Page 1

OBRA, ZERBITZU ETA MANTENTZE-LANEN ARLOA Tlf.: 94 403 4860 / Fax.: 94 403 4754

ÁREA DE OBRAS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO beharrenmapa@laudiokoudala.net

Herriko Plaza 01400 Laudio / Llodio (Araba / Álava) www.laudiokoudala.net

ARRAÑO - UDALA BILERA AKTA TRATATU DEN GAIA: ANTENA EGUNA: 2012-02-01

BERTARATUAK:

ACTA DE LA REUNIÓN ARRAÑOAYUNTAMIENTO PARA TRATAR EL TEMA DE LA ANTENA EL DÍA 1.2.12

ASISTENCIA:

Auzokoak: 11 pertsona, horietatik 4 dira Vecindario: 11 personas, de las cuales 4 emakumeak eta 7 gizonak. son mujeres y 7 son hombres Gobernu Taldea: Natxo Urkixo (Alkatea) Equipo de Gobierno: Natxo Urkixo eta Koldo Zabala (Obra eta Zerbitzuetako (Alcalde) y Koldo Zabala (concejal de Obras y zinegotzia) Servicios) Alderdi politikoak: Aroa Cerrada, Maider Partidos políticos: Aroa Cerrada, Maider Basterra eta Juanma Ibarretxe (EAJ), Txaro Basterra y Juanma Ibarretxe (PNV), Txaro Sarasua (PSE-EE) Sarasua (PSE-EE) Udal Teknikariak: Miren Larrinaga Ténicos/as municipales: Miren Larrinaga (Ingurumen Teknikaria) eta Fernando Hevia (Técnica de Medio Ambiente) y Fernando Hevia (Arkitektoa) (Arquitecto) INTERBENTZIOAK: Koldo Zabalak azaldu antenaren gaiaren ibilbidea, kokatuz EHUko talde bati azterlanean, hala nola telekomunikazio sareetako irratielektrikoak arautzen ordenantzaren aldaketan.

INTERVENCIONES: du Arrañoko bere soluzioa enkargatutako ondorengo instalazio zituen udal

Koldo Zabala explicó la trayectoria del tema de la antena de Arraño, enmarcando su solución en el estudio encargado a un equipo de la UPV, así como en la posterior modificación de la Ordenanza Municipal que regula las instalaciones radioeléctricas pertenecientes a las redes de telecomunicaciones.

Miren Larrinaga. Azaldu du Abertis enpresak aurkeztutako proiektua doitzen dela, printzipioz, udal ordenantzako betebeharretara, alabaina beharrezkoa litzatekeen eskatzea lekualdaketaren ingurumen eraginen neurri zuzentzaile batzuk. Hurrengo urratsek zerikusia dute hala obra-laneko lizentzia, nola jarduera lizentzia emateko izapideak hastearekin. Bi urrats horiek derrigorrekoak dira lekualdatzea burutu ahal izateko.

Miren Larrinaga. Explica que el proyecto presentado por Abertis se ajusta, en principio, a las exigencias de la Ordenanza municipal, si bien sería preciso exigir algunas medidas correctoras de los impactos medioambientales del traslado. Los siguientes pasos a dar están relacionados con el inicio de los trámites para la concesión tanto de la licencia de obra como de la licencia de actividad. Ambos pasos son imprescindibles para poder culminar el traslado.

Behin azterturik Abertisek aurkeztutako

Una vez estudiada la documentación del 1/8


OBRA, ZERBITZU ETA MANTENTZE-LANEN ARLOA Tlf.: 94 403 4860 / Fax.: 94 403 4754

ÁREA DE OBRAS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO beharrenmapa@laudiokoudala.net

Herriko Plaza 01400 Laudio / Llodio (Araba / Álava) www.laudiokoudala.net

proiektuko dokumentazioa, egokia da proiektuko dokumentazio osagarri, ezinbestekoa dena bermez betetako tramitazio edo izapidetzea jarraitu ahal izateko. Dokumentazio osagarri horren eskaera prestatzen ari gara. Horren eskaera egingo dugu ahal denik eta lasterren.

proyecto presentado por Abertis, lo que procede es la petición de la documentación complementaria al proyecto, imprescindible para poder continuar una tramitación llena de garantías. Estamos preparando la solicitud de esta documentación complementaria, lo que vamos a solicitar a la mayor brevedad posible.

