Page 1


รวบรวม/เรียบเรียงโดย...ไพยนต์ กาสี


คลาดเคราะห์ สะเดาะกรรม

ด้วยพลังแห่งพระพุทธมนต์

กิจวัตรประจำ�วันของพุทธศาสนิกชนอย่างหนึง่ ทีน่ ยิ ม ปฏิบัติกันมาแต่โบราณ คือ การไหว้พระสวดมนต์ ทั้งนี้ ด้วย เชื่อกันว่า สามารถนำ�พาความเป็นสิริมงคลมาสู่ชีวิต พิชิต เคราะห์ แก้กรรมได้ หากไม่มงุ่ ในแง่ความขลังศักดิส์ ทิ ธิเ์ กินไป อาจกล่าวได้ ว่า การเปล่งเสียงสวดมนต์ ด้วยจิตทีเ่ ลือ่ มใสศรัทธาเป็น การน้อมพลังพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ เข้ามาอยู่ในใจของผู้สวด เพื่อสร้างขวัญกำ�ลังใจ เวลา ประสบเคราะห์หามยามร้าย น้ำ�ท่วม ทุกข์ท่วม เมื่อมีใจ ศรัทธาบวกกับอานุภาพพระปริตร ย่อมทำ�ให้ผู้สวดเกิดสติปัญญาที่จะแก้ไขปัญหา สิ่งเลวร้ายต่างๆ ที่เข้ามารุมเร้าได้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า บทสวดมนต์ที่นำ�มาแนะให้สวด บริกรรม และสารธรรมต่างๆ ที่เขียนไว้ในเล่มนี้ จักช่วยให้ ท่านเกิดสันติสุขในใจ เบิกบานอยู่ในธรรม พ้นเคราะห์กรรม ทุกท่านเทอญ. น.ธ.เอก, ป.ธ. ๖, พธ.บ., น.บ. รวบรวม/เรียบเรียง


ไหว้พระสวดมนต์

คือ การสร้างกุศล ให้พ้นเคราะห์กรรม

การสวดมนต์ เป็นการบูชาพระรัตนตรัยอย่าง

หนึง่ ซึง่ แสดงออกด้วยการเปล่งวาจากล่าวสรรเสริญคุณ ของพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ การเปล่งวาจาสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย น้อมเอาคุณงามความดีของท่านเข้าสู่ใจตนนั้น ยังเป็น การปูพน้ื ฐานจิตให้พร้อมเพือ่ สัง่ สมบุญบารมี สร้างความดี ที่จะก่อประโยชน์สุขทั้งแก่ตน และสังคมต่อไป ฉะนั้น การสวดมนต์ ผู้ใดปฏิบัติเป็นประจำ� จะ ทำ�ให้จิตใจน้อมเอียงไปในความดี คือ ทาน ศีล ภาวนา ได้ง่าย เป็นอุปนิสัยนำ�ให้ถึงมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติ สมความปรารถนาทุกประการ พระเดชพระคุ ณ พระธรรมสิ ง หบุ ร าจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ิตธมฺโม) กล่าวอานิสงส์การสวดมนต์ ไหว้พระไว้ว่า 3


“สวดมนต์ไหว้พระ เป็นธรรมประจํำ�ชีวิต เป็นข้อคิดประจํำ�ชีวิต เป็นการสร้างความดี เกิดผลงอกงามให้แก่ตน ผลกํำ�ไรเป็นความดี เพื่อมอบให้แก่เพื่อนร่วมชาติร่วมโลก ได้อยู่ด้วยความมีโชคดีทุกๆ ท่าน ขอให้ทา่ นพร้อมสมาชิกใน ครอบครัว ได้สวดมนต์กันทุกคน ทุกครอบครัว เพื่อเป็นมงคลใน ชีวิต จะเกิดฐานะดี มีปัญญา มีความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป” ก็ขอฝากไว้เป็นข้อพิจารณา สำ�หรับผู้มักอ้างว่า ไม่มเี วลาเข้าวัด ไม่สะดวกทำ�บุญใส่บาตร เป็นต้น ว่าการ สวดมนต์นน้ั เป็นวิธกี ารสร้างบุญง่ายๆ ไม่จ�ำ กัดกาลเวลา สามารถทำ�ได้ทุกที่ ถ้าเห็นประโยชน์ดังหลวงพ่อว่ามานี้ ก็ให้สวดมนต์ทุกวัน แล้วท่านจะเห็นผลดีนั้นด้วยตัวเอง จากนี้ ขอเชิญสำ�รวมจิตตั้งใจสวดมนต์ต่อไป 4


