดร้อนทนทุกข์ ทรมานด้วย ถ้าไม่สามารถทำ�ใจอบรมใจให้เข้าใจในเรื่องของกรรม และการให้ผลของกรรมได้แล้ว เมือ่ ตนต้องเป็นผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องด้วย 16

อำ�นาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรม


ในเหตุการณ์อันร้ายแรง ก็ย่อมยากที่จะช่วยใจตนเองให้พ้นจาก ความร้อนได้ เรื่องร้ายแรงที่เราไม่ได้เกี่ยวข้องด้วย เกิดขึ้นอยู่มากมาย ทุกวันทุกคืน แม้จะอยูใ่ นบ้านเรือนตนสมัยนีก้ ส็ ามารถรับรูไ้ ด้ เห็นได้ ได้ยินได้ พึงถือโอกาสอบรมใจตนเองให้เชื่อในเรื่องของกรรม กรรมน่ากลัวเพียงไร จงคิดให้ดี เมื่อกรรมมาถึง หนีได้ หรือไม่ คนดีในชีวิตนี้ มิใช่ว่าจะไม่เคยทำ�กรรมไม่ดีมาก่อนใน อดีตชาติ ดังนั้นจึงปรากฏบ่อยๆ ว่า คนดีแสนดีกลับต้องได้รับ ความทุกข์หนักหนา ด้วยโรคภัยไข้เจ็บบ้าง ด้วยความไม่สมหวัง ในเรือ่ งใหญ่โตสำ�คัญแก่จติ ใจบ้าง เป็นเหตุให้ตอ้ งเศร้าหมองทรมาน อย่างยิ่ง

คุณและโทษของกรรมดี-ชั่ว ปรากฏตัวในการวางใจรับผล เมื่อเราได้รู้ได้เห็นอย่าพิศวงสงสัย อย่าได้คิดผิดว่า คนทำ�ดี ไม่ได้ดี แต่จงวางใจให้ถกู ให้เป็นประโยชน์แก่ตน วางใจลงในกรรม ที่สลับซับซ้อนยิ่งนัก ยากที่จักเข้าใจ แต่ก็ไม่ยากที่จะเชื่อไว้ก่อน อะไรที่เชื่อไว้ก่อนแล้วไม่มีโทษมีแต่คุณ ผู้มีปัญญาแม้พอสมควร ย่อมไม่ดื้อปฏิเสธ บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

17


การรับผลของกรรมนั้นสำ�คัญมาก สำ�คัญทั้งการรับผลของกรรมชั่ว และผลของกรรมดี ไม่สำ�คัญแต่เพียงการรับผลของกรรมชั่วเท่านั้น การรับผลของกรรมดีก็สำ�คัญ การรับผลของกรรมดีนน้ั ถ้ารับไม่ถกู ก็มโี ทษร้ายแรงแก่จติ ใจ น่าจะรุนแรงกว่าการรับผลของกรรมชั่วอย่างไม่ถูกวิธีเสียอีกด้วย ผู้ทำ�กรรมดีไว้เป็นบารมี ส่งให้ชาตินี้สมบูรณ์พร้อม แม้รับ ผลแห่งกรรมดีหรือผลของบารมีไม่ถูก ผลเสียที่จะเกิดตามมาคือ ความหลงตน อันความหลงตนนั้นจะพาความหลงอีกมากมายให้ ตามมา เป็นโทษมหันต์นัก ผลของกรรมดี ผลของกรรมชัว่ มีทง้ั คุณและมีทง้ั โทษอยู่ ในตัว คุณหรือโทษจะปรากฏตามการวางใจรับผลนัน้ ผลของกรรมดีที่เกิดแก่ผู้ใดก็ตาม แม้ผู้นั้นวางใจรับไม่ถูก ไม่ประกอบด้วยปัญญา ผลดีกจ็ ะไม่สมบูรณ์ ทัง้ ผลร้ายก็จะต้องตามมา

18

อำ�นาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรม


วิธีวางใจให้รับผลของกรรมดี อย่างถูกต้อง ผู้ได้รับผลดีของกรรมดี คือ การได้ประสบโลกธรรมฝ่ายดี คือลาภ ยศ สรรเสริญ สุขนั่นเอง ต้องรับให้ดี ต้องรับให้ถูก

