Page 1


สรรค์สร้างทางพ้นกรรม  

เมื่อพูดถึงคำว่า “สร้าง” นั้น เราท่านทั้งหลายก็คงพอจะนึกออกกันว่า หมายถึง การทำให้มีให้เป็นขึ้นด้วยวิธีการต่างๆ กัน สุดแต่ว่าสิ่งที่เราสรรค์...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you