สวด

บูชาพระรัตนตรัย ฝึกใจให้สงบ

พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาไม่ว่าเรื่องใด มักเริ่ม ด้วยการสวดบูชาคุณพระรัตนตรัย ทั้งนี้ เพื่อให้ใจสนิท แนบแน่นในคุณของพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ คนเราเมื่อใจมีที่พึ่ง จึงไม่มีความหวั่นไหว แม้ในยาม ประสบภัยต่างๆ โดยสวดตามลำ�ดับ ดังนี้

บูชาพระรัตนตรัย อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ. อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิ. อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิ.

กราบพระรัตนตรัย อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ. (กราบ) 5


ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ. (กราบ) สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ. (กราบ)

ขอขมาพระรัตนตรัย วันทามิ พุทธัง สัพพัง เม โทสัง ขะมะถะ เม ภันเต. วันทามิ ธัมมัง สัพพัง เม โทสัง ขะมะถะ เม ภันเต. วันทามิ สังฆัง สัพพัง เม โทสัง ขะมะถะ เม ภันเต.

สมาทานศีล ๕ ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ. อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ. กาเมสุ มิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ. มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ. สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ. 6


ชุมนุมเทวดา ผะริต๎วานะ เมตตัง สะเมตตา ภะทันตา, อะวิกขิตตะจิตตา ปะริตตัง ภะณันตุ, สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน, ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต, ภุมมา จายันตุ เทวา ชะละถะละวิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคา, ติฏฐันตา สันติเก ยัง มุนวิ ะระวะจะนัง สาธะโว เม สุณนั ตุ, ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา. ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา. ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา.

นอบน้อมพระพุทธเจ้า นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ. (สวด ๓ จบ) 7


ไตรสรณคมน์ ทุติยัมปิ ทุติยัมปิ ทุติยัมปิ ตะติยัมปิ ตะติยัมปิ ตะติยัมปิ

พุทธัง ธัมมัง สังฆัง พุทธัง ธัมมัง สังฆัง พุทธัง ธัมมัง สังฆัง

สะระณัง สะระณัง สะระณัง สะระณัง สะระณัง สะระณัง สะระณัง สะระณัง สะระณัง

คัจฉามิ. คัจฉามิ. คัจฉามิ. คัจฉามิ. คัจฉามิ. คัจฉามิ. คัจฉามิ. คัจฉามิ. คัจฉามิ.

สรรเสริญพระพุทธคุณ อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ. 8


สรรเสริญพระธรรมคุณ ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ.

สรรเสริญพระสังฆคุณ สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลิกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ. 9


สวด

บทถวายพรพระ ชนะมารปลอดภัย

บทสวดคาถาพาหุง มหากาฯ นี้ มีคุณานุภาพ มาก เนื่องจากรวมเอาชัยชนะต่างๆ ของพระพุทธเจ้ามา ไว้ในบทนี้ ใครที่มีความท้อเวลาเจอทุกข์ภัยให้สวดคาถา บทนี้ สวดเมือ่ ใดจะนำ�สิรมิ งคลมาสูต่ น และคนในครอบครัว ให้อยู่เย็นเป็นสุขทุกทิวาราตรีกาล

พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง) พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง ค๎รีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต๑ ชะยะมังคะลานิ. ๑