วิธีทำ�ใจให้รับโลกธรรมอย่างถูกต้องที่สุดก็คือ ให้คิดว่า ลาภก็ตาม ยศก็ตาม สรรเสริญก็ตาม สุขก็ตาม ล้วนอยู่ในลักษณะของไตรลักษณ์ คือ ไม่เที่ยง ทนอยู่ไม่ได้ ต้องเปลี่ยนแปลง และไม่เป็นไปตามความปรารถนาต้องการ ดังนั้น หากได้รับผลดีของกรรมดี คือ ได้ประสบโลกธรรม ฝ่ายดีเมื่อไร เมื่อนั้น จงคิดถึงไตรลักษณ์ให้ทันที จะได้รับผลดีของ กรรมดีที่ดียิ่งกว่าผลดีนั้น การคิดถึงไตรลักษณ์ ความไม่เทีย่ ง ทนอยูไ่ ม่ได้ ต้องแปรปรวน เปลีย่ นแปลง และไม่เป็นไปตามความปรารถนาต้องการ คือการทำ� ความดีทางใจ เป็นมโนกรรมทีด่ ี จึงย่อมได้รบั ผลเป็นความดีตรงตาม เหตุที่ได้กระทำ�

บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

19


ที่จริงมโนกรรม กรรมทางใจ คือ คิดดีนั้น แม้ตั้งใจจริงที่ จะทำ� ก็น่าจะทำ�ง่ายกว่า กรรมทางกาย ทางวาจา เพราะเรื่องของ ความคิด เป็นเรื่องที่อยู่ในอำ�นาจของเราอย่างแท้จริง ไม่เกี่ยวกับ ผูใ้ ดหรืออะไรเลย ความคิดอยูก่ บั เราจริงๆ ไม่มผี ใู้ ดอาจล่วงล�ำ้ ก�ำ้ เกิน ไปบังคับบัญชาได้

วิธวี างใจให้รบั ผลของกรรมชัว่ อย่างถูกต้อง ได้รบั ผลของกรรมชัว่ คือได้ประสบโลกธรรมฝ่ายไม่ดี ก็ควร ต้องทำ�ใจรับให้ถกู เช่นเดียวกับการทำ�ใจรับโลกธรรมฝ่ายดีเหมือนกัน ไม่ใช่ว่าจะปล่อยใจให้ตกอยู่ในอำ�นาจของความทุกข์ ความเศร้า เสียใจ หรือความโกรธแค้นอาฆาตพยาบาท

การรับผลไม่ดีของกรรมไม่ดี ด้วยวิธีคิด เช่นเดียวกับเมื่อได้รับผลดีของกรรมดี คือ คิดถึงไตรลักษณ์ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ทนอยู่ไม่ได้ ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลง และไม่เป็นไปตามความปรารถนาต้องการของผู้ใด ทั้งสิ้น ทุกข์แล้วก็สุข เป็นธรรมดา 20

อำ�นาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรม


ทั้งผลของกรรมดีและผลของกรรมชั่ว ล้วนมีลักษณะสาม คือไม่เทีย่ ง ทนทุกข์อยูไ่ ม่ได้ ต้องแปรปรวนเปลีย่ นแปลง ไม่เป็นไป ตามความปรารถนาต้องการของผูใ้ ด กล่าวอีกอย่างก็คอื ทัง้ ผลของกรรมดี และผลของกรรมชัว่ นัน้ เมือ่ เกิดแล้วก็ตอ้ งดับ ไม่มที จ่ี ะยัง่ ยืนอยูไ่ ด้ตลอดไป สิง่ ทัง้ ปวง เกิดแล้วต้องดับ คือ มีลักษณะสามมีลักษณะเป็นไตรลักษณ์ โลกธรรมฝ่ายดี คือผลของกรรมดีกเ็ ช่นกัน เกิดแล้วต้องดับ โลกธรรมฝ่ายไม่ดี คือผลของกรรมไม่ดีก็เช่นกัน เกิดแล้วต้องดับ เมือ่ รูเ้ ช่นนีต้ ามเป็นจริงแล้ว ก็พงึ ละความยึดมัน่ ในผลของกรรมทีไ่ ด้ ประสบอยู่ ไม่ว่าจะเมื่อประสบผลดีหรือเมื่อได้ประสบผลชั่วก็ตาม