Proiektuko dokumentazio osagarri hori aztertu ostean, proiektuaren jende aurreko erakusketa eta alegazio fasearen aldiak zabalduko lirateke; epe horien barruan edozein pertsonak aurkeztu ahal izango ditu egoki iritzitako proposamenak edo alegazioak. Aurkeztutako alegazio kopuruaren arabera, izapidetze administratiboa arinago edo motelagoa izango da. Alegazio asko duen izapidetzeak atzeratuko luke lekualdatzea, aurkeztutako alegazio guztiak analizatu eta erantzun behar direlako.

Una vez analizada esta documentación complementaria del proyecto se abrirían los períodos de exposición pública del proyecto y la fase de alegaciones, en la que cualquier persona podrá presentar las propuestas o alegaciones que estime oportuno. En función del número de alegaciones presentadas, la tramitación administrativa será más o menos rápida. Un trámite con muchas alegaciones retrasaría el traslado porque todas las alegaciones presentadas deben ser analizadas y respondidas.

Behin tramite hori amaituta, proposamen Una vez resuelto este trámite, la Junta de teknikoa aurrean, Tokiko Gobernu Batzarrak Gobierno local, a propuesta técnica, deberá eman beharko du obra-lan eta jarduera lizentzia. conceder la licencia de obras y de actividad. Ondoren, espedientea bidali beharko da Arabako Foru Aldundiko Mendien Zerbitzura. Horrek ere, bere aldetik, bere lekualdatze baimena eman beharko du, onura publikoko mendian kokatuta egoteagatik.

Posteriormente, deberá enviarse el expediente al Servicio de Montes de la Diputación Foral de Álava, que deberá, a su vez, conceder su autorización al traslado por ubicarse en monte de utilidad pública.

Izapidetze guzti horrek iraun ahal duen La estimación del tiempo que podría durar denboraren estimazioa, antenaren lekualdatzea toda esta tramitación hasta consumar el traslado gauzatu arte, bada 6 – 8 hilabete artekoa. de la antena es de entre 6 y 8 meses. Auzokoak: Bilerara bertaratuta auzokoen gehiengo batek kuestionatu du erabakitako kokapen berria, adieraziz ez direla jakinaren gainean izan proposatutako kokapen berriaz prozesua oso aurreratua egon den arte. Bilerako lehen une batean jasota geratu da lanean ari den kokapen proposamen berri hori ez dela onartzen.

Vecindario. Una mayoría del vecindario presente en la reunión cuestionaba la nueva ubicación acordada, señalando que no han sido conscientes del lugar exacto de la nueva ubicación propuesta hasta muy avanzado el proceso. En un primer momento de la reunión se dejó constancia del rechazo de esta propuesta de ubicación con la que se estaba trabajando.

Natxo, Koldo, Txaro, Miren eta Natxo, Koldo, Txaro, Miren y Fernando. Hainbat interbentziotan aditzera Fernando. En varias intervenciones pusieron de 2/8


OBRA, ZERBITZU ETA MANTENTZE-LANEN ARLOA Tlf.: 94 403 4860 / Fax.: 94 403 4754

ÁREA DE OBRAS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO beharrenmapa@laudiokoudala.net

Herriko Plaza 01400 Laudio / Llodio (Araba / Álava) www.laudiokoudala.net

eman dute ezen antenaren kokapen berria ez zela udal kapritxo bat, prozesu luze baten ondorioa baizik, zeinetan interlokuzio zuzena egon den auzoarekin, zein sortu baitzen Arrañoko antenaren egungo kokapenari alternatibak bilatzetik eta funtsatzen dena EHUko azterlanean eta ondorengo ordenantza arautzailea aldatzean. Bere garaian, aldatze horri ez zitzaion inolako alegaziorik aurkeztu. Halaber, adierazi dute ezen kokapena kuestionatzeak eskatuko lukeela, ondorioz, ordenantza aldatzea, antenaren lekualdatzera zuzendutako prozesua geldiaraztea eta udalarentzako lege arloko eragin - ondorioak ere ez daudela oraindik guztiz argi eta garbi.