คำ�ที่ขีดเส้นใต้ บางทีนิยมว่า ถ้าสวดให้แก่ตนเอง เปลี่ยน

เต เป็น เม ทุกแห่งที่มีเลข ๑ 10


มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต๑ ชะยะมังคะลานิ. นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต๑ ชะยะมังคะลานิ. อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต๑ ชะยะมังคะลานิ. กัต๎วานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต๑ ชะยะมังคะลานิ. 11


สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต๑ ชะยะมังคะลานิ. นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต๑ ชะยะมังคะลานิ. ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง พ๎รัห๎มัง วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต๑ ชะยะมังคะลานิ. เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา โย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที หิต๎วานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ. 12


บทชัยปริตร (มหากา) มะหาการุณิโก นาโถ ปูเรต๎วา ปาระมี สัพพา เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ ชะยันโต โพธิยา มูเล เอวัง ต๎วัง วิชะโย โหหิ อะปะราชิตะปัลลังเก อะภิเสเก สัพพะพุทธานัง สุนักขัตตัง สุมังคะลัง สุขะโณ สุมุหุตโต จะ ปะทักขิณัง กายะกัมมัง ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง ปะทักขิณานิ กัต๎วานะ

หิตายะ สัพพะปาณินัง ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง โหตุ เต๑ ชะยะมังคะลัง. สัก๎ยานัง นันทิวัฑฒะโน ชะยัสสุ* ชะยะมังคะเล สีเส ปะฐะวิโปกขะเร อัคคัปปัตโต ปะโมทะติ. สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง สุยิฏฐัง พ๎รัห๎มะจาริสุ วาจากัมมัง ปะทักขิณัง ปะณิธี เต๑ ปะทักขิณา ละภันตัตเถ ปะทักขิเณ.

* คำ�ที่ขีดเส้นใต้ บางทีนิยมว่า ถ้าสวดให้ตนเอง เปลี่ยนเป็น เอวัง อะหัง วิชะโย โหมิ ชะยามิ 13


สัพพมงคลคาถา ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะพุทธานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต.๑ ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะธัมมานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต.๑ ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะสังฆานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต.๑

อิติปิโสเท่าอายุ + ๑ อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ. การสวดบทอิติปิโส เท่าอายุ + ๑ หลวงพ่อจรัญ ิตธมฺโม วัดอัมพวัน ท่านกล่าวว่า ช่วยให้สมาธิจิตดีขึ้น สามารถปัดเป่าเคราะห์ภัยร้ายๆ ให้ห่างหายไปได้ 14


สวด

ชินบัญชร

นำ�ความรุ่งเรืองมาสู่ชีวิต

พระคาถาชินบัญชร จะมีอานุภาพศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้น หากว่าผู้สวดดำ�รงชีวิตอยู่ในกรง หรือเกราะป้องกัน คือ พระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า กล่าวเฉพาะ ความเข้มขลังของตัวพระคาถา ทุกท่านคงทราบกันดีว่า เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ท่าน ใช้แล้วได้ผลมาเป็นอย่างไร ให้ตั้งใจสวดแล้วท่านจะพบ กับความอัศจรรย์ในชีวิตได้อย่างแน่นอน

พระคาถาชินบัญชร ปุตตะกาโม ละเภ ปุตตัง ธะนะกาโม ละเภ ธะนัง อัตถิ กาเย กายะญายะ เทวานัง ปิยะตัง สุตะวา. 15


อิติปิ โส ภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ มะระณัง สุขัง อะระหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ. ๑. ชะยาสะนาคะตา พุทธา เชตะวา มารัง สะวาหะนัง จะตุสัจจาสะภัง ระสัง เย ปิวิงสุ นะราสะภา. ๒. ตัณหังกะราทะโย พุทธา อัฏฐะวีสะติ นายะกา สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง มัตถะเก เต มุนิสสะรา. ๓. สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง อุเร สัพพะคุณากะโร. 16