ไม่มีอำ�นาจใด ยิ่งใหญ่กว่าอำ�นาจกรรม อำ�นาจของกรรมใหญ่ยง่ิ ทีส่ ดุ ในโลก ไม่มอี �ำ นาจใดทำ�ลาย ล้างได้ แม้อำ�นาจของกรรมดี ก็ไม่อาจทำ�ลายอำ�นาจของกรรมชั่ว และอำ�นาจของกรรมชัว่ ก็ไม่อาจทำ�ลายอำ�นาจของกรรมดี อย่างมาก ทีส่ ดุ มีอยู่ คือ อำ�นาจของกรรมดีแม้ให้มาก ให้สม�ำ่ เสมอในภพภูมนิ ้ี ก็อาจจะทำ�ให้อ�ำ นาจของกรรมชัว่ ทีไ่ ด้ท�ำ มาแล้วตามมาถึงได้ยาก ดังมีเครื่องขวางกั้นไว้ ดังทีท่ า่ นเปรียบว่า เหมือนวิง่ หนีผรู้ า้ ยทีว่ ง่ิ ไล่ตามมา ถ้ามีก�ำ ลัง แข็งแรง วิ่งเร็วกว่าผู้ร้าย ก็ย่อมยากที่ผู้ร้ายจะไล่ทัน ความแข็งแรง บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

21


ของผู้วิ่งหนีกรรมชั่วหาใช่อะไรอื่น คือ ความเข้มแข็งสม่ำ�เสมอของ การทำ�กรรมดีนั่นเอง

อำ�นาจของกรรมนั้น ทั้งใหญ่ยิ่ง ทั้งล้ำ�ลึก ยากที่สามัญชนคนทั้งหลายจะเข้าใจได้ถูกแท้ แต่แม้ผู้ใดจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ตาม ย่อมไม่พ้นผลของกรรมที่ตนกระทำ�แล้วได้ ย่อมต้องได้รับผลของกรรมที่ตนกระทำ�แล้ว ทำ�กรรมดีใด จักได้รับผลของกรรมดีนั้น ทำ�กรรมไม่ดีใด จักได้รับผลของกรรมไม่ดีนั้นแน่นอนเสมอไป

คู่เวร คู่กรรม ผลที่เกิดแต่กรรมใด ย่อมตรงกับกรรมที่เป็นเหตุแห่งผลนั้น เสมอ เช่น

มีอายุสั้น เพราะเบียดเบียนผู้อื่น ความขีโ้ รค ย่อมเกิดแต่ความเบียดเบียน ความขีโ้ รค เป็นผล ตรงกับกรรมที่เป็นเหตุ คือ ความเบียดเบียน ความเบียดเบียน ทำ�ให้เกิดความไม่เป็นสุข ความขีโ้ รค ก็เป็นความไม่เป็นสุข ผูท้ �ำ เหตุ 22

อำ�นาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรม


คือ ความเบียดเบียน ก็ยอ่ มได้รบั ผลเป็นผูข้ โ้ี รค ไม่มคี วามสุข ผลย่อม ตรงต่อเหตุดังนี้

มีอายุยืน เพราะไม่เบียดเบียนใคร ความมีอายุยนื มีสขุ ภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ย่อมเกิด แต่ความไม่เบียดเบียน ความมีอายุยนื มีสขุ ภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง เป็นผลที่ตรงกับกรรมที่เป็นเหตุ คือความไม่เบียดเบียน ความไม่เบียดเบียนเป็นการทำ�ให้มีความสุข ความเจริญอายุ ความ มีอายุยืน มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ผลย่อมตรงต่อเหตุ ดังนี้