manifiesto que el nuevo emplazamiento de la antena no era un capricho municipal sino el resultado de un largo de proceso, en el que ha habido una interlocución directa con el barrio, que nace de la búsqueda de alternativas al actual emplazamiento de la antena de Arraño, y que se fundamenta en el estudio de la UPV y de la posterior modificación de la Ordenanza reguladora, a la que no se presentó ninguna alegación en su momento. Asimismo, indicaron que el cuestionamiento del emplazamiento exigiría la modificación de la Ordenanza, la paralización del proceso tendente al traslado de la antena y que las consecuencias legales para el ayuntamiento tampoco estarían claras.

Auzokoak: Auzoko batzuek adierazi dute euren kezka antenaren lekualdatzearen gaineko gauza batzuei buruz eta antenaren kudeaketa eta kontrolaz. Galdetu dute ia antena berrian elementu berriak instalatzen jarraitu ahal izango den eta ez daude ziur enpresaren benetako asmoei buruz. Ildo horretatik, planteatu dute ezen, antenaren lekualdatze prozesuan zehar, geldiarazi dadila egungo antenaren modernizazioa, behin betiko lekualdatzea lortzera zuzendutako prozesuaren atzerapen onartezina saihesteko. Halaber, planteatu dute zalantzak dituztela egungo antenan instalatutako elementuen gaineko benetako udalaren kontrolaz, hala nola enpresaren benetako berritze edo ekimenen gainean egungo Arrañoko antenaren instalazioetan. Gai horretaz, adierazi dute ezen, beraien iritziz, enpresa antenan sartzen arituko litzatekeela udal kontrolik gabe, giltza bikoiztuak eskura izanik.

Vecindario. Varios vecinos y vecinas expresaron su preocupación respecto de algunas cuestiones referidas al traslado y a la gestión y control de la antena. Se preguntaban si se podrán seguir instalando nuevos elementos en la nueva antena y dudaban de las verdaderas intenciones de la empresa. En este sentido, plantearon que, durante el proceso de traslado de la antena, se paralice la modernización de la antena actual, con el fin de evitar una dilación inaceptable del proceso tendente a la consecución del traslado definitivo. También plantearon sus dudas sobre el efectivo control municipal sobre los elementos instalados en la antena actual así como sobre las efectivas entradas o actuaciones de la empresa en las actuales instalaciones de la antena de Arraño. Sobre este particular indicaron que, según su opinión, la empresa estaría accediendo a la antena sin control municipal, disponiendo de llaves duplicadas.

Natxo eta Koldo. Biek adierazi dute ezen, enpresak instalazioetara sartu behar izan duen uneetan, beraiek bertan izan direla eta, instalazioetara iritsi aurretik, udalarekin harremanetan jarri behar dutela Udaltzaingoaren bidez, honek zabaltzen dielako sarrera ateko kandadoa.

Natxo y Koldo. Ambos indicaron que, en las ocasiones en las que la empresa ha precisado acceder a las instalaciones, ellos han estado presentes y que, antes de acceder a las instalaciones, deben ponerse en contacto con el ayuntamiento a través de la Policía Municipal, que abre el candado de la puerta de acceso.

3/8


OBRA, ZERBITZU ETA MANTENTZE-LANEN ARLOA Tlf.: 94 403 4860 / Fax.: 94 403 4754

ÁREA DE OBRAS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO beharrenmapa@laudiokoudala.net

Herriko Plaza 01400 Laudio / Llodio (Araba / Álava) www.laudiokoudala.net

Auzokoak: Tematu da antenaren erabilera arautuko duen Hitzarmenaren garrantzian. Eskatu da berme maximoak ipin daitezela sorpresarik ez izateko, hitzarmeneko letra txikian jasotakoan, pasatako beste egoera batzuetan jada kasuak gertatu direlako.