๔. หะทะเย เม อะนุรุทโธ สารีปุตโต จะ ทักขิเณ โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัส๎มิง โมคคัลลาโน จะ วามะเก. ๕. ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง อาสุง อานันทะราหุลา กัสสะโป จะ มะหานาโม อุภาสุง วามะโสตะเก. ๖. เกสันเต ปิฏฐิภาคัส๎มิง สุริโย วะ ปะภังกะโร นิสินโน สิริสัมปันโน โสภิโต มุนิ ปุงคะโว. ๗. กุมาระกัสสะโป เถโร มะเหสี จิตตะวาทะโก โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง ปะติฏฐาสิ คุณากะโร. 17


๘. ปุณโณ อังคุลิมาโล จะ อุปาลี นันทะสีวะลี เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา นะลาเฏ ติละกา มะมะ. ๙. เสสาสีติ มะหาเถรา วิชิตา ชินะสาวะกา เอตาสีติ มะหาเถรา ชิตะวันโต ชิโนระสา ชะลันตา สีละเตเชนะ อังคะมังเคสุ สัณฐิตา. ๑๐. ระตะนัง ปุระโต อาสิ ทักขิเณ เมตตะสุตตะกัง ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ วาเม อังคุลิมาละกัง. ๑๑. ขันธะโมระปะริตตัญจะ อาฏานาฏิยะสุตตะกัง อากาเส ฉะทะนัง อาสิ เสสา ปาการะสัณฐิตา.๑ 18


๑๒. ชินาณา วะระสังยุตตา สัตตัปปาการะลังกะตา วาตะปิตตาทิสัญชาตา พาหิรัชฌัตตุปัททะวา. ๑๓. อะเสสา วินะยัง ยันตุ อะนันตะชินะเตชะสา วะสะโต เม สะกิจเจนะ สะทา สัมพุทธะปัญชะเร. ๑๔. ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ วิหะรันตัง มะหีตะเล๑ สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ เต มะหาปุริสาสะภา. ๑๕. อิจเจวะมันโต สุคุตโต สุรักโข ชินานุภาเวนะ ชิตูปัททะโว ธัมมานุภาเวนะ ชิตาริสังโค สังฆานุภาเวนะ ชิตันตะราโย สัทธัมมานุภาวะปาลิโต จะรามิ ชินะปัญชะเรติ. ๑

อ่านว่า มะ-ฮี-ตะ-เล 19


สวด

มงคลสูตร

เร่งรุดสูค ่ วามก้าวหน้า

ความเจริญหรือเสื่อมในชีวิตมิได้เกิดจากปัจจัย ภายนอก เกิดจากภายในตัวเราเอง เช่น ทำ� พูด คิดดี เวลาใด เวลานั้นก็เกิดมงคลกับตัว แต่หากทำ� พูด คิดชั่ว ก็เหมือนนำ�สิ่งอัปมงคลเข้าสู่ตัวเราเช่นกัน ดังนั้น ชีวิต จะดีขึ้น หรือต่�ำ ลง อยู่ที่การกระทำ�ของตัวเองทั้งสิ้น พระพุทธองค์ จึงตรัสสูตรพัฒนาชีวิตนี้ไว้ หากพุทธบริษัทได้พัฒนาตนตามมงคลธรรมหมวดนี้ ชีวิตจะ พบประโยชน์สุขทั้งในชาตินี้ ชาติหน้าจนกว่าจะบรรลุ มรรคผลนิพพานอย่างแน่แท้

มงคลสูตร อะเสวะนา จะ พาลานัง ปัณฑิตานัญจะ เสวะนา ปูชา จะ ปูชะนียานัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง. 20


ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ ปุพเพ จะ กะตะปุญญะตา อัตตะสัมมาปะณิธิ จะ เอตัมมังคะละมุตตะมัง. พาหุสัจจัญจะ สิปปัญจะ วินะโย จะ สุสิกขิโต สุภาสิตา จะ ยา วาจา เอตัมมังคะละมุตตะมัง. มาตาปิตุอุปัฏฐานัง ปุตตะทารัสสะ สังคะโห อะนากุลา จะ กัมมันตา เอตัมมังคะละมุตตะมัง. ทานัญจะ ธัมมะจะริยา จะ ญาตะกานัญจะ สังคะโห อะนะวัชชานิ กัมมานิ เอตัมมังคะละมุตตะมัง. อาระตี วิระตี ปาปา มัชชะปานา จะ สัญญะโม อัปปะมาโท จะ ธัมเมสุ เอตัมมังคะละมุตตะมัง. คาระโว จะ นิวาโต จะ สันตุฏฐี จะ กะตัญญุตา กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง. ขันตี จะ โสวะจัสสะตา สะมะณานัญจะ ทัสสะนัง กาเลนะ ธัมมะสากัจฉา เอตัมมังคะละมุตตะมัง. ตะโป จะ พ๎รัห๎มะจะริยัญจะ อะริยะสัจจานะ ทัสสะนัง นิพพานะสัจฉิกิริยา จะ เอตัมมังคะละมุตตะมัง. ผุฏฐัสสะ โลกะธัมเมหิ จิตตัง ยัสสะ นะ กัมปะติ อะโสกัง วิระชัง เขมัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง. เอตาทิสานิ กัต๎วานะ สัพพัตถะมะปะราชิตา สัพพัตถะ โสตถิง คัจฉันติ ตันเตสัง มังคะละมุตตะมันติ. 21


สวด

บทกรณีย์พิชิตผี ให้มเี มตตาจิตต่อกัน

มนต์บทนี้ คนโบราณใช้สวดกันผีหลอก แต่อยาก บอกว่า ถูกผีหลอก แค่ท�ำ ให้ตกใจเป็นครัง้ ครา แต่วา่ ผีรา้ ย ๖ ตัว คือ ผีชอบมัวเมาสุรา, ผีบ้าเที่ยวกลางคืนไม่เว้น, ผีชอบเทีย่ วเล่นเหลวไหล, ผีชอบเล่นไพ่การพนันทุกชนิด, ผีชอบคบคิดกับคนชั่ว, ผีเกียจคร้านตัวเป็นขน เป็นผีที่ ใกล้ชดิ วิถชี วี ติ คน มีโอกาสเข้ามาหลอกหลอนได้ทกุ วัน สวด บทนีไ้ ว้ จะดลให้ผีร้ายเหล่านี้ไม่ให้เข้ามาสิงใจเรา

กะระณียะเมตตะสูตร (ย่อ) เมตตัญจะ สัพพะโลกัส๎มงิ มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง อุทธัง อะโธ จะ ติรยิ ญ ั จะ อะสัมพาธัง อะเวรัง อะสะปัตตัง ติฏฐัญจะรัง นิสินโน วา สะยาโน วา ยาวะตัสสะ วิคะตะมิทโธ เอตัง สะติง อะธิฏเฐยยะ พ๎รหั ๎มะเมตัง วิหารัง อิธะมาหุ ทิฏฐิญจะ อะนุปะคัมมะ สีละวา ทัสสะเนนะ สัมปันโน กาเมสุ วิเนยยะ เคธัง นะ หิ ชาตุ คัพภะเสยยัง ปุนะเรตีติ. 22


สวด

บทยันทุน

ไว้แก้ฝันร้ายให้กลายดี

พระพุทธมนต์บทนี้ เป็นคาถาทีโ่ บราณาจารย์แต่งขึน้ โดยอ้างเอาคุณของพระรัตนตรัย มาช่วยบำ�บัดลางสังหรณ์ ในทางร้ายๆ เมื่อสวดบทนี้ ย่อมชักนำ�ใจให้เลื่อมใสในคุณ พระรัตนตรัย เป็นโอกาสได้คิดทำ�บุญกุศล มีการให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา บุญกุศลที่ทำ�นี้เอง จะช่วยปกปัก รักษาปัดเป่าลางร้ายนั้นให้หมดไป โปรดอย่าลืมส่งบุญให้ เจ้ากรรมนายเวรที่ท�ำ ให้ตนต้องพบอุทกภัยด้วยแล

อะภะยะปะริตร ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ. ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ. ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ.