มีจิตเบิกบาน ผิวพรรณผ่องใส เพราะมีศีล

ความมีหน้ามีตาเบิกบานแช่มชื่น ผิวพรรณผ่องใสงดงาม ย่อมเกิดแต่ความมีศีล ความมีหน้าตาเบิกบานแช่มชื่น ผิวพรรณ ผ่องใสงดงาม เป็นผลที่ตรงกับกรรมที่เป็นเหตุ คือความมีศีล ความ มีศลี ทำ�ให้มจี ติ ใจเบิกบาน แจ่มใส เป็นสุข ความมีหน้าตาเบิกบาน แช่มชืน่ ผิวพรรณผ่องใสงดงาม แสดงถึงความมีจติ ใจเบิกบาน แจ่มใส เป็นสุข ผูท้ �ำ เหตุคอื ความมีศลี ก็ยอ่ มได้รบั ผล เป็นผูม้ หี น้าตาเบิกบาน แช่มชื่น ผิวพรรณผ่องใสงดงาม ผลย่อมตรงต่อเหตุดังนี้

บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

23


มีจิตใจเศร้าหมอง ผิวพรรณไม่ผ่องใส เพราะไร้ศีล ความมีหน้าตาผิวพรรณเศร้าหมองไม่ผ่องใส ย่อมเกิดแต่ ความไม่มีศีล ความมีหน้าตาผิวพรรณเศร้าหมองไม่ผ่องใส เป็นผล ตรงกับกรรมที่เป็นเหตุคือความไม่มีศีล ความไม่มีศีล ทำ�ให้จิตใจ เศร้าหมอง ไม่เบิกบานเป็นสุข ความมีหน้าตาผิวพรรณเศร้าหมอง ไม่ผอ่ งใส แสดงถึงความมีจติ ใจเศร้าหมอง ไม่เบิกบานเป็นสุข ผูท้ �ำ เหตุ คือความไม่มศี ลี ก็ยอ่ มได้รบั ผล เป็นผูม้ หี น้าตาผิวพรรณเศร้าหมอง ไม่ผ่องใส ผลย่อมตรงต่อเหตุดังนี้

เกิดในชาติตระกูลดี เพราะมีความอ่อนน้อม ความได้เกิดในชาติตระกูลสูง ย่อมเกิดแต่ความอ่อนน้อม ต่อผูค้ วรได้รบั ความอ่อนน้อม ความได้เกิดในชาติตระกูลสูง เป็นผล ที่ตรงกับกรรมที่เป็นเหตุ คือ ความอ่อนน้อมต่อผู้ที่ควรได้รับความ อ่อนน้อม ความอ่อนน้อม ต่อผูค้ วรได้รบั ความอ่อนน้อม ย่อมทำ�ให้ ได้เกิดในชาติตระกูลสูง ความได้เกิดในชาติตระกูลสูง จักทำ�ให้ได้รบั ความอ่อนน้อม แตกต่างกับความเกิดในชาติตระกูลต�ำ่ ผลย่อมตรง ต่อเหตุดังนี้

เกิดในชาติตระกูลต่ำ�ศักดิ์ เพราะขาดหลักคือความอ่อนน้อม ความได้เกิดในชาติตระกูลต�ำ่ ย่อมเกิดแต่ความไม่ออ่ นน้อม 24

อำ�นาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรม


ต่อผูค้ วรได้รบั ความอ่อนน้อม ความได้เกิดในชาติตระกูลต�ำ่ เป็นผล ที่ตรงกับกรรมที่เป็นเหตุ คือความไม่อ่อนน้อมต่อผู้ควรได้รับความ อ่อนน้อม ความไม่ออ่ นน้อมต่อผูค้ วรได้รบั ความอ่อนน้อม ย่อมทำ�ให้ ได้เกิดในชาติตระกูลต่ำ� ความได้เกิดในชาติตระกูลต่ำ� จักทำ�ให้ ไม่ได้รบั ความอ่อนน้อม แตกต่างกับความเกิดในชาติตระกูลสูง ผลย่อม ตรงต่อเหตุดังนี้

พรั่งพร้อมด้วยสมบัติ เพราะเป็นผู้รู้จักการให้ ความพรัง่ พร้อมด้วยสมบัติ ย่อมเกิดแต่ความบริจาค ความ พรัง่ พร้อมด้วยสมบัติ เป็นผลทีต่ รงกับกรรมทีเ่ ป็นเหตุ คือความบริจาค ความบริจาคเป็นเหตุที่ผู้จะทำ�ได้ จะต้องมีความพอใจระดับหนึ่ง และมีความเมตตากรุณาในระดับหนึง่ ซึง่ นับเป็นสมบัตขิ องใจ สมบัติ ของใจ คือ ความพอ และความเมตตากรุณา ทีป่ ระกอบด้วยการสละ บริจาคเป็นกรรมฝ่ายเหตุ มีความพร้อมด้วยสมบัติเป็นผล ผลย่อม ตรงต่อเหตุดังนี้