Vecindario. Se insistió en la importancia del Convenio que regule el uso de la antena, pidiendo que se observen las máximas garantías para evitar sorpresas, contenidas en la letra pequeña del convenio, que ya se han dado en otras situaciones pasadas.

Fernando. Nabarmendu du lizentziaren uneak duen garrantzia, izapide hori egiten den unean ipini ahal direlako zeintzuk izango diren baldintzak lekualdatze hori egin ahal izateko. Bere iritziz, baldintza horietan, gutxienez, jasota geratu behar litzateke antena hobetzeko interbentzioen kontrola eta egungo antenaren eraiste eta desegitearen betebeharra.

Fernando. Puso el acento en la importancia que tiene el momento de la licencia porque en ese trámite es cuando se pueden establecer las condiciones en las que deberá realizarse dicho traslado. En su opinión, estas condiciones deberían recoger, al menos, el control de las intervenciones de mejora en la antena y el requerimiento del desmantelamiento de la actual antena.

Juanma. Planteatu du bilera deialdia egin dela azaltzeko Arrañoko antenaren lekualdatzera eramango duen izapidetzea eta, bere iritziz, antena berriaren kolokazioak batera eramango luke Arrañoko egungo antenaren eraistea eta desegitea. Ez luke zentzurik izango bi antenak mantentzea; beraz, bigarrenarekin lehena desagertuko litzateke.

Juanma. Plantea que la reunión se ha convocado para explicar la tramitación que ha de conducir al traslado de la antena de Araño y que, a su juicio, la colocación de la nueva antena llevaría aparejado el desmantelamiento de la actual antena de Arraño. No tendría sentido mantener las dos antenas, por lo que la primera desaparecería con la segunda.

Txaro. Azaldu du ondorio egungo egoera izan duen segida: 2010ean osoko bilkuraren erabakia arazoa konpontzeko azterlan independentea egiteko, EHUko azterlana Arrañoko egungo antenaren kokapena aldatzen duena eta antenaren altuera 12,5 metrora mugatzen duena, ordenantzaren aldaketa alegazio barik. Beraz, planteatu duena da ezen, ordenantzak betearaziak izateko dauden egitatetik abiatuta, nahitaezkoa suertatzen dela akordio bat lekualdatzerako eta Hitzarmen bat prestatzeko, zorroztasun handienaz, jardueraren kontrol serioan zentratuta.

Txaro. Explica la secuencia que desemboca en la situación actual: acuerdo plenario en 2010 para realizar un estudio independiente que resuelva el problema, estudio de la EHU que cambia la ubicación de la actual antena de Arraño y limita la altura de la antena a los 12,5 metros, modificación de la Ordenanza sin alegaciones. Por lo tanto, lo que plantea es que, partiendo del hecho de que las ordenanzas están para ser cumplidas, lo que resulta imperioso es un acuerdo para el traslado y la elaboración de un Convenio, desde el máximo rigor, centrado en un control serio de la actividad.

Fernando. Nabarmendu ditu Fernando. Insiste en las consecuencias lekualdatzearen eztabaidara bueltatzeak que tendría volver al debate del emplazamiento, lituzkeen ondorioak, kontuan izanik teniendo en cuenta que la aprobación de la ordenantzaren onarpena egin zela alegazio barik Ordenanza se hizo sin alegaciones, y lo que 4/8


OBRA, ZERBITZU ETA MANTENTZE-LANEN ARLOA Tlf.: 94 403 4860 / Fax.: 94 403 4754

ÁREA DE OBRAS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO beharrenmapa@laudiokoudala.net

Herriko Plaza 01400 Laudio / Llodio (Araba / Álava) www.laudiokoudala.net

eta atzerapen batek zer suposatuko lukeen supondría de retraso para el traslado de la antenaren lekualdatzerako. antena. Auzokoak: Proposatu da ahaleginak egin daitezela egungo antenan hobekuntzekin eskusartzea saihesteko, egun instalatuta dauden ekipoen zerrenda egin dadila eta zerrenda hori teknikari independente baten bitartez egin dadila. Bestalde, auzoko batek planteatu du ia Arabako Foru Aldundiak onartuko lukeen proposatutako kokapen berria. Beste auzoko batek galdetu du ia unibertsitate-azterlanak planteatu duen kokapen eta altuera zehatza.