23


สวด

บทโพชฌังคปริตร พิชิตโรค

พระพุทธมนต์บทนี้ เป็นคาถาทีท่ า่ นกล่าวถึงอานิสงส์ การเจริญโพชฌงค์ ๗ ว่าเป็นองค์ธรรมนำ�ไปสู่การหลุดพ้น จากการเวียนว่ายตายเกิดอย่างแน่แท้ แต่นำ�มาแต่งให้เป็น คำ�ตั้งสัจกิริยา เรียกว่าบทโพชฌังคปริตร การทำ�สัจกิริยา หรือสัจจาธิษฐาน ได้แก่ อ้างถึง ความจริง เช่น อ้างถึงคุณความดีของตนว่าได้ทำ�ความดี ไว้จริง ดังนั้น หัวใจสำ�คัญของการรักษาโรคด้วยวิธีนี้อยู่ที่ การตั้งสัจจะ ระลึกถึงความจริง ๒ ประการ ได้แก่ ๑. ความจริงของบทสวด คือ เชื่อมั่นว่า พระพุทธเจ้าทรงใช้โพชฌังคปริตรรักษาพระมหาโมคคัลลานะ เป็นต้น หายจากอาพาธได้จริง ๒. สัจบารมีของผูท้ �ำ สัจกิรยิ า คือ บุญกุศลความดี ของผู้สวดมนต์บทนี้นั้นมีมาก เมื่อเชื่อมั่นอย่างนี้ ขณะกล่าวคำ�สวด และใจของ ผู้สวดตรงกันเป็นความจริงแล้ว จึงเกิดปีติความอิ่มใจ เมื่อ รวมกับอานุภาพพระรัตนตรัย ย่อมเกิดเป็นพลังพุทธมนต์ อันยิ่งใหญ่รักษาโรคให้หายได้ โรคกายโรคใจจากภัยน้�ำ ท่วม ก็ทุเลาลงได้ 24


โพชฌังคปริตร โพชฌังโค สะติสังขาโต ธัมมานัง วิจะโย ตะถา วิริยัมปีติปัสสัทธิ- โพชฌังคา จะ ตะถาปะเร สะมาธุเปกขะโพชฌังคา สัตเตเต สัพพะทัสสินา มุนินา สัมมะทักขาตา ภาวิตา พะหุลีกะตา สังวัตตันติ อะภิญญายะ นิพพานายะ จะ โพธิยา เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต๑ โหตุ สัพพะทา. เอกัส๎มิง สะมะเย นาโถ โมคคัลลานัญจะ กัสสะปัง คิลาเน ทุกขิเต ทิส๎วา โพชฌังเค สัตตะ เทสะยิ เต จะ ตัง อะภินันทิต๎วา โรคา มุจจิงสุ ตังขะเณ เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา. เอกะทา ธัมมะราชาปิ เคลัญเญนาภิปีฬิโต จุนทัตเถเรนะ ตัญเญวะ ภะณาเปต๎วานะ สาทะรัง สัมโมทิต๎วา จะ อาพาธา ตัมหา วุฏฐาสิ ฐานะโส เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา. ปะหีนา เต จะ อาพาธา ติณณันนัมปิ มะเหสินัง มัคคาหะตะกิเลสา วะ ปัตตานุปปัตติธัมมะตัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา. ๑

เต บางทีก็นิยมว่า ถ้าสวดให้ตนเองให้เปลี่ยนเป็น เม 25


บท

สวดป้องกันภัย ในทุกทิศ

คาถาป้องกันภัย ๑๐ ทิศ คาถานี้นิยมสวดเพื่อป้องกันอันตรายจากอำ�นาจ ลีล้ บั สัตว์รา้ ย ปีศาจ พระกรรมฐานสายหลวงปูม่ น่ั ท่าน นิยมสวดเวลาออกธุดงค์ตามป่า