ขาดแคลนยากไร้ เพราะไม่เคยให้ไว้ก่อน ความขาดแคลน อันเกิดแต่ไม่มกี ารบริจาค คือ ไม่ได้ท�ำ เหตุ คือการบริจาคที่จะให้เกิดผลเป็นความไม่ขาดแคลน ไม่ได้ทำ�เหตุที่ จะให้ผลเป็นความพรั่งพร้อม แม้ทำ�เหตุแห่งความพรั่งพร้อมไม่ ขาดแคลน ย่อมได้รบั ผลเป็นความพรัง่ พร้อม ไม่ขาดแคลน ผลย่อม ตรงต่อเหตุดังนี้ บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

25


กรรมที่ทำ�ไป ยากแก้ไขให้กลับคืน อันกรรมหรือการกระทำ�นั้น แม้ได้กระทำ�ลงไปแล้ว ไม่ว่า จะด้วยการพูด หรือการประกอบกระทำ�ก็ตาม จักแก้กลับคืนไม่ได้ ทำ�แล้วก็เป็นอันทำ�แล้ว ผลย่อมเกิดตามมาอย่างแน่นอน ทำ�ดีย่อม เกิดผลดี ทำ�ไม่ดีย่อมเกิดผลไม่ดี ที่ชอบกล่าวกันพร่ำ�เพรื่อ ในยุคนี้สมัยนี้ว่า ทำ�ดีไม่ได้ดี ทำ�ไม่ดีกลับได้ดี นั้น แม้จะให้ถูกต้อง ควรต้องขยายความให้ยาว ออกไปด้วย เช่นว่า ทำ�ดีไม่ได้ดี เพราะมีกรรมเก่าทีไ่ ม่ดกี �ำ ลังส่งผล ทำ�ไม่ดีกลับได้ดี เพราะมีกรรมเก่าที่ดีกำ�ลังส่งผล แม้กล่าวขยายให้สมบูรณ์ดังนี้ ก็จะได้ความเข้าใจในเรื่อง ผลของกรรมชัดเจนถูกต้องขึ้น คือ กรรมนั้น เมื่อทำ�แล้ววันหนึ่งต้องให้ผล จนสามารถทำ�ให้ กรรมปัจจุบันต้องส่งผลช้าไปได้ คือ กรรมดีในปัจจุบันไม่อาจส่ง ผลดีได้ทันที เมื่อมีผลของกรรมไม่ดีในอดีตแรงกว่า หรือกรรมไม่ดี ในปัจจุบัน ไม่อาจส่งผลไม่ดีได้ในทันที เมื่อมีผลของกรรมดีในอดีต แรงกว่า