Vecindario. Se propuso que se hagan esfuerzos para evitar que se intervenga con mejoras sobre la antena actual, que se realice un inventario de los equipos que actualmente están instalados y que este inventario se realice a través de un técnico independiente. Por otro lado, una vecina ha planteado la cuestión de si la Diputación Foral de Álava aceptaría la nueva ubicación propuesta. Otro vecino plantea si el estudio universitario plantea una ubicación y altura concretas.

Koldo. Baietz. Azterlanak adierazita Koldo. Confirma que el estudio señala dakarrela hala kokapena nola altuera. tanto la ubicación como la altura. Natxo. Dio berari pertsonalki ez zaiola kokapena gustuko –gauza horretan bat datoz bilerara bertaratutako pertsona gehienak, hala pertsona teknikari, politiko zein herritarren artean, baina gai hau lantzen ari gara ordenantzan jasota datozen jarraibideak aplikatuta eta, baldin eta elkarrizketak eten egingo bagenitu orain, ordenantzaren aldaketa proposatuta, arduratzen ziola zein egoeratan geratuko litzatekeen udala enpresaren aurrean.

Natxo. Dice que personalmente la ubicación no le gusta –es una cuestión compartida por la mayoría de las personas presentes en la reunión, tanto entre el personal técnico, político como ciudadano- pero que estamos trabajando esta cuestión aplicando las directrices contenidas en la Ordenanza y que, si rompiéramos ahora las conversaciones, proponiendo una modificación de la Ordenanza, le preocupaba la situación en la que quedaría el ayuntamiento frente a la empresa.

Auzokoak: Hainbat auzokoren interbentziotan planteatu dira ondorengo gauzak: Telekomunikazio enpresen “inolako sinesgarritasuna”, hasieran barajatutako kokapen alternatiboetan (transformadorea) antena kokatzeko aukera, Hitzarmen argia eta kontraesanik gabekoa erredaktatzea eta epeak eskatzea.

Vecindario. En varias intervenciones vecinales se plantean las siguientes cuestiones: la “nula credibilidad” de las empresas de telecomunicaciones, la posibilidad de emplazar la antena en las ubicaciones alternativas barajadas al inicio (transformador), exigir plazos y redactar un Convenio claro y no contradictorio.

Juanma. Egungo antenaren bizitza luzapenaz, berriro ere adierazi du antenaren lekualdatzea dela berme bakarra egungo antena bihurtzeko zaharkitua ez ezik, ez beharrezkoa baizik.

Juanma. Con relación a la prolongación de la vida de la antena actual, vuelve a señalar que el traslado de la antena es la única garantía para hacer no sólo obsoleta sino innecesaria la actual antena.

5/8


OBRA, ZERBITZU ETA MANTENTZE-LANEN ARLOA Tlf.: 94 403 4860 / Fax.: 94 403 4754

ÁREA DE OBRAS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO beharrenmapa@laudiokoudala.net

Herriko Plaza 01400 Laudio / Llodio (Araba / Álava) www.laudiokoudala.net

Txaro. Ordenantzaren aldaketa justifikatu duen azterlanaren fidagarritasuna defendatu du eta orain konpondu behar dugun arazoa badela antenaren lekualdatzea. Horren aurka alegazioak aurkezteko eskubidea dute auzoko guztiek eta Hitzarmen on bat prestatzeko eta horretarako aholkularitza onaz hornitu beharko da udala.

Txaro. Defiende la fiabilidad del estudio, que justifica la modificación de la Ordenanza, y que el problema que tenemos que resolver ahora es el traslado de la antena, contra el que están en derecho a presentar alegaciones todos y todas las vecinas, y la elaboración de un buen Convenio para el que habrá que dotarse de un buen asesoramiento.