๑) บูรพารัส๎มิง พระพุทธะคุณัง บูระพารัส๎มิง พระธัมเมตัง บูรพารัส๎มิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียด จัญไร วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ ๒) อาคเนย์รัส๎มิง... ๓) ทักษิณรัส๎มิง... ๔) หรดีรัส๎มิง... ๕) ปัจฉิมรัส๎มิง... ๖) พายัพรัส๎มิง... ๗) อุดรรัส๎มิง... ๘) อีสานรัส๎มิง... ๙) อากาศรัส๎มิง... 26


๑๐) ปฐวีรัส๎มิง... * ข้อ ๒-๑๐ ทีเ่ หลือสวดเหมือนข้อ ๑ เปลีย่ นเฉพาะ ทีข่ ดี เส้นใต้

บารมี ๓๐ ทัศ คาถานีเ้ ป็นบทสวดทีค่ รูบาเจ้าศรีวชิ ยั ใช้สวดภาวนา เป็นประจำ� คนทั่วไปจึงนิยมนำ�มาสวดเพื่อให้เกิดเสน่ห์ เป็นเมตตามหานิยม เสริมบารมีชวี ติ ให้กบั ตนเอง

ทานะปาระมี สัมปันโน ทานะอุปะปาระมี สัมปันโน ทานะปะระมัตถะปาระมี สัมปันโน เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเบกขา ปาระมี สัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา ฯ สีละปาระมี สัมปันโน สีละอุปะปาระมี สัมปันโน สีละปะระมัตถะปาระมี สัมปันโน เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเบกขา ปาระมี สัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา ฯ เนกขัมมะปาระมี สัมปันโน เนกขัมมะอุปะปาระมี สัมปันโน เนกขัมมะปะระมัตถะปาระมี 27


สัมปันโน เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเบกขา ปาระมี สัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา ฯ ปัญญาปาระมี สัมปันโน ปัญญาอุปะปาระมี สัมปันโน ปัญญาปะระมัตถะปาระมี สัมปันโน เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเบกขา ปาระมี สัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา ฯ วิริยะปาระมี สัมปันโน วิริยะอุปะปาระมี สัมปันโน วิริยะปะระมัตถะปาระมี สัมปันโน เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเบกขา ปาระมี สัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา ฯ ขันติปาระมี สัมปันโน ขันติอุปะปาระมี สัมปันโน ขันติปะระมัตถะปาระมี สัมปันโน เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเบกขา ปาระมี สัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา ฯ สัจจะปาระมี สัมปันโน สัจจะอุปะปาระมี สัมปันโน สัจจะปะระมัตถะปาระมี สัมปันโน เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเบกขา ปาระมี สัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา ฯ 28


อะธิฏฐานะปาระมี สัมปันโน อะธิฏฐานะอุปะปาระมี สัมปันโน อะธิฏฐานะปะระมัตถะปาระมี สัมปันโน เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเบกขา ปาระมี สัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา ฯ เมตตาปาระมี สัมปันโน เมตตาอุปะปาระมี สัมปันโน เมตตาปะระมัตถะปาระมี สัมปันโน เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเบกขา ปาระมี สัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา ฯ อุเปกขาปาระมี สัมปันโน อุเปกขาอุปะปาระมี สัมปันโน อุเปกขาปะระมัตถะปาระมี สัมปันโน เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเบกขา ปาระมี สัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา ฯ ทะสะปาระมี สัมปันโน ทะสะอุปะปาระมี สัมปันโน ทะสะปะระมัตถะปาระมี สัมปันโน เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเบกขา ปาระมี สัมปันโน อิติปิ โส ภะคะวา ฯ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ, 29

สวดมนต์ภาวนา คาถาศักดิ์สิทธิ์  
สวดมนต์ภาวนา คาถาศักดิ์สิทธิ์  

สวดมนต์ภาวนา คาถาศักดิ์สิทธิ์ พิชิตเคราะห์แก้กรรม วิธีทำดีใช้หนี้พ่อแม่

Advertisement