26

อำ�นาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรม


ทำ�กรรมไม่ดี เหมือนดื่มยาพิษร้ายทำ�ลายตน กรรมนั้นให้ผลสัตย์ซื่อนัก เหมือนผลของยาพิษร้ายแรง กรรมนั้นเมื่อทำ�แล้ว ก็เหมือนดื่มยาพิษร้ายแรงเข้าไปแล้ว จัก ไม่เกิดผลร้ายแก่ชีวิตและร่างกาย ย่อมไม่มี ย่อมเป็นไปไม่ได้ ถ้าเป็นกรรมดีก็จักให้ผลดี ถ้าเป็นกรรมชั่วก็จักให้ผลชั่ว จึงกล่าวได้ว่า ผลที่เป็นลาภยศสรรเสริญสุขนั้น มิใช่เป็นสิ่ง ที่ดีเสมอไป จะเป็นสิ่งที่ดีก็ต่อเมื่อได้มาเพราะการทำ�เหตุดี ถ้าได้มาเพราะการทำ�เหตุไม่ดี ลาภยศสรรเสริญสุขทีไ่ ด้มานัน้ ก็เป็นสิง่ ไม่ดี ถ้าได้ลาภยศสรรเสริญสุขมาเพราะการโกงกินหลอกลวง เบียดเบียนผู้อื่น ไม่ว่าจะได้มามากมายใหญ่ยิ่งเพียงไหน ก็ไม่ใช่สิ่ง ที่ดีเป็นสิ่งที่ดีไปไม่ได้ ถ้าได้มาเพราะการทำ�เหตุดอี ย่างสุจริต ไม่วา่ จะได้มาเล็กน้อย เพียงไรก็เป็นสิ่งที่ดี ฉะนั้น การรู้จักเหตุดีที่จะได้ให้ผลดี เหตุไม่ดีที่ จะให้ผลไม่ดี จึงเป็นธรรมสำ�คัญ ดังนั้น ผู้ที่กำ�ลังเสวยผลของกรรมดีในอดีตชาติต่างๆ กัน เช่น ได้เกิดในตระกูลสูง สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทอง มีร่างกายแข็งแรงไม่ถูกเบียดเบียนด้วยโรคภัยไข้เจ็บ มีอายุยืนนาน มีหน้าตาผิวพรรณงามผ่องใส หรือมีสติปญ ั ญาเฉลียวฉลาด พึงน้อมใจ บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

27


เชื่อว่าเป็นผลแห่งกรรมดีที่ได้ประกอบกระทำ�ไว้แล้วเป็นอันมาก ในอดีตชาติแน่นอน และแม้ปรารถนาจะเสวยผลดีแห่งกรรมดีนั้นสืบต่อไปใน อนาคต ทั้งในอนาคตชาติปัจจุบัน และทั้งในอนาคตของภพชาติ เบือ้ งหน้า ทีพ่ น้ จากภพชาติปจั จุบนั ไปแล้ว ก็พงึ ตัง้ ใจประกอบกรรมดี อันเป็นเหตุดีต่อไปให้มั่นคงสม่ำ�เสมอ

อำ�นาจกรรมเป็นเช่นนี้ ผู้มีปัญญาจึงกลัวกรรม อดีตชาติของทุกคนมีมากมายนัก จึงได้ทำ�กรรมกันไว้ มากมายนัก กุศลกรรมบ้าง อกุศลกรรมบ้าง ชีวิตในปัจจุบันจึง มีดีบ้าง ไม่ดีบ้าง สุขบ้าง ทุกข์บ้าง คนมั่งมีเป็นมหาเศรษฐี ก็ด้วยอำ�นาจของกุศลกรรม คือ การบริจาคช่วยเหลือเจือจุนผู้อื่น ที่ได้กระทำ�ไว้ในอดีตชาติ แต่เมื่ออกุศลกรรม คือ การคดโกงเบียดเบียนทรัพย์สินให้ ผู้อื่นต้องเดือดร้อนที่ได้กระทำ�ไว้ในอดีตชาติตามมาส่งผล และเป็น ผลที่แรงกว่ามีกำ�ลังกว่ากุศลที่กำ�ลังเสวยผลอยู่ อกุศลกรรมก็จะ ตัดรอนกุศลกรรม ส่งผลไม่ดีของอกุศลกรรมให้เกิดแทน 28

อำ�นาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรม


ความมั่งมีก็จะกลับเป็นความไม่มี เงินทองของมีค่าก็จะ สูญหายหมดไป อกุศลกรรมแรงมาก ก็จะสามารถทำ�ให้มหาเศรษฐี สิ้นเนื้อประดาตัวได้ กำ�ลังเป็นสุขก็จะกลับเป็นทุกข์เดือดร้อน อำ�นาจของกรรมเป็นเช่นนี้จริง ผู้มีปัญญาจึงกลัวกรรม ยิ่งกว่ากลัวอะไรอื่น กลัวเพราะรู้ว่า เมื่อทำ�กรรมไม่ดีไว้แล้ว ต้อง ได้รบั ผลไม่ดี และเมือ่ ถึงเวลาทีก่ รรมส่งผลไม่ดมี าถึงตัวแล้ว แม้ตง้ั แต่ เกิดมาในชาตินี้ จะไม่เคยทำ�กรรมไม่ดีเช่นนี้ ก็จะต้องได้รับผลไม่ดี ที่อาจทำ�ให้พิศวงสงสัยจนถึงขั้นมาก จนคนเกิดมิจฉาทิฐิ ความ เห็นผิด คือเห็นไปว่าทำ�ดีไม่ได้ดี ซึง่ ความจริงไม่ใช่เช่นนัน้ ทำ�ดีตอ้ ง ได้รับผลดีเสมอ ทำ�ไม่ดีจึงจะได้รับผลไม่ดี