Auzokoak: Interbentzio batzuetan aurkeztu da auzoan legokeen halako etsipenaren gaia, baina hori ez da interpretatu behar kokapen berria onartzen den zentzuan. Ildo horretan, azaldu dute gustuko luketela ezen, momenturen batean ikusiko balitz bideragarri antenaren urruntze handiagoa egitea, hori oso garrantzitsu legez baloratuko luketela, hau da, beraiek antenaren erretiro irmoaren alde apustu egin dutela. Gainera aurkeztu dute lekualdatzeko egutegi argi baten gaia, arazo hau amaierarik gabekoa bihur ez dadin. Baita eskatu da ere, udalerriko interesekiko bermerik gehieneko forman lekualdatzea egiteko denborarik ez eskasteko.

Vecindario. En algunas intervenciones se plantea la cuestión de cierta resignación en el barrio pero que no debe ser interpretada en el sentido de que se acepta la nueva ubicación. En este sentido, explican que les gustaría que, si en algún momento se viera posible un mayor alejamiento de la antena, lo valorarían como muy importante; es decir, que ellos y ellas apuestan en firme por la retirada de la antena. Además plantean la cuestión de un calendario de traslado claro para que esta cuestión no resulte interminable. También se pide que no se escatime en tiempo para hacer el traslado de la forma más garantista respecto de los intereses del municipio.

Fernando. Auzoko batzuek bileran esandakoaren aurka, antena 10 metro atzeratu egin den zentzuan, adierazi du ezen, proiektuaren arabera, antena atzeratu egingo dela 200 metro inguru.

Fernando. En contra de lo dicho en la reunión por parte de algunos y algunas vecinas, en el sentido de que la antena se va a retrasar 10 metros, indica que, según el proyecto, la antena se va a retrasar alrededor de 200 metros.

Transformadorearen kokapenak eskatzen Que el emplazamiento del transformador zuela kokapen osagarria Kukullun, mendi horren exigía un emplazamiento complementario en Gardearen gaineko itzala saihesteko. Kukullu para evitar la sombra de dicho monte sobre Gardea. Potentziaren eragina, alderantzizko proportziokoa dela distantziaren karratuarekiko eta kokapen berriari proposatu beharreko neurri zuzentzaileok aztertzen ari direla. Txabola lekualdatzea, gurutzearekiko erregelamenduzko distantzia gordez, birlandatzea, e.a.

Miren.

Dio

azterlana

argia

dela

Que el impacto de la potencia es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, y que están estudiando las medidas correctoras a proponer al nuevo emplazamiento: desplazamiento de la caseta, preservando la distancia reglamentaria de la cruz, reforestación, etc. Miren. Dice que el estudio es claro sobre 6/8


OBRA, ZERBITZU ETA MANTENTZE-LANEN ARLOA Tlf.: 94 403 4860 / Fax.: 94 403 4754

ÁREA DE OBRAS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO beharrenmapa@laudiokoudala.net

Herriko Plaza 01400 Laudio / Llodio (Araba / Álava) www.laudiokoudala.net

distantziaren gaian. Adierazi du ezen, azterlanaren arabera, “lehen metroetan seinalearen potentzia maila gutxitzen da oso azkar, beraz, kokapena 200 metro gorago lekualdatzeak suposatzen dituen potentzia maila askozaz ere txikiagoak…”

la cuestión de la distancia, indicando que, según el estudio, “los niveles de potencia de la señal en los primeros metros disminuye rápidamente por lo que desplazar el emplazamiento 200 metros más arriba supone unos niveles de potencia mucho menores…”

Epeei dagokienez, dio aurkeztu ahal direla Con relación a los plazos, dice que pueden alegazioa eta jakitun izan beharra dagoela horiek presentarse alegaciones y que hay que ser izapidetzean duten ondorioaz, hots, alegazio conscientes de la repercusión de éstas en la gehiago, izapidetze motelagoa. tramitación; a más alegaciones mayor lentitud en la tramitación. Maider. Bere iritziz lekualdatzeari aurkeztuko zaizkion alegazioak ingurumen eraginari buruzkoak izango dira, horrek zerikusia izango lukeelarik udalak proposatuko dituen neurri zuzentzaileekin.

Maider. En su opinión las alegaciones que se van a presentar al traslado van a estar referidas al impacto ambiental, lo que tendría relación con las medidas correctoras que proponga el ayuntamiento.

Auzokoak: Tematu dira ez dutela nahi antenarik, ulertu duten arren lekualdatzea saihestezina izango dela. Beraz, eskatu dute antenarako sarreren KONTROL osoaren beharrizana eta egungo antenan dauden ekipoen eta etorkizuneko antenan egongo direnen zerrenda bat egin beharra.

Vecindario. Insisten en que no quieren la antena, aunque entienden que el traslado va a ser inevitable. Por lo tanto, plantean la necesidad de un CONTROL total de las entradas a la antena y la realización de un inventario de los equipos que existen en la antena actual y los que vayan a existir en la antena futura..

Natxo. Iragarri du biharamunerako Natxo. Anuncia que ha quedado para el hitzordua egin duela telefonia gaietan aditutako día siguiente con una experta en temas de batekin egun dauden ekipoen zerrenda bat telefonía para realizar un inventario de los egiteko. equipos que existen en la actualidad. Laburpen legez. Bileran akordio batera iritsi A modo de resumen. Los temas en los que diren gaiak ondoko hauek dira: se ha llegado a un acuerdo en la reunión son los siguientes: 1. Udal ordenantza da hala enpresen nola 1.- La Ordenanza municipal es el marco udalaren jarduerak erregulatzen duen markoa. que regula las actuaciones tanto de las empresas como del Ayuntamiento. 2. Enpresaren jardueren kontrol zorrotza 2.-La necesidad de un control riguroso de egitean beharrizana, hala egungo antenan, nola las actuaciones de la empresa tanto en la antena etorkizunekoan. actual como en la futura. 3.- Kokapen berriaren “onarpena” betiere

3.-

La

“aceptación”

del

nuevo 7/8


OBRA, ZERBITZU ETA MANTENTZE-LANEN ARLOA Tlf.: 94 403 4860 / Fax.: 94 403 4754

ÁREA DE OBRAS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO beharrenmapa@laudiokoudala.net

Herriko Plaza 01400 Laudio / Llodio (Araba / Álava) www.laudiokoudala.net

“etsipena” bitarteko eta betiere baldintzatuta emplazamiento por “resignación” y siempre bihar-etzi batean antena hori desagertu ahal condicionado a la posibilidad de que pueda un izateko aukerara. día desaparecer la antena. 4.- Hitzarmen bat prestatzea, gaitutako 4.- La elaboración de un Convenio basado aholkularitzan oinarrituta, udalerriaren onerako en un asesoramiento experto que beneficie al izango dena eta instalazioaren gaineko kontrola municipio y garantice el control sobre la bermatuko duena. instalación. 5.- Lekualdatzea izapidetzeko zehaztasunez egin daitezela.

epeak,

5.- Que los plazos de la tramitación para el traslado se hagan con meticulosidad.

6.- Ingurumen eraginik txikiena izateko 6.- Que se apliquen las medidas neurri zuzentzaileak ipini eta aplika daitezela. correctoras necesarias para minimizar el impacto ambiental. 7.- Izan dadila etengabeko harremana 7.- Que se mantenga un contacto Auzoarekin eta azal daitezela izapidetzearen permanente con el Barrio y que se expliquen los gaineko gora beherak beharrezkoa den kasu pormenores de la tramitación siempre que sea guztietan. preciso. Tratatzeko gai gehiago amaitutzat jo zen 20:00etan.

barik,

bilera

Sin más temas que tratar se dio por finalizada la reunión a las 20:00 horas.

Laudio, 2012ko otsailaren 3a Laudio, 3 de febrero de 2012

8/8

acta-reunion-informativa-antena-arrano--1-2-12-taula-eu-es.pdf  

laudioguztionartean

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you