แม้ชีวิตในชาติปัจจุบัน ยังก่อกรรมกันมากมาย เพียงในชาติปจั จุบนั นีเ้ ท่านัน้ มีอายุกนั อย่างมาก ก็เพียงแค่ ร้อยปีเท่านัน้ ทุกคนทุกสัตว์ตา่ งก็ท�ำ อะไรๆ ทีเ่ ป็นกรรมแล้วมากมาย นับไม่ถว้ น เป็นกรรมดี คือ กุศลกรรมบ้าง เป็นกรรมชัว่ คือ อกุศลกรรมบ้าง เพียงทำ�ในชาติเดียวก็มากมายจริงๆ แล้วเมื่อได้ทำ�มา นับภพนับชาติไม่ถ้วนจะมากมายเพียงไหน ขณะที่มาเป็นอยู่ในภพนี้ชาตินี้ ได้ละภพชาติในอดีตที่ทำ� กรรมไว้เบื้องหลังมากนักหนา กรรมดี กรรมชั่วอาจไม่เสมอกัน บริษัท สำ�นักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำ�กัด

29


บางคนกรรมดีอาจมากกว่า บางคนกรรมชั่วอาจมากกว่า บางคน ทำ�กรรมดีที่ไม่สำ�คัญ ไม่ยิ่งใหญ่ แต่ทำ�กรรมไม่ดีที่สำ�คัญนักหนา เช่นนี้ ย่อมได้เสวยผลตามเหตุ คือ ในภพชาตินี้ย่อมประสบส่วนดี น้อยกว่าส่วนไม่ดี ส่วนผู้ที่ทำ�กรรมดีมาก คือ ในภพชาตินี้ย่อมประสบส่วนดี มากกว่าส่วนไม่ดี ดังมีตัวอย่างให้พบเห็นอยู่ทั่วไปในทุกวันนี้ เมื่อกรรมดีจะส่งผล ก็ไม่มีอะไรหรือผู้ใดจะกีดกั้นยับยั้งได้ กรรมไม่ดแี รงกว่าเท่านัน้ ทีจ่ ะกีดกัน้ ขัดขวางได้ ไม่ให้กรรมดีอาจส่งผล แต่ถา้ กรรมดีแรงกว่ากรรมไม่ดี กรรมดีกต็ อ้ งส่งผลจนได้ กรรมไม่ดี หาอาจขัดขวางได้ไม่ อะไรๆ ก็หาอาจขัดขวางได้ไม่ เมือ่ กรรมไม่ดจี ะส่งผล ก็ไม่มอี ะไรหรือผูใ้ ดจะกีดกัน้ ยับยัง้ ได้ กรรมดีที่แรงกว่าเท่านั้นที่จะกีดกั้นขัดขวางได้ ไม่ให้กรรมไม่ดีอาจ ส่งผล แต่ถ้ากรรมไม่ดีแรงกว่ากรรมดี กรรมไม่ดีก็ต้องส่งผลจนได้ กรรมดีหรืออะไรๆ ก็หาอาจขัดขวางได้ไม่

คิดเรื่องอดีตชาติ อาจทำ�ให้กลัวกรรมยิ่งขึ้น ก่อนจะมาเป็นเราแต่ละคนในภูมขิ องมนุษย์น้ี ต่างก็ได้เป็น อะไรต่อมิอะไรมาแล้วมากมาย นับชนิดนับชาติไม่ได้ เป็นกัน ทั้งเทวดา สัตว์ใหญ่ สัตว์เล็ก รวมทั้งมนุษย์ชายหญิง คนมี คนจน คนสวย คนไม่สวย คนพิการ คนไม่พกิ าร อายุสน้ั อายุยาว ขาวดำ� 30

อำ�นาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรม

อำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรม  

พระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

Advertisement